Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström"

Transkript

1 2012 Årsberättelse Gotlands Museum

2 Omslag - Barn i Medeltidens Gotland Foto Ninni Gahnström 2

3 Innehållsförteckning 5 Inledning 6 Kultursamverkan 8 Utställningar 13 Forskning och kunskapsuppbyggnad 18 Försäljning och marknadsföring 19 Fornsalens Förlag 23 Museigårdarna 24 Magasinsflytten 25 Fosfatlaboratoriet 26 Svahnströmska rummet 27 Fornvännernas fastigheter 29 Gotlands Museums uppdrag i styrelser och föreningar 30 Organisation 32 Årsredovisning för Föreningen Gotlands Fornvänner 46 Revisionsberättelse 3

4 Medeltidens Gotland öppnades 6 juni 2012 i närvaro av kungaparet 4

5 Vi spelar roll! Gotlands Museum har under året allt tydligare etablerat sig i rollen som ett nationellt betydelsefullt museum. Detta beror inte bara på de i jämförelse höga och ökande besökssiffrorna liksom uppmärksamheten i svensk media, utan också på att vi tagit ett samordnande ansvar i ett musealt östersjönätverk. Under Almedalsveckan utgjorde museet en viktig kulturmötesplats, och syntes även som en kulturaktör med flera seminarier i samverkan med riksorganisationerna Sveriges Museer och Sveriges Hembygdsförbund. Regionalt har vi tagit ett stort ansvar för kulturarvsfrågor och konstförmedling, inte minst genom kulturarvs- och konstkonsulenternas arbete. Genom en bra dialog med regionens kulturföreträdare i arbetet med kulturplanen och i samverkansmodellen, har museets utåtriktade roll förtydligats och förstärkts. Några oförutsedda händelser har påverkat museets arbete under året och visat att vi är en flexibel organisation som snabbt kan ställa om verksamheten till dagsaktuella frågor. Ringmursraset i februari fick stor uppmärksamhet i media. Museet tog tidigt på sig en ledarroll innan ansvarsfördelningen klarnade. Vår uppgift har under året varit att på ett pedagogiskt sätt förmedla kunskap till allmänheten samt etablera kontakter med forskare och hantverkare inför restaureringen av muren. Vår kampanj Rädda Ringmuren gav ett stort gensvar från såväl företag som allmänhet. hösten som låg utanför ordinarie utställningsplan. På Konstmuseet visades Var går gränsen? Bilder av Ojnareskogen och på Fornsalen visades Kalkbrott födande eller förödande? Trots det har året till stor del präglats av medeltid och då främst genom arbetet med den nya omfattande basutställningen Medeltidens Gotland, som invigdes av Danmarks ambassadör i närvaro av det svenska kungaparet. Samma dag öppnade också Kultudralen i S:t Nicolai kyrkoruin, ett utvecklingsarbete vi i högsta grad varit delaktiga i. Under året har vi samtidigt genomfört en gigantisk flytt av museets magasinerade samlingar till nya säkra och funktionella lokaler på Visborgsområdet. Dit flyttade också museets arkeologer vilket innebär att mer än en tredjedel av personalen numera arbetar utanför murarna. Att vi under hösten äntligen lyckades återföra konstnärshemmet Muramaris konst och inventarier tillbaka till Gotland får en bitter eftersmak då Ellen och Johnny Roosvals livsverk brann ner i januari i år. Gotlands Museums ekonomi är fortfarande svag. En förstärkning av museets ekonomi är nödvändig om verksamheten ska kunna utvecklas och vi därigenom ska kunna behålla vår viktiga roll i samhället. Ett stort strategiskt arbete startade därför under året med att en affärsplan togs fram för Större delen av personalen deltog i arbetet med denna plan. Flera olika affärsområden identifierades och kommer nu att analyseras ur ett ekonomiskt perspektiv. I september avled förre landsantikvarien Gunnar Svahnström i en ålder av 97 år. Gunnar är kanske den museichef som betytt mest för Fornsalens utveckling. Jag hade förmånen att genom hans dotter Annika bli hembjuden till honom förra våren. Vi samtalade en del om museets verksamhet, jag tror han blev nöjd med de svar han fick på sina frågor. Den internationellt uppmärksammade avverkningen av Ojnareskogen och omfattande protester blev temat för två utställningar under 5 Vi minns Gunnar med tacksamhet. Lars Sjösvärd Landsantikvarie Visby 7 mars 2012

6 Kultursamverkan Kulturarvskonsulenten Kulturarvskonsulentens huvudsakliga arbete är att föra en dialog och uppmuntra samverkan mellan Gotlands Museum och öns olika kulturarvsaktörer och verksamheter. Förutom ett stort antal hembygdsföreningar och museets egna gårdar har konsulenten under året besökt följande verksamheter: Albatrossmuseet, Bläse kalkbruksmuseum, Bottarve museigård, Bungemuseet, Bunge flygmuseum, Fyrsällskapet, Föreningen Gotlandståget, Föreningen Gutekorn, Föreningen Stavgard, Gotlands försvarshistoriska museum, Gotlands lantbruksmuseum, Gutamålsgillet, KA3 förbandsmuseum, Karlsö jagt- och djurskyddsförening, Kovik fiskerimuseum, Norrlanda fornstuga, Skeppargillet, Slite utvecklings AB, Svenskbygården och Vanges gårdsmuseum. Under året har konsulenten även varit adjungerad i Gotlands hembygdsförbunds styrelse samt i redaktionskommittén för hembygdsförbundets årsbok Från Gutabygd. Våren 2012 skickades en ansökan till Allmänna Arvsfonden och Länsstyrelsen om medel för ett treårigt samarbetsprojekt mellan SFI (Komvux), Gotlands folkhögskola i Fårösund och Gotlands Museum. Projektet heter Kleiv pa u känn di sum haime och handlar om att utveckla metoder för att använda natur- och kulturarvet i svenskundervisningen på SFI. Under hösten 2012 godkändes ansökan och projektet startade formellt 1 januari 2013 med kulturarvskonsulenten som projektledare. Gotlands Kulturarvsråd Gotlands kulturarvsråd har haft två protokollförda möten under Rådet, som bildades 2011, är ett formellt nätverk för de offentligt finansierade aktörer som arbetar med kulturarvsfrågor på Gotland. Rådet är inte beslutande, utan syftet med detta nätverk är att effektivisera och stärka kulturarvsarbetet på Gotland genom att lyfta aktuella frågor, utbyta information och ta initiativ till gemensamma projekt. Region Gotland innehar ordförandeposten och Gotlands Museum, genom kulturarvskonsulenten, administrerar och organiserar rådets möten. Övriga deltagande organisationer var under 2012: Länsstyrelsen i Gotlands län, Högskolan på Gotland, Gotlands Hembygdsförbund, Länshemslöjden, Landsarkivet och Visby stift. Almedalsveckan Ambitionen att få Gotlands Museum till ett kulturcentrum under Almedalsveckan har infriats. I Bildstenshallen arrangerade Gotlands Museum i samarbete med Sveriges Museer och Sveriges Hembygdsförbund seminarierna Kulturarv från identitet till konflikt och Museet i publikens tjänst? Även Kulturrådet nyttjade Bildstenshallen under två dagars seminarier med det gemensamma temat Kulturens roll för människan och samhället. Landsantikvarien deltog dessutom i en debatt på Länsteatern med rubriken Kulturens institutioner tillgång eller börda? I övrigt kan nämnas att museet hyrde ut kaféet till ett evenemangsbolag som arrangerade kvalitativa seminarier med hållbar utveckling och miljö som tema. Vi hade också ett nära samarbete med GoGotland som skötte aktiviteterna i ruinerna under veckan. Almedalsveckan 2012 vid Fornsalen 6

7 Östersjöprojektet Östersjön runt på tre år museer i samverkan (Network of Museums in the Baltic), delfinansierat av Kulturrådet, gick in på sitt tredje och avslutande år. Projektet har byggt upp ett nätverk mellan museer i Östersjöområdet, där kunskap och erfarenheter kan utbytas. I juni möttes museichefer och projektledare i Sigtuna, då riktlinjer för arbetet inom museinätverket utarbetades gemensamt. I oktober genomfördes årets nätverksmöte i Elblag i Polen. Fortsatta diskussioner om nätverkets organisation och aktiviteter fördes. Mötet avslutades med en exkursion till den magnifika tegelborgen Malbork, eller Marienburg, tyska ordens gamla huvudsäte. Från Gotlands Museum deltog fyra personer. Hemsidan med kommunikationsforum tog form i början på året. I december skapades den digitala utställningen Winter in the Baltic. Här lade varje museum upp fem bilder på temat vinter och jul. Museet deltar, tillsammans med Vejle Museum i Danmark, som partners i projektet Common history for common future. Syftet är att bygga ett arkeologiskt friluftsmuseum i Novgorod och vår medverkan går ut på att bistå med expertis. I augusti besökte en delegation från Novgorod Gotland och i september deltog Gotlands Museum i den ryska statens högtidliga 1150-års firande i Novgorod. Eftersom den vikinga- och medeltida gotländska handelsgården Gutagård låg i Novgorod, var det extra intressant. Museet har deltagit vid konferenser på temat Östersjöstrategin, bland annat i Visby, Köpenhamn och Oslo. I februari åkte åtta personer på studieresa till Köpenhamn och då besöktes även vårt nätverksmuseum Lolland-Falster. Museet har även varit inbjudna till Bornholm för att föreläsa om Visby under medeltiden och till Lübeck för att delta i Lübecker colloquim, ett nätverk för medeltidsforskning. Vi har också träffat representanter för den nya Hansan. Även på Konstmuseet har Östersjötemat återspeglats, bl.a i utställningen The Girls Next Door. 7 Konstmuseet och samarbeten Under våren och sommaren pågick ett arbete där verksamhetsansvariga för Konstmuseet och Fenomenalen tillsammans med en arkitekt undersökte möjligheterna för en samlokalisering i Konstmuseets befintliga lokaler. Avsikten var att renovera och anpassa lokalerna till verksamheterna och att skapa möten mellan konst och vetenskap. Under hösten ändrades dock planerna då Fenomenalen valde att dra sig ur samarbetet, när man hittat en annan lokal för sin verksamhet. Senare under året påbörjade Gotlands Museum diskussioner med Länshemslöjden om ett eventuellt samarbete, där bl a en samlokalisering och samverkan med Konstmuseet diskuterats. Andra möjliga områden för samverkan och gemensam verksamhet är museets butik och samlingar. T H E G I R L S N E X T D O O R Anna-Stina Treumund Marge Monko Liina Siib Mare Tralla Kai Kaljo Gotlands Konstmuseum 20 OKT JAN 2013

8 Utställningar Medeltidens Gotland 2012 invigdes den hittills största utställningen på Fornsalen Medeltidens Gotland. Utställningen invigdes på Sveriges nationaldag den 6 juni av danska ambassadören Kirsten Malling Biering och landshövding Cecilia Schelin Seidegård i närvaro av Kungaparet och speciellt inbjudna gäster. Samma dag öppnades utställningen för allmänheten, då med tal av museichef Lars Sjösvärd och Fornvännernas ordförande och landshövding Cecilia Schelin Seidegård. Medeltidens Gotland berättar om en tid då Visby var handelsmetropol i Östersjön, kyrkans inflytande, inbördeskriget 1288, händelserna 1361 då Gotland intogs av Danmarks kung Valdemar Atterdag och om Vitalianerna Östersjöns sjörövare som använde ön som bas för sin verksamhet. För att åskådliggöra denna spännande och dramatiska historia, som innehåller både gyllene år och mörka tider för Gotland, har vi genom en tydlig dramaturgi lyft fram föremålen och satt den medeltida människan i fokus. Ledorden för utställningen är delaktighet och att uppleva tillsammans, med familjen som den huvudsakliga målgruppen. Roma allting, kloster, kungsgård Den 15 juni invigde landshövding Cecilia Schelin Seidegård en ny utställning på Roma kungsgård. Gotlands Museum producerade utställningen på uppdrag av Statens fastighetsverk och Region Gotland. Utställningen är uppbyggd i tre rum på bottenvåningen i Kungsgårdens mangårdsbyggnad. Uppdraget var att skapa ett besöksmål som berättar hela klostrets historia, från järnålder och fram till modern tid. En viktig del av utställningen är en 3D visualisering av klostret. Denna visualisering gjordes i samarbete med Segerberg media. Under 2012 besöktes utställningen av ca besökare. Medeltidens Gotland, Yggdrasil Arbetet med utställningen har skett i projektform, där personal från museets samtliga avdelningar varit delaktiga. Samarbetspartners har varit Högskolan på Gotland, Riksutställningar, Danmarks National Museum, Battle of Wisby och Medeltidsveckan. MEDELTIDENS GOTLAND I SIFFROR Drygt 500 originalföremål m utställningsyta. 115 personer har varit involverade i arbetet, varav 42 är museets anställda. Den egna personalen har lagt ner ca timmars arbete. 8

9 Han med aporna & Hon med fåglarna Under sommaren visades två utställningar på Konstmuseet: Han med aporna Mårten Medbo och Hon med fåglarna Tyra Lundgren. Dessa uställningar presenterade konsthantverk och konst, samt hela spännvidden däremellan. Att visa utställningarna samtidigt skapade en dialog mellan två konstnärskap från olika tider men med gotlandsanknytning, Medbo född 1964, och Lundgren som levde mellan HAN MED APORNA MÅRTEN MEDBO Mårten Medbo arbetar återkommande med ett idébaserat innehåll i kombination med taktila material som keramik och glas. Medbo har en teknisk skicklighet och en utpräglad materialkännedom grundad i en hantverksmässig tradition, samtidigt som hans verk starkt präglas av innovation och konstnärlig förnyelse. Det gäller oavsett om det handlar om hans vaser, skålar, skulpturer eller offentliga verk. HON MED FÅGLARNA TYRA LUNDGREN Tyra Lundgren var en mångfasetterad konstnär och konsthantverkare med en variationsrik produktion. Hon arbetade med skulptur och objekt i glas, brons och keramik. Hon formgav textilier och utförde storskaliga offentliga verk. Hon målade, tecknade och arbetade även med grafik och litografi. Utställningen är den största med Tyra Lundgren på flera decennier, vilken gjordes i samarbete med Norrköpings Konstmuseum, Mjellby Konstmuseum, Gustavsbergs Konstmuseum under ledning av konstvetaren Marika Bogren. The Girls Next Door Under hösten visades The Girls Next Door, en samlingsutställning som presenterade fem välrenommerade konstnärer från Estland: Kai Kaljo, Marge Monko, Anna-Stina Treumund, Liina Siib och Mare Tralla. The Girls Next Door omfattade videoverk och foto och hade en feministisk utgångspunkt. Utställningen berörde framförallt ämnen som genus, queer och identitet i kombination med nationalitet och klass. Kalkbrott födande eller förödande Med anledning av sommarens händelser i Ojnareskogen och den debatt som förts om Nordkalks planer på ett nytt kalkbrott, gjordes en uppdaterad och förnyad version av utställningen Kalkbrott födande eller förödande som visades på Fornsalen I utställningen belyses kalkbrytningen på Gotland ur ett historiskt, samhällsekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Kalkindustrin har en lång tradition på norra Gotland och är idag ett viktigt levebröd för många människor. Samtidigt sker den storskaliga brytningen i allt högre takt och industrin vill utvidga och öppna nya täkter i värdefulla naturområden. Arbetstillfällen ställs mot naturintressen. Utställningen, som visas hela 2013, uppmanar till engagemang och debatt i en viktig framtidsfråga för Gotland. Var går gränsen? Bilder av Ojnareskogen Utställningen öppnade den första advent och är ett samarbete mellan Gotlands Fotografiska Forum och Gotlands Konstmuseum. Här presenteras fotografier med olika perspektiv på den uppmärksammade konflikten om Ojnareskogen. Urvalet till utställningen gjordes bland ungefär 1000 bilder och cirka 40 fotografer finns representerade. Han med aporna, Mårten Medbo 9

10 Utställningar 2012 Fornsalen Döden på Galgbacken januari december Erik Olsson t o m 18 november I drömfångarens närhet, Ulf Ekberg 20 juli 14 oktober Kalkbrott födande eller förödande 12 december december 2013 Konstnärernas Visby 1 januari 10 juli Medeltidens Gotland inkl Striden om Gotland och Kalla Spår fr o m 6 juni Polhem januari mars 2013 Kattlunds Kvinnor förr som nu maj augusti Konstmuseet Delimitation, Henrik Andersson 4 februari 15 april Så många liv, Kerstin Ostwald 4 februari 15 april Elevutställning Fotolinjen, Gotlands Folkhögskola 20 april 20 maj Elevutställning Gotlands Konstskola 11 maj 27 maj Öppna Ateljéers samlingsutställning 20 april 20 maj Hon med fåglarna, Tyra Lundgren 16 juni 7 oktober Han med aporna, Mårten Medbo 16 juni 7 oktober The Girls Next Door 20 oktober 27 januari 2013 Var går gränsen? Bilder av Ojnareskogen 2 december mars 2013 Petes Rosutställning juni augusti Norrbys Kvarnen, gamla sädesslag och brödbak juni augusti Medeltidens Gotland 10

11 Magikergränd Trollkarlar och magi Under tre veckor i juli och augusti skapade Gotlands Museum tillsammans med Magikergränd ett nytt koncept i Helge Ands ruin: En magisk värld, där barnfamiljer klev rakt in i en medeltida, spännande värld placerad i en äkta historisk miljö. Verksamheten riktade sig främst till barnfamiljer som söker upplevelser tillsammans. Trollkarlar och magi är ett eftertraktat nöje, som inte tidigare funnits representerat på Gotland. Evenemanget var uppskattat av publiken och konceptet kommer att vidareutvecklas till MAGIKERGRÄND I SIFFROR 2050 personer besökte Magikergränd 967 av dessa var barn Program för allmänheten * Fornsalen Konstmuseet Stads-/naturv. Museigårdar Svahnströmska Krumelurum Totalt *Under sommaren 2012 var det inte dagliga familjevisningar på Fornsalen och inte heller öppet dagligen i Krumelurum, vilket det var

12 Skolprogram - antal deltagare Fornsalen Fenomenalen Konstmuseet Lärarkvällar Lärarfortbildning Egen hand* Stadsv./vis.** Totalt Skolprogram - antal grupper *Första mätning 2012 ** Fastlandsskolor/elever, första mätning Fornsalen Fenomenalen Konstmuseet Lärarkvällar Lärarfortbildning Egen hand* Stadsv./vis.** Totalt 12

13 Forskning och kunskapsuppbyggnad Energiprojekt HALVE I samarbete med Högskolan på Gotland genomfördes projektet HALVE - Handlingsplan för halverad energianvändning i gotländska byggnader. Projektet var en förstudie kring möjligheten att kategorisera det gotländska byggnadsbeståndet utifrån konstruktion, energieffektivitet samt kulturhistoriska värden. Syftet var att kartlägga problem och möjligheter med energieffektivisering i bostadshus uppförda före Resultatet presenterades i augusti vid en välbesökt informations-dag på Petes i Hablingbo. Fiber arkeologisk medverkan och utredning Gotlands Museum har haft många givande samarbeten med flera fiberföreningar under Några samarbeten har påbörjats under året, andra avslutats. Genomgående har många problem diskuterats och lösts. De föreningar vi arbetat med under 2012 var Strabain fiber i Alva, Dalhem fiber, Etelhem fiber, Storsudret, Fröjel, Gothem, Halla-Sjonhem-Viklau, Hörsne, Källunge, Lau, Levide, Stånga, Stenkumla, Lummelunda-Martebo, Ala och Bro fiber. Visby Ringmur Den 24 februari 2012 rasade ungefär 70 m av det yttre skalet av Visby ringmur på den del som vetter mot Östergravar, inte långt från Österport. Orsaken är troligen främst den fuktvandring och -ansamling i murens inre till följd äldre, täta lagningar med cementhaltigt bruk. Detta i kombination med väderomslag och frostsprängning utlöste raset. Under 2012 har kunskapsunderlag tagits fram om ringmuren i allmänhet och raset i synnerhet. Ett seminarium om skalmurar arrangerades av Gotlands Museum, Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet i augusti vilket lockade internationella och nationella föreläsare och deltagare. Under Medeltidsveckan anordnades en byggnadsvårdsdag på temat kalk. Besökarna bjöds på kunskap, vandringar och visningar. Dessutom har ett stort antal ringmursvandringar arrangerats under året. Tillsammans med Gotlands Allehanda har ringmurskampanjen återupptagits och företag, föreningar och privatpersoner har skänkt pengar och anordnat aktiviteter till förmån för forskning kring ringmuren. Wisby Simsällskap genomförde i oktober ett s.k. sponsorsim där simmare och sponsorer deltog för att samla in pengar till kampanjen. Simmarna lyckades tillsammans simma meter vilket motsvarar 34.5 varv runt ringmuren. 2 Raset, Visby Ringmur 13

14 Brandskyddsplaner för gotländska medeltidskyrkor Under året avslutades pilotetappen i ett femårigt projekt som syftar till att ta fram individuella brandskyddsplaner för alla gotländska medeltidskyrkor. I arbetet ingår att inventera varje kyrka och kyrkogård avseende brandsäkerhet, framkomlighet för räddningstjänsten, larm och åtkomst av nycklar. Dessutom utpekas de kulturhistoriskt mest värdefulla föremålen, vilka beskrivs i ett dokument till räddningstjänsten. Informationsinsatser till församlingarna om förebyggande arbete för att säkra sina kyrkor mot brand är en viktig del i detta arbete. Projektet utförs på uppdrag av Visby Stift och är ett samarbete mellan Gotlands Museum och BA-konsult. Förutsättningar för att lägga ut rapportsammanställningarna på Gotlands Museums hemsida skapades under året och delar av undersökningsresultaten finns numera tillgängliga digitalt. Arbetsinsatserna i rapportprojektet har fördelats mellan sju arkeologer. Uppdrag av Statens fastighetsverk Under 2012 har uppdrag genomförts för Statens fastighetsverk. Gårdsplanen vid Roma kungsgård har dokumenterats. På fastlandet har trädgårdsparterren vid det hårlemanska Gävle slott dokumenterats, och under slutet av året har ett vårdprogram för Ornässtugan i Dalarna påbörjats. Arkeologiska rapport- och konserveringsprojektet Arbetet med att sammanställa och tillgängligöra resultaten från ett antal arkeologiska undersökningar från tiden då RAGU (Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar) var verksamt på Gotland har fortsatt under året. Roma kungsgård 36 stycken omfattande undersökningar bearbetades och sammanställdes under året. En del av dessa undersökningar bedrevs under många år och har på så vis efterlämnat stort fynd- och dokumentationsmaterial. Dokumentationsmaterialet, som ska förvaras på ATA (Antikvarisk topografiska arkivet i Stockholm), bearbetades i enlighet med arkivets anvisningar. Fyndmaterialet uppordnades och ett urval för konservering gjordes. Konserveringsåtgärderna genomfördes av konserveringsprojektet vid Riksantikvarieämbetets enhet för konserveringsvetenskap. Materialen presenterades liksom föregående år i form av en rapportsammanställning som ingår i det Nationella Rapportprojektet. 14

15 Kompetensutveckling Museets personal har deltagit i ett flertal konferenser och utbildningar, bl.a. utbildningar i projektledning, ledarskap och ekonomi. Under våren genomfördes en utbildning för ledamöterna i Fornvännernas styrelse, en fördjupning i museets verksamhet och historik. Genom InterCom, Competence & Interaction, (ett kompetensutvecklingsprojekt som ägs av Region Gotland och som medfinansieras genom Europeiska Socialfonden) deltog 43 personer på museet i en utbildning i Google Apps. Personal från museet har aktivt deltagit på möten och konferenser, såsom Riksutställningars intensivdagar och Sveriges Museers vårmöte. Collective Access Museet har ett samarbete med Stockholms länsmuseum och Murberget i Härnösand kring att byta databassystem. Det nya systemet Collective Access, grunden för det engelska Spectrum-systemet som används av alla museer i England, har översatts inom ramen för samarbetet. Syftet är att ta fram en gemensam standard som även fungerar gentemot Riksantikvarieämbetets K Samsök. Collective Access är ett nätbaserat system och har obegränsad kapacitet. Det kommer att kunna hantera museets samtliga databaser med bilder, inventarie- kataloger, inventeringar, dokumentationer m.m. och innebära att tillgängligheten till materialet liksom sökbarhet och hantering underlättas avsevärt. Systemet planerades tas i bruk våren 2012 men är försenat till våren 2013, i väntan på en ny uppdaterad version. Insamling Efter en längre tids förhandlingar, genomförda av landshövding Cecilia Schelin Seidegård och museichef Lars Sjösvärd, fick museet möjlighet att för medel ur Gotlandsfonden köpa en större samling föremål med koppling till Muramaris och Johnny och Ellen Roosval. I samlingen ingår, bland mycket annat, ett flertal konstverk och förlagor till konstverk av Ellen Roosval, samt möbler som tidigare stått på Muramaris. Föremålen kommer att ingå i en utställning om Muramaris och paret Roosval som öppnar Bland de gåvor museet tagit emot under året kan särskilt nämnas en medeltida guldring med runinskrift. Inskriften Sigdjaud i Angelbos äger mig kopplar ringen till både en person och en gård från det medeltida Gotland. Ringen har fått en framträdande plats i museets nya utställning Medeltidens Gotland. Bland övriga gåvor kan nämnas en samling kläder m.m. från Eriks i Bro samt en sjal som gått i arv sedan tidigt 1800-tal. Sigdjauds guldring och Johnny Roosvals kappsäck (från Muramaris) 15

16 1 - Ornässtugan i Dalarna. 2 - Undersökning av ett gropkeramiskt grav- och boplatsområde vid Fridhem. 3 - Byggnadsvårdsdagen 2012 vid Östergravar och raset. 16

17 Arkeologi - antal uppdrag * * Länsstyrelsen Region Gotland GEAB Sam. Gotlands kyrkor / Visby stift Privat Totalt 3 1 Antikvariska kontroller 5 Utredningar 6 Förundersökning 9 Undersökningar 5 6 Röjningsärenden GEAB 5 Övriga Totalt Uppdragsgivare Uppdragstyp Byggnadsvård - antal uppdrag *Till ovanstående tillkommer det stora RAGU-uppdraget * Länsstyrelsen Region Gotland Statliga organisationer Samfälligheten Gotlands kyrkor Församlingar Privat Totalt Granskning bygglov Skrivna remisser / Planärenden Byggnadsvårdsuppdrag Kyrkorestaureringar Övriga kyrkouppdrag Trädgårdsuppdrag Totalt * Uppdragsgivare Uppdragstyp *Statistiken visar tendensen att vi går mot något färre men större uppdrag 17

18 Försäljning och marknadsföring Fornsalens butik och reception Fornsalens butik har haft ett bra år, och våra besökare uppskattar det blandade sortimentet. Under året har arbetet fortsatt med att utveckla webshopen med fler produkter. Butikspersonalen åkte på Formexmässan i Stockholm i januari för att fånga upp trender och hitta nya grossister. Tillsammmans med Fornsalens FörIag deltog butiken på Bok & Bibliotek i Göteborg i september. För att öka utbudet av gotländskt hantverk har ett samarbete inletts med Gotlands Ullspinneri. Kassasystemet för butik och reception har uppdaterats under året för att säkerställa driften. Fornsalens Café & Mat Kaféet har utvecklats mycket det senaste året, bl.a genom en utvecklad lunchservering som bidragit till att kaféet, såval hög- som lågsäsong, varit fullsatt flertalet dagar. Fornsalens kafé är KRAV-certifierat vilket innebär att maten till största delen består av närodlade råvaror. Kaféet har blivit en naturlig mötesplats för många, och bl.a har Region Gotland hållit sina kulturfrukostar i Fornsalens kafé. LUNCHEN I SIFFROR 2011 såldes portioner dagens lunch 2012 såldes portioner dagens lunch (dagens soppa ej inräknad) Lokaler Efterfrågan på att hyra våra lokaler har fortsatt öka under året, och de uppsatta målen har infriats över förväntan. På Fornsalen har flertalet visningar, mingel och middagar hållits, bl.a arrangerades delar av den nationella konferensen för kyrkogårdsförvaltningar under hösten. Ruinerna har varit öppna för besökare under hela sommarhalvåret och har hyrts ut till bl.a bröllop, konserter, eldshower, mingel och middagar. Under Medeltidsveckan drev LEVA en krog i Klosterlängan med medeltida inriktning, och det hölls en konsert med Cantus Gotlandica, som spelade medeltida musik efter noter från museets samlingar. Marknadsföring och information Året har präglats av medeltid då den stora utställningen Medeltidens Gotland varit i fokus, vilket har genomsyrat det mesta av marknadsföringsmaterialet. Museets egen riddare Tidernas riddare deltog vid invigningen av utställningen och följde kungaparet till museet. Museet har fortsatt att jobba aktivt i sociala medier och ökat dialogen via Facebook. Vid årsskiftet hade vi över 2100 följare. En informatörstjänst blev permanent i början av året, vilket lett till att vi kunnat öka informationen både internt och externt. Bland annat togs ett nytt intranät i drift under hösten. Museet har under hela året varit väl exponerat i pressen, både i redaktionella inslag och i annonser. Under 2012 hade Gotlands Museum över träffar i svensk media, vilket är en fortsatt ökning (2010 hade vi 800 träffar). Gotlands Museum utsågs till Året marknadsförare i Centrum 2012 av Gotlands Media med motiveringen... ni är verkliga eldsjälar och drivande krafter som verkar för handel och kultur i Visby Centrum och därigenom hjälper till att sätta Gotland och Visby Centrum på upplevelsekartan i Sverige. 18 Fornsalens Café & Mat

19 Fornsalens Förlag Affärsutveckling På uppdrag av styrelsen har en affärsplan tagits fram för Gotlands Museum. Museets drivs alltmer affärsmässigt och måste öka sina intäkter för att kunna stärka och utveckla verksamheten. Affärsplanen ska vara ett verktyg för att identifiera affärsområden och hitta hållbara övergripande strategier. En SWOT analys togs fram och en referensgrupp från näringslivet bildades. Affärsplanen gäller från 2013 till 2017 och beslutades av styrelsen i oktober Gotlands bildstenar Gotländskt Arkiv 2012 utkom för första gången i både en svensk- och en engelskspråkig upplaga. Gotlands Bildstenar. Järnålderns gåtfulla budbärare (Gotlands Picture Stones. Baerers of an Enigmatic Legacy). I böckerna presenteras de bearbetade symposiebidragen, från det tvärvetenskapliga symposiet om Gotlands bildstenar som hölls hösten Artiklarna sammanfattar den senaste bildstensforskningen. Fyra nya utgåvor i serien Småskrifter från Gotlands Museum utkom under året. Till Gutasagan skrevs helt nya introduktionstexter och kommentarer och dessutom publicerade Fornsalens Förlag den förutom på svenska för första gången även på engelska och italienska. Utöver årets bokproduktion har tid ägnats åt kommande års bokutgivning - Gotländskt Arkiv 2013, Gotländska eldstäder, Gotlands medeltida kyrkor och Gotlands historia. Förlaget deltog vid bokmässan på Almedalsbiblioteket den 31 mars och vid Bok & Bibliotek i Göteborg den september. UTGIVET PÅ FORNSALENS FÖRLAG 2012 Guta Saga. La Saga dei Gotlandesi. Guta Saga. The Tales of the Gutes. Guta Saga. En gotländsk krönika. Berggrund och fossil på Gotland. Gotlands Bildstenar. Järnålderns gåtfulla budbärare. Gotländskt Arkiv Gotland s Picture Stones. Bearers of an Enigmatic Legacy. Se Gotland (omtryck). 19

20 Antal events - bokade grupper Stadsvandringar Visningar Fornsalen Visningar Konstm. Event Bildstenshallen Event G:a residenset Event Ruiner Sävesalen Event Café Stadsvandringar Visningar Fornsalen Visningar Konstm. Event Bildstenshallen Event G:a residenset Event Ruiner Sävesalen Café Övriga (buss/föreläsning) Serie Serie Serie Antal besökare - bokade grupper Serie Serie Serie3 20

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 kulturhistoriska föreningen för södra sverige 1 Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen Innehåll Museichefens inledning 4 Verksamhetsberättelse 2013 6 Föreningen Kulturen 7 Mötesplatsen

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Statens historiska museer Årsredovisning 2011 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning för Statens historiska museer Februari 2012 Tel:

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1

ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM Årsberättelse - Årsredovisning 2012 1 Vår vision Östergötlands museum - ett regionalt museum i världsklass - Vår verksamhetsidé Östergötlands museum arbetar med regionens kulturarv

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll Utställningar i museet 5 Utställningar i Konsthallen 10 Minnesluckan 14 Järnvägsmuseet 14 Filmmuseet 14 Åhus museum 15 Vandringsutställningar 15 Pedagogik & program

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

Året i sammandrag. Sida 1 av 43

Året i sammandrag. Sida 1 av 43 Årsredovisning 2011 Året i sammandrag Januari FVM arrangerar en konferens för personal från Försvarsmakten som deltog i bärgningen av DC- 3:an På FVM öppnar utställningen Den underbara resan Februari Utställningen

Läs mer

INNEHÅLL. Årsredovisning 2011 Ansvarig utgivare: Johan Celander Redaktör & layout: Inger Sjöstrand Foto: Anders Kratz Foto ung scen/öst: Markus Gårder

INNEHÅLL. Årsredovisning 2011 Ansvarig utgivare: Johan Celander Redaktör & layout: Inger Sjöstrand Foto: Anders Kratz Foto ung scen/öst: Markus Gårder Stiftelsen Östergötlands Länsteater Årsredovisning 2011 INNEHÅLL 3 Produktioner - Chicago - Familjen - Final - Vi skojar i morr n - Enron - Farliga förbindelser - Vintervarieté - Ännu mer om alla vi MVG-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2003 Verksamhetsberättelse 2003 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 2004-04-14 Det övergripande målet för Kalmar läns museum idag är att bidra till att ge historiska perspektiv

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA 2014 ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA INNEHÅLL INLEDNING sidan 4 ÄGANDE OCH STYRNING sidan 5 DESTINATION UPPSALA AB sidan 6 MÖTEN & EVENEMANG sidan 8 MARKNAD & FÖRSÄLJNING sidan 11 Privatturism Kommunikation

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening ETT ÅR med SVENSK CAMPING Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening Fotograf: Stefan Isaksson Innehåll vd HAR ORDET...4 året i korthet...6 PROJEKT

Läs mer

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Årsredovisning 2010 Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851. Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI SVENSK DANSKOMMITTÉ 46 STYRELSEN FÖR SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS- ÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

Läs mer

SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013

SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013 SVENSKA LOTTAKÅRENS ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Rikslottachefen har ordet s. 2 Det här är Svenska Lottakåren s. 2 Svenska Lottakåren i siffror s. 5 Utbildning och uppdrag s. 6 Information och rekrytering

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014. Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen

Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014. Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen Föreningen Svensk Form Verksamhetsberättelse 2014 Stiftad 1845 som Svenska Slöjdföreningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svensk Forms huvuduppgifter och uppdrag 5 Inledning 7 Föreningsarbete och Medlemmar 9 Form

Läs mer