E 2016E 2017E E 2016E 2017E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E"

Transkript

1 E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 14 april 2015 Sammanfattning ADDvise Lab Solutions (ADDV.ST) Positionerat för expansion ADDvise är en ledande och expansiv svensk koncern aktiva inom lab- och sjukvårdsmiljöer. Kunderna kommer i huvudsak från de nordiska länderna men har på senare tid även inkluderat både USA och Kina. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: OMXS 30 First North 50 MSEK Medtech Rikard Akhtarzand Hans-Petter Andersson Addvise Lab Solutions Bolaget har en förvärvsdriven tillväxtstrategi vilken genomlyses i förändring av bolagets karaktär senaste fem åren. Omsättningen har växt med dryga 30 procent över de senaste sju åren och bolaget har flertalet återkommande kunder Vårt motiverade värde uppgår till 11,35 kronor per aktie. Vi anser att omstruktureringsarbetet som genomförs i dotterbolagen kommer få genomslagskraft på marginalerna. En överhängande risk i bolaget är den höga belåningen. Utställd obligation om 66 MSEK gör risken och osäkerheten kring den finansiella verksamheten betydande. Redeye Rating (0 10 poäng) 4 09-jan 09-apr Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7.5 poäng 6.0 poäng 6.0 poäng 1.5 poäng 1.0 poäng Nyckeltal E 2016E 2017E Omsättning, MSEK Tillväxt 20% 15% 20% 12% 11% EBITDA EBITDA-marginal 3% 4% 5% 12% 15% EBIT EBIT-marginal 1% 2% 2% 12% 15% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal Neg Neg Neg 5% 6% Utdelning/Aktie VPA P/E EV/S EV/EBITDA Fakta Aktiekurs (SEK) 6.6 Antal aktier (milj) 7.6 Börsvärde (MSEK) 50 Nettoskuld (MSEK) 107 Free float (%) 59 % Dagl oms. ( 000) 0 Analytiker: Ulrik Trattner Björn Olander Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition ADDvise Lab Solutions Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Innehållsförteckning ADDvise Lab Solutions Investeringsammanfattning... 4 Etablerad kvalitetsleverantör... 5 Tillväxtstrategi... 6 Affärsområdesbeskrivning... 8 Affärsmodell... 8 Sjukvård... 9 Lab Vågteknik Historik Ledning Styrelse och organisation Aktieägare Drivande faktorer för marknaden Värdedrivare för upphandling och försäljning Attraktiv marknad Globala trender Eftermarknad och värdeadderande tjänster SWOT Finansiella prognoser Säsongsbetonad försäljning Försäljning per produktsegment Värdering Avkastningskrav - WACC Jämförbara bolags värdering DCF Scenarioanalys Värderingsammanfattning Sammanfattning Redeye Rating

4 Investeringsammanfattning Expansiv koncern med kunder inom såväl den privata som den offentliga sektorn En bransch i behov av konsolidering ADDvise Lab Solution (ADDvise eller bolaget) är en expansiv svensk koncern som erbjuder produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. Bolaget handlas idag på First North Premier med ambitionen att byta till Nasdaq OMX huvudlista inom kort. ADDvise har stabil omsättning och har historiskt växt med dryga 30 procent över varje år sedan Underliggande marknaden bestående av ökade investeringar inom området forskning och utveckling (FoU) visar på stabil tillväxt med flertalet nya infrastruktursatsningar och forskningsbolag. Kunderna återfinns i både den privata och den offentliga sektorn där bolaget har långvariga relationer med återkommande kunder. ADDvise har en klar majoritet av sina kunder i Norden men har under senare år breddat försäljningen till att inkludera både Asien (Kina) och Nordamerika (USA). Etablerad kvalitetsleverantör Ambitionen är att bli en dominerande leverantör till de ledande aktörerna i Norden och övriga världen. Dels genom att växa den befintliga verksamheten, men därtill krävs också förvärv. Marknaden är klart fragmenterad och flertalet branschkollegor har visat svag lönsamhet. Många saknar kritisk massa för att vara konkurrenskraftiga på sikt vilket talar för en konsolidering. Även om tillväxt står på agendan så lägger bolaget än mer vikt vid att konsolidera, förbättra och ta vara på synergieffekter inom den existerande verksamheten. Omstruktureringsarbete ska driva marginalerna Låg operativ risk med stabila intäktsflöden Viktigt konsolideringsarbete under 2015 Vi räknar med att affärsområdet Sjukvård med bland annat Sonesta och Surgical Tables Inc kommer fortsätta växa i linje med marknaden även om den skulle kunna få ett betydligt större uppsving på grund av större och mer enhetlig säljstyrka. Surgical Tables Inc som köptes under slutet av 2014 har potential att bli en bra investering med flera stora produkter i marknaden. Vi har dock respekt för att det ofta tar lång tid att etablera ett nytt dotterbolag i en koncern och vill följa hur integreringsarbete går innan vi drar upp förväntningarna. Låg risk i den operativa verksamheten, hög i den finansiella Operativa verksamheten i sig är stabil även om samtliga segment är beroende av konjunkturen. Verksamheten har växt på top-line med nästintill 30 procent de senaste sju åren. ADDvise emitterade i slutet av förra året en företagsobligation. Avsikten var att man bland annat ville täcka upp för tidigare utställt konvertibellån på 30 MSEK med slutförfall maj 2015, samt möjliggöra fortsatta förvärv. I en första tranch skulle 50 MSEK tas in från en ram på 100 MSEK men obligationen övertecknades och 66 MSEK erhölls istället. Obligationslånet löper med årlig ränta på 10 procent fram till Vi anser att bolaget operativt är stabilt och har goda förutsättningar att växa inom dotterbolagens respektive marknader. Sammantaget anser vi att det motiverar ett värde om 11,35 kr per aktie. 4

5 Etablerad kvalitetsleverantör Försäljning till främst norden men även USA och Kina ADDvise är en företagskoncern med inriktning mot laboratorium- och sjukvårdsprodukter. Sortimentet är brett med flertalet produkter riktade till olika typer av aktörer inom Life Science, allt ifrån renrum och ventilation till gynekologstolar och akutväskor. Utveckling och tillverkning sker vid två anläggningar i Sverige samt en anläggning i USA och försäljningen är främst inriktad mot de nordiska marknaderna. Merparten av försäljningen sker i Sverige, men även Kina och USA bearbetas av den egna marknadsorganisationen. ADDvise har ett brett produktprogram och kan betraktas som en fullsortimentsleverantör till kunder i Norden. Till ett flertal andra länder exporteras ett smalare nischat produktutbud. Förvärvsdriven tillväxt präglar verksamheten ADDvise är ett bolag som har förändrats kraftigt de senaste åren. Tack vare investeringar i segmentet laboratorieutrustning och sjukvård ska bolaget kraftigt kunna förbättra sin lönsamhet i form av en bruttomarginalsexpansion. ADDvise har anpassat kostnaderna efter intäkterna vilket inneburit att resultatet haltat något de senaste åren och pendlat runt break-even.vilket till stor del kan förklaras av kostnader för finansiering och konsolideringsarbete. Förhoppningen är att man redan under innevarande år ska se tydliga synergi- och marginaleffekter som visar på en ensidig positiv resultattrend men också en möjlighet att öka satsningen på marknadsföring och försäljning. Utförs fusionsarbetet skyndsamt skapas en mer slagkraftig organisation, alternativt samarbete kring försäljning, produktutveckling, marknadsföring etc. Vi räknar med att investeringarna leder till ett års negativt resultat följt av attraktiva marginaler trots våra relativt återhållsamma förväntningar. Källa: ADDvise 5

6 Ledande aktör inom laboch sjukvårdsutrustning ADDvise har kommit att bli en av de ledande aktörerna för leverans av laboratorieutrustning och projektledning av laboratorier. Flera större företag och privata instanser har anlitat ADDvise som leverantör och projektledare. Bland dessa Sveriges för närvarande största infrastrukturprojekt, Nya Karolinska Sjukhuset. Bolaget har under sina många år inom lab- och utrustningsbranschen skapat sig en stark position på marknaden. En ställning som de inte ser ut att släppa. Enhetscheferna den sammanhållande länken i koncernen ADDvise produkterbjudande hålls samman av två affärsenhetschefer inom affärsområdena Sjukvård och Lab.. Efter hand ska genoförda förvärv ingå i någon av dessa två affärsområden. Eftermarknaden växer fram som en viktig del av ADDvise hela verksamheten. En serviceavdelning med kompetenta tekniker har därför successivt byggts upp de senaste åren och utökats under Fler förvärv inom kort Bolaget står med stor sannolikhet inför ett förvärv under Ett förvärv som förhoppningsvis ska bidra till såväl ökad tillväxt som lönsamhet. Bolagets senaste förvärv, Surgical Tables Inc är lovande och har potential att tillsammans med Sonesta sälja väsentligt mer om konsolideringsarbetet mellan de två går enligt fastlagd plan. I behov av att öka säljstyrkan för att möta kommande efterfråga Med tanke på koncernens snabba utveckling, bredare produktportfölj och geografiska räckvidd räknar vi med att det kommer finnas all anledning att fortsätta investera iförsäljning och marknadsföring för att befästa bolagets varumärke på en global marknad. Bolaget har för närvarande cirka 70 anställda Bolaget har lyckats växa med dryga 30 procent de senaste sju åren Tillväxtstrategi ADDvise har vuxit med i genomsnitt 27 procent under de senaste sju åren och bolagets mål är att växa organiskt med cirka 15 procent under kommande år. I Asien har ADDvise på kort tid vunnit två upphandlingar i Kina. Senast levererade bolaget laboratorieinredning och skyddsventilation till ett kemilab och ett mikrobiologilab för Astra Zenecas forsknings- och utvecklingslaboratorium i Wuxi. Ordern är den andra i Kina på kort tid, och visar på att intresset för ADDvise lösningar ökar. Bolaget anser att det finns en stor potential för tillväxt på den kinesiska marknaden där infrastrukturinvesteringar ständigt ökar i takt med ökat välståndet. Den starka positionen i Asien talar också för en relativt hög tillväxt med tanke på den högre underliggande tillväxten i regionen jämfört med exempelvis USA och Europa. 6

7 I en mogen bransch som denna krävs givetvis att man kontinuerligt ser över sina kostnader. Vi förväntar oss ingen revolution i detta avseende under kommande år. Däremot tror vi att bolaget kommer kunna visa upp en resultat- och lönsamhetsförbättring genom ökad försäljningstillväxt. Bolaget ska skapa en mer enhetlig säljstyrka i USA Befintliga produkter kan växa ytterligare, inte minst med tanke på att säljstyrkan i USA förstärkts som ett resultat av förvärvet av Surgical Tables Inc. Med tanke på bolagets relativt låga marknadsandel (för lab) i regionen bör det finnas gott om potential att växa snabbare än marknaden. Ny produkt-varumärkeslansering, under ADDvise erbjudandet 2014 bör lyfta tillväxten inom affärsområdet Sjukvård ytterligare. I synnerhet Surgical Tables Inc och Sonesta har potential att bli en avsevärt större produkt än nuvarande IM-Medical. Sonestas huvudmarknad är USA där cirka 80 procent av kundstocken kommer från. Utanför Norden och USA sker försäljningen med hjälp av distributörer och bolaget finns representerat genom dotterbolag och distributörer på över 60 marknader. Som distributör till Sonesta fungerar bland annat Laborie Medical Technologies, Medical Measurement System, GE Healthcare, Merivaara och många fler. Surgical Tables Inc kunder finns även de i USA och synergieffekter mellan de två verksamheterna kan antas. Det är alltid osäkert hur fort man kan se effekter av en sådan organisatoriskt effektivisering, men det är troligt att den kommer stå för en betydande del av tillväxten för affärsområdet Sjukvård. Försäljning per affärsområdeområde Försäljning per geografiskt område Sjukvård 46% Lab 54% Sverige 79% Europa 6% Nordamerika 13% ROW 2% Källa: ADDvise (Affärsområde Vågteknik är inkluderat under Lab) 7

8 Affärsområdesbeskrivning Omorganisation från fyra affärsområden till två Under de två senaste åren har koncernen genomgått en successiv omorganisation, som har lett till att fyra affärsområden har blivit två: affärsområde Lab och affärsområde Sjukvård. Bolaget är en ledande leverantör av laboratoriemiljöer till forsknings- och tillverkningsindustrin och har varit verksamt sedan Affärsidén är att designa och leverera hög-presterande laboratorier som hjälper kunden att optimera sin verksamhet. Under de senaste åren har ADDvise gjort ett flertal förvärv i linje med deras offensiva förvärvsstrategi. Detta har resulterat i att bolaget förvärvat företagen IM-Medico, KEBO, Tillquist, Sonesta och Surgical Tables numera ingår under ADDvise paraply. Då bolaget förvärvat flertalet mindre aktörer har erbjudandet sett något spretigt ut. För att förtydliga vad ADDvise säljer för produkter och tjänster ändrade man under 2015 från tre affärssegment till dagens två. Det tidigare affärsområdet Vågteknik integrerades i Lab, och Sonesta som förvärvades 2013 ingår numera i affärsområde Sjukvård. Ska erbjuda ett komplett produkterbjudande Affärsmodell ADDvise affärsidé är att bygga och utrusta högpresterande sjukvårds- och laboratoriemiljöer. Med sitt produkterbjudande ska koncernen utveckla långsiktiga relationer genom att erbjuda en komplett service. ADDvise arbetar efter en förvärvsdriven tillväxtstrategi. De demografiska förändringarna, med en befolkning som lever allt längre, men som samtidigt kräver mer avancerad vård driver dessa marknader. Befästa relationer genom att vara närvarande redan i planeringsstadiet Tanken är att ADDvise ska vara med i ett tidigt planeringsstadium och väl där befästa sin närvaro vid leverans av produkt (utrustning). ADDvise har som strategi att växa expansivt organiskt samt förvärvsdrivet i mogna marknader genom förvärv av bolag med etablerade produkter. Moderbolaget, grundat 1989, har numera sex dotterbolag i Bromma, Stockholm. Bolagsstrukturen är utformad som under: Källa: ADDvise 8

9 Sjukvård Affärsområdet Sjukvård tillhandahåller ett sortiment som sträcker sig från förbrukningsmaterial till avancerad medicinteknik. De kunder som efterfrågar ADDvise produkter befinner sig framför allt inom Life scienceforskningen och på sjukhusen. Brett utbud av sjukvårdsprodukter Ledande inom behandlings- och undersökningsbord Affärsområdet Sjukvård är en ledande aktör på den svenska marknaden när det kommer till att leverera medicintekniska produkter, till exempel förbrukningsvaror. Produkterbjudandet innefattar allt från akutväskor för ambulanspersonal till diagnostik. Begreppet sjukhusvård har på senare år vidgats till att även omfatta vård utanför sjukhusen, som ambulansvård, som blir allt mer sjukhuslik och avancerad sjukvård i hemmet. Kunderna finns inom privat sjukvård men främst inom den offentliga sektorn. Det innebär att affärsmodellen är baserad på offentliga upphandlingar i en betydande del av fallen. Sortimentet spänner över flera områden från egenvård, hemsjukvård, ambulans och vidare till akutvård, intensivvård och operationssalen. Området Sjukvård levererar material och teknik till bl.a. Stockholms läns Landsting. Inom affärsområdet Sjukvård säljer och utvecklar ADDvise bland annat produkter för diagnostik av inkontinensbesvär. Sonesta som förvärvades år 2012 är globalt marknadsledande inom detta produktområde. Sonesta agerar via partners och distributörer över hela världen och har installerad bas om cirka 9000 bord, något som gör bolaget marknadsledande. Slutproduktion/montering genomförs vid en produktionsanläggning i Sverige för att sedan säljas till kunder runt om i världen. Produkten är unik av sitt slag och utförandet av slutprodukt kan anpassas efter slutkunds preferenser. Sonesta har en global patentportfölj för sina bord för att bevara bolagets konkurrenskraftiga läge. En klar majoritet av Sonestas kunder kommer från den amerikanska marknaden. Även om ADDvise har säljare i USA har organisationen byggt upp ett stort nätverk av distributörer. Nytt förvärv ger ökat kraft i USA Under 2014 förvärvade ADDvise Surgical Tables Inc (STI). Bolaget är en kvalitetstillverkare av operationsbord som har varit verksam inom segmentet sedan Bolagets primära fokus ligger på stora sjukvårdsmarknader som visar på betydande tillväxt. Marknader som drivs av ökad efterfrågan, mer kostnadseffektiva lösningar vid behandlingar som resulterar i förbättrad sjukvård. På huvudmarknaden USA ses tydliga synergier mellan Sonesta och Surgical Tables Inc försäljningsverksamheter. 9

10 De operationsbord som STI utvecklar är i huvudsak anpassade för skärmsbaserad operation. Operationsbord som med enkelhet används tillsammans med så kallade C-armar (se bild nedan). C-arm används inom röntgenmedicin och är en etablerad del av produktsortimentet hos stora aktörer som GE, Siemens eller Philips. Källa: Philips Källa: ADDvise IM-Medico bolagets första sjukvårdssatsning I verksamhetsområdet Sjukvård ingår även försäljning av förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning för akutsjukvård samt övrig verksamhet inom Sjukhus. ADDvise har ingen egen produktion av de artiklar de erbjuder sina kunder inom detta område men har genom förvärven av Tillquist och IM-Medico utökat både sin kundbas samt breddat sitt sortiment. IM-Medico var koncernens första renodlade sjukvårdssatsning. Genom IM-Medico ville ADDvise förse hälso- och sjukvård i Sverige och Norden med sjukvårdsutrustning för den hospitala- och prehospitala marknaden. En av IM-Medicos mer framgångsrika produkter är en intraosseös nål, en nål som gör det möjligt att ge läkemedel till svårt sjuka personer direkt in i benmärgen. En stor del av arbetet kring Sjukvård går ut på att finna nya produkter och till dessa tillförlitliga tillverkare. En viktig kund för affärsområdet är akutsjukvården, dock utvecklas erbjudandet till att även inkludera egenvård, hemsjukvård och diagnostik. När det gäller akutsjukvård är bolaget en av de större leverantörerna av lösa sjukvårdsprodukter för ambulanser. Källa: ADDvise 10

11 Etablerad och ledande aktör inom lab i Norden Lab ADDvise har sedan 1989 varit aktiva inom affärsområdet Lab. I huvudsak fokuserades verksamheten vid den tidpunkten på att erbjuda service inom laboratoriemiljöer till privata och offentliga aktörer. De senaste åren har ADDvise utvidgat sitt produktutbud riktat mot laboratorium till att även erbjuda en komplett tjänst från planering till färdigställning av laboratoriemiljöer. Marknaden för medicinteknik och farma växer så att det knakar. En gynnsam ränta har gjort klimatet för att starta nya kliniska verksamheter fördelaktigt. Det är på de stora laboratorierna runt om i Europa, USA och Asien som de viktiga medicinska upptäckterna görs. Till dem är ADDvise en pålitlig leverantör av inredning samt mer avancerad utrustning som skyddsventilation och renrum. Levererat utrustning till ledande aktörer inom branschen, b.la Astra Zeneca Affärsenheten Lab har byggt många av de forskningsmiljöer som finns i Sverige. ADDvise deltar ofta i offentliga upphandlingar i Sverige och i stora upphandlingar generellt i andra länder. Konkurrenterna utgörs av allt från små företag till internationella jättar. Kombinationen av affärsenheter innebär att företaget kan erbjuda nyckelfärdiga laboratorier till alla typer av forskningsanläggningar. De krav som kunder ställer på laboratorieutrustning beror på vilken typ av forskning som ska bedrivas. ADDvise har också kunder i hela utbildningsväsendet, från grundskolor ända upp till universiteten där kraven på utformning är mindre krävande än stora forskningsanläggningar. Utvecklingen går dock mot en mer sofistikerad forskningsmiljö. Regulatoriska krav som kvalitetssäkring driver mot att nya renrum och bättre ventilation krävs för att skydda användaren. ADDvise är ofta med från första planeringsstadiet ända tills det färdiga laboratoriet är inflyttat och klart. Att vara med i planeringsstadiet ger en strategisk fördel, att vara med i ett tidigt stadie bygger relationer och underlättar möjligheten att vinna en upphandling. Affärsområdet erbjuder skräddarsydda helhetslösningar för denna typ av produkter. Källa: ADDvise 11

12 Vågteknik inkluderas under affärssegmentet lab under 2015 Vågteknik Under januari 2015 bestämde ledningen att ADDvise udda fågel Vågteknik (Tillquist) skulle inkluderas under affärsområdet Lab. Verksamhetsområdet Vågteknik med produktion i Växjö är en del av verksamheten där bolaget själva står för tillverkning, försäljning samt service av det egna varumärket Stathmos. Vågteknik säljer och utför efterarbete på flertalet vågar som används inom allt från industri, forskningsvärlden till livsmedelsindustrin. Inom läkemedelsindustrin ställs höga krav på en vågs exakthet vid uppmätning av kritiska substanser. Inom den allmänna industrin utgör vägning av råvaror för fakturering en betydande del. Inom livsmedelsindustrin finns det, vilket många känner till, ett flertal vågar för att väga livsmedel köpt på lös vikt. Höga marginaler i och med hög grad av eftermarknadsarbete Vågteknik verkar i huvudsak under två verksamhetsområden: försäljning och produktion och service. Serviceingenjörerna utgör en kritisk nyckelkompetens för bolaget där förhoppningen ligger i att vågar ska kunna implementeras inom flera områden. Vågar som med jämna mellanrum är i behov av service varav goda förutsättningar för efterarbete med goda marginaler skapas. Verksamheten som integrerats består av en serviceverksamhet för laboratorieutrustning enligt de avtal man har med kund, tillverkning och försäljning av vågar samt tillverkning och lagerhållning av produkter som säljs inom koncernen. Kunder består av privata och offentliga aktörer så som sjukhus, läkemedelsföretag, tillverkande företag samt industriföretag. Källa: ADDvise 12

13 Historik Grundas 1989 som en renodlad lab-specialist Listas år 1998 ADDvise grundades 1989 med avsikt att samla de mest relevanta och kompetenta personerna inom laboratorieinredning, skyddsventilation och renrumsteknik. Bolaget hade år 1990 elva anställda. Under början av 90-talet får bolaget sitt genombrott på utbyggnader av laboratorier inom Astrakoncernen i Södertälje och Lund. Bolaget fortsätter att upprätthålla en bra relation till Astra som under resulterar i bolagets enskilt största order av laboratorieinredning till Astras verksamhet i Kanada. ADDvise listas på vad som då kallades för Nya Marknaden Bolaget etablerar sig under samma period som en etablerad leverantör till den offentliga sektorn genom att leverera utrustning bestående av 65 sterila säkerhetsbänkar till Lunds Universitets Biomedicinska Centrum. Etablerar sig som en ledande aktör inom lab ADDvise köper KEBO Under tidiga 2000-talet etablerar sig ADDvise som ett ledande bolag i norden för projektering av laboratorieinredning och skyddsventilation. Bolaget erhåller flertalet prestigefyllda ordrar från såväl större privata aktörer som offentliga instanser. Under 00-talet består en betydande del av intäkterna av projektering, något som ska förändras med en rad förvärv. Koncernen inleder en förvärvsdriven expansionsplan år 2010 som startar när ADDvise köper KEBO Inredningar Sverige AB. Genom förvärvet skapar bolaget sig en position på den svenska marknaden som den ledande aktören inom laboratorieutredning med egen produktionslinje. ADDvise köper Tillquist och IM-Medico Den förvärvsdrivna strategin fortsätter efter 2010 med att bolaget förvärvar Sunnex Tillquist och IM-Medico under Två förvärv som gör bolaget till en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter i Sverige. ADDvise förvärvar Sonesta och STI, etablerar sig på den Amerikanska marknaden För att stärka upp bolagets sjukvårdssatsning (IM-Medico) förvärvas 2013 Sonesta. För att ytterligare stärka sin position inom marknaden för medicinsk utrustning förvärvar bolaget 2014 Surgical Tables Inc (verksamhet registrerad i USA). Med Surgical Tables och Sonesta har bolaget nu en stark position på den amerikanska marknaden samtidigt som bolaget via förvärvet av Sonesta gått från en nordisk aktör till en global med försäljning i över 60-länder. Bolaget ställer ut en obligation och erhåller 66 MSEK Under augusti 2014 emitterar bolaget ett obligationslån. Syftet med obligationen är att finansiera ett tidigare konvertibelt lån på 30 MSEK samt möjliggöra fortsatta förvärv. Målet är att ta in 50 MSEK men då obligationen övertecknas lyckas bolaget ta in 66 MSEK istället. 13

14 Ledning Ledning som initierar förvärvsdriven strategi Rikard Akhtarzand har varit VD i ADDvise sedan 2010 och var initiativtagaren till en mer aggressiv förvärvsstrategi. Rikard har mångårig erfarenhet av att driva och utveckla såväl noterade som privata bolag. Rikard har tidigare varit VD för börsnoterade FormPipe Software samt Redland Farming och DTG Sweden. Utöver ADDvise är Rikard aktiv inom Kivsvalk AB som VD och styrelseledamot samt Honshu Equities som styrelseledamot. Aktieinnehav: Se styrelse. Ledningsgrupp som håller samman koncernen Shawn Shafti, är verksam inom ADDvise sedan 2013 i egenskap av finanschef. Shawn är civilekonom och har mångårig erfarenhet av liknande positioner. Shawn har bland annat varit aktiv som Group Controller på Xelerated och finanschef för Akademikliniken. Aktieinnehav: 20,000 Tar över affärsområdet Lab Anna Hellström var tidigare affärsområdeschef för Vågteknik, efter sammanslagningen av affärsområden Lab och Vågteknik tog Anna över som chef över det sammanslagna affärsområdet. Anna har tidigare erfarenhet som bland annat Business Controller. Anna har varit engagerad i ADDvise Tillquist sedan Aktieinnehav: 20,000 Tar över affärsområdet Sjukvård ADDvise har rekryterat Erland Pontusson som ny affärsområdeschef till affärsområdet Sjukvård, en befattning som ingår i ADDvisekoncernens ledningsgrupp. Erland är civilekonom och kommer närmast från befattningen som VD på företaget Absorbest. Innan Absorbest har Erland bland annat varit Koncernchef för Abilia, VD och Nordenchef för VWR (KEBO Lab), VD för LIC Orthopaedics samt försäljningschef för Fujitsu Sverige. Aktieinnehav: 0 Källa: ADDvise 14

15 Styrelse och organisation ADDvise Lab Solutions Flera i styrelsen har betydande ägarandel i bolaget ADDvise styrelse består av fyra personer inklusive ordförande Hans-Petter Andersson. Hans-Petter har varit ordförande sedan Utöver ADDvise är Hans-Petter verksam inom Altum Invest Aktiebolag, Novator Aktiebolag, OP Andersson Förvaltning AB och OP Andersson Verksamheter AB. Innehar aktier via innehav genom bolag och familj. Staffan Torstensson, styrelseledamot sedan Stefan är operativt verksam som partner på Evli Bank inom Corporate Finance. Staffan är även verksam inom Formpipe Software samt Tuida Holdings. Innehar aktier i bolaget samt teckningsoptioner motsvarande 34,000 genom bolag. Kenneth Lindqvist, styrelseledamot i bolaget sedan Utöver ADDvise är Kenneth aktiv i över 35 övriga bolag/styrelser. Innehar aktier i bolaget. Rikard Akhtarzand, VD och styrelsesuppleant. Se beskrivning under ledning. Innehar aktier i bolaget. Totalt har bolaget 70 anställda, en siffra som växer för vart år. Fördelningen mellan män och kvinnor i koncernen är relativt jämt fördelat motsvarande 34 procent kvinnor och således 56 procent män. ADDvise har kringresande personal i såväl USA som i Kina som stödjer och stärker relationerna med de lokala distributörerna samt direkt försäljning. Styrelsens ägande (38 %) Hans-Petter Andersson 9% Övriga aktieägare 62% Kenneth Lindqvist 14% Staffan Torstensson 0% Rikard Akhtarzand 15% Källa: Redeye Research *avrundat till närmsta heltal 15

16 Volym Prisk (SSEK) ADDvise Lab Solutions Aktieägare Magnus Vahlquist är den största ägaren i ADDvise och innehar dryga 16 procent av röstvärdet i bolaget. Bland de ledande befattningshavarna finns flertalet representerade bland de största ägarna. VD och styrelseledamoten Rikard Akhtarzand är näst största ägaren i ADDvise. Styrelsen tar upp tre av de fem största ägandeposterna i bolaget. Styrelseledamoten Kenneth Lindqvist äger aktier i bolaget genom Caracel AB och är tredje största ägaren i bolaget tätt följt av bolagets styrelseordförande, Hans-Petter Andersson. I nedanstående sammanställning framgår antal aktie vid årsskiftet 2014/15. Styrelsen har stora ägarposter i bolaget Ägarlista ADDvise Lab Solution Namn Antal aktier Kap/Röst Land 1 Magnus Vahlquist ,06% Sverige 2 Rikard Akhtarzand ,83% Sverige 3 Caracal AB ,03% Sverige 4 Familjen Andersson ,59% Sverige 5 PGN Invest AB ,74% Sverige 6 JP-RV Invest AB ,74% Sverige 7 Handelsbanken Liv Försäkring AB ,35% Sverige 8 Daniel Nordström ,09% Sverige 9 Jensen Invest AB ,79% Sverige 10 Vallpax AB ,36% Sverige 377 Övriga aktieägare ,4% Källa: ADDvise årsredovisning 2015 Aktiv handel i bolagets obligation som handlas på First North obligationsmarknad Som beskrivet under avsnittet, historik, emitterade ADDvise ett obligationslån på 66 MSEK. En obligation som väckt väldigt stort intresse på marknaden. Obligationen handlas på First Norths obligationsmarknad och nedan visas handeln och prisutvecklingen i obligationen. ADDvise obligation - Pris och volym Tot. vol. Stängn.kurs Källa: Redeye, OMX Nordic First North 16

17 Drivande marknadsfaktorer Åldrande befolkning och ökade insatser mot FoU driver marknaden Den globala marknaden för medicinteknik och läkemedel växer. Åldrande befolkningar, kroniska livsstilssjukdomar, tillväxtmarknaders socioekonomiska förutsättningar är några av de faktorer som driver tillväxten. Det blir alltmer uppenbart att den globala Life Science sektorn arbetar i en tid av betydande omvandling. En dynamiskt föränderlig marknad med kliniska regleringar och ett affärslandskap som ställer större krav på att läkemedel, bioteknik och medicinteknikföretag anpassar traditionell forskning och utveckling (FoU). Befolkningen i västvärlden drar nytta av den medicinska forskningen och får tillgång till allt bättre läkemedel och mer avancerad sjukvård. Fler laboratorier byggs och uppdateras En allt större del av forskningen och vården sker alltså i laboratorier, vilket innebär att fler laboratorier byggs och inreds, och behovet av modernisering av befintliga anläggningar ökar. Marknaden för läkemedelsutveckling och medicinsktekniska produkter är stort. Tillväxten på marknaden är i mångt om mycket beroende av konjunkturen och framtidsutsikterna för de större Life Science aktörerna. Åldrande befolkning- Andel av befolkning ,8 7,6 7,4 7,2 7 6,8 6,6 1,5 % 1,3 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 0,5 % Population ages 65 and above (% of total) Ökning YoY (%) Källa: World Bank Förskjutning av resurser mot den kinesiska marknaden Även om det är en global trend som bolagen går till mötes finns tydliga tecken mot en förskjutning av innovationssatsningar i världen. Något som blir tydligt när man ser utvecklingen mellan geografiska marknader över tid. Kina är och kommer i framtiden att bli en betydande marknad för FoU och således även driva marknaden för laboratorier. R&D Spending Världsdel (nyckelländer) Nordamerika 35% 34,0% 33,9% (USA) 32% 31,4% 31,1% Asien 37% 38,3% 39,1% (Kina) 15% 16,5% 17,5% (Japan) 11% 10,5% 10,2% (Indien) 3% 2,7% 2,7% Europa 23% 22,4% 21,7% (Tyskland) 6% 5,9% 5,7% ROW 5% 5,3% 5,3% Totalt 100% 100% 100% Källa: Battlle, R&D Magazine & Redeye Research 17

18 Miljoner USD Miljoner USD Miljoner USD ADDvise Lab Solutions Marknaden beroende av utvecklingen inom läkemedelstillverkning och forskning Efterfrågan av laboratorieprodukter förblir obevekligen knuten till produktivitet inom branscher för läkemedel och bioteknik. En marknad som tar upp större delen av finanserna inom FoU globalt. På många marknader finns dock möjligheter att vinna stora upphandlingar inom den offentliga sektorn. I Sverige består uppemot 30 procent av medel spenderade inom FoU på skola och utbildning. I det korta loppet är svenska statens ambition att bli ledande inom Life Science, vilket innebär stora satsningar inom offentlig verksamhet och skola, en betydande faktor för ADDvise tillväxt. Gografisk spendering efter segment Källa: OECD Stabiliserande trender globalt Med stabiliserande trender för statliga finanser finns utrymme för den offentliga sektorn att ta större del då främst länder som Kina är i behov av utvecklad infrastruktur. Sett över samtliga segment ser trenden för marknaden inom forskning och utveckling växa i måttlig takt de kommande fem åren. FoU utgifter efter geografisk region FoU utgifter - Europeiska nyckelmarknader China European Union (28 countries) United States European Union (28 countries) Germany France United Kingdom Källa: OECD & Redeye Research Mogna marknader växer i långsam takt Under 2013 ökade de globala sjukvårdskostnaderna med dryga 2,8 procent efter att ha minskat under Economist Intelligence Unit (EIU) förväntar sig att tillväxten ska öka med i genomsnitt 5,2 procent under samtidigt som den globala ekonomin fortsätter att återhämta sig från recession. På mogna och etablerade marknader som USA och Västeuropa handlar försäljningen till stor del om att ersätta äldre system/laboratorier med ny förbättrad teknologi. 18

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E INITIALANALYS 5 mars 2015 Sammanfattning West International (WINT) Marginalexpansion att vänta West International är ett bolag som genomgått en transformering från att ha varit

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 augusti 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Lönsamhetsexpansion Mr Green rapporterade ett kvartal som var något under våra förväntningar för omsättningen om

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 februari 2015 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Ljus framtid för Cherry Cherry rapporterade ett Q4 som var över våra förväntningar omsättningsmässigt för både

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 maj 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Tillväxtresan fortsätter Mr Green rapporterade ett starkt kvartal med hög försäljningstillväxt om hela 27 procent på

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 mars 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Nedskrivningens tid Q4-rapporten blev sämre än våra förväntningar. Försäljningen blev 58 miljoner kronor (förväntat

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 mars 2015 Sammanfattning Cortus Energy (COEN.ST) Avgörande år för Cortus Cortus är nu på god väg att kommersialisera sin unika förgasningsteknik för biobränslen.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare BOLAGSANALYS 22 februari 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) En strukturell vinnare 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för sökmedia och byggoch fastighet. Bolaget

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med 7 500 kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt,

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas BOLAGSANALYS 18 september 212 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas Acandos tillväxtfas 2428 var förvärvsdriven men den fick ett abrupt slut 29 i och med finanskrisen. Sedan dess

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 9 juli 2015 Sammanfattning LIDDS (LIDDS.ST) Mot ökad livskvalité LIDDS är ett svenskt drug delivery bolag aktivt inom utveckling av en läkemedelskandidat för lokal

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 212 Innehåll Koncernen Året i korthet ii Koncernöversikt iii Koncernchefen kommenterar 2 Strategisk inriktning 4 Getinges och kunderna 8 Affärsområde Medical Systems 1 Affärsområde

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2010

Innehåll. Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16 Medarbetare

Läs mer