E 2016E 2017E E 2016E 2017E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E"

Transkript

1 E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 14 april 2015 Sammanfattning ADDvise Lab Solutions (ADDV.ST) Positionerat för expansion ADDvise är en ledande och expansiv svensk koncern aktiva inom lab- och sjukvårdsmiljöer. Kunderna kommer i huvudsak från de nordiska länderna men har på senare tid även inkluderat både USA och Kina. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: OMXS 30 First North 50 MSEK Medtech Rikard Akhtarzand Hans-Petter Andersson Addvise Lab Solutions Bolaget har en förvärvsdriven tillväxtstrategi vilken genomlyses i förändring av bolagets karaktär senaste fem åren. Omsättningen har växt med dryga 30 procent över de senaste sju åren och bolaget har flertalet återkommande kunder Vårt motiverade värde uppgår till 11,35 kronor per aktie. Vi anser att omstruktureringsarbetet som genomförs i dotterbolagen kommer få genomslagskraft på marginalerna. En överhängande risk i bolaget är den höga belåningen. Utställd obligation om 66 MSEK gör risken och osäkerheten kring den finansiella verksamheten betydande. Redeye Rating (0 10 poäng) 4 09-jan 09-apr Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7.5 poäng 6.0 poäng 6.0 poäng 1.5 poäng 1.0 poäng Nyckeltal E 2016E 2017E Omsättning, MSEK Tillväxt 20% 15% 20% 12% 11% EBITDA EBITDA-marginal 3% 4% 5% 12% 15% EBIT EBIT-marginal 1% 2% 2% 12% 15% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal Neg Neg Neg 5% 6% Utdelning/Aktie VPA P/E EV/S EV/EBITDA Fakta Aktiekurs (SEK) 6.6 Antal aktier (milj) 7.6 Börsvärde (MSEK) 50 Nettoskuld (MSEK) 107 Free float (%) 59 % Dagl oms. ( 000) 0 Analytiker: Ulrik Trattner Björn Olander Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition ADDvise Lab Solutions Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Innehållsförteckning ADDvise Lab Solutions Investeringsammanfattning... 4 Etablerad kvalitetsleverantör... 5 Tillväxtstrategi... 6 Affärsområdesbeskrivning... 8 Affärsmodell... 8 Sjukvård... 9 Lab Vågteknik Historik Ledning Styrelse och organisation Aktieägare Drivande faktorer för marknaden Värdedrivare för upphandling och försäljning Attraktiv marknad Globala trender Eftermarknad och värdeadderande tjänster SWOT Finansiella prognoser Säsongsbetonad försäljning Försäljning per produktsegment Värdering Avkastningskrav - WACC Jämförbara bolags värdering DCF Scenarioanalys Värderingsammanfattning Sammanfattning Redeye Rating

4 Investeringsammanfattning Expansiv koncern med kunder inom såväl den privata som den offentliga sektorn En bransch i behov av konsolidering ADDvise Lab Solution (ADDvise eller bolaget) är en expansiv svensk koncern som erbjuder produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. Bolaget handlas idag på First North Premier med ambitionen att byta till Nasdaq OMX huvudlista inom kort. ADDvise har stabil omsättning och har historiskt växt med dryga 30 procent över varje år sedan Underliggande marknaden bestående av ökade investeringar inom området forskning och utveckling (FoU) visar på stabil tillväxt med flertalet nya infrastruktursatsningar och forskningsbolag. Kunderna återfinns i både den privata och den offentliga sektorn där bolaget har långvariga relationer med återkommande kunder. ADDvise har en klar majoritet av sina kunder i Norden men har under senare år breddat försäljningen till att inkludera både Asien (Kina) och Nordamerika (USA). Etablerad kvalitetsleverantör Ambitionen är att bli en dominerande leverantör till de ledande aktörerna i Norden och övriga världen. Dels genom att växa den befintliga verksamheten, men därtill krävs också förvärv. Marknaden är klart fragmenterad och flertalet branschkollegor har visat svag lönsamhet. Många saknar kritisk massa för att vara konkurrenskraftiga på sikt vilket talar för en konsolidering. Även om tillväxt står på agendan så lägger bolaget än mer vikt vid att konsolidera, förbättra och ta vara på synergieffekter inom den existerande verksamheten. Omstruktureringsarbete ska driva marginalerna Låg operativ risk med stabila intäktsflöden Viktigt konsolideringsarbete under 2015 Vi räknar med att affärsområdet Sjukvård med bland annat Sonesta och Surgical Tables Inc kommer fortsätta växa i linje med marknaden även om den skulle kunna få ett betydligt större uppsving på grund av större och mer enhetlig säljstyrka. Surgical Tables Inc som köptes under slutet av 2014 har potential att bli en bra investering med flera stora produkter i marknaden. Vi har dock respekt för att det ofta tar lång tid att etablera ett nytt dotterbolag i en koncern och vill följa hur integreringsarbete går innan vi drar upp förväntningarna. Låg risk i den operativa verksamheten, hög i den finansiella Operativa verksamheten i sig är stabil även om samtliga segment är beroende av konjunkturen. Verksamheten har växt på top-line med nästintill 30 procent de senaste sju åren. ADDvise emitterade i slutet av förra året en företagsobligation. Avsikten var att man bland annat ville täcka upp för tidigare utställt konvertibellån på 30 MSEK med slutförfall maj 2015, samt möjliggöra fortsatta förvärv. I en första tranch skulle 50 MSEK tas in från en ram på 100 MSEK men obligationen övertecknades och 66 MSEK erhölls istället. Obligationslånet löper med årlig ränta på 10 procent fram till Vi anser att bolaget operativt är stabilt och har goda förutsättningar att växa inom dotterbolagens respektive marknader. Sammantaget anser vi att det motiverar ett värde om 11,35 kr per aktie. 4

5 Etablerad kvalitetsleverantör Försäljning till främst norden men även USA och Kina ADDvise är en företagskoncern med inriktning mot laboratorium- och sjukvårdsprodukter. Sortimentet är brett med flertalet produkter riktade till olika typer av aktörer inom Life Science, allt ifrån renrum och ventilation till gynekologstolar och akutväskor. Utveckling och tillverkning sker vid två anläggningar i Sverige samt en anläggning i USA och försäljningen är främst inriktad mot de nordiska marknaderna. Merparten av försäljningen sker i Sverige, men även Kina och USA bearbetas av den egna marknadsorganisationen. ADDvise har ett brett produktprogram och kan betraktas som en fullsortimentsleverantör till kunder i Norden. Till ett flertal andra länder exporteras ett smalare nischat produktutbud. Förvärvsdriven tillväxt präglar verksamheten ADDvise är ett bolag som har förändrats kraftigt de senaste åren. Tack vare investeringar i segmentet laboratorieutrustning och sjukvård ska bolaget kraftigt kunna förbättra sin lönsamhet i form av en bruttomarginalsexpansion. ADDvise har anpassat kostnaderna efter intäkterna vilket inneburit att resultatet haltat något de senaste åren och pendlat runt break-even.vilket till stor del kan förklaras av kostnader för finansiering och konsolideringsarbete. Förhoppningen är att man redan under innevarande år ska se tydliga synergi- och marginaleffekter som visar på en ensidig positiv resultattrend men också en möjlighet att öka satsningen på marknadsföring och försäljning. Utförs fusionsarbetet skyndsamt skapas en mer slagkraftig organisation, alternativt samarbete kring försäljning, produktutveckling, marknadsföring etc. Vi räknar med att investeringarna leder till ett års negativt resultat följt av attraktiva marginaler trots våra relativt återhållsamma förväntningar. Källa: ADDvise 5

6 Ledande aktör inom laboch sjukvårdsutrustning ADDvise har kommit att bli en av de ledande aktörerna för leverans av laboratorieutrustning och projektledning av laboratorier. Flera större företag och privata instanser har anlitat ADDvise som leverantör och projektledare. Bland dessa Sveriges för närvarande största infrastrukturprojekt, Nya Karolinska Sjukhuset. Bolaget har under sina många år inom lab- och utrustningsbranschen skapat sig en stark position på marknaden. En ställning som de inte ser ut att släppa. Enhetscheferna den sammanhållande länken i koncernen ADDvise produkterbjudande hålls samman av två affärsenhetschefer inom affärsområdena Sjukvård och Lab.. Efter hand ska genoförda förvärv ingå i någon av dessa två affärsområden. Eftermarknaden växer fram som en viktig del av ADDvise hela verksamheten. En serviceavdelning med kompetenta tekniker har därför successivt byggts upp de senaste åren och utökats under Fler förvärv inom kort Bolaget står med stor sannolikhet inför ett förvärv under Ett förvärv som förhoppningsvis ska bidra till såväl ökad tillväxt som lönsamhet. Bolagets senaste förvärv, Surgical Tables Inc är lovande och har potential att tillsammans med Sonesta sälja väsentligt mer om konsolideringsarbetet mellan de två går enligt fastlagd plan. I behov av att öka säljstyrkan för att möta kommande efterfråga Med tanke på koncernens snabba utveckling, bredare produktportfölj och geografiska räckvidd räknar vi med att det kommer finnas all anledning att fortsätta investera iförsäljning och marknadsföring för att befästa bolagets varumärke på en global marknad. Bolaget har för närvarande cirka 70 anställda Bolaget har lyckats växa med dryga 30 procent de senaste sju åren Tillväxtstrategi ADDvise har vuxit med i genomsnitt 27 procent under de senaste sju åren och bolagets mål är att växa organiskt med cirka 15 procent under kommande år. I Asien har ADDvise på kort tid vunnit två upphandlingar i Kina. Senast levererade bolaget laboratorieinredning och skyddsventilation till ett kemilab och ett mikrobiologilab för Astra Zenecas forsknings- och utvecklingslaboratorium i Wuxi. Ordern är den andra i Kina på kort tid, och visar på att intresset för ADDvise lösningar ökar. Bolaget anser att det finns en stor potential för tillväxt på den kinesiska marknaden där infrastrukturinvesteringar ständigt ökar i takt med ökat välståndet. Den starka positionen i Asien talar också för en relativt hög tillväxt med tanke på den högre underliggande tillväxten i regionen jämfört med exempelvis USA och Europa. 6

7 I en mogen bransch som denna krävs givetvis att man kontinuerligt ser över sina kostnader. Vi förväntar oss ingen revolution i detta avseende under kommande år. Däremot tror vi att bolaget kommer kunna visa upp en resultat- och lönsamhetsförbättring genom ökad försäljningstillväxt. Bolaget ska skapa en mer enhetlig säljstyrka i USA Befintliga produkter kan växa ytterligare, inte minst med tanke på att säljstyrkan i USA förstärkts som ett resultat av förvärvet av Surgical Tables Inc. Med tanke på bolagets relativt låga marknadsandel (för lab) i regionen bör det finnas gott om potential att växa snabbare än marknaden. Ny produkt-varumärkeslansering, under ADDvise erbjudandet 2014 bör lyfta tillväxten inom affärsområdet Sjukvård ytterligare. I synnerhet Surgical Tables Inc och Sonesta har potential att bli en avsevärt större produkt än nuvarande IM-Medical. Sonestas huvudmarknad är USA där cirka 80 procent av kundstocken kommer från. Utanför Norden och USA sker försäljningen med hjälp av distributörer och bolaget finns representerat genom dotterbolag och distributörer på över 60 marknader. Som distributör till Sonesta fungerar bland annat Laborie Medical Technologies, Medical Measurement System, GE Healthcare, Merivaara och många fler. Surgical Tables Inc kunder finns även de i USA och synergieffekter mellan de två verksamheterna kan antas. Det är alltid osäkert hur fort man kan se effekter av en sådan organisatoriskt effektivisering, men det är troligt att den kommer stå för en betydande del av tillväxten för affärsområdet Sjukvård. Försäljning per affärsområdeområde Försäljning per geografiskt område Sjukvård 46% Lab 54% Sverige 79% Europa 6% Nordamerika 13% ROW 2% Källa: ADDvise (Affärsområde Vågteknik är inkluderat under Lab) 7

8 Affärsområdesbeskrivning Omorganisation från fyra affärsområden till två Under de två senaste åren har koncernen genomgått en successiv omorganisation, som har lett till att fyra affärsområden har blivit två: affärsområde Lab och affärsområde Sjukvård. Bolaget är en ledande leverantör av laboratoriemiljöer till forsknings- och tillverkningsindustrin och har varit verksamt sedan Affärsidén är att designa och leverera hög-presterande laboratorier som hjälper kunden att optimera sin verksamhet. Under de senaste åren har ADDvise gjort ett flertal förvärv i linje med deras offensiva förvärvsstrategi. Detta har resulterat i att bolaget förvärvat företagen IM-Medico, KEBO, Tillquist, Sonesta och Surgical Tables numera ingår under ADDvise paraply. Då bolaget förvärvat flertalet mindre aktörer har erbjudandet sett något spretigt ut. För att förtydliga vad ADDvise säljer för produkter och tjänster ändrade man under 2015 från tre affärssegment till dagens två. Det tidigare affärsområdet Vågteknik integrerades i Lab, och Sonesta som förvärvades 2013 ingår numera i affärsområde Sjukvård. Ska erbjuda ett komplett produkterbjudande Affärsmodell ADDvise affärsidé är att bygga och utrusta högpresterande sjukvårds- och laboratoriemiljöer. Med sitt produkterbjudande ska koncernen utveckla långsiktiga relationer genom att erbjuda en komplett service. ADDvise arbetar efter en förvärvsdriven tillväxtstrategi. De demografiska förändringarna, med en befolkning som lever allt längre, men som samtidigt kräver mer avancerad vård driver dessa marknader. Befästa relationer genom att vara närvarande redan i planeringsstadiet Tanken är att ADDvise ska vara med i ett tidigt planeringsstadium och väl där befästa sin närvaro vid leverans av produkt (utrustning). ADDvise har som strategi att växa expansivt organiskt samt förvärvsdrivet i mogna marknader genom förvärv av bolag med etablerade produkter. Moderbolaget, grundat 1989, har numera sex dotterbolag i Bromma, Stockholm. Bolagsstrukturen är utformad som under: Källa: ADDvise 8

9 Sjukvård Affärsområdet Sjukvård tillhandahåller ett sortiment som sträcker sig från förbrukningsmaterial till avancerad medicinteknik. De kunder som efterfrågar ADDvise produkter befinner sig framför allt inom Life scienceforskningen och på sjukhusen. Brett utbud av sjukvårdsprodukter Ledande inom behandlings- och undersökningsbord Affärsområdet Sjukvård är en ledande aktör på den svenska marknaden när det kommer till att leverera medicintekniska produkter, till exempel förbrukningsvaror. Produkterbjudandet innefattar allt från akutväskor för ambulanspersonal till diagnostik. Begreppet sjukhusvård har på senare år vidgats till att även omfatta vård utanför sjukhusen, som ambulansvård, som blir allt mer sjukhuslik och avancerad sjukvård i hemmet. Kunderna finns inom privat sjukvård men främst inom den offentliga sektorn. Det innebär att affärsmodellen är baserad på offentliga upphandlingar i en betydande del av fallen. Sortimentet spänner över flera områden från egenvård, hemsjukvård, ambulans och vidare till akutvård, intensivvård och operationssalen. Området Sjukvård levererar material och teknik till bl.a. Stockholms läns Landsting. Inom affärsområdet Sjukvård säljer och utvecklar ADDvise bland annat produkter för diagnostik av inkontinensbesvär. Sonesta som förvärvades år 2012 är globalt marknadsledande inom detta produktområde. Sonesta agerar via partners och distributörer över hela världen och har installerad bas om cirka 9000 bord, något som gör bolaget marknadsledande. Slutproduktion/montering genomförs vid en produktionsanläggning i Sverige för att sedan säljas till kunder runt om i världen. Produkten är unik av sitt slag och utförandet av slutprodukt kan anpassas efter slutkunds preferenser. Sonesta har en global patentportfölj för sina bord för att bevara bolagets konkurrenskraftiga läge. En klar majoritet av Sonestas kunder kommer från den amerikanska marknaden. Även om ADDvise har säljare i USA har organisationen byggt upp ett stort nätverk av distributörer. Nytt förvärv ger ökat kraft i USA Under 2014 förvärvade ADDvise Surgical Tables Inc (STI). Bolaget är en kvalitetstillverkare av operationsbord som har varit verksam inom segmentet sedan Bolagets primära fokus ligger på stora sjukvårdsmarknader som visar på betydande tillväxt. Marknader som drivs av ökad efterfrågan, mer kostnadseffektiva lösningar vid behandlingar som resulterar i förbättrad sjukvård. På huvudmarknaden USA ses tydliga synergier mellan Sonesta och Surgical Tables Inc försäljningsverksamheter. 9

10 De operationsbord som STI utvecklar är i huvudsak anpassade för skärmsbaserad operation. Operationsbord som med enkelhet används tillsammans med så kallade C-armar (se bild nedan). C-arm används inom röntgenmedicin och är en etablerad del av produktsortimentet hos stora aktörer som GE, Siemens eller Philips. Källa: Philips Källa: ADDvise IM-Medico bolagets första sjukvårdssatsning I verksamhetsområdet Sjukvård ingår även försäljning av förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning för akutsjukvård samt övrig verksamhet inom Sjukhus. ADDvise har ingen egen produktion av de artiklar de erbjuder sina kunder inom detta område men har genom förvärven av Tillquist och IM-Medico utökat både sin kundbas samt breddat sitt sortiment. IM-Medico var koncernens första renodlade sjukvårdssatsning. Genom IM-Medico ville ADDvise förse hälso- och sjukvård i Sverige och Norden med sjukvårdsutrustning för den hospitala- och prehospitala marknaden. En av IM-Medicos mer framgångsrika produkter är en intraosseös nål, en nål som gör det möjligt att ge läkemedel till svårt sjuka personer direkt in i benmärgen. En stor del av arbetet kring Sjukvård går ut på att finna nya produkter och till dessa tillförlitliga tillverkare. En viktig kund för affärsområdet är akutsjukvården, dock utvecklas erbjudandet till att även inkludera egenvård, hemsjukvård och diagnostik. När det gäller akutsjukvård är bolaget en av de större leverantörerna av lösa sjukvårdsprodukter för ambulanser. Källa: ADDvise 10

11 Etablerad och ledande aktör inom lab i Norden Lab ADDvise har sedan 1989 varit aktiva inom affärsområdet Lab. I huvudsak fokuserades verksamheten vid den tidpunkten på att erbjuda service inom laboratoriemiljöer till privata och offentliga aktörer. De senaste åren har ADDvise utvidgat sitt produktutbud riktat mot laboratorium till att även erbjuda en komplett tjänst från planering till färdigställning av laboratoriemiljöer. Marknaden för medicinteknik och farma växer så att det knakar. En gynnsam ränta har gjort klimatet för att starta nya kliniska verksamheter fördelaktigt. Det är på de stora laboratorierna runt om i Europa, USA och Asien som de viktiga medicinska upptäckterna görs. Till dem är ADDvise en pålitlig leverantör av inredning samt mer avancerad utrustning som skyddsventilation och renrum. Levererat utrustning till ledande aktörer inom branschen, b.la Astra Zeneca Affärsenheten Lab har byggt många av de forskningsmiljöer som finns i Sverige. ADDvise deltar ofta i offentliga upphandlingar i Sverige och i stora upphandlingar generellt i andra länder. Konkurrenterna utgörs av allt från små företag till internationella jättar. Kombinationen av affärsenheter innebär att företaget kan erbjuda nyckelfärdiga laboratorier till alla typer av forskningsanläggningar. De krav som kunder ställer på laboratorieutrustning beror på vilken typ av forskning som ska bedrivas. ADDvise har också kunder i hela utbildningsväsendet, från grundskolor ända upp till universiteten där kraven på utformning är mindre krävande än stora forskningsanläggningar. Utvecklingen går dock mot en mer sofistikerad forskningsmiljö. Regulatoriska krav som kvalitetssäkring driver mot att nya renrum och bättre ventilation krävs för att skydda användaren. ADDvise är ofta med från första planeringsstadiet ända tills det färdiga laboratoriet är inflyttat och klart. Att vara med i planeringsstadiet ger en strategisk fördel, att vara med i ett tidigt stadie bygger relationer och underlättar möjligheten att vinna en upphandling. Affärsområdet erbjuder skräddarsydda helhetslösningar för denna typ av produkter. Källa: ADDvise 11

12 Vågteknik inkluderas under affärssegmentet lab under 2015 Vågteknik Under januari 2015 bestämde ledningen att ADDvise udda fågel Vågteknik (Tillquist) skulle inkluderas under affärsområdet Lab. Verksamhetsområdet Vågteknik med produktion i Växjö är en del av verksamheten där bolaget själva står för tillverkning, försäljning samt service av det egna varumärket Stathmos. Vågteknik säljer och utför efterarbete på flertalet vågar som används inom allt från industri, forskningsvärlden till livsmedelsindustrin. Inom läkemedelsindustrin ställs höga krav på en vågs exakthet vid uppmätning av kritiska substanser. Inom den allmänna industrin utgör vägning av råvaror för fakturering en betydande del. Inom livsmedelsindustrin finns det, vilket många känner till, ett flertal vågar för att väga livsmedel köpt på lös vikt. Höga marginaler i och med hög grad av eftermarknadsarbete Vågteknik verkar i huvudsak under två verksamhetsområden: försäljning och produktion och service. Serviceingenjörerna utgör en kritisk nyckelkompetens för bolaget där förhoppningen ligger i att vågar ska kunna implementeras inom flera områden. Vågar som med jämna mellanrum är i behov av service varav goda förutsättningar för efterarbete med goda marginaler skapas. Verksamheten som integrerats består av en serviceverksamhet för laboratorieutrustning enligt de avtal man har med kund, tillverkning och försäljning av vågar samt tillverkning och lagerhållning av produkter som säljs inom koncernen. Kunder består av privata och offentliga aktörer så som sjukhus, läkemedelsföretag, tillverkande företag samt industriföretag. Källa: ADDvise 12

13 Historik Grundas 1989 som en renodlad lab-specialist Listas år 1998 ADDvise grundades 1989 med avsikt att samla de mest relevanta och kompetenta personerna inom laboratorieinredning, skyddsventilation och renrumsteknik. Bolaget hade år 1990 elva anställda. Under början av 90-talet får bolaget sitt genombrott på utbyggnader av laboratorier inom Astrakoncernen i Södertälje och Lund. Bolaget fortsätter att upprätthålla en bra relation till Astra som under resulterar i bolagets enskilt största order av laboratorieinredning till Astras verksamhet i Kanada. ADDvise listas på vad som då kallades för Nya Marknaden Bolaget etablerar sig under samma period som en etablerad leverantör till den offentliga sektorn genom att leverera utrustning bestående av 65 sterila säkerhetsbänkar till Lunds Universitets Biomedicinska Centrum. Etablerar sig som en ledande aktör inom lab ADDvise köper KEBO Under tidiga 2000-talet etablerar sig ADDvise som ett ledande bolag i norden för projektering av laboratorieinredning och skyddsventilation. Bolaget erhåller flertalet prestigefyllda ordrar från såväl större privata aktörer som offentliga instanser. Under 00-talet består en betydande del av intäkterna av projektering, något som ska förändras med en rad förvärv. Koncernen inleder en förvärvsdriven expansionsplan år 2010 som startar när ADDvise köper KEBO Inredningar Sverige AB. Genom förvärvet skapar bolaget sig en position på den svenska marknaden som den ledande aktören inom laboratorieutredning med egen produktionslinje. ADDvise köper Tillquist och IM-Medico Den förvärvsdrivna strategin fortsätter efter 2010 med att bolaget förvärvar Sunnex Tillquist och IM-Medico under Två förvärv som gör bolaget till en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter i Sverige. ADDvise förvärvar Sonesta och STI, etablerar sig på den Amerikanska marknaden För att stärka upp bolagets sjukvårdssatsning (IM-Medico) förvärvas 2013 Sonesta. För att ytterligare stärka sin position inom marknaden för medicinsk utrustning förvärvar bolaget 2014 Surgical Tables Inc (verksamhet registrerad i USA). Med Surgical Tables och Sonesta har bolaget nu en stark position på den amerikanska marknaden samtidigt som bolaget via förvärvet av Sonesta gått från en nordisk aktör till en global med försäljning i över 60-länder. Bolaget ställer ut en obligation och erhåller 66 MSEK Under augusti 2014 emitterar bolaget ett obligationslån. Syftet med obligationen är att finansiera ett tidigare konvertibelt lån på 30 MSEK samt möjliggöra fortsatta förvärv. Målet är att ta in 50 MSEK men då obligationen övertecknas lyckas bolaget ta in 66 MSEK istället. 13

14 Ledning Ledning som initierar förvärvsdriven strategi Rikard Akhtarzand har varit VD i ADDvise sedan 2010 och var initiativtagaren till en mer aggressiv förvärvsstrategi. Rikard har mångårig erfarenhet av att driva och utveckla såväl noterade som privata bolag. Rikard har tidigare varit VD för börsnoterade FormPipe Software samt Redland Farming och DTG Sweden. Utöver ADDvise är Rikard aktiv inom Kivsvalk AB som VD och styrelseledamot samt Honshu Equities som styrelseledamot. Aktieinnehav: Se styrelse. Ledningsgrupp som håller samman koncernen Shawn Shafti, är verksam inom ADDvise sedan 2013 i egenskap av finanschef. Shawn är civilekonom och har mångårig erfarenhet av liknande positioner. Shawn har bland annat varit aktiv som Group Controller på Xelerated och finanschef för Akademikliniken. Aktieinnehav: 20,000 Tar över affärsområdet Lab Anna Hellström var tidigare affärsområdeschef för Vågteknik, efter sammanslagningen av affärsområden Lab och Vågteknik tog Anna över som chef över det sammanslagna affärsområdet. Anna har tidigare erfarenhet som bland annat Business Controller. Anna har varit engagerad i ADDvise Tillquist sedan Aktieinnehav: 20,000 Tar över affärsområdet Sjukvård ADDvise har rekryterat Erland Pontusson som ny affärsområdeschef till affärsområdet Sjukvård, en befattning som ingår i ADDvisekoncernens ledningsgrupp. Erland är civilekonom och kommer närmast från befattningen som VD på företaget Absorbest. Innan Absorbest har Erland bland annat varit Koncernchef för Abilia, VD och Nordenchef för VWR (KEBO Lab), VD för LIC Orthopaedics samt försäljningschef för Fujitsu Sverige. Aktieinnehav: 0 Källa: ADDvise 14

15 Styrelse och organisation ADDvise Lab Solutions Flera i styrelsen har betydande ägarandel i bolaget ADDvise styrelse består av fyra personer inklusive ordförande Hans-Petter Andersson. Hans-Petter har varit ordförande sedan Utöver ADDvise är Hans-Petter verksam inom Altum Invest Aktiebolag, Novator Aktiebolag, OP Andersson Förvaltning AB och OP Andersson Verksamheter AB. Innehar aktier via innehav genom bolag och familj. Staffan Torstensson, styrelseledamot sedan Stefan är operativt verksam som partner på Evli Bank inom Corporate Finance. Staffan är även verksam inom Formpipe Software samt Tuida Holdings. Innehar aktier i bolaget samt teckningsoptioner motsvarande 34,000 genom bolag. Kenneth Lindqvist, styrelseledamot i bolaget sedan Utöver ADDvise är Kenneth aktiv i över 35 övriga bolag/styrelser. Innehar aktier i bolaget. Rikard Akhtarzand, VD och styrelsesuppleant. Se beskrivning under ledning. Innehar aktier i bolaget. Totalt har bolaget 70 anställda, en siffra som växer för vart år. Fördelningen mellan män och kvinnor i koncernen är relativt jämt fördelat motsvarande 34 procent kvinnor och således 56 procent män. ADDvise har kringresande personal i såväl USA som i Kina som stödjer och stärker relationerna med de lokala distributörerna samt direkt försäljning. Styrelsens ägande (38 %) Hans-Petter Andersson 9% Övriga aktieägare 62% Kenneth Lindqvist 14% Staffan Torstensson 0% Rikard Akhtarzand 15% Källa: Redeye Research *avrundat till närmsta heltal 15

16 Volym Prisk (SSEK) ADDvise Lab Solutions Aktieägare Magnus Vahlquist är den största ägaren i ADDvise och innehar dryga 16 procent av röstvärdet i bolaget. Bland de ledande befattningshavarna finns flertalet representerade bland de största ägarna. VD och styrelseledamoten Rikard Akhtarzand är näst största ägaren i ADDvise. Styrelsen tar upp tre av de fem största ägandeposterna i bolaget. Styrelseledamoten Kenneth Lindqvist äger aktier i bolaget genom Caracel AB och är tredje största ägaren i bolaget tätt följt av bolagets styrelseordförande, Hans-Petter Andersson. I nedanstående sammanställning framgår antal aktie vid årsskiftet 2014/15. Styrelsen har stora ägarposter i bolaget Ägarlista ADDvise Lab Solution Namn Antal aktier Kap/Röst Land 1 Magnus Vahlquist ,06% Sverige 2 Rikard Akhtarzand ,83% Sverige 3 Caracal AB ,03% Sverige 4 Familjen Andersson ,59% Sverige 5 PGN Invest AB ,74% Sverige 6 JP-RV Invest AB ,74% Sverige 7 Handelsbanken Liv Försäkring AB ,35% Sverige 8 Daniel Nordström ,09% Sverige 9 Jensen Invest AB ,79% Sverige 10 Vallpax AB ,36% Sverige 377 Övriga aktieägare ,4% Källa: ADDvise årsredovisning 2015 Aktiv handel i bolagets obligation som handlas på First North obligationsmarknad Som beskrivet under avsnittet, historik, emitterade ADDvise ett obligationslån på 66 MSEK. En obligation som väckt väldigt stort intresse på marknaden. Obligationen handlas på First Norths obligationsmarknad och nedan visas handeln och prisutvecklingen i obligationen. ADDvise obligation - Pris och volym Tot. vol. Stängn.kurs Källa: Redeye, OMX Nordic First North 16

17 Drivande marknadsfaktorer Åldrande befolkning och ökade insatser mot FoU driver marknaden Den globala marknaden för medicinteknik och läkemedel växer. Åldrande befolkningar, kroniska livsstilssjukdomar, tillväxtmarknaders socioekonomiska förutsättningar är några av de faktorer som driver tillväxten. Det blir alltmer uppenbart att den globala Life Science sektorn arbetar i en tid av betydande omvandling. En dynamiskt föränderlig marknad med kliniska regleringar och ett affärslandskap som ställer större krav på att läkemedel, bioteknik och medicinteknikföretag anpassar traditionell forskning och utveckling (FoU). Befolkningen i västvärlden drar nytta av den medicinska forskningen och får tillgång till allt bättre läkemedel och mer avancerad sjukvård. Fler laboratorier byggs och uppdateras En allt större del av forskningen och vården sker alltså i laboratorier, vilket innebär att fler laboratorier byggs och inreds, och behovet av modernisering av befintliga anläggningar ökar. Marknaden för läkemedelsutveckling och medicinsktekniska produkter är stort. Tillväxten på marknaden är i mångt om mycket beroende av konjunkturen och framtidsutsikterna för de större Life Science aktörerna. Åldrande befolkning- Andel av befolkning ,8 7,6 7,4 7,2 7 6,8 6,6 1,5 % 1,3 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 0,5 % Population ages 65 and above (% of total) Ökning YoY (%) Källa: World Bank Förskjutning av resurser mot den kinesiska marknaden Även om det är en global trend som bolagen går till mötes finns tydliga tecken mot en förskjutning av innovationssatsningar i världen. Något som blir tydligt när man ser utvecklingen mellan geografiska marknader över tid. Kina är och kommer i framtiden att bli en betydande marknad för FoU och således även driva marknaden för laboratorier. R&D Spending Världsdel (nyckelländer) Nordamerika 35% 34,0% 33,9% (USA) 32% 31,4% 31,1% Asien 37% 38,3% 39,1% (Kina) 15% 16,5% 17,5% (Japan) 11% 10,5% 10,2% (Indien) 3% 2,7% 2,7% Europa 23% 22,4% 21,7% (Tyskland) 6% 5,9% 5,7% ROW 5% 5,3% 5,3% Totalt 100% 100% 100% Källa: Battlle, R&D Magazine & Redeye Research 17

18 Miljoner USD Miljoner USD Miljoner USD ADDvise Lab Solutions Marknaden beroende av utvecklingen inom läkemedelstillverkning och forskning Efterfrågan av laboratorieprodukter förblir obevekligen knuten till produktivitet inom branscher för läkemedel och bioteknik. En marknad som tar upp större delen av finanserna inom FoU globalt. På många marknader finns dock möjligheter att vinna stora upphandlingar inom den offentliga sektorn. I Sverige består uppemot 30 procent av medel spenderade inom FoU på skola och utbildning. I det korta loppet är svenska statens ambition att bli ledande inom Life Science, vilket innebär stora satsningar inom offentlig verksamhet och skola, en betydande faktor för ADDvise tillväxt. Gografisk spendering efter segment Källa: OECD Stabiliserande trender globalt Med stabiliserande trender för statliga finanser finns utrymme för den offentliga sektorn att ta större del då främst länder som Kina är i behov av utvecklad infrastruktur. Sett över samtliga segment ser trenden för marknaden inom forskning och utveckling växa i måttlig takt de kommande fem åren. FoU utgifter efter geografisk region FoU utgifter - Europeiska nyckelmarknader China European Union (28 countries) United States European Union (28 countries) Germany France United Kingdom Källa: OECD & Redeye Research Mogna marknader växer i långsam takt Under 2013 ökade de globala sjukvårdskostnaderna med dryga 2,8 procent efter att ha minskat under Economist Intelligence Unit (EIU) förväntar sig att tillväxten ska öka med i genomsnitt 5,2 procent under samtidigt som den globala ekonomin fortsätter att återhämta sig från recession. På mogna och etablerade marknader som USA och Västeuropa handlar försäljningen till stor del om att ersätta äldre system/laboratorier med ny förbättrad teknologi. 18

19 Tillväxtmarknaderna drivs mer av nyförsäljning och det är främst ekonomiska förutsättningar som avgör hur hög tillväxten kommer att bli. Efterhand som välståndet ökar läggs en allt större andel av resurserna på hälsovård vilket bör kunna ge en attraktiv tillväxttakt under lång tid. Källa: Jones Lang LaSalle 2011 Nordamerika fortsatt den största marknaden Europa drivs likt USA av konjunkturstrender Asien går som tåget och öppnar upp för intressanta framtidsutsikter Få uthålliga konkurrensfördelar inom marknaden På regional basis, är forsknings, hälso- och sjukvårdskostnader i Nordamerika den absolut främsta marknaden och förväntas öka i genomsnitt 4,9 procent under Tillväxten drivs delvis av ökad tillgänglighet av vård samtidigt som nya läkemedelsbolag äntrar marknaden och befintliga läkemedelsbolag tillförts mycket kapital, en faktor som drivit industrin sedan finanskrisen. Om man ser till den totala finansieringen av läkemedelsmarknaden i USA tar FoU och produktion upp en klar majoritet. Tillväxten i Västeuropas drivs av ökade FoU investeringar på nyckelmarknaden Tyskland men även länder som Storbritannien, Frankrike och Sverige. Marknaden är precis som i Nordamerika mogen och tillväxten kommer att vara sparsam. Ökade incitamentprogram och ekonomiska förutsättningar kommer med stor sannolikhet att förbättra utsikterna för tillväxten inom regionen redan på kort till medellång sikt. I Asien och Oceanien präglas marknaden av socioekonomisk tillväxt samt tillgänglighet av sjukvård för befolkningen. Både privata investeringar och infrastruktursatsningar gör regionen attraktiv och intressanta att etablera sig på inför framtiden. Kina här växt i snabbast i takt med ökade socioekonomiska förutsättningar. Värdedrivare för upphandling och försäljning Inom försäljning av laboratorie- och sjukvårdsutrustning krävs en förståelse för miljön inom marknaden. Innovationsgraden jämfört med övriga medicintekniksegmentet är låg och det är svårt att nå långsiktiga och uthålliga konkurrensfördelar den vägen. Lab Manager tillsammans med Frost & Sullivan genomförde 2013 en undersökning som riktade sig mot kunder och leverantörer till laboratorieutrustning. Undersökningen 19

20 betonade främst kunders framtidsutsikter för budget och vad kunder värdesatte vid köp av forskningsutrustning. Undersökningen genomfördes för att bättre förstå landskapet för labbprodukter under 2013 och trender för framtiden. Totalt omfattade studien 354 respondenter. Ett brett spektra av branschmänniskor fanns bland de svarande och representerade: akademin, biofarmaceutiska, industriellt, vård och statliga laboratorier över hela världen. De svarande innehade en position där de direkt eller indirekt är beslutsfattare vid uppköp av laboratorier och tillhörande utrustning. Viktigt att förstå miljön bolaget konkurrerar inom För att förstå drivkrafterna bakom val av leverantör fick respondenterna svara på en rad frågor gällande preferenser vid köp. Värdedrivande faktorer vid försäljning av laboratorieutrustning Källa: Frost & Sullivan Lab Manager Magazine Kan utläsas fyra drivande faktorer Man utgick från fyra kategorier: Strategisk värdedrivare, hemlig/tyst värdedrivare, standard värdedrivare och det som kallas icke-värdedrivare. Strategisk värdedrivare Den viktigaste faktorn för att uppnå hög konkurrenskraft i sektorn. Vad som kan utläsas är att produktkvalitet premieras tillsammans med snabb leverans och varumärke. ADDvise har positionerat sig väl enligt denna matris genom att under många år etablera ett starkt varumärke samtidig som man förvärvar företag med mogna produkter ute i marknaden. Strategin för att vinna upphandlingar är att erbjuda denna goda kvalitet till rätt pris. ADDvise Årsredovisning 2015 Tysta värdedrivare Handlar i mångt om mycket om leverans och service till sina kunder. Genom att etablera lokal representant förbättras möjligheter att vinna upphandlingar. I en bransch utan långsiktiga konkurrensfördelar kan man i regel enbart konkurrera med pris och service. Genom att ge kund bra service kan ett bolag som ADDvise etablera sig och ta en stark marknadsställning. 20

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3 Analytiker: Stefan Svärd och Etrit Vllasalija ADDvise Aggressiv förvärvsstrategi med fokus på bolag som omsätter minst 20 MSEK och som har positivt resultat Planerar att genomföra ett till två förvärv

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Labtech. Erbjudande Labtech. Marknaden för biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. En växande nordisk marknad. Marknaden för diagnostik

Labtech. Erbjudande Labtech. Marknaden för biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. En växande nordisk marknad. Marknaden för diagnostik Labtech AddLifes affärsområde Labtech består av 14 operativa bolag inom diagnostik och bio medicinsk forskning och laboratorieanalys. Framförallt erbjuds instrument och utrustningar kombinerat med reagenser

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD Årsstämma 2008 i CellaVision AB Yvonne Mårtensson, VD CellaVision är marknadens ledande leverantör av bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod CellaVision i korthet Säljer, marknadsför och

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja JOHN ZETTERBERG Styrelseordförande CASPER TAMM CFO Swedol Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och andra som efterfrågar proffskvalitet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 1 Agenda Sammanfattning av Q3 Transcat PLM Verksamheten Finansiell utveckling Sammanfattning 2 Q3 2015 Strategiskt förvärv och 32% tillväxt

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Ledande leverantör till sjukvårds- och forskningsenheter

Ledande leverantör till sjukvårds- och forskningsenheter Ledande leverantör till sjukvårds- och forskningsenheter Januari mars 2015 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 41,0 MSEK (34,2), en ökning med 19,9 % jämfört med samma period föregående år EBITDA

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 6 november 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 6 november 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 6 november 2015 God utveckling och hög transaktionsaktivitet God resultat- och försäljningsutveckling Förvärv av Speed Group och TFS Tre försäljningar Inwido total

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr 2013-05-14 Vd Christian Sundin 2 Introduktion FormPipe Software i korthet FormPipe Software är ett bolag inom Enterprise Content Management (ECM) Skapar

Läs mer

Rapport 1 januari 31 december 2012 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Rapport 1 januari 31 december 2012 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Rapport 1 januari 31 december 2012 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Oktober december 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 35,0 MSEK (16,9), en ökning med 107 % jämfört med samma period föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

CellaVision årsstämma 2015

CellaVision årsstämma 2015 CellaVision årsstämma 2015 1 5/21/2015 CellaVision skapar värde för sjukvården CellaVision skapar värde genom att förbättra processerna för blodanalys vilket resulterar i att fler patienter kan få bättre

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Denna trycksak innehåller ett erbjudande om att investera i ADDvise Lab Solutions AB (publ). Allt ansvar för dess innehåll vilar på bolaget. Inbjudan till teckning av aktier i ADDvise Lab Solutions AB

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

ADDvise Lab Solutions AB (publ) emitterar obligationslån för att refinansiera konvertibel och genomföra förvärv.

ADDvise Lab Solutions AB (publ) emitterar obligationslån för att refinansiera konvertibel och genomföra förvärv. PRESSMEDDELANDE Bromma den 1 september 2014 ADDvise Lab Solutions AB (publ) emitterar obligationslån för att refinansiera konvertibel och genomföra förvärv. Den 29 augusti 2014 beslutade ADDvise Lab Solution

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015

Telefonkonferens. VD Susanna Campbell. 19 februari 2015 Telefonkonferens VD Susanna Campbell 19 februari 2015 2014: Hög transaktionsaktivitet och successiv förbättring i innehaven Starkt Q4 i många innehav 12 av 18 innehav ökar rörelseresultat och marginal

Läs mer

Rapport 1 januari 30 september 2011 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Rapport 1 januari 30 september 2011 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Rapport 1 januari 30 september ADDvise Lab Solutions AB (publ) Juli september Nettoomsättningen för perioden uppgick till 10,0 MSEK (2,5), en ökning med 300 % jämfört med samma period föregående år EBITDA

Läs mer

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Första kvartalet 2014 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Sammanfattning av Q1 Koncernen Omsättningen uppgick till 932 MSEK (1 254) - Justerat för valuta och struktur minskade omsättningen

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Välkommen till Årsstämma Johnny Alvarsson, VD 28 april 2014

Välkommen till Årsstämma Johnny Alvarsson, VD 28 april 2014 Välkommen till Årsstämma 2014 Johnny Alvarsson, VD 28 april 2014 Indutrade i korthet Industrikomponenter, system och tjänster med high-tech innehåll Marknadsledande i väl definierade nischer Omsättning

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Fjärde kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 216-2-5 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 289 MSEK (1 242) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent -

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick

Läs mer

Tredje kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-10-29

Tredje kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-10-29 Tredje kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-1-29 Sammanfattning av Q3 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 84 MSEK (1 95) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 1 procent -

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

JLT Mobile Computers AB

JLT Mobile Computers AB JLT Mobile Computers AB Bolagsstämma Växjö 2013-05-07 Per Holmberg, VD 6/10/2013 1 6/10/2013 Nyckelbudskap 2012 Tufft, men bra förutsättningar är skapade Försäljningen backade Viktiga milstolpar nådda

Läs mer

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Månadsbrev - Januari 2014 Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Access Fund 2014-01-31 Marknadssentimentet i hälsovårdssektorn var positivt under januari månad och MSCI

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

FormPipe Software. V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N

FormPipe Software. V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N FormPipe Software V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N Agenda Översikt FormPipe Software Affärsområde NetDesign ECM (Enterprise Content Management) Förnyat ramavtal Affärsmodell ECM marknaden Tillväxt

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Om bolaget 3L System Group 3L System Group Grundat 1976 Nischade affärssystem och mjukvaruprodukter Fokus mot sökmediabranschen samt bygg- och fastighetsförvaltande

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer