Sammanträdesrummet Magistern, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesrummet Magistern, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen)"

Transkript

1 KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid Kl Plats Sammanträdesrummet Magistern, Kalmar Omfattning ande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Steve Sjögren (S) omsorgsnämnden Ingemar Einarsson (C) Södermöre kommundelsnämnd Hans Johansson vice ordf, PRO Gotthild Thagemark PRO Jan Johansson PRO Roland Kindberg 2:e vice ordf, SPF Evald Olsson SPF Birgitta Jannesson SPF Birgitta Johansson SKPF Lars-Erik Högerås RPG Eleonor Wilhelmsson demensföreningen Ersättare Lilly Carlsson PRO Maud Richter PRO Gullan Andersson SPF Sigbritt Niklasson SPF Siv Eriksson SKPF Ingrid Rigstad demensföreningen Övriga Kerstin Björklund kommunledningskontoret närvarande Christina Rosenqvist kommunledningskontoret, mark- och planeringsenheten Kristina Bardh KOSMO Sekreterare Kerstin Björklund Justerat Birgitta Elfström Jan Johansson ordf

2 Pensionärsrådet Inledning 15 Val av justerare Ordförande Birgitta Elfström hälsar alla välkomna till dagens sammanträde. Pensionärsrådet utser Jan Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 16 Fastställande av föredragningslista Under punkten övriga ärenden anmäls följande ärenden: Tandvård för den som bor i särskilt boende Äldreveckan Förbehållsbelopp Däremot utgår punkten om anhörigstöd (tas upp i juni) och punkten Aktuell information från omsorgsnämnden (p.g.a. sjukdom). Pensionärsrådet fastställer upprättat förslag till föredragningslista med tillägg av det anmälda ärendet. 17 Genomgång av protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 11 februari 2009 Påpekas att den vid förra sammanträdet utlovade handledningen till kalmar kommuns hemsida inte skickats ut. Sekreteraren lovar åtgärda detta. Protokollet läggs i övrigt till handlingarna. 18 Information KOSMO om hur övertagandet av Vasallparken planeras Kristina Bard från Kosmo informerar. Kristina är en av grundarna. Hon och hennes kollega Lena Larsson arbetade i Helsingborg och tyckte att äldreomsorgen var opersonlig och trist. Även om vi blir äldre så är vi samma människor som förut på insidan. Vi är inte bara kroppar utan också själar. Kosmo betyder Kropp och själ med omtanke. Verksamhetsidé: Personlig omvårdnad och utvecklat kontaktmannaskap med en ordinarie kontaktperson och en ersättare. Kontaktpersonen har ett särskilt ansvar för den boende och håller exv kontakt med anhöriga när behov finns. Kontaktperson är utsedd

3 Pensionärsrådet när man flyttar in men om inte utsedd kontaktperson passar så kan man byta. Kontaktpersonerna utbildas i tre steg Säkerhet, sekretess och dokumentation Kunskap om det normala åldrandet Demens och förhållningssätt till dementa Kosmo driver 18 enheter för närvarande i landet Kosmo är sedan 2007 kvalitetscertifierade enligt ISO. Certifieringen kräver ständigt förbättringsarbete och revideras regelbundet. Kosmo samarbetar med en forsknings- och utvecklingsenhet i Malmö bland annat kring ett instrument som hjälper till att ta reda på vilken demensproblematik de boende har och vilka åtgärder som kan sättas in. Resultatet av samarbetet är gott. Vasallparken i Kalmar Vasallparkens nycklar överlämnades till Kosmo den 1 april och arbetet med iordningställandet pågår för fullt. Avdelningarna Eken och Bojen vid Norrlidshemmet flyttar in under maj månad. Anställning av personal pågår. Endast 4 5 av den befintliga personalen vill gå över till Kosmo. Uppdraget omfattar 36 boende. Bemanningen utgörs av 2 personal per boendegrupp dagtid + en extra personal dagtid per plan. Nattetid finns två personal på Vasallen. Två sjuksköterskor är anställda för dagtidstjänstgöring. Natt- och helgbemanning köps från kommunens HSL-organisation. Det finns tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut en dag i veckan. KPR ställer frågor om maten och om avkastningskravet. Mat Frågan kan ännu inte besvaras men maten ska vara näringsriktig och väl balanserad. Avkastningskravet Kosmo har lämnat in en kalkyl med den utgångspunkten att verksamheten ska gå runt. I nuläget är det inte möjligt att se det hela i något längre perspektiv. Initialt är det stora kostnader för inventarier, introduktion och andra uppstartskostnader varför Kristina är nöjd med ett årsresultat som stannar på +/- 0. Kosmo driver inte ideell verksamhet utan måste ständigt vara beredda på att nya kostnader kan dyka upp och då måste man klara dem exmpelvis nytt löneavtal, nya arbetsmiljökrav.

4 Pensionärsrådet Delade turer Arbetstiden måste förläggas så att de boende gynnas. Vad gäller bemanning så finns alltid 2 personal per demensgrupp dagtid + 1 extra personal per plan dagtid. Delade turer förekommer och uppskattas av vissa men inte av andra. Brukarråd Brukarråd kommer att inrättas. Besök på Vasallen Kristina Bard inbjuder KPR att förlägga ett KPR-möte på Vasallen när lokalerna är iordningställda. Ordföranden tackar Kristina Bard för informationen som antecknas till protokollet. 19 Äldredelegationens betänkande Bo bra hela livet, förslag till yttrande från Kalmar kommun Kommunens förslag till yttrande över betänkandet har skickats ut till rådets ledamöter. Christina Rosenqvist kommenterar och menar att det är ett bra betänkande som är väl genomarbetat och som för boendefrågorna framåt. Trygghetsboende kan bli en bra mellanform som bidrar till äldres trygghet och som kan medföra en högre grad av kvarboende. Det kommer att bli en utmaning för fastighetsägare att åtgärda otillgängliga äldre bostadsbestånd. I övrigt hänvisas till det föreslagna yttrandet. Pensionärsrådet ställer sig bakom kommunens förslag till yttrande. 20 Enkät om behovet av boendeformer i kommunens mindre tätorter Christina lämnar en kort lägesrapport. Enkäterna är insamlade och en första bearbetning har skett. Se bilagor till detta protokoll. Svarsfrekvensen har inte varit så hög, mellan 30 och 50 %. Från pensionärsorganisationernas sida finns önskemål om att senare anordna en konferens kring boendefrågorna. Denna fråga tas upp på nästa presidiemöte. Informationen noteras till protokollet.

5 Pensionärsrådet Planering för eventuellt äldreboende på Varvsholmen Steve Sjögren informerar om att omsorgen tillsammans med CA Fastigheter planerar för byggande av äldreboende på Varvsholmen. Det kan bli seniorboende, trygghetsboende och även det som idag kallas särskilt boende. Boendet kommer att integreras med andra bostäder på Varvsholmen och i planerna finns också tankar om restaurang, hemtjänstlokal etc. Varvsholmen är på väg att bli en ny stadsdel i närhet till Kvarnholmen. Byggstart kan bli under kommande höst eller senare. Hans Johansson framför att pensionärsorganisationerna önskar delta i planeringen. Informationen noteras till protokollet. 22 Tandvård för den som bor i särskilt boende En fråga ställs om möjligheter för boende i särskilda boendeformer att få tandvård när man själv inte kan besöka tandläkaren. Steve Sjögren svarar att personalen kan hjälpa till med munhygien. Om tandläkarens insats behövs så finns olika möjligheter beroende på var man bor. Den boende kan få hjälp att besöka tandläkaren och i vissa fall kommer tandläkaren till boendet. Steve Sjögren föreslår att ärendet tas upp på nästa KPR för en närmare information. Informationen noteras till protokollet och frågan tas upp vid nästa KPR. 23 Äldreveckan Ordföranden informerar om att Äldreveckan går av stapeln nästa vecka med invigning den 20 april. Birgitta Elfström inviger. Programmet är omfattande och Äldreveckan genomförs nu för femte året. Temat är Det goda livet på äldre dar. Informationen noteras till protokollet 24 Förbehållsbelopp En fråga om förbehållsbelopp väcks. Ordföranden föreslår att den behandlas vid nästa KPR-sammanträde.

6 Pensionärsrådet Mötet avslutas Ordföranden avslutar dagens möte.

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen)

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-05-21 Tid Kl 09.00 11.40 Plats Stadshuset, Kalmar Omfattning 27-35 ande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Hans Johansson vice ordf

Läs mer

Kalmar Science Park, Flundran, Varvsholmen. Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen)

Kalmar Science Park, Flundran, Varvsholmen. Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet TOKOLL Sammanträdesdag 2007-05-02 Tid Kl 09.00 11.35 Plats Kalmar Science Park, Flundran, Varvsholmen Omfattning 15-24 ande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Hans

Läs mer

Bärnstenen, S:t Kristoffers väg 1, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen)

Bärnstenen, S:t Kristoffers väg 1, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-02-10 Tid Kl 09.00 11.45 Plats Bärnstenen, S:t Kristoffers väg 1, Kalmar Omfattning 1-15 ande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Steve

Läs mer

Magistern, f.d. handelsskolan, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen)

Magistern, f.d. handelsskolan, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-03-28 Tid Kl 09.00 11.30 Plats Magistern, f.d. handelsskolan, Kalmar Omfattning 1-13 ande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Hans

Läs mer

Sammanträdesdag 2010-06-02. Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf.

Sammanträdesdag 2010-06-02. Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf. KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet TOKOLL Sammanträdesdag 2010-06-02 Tid Kl 09.00 11.45 Plats Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar Omfattning 30-42 ande Birgitta Elfström (S) ordf. (kommunstyrelsen)

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen)

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-11-25 Tid Kl 09.00 11.45 Plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset Omfattning 51-66 ande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen)

Läs mer

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Bengt Sundström Evald Olsson Birgitta Jannesson SPF Erland Ström Birgitta Johansson SKPF

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Bengt Sundström Evald Olsson Birgitta Jannesson SPF Erland Ström Birgitta Johansson SKPF KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-03-26 Tid Kl 09.00 12.00 Plats Landstingshuset, Kalmar Omfattning 14-26 ande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Hans Johansson vice

Läs mer

Sammanträdesrummet Magistern, Kalmar

Sammanträdesrummet Magistern, Kalmar KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2010-12-01 Tid Kl 09.00 11.45 Plats Sammanträdesrummet Magistern, Kalmar Omfattning 57-70 ande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Ingegerd

Läs mer

Magistern, f.d. Handelsskolan, Storgatan 35 B, Kalmar.

Magistern, f.d. Handelsskolan, Storgatan 35 B, Kalmar. KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-03-09 Tid Kl 09.00 12:00 Plats Magistern, f.d. Handelsskolan, Storgatan 35 B, Kalmar. Omfattning 1-16 ande Anette Lingmerth (S) ordf (kommunstyrelsen)

Läs mer

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Marianne Brandén SPF Evald Olsson Birgitta Jannesson SPF Erland Ström Birgitta Johansson SKPF

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Marianne Brandén SPF Evald Olsson Birgitta Jannesson SPF Erland Ström Birgitta Johansson SKPF KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-01-16 Tid Kl 09.00 12.00 Plats KS-salen, stadshuset, Kalmar Omfattning 1-13 ande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Hans Johansson

Läs mer

Landstingshuset, sammanträdesrummet Smedjan. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Ingegerd Petersson (C) omsorgsnämnden

Landstingshuset, sammanträdesrummet Smedjan. Beslutande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen) Ingegerd Petersson (C) omsorgsnämnden KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-06-10 Tid Kl 09.00 11.45 Plats Landstingshuset, sammanträdesrummet Smedjan Omfattning 26-40 ande Birgitta Elfström (S) ordf (kommunstyrelsen)

Läs mer

Landstingshuset, Smedjan, Kalmar

Landstingshuset, Smedjan, Kalmar KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-10-03 Tid Kl 13:00 16:00 Plats Landstingshuset, Smedjan, Kalmar Omfattning 30-41 ande Anette Lingmerth (S) ordf. (kommunstyrelsen) Gunilla Johansson

Läs mer

Tid Kl :00. Plats. Guldfågeln Arena, Kalmar. Omfattning 31-43

Tid Kl :00. Plats. Guldfågeln Arena, Kalmar. Omfattning 31-43 KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-09-07 Tid Kl 09.00 12:00 Plats Guldfågeln Arena, Kalmar. Omfattning 31-43 ande Anette Lingmerth (S) ordf (kommunstyrelsen) Steve Sjögren (S)

Läs mer

Plats Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35B, Kalmar

Plats Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35B, Kalmar Pensionärsrådet Tid Onsdag den 13 september, kl. 13:00-14.30 Plats Sammanträdesrum Magistern, Storgatan 35B, Kalmar Omfattning 22-30 Beslutande Kennert Artebrant PRO ordförande Sven-Erik Karlsson 2:e vice

Läs mer

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15. Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Art: Sammanträde med pensionärsrådet Tid: Tisdagen den 8 oktober, kl 13.30 16.15 Plats: Akka B, Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg Ledamöter: Ingalill Alsterlind SKPF ordförande Lennart Andersson RPG Kerstin

Läs mer

Pensionärsrådet PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 10 september 2014, kl. 13:00 15:00 Plats Sammanträdesrum KS-salen. Omfattning 33-46.

Pensionärsrådet PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 10 september 2014, kl. 13:00 15:00 Plats Sammanträdesrum KS-salen. Omfattning 33-46. Pensionärsrådet Tid Onsdagen den 10 september 2014, kl. 13:00 15:00 Plats Sammanträdesrum KS-salen Omfattning 33-46 ande Anette Lingmerth (S) Per-Olof Jonsson (M) Steve Sjögren (S) Sven-Erik Karlsson Gotthild

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou, SN, ordf. Ingela Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 MINNESANTECKNINGAR 2011-12-02 Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2011-12-02 Närvarande:

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunala pensionärsrådet

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunala pensionärsrådet SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 10 Plats och tid Närvarande ledamöter Röda rummet, Turebergshuset plan 10, kl. 13.30-15.50 Björn Karlsson, ordförande (M), Vivian Enochsson (PRO S-tuna)

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND SID 1 (5)

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND SID 1 (5) SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND SID 1 (5) 2010-10-19 Protokoll nr 9 fört vid stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde tisdagen den 19 oktober 2010 kl. 09.30-11.30 Justerat 2010-10-21 Nils Mogård Göran Forsberg

Läs mer

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Rapport angående Mötesplats i Lit 5 Information

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2014-08-28 1 (8) Plats och tid Öjagårdens samlingssal, kl 13:00 16:00 Beslutande Övriga deltagande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO Inger Berglund, PRO

Läs mer

Plats Hjälpmedelscentralen Franska Vägen 10, Kalmar

Plats Hjälpmedelscentralen Franska Vägen 10, Kalmar Pensionärsrådet Tid Onsdagen den 12 februari 2014, kl. 13:00 16:00 Plats Hjälpmedelscentralen Franska Vägen 10, Kalmar Omfattning 1 20 ande Anette Lingmerth (S) ordförande, kommunalråd Per-Olof Jonsson

Läs mer

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning Protokoll Sida 1 (7) 2018-03-09 Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen 2018-03-07 Närvarande: Ledamöter: Lars Erik Karlsson,

Läs mer

Sten Fransson, ordförande (S) Maria Rönnehäll (S) Maj-Britt Eriksson (SKPF) Stig Nordling (PRO) Gerd-Else Bergdahl (RPG) Birgitta Frödin (SPF)

Sten Fransson, ordförande (S) Maria Rönnehäll (S) Maj-Britt Eriksson (SKPF) Stig Nordling (PRO) Gerd-Else Bergdahl (RPG) Birgitta Frödin (SPF) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum, Skive, kl. 13.30 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, ordförande (S) Maria Rönnehäll (S) Maj-Britt Eriksson (SKPF) Stig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2012-08-16 1 (7) Plats och tid Stadshuset, torsdag 16 augusti 2012, kl 09:30 12:00 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Gösta Öhman, PRO JaanEric Lundqvist, SKPF Gunilla Bergstedt,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

Birgitta Granström, omsorgs- och socialutskottet Gerry Ekgrund, PRO Inger Kjällström, PRO Britt Strömberg, PRO Ulf P R Svensson, SPF

Birgitta Granström, omsorgs- och socialutskottet Gerry Ekgrund, PRO Inger Kjällström, PRO Britt Strömberg, PRO Ulf P R Svensson, SPF Plats och tid Kvarnberget, "Kontakten", Kungshamn, kl 14.00-16.00. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert, ordförande Leif Åsberg, PRO Rune Rohdin, PRO Gert Larsson, PRO Ulla Turemark, SPF Verena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Datum Sid (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Datum Sid (11) 2011-05-31 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Stadshuset, kl. 09.00-12.00 ande Ledamöter Lars-Göran Wiberg (c), ordf Solbritt Lindborg (mp), ON Siv Nilsson, PRO Ingegärd Jönsson, PRO Pauli Petersson,

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet 2016-09-27 1 (10) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13-16.15 Beslutande Tommy Bohman (S), ordf, Nils-Erik Olofsson (S), SPF - Lennart Carlsson, Birgitta Sigfridsson, Eva Wahlgren PRO - Iron Henriksson,

Läs mer

Länspensionärsrådet 46 56

Länspensionärsrådet 46 56 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-12-10 Länspensionärsrådet 46 56 Tid: Fredag den 10 december 2010, kl. 09:30 12:10 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, landstingskontoret, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen

Läs mer

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Dag: Tisdag 9 mars 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON Marianne Sjögren KS (kommunstyrelsen) Britt

Läs mer

Länspensionärsrådet 10 22

Länspensionärsrådet 10 22 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-04-09 Länspensionärsrådet 10 22 Tid: Fredag den 9 april 2010, kl. 09:30 12:20 Plats: Sammanträdesrummet Åbrinken, Vårdcentralen Gruebäck, Falkenberg Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet REGLEMENTE FÖR Kommunala pensionärsrådet Antaget av Kommunstyrelsen Antaget 2019-02-11 37 Giltighetstid Dokumentansvarig Tills vidare Kansli- och kvalitetschef Håbo kommuns styrdokumentshierarki Diarienummer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Gunnern, Ö:a Esplananden 5, 671 81 Arvika, kl. 10.00 12.00 Beslutande ledamöter Lena Kandergård (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Peter Joensuu (M),

Läs mer

Kl. 09.00 11.30. Paragrafer 33-43. Underskrifter Sekreterare Agneta Tillberg. Ordförande Jacob Sandgren. Justerande Monika Hammertjärn

Kl. 09.00 11.30. Paragrafer 33-43. Underskrifter Sekreterare Agneta Tillberg. Ordförande Jacob Sandgren. Justerande Monika Hammertjärn Plats och tid Stadshuset, sal B Kl. 09.00 11.30 Politiker och representanter Jacob Sandgren (s), ordf Johan Schenström (m), v ordf Wailet Nilsson (kd), ers Birgitta Lantz-Högman, PRO Harry Malmqvist, PRO

Läs mer

LOKALA PENSIONÄRSRÅDET ÖRGRYTE-HÄRLANDA. TID Kl 15:00-17:00 Stora salen, Kulturhuset Kåken

LOKALA PENSIONÄRSRÅDET ÖRGRYTE-HÄRLANDA. TID Kl 15:00-17:00 Stora salen, Kulturhuset Kåken LOKALA PENSIONÄRSRÅDET ÖRGRYTE-HÄRLANDA TID Kl 15:00-17:00 PLATS Stora salen, Kulturhuset Kåken LEDAMÖTER Monica Påhlsson SPF Bengt Carlsson PRO Hasse Kimmevik PRO Ulf Atlestam RPG PROTOKOLL Sammanträdesdatum

Läs mer

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning administrativa avdelningen Protokoll Sida 1 (6) 2016-11-16 Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen 2016-11-15 Närvarande: Rolf

Läs mer

12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby. Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Kerstin Wanstadius, sekreterare

12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby. Anna-Lisa Simonsson, verksamhetschef Kerstin Wanstadius, sekreterare Sida 1 av 5 Tid och plats 12 maj 2015 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Sofia Nilsson (C), ordförande Sven-Arne Persson (S), vice ordförande Inger Kjellberg Bengt

Läs mer

Plats och tid KVS kl. 14.00 15.45. Ledamöter:

Plats och tid KVS kl. 14.00 15.45. Ledamöter: Plats och tid KVS kl. 14.00 15.45 Ledamöter: Jan-Olof Sewring, ordföranden ledamot socialnämnden Mikael von Krassow, ledamot socialnämnden Greta Lemminge, ledamot PRO Maj-Britt Wallin, ledamot PRO Elfriede

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Sida 1 av 5 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 16.00 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Siw Persson, Kullabygdens pensionärsförening

Läs mer

PROTOKOLL. Inger Höij, sekreterare Ingrid Sundström Äldreomsorgschef Elisabeth Kisch-Juvall Enhetschef. Inger Höij, sekreterare Evy Sjögren SKPF

PROTOKOLL. Inger Höij, sekreterare Ingrid Sundström Äldreomsorgschef Elisabeth Kisch-Juvall Enhetschef. Inger Höij, sekreterare Evy Sjögren SKPF Plats och tid Tallåsenrummet, 13:15-16.30 Beslutande: Markus Evensson (S)ordförande Mona Wandel (SRD) Maj-Britt Tönners (C) Bo Hammarsten PRO Anna-Maria Winblad PRO Sören Larsson PRO Maria Stensson SPF

Läs mer

Britt Holgert. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen den 15 december 2017

Britt Holgert. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen den 15 december 2017 Sammanträdesdatum 49 Plats och tid Rugstorps lantgård, klockan 09.00-12.00 ande Christina Davidson, ordförande (KS) Birgit Andersson (SPF) Britt Holgert (PRO) Monika Petersson (PRO) Gunnbritt Häggebrink

Läs mer

Plats Sammanträdeslokal Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar

Plats Sammanträdeslokal Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-13 Pensionärsrådet Tid Onsdagen den 13 februari, kl. 13:00-15:45 Plats Sammanträdeslokal Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar Omfattning 1-11 ande Per-Olof Jonsson (M)

Läs mer

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen Art: Tid: Sammanträde med pensionärsrådet Torsdagen den 18e januari Pensionärsorganisationernas förmöte 08.30-09.30 Pensionärsrådsmötet ordinarie möte 09.30-12.00 Plats: Hemtjänstlokalen Tuve, Glöstorpsvägen

Läs mer

Länspensionärsrådet (LPR) 1-13

Länspensionärsrådet (LPR) 1-13 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Regionens hus, Sal B Närvarande: Ej närvarande: Solveig Löfdahl, PRO, vice ordf Mari Lindahl, L Lena Persson, S Helena Stålhammar, C 7-12 Kjell Lindström, SPF Birgitta

Läs mer

Magistern, nämndhuset, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen)

Magistern, nämndhuset, Kalmar. Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) KALMAR KOMMUN Handikapprådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-03-27 Tid Kl 18.00 20.00 Plats Magistern, nämndhuset, Kalmar Omfattning 1-14 ande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Jörgen Kroon v

Läs mer

Konferensrum Barnkammaren, Kommunhuset i Alafors Kl. 10:00 12:00. Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Konferensrum Barnkammaren, Kommunhuset i Alafors Kl. 10:00 12:00. Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(8) Plats och tid: Konferensrum Barnkammaren, Kommunhuset i Alafors Kl. 10:00 12:00 Beslutande: Jan Skog Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Ritva Jansson PRO Surte/Bohus Hans Hellman,

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jerker Löfgren, SPF Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-12-01 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 10.00-12.00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Skive, kl. 13.30 Beslutande ledamöter Sten Fransson, Ordförande (S) Stig Nordling (PRO) Gerd-Else Bergdahl (RPG) Laila Andersson (PRO) Birgitta Frödin (SPF) Jan

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte

Kommunala pensionärsrådets möte VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2017-11-28 Nätet: kl. 09.00 12.00 Ledamöter: Ingela Svensson, 1:e vice ordförande i socialnämnden

Läs mer

PROTOKOLL. Kerstin Karell, sekreterare Göte Burefjord. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Kerstin Karell, sekreterare Göte Burefjord. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Ljusdalssalen, 10:00-12:00 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maj-Britt Tönners (C), vice ordförande Mona Wandel (SRD) Anna-Maria Winblad, PRO Sören Larsson, PRO Göte Burefjord,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Skive, kl. 13.30 15.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Gerd-Else Bergdahl (RPG) Birgitta Frödin (SPF) Maj-Britt Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 1/3 Villan, samlingssalen, 2017-11-27 kl. 14-16 30-40 Beslutande Christer Johansson (ordf. SON), Anna-Karin Skatt (KS), Göran Blom (PRO), Majken Nielsen (PRO), Arne Nyman (PRO), Lars Hjertén (SPF Seniorerna),

Läs mer

Justering. Anslagsbevis. Hagabergs folkhögskola, Erik Dahlbergs väg 60, Södertälje Södertälje stadshus

Justering. Anslagsbevis. Hagabergs folkhögskola, Erik Dahlbergs väg 60, Södertälje Södertälje stadshus 1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-21 KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Tid 12.30 15.00 Plats Hagabergs folkhögskola, Erik Dahlbergs väg 60, Södertälje Justering Justering, tid och plats 2015-01-26 Södertälje

Läs mer

Anslag/Bevis , kl 13:30-15:00. Paragrafer Beslutande Se sidan 2. Övriga deltagande Se sidan 2. Underskrift sekreterare

Anslag/Bevis , kl 13:30-15:00. Paragrafer Beslutande Se sidan 2. Övriga deltagande Se sidan 2. Underskrift sekreterare Plats och tid Kommunhuset Torup 2015-12-10, kl 13:30-15:00 Paragrafer 51-58 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Underskrift sekreterare Ingrid Kjellberg Underskrift ordförande Björn Jönsson

Läs mer

C-salen, Medborgarhuset, Alafors Kl. 12:30 15:00. Beslutande: Rolf Gustavsson Kommunstyrelsen Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden.

C-salen, Medborgarhuset, Alafors Kl. 12:30 15:00. Beslutande: Rolf Gustavsson Kommunstyrelsen Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden. 1(7) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors Kl. 12:30 15:00 Beslutande: Rolf Gustavsson Kommunstyrelsen Boel Holgersson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Laila Johansson SPF Skepplanda Ritva Jansson

Läs mer

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson, PRO Ljusdal. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Jan Nilsson, PRO Ljusdal. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Enåsenrummet, 10:00-12:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande Jan Nilsson, PRO Ljusdal Göte Burefjord, SPF Järvsö Ewy Sjögren, SKPF Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Ringsbergsgården, sammanträdesrummet Västergatan 21, Växjö

Ringsbergsgården, sammanträdesrummet Västergatan 21, Växjö 2016-01-13 Plats Tid Beslutande Ledamöter Ringsbergsgården, sammanträdesrummet Västergatan 21, Växjö Kl.14.00-15.50 Ulf Hedin, (M) omsorgsnämndens ordförande Tomas Thornell, (S) omsorgsnämndens vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från socialnämnden 4 Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska 5 Information om

Läs mer

Protokoll för pensionärsrådet Datum: Tid: Plats: Träffpunkt Simonsland, lokal Åsikten

Protokoll för pensionärsrådet Datum: Tid: Plats: Träffpunkt Simonsland, lokal Åsikten Protokoll för pensionärsrådet Datum: 2017-06-19 Tid: 08.30-11.45 Plats: Träffpunkt Simonsland, lokal Åsikten Omfattning: 1-10 Närvarande ledamöter: Ida Legnemark Kerstin Hermansson Bengt Bohlin Ersättare:

Läs mer

Kommunalt pensionärsråd 17 februari 2011. Helena Åhman, Enhetschef äldre och funktionsnedsatta. Inger Kjellerby-Åberg, Anhörigkonsulent

Kommunalt pensionärsråd 17 februari 2011. Helena Åhman, Enhetschef äldre och funktionsnedsatta. Inger Kjellerby-Åberg, Anhörigkonsulent 1 (9) Plats och tid Bällstarummet, Kommunkontoret, Vallentuna. Kl. 13.00-15.00 ande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Ewa Thorin (M), Anne Spetz (C), och Åke T Carlestam (MP) Bengt Edling SPF/KOM,

Läs mer

1(6) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

1(6) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1(6) Tid: Kl 10.00 11.45 Plats: Lokal: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter: Helena Öhlund, KS ordförande Sterling Nilsson, Älvsby parasort Lisbeth Vinberg, PRO Sören Nilsson, SPF Karl-Erik

Läs mer

Kommunala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Sov Protokoll

Kommunala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Sov Protokoll Tid Måndag den 7 mars 2016 kl. 13.30-16.30 Plats Närvarande Ledamöter Kupolen, Rådhuset Marie Brorson, ordförande (S) Åsa Johansson, (FP) Johanna Reimfelt, (M) Anita Forsström, PRO Karin Sahli, PRO Britta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum Glan kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagande Conny Lindgren, ordförande Börje Wåhleman Pentti Rantala, FFF Bernt Johansson, SPF Gruvan Leif Johanneson, SPF

Läs mer

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 5 november, kl Vision Bo Äldre, Lillhagsparken 11C

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Tisdagen den 5 november, kl Vision Bo Äldre, Lillhagsparken 11C Art: Sammanträde med pensionärsrådet Tid: Tisdagen den 5 november, kl 13.30 16.15 Plats: Vision Bo Äldre, Lillhagsparken 11C Ledamöter: Birgit Malmbom PRO ordförande Gun Karlsson SPF Liisa Sabell Finska

Läs mer

Protokoll från sammanträde i pensionärsrådet

Protokoll från sammanträde i pensionärsrådet Pensionärsrådet PROTOKOLL Protokoll från sammanträde i pensionärsrådet Tid och plats Fredagen den 22 mars 2013 kl. 13.00-15.45 Lokal: Konferensrum Frösjön, Kommunledningskontoret Ledamöter Ingrid Jerneborg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2012-05-15 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09:30 11:30 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Lage Hortlund, kommunstyrelsen Gunilla Bergstedt,

Läs mer

Rolf Delcomyn (S), Lars-Åke Magnusson PRO, Rune Håkansson PRO, Anita Bertilsson SPF, Barbro Bengtsson SPF, Johnny Lindh RPG, Hanna Karlsson SPRF

Rolf Delcomyn (S), Lars-Åke Magnusson PRO, Rune Håkansson PRO, Anita Bertilsson SPF, Barbro Bengtsson SPF, Johnny Lindh RPG, Hanna Karlsson SPRF SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.00 ande Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Siv Nilsson PRO vice ordförande Solbritt Lindborg (MP) Ingegärd Jönsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2013-12-10 45 Plats och tid Rackstadmuseet kl 13.30-15.30 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande Kommunledningsutskottet Maj-Britt Ericson SKPF Rolf Nyhrén PRO Ulf Nilsson

Läs mer

Pensionärsrådet Sidan 1 av 13. Plats och tid Solbackens äldreboende, Länghem kl

Pensionärsrådet Sidan 1 av 13. Plats och tid Solbackens äldreboende, Länghem kl Pensionärsrådet 2008-03-04 Sidan 1 av 13 Plats och tid Solbackens äldreboende, Länghem kl. 13.30-16.10 Beslutande Icke tjänstg ersättare Övriga deltagare Lars Vesterlund, ordf Sture Haglund, vice ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum Ol-27

Sammanträdesdatum Ol-27 Kristianstads kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsförvaltningen Kommunala pensionärsrådet Närvarande ledamöter och ersättare Marianne Eriksson, ordförande omsorgsnämnden Caroline Hedenström,

Läs mer

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Torsdagen den 17 mars, kl

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Torsdagen den 17 mars, kl Art: Sammanträde med pensionärsrådet Tid: Torsdagen den 17 mars, kl 09.30-12.00 Plats: Akka B, Backa kulturhus Ledamöter: Kerstin Backström PRO, ordf. Ingalill Alsterlind SKPF, vice ordf. Solvig Sjöholm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(7)

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(7) Sammanträdesdatum 1(7) Plats och tid Ekebogården, Ekenässjön, kl. 13.00-16.00 Beslutande Carina Bardh, ordf Ejlon Johansson Kjell Åke Nottemark Från pensionärsorganisationerna: Lennart Carlsson, SPF Anna-Lena

Läs mer

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.15 ande Lars-Göran Wiberg (C) ordförande 1-6 Ledamöter Siv Nilsson PRO vice ordförande, ordförande 7-8 Solbritt Lindborg

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte

Kommunala pensionärsrådets möte VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2017-02-21 Tjustsalen: kl. 09.00 11.30 Ledamöter: Ingela Svensson, SN ordförande Inger Wiman,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (12) Kommunala Pensionärsrådet. november 2016 kl

Sammanträdesprotokoll (12) Kommunala Pensionärsrådet. november 2016 kl 1(12) Tid och plats Ljungsätra samlingssalen, Hångersvägen 2 i Ljungby, måndagen den 14 november 2016 kl. 13.30-15.40 ande Magnus Gunnarsson (M) ordförande Håkan Bengtsson (S) Tuula Johansson, Ljungby

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet (5)

HÄLLEFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet (5) Kommunala Pensionärsrådet 2006-09-14 1(5) Plats och tid Beslutande 2006-09-14, kl 09.30 11.00 Valsverket Kommunhuset Lilian Stenqvist, (s) ordförande Jan Friman, (s) vice ordförande Sven-Åke Lundh, SPF

Läs mer

Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15. ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. SAMMANTRÄDESTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 2015-05-12 1 Plats och tid Beslutande Hjernet, 2015-05-12 kl. 10. 00-11.15 ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (6) Tid: Kl 10.00-11.30 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS ordförande Anita Karlsson, PRO Birgit P-Hedman, Hjärt o Lung Majvor Hellström, SKPF Ulla-Britt Lindbäck,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2009-09-11 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Sven Nilsson Sekreterare... Paragrafer

Läs mer

Företrädare för pensionärsorganisationerna, Margaretha af Trolle

Företrädare för pensionärsorganisationerna, Margaretha af Trolle Kommunala Pensionärsrådet 2007-12-05 1 Plats och tid KS-salen kl 08.30-12.00 Beslutande Carl-Gunnar Andersson PRO vice ordförande Hans Hollander (spi) Bertil Carlzon (c) Inga-Lill Sondell (fp) Inger Hedin

Läs mer

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(9)

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(9) 1(9) Plats och tid: C-salen, medborgarhuset, Alafors Kl. 13:00-16:00 Beslutande: Boel Holgersson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Rolf Gustavsson Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning administrativa avdelningen Sida 1 (5) 2017-10-13 fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen 2017-10-11 Närvarande: Lars Erik Karlsson, ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Datum Sid (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Datum Sid (14) 2011-03-17 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Stadshuset, kl. 13.30-16.00 ande Ledamöter Lars-Göran Wiberg (c), ordf Solbritt Lindborg (mp), ON Siv Nilsson, PRO Ingegärd Jönsson, PRO Pauli Petersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Företrädare för pensionärsorganisationerna, Erik Davidsson. Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Företrädare för pensionärsorganisationerna, Erik Davidsson. Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1 Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1 Plats och tid KS-salen kl 08.30-11.45 Beslutande Martina Axene (kd) ordförande Siv Ludén (s) Ingalill Sondell (fp) Inger Hedin (s) Jan Arvidsson (c) Marianne Elf

Läs mer

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Torsdagen den 26e januari, kl (Pensionärsorganisationernas förmöte

Sammanträde med pensionärsrådet Norra Hisingen. Tid: Torsdagen den 26e januari, kl (Pensionärsorganisationernas förmöte Art: Sammanträde med pensionärsrådet Tid: Torsdagen den 26e januari, kl 09.30-12.00 (Pensionärsorganisationernas förmöte 08.30 09.30) Plats: Hemtjänstlokalen Tuve, Glöstorpsvägen 26 Ledamöter: Kerstin

Läs mer

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (5) Tid: Kl 10.00-11.00 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS KS vice ordförande Lars-Åke Andersson, DHR Karl-Erik Sjöberg, SPF Jan-Ove Olsson, HRF Anita Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (11)

Sammanträdesprotokoll 1 (11) Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Skive, kl. 13.30 Beslutande ledamöter Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll (S) Gerd-Else Bergdahl (RPG) Laila Andersson (PRO) Stig Nordling (PRO) Birgitta

Läs mer

Roland Sandstedt, SPF Seniorerna, Mariannelund. Ulla Henriksson, Socialchef, sekreterare Diana Laitinen-Carlsson, Luu Carina Lindström, Luu

Roland Sandstedt, SPF Seniorerna, Mariannelund. Ulla Henriksson, Socialchef, sekreterare Diana Laitinen-Carlsson, Luu Carina Lindström, Luu 2017-05-24 Sida 1 (10) Sammanträde med Kommunala pensionärsrådet Plats och tid Kommissarien kl 09.30 12.00 ande Ledamöter Marie-Louise Gunnarsson, (M) ordförande Gunnel Lycksell, Mariannelund PRO Jan Ekwall,

Läs mer

För pensionärsföreningarna

För pensionärsföreningarna Sida Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 2017-03-03 1 (8) Plats och tid Kommunhuset Mönsterås, den 3 mars 2017, kl. 13.00-15.00 Beslutande För pensionärsföreningarna Göte Pettersson, PRO Samorganisation Inger

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2013-05-21 8

Kommunala pensionärsrådet 2013-05-21 8 Kommunala pensionärsrådet 2013-05-21 8 Plats och tid Hjernet, 2013-05-21 kl. 10.00-11.25 Beslutande Övriga deltagande Tom Rymoen (M), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO Ulf Eklund, PRO Siv

Läs mer

Kungsholmens. stadsdelsnämnd

Kungsholmens. stadsdelsnämnd 1 3 Sida 1 (5) Tidpunkt: Måndag den 2 januari 2017, kl. 17.00 Lokal: Sammanträdesrummet Häggen, Justeras:, 2017-01-04 Maria Johansson (L) Tjänstgörande ordförande Mårten Svensson Risdal (S) Justerare Christin

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet 2016-03-15 1 (5) Datum 2016-03-15 Kommunala pensionärsrådet Tid 10.15-11.00 Plats kommunhuset, rum 538A Justering av protokoll Justerare är ordföranden Jonas Väst samt Wathier

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet, KPR, REGLEMENTE

Kommunala pensionärsrådet, KPR, REGLEMENTE Kommunala pensionärsrådet, KPR, REGLEMENTE GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25, 113 Dnr: KS 2013/566 Revideras vid varje mandatperiod Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 1/3 Villan, samlingssalen, 2017-04-24 14:00 11-19 Beslutande Christer Johansson (ordf. SON), Göran Blom (PRO), Majken Nielsen (PRO), Arne Nyman (PRO), Lars Hjertén (SPF Seniorerna), Kerstin Thuvesson (SPF

Läs mer

Övriga deltagande: Kia Zacco Verksamhetschef Äldreomsorg

Övriga deltagande: Kia Zacco Verksamhetschef Äldreomsorg 1 Sammanträdesprotokoll 2012-12-10 kl. 10:00 12:00 Kommunala Pensionärsrådet Kommunalkontoret i Bergsjö Beslutande; Åke Bertils (S) Ordförande Elsy Hammar PRO Nils von Elern PRO AnnKristine Hasselvik PRO

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet. Innehåll Innehåll 28 Val av justerare... 35 29 Godkännande av ärendelista... 36 30 Föregående sammanträdesprotokoll... 37 31 Gångbanor och trottoarer... 38 32 Tekniska problem och haverier... 39 33 Önskemål om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Extra sammanträde Kommunala Pensionärsrådet 2013-02-06 1 (6) Plats och tid Mogården, onsdag 6 februari 2013, kl 13:00-15:00 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO Inger Berglund,

Läs mer