Lantmäteriverket bygger upp informationssamhället 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lantmäteriverket bygger upp informationssamhället 2003"

Transkript

1 Lantmäteriverket bygger upp informationssamhället 2003

2 Innehåll Anteckningar 1 Från när till fjärran 2 Det nya fastighetsdatasystemet 4 Kartor och handlingar tillvaratas i Arkivcentralen 5 En enhetlig karta över hela Finland 6 Kartplatsen har förnyats 7 Den geografiska informationen utgör en grund för informationssamhället 8 Ägoreglering förbättrar förutsättningarna för lantbruket 9 Fastighetsregistret är oumbärligt i en marknadsekonomi 10 Med på många ställen i världen 11 Statistik 12 Lantmäteribyråerna 13 Vi stöder oss på våra bestående värden Kunden är nöjd Personalen mår bra Vi kan vårt arbete Ekonomin är i ordning Grunddeviserna berättar om ett modernt och tillförlitligt informationshus Lantmäteriverket Fakta om landet Opartisk och tillförlitlig information En arbetsplats för experter Lantmäteriverket bygger upp informationssamhället Lantmäteriverket Fakta om landet Lantmäteriverket svarar, tillsammans med andra kunskapsproducenter, för att dataförråden med uppgifter om terrängen, fastigheterna och markanvändningen utgör en helhet. Lantmäteriverket höjer hela tiden kvaliteten på sin verksamhet och förbättrar sitt kunnande. Foto Antero Aaltonen Tryckeri Erweko, Helsingfors 2004

3 Anteckningar om lantmäteriverksamheten 2003 Lantmäteriverket är ett ämbetsverk med experter på lantmäteri, fastighetsuppgifter och kartor. Antalet anställda är 1825 personer. Lantmäteriverket hör till Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och verkar i hela landet. Vi har 13 lantmäteribyråer på 35 orter från Mariehamn i väster till Ivalo i norr. Lantmäteriverkets omsättning år 2003 var 92,5 miljoner euro. Verksamheten finansierades till 52 % av inkomsten från kunderna och resten av finansieringen kom från statsbudgeten. Vi är inget affärsverk fastän vi finansierar verksamheten med medel som kommer direkt från kunderna. Privatpersoner, företag och myndigheter är betalande kunder. Lantmäteriverket är en föregångare bland statens ämbetsverk och vi tillämpar fördomsfritt ny teknik. Våra experter redogör här för de mest centrala och samhälleligt mest betydande projekten inom Lantmäteriverket under år Lantmäteriverket bygger informationssamhället. LANTMÄTERIVERKET FAKTA OM LANDET

4 Från när till fjärran 2 I Finland har man samlat in uppgifter om landet sedan år 1633, d.v.s. i 370 år. En särskild myndighet för ändamålet, numera vid namn Lantmäteriverket, fi ck man i Finland år De uppgifter som insamlats under århundradena är en del av våra omätligt värdefulla nationaltillgångar, må de sedan vara terränginformation man fått vid kartverksarbete eller fastighets- och gränsuppgifter som uppstått vid lantmäteriförrättningar. Lantmäteriverket sammanfattade år 1991 sin grundläggande uppgift i meningen: Lantmäteriverket - Fakta om landet. Framför allt är Lantmäteriverket ett kunskapshus, som ska se till att de dataförråd som fi nns där, kan användas till att förbättra de fi nländska levnadsförhållandena och för hela nationens bästa. Jordeböckerna som uppgjordes med tanke på beskattningen redan på Gustav Vasas tid, har med tiden bearbetats till ett egentligt jordregister och till det nutida digitala fastighetsregistret. Vid sidan av Lantmäteriverket upprätthåller också 86 kommuner fastighetsregister. Det pågår ett utvecklingsprojekt som kommer att resultera i ett enda gemensamt fastighetsregister som alla 87 registerförare ska uppdatera. Projektet är även internationellt sett exceptionellt krävande, eftersom uppgifterna, när projektet har slutförts, kan sökas utgående från kartan. Jämsides med uppgifterna om fastigheter innehåller det här nya fastighetsdatasystemet (UKTJ) också de uppgifter om ägarna som upprätthålls av Justitieministeriet. Det nuvarande fi nländska systemet med hemman och lägenheter baserar sig på storskiftet. Kartor och handlingar, både de som tillkommit i storskiftet och senare, förvaras varaktigt eftersom detta krävs med tanke på sakägarnas rättigheter och fastighetssystemets tydlighet. Verkets Arkivcentral byggs som bäst i Jyväskylä för att effektivisera verksamheten och för att utlokalisera funktioner. Dit koncentreras, förutom arkivmaterialet, hela ledningen för Lantmäteriverkets arkivfunktion samt driftsverksamheten i anslutning till databehandlingen. Arkivcentralen kommer att betjäna på elektronisk väg. Efter att Finland anslutit sig till den Europeiska Unionen har lantbrukslägenheterna blivit lika stora som i de andra medlemsländerna. Däremot är antalet skiften och avståndet mellan dem ovanligt stort, vilket kraftigt ökar lantbrukets kostnader. Lantmäteriverket har utvecklat en ny form av ägoreglering, med vilken man t.o.m. har lyckats halvera antalet skiften och på samma gång fördubbla storleken på de enskilda skiftena. Det här arbetsredskapet

5 har man med framgång använt också vid inrättandet av skyddsområden och vid trafi karrangemang. För fl era århundraden sedan inleddes insamlandet av uppgifter på byanivå. Numera försöker man åstadkomma gemensamma databaser över hela världen. Finländarna har sedan 1996 kunnat se Lantmäteriverkets kartuppgifter på Internet och i fortsättningen är Kartplatsen den viktigaste distributionskanalen också för Lantmäteriverkets övriga uppgifter och tjänster. På senare år har man på olika håll i världen börjat utveckla en infrastruktur för geografi sk information, där kartuppgifterna bildar grunden. Med hjälp av de positionsuppgifter som fi nns på kartorna kan man också införa annan information om dess position är känd. Infrastrukturen för geografi sk information skapar förutsättningar för bättre forskning och beslutsfattande och för ett otal kommersiella tillämpningar. Infrastrukturen inom landet utvecklas av Jord- och skogsbruksministeriet och delegationen som där verkar för den geografi ska informationen. På europeisk nivå arbetar man inom ramen för INSPIRE-projektet som startats av Europeiska unionens kommission. Vid årets slut var Lantmäteriverket med och grundade branschens globala organisation GSDI Association, som är registrerad under amerikansk lag i Washington DC. Jag vill tacka Lantmäteriverkets personal för goda arbetsprestationer samt Jord- och skogsbruksministeriet och andra intressentgrupper för ett konstruktivt och smidigt samarbete. Jarmo Ratia 3

6 Det nya fastighetsdatasystemet kommer Lantmäteriverket fi ck i början av 2003 överta förvaltningen av hela fastighetsdatasystemet. Man ansvarar även för förverkligandet av det nya fastighetsdatasystemet, som tas i bruk sommaren För närvarande upprätthåller 86 kommuner eget fastighetsregister i sina egna fastighetsregistersystem för de tomter och allmänna områden som fi nns inom kommunens detaljplaneområde. Lantmäteriverket å sin sida upprätthåller sitt fastighetsregister för områden som befi nner sig utanför detaljplaneområden. I fortsättningen sammanförs de här olika registren till ett enda Informationen fås fram genom att man på kartan visar var fastigheten finns. enhetligt landsomfattande fastighetsregister. Fastighetsdatasystemets förvaltningsuppgifter överfördes till Lantmäteriverket från justitieministeriet. Tingsrätterna ansvarar som förut för den egentliga inskrivningen och kompletteringen av lagfarts- och inteckningsuppgifter i systemets registreringsdel. Också systemet för informationstjänsten förnyas. Lantmäteriverket, Finlands Kommunförbund tillsammans med de fastighetsförande kommunerna samt justitieministeriet utvecklar tillsammans det nya fastighetsdatasystemet. Att förvaltningen fördes över till oss visar att vi åtnjuter ett stort förtroende eftersom fastighetsdata är en viktig del av samhällets grundläggande infrastruktur. Tidigare var denna hantering inte förankrad i lagen, men nu garanterar den nya lagen en stadig grund för systemet, konstaterar lantmäterirådet Arvo Kokkonen, som för tillfället är tjänstledig från Lantmäteriverket. Lantmäteriverket ansvarar för att det nya fastighetsdatasystemet kan tas i bruk sommaren Den största förändringen jämfört med tidigare är att systemet också innehåller information om fastigheternas kartor. I fortsättningen behöver den person som vill ha upplysningar inte veta fastighetsbeteckningar eller koordinater, utan informationen fås fram genom att man på kartan visar var fastigheten fi nns. Den information som fi nns i fastighetsdatasystemet är offentlig och kan överlåtas till alla som behöver den. Samma uppgifter om fastigheterna får man numera också, tack vare samarbete, såväl från lantmäteribyrån som från de kommunala myndigheterna.

7 Kartor och handlingar tillvaratas i Arkivcentralen Lantmäteriverkets Arkivcentral startar sin verksamhet i Jyväskylä från början av 2005 i det för ändamålet planerade nybygget. Lantmäteriarkiven från landets lantmäteribyråer överförs till de nya utrymmena, men arkivbetjäningen sker ändå fortsättningsvis på lantmäteribyråerna. Målsättningen för Arkivcentralen är att bevara historiskt och juridiskt viktiga kartor och handlingar samt att med hjälp av den nya teknologin göra dem mera lättillgängliga. Lantmäteriarkivet har ungefär utlåningar i året och av dem Målsättningen för Arkivcentralen är att bevara historiskt och juridiskt viktiga kartor och handlingar. är ca sådana lån som inte går till den egna personalen utan till utomstående. Det fi nns över hyllmeter handlingar, över 300 hyllmeter jordregister och specialförteckningar, över stora separata kartor, över kartor på rulle och närmare mikrofi lmskort i Arkivcentralen. Varje år tillkommer ca 46 hyllmeter nytt arkivmaterial och ungefär separata kartor. Arkivcentralen erbjuder möjligheten att undersöka hela lantmäteriarkivet under ett och samma tak. Här förvaras också unika kartor och handlingar ända från och 1800-talet. Med tanke på Lantmäteriverkets anseende, är det viktigt att kunna samla lantmäteriarkiven på en värdig plats och att kunna sköta om dem, säger Arkivcentralens direktör Marja Rantala. Den centrala målsättningen för framtiden är att de nya förrättningskartorna och -handlingarna, som produceras digitalt, också skall arkiveras digitalt direkt via produktionssystemen. 5

8 En enhetlig karta över hela Finland 6 Terrängdatabasen innehåller det mest exakta materialet som beskriver terrängen och den bebyggda miljön i hela Finland. Databasen är en central kunskapsbas för olika geografi ska informationssystem, så det är viktigt att en enda organisation upprätthåller materialet, säger lantmäterirådet Risto Nuuros, som är ansvarig för kartorna. Lantmäteriverket påbörjade produktionen av terrängdatabasen också för det nordligaste Finland när ansvaret för kartverksarbetet i övre Lappland överfördes från försvarsmaktens topografkår till Lantmäteriverket. En terrängdatabas som täcker hela landet står färdig senast Det kartverksområde som Lapplands lantmäteribyrå har ansvar för nästan fördubblades som en följd av den här överföringen från försvarsmakten. Dock är arbetet med terrängdatabasen i övre Lappland ett gemensamt projekt för hela Lantmäteriverket. Lapplands terrängdatabas skapas huvudsakligen genom att tolka redan befi ntliga kartor och fl ygfotografi er. En enhetlig terrängdatabas över hela Finland är viktig med tanke på den användbarhet materialet har. Eftersom det digitala materialet används i olika system måste det vara likformigt och kunna förstås logiskt, konstaterar Nuuros. Både tryckta kartor och kartutmatningar enligt beställning kan produceras ur terrängdatabasen. Försäljningen av de tryckta kartorna har legat på samma nivå en längre tid, medan däremot de skräddarsydda utskrifterna ökar snabbt. Terrängdatabasen är en central kunskapsbas för olika geografiska informationssystem. När terrängdatabasen är färdig uppdateras uppgifterna fortsättningsvis kontinuerligt. Vi söker en ny rytm och ett nytt sätt att uppdatera basen. T.ex. uppgifterna om vägnätet uppdateras redan nu varje år medan annan information uppdateras med 5-10 års mellanrum.

9 Kartplatsen har förnyats Kartplatsen för fackmän förnyades och togs i användning i november Tekniken för den här nättjänsten är totalt förnyad. Den nya Kartplatsen är den första i sitt slag som drar nytta av nättillämpningens servicegränsyta, som å ena sidan innehåller Lantmäteriverkets dataförråd och å andra sidan nättillämpningarna och de kunder som använder dem. Att beställa uppgifter och bearbeta kartor inom ramen för den nya servicen har gjorts lättare och funktionerna för kartbearbetningen är mångsidigare. Kartplatsen började som en kostnadsfri tjänst sommaren 1996 och den avgiftsbelagda Kartplatsen för fackmän kom följande år. Tanken på kartor via Internet var helt ny. Kartplatsen har skördat lagrar runt om i Europa och den var den första nationella karttjänsten i hela Europa. Man började se Kartplatsen som ett nytt sätt att distribuera kartmaterial och tjänster, säger lantmäteriingenjör Teija Tarvainen på Lantmäteriverkets försäljningstjänster. I dag är Kartplatsen en aktad brand image på nätet och tjänsten ger Lantmäteriverket högt anseende. Genom dataservice på nätet kan användarna så effektivt som möjligt använda Lantmäteriverkets dataförråd, konstaterar Lantmäteriverkets direktör för försäljningstjänster Antti Kosonen. och registeruppgifter, uppgifter om köpeskillingar, adresser och namnbeståndet. Kartplatsen har ungefär besökare i veckan. Under sju år har nästan användare registrerat sig på Kartplatsen för alla. Kartplatsen för fackmän har över betalande kunder. 7 Den nya Kartplatsen är den första i sitt slag som drar nytta av nättillämpningens servicegränsyta. Kartplatsen för alla är fortfarande öppen för alla och det kostar ingenting för privatpersoner att bläddra bland kartorna. Kartplatsen för fackmän är däremot avgiftsbelagd och därifrån får man numera ännu exaktare terrängkartmaterial och information, såsom fastighetsgränser

10 Den geografi ska informationen utgör en grund för informationssamhället 8 I det nutida samhället är nästan alla centrala datalager också kopplade till en position. Lantmäteriverket har en viktig uppgift när det gäller att bygga upp informationssamhället, som ju baserar sig på att positionsuppgifterna fungerar. Vi upprätthåller det geodetiska nätet och har grundläggande uppgifter om åkrar, fastigheter, byggnader, vattendrag, vägnätet m.m. Det här utgör grunden som andra sedan kan bygga på med egna uppgifter i olika lager, förklarar Lantmäteriverkets generaldirektör Jarmo Ratia. Lantmäteriverket realiserar Jordoch skogsbruksministeriets allmänna Lantmäteriverkets roll vad beträffar geografisk information omfattar alltså mycket mera än kartverksarbete. strategi för kartverksarbete. Verket hoppas också få en egen strategi för den geografi ska informationen och den skulle då vara mera omfattande och mera detaljrik än den landsomfattande strategin. Lantmäteriverkets roll omfattar alltså mycket mera än kartverksarbete, poängterar Ratia. Den landsomfattande strategin för geografi sk information utarbetas i Finland av delegationen för geografi sk information. Delegationen har tillsatts av Statsrådet och Jarmo Ratia är ordförande för delegationens sektion för strategi och allmänna ärenden. Delegationens strategiska mål är att befrämja samarbetet mellan olika verksamhetsområden, utgående från de behov som fi nns både inom landet och utomlands, så att en gemensam infrastruktur för den geografi ska informationen kan byggas upp och upprätthållas. Den nationella strategin måste också vara i linje med den allmänna europeiska linjen och med internationella projekt. Lantmäteriverket strävar även efter att inverka på de europeiska lösningarna genom ett nära samarbete med EuroGeographics. En fungerande infrastruktur för den geografi ska informationen betyder lätthanterliga karttjänster och tjänster för rutter och navigering till ett vettigt pris. Nyttan tangerar också säkerheten, rörelsefriheten och strävan att minska behovet av myndighetstjänsterna. Företagen får också möjlighet att bl.a. effektivisera verksamheten och marknadsföringen samt att vidareutveckla produkterna för geografi sk information. Myndigheterna får ett effektivt dataservicenät sinsemellan. Nyttan blir bl.a. att administrationen effektiveras, dubbelt arbete försvinner och kvaliteten på beslutsfattandet förbättras.

11 Ägoreglering förbättrar förutsättningarna för lantbruket Ägoregleringens målsättning är bl.a. att öka användningsmöjligheterna för lantbruksfastigheter och att underlätta trafi ksäkerhets- och skyddsprojekt. En ägoreglering sker i allmänhet på ett lantbruksområde i form av ett nyskifte eller ett projektnyskifte. Arbetet utförs av förrättningsmännen i samarbete med markägarna och experter. Tyngdpunkten för verksamheten ligger numera inom lantbruket där det fi nns stora fördelar att vinna med ett nyskifte. Nyskiftet föregås av en behovsutredning som i allmänhet startar på initiativ från markägarna, berättar Mikko Uimonen, som är ansvarig för ägoregleringsverksamheten vid Lantmäteriverket. I bakgrunden ligger den omskakande strukturomvandlingen på landsbygden. Storleken på gårdarna ökar, men en oändamålsenlig ägostruktur minskar ofta den nytta som borde kunna uppnås. I praktiken ligger gamla och nya åkrar utspridda på olika ställen och vägförbindelserna är långa eller opraktiska. Genom ägoreglering har gårdarna utvecklats t.ex. så att storleken på åkerskiftena har ökat, vägförbindelserna till ägorna har förbättrats eller lägenheten har fått ersättningsmark genom markbyte i samband med ett skyddsprojekt. på grund av t.ex. allmänna vägar, järnvägar, vattendragsprojekt eller skyddsprojekt. Så här kan t.ex. jordbruksmaskinerna beredas fri färdväg till åkrarna. Ägoreglering kan också vara ett sätt att minska plankorsningar vid järnvägsövergångarna. Man kan jämföra hur det var tidigare då ungefär 30 nyskiftesförrättningar inom jordbruket årligen var under arbete och då det tog ca 10 år att slutföra dem, med de ca 60 förrättningar som nu är anhängiga och som kommer att slutföras på några få år, berättar Mikko Uimonen. 9 En ägoreglering utförs av förrättningsmännen i samarbete med markägarna och experter. Ett annat betydande verksamhetsområde som ligger inom ramen för ägoreglering är de projektnyskiften som myndigheterna ansöker om. Av projektnyskiftena är 70 st. nu anhängiga. Det kan handla om att rätta till olägenheter som uppstått

12 Fastighetsregistret är oumbärligt i en marknadsekonomi 10 Fastighetsregistret är ett av landets grundläggande register som innehåller uppgifter om fristående jordinnehav, d.v.s. fastigheter. En fastighet kan vara bl.a. en lägenhet, en tomt enligt detaljplanen eller statens skogsmark. Till fastighetsregistret, som upprätthålls av Lantmäteriverket, hör också fastighetsregisterkartan som åskådliggör fastighetsindelningen, fastigheternas läge i förhållande till varandra. Den landsomfattande fastighetsregisterkartan i digital form blev klar år Det var en enorm förbättring eftersom man nu lätt kan få fram en fastighets alla skiften, Fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan uppdateras genom det normala arbete som Lantmäteriverket utför. vilket inte var möjligt under den manuella tiden, berättar lantmäteriingenjör Suvi Rihtniemi. Fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan uppdateras genom det normala arbete som Lantmäteriverket utför. När en fastighetsförrättning, t.ex. en styckning, har slutförts överförs uppgifterna automatiskt till fastighetsregistret. Det gör att kartan lever i realtid. Det är nödvändigt, för t.ex. kreditgivare, att det fi nns tillgång till tillförlitliga och riktiga uppgifter om jordinnehav och fastigheters omfång. En fastighet kan utgöra säkerhet för en kredit. Kreditgivaren får uppgifter, såsom areal och fastighetsbeteckning, från fastighetsregistret och med den här informationen får man sedan fram uppgifter om fastighetens ägare, konstaterar överingenjör Tuomas Lukkarinen. Även vid planering av markanvändningen och vid olika byggnadsprojekt måste man veta vilka som äger ifrågavarande mark. När en ny väg dras upp eller en gasledning planeras korsar de högst antagligen otaliga markägares egendom. Utan ett fungerande registersystem behövdes det en ansenlig mängd årsverken för att reda ut ägarförhållandena. Egentligen är fastighetsregistret grunden för allting. Då vi betraktar nya demokratier som bildas och går över till marknadsekonomi, kan vi se att ett fungerande fastighetsregister är en ovillkorlig förutsättning för detta, betonar Suvi Rihtniemi.

13 Med på många ställen i världen Lantmäteriverket deltar aktivt i branschens internationella verksamhet. Globaliseringen och EU-medlemskapet har gjort att det internationella samarbetet hela tiden växer. Varje år arrangeras ett möte för de nordiska generaldirektörerna och det inbegriper också verksamhet i olika arbetsgrupper. Det motsvarande samarbetsorganet för lantmäteri- och kartverksorgan på europeisk nivå är organisationen EuroGeographics, vars största projekt för tillfället är att producera en kartdatabas i skalan en miljon över hela det europeiska området. Heli Ursin från Lantmäteriverket är chef för projektet. Den Europeiska unionen växer år 2004 till att omfatta hela 25 länder. Av dessa är många s.k. före detta östblocksstater, där man inte har haft något riktigt fastighetssystem. Den europeiska organisationen Working Party on Land Administration (WPLA) sysslar med markkontroll och en av organisationens målsättningar är att befrämja och förbättra fastighetsregisterfunktionen inom ECE-området. Även i det här arbetet har Finland deltagit aktivt. Med fi nansiering från Jord- och skogsbruksministeriet har vi varit med och byggt upp fungerande fastighetssystem i de baltiska länderna. Finlands motsvarande verksamhet i Ryssland har fi nansierats av EU. Lantmäteriverket drar oundvikligen nytta av att vara med i olika internationella projekt och därmed är det till fördel för hela det fi nska samhället. Vi är med där utvecklingen sker, får höra om trender och om den nyaste tekniken och lösningarna, som även kan fungera hos oss, slår Heli Ursin fast. 11 Lantmäteriverket drar oundvikligen nytta av att vara med i olika internationella projekt. Utrikesministeriet har bekostat de utvecklingssamarbetsprojekt som nyligen blivit färdiga i bl.a. Kambodja, Nepal och Laos. I Kambodja hjäpte vi till med att bygga upp ett fastighetssystem medan vi i Nepal och Laos deltog i ett kartläggningsprojekt.

14 Omsättning milj. euro 100 omsättning planerad omsättning externa intäkter Inkomster och utgifter milj. euro inkomster utgifter 100 Inkomster per kundgrupp Kommuner 4 % Övriga 4 % Näringslivet 17 % Privathushåll 45 % Staten 30 % Utgifter för verksamheten löner 72 % hyror 10 % tjänster 9 % övriga kostnader 9 % Personalen per enhet De riksomfattande enheterna 14 % Lantmäteribyråerna 84 % Centralförvaltningen 2 % 1825 personer Personalens utbildningsnivå Högskola 25,4 % Grundskola 21,5 % Mellanstadium eller högre mellanstadium 53,1 % Verksamheten finansierades till 52 % av inkomsten från kunderna och resten av finansieringen kom från statsbudgeten. De mest efterfrågade fastighetstjänsterna och -produkterna (inte lantmäteriförrättningar) Produkt/tjänst intäkterna från produkterna/tjänsterna (1 000 euro) Material ur fastighetsdatasystemet Lagfartsansökningar, köpebrev och experthjälp Utdrag ur fastighetsregistret och fastighetsdatasystemet Markanvändningstjänster Bestyrkande av köp Material och utskrifter från den numeriska fastighetsregisterkartan Uppgifter och utskrifter ur köpeskillingsregistret Kopior av handlingar och kartor Utredningar om fastigheter Inlösningsförrättning 0,5 % Klyvning 1,1 % Allmän vägförrättning 1,8 % Rågång 3 % Enskild vägförrättning 6,2 % Lantmäteriförrättningar Annan förrättning 8,9 % Styckning 78,5% Antalet lantmäteriförrättningar st. Efterfrågan Produktion De mest efterfrågade kartprodukterna och tjänsterna Produkt/tjänst intäkterna från produkterna/tjänsterna (1 000 euro) Digitalt kartmaterial Grafiska kartor och förmedlade produkter Flygfotografering och flygbildstjänster Utskrifter Tolkning av satellitbilder (EU-övervakning av åkrar) Kartplatsens beställningstjänst Förrättningar sammanlagt st Skräddarsydda kartor (beställningsarbeten) Avgiftsbelagda tjänster för geografisk information

15 Lantmäteribyråerna NYLANDS LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Erkki Räsänen HELSINGFORS/BÖLE Semaforbron 12 K, PB 86, Helsingfors kundservice fax , 5222 HELSINGFORS/HUVUDPOSTHUSET Mannerheimplatsen 1 A, PB 813, Helsingfors kundservice fax LOJO Vichtisgatan 2, Lojo kundservice fax BORGÅ Linnankoskigatan 28 A, Borgå kundservice fax EGENTLIGA FINLANDS LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Matti Kantanen ÅBO Självständighetsplan 2, PB 40, Åbo kundservice fax SALO Kirkkokatu 10 B, Salo kundservice , 4131 fax ÅLAND Torggatan 16, PB 68, Mariehamn kundservice telefax TAVASTLANDS LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Seppo Sulku TAVASTEHUS Koulukatu 13, PB 117, Tavastehus kundservice fax LAHTIS Kirkkokatu 12 A, PB 11, Lahtis kundservice fax BIRKALAND-SATAKUNTA LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Pirkko Noukka TAMMERFORS Näsilinnankatu 48 D, PB 97, Tammerfors kundservice fax HUITTINEN Lauttakylänkatu 4, PB 43, Huittinen kundservice fax IKALIS Kauppakatu 12, PB 31, Ikalis kundservice fax BJÖRNEBORG Isolinnankatu 22 B, PB 123, Björneborg kundservice fax SYDÖSTRA FINLANDS LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Tage Westman KOUVOLA Kauppamiehenkatu 4, PB 1070, Kouvola kundservice fax VILLMANSTRAND Pormestarinkatu 1, PB 62, Villmanstrand kundservice fax SÖDRA SAVOLAX LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Tuula Manninen S:T MICHEL Jääkärinkatu 10, PB 69, S:t Michel kundservice fax NYSLOTT Olavinkatu 24, PB 43, Nyslott kundservice fax NORRA SAVOLAX LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Pekka Päivike KUOPIO Hallituskatu 12, PB 1052, Kuopio kundservice , 4448 fax IDENSALMI Luuniemenkatu 3, Iidensalmi kundservice fax NORRA KARELENS LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Pertti Saarelainen JOENSUU Kauppakatu 40 B, PB 79, Joensuu kundservice fax NURMES Kirkkokatu 14, Nurmes kundservice fax MELLERSTA FINLANDS LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Airi Kärki JYVÄSKYLÄ Kankaankatu 17, PB 56, Jyväskylä kundservice , 4711 fax SAARIJÄRVI Sivulantie 11, PB 121, Saarijärvi kundservice fax ÖSTERBOTTENS LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Juhani Jokela VASA Wolffskavägen 35, PB 332, Vasa kundservice , 6536, 6537 fax ALAJÄRVI Paavolantie 1, PB 22, Alajärvi kundservice fax KARLEBY Karlebygatan 27, PB 1008, Karleby kundservice , 6332 fax NÄRPES Närpesvägen 5, PB 14, Närpes kundservice fax SEINÄJOKI Alvar Aallonkatu 3, PB 123, Seinäjoki kundservice , 4600 fax NORRA ÖSTERBOTTENS LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Risto Pekkala ULEÅBORG Kansankatu 53, PB 121, Uleåborg 2 MARIEHAMN VASA NÄRPES BJÖRNEBORG Info i hela landet Lantmäteriverkets hemsida KARLEBY ÅBO 10 SEINÄJOKI IKALIS HUITTINEN SALO ALAJÄRVI 4 TAMMERFORS YLIVIESKA LAHTIS TAVASTEHUS LOJO TORNEÅ 1 ROVANIEMI 11 9 SAARIJÄRVI JYVÄSKYLÄ 3 BORGÅ HELSINGFORS 13 ULEÅBORG IVALO KEMIJÄRVI 7 KOU 6 KAJANA IDENSALMI KUOPIO S:T MICHEL 5 KUUSAMO 12 NYSLOTT VILLMANSTRAND NURMES kundservice , 4861, 4895 fax YLIVIESKA Valtakatu 4, PB 29, Ylivieska kundservice fax KAJANALANDS-NORDÖSTRA FINLANDS LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Matti Härkönen KAJANA Lönnrotinkatu 2 C, PB 168, Kajana kundservice fax KUUSAMO Kaiterantie 20, Kuusamo kundservice fax LAPPLANDS LANTMÄTERIBYRÅ e-post lantmäteridirektör Markku Harju ROVANIEMI Hallituskatu 1-3 B, PB 8009, Rovaniemi kundservice fax IVALO Ivalontie 10, PB 48, Ivalo kundservice fax KEMIJÄRVI Kirkkokatu 16, Kemijärvi kundservice fax TORNEÅ Suensaarenkatu 2, PB 4, Torneå kundservice fax JOENSUU

16 Semaforbron 12 C PB 84, HELSINGFORS Tel , fax

Europeiska socialfonden 2000-2006. Europeiska Finland Information, sysselsättning, kunnande, entreprenörskap och jämlikhet

Europeiska socialfonden 2000-2006. Europeiska Finland Information, sysselsättning, kunnande, entreprenörskap och jämlikhet SF Europeiska socialfonden 2000-2006 Europeiska Finland Information, sysselsättning, kunnande, entreprenörskap och jämlikhet Vad är Europeiska socialfonden? Europeiska socialfonden (ESF) är det viktigaste

Läs mer

Polisens servicenätverk

Polisens servicenätverk Polisens servicenätverk SM 418/2013 11 huvudpolisstationer Helsingfors Esbo Vanda Åbo Lahtis Kouvola Vasa Tammerfors Kuopio Uleåborg Rovaniemi Huvudpolisstationer Polisstationer vars ersättande med övervägs

Läs mer

Vi löser era lokalproblem

Vi löser era lokalproblem Vi löser era lokalproblem Ett steg före förväntningarna Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som erbjuder lokaler och tillhörande tjänster till statsförvaltningen. Uthyrning av lokaler, utveckling

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden

JHL:s forbundsval 2012. Rosta. Och främja välfärden JHL:s forbundsval 2012 Rosta Och främja välfärden Forbundsval i hela Finland Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL väljer representantskap 12 28.3.2012. Förbundsvalet betyder att

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv.

26.11.2002 JM 15/51/2002. Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 26.11.2002 JM 15/51/2002 Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland) RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv. 1. Valanvisningar Justitieministeriet önskar att centralvalnämnderna fäster

Läs mer

Fastighetsköp på nätet

Fastighetsköp på nätet Fastighetsköp på nätet Stommen av presentationen: Inskrivningsärenden vid Österbottens lantmäteribyrå, kort presentation Nättjänsten för fastighetsköp Allmän beskrivning Egenskaper Tidtabell 1 MAANMITTAUSLAITOS

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT ANORDNA HUNDPROV ELLER ATT DRESSERA HUND (enligt jaktlagens 52 1 mom.)

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT ANORDNA HUNDPROV ELLER ATT DRESSERA HUND (enligt jaktlagens 52 1 mom.) Sökandens namn Kontaktperson till vem beslutet skickas Adress Postnummer och -anstalt Finlands viltcentrals anteckningar: 700 Jvf nr Datum / 20 Beslut nr Personbeteckning och tel. nr E-mail Koordinater:

Läs mer

Ge av din tid och var med!

Ge av din tid och var med! FRIVILLIGARBETE I FINLANDS RÖDA KORS Ge av din tid och var med! Tervetuloa Welcome Bienvenidos Tere tulemast Bienvenue добро пожаловать الهأ الهسو dhowow Välkommen Soo Ge av din tid och var med! Röda Korset

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

27.2.2014. Anvisningarna träder i kraft 1.3.2014 och de gäller tillsvidare. Telefon: 040 484 2185

27.2.2014. Anvisningarna träder i kraft 1.3.2014 och de gäller tillsvidare. Telefon: 040 484 2185 ANVISNING MML 629/00 00 00/2014 1 Översättning Fastighetsregisterförarna ANVISNINGARNA FÖR FASTIGHETSREGISTERFÖRING (FRA) Lantmäteriverkets centralförvaltning har i dag med stöd av 15 i fastighetsregisterlagen

Läs mer

Finlands skogscentrals system för skoglig information

Finlands skogscentrals system för skoglig information 1 (9) Finlands skogscentrals system för skoglig information Registerbeskrivning enligt enligt 10 i personuppgiftslagen (523/1999) Registerförare Finlands skogscentral Offentliga tjänster FO-nummer 2440921-4

Läs mer

Finansiering av olika investeringar ur ELY-centralernas synvinkel; godkännande av byggnadsplaner, beviljande och betalning av stöd

Finansiering av olika investeringar ur ELY-centralernas synvinkel; godkännande av byggnadsplaner, beviljande och betalning av stöd Finansiering av olika investeringar ur ELY-centralernas synvinkel; godkännande av byggnadsplaner, beviljande och betalning av stöd 26.01.2010 1 Godkännande av byggnadsplaner Byggnadsplanerna granskas av

Läs mer

AVSTYCKAT. Tjänster från en och samma lucka!

AVSTYCKAT. Tjänster från en och samma lucka! Lantmäteriverket fakta om landet Från och med 2010 söker du även lagfart och inteckning hos oss AVSTYCKAT Tjänster från en och samma lucka! Avstyckat Tjänster från en och samma lucka FOTO: ANTERO AALTONEN

Läs mer

Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo SERVICEKONTOR BRA OCH EFFEKTIV KUNDSERVICE

Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo SERVICEKONTOR BRA OCH EFFEKTIV KUNDSERVICE Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo SERVICEKONTOR BRA OCH EFFEKTIV KUNDSERVICE UR BORGÅ STADS STRATEGI: "Nya ersättande former av service och sätt att producera service tas i bruk. Utbudet på elektroniska

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer

VEKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:11. Rättshjälpsbyråernas verksamhetsberättelse 2005

VEKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:11. Rättshjälpsbyråernas verksamhetsberättelse 2005 VEKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:11 Rättshjälpsbyråernas verksamhetsberättelse 2005 JUSTITIEMINISTERIET, VEKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:11 Rättshjälpsbyråernas verksamhetsberättelse 2005 JUSTITIEMINISTERIET

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 30 december 2005 Nr 1280 1287 INNEHÅLL Nr Sidan 1280 Statsrådets förordning om justering av avgifterna som nämns i3 ilagen om avgifter för domstolars

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Röda Korsets program för årskurserna 1-6, 2015 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE

Röda Korsets program för årskurserna 1-6, 2015 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Röda Korsets program för årskurserna 1-6, 2015 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Bästa lärare i årskurserna 1-6! 2 3 Att hjälpa ger glädje! Vi tror att barn vill hjälpa, vare sig det gäller första hjälpen, att göra

Läs mer

BOSTADSTOMTER VID BJÖRKSLINGAN Björsby, Jomala

BOSTADSTOMTER VID BJÖRKSLINGAN Björsby, Jomala BOSTADSTOMTER VID BJÖRKSLINGAN Björsby, Jomala Som boende på Björkslingan har du naturen inpå knuten, med öppna fält och fina strövområden. Området är lugnt och lekvänligt med cykel- och gångvägar och

Läs mer

Tehy för hälsa & välbefinnande

Tehy för hälsa & välbefinnande Tehy för hälsa & välbefinnande Innehåll 3 Välbefinnande som uppgift 5 Effektivitet och vänlighet vi tehyiter 7 Tehys sak är en viljefråga 9 Tehy är aktivt och effektivt 11 Tehy gör världen bättre 13 Tehy

Läs mer

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013 Rättsväsende 2014 Tingsrätternas avgöranden i civilmål Tingsrätterna avgjorde nästan en halv miljon civilmål år År slutbehandlades 491 700 civilmål i tingsrätterna, vilket är nästan 5 procent fler än året

Läs mer

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1 Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Dagens program Resultat från ansökningsomgången (Riika Väliahde, Sirkka Säikkälä, CIMO) Projektadministration:

Läs mer

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, juni I juni 0 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet I juni åkte finländarna lika ivrigt på kryssning som i fjol. Sverige förlorade

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen Resumé 351 /54/04 UTVECKLANDET AV ELEKTRONISKA KOMMUNIKA- TIONSTJÄNSTER I DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN Huvudfrågan vid revisionen var att kartlägga hur den elektroniska kommunikationen i den offentliga

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

UPM Samfällda skogar. Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen. UPM skog

UPM Samfällda skogar. Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen. UPM skog UPM Samfällda skogar Ett ansvarsfullt, enkelt och lönsamt sätt att sköta skogsegendomen UPM skog UPM SAMFÄLLDA SKOGAR I KORTHET UPM Samfällda skogar är ett bra alternativ för skogsägare som sätter värde

Läs mer

Energiska. Vasaregionen

Energiska. Vasaregionen Energiska Vasaregionen BILD: Pekka Mäkynen Välkommen till Vasaregionen Energisk Mångsidig Multimodal Kunnig Öppen Unik 3 Det här är Vasaregionen. Läs vidare för att se vad vi menar med de här orden. BILD:

Läs mer

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010 Transport och turism 011 Finländarnas resor 011, mars I mars 011 reste finländarna utomlands I mars ökade finländarnas fritidsresor med övernattning utomlands med 1 procent jämfört med motsvarande period

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Beställning och användning av SKRIVTOLK

Beställning och användning av SKRIVTOLK Beställning och användning av SKRIVTOLK Din rätt till skrivtolk Har du svårt att höra vad som sägs på konferenser, kurser eller då du besöker en läkare? Skrivtolken kan vara den som får din vardag att

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Utkast 27.11.2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster Utfärdad i Helsinfors den december 2014 I enlighet

Läs mer

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE

VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE VASAREGIONENS LOGISTIKOMRÅDE NORDENS LEDANDE KONCENTRATION AV ENERGITEKNOLOGI ERBJUDER ETT TOPPLÄGE FÖR LOGISTIKFÖRETAG EnergyVaasa LEDANDE PÅ ENERGI Vasaregionen är ledande i Norden på energiteknologi.

Läs mer

Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors. Petri Puroaho

Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors. Petri Puroaho Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors Petri Puroaho Min talets teman Övergångsarbetsmarkanden i arbetslivet -projektet Projekts viktigaste målen och samarbete Övergångsarbetsmarknadens

Läs mer

TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015

TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015 TBE-vaccinationskampanjen på Åland fortsätter under åren 2011 2015 Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 6000 www.thl.fi 1 2011 1 TBE-VACCINATIONSKAMPANJEN

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet

Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland Jord- och skogsbruksministeriet Rikliga vattentillgångar I Finland finns det rikligt med vattendrag. Ungefär en tiondel av landets yta täcks av sjöar, tjärnar,

Läs mer

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011 Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, december Utlandsresor populära bland finländarna i december 0 I december styrde finländarna resan mot utlandet och man gjorde nästan 00 000 resor med inkvartering

Läs mer

RADHUS VID NYCKELPIGSGATAN 11 Storby, Eckerö

RADHUS VID NYCKELPIGSGATAN 11 Storby, Eckerö RADHUS VID NYCKELPIGSGATAN 11 Storby, Eckerö Radhus med 8 lägenheter centralt vid Nyckelpigsgatan 11 I Storby, Eckerö. Väldisponerade lägenheter centralt i Storby. Stor gård med västerläge, nära till kommunal

Läs mer

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet är en del av statsrådet och svarar för» en finanspolitik som förstärker förutsättningarna för en stabil och hållbar

Läs mer

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD NORDENS ENERGIHUVUDSTAD -flöde för ett gott liv Vasa stads strategi 2015 Fg 10.11.2014 VAD BYGGER VI PÅ? Välfärd Vasabornas välfärd tryggas genom högklassig och närbelägen basservice i alla livsskeden.

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralen Välfärd, konkurrenskraft, hållbar utveckling

Närings-, trafik- och miljöcentralen Välfärd, konkurrenskraft, hållbar utveckling Närings-, trafik- och miljöcentralen Välfärd, konkurrenskraft, hållbar utveckling 1 2 Bokbussen tar biblioteket till kunden. NTMcentralen utvecklar bibliotekens service och finansierar biblioteksbyggnader.

Läs mer

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2011 Sysselsättning 2010 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Utlåtande om användningen av namnen Ahvenanmaa och Maarianhamina på Lantmäteriverkets kartor och i andra produkter

Utlåtande om användningen av namnen Ahvenanmaa och Maarianhamina på Lantmäteriverkets kartor och i andra produkter Kotimaisten kielten keskus Institutet för de inhemska språken Helsingfors 23.2.2012 Referens: Lantmäteriverkets begäran om utlåtande 9.1.2012 (MML/7/09/2011) Generaldirektör Jarmo Ratia Lantmäteriverket

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

PRT-Forest bygger boendekvalitet

PRT-Forest bygger boendekvalitet PRT-Forest bygger boendekvalitet PRT-Forest ledande finska märkesprodukter inom trä och bygg Användningen av trä inom bygg- och inredningsbranschen har långa traditioner. Bruket av trä har under 2000-talet

Läs mer

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Rättsväsende 2014 Konkurser 2013 År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 3 381 konkursansökningar

Läs mer

Kartan i datorn berättar historien

Kartan i datorn berättar historien bengt-olof käck Kartan i datorn berättar historien Kartorna visar hur marken använts och hur byar och hemman växt fram från 1600-talet till idag. Nu skannas den nationella kartskatten, över 50 miljoner

Läs mer

Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012

Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012 Rättsväsende 2013 Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012 Förvaltningsdomstolarna avgjorde 20 600 ärenden år 2012 Förvaltningsdomstolarna behandlade år 2012 totalt 20 600 ärenden, dvs. 6 procent färre

Läs mer

Konst ifrågasätter, söker och skapar betydelser. Konst tillhör alla. Därför stöder vi konstnärligt uttryck. Centret för konstfrämjande

Konst ifrågasätter, söker och skapar betydelser. Konst tillhör alla. Därför stöder vi konstnärligt uttryck. Centret för konstfrämjande Konst ifrågasätter, söker och skapar betydelser. Konst tillhör alla. Därför stöder vi konstnärligt uttryck. Centret för konstfrämjande Vår uppgift Centret för konstfrämjande (Taike) är ett sakkunnigämbetsverk

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

Årsöversikt över migrationen 2009

Årsöversikt över migrationen 2009 Årsöversikt över migrationen 2009 2 INVANDRINGEN MINSKADE 2009 Syftet med denna statistiska översikt är att beskriva migrationen under 2009. Finland har genom tiderna haft migration. Man har flyttat till

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013 FÖRETAGSPRESENTATION November 2013 Technopolis Ett annorlunda fastighetsbolag Ett börsbolag specialiserat på fastigheter, uthyrning av kontorslokaler och tjänster. Bolaget fokuserar på multianvändarmiljöer.

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Maanomistajain Liitto - Jordägarnas Förbund

Maanomistajain Liitto - Jordägarnas Förbund Frivilligt beskydd och naturvård i skogar och på åkrar Maanomistajain Liitto - Jordägarnas Förbund 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skydd av skogar METSO-programmets metoder 3 Tidsbundet skydd 4 Permanent skydd

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM

MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM 6.6.2002 Nr 23/2002 1 (3) MIKROFILMNING AV FAMILJEAKTER OCH LAGRING AV DEM PÅ CD-ROM Kyrkostyrelsen har i cirkulär nr 35/1980 givit anvisningar om mikrofilmning av inbundna kyrkböcker. Största delen av

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

en livskraftig natur ger mat och välbefinnande Strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2012-2022

en livskraftig natur ger mat och välbefinnande Strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2012-2022 örnybara naturresurser en livskraftig natur ger mat och välbefinnande Strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 2012-2022 Bästa läsare! Denna nya strategi för jord- och skogsbruksministeriets

Läs mer

Finländarna reste flitigt under januari april 2012

Finländarna reste flitigt under januari april 2012 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1-0..01) Finländarna reste flitigt under januari april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna

Läs mer

BELLARSHAMNS BOSTADSOMRÅDE Brändö

BELLARSHAMNS BOSTADSOMRÅDE Brändö BELLARSHAMNS BOSTADSOMRÅDE Brändö Ett nytt, naturskönt och strandnära bostadsområde med lugnt läge i Brändö by. Totalt 21 tomter, varav åtta är strandtomter med nordvästläge. Endast 2 timmars bilväg till

Läs mer

Bild. Fritidshuset är uppfört 1976 i lösvirke och inrymmer allrum, kök, tre sovrum, och ett duschrum.

Bild. Fritidshuset är uppfört 1976 i lösvirke och inrymmer allrum, kök, tre sovrum, och ett duschrum. FRITIDSHUS I SKAG Eckerö Bild Fritidshuset är uppfört 1976 i lösvirke och inrymmer allrum, kök, tre sovrum, och ett duschrum. El finns draget, men avlopp finns ej. Kommunalt vatten. Ny anslutning tillkommer.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 april 2014 356/2014 Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten Utfärdad i Helsingfors den

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

FRÄSCH FRITIDSBOSTAD I NORRBODA Ängösundsvägen, Lumparland

FRÄSCH FRITIDSBOSTAD I NORRBODA Ängösundsvägen, Lumparland FRÄSCH FRITIDSBOSTAD I NORRBODA Ängösundsvägen, Lumparland Fräsch och hemtrevlig stuga i Norrboda, Lumparland som har använts som bostad de senaste åren. I stugan finns ett helkaklat badrum med dusch och

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Avsikten med undersökningen är att kartlägga konstnärskårens struktur, dess inkomstnivå samt inkomstkällorna för konstnärer

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster

Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Skattekort på nätet ett exempel på hur Skatteförvaltningen utvecklar sina elektroniska tjänster Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21 22.11.2013 Kaj Hoffrén Överinspektör Skatteförvaltningen/Finland

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Hemort Helsingfors FO-nummer 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

GÅRDSSTÖD. Ansökan om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven. Villkor och anvisningar för ansökan 2013

GÅRDSSTÖD. Ansökan om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven. Villkor och anvisningar för ansökan 2013 GÅRDSSTÖD Ansökan om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven Villkor och anvisningar för ansökan 2013 Sisältö 1 Ansökan... 4 1.1 Ansökningsblanketten, mottagaren av ansökan och sista inlämningsdag

Läs mer

Befolkningens utbildningsstruktur 2013

Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Utbildning 2014 Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Unga kvinnor högt utbildade, den mest välutbildade befolkningen bor i Nyland Före utgången av år 2013 hade 3 164 095 personer avlagt examen inom gymnasieutbildning,

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer