Lantmäteriverket bygger upp informationssamhället 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lantmäteriverket bygger upp informationssamhället 2003"

Transkript

1 Lantmäteriverket bygger upp informationssamhället 2003

2 Innehåll Anteckningar 1 Från när till fjärran 2 Det nya fastighetsdatasystemet 4 Kartor och handlingar tillvaratas i Arkivcentralen 5 En enhetlig karta över hela Finland 6 Kartplatsen har förnyats 7 Den geografiska informationen utgör en grund för informationssamhället 8 Ägoreglering förbättrar förutsättningarna för lantbruket 9 Fastighetsregistret är oumbärligt i en marknadsekonomi 10 Med på många ställen i världen 11 Statistik 12 Lantmäteribyråerna 13 Vi stöder oss på våra bestående värden Kunden är nöjd Personalen mår bra Vi kan vårt arbete Ekonomin är i ordning Grunddeviserna berättar om ett modernt och tillförlitligt informationshus Lantmäteriverket Fakta om landet Opartisk och tillförlitlig information En arbetsplats för experter Lantmäteriverket bygger upp informationssamhället Lantmäteriverket Fakta om landet Lantmäteriverket svarar, tillsammans med andra kunskapsproducenter, för att dataförråden med uppgifter om terrängen, fastigheterna och markanvändningen utgör en helhet. Lantmäteriverket höjer hela tiden kvaliteten på sin verksamhet och förbättrar sitt kunnande. Foto Antero Aaltonen Tryckeri Erweko, Helsingfors 2004

3 Anteckningar om lantmäteriverksamheten 2003 Lantmäteriverket är ett ämbetsverk med experter på lantmäteri, fastighetsuppgifter och kartor. Antalet anställda är 1825 personer. Lantmäteriverket hör till Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och verkar i hela landet. Vi har 13 lantmäteribyråer på 35 orter från Mariehamn i väster till Ivalo i norr. Lantmäteriverkets omsättning år 2003 var 92,5 miljoner euro. Verksamheten finansierades till 52 % av inkomsten från kunderna och resten av finansieringen kom från statsbudgeten. Vi är inget affärsverk fastän vi finansierar verksamheten med medel som kommer direkt från kunderna. Privatpersoner, företag och myndigheter är betalande kunder. Lantmäteriverket är en föregångare bland statens ämbetsverk och vi tillämpar fördomsfritt ny teknik. Våra experter redogör här för de mest centrala och samhälleligt mest betydande projekten inom Lantmäteriverket under år Lantmäteriverket bygger informationssamhället. LANTMÄTERIVERKET FAKTA OM LANDET

4 Från när till fjärran 2 I Finland har man samlat in uppgifter om landet sedan år 1633, d.v.s. i 370 år. En särskild myndighet för ändamålet, numera vid namn Lantmäteriverket, fi ck man i Finland år De uppgifter som insamlats under århundradena är en del av våra omätligt värdefulla nationaltillgångar, må de sedan vara terränginformation man fått vid kartverksarbete eller fastighets- och gränsuppgifter som uppstått vid lantmäteriförrättningar. Lantmäteriverket sammanfattade år 1991 sin grundläggande uppgift i meningen: Lantmäteriverket - Fakta om landet. Framför allt är Lantmäteriverket ett kunskapshus, som ska se till att de dataförråd som fi nns där, kan användas till att förbättra de fi nländska levnadsförhållandena och för hela nationens bästa. Jordeböckerna som uppgjordes med tanke på beskattningen redan på Gustav Vasas tid, har med tiden bearbetats till ett egentligt jordregister och till det nutida digitala fastighetsregistret. Vid sidan av Lantmäteriverket upprätthåller också 86 kommuner fastighetsregister. Det pågår ett utvecklingsprojekt som kommer att resultera i ett enda gemensamt fastighetsregister som alla 87 registerförare ska uppdatera. Projektet är även internationellt sett exceptionellt krävande, eftersom uppgifterna, när projektet har slutförts, kan sökas utgående från kartan. Jämsides med uppgifterna om fastigheter innehåller det här nya fastighetsdatasystemet (UKTJ) också de uppgifter om ägarna som upprätthålls av Justitieministeriet. Det nuvarande fi nländska systemet med hemman och lägenheter baserar sig på storskiftet. Kartor och handlingar, både de som tillkommit i storskiftet och senare, förvaras varaktigt eftersom detta krävs med tanke på sakägarnas rättigheter och fastighetssystemets tydlighet. Verkets Arkivcentral byggs som bäst i Jyväskylä för att effektivisera verksamheten och för att utlokalisera funktioner. Dit koncentreras, förutom arkivmaterialet, hela ledningen för Lantmäteriverkets arkivfunktion samt driftsverksamheten i anslutning till databehandlingen. Arkivcentralen kommer att betjäna på elektronisk väg. Efter att Finland anslutit sig till den Europeiska Unionen har lantbrukslägenheterna blivit lika stora som i de andra medlemsländerna. Däremot är antalet skiften och avståndet mellan dem ovanligt stort, vilket kraftigt ökar lantbrukets kostnader. Lantmäteriverket har utvecklat en ny form av ägoreglering, med vilken man t.o.m. har lyckats halvera antalet skiften och på samma gång fördubbla storleken på de enskilda skiftena. Det här arbetsredskapet

5 har man med framgång använt också vid inrättandet av skyddsområden och vid trafi karrangemang. För fl era århundraden sedan inleddes insamlandet av uppgifter på byanivå. Numera försöker man åstadkomma gemensamma databaser över hela världen. Finländarna har sedan 1996 kunnat se Lantmäteriverkets kartuppgifter på Internet och i fortsättningen är Kartplatsen den viktigaste distributionskanalen också för Lantmäteriverkets övriga uppgifter och tjänster. På senare år har man på olika håll i världen börjat utveckla en infrastruktur för geografi sk information, där kartuppgifterna bildar grunden. Med hjälp av de positionsuppgifter som fi nns på kartorna kan man också införa annan information om dess position är känd. Infrastrukturen för geografi sk information skapar förutsättningar för bättre forskning och beslutsfattande och för ett otal kommersiella tillämpningar. Infrastrukturen inom landet utvecklas av Jord- och skogsbruksministeriet och delegationen som där verkar för den geografi ska informationen. På europeisk nivå arbetar man inom ramen för INSPIRE-projektet som startats av Europeiska unionens kommission. Vid årets slut var Lantmäteriverket med och grundade branschens globala organisation GSDI Association, som är registrerad under amerikansk lag i Washington DC. Jag vill tacka Lantmäteriverkets personal för goda arbetsprestationer samt Jord- och skogsbruksministeriet och andra intressentgrupper för ett konstruktivt och smidigt samarbete. Jarmo Ratia 3

6 Det nya fastighetsdatasystemet kommer Lantmäteriverket fi ck i början av 2003 överta förvaltningen av hela fastighetsdatasystemet. Man ansvarar även för förverkligandet av det nya fastighetsdatasystemet, som tas i bruk sommaren För närvarande upprätthåller 86 kommuner eget fastighetsregister i sina egna fastighetsregistersystem för de tomter och allmänna områden som fi nns inom kommunens detaljplaneområde. Lantmäteriverket å sin sida upprätthåller sitt fastighetsregister för områden som befi nner sig utanför detaljplaneområden. I fortsättningen sammanförs de här olika registren till ett enda Informationen fås fram genom att man på kartan visar var fastigheten finns. enhetligt landsomfattande fastighetsregister. Fastighetsdatasystemets förvaltningsuppgifter överfördes till Lantmäteriverket från justitieministeriet. Tingsrätterna ansvarar som förut för den egentliga inskrivningen och kompletteringen av lagfarts- och inteckningsuppgifter i systemets registreringsdel. Också systemet för informationstjänsten förnyas. Lantmäteriverket, Finlands Kommunförbund tillsammans med de fastighetsförande kommunerna samt justitieministeriet utvecklar tillsammans det nya fastighetsdatasystemet. Att förvaltningen fördes över till oss visar att vi åtnjuter ett stort förtroende eftersom fastighetsdata är en viktig del av samhällets grundläggande infrastruktur. Tidigare var denna hantering inte förankrad i lagen, men nu garanterar den nya lagen en stadig grund för systemet, konstaterar lantmäterirådet Arvo Kokkonen, som för tillfället är tjänstledig från Lantmäteriverket. Lantmäteriverket ansvarar för att det nya fastighetsdatasystemet kan tas i bruk sommaren Den största förändringen jämfört med tidigare är att systemet också innehåller information om fastigheternas kartor. I fortsättningen behöver den person som vill ha upplysningar inte veta fastighetsbeteckningar eller koordinater, utan informationen fås fram genom att man på kartan visar var fastigheten fi nns. Den information som fi nns i fastighetsdatasystemet är offentlig och kan överlåtas till alla som behöver den. Samma uppgifter om fastigheterna får man numera också, tack vare samarbete, såväl från lantmäteribyrån som från de kommunala myndigheterna.

7 Kartor och handlingar tillvaratas i Arkivcentralen Lantmäteriverkets Arkivcentral startar sin verksamhet i Jyväskylä från början av 2005 i det för ändamålet planerade nybygget. Lantmäteriarkiven från landets lantmäteribyråer överförs till de nya utrymmena, men arkivbetjäningen sker ändå fortsättningsvis på lantmäteribyråerna. Målsättningen för Arkivcentralen är att bevara historiskt och juridiskt viktiga kartor och handlingar samt att med hjälp av den nya teknologin göra dem mera lättillgängliga. Lantmäteriarkivet har ungefär utlåningar i året och av dem Målsättningen för Arkivcentralen är att bevara historiskt och juridiskt viktiga kartor och handlingar. är ca sådana lån som inte går till den egna personalen utan till utomstående. Det fi nns över hyllmeter handlingar, över 300 hyllmeter jordregister och specialförteckningar, över stora separata kartor, över kartor på rulle och närmare mikrofi lmskort i Arkivcentralen. Varje år tillkommer ca 46 hyllmeter nytt arkivmaterial och ungefär separata kartor. Arkivcentralen erbjuder möjligheten att undersöka hela lantmäteriarkivet under ett och samma tak. Här förvaras också unika kartor och handlingar ända från och 1800-talet. Med tanke på Lantmäteriverkets anseende, är det viktigt att kunna samla lantmäteriarkiven på en värdig plats och att kunna sköta om dem, säger Arkivcentralens direktör Marja Rantala. Den centrala målsättningen för framtiden är att de nya förrättningskartorna och -handlingarna, som produceras digitalt, också skall arkiveras digitalt direkt via produktionssystemen. 5

8 En enhetlig karta över hela Finland 6 Terrängdatabasen innehåller det mest exakta materialet som beskriver terrängen och den bebyggda miljön i hela Finland. Databasen är en central kunskapsbas för olika geografi ska informationssystem, så det är viktigt att en enda organisation upprätthåller materialet, säger lantmäterirådet Risto Nuuros, som är ansvarig för kartorna. Lantmäteriverket påbörjade produktionen av terrängdatabasen också för det nordligaste Finland när ansvaret för kartverksarbetet i övre Lappland överfördes från försvarsmaktens topografkår till Lantmäteriverket. En terrängdatabas som täcker hela landet står färdig senast Det kartverksområde som Lapplands lantmäteribyrå har ansvar för nästan fördubblades som en följd av den här överföringen från försvarsmakten. Dock är arbetet med terrängdatabasen i övre Lappland ett gemensamt projekt för hela Lantmäteriverket. Lapplands terrängdatabas skapas huvudsakligen genom att tolka redan befi ntliga kartor och fl ygfotografi er. En enhetlig terrängdatabas över hela Finland är viktig med tanke på den användbarhet materialet har. Eftersom det digitala materialet används i olika system måste det vara likformigt och kunna förstås logiskt, konstaterar Nuuros. Både tryckta kartor och kartutmatningar enligt beställning kan produceras ur terrängdatabasen. Försäljningen av de tryckta kartorna har legat på samma nivå en längre tid, medan däremot de skräddarsydda utskrifterna ökar snabbt. Terrängdatabasen är en central kunskapsbas för olika geografiska informationssystem. När terrängdatabasen är färdig uppdateras uppgifterna fortsättningsvis kontinuerligt. Vi söker en ny rytm och ett nytt sätt att uppdatera basen. T.ex. uppgifterna om vägnätet uppdateras redan nu varje år medan annan information uppdateras med 5-10 års mellanrum.

9 Kartplatsen har förnyats Kartplatsen för fackmän förnyades och togs i användning i november Tekniken för den här nättjänsten är totalt förnyad. Den nya Kartplatsen är den första i sitt slag som drar nytta av nättillämpningens servicegränsyta, som å ena sidan innehåller Lantmäteriverkets dataförråd och å andra sidan nättillämpningarna och de kunder som använder dem. Att beställa uppgifter och bearbeta kartor inom ramen för den nya servicen har gjorts lättare och funktionerna för kartbearbetningen är mångsidigare. Kartplatsen började som en kostnadsfri tjänst sommaren 1996 och den avgiftsbelagda Kartplatsen för fackmän kom följande år. Tanken på kartor via Internet var helt ny. Kartplatsen har skördat lagrar runt om i Europa och den var den första nationella karttjänsten i hela Europa. Man började se Kartplatsen som ett nytt sätt att distribuera kartmaterial och tjänster, säger lantmäteriingenjör Teija Tarvainen på Lantmäteriverkets försäljningstjänster. I dag är Kartplatsen en aktad brand image på nätet och tjänsten ger Lantmäteriverket högt anseende. Genom dataservice på nätet kan användarna så effektivt som möjligt använda Lantmäteriverkets dataförråd, konstaterar Lantmäteriverkets direktör för försäljningstjänster Antti Kosonen. och registeruppgifter, uppgifter om köpeskillingar, adresser och namnbeståndet. Kartplatsen har ungefär besökare i veckan. Under sju år har nästan användare registrerat sig på Kartplatsen för alla. Kartplatsen för fackmän har över betalande kunder. 7 Den nya Kartplatsen är den första i sitt slag som drar nytta av nättillämpningens servicegränsyta. Kartplatsen för alla är fortfarande öppen för alla och det kostar ingenting för privatpersoner att bläddra bland kartorna. Kartplatsen för fackmän är däremot avgiftsbelagd och därifrån får man numera ännu exaktare terrängkartmaterial och information, såsom fastighetsgränser

10 Den geografi ska informationen utgör en grund för informationssamhället 8 I det nutida samhället är nästan alla centrala datalager också kopplade till en position. Lantmäteriverket har en viktig uppgift när det gäller att bygga upp informationssamhället, som ju baserar sig på att positionsuppgifterna fungerar. Vi upprätthåller det geodetiska nätet och har grundläggande uppgifter om åkrar, fastigheter, byggnader, vattendrag, vägnätet m.m. Det här utgör grunden som andra sedan kan bygga på med egna uppgifter i olika lager, förklarar Lantmäteriverkets generaldirektör Jarmo Ratia. Lantmäteriverket realiserar Jordoch skogsbruksministeriets allmänna Lantmäteriverkets roll vad beträffar geografisk information omfattar alltså mycket mera än kartverksarbete. strategi för kartverksarbete. Verket hoppas också få en egen strategi för den geografi ska informationen och den skulle då vara mera omfattande och mera detaljrik än den landsomfattande strategin. Lantmäteriverkets roll omfattar alltså mycket mera än kartverksarbete, poängterar Ratia. Den landsomfattande strategin för geografi sk information utarbetas i Finland av delegationen för geografi sk information. Delegationen har tillsatts av Statsrådet och Jarmo Ratia är ordförande för delegationens sektion för strategi och allmänna ärenden. Delegationens strategiska mål är att befrämja samarbetet mellan olika verksamhetsområden, utgående från de behov som fi nns både inom landet och utomlands, så att en gemensam infrastruktur för den geografi ska informationen kan byggas upp och upprätthållas. Den nationella strategin måste också vara i linje med den allmänna europeiska linjen och med internationella projekt. Lantmäteriverket strävar även efter att inverka på de europeiska lösningarna genom ett nära samarbete med EuroGeographics. En fungerande infrastruktur för den geografi ska informationen betyder lätthanterliga karttjänster och tjänster för rutter och navigering till ett vettigt pris. Nyttan tangerar också säkerheten, rörelsefriheten och strävan att minska behovet av myndighetstjänsterna. Företagen får också möjlighet att bl.a. effektivisera verksamheten och marknadsföringen samt att vidareutveckla produkterna för geografi sk information. Myndigheterna får ett effektivt dataservicenät sinsemellan. Nyttan blir bl.a. att administrationen effektiveras, dubbelt arbete försvinner och kvaliteten på beslutsfattandet förbättras.

11 Ägoreglering förbättrar förutsättningarna för lantbruket Ägoregleringens målsättning är bl.a. att öka användningsmöjligheterna för lantbruksfastigheter och att underlätta trafi ksäkerhets- och skyddsprojekt. En ägoreglering sker i allmänhet på ett lantbruksområde i form av ett nyskifte eller ett projektnyskifte. Arbetet utförs av förrättningsmännen i samarbete med markägarna och experter. Tyngdpunkten för verksamheten ligger numera inom lantbruket där det fi nns stora fördelar att vinna med ett nyskifte. Nyskiftet föregås av en behovsutredning som i allmänhet startar på initiativ från markägarna, berättar Mikko Uimonen, som är ansvarig för ägoregleringsverksamheten vid Lantmäteriverket. I bakgrunden ligger den omskakande strukturomvandlingen på landsbygden. Storleken på gårdarna ökar, men en oändamålsenlig ägostruktur minskar ofta den nytta som borde kunna uppnås. I praktiken ligger gamla och nya åkrar utspridda på olika ställen och vägförbindelserna är långa eller opraktiska. Genom ägoreglering har gårdarna utvecklats t.ex. så att storleken på åkerskiftena har ökat, vägförbindelserna till ägorna har förbättrats eller lägenheten har fått ersättningsmark genom markbyte i samband med ett skyddsprojekt. på grund av t.ex. allmänna vägar, järnvägar, vattendragsprojekt eller skyddsprojekt. Så här kan t.ex. jordbruksmaskinerna beredas fri färdväg till åkrarna. Ägoreglering kan också vara ett sätt att minska plankorsningar vid järnvägsövergångarna. Man kan jämföra hur det var tidigare då ungefär 30 nyskiftesförrättningar inom jordbruket årligen var under arbete och då det tog ca 10 år att slutföra dem, med de ca 60 förrättningar som nu är anhängiga och som kommer att slutföras på några få år, berättar Mikko Uimonen. 9 En ägoreglering utförs av förrättningsmännen i samarbete med markägarna och experter. Ett annat betydande verksamhetsområde som ligger inom ramen för ägoreglering är de projektnyskiften som myndigheterna ansöker om. Av projektnyskiftena är 70 st. nu anhängiga. Det kan handla om att rätta till olägenheter som uppstått

12 Fastighetsregistret är oumbärligt i en marknadsekonomi 10 Fastighetsregistret är ett av landets grundläggande register som innehåller uppgifter om fristående jordinnehav, d.v.s. fastigheter. En fastighet kan vara bl.a. en lägenhet, en tomt enligt detaljplanen eller statens skogsmark. Till fastighetsregistret, som upprätthålls av Lantmäteriverket, hör också fastighetsregisterkartan som åskådliggör fastighetsindelningen, fastigheternas läge i förhållande till varandra. Den landsomfattande fastighetsregisterkartan i digital form blev klar år Det var en enorm förbättring eftersom man nu lätt kan få fram en fastighets alla skiften, Fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan uppdateras genom det normala arbete som Lantmäteriverket utför. vilket inte var möjligt under den manuella tiden, berättar lantmäteriingenjör Suvi Rihtniemi. Fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan uppdateras genom det normala arbete som Lantmäteriverket utför. När en fastighetsförrättning, t.ex. en styckning, har slutförts överförs uppgifterna automatiskt till fastighetsregistret. Det gör att kartan lever i realtid. Det är nödvändigt, för t.ex. kreditgivare, att det fi nns tillgång till tillförlitliga och riktiga uppgifter om jordinnehav och fastigheters omfång. En fastighet kan utgöra säkerhet för en kredit. Kreditgivaren får uppgifter, såsom areal och fastighetsbeteckning, från fastighetsregistret och med den här informationen får man sedan fram uppgifter om fastighetens ägare, konstaterar överingenjör Tuomas Lukkarinen. Även vid planering av markanvändningen och vid olika byggnadsprojekt måste man veta vilka som äger ifrågavarande mark. När en ny väg dras upp eller en gasledning planeras korsar de högst antagligen otaliga markägares egendom. Utan ett fungerande registersystem behövdes det en ansenlig mängd årsverken för att reda ut ägarförhållandena. Egentligen är fastighetsregistret grunden för allting. Då vi betraktar nya demokratier som bildas och går över till marknadsekonomi, kan vi se att ett fungerande fastighetsregister är en ovillkorlig förutsättning för detta, betonar Suvi Rihtniemi.

13 Med på många ställen i världen Lantmäteriverket deltar aktivt i branschens internationella verksamhet. Globaliseringen och EU-medlemskapet har gjort att det internationella samarbetet hela tiden växer. Varje år arrangeras ett möte för de nordiska generaldirektörerna och det inbegriper också verksamhet i olika arbetsgrupper. Det motsvarande samarbetsorganet för lantmäteri- och kartverksorgan på europeisk nivå är organisationen EuroGeographics, vars största projekt för tillfället är att producera en kartdatabas i skalan en miljon över hela det europeiska området. Heli Ursin från Lantmäteriverket är chef för projektet. Den Europeiska unionen växer år 2004 till att omfatta hela 25 länder. Av dessa är många s.k. före detta östblocksstater, där man inte har haft något riktigt fastighetssystem. Den europeiska organisationen Working Party on Land Administration (WPLA) sysslar med markkontroll och en av organisationens målsättningar är att befrämja och förbättra fastighetsregisterfunktionen inom ECE-området. Även i det här arbetet har Finland deltagit aktivt. Med fi nansiering från Jord- och skogsbruksministeriet har vi varit med och byggt upp fungerande fastighetssystem i de baltiska länderna. Finlands motsvarande verksamhet i Ryssland har fi nansierats av EU. Lantmäteriverket drar oundvikligen nytta av att vara med i olika internationella projekt och därmed är det till fördel för hela det fi nska samhället. Vi är med där utvecklingen sker, får höra om trender och om den nyaste tekniken och lösningarna, som även kan fungera hos oss, slår Heli Ursin fast. 11 Lantmäteriverket drar oundvikligen nytta av att vara med i olika internationella projekt. Utrikesministeriet har bekostat de utvecklingssamarbetsprojekt som nyligen blivit färdiga i bl.a. Kambodja, Nepal och Laos. I Kambodja hjäpte vi till med att bygga upp ett fastighetssystem medan vi i Nepal och Laos deltog i ett kartläggningsprojekt.

14 Omsättning milj. euro 100 omsättning planerad omsättning externa intäkter Inkomster och utgifter milj. euro inkomster utgifter 100 Inkomster per kundgrupp Kommuner 4 % Övriga 4 % Näringslivet 17 % Privathushåll 45 % Staten 30 % Utgifter för verksamheten löner 72 % hyror 10 % tjänster 9 % övriga kostnader 9 % Personalen per enhet De riksomfattande enheterna 14 % Lantmäteribyråerna 84 % Centralförvaltningen 2 % 1825 personer Personalens utbildningsnivå Högskola 25,4 % Grundskola 21,5 % Mellanstadium eller högre mellanstadium 53,1 % Verksamheten finansierades till 52 % av inkomsten från kunderna och resten av finansieringen kom från statsbudgeten. De mest efterfrågade fastighetstjänsterna och -produkterna (inte lantmäteriförrättningar) Produkt/tjänst intäkterna från produkterna/tjänsterna (1 000 euro) Material ur fastighetsdatasystemet Lagfartsansökningar, köpebrev och experthjälp Utdrag ur fastighetsregistret och fastighetsdatasystemet Markanvändningstjänster Bestyrkande av köp Material och utskrifter från den numeriska fastighetsregisterkartan Uppgifter och utskrifter ur köpeskillingsregistret Kopior av handlingar och kartor Utredningar om fastigheter Inlösningsförrättning 0,5 % Klyvning 1,1 % Allmän vägförrättning 1,8 % Rågång 3 % Enskild vägförrättning 6,2 % Lantmäteriförrättningar Annan förrättning 8,9 % Styckning 78,5% Antalet lantmäteriförrättningar st. Efterfrågan Produktion De mest efterfrågade kartprodukterna och tjänsterna Produkt/tjänst intäkterna från produkterna/tjänsterna (1 000 euro) Digitalt kartmaterial Grafiska kartor och förmedlade produkter Flygfotografering och flygbildstjänster Utskrifter Tolkning av satellitbilder (EU-övervakning av åkrar) Kartplatsens beställningstjänst Förrättningar sammanlagt st Skräddarsydda kartor (beställningsarbeten) Avgiftsbelagda tjänster för geografisk information

15 Lantmäteribyråerna NYLANDS LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Erkki Räsänen HELSINGFORS/BÖLE Semaforbron 12 K, PB 86, Helsingfors kundservice fax , 5222 HELSINGFORS/HUVUDPOSTHUSET Mannerheimplatsen 1 A, PB 813, Helsingfors kundservice fax LOJO Vichtisgatan 2, Lojo kundservice fax BORGÅ Linnankoskigatan 28 A, Borgå kundservice fax EGENTLIGA FINLANDS LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Matti Kantanen ÅBO Självständighetsplan 2, PB 40, Åbo kundservice fax SALO Kirkkokatu 10 B, Salo kundservice , 4131 fax ÅLAND Torggatan 16, PB 68, Mariehamn kundservice telefax TAVASTLANDS LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Seppo Sulku TAVASTEHUS Koulukatu 13, PB 117, Tavastehus kundservice fax LAHTIS Kirkkokatu 12 A, PB 11, Lahtis kundservice fax BIRKALAND-SATAKUNTA LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Pirkko Noukka TAMMERFORS Näsilinnankatu 48 D, PB 97, Tammerfors kundservice fax HUITTINEN Lauttakylänkatu 4, PB 43, Huittinen kundservice fax IKALIS Kauppakatu 12, PB 31, Ikalis kundservice fax BJÖRNEBORG Isolinnankatu 22 B, PB 123, Björneborg kundservice fax SYDÖSTRA FINLANDS LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Tage Westman KOUVOLA Kauppamiehenkatu 4, PB 1070, Kouvola kundservice fax VILLMANSTRAND Pormestarinkatu 1, PB 62, Villmanstrand kundservice fax SÖDRA SAVOLAX LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Tuula Manninen S:T MICHEL Jääkärinkatu 10, PB 69, S:t Michel kundservice fax NYSLOTT Olavinkatu 24, PB 43, Nyslott kundservice fax NORRA SAVOLAX LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Pekka Päivike KUOPIO Hallituskatu 12, PB 1052, Kuopio kundservice , 4448 fax IDENSALMI Luuniemenkatu 3, Iidensalmi kundservice fax NORRA KARELENS LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Pertti Saarelainen JOENSUU Kauppakatu 40 B, PB 79, Joensuu kundservice fax NURMES Kirkkokatu 14, Nurmes kundservice fax MELLERSTA FINLANDS LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Airi Kärki JYVÄSKYLÄ Kankaankatu 17, PB 56, Jyväskylä kundservice , 4711 fax SAARIJÄRVI Sivulantie 11, PB 121, Saarijärvi kundservice fax ÖSTERBOTTENS LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Juhani Jokela VASA Wolffskavägen 35, PB 332, Vasa kundservice , 6536, 6537 fax ALAJÄRVI Paavolantie 1, PB 22, Alajärvi kundservice fax KARLEBY Karlebygatan 27, PB 1008, Karleby kundservice , 6332 fax NÄRPES Närpesvägen 5, PB 14, Närpes kundservice fax SEINÄJOKI Alvar Aallonkatu 3, PB 123, Seinäjoki kundservice , 4600 fax NORRA ÖSTERBOTTENS LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Risto Pekkala ULEÅBORG Kansankatu 53, PB 121, Uleåborg 2 MARIEHAMN VASA NÄRPES BJÖRNEBORG Info i hela landet Lantmäteriverkets hemsida KARLEBY ÅBO 10 SEINÄJOKI IKALIS HUITTINEN SALO ALAJÄRVI 4 TAMMERFORS YLIVIESKA LAHTIS TAVASTEHUS LOJO TORNEÅ 1 ROVANIEMI 11 9 SAARIJÄRVI JYVÄSKYLÄ 3 BORGÅ HELSINGFORS 13 ULEÅBORG IVALO KEMIJÄRVI 7 KOU 6 KAJANA IDENSALMI KUOPIO S:T MICHEL 5 KUUSAMO 12 NYSLOTT VILLMANSTRAND NURMES kundservice , 4861, 4895 fax YLIVIESKA Valtakatu 4, PB 29, Ylivieska kundservice fax KAJANALANDS-NORDÖSTRA FINLANDS LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Matti Härkönen KAJANA Lönnrotinkatu 2 C, PB 168, Kajana kundservice fax KUUSAMO Kaiterantie 20, Kuusamo kundservice fax LAPPLANDS LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Markku Harju ROVANIEMI Hallituskatu 1-3 B, PB 8009, Rovaniemi kundservice fax IVALO Ivalontie 10, PB 48, Ivalo kundservice fax KEMIJÄRVI Kirkkokatu 16, Kemijärvi kundservice fax TORNEÅ Suensaarenkatu 2, PB 4, Torneå kundservice fax JOENSUU

16 Semaforbron 12 C PB 84, HELSINGFORS Tel , fax

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2011 433/2011 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 4 och 5 i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

Kommunikationsministeriets förordning

Kommunikationsministeriets förordning Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser Utfärdad i Helsingfors den 5 juni 2012 I enlighet med kommunikationsministeriets

Läs mer

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Befolkning 2012 Sysselsättning 2011 Bagrundsinformation om arbetslösa Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

EN ARBETSPLATS FÖR EXPERTER

EN ARBETSPLATS FÖR EXPERTER L ANTMÄTERIVERKET LANTMÄTERIVERKET ÅRSBERÄTTELSE 2004 EN ARBETSPLATS FÖR EXPERTER ÅRSBER ÄT TELSE 20 04 Innehåll Generaldirektörens översikt 2 Kompetensen utvecklas planmässigt 4 Ett riksomfattande fastighetsregister

Läs mer

Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region

Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Andelen arbetsplatser inom informationssektorn störst i Salo ekonomiska region Enligt Statisticentralens sysselsättningsstatistiken

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 5 december 2014 1012/2014 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 och 4 i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan

Läs mer

Europeiska socialfonden 2000-2006. Europeiska Finland Information, sysselsättning, kunnande, entreprenörskap och jämlikhet

Europeiska socialfonden 2000-2006. Europeiska Finland Information, sysselsättning, kunnande, entreprenörskap och jämlikhet SF Europeiska socialfonden 2000-2006 Europeiska Finland Information, sysselsättning, kunnande, entreprenörskap och jämlikhet Vad är Europeiska socialfonden? Europeiska socialfonden (ESF) är det viktigaste

Läs mer

Lantmäteriverkets nätverk av serviceställen Utredningsmannens förslag

Lantmäteriverkets nätverk av serviceställen Utredningsmannens förslag Lantmäteriverkets nätverk av serviceställen Utredningsmannens förslag 15.4.2016 Sammanfattning Från och med början av 2014 tog Lantmäteriverket i bruk en riksomfattande verksamhetsmodell där ärenden behandlas

Läs mer

Polisens servicenätverk

Polisens servicenätverk Polisens servicenätverk SM 418/2013 11 huvudpolisstationer Helsingfors Esbo Vanda Åbo Lahtis Kouvola Vasa Tammerfors Kuopio Uleåborg Rovaniemi Huvudpolisstationer Polisstationer vars ersättande med övervägs

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juni Utländska turisters övernattningar ökade med 6 procent i juni 2012 I juni 2012 uppgick et övernattningar turister i inkvarteringsanläggningar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 mars 2012 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser Utfärdad

Läs mer

Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010

Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010 Rättsväsen 20 Brottslighet som kommit till polisens kännedom 200 Misshandelsbrottsoffer typiskt 8åringar Enligt de uppgifter som Statistikcentralen publicerat blev 33 000 personer offer för de misshandelsbrott

Läs mer

Vi löser era lokalproblem

Vi löser era lokalproblem Vi löser era lokalproblem Ett steg före förväntningarna Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som erbjuder lokaler och tillhörande tjänster till statsförvaltningen. Uthyrning av lokaler, utveckling

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, september Utländska turisters övernattningar ökade med 3, procent i september 2013 I september 2013 uppgick övernattningarna turister i inkvarteringsanläggningarna

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, februari Utländska turisters övernattningar minskade med 2,5 procent i februari 2013 I februari 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2013

Inkvarteringsstatistik 2013 Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2013 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med en procent år 2013 År 2012 var antalet övernattningsdygn rekordhögt, dvs fler än 20 miljoner,

Läs mer

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden JHL:s forbundsval 2012 Rosta Och främja välfärden Forbundsval i hela Finland Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL väljer representantskap 12 28.3.2012. Förbundsvalet betyder att

Läs mer

Nr Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet

Nr Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet Nr 434 1269 Bilaga 1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet 1.3 Digital televisionsverksamhet Stationens namn 1) Kanal MAX ERP Knippe A Knippe B Knippe C (kw) 1) Av praktiska

Läs mer

PRISLISTA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 2016

PRISLISTA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 2016 PRISLISTA FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR 2016 Fastighetsförrättningsavgiften bildas vanligtvis på följande sätt: Cirka 20 % beredning av förrättningen och arkivundersökningar Cirka 30 % förrättningssammanträden

Läs mer

Fastighetsköp på nätet

Fastighetsköp på nätet Fastighetsköp på nätet Stommen av presentationen: Inskrivningsärenden vid Österbottens lantmäteribyrå, kort presentation Nättjänsten för fastighetsköp Allmän beskrivning Egenskaper Tidtabell 1 MAANMITTAUSLAITOS

Läs mer

Hörnstenarna i social- och hälsovårds-reformen. understatssekreterare Tuomas Pöysti

Hörnstenarna i social- och hälsovårds-reformen. understatssekreterare Tuomas Pöysti Hörnstenarna i social- och hälsovårds-reformen understatssekreterare 1 Hörnstenarna i det nya social- och hälsovårdssystemet 1. Stark organisation 18 landskap 2. Integration av tjänster tjänsterna formas

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

FAKTA. SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga.

FAKTA. SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga. BÄTTRE STUDENTHÄLSA FAKTA SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga. SHVS är sakkunnig inom studenthälsovård Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) erbjuder tjänster inom

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2012

Inkvarteringsstatistik 2012 Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2012 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 5 procent år 2012 År 2012 ökade efterfrågan på inkvarteringstjänster med 2 procent från

Läs mer

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv.

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 26.11.2002 JM 15/51/2002 Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 1. Valanvisningar Justitieministeriet önskar att centralvalnämnderna fäster

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1057/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

70. (30.61 och 30.62) Lantmäteri och samanvänding av geografisk information

70. (30.61 och 30.62) Lantmäteri och samanvänding av geografisk information 70. (30.61 och 30.62) Lantmäteri och samanvänding av geografisk information F ö r k l a r i n g : Under detta kapitel har utgifterna för verksamheten vid Lantmäteriverket och Geodetiska institutet budgeterats.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 februari 2014 140/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift Utfärdad i Helsingfors den 19 februari 2014

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

RP 102/2015 rd. De föreslagna lagarna avses träda i kraft under 2016.

RP 102/2015 rd. De föreslagna lagarna avses träda i kraft under 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fristående tillandningars upphörande som fastigheter och vissa andra lagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Val av Kommunförbundets förbundsdelegation Riitta Myllymäki

Val av Kommunförbundets förbundsdelegation Riitta Myllymäki Val av Kommunförbundets förbundsdelegation 2017 2.6.2017 Riitta Myllymäki Kommunföbundets förbundsdelegation Föreningens högsta organ 76 ledamöter och 76 ersättare, som skall vara i kommunallagen avsedda

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2013 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag grundas Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 7,4 procent under första kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande period

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 2 december 2002 Nr 118 119 INNEHÅLL Nr Sidan 118 Statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för frekvensområden i televisionsoch

Läs mer

1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet

1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet 3608 Nr 1310 Bilaga FREKVENSPLAN 1. Televisionsverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet 1.1 Analog televisionsverksamhet: Rundradion Ab Ort 1 Kanal ERP Anm. (kw) 1 Av praktiska skäl

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT ANORDNA HUNDPROV ELLER ATT DRESSERA HUND (enligt jaktlagens 52 1 mom.)

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT ANORDNA HUNDPROV ELLER ATT DRESSERA HUND (enligt jaktlagens 52 1 mom.) Sökandens namn Kontaktperson till vem beslutet skickas Adress Postnummer och -anstalt Finlands viltcentrals anteckningar: 700 Jvf nr Datum / 20 Beslut nr Personbeteckning och tel. nr E-mail Koordinater:

Läs mer

Ge av din tid och var med!

Ge av din tid och var med! FRIVILLIGARBETE I FINLANDS RÖDA KORS Ge av din tid och var med! Tervetuloa Welcome Bienvenidos Tere tulemast Bienvenue добро пожаловать الهأ الهسو dhowow Välkommen Soo Ge av din tid och var med! Röda Korset

Läs mer

Tvåhundra år av berättelser

Tvåhundra år av berättelser Tvåhundra år av berättelser Lantmäteriverkets årsberättelse 2011 Generaldirektörens översikt År 2011 fattades flera betydande beslut om Lantmäteriverkets framtid. Själv anser jag att det viktigaste beslutet

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2009

Byggnader och fritidshus 2009 Boende 2010 Byggnader och fritidshus 2009 Flest fritidshus i Väståbolands kommun år 2009 Enligt Statistikcentralen fanns det 485 100 fritidshus i Finland i slutet av år 2009. Flest fritidshus till antalet

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Rättsväsende 2011 Skuldsaneringar 2011, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 623 ansökningar

Läs mer

Översikt av bostadsmarknaden 2/2013

Översikt av bostadsmarknaden 2/2013 ISSN 1237-1288 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola 0400 996 067 Översikt av bostadsmarknaden 2/2013 3.5.2013 Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) samlar in och analyserar uppgifter

Läs mer

PRISLISTA. Fastighetsförrättningar januari Fastighetsförrättningsavgiften bildas vanligtvis på följande sätt: LANTMÄTERIVERKET FAKTA OM LANDET

PRISLISTA. Fastighetsförrättningar januari Fastighetsförrättningsavgiften bildas vanligtvis på följande sätt: LANTMÄTERIVERKET FAKTA OM LANDET PRISLISTA Fastighetsförrättningar januari 2011 Fastighetsförrättningsavgiften bildas vanligtvis på följande sätt: ca 20 % beredning av förrättningen och arkivundersökningar ca 30 % förrättningssammanträden

Läs mer

Sparbanken & Sb-Hem. Bostadsmarknaden. Våren 2016

Sparbanken & Sb-Hem. Bostadsmarknaden. Våren 2016 Sparbanken & Sb-Hem Bostadsmarknaden Våren 2016 CENTRALA TEMAN Sparbanksgruppen väntar sig att bostadsmarknaden i Finland i år ska växa 2 5 procent och att priserna ska stiga med totalt 1 2 procent i hela

Läs mer

KORT OM MEDLEMMAR I FINSK UTSKOTT STRATEGISK PLANERING

KORT OM MEDLEMMAR I FINSK UTSKOTT STRATEGISK PLANERING KORT OM MEDLEMMAR I FINSK UTSKOTT STRATEGISK PLANERING Planeringsdirektör Outi Ryyppö Planeringsdirektör Outi Ryyppö Vägförvaltningen Semaforbron 12 A, PB 33, 00521 HELSINGFORS Tfn.: +358 20 422 2336 Mobil:

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2008, allmän översikt

Byggnader och fritidshus 2008, allmän översikt Boende 2009 Byggnader och fritidshus 2008, allmän översikt Få höga byggnader i Finland Byggnader med en och två våningar utgjorde tillsammans 95 procent av hela byggnadsbeståndet. Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Presentation av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

Presentation av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten Presentation av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten Regionförvaltningen omorganiserades 1.1.2010 De statliga regionförvaltningsmyndigheternas roller, uppgifter, styrning och regionindelning

Läs mer

207MN INTÄKTER 8,7MN ÅRET 2015 VID MIGRATIONSVERKET ANTALET ANSTÄLLDA INLEDDA ÄRENDEN VARAV 203 BESLUT NYA ANSTÄLLDA BESVARADE KUNDSAMTAL

207MN INTÄKTER 8,7MN ÅRET 2015 VID MIGRATIONSVERKET ANTALET ANSTÄLLDA INLEDDA ÄRENDEN VARAV 203 BESLUT NYA ANSTÄLLDA BESVARADE KUNDSAMTAL +2 nya öppnades i början av 2016 5 ANTALET ANSTÄLLDA 508 VARAV 203 NYA ANSTÄLLDA VERKSAMHETS- STÄLLEN 31.12.2015 UTGIFTER 207MN INTÄKTER 8,7MN I SEPTEMBER ÖPPNADES EN FLYKTINGSLUSS I TORNEÅ 88 273 INLEDDA

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8 Svenskspråkig grundläggande utbildning -statistiska uppgifter år 2013 Innehåll I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens verksamhetsområden på Fastlandsfinland åren 2003-2013.1

Läs mer

RP 244/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning

RP 244/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 i lagen om skatteredovisning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om skatteredovisning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1059/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 014 Universitets 01 Universitetsstuderande Antalet universitetsstuderande 167 00 år 01 Enligt Statistikcentralens sstatistik var antalet studerande i som leder till universitetsexamen 167 00

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo SERVICEKONTOR BRA OCH EFFEKTIV KUNDSERVICE

Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo SERVICEKONTOR BRA OCH EFFEKTIV KUNDSERVICE Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo SERVICEKONTOR BRA OCH EFFEKTIV KUNDSERVICE UR BORGÅ STADS STRATEGI: "Nya ersättande former av service och sätt att producera service tas i bruk. Utbudet på elektroniska

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare

En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2010 Sysselsättning 2009 Bagrundsinformation om arbetslösa En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2014

Byggnader och fritidshus 2014 Boende 2015 Byggnader och fritidshus 2014 Fritidshus från 1960 och 1970 talen närmast ett vattendrag Enligt Statistikcentralen fanns det 500 400 fritidshus i slutet av år 2014. Hälften av fritidshusen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 22 december 2014 1158/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESLUT. Enligt sändlista

FÖRSLAG TILL BESLUT. Enligt sändlista FÖRSLAG TILL BESLUT Enligt sändlista ANVISANDE AV FULLMAKT FÖR ATT BEVILJA RÄNTESTÖDSLÅN OCH STATSBORGEN SAMT BIDRAGSMEDEL FÖR VERKSTÄLLIGHET AV STRUKTURSTÖD TILL JORDBRUKET, STARTSTÖD TILL UNGA NÄRINGSIDKARE

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2010 Nr 668 671 INNEHÅLL Nr Sidan 668 Lagomstatsborgenföretteuropeisktfinansielltstabiliseringsinstrument... 2305 669 Lag om sättande

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2005 LANTMÄTERIVERKET

ÅRSBERÄTTELSE 2005 LANTMÄTERIVERKET ÅRSBERÄTTELSE 2005 LANTMÄTERIVERKET LANTMÄTERIVERKET FAKTA OM LANDET Innehåll Vi kan vårt arbete 1 Generaldirektörens översikt 2 Vem äger sjöarna i Finland 4 Närmare relation mellan lantmäteribyrån och

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

1993 rd- RP 328. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen

1993 rd- RP 328. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen 993 rd- RP 328 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att fastighetsregisterlagen

Läs mer

FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020

FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020 FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020 Strategin för Nationella centret för utbildningsutvärdering 02 04 05 06 08 09 12 Vision, uppdrag och verksamhetsidé Servicelöften Strategiska mål NCU:s resultatkort

Läs mer

Begäran om utlåtande om bredbandsprojekt som avses starta år 2014 med offentligt stöd

Begäran om utlåtande om bredbandsprojekt som avses starta år 2014 med offentligt stöd Begäran om utlåtande 1 (5) Dnr: 7.11.2014 1236-1317/940/2014 Teleföretagen Begäran om utlåtande om bredbandsprojekt som avses starta år 2014 med offentligt stöd Följande landskapsförbund startar ansökningsförfarandet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 3 oktober 2007 Nr 865 869 INNEHÅLL Nr Sidan 865 Statsrådets förordning om utsökningsdistrikten... 3875 866 Justitieministeriets beslut om utsökningsverkens

Läs mer

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning Moderskapsunderstöd Belopp: Mamman kan välja mellan en moderskapsförpackning eller ett skattefritt belopp på 140 euro. För barn som föds samtidigt får man 2 moderskapsunderstöd för det andra och 3 för

Läs mer

Utsökningsärenden 2011

Utsökningsärenden 2011 Rättsväsende 2012 Utsökningsärenden 2011 243 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2011 Antalet utsökningsgäldenärer uppgick till totalt 242 996 i slutet av år 2011. Jämfört med året innan hade et ökat

Läs mer

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen Social och hälsovårds och landskapsreformen I enlighet med regeringens proposition om vård och landskapsreformen och riktlinjerna om klientens valfrihet 1 31.3.2017 Ansvaret på en aktör 2 31.3.2017 Hörnstenarna

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Lag. om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 8 1 mom. 6 punkten, ändras 6 2 mom., 11 1 mom.

Läs mer

KORT OM MEDLEMMAR I FINSK UTSKOTT STRATEGISK PLANERING

KORT OM MEDLEMMAR I FINSK UTSKOTT STRATEGISK PLANERING KORT OM MEDLEMMAR I FINSK UTSKOTT STRATEGISK PLANERING Underhållschef Otto Kärki Underhållschef Otto Kärki Närings-, trafik- och miljöcentral/ Syd-Österbotten Korsholmsesplanaden 44, PB 93 65101 Vasa har

Läs mer

Urvalskurser 2015 Bilaga 3

Urvalskurser 2015 Bilaga 3 2015 Bilaga 3 Esbo försäkringsdistrikt Tfn 020 371 012 Byrån i Hagalund Tapiotorget, 02100 ESBO postadress: PB 21, 00232 HELSINGFORS Sirpa Vakkamäki Ersättare: Leena Eerola Kiipula/Esbo Stiftelsen för

Läs mer

27.2.2014. Anvisningarna träder i kraft 1.3.2014 och de gäller tillsvidare. Telefon: 040 484 2185

27.2.2014. Anvisningarna träder i kraft 1.3.2014 och de gäller tillsvidare. Telefon: 040 484 2185 ANVISNING MML 629/00 00 00/2014 1 Översättning Fastighetsregisterförarna ANVISNINGARNA FÖR FASTIGHETSREGISTERFÖRING (FRA) Lantmäteriverkets centralförvaltning har i dag med stöd av 15 i fastighetsregisterlagen

Läs mer

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) Datum 23.1.2012 2020/2012/66 Nr Giltighetstid 1.2.2012 31.1.2017 Författningsgrund Polisförvaltningslag (110/1992) 4 Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 37/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 lagen om statliga affärsverk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att övergångsbestämmelsen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om Brottspåföljdsmyndigheten (953/2009): 1 Tillämpningsområde Denna förordning innehåller

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet

Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet Kommunikationsverket 70 E/2016 M 1 (39) Föreskrift om användningen av frekvenser avsedda för televisions- och radioverksamhet Utfärdad i Helsingfors den xx juni 2016 Kommunikationsverket har med stöd av

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och lagen angående vissa grannelagsförhållanden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Rättsväsende 2013 Skuldsaneringar 2012, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 764 ansökningar

Läs mer

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen

Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen 19.5.2016 Ofta ställda frågor om reformen av strukturerna i den specialiserade sjukvården och jourverksamheten i socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen De ofta ställda frågorna och svaren handlar

Läs mer

Anläggning och skötsel av JORDBRUKETS MILJÖ- SPECIALSTÖD. mångfunktionell våtmark

Anläggning och skötsel av JORDBRUKETS MILJÖ- SPECIALSTÖD. mångfunktionell våtmark Anläggning och skötsel av JORDBRUKETS MILJÖ- SPECIALSTÖD mångfunktionell våtmark 2009 Europeiska jordbruksfonden för landbygdsutveckling: Europa investerar i landbygdsområden Jordbrukets miljöstödsystem

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

moms 0 % totalt moms 0 % 24 % 24 %

moms 0 % totalt moms 0 % 24 % 24 % 1 A. GRAFISKA UTSKRIFTER, KOPIOR OCH PDF-FILER Träder i kraft 1.1.2016 1. KARTPRODUKTER MATERIAL OCH STORLEK OBESTYRKT BESTYRKT PAPPER OCH PDF 0 % totalt 0 % 24 % 24 % totalt A4 6,66 1,60 8,26 8,76 2,10

Läs mer

Utredning 2/2014. Bostadslösa

Utredning 2/2014. Bostadslösa 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ISSN 1237-1288 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola (statistik) Tfn

Läs mer

Ordlista för lantmäteri, kartor och mätningar

Ordlista för lantmäteri, kartor och mätningar Sida 1 av 5 Ordlista för lantmäteri, kartor och mätningar 3D-fastighet En fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt. Kan bestå av ett eller flera utrymmen (skiften). 3D-fastighetsutrymme

Läs mer

24 % 24 % moms 0 % totalt moms 0 % totalt PLAST 24 % 24 %

24 % 24 % moms 0 % totalt moms 0 % totalt PLAST 24 % 24 % 1 Träder i kraft 1.1.2018 A. GRAFISKA UTSKRIFTER, KOPIOR OCH PDF-FILER 1. KARTPRODUKTER MATERIAL OCH STORLEK OBESTYRKT BESTYRKT PAPPER OCH PDF 0 % totalt 0 % totalt 24 % 24 % A4 6,97 1,67 8,64 9,16 2,20

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan Rättsväsende 2014 Skuldsaneringar 2013, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 864 ansökningar om skuldsanering

Läs mer

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, juni I juni 0 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet I juni åkte finländarna lika ivrigt på kryssning som i fjol. Sverige förlorade

Läs mer

Den nya kommunen och de digitala servicenäten i det finländska samhället

Den nya kommunen och de digitala servicenäten i det finländska samhället Den nya kommunen och de digitala servicenäten i det finländska samhället 1 Kommunernas uppgifter efter reformen v [pvm] Etunimi Sukunimi titteli Tapahtuma 2 Sammanfattning Kommunen är en central aktör

Läs mer