KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad Kommunfullmäktige Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Anders Ekström (M) och Ulla Krantz (M) respektive Kent Stenhammar (S) och Frida Schill Örne (M), ersättare. Torsdag 19 mars klockan Information Information om Kungsbacka 2020 Klockan Prisutdelning Utdelning av priser och stipendier Fritid & Folkhälsa Klockan 19 Interpellationer - besvarande 4. Interpellation om funktionsnedsattas möjligheter att leva ett självständigt liv - ordförande i nämnden för Funktionsstöd 5. Interpellation om svarsfrekvensen på brukarenkäter - ordförande i nämnden för Funktionsstöd KS/2015:28 KF , 22; KS/2015:81 Interpellationen får ställas och besvaras på nästkommande sammanträde av ordföranden i nämnden för Funktionsstöd, Kristina Karlsson (C). Maria Svenningsson Kommunstyrelsens förvaltning Direkt: Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon:

2 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (5) Ärende Beteckning Förslag Beslutsärenden 6. Nytt attestreglemente KS/2014:333 KS , 44 Förslag till beslut Nytt attestreglemente godkänns att gälla från och med 1 april Attestreglemente med tillämpningsanvisningar beslutat i KF 167/05 upphör att gälla 31 mars Lokalt regelverk för bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Kungsbacka kommun KS/2015:8 KS , 45 Förslag till beslut Lokalt regelverk för bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Kungsbacka kommun antas. 8. Översyn av skolskjutsregler KS/2013:345 KS , 46 Förslag till beslut Regler för skolskjutsar, daterade , antas. Tillämpningsanvisningar till regler för skolskjuts, daterade , antas. Rätten att fatta beslut om ändringar i tillämpningsföreskrifterna delegeras till nämnden för Förskola & Grundskola om ändringen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Ändringarna ska skriftligen rapporteras till kommunfullmäktige.

3 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (5) Ärende Beteckning Förslag 9. Vallda Tennisklubbs begäran om kommunal borgen för att bygga utomhusbanor 10. Villkorsändring av borgensbeslut för Kungsbacka BMX-klubb 11. Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen samt lagen om stöd och service KS/2014:86 KS/2015:26 KS/2015:47 KS , 47 Förslag till beslut Kommunal borgen till Vallda Tennisklubbs byggnation av fyra tennisbanor i anslutning till Vallda Golf & Country Club beviljas med ett belopp på maximalt kronor. Klubben förbinder sig att amortera minst kronor per år. Kommunens borgensåtagande minskar med motsvarande belopp årligen. Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med ekonomichefen, eller deras respektive ställföreträdare, utses att för kommunens räkning underteckna borgenshandlingarna. KS , 48 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om en förändring av borgensvillkor, KS , 185, för Kungsbacka BMXklubb vilka ska amortera med 4 procent, kronor, på resterande lånebelopp, årligen från Kommunens borgensåtagande ska sjunka i takt med motsvarande belopp som amorteras. För övriga borgensvillkor gäller kommunstyrelsens beslut från , 185. KS , 49 Förslag till beslut Rapport från nämnden för Äldreomsorg enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen och 28 f lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, noteras till protokollet.

4 KUNGSBACKA KOMMUN 4 (5) Ärende Beteckning Förslag 12. Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen samt lagen om stöd och service 13. Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen Beslutsärenden; motionssvar 14. Svar på motion om repatriering, från Mattias From (-) Övrigt 16. Eventuellt nya interpellationer, frågor och/eller motioner 17. Anmälan av inkomna skrivelser KS/2015:46 KS/2015:34 KS/2014:422 KS , 50 Förslag till beslut Rapport från nämnden för Funktionsstöd enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen och 28 f lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade noteras till protokollet. KS , 51 Förslag till beslut Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen noteras till protokollet. KS , 52 Förslag till beslut Frågan om vem som skall vistas i Sverige är en fråga för riksdagen och motionen faller utanför kommunens allmänna befogenheter och avslås. Kungsbacka den 2 mars Per Ödman (M) Ordförande Anna Rehnberg Sekreterare

5 KUNGSBACKA KOMMUN 5 (5) Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Välkomna att lyssna på överläggningarna! Hela dagordningen och handlingarna till mötet finns att läsa på Utsändning av kommunfullmäktiges sammanträde sker över Närradion, 95,2 MHz.

6 Till Kommunfulllmäktige Svar på interpellation angående LSS Tillbaka till helheten Johan Tolinsson har i en interpellation till mig, som ordförande i Nämnden för Funktionsstöd ställt följande fråga: Hur kommer kommunen att medverka att stoppa minutjakten och istället medverka till att de funktionsnedsattas möjligheter till ett självständigt liv ökar? Jag vill börja med att beskriva Nämndens förutsättningar: Nämnden för Funktionsstöd bedriver en verksamhet som mycket strikt bevakar den enskildes rättsäkerhet, utifrån en process för myndighetsutövning enligt Förvaltningslagen, som ska säkerställa att arbetet sker utifrån styrande lagar och rättsäkerhet. Det innebär ett flertal fortbildningsinsatser för våra handläggare och chefer årligen, liksom omvärldsbevakning och studier av aktuellt rättsläge. Förvaltningen har tagit fram ett lokalt vägledningsmaterial till handläggare, för att säkerställa lika handläggning oavsett handläggare. Vi gör utifrån denna vägledning en objektiv bedömning, utifrån ett samlat behov och utifrån rådande rättsläge och därmed gällande lagstiftning. Lagstiftningen i sig ger inte en absolut tydlig vägledning, den tolkas för varje tid och möjlig förutsättning för den enskilde att tillgodose sitt behov eller föräldrars/makars skyldighet genom annan lagstiftning. Vid varje enskilt beslut måste handläggaren, enligt förvaltningslagen, informera om den enskildes rätt att överklaga ett beslut. Nämnden har i flera årsredovisningar beskrivit den komplexitet det innebär att rättsläget och prejudicerande domar över tid förändras, vilket innebär att också våra bedömningar måste förändras. Nämnden för Funktionsstöd bedriver med ovanstående som grund, ingen kostnadsjakt i myndighetsutövningen. Skall förändringar komma till stånd måste lagstiftningen förtydligas. Jag har själv vid ett flertal tillfällen påtalat detta för mina partikamrater i Socialutskottet och fått till svar att utredningar har gjorts (senast 2007) men skulle förändringar och förtydliganden göras, så skulle det bli alldeles för dyrt för kommunerna, därför har beslut inte fattats.

7 Genom åren från 1999 och till nu har nämndens verksamhetskostnader ökat med 6-10 % årligen. Detta kan knappast hänvisas till en kostnadsjakt utan just en verkställighet av bedömda behov. Vi kan också se är en volymökning avseende insatsen personlig assistans. Antalet timmar per person ökar mer än antal personer med behov. Försäkringskassans bedömning av rätt till assistansersättning styrs av det regelverk som anges i Socialförsäkringsbalken, SFB. Ett nationellt vägledningsmaterial till Försäkringskassans handläggare finns, för att säkerställa lika handläggning i hela landet. Tillsyn över Försäkringskassans verksamhet bedrivs av Inspektionen för socialförsäkringar. Kungsbacka kommun kan inte påverka Försäkringskassans handläggning. Synpunkter på den lagstiftning som styr rätten till assistansersättning enligt SFB måste hänvisas till rikspolitiken. Nu till mitt svar på Johan Tolinssons fråga: Det måste vara en långsiktig politisk gemensam hållning att forma ett samhälle där alla kan ta sig fram fysiskt, arenor som är trygga, satsningar för att sätta in tidiga insatser för att förebygga behov av samhällets stöd längre fram i livet, teknisk utveckling, anpassad fritid och kultur, etc. Om Du med minutjakten menar den tid som olika delar inom assisten tar, så följer handläggarna vår vägledning och det vägledningsmaterial som försäkringskassan har. Kristina Karlsson Ordförande i Nämnden för Funktionsstöd

8 Kungsbacka arbetarekommun Interpellation om LSS Tillbaka till helhetsbilden När det gäller människor med funktionsnedsättning som är i behov av personlig assistens så har deras möjligheter till någorlunda drägligt liv starkt begränsas. Först av försäkringskassan, därefter av kommun själv i jakten på att spara pengar. I propositionen som skrevs inför tillkomsten av LSS så står det tydligt att det ska ta hänsyn till helhetsbilden av en människas behov av assistens och inta bara titta på enstaka personliga behov. I och med att tolkningen av LSS har skärpts av Försäkringskassan och kommuner så har hänsynen till helhetsbilden minskat och tyngdpunkten ligger på det personliga behovet. Det innebär att de som drabbas ökar också stressen för dessa. Frågan är hinner vi med allt när assistenten är här, frukost, handla, toabesök, middag, socialt umgänge o. dy. Vad händer när assistenten lämnar, våga jag ta en kvällsmacka, toabesök m.m. För oss andra, så behöver vi knappt reflektera över detta! Det är inte rätt väg att gå i en kostnadsjakt dra åt svångremmen för de som mest behöver stöd för att leva som vi andra. Det som behövs en ökad budgetram som underlättar bedömningen när det gäller rätten till personlig assistens enligt LSS. Från Socialdemokraterna vill vi få stopp på minutjakten och istället se till att människor med funktionsnedsättning och i behov av personlig assistens får den omsorg de behöver utifrån helhetsbilden enligt propositionen. Personlig assistans är ett utformat stöd i vardagen för att stärka funktionsnedsattas möjligheter att leva ett självständigt liv. Det är en insats för de behövanden som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper. Socialdemokraterna i Kungsbacka Verkstadsgatan Kungsbacka T:

9 2 (2) Frågan är: Hur kommer kommun att medverka att stoppa minutjakten och istället medverka till att de funktionsnedsattas möjligheter till ett självständigare liv ökar? Johan Tolinsson ( S) Ledamot Kommunfullmäktige Kungsbacka Socialdemokraterna i Kungsbacka Hemsida: E-post:

10 Till kommunfullmäktige Svar på interpellation angående den senaste brukarenkäten inom funktionsstöd Maria Rasmussen och Jon Thorbjörnsson har i en interpellation till mig, som ordförande i Nämnden för Funktionsstöd ställt följande frågor: Hur arbetar och kommer nämnden att arbete för att öka svarsfrekvensen inom sitt verksamhetsområde? Har någon analys gjorts om varför det är ett sådant lågt deltagande I brukarenkäten? Vilka grupper har svarat och eller inte svarat på enkäten? Precis som Ni skriver så visade den senaste brukarenkäten inom funktionsstöd på positiva svar både gällande BITT - bemötande, inflytande, trygghet och tillgänglighet och hur vi lever upp till nämndens kvalitetsdeklarationer inom fyra olika områden. Det var i genomsnitt 47,5% som svarade på enkäten. Vid förra tillfället två år tidigare var svarsfrekvensen 55 %. Jag vill betona att det är den som får insatsen som skall besvara enkäten själv eller med stöd av någon annan. Nu till svaren på Era frågor: Hur arbetar och kommer nämnden att arbete för att öka svarsfrekvensen inom sitt verksamhetsområde? Erfarenhetsmässigt vet vi att brukarenkäter av den här utformningen får relativt goda resultat generellt. Därför diskuterar förvaltningen för Funktionsstöd om de skall söka andra vägar att få in synpunkter och utvärderingar av verksamheten. I en del kommuner har man genomfört intervjuer med olika former av hjälpmedel som underlättar för brukare/ deltagare med funktionsnedsättning att framföra sina synpunkter/ åsikter. Den formen av intervjuer ger naturligtvis inte ökad svarsfrekvens, eftersom det blir en form av stickprovsintervjuer, men det blir en djupare form av inhämtande av synpunkter/ värderingar från de som verkligen nås. Funktionsstöd utreder under 2015 vilka former av brukarundersökningar som kan utgöra ett alternativ till enkäter och kommer sannolikt att pröva någon annan form av brukarundersökning 2016.

11 Har någon analys gjorts om varför det är ett sådant lågt deltagande I brukarenkäten? Någon detaljerad analys har inte gjorts. Vi vet att det finns en enkät-trötthet hos våra brukare och/ eller deras företrädare. Det har blivit en högre svarsfrekvens på de enheter där enkäterna delats ut personligen till deltagarna, jämfört med de som fått enkäten postledes. Det här året har förvaltningen också betonat i utskicket att vi inte vill att personal skall hjälpa brukaren med att fylla i enkäten. Det har tidigare sagts, men det här året betonades detta mer i utskicket. Vilka grupper har svarat och eller inte svarat på enkäten? Om Ni menar, om det finns grupperingar inom insatserna, så har det inte gjorts någon analys av detta, t.ex om vi fått högre svarsfrekvens från brukare med vissa funktionsnedsättningar. Enkätredovisningen visar hur många som svarat utifrån vilken insats den svarande har. Högst svarsfrekvens hade sysselsättning med 69,4 % och lägst svarsfrekvens hade boende för barn med 33,3 % och avlösarservice med 33,4 %. I de båda sistnämnda är det oftast barn som får dessa insatser. Kristina Karlsson Ordförande i Nämnden för Funktionsstöd

12 Vänsterpartiet Kungsbacka Interpellationen ställd till ordförande för nämnden Funktionsstöd Kristina Karlsson (C) Angående svarsfrekvensen på brukarenkäten. Den senaste brukarenkäten inom funktionsstöd visade på positiva svar gällande bemötande, inflytande, trygghet och tillgänglighet. Men det var enbart 47, 5% av de brukare som fått enkäten till sig som svarade på den. På grund av den låga svarfrekvensen kan inte resultatet utifrån enkätsvaren anses som tillförlitliga. Det nämnden bör göra att att ställa sig frågan hur en högre svarsfrekvens kan nås? Vänsterpartiet ställer följande frågor: Hur arbetar och kommer nämnden att arbete för att öka svarsfrekvensen inom sitt verksamhetsområde? Har någon analys gjorts om varför det är ett sådant lågt deltagande I brukarenkäten? Vilka grupper har svarat och eller inte svarat på enkäten? För vänsterpartiet Kungsbacka Maria Rasmussen Jon Thorbjörnsson

13 Ärende 13 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS/2014:333 Attestreglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner nytt attestreglemente att gälla från Tidigare beslutat attestreglemente med tillämpningsanvisningar upphör att gälla från detta datum. Sammanfattning En översyn har gjorts av gällande attestreglemente och tillämpningsanvisningar. Det nya förslaget innebär att beslut om attesträtt fattas som verkställighetsbeslut istället för delegationsbeslut. I reglementet anges också generell beslutsattesträtt för kommundirektör och förvaltningschefer. Dessutom har, med hänsyn till den digitala utvecklingens snabba förändringar, beslut om vilka kontroll- och attestmoment som ska göras, flyttats från reglementet till tillämpningsanvisningarna. Tidigare innehöll attestreglementet detaljerade anvisningar, detta är nu flyttat till ett eget dokument som fastställs av Kommunstyrelsens förvaltning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Attestreglemente Tillämpningsanvisningar Gammalt Attestreglemente Beslutet skickas till Samtliga nämnder Gunilla Josefsson Mariann Gustavsson Service (2) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

14 ATTESTREGLEMENTE Syfte Syftet med attestreglementet är att undvika oavsiktliga och/eller avsiktliga fel i kommunens ekonomiska transaktioner. Attest innebär att man intygar att transaktionen är kontrollerad och felfri. Omfattning Reglementet gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta eller förmedla. Ansvar Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering och för att vid behov ta initiativ till förändring av reglementet. Nämnder och styrelser ansvarar för den interna kontrollen av attestreglerna inom sitt verksamhetsområde och utfärdar vid behov ytterligare tillämpningsanvisningar. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för kommungemensamma tillämpningsanvisningar till detta reglemente. Beslut om attesträtt Kommundirektören har attesträtt för hela kommunen. Kommunstyrelsen kan besluta om att attesträtten reduceras eller upphör för kommundirektören. Förvaltningschef har attesträtt inom sin förvaltning enligt detta reglemente. Nämnd eller kommundirektör kan besluta om att attesträtten skall upphöra för förvaltningschef. Förvaltningschef beslutar om attesträtter inom sin förvaltning. Förvaltningschefen ansvarar för att utsedda attestanter har tillräcklig kunskap om uppdragets innebörd och gällande regler. Åtgärder vid fel Attestanternas ansvar är att tillämpa reglementet och fastställda anvisningar samt att rapportera förekommande fel och brister till närmast överordnad chef eller till ekonomichefen. Kontrollernas utformning Kontrollrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd är tillräcklig. Åtgärderna ska vara anpassade så att kontrollkostnaderna står i rimlig proportion till riskerna. Typ av dokument Beslutad av Underskrift Datum Reglemente Kommunfullmäktige Dokumentägare Giltighetstid Reviderad Sidan 1 KS förvaltning Tills vidare

15 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL ATTESTREGLEMENTET Datum Diarienummer KS/2014:333 Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen fastställer tillämpningsanvisningar till attestreglementet och ansvarar för kommungemensamma rutiner och tolkningar av reglerna kommundirektören beslutar om attestansvar för de nämnder som inte har några anställda ekonomichefen har det övergripande ansvaret för tillämpningen av attestreglerna i kommungemensamma ekonomi- och beställningssystem HR-chefen har det övergripande ansvaret för tillämpningen av attestreglerna i kommungemensamma personalsystem Kommunens nämnder ska årligen upprätta kontrollplan och genomföra kontroller av att reglementet följs ska vid behov utfärda ytterligare anvisningar inom sitt specifika verksamhetsområde Förvaltningschefer utser beslutsattestanter och ersättare ansvarar för att aktuell attestförteckning upprättas och uppdateras ansvarar för att samtliga attestanter får utbildning och information om ansvar och regler kan vid behov utfärda ytterligare regler, exempelvis om beloppsgränser och begränsad attesträtt för annan koddel än ansvar har möjlighet att vidaredelegera ovanstående fyra punkter till verksamhetschefer ansvarar för att egna verksamhetssystem som hanterar ekonomiska transaktioner uppfyller de krav som ställs i dessa anvisningar utser egen ersättare vid frånvaro Beslutsattestanter samtliga beslutattestanter och ersättare ska vara anställda av Kungsbacka kommun beslutsattesträtt knyts till koddelen ansvar och till en person beslutsattestant ska i regel vara den som har budgetansvaret ansvarar för hela kontrollkedjan vilket innefattar att kontrollmomenten fördelas till rätt personer samt att kontrollerna utförs utser övriga attestanter (inkomst, granskning, mottagning, och behörighetsattest) och svarar för att de får den information och utbildning som krävs för uppdraget beslutsattestant och övriga attestanter ska beivra och stoppa tveksamheter eller direkta felaktigheter. Vid allvarliga fel ska förvaltningschef och/eller ekonomichef underrättas. Typ av dokument Tillämpningsanvisningar Dokumentägare Kommunstyrelsens förvaltning Beslutad av Ekonomichef Giltighetstid Underskrift Reviderad Datum

16 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (5) Omfattning Attestreglementet gäller för kommunens ekonomiska transaktioner samt medel som kommunen förvaltar eller förmedlar för annans räkning. Det gäller både vid extern och intern redovisning. Medel som kommunen förvaltar eller förmedlar omfattar till exempel depositionsavgifter, privata medel och donationsstiftelser. Anvisningarna gäller både vid extern och intern redovisning. Extern redovisning omfattar transaktioner mellan kommunen och annan juridisk eller fysisk person. Det omfattar Leverantörsfakturor och andra externa utbetalningar Löner och andra personalkostnader Kundfakturor, krediteringar och makuleringar Kassatransaktioner och övriga förändringar av kommunens tillgångar och skulder Intern redovisning omfattar transaktioner mellan olika förvaltningar eller mellan olika enheter inom kommunen. Det omfattar Internfakturor och kostnadsfördelningar Bokföringsorder avseende rättelser och periodiseringar Övriga ekonomiska transaktioner som bokförs i kommunens redovisningssystem. Två personer ska attestera I normalfallet ska två personer attestera varje transaktion dvs kontrollen som helhet får inte utföras av en och samma person. Beslutsattestant utser övriga attestanter. Övriga attestanter kan ha funktionen granskningsattest, leveranskvittens/mottagningsattest och inkomstattest. I pappersflöden ska också behörighetsattest utföras, dvs kontroll av att behöriga personer har attesterat. Attest innebär att intyga att något är riktigt Attest innebär att man kontrollerar och med sitt namn intygar att de ekonomiska transaktionerna följer lagar och regler. I elektroniska system används användaridentitet och lösenord eller e- signatur, i manuella processer används namnteckning med varaktig skrift. Beslutsattest ska göras med fullständig namnteckning, övriga attester kan göras med signatur.

17 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (5) Kontroller Inköp ska göras i enlighet med kommunens inköpspolicy och ramavtal. Detta ska kontrolleras vid beställning, inte i efterhand. Kontroll görs av villkor, att fakturan stämmer med beställning och avtal när det gäller betalning, leveranssätt, fraktavgifter, faktureringsavgifter, räntevillkor mm Vid inköp som görs från beställning till faktura i ehandelssystemet görs dessa kontroller i IT-systemet. Även formella krav på leverantör kontrolleras maskinellt. Upphandlingschefen har det övergripande ansvaret för kontrollerna i IT-systemet. Bokföringsunderlaget kontrolleras så att fakturan innehåller de uppgifter som krävs enligt lagstiftning och god redovisningssed. Formella krav på verifikationen ställs bland annat i kommunala redovisningslagen och mervärdesskattelagen. Manuell kontroll måste göras av moms-avdrag exempelvis vid leasing av personbilar och representation. Vid representation, resor och kurser krävs också komplettering med deltagarförteckning och syfte Prestation kontrolleras, dvs att varan eller tjänsten har kommit kommunen till del och stämmer med det som beställts/avtalats. Kontroll av prestation görs mot beställning/orderbekräftelse och följesedel. Bokföringstidpunkt ska anges för transaktionen, kontroll görs av att bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod och att den är rätt periodiserad. Kontering kontrolleras, att alla koddelar är rätt och redovisningsreglerna följs, till exempel när det gäller klassificering av drift och investering Beslut kontrolleras, så att behöriga beslut finns och transaktionen överensstämmer med tilldelade skattemedel. Vid kundfakturering ska den som gör underlag till kundfakturan se till att den överensstämmer med kundens beställning, beslutad taxa eller beslutad avgift. Vid utbetalning av bidrag ska kontroll ske mot eventuell bidragsansökan och bidragsregler av attestant. Internbanken attesterar inbetalningar till kommunen. Ansvariga som rekvirerar bidrag, ersättning eller väntar annan inbetalning ska i samband med rekvirering avisera internbanken om detta och ange hur kontering ska ske. Transaktioner som bokförs genom filöverföring attesteras enligt reglementet. Verksamhetssystemets systemägare ska ta fram särskilda attestrutiner för systemet.

18 KUNGSBACKA KOMMUN 4 (5) Filöverföringen kontrolleras genom avstämning av antal fakturor/utbetalningar och belopp mellan verksamhetssystem och ekonomisystem. Interna poster attesteras av en person vardera för de två parter som transaktionen berör. Rättelser och omföringar inom förvaltningen och mellan enheter attesteras oftast av förvaltningens ekonom. Rättelser mellan förvaltningar attesteras av förvaltningarnas ekonomer. En faktura ska innehålla: Leverantörens namn och adress Mottagarens namn och adress, fakturan ska vara adresserad till Kungsbacka kommun Leveransadress Levererad vara eller tjänst; mängd, art, pris med mera Fakturabelopp, -datum och förfallodatum Uppgift om de handlingar som ligger till grund för fakturan, till exempel offert, avtal, beställningsnummer Momsens belopp med varje skattesats och beskattningsunderlag för sig Leverantörens momsregistreringsnummer eller organisationsnummer F-skattebevis Kontroller görs i logisk ordning De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en senare kontrollåtgärd. I IT-baserade system, till exempel för elektronisk handel, är inte kontrollordningen given. Minimikraven är att attestanten har godkänt betalningsunderlaget med dess slutgiltiga innehåll. Attest kan göras redan vid beställning under förutsättning att leverans och betalning därefter överensstämmer med beställningen. Om däremot någon avvikelse finns måste attesten förnyas. Vid viktavvikelser som är mottagningsattesterade får attestförnyelse göras av e- handelsadministratör.

19 KUNGSBACKA KOMMUN 5 (5) I de fall kommunen tar emot orderlösa fakturor i form av filer måste regelverket för varje enskild typ av fil attesteras och underlaget arkiveras. Vid orderlösa fakturor i e-handelssystemet, abonnemang, attesteras underlaget vid beställning och gäller under avtalsperioden. Om reglerna för fakturan uppfylls sätts attest och kontering automatiskt och fakturan passerar systemet för betalning. I pappersbaserade rutiner ska övriga attester utföras före behörighetsattest. Registrering får inte ske innan samtliga attester har utförts. Spårbarhet är viktig för utkrävande av ansvar För att kunna utkräva ansvar ska man i efterhand kunna spåra vem som intygat att kontrollen är genomförd. Förteckning över attestberättigade ska dokumenteras och bevaras som räkenskapsmaterial. Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ändamålsenligt sätt. Attest ska ske på sådant sätt att attesten i efterhand går att knyta till den person som utfört den. Om IT-systemet inte bedöms uppfylla dessa krav ska den kontrollerade informationen tas ut på papper och genom underskrift attesteras manuellt. Om attest sker med hjälp av IT-stöd ansvarar systemförvaltaren för att dokumentera rutiner för tilldelning av behörighet, införande av systemförändringar och dokumentation av utförda kontroller (historik). För pappersbaserade rutiner är huvudregeln att samtliga attester ska dokumenteras genom varaktig påskrift på verifikationen Jäv En attestant får aldrig granska eller godkänna en utbetalning till sig själv eller närstående. Detta innefattar också företag eller föreningar där den anställde eller närstående har ägarintressen, ingår i ledningen eller har andra intressen som står i strid med kommunens. Vid bedömning av jävssituationer ska försiktighetsprincipen tillämpas. Attestant har eget ansvar att anmäla jäv. Transaktioner som avses är in- och utbetalningar, till exempel handkassa, reseräkning, mobiltelefonräkningar, representation avseende en själv eller närstående. Transaktioner till bolag eller liknande, de vill säga där den anställde eller närstående har ägarintresse eller ingår i ledningen. I dessa fall ska beslutsattest ske av överordnad attestberättigad chef eller av annan utsedd person.

20 Reglemente Sida 1/18 Attestreglemente 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaring samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta eller förmedla. 2 Målsättning Målsättningen med reglerna för kontroll av ekonomiska transaktioner är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: Prestation- att varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen, eller att transaktionen i övrigt stämmer med avtalade villkor. Bokföringsunderlag- att verifikationen uppfyller kraven i den kommunala redovisningslagen och hanteras enligt god redovisningssed. Villkor- att rätt villkor tillämpas, t ex prisöverenskommelser, förfallodatum. Bokföringstidpunkt- att bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod. Kontering- att transaktionen är rätt konterad Beslut- att transaktionen är godkänd av behörig beslutsfattare och ligger inom dennes behörighet. Kungsbacka kommun Kungsbacka

21 Reglemente 3 Definitioner Med ekonomiska transaktioner avses transaktioner som bokförs i kommunens bokföringssy tem enligt lagen om kommunal redovisning. Sida 2/18 Med attest menas att intyga att kontroll utförts i enlighet med detta reglemente utan anmärkning. 4 Ansvar Kommunstyrelsen ansvarar för utfärdandet av för kommunen gemensanmma tillämpningsan visningar till detta reglemente. Kommununstyrelsen ansvarar också för övergripande uppfölj ning och utvärdering och för att vid behov ta initiativ till förändring av reglementet. 5 Kommunens nämnder ansvarar för att antagna regler och tillämpningsanvisningar avseende detta reglemente följs. Varje nämnd skall därutöver vid behov utfärda ytterligare tillämp ningsanvisningar för sitt verksamhetsområde. 6 Respektive nämnd utser attestanter samt ersättare får dessa. Attesträtten knyts till person eller befattning med angivande av eventuella begränsningar. Varje nämnd svarar får att upprätt hålla aktuella förteckningar över av nämnden utsedda attestanter. Nämnd får delegera rätten att utse attestanter till förvaltningschef. Sådana beslut av förvaltningschefen skall anmälas i nämnden vid nästkommande sammanträde. 7 Förvaltningschefen ansvarar för att vid behov aktualisera beslut om beslutsoch behörighets attest. Förvaltningschefen ansvarar för att vid behov utse underattestanter till resp. beslutsatt estant, och att upprätthålla en aktuell förteckning över underattestanter med ev. begränsningar i underattesträtten. Kungsbacka kommun Kungsbacka

22 Reglemente 8 Attestanternas ansvar är att tillämpa fastställda anvisningar samt att när allvarliga fel upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef. Sida 3/18 9 Kontroller Följande kontroll- och attestmoment finns i kommunen: Beställningsattest Kontroll av att en order/beställning är riktig. Mottagningsattest Kontroll av att vara eller tjänst har mottagits. Granskningsattest Avser den siffermässiga kontrollen av verifikationer. Inkomstattest Kontroll av att mottagna inkomster är riktiga. Beslutsattest Kontroll att beställning, mottagning, granskning, kontering och finansiering är korrekt. Behörighetsattest Kontroll av att beslutsattest tecknats av behörig person. 10 Kontrollernas utformning Kontrollrutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive nänmd är till räcklig. Vidtagna kontrollåtgärder ska vara anpassade till transaktionens art så att kontroll kostnaderna står i rimlig proportion till riskerna. Vid utformning av kontrollrutinerna ska följande krav beaktas: Ansvarsfördelning Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är att ingen person ensam ska hantera en transaktion från beställning till betalning. Kungsbacka kommun Kungsbacka

23 Reglemente Kompetens Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha erforderlig kompetens för uppgiften. Sida 4/18 Jäv Den som utför kontrollen får ej kontrollera in- och utbetalningar rörande sig själv eller närstå ende. Detta innefattar också bolag och föreningar där den anställde eller närstående har ägar intressen eller ingår i ledningen. För bedömning av om jäv föreligger bör försiktighetsprinci pen tillämpas dvs i tveksamma fall hellre överlämna till överordnad chef att attestera. Dokumentation Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ändamålsenligt sätt. Kontrollordning De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att effekten av en tidigare kon trollåtgärd inte får tas av en senare kontrollåtgärd. Attestreglemente, tillämpningsanvisningar Generella tillämpningsanvisningar Dessa generella tillämpningsanvisningar syftar till att ge ett förtydligande av innehållet i det reglemente som Kommunfullmäktige har antagit. 1 Omfattning Attestreglementet utgör endast en del av de interna regelverk (riktlinjer och reglementen) som behandlar den interna kontrollen. Det finns angränsande regelverk exempelvis upphandlings regler, finanspolicy, delegationsbestämmelser mm. Reglementet gäller även för kommunens förvaltade donationsstiftelser och de privatpersoners medel som kommunen åtagit sig att förvalta. Reglementet omfattar inte kommunala bolag och övriga stiftelser. Lönetransaktioner är ekonomiska transaktioner och behandlas speciellt i ett eget avsnitt i des sa anvisningar. Kungsbacka kommun Kungsbacka

24 Reglemente Interna transaktioner som till exempel kostnader för årsabonnemang avseende tjänster inom ramen för beställar-utförar-organisationen undantas från kraven på attest. Attesten avses här ha blivit gjord i samband med tecknande av avtalet. Innan registrering görs skall beställaren ges möjlighet att kontrollera underlaget. Sida 5/18 2 Målsättning Målsättningen med reglerna är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel. I den mån fel ändå uppstår är målsättningen att dessa ska upptäckas och åtgärdas så snart som möjligt. En del i målsättningen är att rätt villkor tillämpas vid köp av varor och tjänster. Ett sådant villkor är betalningsvillkor. Har inga särskilda betalningsvillkor avtalats skall betalning ske 30 dagar efter fakturans ankomst. 3 Definitioner Enligt lagen om kommunal redovisning avses med ekonomiska transaktioner alla förändringar i storleken och sammansättningen av en kommuns förmögenhet som beror på ekonomiska relationer med omvärlden samt internt såsom: - Fakturor och andra extema betalningar - Löner, arvoden, reseräkningar och andra personalkostnader - Kundfakturor, dvs debitering av hyror och avgifter - Placering av kommunens likvida medel - Interna transaktioner - Bokföringsorder En attest kan göras manuellt genom påskrift av namnteckning eller maskinellt genom att per sonens användaridentitet i kommunens datanätverk/datasystem loggas tillsammans med den datalagrade ekonomiska händelsen. I allmänhet framgår även personens namn i klartext på de maskinellt framställda dokumenten. Kungsbacka kommun Kungsbacka

25 Reglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och beslutar bl. a om mål och riktlinjer for verksamheten. Beträffande den interna kontrollen utfärdar fullmäktige reg lemente för kontroll av verifikationer. Fullmäktige bär ansvar för uppföljning och kontroll av hela den kommunala verksamheten. I detta uppdrag ingår att, med stöd av Kommunrevisio nen, besluta om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder. Sida 6/18 4 Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att vid behov till Kommunstyrelsen föreslå för ändringar av reglementet och tillämpningsanvisningarna samt för eventuella tolkningar av tillämpningsanvisningarna. Kommunrevisionen kan även kontaktas i tillämpningsfrågor. 5 Nämndema skall årligen upprätta kontrollplan och genomföra kontroller av att reglementet efterlevs. I nämndernas eventuella egna tillämpningsanvisningar kan framgå t ex begränsningar i attest rätt med hänsyn till beloppsstorlek, krav på två i förening, krav på kompletterande stickprov eller avvikelser från den ansvarsfördelning som följer av 9. 6 Beslutsattesträtten skall som regel följa funktionen för budgetansvar. Undantag från denna regel kan dock förekomma. Ersättare bör endast attestera då ordinarie beslutsfattare är frånva rande och det krävs för att faktura eller annan bokföringstransaktion skall bli betald och/eller bokförd i rätt tid. Behörighetsattestanten behöver som regel inte vara överordnad beslutsattestanten. Kungsbacka kommun Kungsbacka

26 Reglemente Attestförteckningarna skall innehålla uppgifter om utsedda attestberättigade med namnteckningsprov och användaridentitet i datanätverket/datasystemet. Det skall framgå av förteck ningen för hur lång tid attesträtten och övriga beslut gäller. Särskilt beslut att utse attestanter skall fattas för varje mandatpetiod. Ändringar och kompletteringar beslutas löpande vid behov. Sida 7/18 I direkt anknytning till attestförteckningen skall nämndens tillämpningsanvisningar och samt liga beslut som fattas, av nämnden eller på delegation förvaras på ett överskådligt sätt. Attest förteckningar med tillämpningsanvisningar är att betrakta som räkenskapsmaterial och skall bevaras i tio år. Attestförteckningar med namnteckningsprov i original skall forutom att finnas på respektive förvaltning också överlämnas löpande till SE/serviceområde Ekonomi. För de förvaltningar som beställer löneadministration helentreprenad skall även förteckning över beslutsattestanter lämnas löpande till SE/serviceområde Personal. 7 Förvaltningschefen ansvarar för att vid behov: aktualisera beslut om beslutsattestanter. ta fram ytterligare tillämpningsanvisningar, som skall fastställas av nämnden. utse underattestanter till beslutsattestanter och ev. begränsningar i denna attesträtt. Be hörighets-, beställnings-, mottagnings-, gransknings- och inkomstattest betraktas som underattest till beslutsattesten. I ett elektroniskt handelsflöde kan beslutsattesten över föras till beställningsberättigade och mottagningsattest/godkännande av inleverans. I detta fall är dessa inte underattestanter utan ersätter beslutsattestant. Det åligger förvaltningschefen att upprätthålla en förteckning över underattestanter, med namnteckningsprov, användaridentitet i datanätet/datasystemet, ev. begränsningar, giltighets tider mm. Förvaltningschefen svarar också för att utsedda attestanter får utbildning och infor mation om reglernas och anvisningarnas innebörd. 8 Meningen med de olika kontrollerna är att eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter skall kunna beivras eller stoppas. Vid allvarliga fel ska närmaste överordnad chef eller förvaltningschef underrättas. I de fall det inte Kungsbacka kommun Kungsbacka

27 Reglemente är lämpligt att rapportera om brister till närmast överordnad chef skall Ekonomidirektör eller Personalchef kontaktas. SE/serviceområde Eko nomi och Personal liksom Kommunrevisionen kan också utgöra ett stöd for attestant. Vid elektronisk handel utförs attestmoment direkt i datasystemet, varvid personens använ daridentitet och lösenord ersätter namnteckning. Varje person som har tilldelats en egen an vändaridentitet måste därför handha denna och lösenordet på ett sånt sätt att det inte används av någon annan. Sida 8/18 9 Kontroller Attest innebär att intyga att kontroll har skett. Attestering är en kontrollfunktion och inte en beslutsfunktion. Beslut om t ex en anskaffning och villkoren för denna har som regel tagits långt före det attestering utförs. Kontroller kan ske både manuellt och maskinellt beroende på vilka rutiner som tillämpas. Kontrollmomenten vid olika typer av transaktioner beskrivs när mare i bilaga. Beställningsattest innebär att intyga att order/beställning är korrekt med hänsyn till behov, tillgänglig budget, interna regler och att i förekommande fall beställning har gjorts mot av kommunen tecknade ramavtal. Detta attestmoment förekommer mest i rutiner för elektronisk handel och ersätter då beslutsattesten. Beställningsberättigade personer med begränsad beställningsrätt kan också utses. Dessa kan självständigt beställa från i förväg definierade varugrupper eller avtalsområden och definiera de kodsträngar. Beställningarna kan också beloppsbegränsas. I ett elektroniskt handelsflöde finns inbyggda kontroller av den begränsade beställningsrätten. Överskrides denna behörig hetsgräns ska beslutsattestant attestera ordern/beställningen. I ett manuellt handelsflöde skall beslutsattestant attestera fakturan. Mottagningsattest utföres vid köp av varor och tjänster. Attestanten intygar att kommunen fysiskt tillgodogjorts det som beställts. Viktigt är också att om möjligt även kvaliteten kon trolleras. Mottagningsattesten är en underattest till beslutsattesten. Kungsbacka kommun Kungsbacka

28 Reglemente Mottagningsattest vid elektronisk handel benämns också godkännande av inleverans. Personer utses, vilka har att göra inleveranser i det elektroniska handelssystemet. Sida 9/18 Granskningsattest avser den siffermässiga kontrollen. Den kan utformas som t ex stick provskontroll. Granskningsattesträtten kan kopplas till befattning. Vid elektronisk handel ut förs denna kontroll automatiskt av datasystemet, varför denna attest endast blir aktuell i ett manuellt pappersflöde. Inkomstattest utföres för att kontrollera att mottagna inkomster är korrekta. Normalt utföres inkomstattest av den som är beslutsattestant. Av praktiska skäl är inte detta alltid möjligt. Då kan speciella inkomstattestanter utses. Beslutsattesten (huvudattesten) utgör kärnan i kontrollen. Beslutsattesträtten ska som regel vara kopplad till budgetansvaret och vara personlig. Här kontrolleras att en faktisk beställning har skett, att kommunens inköpsordning och ramavtal följs, att ett beslut har fattats och att villkor priser, rabatter, andra betalningsvillkor, kvantiteter, kvaliteter och övriga villkor stämmer med det som överenskommits. I beslutsattesten ligger också ansvar för konteringen och att transaktionen ryms inom beslutad budget. Kontroll av erforderliga upp-gifter om mer värdesskatt och F-skatt skall ske. I beslutsattesten ingår även kontroll av att mottagnings- och granskningsattest är utförd. Om mottatagningsattest och granskningsattest inte utförs särskilt, innebär beslutsattesten även ansvar för att dessa kontroller vid behov utförs. I ett elektroniskt handelsflöde kan beslutsattesten överföras till beställningsoch mottagnings attest/godkännande av inleverans. Avviker mottagen vara/ tjänst från beställning eller överskrides eventuellt maxbelopp återgår attesträtten till ordinarie beslutsattestant. Beställningsattest/beslutsattest får inte ske av personlig utrustning som avser den som motta git varan/tjänsten. Som exempel kan nämnas mobiltelefoner och handdatorer. Kungsbacka kommun Kungsbacka

29 Reglemente Behörighetsattest innebär kontroll av att behörig person har beslutattesterat. Attesten kan kopplas till befattning. Åtgärden är slutsteget i kontrollen inför en utbetalnings verkställande och transaktionens bokföring. Kontrollen behöver inte genomföras av en överordnad person. Huvudsaken är att behörig hetsattestanten har god överblick och kunskap om organisationen och verksamheten samt till gång till förteckning över nämndens beslutsattestanter med namnteckningsprov. Sida 10/18 Utanordning innebär att utbetalning sker till angiven betalningsmottagare. Rimlighetskon troll av totalbeloppet samt filöverföring till post- och bankgiro görs. Utanordning görs av de personer som har rätt att teckna kommunens post- och bankgiro och verkställs av personer inom SE/serviceområde Ekonomi med särskild behörighet i ekonomisystemet. 10 kontrollernas utformning Kontrollåtgärder ska vara anpassade till transaktionens art så att kontrollkostnaden står i rimlig proportion till riskerna. Transaktioner med låg inneboende risk t ex vissa typer av rätt ningar, interna transaktioner etc kan medge färre kontrollmoment utan större risk. Ansvarsfördelning God intern kontroll förutsätter en tydlig och ändamålsenligt ansvarsfördelning, som bl a till godoser att fler än en person sköter ett händelseförlopp. Huvudregeln är att ingen person en sam ska hantera en transaktion från beställning till betalning. Om kraven på flera personer i kontrollkedjan måste uteslutas kan det vara lämpligt att besluta om andra kompletterande kontroller, t ex stickprovskontroller. Vilka stickprov som ska göras och hur ofta dessa ska göras ska framgå av respektive nämnds interna kontrollplan. Den som utför kontroll ska ha en självständig ställning gentemot den kontrollerade. Det är inte tillåtet att underställd personal kontrollerar överordnad. Kompetens Den som ansvarar för en kontrollåtgärd ska ha förutsättningar för uppgiften i form av kunskap och kännedom som gör det möjligt att utföra uppgiften med avsedd effekt. Förvaltningschefen ansvarar för att varje attestant har erforderlig insikt och kunskap om uppgiften genom infor mation och utbildning. Kungsbacka kommun Kungsbacka

30 Reglemente Jäv Transaktioner som avses är in- och utbetalningar t ex utbetalning av handkassa, reseräkningar, mobiltelefonräkningar, representation avseende en själv eller närstående och transaktioner till bolag eller liknande där intressekonflikt kan uppstå, dvs där den anställde eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. I dessa fall ska beslutsattest ske av överordnad. Avser transaktionen nämndens ordförande utförs beslutsattest av vice ordförande. Sida 11/18 Dokumentation Huvudregeln är att samtliga attester ska dokumenteras varaktigt. Attest ska ske på sådant sätt att den i efterhand går att knyta till den person som utfört den. För pappersbaserade rutiner är huvudregeln att samtliga attester ska ske genom varaktig på skrift på verifikationen. Beslutsattest ska ske genom fullständig namnteckning. Underattester kan göras med enbart signatur. Om attest av prestation sker på separat dokument, t ex följesedel ska dokumentet arkiveras tillsammans med verifikationen. För IT-baserade system utgörs attest av användaridentitet och lösenord. Varje användariden titet och lösenord är unikt och får aldrig användas av någon annan person än den som avses. Av nämnden beslutade kompletterande kontroller ska på ett liknande sätt dokumenteras med avseende på omfattning, utfall och vem som har utfört kontrollen. Kontrollordning Kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning. I pappersbaserade rutiner ska mottagnings- och eventuell granskningsattest (stickprov) utföras före beslutsattest. Behörighetsattest sker efter att beslutsattest utförts. För rutiner i samband med elektronisk handel kan kontrollordningen variera beroende på förutsättningarna. Kungsbacka kommun Kungsbacka

31 Reglemente Speciella tillämpningsanvisningar Genom den omfattande datoriseringen och decentraliseringen av ekonomiska rutiner är det speciellt viktigt att uppmärksamma att attestreglerna efterlevs. Här nedan tas attest- och utanordningsförfarandet i några sådana rutiner upp. Sida 12/18 A. Attest och utanordning B. Attester vid elektronisk handel C. Attest och utanordning av leverantörsfakturor i pappersbaserat flöde D. Attest vid övriga automatiserade utbetalningar E. Attest vid kundfakturering F. Attestering av inkomstverifikationer G. Attest av överföringar mellan, samt insättningar och uttag på kommunens likvidkonton H. Attest av internfakturor I. Attest av bokföringsorder J. Automatiska poster och interna fördelningar A Attest av löner mm Löneattesteringen är av delvis annan karaktär än exempelvis fakturaattestering, vilket bör uppmärksammas. Löneunderlaget i form av anställningsavtal, månads- och timrapporter, frånvaro, entledigande och reseräkningar är att betrakta som räkenskapsmaterial och skall vara attesterat av behörig person. Kontroll av löneunderlag På löneassistent/-konsultens ansvar ligger att kontrollera att löneunderlaget är korrekt. Exem pel på kontrollåtgärder är: att lagar och avtal följs att löneunderlaget är underskrivet av ansvarig chef/arbetsledare eller annan behörig person att arbetstagarens identifikation (förvaltning, löpnummer och personnummer) är kor rekt angivet på löneunderlaget att datum för lönehändelsen alltid finns med på löneunderlaget att Kungsbackas standardblanketter för lönerapportering används I logglistor från lönerutinen framgår vem som gjort inrapporteringen. Kungsbacka kommun Kungsbacka

32 Reglemente För attest av ordinarie och extra löneutbetalning, vilka utbetalas till banken i en totalsumma per utbetalningstillfälle, svarar Kommunstyrelsens förvaltning via uppdrag till serviceområde Personal. Vid extraordinära tillfällen kan löneutbetalning ske via kassan efter ett manuellt löneuträkningsunderlag. Detta skall attesteras på samma sätt som ordinarie löneutbetalningar liksom även inbetalning till skatteverket av personalens källskatt och arbetsgivaravgifter. Sida 13/18 B Attester vid elektronisk handel Följande beskrivning av kontroller och attester avser elektronisk handel, inklusive ej orderba serad elektronisk fakturahantering, fakturaskanning och liknande processer. Manuella kon troller och attesters innebörd kan sammanfattas i nedanstående moment. Begreppen kan avvi ka från dem som används i, vid varje tillfälle, aktuellt IT-system. Attestera beställning/order Beslutsattest kan enligt Generella tillämpningsanvisningar (s 3) överlåtas till beställningsat testant. Det möjliggör att rutininköp till verksamheten kan hanteras utan beslutsattestantens medverkan. Beställningsattest utgör då beslutsattest under förutsättning att kommande faktura överensstämmer med prislista, order och inleverans. Beställningsattestanten intygar att order är korrekt med hänsyn till behov, tillgänglig budget, interna regler etc att konteringen är korrekt Inleverera mottagen vara eller tjänst Registrering i IT-system av mottagen leverans utgör mottagningsattest. Mottagningsattestanten/inleverantören intygar att kommunen fysiskt tillgodogjorts det som beställts att kvantiteten kontrollerats att inlevererat gods inte transportskadats. Om så är fallet påpekas detta för transportö ren enligt sedvanliga rutiner Kungsbacka kommun Kungsbacka

33 Reglemente Enligt huvudregeln skall inleverans styras till annan än beställningsattestanten, så att flera personer involveras i kontrollkedjan. Sida 14/18 Attestera faktura I de fall faktura inte attesteras automatiskt, respektive då fakturan inte refererar till elektronisk order eller kontrakt, attesteras fakturan av beslutsattestant, som då intygar att ett beslut om inköp/avrop fattats och att en faktisk beställning har skett att priser och övriga villkor, kvantiteter och kvaliteter stämmer med det som överens kommits (not l och 2) att konteringen är korrekt Regler för kontroll av orderlös faktura Beslut om avtals-, kontrakts- eller abonnemangsunika regler för automatisk fakturaattest som s k orderlös faktura jämförs mot, skall jämställas med beslutsattest. Orderlös faktura är faktura som avser förbrukning baserat på avtal om leverans av produkter/tjänster (exempelvis energi), eller på avtal/kontrakt eller abonnemang (exempelvis hyra). Dokumenterade beslut om sådana regler ska betraktas som räkenskapsmaterial. Not 1 I handelsscenarier där kommunen förfogar över prislistan, kontrolleras i regel be ställningsbara artiklar och priser av upphandlande enhet. Även avtalsvillkor kan kontrolleras av upphandlande enhet. Avvikelser från prislista granskas av beslutsatt estanten. Not 2 Vid viss handel är det naturligt att uppgifter om pris och kvantitet i fakturan inte överensstämmer med order och inleverans. För att ändå uppnå rationell hantering genom automatiserade kontroller, kan nivåer för acceptabla differenser definieras. Nivån för acceptabla differensen definieras av beslutsattestant. Attester omfattar även sådan differens. Differenser större än definierade nivåer kräver manuell kontroll och attest. Kungsbacka kommun Kungsbacka

34 Reglemente C Attester av leveransfakturor i pappersbaserat flöde Varje förvaltning ansvarar själva för att leverantörsfakturorna ankomststämplas och blir regi strerade i kommunens gemensamma leverantörskontra. Beslutsattest är ett obligatoriskt attestmoment och skall ske genom fullständig namnteckning. Behörighets-, mottagnings- och granskningsattest kan ske genom signatur. Sida 15/18 Uppdraget att vara behörighetsattestant kan vara personligt eller bundet till befattning, exem pelvis köpt tjänst från SE/serviceområde Ekonomi. D Attest vid övriga automatiserade utbetalningar En del av kommunens databaserade system skapar utbetalningar till enskilda personer, före ningar eller företag. Förutom utbetalningar genereras även bokföringsposter till redovisnings systemet. Med automatiserade utbetalningar avses exempelvis: föreningsbidrag kommunalt vårdbidrag Varje nämnd/förvaltning som skapar dessa utbetalningar/bokföringstransaktioner har ansvaret för att de är riktiga och att rätt betalningsmottagare anges. Huvudregeln skall här följas att ingen person ensam skall hantera detta händelseförlopp. Om detta inte är praktiskt möjligt måste täta stickprovskontroller utföras. Varje nämnd/förvaltning ansvarar för att dokumentera hur utbetalningsprocesserna skall gå till, vem som ansvarar för dessa, samt hur de interna kontrollerna skall ske. E Attest vid kundfakturering Kundfakturering sker idag till mycket stor del genom automatiserade rutiner från olika verk samhetssystem vilka integreras med ekonomi-systemets kundreskontra exempelvis barnomsorgs-, äldreomsorgs- och hyresfaktureringar. En mindre del registreras manuellt in i kundres- kontran för fakturering. I båda fall ansvarar respektive nämnd för att rätt belopp blir fakture rade och att faktureringen sker i rätt tid. Kungsbacka kommun Kungsbacka

35 Reglemente Vid manuell registrering i kundreskontran skall ett faktureringsunderlag upprättas som un dertecknas. Det är av stor vikt att nämnden bevakar sina faktureringar i samband med faktureringskörningen även om dritftansvaret för olika verksamhetssystem ligger ansvarsmässigt hos någon annan. Sida 16/18 Av nämndens attestliggare skall framgå vilka som ansvarar för nämndens automatiserade och manuella faktureringsintäkter. Interna kontroller bör göras regelbundet får att säkerställ att rätt belopp har fakturerats och att fakturering har skett i rätt tid. Kontrollen att rätt belopp blir fakturerade skall som regel knytas till beslutsattestberättigade personer som får intäkten bok förd på sitt ansvarsområde. Nämnden skall i kontrollplanen ange vilka kontroller som skall utföras. Makuleringar och annulleringar av kundfakturor skall som regel attesteras av den som är be slutsattestberättigad. F Attestering av inkomstverifikation Reglementet omfattar även inkomster. Vissa praktiska problem finns emellertid vid attestering av inkomster/inkomstverifikationer. Ofta upprättas inte verifikationshandlingen förrän in komster inflyter och skall bokföras. Då finns som regel inte den beslutsattestbehörige snabbt tillgänglig for skriftlig attest. Ansvaret för utformning av kontrollen ligger på respektive nämnd/förvaltning. Kommunens inkomster kan i grova drag kategoriseras enligt nedan. inkomster genom kundfakturering kommunalskatt och generella statsbidrag försäljningsmedel/entreavgifter mm som blir insatta på kommunens likvidkonton ge nom bankinsättningar/serviceboxinsättningar andra specialdestinerade bidrag/ersättningar övriga inkomster interna inkomster Kungsbacka kommun Kungsbacka

36 Reglemente G Attest vid överföringar mellan, samt insättningar och uttag på kommunens likvidkonton Attest av överföringar, insättningar och uttag på kommunens likvidkonton görs av särskilt utsedda person, enligt separat fattat beslut av kommunstyrelsen. Sida 17/18 H Attest av internfakturor Någon regelrätt utbetalning över kommunens likvidkonton sker inte utan bara en intern över föring mellan olika förvaltningar eller mellan enheter inom en förvaltning. En princip som skall iakttagas är att ingen skall påföras en kostnad utan att ha möjlighet att godkänna eller protestera mot denna. Den betalande förvaltningen har att attestera och bok föra internfakturan. Beslutsattesten är här obligatorisk och behörighetsattesten skall också utföras. Undantag förekommer då interndebiteringen bygger på undertecknade avtal till exempel års abonnemangen avseende tjänster inom ramen för beställarutförar-organisationen se attest reglementet tillämpningsanvisningar 1. I Bokföringsorder Bokföringsorder används för olika ändamål. Som exempel kan nämnas rättning av felbokföringar, fördelningar av kostnader, fördelningar av intäkter, transaktioner i anslutning till må nadsredovisning/månadsavstämningar och i anslutning till bokslut. En princip, som tidigare nämnts, är att ingen skall påföras en kostnad/intäkt utan att ha möj lighet att godkänna eller protestera mot denna. Detta måste också iakttas vid användande av bokföringsorder. Omföringar och rättelser av uppenbara felaktigheter i redovisningen samt transaktioner i anslutning till månadsredovisning/månadsavstämningar och bokslut kan attesteras av ekonom vid förvaltningen för Service och information lämnas till ansvarig chef. Kungsbacka kommun Kungsbacka

37 Reglemente J Automatiska poster och interna fördelningar Möjlighet finns att utnyttja redovisningssystemet för att skapa följdposter till redan bokförda poster eller saldon. Redovisningsystemet kan också utnyttjas för att skapa fasta fördelningar för varje månad återkommande belopp. Attest av belastande enhet för dessa typer av transaktioner behöver ej ske om man i förväg är överens om förfaringssättet. Den belastande enheten kan också i efterhand i redovisningssy stemet klart utskilja dessa transaktioner då de behandlas som särskilda transaktionstyper. Sida 18/18 Exempel på denna typ av transaktioner är fördelning av personalomkostnadspålägg (arbetsgivaravgifter) fördelning av kapitalkostnader Behörighetsuppgifter I de databaserade systemen som skapar ekonomiska transaktioner finns i regel ett behörig hetssystem som styr vad varje användare har rätt att göra i systemet. Rätten att registrera be hörigheten skall som regel knytas till den som är systemförvaltare av respektive system. Av praktiska skäl kan det vara nödvändigt att utse flera personer med rätt att registrera behörig heter. Den förvaltning som har systemansvaret skall upprätta tillförlitliga och dokumenterade rutiner över hur inrapportering och avrapportering av användarnas behörigheter skall gå till. Underlag i form av rapporteringsblanketter mm skall av revisionsskäl bevaras i 10 år. Beslutad av: Kommunfullmäktige i protokoll KF 167/05 Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt: Kungsbacka direkt , Kungsbacka kommun Kungsbacka

38 KUB1001, v2.0, TJÄNSTESKRIVELSE Lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Kungsbacka kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås att anta Lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Kungsbacka kommun. 1 (2) Datum Sammanfattning Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Kungsbacka kommun, OPF-KL, kräver ett lokalt regelverk för tillämpningen av bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Regelverket är indelat i två delar, dels regler för ansökan om och kvalifikationskrav för omställningsinsatser och omställningsstöd, dels regler för ansökan om avgiftsbestämd ålderspension. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige antog, genom sitt beslut KS/2014:6 74, bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) , med tillhörande bilaga. I sitt beslut gav Kommunfullmäktige Arvodeskommittén i uppdrag att utforma Kungsbacka kommuns lokala regelverk för omställningsstöd jämte anvisningar för skriftlig ansökan om ålderspension, sjukpension, efterlevande- och familjeskydd. Arvodeskommittén har utformat ett förslag till lokalt regelverk. Service Serviceområde Personal Julia Wilholm Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon Fax

39 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Beslutsunderlag Förslag till lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, i Kungsbacka kommun. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Ann-Charlotte Järnström Kommunchef Anette Dahlberg HR-chef Bilagor: Förslag till lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, i Kungsbacka kommun. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Bilaga Vissa förtydliganden till OPF-KL. Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Beslutet skickas till Arvodeskommittén, Julia Wilholm

40 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

41 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa bestämmelser. 2 Stöd för återgång till arbete Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd och kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser för förtroendevald som så önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes omställning till ett nytt arbete. Det förutsätts att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete. Omställningsstöd för förtroendevalda 3 Aktiva omställningsinsatser Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag. Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den förtroendevaldes förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på

42 arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning. Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt mellan olika individer. 4 Ekonomiskt omställningsstöd Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes årsarvode året före avgångstidpunkten. Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år. För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning. Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast från 61 års ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd enligt 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan

43 utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten. För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster. Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som fullmäktige beslutar. 7 Samordning Omställningsersättningarna enligt 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om inte annat anges. 8 Ansökan om omställningsstöd Ansökan om omställningsstöd enligt 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde bör få omställningsstöd utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

44 Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. Pensionsmyndigheten kan om särskilda skäl föreligger besluta att helt eller delvis avstå från efterkrav.

45 Pensionsbestämmelser 1 Tillämpningsområde m.m. Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen. Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte annat anges. Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått 67 års ålder. Med rätt till egenpension inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpension om ansökan härom ingivits. Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla och fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan finnas motiverade. En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa pensionsbestämmelserna. 2 Pensionsförmånernas omfattning Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: a. avgiftsbestämd ålderspension b. sjukpension c. efterlevandeskydd d. familjeskydd

46 3 Avgiftsbestämd ålderspension En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt 4 9 i pensionsbestämmelserna. 4 Pensionsgrundande inkomst En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetskada eller ledighet enligt föräldraledighetslagen (FörL), och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald enligt 4 kap 12 kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning. 5 Pensionsavgifter Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst enligt 4. Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i 32 a LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten. För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under

47 tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB). Anmärkning Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till den förtroendevaldes pensionsbehållning. Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande. 6 Pensionsbehållning Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en pensionsbehållning hos respektive kommun eller landsting/region, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun eller landsting/region. Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt Information Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift. 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt 6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde och fullmäktige.

48 Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar. 9 Uppgiftsskyldighet Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning. Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 10 Sjukpension Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång. Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten enligt 4 som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller aktivitetsersättning beviljades. Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL. Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension. Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas ut, dock inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken kan lämnas.

49 Anmärkningar 1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). 2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 11 Efterlevandeskydd Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt 6, innebär att pension betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspensionen börjat utbetalas till förtroendevald utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt 6, till förmånsberättigad efterlevande under fem år. Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat utbetalas till den förtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett efterlevandeskydd till efterlevande under maximalt 20 år efter det att ålderspensionen börjat utbetalas. Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande barn eller adoptivbarn, dock som längst till och med månaden innan barnet fyller 20 år. Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika mellan förmånsberättigade barn. Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen börjar. 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter det att pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.)

50 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a lagen om försäkringsavtal. 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar. 15 Finansiering För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region. 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker månadsvis. Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 17 Uppgiftsskyldighet m.m. Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.

51 Bilaga - Vissa Förtydliganden till OPF-KL 1. Definition av förtroendevald enligt 4 kap 1 kommunallagen Med förtroendevalda avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund. Lag (2006:369). 2. Heltid och betydande del av heltid Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid. Vad som menas med betydande del av heltid är en tolkning av kommunallagen. Kommunaldemokratiska kommittén ansåg i sitt betänkande (SOU 1982:5) att 40 %, motsvarande vad som gäller inom arbetslivet för sociala förmåner, borde vara en lägsta gräns, vilket också remissinstanserna ansåg. (I prop. 1982/83:97 tar departementschefen upp 40 % - gränsen endast i fråga om utfästelse om visstidspension). 3. Efterskydd Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 4. Pensionsbehållning Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska årligen omräknas med förändringen av inkomstbasbeloppet (IBB).

52 Om riksdagen eller regeringen beslutar om särskilda ekonomiska åtgärder som berör pensionsområdet, direkt eller indirekt, - t.ex. genom skattesystemet, eller vid omständigheter som ses som force majeure, ska avvikelse kunna göras från nedanstående normer. Normer Innan pension betalas ut För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL börjar betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången av kalenderåret (t+1). Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen börjar betalas ut. Då pension betalas ut Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska räknas om i samma grad som gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började betalas ut.

53 PM (9) Avdelningen för Arbetsgivarpolitik Niclas Lindahl Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) I denna PM kommenteras Förslag till bestämmelser ( ) om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) mer i detalj. OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns en bilaga med bl. a. närmare information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med förvärvsinkomst (bilagan är f.n. under utarbetning, kommer publiceras under november månad). Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF- KL att gälla. Detta gäller enligt huvudregeln även om den förtroendevalde senare tillträder ett nytt uppdrag hos kommunen och/eller landstinget/regionen. Med rätt till inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta enligt PBF eller PRF-KL om ansökan härom ingivits. Allmänt om bestämmelserna OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region/landsting. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Bestämmelser om omställningsstöd och pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

54 (9) procent av heltid, om inte annat anges i OPF-KL. Att betydande del av heltid anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med fastställandet av det lokala regelverket. Innehållet är bl. a. en följd av att livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som utgångspunkter för utformningen. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden i övrigt. En annan ambition är att likalydande bestämmelser för förtroendevalda ska gälla oavsett om han eller hon har/har haft uppdrag hos kommun eller landsting/region. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte att öka chanserna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, landsting och regioner. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP- KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen följer också AKAP-KL, bland annat är paragrafindelningen en annan än PBF och PRF-KL och momentnummer finns inte. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och regionfullmäktige. Det förutses att fullmäktige utser en särskild pensionsmyndighet, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna. Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. För att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från tidigare rekommenderade reglementen och bestämmelser.

55 (9) Bestämmelser om omställningsstöd Allmänt Bestämmelserna om de olika omställningsstöden är helt ny. De avser i första hand att öka möjligheterna för en förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. Varje kommun och landsting/region svarar för sin del av kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. Tillämpningsområde ( 1) Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. Olika kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med fastställandet av det lokala regelverket. Det bör noteras att det finns en skillnad mellan omställnings- och pensionsbestämmelsernas tillämpningsområde avseende uppdragets/uppdragens omfattning. Bestämmelserna om omställningsstöd gäller inte för förtroendevald som i tidigare uppdrag omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Stöd för återgång till arbete ( 2) Omställningsstöden ska kunna kombineras med lämpliga aktiva insatser för förtroendevald som så önskar, för att han eller hon ska kunna återgå i arbete. Aktiva omställningsinsatser ( 3) Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller landsting/region. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.

56 (9) Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige (pensionsmyndighet) att fastställa kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. Tanken är att ledning ska kunna hämtas från bland annat omställningsavtal på arbetsmarknaden avseende typ av insatser och kostnadsram. Ekonomiskt omställningsstöd ( 4) Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller landsting/region. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett prisbasbelopp. Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är pensionsgrundande till allmän pension. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd ( 5) Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald som fyllt 61 år och var minst 58 år när han eller hon lämnat sitt (sina) uppdrag - och i direkt anslutning - har fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från avgångstidpunkten. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är pensionsgrundande till allmän pension.

57 (9) Övrigt ( 7) Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om inte annat anges. Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen också en garantiprovision (HFD 1994/2895). Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och aktivitetsersättning. Ansökan om omställningsstöd ( 8) För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt 3-5 krävs skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten tagit fram.

58 (9) Ändringar och nyheter i pensionsbestämmelserna Allmänt Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: Avgiftsbestämd ålderspension. Pensionen grundar sig på årliga avgifter och avgifterna uttrycks som procentuell andel av den förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden m m. Nettopensionsbestämmelser. Avgiftsbestämd ålderspension och sjukpension är fristående från den allmänna pensionen. Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter. Exempelvis beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett uppdragets/uppdragens omfattning. Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. Pensionsbestämmelserna är utformade för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller på förtroendevald som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevald. Tidigare rekommendation om att förtroendevald ska ha innehaft sitt uppdrag i minst 36 eller 48 kalendermånader för rätt till t.ex. ålderspension gäller inte. Avgiftsbestämd ålderspension intjänas från första kronan. Förmåner såsom visstidspension och andra egenpensionsförmåner, efterlevandepensioner, livränta och avgångsersättning och utfästelser enligt bruttopensionsprincipen gäller inte längre. Beräkningstidpunkt, tidsfaktor, årspoäng och årsmedelpoäng som gäller för att beräkna pensionsförmåner i PBF eller PRF-KL återfinns inte heller. Varje kommun och landsting/region svarar för sin del av pensionsintjänandet. Genom de nya pensionsbestämmelserna blir det pensionsåtagande kommuner, landsting och regioner har gentemot de förtroendevalda tydligare redovisat. Tillämpningsområde ( 1) Tidigare precisering avseende uppdragets omfattning på heltid eller på betydande del av heltid är borttaget i tillämpningsområdet. Det betyder att även s.k. fritidspolitiker omfattas av pensionsbestämmelserna om inte annat anges.

59 (9) Pensionsförmånernas omfattning ( 2) Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension och sjukpension. Bestämmelserna har tillförts efterlevandeskydd och familjeskydd. Bestämmelserna om familjeskydd kommer att utarbetas efter det att pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats. Kansliet har förutsatt att bestämmelserna kommer att bli likalydande. Familjeskydd ska gälla för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Avgiftsbestämd ålderspension ( 3) En helt ny bestämmelse om beräkning av ålderspension har införts. Pensionsgrundande inkomst ( 4) Pensionsgrundande inkomst begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet AKAP- KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, som fått vidkännas avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. Pensionsavgifter ( 5) Bestämmelsen är helt ny Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en pensionsbehållning. Pensionsavgift intjänas från första kronan. Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. För en förtroendevald som beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning och som inte har innehaft uppdrag något helt kalenderår får pensionsmyndigheten fastställa den pensionsgrundande inkomsten. Den pensionsgrundande inkomsten indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk- eller aktivitetsersättningstidpunkten infaller.

60 (9) Nivån på pensionsavgifterna motsvarar nivåerna i de pensionsavtal som finns på arbetsmarknaden. Pensionsbehållning ( 6) Bestämmelsen är helt ny. Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en pensionsbehållning som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Vad som avses med tjänstepensionsförsäkring framgår av 57 kap. 7 IL. Med tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd vilket följer av 11. Pensionsbehållningen räknas upp årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet. Detta gäller både före och efter utbetalning. Närmare om uppräkningen framgår av bilagan till bestämmelserna (f.n. under utarbetning, kommer publiceras under november månad). Ansökan och utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ( 8) Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då allmän pension kan utbetalas, vilket innebär en flexiblare utbetalning av ålderspension. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, pensionsbehållningen enligt 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd ålderspension utbetalas livsvarigt. Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten tagit fram. Sjukpension ( 10) För rätt till sjukpension gäller samma krav som i PBF, d v s att avgången är en följd av sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Sjukpension beräknas på andra grunder än i PBF och PRF-KL. Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt AGS-KL.

61 (9) För en förtroendevald som inte har innehaft uppdrag något helt kalenderår får pensionsmyndigheten fastställa den pensionsgrundande inkomsten, enligt 4, som ska ligga till grund för beräkning av sjukpensionen. Efterlevandeskydd ( 11) Bestämmelsen är helt ny. Eterlevandeskyddet är obligatoriskt, fullmäktige kan besluta om det ska finnas möjlighet att välja bort det före utbetalning. På grund av de begränsningar som finns enligt 57 kap. inkomstskattelagen kan efterlevandeskyddet inte tecknas i en tjänstepensionsförsäkring. Vad som avses med tjänstepensionsförsäkring framgår av 57 kap. 7 IL. Med tjänstepensionsförsäkring avses också en pensionsförsäkring som sedan en anställd dött tecknats av arbetsgivaren till förmån för den anställdes efterlevande och som arbetsgivaren har åtagit sig att betala samtliga premier för. Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensionsbehållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra hand till barn (under 20 år). Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller inte. Familjeskydd ( 12) Bestämmelsen är helt ny. Bestämmelser om familjeskydd kommer att utarbetas efter det att pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats. Kansliet har förutsatt att bestämmelserna i stort sett kommer att bli likalydande med familjeskydd i AKAP-KL. Familjeskydd ska gälla för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Intill dess bestämmelser om familjeskydd är utarbetade gäller bestämmelser om efterlevandepension enligt PBF eller PRF-KL. Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevande- och familjeskydd ( 16) För att få rätt till sjukpension efterlevande - och familjeskydd krävs en skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten tagit fram.

62 KUNGSBACKA KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLLSUTDRAG Datum Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS/2014: Beslut I enlighet med beslut av Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutar kommunfullmäktige anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) , med tillhörande bilaga. Arvodeskommittén får i uppdrag att, senast till kommunfullmäktiges sammanträde under hösten 2014, utforma Kungsbacka kommuns lokala regelverk för omställningsstöd jämte anvisningar för skriftlig ansökan om ålderspension, sjukpension, efterlevande- och familjeskydd. Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF-KK, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i nu gällande Bestämmelser om pension och inkomstgaranti för förtroendevalda hos Kungsbacka kommun, PBF-KK. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns en bilaga med bland annat närmare information om uppräkning av pensionsbehållningen. För att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från tidigare rekommenderade regelverk. Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF-KK eller PRF-KL att gälla. OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Expedierat/bestyrkt

63 KUNGSBACKA KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLLSUTDRAG Datum Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 146 Kommunstyrelsen, , 130 Anförande Anförande hålls av Per Ödman (M). Yrkande Per Ödman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att arvodeskommittén får i uppdrag att, senast till kommunfullmäktiges sammanträde under hösten 2014, utforma regelverket. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Per Ödmans (M) yrkande och finner Per Ödmans (M) yrkande bifallet. Beslutet skickas till Arvodeskommittén KSF;AD Service;JW Expedierat/bestyrkt

64 KUB1001, v2.0, TJÄNSTESKRIVELSE Översyn skolskjutsreglemente Regler för skolskjutsar Beskrivning av ärendet Nämnden för Förskola & Grundskola beslutade om Reglemente för skolskjutsar tillsammans med Tillämpningsregler för skolskjutsar. Nämnden vill med beslutsförslaget be om delegation från kommunfullmäktige till Nämnden för Förskola & Grundskola att utifrån principerna i reglementet besluta om hur detta ska tillämpas. Ärendet togs upp för beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendet föranledde en politisk diskussion om samordning av reglerna för skolskjuts för grundskola och gymnasiet och eventuella möjligheter att införa förändringar i reglerna i samband med budgetarbetet för Det fanns behov av att politiskt diskutera eventuell reform för skolskjuts ytterligare, varför ärendet lades vilande i väntan på ställningstagande. När kommunfullmäktige beslutade om budget för 2015, , ingick budgetram för införande av skolkort till alla gymnasieelever. Behovet att samordna regler mellan grundskolan och gymnasiet är därför inte längre aktuellt. Under hösten 2014 har utredning pågått om hur införandet av skolkort till alla gymnasister ska genomföras. Ärendet med skolskjutsregler för grundskolan har då varit vilande. I dagsläget är reformen med skolkort till alla gymnasister genomförd och ärendet om regler för skolskjuts för grundskolan kan återupptas. 1 (1) Datum Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Sven-Erik Bergström verksamhetschef Kommunstyrelsens förvaltning Catarina Nyberg Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon Fax

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-02 Kommunfullmäktige Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset 1. Val av justerare och tid för justering Anders Ekström (M) och Ulla Krantz

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 05/KS 0346 KFS 2005:12 Ers KFS 1995:1 ATTESTREGLEMENTE FÖR MOTALA KOMMUN (Antaget av kommunfullmäktige den 24 oktober 2005, 113, gäller fr o m den 1 december 2005.) OMFATTNING 1 Detta reglemente

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Ersätter Utbytt den Sign 1:8 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för kommunens externa och interna ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2008-05-27 Antaget av kommunfullmäktige 2008-01-30, 18 FFS FB ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN OMFATTNING 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1(8) Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1 Omfattning - attestreglemente Detta reglemente gäller för kommunen och de kommunala bolagens ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Attestreglemente. för Kungälvs kommun

Attestreglemente. för Kungälvs kommun Attestreglemente för Kungälvs kommun Reviderad 2013-11-25. Antagen av Kommunfullmäktige 2014-02-06, Dnr KS2013/1994 1 Attestreglemente för Kungälvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-06, Dnr KS2013/1994,

Läs mer

Författningssamling 030.2

Författningssamling 030.2 1 (18) Författningssamling 030.2 Attestreglemente - Regler för kontroll av verifikationer och tillämpningsanvisningar till attestreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 2011-01-10, 7 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Anvisningar till attestreglemente

Anvisningar till attestreglemente Anvisningar till attestreglemente Fastställt av kommunstyrelsen 2008-09-15 485 Giltigt tillsvidare Anvisningar till attestreglemente Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad 2013-11-01

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för ekonomiska transaktioner antaget av kommunfullmäktige 2002-02-13, 11 Gäller från 2002-03-01 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH ATTEST Detta reglemente (tillsammans med Reglemente för internkontroll) ersätter tidigare Reglemente för budgetansvar och intern kontroll från. Syfte med reglementet

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar BARN- OCH UTBILDNINGS- 2011-11-01 FÖRVALTNINGEN DNR 280/2011-040 Förskolenämnden Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Förskolenämndens protokoll den 3 februari 2011 10.

Läs mer

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX 14 15 Kultur- och fritidsnämndens attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar 1 Rutinerna gäller för samtliga ekonomiska transaktioner i stadens ekonomisystem samt i försystem knutna till dessa.

Läs mer

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 )

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) 1 Inledande bestämmelser Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner,

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Innehållsförteckning Sid nr. Ordlista 3 1 Inledning 4 2 Omfattning 5 3 Målsättning 6 4 Kommunstyrelsens ansvar

Läs mer

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga.

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Backlund Thomas Duvner Sara Datum 2016-07-06 Diarienummer KSN-2016-1445 Kommunstyrelsen Attestreglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1999:5-002 Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ANTAGET AV KF 1999-11-25 149 REVIDERAT AV KF 2009-01-29 7 REVIDERAT AV KF 2016-05-12 52

Läs mer

Attestreglemente för Karlstads kommun

Attestreglemente för Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-11-19 Ersätter: 2003-04-24 Gäller fr o m: 2015-11-20 Attestreglemente för Karlstads kommun 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

ANVISNINGAR TILL REGLER FÖR EKONOMISK FÖRVALTNING 3 KAP 5-6, KONTROLL OCH ATTEST

ANVISNINGAR TILL REGLER FÖR EKONOMISK FÖRVALTNING 3 KAP 5-6, KONTROLL OCH ATTEST UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN EKONOMI - OCH LOKALAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-11-19 ANVISNINGAR TILL REGLER FÖR EKONOMISK FÖRVALTNING 3 KAP 5-6, KONTROLL OCH ATTEST OMFATTNING OCH DEFINITION I Regler för ekonomisk

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar KOMMUNKONTORET 2011-08-23 Maria Larsson m.fl DNR 320/2011 KOMMUNSTYRELSEN Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 23 augusti 2011

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Attestreglemente för Region Skåne

Attestreglemente för Region Skåne Attestreglemente för Region Skåne 1 Syfte Detta attestreglemente syftar till att vidmakthålla en hög säkerhetsnivå och god ekonomisk hushållning vad avser hanteringen av Region Skånes resurser. Regionens

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Kommunstyrelsen Protokoll 32 (44) Sammanträdesdatum: 2012-04-10 99 Dnr: KS-0320/2011 Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 12

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL ATTESTREGLEMENTE FÖR HÄRNÖSANDS KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL ATTESTREGLEMENTE FÖR HÄRNÖSANDS KOMMUN 2008-11-04 Sidan 1 av 10 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL ATTESTREGLEMENTE FÖR HÄRNÖSANDS KOMMUN Tillämpningsanvisningarna till det av kommunfullmäktige 2007-04-23 49 antagna attestantreglemente. Reviderade

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Styrande dokument Senast ändrad 2012-11-20 Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Reglemente för kontroll av ekonomiska

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Ersätter attestreglemente för Umeå kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-26 52 och reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-27 157 Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentägare

Läs mer

Tillämpningsanvisningar. till

Tillämpningsanvisningar. till Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente för Nordanstigs kommun KS 10 / 2010 KF 10 / 2010 98 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 1. Omfattning 2 2. Ansvarsfördelning 3 3. Attestberättigade 3 4. Attest

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2009 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

Munkedals kommun. Attestreglemente

Munkedals kommun. Attestreglemente 2015-01-08 Munkedals kommun Attestreglemente Reviderad Attestreglemente Dnr: KS 2012-415 Typ av dokument: Reglemente Handläggare: Ekonomichef Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Reviderat

Läs mer

1 Syfte. 2 Omfattning

1 Syfte. 2 Omfattning Attestpolicy 2(4) 1 Syfte Attestpolicyn är en policy för kontroll av verifikationer. Attestpolicyn utgör endast en del av de interna regelverk som påverkar den interna kontrollen. En god intern kontroll

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Attestreglemente med anvisningar

Attestreglemente med anvisningar Styrdokument, policy Stöd & Process 2009-01-01 Annette Granlund 08-590 970 21 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2008:174 Annette.Granlund@upplandsvasby.se Attestreglemente med anvisningar Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 2013-01-17 REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 (ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 1992, 179) OBS! Fr o m 2013-09-01 ny

Läs mer

Anvisningar för kontroll, attest och utanordning av pengar

Anvisningar för kontroll, attest och utanordning av pengar Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-15 Handläggare Merja Axberg Telefon: 08-508 35 515 Till Arbetsmarknadsnämnden den 27 augusti 2013 Ärende 10 Anvisningar för

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 U^lsf 2G l -01 -ft Uppsala r "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 Utbildningsnämnden Attestanvisning och attestinstruktion 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17, 237

ATTESTREGLEMENTE FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17, 237 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 001.5 ATTESTREGLEMENTE FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17, 237 Inledning Attestreglerna är en viktig del i den interna kontrollen och

Läs mer

Delegation till förvaltningschefen gällande beslut om attesträtt

Delegation till förvaltningschefen gällande beslut om attesträtt 1/1 Kommstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-09-08 Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare: Frida Mellgren Telefon: 0523-613108 E-post: frida.mellgren@lysekil.se Delegation till

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-31 Dessa tillämpningsanvisningar är ett komplement till attestreglementet och skall användas

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.1.1 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 424/2006/003 2007-01-01 Kf 2006/11-27 166 2016/37 2016-03-21 Kf 2016-03-21 19 rev av 5 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR

Läs mer

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet RIKTLINJER Anvisningar till attestreglementet POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-12-04

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-12-04 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-12-04 14 (20) 190 ATTESTREGLEMENTE OCH DESS TILLÄMPNINGSANVISNINGAR Dnr: LKS 2013-445-002 Attestreglementet är ett reglemente för kontroll av

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141110 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut som egentligen ska fattas av regionstyrelsen men där regionstyrelsen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 1992-05-19, 244. Ändrat av kommunfullmäktige 1993-04-27, 67. Ändrat av kommunfullmäktige 1998-04-23, 53 Ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer till attestreglemente

Riktlinjer till attestreglemente 1/9 Beslutad: Kommunstyrelsen 2015-09-02 187 Gäller fr o m: 2015-10-02 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:33-003 Ersätter: - Ansvarig: Ekonomiavdelningen Riktlinjer till attestreglemente

Läs mer

1. Val av justerare Ulrika Landergren (FP) Beslut - Förslag till KS:

1. Val av justerare Ulrika Landergren (FP) Beslut - Förslag till KS: KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 17 februari 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Ulrika

Läs mer

Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar. finns två typer av attest: beslutsattest och granskningsattest.

Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar. finns två typer av attest: beslutsattest och granskningsattest. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2014-12-22 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer