Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildningsnämnden. Drift- och investeringsbudget. Gunilla Levén"

Transkript

1 Ordförande: Förvaltningschef: Ulf Genitz Gunilla Levén Gudrun Lidén Andel av nettokostnad Bildningsnämnden 56,33% 43,67% Drift- och investeringsbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav personalkostnader (slag 50,51,59) Nettokostnader Budgetanslag Över-/underskott Balanserat över-/underskott INVESTERINGSBUDGET Utgifter Inkomster 97 Nettoinvesteringar JÄMFÖRELSETAL Nettodriftkostnad kr per invånare Andel av nettodriftkostnad % 44,33 44,44 44,17 43,67

2 Sammandrag av driftkostnaderna Driftkostnad för 2007 (inkl. kapitalkostnader och internhyra.) Text Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad Nämnd och central adm Barnomsorg Skolskjutsar Skolmåltider Grundskola Gymnasieskola/Komvux Särskola Kulturskola Idrotts- o fritidsanläggningar Badanläggningar inomhus Fritidsgårdar Övrig fritidsverksamhet Biblioteksverksamhet Allmänkulturell verksamhet Nämnden totalt Enligt ram Ramjustering Intern hyra Kapitalkostnad Nämnden totalt Bildningsnämndens uppgift och nämndsövergripande mål Enligt beslut i kommunfullmäktige , 37 slås barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden samman till en bildningsnämnd från och med den nya mandatperiod som börjar i januari Vara kommuns barnomsorgs- och skolverksamhet präglas av målmedvetenhet, arbetsglädje, trygghet och beredskap för förändring. Skolan ska ha fokus på ett lärande där eleven själv stimuleras att inhämta kunskaper. Grunden för det livslånga lärandet ska påbörjas redan i förskolan. Nämndens verksamhet ska präglas av medinflytande och ansvar så att både barn/elever, föräldrar och medarbetare engagerar sig, känner sig delaktiga i utvecklingen och vill medverka till ständiga förbättringar av verksamheten. Skolan ska uppmuntra barn och ungdomar att vara delaktiga i samhället och samhället uppmuntras att vara en del av de ungas lärande. All barnomsorg och skola/utbildning för barn, ungdomar och vuxna utgår från de nationella mål, uppdrag och bestämmelser som uttrycks i skollag, förordningar och läroplaner samt i FN:s barnkonvention. Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Där finns bestämmelser om vilka grundläggande krav som ställs på kommunerna men också bestämmelser som är riktade till elever och föräldrar, nämligen sådana som rör skolplikt och rätten till utbildning. 127

3 Det finns tre läroplaner - en för förskolan (Lpfö 98), en för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och en för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). I läroplanerna, som reviderats något under 2006, beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Det finns många olika förordningar för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, t ex förordningar om de olika skolformerna och om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola, skola och fritidshem. En förordning är en rättsregel som beslutas av regeringen och dessa, liksom lagar och andra föreskrifter, är bindande och ska följas. I Vara kommun finns också ett genomarbetat system av styrdokument av vilka den strategiska planen är den viktigaste. Utifrån dessa nationella och lokala styrdokument utarbetas en verksamhetsplan som gäller för barn och ungdomar i förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem, kulturskola, gymnasieskola samt studerande inom vuxenutbildningen. Planen skall även genomsyra verksamheter som skolskjutsar, skolmåltider och elevhälsan. De övergripande målen i denna plan omfattar områdena normer och värden, utveckling och lärande/kunskap, inflytande och ansvar samt samverkan. Kultur- och fritidsverksamhetens huvudsakliga uppdrag är att medverka till att kommunens invånare får tillgång till information, kunskap och aktiviteter som bidrar till ett innehållsrikt och omväxlande liv. Det är viktigt att all verksamhet omfattas av grundläggande demokratiska värderingar och att alla människors lika värde respekteras. Bland annat ska här finnas ett stimulerande kulturutbud via bibliotek, arrangemang och aktiviteter. Stommen i kulturoch fritidsverksamheterna är föreningslivet och det ideella arbetet. Kultur är en viktig framgångsfaktor för Vara kommun och betydelsefull i konkurrensen med andra kommuner om invånare och tillväxt. Nämndens verksamheter skall verka för delaktighet och stimulera eget skapande, främja konstnärlig och kulturell förnyelse och kvalitet samt ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället. Samarbete skall finnas med bland annat hembygdsföreningarna för att föra vårt kulturarv vidare. Vara kommun har en fin natur som erbjuder ett antal olika möjligheter till rekreation och friluftsliv. Många anläggningar för både utomhus- och inomhusidrott finns att använda i kommunens olika delar. Möjlighet till frilufts- sport och idrottsaktiviteter samt engagemang i andra fritidsföreningar är viktiga ur ett folkhälsoperspektiv. Speciellt barn och ungdomar skall stimuleras till att aktivera sig i en aktiv fritid. I Vara kommuns strategiska plan anges den inriktning som verksamheterna inom kulturoch fritidsområdet skall ha. Biblioteksverksamheten styrs även av bibliotekslagen. Utifrån dessa dokument har en verksamhetsplan utarbetats med riktlinjer för verksamheterna. De övergripande målen för kultur- och fritidsverksamheten inriktar sig på en meningsfull fritid, ett rikt och stimulerande kulturutbud, stöd till föreningslivet, att föra kulturarvet vidare samt att skapa möjligheter till naturupplevelser och rekreation. 128

4 Ram 2006 Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte den 19 juni 2006 att de demografiska förändringarna ska slå igenom med 50% i budget Det innebär för barn- och utbildningsområdet att ramen minskas med 600 tkr. Vilken procentsats som ska gälla för kommande år ska fastställas av fullmäktige under den kommande mandatperioden. Då revisorerna har anmärkt på att det är svårt att skilja på kostnader för administrativa nätet och nätet för utbildningsverksamhet har en ramjustering gjorts mellan IT-avdelningen och bildningsnämnden tkr har överförts som motsvarar de tre tjänster på IT som arbetar i grundskolan och gymnasiet. Förskolan har under andra halvåret fått en förstärkning från staten för att kunna öka personaltätheten. Detta statsbidrag, som har fördelats ut till både kommunala och fristående förskolor, uppgår till 2,5 milj kr för år För gymnasieskolans del har en ökad satsning på Individuella programmet medfört att Vara kommun får ett riktat statsbidrag till denna utbildning med drygt 800 tkr. Denna reglering görs direkt i ramen för Skolskjutsar har haft mycket stora kostnadsökningar de senaste åren och nämnden fördelade internt om medel så att skolskjutsverksamheten fick en ökad budget 2006 med 2,5 milj kr. Trots detta visar prognosen för året negativa siffror. Det är svårt att förändra och rationalisera då turerna styrs helt av var elever bor och vilken typ av skjuts man har, behöver och har rätt till. Det har inte gjorts några löneuppräkningar i nämndens budget för år 2007 utan dessa pengar skall betalas ut först när resultatet av lönerevisionen är klar. Nya regler för sjukförsäkring trädde i kraft den 1 januari 2005 och de innebär bland annat att arbetsgivaren ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift på 15% av sjukpenningen för anställda som är sjukskrivna på heltid. Nämnden har därigenom fått en ny kostnad på ca 400 tkr som inte man fått täckning för. Om den nya politikerorganisationen innebär förändringar som medför nya kostnader för nämnderna, måste det vara en förutsättning att nämnderna kompenseras sådana eventuella kostnadsökningar. Vara kommun har ställt sig positiv till att ta emot familjer som fått asyl enligt den nya asyllagen. Kommunen får statsbidrag för detta och ärendet handhas av socialnämnden. Det är en förutsättning att, i den omfattning bildningsnämndens verksamheter berörs, medel följer med nya uppdrag. Inom kultur- och fritidssektorn är inga ramjusteringar aktuella för år

5 Investeringar Investeringar Nettokostnader i tkr. Text Bokslut Budget Prognos Budget Bun inventarier Alléskolan Parkskolan/Särskolan Västra skolan/frejgården Arentorp skola/barnomsorg Levene skola/barnomsorg Kvänum skola/barnomsorg Jung skola/barnomsorg Larv/Tråvad skola/barnomsorg Vedum skola/barnomsorg Lagmansgymnasiet Kulturskolan Torsgårdens förskola Elevhälsan Kostenheten Inv. gymnastiksalar/idrottshallar Inv. slöjdsalar Skolskjutsar Extra inv. datorer Kfn inventarier Biblioteken Fritidsgårdarna Baden Museum Badhusparken 9 9 Utgifter Inkomster 97 Nettoinvesteringar Bildningsnämnd och administration Driftbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag

6 VERKSAMHETSMÅL Målgrupp. Resultatenheter, föreningar/organisationer och enskilda kommuninvånare. Inriktningsmål Följande övergripande mål är hämtade ur den strategiska planen och gäller för samtliga verksamheter inom respektive verksamhetsområden: Utbildningsförvaltningen Personalen skall stimuleras att utveckla nya pedagogiska inriktningar och metoder. Försök skall genomföras vad gäller alternativa lärmiljöer och tidplaner. Alternativa profileringar, till exempel inom musik, miljö, teknik och rörelse skall finnas tillgänglig inom skola och barnomsorg. Kulturskolans verksamhet är en viktig del i detta. Skolan skall samverka aktivt på olika sätt med näringslivet. Arbetet kring barn i behov av särskilt stöd skall prioriteras. Upprustning och pedagogisk utformning av skolgårdsmiljöerna skall göras. Möjlighet till högskolestudier på distans skall erbjudas. Det livslånga lärandet skall främjas, en samverkan mellan vuxenutbildningen och näringslivet är en viktig del i detta arbete. Kultur och fritid Aktiviteter riktade till barn och ungdomar skall prioriteras. Kommunen skall stödja och stimulera föreningslivet. Bibliotekets roll som informations- och kulturbärare skall stärkas. Verksamheten skall aktivt verka för att kulturarvet och hembygdens historia vårdas och förvaltas i vår kommun. Förutsättningar för människor i alla åldrar att delta i och utöva kulturella aktiviteter skall skapas. Tjänstegarantier Vi garanterar att: vi besvarar inkomna ärenden inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggning meddelar vi detta med uppgift om vem som handlägger ärendet (gäller ej fasta bidrag). all behandling av fasta bidrag skall vara klara för utbetalning senast 30 dagar efter sista ansökningsdag (utom lokalt aktivitetsstöd) under förutsättning att nödvändiga handlingar inkommit i tid. omgående lägga ut uppgifter om föreningars arrangemang m.m. på Vara kommuns hemsida under förutsättning att vi fått uppgifter om arrangemanget. minst en gång per år inbjuda föreningslivets representanter till informations- och diskussionsmöte. VERKSAMHETSBESKRIVNING/MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde , 37 att barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden skall slås samman till en bildningsnämnd från och med den nya mandatperioden som börjar

7 Inom området bildningsnämnd och administration ingår politikerlöner, arvoden, kurskostnader, kostnader för uppvaktningar samt enhetsövergripande ledning och administration. Här inkluderas också skolskjutsplanering, bidragshantering och ledning av vissa projekt. Förskolan, förskoleklass och skolbarnomsorgen Driftbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag VERKSAMHETSMÅL Målgrupp. Barn 1-6 år, föräldrar samt grundskolan. Effektmål Följande mål är antagna i verksamhetsplanen: Normer Alla barn/elever blir sedda varje dag. Alla känner trygghet, tillit och trivsel. Utveckling och lärande/kunskaper Alla barn/elever når målen i sin individuella studieplan. Lärandemiljön är stimulerande och lusten att lära syns i alla åldrar. Inflytande och ansvar Alla barn/elever upplever att de har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö. Alla barn/elever medverkar aktivt i skolans utveckling. Samverkan Föräldrar/förskola/skola samverkar för barnens/elevernas bästa. låter alla barn/elever regelbundet få ta del av kulturlivet. samarbetar med företag och organisationer i närsamhället. medverkar till att alla enheter har internationellt samarbete och utbyte. Tjänstegarantier Vi garanterar att: vi ger er saklig information om våra olika barnomsorgsformer så att ni därigenom har valmöjlighet. vi kontaktar er inom fem arbetsdagar efter det att ansökan mottagits. vi erbjuder er barnomsorgsplats inom fyra månader efter det att ansökan mottagits. Om platsen inte är den mest önskade har ni förtur för omplacering till den barnomsorgsplats ni föredrar. ni och ert/era barn får en kontaktperson på den enhet där ert/era barn vistas. utvecklingssamtal tillsammans med er kontaktperson erbjuds en gång per år. 132

8 NYCKELTAL Kostnader i löpande priser. Nyckeltal Bokslut Budget Prognos Budget Antal barn i Förskoleklass (inkl. Önum) ,5 Antal barn i kommunal förskola Antal barn i alt. driven förskola Antal barn i familjedaghem Antal barn i kommunala fritidshem Antal barn i alternativa fritidshem Antal barn totalt (exkl förskoleklass) Andel som är inskrivna i bo vid 2 år 85% 80% 85% Andel som är inskrivna i bo vid 3 år 93% 88% 93% Andel som är inskrivna i bo vid 4 år 98% 96% 98% Andel som är inskrivna i bo vid 5 år 99% 95% 99% Antal barn placerade i andra kommuner 7,5 8 8,5 7 Antal barn från andra kommuner placerade i Vara Antal tim i snitt/barn på förskola ,2 26,4 27,9 26,4 Antal tim i snitt/barn på fritidshem 15,8 14,5 16,6 14,5 VERKSAMHETSBESKRIVNING/MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsbeskrivning Förskola 1-5 år Det finns 31 förskoleavdelningar i kommunal regi. Tre förskolor drivs helt privat, Önums förskola med 1,5 avdelningar, förskolan Larven med 1 avdelning och den nystartade förskolan Arken som vid årsskiftet 2007 kommer att ha 0,5 avdelning. Solgården i Edsvära är en kommunal barnomsorgsenhet med stort föräldrainflytande. Familjedaghem I kommunen finns fr o m januari 2007 fem dagbarnvårdare som i sina hem tar emot barn mellan ett och tolv år. Dagbarnvårdarna ingår i enheternas barnomsorg och finns i Kvänum, Vedum och Vara tätort. Fritidshem Det finns fritidshem på samtliga åtta grundskoleenheter och verksamheten är integrerad på alla enheterna. Fritidshemmens personal arbetar under delar av dagen i skolan. Resursförskola På Torsgården finns resursförskolan integrerad i en av avdelningarna. Resursförskolan har cirka tio platser och syftar till att ge barn i svårigheter och deras föräldrar ett omfattande stöd och bättre förutsättningar att klara av sin vardag. Organisatoriskt lyder resursförskolan under resultatenheten Elevhälsan. En enhetsövergripande resursenhet, Elevhälsan, stöttar verksamheten på skol- och barnomsorgsenheterna med skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, specialpedagoger, psykolog och logoped. 133

9 Förskoleklass Förskoleklassen, eller sexårsverksamheten, är en egen skolform. I kommunen är den integrerad i barnomsorg och skola och finns på varje enhet. Det är en skyldighet för kommunen att erbjuda och en rättighet för barn och föräldrar att utnyttja. Alla kommunens sexåringar går i förskoleklass. Omvärldsanalys Som en följd av regeringens proposition Kvalitet i förskolan (2004/05:11) har ett flertal skrifter publicerats kring ämnet och riktade statsbidrag lämnas till och med år Det förekommer också en intensiv debatt i media kring förskolans kvalitet. Förskolegruppernas storlek (dvs antal barn/avdelning) tas ofta upp och från flera politiska partier uttalas en önskan om att sänka barnantalet. Under hösten 2005 gjorde Skolverket en stor inspektion av Varas förskolor och ger förskolorna i Vara ett mycket högt betyg. Rapporten skriver bland annat att verksamheten arbetar medvetet och aktivt för att ge barnen goda förutsättningar att utveckla självtillit, förståelse för gemensamma normer och värderingar samt förmåga att ta ansvar och samspela med andra på ett respektfullt och omtänksamt sätt. Flera enheter har haft studiebesök från andra kommuner som är intresserade av att lära av Varas förskolor. Efterfrågan på barnomsorg har varit konstant hög under 2006 och förväntas fortsätta på samma nivå under Framför allt i Arentorp, Vedum, Tråvad och Vara är efterfrågan på platser stor. Under åren har antalet förskoleavdelningar ökat med 3,7 avdelningar från 29,3 till 33 avdelningar. Svenska kyrkan öppnade under hösten en ny förskola i sina egna lokaler i Vedum. Vid ingången av 2007 beräknas förskolan ha en halv avdelning, dvs ca 10 barn. Den nya förskoleavdelning som kommunen bygger i anslutning till GP-byns förskola beräknas vara klar till årsskiftet 2006/07 och skall ersätta de lokaler som hyrts av Vara pastorat. Riksdagen har beslutat att det skall vara lika lätt att starta fristående förskolor som fristående grundskolor. Tidigare hade kommunen beslutanderätt för fristående förskolor. Avstämning, mål - medel Utbyggnaden av förskolan har medfört ökade kostnader för nämnden. De förskolor som har startat en halv eller hel ny avdelning får förstärkning enligt resursfördelningsmodellen. Statsbidraget har fördelats mellan alla enheter beroende på storlek. Grundskola Driftbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag

10 VERKSAMHETSMÅL Målgrupp. Elever 7-15 år, föräldrar och gymnasieskolan. Effektmål Följande mål är antagna i verksamhetsplanen: Normer Alla barn/elever blir sedda varje dag. Alla känner trygghet, tillit och trivsel. Utveckling och lärande/kunskaper Alla barn/elever når målen i sin individuella studieplan. Lärandemiljön är stimulerande och lusten att lära syns i alla åldrar. Inflytande och ansvar Alla barn/elever upplever att de har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö. Alla barn/elever medverkar aktivt i skolans utveckling. Samverkan Föräldrar/förskola/skola samverkar för barnens/elevernas bästa. låter alla barn/elever regelbundet få ta del av kulturlivet. samarbetar med företag och organisationer i närsamhället. medverkar till att alla enheter har internationellt samarbete och utbyte. Tjänstegarantier Vi garanterar att: utvecklingssamtal med elev och föräldrar tillsammans med ansvarig kontaktlärare genomförs en gång per termin. Utvecklingssamtalet ska dokumenteras och följas upp vid kommande utvecklingssamtal. Föräldrar och elev ska i god tid ha möjlighet att ta del av frågor som tas upp vid samtalet. elever som riskerar att inte uppnå godkända betyg i kärnämnena matematik, svenska och engelska erbjuds möjlighet till extra stöd. NYCKELTAL Kostnader i löpande priser. Nyckeltal Bokslut Budget Prognos Budget Antal elever i kommunal grundskola Antal elever i Önum friskola 74, ,5 60 Kostnad per elev i grundskolan i tkr 58,1 64,1 59,75 66,43 Antal lärare per 100 elever i Vara 7,5 7,7 7,7 7,7 Antal lärare per 100 elever i kommungr. 8,1 8,1 8,4 8,4 Antal lärare per 100 elever i riket 8,1 8,1 8,1 8,2 Antal vuxna per 100 elever i Vara 8,9 9,2 9,3 9,3 Antal elever från Vara i andra kommuner 27 16, Antal elever från andra kommuner i Vara 13,

11 VERKSAMHETSBESKRIVNING/MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsbeskrivning Grundskolan skall ha nio årskurser och eleverna i grundskolan skall ha en i huvudsak gemensam studiegång. Utbildningen skall vara nationellt likvärdig. Skolplikten gäller från höstterminen det år då barnet fyller sju år. Samtliga grundskoleenheter, utom Alléskolan, har ansvar för fritidshem i sin verksamhet. Förutom Park- och Alléskolan så har enheterna även ansvar för förskola 1-5 år och i Kvänum, Vedum och Västra skolan i Vara så ingår även familjedaghem. Friskolan i Önum har förskola, förskoleklass, grundskola år 1-5 samt fritidshem. De tilldelas kommunala resurser enligt samma principer som de kommunala enheterna. En enhetsövergripande resursenhet, Elevhälsan, stöttar verksamheten på enheterna med skolsköterska, skolläkare, kurator, specialpedagog, logoped samt en psykologtjänst. Tillsammans med individ- och familjeenheten driver elevhälsan en resursskola på Odengården med plats för max tio elever. Verksamheten lyder organisatoriskt under Elevhälsan. Omvärldsanalys Elevantalet i grundskolan fortsätter att sjunka men inte så snabbt som de tidigare prognoserna visade. Glädjande nog har ett antal barnfamiljer flyttat till kommunen. Skolverkets inspektionsrapport visade på mycket goda resultat. Levene skola lyftes till och med fram som den enda skola hittills i Sverige där inspektörerna inte kunde hitta ett enda utvecklingsområde. Alla skolor får goda omdömen men några utvecklingsområden påpekas, bland annat gemensamma diskussioner och analys kring bedömning och betyg. Det utvecklingsarbetet har påbörjats. Modersmålsundervisningen har legat på en mycket låg nivå under senare år. Det har inte varit någon efterfrågan på sådan. Skolverket påpekade dock att kommunen aktivt måste söka upp sådana familjer där en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för att erbjuda modersmålsundervisning. Förutsättningen är att det är fler än fem barn med samma språk och att man kan få tag på en lämplig lärare. En förfrågan har gått ut till dessa elever. Antalet barn som flyttat till Vara från ett annat land har ökat mycket det senaste året. Det är också en viktig uppgift att ge dessa barn kunskaper i det svenska språket, sfi, så att deras integrering i den svenska skolan och det svenska samhället blir så bra som möjligt. Antal grundskolebarn som får sfi-undervisning ökar. Ett under år 2006 omdiskuterat ämne är avgifter i skolan. Skollagen stipulerar att utbildningen i grundskolan ska vara avgiftsfri. Det får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. Hur denna skrivning skall tolkas skall avgöras på kommunnivå. Nämnden avser att besluta om riktlinjer i denna fråga. Avstämning, mål - medel Enligt nämndens resursfördelningsmodell minskas resurserna för grundskolan och ökas medlen till gymnasieskolan och barnomsorgen. 136

12 Gymnasieskola/vuxenutbildning Driftbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag VERKSAMHETSMÅL Målgrupp. Elever som slutat grundskolan i Vara, Essunga och Grästorp, övriga interkommunala elever, högskola, universitet, övrig eftergymnasial utbildning samt näringslivet. Effektmål Följande mål är antagna i verksamhetsplanen: Normer Alla barn/elever blir sedda varje dag. Alla känner trygghet, tillit och trivsel. Utveckling och lärande/kunskaper Alla barn/elever når målen i sin individuella studieplan. Lärandemiljön är stimulerande och lusten att lära syns i alla åldrar. Inflytande och ansvar Alla barn/elever upplever att de har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö. Alla barn/elever medverkar aktivt i skolans utveckling. Samverkan Föräldrar/förskola/skola samverkar för barnens/elevernas bästa. låter alla barn/elever regelbundet få ta del av kulturlivet. samarbetar med företag och organisationer i närsamhället. medverkar till att alla enheter har internationellt samarbete och utbyte. NYCKELTAL Kostnader i löpande priser. Nyckeltal Bokslut Budget Prognos Budget Antal elever i Vara gymnasieskola varav interkommunala elever Elever från Vara i Vara gymnasieskola Antal elever från Vara kommun i interkommunal gymnasieutbildning Antal elever från Vara kommun i gymnasieutbildning

13 VERKSAMHETSBESKRIVNING/MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsbeskrivning Gymnasieskolan Utbildningen i gymnasieskolan omfattar totalt 17 nationella program samt det individuella programmet. I Vara anordnas elva nationella program samt det individuella programmet. Särskolan har Specialutformat program, Verksamhetsträning samt Estetiskt program. PROGRAM Barn- och Fritidsprogrammet Byggprogrammet Elprogrammet Estetiska programmet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet INRIKTNINGAR Fritidsverksamhet Pedagogiskt arbete Socialt arbete ny lå 07/08 Husbyggnad Automatiseringsteknik Informations- och kommunikationsteknik Elteknik Dans Musik Fordonsteknik Transport och logistik Handel och service Administrativ service ny lå 07/08 Restaurang och måltidsservice Individuella programmet Industriprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet CNC/CAD Svets- och plåtbearbetning Matematik och datavetenskap Miljö och natur Naturvetenskap och matematik Ekonomi Miljö och samhällsbyggnad ny lå 07/08 Samhälle Språk och kultur hopslagna lå 07/08 Industriteknik 138

14 El och automation ny lå07/08 Gymnasiesärskolan Specialutformat program Estetisk För utbildningar som inte anordnas vid gymnasieskolan i Vara hänvisas kommunens elever i första hand till Skara och Lidköping. Essunga och Vara har ett samverkansavtal vilket innebär att Essungaelever skall välja Lagmansgymnasiet i första hand, under förutsättning att utbildningen finns här. Grästorp har samverkansavtal av samma karaktär med både Vara och Trollhättan. Vuxenutbildningen Kommunal vuxenutbildning anordnas enligt bestämmelser i skollagen. Verksamheten organiseras enligt följande riktlinjer: 1. Kommuninvånare som har rätt att deltaga i grundläggande vuxenutbildning skall i första hand erbjudas utbildning anordnad i kommunen. 2. Kommuninvånare som inte tidigare slutfört 3-årig gymnasieutbildning och som är behörig att deltaga i gymnasial vuxenutbildning skall erbjudas sådan utbildning enligt 2.1 och I Vara kommun: 46 platser för gymnasial utbildning Dessutom finns 56 heltidsstuderande som finansieras genom särskilda statsbidrag. 2.2 Hos andra utbildningsanordnare: Annan utbildning på gymnasial nivå, sådana kurser som ej kan erbjudas i hemkommunen samt riksrekryterande påbyggnadsutbildningar. 3. I Vara kommun anordnas, förutom gymnasial utbildning, även grundläggande vuxenutbildning, 30 platser/läsår samt SFI, svenska för invandrare, 30 platser. Omvärldsanalys Det tidigare påbörjade arbetet med internationalisering fortsatte under Som exempel kan nämnas: - ett tjugotal ungdomar från Catarroja, Spanien, besökte Vara - elever på Handels- och administrationsprogrammet gjorde ett besök i Mäntsälä, Finland - elever från det samhällsvetenskapliga programmet gjorde en studieresa till Polen - elever som studerar språk har besökt Berlin och Paris - elever från det estetiska programmet har besökt Berlin - fyra ungdomar tilldelades stipendium i form av en studieresa till Bryssel - på Hotell- och Restaurangprogrammet har fyra elever förlagt delar av sin arbetsplatsförlagda utbildning till Spanien resp Finland, vilket finansierades genom EU:s Leonardo da Vinciprogram - skolledare från Banbury School, England, besökte Lagmansgymnasiet Förhoppningarna är att kunna vidareutveckla och ytterligare öka de internationella kontakterna, men det är osäkert om ekonomin tillåter det. 139

15 Lagmansgymnasiet inspekterades av Skolverket under senhösten 2005 och i den sammanfattande bedömningen beskrivs eleverna som överlag trygga och att de trivs mycket bra i sin skola. Vidare skrivs att lokalerna är tilltalande, välvårdade och mycket väl anpassade för den verksamhet som beskrivs. Eleverna har begränsat inflytande genom elevrådet och deras möjligheter att påverka arbetsformer och innehåll i kurserna varierar beroende på lärares inställning. Gymnasieelever i Vara når grundläggande behörighet till universitet och högskolor i nästan samma utsträckning som elever i genomsnitt i riket. Elever vid gymnasiesärskolan når, efter sina förutsättningar, goda resultat. De flesta av de studerande vid vuxenutbildningen får minst godkända betyg. Lärarna vid Lagmansgymnasiet är mycket engagerade och har stor frihet att utforma undervisningen. Det finns flera bra exempel på s k infärgning. Vuxenutbildningen erbjuder ett varierat utbud av kurser men har minskat i omfattning. Efter Kunskapslyftets slut får kommunerna söka statligt stöd för vuxnas lärande, ett bidrag som är specialdestinerat till vuxenutbildning. Syftet är att man aktivt skall söka upp de personer i kommunen som har en låg utbildningsnivå. Man skall också under denna tid utveckla nya former för vuxnas lärande. Regeringen väntas ta beslut om att den gymnasiereform som varit på gång under många år kommer att genomföras från och med hösten Bland förändringarna finns en större satsning på det individuella programmet, ämnesbetyg i stället för kursbetyg och historia som nytt kärnämne. Lagmansgymnasiet är mycket konkurrensutsatt, inte minst från många nya frigymnasier med automatisk riksrekrytering. Det är avgörande med god kvalitet och marknadsföring för att locka elever till programmen. I gamla Skaraborgs län samarbetar flera kommuner kring Gymnasium Skaraborg. Det innebär att elever från dessa kommuner kan välja gymnasieskola fritt i området. Barn- och utbildningsnämnden har valt att avvakta tills vidare då kommunen ligger i utkanten av Skaraborg och ser Västra Götaland som den naturliga regionen. Höstterminen 2007 träder den nya gymnasiereformen i kraft. Förändringarna sammanfattas i elva steg: 1. Ämnesbetyg ersätter dagens kursbetyg 2. En gymnasieexamen införs 3. Gymnasiearbete stärker helhetssynen i utbildningen 4. Ökad kvalitet på det individuella programmet 5. Frisökning ger eleverna ökad valfrihet och stimulerar regional samverkan 6. Historia blir nytt kärnämne 7. Kärnämnen bör präglas av utbildningens inriktning 8. En modern lärlingsutbildning förnyar yrkesutbildningen 9. Förstärkt kvalitet på yrkesutbildningarna i gymnasieskolan 10. Större kurser för sammanhang och fördjupning 11. Lokala kurser måste kvalitetssäkras av Skolverket 140

16 Ambitionen är att eleverna skall få större valfrihet och ges fler möjligheter till individuell utformning av sin utbildning. Det medför samtidigt större kostnader för hemkommunen. Frisökningen medför en stor osäkerhet kring hur många elever som kommer att välja Lagmansgymnasiet. Avstämning, mål medel Ett riktat statsbidrag betalas ut för att man ska kunna erbjuda heldagsstudier och höja lärarkompetensen på det individuella programmet. För övrigt följer inga statliga pengar med gymnasiereformen. Särskolan Driftbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag VERKSAMHETSMÅL Målgrupp. Elever med svåra funktionshinder samt deras föräldrar, gymnasiesärskolan. Effektmål Följande mål är antagna i verksamhetsplanen: Normer Alla barn/elever blir sedda varje dag. Alla känner trygghet, tillit och trivsel. Utveckling och lärande/kunskaper Alla barn/elever når målen i sin individuella studieplan. Lärandemiljön är stimulerande och lusten att lära syns i alla åldrar. Inflytande och ansvar Alla barn/elever upplever att de har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö. Alla barn/elever medverkar aktivt i skolans utveckling. Samverkan Föräldrar/förskola/skola samverkar för barnens/elevernas bästa. låter alla barn/elever regelbundet få ta del av kulturlivet. samarbetar med företag och organisationer i närsamhället. medverkar till att alla enheter har internationellt samarbete och utbyte. 141

17 NYCKELTAL Kostnader i löpande priser. Nyckeltal Bokslut Budget Prognos Budget Antal individintegrerade elever i grundskolan 0, Antal elever i grundsärskola/träningsskola Antal grundsärskoleelever i annan kommun 7, Antal elever gymnasiesär och vht-träning 22, varav från annan kommun ,5 12,5 Antal gymnasiesär- och vht-träningselever i annan kommun ,5 12 VERKSAMHETSBESKRIVNING/MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsbeskrivning Grundsärskolan och träningsskolan finns på Parkskolan. Individintegrerade elever finns för tillfället inte på någon enhet. Eleverna går då kvar på enheten och verksamheten är integrerad. Inom gymnasiesärskolan finns Verksamhetsträning, Specialutformade program samt Estetiskt program. Omvärldsanalys Samarbetet mellan gymnasiesärskolan och grundsärskolan är viktig och kommer att vidareutvecklas. Gymnasiesärskolans estetiska program har ett värdefullt samarbete med det estetiska programmet på ungdomsgymnasiet. Antalet elever i grundsärskolan sjunker och hela verksamheten finns nu som en del av Parkskolans resultatenhet. Särskolan har samma läroplan som den övriga grundskolan, respektive den övriga gymnasieskolan. Därmed markeras att alla elever, oberoende av utvecklingsnivå, omfattas av samma värdegrund. Däremot har särskolan egna kursplaner som är anpassade till skolformen och till de olika behov skolan ska kunna tillgodose för var och en av särskolans elever. Varje elev skall ha en individuell utvecklingsplan. Kulturskolan Driftbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag

18 VERKSAMHETSMÅL Målgrupp. Barn och ungdomar i alla åldrar. Effektmål Följande mål är antagna i verksamhetsplanen: Normer Alla barn/elever blir sedda varje dag. Alla känner trygghet, tillit och trivsel. Utveckling och lärande/kunskaper Alla barn/elever når målen i sin individuella studieplan. Lärandemiljön är stimulerande och lusten att lära syns i alla åldrar. Inflytande och ansvar Alla barn/elever upplever att de har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö. Alla barn/elever medverkar aktivt i skolans utveckling. Samverkan Föräldrar/förskola/skola samverkar för barnens/elevernas bästa. låter alla barn/elever regelbundet få ta del av kulturlivet. samarbetar med företag och organisationer i närsamhället. medverkar till att alla enheter har internationellt samarbete och utbyte. NYCKELTAL Kostnader i löpande priser. Nyckeltal Bokslut Budget Prognos Budget Antal elever instrument Antal elever popgrupper Antal elever solosång Antal elever i barnkör Antal elever i dans Antal elever i drillning Antal elever i drama/teater Antal elever i bild S:a antal elever Elev kan delta i flera än en aktivitet, exempelvis i både dans och instrumentalundervisning VERKSAMHETSBESKRIVNING/MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsbeskrivning Kulturskolan erbjuder: frivillig undervisning i musik/drama/teater/bild/dans för elever i grund- och gymnasieskola. kulturprojekt tillsammans med kommunens olika enheter, finansierade av centrala medel. 143

19 Omvärldsanalys De kulturprojekt som genomförs tillsammans med kommunens olika enheter röner stor uppskattning. Arentorps, Levene och nu senast Västra skolan har tillsammans med Kulturskolan framfört var sin stora föreställning i Konserthuset. Denna typ av projekt kan sägas vara flaggskeppen i samarbetet. Det ska dock betonas att de mindre fortlöpande projekten är av väl så god kvalitet, men röner av naturliga skäl inte lika stor uppmärksamhet. Eftersom projekten ingår i Kulturskolans ordinarie budget och inte kostar enheterna något extra är efterfrågan större än tillgången. Ett projekt som startas nu under hösten 2006 är ett samarbete med Alléskolan för att skapa ett estetisk spår. Samtliga sjätteklassare omfattas av denna satsning som genomförs av Kulturskolans lärare tillsammans med Alléskolans bild- och musiklärare. Tanken är den att detta projekt även ska fortsätta under åren 7-9 och då med en breddning av kulturbegreppet till att innefatta även sådana saker som scenbygge, ljussättning och ljudteknik mm. För Kulturskolans del öppnas många nya möjligheter i samband med Konserthusets nya verksamhet. Många pedagoger delar sin tid mellan Kulturskolan och det Estetiska programmet på Lagmansgymnasiet, vilket för samman dessa två verksamheter på ett bra sätt. Det är glädjande att Vara Konserthus har blivit en sådan publikframgång. Samtidigt, paradoxalt nog, innebär det mycket små möjligheter för Kulturskolan att använda sig av Konserthuset i det dagliga arbetet. En trend som finns i hela Sverige är att det sker en nedgång i intresset för att spela blåsinstrument, så även i Vara. Denna nedgång har nu vänts till en viss uppgång och ett ökande intresse kan noteras, främst beträffande blåsinstrument. Dock är intresset störst för att spela gitarr, trummor och att vara med i rockgrupper. Det stora intresset för dessa instrument innebär problem, det finns inte plats att ta emot alla. Under läsåret stod 63 elever på kö. Tidigare år har de varit garanterade plats efter högst ett års väntetid, men framgent kan inte sådana garantier ges. En förändring till det bättre är att avhoppen från undervisningen har minskat. Detta sammantaget med att intresset har ökat gör att köerna kommer att öka ytterligare. Det är mycket otillfredsställande att behöva säga nej till ett barn att få börja spela när intresset är som störst. Utsikterna att kanske få stå i kö närmare två år kan knappast vara befrämjande för kreativiteten och lusten att lära. Risken finns att de helt avstår från att delta. Tyvärr har det visat sig i flera fall att när de kontaktas och får besked att de för börja väljer de att avstå. Lusten har försvunnit under väntetiden. En lösning på detta vore att medel till inrättande av minst en halvtidstjänst i gitarr, trummor ställdes till Kulturskolans förfogande. Kulturskolan, Torsbo Fritidsgård och Lagmansgymnasiets estetiska program är tre verksamheter med hög kvalitet. Dessa tre verksamheters ledare har tillsammans skapat en vision som går ut på att förena enheternas styrkor och samordna deras olika typer av verksamheter under ett och samma tak. Därigenom skapas en mötesplats för barn och ungdomar där den egna kreativiteten sätts i centrum. Ett par av målen är att huset ska vara tillgängligt stora delar av dygnet och motverka segregation genom möten mellan människor. Barn- och utbildningsnämnden är positiv till att tillsammans med andra berörda nämnder utreda möjligheterna till en sådan gemensam verksamhet. Genom denna typ av öppen verksamhet finns förhoppningen att många fler kan få tillgång till kultur i bred bemärkelse Arbetet på denna vision fortsätter bl.a. med ett studiebesök i Höganäs i mitten av september 06 där det sedan några år redan finns samma typ av anläggning/verksamhet. 144

20 Kostenheten Måltider till barnomsorg och skolor Driftbudget Tkr och löpande priser Text Bokslut Budget Prognos Budget DRIFTBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Budgetanslag VERKSAMHETSMÅL Målgrupp. Elever, personal och övriga vuxna som äter mat på kommunens förskolor, skolor och inom skolbarnsomsorgen. Effektmål Skollunchen skall ge den näring och energi som motsvarar 30 % av dagsbehovet. Skolmåltiderna skall erbjuda en variationsrik och allsidig kost och vara integrerad i det pedagogiska arbetet. Goda kostvanor skall grundläggas i en trivsam och lugn miljö. Elever som behöver individuell kost skall erbjudas detta. Tjänstegarantier Vi garanterar att: du får en näringsrik och vällagad lunch där grönsaker serveras dagligen. Lunchen ger tredjedel av dagsbehovet av näring och energi. vid medicinska skäl serveras specialkost. på förskolorna ska, i genomsnitt, frukosten ge ca 20 procent, lunchen ca 25 procent samt mellanmålet ca % av det dagliga energi- och näringsbehovet för barnen. VERKSAMHETSBESKRIVNING/MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsbeskrivning Skolmåltidsverksamheten är en del i kommunens gemensamma kostorganisation. All måltidsverksamhet inom förskolor, skolor och äldreomsorg samt caféverksamhet på gymnasieskolan och kommunhuset ingår i kostenheten. Organisatoriskt lyder den under socialnämnden, samarbetet mellan förvaltningarna fungerar bra och alla större beslut förankras från båda håll. Skolmåltidsverksamheten har till syfte att erbjuda eleverna på skolorna i kommunen ett lagat mål mat per dag. Skollunchen är avgiftsfri till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Måltidsverksamheten är organiserad så att köken på de olika orterna i kommunen samarbetar. Flertalet av den personal som arbetar med att servera skollunch delar sin arbetstid mellan skolan och ett närliggande kök inom äldreomsorgen. 145

Bildningsnämnden 2013-10-01 1

Bildningsnämnden 2013-10-01 1 VARA KOMMUN Bildningsnämnden 2013-10-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 13.00 Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-06-14 ORGANISATIONSÖVERSIKT Arboga kommun 2012 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress:

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT 2013. www.sigtuna.se

GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT 2013. www.sigtuna.se GRUNDSKOLOR I Verksamhetskatalog VT 2013 Här presenterar vi Sigtuna kommuns grundskolor för barn 6-16 år. Katalogen ger dig en inblick i våra verksamheter så att du kan välja den skola som BÄST passar

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10

Barn- och utbildningsnämnden. Nämndplan 2012. Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 Barn- och utbildningsnämnden Nämndplan 2012 Beslutad av nämnden 2011-10-19, Bilaga till protokoll 42, Dnr 2011/BUN 0041-10 1 1. Inledning...3 2. Verksamhetsområden... 3 2.1 Förskola... 3 Omvärldsanalys...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer