Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen."

Transkript

1 1 Ingrid Legrell Crona Tel: Utlåtande , kompletteratt efter KS beslut Delges: De som lämnat synpunkter VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 med utblick mot 2050 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING KOMPLETTERING EFTER KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 21 november om vissa revideringar av planförslaget. Sålunda har riktlinjerna för byggande påå landsbygden reviderats för nya bebyggelsegrupper om mer än fem hus. Kravet på närhet till bushållplats och anslutning till gemensamt VA har ersatts av ett krav om att prövningen ska ta hänsynn till målen om god mark- och resurshushållning. Riktlinjen om att brukningsvärd jord- och skogsbruksmark i första hand används för biologiskk produktion har förtydligats så att det framgår attt jord- änd- bruksmarken därvid är prioriterad. Texten rörande Gäddeholm har bearbetats. Övriga ringar är av redaktionell art. De revideringar som gjorts i enlighet med kommunstyrelsens beslut bedöms inte vara så väsentliga att ny utställning krävs. Den hållbarhetsbedömning som genomförts av Tyréns ABB parallellt med framtagandet av planen och integrerats i planarbetet har inte bearbetats med anledning av kommunstyrelsens ställningstaganden. PLANHANDLINGAR Västeråss översiktsplan 2026 består av en huvudhandling samt s bilagorna Hållbarhetsbedöm- samt ning och Allmänna intressen. Tilll planhandlingarna hör också en samrådsredogörelse detta utlåtande. Efter utställningen samt kommunstyrelsens beslut den 21 november har huvudhandlingen reviderats så som beskrivs i dettaa utlåtande. Det reviderade planförslaget har daterats no- vember Bilagorna Hållbarhetsbedömningg och Allmänna intressenn har inte reviderats efter utställ- ningen.

2 2 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING Upprättat SAMMANFATTNING Översiktsplanen beskriver hur visionen Västerås staden utan gränser ska förverkligas. Den visar hur Västerås kan bli mer attraktivt och hur vi ska bli en hållbar och klimatsmart kommun. Samhällsbyggande är långsiktigt. Därför blickar planen också mot 2050 och visar på framtida utvecklingsmöjligheter. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 10 juli 30 september De synpunkter som framförts under utställningstiden innebär inte några erinringar mot planens huvudstrategier eller planeringsinriktningen invånare Många synpunkter rör frågor som kommer att behandlas först i efterföljande planering. Förslag till kompletteringar och förtydliganden av planens innehåll framförs också. De inkomna yttrandena har endast föranlett smärre revideringar och kompletteringar av planförslaget. Avsnittet om Västerås i regionen har kompletterats. Behovet av fortsatt arbete inom olika områden har tydliggjorts. Riktlinjerna för byggande på landsbygden har reviderats. En mindre grupp om upp till fem hus kan prövas utan att krav på närhet till busshållplats och anslutning till gemensamt VA finns. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts. Hållbarhetsbedömningen är en del av översiktsplanens handlingar och har varit tillgänglig vid utställningen. De synpunkter som framförts är endast av redaktionell karaktär. De förändringar som gjorts i planen efter utställningen har inte föranlett någon ändring av hållbarhetsbedömningen daterad Bilagan Allmänna intressen har inte reviderats efter utställningen. BAKGRUND OCH SAMRÅD Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2010 att en ny kommuntäckande översiktsplan ska tas fram för antagande i december Förslaget till översiktsplan var utsänt för samråd under tiden 13 oktober 2011 till 31 januari Ca 160 remissvar kom in. Ett särskilt samrådsmöte hölls på stadsbiblioteket den 10 januari kl Planförslaget presenterades vid öppet hus i Gallerian 29/10, Punkt 3/11, kvarteret Igor 12/11, Mälardalens högskola 12/12 samt kvarteret Igor 14/1. Efter samrådet bearbetades planen med hänsyn till inkomna yttranden. En närmare redogörelse för samrådet med inkomna synpunkter, kommentarer och ställningstaganden med anledning av dessa samt den bearbetning av planförslaget som gjorts efter samrådet finns i Samrådsredogörelse, utställningshandling Kommunstyrelsen beslutade att det bearbetade planförslaget skulle ställas ut för granskning.

3 3 HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS Det bearbetade planförslaget daterat har varit utställt för granskning under tiden 10 juli 30 september Till utställningshandlingarna hör även bilagorna Hållbarhetsbedömning och Allmänna intressen samt Samrådsredogörelse. Planförslaget och samrådsredogörelsen skickades till samtliga som lämnat synpunkter under samrådet. Meddelande om att planförslaget fanns utställt skickades till de som fått förslaget på remiss under samrådstiden, men inte lämnat några synpunkter. Förslaget presenterades också i en utställning som under utställningstiden fanns i stadshuset och på stadsbiblioteket. En sammanfattning av planförslaget i form av en broschyr fanns att få i anslutning till utställningen. Planförslaget har varit tillgängligt på stadens hemsida där det har varit möjligt att lämna synpunkter direkt via ett särskilt formulär. Den karttjänst som skapats som en del av översiktsplanen fanns tillgänglig på översiktsplanens webbplats. Möjligheter att illustrera synpunkterna genom att rita i kartan och bifoga kartbilden fanns. Utställningen kungjordes i VLT den 7 juli. Ytterligare en annons infördes i VLT den 8 september. Under utställningstiden har 45 yttranden kommit in. De kommer från statliga och regionala organ, angränsande kommuner, kommunala nämnder och styrelser, politiska partier, föreningar samt ett tiotal privatpersoner. En sammanställning av samtliga yttranden har gjorts, se bilaga 1. Länsstyrelsens granskningsyttrande bilägges i sin helhet, se bilaga 2. Sammanfattningsvis konstateras att de synpunkter som framförts under utställningstiden inte innebär några erinringar mot planens huvudstrategier eller planeringsinriktningen invånare Många synpunkter rör frågor som kommer att behandlas först i efterföljande planering. Förslag till kompletteringar och förtydliganden av planens innehåll framförs också. Länsstyrelsens granskningsyttrande innebär inga erinringar mot planen. REVIDERING AV PLANFÖRSLAGET Efter utställningen har projektgruppen och styrgruppen tagit del av inkomna synpunkter och bearbetat och kompletterat planförslaget. De viktigaste förändringarna är: - Avsnittet om Västerås i regionen har kompletterats för att tydliggöra Västerås roll som regionstad liksom behovet av breddad och fördjupad samverkan kring gemensamma regionala frågor. - Behovet av fortsatt arbete inom olika områden har tydliggjorts genom att de gula lappar som visas i marginalen kompletterats i flera avsnitt. - Riktlinjerna för byggande på landsbygden har reviderats. Gränsen för mindre grupp av hus som kan prövas utan krav på närhet till busshållplats och anslutning till gemensamt VA har ändras från tre till fem hus. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts. Den karttjänst som skapats som en del av översiktsplanen, och som finns på översiktsplanens webbplats kommer att vidareutvecklas och uppdateras även efter planens antagande. De revideringar som gjorts efter utställningen bedöms inte vara så väsentliga att ny utställning krävs.

4 SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER I SAMMANDRAG 4 I detta avsnitt sammanfattas synpunkter som rör principiella frågor och frågor som lyfts fram i flera utställningsyttranden. I kommentarerna beskrivs vilka ändringar som gjorts med anledning av synpunkterna samt motiv till varför vissa synpunkter inte har tillgodosetts. Utöver detta kommenteras enskilda synpunkter i den bifogade sammanställningen av samtliga yttranden (se bilaga 1). Byggande på landsbygden Flera yttranden är kritiska till översiktsplanens riktlinjer rörande byggande på landsbygden, som man anser vara alltför restriktiva. Samtidigt får riktlinjen att brukningsvärd jord- och skogsbruksmark i första hand ska användas till biologisk produktion stöd. Kommentar: Förutsättningarna för en hållbar utveckling och en planering som tillgodoser behovet av kollektivtrafik, gång- och cykelvägar och närströvområden bedöms vara större när befintliga orter utvecklas än när helt nya bebyggelsegrupper tillskapas. Synpunkterna föranleder därför ingen ändring av riktlinjen om att nya bebyggelsegrupper ska lokaliseras nära busshållplats och med anslutning till gemensamt VA. Gemensamma VA-lösningar kan innebära såväl kretsloppslösningar som anslutning till avloppsreningsverket. Riktlinjen som rör mindre grupper, vilka kan tillåtas utan krav på närhet till busshållplats eller gemensamt VA, har ändrats. Upp till fem hus kan prövas utan att dessa krav ställs. Ett till tre hus prövas genom så kallat förhandsbesked. För en grupp om fyra till fem hus krävs detaljplanläggning. I Västerås tätorts närmaste omland är bebyggelsetrycket stort samtidigt som här finns behov av rekreationsområden mm. Planen anger därför att all ny bebyggelse inom detta område ska prövas genom detaljplanläggning. Området är inte avgränsat på kartan. En sådan avgränsning kommer att göras i kommande arbete med Policy för byggande på landet. Texten har kompletterats i detta avseende. Texten som rör prövning av enstaka bostäder inom område prioriterat för rekreation och friluftsliv har förtydligats. Västerås i regionen I yttranden från grannkommuner och landstinget lyfts behovet av ökad samverkan i regionen. Önskemål finns också om att Västerås roll i regionen ska beskrivas tydligare. Kommentar: Avsnittet om Västerås i regionen har kompletteras med ett särskilt stycke som beskriver behovet av regional samverkan. Texten har förtydligats på några punkter. Att utveckla samverkansformer kring gemensamma regionala frågor har lyfts som en fråga att arbeta vidare med. Trafik och parkering Frågor som rör bilens roll i framtiden liksom behovet av parkeringsplatser lyfts i flera yttranden. Centerpartiet skriver att bilismen kommer att vara lika livlig som idag men kommer att drivas med förnybara drivmedel. Folkpartiet skriver att bilar även i fortsättningen kommer att vara ett stort inslag i stadsbilden och planerna bör utgå från detta, bl.a behövs fler parkeringar. Citysamverkan framhåller att handelns besökare i stor utsträckning är bilburna. Synpunkten att en minskning av antalet p-platser i City är kontraproduktivt för att öka den nödvändiga attraktionskraften framförs i ett yttrande. Kommentar: En av utgångspunkterna i översiktsplanen är planeringen ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Inom transportsektorn måste ökningen av biltrafiken brytas så att behovet av bilresor minskar och att gång-, cykel- och kollektivtrafik gynnas. Arbetet med en ny trafikplan, som konkretiserar idéerna i översiktsplanen, har påbörjats. Trafikplanen ska beskriva hur trafiksystemet behöver utvecklas

5 5 för att möta framtidens krav på hållbarhet och tillgänglighet. Mängden bilar som får plats i en attraktiv stad är begränsad. Ju tätare staden blir desto viktigare blir prioriteringarna mellan olika sätt att använda den tillgängliga marken. Ett arbete med att ta fram nya parkeringsriktlinjer, som tar hänsyn till möjligheterna att åka buss, gå och cykla, har initierats och beräknas påbörjas under Texten om arbetet med Trafikplanen och parkeringsriktlinjer har aktualiserats. Synpunkterna föranleder i övrigt inga ändringar. HANTERING AV HÅLLBARHETSBEDÖMNINGEN Hållbarhetsbedömningen, inklusive miljöbedömning, har genomförts av Tyréns AB på uppdrag av Västerås stad. Omfattningen är bredare än vad som krävs av en miljöbedömning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, men inkluderar även de delar som enligt lag ska ingå i sådan. Syftet med hållbarhetsbedömningen är att integrera hållbarhetsfrågorna i planeringen. Hållbarhetsbedömningen belyser aspekter där planen på ett betydande sätt antingen kan bidra till eller motverka en hållbar utveckling. Bedömningen har genomförts parallellt med framtagandet av planen. Hållbarhetsbedömningen är en del av översiktsplanens handlingar och har varit tillgänglig vid utställningen. De synpunkter som framförts är endast av redaktionell karaktär. De förändringar som gjorts i planen efter utställningen har inte föranlett någon ändring av hållbarhetsbedömningen. SAMLAD BEDÖMNING Översiktsplanen redovisar strategier och riktlinjer för hur vi ska arbeta för att nå visionen Västerås staden utan gränser och ett långsiktigt hållbart Västerås. De synpunkter som framförts under utställningstiden innebär inte några erinringar mot planens huvudstrategier eller planeringsinriktningen invånare De flesta synpunkterna rör frågor som kommer att behandlas först i efterföljande planering. Länsstyrelsens granskningsyttrande innebär inga erinringar mot planen. De revideringar som gjorts efter utställningen bedöms inte vara så väsentliga att ny utställning krävs. Med de ändringar som gjorts efter utställningen bedöms översiktsplanen kunna överlämnas till kommunfullmäktige för beslut om antagande. STADSBYGGNADSKONTORET Lennart Gustafsson Ingrid Legrell Crona Bilagor: Bilaga 1 Sammanställning av samtliga inkomna yttranden med kommentarer och ställningstaganden Bilaga 2 Länsstyrelsens granskningsyttrande

6

7 1 Ingrid Legrell Crona Tel VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 med utblick mot 2050 Utställning 10 juli 30 september 2012 Sammanställning av samtliga inkomna yttranden y med tillhörande kommentarer och ställningstaganden Bilagaa 1 till Utlåtande efter utställning I denna redogörelse sammanfattas samtliga inkomna yttranden. Yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret för den som vill ta del av dem i sin s helhet.

8 2 INKOMNA SYNPUNKTER STATLIGA OCH REGIONALA MYNDIGHETER, FÖRETAG MM 3 Länsstyrelsen 3 Energimyndigheten 3 Statens geotekniska institut 3 Sjöfartsverket 3 Trafikverket 3 Skogsstyrelsen 4 Sveriges geologiska undersökning 4 Luftfartsverket 4 Vattenfall 4 Landstinget Västmanland 4 Westmannastiftelsen 4 GRANNKOMMUNER 5 Arboga kommun 5 Enköpings kommun 5 Hallstahammars kommun 5 Kungsörs kommun 5 Köpings kommun 6 Sala kommun 6 KOMMUNALA NÄMNDER, STYRELSER OCH BOLAG 6 Byggnadsnämnden 6 Fastighetsnämnden 7 Individ- och familjenämnden 7 Teknisk Produktionsstyrelse 8 Mälarenergi AB 8 Mälarhamnar AB 8 Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 8 Vafab Miljö AB 8 POLITISKA PARTIER 8 Centerpartiet Västerås 8 Folkpartiet Liberalerna Västerås 9 Kristdemokraterna i Västerås 9 Moderaterna Västerås 10 Centrala socialdemokratiska föreningen 10 ORGANISATIONER, FÖRENINGAR MM 11 Västerås kyrkliga samfällighet 11 Västmanlands Idrottsförbund 11 Citysamverkan AB 11 Gröna Liberaler 11 Socialdemokratiska föreningen Gamla Gardet 11 Fältkommittén Johannisbergs flygfält 12 SYNPUNKTER FRÅN ENSKILDA PERSONER 13 De personer som lämnat synpunkter har med hänsyn till bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL) inte namngivits i detta dokument, som kommer att vara tillgängligt på stadens hemsida. En komplett sammanställning med namn på de personer som lämnat synpunkter finns på stadsbyggnadskontoret. = Beteckningen används för att markera Ett yttrande Sid

9 3 STATLIGA OCH REGIONALA MYNDIGHETER OCH FÖRETAG Länsstyrelsen anser att förslaget till översiktsplan är väl genomarbetat och innehåller en tydlig ambition att upprätta riktlinjer för en hållbar utveckling. Länsstyrelsen ser positivt på stadens ambitioner att öka andelen som reser kollektivt eller med cykel. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att en fortsatt dialog om riksintressena Västerås och Svartåns dalgång är nödvändig. Länsstyrelsen anser att kommunen på ett fullgott sätt redovisat hur gällande miljökvalitetsnormer ska följas, hur hälso- och säkerhetsfrågor hanteras och hur problematiken kring översvämningar utretts. Länsstyrelsen finner inte att planförslaget kan medföra svårigheter gällande mellankommunal samordning. Länsstyrelsen framför att översiktsplanen skulle kunna bli tydligare om riktlinjer och strategier för kulturmiljöer och värdefulla landskap fanns samlat i översiktsplanen. Även redovisningen av Natura 2000-områden, naturreservat, naturminnen och områden som omfattas av det generella biotopskyddet skulle kunna göras tydligare och omfatta mer konkreta ställningstaganden. Länsstyrelsen förordar att den framtida grönstrukturplanen omfattar hela kommunen. I framtida detaljplaner som omfattar större exploateringar kan Länsstyrelsen efterfråga beräkningar på hur stora koldioxidutsläppen blir på grund av bostadsexploateringen Länsstyrelsen s granskningsyttrande bifogas i sin helhet, se bilaga 2. Kommentar: Länsstyrelsens granskningsyttrande föranleder inga ändringar av planförslaget. Den grönstrukturplan som ska göras kommer att omfatta hela kommunen. Hållbarhetsfyran, som är stadsbyggnadskontorets analysverktyg för att bedöma om nya detaljplaner medverkar till en utveckling i riktning mot större hållbarhet, kommer att vidareutvecklas med start hösten Möjligheten att beskriva konsekvenser i form av koldioxidutsläpp kommer att beaktas. I det fortsatta arbetet med analys av landskapsvärden finns möjlighet att ytterligare utveckla riktlinjer och principer till stöd för bygglovprövning och annan ärendehantering. Energimyndigheten har skickat ett standardsvar som inte går in på den specifika planen utan ger energimyndighetens generella synpunkter. Statens geotekniska institut anser att riktlinjen bearbetats på ett godtagbart sätt, men att förbättringspotential finns när det gäller kartredovisningen. Sjöfartsverket skriver att de inte fått samrådshandlingen på remiss och att riksintresset hamn inte redovisats. Kommentar: Samtliga riksintressen redovisas i bilagan Allmänna intressen, således även riksintresset för sjöfart. I sitt samrådsyttrande framförde Sjöfartsverket att sjöfarten och dess möjligheter borde belysas bättre i de kommunala strategierna för en hållbar utveckling. I utställningshandlingen lyftes stadens betydelse som knutpunkt för kommunikationer och logistik ytterligare. Trafikverket anser fortfarande att nuvarande järnvägsreservat ska vara kvar. Trafikverket har med precisering av riksintresset Västerås flygplats på sin prioritetslista men kan inte säga att det blir aktuellt under 2013, varför årtalet bör tas bort från i texten. Kommentar: Kommunstyrelsen har i sitt remissvar över förstudien rörande ny järnväg mellan Dingtuna och Kvicksund förordat sträckningen längs väg 56, vil-

10 4 ket återspeglas i översiktsplanen. Trafikverkets synpunkt föranleder därför ingen ändring av planen. I texten om precisering av riksintresset Västerås flygplats har årtalet 2013 tagits bort. Skogsstyrelsen har inget att tillägga utöver tidigare inlämnade synpunkter. Sveriges geologiska undersökning (SGU) yttrade sig under samrådet och har inga ytterligare synpunkter att lämna. Luftfartsverket har som sakägare av CNS-utrustning ( utrustning för kommunikation, navigation och radar ) inget att erinra mot översiktsplanen. LFV har inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser ska därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 m planeras, eller om de av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för Minimum Sector Altitude. Kommentar: I bilagan Allmänna intressen finns riktlinjer som ska garantera hinderfrihet för flygtrafiken. Vattenfall har under samrådet delgett information om ledningsnät samt sina synpunkter och anser fortsatt att dessa ska uppfyllas. Kommentar: Vattenfalls synpunkter beaktas i den fortsatta planeringen. Landstinget Västmanland anser sammanfattningsvis att planförslaget är väl genomarbetat och kommer att fungera bra som styrdokument för Västerås utveckling. Stadens framtida tillväxt är viktig för landstinget och länet som helhet. Ambitionsnivån att befolkningen ska ha ökat till invånare 2050 är därför bra. En sådan befolkningsutveckling medför dock behov av anpassning i länets övriga kommuner samt på regional nivå, bland annat i förhållande till den så kallade länsplanen som är under framtagande. Landstinget instämmer i att det inte är genomförbart att flytta bussdepån före 2026, men säger att det är angeläget att börja fundera över den alternativa placeringen av depån. När det gäller stationsområdets utformning ser Landstinget en möjlig risk att spårkapaciteten vid centralstationen kan bli otillräcklig. Kommentar: Avsnittet om Västerås i regionen har kompletteras med ett särskilt stycke som beskriver behovet av regional samverkan. Frågor som rör stationsprojektet hanteras i den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet. Westmannastiftelsen konstaterar att man i utställningshandlingen inte på något sätt tagit till sig våra synpunkter. De var kritiska till de starka restriktionerna vad gäller byggande på landsbygden och anser att restriktionerna nu blivit ännu starkare. Man ifrågasätter borttagandet av förslaget om temaboende på landsbygden. Stiftelsen diskuterar kring betydelsen av kollektivtrafik och framför att behovet av kollektivtrafik till Ängsö skulle tillgodoses lättare med ett större boendeunderlag i området. Översiktsplanen är idé- och visionsfattig vad gäller Mälararkipelagen, Mälaren som resurs inom miljö, friluftsliv, arbete, transporter, nöje och turism behöver lyftas fram betydligt mer. Stiftelsen önskar en definition av brukningsvärd mark.

11 5 Sammanfattningsvis anser Westmannastiftelsen att översiktsplanen är väldigt tätortsfixerad och att den inte innehåller något resonemang kring en hållbar kommun där stad och landsbygd är beroende och stödjande av varandra. Man anser slutligen att Ängsöområdet är mycket styvmoderligt behandlat i planen. Kommentar: Texten har kompletterats med information om utredningen Friluftsliv och turism i Västerås skärgård från När det gäller byggande på landsbygden hänvisas till kommentaren under rubriken Synpunkter och kommentarer i sammandrag i utlåtandet. Synpunkterna föranleder inte någon ytterligare ändring av planen. GRANNKOMMUNER Arboga kommun har inga större invändningar, men kommenterar att mycket fokus i texten ligger österut. Vikten av breddad och fördjupad samverkan i regionen nämns i strategierna. Budskapet borde återkomma i kapitlet Västerås i regionen med samma tydlighet. Arboga kommun välkomnar samarbete över kommungränserna i frågor som rör kommunikation, infrastruktur, turism samt lokalisering av vindkraft och naturreservat. Kommentar: När det gäller regionala frågor hänvisas till kommentaren under rubriken Synpunkter och kommentarer i sammandrag i utlåtandet. Enköpings kommun har inget nytt att erinra om planförslaget i detta utställningsskede. Dock vill kommunen påpeka att ett förslag till ny översiktsplan för Enköpings kommun har varit på samråd under våren 2012 och utställningshandlingarna är för närvarande under framtagande. I detta finns förslag till nya markanvändningar i anslutning till kommungränsen mellan Enköping och Västerås. Det är därför önskvärt att en dialog förs mellan de parallella arbetena med nya översiktsplaner för de båda kommunerna så att gemensamma och eventuellt motstridiga intressen kan belysas. Kommentar: När det gäller regionala frågor hänvisas till kommentaren under rubriken Synpunkter och kommentarer i sammandrag i utlåtandet. Hallstahammars kommun framför att kommunens synpunkter vid samrådet tagits i beaktande utom vad avser tågstopp i Strömsholm. Översiktsplanens förslag till tågtrafik försämrar kraftigt förutsättningarna för Hallstahammars medborgare att pendla för studier och arbete, vilket också påverkar tillväxten i Västerås negativt. Kommentar: Västerås har förståelse för Hallstahammars invändningar rörande järnvägssträckningen mellan Dingtuna och Västerås. Den av Västerås förordade sträckningen ökar förutsättningarna för snabbare förbindelser mellan Västerås och Eskilstuna, vilket förhoppningsvis är positivt för regionen i helhet. Synpunkterna föranleder således ingen ändring av förslaget. Kungsörs kommun noterar att Västerås har hörsammat Kungsörs tidigare synpunkt om utveckling av Västerås framtida roll i regionen, men tycker inte att planen är tydlig hur detta ska realiseras. En stark regionstad förutsätter starkt förbättrade kommunikationer. Planen bör söka knyta samman trekanten Eskilstuna, Örebro och Västerås. Infrastrukturen bör bygggas ut i triangeln, där såväl vägarna E18, E20 samt väg 56 som järnvägarna Svealandsbanan, Mälarbanan och Sala Oxelösundsbanan utökas för högre kapacitet och fart. Kungsörs kommun diskuterar även Västerås funktionalitet för besökare. Centrala parkeringsplatser är viktiga för handels- och rekreationsbesökare från länets yttre delar.

12 6 Strategin att minska antalet parkeringsplatser i centrum samtidigt som fler bostäder planeras kan leda till att externa köpcentra stärks på centrums bekostnad och att kungsörsborna och många andra besökare gör sina inköp i andra kommuner. Kungsörs kommun anser att det är viktigt att skilja på lokalt och regionalt bilresande. Inskränkning av antalet parkeringsplatser påverkar regionala resenärer negativt. Tanken om ett nytt betydande parkeringshus i centrumläge bör därför övervägas för att möta ökat handelsbehov under planeringsperioden. Motorvägen E18:s genomfart genom Västerås kan behöva utökas till 3+3 körfält under planperioden. Överbelastade avfarter medför faror både för regionalt och lokalt resande. Kommentar: När det gäller regionala frågor samt trafik och parkering hänvisas till kommentarerna under rubriken Synpunkter och kommentarer i sammandrag i utlåtandet. Köpings kommun har inga ytterligare synpunkter utöver de som påtalades under samrådet. Sala kommun tycker det är positivt att planens kapitel om regionala frågor utvecklats liksom att en handelsutredning ska tas fram. Synpunkterna från samrådet kvarstår dock. Vidare konstateras att kartan på sid 22 saknar länken Sala Uppsala, som är ett viktigt regionalt pendlingsstråk. Sala kommun ser med oro att externhandelsområdet vid Erikslund utvecklas ytterligare. Utökad externhandel i Västerås kan vara ett hot mot Sala stad då man återigen riskerar att tappa köpkraft. En ny järnvägssträckning från Västerås till Arlanda via Uppsala kan komma att påverka kommunikationerna till Sala, och därmed Salas roll som nod. Även en nybyggd järnvägssträcka mellan Tillberga och Tortuna kan komma att påverka förbindelserna med Sala. Pendlingsströmmen till och från Sala är i sammanhanget viktig (var 2009 lika stor som pendlingsströmmen till och från Stockholm). Sala kommun saknar fortfarande ett tydligare regionalt perspektiv i översiktsplanen. Man saknar diskussionen om hur Västerås och de mindre orterna omkring är beroende av varandra idag och i framtiden. Västerås som är en regional motor har ett ansvar att beskriva samspelet med närregionen bättre. Omkringliggande landsbygds utveckling i framtiden borde också beskrivas. De strategier Västerås väljer för sin utveckling får även konsekvenser för de mindre kommunerna. Konsekvenser av planen borde därför även redovisas ur ett regionalt perspektiv. Sala kommun önskar föra en utvecklad dialog kring gemensamma frågor såsom handel, kommunikationsstråk, materialhushållning, dricksvatten och utveckling av de landskapsvärden som återfinns på båda sidor av kommungränsen ( Svartåns, Lillåns och Sagåns dalgångar samt Badelundaåsen). Kommentar: När det gäller regionala frågor hänvisas till kommentaren under rubriken Synpunkter och kommentarer i sammandrag i utlåtandet. KOMMUNALA NÄMNDER, STYRELSER OCH BOLAG Byggnadsnämnden anser att förslaget till översiktsplan är genomarbetat och möjliggör att Vision 2026 blir verklig. En förutsättning härför är de 12 strategier; Attraktiv regionstad, Kreativt näringsliv, Kulturliv ger staden karaktär, Bostäder för alla, Bygg staden inåt, City mötesplats för alla, Kulturarv och utveckling i samklang, Livskraftig landsbygd med starka serviceorter, Enkelt att gå och cykla, Kollektivtrafiknätet som ryggrad, Hushålla med naturresurserna och Stärka landskapsvärdena; med tillhö-

13 7 rande riktlinjer. Översiktsplanen är en strategisk plan som bygger på aktivitet och handlingskraft. Byggnadsnämnden vill trycka på att det är viktigt med de tydliga strategierna och riktlinjerna samt att det fortsatta arbetet enligt översiktsplanens intentioner påbörjas. Särskilt yttrande: Claes Kugelberg (M), Eric Söderberg (KD) och Ulf Jansson (C) meddelar att deras partier redovisar egna yttranden. Fastighetsnämnden (reservation finns) Bebyggelseutveckling och infrastruktur - Fastighetsnämnden ifrågasätter varför Vångsta är borttaget och anser att det bör vara kvar som ett föreslaget nytt bostadsområde på lång sikt. Fastighetsnämnden är positiva till blandning av bostäder och verksamheter inom Kvastbruket och Norra Tunbytorp under förutsättning att näringslivets intressen inte inskränks. För befintliga områden kan skyddsområden behövas för att trygga områdenas utveckling. Fastighetsnämnden ställer sig fortfarande frågande till om de föreslagna bostadsområdena räcker för att uppfylla planeringsinriktningen om 800 bostäder per år. De stadsdelsanalyser som nämns i samrådsredogörelsen är en förutsättning för att kunna avgöra hur mycket bebyggelse som kan tillskapas inom den redan byggda staden. Fastighetsnämnden anser att Stadsdelsanalyser ska anges i de gula rutorna Att arbeta vidare med. Stadsdelsanalyserna bör bland annat analysera grönytors nyttjande och kvalitet samt behov av förbättrade grönytor. Fastighetsnämnden anser att den framtida trafiksituationen måste analyseras ytterligare. Det är positivt att arbetet med trafikplanen kommer att intensifieras och ha sin utgångspunkt i översiktsplanen och klimatprogrammet. Att stadsdelsanalyser och trafikplan görs i efterhand kan dock innebära att vissa övergripande inriktningar i översiktsplanen inte går att genomföra fullt ut. Vatten - Fastighetsnämnden är positiva till att vattenfrågan behandlas mer i utställningsförslaget. Göran Landerdahl (FP), Elisabeth Unell (M) och Evert Jonsson(C) reserverar sig med biträdande av Olle Bröms (M), Jesper Brandberg (FP) och Andreas Hultin(KD) och framför bl.a: Att underlåta att ta fram en trafikplan innan ÖP slutförs är på gränsen till en oseriös hantering. Utredningen måste kompletteras med stadsdelsanalyser för att se var bostäderna kan uppföras innan ÖP antas. Tätotsbegreppet i ÖP:n ska avse ett landområde runt Västeråsfjärden som i öster begränsas av Harkie och i väster av Tidö-Lindö samt i norr av nuvarande tätortsbebyggelse. Kommentar: Texten om arbetet med Trafikplanen och nya parkeringsriktlinjer har aktualiserats. Stadsdelsanalyser har lyfts som en fråga att arbeta vidare med på gul lapp i marginalen. Individ- och familjenämnden Mycket i nämndens tidigare remissyttrande har beaktats, men en del preciseringar saknas och framhålls på nytt. Blandning av bostäder med avseende på upplåtelseformer, bostadstyper och lägenhetsstorlekar är viktig på stadsdelsnivå och så långt det är möjligt även på kvartersnivå. Vision med förslag till åtgärder saknas beträffande stadens befintliga områden, som exempelvis Bjurhovda och Bäckby ur bland annat ett segregationsperspektiv.

14 8 Stort behov av att bygga mindre lägenheter utifrån nuvarande bostadsbrist och mångas ekonomiska situation. Kollektivtrafik som ersättning för bilåkning är inte bara en miljö-/utrymmesfråga. Många har inte tillgång till bil. Behovet och vikten av mötesplatser förtjänar att lyftas fram ännu mer. Nämnden anser att social hållbarhet ska beskrivas i ett eget avsnitt i Översiktsplan Kommentar: I stadsdelsanalyser och efterföljande planering görs fördjupade analyser och belyses utvecklingsmöjligheter i stadsdelarna. Texten har kompletterats med en faktaruta som beskriver bilinnehavet i kommunen. Teknisk Produktionsstyrelse har inga synpunkter på utställningshandlingen. Mälardalens Brand- och räddningsförbund har tidigare yttrat sig över samrådshandlingen och är nöjd med revideringen som gjorts och har därför inget mer att erinra. Mälarenergi anser att om avloppsreningsverket ska flyttas innan 2050 så bör en ny plats pekas ut i översiktsplanen, alternativt vill man ha hjälp av Västerås stad att i god tid hitta en ny plats (under 2020-talet). I övrigt föreslår Mälarenergi ett par redaktionella ändringar i texten i planhandlingen respektive Hållbarhetsbedömningen. Kommentar: Texten har reviderats. Mälarhamnar AB anser att större delar av Johannisbergsfältet i en framtid måste nyttjas för hamnanknuten verksamhet. Brist på närliggande lagerytor och magasin gäller redan idag. Med utökad verksamhet blir situationen ohållbar. I avsnittet Allmänna intressen tycks sjöfart ha fallit bort. Sjöfart och hamnverksamhet är ett viktigt komplement för att avlasta landinfrastrukturen och minska miljöbelastningen. Vidare anser Mälarhamnar att avsnittet Hållbarhetsbedömning bör belysa sjöfartens och hamnverksamhetens betydelse för näringslivets möjligheter att göra klimatsmarta val för sina transporter. Kommentar: Mälarhamnars behov av mer yta studeras i kommande arbete med en fördjupad översiktsplan för Johannisbergsområdet. Samtliga riksintressen redovisas i bilagan Allmänna intressen. VafabMiljö har inga ytterligare synpunkter än de som framkom under samrådet. POLITISKA PARTIER Centerpartiet Västerås anser att idéerna om att bygga staden inåt kan vara resursbevarande, men det måste göras så att inte grönområdena slukas. Smartkoll får inte bli det styrande instrumentet för byggande i Västerås, projekt och idéer får inte omöjliggöras av att kollektivtrafikens linjesträckning inte kan ändras. Den frihet som bilismen gett människor kommer inte att kunna tas ifrån dem. Bilismen kommer i framtiden att vara lika livlig som idag, men drivas med förnybara drivmedel. Centern kan inte acceptera att den högvärdiga åkermarken runt Västerås bebyggs ytterligare. Motet i Badelunda och dess anslutningar bör utredas ytterligare innan beslut tas om var och när motet ska byggas.

15 9 Centerpartiet lyfter vikten av att innevånarna får möjlighet att utöva motion och idrott Ytor och anläggningar för organiserad som spontanidrott måste finnas. Ett stadsnära landsbygdboende är en av Västerås stora konkurrensfördelar, ett attraktivt boende med tjugo minuters resa till ett högteknologiskt centrum. Det är oacceptabelt om boende och byggande allvarligt försvåras i de stora områden som utpekas som intressanta för turism och friluftsliv. Att kräva närhet till busshållplats och gemensamt VA för tillkommande bebyggelse är orimligt. Alla speciella restriktioner för byggande utanför serviceorterna måste bort. Kommentar: När det gäller byggande på landsbygden hänvisas till kommentaren under rubriken Synpunkter och kommentarer i sammandrag i utlåtandet. Texten har kompletterats rörande idrott. Kommunstyrelsen har beslutat att motet i Badelunda och dess anslutningar inte ska utredas vidare. Synpunkten föranleder därför ingen ändring av förslaget. Folkpartiet Liberalerna Västerås hänvisar till tidigare samrådsyttrande. I detta framförde Folkpartiet att förtätning av centrum och bebyggelse i satelliterna inte räcker med en antagen befolkningsökning om 1600 personer/år. Klara och tydliga regler för när jord- och skogsbruksmark får tas i anspråk måste därför formuleras. Folkpartiet avvisar den starka restriktionen mot bebyggelse på landsbygden. Närheten till vägar snarare än kollektivtrafik ska vara styrande. Partiet är positivt till föreslagen förnyelse av Ängsgärdet och Hälla. Planeringen för bebyggelse på ske både i öster och väster, således också inom Johannisbergsområdet. Om flygplatsområdet tas i anspråk för bebyggelse måste andra ytor reserveras för evenemang av olika slag. Visionerna om bebyggelse på Johannisberg och flyttning av reningsverket ska ha en framträdande plats i planen. Höga byggnader i city ska finnas samlade, inte spridda. Trygghetsaspekter ska alltid beaktas i planeringen liksom behovet av äldreboenden och särskilda boenden. En beredskap för lokalisering av större industriverksamhet ska finnas i planen. Trådbussar eller spårburen kollektivtrafik kan bli värdefulla komplement till dagens trafiksystem. En klar definition av vad som klassas som grönområde behövs. Grönområden har betydelse ur ett folkhälsoperspektiv och ska ha en viktig del i en översiktsplan. Ängsö som ett område med allt mer ökad betydelse för västeråsarnas rekreationsmöjlig- heter bör lyftas fram. Områden för odlingslotter måste finnas med i planeringen för den framtida staden liksom ytor för utomhusevenemang. Bilar kommer även i fortsättningen att vara ett stort inslag i stadsbilden och planerna bör utgå från detta, bl.a behövs fler parkeringar. Kommentar: Flera av synpunkterna har beaktats i utställningshandlingen. När det gäller byggande på landsbygden samt trafik och parkering hänvisas till kommentarerna under rubriken Synpunkter och kommentarer i sammandrag i utlåtandet. I övrigt hänvisas till samrådsredogörelsen. Kristdemokraterna i Västerås anser att det behövs vackrare hus i Västerås. Man är positiva till ÖP:s landsbygdsutveckling, men är öppna för att nya byar tillåts. Förutsättningen är att det är hållbart byggande. Ju fler hus desto större krav på hållbarhet. En revidering av Grönstrukturplanen önskas. Mer grönska vid skolor, bättre underhåll av parker. Cykelfrågor uppmärksammas. Nya hus har dåligt med cykelutrymmen. Expresscykelvägar är positivt. Västerås bör driva utvecklingen med bra cykelmöjligheter på landsbygden.

16 10 Satsning på små lägenheter för ungdomar, studenter och övriga singlar önskas. Krav på samlingslokaler i anslutning till flerbostadshus önskas liksom naturliga mötesplatser utomhus. Kristdemokraterna är för fler höghus och framför idén om att bygga övergångar mellan höghus. Varierande verksamheter med bostäder, shopping och kultur i City önskas. Satsa på bullerminskande åtgärder i områden som Dingtuna och Kvicksund. Fler vandringsleder i kommunen. Befintliga leder måste rustas upp och anpassas för rörelsehindrade personer. Konsekvenser för barn och ungdomar ska belysas i nya planer (barnchecklista). Områden för församlingar och andra samfund ska planeras. Kommentar: Synpunkterna rör i stor utsträckning efterföljande planering och överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen. När det gäller byggande på landsbygden hänvisas till kommentaren under rubriken Synpunkter och kommentarer i sammandrag i utlåtandet. Moderaterna Västerås hänvisar till de synpunkter som lämnades vid samrådet. Dessa gäller i tillämpliga delar även nu. I sitt samrådsyttrande ställde sig partiet bakom merparten av tankarna i planen. Synpunkter och förslag till förändringar: Det inledande avsnittet flyttas till slutet. Utöver Öster Mälarstrand prioriteras Stationsområdet och Ängsgärdet fram till Dessa områden tål en relativt hög exploatering och högre hushöjder. Det är angeläget att snarast finna en ny lokalisering för VL:s bussterminal för att inte hindra Ängsgärdets utveckling. Utbudet av kultur, nöjesaktiviteter, restauranger och skolor är av stor betydelse för valet av bostadsområde. Detta bör utvecklas i ÖP. Turismaspekten saknas i planen liksom förutsättningarna för fritidsbåtslivet. Moderaterna vill tillåta en varsam exploatering med terrasshus längs Hässlöstrand, attraktivt boende längs kanaler på Johannisberg liksom i sjönära attraktivt boende med tillgång till kollektivtrafik längs Fredens strand. Tanken med serviceorter och stationsorter är mycket god. Hökåsen är med tanke på läget snarast en stadsdel. Att etablera Gäddeholm som en serviceort före 2026 är inte förenligt med att hushålla med resurserna och att utnyttja redan gjorda investeringar i infrastruktur. Det är bättre att de redan etablerade service- och stationsorterna får expandera. Vissa kategoriska skrivningar bör lättas upp och nyanseras ex gällande storlek på tomter och ianspråktagande av jord- och skogsbruksmark. För byggande på landet föreslås att grupper om mer än fem hus bör lokaliseras till lägen med kollektivtrafik inom rimligt avstånd eller där det är troligt att kollektivtrafik kommer att finnas. I ÖP bör anges var det i framtiden kommer att finnas kollektivtrafik. Exempel på kollektivtrafikstråk är gamla E18 och vägen till Kvicksund, Surahammar och Hallstahammar. Grytatippen hindrar expansion norrut och ett nytt läge bör anges i ÖP. Johannisbergs flygplats bör avvecklas till förmån för trädgårds- och kanalstaden Johannisberg. Kommentar: Vissa synpunkter har beaktats i utställningshandlingen. När det gäller byggande på landsbygden hänvisas till kommentaren under rubriken Synpunkter och kommentarer i sammandrag i utlåtandet. I övrigt hänvisas till samrådsredogörelsen. Centrala socialdemokratiska föreningen vidhåller de synpunkter som lämnades vid samrådet med tillägget att föreningen vill att översiktplanen anger långsiktiga och hållbara riktlinjer för centrum vad gäller förtätningar, trygghetsaspekter, stadens attraktivitet, möjligheten att i framtiden leva i centrala Västerås utan bil, smarta och

17 11 hållbara klimatlösningar samt grönstrukturplanering. Detta kan sedan ligga till grund och stöd för kommande arbete med en fördjupad plan för city. Kommentar: De strategier och riktlinjer som finns i översiktsplanen ska vara utgångspunkt för planeringen av centrum. I den särskilda studie (stadsdelsanalys) som ska göras kommer olika anspråk, möjligheter och konflikter belysas. Stadsdelsanalysen ska utgöra underlag för den fortsatta planeringen i centrum. ORGANISATIONER, FÖRENINGAR MM Västerås kyrkliga samfällighet uppskattar att hänsyn tagits till deras synpunkter genom att två nya strategier lagts till. Kyrkan ser fram emot att konkreta planer kring kultur och mötesplatser blir tydliga i de mer kortsiktiga planerna år för år och att fortsatt samplanering mellan kommunen och andra aktörer sker. Västmanlands idrottsförbund saknar idrottsbilder (barn, ungdom, elit) och önskar tillägg med två bilder varav en från Rocklunda. Man önskar även tillägg om möjligheter till fysisk aktivitet i texten om kreativt näringslivsklimat, om Rocklunda i avsnittet om stadens identitet och karaktär samt om ytor för spontanidrott i avsnittet om bebyggelseutveckling till Kommentar: Texten har kompletterats. Om möjligt infogas även idrottsbild i planhandlingen. Västerås Citysamverkan AB poängterar att ansökan till årets stadskärna är ett delmål i den långsiktiga målet att bli Sveriges bästa City. Man poängterar också handeln inte kan tas för given. Infrastrukturen måste planeras utifrån en stor och växande handelsturism. Handelns besökare är bilburna i stor utsträckning och en bilburen kund är en kund som handlar mer. Väl avvägda vägnät och bilparkeringar är viktigt för alla handelsplatser om de ska kunna utvecklas. Alla faktorer som får människor att vilja bo och arbeta i Västerås är viktiga. Det betyder att också kollektivtrafik, cykeltrafik, gångtrafik och även tåg/flyg/buss måste få utvecklas och fungera. Angöringarna till City och att de olika kommunikationsmedlen fungerar bra är viktigt. Alla ska ha lätt att ta sig till City. Citysamverkan tycker också att det är viktigt att vi inte skapar fler centrum för handel som skulle kunna vara förödande för Cityhandeln. Slutligen poängterar Citysamverkan att det är viktigt att staden arbetar efter de tolv strategierna i översiktsplanen, som om de får bärkraft och satsas resurser på kommer att visa att vi när vi når 2026 kommer att vara lika nära måluppfyllelsen som vision Kommentar: När det gäller trafik och parkering hänvisas till kommentaren under rubriken Synpunkter och kommentarer i sammandrag i utlåtandet. Gröna liberaler har noterat att ingen utredning av magnettågsbana är aktuell och bifogar en skiss på hur en lokal magnettågslösning i Västerås skulle kunna se ut, en överslagsberäkning för införande av systemet samt argument för val av lokalt magnettågssystem i Västerås. Kommentar: Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget. Socialdemokratiska föreningen Gamla Gardet anser att utställningshandlingen är avsevärt förbättrad jämfört med samrådshandlingen. Avsnittet om Mälardalens högskola har blivit avsevärt bättre i många avseenden, men lite mer text om MDH:s framtid önskas. Därför bör i texten som ett minimum av

18 12 Västerås målförklaring inför framtiden infogas orden Vi ska på alla sätt främja MDHs vidare utveckling till fullskaligt Universitet. Regionfrågan har fått för litet utrymme i planen. Närregionen definierar man som Västerås/Eskilstuna och hela det block av mindre kommuner som bildar Västra Mälarregionen och den bör definieras tydligare i översiktsplanen. Det vore bra om de viktiga riksintressen som i många avseenden styr möjlighetena att fritt disponera kommunens territorium fick tydligare målskrivningar redan i huvudhandlingens inledning. Föreningen föreslår att alla skrivningar i planhandlingen som hänvisar till den flyktigt luftiga Visionen 2026 staden utan gränser helt stryks ur texten. Frågan om Kungsängsverkets ersättande med nytt eller flera nya verk med verkligt effektiv rening föreslås föras in i planen som ny teknik som blivit införd långt före En förprojektering för olika modeller för avloppshantering och lokalisering av avloppsreningsverk föreslås påbörjas nu. Föreningen aviserar ett nytt förslag till pendelstågstrafik Eskilstuna/Västerås samt för grannkommunerna i väster. Avsnittet Västerås i världen världen i Västerås bör skrivas om av en kompetent kraft med kännedom om internationella kontakter. Texten om Mälarvattnet bör skrivas om så att den blir mer korrekt och heltäckande (nederbördsmängder, stigande havsytor, grundvattenproblemet). Vindkraftverk bör inte lokaliseras i närheten av Västerås med hänsyn till ljud, vind, och säkerhetsstörningar. Föreningen påpekar Västerås inte ska tillhandahålla mark för byggintressen utan skapa generöst med byggrätter, så att inga hinder finns för stadens expansion. Slutligen framför man att man anser denna plan vara den bästa Västerås kommun någonsin presterat. Kommentar: När det gäller regionfrågan hänvisas till kommentaren under rubriken Synpunkter och kommentarer i sammandrag i utlåtandet. Övriga synpunkter föranleder ingen ändring av förslaget. Utredning om nytt läge för avloppsreningsverket bedöms bli aktuell i början av talet. Fältkommittén Johannisbergs flygfält föreslår att meningen Utvecklingen av Johannisbergsområdet förutsätter att Johannisbergs flygfält läggs ner tas bort ur översiktsplanen tills resultaten av de fördjupade studierna av Johannisbergsområdet genomförts. Fältkommittén förutsätter att man får möjlighet att delta i detta arbete. Om flygfältet läggs ned finns inte heller plats för arrangemang som Power Meet, veteransbilsmarknad etc och inte heller möjlighet att utveckla nya sådana verksamheter. Fältkommittén ser positivt på att staden i samband med den planerade båtuppställningen planerar för och uppför lokaler för de verksamheter som finnas på och runt fältet i samma område. På så sätt skulle det kunna skapas ett sportcentrum som klubbarna gemensamt kan bemanna under sommarsäsong och erbjuda ett spännande aktivitetsområde för allmänheten. Nuvarande område med flygfältets byggnader skulle då kunna avvecklas och förberedas för hamnområdets verksamhet. Kommentar: Synpunkterna föranleder ingen ändring av förslaget. En utredning som ska beskriva framtida förutsättningar för såväl Västerås flygplats som Johannisbergs flygfält har nyligen initierats av kommunstyrelsen. Denna kommer att utgöra ett underlag för kommande arbete med en fördjupad översiktsplan för Johannisbergsområdet. Samverkan med Fältkommittén i detta arbete är naturligt.

19 13 SYNPUNKTER FRÅN ENSKILDA PERSONER Markägare i södra Skerike påpekar att Svartådalen, avsnitt södra Skerike, har höga landskapsvärden gällande natur- och kulturmiljö och det är därför viktigt att behålla dess identitet som värdefullt grönområde. Detta också för att säkerställa ett fortsatt aktivt jordbruk norr om Norrleden, vilket ligger i linje med att icke bebygga värdefull jordbruksmark. Som markägare i södra Skerike tycker vi det är av yttersta vikt att i detta avseende vara konsekvent i den fortsatta hanteringen av det vidare planarbetet. Påpekar att planen pläderar för att undvika byggnation när allmänna kommunikationer ej finns samt att man ej ska bebygga odlingsbar jord och konstaterar att köpet av Geddeholm strider mot stadens intentioner. varken godtagbara vägar eller kollektivtrafik finns till Geddeholm, ej heller skolor eller butiker. Däremot finns odlingsbar mark. Kommentar: Detaljplan för en ny anslutningsväg från Stockholmsvägen finns antagen och vägen ska byggas. En andra etapp av vägen planeras. Detta ger förutsättningar för fortsatt utbyggnad i området. I översiktsplanen finns ingen exploatering på den brukningsvärda jordbruksmarken. Synpunkterna föranleder ingen ändring av planförslaget. Föreslår att LIS-områden pekas ut på landsbygden kring åar och bäckar för att ge möjligheter för landsbygden att utvecklas. Kommentar: Strandskyddet om 25 meter kring åar och bäckar bedöms inte hindra landsbygdsutvecklingen. Synpunkten föranleder ingen ändring av planförslaget. Markägare i Skerike Tibble anser att kartan ska ändras och visa bebyggelseområden i enlighet med gällande respektive antagen men ej laga kraftvunnen detaljplan. Man önskar att området Skerike-Tibble ska utgöra område där ny bebyggelse kan prövas alternativt utpekas som utredningsområde. I tredje hand önskar man att följande stycke från ÖP54 läggs till i ÖP2026: Svartådalen är också attraktivt för ny bebyggelse. Utbyggnadsmöjligheterna är dock begränsade med hänsyn till de starka kulturmiljöintressena. En återhållsam komplettering av bebyggelsen i Svartådalen är tänkbar under förutsättning att områdets ursprungliga karaktär bibehålles. Svartådalen kommer därigenom att kunna erbjuda ett marginellt men intressant tillskott till bostadsproduktionen genom att erbjuda ett förhållandevis centralt boende på landet. Innan ytterligare bebyggelse kan prövas behöver kulturmiljövärdena i svartådalen beskrivas och analyseras. Markägarna anser att området Skerike Tibble har stor potential för framtida attraktiva tomter för småhus. Ingen produktiv jord- och skogsbruksmark tas i anspråk. Infrastruktur och kommunalt VA finns redan. Kommentar: Synpunkterna föranleder ingen ändring av planförslaget. Underlagskartan som används i karttjänsten på uppdateras kontinuerligt. Länsstyrelsen ser ett behov av översyn av riksintresset Svartåns dalgång med Skultuna bruk och kommer att föra dialog med kommunen i denna fråga. En omarbetning/översyn av grönstrukturplanen ska göras. I avvaktan på en sådan ska riktlinjerna i Grönstrukturplan för Västerås tätort, 2004 tillämpas. Synpunkter framförs på samrådsredogörelsen, där de idévisioner som rubrikmässigt återges på sid 44 borde kompletterats med konkreta exempel. Några exempel sammanfattas därför i yttrandet:

20 14 Västerås Alpinarena genom att bygga in Vedbobacken med ett klimatskal kan Nordens första inomhusarena för alpinsporter tillskapas. En sådan åretruntanläggning kan t ex innehålla alpin tävlingsskidåkning, snowboard, twintip, pulkabacke, skiskating och isklättring. Bygg bort barriärerna i Västerås en idévision för de närmaste 25 åren. Genom att täcka över lämpliga delar av E18 kan detta breda asfaltsdike byggas bort. Med en sådan överdäckning kan cirka kvm ny exploateringsbar markyta tillskapas för t ex parker och bostäder. Genom att, mellan Karlsgatan och Gjutare Granströmsgatan, anlägga en Superterminal för tåg- och bussresenärer kan flera övergångar över järnvägsspåren tillskapas. Genom att gräva ner de stora kraftledningsstråken i tätorten kan cirka kvm exploateringsbar markyta utnyttjas för andra ändamål. Sammanlagt innebär detta omkring kvm ny exploateringsbar markyta som i sin tur kan freda lika mycket naturmark. Bygg upp Västerås tätort en idévision för de närmaste åren Stadens identitet kan förstärkas genom att medvetet och kraftfullt satsa på vision Tornens stad den rationella tätorten. Genom att arbeta för nya höga tornbyggnader, som t ex Centraltornet vid Superterminalen för tåg- och bussresenärer, Västeråstornet vid Västra Svartåmynningen och Mälartornet på Östra Holmen kan detta förverkligas. Den sammanlagda bostads-och verksamhetsytan i de sju föreslagna höga husen kan uppgå till cirka kvm på en 3000 kvm stor markytyta. Motsvarande verksamhetsyta i enplanshus skulle kräva omkring kvm markyta. Gustav Vasa - museet i Västerås slott Västerås stad har en för Västerås betydelsefull historia. Under Gustav Vasas regeringstid genomfördes två än idag grundläggande riksdagsbeslut i Västerås reformationsriksdagen 1527 och arvsriksdagen Tillskapa ett Gustav Vasa Museum i de tomma slottslokalerna. Museet kan dessutom innehålla en slottsbutik med historisk informationscentral och även slottscafé och slottsrestaurang i byggnaden och på slottstomten. Genom Gustav Vasa museet, ett besökscentrum vid Västerås Domkyrka och det nya Läns- och Konstmuseum vid Karlsgatan 2 skapas en kulturtriangel som kraftfullt kan stärka stadens kulturprofil. Komplettering till Gustav Vasa museet Samordna och förbättra parkmiljön kring Västerås slott. Den nuvarande slottstomten, den gamla slottsträdgården och Vasaparken alla med olika ägare kan med olika föreslagna åtgärder integreras till en sammanhållen parkmiljö med en gemensam skötselplan. En sådan upprustad central stadspark inramas förutom av Västerås slott även av och till nytta för Stadshuset, Länsstyrelsen, ABB:s Västeråskontor och Centralstationen. Vidare framförs att begreppen stad och tätort blandas ihop på ett missvisande sätt i planhandlingen. Västerås stad omfattar hela stadens geografiska yta som bland annat består av ett flertal tätorter som t ex Västerås, Skultuna och Tillberga. Innebörden av Stationsområdet har med sitt nya resecentrum och passagen under järnvägen blivit den naturliga länken mellan City och Mälaren ifrågasätts. Om detta avser en ny passage under järnvägen i Kopparbergsvägens förlängning kommer detta

21 15 att innebära en lång, otrivsam bil-, cykel- och gångtunnel som tar stora centrala markytor i anspråk. Då är det bättre med en Superterminal som möjliggör fler järnvägsövergångar än idag. En minskning av antalet p-platser i City kommer att vara kontraproduktivt för att öka den nödvändiga attraktionskraften i City både för fler boende och för fler besökare. Slutligen ges ett lästips som stämmer väl överens med visionen Bygg upp Västerås tätort professor Edwar Glaeser s bok The Triumph of the City, som nu finns i en nyutkommen svensk översättning Stadens triumf. Kommentar: Förslagen om att däcka över E18 samt bygga i kraftledningsstråken finns med i översiktsplanen. Bebyggelsens placering och utformning prövas i kommande detaljplanearbete. Förslagen om museum och upprustning av parkmiljön kring slottet är inte översiktsplanefrågor. Synpunkter som rör stationen hanteras i den fördjupade översiktsplanen för Stationsområdet. När det gäller parkering hänvisas till kommentaren under rubriken Synpunkter och kommentarer i sammandrag i utlåtandet. Frågan om buller lyfts och då speciellt i Dingtuna, där människor utsätts för buller från väg- och järnväg. Utbyggnaden på Hacksta har lett till att tunga transporter genom Dingtuna har ökat markant. Kommentar: Frågor om buller hanteras i den bullerkartläggning som gjorts och det ågärdsprogram som ska tas fram. Planarbete för att bebygga Lillhagaskolan med bostäder ifrågasätts, då man anser att det inte överensstämmer med planens riktlinjer. Kommentar: Förslaget är i linje med strategin att bygga staden inåt Satsa på mer av riktig grönska och träd samt mindre av alla svarta och gula, fula och obekväma solflak/puckar (Engelbrektsplan) som ingen sitter på! Kommentar: Denna typ av detaljfrågor hanteras inte i översiktsplanen. I yttrandet framförs i första hand kritik mot Vision 2026, hur beslut fattats och hur visionen hanteras i staden. I yttrandet framförs också att planen innehåller motstridiga uppgifter rörande lokaliseringen av ett Naturum i Västerås. Yttrandet avslutas med kommentaren med förhoppning att dessa kommentarer ska redovisas i sin helhet för beslutsfattarna, utan taktiska och strategiska summeringar av strategerna på stadsledningskontoret. Kommentar: Naturum Mälaren föreslås vid Svartåns mynning. Exakt placering avgörs i den fortsatta utredningen. Texten om Naturum i kapitlet Vad har hänt till 2026 vi blickar tillbaka har ändrats till vid Svartåns mynning, vilket är samma text som i kapitlet Landskapsvärden och naturresurser. I denna redogörelse sammanfattas samtliga inkomna yttranden. Endast Länsstyrelses yttrande bilägges i sin helhet, vilket är ett krav i Plan- och bygglagen. amtliga yttranden finns på Stadsbyggnadskontoret för den som vill ta del av dem i sin helhet.

22

23

24

25

26

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

LIS tematiskt tillägg till översiktsplan

LIS tematiskt tillägg till översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE Laxå kommun LIS tematiskt tillägg till översiktsplan Askersund, Laxå och Lekeberg kommuner Sammanställning av yttranden inkomna under samrådstiden 10 dec 2014 30 jan 2015 och som berör

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

Bilaga till översiktsplan 2026. Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050. samrådshandling 2011-09-28. Allmänna intressen

Bilaga till översiktsplan 2026. Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050. samrådshandling 2011-09-28. Allmänna intressen Bilaga till översiktsplan 2026 Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 samrådshandling 2011-09-28 Bilaga till översiktsplan splan 2026 Allmänna intressen Natur- och kulturmiljö Klimat, miljö, hälsa och

Läs mer

Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation GRANSKNINGSUTLÅTANDE Dnr: SBF 2015/27 Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2015-12-18 Bakgrund (ev.) Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) Samhällsbyggnadskontoret Granskningsutlåtande Dnr 2015-00397-214 Detaljplan för Del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) inom Brunnsäng i Södertälje Upprättad 2017-05-15 Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslöt 2015-03-24

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland Länsplan för Västmanland ska säkra en långsiktigt hållbar tillväxt för hela länet - satsningar utifrån gemensamma mål och prioriteringar ger

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Översiktsplan för Vingåkers kommun

Översiktsplan för Vingåkers kommun INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 3 ÖVERSIKTSPLANENS UPPBYGGNAD 4 ÖVERSIKTSPLANEN GER SPELREGLER 4 ANDRA BESLUT SOM BERÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING 4 ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN 4 SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling GRANSKNINGSYTTRANDE 1 (51) Kanslienheten, Kommunledningskontoret Växjö kommun Box 1222 351 12 Växjö Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling 2005-01-11. Förslag till översiktsplan för Växjö

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund

Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund 2016-05-18 Dnr 2016/422-KS-249 Mikael Forsberg planarkitekt Västerås stad Pernilla Lindström översiktsplanerare Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Uppdragsbeskrivning Ortsanalys och utvecklingsplan för

Läs mer

Projektbeskrivning Program Björnkulla

Projektbeskrivning Program Björnkulla Projektbeskrivning Program Björnkulla Syfte med planläggning är att utreda möjligheterna till utveckling och förtätning inom Björnkulla. Tidiga volymstudier indikera att området skulle kunna rymma ca 2

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Den Gröna Promenadstaden redovisning av samråd och beslut om utställning

Den Gröna Promenadstaden redovisning av samråd och beslut om utställning STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-18 Handläggare: Katarina Borg Tfn 08-508 275 39 Till Stadsbyggnadsnämnden Den Gröna Promenadstaden redovisning av samråd och beslut

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun Utlåtande Hur utställning/granskning genomförts. Vindbruksplanen har varit utställd för allmän granskning fr o m den 15 februari

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Yttrande om översiktsplan Flens kommun

Yttrande om översiktsplan Flens kommun Kommunstyrelsen 2017-05-10 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2017:298 Kristina Birath 016-710 51 56 1 (3) Kommunstyrelsen Yttrande om översiktsplan Flens kommun Förslag till beslut

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Granskningsutlåtande för detaljplan för Solskensvägen (del av Tullinge 19:282) i Tullinge, Botkyrka kommun

Granskningsutlåtande för detaljplan för Solskensvägen (del av Tullinge 19:282) i Tullinge, Botkyrka kommun 1 [5] 3013:513 Referens Zillah Bood Granskningsutlåtande för detaljplan för Solskensvägen (del av Tullinge 19:282) i Tullinge, Botkyrka kommun Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 12 april 2016 om

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-09 www.landskapsarkitekt.se 0411-55 64 04 Inledning Svedala Översiktsplan 2010 InLEDNING Kommunstyrelsen är ansvarig för översiktsplaneringen

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd.

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd. ÖVERSIKTSPLAN 2035 Samråd ÄNGELHOLMS KOMMUN FOLDER www.engelholm.se/op2035 2(32) HUVUDDRAGEN I ÖVERSIKTSPLAN Den nya översiktsplanen är ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen

Läs mer

Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc. Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker

Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc. Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker Innehållsförteckning Utställningsutlåtande vad är det?... 2 Hur har utställningen gått till?...

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 december 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling Datum 2011-12-02 Diarienummer 0333/10 Sida 1/6 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER ÖCKERÖ 2:497, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2011-12-02 Diarienummer 0333/10 Sida 2/6 INLEDNING Syftet

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv,

Läs mer

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025. Som tidigare gör kommunen

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL. Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD. Diarienummer KS 2011/

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL. Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD. Diarienummer KS 2011/ SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer KS 2011/1753 20161101 Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv TELEFON 030323 80 00 vx FAX 030323 91 67

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 2011-10-03 KS2011/211 Utställningshandlingar 2 Kungörelse om planförslaget har skett med brev till sakägare och myndigheter samt andra som har

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Utlåtande. på kom- i en samråds- Inkomna 1(5)

Utlåtande. på kom- i en samråds- Inkomna 1(5) Program för Krylbo Utveckling mot en lockande, grön, miljövänlig ekostadsdel Utlåtande 2015-10-26 Hur utställningen har bedrivits och vad som presenteras härr Rubricerat programförslag, upprättat i september

Läs mer

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerad

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening

Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening Förslag till detaljplan för del av fastigheten Tofta 2:1 Enevägens samfällighetsförening Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 14 november 2016 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten

SÄTER 5:4, del av. Utlåtande. Detaljplan för. Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län. Upprättad Planenheten Detaljplan för SÄTER 5:4, del av Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Utlåtande Upprättad 2009-09-08 Planenheten Antagen BN 2009-09-17 Laga kraft 2009-10-12 Detaljplan för Säter 5:4, del

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 3 kap. Översiktsplan 1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Detaljplan för TROLLBÄCKEN MITT

Detaljplan för TROLLBÄCKEN MITT 1(5) Detaljplan för TROLLBÄCKEN MITT UTLÅTANDE November 2013 I bifogad sammanställning redovisas samtliga skriftliga synpunkter på planförslaget. Beträffande samrådsskedet upprepas de synpunkter och ställningstaganden

Läs mer

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun HUR UTSTÄLLNING 2 HAR BEDRIVITS Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta

Läs mer

Godstransportstrategi för Västra Götaland

Godstransportstrategi för Västra Götaland Dnr: Godstransportstrategi för Västra Götaland Christian Bergman, VGR, berättar vid sammanträdet om arbetet med att ta fram en regional godstransportstrategi. Den handlar om hur Västra Götaland ska utvecklas

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Detaljplan för del av Bergviken, Studentbostäder Norra Klintbacken

Detaljplan för del av Bergviken, Studentbostäder Norra Klintbacken Kommunstyrelsen 2010-03-15 70 164 Plan- och tillväxtutskottet 2010-02-15 18 35 Dnr 10.91-214 marskf12 Detaljplan för del av Bergviken, Studentbostäder Norra Klintbacken Bilagor: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Kullsvedens handels- och småindustriområde

Kullsvedens handels- och småindustriområde Detaljplan för UTSTÄLLNINGSHANDLING Kullsvedens handels- och småindustriområde i Säters kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-06-20, 120,

Läs mer

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Vindbruksplanen. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Vindbruksplanen. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Vindbruksplanen - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE VAD ÄR DET? Utställningsutlåtandena

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Utställningshandling. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Utställningshandling Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:1, del av Kv Hinden Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. DETALJPLAN Upprättat av Britta Lundgren den 2012-02-20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA

DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA KS/2014/497 GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN Aktuellt detaljplanområde markerat med heldragen röd linje. ANTAGANDEHANDLING 2015-01-30 BAKGRUND

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE - PROGRAM 2014-12-12 Dnr: 2013/482. Planprogram för Elektronen 12 och Sandskogen 2:1 m.fl. i Ystad Ystads kommun, Skåne län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE - PROGRAM 2014-12-12 Dnr: 2013/482. Planprogram för Elektronen 12 och Sandskogen 2:1 m.fl. i Ystad Ystads kommun, Skåne län Planprogram för Elektronen 12 och Sandskogen 2:1 m.fl. i Ystad Ystads kommun, Skåne län PROGRAMSAMRÅDET Program till detaljplan för Elektronen 12 och Sandskogen 2:1 m.fl., upprättat 2014-07-10, har varit

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp,

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp, STADSBYGGNADSKONTORET GRANSKNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Martin Larsheim SID 1 (5) Tfn 08-508 27 284 2013-11-05 Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2006/468 SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR UTKIKEN 12 OCH 13 I VIKEN HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2016-08-12 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Fastighetsägaren inkom 2014-06-17 med en ansökan om detaljplaneändring

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Inre Sållaren Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Inledning Detaljplanen för Inre Sållaren upprättas med enkelt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE BILAGA. Översiktsplan för Piteå

SÄRSKILT UTLÅTANDE BILAGA. Översiktsplan för Piteå Översiktsplan för Piteå SÄRSKILT UTLÅTANDE BILAGA Särskilt utlåtande ÖP2030 Där denna symbol förekommer finns mer information att hämta. Alla handlingar som hör till översiktsplanen hittar du på: www.pitea.se/oversiktsplan

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om särskild satsning på Vattholma

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om särskild satsning på Vattholma KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per (KLK) Carlén Göran (SBF) Malmberg Jan (SBF) Datum 2017-05-09 Diarienummer KSN-2016-1732 Kommunstyrelsen Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Svar på Regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2010) - utställningsförslag

Svar på Regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2010) - utställningsförslag KOMMUNKONTORET 2009-09-22 EWA JUNGSTEDT/HENRIK LUDVIGSSON DNR 259/2009-210 KOMMUNSTYRELSEN Svar på Regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2010) - utställningsförslag Beslutsunderlag

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande Dnr 2011SBN572 1 (6) Bygg- och miljöförvaltningen Matilda Svahn ANTAGANDEHANDLING Utställningsutlåtande Ändring genom tillägg till detaljplan för Forsmarkverket och SFR. Gällande fastigheterna Forsmark

Läs mer