Övriga deltagande: Kommunfullmäktigessessionssal. Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tjänstemän: LYSEKl LS Ko NI M U N KOMMUNFULLIVIÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övriga deltagande: Kommunfullmäktigessessionssal. Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tjänstemän: LYSEKl LS Ko NI M U N KOMMUNFULLIVIÄKTIGE"

Transkript

1 LYSEKl LS Ko NI M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLIVIÄKTIGE 1 (66) - Saanträdestid: kl Lokal: Beslutande Se sid 2. Kounfulläktigessessionssal Tjänsteän: Övriga deltagande: Ola Ingevaidson, adinistrativ chef Lena Fischer, kounchef, Eva-Lott Swahnberg,ekonoicheñ MikaelPehrson, controller, 38 Heiena Svensson, ekono, Paragrafer: Sekreterare: Ordförande: ars Karlsson Justerare: /Ã.J r

2 2 (66) BESLUTANDE: Ledaöter Ersättare Göte Nyberg (S) Ann-Charlotte Ströwall (FP) Klas-GöranHenriksson (S) Roland Karlsson (FP) Per-Gunnar Ahlströ (K) Birgitta Vikingsson (S) Torbjörn Stensson (S) Eva Leandersson (S) Yngve Berlin (K) Marianne Larsson (FP), Sven-Gunnar Gunnarsson (S) Anne-MarieSöderströ (S), Carina Wallströ (S) Margareta Carlsson (S) Jan-Erik Andersson (S) Bill Wallberg(S) Anette Björander (S) Sven Forsberg (S), Hasse Ohlsson (S) Klas Mellgren (S) Solveig Aronsson (S) Torsten Vikingson (S) Curt Olsson (FP) Britt-Marie Govik (FP) Britt-Marie Didriksson Burseher (FP) Carin Friberg(FP), Lars-Åke Olsson (FP) Christina Rörvall-Dahlberg(C) Siw Lycke (C) Hans Nordlund (M) Gerd Persson (M), Leif Jönsson (M) Marita Ferell-Lagrell (M), ElisabethLarsson (KD) Inge Löfgren (MP) Susanne Baden (MP), Ronald Robrant (LP) Mats Karlsson (M) To Govik (FP) Vid uppropet var, av 41 utsedda kotnunfullälctige,33 ordinarie ledaöter och 6 ersättare närvarande. ilt (bill: (l)

3 Kounfulläktige 2 i (66) 38 INTERPELLATIONTILL KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDEANGÅENDE KOMMUNENS LÄNESKULD Dnr: LKS Ronald Robrant (LP) har i interpellation till kounstyrelsens ordförande ställt fyra frågor o kounens låneskuld enligt nedan: l. Har kounkoncernenslåneskuldnågonsin varit högre än vad den var vid årsskiftet l? 2. Under innevarandeandatperiod har kounkoncernenslåneskuldso sagt ökat ed er än 2 iljoner.till vilkanyinvesteringarhar dessa iljonergått och hur ser den beloppsässigafördelningen ut? 3. En ycket stor del av kounkonceenslån utgörs av s.k. KI-räntelån. Enligt villkoren är dessa uppsägningsbara från långivarens sida ed två ånaders varsel. Fra till , då bostadsbolagets stora lån förfaller, skulle följaktligener än 9 % av kounkoncernenslån förfalla till betalning. O det skulle vara förorsakat av en kris på arknadenskulle den sannolika effekten bli att kounen skulle vara tvingad att betala väldigt hög ränta för att få. tillgångtill nya krediter. O detta skulle ske tillsaansed ycket negativa rubriker i edia, vad tror Du detta skulle få for effekt på invånarnas förtroende för kounen? 4. Kounens bostadsbolaghar skulder uppgående till 375 iljoner.bolagets lånestock förfaller innan utgången av juli 21. Bedöer Du att kounstyrelsenpå ett acceptabeltsätt utövar sin tillsynoch styrning över de kounägda bolagen? Beredning Interpellation från Ronald Robrant (LP) Kounfulläktigebeslutar att interpellationen får ställas. Kounstyrelsens ordförande länar svar på interpellationen. Svaret har saanfattats i bilagatillprotokollet. Ronald Robrant tackarfor svaret. /âz b; Mitä * 9

4 Kounfulläktige (66) LYSEKILSKOMMUN 39 INTERPELLATIONTILL KOMMUNSTYRljILSENSORDFÖRANDE OM KOMMUNENS PLANER ATTREVIDERA ÖVERSIKTSPLANEN Dnr: LKS Inge Löfgren (MP) har i interpellation 21»4-12 ställt följande frågor o revideringen av kounens översiktsplan: l. Koer kounen att revidera översiktsplanenunder nuvarande andatperiod? 2. Varför har inte aktualiseringsarbetetpåbörjats såso lagstiftningenanger? 3. När koer nästa översiktsplan att vara klar? Beredning Interpellation ñån Inge Löfgren (MP) Kounfulläktigebeslutar g interpellationenfår ställas. Kounstyrelsens ordförande länar följande svar: 1. Arbeteted en aktualiseringsförklaringav Översiktsplanenhar påbörjats ino sahällsbyggnadstörvaltningen.enligt nuvarande planering koer ett underlag för ett koande beslut o aktualitetsförlçlaringatt behandlasav kounstyrelsens ledningsutskottunder aj ånad. 2. Aktualiseringsarbetethar påbörjats. 3. Enligt nu gällande planering beräknaskounfulläktigekunna behandlaen aktualiseringsförklaringav Oversiktsplanenunder hösten 21. Inge Löfgren tackarför svaret. //M "kran vi)

5 Kounfulläktige (66) LYSEKILSKOMMUN 4 MOTION ANGÃENDE PLANERAD FÖRSÄLJNINGAV FASTIGHETEN BOVIKS SKOLA Dnr: LKS Yngve Berlin (K) har i otion föreslagit, att kounfulläktigelyfter bort fastigheten Boviks skola från kounens forsäljningsplan. Kounfulläktigesordförande har reitterat otionen till kounstyrelsen. Adinistrativechefen skriver i sitt yttrande bland annat att Boviks skola inte finns upptagen i någon beslutad försäljningsplan for kounala fastigheter och kan således inte lyftas bort från en sådan so otionären föreslår. Beredning Yngve Berlins otion Kounfulläktigesprotokoll , 25. Adinistrativechefens tjänsteskrivelse Kounstyrelsensprotokoll , 53. Yrkanden Roland Karlsson (FP): bifalltill kounstyrelsensförslag. Kounfulläktigebeslutari enlighet ed kounstyrelsens förslag a_tt att ed hänvisning till kounlednjngskontorets yttrande anse otionen besvarad. t? á' ig til)

6 Kounfulläktige (66) 41 MEDBORGARFÖRSLAGOM ATT SÄTTAUPP SOPTUNNORPÅ FÖRENINGSGATANOCH GRÄNSGATAN Dnr: LKS Marianne Madsen, Lysekil,har i edborgarförslag föreslagit, att an sätter upp soptunnor på Föreningsgatan och Gränsgatan, fraför allt under soarperioden. Kounñlllrnäktigesordförande har reitterat edborgarförslagettillkounstyrelsen. Beredning Medborgarförslag från Marianne Madsen, Lysekil, Konrunfulläktigebeslutar att godkänna ordförandens åtgärd. /ü /g- (dräöv

7 Kounfulläktige (66) 42 MEDBQRGARFÖRSLêG OM ATT ANLÄGGA EN FARTDÄMPANDE FORHOJNING PÅ GRANSGATAN Dnr: LKS Marianne Madsén, Lysekil,har i edborgarförslag föreslagit, att an anlägger en fartdäpande förhöjning en bit ovanför krönet på Gränsgatan. Kounfulläktigesordförande har reitterat edborgarförslagettill kounstyrelsen. Beredning Medborgarförslag från Marianne Madsen, Lysekil, Kounfulläktigebeslutar att godkänna ordförandens åtgärd. 21'/ h (WW Lä)

8 Kounfulläktige (66) LYSEKILSKOMMUN 43 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT INFÖRA HUNDSKATT Dnr: LKS Marianne Madsen, Lysekil,har i edborgarförslag föreslagit, att an inför hundskatt i Lysekilso ett led i att inska hundaas nedstltsning. Kounfulläktigesordförande har reitterat edborgarförslaget tillkounstyrelsen. Beredning Medborgarförslag från Marianne Madsen, Lysekil, Kounfulläktigebeslutar att godkänna ordförandens åtgärd.

9 Kounfulläktige (66) 44 MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTINARBETA BOENDEFORMEN SMÃBO I KOMMANDE DETALJPLANERPÅ SKAFTO Dnr: LKS Jan-Eric Ericsson, Skaftö, har i edborgarförslag föreslagit, att kounen i koande detaljplaner på Skañö inarbetarboendeforen Såbo. Kounfulläktigesordförande har reittcrat edborgarförslaget till kounstyrelsen och iijö- och byggnadsnänden. Beredning Medborgarförslag från Jan-Eric Ericsson, Skaftö, Kounfulläktigebeslutar att godkänna ordförandens åtgärd. JUSTERJNG t; M M du * r,

10 Kounfuiläktige (66) 45 REDOVISNING ÖVER OBESVARADEMOTIONER Dnr: - Kouniedningskontoretredovisar förteckning över obesvaradeotioner per Beredning Balans över obesvaradeotioner. Kounstyrelsensprotokoll , 56. Kounfulläktigebeslutari enlighet ed kounstyrelsens forslag att anteckna redovisningen. *i*

11 Kounfulläktige l 1 (66) 46 REDOVISNING ÖVER OBESVARADEMEDBORGARFÖRSLAG Dnr: - Kounledningskontoretredovisar förteckning över obesvaradeedborgarförslagper Beredning Balans över obesvaradeedborgarförslag. Kounstyrelsens protokoll l, 57. Kounfulläktigebeslutari enlighet ed kounstyrelsens förslag att anteckna redovisningen. t? 1"' [tällä QÖU

12 Kounfulläktige (66) 47 REVISIONSBERÄTTELSEAVSEENDE29 ÅRS VERKSAMHETSAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET Dnr: LKS Kounrevisionenhar avläninatsin revisionsberättelseför år 29. Kounrevisionentillstyrker,att kounfulläktigebeviljarledaöter i styrelser och nänder ansvarsfrihet för är 29. Beredning Kounrevisionens revisionsberättelse för år ed årets granskningsrapporter. Kounfulläktigebeslutar g att anteckna till protokollet, att ledaöter i styrelser och nänder inte deltar i handläggningenav ärendet o ansvarsfrihet för respektive verksahet sat kounstyrelsen, övriga nänder och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet for 29 års förvaltning och räkenskaper. r

13 Kounfulläktige (66) 48 BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING FÖR ÄR 29 Dnr: LKS Ekonoienheten har upprättat bokslut och årsredovisning för Lysekilskoun sat saanställd redovisning för Lysekilskouns salade verksaheter för år 29. Årsredovisningen skall överlänas till kounfulläktigeso har att fatta besluto godkännande av densaa. Årets resultat enligt balanskravet uppgår till 16,7 nkr. Enligt kounallagen8 kap 5 a skall, o kostnaderna ett vissträkenskapsåröverstiger intäkterna, det negativa resultatet återställas under de närast följande tre åren. Underskottet från 28 på 5,8 nkr kan återställas ed årets resultat. l budgeten för 29 beslöts att avsätta edel för fratida pensionsutbetalningarpå 5 nkr, vilketårets resultat edger. Beredning Ekonoienhetenstjänsteskrivelse ,inkl. årsredovisning 29. Kounstyrelsensprotokoll , 74. Yrkanden Roland Karlsson (FP), Torbjörn Stensson (S), Christina RÖrvaIl-Dahlberg(C), Klas-Göran Henriksson (S), Jan-Erik Andersson (S) och Ann-Charlotte Ströwall (FP): bifalltill kounstyrelsens förslag. Roland Robrant (LP): tillägg,att förslaget till årsredovisning kopletteras ed en utförlig riskanalysöver kounkoncernenslåneskuld sat att årsredovisningens sida 12 förses ed en förklaringvad so åsyftas ed eningen Svårod går före fall- så lyder ett känt ordspråk. Torbjörn Stensson (S): bifalltill Ronald Robrants tilläggsyrkanden. Propositionsordning: Kounfulläktigegodkänner följande propositionsordning: Proposition på kounstyrelsens förslag. Propositionpå Ronald Robrants fl. tilläggsyrkandei att-sats 1. Proposition på Ronald Robrants fl. tilläggsyrkandei att-sats 2.

14 Kounfulläktige (66) Propositioner Ordföranden ställer proposition på kounstyrelsens forslag och finner att kounfullälctigebeslutarbifallaförslaget. Ordföranden ställer proposition på Ronald Rornbrants tilläggsyrkandei att-sats looh finner, att kounfulläktigebeslutaravslå yrkandet. Oröstning begärs. Kounfulläktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst for bifalltillronald Robrants tilläggsyrkandei att-sats l. Nej-röst for avslag. Oröstningsresultat Kounfulläktigebeslutared 6 ja-röster, 27 nej-röster ooh 1 Ronald Robrants tilläggsyrkandei att-sats l (se oröstningsbilaga). ledaot so avstår att avslå Ordföranden ställer proposition på Ronald Robrants tilläggsyrkandei att-sats 2 och finner, att kounfulläktigebeslutaravslå yrkandet. Oröstning begärs. Kounfulläktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst for bifalltillronald Robrants tilläggsyrkandei att-sats 2. Nej «röst för avslag. Oröstningsresultat Kounfulläktigebeslutared 5 ja-röster, 28 nej-röster och l ledaot so avstår att avslå Ronald Robrants tilläggsyrkandei att-sats 2 (se oröstningsbilaga). Kounfulläktigebeslutari enlighet ed kounstyrelsens forslag att att fastställa 29 års bokslut ed redovisad resultaträkning, finansieringsanalysoch balansräkningfor kounen, underskottet från 28, 5,8 nkr, reglerasi 29 års balanskravsresultat, att att 5 nkr avsätts och öronärks i balansräkningenfor fratida finansieringav pensionsâtaganden, sat i övrigt godkänna kounstyrelsens årsredovisning.

15 Kounfulläktige (66) Reservationer Mot beslutet anäler ledaoten Ronald Robrant (LP) skriftligareservationer, dels avseende kounens lånesktlld(se bilaga),dels avseende kounchefens koentar i årsredovisningen. Dessuto länar ledaoten Torbjörn Stensson (S) skriftligreservation.

16 Kounfulläktige (66) Orrlröstningsbilaga1 NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA -VOTERING 48-1 KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST Göte Nyberg -i _- Klas-GöranHenriksson

17 Kounfulläktige Oröstningsbilaga2 NÄRVARO-l OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING 48-2 KOMMUNFULLMÄKTIGE JA NEJ AVST Göte Nyberg -i IlüilIQMIEHäiiiIiiiMHäHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIEIIIIII IIHIEHEEE5EEH5EEEMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEHIIIIIIIEIIIIII IlüllIQläMEiEEEMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIEEIHIII IIEIIiEQ5EEiäHEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIEIIIIIIIIII Britt-Marie Kjellgren Per-GunnarAhlströ

18 Kounfulläktige (66) 1(1) ronald.robranttâülvsekilspartiet.nu RESERVATION 2 Mot Kounfulläktige i Lysekil beslut l ärende 1. Bokslut och årsredovisning för år 29 Kounfulläktige i Lysekil Svårntoti går före fall- så lyder ett känt ordspråk? Under rubriken Koentar i konn-nunens årsredovisning 29 har kounehefen givits plats att på sidan 12 uttrycka egna reflektioner.under deirubriken Vad värdesätter vi? står att läsa: Svår-od går före fall - så lyderett känt ordspråk. Ett sådant synsätt leder i rakt otsatt riktning än vår vision för Lysekil. Detta stycke befannsav flera so inst sagt svåaiörstâeligt. Därför yrkadevi på att årsredovisningen skulle förses ed en förklaringvad so åsyftades ed nända stycke. På frågan vad kotchefenåsyñade var svaret från denne att detta skulle vara en travesti på Högocl går fore fall so hon sedan försökte utveckla vidare. Men, den so enbart läser årsredovisningen och inte har hört kounchcfens utläggning ställer sigju likso vi frågan vad konnchefert egentligen enar. Utgår an från att kounchefentravesterar (eller ailuderar, so förodligen är det est korrekta begreppet),undrar läsaren vad konnchefensyñar på. Många läsare koer lkso vi att fråga sig: syftar hon på anställda so frafört kritiska åsikter vid de kaosartade förändringarso ägt ru i kounen? Eller syftar kounchefenpå edia, so inte rapporterat såso konnchefenhade önskat? Eller kan det vara så att kotnunchefensyñarpå de tönroendevaldaso hatt annorlundaåsikter än de so har fraförts av kounledningen? Sedan kan detjtl också vara en och annan so :iueratror att ordspråket lyder "Svårod går före fall. Så står detju in en årsredovisning utgiven av en koun, därtill uttalat av kounens högsta tjänstean! Nog koer ånga att ttndra hur ett sådant stycke kan ha fått Eov att passera en kotftliläktigeforsaiing? seki1spartiet LYSEKILSPARTIELNU e-post vrwvlnlysekilspartletnu.tustering /Z/ rt (MK (3

19 Kounfulläktige (66) LYSEKILSKOMMUN Reservation Häred reserverarjag ig ot kounñtlläktiges beslut i ärende , att fastställa bokslut och årsredovisning För 29. Avårsredovisningen fragår att konununkoitcernetaslâneskuld under ntandatpeiioden ökat ed er än 2 iljorter kronor, och ttppgåt' nu till närare 9 iljonerkronor. Även borgensåtagaitden och investeringarhar ökat kraftigt under denna tid. Sveriges Konnnuner och Landsting har vid fleratillfällenpåpekat att lånesktrldenär ett av Lysekilskoun största proble, fraförallt För att denna ökar konnnunens sårbarhet vid en råntehöjning. Det har också frakoit att en stor del av läneskttlden bestårav sk KIrttntelåzi, vilkakan sägas upp ed 2 :aiånadersvarsel. Skalle detta ske kan kounen snabbt ltanuia i en situation där an antingen tvingas ta andra, dyrare krediter, eller avyttra tillgångar. I debatten fraförde korstyrelserts ordförande att han inte ser konntnkoiiceriiens iåneskttld so ett stort proble, detta d han anser att tillgångarnakraftigt överstiger skulderna. Detta är anärkningsxrätt,särskilt ot bakgrund att Roland Karlsson, tidigare under socialdeokratisktstyre, alltid påpekat att lånesktllden,so då var betydligtlägre, åste inskas. Vid kotntñilläktigessaanträde, yrkaderonald RoInbranttfLP),att årsredovisningen skulle kopletterased en tttiörlig riskanalysvad gäller konnkoncerrteits lånesloild, viiketjagyrkadebifalltiil. 'Fyvätr valde kounfulläktigesajoriteten avstå detta, enligt in ttppfattning kloka förslag. i själva verket är det obegripligtatt förtroendevalda ledaöter från båda blocken inte anser att konunnnkoitcernenslåneskttld behöverriskbedöas,när den nu ttppgår till snart en iljard kronori vår lillakoun. l satliga årsredovisningarfrån börsnoterade aktiebolagfinns det alltid ed en opartisk bedöningav vilkarisker bolagen står inför i fratiden, detta naturligtvisav hänsyn till aktieägarna, so skail kunna 11a en rilig öjlighet att bedöao an skall fortsätta sitt engageang i bolaget eller avveckla detta. Ikounens årsredovisning saknas detta. I stället bedyrat-satliga, konnnanalråd,oppositionsråd och kounchef,att kounen går en ljus fratid till ntötes. Särskilt konttcltefens konteittat' tillårsredovisningen är anärkningsxrärtsubstanslös. Hon inleder ed eningen svårod går före fatt-så lyder ett känt ordspråk. För det första lyder ordsprâket högod går före fail",vilketjagtror att kotttlcilefenär edveten o. För det andra, o det är så att konnnunchefenär edveten, o den rätta lydeisen, vore det intressant att tå veta vad hon i så fall enar ed att "svårod

20 A LYSEKILSKOMMUN Kounfulläktige (66) 49 FRAMTIDA ÄGANDE MM AV KOLLEKTIVTRAFIICENI VÄSTRAGÖTALAND Dnr: LKS Regionala ägarrådet har under ett par års tid haft so uppdrag att so företrädare för kouner och region utreda, analyseraoch diskutera olika fratidslösningarför kollektivtrafikensorganisation, finansiering. Arbetet påbörjades i indre skala so en översyn av aktieägaraxrtaletsbilaga13 en har efter hand utvidgats till att beröra själva gndvalarnaför aktieägaravtalet. Regionala ägarrådet har i skrivelse rekoenderatägarna att VG-regionen fr.o skall vara ensa ägare, länstrafikansvarigoch trafikhuvudanför den lokala och regionala kollektivtrafikeni Västra Götaland och att en skatteväxlinggenoförs. Förslaget innebär, att beslut skall fattas vid Västtrañks årsstäa satidigt so an skall initiera det arbete so åste till for att utveckla och precisera föreslagnaprinciper i tydliga lösningar och regler. Beredning Regionala Ägarrådets skrivelse inkl. slutrapport och skatteväxlingsunderlag. Adinistrativechefens tjänsteskrivelse Kounstyrelsensprotokoll , 55. Kounfulläktigebeslutari enlighet ed kounstyrelsens förslag att att att att Västra Götalandsregionenfro skall vara länstrañkansvarigoch trafikhuvudrnanför den lokala och regionala kollektivtrafikeni Västra Götaland enligt lag (1997:734) o ansvar for viss kollektivpersontrafik, en skatteväxlingskall genoföras for att öjliggöra detta, villkorenfor ovanstående skall regleras i ett nytt avtal ellan kounerna och Västra Götalandsregionen, sat läna fullakt till kounstyrelsens ordförande att i anslutning till Västtrafiks årsstäa säga upp nu gällande aktieägaravtalavseende Västtrafik AB per sat att teckna nytt avtal ed ovan nända inriktning. h, lr "tillföra till 4\

21 Kounfulläktige (66) 5 GEMENSAM NÄMND FÖR VUXENUTBILDNINGENI LYSEKILSOCH SOTENÄS KOMMUNER Dnr: LKS Ledningsutskottet uppdrog vid sitt saanträde , Nr 175-7, åt förvaltningschefen för Vuxenutbildningenatt utreda frågan o saarbete ed Sotenäs koun kring vuxenutbildningen.utredningen genofördes av Munkeby Organisations & Ledarutveckling AB och överlänades till kounchefernai de båda kounerna Frågan har sedan dess varit föreål för överläggningarellan kounerna och förvaltningschefen för gynasie- och vuxenutbildningsförvaltningarnai Lysekilgavs i uppdrag att ed utgångspunkt från tidigare utredning utarbeta ett förslag till att utvidga uppdraget för Lysekil-Sotenäsgynasienärnndtill att också ofatta vuxenutbildningeni de båda kounerna. Förvaltningschefen överlänade sitt förslag I detta föreslås, att vuxenutbildningeni de båda konnnuneasaanfors till en förvaltning under en geensa politisk ledning. Förändringen föreslås träda i kraft Beredning Ledningsutskottets protokoll 27- l O-l 8, Nr Förvaltningschefens utredning Ledningsutskottets protokoll , 31. Personalchefernastjänsteutlåtande Kounstyrelsens protokoll , 54. Yrkanden Ronald Robrant (LP): att âterreittera ärendet till kounledningskontoret för att koplettera beslutsaterialet ed saanfattningar och slutsatser från utredningar genoförda av Munkeby AB,N:a Bohuslän och Fyrbodals kounalförbund. Roland Karlsson (FP), Klas-Göran Henriksson (S), Torbjörn Stensson (S) och Christina Rörvall-Dahlberg(C): bifalltill kounstyrelsens förslag. Propositionsordning Kounfulläktige godkänner följande propositionsordning: Proposition på Ronald Robrants återreissyrkandeot att avgöra ärendet idag. O kounfulläktige beslutar att avgöra ärendet idag, proposition på kounstyrelsens förslag.

22 Kounfulläktige (66) Propositioner Ordföranden ställer proposition på Ronald Robrants återreissyrkande ot att avgöra ärendet idag och finner, att kounfulläktigebeslutaravgöra ärendet idag. Ordföranden ställer proposition på kounstyrelsens förslag och finner, att kounfulläktigebeslutarbifallaförslaget. Kounfulläktigebeslutari enlighet ed kounstyrelsens forslag att fro biida en geensa forvaltningsorganisation for vuxenutbildningeni Lysekilsoch Sotenäs kouner, att Lysekil-Sotenäs gynasienäinnd ges ansvaret för den politiska ledningen av vuxenutbildningen i de båda kounerna och att nänden nanändras till Lysekil-Sotenäsgynasie- och vuxenutbildningsnänd, a_tt godkänna upprättat förslag till saverkansöverenskoelseellan Lysekils och Sotenäs kouner, att a_tt godkänna upprättat forslag till regleente for Lysekil-Sotenäs gynasie- och vuxenutbildningsnänd șat ñ'.o avveckla vuxenutbildningsnändenoch satidigt entlediga satliga ledaöter och ersättare i nänden. Reservation Mot beslutet anäler ledaoten Ronald Robrant (LP) skriñlig reservation. *nu* ti)

23 Kounfulläktige (66) 1(1) RESERVATION Mot Kounfuiläktigel Lysekil beslut l ärende 13. Geensa nänd för vuxenutbildningenl Lysekils och Sotenäs kouner Kounfulläktige i Lysekil Geensa nänd för vuxenutbildningen,återigen fattas beslut av stor vikt utan beslutsunderlag! Först, låt oss först säga att Lysekilspaitieti grund och botten är positivt tillsaarbeten över koigränserna. Men, so så ofta tidigare finner vi brister och underligheter i beslutsundertageai.i tjänsteskrivelsen, so undenecknatsav gyrnasiechefenonäzis tre utredningar: o Utredning genoförd av Mitnkeby' Organisations & LedaruhüecklingAB g Utredning ellan de 5 nordbohuslänskakounerna o utökad saverkan g lcring vuxenutbildningen Fyrbodals Kounaltörbttndssttegidokuezited förslag till ökad saverkanino vuxenutbildningeni Fyrbodalsoxådet Undertecknad fann det underligt redan när ärendet bereddasav kounstyrelsen att ingen av de nända utredningarnavar bllagda. Ej heller fanns det ed någon slags saanfattningöver dessa pågående utredningar. Frågan är, hade kounfulläktigeunderlagför att fatta ett klokt beslut?o ledaöterna hade tätt frågan o vad so exepelvisfyrbodals strategidokuenthandlade o, skulle ed all sannolikhet väldigtfå kunnat läna ett svar. Och ännu färre hade kunnat svara på vilkeninverkannända strategidokuenthar på en geensa vnxentatbildningsnändi Lysekil. Mest anärloaingsvärt finner vi att den tjänsteskrivelse so var undertecknad av gynasiechefcntill 99 % var ett plagiatav den utredning so var genolörd av Munkeby Organisations & LedarutveckiingAB Detta utan en antydan tiil ve den verkligaupphovsannenvar. Så här bör inte kounens högre tjänsteän i kounen hantera tjänsleskrivelser; då utgör de inte de föredöen vi vill se. Och speciellt viktigt anser vi att det goda R3- redöet är ino utbildningsorådetl sekilspartiet LYSEKILSPARTEETJQU e-post infotñiysekilsparttetnu wwvelysekltspartlehnu _r......,,,_,,_._,..._4_1..._, t i _u... _ n: in al)

24 Kounfulläktige (66) 51 AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT I KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS Peter Ahlberg (S) har i skrivelse avsagt sig uppdraget so ledaot i kounstyrelsen. Beredning Peter Ahlbergs skrivelse Kounfulhnäktigebeslutar att godkänna avsägelsen, g att reittera ärendet tillvalberedningen,sat fraföra ett tack för det arbete so nedlagts.

25 25 LYSEKILSKOMMUN Kounfulläktige , (66) 52 VAL AV LEDAMOT OCH ERSÄTTAREI KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS Peter Ahlberg (S) och Gunnel Pettersson (S) har länat sina uppdrag so ledaot resp. ersättare i kounstyrelsen. Noinering Klas-Göran Henriksson (S): att so ny ledaot i kounstyrelsen utse nuvarande ersättaren Ann-Marie Söderströ (S) och att so nya ersättare i koinunstyrelsen utse Klas-Göran Henriksson (S) och Birgitta Vikingsson (S). Kounfulläktigebeslutar g att so ny ledaot i kounstyrelsen t.o utse nuvarande ersättaren Ann-Marie Söderströ (S), Algatan 18C, Lysekil,sat att so nya ersättare i kounstyrelsen to utse Klas-Göran Henriksson (S), Kaprifolvägen 14, Lysekil och Birgitta Vikingsson (S), Finnsbo 32, Lysekil.. f

26 Kounfulläktige (66) 53 AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM ERSÄTTARE1 LYSEKIL-SOTENÄS GYMNASIENAMND Dnr: LKS ElisabethHolqvist (C) har i skrivelse avsagt sig uppdraget so ersättare i Lysekil-SotenäsGynasienänd. Beredning ElisabethHolqvists skrivelse Kounfulläktigebeslutar g godkänna avsägelsen, ä att reittera ärendet till valberedningen,sat fraföra ett tack för det arbete so nedlagts.

27 Kounñilläktige (66) 54 VAL AVERSÄTTAREI LYSEKIL-SOTENÄSGYMNASIENÄMND Dnr: LKS ElisabethHolqvist (C) har länat sitt uppdrag so ersättare i Lysekil-Sotenäs gynasienänd. Noinering Christina RörvalI-Dahiberg(C): att so ny ersättare i Lysekil-Sotenäs gynasienändutse Fredrik Christensson, Brastad. Kounfulläktigebeslutar g so ny ersättare i Lysekil-Sotenäs gyrnnasienänd t utse Fredrik Christensson, Brastad..TUSTERING /

28 Svar _ LYSEKILSKOMMUN Kounfulläktige (66) Bilagatill 38 - på interpellation Svar på interpellation från Ronald Robrant, Lvsekilspartleto iåneskuiden 1 Har låneskulden någonsin varit högre än vid årsskiftet Nej, en även tillgångarnaoch det egna kapitalet är högre än någonsin. Belopp [kr Sua iåneskulder 692,2 895, förändring Justering förändrad Redovlsningsprlnclp4,9 +22,8 +197,8 Sua tillgångar :i179,s ; 4.259,3 Nettoöknlng: 41.72, tillgångar. I. låneskulder Sua eget kapital 216,5 254, ,1 Bilaga 1: Jäförelse ed kouneri norra o ellersta Bohuslän Förändring av låneskuldl kounkoncernen26-29förd på respektive bolag Lysekils koun o oderbolaget Stadshus AB 255,7 261,1 LEVA 66,5 118,9 LBAB LysekilsHan AB D Sua 697,2 755 zone 233,3 147, ,5 2 Till vilkanylnvesterlngarhar lånen gått. Kounfulläktigesbesluto investeringar, borgen och upplåningi kounen Beslut avseende LEVA ofattarvindkraftverk,kontor i Gåseberg, Lángevlksuerketsat eiottagnlngstaiion ivalbodalen enligt nedanstående; KF : besluto borgen på 8, nkr förfinansierlngav vindkraft Totalt upptaget lån KF : Beslut o borgen o 4, kr för kontor/arbetsuweni Gåseberg, kväverening Lä ngeviksverketsat elotagnlngsstarlon i Valbodalen Uppiåning i LEVA Totalt under perioden 52,4 28,4 38,7 119,5 Ze lig zh,

29 ' LYSEKILSKOMMUN Kounfulläktige (66) Sua Lysekilskoun besluto upplånlng och investeringar KF 9-7 Anskaffancieav hankran: 9,7 9,7 2. Uppiåningrespektive aortering i årsbudget -1, 2,4 17,2 27,6 3. Upplåningenligt kopletteringsbudget 24,2 35,9 34,8 94,9 4. Sua beslutadupplånlng 27-29,brulto 23,9 56,3 52, 132,2 Sua nettoupplåning kounen och Stadshus AB ,2 investeringsbudget respektive år 75,9 82,6 91,2 249,7 3:a kounens investeringar respektive år 38,3 33,6 63,4 135,3 Specifikationav investeringarfinns l årsredovisningen. Bland större investeringarkan nänas: Norra Hanproenaden, konstgräsplaner Stångenässkolan, kounhuset lnki krlsledningscentral Diverse exploateringen' Torveyr, Dalskogen 3, Spjösvik il LysekilsStadshus AB KF Borgen för lån av köp av aktier i LysekilsStuveri AB 6,1 nkr - KF Beslut o att koncerniraternt kouniåno 11,6 nkr uppiånas externt. Avserfinansieringav aktierna I LEVA, LBAB och Havets Hus AB Stadshus AB 11,7 Kounen 41,7 Sua förändring av den totala externa låneskuldeni koncernen, LysekilsStadshus Låneskuid Kreditlnstltut Lysekils Koun Sua län Lysekilskoun Iåneskulciensutveckling FR 25 Lâneskuid 25,8 i Justering för ändrad redovlsningsprinclp, 4,9 korfristig del av lângfristskuld återfört Justerat! iâ neskuld respektive âr 255,7 E Tillkoer Stadshus AB's externa lån i

30 3 (66) Enttccø än.än w. :uäâuøcü...ao uuuuu_.u =aux fnuåücwäfxuvnu >w cøaañpcüucøx...oo caczeeou_ an ciñugn* 53 :u än n_ uvcueøn vännen_ coo acucdeeov. a» uczgüun äeöåäänc. H Eon Euüâsäiouüêoucox tu...e wzüütbä.enn nä 34.3» oå.n wanna..n 3.13 uñn 8 3 E _Euuå waw a åna 8 9? e.: nw en nå? n 3 a ägna: ahah B 3.3 og cwøo a unde. Sa 35...äne Nä.. a wcupo 8a eod oc.... en 3 _uøgcsä äo a and... å od?r3 n 84 då a såå o H ao annah 3 Q ann: 24 a cøñ än: a oqü ü Enea... und? ä MS ooä.n E» aa R. onâ 8a.H useb.5.55 än_ växuuzw_. annu... Cuban s_ å.: _ b_ å.: :Saw E: Lab_ H7: :Bon uhneue_.un 8:9_ cøäzøoøøz usa :Häng avh; Ia cocaeêou_ Eåøocñ Euucou_ ånga.. oon nånn å_ på. 5558_.n aa.ocseeox.n33 oon Nnä vixwocw_ LYSEKILSKOMMUN Kounfullakti ge

31 Kounfulläktige 2 l (66) Flnansåerfng hankran KF : 9D +.1 enngt avtal SEB Kounvesi Bäaga 2 Seb Jäförelse ränikoslnad SEB iü-rânta Hankran Datu Stlhor9 rdarglnal Rånia fa , ,2, ,5, ,18, , ,97, , , ,63, ,56, , ,5, , ,1 Epr-iO,51,1 4. 2,9 2,3 1. 1, , ,73.,1.,9,5,6 1 Diff Slâaåcounlnvesl KI-ränla arginal Rån1a å 4.87,3 3,95, 2,4, 2,. 1,4, ,2. 1.2, 1.2,5 1.,.,,75,,75,3,75,3,7,.65, Genosniltllgränlediffsenaste 12 ánadersperioden Beräknad lägre ránlakoslnadseb Senaste 12 ånaderna ganurnsntttsskuld på kran 9,1 nk 23 66, 1211 ur E19

32 I _ LYSEKILSKOMMUN Göteborg Koentartill"Uppgifter o låneskuldensrisker ' ett helhetsgersgelctiv" Vi fokuserarhär enbart till"kapitalbürdningensvärde" so nyckeltal/ riskparaeteroch förbiser övriga finansiellarisker. Vi lägger inte heller några synpunkterpå Lysekllspartieisbedöningavseende "vägd löptid för kounkoncernensiåneskuld", efterso frågan ger ett stort utaynnne för subjektiva bedöningar.istället försöker vi fånga upp kepitaibindningenspraktiska betydelse efterso finanskrisenhar gett oss en lektion,i att det en väsentlig skillnadellan praktikoch teori när det gällervad kapitalbindningenär y_är_d. Vi står dock fastvid att kounkoncernenskapitalbindxiingpå 2,47 år, i enlighet ed vår rapport per årsskiftet, är realistisk ed tanke på förutsättningarnapå kredituiarloiaden.att det finns tveksaheter o hur vi skall "äta" kapitalbindrüngenoch fraför allt o den är "värd" något, är tyvärr ettsärtsat faktu. Detta är klartför alla i den svenska och internationellakreditarknadeni. finanskrisenefterdynjngar.vi har fört sådana diskussionered alla inblandande g parter för att välja en kostnadseffektivoch så säker lösning so öjligtnär det gäller kapitalbindrüngendvs. säkerställa att koncernenhar tillgångtillkapital, en också tillen rilig kostnad. Vi skall belysafrågorna so hängeri luften; finns det en risk "att Iångivarnaed kort varsel återkallarlån o närare en nüljard" och o det är relevant att "bolag har en Iåneskuld so ino :vägra få ånader förfaller." Dessa frågor drogs till sin spets tder finanskrisenvärsta dagar när krcdilniarloiadenbokstavligenfrös till is och den sk. Interbankarknadenslutade att ftgera. En svårare och er probleatisksituation är svår att tgggnå. I och ed att regeringar och cenüalbanker efter detta, ställt garantierför banksysteeti sin helhet, koer vi inte att få uppleva en sådan bankkrisigen under överskådlig fratid. Därför kan vi dra. ett par relevanta slutsatser enl. nedan. sign: å, Ku g.

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4) 1 (14) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-03-22 kl 18.30 19.10 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-01-25 kl 18.30 20.15 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (23) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-10-25 kl 18.30 20.30 Lokal: Lingatan Hotel & Conference, Brastad Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (22) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-06-20 kl 15.00-18.30 Lokal: Oscars, Lysekil Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ chef

Läs mer

Övriga deltagande: Paragrafer: Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sekreterare: Ordförande: 1 (27)

Övriga deltagande: Paragrafer: Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sekreterare: Ordförande: 1 (27) SAMMANTRADESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2013-03-21 Kl. 17.30-19.35 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktigessessionssal Se sid 2. Tjänstemän: 01a Ingevaldson, administrativ chef, sekr.

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden 2006-04-18. Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN

EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden 2006-04-18. Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnänden 2006-04-18 Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kounhuset, ru 386 ÄRENDEN 1. Organisationsförändring, kulturenheten och biblioteket 2. Bidrag

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 1 (17) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35 Lokal: Brastads Folkets hus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga närvarande: Leif Schöndell, kommunchef

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02 27 (33) 183 REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING FÖR LYSEKILS HAMN AB Dnr: LKS 2014-477 Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOAINIUNSTYRELSEN 1 (26) Sammanträdestid: 20100331 kl 09.00 15.15 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Yngve Larsson (FP) AnnCharlott Strömvøall

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

m Sammanträdesdatum 2013-03-04

m Sammanträdesdatum 2013-03-04 . -a SAMIVIANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-04 1(18) Kounstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, saanträdesru Esarp, åndagen den 4 ars 2013 klockan 09.30-12.00, 13.00-15.15 Beslutande Christian Sonesson

Läs mer

Övriga deltagande: Ajournering 19.25-19.50. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE. Kjell Hjalmarsson, ekonomichef.

Övriga deltagande: Ajournering 19.25-19.50. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE. Kjell Hjalmarsson, ekonomichef. LYSE Kl LS KO NI N] U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE ) 1 (61) - Sammanträdestid: 2012-06-27--28 Kl. 17.30 01.35 Ajournering 19.25-19.50 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2009-02-26 kl 18.30 21.50 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

Torbjörn Stensson (S) Linnér

Torbjörn Stensson (S) Linnér 1 (37) Siv 2 (37) BESLUTANDE: Ledamöter Ersättare Mats Karlsson (M) Jan Ivarsson (M) Camilla Carlsson (FP) Margareta Carlsson (S) Jan-OlofJohansson (S) Kent Karlsson (S) from. 16.15 6 Roland Karlsson (FP

Läs mer

Övriga deltagande: Paragrafer:. Ajournering19.10-19.25. Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Övriga deltagande: Paragrafer:. Ajournering19.10-19.25. Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Lys E Kl Ls KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (22) Sammanträdestid: 2013-06-27 Kl. 17.30-21.05 Ajournering19.10-19.25 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktigessessionssal Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

Stadshuset den 20 augusti 2015 kl 8:00-10:00

Stadshuset den 20 augusti 2015 kl 8:00-10:00 S~NTRÄDESPROTOKOLL TRANAs KOMMUN Deokratikoitten 2015-08-20 Sida 1 (17) Plats och tid Beslutande Stadshuset den 20 augusti 2015 kl 8:00-10:00 Per Ulfsbo, (fp) Ordförande Jan-Erik Gustavsson, (s) vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Övriga deltagande: Ajourneringkl. 19.15. Kommunfullmäktigessessionssal. Tiänstelnän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Lys E K.

Övriga deltagande: Ajourneringkl. 19.15. Kommunfullmäktigessessionssal. Tiänstelnän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Lys E K. Lys E K. Ls Ko M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMNHJNFULLINIÃÅKTIGE 1 (49) - Sammanträdestid: 2010-06-23 Kl. 16.00 22.55 Ajourneringkl. 19.15-19.35 Lokal: Kommunfullmäktigessessionssal Beslutande Se sid

Läs mer

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datu Diarienuer Marie Öberg 2015-02-25 OSN-2015-0092 Osorgsnänden Rapport till kounfulläktige av ej verkställda beslut jl SoL och LSS Förslag till beslut Osorgsförvaltningen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11 -21. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Michael Sandin (M) ordförande Christian Sonesson (M) Torbjörn LÖvendahl (S) /"r

Sammanträdesdatum 2011-11 -21. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Michael Sandin (M) ordförande Christian Sonesson (M) Torbjörn LÖvendahl (S) /r -tt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11 -21 Kounstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Rådhuset/ saanträdesru Esarp/ åndagen den 21 noveber 2011, klockan 13.30-16.15 Michael Sandin (M) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2017-02-15 kl. 08.30-09.45 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni.

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni. PROTOKOLL 2005-05-31 Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän den 30 maj 2005 kl 09.00-17.00 och den 31 maj 2005 kl 08.30-12.00 på Konferensanläggningen Skottarn, Gullholmen 58-70 NÄRVARANDE

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00. Kommunfullmäktiges sessionssal. Ola Ingevaldson.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00. Kommunfullmäktiges sessionssal. Ola Ingevaldson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (47 1 (47) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Lena Fischer,

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 28 (33) 116 KÖP AV COOPS FASTIGHETER, DALSKOGEN 1:1, 1:36 och 1:39 Dnr: LKS 2014-359-253 Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Torbjörn Stensson (FP)

Torbjörn Stensson (FP) LYSEKILs KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (29) Sammanträdestid: 2013-08-14 kl. 13.00-16.55 Ajournering16.40-16.45 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Roland

Läs mer

^ ff' Sekr^epäre^^^ Palmqvist

^ ff' Sekr^epäre^^^ Palmqvist -a BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1(21) STA F FAN STOPPS Saanträde Saanträdesdatu: 2014-02-24 Saanträdestid: Klockanl8.00-19.40 Plats: Rådhuset Paragrafer: 4-20 Beslutande: Nino Vidovic (M) Rickard Severin

Läs mer

Torbjörn Stensson (S) Klas Mellgren (S), 88-89. FilipNordqvist (obunden)

Torbjörn Stensson (S) Klas Mellgren (S), 88-89. FilipNordqvist (obunden) ) I (71) 2 (71) BESLUTANDE: Ledamöter Ersättare Mats Karlsson, lze Vice ordf. (M) Elisabet Åkerman (M) Margareta Carlsson, 2:e vice ordf. (S) Bert Jonasson (FP) Torbjörn Stensson (S) Klas Mellgren (S),

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare:

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunstyrelsen 2013-01-14 1 (10) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2013-01-14 klockan 09.00-16.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Jan-Olof Andersson (C)

Läs mer

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 2006-05-23 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Färgelanda Allhem, tisdag 2006-05-23, kl. 19.00-21:20 med ajournering mellan kl 20:00-20:25 28 ordinarie ledamöter och 5

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Ajournering 19.35. Kommunfullmäktigesalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ko NI nn U N LYSE KI LS. Sammanträdestid: 2010-06-08 kl 1 (6) 17.30 20.00 19.

Ajournering 19.35. Kommunfullmäktigesalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ko NI nn U N LYSE KI LS. Sammanträdestid: 2010-06-08 kl 1 (6) 17.30 20.00 19. LYSE KI LS Ko NI nn U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (6) Sammanträdestid: 2010-06-08 kl - 17.30 20.00 Lokal: Kommunfullmäktigesalen Ajournering 19.35-19.50 ä 2 (6) Ovriga Inedverkande: Tore

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige 28 januari 2002

Protokoll Kommunfullmäktige 28 januari 2002 Protokoll Kommunfullmäktige 28 januari 2002 Kf 1 Dnr KS01/329 024 Motion om placering av kommunens pensionsmedel, Leif Björnlod (mp) Leif Björnlod föreslår i motion att kommunen utreder möjligheten att

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datu: 1523 februari noveber, 20132009 Plats och tid Ströstadsbyggen AB i Ströstad, Sverige, 15 februari, 2013 kl. 09.00 12.30 ande tu Ronnie Brorsson, Ströstads koun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 1 (44) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2008-09-18 kl 18.30 19.30 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Siw Söderberg, sekreterare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(1 1(1 Datu: 2823 oktober, noveber, 20112009 Plats och tid Kounhuset i Tanus koun, 28 oktober, 2011 kl. 09.00 12.00 ande tu Per-Kristian Dahl, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads koune

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

føqlzrlz 81' 11 U0) Tjänstemän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Borgmästaren Lys E KI LS KO Ni M U N 08.30 12.30 Sammanträdestid: 2012-01-18 kl -

føqlzrlz 81' 11 U0) Tjänstemän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Borgmästaren Lys E KI LS KO Ni M U N 08.30 12.30 Sammanträdestid: 2012-01-18 kl - Lys E KI LS KO Ni M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINHVIUNSTYRELSENSLEDNINGSUTSKOTT 11 U0) Sammanträdestid: 2012-01-18 kl - 08.30 12.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun?

Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun? Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun? Västerviks kommun har valt att samla kommunens och de kommunala bolagens finansverksamheter under ett och samma tak, nämligen i en internbank. Internbankens

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls.

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls. LYSEK! Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINIMUNSTYRELSENSLEDN INGSUTSKOTT )1 (11) Sanlmanträdestid: 2011-12-14 kl 08.30-17.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049

3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049 3.1 FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049 Entropi AB har inkommit med finansiell rapport per den 2013-01-31 för Lysekils kommun, Lysekil koncern, Lysekils stadshus AB, Lysekilsbostäder

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning 1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning Ansökan/anälan skickas eller länas in till: Tjörns koun, Sahällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen, 471 80 SKÄRHAMN Läs bifogad inforation ed förklaringar

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd enligt Lagen (2010:1011) o brandfarliga och explosiva varor för: Hantering explosiva varor Överföring av explosiva varor ino Sverige

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Å 'de. Underskrifter Sekreterare ragrafer 50-55

Å 'de. Underskrifter Sekreterare ragrafer 50-55 K -a SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Saanträdesdatu 2013-08-14 STAFFAN STO RPS Barn- och utbildningsnändens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset onsdagen den 14 augusti 2013, klockanl5.00-16.05 Beslutande Nino

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer