Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193"

Transkript

1 Beslutsförslag Kmmunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Henrik Lundahl Revisinsrapprt kmmunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS Förslag till beslut Kmmunstyrelsen beslutar 1 Anteckna revisinsrapprten avseende kmmunens arbetsmarknadsåtgärder till prtkllet. 2 Till revisinen ch sm svar på rapprten överlämna tjänsteskrivelse Beslutsunderlag Granskningsrapprt kmmunens arbetsmarknadsåtgärder Tjänsteskrivelse från kmmunstyrelseförvaltningen. Sammanfattning av ärendet Revisrerna i Falkenbergs kmmun har gett Delitte i uppdrag att granska arbetet med arbetsmarknadsåtgärder i kmmunen. Granskningen genmfördes 2012 genm intervjuer ch dkumentstudier. Bedömningen är att kmmunstyrelsen i strt har en ändamålsenlig verksamhet för genmförande av åtgärder kring arbetsmarknad, men samtidigt föreslås ett antal förbättringsmråden. Kmmunkansliet har begärt in yttrande på rapprten från verksamheten, Fami. Övervägande Kmmunstyrelseförvaltningen tillstyrker att rapprten läggs till handlingarna samt att upprättad tjänsteskrivelse överlämnas till revisinen sm svar på granskningen. Beslutet expedieras till: Falkenbergs kmmun Falkenberg. Telefn växel: Fax: e-pst:

2 I Falkenbergs kmmun Revisrerna Kmmunstyrels' Granskningsrapprt: Kmmunens arbetsmarknadsatgarder O Falkenbergs kmmuns revisrer har genm Delitte gjrt en granskning avseende Falkenbergs kmmuns arbetsmarknadsatgarder. Utifran denna granskning har ett antal frbattringsmraden identifiers. De mraden dar frbattringsmraden framkmmit ar framfrallt avseende att: Alltfr fa gar ut i privat praktik. Fr att kmma ut pa arbetsmarknaden ar praktik i ett fretag frmdligen den viktigaste aktiviteten fr att fa en plats pa arbetsmarknaden. Andelen sm gar ut i privat praktik br darfr ka vasentligt. Utveckla metdiken fr naringslivskntakterna. Fr att fa riktigt bra fart pa naringslivssamverkan kravs att bade fretagaren, kmmunen ch den enskilde upplever en nytta av samverkan. Fr att detta skall bli mjligt kravs att frmerna fr samverkan utvecklas. Det avtal sm finns mellan scialfrvaltningen ch FAMI ar tydligt. Klienter sm sker frsrjningsstd med arbetslshet sm grund, skall hanvisas till FAMI. Det br vara rena undantagsfall m sa inte sker. Det ar viktigt att statistiken inte bara blir ett knstaterande. FAMI br lpande analysera andelen sm kmmer ut i arbete/studier ch vidta atgarder fr att fa ut sa manga sm mjligt. De deltagare sm ar anstallda i kmmunen eller FAMI br rensas ur statistiken. Nuvarande satt att visa statistiken blir missvisande. Det intressanta ar att flja upp hur manga av de vanliga deltagarna sm kmmer ut i arbete eller studier. Fr vrigt hanvisas till bifgad granskningsrapprt. Vi presenterar garna muntligen rapprten ch de iakttagelser ch rekmmendatiner sm har framkmmit. Svar m vidtagna/planerade atgarder nskas senast den 15 juni Falkenbergs kmmuns revisrer ar Strandling Per-Olf Jpan: Vice rdf ( J Bilaga: Delittes rapprt: Kmmunens arbetsmarknadsatgarder

3 Delitte falkenbergs kmmun Knimunltlningsknlrl KnnsliRnfiPln in-1 2 Dnr KS.zr\ f) Pi S Kmmunens arbetsmarknadsatgarder Falkenbergs Kmmun 13/ Audit.Tax. Cnsulting.Financial Advisry.

4 Innehall O O Sammanfattning 1 L Inledning 2 O Q u Q O (T) 2. Organisatin ch eknmi 3 Vilka arbetssatt anvands? 7 Deltagarnas tid i FAMI? 8 3. Hur manga av deltagama kmmer ut i arbete/studier? 11

5 S ammanfattning Revisrerna i Falkenberg kmmun har beslutat att ge Delitte i uppdrag att granska arbetet med arbetsmarknadsatgarder i Falkenbergs kmmun. Den vergripande revisinsfragan ar: Sakerstaller kmmunstyrelsen en andamalsenlig verksamhet fr genmfrandet av arbetsmarknadsatgarder? Revisinskriterier: * Vilka arbetssatt anvands? * Vilka samverkanspartners har FAMI? * Deltagarnas tid i FAMI? * Hur manga av deltagarna kmmer ut i arbete/studier? Svar pa revisinsfragan Bedmning Kmmunstyrelsen har en i strt andamalsenlig verksamhet fr genmfrandet av arbetsmarknadsatgarder. Intemt maste samverkan med scialfrvaltningen utvecklas. Externt maste naringslivskntaktema utvecklas. Rekmmendatiner Alltfr fa gar ut i privat praktik. Fr att kmma ut pa arbetsmarknaden ar praktik i ett fretag frmdligen den viktigaste aktiviteten fr att fa en plats pa arbetsmarknaden. Andelen sm gar ut i privat praktik br darfr ka vasentligt. Utveckla metdiken fr naringslivskntaktema. Fr att fa riktigt bra fart pa naringslivssamverkan kravs att bade fretagaren, kmmunen ch den enskilde upplever en nytta av samverkan. Fr att detta skall bli mjligt kravs att frmerna fr samverkan utvecklas. Det avtal sm finns mellan scialfrvaltningen ch FAMI ar tydligt. Klienter sm sker frsrjningsstd med arbetslshet sm gmnd, skall hanvisas till FAMI. Det br vara rena undantagsfall m sa inte sker. Det ar viktigt att statistiken inte bara blir ett knstaterande. FAMI br lpande analysera andelen sm kmmer ut i arbete/studier ch vidta atgarder fr att fa ut sa manga sm mjligt. De deltagare sm ar anstallda i kmmunen eller FAMI br rensas ur statistiken. Nuvarande satt att visa statistiken blir missvisande. Det intressanta ar att flja upp hur manga av de vanliga deltagarna sm kmmer ut i arbete eller studier. DELOITTE AB Trbjrn Bengtssn Certifierad kmmunal revisr Delitte I Scialnamndens kstnadsliige I

6 1. Inledning Uppdrag ch bakgrund Revisrerna i Falkenberg kmmun har beslutat att ge Delitte i uppdrag att granska arbetet med arbetsmarknadsatgarder i Falkenbergs kmmun. Den vergripande revisinsfragan ar: Sakerstaller kmmunstyrelsen en andamalsenlig verksamhet fr genmfrandet av arbetsmarknadsatgarder? Revisinskriterier: * Vilka arbetssatt anvands? * Vilka samverkanspartners har FAMI (Falkenbergs arbetsmarknads- ch intrduktinsenhet) * Deltagarnas tid i FAMI? * Hur manga av deltagarna kmmer ut i arbete/studier? Metd ch avgransning Granskningen har genmfrts genm kntakter ch intervjuer med chefen fr FAMI, verksamhetschef, arbetsmarknadscacher, ungdmscacher, handledare, arbetsledare ch prjektledare. I samband med granskningen har vi tagit del av ett mfattande statistiskt material, kmmunstyrelsens uppfljning ch annan relevant dkumentatin. Granskningen avgransas till att mfatta de arbetsmarknadsatgarder sm bedrivs inm FAMI. Delitte I Scialnamndens kstnadslage I 2

7 2. Organisatin ch eknmi FAMI srterar under kmmunstyrelsen med kmmunchefen sm ansvarig frvaltningschef. Fr FAMI finns en chef med helhetsansvar fr verksamheten ch en verksamhetsledare med perativt ansvar ch fr att arbeta med utveckling ch uppfljning. verksamhetsledare Administratin Stdfunktiner Navigatrcentrum FAMI Frdn ESF-prjekt Insteget Arbetstraningsgrupp Till sitt std har chefen cksa en administrativ enhet fr eknmi-, persnal ch statsbidrag m m. Det finns fem lika arbetsgrupper inm FAMI varav tre ar permanenta grupper sm riktar sig till deltagare: Navigatrcentrum, arbetsmarknadsgruppen ch arbetstraningsgruppen. Uppdraget ar att samrdna alia arbetsmarknadsinsatser i kmmunen. Aven praktikplaceringar ch anstallningar inm Falkenbergs kmmun skall samrdnas av FAMI. FAMI skall cksa hantera alia nya OSA- ch lnebidragsanstallningar inm kmmunen. En placering inm FAMI skall leda till att den enskilde kmmer narmare en egen frsrjning. Navigatrcentrum Malgruppen fr Navigatrcentrum ar ungdmar mellan ar. Enheten har ett flertal arbetsuppgifter: * Det perativa ansvaret fr kmniunala infrmatinsansvaret. * Fran scialfrvaltningen ungdmar med frsrjningsstd. * Fran Af kmmer de sm tillhr ungdmsgarantin (UGAN). FAMI ar en av aktrema fr UGAN. * Feriearbete ar ytterligare ett uppdrag. Delitte I Scialniimndens kstnadsliige I 3

8 *Aven fran Krami (samverkan mellan Kriminalvarden, Arbetsfrmedlingen ch knimunen) kmmer nagra ungdmar. * Smmarlvsentreprenrerna, en mjlighet fr sklungdmar sm vill starta eget fretag under smmarmanaderna. Tva ungdmshandlaggare fran scialfrvaltningen skall verfras till FAMI fr att fa battre snurr pa infldet av klienter till Navigatrcentrum. Navigatrcentrums tjanster ar kartlaggning, praktik ch ungdmsgarantin. Enligt FAMI gar alia ungdmar ut till praktik ch gmppen anser att de har ett gtt samarbete med AF. Navigatrcentrum gr efter halva praktiktiden en uppfljning i frhallande till arbetsplatsen. Arbetsmarknadsgruppen Arbetsmarknadsgruppen (AMG) gr kartlaggningen av de vuxna deltagare sm kmmer till FAMI. Kartlaggningen grs under tre veckr. Efter det ar tanken att deltagarna skall vidare till andra aktiviteter inm FAMI. Inm AMG firms cksa mjligheter till arbetstraning ch caching/vagledning. AMG arbetar med naringslivskntakter fr att hitta praktikplatser bade inm ch utanfr FAMI. Arb etstraning sgruppen Inm arbetstraningsgruppen firms det en servicegrupp sm har ca 15 deltagare i snitt. I slutet av September var ni av deltagarna anstallda ch fem "vanliga" deltagare. De sm ar anstallda ar det pa visstid. Tanken ar att de skall ga vidare till jbb pa den ppna marknaden. De fiesta deltagare har varit inskrivna i 3-6 man. De sm ar anstallda ar det fta i sex manader, anstallning kan vara max ett ar. Kmpetenstrappan ar ett kmplement till arbetstraningsgruppen. Inm kmpetenstrappan cachas ch mtiveras deltagaren genm jbbskning ch arbetsvagledning. Gruppen ar ute pa fretagsbesk tva ggr i veckan. Servicegruppen har deltagare sm ligger relativt nara arbetsmarknaden. Servicegruppen jbbar med intern service i kmmunen, flytt, samarbete med FABO, grvspr, grasklipp, tradfallning, bekampa jattelkan, viss matdistributin. Servicegruppen fakturerar sina tjanster. Systugan/vava integratin ar en sammantagen verksamhet inm arbetstraningsgruppen. Hunddagis handlar mycket m att ha en sysselsattning ch fa en trygghet. Cafe/restaurangen har cksa nagra deltagare. Insteget Insteget ar ett ESF-prjekt sm startade 1/ Insteget tar emt de persner sm ligger langst fran arbetsmarknaden. Malgruppen ar persner mellan ar. I slutet av September var det 30 deltagare, de fiesta langvarigt arbetslsa. Halften har utmeurpeisk bakgrund. Tanken ar att det inm prjektet skall vara ca 35 persner. Delitte I Scialnamndens kstnadsliige I 4

9 a Den huvudsakliga bestallaren ar scialfrvaltningen. En handlaggare fran scialfrvaltningen ar nu utlanad till prjektet. Tanken ar att handlaggaren skall vara biyggan ver fran scialfrvaltningen. FAMI Frdn Inm FAMI finns cksa frdnsgruppen sm administrerar ch servar kmniunens leasingbilar. FAMI frdn driver cksa bilpl ch ett par bussar till uthyrning. Uppdraget ar att kpa in ch frsakra bilama samt att serva, tvatta ch byta dack. Kmmentarer FAMI Frdn kan sagas vara en udda del inm verksamheten da de inte har nagra deltagare. Om frdnsgruppen inte skall ha nagra deltagare br det vervagas m enheten skall ses sm ch tillhra nagn allman servicefunktin i kmmunen. Vilka samverkanspartners har FAMI Scialfrvaltningen FAMI ch scialfrvaltningen har ett mfattande samarbete. Av deltagama kmmer en betydande del fran scialfrvaltningen. Scialfrvaltningen kan via utlken bka in tid fr infrmatinsmte hs FAMI. Tanken ar att detta skall kunna gras redan av mttagningsgruppen (den grupp sm frst tar emt klientema). Mttagningsgruppen har klientema i tre manader innan de gar vidare till vriga handlaggare inm sc. Efter mttagningsteamet frs klientema ver till ungdmsteamet (18-24 ar). De vuxna till rehabteamet m persnema anses behva ytterligare vard/rehabilitering, eller till arbetsteamet m det avser arbetsfra persner. Uppfattningen fran FAMI:s sida ar att scialfrvaltningen inte i tillracklig mfattning skickar ver klientema till FAMI. Scialfrvaltningen menar att Af pririterar de persner sm tillhr de lika garantierna, de fiesta i vara frsrjningsstdstagare gr inte det, frutm ungdmama. Av ungdmama tillhr de allra fiesta jbb- ch utvecklingsgarantin. Arbetsfrmedlingen Sett till antalet deltagare ar Arbetsfrmedlingen den mest betydande samarbetsparten fr FAMI. Scialfrvaltningen ch Arbetsfrmedlingen har cksa ett betydande samarbete. Scialfrvaltningen har kravet pa alia arbetsfra persner att de skall sta till arbetsmarknadens frfgande. Sm laget ar nu framstar manga av scialfrvaltningens klienter sm arbetsskande i ch med att de ar inskrivna pa Af. Danned uppfyller den enskilde kravet fr att fa scialbidrag. Men da manga skande hamnar i det sk matchningslaget ch Af inte har nagn egentlig insats sa innebar det ett slags Delitte Scialnamndens kstnadslage I 5

10 ingemansland, inga aktiva atgarder vidtas. Effekten av detta blir att dessa klienter inte kmmer till FAMI frran de hamnar i utvecklingsgarantin. I dagslaget firms ca 90 klienter fran scialfrvaltningen sm ar inskrivna hs Af dar inga aktiva insatser vidtas. Tanken ar att FAMI nu successivt skall ta hand m denna grupp. Naringslivet Delar av persnalen inm FAMI arbetar med naringslivskntakter. Enligt FAMI hander det att fretagare ringer ch fragar m det finns lampliga persner att anstalla. Overlag ar det dck enligt intervjuerna relativt lite arbete med utatriktade kntakter. En bild sm kmmer fram av intervjuerna ar att det behvs mer kunskap m hur det utatriktade arbetet skall bedrivas. Det finns en sakerhet m hur man skall knyta de externa kntakterna, det ar tryggare att anvanda sig av de interna aktiviteterna inm FAMI eller kmmunen. Tanken med FAMI ar att det skall ske en skarp kartlaggning, darefter skall deltagarna i strsta mjliga utstrackning ga ut i naringslivet. I detta avseende finns en betydande utmaning fr FAMI. Avtal mellan FAMI ch scialfrvaltningen Det firms en verenskmmelse mellan FAMI ch scialfrvaltningen sm sager fljande: "Persner sm kmmer till scialfrvaltningen fr att anska m frsrjningsstd. Persner sm ansker m frsrjningsstd ch sm av mttaget bedms sta till arbetsmarknadens frfgande skall sa frt sm anskan har kmmit in ch ett frsta besk gjrts pa scialfrvaltningen, hanvisas till arbetsmarknadsenheten fr ett infrmatinsmte". Utver van verenskmmelse firms nu cksa diskussiner m att FAMI skall ta ansvar fr planering ch samrdning av den arbetsmarknadsinriktade planeringen fr persner sm har frsrjningsstd. Sedan en tid tillbaka genmfrs nu manadsmten mellan Af, FAMI ch scialfrvaltningen m de klienter sm ar arbetslsa. Enligt scialfrvaltningen ar det relativt fa fran scialfrvaltningen sm finns i arbetsmarknadsgruppen ch arbetstraningsgruppen inm FAMI. Fran scialfrvaltningens sida firms cksa uppfattningen att FAMI under vissa perider skrivit ut persner utan att nagn frandring har skett. Onskemalet fran frvaltningen ar att FAMI arbetar mer mt naringslivet. Nar det galler ungdmar ar det framfrallt Navigatrcentrum frvaltningen har kntakt med. Det finns ett antal ungdmar sm aldrig blir inskrivna i utvecklingsgarantin ch det finns cksa ett behv fr de sm blir utskrivna fran utvecklingsgarantin, vissa av dessa har inga insatser. Kmmentar Det avtal sm finns mellan scialfrvaltningen ch FAMI ar tydligt. Klienter sm sker frsrjningsstd med arbetslshet sm grund, skall hanvisas till FAMI. Det br vara rena undantagsfall m sa inte sker. Delitte I Scialnamndens kstnadslage 6

11 Vilka arbetssatt anvands? Vilka arbetssatt ar det sm anvands inm FAMI? FAMI har i sin statistik angivit hur insatserna frdelas pa lika typer av aktiviteter. Ett betydande antal deltagare ar anstallda (37 %). Statistisk betraktas de pa samma satt sm vriga deltagare sm varit inskrivna mycket krtare tid. Caching eh vagledning ar den mest betydande aktiviteten. Denna uppgift handlar bl a m att frska ge deltagarna en bild av vad sm kravs pa arbetsmarknaden. Deltagama har mer eller mindre realistiska mal sm persnalen har att spegla. Ett led i det initiala arbetet ar cksa att kartlagga de kunskaper ch erfarenheter sm varje deltagare har. Efter tre veckr vet FAMI ganska val vilka behv av ytterligare insatser sm kravs. Efter fjarde inskrivningsveckan grs en individuell handlingsplan. Sm framgar nedan ar praktik en aktivitet. I slutet av September var det 26 deltagare (13 %) sm hade en praktik i FAMI eller kmmunen medan 4 deltagare (2 %) hade en privat praktik. Sett ver hela aret har det dck varit en hgre andel i privat praktik. Nagra i persnalen arbetar med naringslivskntakter. Overlag ar det dck enligt intervjuerna relativt lite arbete med utatriktade kntakter. En bild sm kmmer fram av intervjuema ar att det behvs mer kunskap m hur det utatriktade arbetet skall bedrivas. Det FAMI skall syssla med ar skarp kartlaggning, darefter skall deltagarna ut i naringslivet. Sept Deltagare per aktivitet Antal Frdelning i % Anstalld FAMI-verksamhet 19 10% Anstalld kmmunal verksamhet 53 27% Caching/vagledning 36 19% Instegsjbb 1 1% Kmvux/GRUV 3 2% KT Jbbskaraktivitet 7 4% NC Jbbskaraktivitet 2 1% Praktik FAMI 14 7% Praktik Kmmunen 12 6% Praktik privat 4 2% Praktik vrigt. 1 1% Spraktraning 2 1% Startkurs 10 5% Stdsamtal 1 1% Aterhamtnings & kartlaggningsfas 29 15% Ttalt: 194 Kmmentar Av statistiken framgar att det ar fa sm ar i privat praktik. Fr att kmma ut pa arbetsmarknaden ar praktik i ett fretag fmidligen den viktigaste aktiviteten fr att fa en plats pa arbetsmarknaden. Andelen sm gar ut i privat praktik br darfr ka vasentligt. Delitte I Scialnamndens kstnadsliige I 7

12 Deltagarnas tid i FAMI? Antal deltagare Antalet deltagare i FAMI:s lika verksamheter har varierat under aret. Vi har tagit fram en gnblicksbild ch jamfrt slutet av September med slutet av mars enligt nedan. Deltagare per kn Sept Mars Kvinna Man Antal inskrivna Sm framgar av statistiken har antalet deltagare minskat kraftigt. Framfrallt sa har antalet kvinnr minskat. Antalet deltagare har minskat med 54. Sept Mars Antal deltagare per aldersgrupp Antal Frdelning i % Antal Frdelning i % Under20ar 12 7% 24 10% Mellan ar 52 29% 81 35% Mellan 30-39ar 25 14% 21 9% Mellan ar 44 25% 54 23% Mellan ar 32 18% 37 16% Over 60 ar 14 8% 16 7% Ttalt: Nar man tittar pa aldersgrupperna sa ar det ungdmsgrupperna, under 30 ar, sm minskat. Sept Mars Deltagare per bestallare Antal Frdelning i % Antal Frdelning i % Arbetsfrmedlingen % % Egen remiss 2 1% 5 2% Kmmunalt inf ansvar 3 2% 7 3% Migratinsverket 4 2% 9 4% Samrdningsfrbundet 1 1% 1 0% Scialfrvaltningen 62 35% 78 33% Ttalt: Det ar tva bestallare sm helt dminerar. Alia bestallare har minskat sina bestallningar sedan mars manad. Sept Mars Deltagare per handlaggargrupp Antal Frdelning i % Antal Frdelning i % Arbetsmarknad % % Insteget 29 16% 1 0% Intrduktin 8 4% 9 4% Ungdmar 41 23% 79 34% Ttalt: I van tabell bekraftas bilden att ungdmarna har blivit farre. I antal ar det dck de sm tillhr arbetsmarknadsgruppen sm minskat mest. Jamfrt med mars manad har prjektet Delitte Scialnamndens kstnadslage 8

13 Insteget tillkmmit. Det gr att minskningen ar strre de 54 sm namns van. Minskiiingen ar darmed 82 persner. Vid intervjuer med de lika grupperna framkmmer att kapaciteten ar betydligt strre an de 179 deltagarna sm nu ar inskrivna. Samtliga handlaggargrupper kan hantera fler deltagare. Bedmningen ar att antalet deltagare skulle kunna vara ca 100 ytterligare. Den viktigaste interna bestallaren fr FAMI ar seialfrvaltningen. Ur ett rent kmmunaleknmiskt perspektiv ar det en ren vinst m persner sm uppbar frsrjningsstd kan fa en egen frsijning. Utbetalt eknmiskt bistand efter rsakskd skande (antal) Utbetalt (Tkr) medskande (antal) Arbetsls tillracklig ersattning vantar ersattning ingen ersattning En str andel persner med behv av frsrjningsstd har arbetslshet helt eller del vis sm grund. Sammanlagt 657 skande med arbetslshet sm grund har under aret erhallit frsijningsstd. Samtliga dessa kan sagas utgra ett kundunderlag fr FAMI. Om man tittar pa statistiken fr FAMI sa har 170 persner varit inskrivna fran seialfrvaltningen under aret. Med denna jamfrelse sm grund ser det sm att det firms en gd ptential att ka antalet deltagare fran seialfrvaltningen. Tidpunkt fr inskrivning Ar Antal Frdelning i % % % % % % % % % % % % % Ttalt: 179 Nagra av deltagarna har varit inskrivna mer an ti ar. Ett relativt strt antal har varit inskrivna mer an tva ar. Sannlikt rr detta sig m persner sm ar anstallda. Dlitte I Scialnamndens kstnadsliige I 9

14 Nyckeltal - Insatser Insatsperid i veckr Genmsnitt Krtast Langst AnstalId FAMI-verksamhet Anstalld kmmunal verksamhet Caching/vagledning Instegsjbb Kmvux/GRUV KT Jbbskaraktivitet NC Jbbskaraktivitet Praktik FAMI Praktik Kmmunen Praktik privat Praktik vr. Spraktraning Startkurs Stdsamtal Aterhamtnings & kartlaggningsfas Om man tittar pa statistiken fr lika insatser sa ser man att de anstallda ar de sm har langst inskrivningstider. Det firms cksa nagra med praktik i FAMI ch kmmunen med lang inskrivningstid. Kmmentar Ett antal av deltagarna har en inskrivningstid i FAMI sm verskrider tva ar. Sannlikt galler det de deltagare sm ar anstallda. Att de anstallda registreras sm anstallda snedvrider statistiken. Delitte Scialnamndens kstnadslage I 10

15 3. Hur manga av deltagarna kmmer ut i arbete/studier? Det yttersta malet med FAMI:s verksamhet ar att alia deltagarna skall kmma ut pa arbetsmarknaden. Att fblja upp hur manga sm kmmer ut i arbetslivet eller erhaller studier sm kan ge en egenfrsrjning ar darfr mycket angelaget. En viktig faktr fr att kmma in pa arbetsmarknaden ar praktikplatser. FAMI:s erfarenhet ar att fretagen fta tycker att det tar fr mycket tid att ta emt praktikanter. Erfarenheten ar cksa att det ar frhallandevis fa praktikplatser sm leder till jbb. Nedan tabell visar resultat fr arets frsta ni manader fr de sm har anvisats av scialfdrvaltningen. Resultat ungdmart mjan - sept 2012 Antal FrdeIning i % Arbete med subventin 8 7% Arbete utan subventin 18 16% Avbrutit utan kand anledning 7 6% Avbrutit flyttat fran kmmunen 5 4% Avbrutit kand anledning 7 6% Avbrutit vidare till annan aktr 4 3% Avbrutit ater bestallare 9 8% Byte av beslut 12 10% Mai ej uppfyllt - ater bestallare 16 14% Mai ej uppfyllt - vidare annan aktr 9 8% Mai uppfyllt - ater bestallare 14 12% Studier 7 6% Ttalt 116 Om man tittar specifikt pa gruppen ungdmar sm anvisats av scialfrvaltningen sa ser man fr periden trn September i ar att av ttalt 116 inskrivna ungdmar sa har 26 (23 %) erhallit arbete ch 7 (6 %) har gatt vidare till studier. Om man daremt tittar pa hela gruppen ungdmar dar aven de sm anvisas fran Af finns med ar andelen sm kmmer ut i jbb eller studier ca 50 %, alltsa betydligt hgre. Aven m man tittar pa hela den inskrivna gruppen (bade ungdmar ch vuxna) sa har betydligt fler gatt ut i arbete (ca 40%). Kmmentar Om man tittar pa antalet ungdmar sm erhallit arbete (23 %) av de sm anvisats fran sc frv framstar det sm relativt lagt. Sm psitivt resultat kan raknas de sm far arbete ch gar vidare till studier. Sammanlagt 29 % nar malet arbete eller studier fr periden. Fr gruppen ungdmar sm helhet ar resultatet betydligt battre. Fr gruppen ungdmar sm ansvisas fran sc frv behver arbetet utvecklas fr att na battre resultat. Delitte Scialniimndens kstnadslage 11

16 3 FALKENBERG Kmmunledningskntret FAMI Mustapha Radi Arbetsmarknadschef Falkenbergs kmmun Kn)fi>tinli'(ii:»fjsku}rct K ifisi'-'fitv: k-'v Dpi KS 20)3- I c i3 03 Angaende Granskningsrapprt-Kmmunens arbetsmarknadsatgarder Dnr: KS Revisrema i Falkenbergs kmmun har gett Delitte i uppdrag att granska arbetet med arbetsmarknadsatgarder i Falkenbergs kmmun. Granskningen genmfrdes under hsten 2012 genm intervjuer ch dkumentstudier med bl.a. arbetsmarknadschefen pa Fami, verksamhetsledaren pa Fami ch vrig persnal pa Fami. Delittes bedmning ar att kmmunstyrelsen har en i strt andamalsenlig verksamhet fr genmfrandet av arbetsmarknadsatgarder men ett antal frbattringsmraden har dck identifierats sm Fami nu yttrar sig kring. 1. Allt fr fa gar ut i privat praktik. Fr att kmma ut pa arbetsmarknaden ar praktik i ett fretagfrmdligen den viktigaste aktiviteten fr att fa en plats pa arbetsmarknaden. Andelen sm gar ut i praktik br darfr ka vasentligt. Efitersm granskningsrapprtens resultat baseras pa statistik fr hur det sag under en dag i September anser vi den nagt missvisande. Nar vi sjalva tittar pa hur frdelningen ser ut ver en langre perid, kmmer vi fram till ett annat resultat. Under det frsta tertialet 2013 har FAMI gjrt 104 praktikplaceringar. Av dem har vi placerat 41 pa FAMI, 29 ute pa privat praktik, 29 inm kmmunens frvaltning ch 4 inm freningslivet. Vi anser att en placering inm det privata naringslivet ch i kmmunens fbrvaltningar ar densamma. Arbetsgivarna staller samma krav ch Falkenbergs kmmun ar den strsta arbetsgivaren. FAMI erbjuder sina deltagare mycket annat an praktik, vilket cksa kmmenteras i rapprten. Olika typer av kmpetenshjande aktiviteter enskilt, eller i grupp sasm friskvard, halsa ch livsstil, jbbskaraktiviter, spraktraning, stdsamtal, m.m. ar minst lika viktiga fr att na malet egen frsrjning. I rapprtens frmulering kring de aktiviteter sm FAMI erbjuder kan man lasa in att en praktikplats i det privata naringslivet ar lsningen pa individernas prblem, men da saknar man kannedm m malgruppen sm Fami arbetar med. Fami har under manga ar medvetet arbetat med att arbeta mer utatriktat mt naringslivet, bade genm praktikplaceringar, men cksa genm att inga i lika natverk dar arbetsgivare finns. Under 2012 var det 164 individer sm avslutades pa FAMI pa grund av att de fick arbete eller brjade studera. 104 av dem fick ett arbete utan nagn subventin. Utan vara cachningsaktiviteter ch persnalens engagemang hade siffrrna sett annrlunda ut. Var fdsfi ar att genm lika aktiviteter fa deltagarana att sjalva vaga kntakta arbetsgivare ch ska arbete eller praktik. Falkenbergs Arbetsmarknads ch Intrduktnsenhet Mustapha Radi , Falkenberg. Telefn vaxel: Fax: e-pst: www, falkenberg. se/fami

17 2. Utveckla metdiken fr naringslivskntakterna. Fr att fa riktigt bra fart pa naringslivssamverkan kravs att bade fretagaren, kmmunen ch den enskilde upplever en nytta av samverkan. Fr att detta skall bli mjligt kravs att frmerna fr samverkan utvecklas. Granskningsrapprten lyfter fram ett viktigt ch svart mrade. Idag rader det en stenhard knkurrens pa var marknad. Vi ar manga aktrer sm frsker fa arbetsgivarnas uppmarksamhet. Manga arbetsgivare ar trtta pa alia sm kntaktar dem ch vill ha deras hjalp. Vi har sedan nagra ar tillbaka varit medlemar i Falkenbergs naringsliv. Genm vart medlemskap frsker vi pa fretagarnas villkr beratta m var verksamhet ch vilka deltagare vi arbetar med. Vi har vid nagra tillfallen fatt mjlighet att infrmera de fretagare sm t.ex. gar pa fretagsluncherna m ss. De senaste fyra aren har vi varit med pa arbetsfrmedlings jbbmassr, fr att dar skapa kntakter med arbetsgivare ch beratta m var verksamhet. Vi deltar regelmassigt i fretagsluncher ch pa frukstmten sm anrdnas av Falkenbergs naringsliv. Vi har en persn pa FAMI sm fungerar sm lts fr de persner sm vill starta arbetsintegrerade sciala fretag. Under december 2012 har ni medarbetare genmgatt en utbildning i Supprted emplyment (Individuellt intrduktinsstd i arbetslivet). SE ar en evidensbaserad metd, dar cachen fljer med deltagaren ut pa praktikplatsen ch hjalper dels deltagaren, men cksa handledaren pa arbetsplatsen sa att praktikplaceringen fungerar fr alia parter. Fran den 1 juli kmmer vi att avsatta en resurs sm skall arbeta uppskande ch marknadsfring av Fami ch pa det sattet skapa fler kntakter med naringslivet. 3. Det avtal sm finns mellan scialfrvaltningen ch FAMI ar tydligt. Klienter sm sdker fdrsdrjningsstdd med arbetslshet sm grund skall hanvisas till FAMI. Det bar vara rena undantagsfall m sa inte sker. Den verenskmmelse sm finns mellan FAMI ch scialtjansten har under april manad reviderats fr att pa ett annu tydligare satt ligga till grund fr vart samarbete. Bland annat kmmer den samverkansgrupp sm byggts upp mellan arbetsmarknadsgruppen, mttaget pa scialfrvaltningen ch arbetsfrmedlingen ha ett sarskilt uppdrag att ga igenm alia nya arenden sm inkmmit till scialtjansten fr att sakerstalla vilken planering sm finns fr varje individ. Detta kmmer manadsvis att fbljas upp av verksamhetsledarna pa EFO ch pa FAMI. Overenskmmelsen ar aven frankrad med arbetsfrmedlingen. Deltagare sm inte bedms sta till arbetsmarknadens frfgande fr narvarande kmmer endast att registreras pa arbetsfrmedlingen. Deltagarna skall ha sin planering pa FAMI. Nar cachen pa FAMI ch deltagaren anser att deltagaren klarar att ta emt arbetsfrmedlingens insatser kmmer en kntakt att upprattas med arbetsfrmedlingen. Overenskmmelsen skall fbrankras av respektive chef ch galla fr..m. 1 September Navigatrcentrum har sedan drygt sex manader tva handlaggare fran scialfrvaltningen i huset. Fr att ytterligare effektivisera arbetet kmmer de att fresla att alia nybesk hanvisas direkt till handlaggarna sm finns pa Navigatrcentrum ch pa sa satt snabba upp prcessen. Falkenbergs Arbetsraarknads ch Intrduktnsenhet Mustapha Radi , Falkenberg. Telefn vaxel: Fax: e-pst:

18 Fami anser att det behvs ytterligare atgarder fr att fa ner frsrjningsstdet i kmmunen. Scialnamnden behver kartlagga vilka fbrsrjningsstdsmttagama ar ch darefter tydliggra fr FAMI ch andra utfrare vilka insatser sm kravs fr att de skall kunna bli sjalvfrsrjande. Vart frslag ar att det under en tid skapas ett team sm kartlagger alia med frsrjningsstd fr att ta reda pa grundrsaken till att de inte idag kan arbeta. Lampligtvis kan man redan pa fbrhand undanta persner sm t.ex. bara kmpletterar pa grund av fr lag pensin, vantar pa peratin eller annan insats sv. Darefter skall det gras en sammanstallning av vilka behv malgruppen har ch frslag pa insatser fr att de har persnerna pa sikt kan ta sig ut pa arbetsmarknaden i nagn mfattning. De persner sm teamet bedmer ha fr str prblematik skall kanske sedan undantas ch deras frsrjningsstd far val anses vara en samhallsln med tanke pa att det inte finns nagra andra insatser att erbjuda. FAMI ser ett prblem i att persnalmsattningen pa IFO under de senaste aren varit hg. Det ar svart att bygga upp samverkan nar den andra mtparten byts fta. Vart arbete med klienten/deltagaren ar ett langsiktigt arbete sm kraver kntinuitet. Vi har inga frslag pa atgarder, men vill anda papeka att detta ar ett prblem fr ss ch fr de deltagare sm anvisas till ss. De plitiska inriktning- ch effektmalen fr hur man ska arbeta fr att sanka frsrjningsstdet behver ses ver. 4. Det ar viktigt att statstiken inte blir ett knstaterande. FAMI br lpande analysera andelen sm kmmer ut i arbete / studier ch vidta atgarder fr att fa ut sa manga sm mjligt. All persnal far manadsvis en s.k. manadsrapprt dar vi bland annat redvisar hur manga sm gatt till arbete eller studier. Vid varje tertial har vi ett gemensamt APT dar all persnal gruppvis skrivit en tertialrapprt dar de analyserar sin verksamhet fyra manader tillbaka ch dessutm beskriver sina planer framat. Alia grupper redvisar sen krt sin tertialrapprt muntligt. 5. De deltagare sm ar anstallda i kmmunen eller FAMI br rensas ur statistiken. Nuvarande satt att visa statistiken blir missvisande. Det intressanta ar att flja upp hur manga av de vanliga deltagarna sm kmmer ut i arbete eller studier. Sedan arsskiftet redvisar vi inte persner sm har en anstallning utanfbr FAMI. Vi redvisar daremt persner sm har en s.k. arbetsmarknadsanstallning inm FAMIts verksamheter. De deltagare sm far en utvecklingsanstallning internt pa Fami betraktas frtfarande sm deltagare ch har en planering tillsammans med vara cacher. Ibland ar en anstallning med In ett ndvandigt steg i deltagarens vag ut mt egen frsrjning. Mustapha Radi Arbetsmarkandschef Falkenbergs Arbetsmarknads ch Intrduktnsenhet Mustapha Radi , Falkenberg. Telefn vaxel: Fax: e-pst:

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Sara Martinson Kristina Sibbmark RAPPORT 2010:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Avser december 2010 december 2011 Inlämnad den 22 februari 2012 Sida: 2 av 90 Sida: 3 av 90 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning SIN PROJEKTET 1. Sammanfattning Bakgrund SIN-projektet är ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen och socialkontoret i Skellefteå i syfte att finna, få och behålla ett arbete för personer som är

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Klivet ungdomars väg ut ur arbetslöshet och bidragsberoende

Klivet ungdomars väg ut ur arbetslöshet och bidragsberoende Nominerat bidrag till GötaPriset 2007 Klivet ungdomars väg ut ur arbetslöshet och bidragsberoende Johan Brinck Nadja Bogestam Nisse Carlsson Lundbäck Södertälje Kommun Sammanfattning Södertälje kommun

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer