VANDAS BALANSERADE STRATEGI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VANDAS BALANSERADE STRATEGI"

Transkript

1 VANDAS BALANSERADE STRATEGI Vanda stads verksamhetsidé Vanda stad främjar sina invånares välfärd, uppkomsten av nya arbetsplatser och en hållbar utveckling i staden genom att erbjuda en god verksamhetsmiljö och förnuftigt producerad service. Utgångspunkter för verksamheten är öppen kommunikation och kommuninvånarnas delaktighet. Vanda stads värderingar Innovativitet Innovativitet innebär förmågan att i Vanda producera nya och vettiga förändringar, att fungera som vägvisare och ha mod att ta fram nya sätt som är bättre än tidigare för att ordna servicen till kommuninvånarnas bästa. Hållbar utveckling Hållbar utveckling avser att goda levnadsvillkor för nuvarande och kommande generationer tryggas. När lösningar tas fram och beslut fattas beaktar man ekologiska aspekter och rättvisa och håller ekonomin i balans. Samhällsgemenskap Samhällsgemenskap innebär att kommuninvånarnas delaktighet och aktivitet främjas, att marginalisering förebyggs och att de deltar i arbetet för att uppnå de gemensamma målen. Vandas vision Vanda ett klokt val För invånare och företag är Vanda Finlands mest attraktiva och internationella hemstad som går i spetsen för hållbar utveckling. Ett attraktivt Vanda - mångsidiga boendemöjligheter - lokaler och tomter med perfekt läge lämpade för olika slags företag - Finlands logistiska trafikcentrum - andelen egna arbetsplatser ligger i topp för finländska förhållanden - som arbetsgivare är staden en av de bästa i Finland - tjänsternas effektivitet, produktivitet och kvalitet är utmärkta vid jämförelse - mångsidiga hobby-, kultur- och friluftsmöjligheter Ett internationellt Vanda - de internationella kontakterna av världsklass stärks - internationalism och mångkulturell pluralism berikar staden - innovativa internationella projekt söker sig till Vanda - mångfacetterad kompetens och varierande kulturella kontexter tas till vara Ett Vanda med hållbar utveckling Ekologisk hållbarhet - principerna för hållbar utveckling med i stadsplanering samt i ny- och ombyggnadsprojekt - välfungerande kollektivtrafik - användningen av förnyelsebara energikällor främjas 2

2 3 - naturens mångfald beaktas i planläggningen och rekreationsbruket - personalen är engagerad i att främja hållbar utveckling - Marja-Vanda utgör internationell modell för ekologiskt byggande Social och kulturell hållbarhet - verksamhetsområdenas samarbete intensifieras vid organiserandet av service - samarbetet med kommunerna i regionen ökar - prioriteringar i servicen sker på rättvisa grunder - mångfald och jämlikhet förverkligas i beslutsfattandet - verksamhetskultur och beslutsfattande som genom sin öppenhet främjar gemensamma värden och verksamhetssätt - god förvaltningspraxis och effektiv förvaltningsstruktur - samarbetet med tredje sektorn stärks Ekonomisk hållbarhet - ekonomin är i balans - innovationer som främjar kostnadseffektiviteten tillgodogörs - utbudet och användningen av e-tjänster utökas - god service tryggas via de anställdas förmåga att hantera förändringar och arbetshälsan - goda levnadsvillkor för nuvarande och kommande generationer tryggas. Utvecklingen i Vanda stads omvärld Varje år ökar befolkningen med knappa tvåtusen personer I december 10 överskred Vanda gränsen på invånare och i början av 11 bodde personer i staden. Av Vandaborna hade finska som modersmål medan de svenskspråkiga uppgick till stycken och personer talade något annat språk. Av dem som talar något annat språk är de ryskspråkiga den största gruppen och i Vanda uppgick de till stycken. Stadens befolkning har under 00- talet vuxit med en årstakt på hela invånare i året. Under 10 var ökningen personer. Ökningen i befolkningsantalet påverkas av den s.k. naturliga befolkningsökningen, dvs. differensen mellan födda och avlidna, men också differensen mellan dem som flyttar till kommunen och dem som flyttar bort inverkar. Den naturliga befolkningsökningen har ökat Vandas befolkning med i genomsnitt mer än 1500 personer i året. Karta 1. Flyttströmmarna i Vanda till och från olika områden åren 06 10

3 4 Migrationsvinst får Vanda från de övriga kommunerna i huvudstadsregionen och från utlandet. De största migrationsförlusterna går till kranskommunerna och övriga Nyland. Flyttrörelsens andel av förändringen i befolkningstalen har varierat mer än den naturliga befolkningsökningen: under 00-talet har nettomigrationen som lägst varit ett par hundra personer på minus medan den som störst har uppgått till mer än ett tusental personer på plus. Under de senaste åren har särskilt nettomigrationen från utlandet till Vanda och hela huvudstadsregionen varit klart större än tidigare. Den andel av befolkningen som talar något främmande språk har mycket riktigt ökat snabbare än den finskspråkiga andelen. Figur 1. Den årliga befolkningsökningen i Vanda åren enligt modersmål befolkningsökning i antal andra språk svenska finska Det förutspås att Vandas befolkning också i fortsättningen ökar med i genomsnitt 2 0 invånare i året. Antalet födda är årligen över 1500 fler än antalet avlidna och migrationsöverskottet uppgår till personer varje år. Vandas i dag relativt ungdomliga befolkning kommer att åldras, även om antalet barn i dagis- och skolåldern till och med kommer att uppvisa en viss ökning under de närmast åren. Figur 2. Befolkningsutvecklingen bland de yngre åldersgrupperna åren personer Ålder Antalet Vandabor som uppnått pensionsåldern växer snabbt, under de närmaste fem åren med en genomsnittlig årstakt på 1600 personer. Vid ingången av 16 beräknas de vara (33 %) fler än i dag och i början av beräknas de vara (52 %) fler än antalet i dag. Antalet personer som fyllt 75 år förutspås öka från i dag, med en årstakt på i genomsnitt 640 personer till 14 6 personer år. Antalet personer som fyllt minst 85 år kommer enligt prognosen år att vara nästan dubbelt så stort jämfört med i dag.

4 5 Figur 3. Befolkningsutvecklingen bland 65 år fyllda och äldre 11 - personer Ålder Antalet i arbetsför ålder ökar genom tillskott av personer med främmande modersmål Antalet Vandabor i arbetsför ålder, 64 år, förutspås fortsättningsvis öka, så att de år 16 är och år omkring fler än i dag. Ökningen i denna åldersgrupp utgår enbart från en ökning i antalet personer med främmande modersmål. Figur 4. Den årliga fluktuationen bland Vandas befolkning i arbetsför ålder ( 64 år) enligt modersmål och prognosen fram till årlig ändring, antal personer prognos med främmande språk finsk-/svenskspråkiga Det förutspås att antalet med främmande språk kommer att öka i relativt snabb takt i regionen. Enligt den befolkningsprojektion över den del av befolkningen med främmande modersmål, som sammanställts i Helsingforsregionen, beräknas antalet i Vanda under de följande fem åren öka med runt 5 0 personer och fram till med mer än personer, så att deras andel av stadens befolkning skulle uppgå till närapå 14 procent. Utvecklingen förutspås vara den samma i grannstäderna. I Vanda räknar man med att antalet barn med främmande modersmål och under skolåldern fram till 16 kommer att öka till 650 stycken och till 1000 personer före. Bland dem som är i grundskoleåldern är ökningen omkring 700 fram till 15 och ca 1500 fram till.

5 6 Figur 5. Andel av Vandabefolkningen, enligt prognos, som talar något främmande språk fördelat enligt åldersgrupp personer år år -39 år år 7-15 år 0-6 år Den ekonomiska försörjningskvoten har försvagats Den ekonomiska försörjningskvoten mäter hur många personer utanför arbetskraften och arbetslösa det går på varje sysselsatt. Som sysselsatta definieras personer som varit i förvärvsarbete under årets sista vecka. Som arbetslösa definieras de personer i åldrarna år som varit arbetslösa årets sista arbetsdag. Informationen om arbetslösheten har inhämtats från arbetsministeriet register över arbetssökande. Till de personer som är utanför arbetskraften räknas alla i åldrarna 0 14 år, studerande, beväringar och pensionärer samt övriga som står utanför arbetskraften. Studerande eller skolelev är den person som fyllt 15 år och som på heltid studerar i någon läroinrättning och inte är i förvärvsarbete eller arbetslös. Skolelever under 15 år ingår i kategorin "0 14 år". Som pensionärer definieras alla personer som enligt Folkpensionsanstaltens eller Pensionsskyddscentralens uppgifter uppbär pension (borträknat familjepension och deltidspension) och inte är i förvärvsarbete. Likaså har alla över 74 år bedömts vara pensionärer. En del personer har också definierats som pensionärer på basis av pensionsinkomster. Under 09 var den ekonomiska försörjningskvoten i Vanda 1,01 vilket betyder att för varje person i förvärvslivet fanns det fler än en arbetslös eller person utanför arbetslivet. I Esbo är nyckeltalet det samma. i Helsingfors 1,02, men för hela landet är siffran 1,34. Ännu året innan (08) låg siffran under 1 och i början av 00-talet var den ännu lägre, 0,93. Figur 6. Den ekonomiska försörjningskvoten i huvudstadsregionen och hela landet åren ,4 Hela landet 1,3 den ekonomiska försörjningskvoten 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 Esbo Helsingfors V a n d a 0, När befolkningen åldras i framtiden kommer den ekonomiska försörjningskvoten ofrånkomligen att vara större än i dag. Utvecklingen påverkas också avsevärt av ändringar i antalet arbetslösa.

6 7 Vandabornas utbildningsnivå är högre än i landet i övrigt, men lägre än i grannkommunerna Bäst utbildade bland Vandaborna är de i ålderskategorin år, av dem är fler än två femtedelar som har en utbildning på högre nivå. Av dem som fyllt 60 år och äldre utgörs den största gruppen av personer som inte har någon examen alls efter grundskolan. Figur 7. Utbildningen bland Vandabor över 15 år fördelat på åldersgrupp Andel40 av ålders- 30 grup- pen i % åldersgrupp Ingen eller okänd examen mellanstadium högre utbildning Bland kommunerna i Helsingforsregionen har Esbo- och Helsingforsborna den högsta utbildningen. Även i de övriga grannkommunerna är befolkningen mer utbildad än i Vanda. I jämförelse med år 00 har Vandabornas utbildningsnivå stigit långsammare än bland grannarna och i hela landet. Figur 8. Den genomsnittliga utbildningsnivån bland befolkningen över 15 år i Vanda, grannkommunerna och hela landet 09 Hela landet Vanda 3,32 Kervo Nurmijärvi Träskända Sibbo Helsingfors Esbo 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 utbild.nivå = högre utbildningens genomsn. längd per person i år I Vanda ligger arbetsplatssufficiensen på över 100 procent Vanda har något fler arbetsplatser än det bor sysselsatt arbetskraft i kommunen. Av arbetsplatserna förekom en knapp fjärdedel inom handeln samt inkvarterings- och restaurangbranschen medan en femtedel förekom inom samhällsservice och personlig service. Antalet arbetsplatser inom den traditionella industrin har minskat i Vanda liksom i landet i övrigt. Nya arbetsplatser koncentreras till området kring flygplatsen och Ring III.

7 8 Karta 2. Förändringar i antalet arbetsplatser i Vandas stadsdelar under perioden Antalet arbetsplatser i hela Helsingforsregionen ökade efter den korta recessionen i början av 00-talet snabbt från 04 till 08. Under 09 minskade antalet arbetsplatser med en dryg procent. Under 10 började antalet arbetsplatser i regionen ånyo öka, såpass att det under det andra kvartalet 11 redan fanns ett par tiotusental flera arbetsplatser än i slutet av 10. Utslaget på en tioårsperiod har antalet arbetsplatser i området ökat med 10 procent. Relativt sett har ökningen i antalet arbetsplatser varit störst i Vanda och kranskommunerna, hela procent vardera. I Helsingfors har ökningen stannat på bara ett par procent. Figur 9. Arbetsplatserna i Helsingforsregionen åren och under det andra kvartalet av 11 arbetsplatser /1-2 övriga Hfors regionen Vanda Esbo Helsingfors

8 9 Sysselsättningsgraden i Vanda har hört till de högsta i landet. I och med den ekonomiska recessionen gick den emellertid ner under 09 och arbetslöshetsgraden steg till 10 procent som mest och har redan en tid varit den högsta i Helsingforsregionen. Alltsedan ingången av 10 har sysselsättningsgraden igen ökat och var under det andra kvartalet 11 den högsta i området. I slutet av augusti 11 uppgick antalet arbetslösa arbetssökande i Vanda till 9 240, varav antalet permitterade uppgick till 236. Antalet permitterade har halverats under det första halvåret. Antalet personer som varit arbetslösa längre tid än ett år steg efterhand som arbetslösheten drog ut på tiden. I slutet av augusti uppgick de till 2 326, vilket är hundra fler än ett år tidigare. Figur 10. Arbetslöshetsgraden i Vanda. Esbo och Helsingfors fr.o.m. januari arbetslöshetsgrad, % Vanda Helsingfors Esbo Arbetslösheten har i allmänhet oftare drabbat unga, de som ännu inte fyllt 30 och mer sällan äldre åldersgrupper, män drabbas oftare än kvinnor. Om man jämför läget i städerna i huvudstadsregionen är ungdomsarbetslösheten fortsättningsvis svårast i Vanda: antalet arbetslösa 25-åringar i Vanda uppgick i slutet av augusti 11 till 965 personer, vilket dock är 300 färre än året innan. Figur 11. Antalet personer i Vanda under 25 som varit arbetslösa längre än i ett års tid fr.o.m. 07 månadsvis arbetslösa under 25 år över ett år

9 10 För dem som har en utländsk bakgrund och talar något främmande språk är möjligheterna att få arbete betydligt sämre än för dem som talar något av de inhemska språken. Arbetslöshetsgraden hos den del av befolkningen som talar något främmande språk växlar också mellan 15 och 40 procent beroende på personens ursprungsland och språk. Bostadsbyggandet livligare Även i Vanda hade recessionen återverkningar inom alla verksamhetsområden. I mängden byggande, särskilt då i fråga om bostäder, märktes det under exempelvis år 09 då ett rekordlågt antal bostäder färdigställdes i Vanda. I antalet färdigställda bostäder har man i Vanda inte på flera år uppnått det uppställda produktionsmålet på 00 bostäder i året. Även i de övriga kommunerna i huvudstadsregionen ligger man klart efter bostadsproduktionsmålen, största skillnaden förekommer i Helsingfors. Figur 12. Bostäder som färdigställts i Vanda, Esbo och Helsingfors åren Helsingfors Esbo Vanda Under de senaste åren har bostadsproduktionen koncentrerats till områdena utmed järnvägen och området Backas Rosendal. Karta 3. Åren färdigställda bostäder i Vanda stadsdelsvis

10 11 Under 10 ökade bostadsbyggandet i Vanda och Esbo. Tillväxten har fortsatt i Vanda under innevarande år. Tomtpriser och bostadsanskaffningskostnader som är lägre jämfört med grannstäderna är Vanda trumfort bland dem som letar bostad i småhus i huvudstadsregionen. Figur 13. Antalet färdigställda bostäder i Vanda åren samt prognos för åren flervåningsbostadshus rad- och kedjehus fristående småhus prognos bostäder Påbörjandet av byggnadsarbetena på Ringbanan och möjligheterna till markanvändning utmed järnvägsbanan skapar förutsättningar för den befolkningsökning och det bostadsbyggande som prognostiserats. Under 11 har bostadsbyggandet varit så intensivt att fler bostäder blir färdiga under innevarande år jämfört med tidigare år. Karta 4. Det prognostiserade bostadsbyggandet åren 11 stadsdelsvis

11 12 Byggandet av verksamhetslokaler ökar igen Under 00-talet har mängden våningsyta som färdigställts i Vanda, förutom bostäder, varit mycket omfattande, med en årstakt på omkring kvadratmeter våningsyta, under vissa år har mängden till och med uppgått till kvadratmeter våningsyta. Byggandet koncentreras till området kring flygplatsen samt utmed Ring III. Karta 5. Byggnation som färdigställts i Vanda åren stadsdelsvis, exkl. bostadsvåningsytan Under 10 färdigställdes lokaliteter i en rekordartat liten omfattning, bara knappa m 2 -vy. Under innevarande år har nybyggandet av lokaliteter igen upplevt ett uppsving och under 11 kommer en klart större mängd lokaliteter att färdigställas i Vanda jämfört med 10. Figur 14. Annat än bostadsbyggande åren (m 2 -vy) m2-vy Övriga Lager Industri Offentl. Trafik Affärer o.kontor

12 13 KÄLLOR Statistikcentralen: stads- och regionindikatorer, befolknings- arbetsplats- och sysselsättningsdata Nylands NTM-central och och Vandas arbets- och näringsbyrå: arbetslöshetsdata Facta kommunregister: byggnadsuppgifter Vanda stad: Befolkningsprognoser och byggnadsprognos Ekonomiska utvecklingsutsikter Allmänna ekonomiska utsikter Den ekonomiska tillväxten i Finland har fortsatt legat på en nivå om 3,5 % också under 11, men finansministeriet bedömer att tillväxten saktar av till 1,8 % under 12 på grund av lånekrisen i Europa och de osäkra ekonomiska utsikterna internationellt. Arbetslöshetsgraden förutspås emellertid fortsättningsvis minska från 7,9 % under 11 till 7,6 % under 12. Finansministeriet bedömer att sysselsättningsgraden kommer att öka och överskrida 70 % år 14. Produktionsökningen under kommande år är nästan helt avhängig den totala produktiviteten, eftersom arbetsinsatserna inskränks och kapitalstocken ökar bara i viss mån. Enligt prognos växer konsumentpriserna fortsättningsvis snabbt, 3,3 % under 12, varefter prisstegringen ligger på runt 2 %. På grund av skatteökningar och anpassningsåtgärder inom den offentliga ekonomin bedömer finansministeriet att finansieringsläget stärks, men statens och kommunernas ekonomi kommer att visa underskott även under de kommande åren. Den offentliga sektorns bruttoskuld (EMU) överskrider 50 % 12. Statsskulden överskrider gränsen 100 miljarder euro under 14. För täcka att hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin lyfter finansministeriet fram, utöver finanspolitiken, dessutom längre arbetskarriärer, förbättrad produktivitet när det gäller den offentliga servicen, liksom det att den uppvisar bättre resultat och effektivitet samt förbättrade förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Målsättningen är att före utgången av valperioden lyfta sysselsättningsgraden till 72 %. Osäkerheten i den internationella ekonomin och hotet om en annalkande recession återspeglas särskilt via exportindustrin på en avmattning i förvärvsinkomsternas tillväxt. Konsumenternas tilltro till ekonomin har också försvagats under hösten 11. Den ekonomiska utvecklingen inom den kommunala sektorn Statsrådet (regeringen) genomför enligt sitt program en riksomfattande kommunreform med målet att uppnå en livskraftig kommunstruktur som baserar sig på starka baskommuner. Regeringens kommunreform kommer att skapa en servicestruktur där en part med tillräckligt omfattande befolknings- och kompetensunderlag innehar makten och ansvaret för ordnandet och finansieringen av service. Regeringen kommer att före utgången av 11 specificera noggrannare kriterier och en färdplan för kommunreformen. En ny strukturlag ersätter den nuvarande ramlagen (Paras). Till underlag för reformen igångsätter staten en hela landet omfattande utredning över vilken kommun- och servicestruktur som är ändamålsenlig för respektive område. Med tanke på den nationella konkurrenskraften och tillväxtpotentialen accentueras betydelsen av kommunoch servicestrukturlösningarna i metropolområdet, konstateras det i regeringsprogrammet. Kommunstrukturreformen utgör en grund för totalrevideringen av kommunallagen samt förnyelsen av statsandelssystemet. Kommunernas skatteinkomster ökade med 4,2 % under 10 medan tillväxten för 11 bedöms uppgå till 4,4 %. De kommunala skatteinkomsterna ökar med 3,6 % under 11 och 1,4 % under 12. I synnerhet kommunernas inkomster från samfundsskatterna ökar med ca 15,1 % under 11. Kommunerna har fått tillgång till 31,99 % av samfundsskatterna åren För sänkningen av samfundsskatteprocenten till 25 % ersätts kommunerna genom att kommungruppsandelen höjs med 0,88 procentenheter. Åren 12 och 13 är kommunernas andel av samfundsskatten 27,87 % och 14 återbördas andelen till 22,87 %. Under 12 minskar ökningen i kommunernas skatteinkomster till 0,6 % eftersom tillväxten avtar och kommunernas andel av samfundsskatterna sänks. Under 12 minskas tillväxten i de kommunala skatteinkomsterna i och med att grundavdraget och arbetsinkomstavdraget höjs, å andra sidan ökar de genom begränsningarna i rätten att dra av bostadslåneräntor och sänkningen i hushållsavdraget. I kommunernas statsandelar görs en indexjustering på 3,7 %, en justering fullt ut i kostnadsfördelningen samt att fastighetsskatten frikopplas från utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomsterna. Nedskärningen i statsandelarna på 631 milj. euro betyder en minskning på 118 euro/invånare i statsandelen för basservice och en sänkning av statsandelsprocenten med 2,69 procentenheter till 31,42 procent. Ändringar i

13 14 befolkningens antal och åldersstruktur inverkar på statsandelarna. Statsandelsprocenten för undervisningsoch kulturministeriets förvaltningssektor är 41,89 under 12. Ändringarna i Familjevårdarlagen och barnskyddslagen har också beaktats i statsandelsgrunderna. Verkningarna av lagen om äldreservice torde synas i statsandelarna för år 13. De höjningar i avdragen som berör kommunalskatterna, sammanlagt runt 260 milj. euro i hela landet, har kommunerna kompenserats för i statsandelen för basservice. Finansministeriet har offentliggjort en kalkyl över de viktigaste återverkningarna i kommunerna av ändringarna i skatter och statsandelar under 12 (FM Kommunavdelningen ). Enligt kalkylen kommer Vanda att ha nytta av höjningen med 5 procentenheter i samfundsskatteandelen i den samfundsskatt på 10,8 milj. euro som ska erläggas (och verkningen i skatteinkomster i form av kontoföringar skulle uppgå till ca 8 milj. euro) under 12. Uteslutningen av fastighetsskatten ur statsandelarna ökar stadens statsandel med runt 6,2 milj. euro och 118 euro/invånare, nedskärningen i statsandelar minskar stadens statsandelar med 23,6 milj. euro. Justeringen i kostnadsfördelningen medför intäkter för staden på 9,2 milj. euro medan indexjusteringen och de nya definieringskoefficienterna bidrar med ca 10,7 milj. euro. Kompensationen för skatteförluster bidrar med omkring 9 milj. euro till staden i statsandelar under 12 (FM Kommunavdelningen ). Prognoserna för 12 över Vanda stads skatteinkomster och statsandelar har preciserats utgående från det av statsrådet godkända förslaget till statsbudget och budget för basservicen 12. Det bedöms att höjningen i basservicens kostnadsnivå kommer att kvarstå under 3 % medan inkomstnivån inom den kommunala sektorn stiger med runt 2,5 %. Kommunernas utgifter ökar med ca 3,5 % medan investeringarna stiger med runt 2,5 %. Kommunernas kostnadsnivå bedöms stiga med i medeltal ca 3 % och utgifterna öka med 4 % åren Kommunernas skuldsättning ökar med omkring 1,5 miljarder euro åren 12 och 13. Kommunernas investeringar ökar inte, men investeringsbehoven kvarstår vid nuvarande höga nivå. Underskott i den kommunala ekonomin ökar något både 12 och 13. Vid prognostiseringen av kommunernas skatteinkomster har finansministeriet undantagsvis antagit att den kommunala skattesatsen ökar med den tiondedels procent under kommande år. Vandas ekonomiska utsikter Den ständiga befolkningsökningen och tillväxten i antal arbetsplatser är en klar styrkefaktor i stadens utveckling, å andra sidan medför tillväxten utmaningar när det gäller att balansera stadens utgifter och inkomster samt det optimala förverkligandet av investeringarna. Staden finansierar sina verksamhetskostnader via skattefinansieringen, men har i allt högre grad tvingats finansiera sina investeringar genom ytterligare upplåning. I synnerhet utfästelserna vid byggandet av Ringbanan och föreberedelserna inför byggandet av Marja-Vanda bidrar till att binda stadens resurser under de närmaste åren. Likaså har staden genom en betydande ekonomisk satsning tvingats binda sig till förbättrandet av Ring III. Balanseringen av stadens ekonomi och en uppbromsning av skuldsättningen dryftas i ett läge där världsekonomin och euroområdet hösten 11 överskuggas av en finanskris i flera euroländer och en eventuell vändning i en ekonomisk recession. Recessionshotet rör framförallt den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen, tillgången på finansiering och skatteinkomsterna. Ökningen i stadens skatteinkomster avstannade 02, när samfundsskatterna minskade med 40 % från året innan på grund av sänkningarna i kommunandelen. Rytmstörningen i anslutning till inkomstskatterna gjorde att de kommunala skatterna började minska under 03, då kommungruppens fördelningsandel minskades kraftigt och hela skattefinansieringen minskade jämfört med året innan. Likaså var tillväxten i kommunala skatteintäkter ytterst liten under 04. Dessa tre år med inskränkta skatteinkomster inverkade kraftigt på stadens ekonomiska balans då utgifterna fortsatte att öka. Under 03 var stadens årsbidrag negativt och staden skuldsatte sig även inom driftsekonomin. Under 04 uppvisade räkenskapsperiodens resultat rejält underskott, -36 milj. euro, under milj. euro och ännu 06 låg underskottet på en miljon euro. Under 07 låg resultatet redan 16 milj. euro på plus. År 08 var resultatet över 3 milj. euro medan det 09 vände i ett minus på över 14 miljoner euro. Under 10 uppvisades ett positivt resultat på över 15 milj. euro och en jämförbar prognos för år 11 ligger på närmast ett nollresultat. Med anledning av att ekonomin balanserades upp och sanerades åren ökade stadens verksamhetskostnader med under 2 % och reellt sett minskade verksamhetsutgifterna utslaget per invånare med ca 3 % under 07. Under 08 ökade stadens verksamhetsutgifter med över 10 % i och med att skattefinansieringen växte med ca 7 %. Den kraftiga tillväxtperioden i skatteinkomsterna stannade upp i den djupa recessionen 09, då skatteinkomsterna och statsandelarna ökade med sammanlagt 1,6 % då utgifterna ökade med 3,2 %. Under 10 ökade utgifterna med över 4 % och enligt prognos ökar de under

14 15 11 med mer än 5 %. Skattefinansieringen ökade med 6,8 % under 10 och ökar enligt prognos med 5,1 % under 11. År 07 tangerade Vanda stads investeringar en årsnivå på över 100 miljoner euro, vilket detta år kom att bero på markaffärerna i Marja-Vanda och anskaffningen av Kauniala sjukhus. Under 07 tog staden 55 miljoner euro i ytterligare skulder. Under 08 ökade stadens skuldbörda med "bara" 18 milj. euro tack vare den kraftiga tillväxten i skattefinansieringen. Ringbanan har från och med 09 inverkat på stadens investeringsnivå och de största satsningarna görs åren Alltsedan 09 har staden genom ett räntefritt lån till staten finansierat förbättringsarbetena på Ring III. Staden upplånade ytterligare 117 miljoner euro 09, 38 miljoner euro under 10 och enligt prognos 80 miljoner euro under 11. I slutet av 11 har Vanda stad totalt omkring 835 miljoner euro i skulder. Stadens verksamhetsbidrag 10 låg på ca -875 miljoner euro och skattefinansieringen på sammanlagt ca 934 miljoner euro. Årsbidraget låg på runt 77 miljoner euro och det jämförbara resultatet på 15 miljoner euro 10. För att förbättra årsbidragets täckningsgrad så att den även täcker investeringarna, bör täckningsbidraget i mindre grad försvagas räknat även i euro (och procentuellt) jämfört med hur skattefinansieringen ökar. Åren är investeringarna på en exceptionellt hög nivå, till en del beroende på investeringarna i Ringbanan. Arbetena med att iståndsätta Ring III färdigställs under 11 och staten återbetalar sitt lån på 50 milj. euro till Vanda stad före utgången av 13. Takten som stadens utgifter ökar med har accelererat till runt 5 procent under 11 och kostnaderna utslaget per invånare har reellt sett vuxit åren Enda sättet att få ekonomin i balans med nuvarande skattebas är att få ökningen i utgifterna att stanna kvar på en årsnivå om ca tre procent. Målsättningen förutsätter en reell förbättring av produktiviteten i stadens service och funktioner. När de stora trafikprojekten (Ringbanan och Ring III) blir klara kommer Vanda att inom stadsbyggandet koncentrera sig på förverkligandet av Marja-Vanda och kompletteringsbyggandet i de gamla centrumområdena och områdena utmed järnvägen. Stadens budget för år 12 har uppgjorts med ett positivt resultatmål som grund. Figur 15. Utvecklingen i Vanda stads skatteinkomster under ekonomiplanperioden Skatteinkomster ,0 Milj ,0 4,0 3,0 2,0 Förändring i % 0 1,0 0 BS 10 Estim. 11 BDG 12 EP 13 EP 14 EP 15 0,0 År Skatteinkomster totalt Förändring i %

15 16 Figur 16. Fördelningen av Vanda stads inkomstfinansiering i budgeten 12. Fördelningen av stadens inkomstfinansiering Finansieringsinkomster 2 % Statsandelar 11 % Verksamhetsinkomster (exkl. int. inkomster o. Ring III) 15 % Samfundsskatter 5 % Fastighetsskatter 5 % Kommunalskatter 61 % Figur 17. Skattefinansieringens fördelning enligt skatteslag och statsandelar i Vanda stads budget 12. Skattefinansiering BDG 12 Fastighetsskatt 6 % Samfundsskatteandel 6 % Statsandelar totalt 14 % Kommunalskatt 74 %

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 Budgeten 2014 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 B ERÄTTELSEN OM VISION Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter för budgeten för 2014 för Karleby stad...7 Sammanfattning

Läs mer

Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012

Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012 Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012 Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012 Helsingfors

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II 24b/2010 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2010 rd Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II Finansministeriets publikationer 24b/2010 Styrning

Läs mer

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3

Innehåll. 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 Borgås stadsstrategi 2013-2017 Utkast 2.10.2013 Innehåll 1 Strategin utarbetades tillsammans... 3 2 Verksamhetsomgivningen förändras kraftigt... 4 Den ekonomiska situationen förblir svår... 4 Staden utvecklas

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II 17b/2012 Styrning och redovisningsskyldighet B 10/2012 rd Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II Finansministeriets publikationer 17b/2012 Styrning

Läs mer

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets publikationer 12b/2015 Ekonomiska utsikter Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 VANDA STADS BOKSLUT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsberättelse... 1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin... 1 1.1.1 Stadsdirektörens översikt...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.12.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II 23b/2009 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2009 rd Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II Finansministeriets publikationer 23b/2009 Styrning

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny kommunallag,

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland MELLANRAPPORT Styrgruppens möte 19.12.2013, bilaga 2 Uppdaterad 12.1.2014 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1 EKONOMINS OCH SERVICENÄTETS

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

Vd:s översikt. datatekniken.

Vd:s översikt. datatekniken. Finlands Kommunförbund Årsberättelsen 2011 Innehåll Vd:s översikt 3 Kommunförbundets strategi 4 Kommunförbundets verksamhet inom de priorite rade områdena 2011 5 Kommunförbundets organisation och tjänster

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 Stadsstyrelsens förslag 26.10.2009 1 Stadsdirektörens översikt Borgå stads ekonomiska läge kommer att vara svårt också under de närmaste åren. På grund av den ekonomiska

Läs mer

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre.

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre. Förord Vid uppgörandet av en strategi som sträcker sig ända fram till 2014 finns det ett stort antal fakta som bör tas i beaktande. Att dessa fakta p.g.a. yttre omständigheter kan komma att förändras bör

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer