Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193"

Transkript

1 Beslutsförslag Kmmunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Henrik Lundahl Revisinsrapprt kmmunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS Förslag till beslut Kmmunstyrelsen beslutar 1 Anteckna revisinsrapprten avseende kmmunens arbetsmarknadsåtgärder till prtkllet. 2 Till revisinen ch sm svar på rapprten överlämna tjänsteskrivelse Beslutsunderlag Granskningsrapprt kmmunens arbetsmarknadsåtgärder Tjänsteskrivelse från kmmunstyrelseförvaltningen. Sammanfattning av ärendet Revisrerna i Falkenbergs kmmun har gett Delitte i uppdrag att granska arbetet med arbetsmarknadsåtgärder i kmmunen. Granskningen genmfördes 2012 genm intervjuer ch dkumentstudier. Bedömningen är att kmmunstyrelsen i strt har en ändamålsenlig verksamhet för genmförande av åtgärder kring arbetsmarknad, men samtidigt föreslås ett antal förbättringsmråden. Kmmunkansliet har begärt in yttrande på rapprten från verksamheten, Fami. Övervägande Kmmunstyrelseförvaltningen tillstyrker att rapprten läggs till handlingarna samt att upprättad tjänsteskrivelse överlämnas till revisinen sm svar på granskningen. Beslutet expedieras till: Falkenbergs kmmun Falkenberg. Telefn växel: Fax: e-pst:

2 I Falkenbergs kmmun Revisrerna Kmmunstyrels' Granskningsrapprt: Kmmunens arbetsmarknadsatgarder O Falkenbergs kmmuns revisrer har genm Delitte gjrt en granskning avseende Falkenbergs kmmuns arbetsmarknadsatgarder. Utifran denna granskning har ett antal frbattringsmraden identifiers. De mraden dar frbattringsmraden framkmmit ar framfrallt avseende att: Alltfr fa gar ut i privat praktik. Fr att kmma ut pa arbetsmarknaden ar praktik i ett fretag frmdligen den viktigaste aktiviteten fr att fa en plats pa arbetsmarknaden. Andelen sm gar ut i privat praktik br darfr ka vasentligt. Utveckla metdiken fr naringslivskntakterna. Fr att fa riktigt bra fart pa naringslivssamverkan kravs att bade fretagaren, kmmunen ch den enskilde upplever en nytta av samverkan. Fr att detta skall bli mjligt kravs att frmerna fr samverkan utvecklas. Det avtal sm finns mellan scialfrvaltningen ch FAMI ar tydligt. Klienter sm sker frsrjningsstd med arbetslshet sm grund, skall hanvisas till FAMI. Det br vara rena undantagsfall m sa inte sker. Det ar viktigt att statistiken inte bara blir ett knstaterande. FAMI br lpande analysera andelen sm kmmer ut i arbete/studier ch vidta atgarder fr att fa ut sa manga sm mjligt. De deltagare sm ar anstallda i kmmunen eller FAMI br rensas ur statistiken. Nuvarande satt att visa statistiken blir missvisande. Det intressanta ar att flja upp hur manga av de vanliga deltagarna sm kmmer ut i arbete eller studier. Fr vrigt hanvisas till bifgad granskningsrapprt. Vi presenterar garna muntligen rapprten ch de iakttagelser ch rekmmendatiner sm har framkmmit. Svar m vidtagna/planerade atgarder nskas senast den 15 juni Falkenbergs kmmuns revisrer ar Strandling Per-Olf Jpan: Vice rdf ( J Bilaga: Delittes rapprt: Kmmunens arbetsmarknadsatgarder

3 Delitte falkenbergs kmmun Knimunltlningsknlrl KnnsliRnfiPln in-1 2 Dnr KS.zr\ f) Pi S Kmmunens arbetsmarknadsatgarder Falkenbergs Kmmun 13/ Audit.Tax. Cnsulting.Financial Advisry.

4 Innehall O O Sammanfattning 1 L Inledning 2 O Q u Q O (T) 2. Organisatin ch eknmi 3 Vilka arbetssatt anvands? 7 Deltagarnas tid i FAMI? 8 3. Hur manga av deltagama kmmer ut i arbete/studier? 11

5 S ammanfattning Revisrerna i Falkenberg kmmun har beslutat att ge Delitte i uppdrag att granska arbetet med arbetsmarknadsatgarder i Falkenbergs kmmun. Den vergripande revisinsfragan ar: Sakerstaller kmmunstyrelsen en andamalsenlig verksamhet fr genmfrandet av arbetsmarknadsatgarder? Revisinskriterier: * Vilka arbetssatt anvands? * Vilka samverkanspartners har FAMI? * Deltagarnas tid i FAMI? * Hur manga av deltagarna kmmer ut i arbete/studier? Svar pa revisinsfragan Bedmning Kmmunstyrelsen har en i strt andamalsenlig verksamhet fr genmfrandet av arbetsmarknadsatgarder. Intemt maste samverkan med scialfrvaltningen utvecklas. Externt maste naringslivskntaktema utvecklas. Rekmmendatiner Alltfr fa gar ut i privat praktik. Fr att kmma ut pa arbetsmarknaden ar praktik i ett fretag frmdligen den viktigaste aktiviteten fr att fa en plats pa arbetsmarknaden. Andelen sm gar ut i privat praktik br darfr ka vasentligt. Utveckla metdiken fr naringslivskntaktema. Fr att fa riktigt bra fart pa naringslivssamverkan kravs att bade fretagaren, kmmunen ch den enskilde upplever en nytta av samverkan. Fr att detta skall bli mjligt kravs att frmerna fr samverkan utvecklas. Det avtal sm finns mellan scialfrvaltningen ch FAMI ar tydligt. Klienter sm sker frsrjningsstd med arbetslshet sm gmnd, skall hanvisas till FAMI. Det br vara rena undantagsfall m sa inte sker. Det ar viktigt att statistiken inte bara blir ett knstaterande. FAMI br lpande analysera andelen sm kmmer ut i arbete/studier ch vidta atgarder fr att fa ut sa manga sm mjligt. De deltagare sm ar anstallda i kmmunen eller FAMI br rensas ur statistiken. Nuvarande satt att visa statistiken blir missvisande. Det intressanta ar att flja upp hur manga av de vanliga deltagarna sm kmmer ut i arbete eller studier. DELOITTE AB Trbjrn Bengtssn Certifierad kmmunal revisr Delitte I Scialnamndens kstnadsliige I

6 1. Inledning Uppdrag ch bakgrund Revisrerna i Falkenberg kmmun har beslutat att ge Delitte i uppdrag att granska arbetet med arbetsmarknadsatgarder i Falkenbergs kmmun. Den vergripande revisinsfragan ar: Sakerstaller kmmunstyrelsen en andamalsenlig verksamhet fr genmfrandet av arbetsmarknadsatgarder? Revisinskriterier: * Vilka arbetssatt anvands? * Vilka samverkanspartners har FAMI (Falkenbergs arbetsmarknads- ch intrduktinsenhet) * Deltagarnas tid i FAMI? * Hur manga av deltagarna kmmer ut i arbete/studier? Metd ch avgransning Granskningen har genmfrts genm kntakter ch intervjuer med chefen fr FAMI, verksamhetschef, arbetsmarknadscacher, ungdmscacher, handledare, arbetsledare ch prjektledare. I samband med granskningen har vi tagit del av ett mfattande statistiskt material, kmmunstyrelsens uppfljning ch annan relevant dkumentatin. Granskningen avgransas till att mfatta de arbetsmarknadsatgarder sm bedrivs inm FAMI. Delitte I Scialnamndens kstnadslage I 2

7 2. Organisatin ch eknmi FAMI srterar under kmmunstyrelsen med kmmunchefen sm ansvarig frvaltningschef. Fr FAMI finns en chef med helhetsansvar fr verksamheten ch en verksamhetsledare med perativt ansvar ch fr att arbeta med utveckling ch uppfljning. verksamhetsledare Administratin Stdfunktiner Navigatrcentrum FAMI Frdn ESF-prjekt Insteget Arbetstraningsgrupp Till sitt std har chefen cksa en administrativ enhet fr eknmi-, persnal ch statsbidrag m m. Det finns fem lika arbetsgrupper inm FAMI varav tre ar permanenta grupper sm riktar sig till deltagare: Navigatrcentrum, arbetsmarknadsgruppen ch arbetstraningsgruppen. Uppdraget ar att samrdna alia arbetsmarknadsinsatser i kmmunen. Aven praktikplaceringar ch anstallningar inm Falkenbergs kmmun skall samrdnas av FAMI. FAMI skall cksa hantera alia nya OSA- ch lnebidragsanstallningar inm kmmunen. En placering inm FAMI skall leda till att den enskilde kmmer narmare en egen frsrjning. Navigatrcentrum Malgruppen fr Navigatrcentrum ar ungdmar mellan ar. Enheten har ett flertal arbetsuppgifter: * Det perativa ansvaret fr kmniunala infrmatinsansvaret. * Fran scialfrvaltningen ungdmar med frsrjningsstd. * Fran Af kmmer de sm tillhr ungdmsgarantin (UGAN). FAMI ar en av aktrema fr UGAN. * Feriearbete ar ytterligare ett uppdrag. Delitte I Scialniimndens kstnadsliige I 3

8 *Aven fran Krami (samverkan mellan Kriminalvarden, Arbetsfrmedlingen ch knimunen) kmmer nagra ungdmar. * Smmarlvsentreprenrerna, en mjlighet fr sklungdmar sm vill starta eget fretag under smmarmanaderna. Tva ungdmshandlaggare fran scialfrvaltningen skall verfras till FAMI fr att fa battre snurr pa infldet av klienter till Navigatrcentrum. Navigatrcentrums tjanster ar kartlaggning, praktik ch ungdmsgarantin. Enligt FAMI gar alia ungdmar ut till praktik ch gmppen anser att de har ett gtt samarbete med AF. Navigatrcentrum gr efter halva praktiktiden en uppfljning i frhallande till arbetsplatsen. Arbetsmarknadsgruppen Arbetsmarknadsgruppen (AMG) gr kartlaggningen av de vuxna deltagare sm kmmer till FAMI. Kartlaggningen grs under tre veckr. Efter det ar tanken att deltagarna skall vidare till andra aktiviteter inm FAMI. Inm AMG firms cksa mjligheter till arbetstraning ch caching/vagledning. AMG arbetar med naringslivskntakter fr att hitta praktikplatser bade inm ch utanfr FAMI. Arb etstraning sgruppen Inm arbetstraningsgruppen firms det en servicegrupp sm har ca 15 deltagare i snitt. I slutet av September var ni av deltagarna anstallda ch fem "vanliga" deltagare. De sm ar anstallda ar det pa visstid. Tanken ar att de skall ga vidare till jbb pa den ppna marknaden. De fiesta deltagare har varit inskrivna i 3-6 man. De sm ar anstallda ar det fta i sex manader, anstallning kan vara max ett ar. Kmpetenstrappan ar ett kmplement till arbetstraningsgruppen. Inm kmpetenstrappan cachas ch mtiveras deltagaren genm jbbskning ch arbetsvagledning. Gruppen ar ute pa fretagsbesk tva ggr i veckan. Servicegruppen har deltagare sm ligger relativt nara arbetsmarknaden. Servicegruppen jbbar med intern service i kmmunen, flytt, samarbete med FABO, grvspr, grasklipp, tradfallning, bekampa jattelkan, viss matdistributin. Servicegruppen fakturerar sina tjanster. Systugan/vava integratin ar en sammantagen verksamhet inm arbetstraningsgruppen. Hunddagis handlar mycket m att ha en sysselsattning ch fa en trygghet. Cafe/restaurangen har cksa nagra deltagare. Insteget Insteget ar ett ESF-prjekt sm startade 1/ Insteget tar emt de persner sm ligger langst fran arbetsmarknaden. Malgruppen ar persner mellan ar. I slutet av September var det 30 deltagare, de fiesta langvarigt arbetslsa. Halften har utmeurpeisk bakgrund. Tanken ar att det inm prjektet skall vara ca 35 persner. Delitte I Scialnamndens kstnadsliige I 4

9 a Den huvudsakliga bestallaren ar scialfrvaltningen. En handlaggare fran scialfrvaltningen ar nu utlanad till prjektet. Tanken ar att handlaggaren skall vara biyggan ver fran scialfrvaltningen. FAMI Frdn Inm FAMI finns cksa frdnsgruppen sm administrerar ch servar kmniunens leasingbilar. FAMI frdn driver cksa bilpl ch ett par bussar till uthyrning. Uppdraget ar att kpa in ch frsakra bilama samt att serva, tvatta ch byta dack. Kmmentarer FAMI Frdn kan sagas vara en udda del inm verksamheten da de inte har nagra deltagare. Om frdnsgruppen inte skall ha nagra deltagare br det vervagas m enheten skall ses sm ch tillhra nagn allman servicefunktin i kmmunen. Vilka samverkanspartners har FAMI Scialfrvaltningen FAMI ch scialfrvaltningen har ett mfattande samarbete. Av deltagama kmmer en betydande del fran scialfrvaltningen. Scialfrvaltningen kan via utlken bka in tid fr infrmatinsmte hs FAMI. Tanken ar att detta skall kunna gras redan av mttagningsgruppen (den grupp sm frst tar emt klientema). Mttagningsgruppen har klientema i tre manader innan de gar vidare till vriga handlaggare inm sc. Efter mttagningsteamet frs klientema ver till ungdmsteamet (18-24 ar). De vuxna till rehabteamet m persnema anses behva ytterligare vard/rehabilitering, eller till arbetsteamet m det avser arbetsfra persner. Uppfattningen fran FAMI:s sida ar att scialfrvaltningen inte i tillracklig mfattning skickar ver klientema till FAMI. Scialfrvaltningen menar att Af pririterar de persner sm tillhr de lika garantierna, de fiesta i vara frsrjningsstdstagare gr inte det, frutm ungdmama. Av ungdmama tillhr de allra fiesta jbb- ch utvecklingsgarantin. Arbetsfrmedlingen Sett till antalet deltagare ar Arbetsfrmedlingen den mest betydande samarbetsparten fr FAMI. Scialfrvaltningen ch Arbetsfrmedlingen har cksa ett betydande samarbete. Scialfrvaltningen har kravet pa alia arbetsfra persner att de skall sta till arbetsmarknadens frfgande. Sm laget ar nu framstar manga av scialfrvaltningens klienter sm arbetsskande i ch med att de ar inskrivna pa Af. Danned uppfyller den enskilde kravet fr att fa scialbidrag. Men da manga skande hamnar i det sk matchningslaget ch Af inte har nagn egentlig insats sa innebar det ett slags Delitte Scialnamndens kstnadslage I 5

10 ingemansland, inga aktiva atgarder vidtas. Effekten av detta blir att dessa klienter inte kmmer till FAMI frran de hamnar i utvecklingsgarantin. I dagslaget firms ca 90 klienter fran scialfrvaltningen sm ar inskrivna hs Af dar inga aktiva insatser vidtas. Tanken ar att FAMI nu successivt skall ta hand m denna grupp. Naringslivet Delar av persnalen inm FAMI arbetar med naringslivskntakter. Enligt FAMI hander det att fretagare ringer ch fragar m det finns lampliga persner att anstalla. Overlag ar det dck enligt intervjuerna relativt lite arbete med utatriktade kntakter. En bild sm kmmer fram av intervjuerna ar att det behvs mer kunskap m hur det utatriktade arbetet skall bedrivas. Det finns en sakerhet m hur man skall knyta de externa kntakterna, det ar tryggare att anvanda sig av de interna aktiviteterna inm FAMI eller kmmunen. Tanken med FAMI ar att det skall ske en skarp kartlaggning, darefter skall deltagarna i strsta mjliga utstrackning ga ut i naringslivet. I detta avseende finns en betydande utmaning fr FAMI. Avtal mellan FAMI ch scialfrvaltningen Det firms en verenskmmelse mellan FAMI ch scialfrvaltningen sm sager fljande: "Persner sm kmmer till scialfrvaltningen fr att anska m frsrjningsstd. Persner sm ansker m frsrjningsstd ch sm av mttaget bedms sta till arbetsmarknadens frfgande skall sa frt sm anskan har kmmit in ch ett frsta besk gjrts pa scialfrvaltningen, hanvisas till arbetsmarknadsenheten fr ett infrmatinsmte". Utver van verenskmmelse firms nu cksa diskussiner m att FAMI skall ta ansvar fr planering ch samrdning av den arbetsmarknadsinriktade planeringen fr persner sm har frsrjningsstd. Sedan en tid tillbaka genmfrs nu manadsmten mellan Af, FAMI ch scialfrvaltningen m de klienter sm ar arbetslsa. Enligt scialfrvaltningen ar det relativt fa fran scialfrvaltningen sm finns i arbetsmarknadsgruppen ch arbetstraningsgruppen inm FAMI. Fran scialfrvaltningens sida firms cksa uppfattningen att FAMI under vissa perider skrivit ut persner utan att nagn frandring har skett. Onskemalet fran frvaltningen ar att FAMI arbetar mer mt naringslivet. Nar det galler ungdmar ar det framfrallt Navigatrcentrum frvaltningen har kntakt med. Det finns ett antal ungdmar sm aldrig blir inskrivna i utvecklingsgarantin ch det finns cksa ett behv fr de sm blir utskrivna fran utvecklingsgarantin, vissa av dessa har inga insatser. Kmmentar Det avtal sm finns mellan scialfrvaltningen ch FAMI ar tydligt. Klienter sm sker frsrjningsstd med arbetslshet sm grund, skall hanvisas till FAMI. Det br vara rena undantagsfall m sa inte sker. Delitte I Scialnamndens kstnadslage 6

11 Vilka arbetssatt anvands? Vilka arbetssatt ar det sm anvands inm FAMI? FAMI har i sin statistik angivit hur insatserna frdelas pa lika typer av aktiviteter. Ett betydande antal deltagare ar anstallda (37 %). Statistisk betraktas de pa samma satt sm vriga deltagare sm varit inskrivna mycket krtare tid. Caching eh vagledning ar den mest betydande aktiviteten. Denna uppgift handlar bl a m att frska ge deltagarna en bild av vad sm kravs pa arbetsmarknaden. Deltagama har mer eller mindre realistiska mal sm persnalen har att spegla. Ett led i det initiala arbetet ar cksa att kartlagga de kunskaper ch erfarenheter sm varje deltagare har. Efter tre veckr vet FAMI ganska val vilka behv av ytterligare insatser sm kravs. Efter fjarde inskrivningsveckan grs en individuell handlingsplan. Sm framgar nedan ar praktik en aktivitet. I slutet av September var det 26 deltagare (13 %) sm hade en praktik i FAMI eller kmmunen medan 4 deltagare (2 %) hade en privat praktik. Sett ver hela aret har det dck varit en hgre andel i privat praktik. Nagra i persnalen arbetar med naringslivskntakter. Overlag ar det dck enligt intervjuerna relativt lite arbete med utatriktade kntakter. En bild sm kmmer fram av intervjuema ar att det behvs mer kunskap m hur det utatriktade arbetet skall bedrivas. Det FAMI skall syssla med ar skarp kartlaggning, darefter skall deltagarna ut i naringslivet. Sept Deltagare per aktivitet Antal Frdelning i % Anstalld FAMI-verksamhet 19 10% Anstalld kmmunal verksamhet 53 27% Caching/vagledning 36 19% Instegsjbb 1 1% Kmvux/GRUV 3 2% KT Jbbskaraktivitet 7 4% NC Jbbskaraktivitet 2 1% Praktik FAMI 14 7% Praktik Kmmunen 12 6% Praktik privat 4 2% Praktik vrigt. 1 1% Spraktraning 2 1% Startkurs 10 5% Stdsamtal 1 1% Aterhamtnings & kartlaggningsfas 29 15% Ttalt: 194 Kmmentar Av statistiken framgar att det ar fa sm ar i privat praktik. Fr att kmma ut pa arbetsmarknaden ar praktik i ett fretag fmidligen den viktigaste aktiviteten fr att fa en plats pa arbetsmarknaden. Andelen sm gar ut i privat praktik br darfr ka vasentligt. Delitte I Scialnamndens kstnadsliige I 7

12 Deltagarnas tid i FAMI? Antal deltagare Antalet deltagare i FAMI:s lika verksamheter har varierat under aret. Vi har tagit fram en gnblicksbild ch jamfrt slutet av September med slutet av mars enligt nedan. Deltagare per kn Sept Mars Kvinna Man Antal inskrivna Sm framgar av statistiken har antalet deltagare minskat kraftigt. Framfrallt sa har antalet kvinnr minskat. Antalet deltagare har minskat med 54. Sept Mars Antal deltagare per aldersgrupp Antal Frdelning i % Antal Frdelning i % Under20ar 12 7% 24 10% Mellan ar 52 29% 81 35% Mellan 30-39ar 25 14% 21 9% Mellan ar 44 25% 54 23% Mellan ar 32 18% 37 16% Over 60 ar 14 8% 16 7% Ttalt: Nar man tittar pa aldersgrupperna sa ar det ungdmsgrupperna, under 30 ar, sm minskat. Sept Mars Deltagare per bestallare Antal Frdelning i % Antal Frdelning i % Arbetsfrmedlingen % % Egen remiss 2 1% 5 2% Kmmunalt inf ansvar 3 2% 7 3% Migratinsverket 4 2% 9 4% Samrdningsfrbundet 1 1% 1 0% Scialfrvaltningen 62 35% 78 33% Ttalt: Det ar tva bestallare sm helt dminerar. Alia bestallare har minskat sina bestallningar sedan mars manad. Sept Mars Deltagare per handlaggargrupp Antal Frdelning i % Antal Frdelning i % Arbetsmarknad % % Insteget 29 16% 1 0% Intrduktin 8 4% 9 4% Ungdmar 41 23% 79 34% Ttalt: I van tabell bekraftas bilden att ungdmarna har blivit farre. I antal ar det dck de sm tillhr arbetsmarknadsgruppen sm minskat mest. Jamfrt med mars manad har prjektet Delitte Scialnamndens kstnadslage 8

13 Insteget tillkmmit. Det gr att minskningen ar strre de 54 sm namns van. Minskiiingen ar darmed 82 persner. Vid intervjuer med de lika grupperna framkmmer att kapaciteten ar betydligt strre an de 179 deltagarna sm nu ar inskrivna. Samtliga handlaggargrupper kan hantera fler deltagare. Bedmningen ar att antalet deltagare skulle kunna vara ca 100 ytterligare. Den viktigaste interna bestallaren fr FAMI ar seialfrvaltningen. Ur ett rent kmmunaleknmiskt perspektiv ar det en ren vinst m persner sm uppbar frsrjningsstd kan fa en egen frsijning. Utbetalt eknmiskt bistand efter rsakskd skande (antal) Utbetalt (Tkr) medskande (antal) Arbetsls tillracklig ersattning vantar ersattning ingen ersattning En str andel persner med behv av frsrjningsstd har arbetslshet helt eller del vis sm grund. Sammanlagt 657 skande med arbetslshet sm grund har under aret erhallit frsijningsstd. Samtliga dessa kan sagas utgra ett kundunderlag fr FAMI. Om man tittar pa statistiken fr FAMI sa har 170 persner varit inskrivna fran seialfrvaltningen under aret. Med denna jamfrelse sm grund ser det sm att det firms en gd ptential att ka antalet deltagare fran seialfrvaltningen. Tidpunkt fr inskrivning Ar Antal Frdelning i % % % % % % % % % % % % % Ttalt: 179 Nagra av deltagarna har varit inskrivna mer an ti ar. Ett relativt strt antal har varit inskrivna mer an tva ar. Sannlikt rr detta sig m persner sm ar anstallda. Dlitte I Scialnamndens kstnadsliige I 9

14 Nyckeltal - Insatser Insatsperid i veckr Genmsnitt Krtast Langst AnstalId FAMI-verksamhet Anstalld kmmunal verksamhet Caching/vagledning Instegsjbb Kmvux/GRUV KT Jbbskaraktivitet NC Jbbskaraktivitet Praktik FAMI Praktik Kmmunen Praktik privat Praktik vr. Spraktraning Startkurs Stdsamtal Aterhamtnings & kartlaggningsfas Om man tittar pa statistiken fr lika insatser sa ser man att de anstallda ar de sm har langst inskrivningstider. Det firms cksa nagra med praktik i FAMI ch kmmunen med lang inskrivningstid. Kmmentar Ett antal av deltagarna har en inskrivningstid i FAMI sm verskrider tva ar. Sannlikt galler det de deltagare sm ar anstallda. Att de anstallda registreras sm anstallda snedvrider statistiken. Delitte Scialnamndens kstnadslage I 10

15 3. Hur manga av deltagarna kmmer ut i arbete/studier? Det yttersta malet med FAMI:s verksamhet ar att alia deltagarna skall kmma ut pa arbetsmarknaden. Att fblja upp hur manga sm kmmer ut i arbetslivet eller erhaller studier sm kan ge en egenfrsrjning ar darfr mycket angelaget. En viktig faktr fr att kmma in pa arbetsmarknaden ar praktikplatser. FAMI:s erfarenhet ar att fretagen fta tycker att det tar fr mycket tid att ta emt praktikanter. Erfarenheten ar cksa att det ar frhallandevis fa praktikplatser sm leder till jbb. Nedan tabell visar resultat fr arets frsta ni manader fr de sm har anvisats av scialfdrvaltningen. Resultat ungdmart mjan - sept 2012 Antal FrdeIning i % Arbete med subventin 8 7% Arbete utan subventin 18 16% Avbrutit utan kand anledning 7 6% Avbrutit flyttat fran kmmunen 5 4% Avbrutit kand anledning 7 6% Avbrutit vidare till annan aktr 4 3% Avbrutit ater bestallare 9 8% Byte av beslut 12 10% Mai ej uppfyllt - ater bestallare 16 14% Mai ej uppfyllt - vidare annan aktr 9 8% Mai uppfyllt - ater bestallare 14 12% Studier 7 6% Ttalt 116 Om man tittar specifikt pa gruppen ungdmar sm anvisats av scialfrvaltningen sa ser man fr periden trn September i ar att av ttalt 116 inskrivna ungdmar sa har 26 (23 %) erhallit arbete ch 7 (6 %) har gatt vidare till studier. Om man daremt tittar pa hela gruppen ungdmar dar aven de sm anvisas fran Af finns med ar andelen sm kmmer ut i jbb eller studier ca 50 %, alltsa betydligt hgre. Aven m man tittar pa hela den inskrivna gruppen (bade ungdmar ch vuxna) sa har betydligt fler gatt ut i arbete (ca 40%). Kmmentar Om man tittar pa antalet ungdmar sm erhallit arbete (23 %) av de sm anvisats fran sc frv framstar det sm relativt lagt. Sm psitivt resultat kan raknas de sm far arbete ch gar vidare till studier. Sammanlagt 29 % nar malet arbete eller studier fr periden. Fr gruppen ungdmar sm helhet ar resultatet betydligt battre. Fr gruppen ungdmar sm ansvisas fran sc frv behver arbetet utvecklas fr att na battre resultat. Delitte Scialniimndens kstnadslage 11

16 3 FALKENBERG Kmmunledningskntret FAMI Mustapha Radi Arbetsmarknadschef Falkenbergs kmmun Kn)fi>tinli'(ii:»fjsku}rct K ifisi'-'fitv: k-'v Dpi KS 20)3- I c i3 03 Angaende Granskningsrapprt-Kmmunens arbetsmarknadsatgarder Dnr: KS Revisrema i Falkenbergs kmmun har gett Delitte i uppdrag att granska arbetet med arbetsmarknadsatgarder i Falkenbergs kmmun. Granskningen genmfrdes under hsten 2012 genm intervjuer ch dkumentstudier med bl.a. arbetsmarknadschefen pa Fami, verksamhetsledaren pa Fami ch vrig persnal pa Fami. Delittes bedmning ar att kmmunstyrelsen har en i strt andamalsenlig verksamhet fr genmfrandet av arbetsmarknadsatgarder men ett antal frbattringsmraden har dck identifierats sm Fami nu yttrar sig kring. 1. Allt fr fa gar ut i privat praktik. Fr att kmma ut pa arbetsmarknaden ar praktik i ett fretagfrmdligen den viktigaste aktiviteten fr att fa en plats pa arbetsmarknaden. Andelen sm gar ut i praktik br darfr ka vasentligt. Efitersm granskningsrapprtens resultat baseras pa statistik fr hur det sag under en dag i September anser vi den nagt missvisande. Nar vi sjalva tittar pa hur frdelningen ser ut ver en langre perid, kmmer vi fram till ett annat resultat. Under det frsta tertialet 2013 har FAMI gjrt 104 praktikplaceringar. Av dem har vi placerat 41 pa FAMI, 29 ute pa privat praktik, 29 inm kmmunens frvaltning ch 4 inm freningslivet. Vi anser att en placering inm det privata naringslivet ch i kmmunens fbrvaltningar ar densamma. Arbetsgivarna staller samma krav ch Falkenbergs kmmun ar den strsta arbetsgivaren. FAMI erbjuder sina deltagare mycket annat an praktik, vilket cksa kmmenteras i rapprten. Olika typer av kmpetenshjande aktiviteter enskilt, eller i grupp sasm friskvard, halsa ch livsstil, jbbskaraktiviter, spraktraning, stdsamtal, m.m. ar minst lika viktiga fr att na malet egen frsrjning. I rapprtens frmulering kring de aktiviteter sm FAMI erbjuder kan man lasa in att en praktikplats i det privata naringslivet ar lsningen pa individernas prblem, men da saknar man kannedm m malgruppen sm Fami arbetar med. Fami har under manga ar medvetet arbetat med att arbeta mer utatriktat mt naringslivet, bade genm praktikplaceringar, men cksa genm att inga i lika natverk dar arbetsgivare finns. Under 2012 var det 164 individer sm avslutades pa FAMI pa grund av att de fick arbete eller brjade studera. 104 av dem fick ett arbete utan nagn subventin. Utan vara cachningsaktiviteter ch persnalens engagemang hade siffrrna sett annrlunda ut. Var fdsfi ar att genm lika aktiviteter fa deltagarana att sjalva vaga kntakta arbetsgivare ch ska arbete eller praktik. Falkenbergs Arbetsmarknads ch Intrduktnsenhet Mustapha Radi , Falkenberg. Telefn vaxel: Fax: e-pst: www, falkenberg. se/fami

17 2. Utveckla metdiken fr naringslivskntakterna. Fr att fa riktigt bra fart pa naringslivssamverkan kravs att bade fretagaren, kmmunen ch den enskilde upplever en nytta av samverkan. Fr att detta skall bli mjligt kravs att frmerna fr samverkan utvecklas. Granskningsrapprten lyfter fram ett viktigt ch svart mrade. Idag rader det en stenhard knkurrens pa var marknad. Vi ar manga aktrer sm frsker fa arbetsgivarnas uppmarksamhet. Manga arbetsgivare ar trtta pa alia sm kntaktar dem ch vill ha deras hjalp. Vi har sedan nagra ar tillbaka varit medlemar i Falkenbergs naringsliv. Genm vart medlemskap frsker vi pa fretagarnas villkr beratta m var verksamhet ch vilka deltagare vi arbetar med. Vi har vid nagra tillfallen fatt mjlighet att infrmera de fretagare sm t.ex. gar pa fretagsluncherna m ss. De senaste fyra aren har vi varit med pa arbetsfrmedlings jbbmassr, fr att dar skapa kntakter med arbetsgivare ch beratta m var verksamhet. Vi deltar regelmassigt i fretagsluncher ch pa frukstmten sm anrdnas av Falkenbergs naringsliv. Vi har en persn pa FAMI sm fungerar sm lts fr de persner sm vill starta arbetsintegrerade sciala fretag. Under december 2012 har ni medarbetare genmgatt en utbildning i Supprted emplyment (Individuellt intrduktinsstd i arbetslivet). SE ar en evidensbaserad metd, dar cachen fljer med deltagaren ut pa praktikplatsen ch hjalper dels deltagaren, men cksa handledaren pa arbetsplatsen sa att praktikplaceringen fungerar fr alia parter. Fran den 1 juli kmmer vi att avsatta en resurs sm skall arbeta uppskande ch marknadsfring av Fami ch pa det sattet skapa fler kntakter med naringslivet. 3. Det avtal sm finns mellan scialfrvaltningen ch FAMI ar tydligt. Klienter sm sdker fdrsdrjningsstdd med arbetslshet sm grund skall hanvisas till FAMI. Det bar vara rena undantagsfall m sa inte sker. Den verenskmmelse sm finns mellan FAMI ch scialtjansten har under april manad reviderats fr att pa ett annu tydligare satt ligga till grund fr vart samarbete. Bland annat kmmer den samverkansgrupp sm byggts upp mellan arbetsmarknadsgruppen, mttaget pa scialfrvaltningen ch arbetsfrmedlingen ha ett sarskilt uppdrag att ga igenm alia nya arenden sm inkmmit till scialtjansten fr att sakerstalla vilken planering sm finns fr varje individ. Detta kmmer manadsvis att fbljas upp av verksamhetsledarna pa EFO ch pa FAMI. Overenskmmelsen ar aven frankrad med arbetsfrmedlingen. Deltagare sm inte bedms sta till arbetsmarknadens frfgande fr narvarande kmmer endast att registreras pa arbetsfrmedlingen. Deltagarna skall ha sin planering pa FAMI. Nar cachen pa FAMI ch deltagaren anser att deltagaren klarar att ta emt arbetsfrmedlingens insatser kmmer en kntakt att upprattas med arbetsfrmedlingen. Overenskmmelsen skall fbrankras av respektive chef ch galla fr..m. 1 September Navigatrcentrum har sedan drygt sex manader tva handlaggare fran scialfrvaltningen i huset. Fr att ytterligare effektivisera arbetet kmmer de att fresla att alia nybesk hanvisas direkt till handlaggarna sm finns pa Navigatrcentrum ch pa sa satt snabba upp prcessen. Falkenbergs Arbetsraarknads ch Intrduktnsenhet Mustapha Radi , Falkenberg. Telefn vaxel: Fax: e-pst:

18 Fami anser att det behvs ytterligare atgarder fr att fa ner frsrjningsstdet i kmmunen. Scialnamnden behver kartlagga vilka fbrsrjningsstdsmttagama ar ch darefter tydliggra fr FAMI ch andra utfrare vilka insatser sm kravs fr att de skall kunna bli sjalvfrsrjande. Vart frslag ar att det under en tid skapas ett team sm kartlagger alia med frsrjningsstd fr att ta reda pa grundrsaken till att de inte idag kan arbeta. Lampligtvis kan man redan pa fbrhand undanta persner sm t.ex. bara kmpletterar pa grund av fr lag pensin, vantar pa peratin eller annan insats sv. Darefter skall det gras en sammanstallning av vilka behv malgruppen har ch frslag pa insatser fr att de har persnerna pa sikt kan ta sig ut pa arbetsmarknaden i nagn mfattning. De persner sm teamet bedmer ha fr str prblematik skall kanske sedan undantas ch deras frsrjningsstd far val anses vara en samhallsln med tanke pa att det inte finns nagra andra insatser att erbjuda. FAMI ser ett prblem i att persnalmsattningen pa IFO under de senaste aren varit hg. Det ar svart att bygga upp samverkan nar den andra mtparten byts fta. Vart arbete med klienten/deltagaren ar ett langsiktigt arbete sm kraver kntinuitet. Vi har inga frslag pa atgarder, men vill anda papeka att detta ar ett prblem fr ss ch fr de deltagare sm anvisas till ss. De plitiska inriktning- ch effektmalen fr hur man ska arbeta fr att sanka frsrjningsstdet behver ses ver. 4. Det ar viktigt att statstiken inte blir ett knstaterande. FAMI br lpande analysera andelen sm kmmer ut i arbete / studier ch vidta atgarder fr att fa ut sa manga sm mjligt. All persnal far manadsvis en s.k. manadsrapprt dar vi bland annat redvisar hur manga sm gatt till arbete eller studier. Vid varje tertial har vi ett gemensamt APT dar all persnal gruppvis skrivit en tertialrapprt dar de analyserar sin verksamhet fyra manader tillbaka ch dessutm beskriver sina planer framat. Alia grupper redvisar sen krt sin tertialrapprt muntligt. 5. De deltagare sm ar anstallda i kmmunen eller FAMI br rensas ur statistiken. Nuvarande satt att visa statistiken blir missvisande. Det intressanta ar att flja upp hur manga av de vanliga deltagarna sm kmmer ut i arbete eller studier. Sedan arsskiftet redvisar vi inte persner sm har en anstallning utanfbr FAMI. Vi redvisar daremt persner sm har en s.k. arbetsmarknadsanstallning inm FAMIts verksamheter. De deltagare sm far en utvecklingsanstallning internt pa Fami betraktas frtfarande sm deltagare ch har en planering tillsammans med vara cacher. Ibland ar en anstallning med In ett ndvandigt steg i deltagarens vag ut mt egen frsrjning. Mustapha Radi Arbetsmarkandschef Falkenbergs Arbetsmarknads ch Intrduktnsenhet Mustapha Radi , Falkenberg. Telefn vaxel: Fax: e-pst:

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt Referens Annelie Svenningssn Rydell ~'&.,~., 20140129 Beteckning R26413 nj / ~l JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) ~ ljnntil pr(j;fhf 1 Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjelitägare: År ch månad för prjektstart:

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Villavraken 166706/11. Reviderad ekonomisk plan for Bostadsrattsforeningen Villavraken Stockholms Ian. Registrerades av Bolagsverket 2012-04-30

Villavraken 166706/11. Reviderad ekonomisk plan for Bostadsrattsforeningen Villavraken Stockholms Ian. Registrerades av Bolagsverket 2012-04-30 16676/11 8 en en Villavraken Reviderad eknmisk plan fr Bstadsrattsfreningen Villavraken Stckhlms Ian Registrerades av Blagsverket 212-4-3 Reviderad eknmisk plan fr Bstadsrattsfreningen Villavraken C C

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshtellet, Åmål Närvarande: Gunnar Erlandssn (rdf.), Anna-Karin Lindblm, Stina Leander, Christina Olssn, Carina Jhanssn, Gunilla Bengtsdtter,

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete

Läs mer

Villkor for medfinansiering fran PTS

Villkor for medfinansiering fran PTS Datum VSr referens Sida 2012-02-14 Dnr: 12-1026 1(7) Villkr fr medfinansiering fran PTS beslutade den 14 februari 2012. 1. Villkr fr medfinansiering inm ramen fr Landsbygdsprgrammet Fr att fa ta del av

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

REHABILITERING TILL ARBETE FÖR PERSONER MED PSYKISKT FUNKTIONSHINDER

REHABILITERING TILL ARBETE FÖR PERSONER MED PSYKISKT FUNKTIONSHINDER REHABILITERING TILL ARBETE FÖR PERSONER MED PSYKISKT FUNKTIONSHINDER ETTÅRSUPPFÖLJNING AV EN VERKSAMHET ENLIGT SUPPORTED EMPLOYMENT-METODIK I UMEÅ Ulla Nygren Urban Markström Mikael Sandlund INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller lnf rmatin ch rutiner m ansvar ch rller till gd man ch persnal på benden för asylsökande ensamkmmande barn ch ungdmar anvisade till Uppsala kmmun 2012-04-11 (behandlats av resursgruppen för ensamkmmande)

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20

13? SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) 2011-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLH Kultur- ch fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Tid: 14:00-17:40 (ajurnering 15:15-16:10 samt 17.20-17:25) Plats: Rydals knferenscenter, Rydal Beslutande M Jannicke Wichne

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10

Sal N1, Norrtelje teknikgymnasium Sommargatan 4, Norrtälje kl. 14.00-16.10 NORRTÄLJE KOMMUN SAM MANTRADES PROTOKOLL Utbildningsnämnden 1 (26) Plats h tid Sal N1, Nrrtelje teknikgymnasium Smmargatan 4, Nrrtälje kl. 14.-16.1 Beslutande Luise Branting (C), rdf. Ann Lewerentz (M)

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Ljusdals kmmun UPPDRAGSNUMMER 1529146000 FALUN 2010-04-09 Swec Envirnment AB Falun Pär Jhanssn Håkan Danielssn 1 (17) Swec Vatten & Miljö Parkgatan 3 Bx 1902, 791 19 Falun Telefn 023-464 00 Telefax 023-464

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar Karlstad Pistl- ch Sprtskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013 Stadgar för Karlstads Pistl- ch Sprtskytteklubb nedan kallad föreningen, med säte i Karlstads kmmun. Föreningen är bildad 1945. Stadgarna

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

APRIL 2012. Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen?

APRIL 2012. Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen? APRIL 2012 Högsklekvalitet 2012: Får studenter jbb efter examen? Högsklekvalitet 2012: Får studenter jbb efter examen? Sammanfattning Tillgången på kmpetens är en av de allra viktigaste resurserna för

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 253 Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Sammandrag av utvärdering LYSA-prjektet Livskmpetens ch Yrkesutbildning i Samverkan för Arbete Juni 2008 juli 2010 Livskmpetens ch Yrkesutbildning I Samverkan för Arbete

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster

Läs mer

Utanför upptrampade stigar

Utanför upptrampade stigar FU rapprt 2010:6 FU Välfärd Arbetsrapprt 2010:4 Utanför upptrampade stigar Utvärdering av prjektet En studie av förebyggande hembesök hs äldre i Gävlebrg Anhörigstödjare på sjukhuset i Gävle ett samarbete

Läs mer

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter RIKTLINJER Läkemedelsassisterad behandling vid piatberende Berendemttagningen Avdelning 65 i Falun Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter Versin 1.8. 2012-03-05 Inledning Läkemedelassisterad behandling

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer