Övriga deltagande: Kommunfullmäktigessessionssal. Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tjänstemän: LYSEKl LS Ko NI M U N KOMMUNFULLIVIÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övriga deltagande: Kommunfullmäktigessessionssal. Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tjänstemän: LYSEKl LS Ko NI M U N KOMMUNFULLIVIÄKTIGE"

Transkript

1 LYSEKl LS Ko NI M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLIVIÄKTIGE 1 (66) - Saanträdestid: kl Lokal: Beslutande Se sid 2. Kounfulläktigessessionssal Tjänsteän: Övriga deltagande: Ola Ingevaidson, adinistrativ chef Lena Fischer, kounchef, Eva-Lott Swahnberg,ekonoicheñ MikaelPehrson, controller, 38 Heiena Svensson, ekono, Paragrafer: Sekreterare: Ordförande: ars Karlsson Justerare: /Ã.J r

2 2 (66) BESLUTANDE: Ledaöter Ersättare Göte Nyberg (S) Ann-Charlotte Ströwall (FP) Klas-GöranHenriksson (S) Roland Karlsson (FP) Per-Gunnar Ahlströ (K) Birgitta Vikingsson (S) Torbjörn Stensson (S) Eva Leandersson (S) Yngve Berlin (K) Marianne Larsson (FP), Sven-Gunnar Gunnarsson (S) Anne-MarieSöderströ (S), Carina Wallströ (S) Margareta Carlsson (S) Jan-Erik Andersson (S) Bill Wallberg(S) Anette Björander (S) Sven Forsberg (S), Hasse Ohlsson (S) Klas Mellgren (S) Solveig Aronsson (S) Torsten Vikingson (S) Curt Olsson (FP) Britt-Marie Govik (FP) Britt-Marie Didriksson Burseher (FP) Carin Friberg(FP), Lars-Åke Olsson (FP) Christina Rörvall-Dahlberg(C) Siw Lycke (C) Hans Nordlund (M) Gerd Persson (M), Leif Jönsson (M) Marita Ferell-Lagrell (M), ElisabethLarsson (KD) Inge Löfgren (MP) Susanne Baden (MP), Ronald Robrant (LP) Mats Karlsson (M) To Govik (FP) Vid uppropet var, av 41 utsedda kotnunfullälctige,33 ordinarie ledaöter och 6 ersättare närvarande. ilt (bill: (l)

3 Kounfulläktige 2 i (66) 38 INTERPELLATIONTILL KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDEANGÅENDE KOMMUNENS LÄNESKULD Dnr: LKS Ronald Robrant (LP) har i interpellation till kounstyrelsens ordförande ställt fyra frågor o kounens låneskuld enligt nedan: l. Har kounkoncernenslåneskuldnågonsin varit högre än vad den var vid årsskiftet l? 2. Under innevarandeandatperiod har kounkoncernenslåneskuldso sagt ökat ed er än 2 iljoner.till vilkanyinvesteringarhar dessa iljonergått och hur ser den beloppsässigafördelningen ut? 3. En ycket stor del av kounkonceenslån utgörs av s.k. KI-räntelån. Enligt villkoren är dessa uppsägningsbara från långivarens sida ed två ånaders varsel. Fra till , då bostadsbolagets stora lån förfaller, skulle följaktligener än 9 % av kounkoncernenslån förfalla till betalning. O det skulle vara förorsakat av en kris på arknadenskulle den sannolika effekten bli att kounen skulle vara tvingad att betala väldigt hög ränta för att få. tillgångtill nya krediter. O detta skulle ske tillsaansed ycket negativa rubriker i edia, vad tror Du detta skulle få for effekt på invånarnas förtroende för kounen? 4. Kounens bostadsbolaghar skulder uppgående till 375 iljoner.bolagets lånestock förfaller innan utgången av juli 21. Bedöer Du att kounstyrelsenpå ett acceptabeltsätt utövar sin tillsynoch styrning över de kounägda bolagen? Beredning Interpellation från Ronald Robrant (LP) Kounfulläktigebeslutar att interpellationen får ställas. Kounstyrelsens ordförande länar svar på interpellationen. Svaret har saanfattats i bilagatillprotokollet. Ronald Robrant tackarfor svaret. /âz b; Mitä * 9

4 Kounfulläktige (66) LYSEKILSKOMMUN 39 INTERPELLATIONTILL KOMMUNSTYRljILSENSORDFÖRANDE OM KOMMUNENS PLANER ATTREVIDERA ÖVERSIKTSPLANEN Dnr: LKS Inge Löfgren (MP) har i interpellation 21»4-12 ställt följande frågor o revideringen av kounens översiktsplan: l. Koer kounen att revidera översiktsplanenunder nuvarande andatperiod? 2. Varför har inte aktualiseringsarbetetpåbörjats såso lagstiftningenanger? 3. När koer nästa översiktsplan att vara klar? Beredning Interpellation ñån Inge Löfgren (MP) Kounfulläktigebeslutar g interpellationenfår ställas. Kounstyrelsens ordförande länar följande svar: 1. Arbeteted en aktualiseringsförklaringav Översiktsplanenhar påbörjats ino sahällsbyggnadstörvaltningen.enligt nuvarande planering koer ett underlag för ett koande beslut o aktualitetsförlçlaringatt behandlasav kounstyrelsens ledningsutskottunder aj ånad. 2. Aktualiseringsarbetethar påbörjats. 3. Enligt nu gällande planering beräknaskounfulläktigekunna behandlaen aktualiseringsförklaringav Oversiktsplanenunder hösten 21. Inge Löfgren tackarför svaret. //M "kran vi)

5 Kounfulläktige (66) LYSEKILSKOMMUN 4 MOTION ANGÃENDE PLANERAD FÖRSÄLJNINGAV FASTIGHETEN BOVIKS SKOLA Dnr: LKS Yngve Berlin (K) har i otion föreslagit, att kounfulläktigelyfter bort fastigheten Boviks skola från kounens forsäljningsplan. Kounfulläktigesordförande har reitterat otionen till kounstyrelsen. Adinistrativechefen skriver i sitt yttrande bland annat att Boviks skola inte finns upptagen i någon beslutad försäljningsplan for kounala fastigheter och kan således inte lyftas bort från en sådan so otionären föreslår. Beredning Yngve Berlins otion Kounfulläktigesprotokoll , 25. Adinistrativechefens tjänsteskrivelse Kounstyrelsensprotokoll , 53. Yrkanden Roland Karlsson (FP): bifalltill kounstyrelsensförslag. Kounfulläktigebeslutari enlighet ed kounstyrelsens förslag a_tt att ed hänvisning till kounlednjngskontorets yttrande anse otionen besvarad. t? á' ig til)

6 Kounfulläktige (66) 41 MEDBORGARFÖRSLAGOM ATT SÄTTAUPP SOPTUNNORPÅ FÖRENINGSGATANOCH GRÄNSGATAN Dnr: LKS Marianne Madsen, Lysekil,har i edborgarförslag föreslagit, att an sätter upp soptunnor på Föreningsgatan och Gränsgatan, fraför allt under soarperioden. Kounñlllrnäktigesordförande har reitterat edborgarförslagettillkounstyrelsen. Beredning Medborgarförslag från Marianne Madsen, Lysekil, Konrunfulläktigebeslutar att godkänna ordförandens åtgärd. /ü /g- (dräöv

7 Kounfulläktige (66) 42 MEDBQRGARFÖRSLêG OM ATT ANLÄGGA EN FARTDÄMPANDE FORHOJNING PÅ GRANSGATAN Dnr: LKS Marianne Madsén, Lysekil,har i edborgarförslag föreslagit, att an anlägger en fartdäpande förhöjning en bit ovanför krönet på Gränsgatan. Kounfulläktigesordförande har reitterat edborgarförslagettill kounstyrelsen. Beredning Medborgarförslag från Marianne Madsen, Lysekil, Kounfulläktigebeslutar att godkänna ordförandens åtgärd. 21'/ h (WW Lä)

8 Kounfulläktige (66) LYSEKILSKOMMUN 43 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT INFÖRA HUNDSKATT Dnr: LKS Marianne Madsen, Lysekil,har i edborgarförslag föreslagit, att an inför hundskatt i Lysekilso ett led i att inska hundaas nedstltsning. Kounfulläktigesordförande har reitterat edborgarförslaget tillkounstyrelsen. Beredning Medborgarförslag från Marianne Madsen, Lysekil, Kounfulläktigebeslutar att godkänna ordförandens åtgärd.

9 Kounfulläktige (66) 44 MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTINARBETA BOENDEFORMEN SMÃBO I KOMMANDE DETALJPLANERPÅ SKAFTO Dnr: LKS Jan-Eric Ericsson, Skaftö, har i edborgarförslag föreslagit, att kounen i koande detaljplaner på Skañö inarbetarboendeforen Såbo. Kounfulläktigesordförande har reittcrat edborgarförslaget till kounstyrelsen och iijö- och byggnadsnänden. Beredning Medborgarförslag från Jan-Eric Ericsson, Skaftö, Kounfulläktigebeslutar att godkänna ordförandens åtgärd. JUSTERJNG t; M M du * r,

10 Kounfuiläktige (66) 45 REDOVISNING ÖVER OBESVARADEMOTIONER Dnr: - Kouniedningskontoretredovisar förteckning över obesvaradeotioner per Beredning Balans över obesvaradeotioner. Kounstyrelsensprotokoll , 56. Kounfulläktigebeslutari enlighet ed kounstyrelsens forslag att anteckna redovisningen. *i*

11 Kounfulläktige l 1 (66) 46 REDOVISNING ÖVER OBESVARADEMEDBORGARFÖRSLAG Dnr: - Kounledningskontoretredovisar förteckning över obesvaradeedborgarförslagper Beredning Balans över obesvaradeedborgarförslag. Kounstyrelsens protokoll l, 57. Kounfulläktigebeslutari enlighet ed kounstyrelsens förslag att anteckna redovisningen. t? 1"' [tällä QÖU

12 Kounfulläktige (66) 47 REVISIONSBERÄTTELSEAVSEENDE29 ÅRS VERKSAMHETSAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET Dnr: LKS Kounrevisionenhar avläninatsin revisionsberättelseför år 29. Kounrevisionentillstyrker,att kounfulläktigebeviljarledaöter i styrelser och nänder ansvarsfrihet för är 29. Beredning Kounrevisionens revisionsberättelse för år ed årets granskningsrapporter. Kounfulläktigebeslutar g att anteckna till protokollet, att ledaöter i styrelser och nänder inte deltar i handläggningenav ärendet o ansvarsfrihet för respektive verksahet sat kounstyrelsen, övriga nänder och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet for 29 års förvaltning och räkenskaper. r

13 Kounfulläktige (66) 48 BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING FÖR ÄR 29 Dnr: LKS Ekonoienheten har upprättat bokslut och årsredovisning för Lysekilskoun sat saanställd redovisning för Lysekilskouns salade verksaheter för år 29. Årsredovisningen skall överlänas till kounfulläktigeso har att fatta besluto godkännande av densaa. Årets resultat enligt balanskravet uppgår till 16,7 nkr. Enligt kounallagen8 kap 5 a skall, o kostnaderna ett vissträkenskapsåröverstiger intäkterna, det negativa resultatet återställas under de närast följande tre åren. Underskottet från 28 på 5,8 nkr kan återställas ed årets resultat. l budgeten för 29 beslöts att avsätta edel för fratida pensionsutbetalningarpå 5 nkr, vilketårets resultat edger. Beredning Ekonoienhetenstjänsteskrivelse ,inkl. årsredovisning 29. Kounstyrelsensprotokoll , 74. Yrkanden Roland Karlsson (FP), Torbjörn Stensson (S), Christina RÖrvaIl-Dahlberg(C), Klas-Göran Henriksson (S), Jan-Erik Andersson (S) och Ann-Charlotte Ströwall (FP): bifalltill kounstyrelsens förslag. Roland Robrant (LP): tillägg,att förslaget till årsredovisning kopletteras ed en utförlig riskanalysöver kounkoncernenslåneskuld sat att årsredovisningens sida 12 förses ed en förklaringvad so åsyftas ed eningen Svårod går före fall- så lyder ett känt ordspråk. Torbjörn Stensson (S): bifalltill Ronald Robrants tilläggsyrkanden. Propositionsordning: Kounfulläktigegodkänner följande propositionsordning: Proposition på kounstyrelsens förslag. Propositionpå Ronald Robrants fl. tilläggsyrkandei att-sats 1. Proposition på Ronald Robrants fl. tilläggsyrkandei att-sats 2.

14 Kounfulläktige (66) Propositioner Ordföranden ställer proposition på kounstyrelsens forslag och finner att kounfullälctigebeslutarbifallaförslaget. Ordföranden ställer proposition på Ronald Rornbrants tilläggsyrkandei att-sats looh finner, att kounfulläktigebeslutaravslå yrkandet. Oröstning begärs. Kounfulläktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst for bifalltillronald Robrants tilläggsyrkandei att-sats l. Nej-röst for avslag. Oröstningsresultat Kounfulläktigebeslutared 6 ja-röster, 27 nej-röster ooh 1 Ronald Robrants tilläggsyrkandei att-sats l (se oröstningsbilaga). ledaot so avstår att avslå Ordföranden ställer proposition på Ronald Robrants tilläggsyrkandei att-sats 2 och finner, att kounfulläktigebeslutaravslå yrkandet. Oröstning begärs. Kounfulläktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst for bifalltillronald Robrants tilläggsyrkandei att-sats 2. Nej «röst för avslag. Oröstningsresultat Kounfulläktigebeslutared 5 ja-röster, 28 nej-röster och l ledaot so avstår att avslå Ronald Robrants tilläggsyrkandei att-sats 2 (se oröstningsbilaga). Kounfulläktigebeslutari enlighet ed kounstyrelsens forslag att att fastställa 29 års bokslut ed redovisad resultaträkning, finansieringsanalysoch balansräkningfor kounen, underskottet från 28, 5,8 nkr, reglerasi 29 års balanskravsresultat, att att 5 nkr avsätts och öronärks i balansräkningenfor fratida finansieringav pensionsâtaganden, sat i övrigt godkänna kounstyrelsens årsredovisning.

15 Kounfulläktige (66) Reservationer Mot beslutet anäler ledaoten Ronald Robrant (LP) skriftligareservationer, dels avseende kounens lånesktlld(se bilaga),dels avseende kounchefens koentar i årsredovisningen. Dessuto länar ledaoten Torbjörn Stensson (S) skriftligreservation.

16 Kounfulläktige (66) Orrlröstningsbilaga1 NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA -VOTERING 48-1 KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST Göte Nyberg -i _- Klas-GöranHenriksson

17 Kounfulläktige Oröstningsbilaga2 NÄRVARO-l OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING 48-2 KOMMUNFULLMÄKTIGE JA NEJ AVST Göte Nyberg -i IlüilIQMIEHäiiiIiiiMHäHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIEIIIIII IIHIEHEEE5EEH5EEEMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEHIIIIIIIEIIIIII IlüllIQläMEiEEEMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIEEIHIII IIEIIiEQ5EEiäHEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIEIIIIIIIIII Britt-Marie Kjellgren Per-GunnarAhlströ

18 Kounfulläktige (66) 1(1) ronald.robranttâülvsekilspartiet.nu RESERVATION 2 Mot Kounfulläktige i Lysekil beslut l ärende 1. Bokslut och årsredovisning för år 29 Kounfulläktige i Lysekil Svårntoti går före fall- så lyder ett känt ordspråk? Under rubriken Koentar i konn-nunens årsredovisning 29 har kounehefen givits plats att på sidan 12 uttrycka egna reflektioner.under deirubriken Vad värdesätter vi? står att läsa: Svår-od går före fall - så lyderett känt ordspråk. Ett sådant synsätt leder i rakt otsatt riktning än vår vision för Lysekil. Detta stycke befannsav flera so inst sagt svåaiörstâeligt. Därför yrkadevi på att årsredovisningen skulle förses ed en förklaringvad so åsyftades ed nända stycke. På frågan vad kotchefenåsyñade var svaret från denne att detta skulle vara en travesti på Högocl går fore fall so hon sedan försökte utveckla vidare. Men, den so enbart läser årsredovisningen och inte har hört kounchcfens utläggning ställer sigju likso vi frågan vad konnchefert egentligen enar. Utgår an från att kounchefentravesterar (eller ailuderar, so förodligen är det est korrekta begreppet),undrar läsaren vad konnchefensyñar på. Många läsare koer lkso vi att fråga sig: syftar hon på anställda so frafört kritiska åsikter vid de kaosartade förändringarso ägt ru i kounen? Eller syftar kounchefenpå edia, so inte rapporterat såso konnchefenhade önskat? Eller kan det vara så att kotnunchefensyñarpå de tönroendevaldaso hatt annorlundaåsikter än de so har fraförts av kounledningen? Sedan kan detjtl också vara en och annan so :iueratror att ordspråket lyder "Svårod går före fall. Så står detju in en årsredovisning utgiven av en koun, därtill uttalat av kounens högsta tjänstean! Nog koer ånga att ttndra hur ett sådant stycke kan ha fått Eov att passera en kotftliläktigeforsaiing? seki1spartiet LYSEKILSPARTIELNU e-post vrwvlnlysekilspartletnu.tustering /Z/ rt (MK (3

19 Kounfulläktige (66) LYSEKILSKOMMUN Reservation Häred reserverarjag ig ot kounñtlläktiges beslut i ärende , att fastställa bokslut och årsredovisning För 29. Avårsredovisningen fragår att konununkoitcernetaslâneskuld under ntandatpeiioden ökat ed er än 2 iljorter kronor, och ttppgåt' nu till närare 9 iljonerkronor. Även borgensåtagaitden och investeringarhar ökat kraftigt under denna tid. Sveriges Konnnuner och Landsting har vid fleratillfällenpåpekat att lånesktrldenär ett av Lysekilskoun största proble, fraförallt För att denna ökar konnnunens sårbarhet vid en råntehöjning. Det har också frakoit att en stor del av läneskttlden bestårav sk KIrttntelåzi, vilkakan sägas upp ed 2 :aiånadersvarsel. Skalle detta ske kan kounen snabbt ltanuia i en situation där an antingen tvingas ta andra, dyrare krediter, eller avyttra tillgångar. I debatten fraförde korstyrelserts ordförande att han inte ser konntnkoiiceriiens iåneskttld so ett stort proble, detta d han anser att tillgångarnakraftigt överstiger skulderna. Detta är anärkningsxrätt,särskilt ot bakgrund att Roland Karlsson, tidigare under socialdeokratisktstyre, alltid påpekat att lånesktllden,so då var betydligtlägre, åste inskas. Vid kotntñilläktigessaanträde, yrkaderonald RoInbranttfLP),att årsredovisningen skulle kopletterased en tttiörlig riskanalysvad gäller konnkoncerrteits lånesloild, viiketjagyrkadebifalltiil. 'Fyvätr valde kounfulläktigesajoriteten avstå detta, enligt in ttppfattning kloka förslag. i själva verket är det obegripligtatt förtroendevalda ledaöter från båda blocken inte anser att konunnnkoitcernenslåneskttld behöverriskbedöas,när den nu ttppgår till snart en iljard kronori vår lillakoun. l satliga årsredovisningarfrån börsnoterade aktiebolagfinns det alltid ed en opartisk bedöningav vilkarisker bolagen står inför i fratiden, detta naturligtvisav hänsyn till aktieägarna, so skail kunna 11a en rilig öjlighet att bedöao an skall fortsätta sitt engageang i bolaget eller avveckla detta. Ikounens årsredovisning saknas detta. I stället bedyrat-satliga, konnnanalråd,oppositionsråd och kounchef,att kounen går en ljus fratid till ntötes. Särskilt konttcltefens konteittat' tillårsredovisningen är anärkningsxrärtsubstanslös. Hon inleder ed eningen svårod går före fatt-så lyder ett känt ordspråk. För det första lyder ordsprâket högod går före fail",vilketjagtror att kotttlcilefenär edveten o. För det andra, o det är så att konnnunchefenär edveten, o den rätta lydeisen, vore det intressant att tå veta vad hon i så fall enar ed att "svårod

20 A LYSEKILSKOMMUN Kounfulläktige (66) 49 FRAMTIDA ÄGANDE MM AV KOLLEKTIVTRAFIICENI VÄSTRAGÖTALAND Dnr: LKS Regionala ägarrådet har under ett par års tid haft so uppdrag att so företrädare för kouner och region utreda, analyseraoch diskutera olika fratidslösningarför kollektivtrafikensorganisation, finansiering. Arbetet påbörjades i indre skala so en översyn av aktieägaraxrtaletsbilaga13 en har efter hand utvidgats till att beröra själva gndvalarnaför aktieägaravtalet. Regionala ägarrådet har i skrivelse rekoenderatägarna att VG-regionen fr.o skall vara ensa ägare, länstrafikansvarigoch trafikhuvudanför den lokala och regionala kollektivtrafikeni Västra Götaland och att en skatteväxlinggenoförs. Förslaget innebär, att beslut skall fattas vid Västtrañks årsstäa satidigt so an skall initiera det arbete so åste till for att utveckla och precisera föreslagnaprinciper i tydliga lösningar och regler. Beredning Regionala Ägarrådets skrivelse inkl. slutrapport och skatteväxlingsunderlag. Adinistrativechefens tjänsteskrivelse Kounstyrelsensprotokoll , 55. Kounfulläktigebeslutari enlighet ed kounstyrelsens förslag att att att att Västra Götalandsregionenfro skall vara länstrañkansvarigoch trafikhuvudrnanför den lokala och regionala kollektivtrafikeni Västra Götaland enligt lag (1997:734) o ansvar for viss kollektivpersontrafik, en skatteväxlingskall genoföras for att öjliggöra detta, villkorenfor ovanstående skall regleras i ett nytt avtal ellan kounerna och Västra Götalandsregionen, sat läna fullakt till kounstyrelsens ordförande att i anslutning till Västtrafiks årsstäa säga upp nu gällande aktieägaravtalavseende Västtrafik AB per sat att teckna nytt avtal ed ovan nända inriktning. h, lr "tillföra till 4\

21 Kounfulläktige (66) 5 GEMENSAM NÄMND FÖR VUXENUTBILDNINGENI LYSEKILSOCH SOTENÄS KOMMUNER Dnr: LKS Ledningsutskottet uppdrog vid sitt saanträde , Nr 175-7, åt förvaltningschefen för Vuxenutbildningenatt utreda frågan o saarbete ed Sotenäs koun kring vuxenutbildningen.utredningen genofördes av Munkeby Organisations & Ledarutveckling AB och överlänades till kounchefernai de båda kounerna Frågan har sedan dess varit föreål för överläggningarellan kounerna och förvaltningschefen för gynasie- och vuxenutbildningsförvaltningarnai Lysekilgavs i uppdrag att ed utgångspunkt från tidigare utredning utarbeta ett förslag till att utvidga uppdraget för Lysekil-Sotenäsgynasienärnndtill att också ofatta vuxenutbildningeni de båda kounerna. Förvaltningschefen överlänade sitt förslag I detta föreslås, att vuxenutbildningeni de båda konnnuneasaanfors till en förvaltning under en geensa politisk ledning. Förändringen föreslås träda i kraft Beredning Ledningsutskottets protokoll 27- l O-l 8, Nr Förvaltningschefens utredning Ledningsutskottets protokoll , 31. Personalchefernastjänsteutlåtande Kounstyrelsens protokoll , 54. Yrkanden Ronald Robrant (LP): att âterreittera ärendet till kounledningskontoret för att koplettera beslutsaterialet ed saanfattningar och slutsatser från utredningar genoförda av Munkeby AB,N:a Bohuslän och Fyrbodals kounalförbund. Roland Karlsson (FP), Klas-Göran Henriksson (S), Torbjörn Stensson (S) och Christina Rörvall-Dahlberg(C): bifalltill kounstyrelsens förslag. Propositionsordning Kounfulläktige godkänner följande propositionsordning: Proposition på Ronald Robrants återreissyrkandeot att avgöra ärendet idag. O kounfulläktige beslutar att avgöra ärendet idag, proposition på kounstyrelsens förslag.

22 Kounfulläktige (66) Propositioner Ordföranden ställer proposition på Ronald Robrants återreissyrkande ot att avgöra ärendet idag och finner, att kounfulläktigebeslutaravgöra ärendet idag. Ordföranden ställer proposition på kounstyrelsens förslag och finner, att kounfulläktigebeslutarbifallaförslaget. Kounfulläktigebeslutari enlighet ed kounstyrelsens forslag att fro biida en geensa forvaltningsorganisation for vuxenutbildningeni Lysekilsoch Sotenäs kouner, att Lysekil-Sotenäs gynasienäinnd ges ansvaret för den politiska ledningen av vuxenutbildningen i de båda kounerna och att nänden nanändras till Lysekil-Sotenäsgynasie- och vuxenutbildningsnänd, a_tt godkänna upprättat förslag till saverkansöverenskoelseellan Lysekils och Sotenäs kouner, att a_tt godkänna upprättat forslag till regleente for Lysekil-Sotenäs gynasie- och vuxenutbildningsnänd șat ñ'.o avveckla vuxenutbildningsnändenoch satidigt entlediga satliga ledaöter och ersättare i nänden. Reservation Mot beslutet anäler ledaoten Ronald Robrant (LP) skriñlig reservation. *nu* ti)

23 Kounfulläktige (66) 1(1) RESERVATION Mot Kounfuiläktigel Lysekil beslut l ärende 13. Geensa nänd för vuxenutbildningenl Lysekils och Sotenäs kouner Kounfulläktige i Lysekil Geensa nänd för vuxenutbildningen,återigen fattas beslut av stor vikt utan beslutsunderlag! Först, låt oss först säga att Lysekilspaitieti grund och botten är positivt tillsaarbeten över koigränserna. Men, so så ofta tidigare finner vi brister och underligheter i beslutsundertageai.i tjänsteskrivelsen, so undenecknatsav gyrnasiechefenonäzis tre utredningar: o Utredning genoförd av Mitnkeby' Organisations & LedaruhüecklingAB g Utredning ellan de 5 nordbohuslänskakounerna o utökad saverkan g lcring vuxenutbildningen Fyrbodals Kounaltörbttndssttegidokuezited förslag till ökad saverkanino vuxenutbildningeni Fyrbodalsoxådet Undertecknad fann det underligt redan när ärendet bereddasav kounstyrelsen att ingen av de nända utredningarnavar bllagda. Ej heller fanns det ed någon slags saanfattningöver dessa pågående utredningar. Frågan är, hade kounfulläktigeunderlagför att fatta ett klokt beslut?o ledaöterna hade tätt frågan o vad so exepelvisfyrbodals strategidokuenthandlade o, skulle ed all sannolikhet väldigtfå kunnat läna ett svar. Och ännu färre hade kunnat svara på vilkeninverkannända strategidokuenthar på en geensa vnxentatbildningsnändi Lysekil. Mest anärloaingsvärt finner vi att den tjänsteskrivelse so var undertecknad av gynasiechefcntill 99 % var ett plagiatav den utredning so var genolörd av Munkeby Organisations & LedarutveckiingAB Detta utan en antydan tiil ve den verkligaupphovsannenvar. Så här bör inte kounens högre tjänsteän i kounen hantera tjänsleskrivelser; då utgör de inte de föredöen vi vill se. Och speciellt viktigt anser vi att det goda R3- redöet är ino utbildningsorådetl sekilspartiet LYSEKILSPARTEETJQU e-post infotñiysekilsparttetnu wwvelysekltspartlehnu _r......,,,_,,_._,..._4_1..._, t i _u... _ n: in al)

24 Kounfulläktige (66) 51 AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT I KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS Peter Ahlberg (S) har i skrivelse avsagt sig uppdraget so ledaot i kounstyrelsen. Beredning Peter Ahlbergs skrivelse Kounfulhnäktigebeslutar att godkänna avsägelsen, g att reittera ärendet tillvalberedningen,sat fraföra ett tack för det arbete so nedlagts.

25 25 LYSEKILSKOMMUN Kounfulläktige , (66) 52 VAL AV LEDAMOT OCH ERSÄTTAREI KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS Peter Ahlberg (S) och Gunnel Pettersson (S) har länat sina uppdrag so ledaot resp. ersättare i kounstyrelsen. Noinering Klas-Göran Henriksson (S): att so ny ledaot i kounstyrelsen utse nuvarande ersättaren Ann-Marie Söderströ (S) och att so nya ersättare i koinunstyrelsen utse Klas-Göran Henriksson (S) och Birgitta Vikingsson (S). Kounfulläktigebeslutar g att so ny ledaot i kounstyrelsen t.o utse nuvarande ersättaren Ann-Marie Söderströ (S), Algatan 18C, Lysekil,sat att so nya ersättare i kounstyrelsen to utse Klas-Göran Henriksson (S), Kaprifolvägen 14, Lysekil och Birgitta Vikingsson (S), Finnsbo 32, Lysekil.. f

26 Kounfulläktige (66) 53 AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM ERSÄTTARE1 LYSEKIL-SOTENÄS GYMNASIENAMND Dnr: LKS ElisabethHolqvist (C) har i skrivelse avsagt sig uppdraget so ersättare i Lysekil-SotenäsGynasienänd. Beredning ElisabethHolqvists skrivelse Kounfulläktigebeslutar g godkänna avsägelsen, ä att reittera ärendet till valberedningen,sat fraföra ett tack för det arbete so nedlagts.

27 Kounñilläktige (66) 54 VAL AVERSÄTTAREI LYSEKIL-SOTENÄSGYMNASIENÄMND Dnr: LKS ElisabethHolqvist (C) har länat sitt uppdrag so ersättare i Lysekil-Sotenäs gynasienänd. Noinering Christina RörvalI-Dahiberg(C): att so ny ersättare i Lysekil-Sotenäs gynasienändutse Fredrik Christensson, Brastad. Kounfulläktigebeslutar g so ny ersättare i Lysekil-Sotenäs gyrnnasienänd t utse Fredrik Christensson, Brastad..TUSTERING /

28 Svar _ LYSEKILSKOMMUN Kounfulläktige (66) Bilagatill 38 - på interpellation Svar på interpellation från Ronald Robrant, Lvsekilspartleto iåneskuiden 1 Har låneskulden någonsin varit högre än vid årsskiftet Nej, en även tillgångarnaoch det egna kapitalet är högre än någonsin. Belopp [kr Sua iåneskulder 692,2 895, förändring Justering förändrad Redovlsningsprlnclp4,9 +22,8 +197,8 Sua tillgångar :i179,s ; 4.259,3 Nettoöknlng: 41.72, tillgångar. I. låneskulder Sua eget kapital 216,5 254, ,1 Bilaga 1: Jäförelse ed kouneri norra o ellersta Bohuslän Förändring av låneskuldl kounkoncernen26-29förd på respektive bolag Lysekils koun o oderbolaget Stadshus AB 255,7 261,1 LEVA 66,5 118,9 LBAB LysekilsHan AB D Sua 697,2 755 zone 233,3 147, ,5 2 Till vilkanylnvesterlngarhar lånen gått. Kounfulläktigesbesluto investeringar, borgen och upplåningi kounen Beslut avseende LEVA ofattarvindkraftverk,kontor i Gåseberg, Lángevlksuerketsat eiottagnlngstaiion ivalbodalen enligt nedanstående; KF : besluto borgen på 8, nkr förfinansierlngav vindkraft Totalt upptaget lån KF : Beslut o borgen o 4, kr för kontor/arbetsuweni Gåseberg, kväverening Lä ngeviksverketsat elotagnlngsstarlon i Valbodalen Uppiåning i LEVA Totalt under perioden 52,4 28,4 38,7 119,5 Ze lig zh,

29 ' LYSEKILSKOMMUN Kounfulläktige (66) Sua Lysekilskoun besluto upplånlng och investeringar KF 9-7 Anskaffancieav hankran: 9,7 9,7 2. Uppiåningrespektive aortering i årsbudget -1, 2,4 17,2 27,6 3. Upplåningenligt kopletteringsbudget 24,2 35,9 34,8 94,9 4. Sua beslutadupplånlng 27-29,brulto 23,9 56,3 52, 132,2 Sua nettoupplåning kounen och Stadshus AB ,2 investeringsbudget respektive år 75,9 82,6 91,2 249,7 3:a kounens investeringar respektive år 38,3 33,6 63,4 135,3 Specifikationav investeringarfinns l årsredovisningen. Bland större investeringarkan nänas: Norra Hanproenaden, konstgräsplaner Stångenässkolan, kounhuset lnki krlsledningscentral Diverse exploateringen' Torveyr, Dalskogen 3, Spjösvik il LysekilsStadshus AB KF Borgen för lån av köp av aktier i LysekilsStuveri AB 6,1 nkr - KF Beslut o att koncerniraternt kouniåno 11,6 nkr uppiånas externt. Avserfinansieringav aktierna I LEVA, LBAB och Havets Hus AB Stadshus AB 11,7 Kounen 41,7 Sua förändring av den totala externa låneskuldeni koncernen, LysekilsStadshus Låneskuid Kreditlnstltut Lysekils Koun Sua län Lysekilskoun Iåneskulciensutveckling FR 25 Lâneskuid 25,8 i Justering för ändrad redovlsningsprinclp, 4,9 korfristig del av lângfristskuld återfört Justerat! iâ neskuld respektive âr 255,7 E Tillkoer Stadshus AB's externa lån i

30 3 (66) Enttccø än.än w. :uäâuøcü...ao uuuuu_.u =aux fnuåücwäfxuvnu >w cøaañpcüucøx...oo caczeeou_ an ciñugn* 53 :u än n_ uvcueøn vännen_ coo acucdeeov. a» uczgüun äeöåäänc. H Eon Euüâsäiouüêoucox tu...e wzüütbä.enn nä 34.3» oå.n wanna..n 3.13 uñn 8 3 E _Euuå waw a åna 8 9? e.: nw en nå? n 3 a ägna: ahah B 3.3 og cwøo a unde. Sa 35...äne Nä.. a wcupo 8a eod oc.... en 3 _uøgcsä äo a and... å od?r3 n 84 då a såå o H ao annah 3 Q ann: 24 a cøñ än: a oqü ü Enea... und? ä MS ooä.n E» aa R. onâ 8a.H useb.5.55 än_ växuuzw_. annu... Cuban s_ å.: _ b_ å.: :Saw E: Lab_ H7: :Bon uhneue_.un 8:9_ cøäzøoøøz usa :Häng avh; Ia cocaeêou_ Eåøocñ Euucou_ ånga.. oon nånn å_ på. 5558_.n aa.ocseeox.n33 oon Nnä vixwocw_ LYSEKILSKOMMUN Kounfullakti ge

31 Kounfulläktige 2 l (66) Flnansåerfng hankran KF : 9D +.1 enngt avtal SEB Kounvesi Bäaga 2 Seb Jäförelse ränikoslnad SEB iü-rânta Hankran Datu Stlhor9 rdarglnal Rånia fa , ,2, ,5, ,18, , ,97, , , ,63, ,56, , ,5, , ,1 Epr-iO,51,1 4. 2,9 2,3 1. 1, , ,73.,1.,9,5,6 1 Diff Slâaåcounlnvesl KI-ränla arginal Rån1a å 4.87,3 3,95, 2,4, 2,. 1,4, ,2. 1.2, 1.2,5 1.,.,,75,,75,3,75,3,7,.65, Genosniltllgränlediffsenaste 12 ánadersperioden Beräknad lägre ránlakoslnadseb Senaste 12 ånaderna ganurnsntttsskuld på kran 9,1 nk 23 66, 1211 ur E19

32 I _ LYSEKILSKOMMUN Göteborg Koentartill"Uppgifter o låneskuldensrisker ' ett helhetsgersgelctiv" Vi fokuserarhär enbart till"kapitalbürdningensvärde" so nyckeltal/ riskparaeteroch förbiser övriga finansiellarisker. Vi lägger inte heller några synpunkterpå Lysekllspartieisbedöningavseende "vägd löptid för kounkoncernensiåneskuld", efterso frågan ger ett stort utaynnne för subjektiva bedöningar.istället försöker vi fånga upp kepitaibindningenspraktiska betydelse efterso finanskrisenhar gett oss en lektion,i att det en väsentlig skillnadellan praktikoch teori när det gällervad kapitalbindningenär y_är_d. Vi står dock fastvid att kounkoncernenskapitalbindxiingpå 2,47 år, i enlighet ed vår rapport per årsskiftet, är realistisk ed tanke på förutsättningarnapå kredituiarloiaden.att det finns tveksaheter o hur vi skall "äta" kapitalbindrüngenoch fraför allt o den är "värd" något, är tyvärr ettsärtsat faktu. Detta är klartför alla i den svenska och internationellakreditarknadeni. finanskrisenefterdynjngar.vi har fört sådana diskussionered alla inblandande g parter för att välja en kostnadseffektivoch så säker lösning so öjligtnär det gäller kapitalbindrüngendvs. säkerställa att koncernenhar tillgångtillkapital, en också tillen rilig kostnad. Vi skall belysafrågorna so hängeri luften; finns det en risk "att Iångivarnaed kort varsel återkallarlån o närare en nüljard" och o det är relevant att "bolag har en Iåneskuld so ino :vägra få ånader förfaller." Dessa frågor drogs till sin spets tder finanskrisenvärsta dagar när krcdilniarloiadenbokstavligenfrös till is och den sk. Interbankarknadenslutade att ftgera. En svårare och er probleatisksituation är svår att tgggnå. I och ed att regeringar och cenüalbanker efter detta, ställt garantierför banksysteeti sin helhet, koer vi inte att få uppleva en sådan bankkrisigen under överskådlig fratid. Därför kan vi dra. ett par relevanta slutsatser enl. nedan. sign: å, Ku g.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4) 1 (14) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-03-22 kl 18.30 19.10 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (23) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-10-25 kl 18.30 20.30 Lokal: Lingatan Hotel & Conference, Brastad Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson,

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden 2006-04-18. Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN

EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnämnden 2006-04-18. Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kommunhuset, rum 386 ÄRENDEN EKERÖ KOMMUN TILLÄGGSLISTA, KALLELSE Kulturnänden 2006-04-18 Tid och plats Måndagen den 24 april, klockan 17:30, Kounhuset, ru 386 ÄRENDEN 1. Organisationsförändring, kulturenheten och biblioteket 2. Bidrag

Läs mer

m Sammanträdesdatum 2013-03-04

m Sammanträdesdatum 2013-03-04 . -a SAMIVIANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-04 1(18) Kounstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, saanträdesru Esarp, åndagen den 4 ars 2013 klockan 09.30-12.00, 13.00-15.15 Beslutande Christian Sonesson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2009-02-26 kl 18.30 21.50 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11 -21. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Michael Sandin (M) ordförande Christian Sonesson (M) Torbjörn LÖvendahl (S) /"r

Sammanträdesdatum 2011-11 -21. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Michael Sandin (M) ordförande Christian Sonesson (M) Torbjörn LÖvendahl (S) /r -tt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11 -21 Kounstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Rådhuset/ saanträdesru Esarp/ åndagen den 21 noveber 2011, klockan 13.30-16.15 Michael Sandin (M) ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut jml SoL och LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datu Diarienuer Marie Öberg 2015-02-25 OSN-2015-0092 Osorgsnänden Rapport till kounfulläktige av ej verkställda beslut jl SoL och LSS Förslag till beslut Osorgsförvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd till hantering av explosiv vara Ansökan o tillstånd enligt Lagen (2010:1011) o brandfarliga och explosiva varor för: Hantering explosiva varor Överföring av explosiva varor ino Sverige

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Arbetsutskottet 1(9 1(9 Datu: 1023 februari, noveber, 2012009 Plats och tid Stadshuset i Ströstads koun, 10 februari, 2012 kl. 09.00 12.00 ande tu Thor Edquist, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049

3.1. FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049 3.1 FINANSIELL RAPPORT PER 2013-02-28 Dnr: LKS 2013-68-049 Entropi AB har inkommit med finansiell rapport per den 2013-01-31 för Lysekils kommun, Lysekil koncern, Lysekils stadshus AB, Lysekilsbostäder

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

j?" /_ Övriga deltagande: Sven-Gzuzøiqt' Kommunfullmäktiges sessionssal ) 1 (43) Tjänstemän: Paragrafer: Lys E K. Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ko M Wi U N

j? /_ Övriga deltagande: Sven-Gzuzøiqt' Kommunfullmäktiges sessionssal ) 1 (43) Tjänstemän: Paragrafer: Lys E K. Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ko M Wi U N Lys E K. Ls Ko M Wi U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ICOMMUNFULLIVIÄICTIGE ) 1 (43) - Sammanträdestid: 2011-02-24 Kl. 18.30 22.30 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-09-02 kl 16.00 18.25 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Marita Fermell-Lagrell (m), paragraf 75-78 Carina Granat (c)

Läs mer

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls.

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls. LYSEK! Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINIMUNSTYRELSENSLEDN INGSUTSKOTT )1 (11) Sanlmanträdestid: 2011-12-14 kl 08.30-17.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

2013-05-21. Begäran om planbesked för del av kv Ormen. Dnr KS 2012-444 Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

2013-05-21. Begäran om planbesked för del av kv Ormen. Dnr KS 2012-444 Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta Utdrag ur protokoll fört vid saanträde ed kounstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-21 173 Begäran o planbesked för del av kv Oren. Dnr KS 2012-444 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare:

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunstyrelsen 2013-01-14 1 (10) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2013-01-14 klockan 09.00-16.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Jan-Olof Andersson (C)

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-05-06. Kommunstyrelsen. Solveig Ohlsson (S) Pierre Sjöström. fh^; 7 ^ 5- Chnstian Sfones^on. Pierre SiÖströnt /NNSLAG/BEVIS

Sammanträdesdatum 2013-05-06. Kommunstyrelsen. Solveig Ohlsson (S) Pierre Sjöström. fh^; 7 ^ 5- Chnstian Sfones^on. Pierre SiÖströnt /NNSLAG/BEVIS SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(22) 2013-05-06 Kounstyrelsen Plats och tid Rådhuset/ saanträdesru Uppåkra/ åndagen den 6 aj 2013 klockan 18.00-18.20 Beslutande Christian Sonesson (M)/ ordf Werner Unger (S) Torbjörn

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 11 (15) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-09-22. Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen

Sammanträdesdatum 2015-09-22. Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen BsALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 215-9-22 13 (18) 195 Dnr 215/ 392-7- Svar på medborgarförslag om skydd vid gångbro över Västeråsvägen vid Bryggeriet INLEDNING Gunnel

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen.

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-03-05 `0 Blad 2 Ks 23 Dnr 53/2012-107 Kapitaltäckningsgaranti Arboga Energi AB Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer