1 Upprop om information om tänkt tillbyggnad av hotell Kungshamn. Informationen ges den 3 mars kl 1400 av Erik Prestgaard och Mats Lundgren.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Upprop om information om tänkt tillbyggnad av hotell Kungshamn. Informationen ges den 3 mars kl 1400 av Erik Prestgaard och Mats Lundgren."

Transkript

1 Kallelse utbildningsnämnden Tid Plats Ordförande Torsdagen den 26 mars 215 kl Kommunhuset Kungshamn, lokal: Hållö Mikael Sternemar Den ledamot som har förhinder att närvara kallar själv in sin ersättare. Leda Kallelse Ärende - offentligt Skicka sammanträde inbjudan till kommunstyrelsens ledamöter Dnr och ersättare Föredragande med ett erbjudande 1 Upprop om information om tänkt tillbyggnad av hotell Kungshamn. Informationen ges den 3 mars kl 14 av Erik Prestgaard och Mats Lundgren. 2 Val av Förslagsvis justerare, samt i Tryggö tid och om plats det för är ledigt. justering 3 Godkännande av dagordning 4 Medborgarförslag - Utställningslokal för konsthantverk UN 213/35 Staffan Karlander 5 Medborgarförslag - om klätterleder UN 215/43 Staffan Karlander 6 Medborgarförslag - om konstfrusen isbana i kommunen UN 215/44 Staffan Karlander 7 Motion - om hällristningar UN 214/14 Staffan Karlander 8 Namnförslag väg Malmön UN 215/45 Staffan Karlander 9 Information om kvalitetsredovisning Kultur och Fritid/SKA rapport UN 214/114 Staffan Karlander 1 Information om idrottshallens nyttjande UN 215/47 Staffan Karlander 11 Information om ekonomi, ej handling Jörgen Karlsson Petra Hassellöf Lars Bennersten 12 Budgetuppföljning UN 215/29 Petra Hassellöf 13 Information om arbetet inom Fyrbodal UN 215/48 Lars Bennersten 14 Information om uppföljning av Skolinspektionens rapport UN 214/82 15 Val till kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor UN 215/7 16 Val till kommunala pensionärsrådet UN 215/6 17 Information och rapporter 18 Meddelanden* 19 Delegationsbeslut* * Se pärm på sammanträdet Lars Bennersten \\ks.internt\dfs\begränsadesotenäs\kansli\kallelser och protokoll\215\un 215\Utskick\UN \UN kallelse doc Sida: 1(1)

2 Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll UNAU 16 UN 213/35 Medborgarförslag om utställningslokal för konsthantverk Sammanfattning Birgitta Strandell och Annkarin Sundquist föreslår i ett medborgarförslag att Sotenäs kommun tar fram en utställningslokal för lokalt konsthantverk för att kunna erbjuda invånare och besökare konsthantverk året runt. Beskrivning av ärendet Konsthantverkare har under sommartid i 7 år hyrt skolsalar i Smögens skola för utställning och försäljning. Många besökare kommenterar och uppskattar att det finns möjligheter att ta del av konsthantverk av olika slag, som komplement men också som motvikt till all annan försäljning. Besökarantalet har legat runt 3 besök per sommar. Lokalerna i Smögenskolan är inte optimala för denna verksamhet utan innebär en hel del praktiskt arbete och möjligheten för utställning är begränsade pga. den utformning lokalerna har och att det inte är möjligt att förändra dessa. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande Yrkande Jeanette Loy (M) föreslår att man hänvisar till Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand, Folkets hus i Kungshamn, Sotenäs Idrottshall, Gerlesborgsskolan och Lokstallet i Strömstad som utgör den gemensamma utställningsarenan och mötesplatser för de aktiva konstnärerna i kommunerna i Norra Bohuslän, de kan också utgöra lokaler för konsthantverk. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Jeanette Loy (M) förslag och finner att Utbildningsnämndens arbetsutskott antar detta. Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå förslaget och hänvisa till Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand, Folkets hus i Kungshamn, Sotenäs Idrottshall, Gerlesborgsskolan och Lokstallet i Strömstad som utgör den gemensamma utställningsarenan och mötesplatser för de aktiva konstnärerna i kommunerna i Norra Bohuslän, vilka också kan utgöra lokaler för konsthantverk. Skickas till Utbildningsnämnden H:/UNAU/Protokoll/215/UNAU Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(22)

3 Utbildningsförvaltningen Kultur o Fritidsansvarig Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande KF Dnr KA 213/167 Sida 1(2) Medborgarförslag om utställningslokal för konsthantverk. Sammanfattning Birgitta Standell och Annkarin Sundquist har i ett medborgarförslag föreslagit att Sotenäs Kommun tar fram en utställningslokal för lokalt konsthantverk för att kunna erbjuda invånare och besökare konsthantverk året runt. Beskrivning av ärendet Konsthantverkare har under sommartid i 7 år hyrt skolsalar i Smögens skola för utställning och försäljning. Många besökare kommenterar och uppskattar att det finns möjligheter att ta del av konsthantverk av olika slag, som komplement men också som motvikt till all annan försäljning. Besökarantalet har legat rund 3 besök per sommar. Lokalerna i Smögenskolan är inte optimala för denna verksamhet utan innebär en hel del praktiskt arbete och möjligheten för utställning är begränsade pga. den utformning lokalerna har och att det inte är möjligt att förändra dessa. Koppling till vision, programförklaring och mål En utställningslokal uppfyller kommunfullmäktiges inriktnings mål om ett rikt fritids och kulturliv i Sotenäs. Slutsats Behovet av en utställningslokal både för konst och konsthantverk har påtalats från olika intressenter under lång tid. Sökandet efter en möjlig lokal har genomförts utan att hittat några optimala lokaler för detta ändamål. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax:

4 Utbildningsförvaltningen Kultur o Fritidsansvarig Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande KF Dnr KA 213/167 Sida 2(2) Förvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för medborgarförslaget och föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Bilaga/Bilagor Skickas till Kommunfullmäktige Datum Staffan Karlander Kultur o Fritidsansvarig Lars Bennersten Förvaltningschef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax:

5

6 Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll UNAU 17 UN 215/43 Medborgarförslag om klätterleder Sammanfattning Carl -Johan Starck, Hunnebostrands Samhällsförening, har inkommit med ett medborgarförslag om att tillåta etablering av 3-4 klätterleder i norra änden av Udden området i Hunnebostrand. Beskrivning av ärendet Bohuslän är av naturliga skäl ett av Sveriges allra bästa och populäraste klätterområden med 4-5 klättrare på besök i Bohuslän per år. Förslagsställaren tycker att en naturlig utveckling borde vara att kunna erbjuda klättrare att få komma hit och uppleva kombinationen med hav och klätterberg i fritids och kulturparken på Udden i Hunnebostrand. Enligt Bohusläns Klätterklubb finns förutsättningar att anlägga en eller flera klätterleder på berget vid Udden i Hunnebostrand. Vid införande av klätterleder beskrivs möjliga leder både via nätet och på plats. Man kan erbjuda olika nivåer på en klätterled, allt ifrån endast dokumentation av leden till hjälpmedel så som förankringar och bultning i berget. Slutsats Sotenäs Kommun har möjligheten att anlägga klätterleder på en attraktiv plats som gör att man har möjlighet att bredda turistutbudet, då klättring har utvecklas till en stor aktivitet i området. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. Skickas till Utbildningsnämnden H:/UNAU/Protokoll/215/UNAU Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(22)

7 Utbildningsförvaltningen Kultur o Fritidsansvarig Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande KF Dnr KA 214/717 Sida 1(2) Medborgarförslag från Carl-Johan Starck, för Hunnebostrands Samhällsförening, om klätterleder Sammanfattning Carl -Johan Starck, Hunnebostrands Samhällsförening har inkommit med ett medborgarförslag om att tillåta etablering av 3-4 klätterleder i norra änden av Udden området i Hunnebostrand. Beskrivning av ärendet Bohuslän är av naturliga skäl ett av Sveriges allra bästa och populäraste klätterområden med 4-5 klättrare på besök i Bohuslän per år. Förslagsställaren tycker att en naturlig utveckling borde vara att kunna erbjuda klättrare att få komma hit och uppleva kombinationen med hav och klätterberg i fritids och kulturparken på Udden i Hunnebostrand. Enligt Bohusläns Klätterklubb finns förutsättningar att anlägga en eller flera klätterleder på berget vid Udden i Hunnebostrand. Vid införande av klätterleder beskrivs möjliga leder både via nätet och på plats. Man kan erbjuda olika nivåer på en klätterled, allt ifrån endast dokumentation av leden till hjälpmedel så som förankringar och bultning i berget. Koppling till vision, programförklaring och mål Att möjliggöra klätterleder har en tydlig koppling till fullmäktiges inriktningsmål med ett rikt kultur o fritidsliv i kommunen. Ekonomi Medborgarförslaget innebär inga ekonomiska åtagande. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax:

8 Utbildningsförvaltningen Kultur o Fritidsansvarig Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande KF Dnr KA 214/717 Sida 2(2) Slutsats Sotenäs Kommun har möjligheten att anlägga klätterleder på en attraktiv plats som gör att man har möjlighet att bredda turistutbudet, då klättring har utvecklas till en stor aktivitet i området. Förvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget. Bilaga/Bilagor Skickas till Kommunstyrelsen Datum Staffan Karlander Kultur o Fritidsansvarig Lars Bennersten Förvaltningschef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax:

9 Sotenäs kommun Medborgarförslag Förslag att tillåta etablering av 3-4 klätterleder Bohusläns är av naturliga skäl ett av Sveriges allra bästa och populäraste klätterområden. Uppskattningsvis så kommer 4-5 klättrare på besök i Bohuslän per år. En naturlig utveckling borde vara att kunna erbjuda klättrare att få komma hit och uppleva kombinationen med hav och klätterberg i fritids och kulturparken på Udden i Hunnebostrand. Förslag: att i norra ändan av Udden området tillåta etableringen av3-4 klätterleder. Carl-Johan Starck För Hunnebostrands Samhällsförening Kontakt:

10 Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll UNAU 18 UN 215/44 Medborgarförslag om konstfrusen isbana i kommunen Sammanfattning Sven Olof Oresten har lämnat in ett medborgarförslag om att utreda möjligheten att investera i en isbana i Sotenäs kommun. Beskrivning av ärendet Att bygga en konstfrusen isbana är en stor investering och anläggningen har stora driftkostnader. Om arbetet med att utreda en konstfrusen isbana skall startas bör utredningen innehålla förslag på möjliga finansieringsformer och en framtida driftform. Skridskoåkning är ofta en populär aktivitet och det är både barn, ungdomar och vuxna kan vara aktiva. Möjligheten till dessa aktiviteter är idag mycket begränsade med det klimat som västkusten erbjuder. Medborgarförslaget uppmanar kommunen att utreda möjligheten att investera i en isbana för att locka till nyinflyttning och möjligheter att erbjuda nya idrotter/aktiviteter i kommunen. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande Yrkande Jeanette Loy (M) föreslår att utbildningsnämnden tackar för medborgarförslaget, men finner varken i dagsläget eller nära framtid möjlighet att kunna investera eller finansiera driftkostnader för denna typ av anläggning. Utbildningsnämnden förslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Jeanette Loys (M) förslag och finner att Utbildningsnämndens arbetsutskott antar detta. Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget men beslutar att avslå förslaget med hänvisning till att man inte finner i dagsläget eller i en nära framtid någon möjlighet att kunna investera eller finansiera driftkostnader för denna typ av anläggning. Skickas till Utbildningsnämnden H:/UNAU/Protokoll/215/UNAU Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(22)

11 Utbildningsförvaltningen Kultur o Fritidsansvarig Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande KF Dnr KA 214/55 Sida 1(2) Medborgarförslag från Sven Olof Oresten om konstfrusen isbana i kommunen. Sammanfattning Sven Olof Oresten (FP) har lämnat i en medborgarförslag om att utreda möjligheten att investera i en Isbana i Sotenäs Kommun Beskrivning av ärendet Att bygga en konstfrusen isbana är en stor investering och anläggningen har stora driftkostnader. Om arbetet med att utreda en konstfrusen isbana skall startas bör utredningen innehålla förslag på möjliga finansieringsformer och en framtida driftform. Skridskoåkning är ofta en populär aktivitet och det är både barn, ungdomar och vuxna kan vara aktiva. Möjligheten till dessa aktiviteter är idag mycket begränsade med det klimat som västkusten erbjuder. Medborgarförslaget uppmanar kommunen att utreda möjligheten att investera i en isbana för att locka till nyinflyttning och möjligheter att erbjuda nya idrotter/aktiviteter i kommunen. Koppling till vision, programförklaring och mål En isbana uppfyller kommunfullmäktiges inriktnings mål om ett rikt fritids och kulturliv i Sotenäs. Organisation och personal Personal från tekniska avdelningen och kultur o fritid får avsätta tid till en projektgrupp för att utreda möjligheterna och ta fram förslag på möjliga finansieringsformer och en framtida driftform. Förvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för medborgarförslaget och föreslår att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax:

12 Utbildningsförvaltningen Kultur o Fritidsansvarig Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande KF Dnr KA 214/55 Sida 2(2) Bilaga/Bilagor Skickas till - Kommunstyrelsen Datum Staffan Karlander Kultur o Fritidsansvarig Lars Bennersten Förvaltningschef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax:

13

14 Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll UNAU 19 UN 214/14 Motion - utreda på vilket sätt kommunen kan presentera hällristningarna så att tjäna vetenskap och turism, samt att de blir en tillgång för allmänheten och undervisning i våra skolor Sammanfattning I en motion från Mats Abrahamsson (M) och Jeanette Loy (M) föreslås att kommunen utreder på vilka sätt man kan presentera hällristningarna så att de tjänar vetenskap och turism samt att det blir en tillgång för allmänheten och undervisningen i våra skolor. Beskrivning av ärendet Sotenäs Kommun har ett stort antal unika och tillgängliga kultur/natur miljöer. Arbetet med att synliggöra dessa pågår i samarbete med Länsstyrelsens kultur enhet. Kommunen erhåller idag bidrag för att röja dessa områden. Arbetslaget på Soteleden har till uppgift att utföra detta arbete. Sotenäs har beviljats LONA bidrag från Länsstyrelsen för att restaurera området runt Munkhögen, Tossene. I detta projekt ingår även att inventera och dokumentera detta område, vidare skall en pedagogisk handbok tas fram för skolan. Sotenäs är även projektägare till ett förprojekt "Granit- Utveckling av plattform och kultursystem för den bohuslänska graniten" Syftet med förprojektet är att producera en komplett och väl förankrad projektbeskrivning som skall utgöra grunden för bl.a. ansökan om EU-medel där huvudmålet är att utveckla kulturföretagande och kulturarvsturismen och därigenom skapa fler arbetstillfällen och reseanledningar. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande Yrkande Jeanette Loy (M) föreslår att Utbildningsnämnden tackar för motionen. Arbete pågår i enlighet med motionärernas intentioner om att presentera hällristningarna i Sotenäs kommun för turismen och allmänheten och framtida arbete pågår med att ta fram en pedagogisk handbok som bl.a. vänder sig till skolan. Motionen anses därmed bifallen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Jeanette Loy (M) förslag och finner att Utbildningsnämndens arbetsutskott antar detta. H:/UNAU/Protokoll/215/UNAU Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(22)

15 Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Forts. UNAU 19 Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Arbete pågår i enlighet med motionärernas intentioner om att presentera hällristningarna i Sotenäs kommun för turismen och allmänheten och framtida arbete pågår med att ta fram en pedagogisk handbok som bl.a. vänder sig till skolan. Skickas till Utbildningsnämnden H:/UNAU/Protokoll/215/UNAU Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(22)

16 Utbildningsförvaltningen Kultur o Fritidsansvarig Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande KF Dnr KA 214/466 Sida 1(2) Motion om- utreda på vilket sätt kommunen kan presentera hällristningarna så att tjäna vetenskap och turism, samt att de blir en tillgång för allmänheten och undervisning i våra skolor. Sammanfattning I en motion från Mats Abrahamsson och Jeanette Loy (M) föreslås att kommunen utreder på vilka sätt man kan presentera hällristningarna så att de tjänar vetenskap och turism samt att det blir en tillgång för allmänheten och undervisningen i våra skolor. Beskrivning av ärendet Sotenäs Kommun har ett stort antal unika och tillgängliga kultur/natur miljöer. Arbetet med att synliggöra dessa pågår i samarbete med Länsstyrelsens kultur enhet. Kommunen erhåller idag bidrag för att röja dessa områden. Arbetslaget på Soteleden har till uppgift att utföra detta arbete. Sotenäs har beviljats LONA bidrag från Länsstyrelsen för att restaurera området runt Munkhögen, Tossene. I detta projekt ingår även att inventera och dokumentera detta område, vidare skall en pedagogisk handbok tas fram för skolan. Sotenäs är även projekt ägare till ett förprojekt "Granit- Utveckling av plattform och kultursystem för den bohuslänska graniten" Syftet med förprojektet är att producera en komplett och väl förankrad projektbeskrivning som skall utgöra grunden för bl.a. ansökan om EU-medel där huvudmålet är att utveckla kulturföretagande och kulturarvsturismen och därigenom skapa fler arbetstillfällen och reseanledningar. Koppling till vision, programförklaring och mål Motionens stämmer väl in i fullmäktiges inriktningsmål - En attraktiv besökskommun - Ett rikt fritids- och kulturutbud - Ett livslångt lärande Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax:

17 Utbildningsförvaltningen Kultur o Fritidsansvarig Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande KF Dnr KA 214/466 Sida 2(2) Slutsats Sotenäs Kommun är delaktig med att utveckla dessa områden, genom att söka externa projekt medel och som samarbetspartner till olika aktörer inom området. Förvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för motionen och anser motionen besvarad. Bilaga/Bilagor Skickas till - Kommunstyrelsen Datum Staffan Karlander Kultur o Fritidsansvarig Lars Bennersten Förvaltningschef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax:

18

19

20 Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll UNAU 2 UN 214/14 Namnförslag för väg på Malmön, Åke och Elsys väg Sammanfattning På Malmön finns en väg mellan Rösviksgatan och Skuthamnsvägen som i dag inte har något namn. Förslaget är att vägen ges namnet Åkes väg. Beskrivning av ärendet Förslagsställaren har inkommit med ett förslag att namnge en väg på Malmön. Vägen är en tillfartsväg mellan Rösviksgatan och Skuthamnsvägen. Elsy och Åke var de första som byggde i detta område och de bor fortfarande kvar. Infarten kallades från början " Åkes Väg" och byggdes och sprängdes av "Åke" för att få en tillfart till huset. Sedermera tillkom Skuthamnsvägen med en tillfart från gamla hamnen. Åke och Elsys adress är Skuthamnsvägen 3 men infarten är från " Åkes väg". Beslutsunderlag Kultur- och fritidsansvarigs tjänsteutlåtande Yrkande Annica Erlandsson (S) föreslår att vägen ur ett jämställdhetsperspektiv ska få namnet Åke och Elsys väg. Jeanette Loy (M) föreslår bifall till förslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Annica Erlandssons (S) med fleras förslag och finner att Utbildningsnämndens arbetsutskott antar detta. Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att vägen får namnet Åke och Elsys väg. Skickas till Utbildningsnämnden H:/UNAU/Protokoll/215/UNAU Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(22)

21 Utbildningsnämndens förvaltning Kultur o Fritidsansvarig Telefon: E-post: Tjänsteutlåtande KS Dnr XX 214/XX Sida 1(1) Namn förslag väg Malmön Sammanfattning, På Malmön finns en väg mellan Rösviksgatan och Skuthamnsvägen som i dag inte har något namn. Förslaget är att vägen ges namnet Åkes väg. Beskrivning av ärendet Förslagsställaren har inkommit med ett förslag att namnge en väg på Malmön. Vägen är en tillfartsväg mellan Rösviksgatan och Skuthamnsvägen. Elsy och Åke var de första som byggde i detta område och de bor fortfarande kvar. Infarten kallades från början " Åkes Väg" och byggdes och sprängdes av "Åke" för att få en tillfart till huset. Sedermera tillkom Skuthamnsvägen med en tillfart från gamla hamnen. Elsys och Åkes adress är Skuthamnsvägen 3 men infarten är från " Åkes väg". Konsekvensbeskrivning av ärendet Namnförslaget borde inte få några konsekvenser. Förvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att vägen får namnet Åkes väg. Bilaga/Bilagor Kartskiss Skickas till Kommunstyrelsen Datum Staffan Karlander Kultur o Fritidsansvarig Lars Bennersten Förvaltningschef Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, Kungshamn fax:

22

23

24 Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll UNAU 23 UN 214/114 Information SKA-rapport/kvalitetsredovisning från Kultur och fritid Kultur och fritidsansvarig lämnar information om att kvalitetsredovisningen från Kultur och fritid kommer presenteras för nämnden. Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. Skickas till Utbildningsnämnden H:/UNAU/Protokoll/215/UNAU Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(22)

25 Kultur o Fritid Systematisk kvalitetsrapport 214 Staffan Karlander Kultur o Fritidsansvarig Sotenäs Kommun

26 SIda 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av verksamheten, Förutsättningar för måluppfyllelse. 2 Viktiga händelser under året... 2 Underlag och rutiner för arbetet med kvalitetsredovisningen 2 Personal Förbättringsområden från föregående verksamhetsår samt planerade och vidtagna åtgärder för ökad måluppfyllelse inom dessa områden... 4 Biblioteket... 4 Kultur och kulturarrangemang... 4 Fritid och föreningsverksamhet... 4 Soteleden och Motionsspår Arbetet i verksamheten Biblioteket... 5 Kulturarrangemang... 6 Övrig kultur... 9 Ungdomsverksamhet... 1 Fritid och föreningsverksamhet Lokaluthyrningen Natur och kulturmiljöer Soteleden Priser och utmärkelser Sotenäs Kulturpris Sotenäs Fritids/-och Idrottspris Framtiden Biblioteket Ungdomsverksamheten Fritid och föreningsverksamheten Kulturmiljöer och leder Lokaluthyrningar... 15

27 SIda 2 1. Presentation av verksamheten, Förutsättningar för måluppfyllelse. Viktiga händelser under året Arbetet med utveckla kultur o fritid under året har varit intensivt med några höjdpunkter. Biblioteket har under året jobbat med att införa Meröppet i Kungshamns bibliotek, detta har inneburit att verksamheten har infört ny teknik och ett nytt arbetssätt för att erbjuda invånarna en 27% ökning av tillgänglig tid att besöka biblioteket. Kulturen har genomfört Kulturarvsprojektet i samarbete med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kulturdepartementet. Projektet avslutades under hösten med utgivandet av kokboken Kokbok från Sotenäs som fram till årsskiftet sålt i 5 ex. Underlag och rutiner för arbetet med kvalitetsredovisningen Verksamheterna har sammanställt en utvärdering av arbetet under året. De verksamhetsplanerna som finns har utvärderas utifrån de gällande Kultur o Fritidsplan, mål och visioner och där det finns möjligheter till statistisk uppföljning har detta gjorts. Biblioteket har redovisat statistik på besök och utlåning. Ungdomsverksamheten har besöksstatistik och brukarenkät utifrån KEKS 1 samarbetet har sammanställts. Statistik för föreningslivets redovisade verksamhet har sammanställts. För lokaluthyrningen har uthyrningsstatistik tagits fram. 1 Kvalité och kompetens i samverkan

28 SIda 3 Personal 1, biblioteksansvarig 1, barn- och ungdomsbibliotekarie 1, bibliotekarie med ansvar för vuxnas lärande och fjärrlån,75 biblioteksassistent med ansvar för inköp,3 kultur projekt samordnare 1, ungdoms utvecklare 3*,7 Fritidsledare, ungdomsverksamhet,5 kultur- och fritidsassistent, administration 1, Lagförman, leder o motionsspår 1, Skogsarbetare, leder o motionsspår 2* 1, Vaktmästare/Värdar Idrottshallen 12,65 Tjänster Verksamhetens ledning Verksamheten leds av en t.f. kultur- och fritidsansvarig. Biblioteks-samordnaren och ungdomsutvecklaren har arbetsledaransvar på respektive område.

29 SIda 4 2 Förbättringsområden från föregående verksamhetsår samt planerade och vidtagna åtgärder för ökad måluppfyllelse inom dessa områden. Biblioteket Under 214har Kungshamns bibliotek blivit Meröppet bibliotek, vilket innebär att tillgängligheten till biblioteket har ökat med ca 27% Verksamheten är mycket sårbar i och med den låga personaltätheten. Vid sjukdomar, ledigheter och utbildningsdagar har vi svårt att få tag i vikarier som kan bibliotekssystemet och bibliotekets verksamhet. Den åldersgrupp verksamheten har svårast att nå är unga vuxna, då vi inte har någon gymnasieskola i kommunen. Om tid kan avsättas så kan en möjlig väg vara att samarbeta med fritidsgårdarna. Med tanke på kommunens åldersstruktur så har vi flera låntagare som inte själva kan ta sig till biblioteket. Behov finns av en boken kommer verksamhet men i dagsläget går det inte att ge denna service eftersom resurserna inte räcker till. Kultur och kulturarrangemang Under året har vi utifrån den antagna Kultur o Fritidsplanen arbetat fram verksamhetsplaner för att lägga en strategi för kulturområdet. Fritid och föreningsverksamhet Riktade insatser för att få ungdomarna att vara aktiva längre upp i åldrarna och framför allt på flicksidan var fortsatt prioriterade mål under 214. I dialog med föreningarna har vi tittat på nya förutsättningar för bidrag och föreningsstöd i nya bidragsnormer. Vi har även genomfört pröva på verksamhet i Idrottshallen. Soteleden och Motionsspår Arbetet med att marknadsföra och utveckla lederna är prioriterade områden under året. Soteleden har används för flera olika arrangemang under året och detta gör att man använder Soteleden i marknadsföring både som förening och företag.

30 SIda 5 3. Arbetet i verksamheten. Biblioteket Både besök och utlån ökar på huvudbiblioteket. Ökningen av antal besökare är större än ökningen av utlån, vilket tyder på att biblioteket inte bara är en plats för lån av litteratur. Här vore det intressant med en studie av vad besökarna gör på biblioteket. Liknande studier har gjorts på andra bibliotek i landet och är relativt enkla att genomföra med befintlig personal. Besöken på biblioteket webbsida ökar kraftigt, tyvärr försvann 213:s statistik när kommunen bytte server under 213. För e -boksutlånen finns ingen jämförande statistik för 213 och för 214 är det samlad statistik för alla biblioteken i Norra Bohusläns biblioteksförening. Besöken och utlånen minskar på filialen i Hunnebostrand. De flesta som besöker filialen hämtar beställd litteratur från Kungshamn. I oktober infördes Meröppet bibliotek. Meröppet innebär att låntagare med särskild behörighet kan komma in under vissa tider då personal inte finns på plats. Under denna period har antalet lån och besök ökat. De flesta besöken under Meröppet sker under onsdagar, fredagar samt lördag och söndag. Meröppet har än så länge fallit väl ut och de låntagare som har särskild behörighet är mycket positiva till denna service. Idag har vi 234 låntagare som är registrerade för Meröppet och vi skriver in nya dagligen. Kungshamns bibliotek Okt dec 214 Okt dec 213 % - förändring Meröppet Besök Utlån Kungshamn % - förändring Besök Utlån Antal låntagare E-boksutlån NBBF Ingen uppgift Besök på webben (212)* +69 Fjärrlån Hunnebostrand % - förändring Besök Utlån Arrangemang för vuxna 214 Samtal om böcker Läsecirkel för daglediga 1 gång/månad Kura skymning Samarbete med Kungshamns hembygdsförening Boktipskväll Samarbete med Svenska kyrkan Biblioteksvisningar 1 visning för ensamkommande flyktingbarn, 1 visning för asylsökande Invigning av meröppet bibliotek Tipspromenad, sångstund för barn

31 SIda 6 Arrangemang för barn och unga 214 Bokprat 7 Biblioteksvisning/studiebesök 11 Sagostunder 24 Föräldramöten 4 Läskalas 1 Kulturarrangemang Barn och ungdomskulturgruppen ansvarar för och genomför kulturverksamhet för barn från förskola - åk 9. Gruppen är sammansatt av representanter från alla skolenheter, barn- och ungdoms bibliotekarie, musikledare och ungdomsutvecklare. Representanter från Hunnebostrands Kulturhus och Kungshamns Folkets hus förening bjuds in till varje möte. Under året har gruppen haft fyra möten. Verksamheten har fått regionalt stöd och har därmed ett regionalt uppdrag att samordna den professionella och lokala barn- och ungdomskulturen. Mål Det kvalitativa målet för verksamheten är att varje barn skall få uppleva minst ett professionellt kulturarrangemang per stadie. Under året har alla elever fått uppleva minst ett kulturarrangemang. Kvalitet Samtliga arrangemang lever upp till VGR: s kvalitetskriterier för arrangörsstöd till barn och ungdomsverksamhet. Barn och ungdomskulturgruppen har efter genomförda arrangemang, i dialog med elever och medarbetare, betygsatt alla arrangemang utifrån en skala mellan 1-5, där 5 står för högsta poäng. Budget för verksamheten Barn och ungdomskulturen har 9 kr i kommunala medel. Västra Götalands region har i år bidragit med 5 kr, vilket är 1 kr mer än vad som finns reserverat för Sotenäs kommun. För skapande skola finns projektpengar på 185 för ht 213/vt 214.

Årsbokslut 2013. Kultur- och fritidsnämnden

Årsbokslut 2013. Kultur- och fritidsnämnden Årsbokslut Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 5 2 Måluppföljning... 7 2.1 Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet...

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-01 1

Bildningsnämnden 2013-10-01 1 VARA KOMMUN Bildningsnämnden 2013-10-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 13.00 Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning

2 Yttrande över motion - Även fattiga barn bör kunna ha en aktiv fritid. 4 Rapport om Botkyrka kommuns filmsatsning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur och fritidsnämnden 2011-10-14 Tid Måndag 31 oktober, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, rum 2:2 Ärenden Förvaltningschefen informerar 1 Yttrande över Medborgarförslag

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer