Övriga deltagande: Kommunfullmäktigessessionssal. Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tjänstemän: LYSEKl LS Ko NI M U N KOMMUNFULLIVIÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övriga deltagande: Kommunfullmäktigessessionssal. Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tjänstemän: LYSEKl LS Ko NI M U N KOMMUNFULLIVIÄKTIGE"

Transkript

1 LYSEKl LS Ko NI M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLIVIÄKTIGE 1 (66) - Saanträdestid: kl Lokal: Beslutande Se sid 2. Kounfulläktigessessionssal Tjänsteän: Övriga deltagande: Ola Ingevaidson, adinistrativ chef Lena Fischer, kounchef, Eva-Lott Swahnberg,ekonoicheñ MikaelPehrson, controller, 38 Heiena Svensson, ekono, Paragrafer: Sekreterare: Ordförande: ars Karlsson Justerare: /Ã.J r

2 2 (66) BESLUTANDE: Ledaöter Ersättare Göte Nyberg (S) Ann-Charlotte Ströwall (FP) Klas-GöranHenriksson (S) Roland Karlsson (FP) Per-Gunnar Ahlströ (K) Birgitta Vikingsson (S) Torbjörn Stensson (S) Eva Leandersson (S) Yngve Berlin (K) Marianne Larsson (FP), Sven-Gunnar Gunnarsson (S) Anne-MarieSöderströ (S), Carina Wallströ (S) Margareta Carlsson (S) Jan-Erik Andersson (S) Bill Wallberg(S) Anette Björander (S) Sven Forsberg (S), Hasse Ohlsson (S) Klas Mellgren (S) Solveig Aronsson (S) Torsten Vikingson (S) Curt Olsson (FP) Britt-Marie Govik (FP) Britt-Marie Didriksson Burseher (FP) Carin Friberg(FP), Lars-Åke Olsson (FP) Christina Rörvall-Dahlberg(C) Siw Lycke (C) Hans Nordlund (M) Gerd Persson (M), Leif Jönsson (M) Marita Ferell-Lagrell (M), ElisabethLarsson (KD) Inge Löfgren (MP) Susanne Baden (MP), Ronald Robrant (LP) Mats Karlsson (M) To Govik (FP) Vid uppropet var, av 41 utsedda kotnunfullälctige,33 ordinarie ledaöter och 6 ersättare närvarande. ilt (bill: (l)

3 Kounfulläktige 2 i (66) 38 INTERPELLATIONTILL KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDEANGÅENDE KOMMUNENS LÄNESKULD Dnr: LKS Ronald Robrant (LP) har i interpellation till kounstyrelsens ordförande ställt fyra frågor o kounens låneskuld enligt nedan: l. Har kounkoncernenslåneskuldnågonsin varit högre än vad den var vid årsskiftet l? 2. Under innevarandeandatperiod har kounkoncernenslåneskuldso sagt ökat ed er än 2 iljoner.till vilkanyinvesteringarhar dessa iljonergått och hur ser den beloppsässigafördelningen ut? 3. En ycket stor del av kounkonceenslån utgörs av s.k. KI-räntelån. Enligt villkoren är dessa uppsägningsbara från långivarens sida ed två ånaders varsel. Fra till , då bostadsbolagets stora lån förfaller, skulle följaktligener än 9 % av kounkoncernenslån förfalla till betalning. O det skulle vara förorsakat av en kris på arknadenskulle den sannolika effekten bli att kounen skulle vara tvingad att betala väldigt hög ränta för att få. tillgångtill nya krediter. O detta skulle ske tillsaansed ycket negativa rubriker i edia, vad tror Du detta skulle få for effekt på invånarnas förtroende för kounen? 4. Kounens bostadsbolaghar skulder uppgående till 375 iljoner.bolagets lånestock förfaller innan utgången av juli 21. Bedöer Du att kounstyrelsenpå ett acceptabeltsätt utövar sin tillsynoch styrning över de kounägda bolagen? Beredning Interpellation från Ronald Robrant (LP) Kounfulläktigebeslutar att interpellationen får ställas. Kounstyrelsens ordförande länar svar på interpellationen. Svaret har saanfattats i bilagatillprotokollet. Ronald Robrant tackarfor svaret. /âz b; Mitä * 9

4 Kounfulläktige (66) LYSEKILSKOMMUN 39 INTERPELLATIONTILL KOMMUNSTYRljILSENSORDFÖRANDE OM KOMMUNENS PLANER ATTREVIDERA ÖVERSIKTSPLANEN Dnr: LKS Inge Löfgren (MP) har i interpellation 21»4-12 ställt följande frågor o revideringen av kounens översiktsplan: l. Koer kounen att revidera översiktsplanenunder nuvarande andatperiod? 2. Varför har inte aktualiseringsarbetetpåbörjats såso lagstiftningenanger? 3. När koer nästa översiktsplan att vara klar? Beredning Interpellation ñån Inge Löfgren (MP) Kounfulläktigebeslutar g interpellationenfår ställas. Kounstyrelsens ordförande länar följande svar: 1. Arbeteted en aktualiseringsförklaringav Översiktsplanenhar påbörjats ino sahällsbyggnadstörvaltningen.enligt nuvarande planering koer ett underlag för ett koande beslut o aktualitetsförlçlaringatt behandlasav kounstyrelsens ledningsutskottunder aj ånad. 2. Aktualiseringsarbetethar påbörjats. 3. Enligt nu gällande planering beräknaskounfulläktigekunna behandlaen aktualiseringsförklaringav Oversiktsplanenunder hösten 21. Inge Löfgren tackarför svaret. //M "kran vi)

5 Kounfulläktige (66) LYSEKILSKOMMUN 4 MOTION ANGÃENDE PLANERAD FÖRSÄLJNINGAV FASTIGHETEN BOVIKS SKOLA Dnr: LKS Yngve Berlin (K) har i otion föreslagit, att kounfulläktigelyfter bort fastigheten Boviks skola från kounens forsäljningsplan. Kounfulläktigesordförande har reitterat otionen till kounstyrelsen. Adinistrativechefen skriver i sitt yttrande bland annat att Boviks skola inte finns upptagen i någon beslutad försäljningsplan for kounala fastigheter och kan således inte lyftas bort från en sådan so otionären föreslår. Beredning Yngve Berlins otion Kounfulläktigesprotokoll , 25. Adinistrativechefens tjänsteskrivelse Kounstyrelsensprotokoll , 53. Yrkanden Roland Karlsson (FP): bifalltill kounstyrelsensförslag. Kounfulläktigebeslutari enlighet ed kounstyrelsens förslag a_tt att ed hänvisning till kounlednjngskontorets yttrande anse otionen besvarad. t? á' ig til)

6 Kounfulläktige (66) 41 MEDBORGARFÖRSLAGOM ATT SÄTTAUPP SOPTUNNORPÅ FÖRENINGSGATANOCH GRÄNSGATAN Dnr: LKS Marianne Madsen, Lysekil,har i edborgarförslag föreslagit, att an sätter upp soptunnor på Föreningsgatan och Gränsgatan, fraför allt under soarperioden. Kounñlllrnäktigesordförande har reitterat edborgarförslagettillkounstyrelsen. Beredning Medborgarförslag från Marianne Madsen, Lysekil, Konrunfulläktigebeslutar att godkänna ordförandens åtgärd. /ü /g- (dräöv

7 Kounfulläktige (66) 42 MEDBQRGARFÖRSLêG OM ATT ANLÄGGA EN FARTDÄMPANDE FORHOJNING PÅ GRANSGATAN Dnr: LKS Marianne Madsén, Lysekil,har i edborgarförslag föreslagit, att an anlägger en fartdäpande förhöjning en bit ovanför krönet på Gränsgatan. Kounfulläktigesordförande har reitterat edborgarförslagettill kounstyrelsen. Beredning Medborgarförslag från Marianne Madsen, Lysekil, Kounfulläktigebeslutar att godkänna ordförandens åtgärd. 21'/ h (WW Lä)

8 Kounfulläktige (66) LYSEKILSKOMMUN 43 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT INFÖRA HUNDSKATT Dnr: LKS Marianne Madsen, Lysekil,har i edborgarförslag föreslagit, att an inför hundskatt i Lysekilso ett led i att inska hundaas nedstltsning. Kounfulläktigesordförande har reitterat edborgarförslaget tillkounstyrelsen. Beredning Medborgarförslag från Marianne Madsen, Lysekil, Kounfulläktigebeslutar att godkänna ordförandens åtgärd.

9 Kounfulläktige (66) 44 MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTINARBETA BOENDEFORMEN SMÃBO I KOMMANDE DETALJPLANERPÅ SKAFTO Dnr: LKS Jan-Eric Ericsson, Skaftö, har i edborgarförslag föreslagit, att kounen i koande detaljplaner på Skañö inarbetarboendeforen Såbo. Kounfulläktigesordförande har reittcrat edborgarförslaget till kounstyrelsen och iijö- och byggnadsnänden. Beredning Medborgarförslag från Jan-Eric Ericsson, Skaftö, Kounfulläktigebeslutar att godkänna ordförandens åtgärd. JUSTERJNG t; M M du * r,

10 Kounfuiläktige (66) 45 REDOVISNING ÖVER OBESVARADEMOTIONER Dnr: - Kouniedningskontoretredovisar förteckning över obesvaradeotioner per Beredning Balans över obesvaradeotioner. Kounstyrelsensprotokoll , 56. Kounfulläktigebeslutari enlighet ed kounstyrelsens forslag att anteckna redovisningen. *i*

11 Kounfulläktige l 1 (66) 46 REDOVISNING ÖVER OBESVARADEMEDBORGARFÖRSLAG Dnr: - Kounledningskontoretredovisar förteckning över obesvaradeedborgarförslagper Beredning Balans över obesvaradeedborgarförslag. Kounstyrelsens protokoll l, 57. Kounfulläktigebeslutari enlighet ed kounstyrelsens förslag att anteckna redovisningen. t? 1"' [tällä QÖU

12 Kounfulläktige (66) 47 REVISIONSBERÄTTELSEAVSEENDE29 ÅRS VERKSAMHETSAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET Dnr: LKS Kounrevisionenhar avläninatsin revisionsberättelseför år 29. Kounrevisionentillstyrker,att kounfulläktigebeviljarledaöter i styrelser och nänder ansvarsfrihet för är 29. Beredning Kounrevisionens revisionsberättelse för år ed årets granskningsrapporter. Kounfulläktigebeslutar g att anteckna till protokollet, att ledaöter i styrelser och nänder inte deltar i handläggningenav ärendet o ansvarsfrihet för respektive verksahet sat kounstyrelsen, övriga nänder och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet for 29 års förvaltning och räkenskaper. r

13 Kounfulläktige (66) 48 BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING FÖR ÄR 29 Dnr: LKS Ekonoienheten har upprättat bokslut och årsredovisning för Lysekilskoun sat saanställd redovisning för Lysekilskouns salade verksaheter för år 29. Årsredovisningen skall överlänas till kounfulläktigeso har att fatta besluto godkännande av densaa. Årets resultat enligt balanskravet uppgår till 16,7 nkr. Enligt kounallagen8 kap 5 a skall, o kostnaderna ett vissträkenskapsåröverstiger intäkterna, det negativa resultatet återställas under de närast följande tre åren. Underskottet från 28 på 5,8 nkr kan återställas ed årets resultat. l budgeten för 29 beslöts att avsätta edel för fratida pensionsutbetalningarpå 5 nkr, vilketårets resultat edger. Beredning Ekonoienhetenstjänsteskrivelse ,inkl. årsredovisning 29. Kounstyrelsensprotokoll , 74. Yrkanden Roland Karlsson (FP), Torbjörn Stensson (S), Christina RÖrvaIl-Dahlberg(C), Klas-Göran Henriksson (S), Jan-Erik Andersson (S) och Ann-Charlotte Ströwall (FP): bifalltill kounstyrelsens förslag. Roland Robrant (LP): tillägg,att förslaget till årsredovisning kopletteras ed en utförlig riskanalysöver kounkoncernenslåneskuld sat att årsredovisningens sida 12 förses ed en förklaringvad so åsyftas ed eningen Svårod går före fall- så lyder ett känt ordspråk. Torbjörn Stensson (S): bifalltill Ronald Robrants tilläggsyrkanden. Propositionsordning: Kounfulläktigegodkänner följande propositionsordning: Proposition på kounstyrelsens förslag. Propositionpå Ronald Robrants fl. tilläggsyrkandei att-sats 1. Proposition på Ronald Robrants fl. tilläggsyrkandei att-sats 2.

14 Kounfulläktige (66) Propositioner Ordföranden ställer proposition på kounstyrelsens forslag och finner att kounfullälctigebeslutarbifallaförslaget. Ordföranden ställer proposition på Ronald Rornbrants tilläggsyrkandei att-sats looh finner, att kounfulläktigebeslutaravslå yrkandet. Oröstning begärs. Kounfulläktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst for bifalltillronald Robrants tilläggsyrkandei att-sats l. Nej-röst for avslag. Oröstningsresultat Kounfulläktigebeslutared 6 ja-röster, 27 nej-röster ooh 1 Ronald Robrants tilläggsyrkandei att-sats l (se oröstningsbilaga). ledaot so avstår att avslå Ordföranden ställer proposition på Ronald Robrants tilläggsyrkandei att-sats 2 och finner, att kounfulläktigebeslutaravslå yrkandet. Oröstning begärs. Kounfulläktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst for bifalltillronald Robrants tilläggsyrkandei att-sats 2. Nej «röst för avslag. Oröstningsresultat Kounfulläktigebeslutared 5 ja-röster, 28 nej-röster och l ledaot so avstår att avslå Ronald Robrants tilläggsyrkandei att-sats 2 (se oröstningsbilaga). Kounfulläktigebeslutari enlighet ed kounstyrelsens forslag att att fastställa 29 års bokslut ed redovisad resultaträkning, finansieringsanalysoch balansräkningfor kounen, underskottet från 28, 5,8 nkr, reglerasi 29 års balanskravsresultat, att att 5 nkr avsätts och öronärks i balansräkningenfor fratida finansieringav pensionsâtaganden, sat i övrigt godkänna kounstyrelsens årsredovisning.

15 Kounfulläktige (66) Reservationer Mot beslutet anäler ledaoten Ronald Robrant (LP) skriftligareservationer, dels avseende kounens lånesktlld(se bilaga),dels avseende kounchefens koentar i årsredovisningen. Dessuto länar ledaoten Torbjörn Stensson (S) skriftligreservation.

16 Kounfulläktige (66) Orrlröstningsbilaga1 NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA -VOTERING 48-1 KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST Göte Nyberg -i _- Klas-GöranHenriksson

17 Kounfulläktige Oröstningsbilaga2 NÄRVARO-l OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING 48-2 KOMMUNFULLMÄKTIGE JA NEJ AVST Göte Nyberg -i IlüilIQMIEHäiiiIiiiMHäHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIEIIIIII IIHIEHEEE5EEH5EEEMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEHIIIIIIIEIIIIII IlüllIQläMEiEEEMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIEEIHIII IIEIIiEQ5EEiäHEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIEIIIIIIIIII Britt-Marie Kjellgren Per-GunnarAhlströ

18 Kounfulläktige (66) 1(1) ronald.robranttâülvsekilspartiet.nu RESERVATION 2 Mot Kounfulläktige i Lysekil beslut l ärende 1. Bokslut och årsredovisning för år 29 Kounfulläktige i Lysekil Svårntoti går före fall- så lyder ett känt ordspråk? Under rubriken Koentar i konn-nunens årsredovisning 29 har kounehefen givits plats att på sidan 12 uttrycka egna reflektioner.under deirubriken Vad värdesätter vi? står att läsa: Svår-od går före fall - så lyderett känt ordspråk. Ett sådant synsätt leder i rakt otsatt riktning än vår vision för Lysekil. Detta stycke befannsav flera so inst sagt svåaiörstâeligt. Därför yrkadevi på att årsredovisningen skulle förses ed en förklaringvad so åsyftades ed nända stycke. På frågan vad kotchefenåsyñade var svaret från denne att detta skulle vara en travesti på Högocl går fore fall so hon sedan försökte utveckla vidare. Men, den so enbart läser årsredovisningen och inte har hört kounchcfens utläggning ställer sigju likso vi frågan vad konnchefert egentligen enar. Utgår an från att kounchefentravesterar (eller ailuderar, so förodligen är det est korrekta begreppet),undrar läsaren vad konnchefensyñar på. Många läsare koer lkso vi att fråga sig: syftar hon på anställda so frafört kritiska åsikter vid de kaosartade förändringarso ägt ru i kounen? Eller syftar kounchefenpå edia, so inte rapporterat såso konnchefenhade önskat? Eller kan det vara så att kotnunchefensyñarpå de tönroendevaldaso hatt annorlundaåsikter än de so har fraförts av kounledningen? Sedan kan detjtl också vara en och annan so :iueratror att ordspråket lyder "Svårod går före fall. Så står detju in en årsredovisning utgiven av en koun, därtill uttalat av kounens högsta tjänstean! Nog koer ånga att ttndra hur ett sådant stycke kan ha fått Eov att passera en kotftliläktigeforsaiing? seki1spartiet LYSEKILSPARTIELNU e-post vrwvlnlysekilspartletnu.tustering /Z/ rt (MK (3

19 Kounfulläktige (66) LYSEKILSKOMMUN Reservation Häred reserverarjag ig ot kounñtlläktiges beslut i ärende , att fastställa bokslut och årsredovisning För 29. Avårsredovisningen fragår att konununkoitcernetaslâneskuld under ntandatpeiioden ökat ed er än 2 iljorter kronor, och ttppgåt' nu till närare 9 iljonerkronor. Även borgensåtagaitden och investeringarhar ökat kraftigt under denna tid. Sveriges Konnnuner och Landsting har vid fleratillfällenpåpekat att lånesktrldenär ett av Lysekilskoun största proble, fraförallt För att denna ökar konnnunens sårbarhet vid en råntehöjning. Det har också frakoit att en stor del av läneskttlden bestårav sk KIrttntelåzi, vilkakan sägas upp ed 2 :aiånadersvarsel. Skalle detta ske kan kounen snabbt ltanuia i en situation där an antingen tvingas ta andra, dyrare krediter, eller avyttra tillgångar. I debatten fraförde korstyrelserts ordförande att han inte ser konntnkoiiceriiens iåneskttld so ett stort proble, detta d han anser att tillgångarnakraftigt överstiger skulderna. Detta är anärkningsxrätt,särskilt ot bakgrund att Roland Karlsson, tidigare under socialdeokratisktstyre, alltid påpekat att lånesktllden,so då var betydligtlägre, åste inskas. Vid kotntñilläktigessaanträde, yrkaderonald RoInbranttfLP),att årsredovisningen skulle kopletterased en tttiörlig riskanalysvad gäller konnkoncerrteits lånesloild, viiketjagyrkadebifalltiil. 'Fyvätr valde kounfulläktigesajoriteten avstå detta, enligt in ttppfattning kloka förslag. i själva verket är det obegripligtatt förtroendevalda ledaöter från båda blocken inte anser att konunnnkoitcernenslåneskttld behöverriskbedöas,när den nu ttppgår till snart en iljard kronori vår lillakoun. l satliga årsredovisningarfrån börsnoterade aktiebolagfinns det alltid ed en opartisk bedöningav vilkarisker bolagen står inför i fratiden, detta naturligtvisav hänsyn till aktieägarna, so skail kunna 11a en rilig öjlighet att bedöao an skall fortsätta sitt engageang i bolaget eller avveckla detta. Ikounens årsredovisning saknas detta. I stället bedyrat-satliga, konnnanalråd,oppositionsråd och kounchef,att kounen går en ljus fratid till ntötes. Särskilt konttcltefens konteittat' tillårsredovisningen är anärkningsxrärtsubstanslös. Hon inleder ed eningen svårod går före fatt-så lyder ett känt ordspråk. För det första lyder ordsprâket högod går före fail",vilketjagtror att kotttlcilefenär edveten o. För det andra, o det är så att konnnunchefenär edveten, o den rätta lydeisen, vore det intressant att tå veta vad hon i så fall enar ed att "svårod

20 A LYSEKILSKOMMUN Kounfulläktige (66) 49 FRAMTIDA ÄGANDE MM AV KOLLEKTIVTRAFIICENI VÄSTRAGÖTALAND Dnr: LKS Regionala ägarrådet har under ett par års tid haft so uppdrag att so företrädare för kouner och region utreda, analyseraoch diskutera olika fratidslösningarför kollektivtrafikensorganisation, finansiering. Arbetet påbörjades i indre skala so en översyn av aktieägaraxrtaletsbilaga13 en har efter hand utvidgats till att beröra själva gndvalarnaför aktieägaravtalet. Regionala ägarrådet har i skrivelse rekoenderatägarna att VG-regionen fr.o skall vara ensa ägare, länstrafikansvarigoch trafikhuvudanför den lokala och regionala kollektivtrafikeni Västra Götaland och att en skatteväxlinggenoförs. Förslaget innebär, att beslut skall fattas vid Västtrañks årsstäa satidigt so an skall initiera det arbete so åste till for att utveckla och precisera föreslagnaprinciper i tydliga lösningar och regler. Beredning Regionala Ägarrådets skrivelse inkl. slutrapport och skatteväxlingsunderlag. Adinistrativechefens tjänsteskrivelse Kounstyrelsensprotokoll , 55. Kounfulläktigebeslutari enlighet ed kounstyrelsens förslag att att att att Västra Götalandsregionenfro skall vara länstrañkansvarigoch trafikhuvudrnanför den lokala och regionala kollektivtrafikeni Västra Götaland enligt lag (1997:734) o ansvar for viss kollektivpersontrafik, en skatteväxlingskall genoföras for att öjliggöra detta, villkorenfor ovanstående skall regleras i ett nytt avtal ellan kounerna och Västra Götalandsregionen, sat läna fullakt till kounstyrelsens ordförande att i anslutning till Västtrafiks årsstäa säga upp nu gällande aktieägaravtalavseende Västtrafik AB per sat att teckna nytt avtal ed ovan nända inriktning. h, lr "tillföra till 4\

21 Kounfulläktige (66) 5 GEMENSAM NÄMND FÖR VUXENUTBILDNINGENI LYSEKILSOCH SOTENÄS KOMMUNER Dnr: LKS Ledningsutskottet uppdrog vid sitt saanträde , Nr 175-7, åt förvaltningschefen för Vuxenutbildningenatt utreda frågan o saarbete ed Sotenäs koun kring vuxenutbildningen.utredningen genofördes av Munkeby Organisations & Ledarutveckling AB och överlänades till kounchefernai de båda kounerna Frågan har sedan dess varit föreål för överläggningarellan kounerna och förvaltningschefen för gynasie- och vuxenutbildningsförvaltningarnai Lysekilgavs i uppdrag att ed utgångspunkt från tidigare utredning utarbeta ett förslag till att utvidga uppdraget för Lysekil-Sotenäsgynasienärnndtill att också ofatta vuxenutbildningeni de båda kounerna. Förvaltningschefen överlänade sitt förslag I detta föreslås, att vuxenutbildningeni de båda konnnuneasaanfors till en förvaltning under en geensa politisk ledning. Förändringen föreslås träda i kraft Beredning Ledningsutskottets protokoll 27- l O-l 8, Nr Förvaltningschefens utredning Ledningsutskottets protokoll , 31. Personalchefernastjänsteutlåtande Kounstyrelsens protokoll , 54. Yrkanden Ronald Robrant (LP): att âterreittera ärendet till kounledningskontoret för att koplettera beslutsaterialet ed saanfattningar och slutsatser från utredningar genoförda av Munkeby AB,N:a Bohuslän och Fyrbodals kounalförbund. Roland Karlsson (FP), Klas-Göran Henriksson (S), Torbjörn Stensson (S) och Christina Rörvall-Dahlberg(C): bifalltill kounstyrelsens förslag. Propositionsordning Kounfulläktige godkänner följande propositionsordning: Proposition på Ronald Robrants återreissyrkandeot att avgöra ärendet idag. O kounfulläktige beslutar att avgöra ärendet idag, proposition på kounstyrelsens förslag.

22 Kounfulläktige (66) Propositioner Ordföranden ställer proposition på Ronald Robrants återreissyrkande ot att avgöra ärendet idag och finner, att kounfulläktigebeslutaravgöra ärendet idag. Ordföranden ställer proposition på kounstyrelsens förslag och finner, att kounfulläktigebeslutarbifallaförslaget. Kounfulläktigebeslutari enlighet ed kounstyrelsens forslag att fro biida en geensa forvaltningsorganisation for vuxenutbildningeni Lysekilsoch Sotenäs kouner, att Lysekil-Sotenäs gynasienäinnd ges ansvaret för den politiska ledningen av vuxenutbildningen i de båda kounerna och att nänden nanändras till Lysekil-Sotenäsgynasie- och vuxenutbildningsnänd, a_tt godkänna upprättat förslag till saverkansöverenskoelseellan Lysekils och Sotenäs kouner, att a_tt godkänna upprättat forslag till regleente for Lysekil-Sotenäs gynasie- och vuxenutbildningsnänd șat ñ'.o avveckla vuxenutbildningsnändenoch satidigt entlediga satliga ledaöter och ersättare i nänden. Reservation Mot beslutet anäler ledaoten Ronald Robrant (LP) skriñlig reservation. *nu* ti)

23 Kounfulläktige (66) 1(1) RESERVATION Mot Kounfuiläktigel Lysekil beslut l ärende 13. Geensa nänd för vuxenutbildningenl Lysekils och Sotenäs kouner Kounfulläktige i Lysekil Geensa nänd för vuxenutbildningen,återigen fattas beslut av stor vikt utan beslutsunderlag! Först, låt oss först säga att Lysekilspaitieti grund och botten är positivt tillsaarbeten över koigränserna. Men, so så ofta tidigare finner vi brister och underligheter i beslutsundertageai.i tjänsteskrivelsen, so undenecknatsav gyrnasiechefenonäzis tre utredningar: o Utredning genoförd av Mitnkeby' Organisations & LedaruhüecklingAB g Utredning ellan de 5 nordbohuslänskakounerna o utökad saverkan g lcring vuxenutbildningen Fyrbodals Kounaltörbttndssttegidokuezited förslag till ökad saverkanino vuxenutbildningeni Fyrbodalsoxådet Undertecknad fann det underligt redan när ärendet bereddasav kounstyrelsen att ingen av de nända utredningarnavar bllagda. Ej heller fanns det ed någon slags saanfattningöver dessa pågående utredningar. Frågan är, hade kounfulläktigeunderlagför att fatta ett klokt beslut?o ledaöterna hade tätt frågan o vad so exepelvisfyrbodals strategidokuenthandlade o, skulle ed all sannolikhet väldigtfå kunnat läna ett svar. Och ännu färre hade kunnat svara på vilkeninverkannända strategidokuenthar på en geensa vnxentatbildningsnändi Lysekil. Mest anärloaingsvärt finner vi att den tjänsteskrivelse so var undertecknad av gynasiechefcntill 99 % var ett plagiatav den utredning so var genolörd av Munkeby Organisations & LedarutveckiingAB Detta utan en antydan tiil ve den verkligaupphovsannenvar. Så här bör inte kounens högre tjänsteän i kounen hantera tjänsleskrivelser; då utgör de inte de föredöen vi vill se. Och speciellt viktigt anser vi att det goda R3- redöet är ino utbildningsorådetl sekilspartiet LYSEKILSPARTEETJQU e-post infotñiysekilsparttetnu wwvelysekltspartlehnu _r......,,,_,,_._,..._4_1..._, t i _u... _ n: in al)

24 Kounfulläktige (66) 51 AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT I KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS Peter Ahlberg (S) har i skrivelse avsagt sig uppdraget so ledaot i kounstyrelsen. Beredning Peter Ahlbergs skrivelse Kounfulhnäktigebeslutar att godkänna avsägelsen, g att reittera ärendet tillvalberedningen,sat fraföra ett tack för det arbete so nedlagts.

25 25 LYSEKILSKOMMUN Kounfulläktige , (66) 52 VAL AV LEDAMOT OCH ERSÄTTAREI KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS Peter Ahlberg (S) och Gunnel Pettersson (S) har länat sina uppdrag so ledaot resp. ersättare i kounstyrelsen. Noinering Klas-Göran Henriksson (S): att so ny ledaot i kounstyrelsen utse nuvarande ersättaren Ann-Marie Söderströ (S) och att so nya ersättare i koinunstyrelsen utse Klas-Göran Henriksson (S) och Birgitta Vikingsson (S). Kounfulläktigebeslutar g att so ny ledaot i kounstyrelsen t.o utse nuvarande ersättaren Ann-Marie Söderströ (S), Algatan 18C, Lysekil,sat att so nya ersättare i kounstyrelsen to utse Klas-Göran Henriksson (S), Kaprifolvägen 14, Lysekil och Birgitta Vikingsson (S), Finnsbo 32, Lysekil.. f

26 Kounfulläktige (66) 53 AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM ERSÄTTARE1 LYSEKIL-SOTENÄS GYMNASIENAMND Dnr: LKS ElisabethHolqvist (C) har i skrivelse avsagt sig uppdraget so ersättare i Lysekil-SotenäsGynasienänd. Beredning ElisabethHolqvists skrivelse Kounfulläktigebeslutar g godkänna avsägelsen, ä att reittera ärendet till valberedningen,sat fraföra ett tack för det arbete so nedlagts.

27 Kounñilläktige (66) 54 VAL AVERSÄTTAREI LYSEKIL-SOTENÄSGYMNASIENÄMND Dnr: LKS ElisabethHolqvist (C) har länat sitt uppdrag so ersättare i Lysekil-Sotenäs gynasienänd. Noinering Christina RörvalI-Dahiberg(C): att so ny ersättare i Lysekil-Sotenäs gynasienändutse Fredrik Christensson, Brastad. Kounfulläktigebeslutar g so ny ersättare i Lysekil-Sotenäs gyrnnasienänd t utse Fredrik Christensson, Brastad..TUSTERING /

28 Svar _ LYSEKILSKOMMUN Kounfulläktige (66) Bilagatill 38 - på interpellation Svar på interpellation från Ronald Robrant, Lvsekilspartleto iåneskuiden 1 Har låneskulden någonsin varit högre än vid årsskiftet Nej, en även tillgångarnaoch det egna kapitalet är högre än någonsin. Belopp [kr Sua iåneskulder 692,2 895, förändring Justering förändrad Redovlsningsprlnclp4,9 +22,8 +197,8 Sua tillgångar :i179,s ; 4.259,3 Nettoöknlng: 41.72, tillgångar. I. låneskulder Sua eget kapital 216,5 254, ,1 Bilaga 1: Jäförelse ed kouneri norra o ellersta Bohuslän Förändring av låneskuldl kounkoncernen26-29förd på respektive bolag Lysekils koun o oderbolaget Stadshus AB 255,7 261,1 LEVA 66,5 118,9 LBAB LysekilsHan AB D Sua 697,2 755 zone 233,3 147, ,5 2 Till vilkanylnvesterlngarhar lånen gått. Kounfulläktigesbesluto investeringar, borgen och upplåningi kounen Beslut avseende LEVA ofattarvindkraftverk,kontor i Gåseberg, Lángevlksuerketsat eiottagnlngstaiion ivalbodalen enligt nedanstående; KF : besluto borgen på 8, nkr förfinansierlngav vindkraft Totalt upptaget lån KF : Beslut o borgen o 4, kr för kontor/arbetsuweni Gåseberg, kväverening Lä ngeviksverketsat elotagnlngsstarlon i Valbodalen Uppiåning i LEVA Totalt under perioden 52,4 28,4 38,7 119,5 Ze lig zh,

29 ' LYSEKILSKOMMUN Kounfulläktige (66) Sua Lysekilskoun besluto upplånlng och investeringar KF 9-7 Anskaffancieav hankran: 9,7 9,7 2. Uppiåningrespektive aortering i årsbudget -1, 2,4 17,2 27,6 3. Upplåningenligt kopletteringsbudget 24,2 35,9 34,8 94,9 4. Sua beslutadupplånlng 27-29,brulto 23,9 56,3 52, 132,2 Sua nettoupplåning kounen och Stadshus AB ,2 investeringsbudget respektive år 75,9 82,6 91,2 249,7 3:a kounens investeringar respektive år 38,3 33,6 63,4 135,3 Specifikationav investeringarfinns l årsredovisningen. Bland större investeringarkan nänas: Norra Hanproenaden, konstgräsplaner Stångenässkolan, kounhuset lnki krlsledningscentral Diverse exploateringen' Torveyr, Dalskogen 3, Spjösvik il LysekilsStadshus AB KF Borgen för lån av köp av aktier i LysekilsStuveri AB 6,1 nkr - KF Beslut o att koncerniraternt kouniåno 11,6 nkr uppiånas externt. Avserfinansieringav aktierna I LEVA, LBAB och Havets Hus AB Stadshus AB 11,7 Kounen 41,7 Sua förändring av den totala externa låneskuldeni koncernen, LysekilsStadshus Låneskuid Kreditlnstltut Lysekils Koun Sua län Lysekilskoun Iåneskulciensutveckling FR 25 Lâneskuid 25,8 i Justering för ändrad redovlsningsprinclp, 4,9 korfristig del av lângfristskuld återfört Justerat! iâ neskuld respektive âr 255,7 E Tillkoer Stadshus AB's externa lån i

30 3 (66) Enttccø än.än w. :uäâuøcü...ao uuuuu_.u =aux fnuåücwäfxuvnu >w cøaañpcüucøx...oo caczeeou_ an ciñugn* 53 :u än n_ uvcueøn vännen_ coo acucdeeov. a» uczgüun äeöåäänc. H Eon Euüâsäiouüêoucox tu...e wzüütbä.enn nä 34.3» oå.n wanna..n 3.13 uñn 8 3 E _Euuå waw a åna 8 9? e.: nw en nå? n 3 a ägna: ahah B 3.3 og cwøo a unde. Sa 35...äne Nä.. a wcupo 8a eod oc.... en 3 _uøgcsä äo a and... å od?r3 n 84 då a såå o H ao annah 3 Q ann: 24 a cøñ än: a oqü ü Enea... und? ä MS ooä.n E» aa R. onâ 8a.H useb.5.55 än_ växuuzw_. annu... Cuban s_ å.: _ b_ å.: :Saw E: Lab_ H7: :Bon uhneue_.un 8:9_ cøäzøoøøz usa :Häng avh; Ia cocaeêou_ Eåøocñ Euucou_ ånga.. oon nånn å_ på. 5558_.n aa.ocseeox.n33 oon Nnä vixwocw_ LYSEKILSKOMMUN Kounfullakti ge

31 Kounfulläktige 2 l (66) Flnansåerfng hankran KF : 9D +.1 enngt avtal SEB Kounvesi Bäaga 2 Seb Jäförelse ränikoslnad SEB iü-rânta Hankran Datu Stlhor9 rdarglnal Rånia fa , ,2, ,5, ,18, , ,97, , , ,63, ,56, , ,5, , ,1 Epr-iO,51,1 4. 2,9 2,3 1. 1, , ,73.,1.,9,5,6 1 Diff Slâaåcounlnvesl KI-ränla arginal Rån1a å 4.87,3 3,95, 2,4, 2,. 1,4, ,2. 1.2, 1.2,5 1.,.,,75,,75,3,75,3,7,.65, Genosniltllgränlediffsenaste 12 ánadersperioden Beräknad lägre ránlakoslnadseb Senaste 12 ånaderna ganurnsntttsskuld på kran 9,1 nk 23 66, 1211 ur E19

32 I _ LYSEKILSKOMMUN Göteborg Koentartill"Uppgifter o låneskuldensrisker ' ett helhetsgersgelctiv" Vi fokuserarhär enbart till"kapitalbürdningensvärde" so nyckeltal/ riskparaeteroch förbiser övriga finansiellarisker. Vi lägger inte heller några synpunkterpå Lysekllspartieisbedöningavseende "vägd löptid för kounkoncernensiåneskuld", efterso frågan ger ett stort utaynnne för subjektiva bedöningar.istället försöker vi fånga upp kepitaibindningenspraktiska betydelse efterso finanskrisenhar gett oss en lektion,i att det en väsentlig skillnadellan praktikoch teori när det gällervad kapitalbindningenär y_är_d. Vi står dock fastvid att kounkoncernenskapitalbindxiingpå 2,47 år, i enlighet ed vår rapport per årsskiftet, är realistisk ed tanke på förutsättningarnapå kredituiarloiaden.att det finns tveksaheter o hur vi skall "äta" kapitalbindrüngenoch fraför allt o den är "värd" något, är tyvärr ettsärtsat faktu. Detta är klartför alla i den svenska och internationellakreditarknadeni. finanskrisenefterdynjngar.vi har fört sådana diskussionered alla inblandande g parter för att välja en kostnadseffektivoch så säker lösning so öjligtnär det gäller kapitalbindrüngendvs. säkerställa att koncernenhar tillgångtillkapital, en också tillen rilig kostnad. Vi skall belysafrågorna so hängeri luften; finns det en risk "att Iångivarnaed kort varsel återkallarlån o närare en nüljard" och o det är relevant att "bolag har en Iåneskuld so ino :vägra få ånader förfaller." Dessa frågor drogs till sin spets tder finanskrisenvärsta dagar när krcdilniarloiadenbokstavligenfrös till is och den sk. Interbankarknadenslutade att ftgera. En svårare och er probleatisksituation är svår att tgggnå. I och ed att regeringar och cenüalbanker efter detta, ställt garantierför banksysteeti sin helhet, koer vi inte att få uppleva en sådan bankkrisigen under överskådlig fratid. Därför kan vi dra. ett par relevanta slutsatser enl. nedan. sign: å, Ku g.

j?" /_ Övriga deltagande: Sven-Gzuzøiqt' Kommunfullmäktiges sessionssal ) 1 (43) Tjänstemän: Paragrafer: Lys E K. Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ko M Wi U N

j? /_ Övriga deltagande: Sven-Gzuzøiqt' Kommunfullmäktiges sessionssal ) 1 (43) Tjänstemän: Paragrafer: Lys E K. Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ko M Wi U N Lys E K. Ls Ko M Wi U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ICOMMUNFULLIVIÄICTIGE ) 1 (43) - Sammanträdestid: 2011-02-24 Kl. 18.30 22.30 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA 2015

FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Svenska kommuner och landsting i samverkan 2015-03-30 1 (2) Kommuninvest Ekonomisk förening Medlemmarna FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Kallelse Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Förändringens vindar blåser över SRF

Förändringens vindar blåser över SRF NR 3 2011 ACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 3 2011 A C k o r d s c e n t r a l e n nyheter Intervju med Mikael Carlson, SRF:s förbundsordförande och Mikael Kubu, vd för Ackordscentralen Förändringens vindar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Medlemssamråden uppskattas. De skapar dialog. Ann-Charlotte Stenkil, ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening var en av de förtroendevalda

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum 2010-02-15 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Ärenden till

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Morgondagens arbetskraft

Morgondagens arbetskraft Nr 3 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Morgondagens arbetskraft Samtal med Peter Norman, finansmarknadsminister Anette Åkesson, ordförande i valberedningen för Kommuninvest ekonomisk

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer