Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén"

Transkript

1 Ordförande: Förvaltningschef: Ulf Genitz Gunilla Levén Gudrun Lidén Andel av nettokostnad Bildningsnämnden 56,33% 43,67% Drift- och investeringsbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personalkostnader (slag 50,51,59) Nettokostnader Budgetanslag Över-/underskott Balanserat över-/underskott INVESTERINGSBUDGET Utgifter Inkomster 97 Nettoinvesteringar JÄMFÖRELSETAL Nettodriftkostnad kr per invånare Andel av nettodriftkostnad % 44,33 44,44 44,17 43,67

2 Sammandrag av driftkostnaderna Driftkostnad för 2007 (inkl. kapitalkostnader och internhyra.) Text Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad Nämnd och central adm Barnomsorg Skolskjutsar Skolmåltider Grundskola Gymnasieskola/Komvux Särskola Kulturskola Idrotts- o fritidsanläggningar Badanläggningar inomhus Fritidsgårdar Övrig fritidsverksamhet Biblioteksverksamhet Allmänkulturell verksamhet Nämnden totalt Enligt ram Ramjustering Intern hyra Kapitalkostnad Nämnden totalt Bildningsnämndens uppgift och nämndsövergripande mål Enligt beslut i kommunfullmäktige , 37 slås barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden samman till en bildningsnämnd från och med den nya mandatperiod som börjar i januari Vara kommuns barnomsorgs- och skolverksamhet präglas av målmedvetenhet, arbetsglädje, trygghet och beredskap för förändring. Skolan ska ha fokus på ett lärande där eleven själv stimuleras att inhämta kunskaper. Grunden för det livslånga lärandet ska påbörjas redan i förskolan. Nämndens verksamhet ska präglas av medinflytande och ansvar så att både barn/elever, föräldrar och medarbetare engagerar sig, känner sig delaktiga i utvecklingen och vill medverka till ständiga förbättringar av verksamheten. Skolan ska uppmuntra barn och ungdomar att vara delaktiga i samhället och samhället uppmuntras att vara en del av de ungas lärande. All barnomsorg och skola/utbildning för barn, ungdomar och vuxna utgår från de nationella mål, uppdrag och bestämmelser som uttrycks i skollag, förordningar och läroplaner samt i FN:s barnkonvention. Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Där finns bestämmelser om vilka grundläggande krav som ställs på kommunerna men också bestämmelser som är riktade till elever och föräldrar, nämligen sådana som rör skolplikt och rätten till utbildning. 127

3 Det finns tre läroplaner - en för förskolan (Lpfö 98), en för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och en för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). I läroplanerna, som reviderats något under 2006, beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Det finns många olika förordningar för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, t ex förordningar om de olika skolformerna och om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola, skola och fritidshem. En förordning är en rättsregel som beslutas av regeringen och dessa, liksom lagar och andra föreskrifter, är bindande och ska följas. I Vara kommun finns också ett genomarbetat system av styrdokument av vilka den strategiska planen är den viktigaste. Utifrån dessa nationella och lokala styrdokument utarbetas en verksamhetsplan som gäller för barn och ungdomar i förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem, kulturskola, gymnasieskola samt studerande inom vuxenutbildningen. Planen skall även genomsyra verksamheter som skolskjutsar, skolmåltider och elevhälsan. De övergripande målen i denna plan omfattar områdena normer och värden, utveckling och lärande/kunskap, inflytande och ansvar samt samverkan. Kultur- och fritidsverksamhetens huvudsakliga uppdrag är att medverka till att kommunens invånare får tillgång till information, kunskap och aktiviteter som bidrar till ett innehållsrikt och omväxlande liv. Det är viktigt att all verksamhet omfattas av grundläggande demokratiska värderingar och att alla människors lika värde respekteras. Bland annat ska här finnas ett stimulerande kulturutbud via bibliotek, arrangemang och aktiviteter. Stommen i kulturoch fritidsverksamheterna är föreningslivet och det ideella arbetet. Kultur är en viktig framgångsfaktor för Vara kommun och betydelsefull i konkurrensen med andra kommuner om invånare och tillväxt. Nämndens verksamheter skall verka för delaktighet och stimulera eget skapande, främja konstnärlig och kulturell förnyelse och kvalitet samt ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället. Samarbete skall finnas med bland annat hembygdsföreningarna för att föra vårt kulturarv vidare. Vara kommun har en fin natur som erbjuder ett antal olika möjligheter till rekreation och friluftsliv. Många anläggningar för både utomhus- och inomhusidrott finns att använda i kommunens olika delar. Möjlighet till frilufts- sport och idrottsaktiviteter samt engagemang i andra fritidsföreningar är viktiga ur ett folkhälsoperspektiv. Speciellt barn och ungdomar skall stimuleras till att aktivera sig i en aktiv fritid. I Vara kommuns strategiska plan anges den inriktning som verksamheterna inom kulturoch fritidsområdet skall ha. Biblioteksverksamheten styrs även av bibliotekslagen. Utifrån dessa dokument har en verksamhetsplan utarbetats med riktlinjer för verksamheterna. De övergripande målen för kultur- och fritidsverksamheten inriktar sig på en meningsfull fritid, ett rikt och stimulerande kulturutbud, stöd till föreningslivet, att föra kulturarvet vidare samt att skapa möjligheter till naturupplevelser och rekreation. 128

4 Ram 2006 Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte den 19 juni 2006 att de demografiska förändringarna ska slå igenom med 50% i budget Det innebär för barn- och utbildningsområdet att ramen minskas med 600 tkr. Vilken procentsats som ska gälla för kommande år ska fastställas av fullmäktige under den kommande mandatperioden. Då revisorerna har anmärkt på att det är svårt att skilja på kostnader för administrativa nätet och nätet för utbildningsverksamhet har en ramjustering gjorts mellan IT-avdelningen och bildningsnämnden tkr har överförts som motsvarar de tre tjänster på IT som arbetar i grundskolan och gymnasiet. Förskolan har under andra halvåret fått en förstärkning från staten för att kunna öka personaltätheten. Detta statsbidrag, som har fördelats ut till både kommunala och fristående förskolor, uppgår till 2,5 milj kr för år För gymnasieskolans del har en ökad satsning på Individuella programmet medfört att Vara kommun får ett riktat statsbidrag till denna utbildning med drygt 800 tkr. Denna reglering görs direkt i ramen för Skolskjutsar har haft mycket stora kostnadsökningar de senaste åren och nämnden fördelade internt om medel så att skolskjutsverksamheten fick en ökad budget 2006 med 2,5 milj kr. Trots detta visar prognosen för året negativa siffror. Det är svårt att förändra och rationalisera då turerna styrs helt av var elever bor och vilken typ av skjuts man har, behöver och har rätt till. Det har inte gjorts några löneuppräkningar i nämndens budget för år 2007 utan dessa pengar skall betalas ut först när resultatet av lönerevisionen är klar. Nya regler för sjukförsäkring trädde i kraft den 1 januari 2005 och de innebär bland annat att arbetsgivaren ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift på 15% av sjukpenningen för anställda som är sjukskrivna på heltid. Nämnden har därigenom fått en ny kostnad på ca 400 tkr som inte man fått täckning för. Om den nya politikerorganisationen innebär förändringar som medför nya kostnader för nämnderna, måste det vara en förutsättning att nämnderna kompenseras sådana eventuella kostnadsökningar. Vara kommun har ställt sig positiv till att ta emot familjer som fått asyl enligt den nya asyllagen. Kommunen får statsbidrag för detta och ärendet handhas av socialnämnden. Det är en förutsättning att, i den omfattning bildningsnämndens verksamheter berörs, medel följer med nya uppdrag. Inom kultur- och fritidssektorn är inga ramjusteringar aktuella för år

5 Investeringar Investeringar Nettokostnader i tkr. Text Bokslut Budget Prognos Budget Bun inventarier Alléskolan Parkskolan/Särskolan Västra skolan/frejgården Arentorp skola/barnomsorg Levene skola/barnomsorg Kvänum skola/barnomsorg Jung skola/barnomsorg Larv/Tråvad skola/barnomsorg Vedum skola/barnomsorg Lagmansgymnasiet Kulturskolan Torsgårdens förskola Elevhälsan Kostenheten Inv. gymnastiksalar/idrottshallar Inv. slöjdsalar Skolskjutsar Extra inv. datorer Kfn inventarier Biblioteken Fritidsgårdarna Baden Museum Badhusparken 9 9 Utgifter Inkomster 97 Nettoinvesteringar Bildningsnämnd och administration Driftbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag

6 VERKSAMHETSMÅL Målgrupp. Resultatenheter, föreningar/organisationer och enskilda kommuninvånare. Inriktningsmål Följande övergripande mål är hämtade ur den strategiska planen och gäller för samtliga verksamheter inom respektive verksamhetsområden: Utbildningsförvaltningen Personalen skall stimuleras att utveckla nya pedagogiska inriktningar och metoder. Försök skall genomföras vad gäller alternativa lärmiljöer och tidplaner. Alternativa profileringar, till exempel inom musik, miljö, teknik och rörelse skall finnas tillgänglig inom skola och barnomsorg. Kulturskolans verksamhet är en viktig del i detta. Skolan skall samverka aktivt på olika sätt med näringslivet. Arbetet kring barn i behov av särskilt stöd skall prioriteras. Upprustning och pedagogisk utformning av skolgårdsmiljöerna skall göras. Möjlighet till högskolestudier på distans skall erbjudas. Det livslånga lärandet skall främjas, en samverkan mellan vuxenutbildningen och näringslivet är en viktig del i detta arbete. Kultur och fritid Aktiviteter riktade till barn och ungdomar skall prioriteras. Kommunen skall stödja och stimulera föreningslivet. Bibliotekets roll som informations- och kulturbärare skall stärkas. Verksamheten skall aktivt verka för att kulturarvet och hembygdens historia vårdas och förvaltas i vår kommun. Förutsättningar för människor i alla åldrar att delta i och utöva kulturella aktiviteter skall skapas. Tjänstegarantier Vi garanterar att: vi besvarar inkomna ärenden inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggning meddelar vi detta med uppgift om vem som handlägger ärendet (gäller ej fasta bidrag). all behandling av fasta bidrag skall vara klara för utbetalning senast 30 dagar efter sista ansökningsdag (utom lokalt aktivitetsstöd) under förutsättning att nödvändiga handlingar inkommit i tid. omgående lägga ut uppgifter om föreningars arrangemang m.m. på Vara kommuns hemsida under förutsättning att vi fått uppgifter om arrangemanget. minst en gång per år inbjuda föreningslivets representanter till informations- och diskussionsmöte. VERKSAMHETSBESKRIVNING/MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde , 37 att barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden skall slås samman till en bildningsnämnd från och med den nya mandatperioden som börjar

7 Inom området bildningsnämnd och administration ingår politikerlöner, arvoden, kurskostnader, kostnader för uppvaktningar samt enhetsövergripande ledning och administration. Här inkluderas också skolskjutsplanering, bidragshantering och ledning av vissa projekt. Förskolan, förskoleklass och skolbarnomsorgen Driftbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag VERKSAMHETSMÅL Målgrupp. Barn 1-6 år, föräldrar samt grundskolan. Effektmål Följande mål är antagna i verksamhetsplanen: Normer Alla barn/elever blir sedda varje dag. Alla känner trygghet, tillit och trivsel. Utveckling och lärande/kunskaper Alla barn/elever når målen i sin individuella studieplan. Lärandemiljön är stimulerande och lusten att lära syns i alla åldrar. Inflytande och ansvar Alla barn/elever upplever att de har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö. Alla barn/elever medverkar aktivt i skolans utveckling. Samverkan Föräldrar/förskola/skola samverkar för barnens/elevernas bästa. låter alla barn/elever regelbundet få ta del av kulturlivet. samarbetar med företag och organisationer i närsamhället. medverkar till att alla enheter har internationellt samarbete och utbyte. Tjänstegarantier Vi garanterar att: vi ger er saklig information om våra olika barnomsorgsformer så att ni därigenom har valmöjlighet. vi kontaktar er inom fem arbetsdagar efter det att ansökan mottagits. vi erbjuder er barnomsorgsplats inom fyra månader efter det att ansökan mottagits. Om platsen inte är den mest önskade har ni förtur för omplacering till den barnomsorgsplats ni föredrar. ni och ert/era barn får en kontaktperson på den enhet där ert/era barn vistas. utvecklingssamtal tillsammans med er kontaktperson erbjuds en gång per år. 132

8 NYCKELTAL Kostnader i löpande priser. Nyckeltal Bokslut Budget Prognos Budget Antal barn i Förskoleklass (inkl. Önum) ,5 Antal barn i kommunal förskola Antal barn i alt. driven förskola Antal barn i familjedaghem Antal barn i kommunala fritidshem Antal barn i alternativa fritidshem Antal barn totalt (exkl förskoleklass) Andel som är inskrivna i bo vid 2 år 85% 80% 85% Andel som är inskrivna i bo vid 3 år 93% 88% 93% Andel som är inskrivna i bo vid 4 år 98% 96% 98% Andel som är inskrivna i bo vid 5 år 99% 95% 99% Antal barn placerade i andra kommuner 7,5 8 8,5 7 Antal barn från andra kommuner placerade i Vara Antal tim i snitt/barn på förskola ,2 26,4 27,9 26,4 Antal tim i snitt/barn på fritidshem 15,8 14,5 16,6 14,5 VERKSAMHETSBESKRIVNING/MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsbeskrivning Förskola 1-5 år Det finns 31 förskoleavdelningar i kommunal regi. Tre förskolor drivs helt privat, Önums förskola med 1,5 avdelningar, förskolan Larven med 1 avdelning och den nystartade förskolan Arken som vid årsskiftet 2007 kommer att ha 0,5 avdelning. Solgården i Edsvära är en kommunal barnomsorgsenhet med stort föräldrainflytande. Familjedaghem I kommunen finns fr o m januari 2007 fem dagbarnvårdare som i sina hem tar emot barn mellan ett och tolv år. Dagbarnvårdarna ingår i enheternas barnomsorg och finns i Kvänum, Vedum och Vara tätort. Fritidshem Det finns fritidshem på samtliga åtta grundskoleenheter och verksamheten är integrerad på alla enheterna. Fritidshemmens personal arbetar under delar av dagen i skolan. Resursförskola På Torsgården finns resursförskolan integrerad i en av avdelningarna. Resursförskolan har cirka tio platser och syftar till att ge barn i svårigheter och deras föräldrar ett omfattande stöd och bättre förutsättningar att klara av sin vardag. Organisatoriskt lyder resursförskolan under resultatenheten Elevhälsan. En enhetsövergripande resursenhet, Elevhälsan, stöttar verksamheten på skol- och barnomsorgsenheterna med skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, specialpedagoger, psykolog och logoped. 133

9 Förskoleklass Förskoleklassen, eller sexårsverksamheten, är en egen skolform. I kommunen är den integrerad i barnomsorg och skola och finns på varje enhet. Det är en skyldighet för kommunen att erbjuda och en rättighet för barn och föräldrar att utnyttja. Alla kommunens sexåringar går i förskoleklass. Omvärldsanalys Som en följd av regeringens proposition Kvalitet i förskolan (2004/05:11) har ett flertal skrifter publicerats kring ämnet och riktade statsbidrag lämnas till och med år Det förekommer också en intensiv debatt i media kring förskolans kvalitet. Förskolegruppernas storlek (dvs antal barn/avdelning) tas ofta upp och från flera politiska partier uttalas en önskan om att sänka barnantalet. Under hösten 2005 gjorde Skolverket en stor inspektion av Varas förskolor och ger förskolorna i Vara ett mycket högt betyg. Rapporten skriver bland annat att verksamheten arbetar medvetet och aktivt för att ge barnen goda förutsättningar att utveckla självtillit, förståelse för gemensamma normer och värderingar samt förmåga att ta ansvar och samspela med andra på ett respektfullt och omtänksamt sätt. Flera enheter har haft studiebesök från andra kommuner som är intresserade av att lära av Varas förskolor. Efterfrågan på barnomsorg har varit konstant hög under 2006 och förväntas fortsätta på samma nivå under Framför allt i Arentorp, Vedum, Tråvad och Vara är efterfrågan på platser stor. Under åren har antalet förskoleavdelningar ökat med 3,7 avdelningar från 29,3 till 33 avdelningar. Svenska kyrkan öppnade under hösten en ny förskola i sina egna lokaler i Vedum. Vid ingången av 2007 beräknas förskolan ha en halv avdelning, dvs ca 10 barn. Den nya förskoleavdelning som kommunen bygger i anslutning till GP-byns förskola beräknas vara klar till årsskiftet 2006/07 och skall ersätta de lokaler som hyrts av Vara pastorat. Riksdagen har beslutat att det skall vara lika lätt att starta fristående förskolor som fristående grundskolor. Tidigare hade kommunen beslutanderätt för fristående förskolor. Avstämning, mål - medel Utbyggnaden av förskolan har medfört ökade kostnader för nämnden. De förskolor som har startat en halv eller hel ny avdelning får förstärkning enligt resursfördelningsmodellen. Statsbidraget har fördelats mellan alla enheter beroende på storlek. Grundskola Driftbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag

10 VERKSAMHETSMÅL Målgrupp. Elever 7-15 år, föräldrar och gymnasieskolan. Effektmål Följande mål är antagna i verksamhetsplanen: Normer Alla barn/elever blir sedda varje dag. Alla känner trygghet, tillit och trivsel. Utveckling och lärande/kunskaper Alla barn/elever når målen i sin individuella studieplan. Lärandemiljön är stimulerande och lusten att lära syns i alla åldrar. Inflytande och ansvar Alla barn/elever upplever att de har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö. Alla barn/elever medverkar aktivt i skolans utveckling. Samverkan Föräldrar/förskola/skola samverkar för barnens/elevernas bästa. låter alla barn/elever regelbundet få ta del av kulturlivet. samarbetar med företag och organisationer i närsamhället. medverkar till att alla enheter har internationellt samarbete och utbyte. Tjänstegarantier Vi garanterar att: utvecklingssamtal med elev och föräldrar tillsammans med ansvarig kontaktlärare genomförs en gång per termin. Utvecklingssamtalet ska dokumenteras och följas upp vid kommande utvecklingssamtal. Föräldrar och elev ska i god tid ha möjlighet att ta del av frågor som tas upp vid samtalet. elever som riskerar att inte uppnå godkända betyg i kärnämnena matematik, svenska och engelska erbjuds möjlighet till extra stöd. NYCKELTAL Kostnader i löpande priser. Nyckeltal Bokslut Budget Prognos Budget Antal elever i kommunal grundskola Antal elever i Önum friskola 74, ,5 60 Kostnad per elev i grundskolan i tkr 58,1 64,1 59,75 66,43 Antal lärare per 100 elever i Vara 7,5 7,7 7,7 7,7 Antal lärare per 100 elever i kommungr. 8,1 8,1 8,4 8,4 Antal lärare per 100 elever i riket 8,1 8,1 8,1 8,2 Antal vuxna per 100 elever i Vara 8,9 9,2 9,3 9,3 Antal elever från Vara i andra kommuner 27 16, Antal elever från andra kommuner i Vara 13,

11 VERKSAMHETSBESKRIVNING/MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsbeskrivning Grundskolan skall ha nio årskurser och eleverna i grundskolan skall ha en i huvudsak gemensam studiegång. Utbildningen skall vara nationellt likvärdig. Skolplikten gäller från höstterminen det år då barnet fyller sju år. Samtliga grundskoleenheter, utom Alléskolan, har ansvar för fritidshem i sin verksamhet. Förutom Park- och Alléskolan så har enheterna även ansvar för förskola 1-5 år och i Kvänum, Vedum och Västra skolan i Vara så ingår även familjedaghem. Friskolan i Önum har förskola, förskoleklass, grundskola år 1-5 samt fritidshem. De tilldelas kommunala resurser enligt samma principer som de kommunala enheterna. En enhetsövergripande resursenhet, Elevhälsan, stöttar verksamheten på enheterna med skolsköterska, skolläkare, kurator, specialpedagog, logoped samt en psykologtjänst. Tillsammans med individ- och familjeenheten driver elevhälsan en resursskola på Odengården med plats för max tio elever. Verksamheten lyder organisatoriskt under Elevhälsan. Omvärldsanalys Elevantalet i grundskolan fortsätter att sjunka men inte så snabbt som de tidigare prognoserna visade. Glädjande nog har ett antal barnfamiljer flyttat till kommunen. Skolverkets inspektionsrapport visade på mycket goda resultat. Levene skola lyftes till och med fram som den enda skola hittills i Sverige där inspektörerna inte kunde hitta ett enda utvecklingsområde. Alla skolor får goda omdömen men några utvecklingsområden påpekas, bland annat gemensamma diskussioner och analys kring bedömning och betyg. Det utvecklingsarbetet har påbörjats. Modersmålsundervisningen har legat på en mycket låg nivå under senare år. Det har inte varit någon efterfrågan på sådan. Skolverket påpekade dock att kommunen aktivt måste söka upp sådana familjer där en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för att erbjuda modersmålsundervisning. Förutsättningen är att det är fler än fem barn med samma språk och att man kan få tag på en lämplig lärare. En förfrågan har gått ut till dessa elever. Antalet barn som flyttat till Vara från ett annat land har ökat mycket det senaste året. Det är också en viktig uppgift att ge dessa barn kunskaper i det svenska språket, sfi, så att deras integrering i den svenska skolan och det svenska samhället blir så bra som möjligt. Antal grundskolebarn som får sfi-undervisning ökar. Ett under år 2006 omdiskuterat ämne är avgifter i skolan. Skollagen stipulerar att utbildningen i grundskolan ska vara avgiftsfri. Det får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. Hur denna skrivning skall tolkas skall avgöras på kommunnivå. Nämnden avser att besluta om riktlinjer i denna fråga. Avstämning, mål - medel Enligt nämndens resursfördelningsmodell minskas resurserna för grundskolan och ökas medlen till gymnasieskolan och barnomsorgen. 136

12 Gymnasieskola/vuxenutbildning Driftbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag VERKSAMHETSMÅL Målgrupp. Elever som slutat grundskolan i Vara, Essunga och Grästorp, övriga interkommunala elever, högskola, universitet, övrig eftergymnasial utbildning samt näringslivet. Effektmål Följande mål är antagna i verksamhetsplanen: Normer Alla barn/elever blir sedda varje dag. Alla känner trygghet, tillit och trivsel. Utveckling och lärande/kunskaper Alla barn/elever når målen i sin individuella studieplan. Lärandemiljön är stimulerande och lusten att lära syns i alla åldrar. Inflytande och ansvar Alla barn/elever upplever att de har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö. Alla barn/elever medverkar aktivt i skolans utveckling. Samverkan Föräldrar/förskola/skola samverkar för barnens/elevernas bästa. låter alla barn/elever regelbundet få ta del av kulturlivet. samarbetar med företag och organisationer i närsamhället. medverkar till att alla enheter har internationellt samarbete och utbyte. NYCKELTAL Kostnader i löpande priser. Nyckeltal Bokslut Budget Prognos Budget Antal elever i Vara gymnasieskola varav interkommunala elever Elever från Vara i Vara gymnasieskola Antal elever från Vara kommun i interkommunal gymnasieutbildning Antal elever från Vara kommun i gymnasieutbildning

13 VERKSAMHETSBESKRIVNING/MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsbeskrivning Gymnasieskolan Utbildningen i gymnasieskolan omfattar totalt 17 nationella program samt det individuella programmet. I Vara anordnas elva nationella program samt det individuella programmet. Särskolan har Specialutformat program, Verksamhetsträning samt Estetiskt program. PROGRAM Barn- och Fritidsprogrammet Byggprogrammet Elprogrammet Estetiska programmet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet INRIKTNINGAR Fritidsverksamhet Pedagogiskt arbete Socialt arbete ny lå 07/08 Husbyggnad Automatiseringsteknik Informations- och kommunikationsteknik Elteknik Dans Musik Fordonsteknik Transport och logistik Handel och service Administrativ service ny lå 07/08 Restaurang och måltidsservice Individuella programmet Industriprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet CNC/CAD Svets- och plåtbearbetning Matematik och datavetenskap Miljö och natur Naturvetenskap och matematik Ekonomi Miljö och samhällsbyggnad ny lå 07/08 Samhälle Språk och kultur hopslagna lå 07/08 Industriteknik 138

14 El och automation ny lå07/08 Gymnasiesärskolan Specialutformat program Estetisk För utbildningar som inte anordnas vid gymnasieskolan i Vara hänvisas kommunens elever i första hand till Skara och Lidköping. Essunga och Vara har ett samverkansavtal vilket innebär att Essungaelever skall välja Lagmansgymnasiet i första hand, under förutsättning att utbildningen finns här. Grästorp har samverkansavtal av samma karaktär med både Vara och Trollhättan. Vuxenutbildningen Kommunal vuxenutbildning anordnas enligt bestämmelser i skollagen. Verksamheten organiseras enligt följande riktlinjer: 1. Kommuninvånare som har rätt att deltaga i grundläggande vuxenutbildning skall i första hand erbjudas utbildning anordnad i kommunen. 2. Kommuninvånare som inte tidigare slutfört 3-årig gymnasieutbildning och som är behörig att deltaga i gymnasial vuxenutbildning skall erbjudas sådan utbildning enligt 2.1 och I Vara kommun: 46 platser för gymnasial utbildning Dessutom finns 56 heltidsstuderande som finansieras genom särskilda statsbidrag. 2.2 Hos andra utbildningsanordnare: Annan utbildning på gymnasial nivå, sådana kurser som ej kan erbjudas i hemkommunen samt riksrekryterande påbyggnadsutbildningar. 3. I Vara kommun anordnas, förutom gymnasial utbildning, även grundläggande vuxenutbildning, 30 platser/läsår samt SFI, svenska för invandrare, 30 platser. Omvärldsanalys Det tidigare påbörjade arbetet med internationalisering fortsatte under Som exempel kan nämnas: - ett tjugotal ungdomar från Catarroja, Spanien, besökte Vara - elever på Handels- och administrationsprogrammet gjorde ett besök i Mäntsälä, Finland - elever från det samhällsvetenskapliga programmet gjorde en studieresa till Polen - elever som studerar språk har besökt Berlin och Paris - elever från det estetiska programmet har besökt Berlin - fyra ungdomar tilldelades stipendium i form av en studieresa till Bryssel - på Hotell- och Restaurangprogrammet har fyra elever förlagt delar av sin arbetsplatsförlagda utbildning till Spanien resp Finland, vilket finansierades genom EU:s Leonardo da Vinciprogram - skolledare från Banbury School, England, besökte Lagmansgymnasiet Förhoppningarna är att kunna vidareutveckla och ytterligare öka de internationella kontakterna, men det är osäkert om ekonomin tillåter det. 139

15 Lagmansgymnasiet inspekterades av Skolverket under senhösten 2005 och i den sammanfattande bedömningen beskrivs eleverna som överlag trygga och att de trivs mycket bra i sin skola. Vidare skrivs att lokalerna är tilltalande, välvårdade och mycket väl anpassade för den verksamhet som beskrivs. Eleverna har begränsat inflytande genom elevrådet och deras möjligheter att påverka arbetsformer och innehåll i kurserna varierar beroende på lärares inställning. Gymnasieelever i Vara når grundläggande behörighet till universitet och högskolor i nästan samma utsträckning som elever i genomsnitt i riket. Elever vid gymnasiesärskolan når, efter sina förutsättningar, goda resultat. De flesta av de studerande vid vuxenutbildningen får minst godkända betyg. Lärarna vid Lagmansgymnasiet är mycket engagerade och har stor frihet att utforma undervisningen. Det finns flera bra exempel på s k infärgning. Vuxenutbildningen erbjuder ett varierat utbud av kurser men har minskat i omfattning. Efter Kunskapslyftets slut får kommunerna söka statligt stöd för vuxnas lärande, ett bidrag som är specialdestinerat till vuxenutbildning. Syftet är att man aktivt skall söka upp de personer i kommunen som har en låg utbildningsnivå. Man skall också under denna tid utveckla nya former för vuxnas lärande. Regeringen väntas ta beslut om att den gymnasiereform som varit på gång under många år kommer att genomföras från och med hösten Bland förändringarna finns en större satsning på det individuella programmet, ämnesbetyg i stället för kursbetyg och historia som nytt kärnämne. Lagmansgymnasiet är mycket konkurrensutsatt, inte minst från många nya frigymnasier med automatisk riksrekrytering. Det är avgörande med god kvalitet och marknadsföring för att locka elever till programmen. I gamla Skaraborgs län samarbetar flera kommuner kring Gymnasium Skaraborg. Det innebär att elever från dessa kommuner kan välja gymnasieskola fritt i området. Barn- och utbildningsnämnden har valt att avvakta tills vidare då kommunen ligger i utkanten av Skaraborg och ser Västra Götaland som den naturliga regionen. Höstterminen 2007 träder den nya gymnasiereformen i kraft. Förändringarna sammanfattas i elva steg: 1. Ämnesbetyg ersätter dagens kursbetyg 2. En gymnasieexamen införs 3. Gymnasiearbete stärker helhetssynen i utbildningen 4. Ökad kvalitet på det individuella programmet 5. Frisökning ger eleverna ökad valfrihet och stimulerar regional samverkan 6. Historia blir nytt kärnämne 7. Kärnämnen bör präglas av utbildningens inriktning 8. En modern lärlingsutbildning förnyar yrkesutbildningen 9. Förstärkt kvalitet på yrkesutbildningarna i gymnasieskolan 10. Större kurser för sammanhang och fördjupning 11. Lokala kurser måste kvalitetssäkras av Skolverket 140

16 Ambitionen är att eleverna skall få större valfrihet och ges fler möjligheter till individuell utformning av sin utbildning. Det medför samtidigt större kostnader för hemkommunen. Frisökningen medför en stor osäkerhet kring hur många elever som kommer att välja Lagmansgymnasiet. Avstämning, mål medel Ett riktat statsbidrag betalas ut för att man ska kunna erbjuda heldagsstudier och höja lärarkompetensen på det individuella programmet. För övrigt följer inga statliga pengar med gymnasiereformen. Särskolan Driftbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag VERKSAMHETSMÅL Målgrupp. Elever med svåra funktionshinder samt deras föräldrar, gymnasiesärskolan. Effektmål Följande mål är antagna i verksamhetsplanen: Normer Alla barn/elever blir sedda varje dag. Alla känner trygghet, tillit och trivsel. Utveckling och lärande/kunskaper Alla barn/elever når målen i sin individuella studieplan. Lärandemiljön är stimulerande och lusten att lära syns i alla åldrar. Inflytande och ansvar Alla barn/elever upplever att de har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö. Alla barn/elever medverkar aktivt i skolans utveckling. Samverkan Föräldrar/förskola/skola samverkar för barnens/elevernas bästa. låter alla barn/elever regelbundet få ta del av kulturlivet. samarbetar med företag och organisationer i närsamhället. medverkar till att alla enheter har internationellt samarbete och utbyte. 141

17 NYCKELTAL Kostnader i löpande priser. Nyckeltal Bokslut Budget Prognos Budget Antal individintegrerade elever i grundskolan 0, Antal elever i grundsärskola/träningsskola Antal grundsärskoleelever i annan kommun 7, Antal elever gymnasiesär och vht-träning 22, varav från annan kommun ,5 12,5 Antal gymnasiesär- och vht-träningselever i annan kommun ,5 12 VERKSAMHETSBESKRIVNING/MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsbeskrivning Grundsärskolan och träningsskolan finns på Parkskolan. Individintegrerade elever finns för tillfället inte på någon enhet. Eleverna går då kvar på enheten och verksamheten är integrerad. Inom gymnasiesärskolan finns Verksamhetsträning, Specialutformade program samt Estetiskt program. Omvärldsanalys Samarbetet mellan gymnasiesärskolan och grundsärskolan är viktig och kommer att vidareutvecklas. Gymnasiesärskolans estetiska program har ett värdefullt samarbete med det estetiska programmet på ungdomsgymnasiet. Antalet elever i grundsärskolan sjunker och hela verksamheten finns nu som en del av Parkskolans resultatenhet. Särskolan har samma läroplan som den övriga grundskolan, respektive den övriga gymnasieskolan. Därmed markeras att alla elever, oberoende av utvecklingsnivå, omfattas av samma värdegrund. Däremot har särskolan egna kursplaner som är anpassade till skolformen och till de olika behov skolan ska kunna tillgodose för var och en av särskolans elever. Varje elev skall ha en individuell utvecklingsplan. Kulturskolan Driftbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag

18 VERKSAMHETSMÅL Målgrupp. Barn och ungdomar i alla åldrar. Effektmål Följande mål är antagna i verksamhetsplanen: Normer Alla barn/elever blir sedda varje dag. Alla känner trygghet, tillit och trivsel. Utveckling och lärande/kunskaper Alla barn/elever når målen i sin individuella studieplan. Lärandemiljön är stimulerande och lusten att lära syns i alla åldrar. Inflytande och ansvar Alla barn/elever upplever att de har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö. Alla barn/elever medverkar aktivt i skolans utveckling. Samverkan Föräldrar/förskola/skola samverkar för barnens/elevernas bästa. låter alla barn/elever regelbundet få ta del av kulturlivet. samarbetar med företag och organisationer i närsamhället. medverkar till att alla enheter har internationellt samarbete och utbyte. NYCKELTAL Kostnader i löpande priser. Nyckeltal Bokslut Budget Prognos Budget Antal elever instrument Antal elever popgrupper Antal elever solosång Antal elever i barnkör Antal elever i dans Antal elever i drillning Antal elever i drama/teater Antal elever i bild S:a antal elever Elev kan delta i flera än en aktivitet, exempelvis i både dans och instrumentalundervisning VERKSAMHETSBESKRIVNING/MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsbeskrivning Kulturskolan erbjuder: frivillig undervisning i musik/drama/teater/bild/dans för elever i grund- och gymnasieskola. kulturprojekt tillsammans med kommunens olika enheter, finansierade av centrala medel. 143

19 Omvärldsanalys De kulturprojekt som genomförs tillsammans med kommunens olika enheter röner stor uppskattning. Arentorps, Levene och nu senast Västra skolan har tillsammans med Kulturskolan framfört var sin stora föreställning i Konserthuset. Denna typ av projekt kan sägas vara flaggskeppen i samarbetet. Det ska dock betonas att de mindre fortlöpande projekten är av väl så god kvalitet, men röner av naturliga skäl inte lika stor uppmärksamhet. Eftersom projekten ingår i Kulturskolans ordinarie budget och inte kostar enheterna något extra är efterfrågan större än tillgången. Ett projekt som startas nu under hösten 2006 är ett samarbete med Alléskolan för att skapa ett estetisk spår. Samtliga sjätteklassare omfattas av denna satsning som genomförs av Kulturskolans lärare tillsammans med Alléskolans bild- och musiklärare. Tanken är den att detta projekt även ska fortsätta under åren 7-9 och då med en breddning av kulturbegreppet till att innefatta även sådana saker som scenbygge, ljussättning och ljudteknik mm. För Kulturskolans del öppnas många nya möjligheter i samband med Konserthusets nya verksamhet. Många pedagoger delar sin tid mellan Kulturskolan och det Estetiska programmet på Lagmansgymnasiet, vilket för samman dessa två verksamheter på ett bra sätt. Det är glädjande att Vara Konserthus har blivit en sådan publikframgång. Samtidigt, paradoxalt nog, innebär det mycket små möjligheter för Kulturskolan att använda sig av Konserthuset i det dagliga arbetet. En trend som finns i hela Sverige är att det sker en nedgång i intresset för att spela blåsinstrument, så även i Vara. Denna nedgång har nu vänts till en viss uppgång och ett ökande intresse kan noteras, främst beträffande blåsinstrument. Dock är intresset störst för att spela gitarr, trummor och att vara med i rockgrupper. Det stora intresset för dessa instrument innebär problem, det finns inte plats att ta emot alla. Under läsåret stod 63 elever på kö. Tidigare år har de varit garanterade plats efter högst ett års väntetid, men framgent kan inte sådana garantier ges. En förändring till det bättre är att avhoppen från undervisningen har minskat. Detta sammantaget med att intresset har ökat gör att köerna kommer att öka ytterligare. Det är mycket otillfredsställande att behöva säga nej till ett barn att få börja spela när intresset är som störst. Utsikterna att kanske få stå i kö närmare två år kan knappast vara befrämjande för kreativiteten och lusten att lära. Risken finns att de helt avstår från att delta. Tyvärr har det visat sig i flera fall att när de kontaktas och får besked att de för börja väljer de att avstå. Lusten har försvunnit under väntetiden. En lösning på detta vore att medel till inrättande av minst en halvtidstjänst i gitarr, trummor ställdes till Kulturskolans förfogande. Kulturskolan, Torsbo Fritidsgård och Lagmansgymnasiets estetiska program är tre verksamheter med hög kvalitet. Dessa tre verksamheters ledare har tillsammans skapat en vision som går ut på att förena enheternas styrkor och samordna deras olika typer av verksamheter under ett och samma tak. Därigenom skapas en mötesplats för barn och ungdomar där den egna kreativiteten sätts i centrum. Ett par av målen är att huset ska vara tillgängligt stora delar av dygnet och motverka segregation genom möten mellan människor. Barn- och utbildningsnämnden är positiv till att tillsammans med andra berörda nämnder utreda möjligheterna till en sådan gemensam verksamhet. Genom denna typ av öppen verksamhet finns förhoppningen att många fler kan få tillgång till kultur i bred bemärkelse Arbetet på denna vision fortsätter bl.a. med ett studiebesök i Höganäs i mitten av september 06 där det sedan några år redan finns samma typ av anläggning/verksamhet. 144

20 Kostenheten Måltider till barnomsorg och skolor Driftbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag VERKSAMHETSMÅL Målgrupp. Elever, personal och övriga vuxna som äter mat på kommunens förskolor, skolor och inom skolbarnsomsorgen. Effektmål Skollunchen skall ge den näring och energi som motsvarar 30 % av dagsbehovet. Skolmåltiderna skall erbjuda en variationsrik och allsidig kost och vara integrerad i det pedagogiska arbetet. Goda kostvanor skall grundläggas i en trivsam och lugn miljö. Elever som behöver individuell kost skall erbjudas detta. Tjänstegarantier Vi garanterar att: du får en näringsrik och vällagad lunch där grönsaker serveras dagligen. Lunchen ger tredjedel av dagsbehovet av näring och energi. vid medicinska skäl serveras specialkost. på förskolorna ska, i genomsnitt, frukosten ge ca 20 procent, lunchen ca 25 procent samt mellanmålet ca % av det dagliga energi- och näringsbehovet för barnen. VERKSAMHETSBESKRIVNING/MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsbeskrivning Skolmåltidsverksamheten är en del i kommunens gemensamma kostorganisation. All måltidsverksamhet inom förskolor, skolor och äldreomsorg samt caféverksamhet på gymnasieskolan och kommunhuset ingår i kostenheten. Organisatoriskt lyder den under socialnämnden, samarbetet mellan förvaltningarna fungerar bra och alla större beslut förankras från båda håll. Skolmåltidsverksamheten har till syfte att erbjuda eleverna på skolorna i kommunen ett lagat mål mat per dag. Skollunchen är avgiftsfri till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Måltidsverksamheten är organiserad så att köken på de olika orterna i kommunen samarbetar. Flertalet av den personal som arbetar med att servera skollunch delar sin arbetstid mellan skolan och ett närliggande kök inom äldreomsorgen. 145

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Skolplan för Mönsterås kommun

Skolplan för Mönsterås kommun Skolplan för Mönsterås kommun Demokrati Miljö Lärande Antagen av KF 2004-09-27, 86 Barn- och utbildningsförvaltningen Box 33 383 21 Mönsterås www.monsteras.se Inledning Skolplanen är Mönsterås kommuns

Läs mer

Budgetanslag -259 448-255 858-245 400 Över/Underskott 235-1 450 6 300 Balanserat över/underskott 9 600 9 365 12 815

Budgetanslag -259 448-255 858-245 400 Över/Underskott 235-1 450 6 300 Balanserat över/underskott 9 600 9 365 12 815 Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Ulf Genitz Gudrun Lidén Årets resultat/ekonomiskt utfall Tkr och löpande priser Text 2006 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Verksamhetens intäkter 56

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Inledning. Innehållsförteckning

Inledning. Innehållsförteckning Skolplan Säffle Kommun 2010-2014 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Politisk deklaration Verksamhetsidé 3 Organisation och ansvarsförhållande 3 Utvecklingsområden 4 Kvalitetssäkring 5 Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass

Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass 2013-10-04 Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och förskoleklass Allmänt Enligt 10 kap 32, 33, 40 i skollagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts.

2. Målsättning Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka har rätt till skolskjuts. 1 (6) Antagen av bildningsnämnden den 19 maj 2009, 46 Reviderad av bildningsnämnden den 23 juni 2009, 64 Reviderad av bildningsnämnden den 13 oktober 2009, 96 Dnr: 986/09-623 Reviderad av välfärdsutskottet

Läs mer

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor Juridisk vägledning Reviderad februari 2015 Mer om Avgifter i skolan Utbildningen ska vara avgiftsfri och eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Verksamhetsplan för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Verksamhetsplan för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden Verksamhetsplan för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 2014 En individ lär så länge hon lever, en organisation lever så länge den lär Per Albinsson Fastställd för 2014 1 Inledning Förskolan,

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Reglemente Skolskjutsar i Mariestads kommun Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Antaget av Kommunstyrelsen 2011-0-1 KS 2011/0172 Senast reviderat 2013-05-02

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Information För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Förskola I förskolan bedrivs en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i ålder 1-5 år. Under 2011 erbjuds pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Skolskjutsbestämmelser

Skolskjutsbestämmelser Förskoleklass och grundskola Fastställd av bildningsnämnden 2011-11-08 99 Innehållsförteckning Definitioner...1 Avstånd...2 Form av skolskjuts...3 Restid...3 Tidtabeller...3 Självskjuts...3 Ramscheman...3

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan 2013-2015

Barn- och elevhälsoplan 2013-2015 SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och elevhälsoplan 2013-2015 Till stöd för ledning och personal inom förskolor, förskoleklass, skolor och fritidshem i Säffle kommun Fastställd av

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Strategi för barn- och utbildningsnämndens. verksamheter 2014 2018. Kommunfullmäktige 2014-06-23, 90

Strategi för barn- och utbildningsnämndens. verksamheter 2014 2018. Kommunfullmäktige 2014-06-23, 90 Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 2014 2018 Kommunfullmäktige 2014-06-23, 90 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är en strategi?... 3 Vision för barn- och utbildningsnämnden... 4 Den dubbla

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn-

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE Datum 2015-04-13 Sida 1(1) Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese.dahl@uppvidinge.se Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 april 2015 i

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM LÄSÅRET2010-2011 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u, som just står inför att påbörja en gymnasial utbildning, har säkert ett behov av att skaffa Dig så god insikt som möjligt inför ditt val. I denna broschyr

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011

Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011 Datum Verksamhetsplan för Sundby förskola och skola 2011 1. Nuläge Enheten har bytt chef under året. Ny chef började 1 september. Enheten behöver en förnyelse vad gäller både pedagogiska diskussioner,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad

Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 51/ 2013 Riktlinjer för skolskjuts och ledsagning i Vaxholms stad Rätten till skolskjuts enligt skollagen Grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola Rätten till skolskjuts

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola Tjänsteskrivelse 2013-01-28 Dnr: 2013.26-629 (153) Utbildningsförvaltningen Inger Hjort E-post: inger.hjort@ronneby.se Utbildningsnämndens beslut 2013-02-14 12 Förslag till riktlinjer för avgifter inom

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente VK100S v1.0 040416, Flik 5.23 Skolskjutsreglemente 2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 5.23 1 (7) Skolskjutsreglemente Riktlinjer för skolskjuts för Förskoleklass Grundskola Särskola Gymnasium Dokumentnamn Skolskjutsreglemente

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Skolskjutsregler. Antagna av kommunfullmäktige 090615

Skolskjutsregler. Antagna av kommunfullmäktige 090615 Skolskjutsregler Antagna av kommunfullmäktige 090615 Innehåll Skolskjutsregler... 3 1. Berättigade till skolskjuts... 3 2. Växelvis boende... 4 3. Avstånd... 4 4. Föräldraansvar... 5 5. Trafiksäkerhet...

Läs mer

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor!

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Piteå befäster sin ställning som en av landets bästa skolkommuner. Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommuner. Piteå, som 2012 kom

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun

Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun Regler och riktlinjer Skolskjutsverksamheten för skolorna inom Ödeshögs kommun Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2002-09-09, 62/2002 Kompletterade 2005-01-31, BUN 4/2005 Växelvis boende, sid 3 1

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer