Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55"

Transkript

1 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning uppges vid entrén för avprickning i röstlängden. Fullmakt finns på sidan 43 OBS kom i tid, avprickning sker från kl 18,30. Håll i hatten! Det var livliga scener på Årstabarnens dag 1953 Foto från Hans-Erik Braf

2 för Årsta Havsbads samfällighetsförenings årsstämma onsdag 17 april 2013 kl FRÅGA OM STÄMMANS BEHÖRIGA UTLYSANDE 2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN 3 VAL AV SEKRETERARE FÖR STÄMMAN 4 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN, TILLIKA RÖSTRÄKNARE 5 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 7 STYRELSENS BERÄTTELSE, RESULTAT OCH BALANSRÄKNING Se sidan REVISORERNAS BERÄTTELSE Se sidan 13 Revisionsberättelsen är avlämnad till styrelsen, där revisorerna föreslår stämman att fastställa resultat och balansräkningen för år Se sidan BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN Se sidan ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH REVISORER Förslag till stämman att godkänna ersättningar till styrelsen och revisorerna, se sidan STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT FÖR 2013 Styrelsen föreslår stämman a. att godkänna styrelsens förslag till budget för 2013, se sidan och samt förslag till underhållsplan för de närmaste 20 åren, se sidan 16 b. att fastställa att årsavgiften avseende 2013 delas upp i två inbetalningar, se sidan 18 c. att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd för 2013 och att fastställa att avgiften per andel för skötsel och underhåll är 395 kronor, varav en del skall betalas senast den 28 februari och resterande senast den 31 maj 2013, se sidan 17 d. att besluta om flexibelt antal ledamöter enligt styrelsens förslag, se sidan 18 e. att besluta om bompolicy enligt styrelsens förslag, se sidan 19 f. att besluta om kommunal ledningsrätt enligt styrelsens förslag, se sidan 19 g. att besluta om nedläggning av tomma rör enligt styrelsens förslag, se sidan VAL AV ORDFÖRANDE OCH STYRELSELEDAMÖTER Se sidan VAL AV STYRELSESUPPLEANTER Se sidan VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT FÖR SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN OCH DESS VERKSAMHETSOMRÅDEN. Se sidan VAL AV VALBEREDNING, VALBEREDNINGENS RIKTLINJER 16 MOTIONER FRÅN MEDLEMMARNA Motioner och styrelsens förslag till beslut, se sidan ÖVRIGA FRÅGOR 18 MEDDELANDE OM PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLES TILLGÄNGLIGT 19 STÄMMANS AVSLUTANDE sidan 2

3 Styrelsens förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Styrelse Ordförande: Bo Hellberg 1:e vice ordförande: Marianne Rocklind 2:e vice ordförande: Fredrik Löfstedt Kassör: Tomas Isberg Sekreterare: Rickard Wahlberg Ledamöter: Ingela Dahlin (som avgått under året) Mathias Bierfeldt Suppleanter: Börje Johansson, ersättare nr 1 Monika Malaguti, ersättare nr 2 Ingeman Bengtsson, ersättare nr 3 Ingela Widén, ersättare nr 4 Revisorer Den auktoriserade revisionsbyrån Parameter revision fick genom förra årets stämmobeslut uppdraget att utföra revisionen i ÅHS. Förutom Marie Nordlander från Parameter revision valdes: Ordinarie: Suppleanter: Gabriel Bartoletti Carl Johan Dahlberg Helena Lepistö Styrelsen har under 2012 haft 12 styrelsemöten samt en längre arbetsdag under hösten. Ingela Dahlin valde att under hösten lämna styrelsen pga arbetsskäl. Börje Johansson tog då steget upp som ordinarie ledamot. Arbetsutskottet Arbetsutskottet (Au) har rollen att hantera akuta frågor som inte har kunnat vänta till nästa ordinarie styrelsemöte. Mestadels har ärenden hanterats genom mail och telefonsamtal. Au har bestått av Bo Hellberg, Marianne Rocklind, Fredrik Löfstedt, Tomas Isberg och Rickard Wahlberg. Ansvarsfördelning Ledamöter i styrelsen har haft speciella ansvarsområden, utöver det som naturligt följer med befattningen: Bo Hellberg Marianne Rocklind Fredrik Löfstedt Rickard Wahlberg Tomas Isberg Mathias Bierfeldt Börje Johansson Monika Malaguti Ingeman Bengtsson Ingela Widén Planärenden, VA, Mark o Park, Vattenområden, Underhållsplanen Detaljplanen, VA, Havsbladet, Information Hyresavtal o övriga avtal, Försäkringar, bitr. Ekonomiansvarig El (avtal/underhåll), bitr. Sommarvattenansvarig Ekonomiansvarig, Fastighetsregistret Byggnader Kommunikation, Brevlådor o Postboxar, SRV Trafik och Parkering Vägar, Dagvatten, Diken, Snöröjning Ansvarig för Sommarvatten, bitr.trafik o Parkering Verksamhetsområden (f d sektioner) Årsta Havsbads samfällighetsförening har följande verksamhetsområden: Årsta Havsbads Tennisklubb Årsta Havsbads Bastubadarsällskap Hårsfjärdens Båtsällskap sidan 3

4 Verksamhetsområdena, som har sin egen ekonomi och egna medlemsavgifter, har bedrivit verksamhet i likhet med tidigare år. Dess verksamhet skall i första hand finansieras genom avgifter från brukarna. Den som så önskar kan erhålla verksamhetsområdenas årsredovisningar genom att kontakta Samfällighetens styrelse. Förvaltningsberättelse 2012 Under året har sedvanligt löpande underhåll utförts. Det som på förhand såg ut att kunna göra vår likviditet ansträngd var en planerad ombyggnad av bryggan vid Vår Bostads väg (budget drygt 1.2 Mkr). Detta projekt är i skrivande stund precis uppstartat. Dessutom har vi, efter beslut på årsmötet 2012, redan debiterat ut ca halva årsavgiften under februari Likviditeten kan därför för stunden betraktas som god. Resultaträkningen för året återfinns på annan sida i årsmöteskallelsen. Vi kan där notera att resultatet för den löpande driften gick med ett mindre underskott, drygt kr. Av det belopp som avsatts till periodiskt underhåll ( kronor), förbrukades endast en mindre del ( kronor) under året. Resterande del går upp i underhållsfonden. Detaljplanen Haninge kommunfullmäktige beslöt att anta detaljplan för Årsta Havsbad. Planen har överklagats till Länsstyrelsen, Mark- och Miljödomstolen och även till Mark- och Miljööverdomstolen, som i skrivandets stund ännu inte beslutat om prövningsrätt. Planen förväntas vinna laga kraft under Styrelsens VA-grupp träffar regelbundet de tjänstemän på kommunens VA-enhet, som är ansvariga för Årsta Havsbads VA-utbyggnad. Minnesanteckningar från dessa möten läggs ut på samfällighetens hemsida efter varje sådant möte. VA-gruppen har under året haft möten med Fastighetsägarföreningen och Bevarandegruppen för att finna en gemensam syn på VA och detaljplanen och försökt att hitta den minsta gemensamma nämnaren. Syftet har varit att med en gemensam syn stå starkare gentemot kommunen och därigenom kunna påverka de beslut som berör alla fastighetsägare i Årsta Havsbad. Vi hade då med kraft kunnat bevaka majoritetens olika intressen såsom flexibilitet i VA-inkopplingen med sommarvattenlösningar och justerade byggrätter samt likställighet avseende byggrätter inom området för att möjliggöra finansieringen för den enskilde fastighetsägaren. Vi har inte kunnat uppnå en samsyn i dessa så viktiga frågor, då Bevarandegruppen inte vill jämka i byggrättsfrågan, vilket styrelsen beklagar. Löpande underhåll VATTENSYSTEMET Driften av sommarvattensystemet har som tidigare fungerat bra, vattenkvalitén har varit hög. Några avbrott har skett och snabbt åtgärdats. Kostnaden för driften har dock sprungit i väg till drygt kronor för året. Då ingår en hel del extra arbeten för vår entreprenör Sjörensarn. Vi hade ovanligt stora problem vid uppstarten av sommarsäsongen 2012 då det visade sig att ledningar förstörts av tjälen, vilket genererade mycket felsökning, grävarbete och nya kopplingar. Det allmänt blöta sommarhalvåret mjukade upp våra vägar. Biltrafik medför sedan vibrationer som orsakar ledningsbrott. Detta är en annan bidragande orsak till de höga kostnaderna. Alla tappställen för vintervattnet har iordningsställts, i skrivande stund har allt fungerat med några kortare avbrott vid inkörningen av dessa i oktober. Badvattnet har varit av bra kvalité vid de tre provtillfällen som kommunen ålagt oss att göra. Ingela Widén har varit styrelsens huvudansvarige för sommarvattnet. sidan 4

5 MARKUNDERHÅLL Den regniga sommaren 2012 gav växtligheten en ovanligt stor växtkraft som återigen krävde stora insatser så även i år har vi fört en ojämn kamp mot växligheten i området! Vi har under året avslutat sly/buskagerensningar bl. a i stora badparken. Arbetet har även i år förtjänstfullt utförts av Stig Lindqvist och Gunnar Häll. Bortforsling av ris via entreprenör har kostat kr. Blomsterutsmyckningen vid torget sköttes av vår sommarförvaltning som fick en liten utbildning av HSB, som även i år stod för en stor del av blomstren. Drift och Administration mm UTREDNING AV NYTT VA-SYSTEM Stämman 2011 beslöt att tillsätta en VA-grupp som skulle fokusera på inhämtning av fakta och information om rådande förhållanden inom Årsta havsbad. VA-gruppens förslag till Kommunal flexibilitet presenterades i dec Det innebar att ett stort intresse uppkom för att ta del av möjliga alternativa lösningar till LTA. Vi tog fasta på det krav på utåtriktad information som låg i stämmobeslutet, med ambitionen att bjuda in företrädare för olika synsätt för att lösa VAproblematiken. Även företrädare för VA-enheten medverkade under vårens möten 2012 och garanterade således en bred diskussion i frågan där man argumenterade för den inriktning på LTA som kommunen beslutat sig för. Här diskuterades också det krav på flexibla lösningar inom LTA-systemets ram som styrelsen framhållit under hela VA-processen. Med dessa öppna möten avsåg vi att ge en bakgrund till de beslut som fattats, vilka förutsättningar som finns för VA-lösningar i områden som vårt och att bidra till att öka kunskapen hos medlemmarna i denna fråga. En annan viktig faktor i sammanhanget var att kommunen inte visat något större intresse av att finna andra lösningar än det beprövade LTA-systemet, trots att andra alternativ arbetas fram i angränsande kommuner. Vi ville på detta sätt belysa dessa alternativ och lyfta fram vilka styrkor och svagheter som kan finnas med olika förslag. Peter Ridderstolpe från Uppsala drog en stor publik till föreningsgården 19 januari liksom Nils Holmström från Flygt som den 30 januari visade andra LTA-pumpar och brunnar än de som kommunen presenterat. I februari kom Anders Folke från Fors reningsverk och berättade om sin arbetsplats samt de krav och prestanda som verket uppvisar. Mats Johansson från Ecoloop kunde vi lyssna på den 16 februari. Ett intressant och uppskattat möte med Björn Oliviusson, vattenstrateg i kommunen, ägde rum den 7 mars. Carl-Magnus Hagberg presenterade slutligen VAgruppens förslag i Kulturhuset den 22 februari för en intresserad skara. LÖNER OCH MÖTESERSÄTTNINGAR Under året har 60 personer uppburit lön, arvoden och/eller mötesersättningar. Av dessa utgör 23 stycken våra sommarungdomar. Ordförande & 1:e vice Ordförande i samfällighetsföreningen har uppburit ett fast arvode på kr/månad vardera. 2:e vice ordförande samt kassören har fått kr/månad vardera. Styrelsens sekreterare har uppburit ett fast arvode på kr/mötesprotokoll som producerats och skickats ut. Övriga styrelsemedlemmar har erhållit 3.000:-/år som ett grundarvode. Dessa arvoden är beslutade av styrelsen efter den budgetram som årsmötet fastställer för kontot Löner Administration & bokföring. Utöver detta har varje styrelseledamot erhållit 250 kr/möte i enlighet med årsmötesbeslut. Den generella timlönen för arbete med speciella uppdrag (beslutade på styrelsemöte), har i enlighet med beslut på årsmötet legat på 150 kr. Arvodet till föreningens två revisorer utgör totalt kr per revisionsår (beslutat av årsmötet). För alla ovan angivna belopp tillkommer sociala avgifter för föreningen. INFORMATION Samfällighetens medlemstidning Årsta Havsbladet kom åter igen ut med två nummer under sidan 5

6 Richard Roosvall som varit dess redaktör i 21 år valde detta år att trappa ner och endast ta hand om årsmötesutskicket, även det en diger uppgift. En redaktionskommitté har tagit över efter Richard och målsättningen är att ge ut två nummer av Årsta Havsbladet per år. Redaktör är Marianne Rocklind och för form och layout står Claes Andersson. Kommittén består dessutom av skribenterna Ingemar Unge och Carsten Palmaer samt Åsa Andersson som även fotar en hel del. På samfällighetens hemsida kan man läsa vad som händer under Senaste nytt, webbmaster är Pelle Pettersson. Protokollen från VA-möten med kommunens VA-avdelning och styrelsens representanter läggs ut regelbundet liksom sammandrag från styrelsens mötesprotokoll. Våra 8 anslagstavlor står för en stor del av ÅHS information till medlemmarna. Vid årets Skärgårdsråd deltog Ingela Widén och Marianne Rocklind som ÅHS representanter. Det är Försvarsmakten/Amf 1 som varje år inbjuder organisationer och föreningar som verkar utmed hela kusten i länet för att berätta om sin verksamhet samt lyssna till deltagande föreningars synpunkter och aktiviteter. Marianne Rocklind har ansvarat för ÅHS information under året. VÄGUNDERHÅLL & SNÖRÖJNING Kontot för vägunderhåll omfattar främst årligen återkommande underhåll av våra lokala vägar. Vägarna har i år utsatts för stora påfrestningar på grund av den kraftiga nederbörd som kommit, framför allt under den trafiktäta säsongen. Vägbanan har tidvis varit så blöt att någon skrapning inte kunnat genomföras. Potthål och andra skador har reparerats med fyllning av väggrus, främst på de mest trafikerade vägarna. Ingeman Bengtsson har under många år haft ansvaret för Vägunderhåll & snöröjning. TRAFIK & PARKERING P-intäkterna består av två intäktsposter, dels intäkterna från besöksparkeringarna där vi har parkeringsmätare och dels de avgifter medlemmarna själva betalar för att hyra en P-plats av samfälligheten. Numera är vi momsredovisningsskyldiga för den kommersiella verksamheten, varför momskostnader belastar kontot. Sedan 1 november 2012 har vi ett nytt p-bolag, P-service. Ambitionen att sätta upp nya skyltar är fortfarande en ambition. Tillsyningsman Jan Holm har börjat sätta upp en del nya vägskyltar. Styrelsen har samlat in information om var det behöver sättas upp nya skyltar. Arbetet med att sätta upp dessa fortsätter. Stämman 2011 beslöt följande beträffande Trafik- och parkeringspolicy: Styrelsen bifaller att en utredning görs, som lägger ett förslag för beslut på stämman Utredningen leds av styrelsen, och en referensgrupp biträder utarbetandet av en ny trafik- och parkeringspolicy som även omfattar bommars principiella placering. Stämman 2012 antog styrelsens förslag till Parkeringsreglemente. Dock fanns inget förslag om bompolicy, då styrelsen ansåg att det är angeläget att frågan om vägbommars principiella placering studeras mycket noga inte minst för att skydda strandområdena från onödig biltrafik men även andra avstängningar av vägförbindelser i området. Under 2012 har trafikgruppen arbetat fram en bompolicy, som redovisas tillsammans med styrelsens övriga förslag. Styrelsens trafikgrupp fortsätter att arbeta för att ytterligare öka trafiksäkerheten i området med bl a vägbulor. Monika Malaguti ansvarar för detta område sedan föregående stämma. sidan 6

7 DAGVATTEN Det ymniga regnandet under året har än en gång visat på de svagheter och flaskhalsar som vi har i området. Det innebär inte bara att enskilda fastigheter drabbas av blöta och i flera fall översvämmade markytor och källare. Även samfälld mark påverkas förstås, bland annat drabbas vägar av att vattenmängderna tar sig fram på vägytor i stället för i otillräckliga diken eller ledningar. Under kommande verksamhetsår kommer vi därför att tvingas investera i flera åtgärder för att förbättra borttransport av dagvatten. Åtgärderna grundas då dels på gjorda observationer, dels på inspektion av befintliga ledningar. Åtgärder kommer också att krävas av enskilda fastighetsägare i form av ökade krav på lokalt omhändertagande av det regnvatten som härrör från den egna tomten. Vi återkommer med ytterligare information om vad detta kommer att innebära framöver. FÖRENINGSGÅRDEN Tillsyningsman Jan Holm administrerar uthyrningsverksamheten Årsta Havsbads föreningar får nyttja lokalen kostnadsfritt, övriga medlemmar får erlägga hyra mellan kronor beroende av aktivitet. Totalt 75 sammankomster varav : 59 Föreningsmöten 16 Medlemsuthyrningar Intäkterna för 2012, 7200:- går till lokalens underhåll och genererar ett litet överskott. Utöver ovanstående intäkter tillkommer uthyrning av filmteamet ITV som fakturerades direkt till Samfällighetsföreningen. BREVLÅDOR & BOXAR Till våra postboxar på torget finns det fortfarande en liten kö. Ansvarig för brevlådor och postboxar har under året varit Börje Johansson. MEDLEMSREGISTER OCH BOKFÖRING Nytt för året har varit överflyttningen av ansvar för den ekonomiska förvaltningen till EREKO AB. Tidigare har vi hanterat detta helt i egen regi. I den ekonomiska förvaltningen ingår även att hålla föreningens register uppdaterade. Det kan konstateras att medlemmarnas betalningsmoral är tämligen god. Det stora flertalet medlemmar betalar ansvarsfullt årsavgiften senast på förfallodagen. Som vanligt försöker vi att hålla våra medlemsregister aktuella, och där behöver vi er hjälp. Det finns ingen automatisk process som larmar oss om en fastighet byter ägare eller om en ägare byter bokföringsadress. Ni måste hålla oss informerade! FÖRVALTNINGEN Janne Holm har även under detta år skött det vi tidigare kallat sommarförvaltningen. Det är inte längre enbart ett sommarjobb utan även under en stor del av året jobbar Janne åt Samfälligheten. Janne har som vanligt haft hjälp under året av Stig Lindqvist och Gunnar Häll. Under Jannes sjukskrivning har John Holtz vikarierat. I likhet med tidigare år utför förvaltningen en hel del jobb som vi annars hade behövt ta in externa entreprenörer för. Det rör sig om alltifrån bygg- och vvs-jobb till slyröjning och städning. Av detta skäl har vår egen lönekostnad ökat men i gengäld har vi färre fakturor från externa entreprenörer. Vid det kraftiga snöovädret i början av december inkallades ett 15-tal pensionärer boende i Årsta Havsbad för att hjälpa till med snöskottningen vid våra sopkärl så att SRV kunde tömma dem. Dessa pensionärer går under namnet gubbs och utgör en pool att rekrytera från när Janne behöver hjälp inte bara med snöskottning utan även slyröjning och enklare byggnadsarbeten mm. sidan 7

8 Vi har som vanligt kunnat erbjuda många ungdomar från området enklare sommararbete med t ex städning, målning, oljeimpregnering och annat enklare underhåll. Inte mindre än 23 st ungdomar har jobbat med detta under juni-augusti. Lönekostnaden för tillsynsverksamheten har varit: för förvaltningen, kr (exklusive sociala avgifter) för ungdomslaget, kr (exklusive sociala avgifter) Firman John Holtz Allservice har dessutom fakturerat oss kr. KOMMUNALT BIDRAG Vi fick kr som ett driftbidrag från Haninge kommun, som har använts till att delvis finansiera de utgifter vi belastas med i och med alla besök på våra attraktiva badstränder. Man kan se det som att detta bidrag finansierar en del av sommarförvaltningens arbete, samt en del av kostnaderna för renhållningen av våra badplatser. KÖP AV TJÄNSTER FRÅN NÄRSTÅENDE Efter beslut på årsmötet 2011 redovisar vi här de tjänster styrelsen köpt från närstående. Redovisningen görs för att undvika misstroende. Under 2012 har vi köpt förvaltningstjänster från John Holtz Allservice. John hoppade in som sommarföraltare under några veckor när vår ordinarie förvaltare var sjuk. John kunde ställa upp med väldigt kort varsel och gjorde en utmärkt insats. John är son till styrelsemedlem Ingela Widén, men Ingela deltog inte i beslutet att anlita John. BASTUN BRYGGOR El Periodiskt underhåll Bastun har renoverats under året. Hela byggnaden inklusive simskoledelen har målats utvändigt. Den invändiga renoveringen har gjorts grundligt då man rivit väggar, golv och tak så att stommen kunnat synas för att inte bygga in fuktskador. Stommen var i ett betydligt bättre skick än befarat. Nu har vi en förbättrad isolering och ny panel med bakomliggande plywood och gips i väggar och tak samt nytt golv i bastudelen. Då man hållit sig under de budgeterade kr så kommer simskoledelen att få en välbehövlig uppfräschning invändigt inom samma ram. Arbetet har utförts av några av bastusällskapets medlemmar med dess ordförande Sten Norin som hållit i och till stor del utfört arbetet. Den stora insatsen att förnya den yttre delen av Vår Bostads Brygga har skjutits till vintern Ursprunglig planering var att huvuddelen av arbetet skulle utförts under hösten och slutförts under vintern Båtsällskapet har med egen arbetskraft iordningställt en av pålbryggorna i Karlslund vilket sparat stora kostnader åt föreningen. Östra badbryggan: flytbryggan med hopptornet, som drogs iväg ca 25 m vid förra vinterns islossning återställdes av leverantören utan kostnad i god tid före badsäsongen. I samband med detta förstärktes flytbryggans förankringar. Alla strandskyddsärenden är nu klara och godkända av Haninge kommun så de arbetena kan utföras under Prisuppgifter håller på att inhämtas för komplettering av vägbelysningen på några platser inom området som planeras att genomföras. En viss översyn och kompletteringar har utförts på båtklubbhusets elinstallationer vid Karlslund. Vid renoveringen av bastun har kompletteringar av elinstallationer och el central utförts. I övrigt har normalt underhåll genomförts på föreningens elanläggningar under året. sidan 8

9 Balansräkning per Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa 3 632, ,04 Nordea (Plusgiro & Föreningskonto) , ,36 Nordea Sparkonto , ,67 Skattekontot -685,00-12,00 Medlemsfordringar 0, ,00 Fordran på Årsta Havsbads Tennisklubb ( - se not 1) , ,00 Diverse kortfristiga fordringar , ,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ,00 Summa omsättningstillgångar , ,99 Anläggningstillgångar Inventarier ( - se not 2) 1,00 1,00 Summa tillgångar , ,99 Skulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter , ,00 Skuld till Stugägareföreningen 455,00 0,00 Förskottsbetalda lägenhetshyror , ,00 Upplupen moms , ,00 Upplupen skatt & sociala avgifter , ,00 Summa skulder , ,00 Eget kapital Underhållsfond , ,88 Förändring underhållsfond , ,50 Årets resultat , ,39 Summa eget kapital , ,99 Summa skulder och eget kapital , ,99 Nuvarande räntevillkor Nordea PlusGiro & Föreningskonto: 0,00% Nordea Sparkonto: 1,15 % på belopp som är innestående en hel månad Noteringar: 1) Räntefritt lån med ambitionen att Årsta Havsbads Tennisklubb betalar av :-/år under 20 år. 2) Inventarieförteckning är upprättad av styrelsen. Bokfört värde är symboliskt 1:-. sidan 9

10 Resultaträkning och budget 2013 Driftsintäkter Utfall 2011 Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Medlemsintäkter (andelar) , , , ,00 Hyresintäkter , , , ,00 Parkeringsintäkter , , , ,00 Kommunala bidrag , , , ,00 Ränteintäkter ,91 0, , ,00 Annonsintäkter , , , ,00 Ersättning för rättegångskostnader (=vunnet mål) ,00 0,00 Återbetalning av moms för byggkostnader , ,00 Båtsektionens avsättning till underhållsfonden , , , ,00 Diverse intäkter 4 742, , , ,00 Summa driftsintäkter , , , ,00 Driftskostnader Löpande Underhåll Vattensystem , , , ,00 Löpande Underhåll Diken, dagvatten , , , ,00 Löpande Underhåll Byggnader , , , ,00 Löpande Underhåll Vägar , , , ,00 Löpande Underhåll Mark, vattenområden , , , ,00 Löpande Underhåll Bryggor 6 170, , , ,00 Löpande Underhåll & förbrukning El , , , ,00 Utredningar nytt VAsystem/anläggningsbeslut 0, , , ,00 Trafikåtgärder och parkering , , , ,00 Snöröjning , , , ,00 Renhållning, sopor&latrin , , , ,00 Information och trycksaker , , , ,00 Kontorsmaterial, data, porto mm , , , ,00 Försäkringar , , , ,00 Förbrukningsinventarier , , , ,00 Driftskostnader för förvaltningen , , , ,00 Löner - styrelsearvoden , , , ,00 Löner - förvaltningen , , , ,00 Löner - sommarungdom , , , ,00 Löner - övrig egen personal , , , ,00 Mötesersättningar , , , ,00 Milersättningar 2 169, , , ,00 Sociala avgifter , , , ,00 Köpta tjänster - förvaltningen ,00 Köpta tjänster, databassökn, bankavgifter mm , , , ,00 Köpt tjänst - ekonomisk administration , , ,00 Köpt tjänst - revision ,00 0, ,00 Stämmor, möten, representation , , , ,00 sidan 10

11 Kostnader för extra stämma, februari ,00 0,00 Räntekostnader för utnyttjad kredit ,21 0,00 Diverse kostnader 5 947, , , ,00 Avsättning till underhållsfond enligt plan , , , ,00 Summa driftkostnader , , , ,00 Årets Resultat , , , ,00 Kostnader för periodiskt underhåll Vattensystemet , , , ,00 Diken, dagvatten 0, ,00 0, ,00 Byggnader - Restaurangen ,00 0,00 0,00 0,00 Övriga Byggnader , , , ,00 Vägar 0,00 0,00 0, ,00 Mark, vattenområden 6 840,00 0, , ,00 Bryggor , , , ,00 Summa periodiskt underhåll , , , ,00 Utnyttjad avsättning till underhållsfond , , , ,00 Årets uttag ur underhållsfond, utöver avsättning 0, ,00 0, ,00 sidan 11

12 Styrelsen för Årsta Havsbads samfällighetsförening verksamhetsåret 2012 sidan 12

13 sidan 13

14 Verksamhetsplan/Budgetkommentarer Med styrelsens budgetförslag planeras för en ökad årsavgift till 395 kronor/andel. En ökning med 15 kr från föregående år. Kostnaden för det periodiska underhållet planeras till kr enligt bilagt budgetförslag. Vi kommer att ha en löpande drift på en ökad nivå än de senaste åren. Det är vattensystemet och vägarna som på underhållssidan drar iväg men vi gör inget utöver det som är akut med tanke på indragningen av kommunalt VA i området. Anläggningsbeslutet som ska tas ger oss ökade mötes- och utredningskostnader. Löpande underhåll för vägar har dragit iväg som en följd av allt regnande och med vinterns rika snöande så befarar vi en hög kostnad Parkmark och vattensystemet försöker vi hålla på en ekonomisk rimlig nivå. Som tillsyningsmän kommer Jan Holm vara tillsammans med Leif Söderberg, vilka ersätter rollen som sommarförvaltare. Vi räknar med att även 2013 ha ett 25-tal ungdomar i arbete under sommarperioden. EREKO kommer att fortsätta arbetet med vår ekonomiska förvaltning. Kostnaden kommer att bli högre för 2013 än för 2012 beroende på att vi nu fakturerar medlemmarna i två omgångar. Nedan kommenteras speciellt de poster i vårt budgetförslag som kommer att prägla verksamhetsåret Man bör då komma ihåg att en stor del av verksamheten omfattar mer eller mindre fasta kostnader, som inte är så enkla att påverka. Förvaltningen Förvaltningen består av både praktiska och administrativa arbetsuppgifter. Styrelsen har traditionellt skött den senare men under senaste året har vi adjungerat bl.a. Göran Johansson i VA frågan och Kent Melander i bygglov och strandskyddsfrågor. Vi kommer fortsättningsvis jobba på det sättet fram till det nya anläggningsbeslutet. Sen får vi besluta hur vi går vidare. Den praktiska delen kommer att skötas av våra två tillsyningsmän och frivilligstyrkan, även kallad Gubbs, som är tillgängliga året runt för olika sysslor. Till det så har vi våra sommarungdomar, som gör de traditionella sysslorna för sommarungdomarna. Byggnader Bastubyggnaden är i det närmaste klar och gick så bra ekonomiskt att även simlärarlokalen får en uppfräschning invändigt. Utvändigt är hela byggnaden klar. Dansbanans orkesterbyggnad planerar vi att renovera och samtidigt göra om så att ett förrådsutrymme skapas för utrustning till aktiviteterna. Även föreningsgården och museistugan ska få mindre uppfräschningar. Mark, park och torget Fotbollsplanen vid Idrottsvägen ska hyvlas av och få ett nytt grusskikt inför årets säsong. Vi använder de gamla massorna till att fylla ut en plan yta för basketkorgarna. Stängslet till fotbollsplanen kommer samtidigt att repareras. Strandpromenaden från Båtstigen till parken anläggs tillsammans med närboendes arbetsinsats. sidan 14

15 El Kompletteringen av belysningen planeras att ske detta år istället för 2012, p.g.a att det har varit svårt att få in anbud på kompletteringen vid brevlådorna vid Karlslund, Videnäsvägen och Runda plan. Besiktningen av stolpbeståndet kommer vi att utföra samtidigt. I övrigt normalt underhåll av samfällighetens el-anläggningar och översyn av belysningsanläggningen. Bryggor Den brygginvestering som beslutades vid årsmötet 2012, blev aldrig klar under 2012 utan arbetet påbörjades först i februari Detta innebär att denna kostnad hamnar på 2013 års budget (1.4 Mkr). Eftersom vi hinner att få in likvida medel från medlemmarna redan under februari, så behöver vi dock inte lånefinansiera insatsen. Dagvatten Dagvattensystemet är slitet och kommer delvis att renoveras där det inte krockar med kommande kommunala VA ledningar, där blir åtgärderna samordnade. Vi har budgeterat totalt kr enligt en utredningsplan som gjorts. Först inspektion med filmning och där efter beslut om åtgärds-val på respektive rörsträcka utifrån utredningens alternativ. Nytt anläggningsbeslut Under 2013 kommer arbetet inför det nya anläggningsbeslutet att påbörjas. Då det kommunala vatten- och avloppssystemet dras in i området, så ändras förutsättningarna för vårt gemensamma vatten och infiltrationsanläggningar. Vi har sedan tidigare gått in med en begäran till Lantmäteriet om omprövning av nuvarande beslut med anledning av förändringarna. Vi har nu möjlighet att fundera över helheten om det är saker vi vill ändra på. För att förankra vad vi vill kommer styrelsen att hålla informationsträffar där vår Lantmätare Hans Rosén kommer att medverka. För att kunna förbereda underlag till möten och gå igenom inkomna förslag, så kommer en grupp att tillsättas som ska jobba med frågan. Gruppen kommer att ledas av styrelsen men ska även bestå av medlemmar. Vi har därför i budgeten avsatt kr för utrednings- och möteskostnader. Slutligen är det lantmäteriet som beslutar i frågan.. Förberedelse för framtida behov När nu nästan alla vägar grävs upp får vi frågan från kommunen om vi vill samordna nedläggning av tomrör för framtida el, tele och data kommunikation. I skrivande stund har vi inte fått in pris på vad det kostar men har det till stämman. Vi måste alltså ta beslut om vår framtid i vissa delar innan anläggningsbeslutet tas, för då är den kommunala upphandlingen redan klar. VA-anslutningskostnader för ÅHS För de anläggningsavgifter som samfällighetsföreningen måste betala och i samband med anslutningen bygga om berörda byggnader avser styrelsen att det ska lånefinansieras. På det sättet belastas framtida brukare, då det är helt nya investeringar som inte ska belasta dagens samfällighetsavgift. Det skulle bli fallet om vi tog in den investeringen i dagens underhålls- och förnyelsefond. Hantering av föreningens eventuella likviditetsbehov / lån Styrelsen vill bekräfta föregående års stämmobeslut att det gäller löpande framöver, då förra årets stämma biföll styrelsens förslag till att uppta lån/kredit med tilläggsyrkandet att begränsa nivån för ett lån/kredit till max 1,5 miljon kronor. sidan 15

16 Underhållsplan för Årsta Havsbad år Periodisktunderhåll /förnyelsefond Periodiskt underhåll utförs med längre periodicitet än ett år. Syftet är att återställa befintligt till ursprunglig funktion. Allt räknat i Kkr UH PLAN FÖR HELA ÅHS BRYGGOR HBS ÅHS Totalt BYGGNADER MARK,PARK OCH TORGET VA ANLÄGGNING VÄGAR DIKEN, DAGVATTEN Totalt underhåll per år/ uttag ur fond Avsättningar från tidigare år Total Årlig avsättning till fond Fortsättn.UH PLAN FÖR HELA ÅHS BRYGGOR HBS ÅHS Totalt BYGGNADER MARK,PARK OCH TORGET 608 VA ANLÄGGNING 310 VÄGAR DIKEN, DAGVATTEN Totalt underhåll per år/ uttag ur fond Avsättningar från tidigare år Total Årlig avsättning till fond sidan 16

17 Förslag till ersättningar till styrelse och revisorer 1. Arvode för föreningens administration kr, vilket innebär en höjning med kr. Senaste höjning var 2009 från till kr. 2. Mötesersättning om 250 kr per styrelsemöte, och annat protokollfört möte, för styrelsens ledamöter och suppleanter (oförändrat). 3. Arvode till föreningsvald revisor kr (oförändrat) 4. Parameter revision med löpande räkning. Normal revision beräknas till c:a kr. 5. Timarvode 150 kr kan efter styrelsebeslut utgå för speciella uppdrag utöver renodlat styrelsearbete (oförändrat). Ovan nämnda belopp är exklusive sociala avgifter. I resultaträkningen redovisas alla sociala avgifter för föreningen på ett separat konto. Styrelsens förslag till årsstämman 2013 Debiteringslängd för Årsta Havsbads samfällighetsförening Total utdebitering blir kr fördelat med 395 kronor per andel på totalt 7387 andelar. Det innebär en höjning med 15 kr per andel från föregående år. Beloppet skall fördelas på samfällighetsföreningens medlemmar på så sätt som framgår av debiteringslängden, som hålls tillgänglig vid årsmötet. En kopia kan på begäran erhållas av föreningens kassör. (Den är f n 38 A4-sidor lång och skickas därför inte automatiskt ut till alla medlemmar.) Fakturor avseende årets debitering kommer att delas upp på två tillfällen. Första delbetalningen (190:-/andel) skall betalas senast 28/2, och hela avgiften skall sedan vara slutbetald senast den 31 maj Beloppet skall sättas in på samfällighetens postgirokonto Påminnelseavgift om 50 kr kommer att debiteras för förfallen obetald faktura. Fakturor som ej betalas efter påminnelse överlämnas till Kronofogdemyndigheten. (Debiteringslängden är i grunden upprättad i enlighet med beslut om andelstal för underhåll vid förrättningssammanträdet den 13 juli Under årens lopp har dock debiteringslängden förändrats då nya fastigheter tillkommit och andra försvunnit genom sammanslagningar av flera fastigheter.) Styrelsen föreslår årsstämman besluta - att debiteringen av andelsavgifter avseende 2013 skall ske med 395 kronor per andel, som i sin helhet ska vara betald med sista betalningsdag 31 maj sidan 17

18 Fortsättning styrelsens förslag till årsstämman 2013 Styrelsens förslag till stadgeändring om flexibelt antal ledamöter och suppleanter. I våra stadgar under 5 Styrelse står Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och fyra suppleanter. Allt fler uppgifter kommer att läggas på förvaltningen och på sikt minskar då behovet av en arbetande styrelse. Dessutom finns det svårigheter att rekrytera medlemmar, som har den tid som krävs för att sitta i en arbetande styrelse. Genom en stadgeändring finns möjligheten till flexibilitet i antalet ledamöter och suppleanter i framtiden. Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om följande text i stadgarna: Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter samt minst två och högst fyra suppleanter Styrelsens förslag till beslut gällande fakturering av årsavgifterna Årsmötet 2012 beslutade, efter förslag från styrelsen, att avgifterna för 2013 skulle delas upp i två debiteringar, varav den första inbetalningen skulle ske med sista betalningsdag (vilket är genomfört). Den andra inbetalningen skulle debiteras ut under hösten Nu har det visat sig att förslaget innebär vissa praktiska problem, eftersom vi samfakturerar årsavgiften med andra avgifter (parkeringsavgifter, båtplatsavgifter och stugägareföreningens årsavgift). Faktureringen av båtplatsavgifter görs helt enkelt bäst i maj, eftersom det är först då som fördelningen av båtplatser är någorlunda klar. Därför återkommer vi nu med ett reviderat förslag. Förslaget innebär att utdebiteringen/faktureringen fortfarande sker vid två tillfällen under året men att perioderna ändras sker den andra utdebiteringen i maj med sista betalningsdag 31 maj. - Fr o m år 2014 och framåt sker den första utdebiteringen i maj (sista betalningsdag 31 maj) och den andra utdebiteringen i november (sista betalningsdag 30 november) På maj-fakturan faktureras även övriga avgifter (parkering/båt/stugägareförening mm) Styrelsen föreslår årsstämman besluta - att utdebiteringen av årsavgifter sker enligt ovanstående förslag. sidan 18

19 Styrelsens förslag till Bompolicy Bommar ska finnas för att öka trafiksäkerheten på och omkring områdets vägar och på andra riskområden som t ex vid våra badstränder. Bommarnas uppgift är att i vissa fall stoppa biltrafik och i andra fall begränsa biltrafik på vägarna. Detta för att öka säkerheten för alla som rör sig i området. Bommens placering beslutas av styrelsen med hänsyn till trafiksäkerheten. Ur trafiksäkerhetssynpunkt bör trafiken vid badstränderna minimeras. Tillgängligheten för räddningstjänsten får inte äventyras av hindrande bilar. Transport till och från stranden är tillåten i särskilda fall t ex vid rörelsehinder men parkering är inte tillåten. Bommarna låses med kodlås och räddningstjänstens lås. Koder till bommarna finns tillgängliga hos båtklubben, tillsyningsmannen och medlemmar i styrelsen. Koderna bytes av tillsyningsmannen på uppdrag av styrelsen. Styrelsen föreslår årsstämman besluta - att anta förslaget till bompolicy. Styrelsens förslag till beslut om kommunal ledningsrätt Bakgrund När kommunen drar det kommunala vatten- och avloppssystemet genom området till alla fastigheter måste ledningarna till största delen gå på samfälld mark. Det medför att vi måste ge kommunen via avtal ledningsrätt för all framtid. Det rör sig om två avtal. Ett för mark som gäller nästan uteslutande alla våra vägar. Det andra avtalet berör en sträcka i Horsfjärden, där en vattenledning går från Vitså in över vårt vatten vidare ut genom sundet mellan St Huvudholmen och Alvsta Långholmar. Styrelsen föreslår årsstämman besluta att Årsta Havsbads samfällighetsförening ska ge Haninge kommun ledningsrätter för all framtid och uppdra till styrelsen att teckna dessa avtal. Styrelsens förslag till beslut om nedläggning av tomma rör Bakgrund I samband med att kommunen lägger ned VA-systemet i våra vägar fram till varje fastighet, så har vi erbjudits att samtidigt lägga tomma rör för el, tele och datakommunikation i de uppgrävda rörgravarna. Kostnaden blir avsevärt mycket lägre än om vi i en framtid ska lägga nytt själva. Vi för parallellt förhandlingar med Vattenfall och Telia om rätten till dessa rör samt en eventuell leverantör av datakommunikation. Styrelsen föreslår årsstämman besluta att ge styrelsen i uppdrag att förhandla fram villkor för tomrörsdragningen och att ge Haninge kommun i uppdrag att man i sin upphandling tar in kostnaden särredovisad för tomrörsläggningen. sidan 19

20 Valberedningens förslag till ordförande, styrelse och revisorer för år 2013 Bakgrund: Valberedningens ambition med framtagandet av föreliggande förslag är en styrelse med många olika goda kompetenser i olika åldrar, boende på olika platser i området. Ordförande, styrelseledamöter och ordinarie revisorer ska enligt stadgarna väljas för en tid av två år. Styrelse- och revisorssuppleanter samt den externa revisorn ska väljas för en tid av ett år. För att få en saxad avgång bör högst fyra av de ordinarie ledamöterna väljas på två år. 1. Bo Hellberg, som varit ordförande har ett år kvar. 2. Ledamöterna Rickard Wahlberg och Fredrik Löfstedt har ett år kvar. 3. Marianne Rocklind föreslås till omval för två år 4. Ingela Widen och Monika Malaguti (tidigare suppleanter) föreslås som nya ledamöter för en tid av två år. 5. Mathias Bierfeldt föreslås till omval för ett år. 6. Ingeman Bengtsson, Börje Johansson, Bertil Lindborg och Anna Pettersson föreslås till suppleanter för ett år. Nedan framgår valberedningens förslag till kandidater i fetstil till de val som ska göras på 2013 års stämma, samt kandidaternas mandattider. Valberedningen förslag: Ordförande Bo Hellberg 1 år kvar Ledamot Marianne Rocklind Omval för 2 år Ledamot Rickard Wahlberg 1 år kvar Ledamot Fredrik Löfstedt 1 år kvar Ledamot Ingela Widen Nyval för 2 år Ledamot Monika Malaguti Nyval för 2 år Ledamot Mathias Bierfeldt Omval för 1 år Suppleant Börje Johansson Omval för 1 år Suppleant Anna Pettersson Nyval för 1 år Suppleant Bertil Lindborg Nyval för 1 år Suppleant Ingeman Bengtsson Omval för 1 år Parameter revision Marie Nordlander Omval för 1 år Revisor Gabriel Bartoletti Omval för 2 år Revisorssuppleant Carl Johan Dahlberg Omval för 1 år Valberedningen har bestått av Bengt Andersson (sammankallande), Cathrine Johansson, Karin Marcus, Gunnar Bäck och Lars-Otto Frick. sidan 20

Hans Rosén från Lantmäteriet informerade om förslaget till det nya anläggningsbeslutet för Årsta Havsbad.

Hans Rosén från Lantmäteriet informerade om förslaget till det nya anläggningsbeslutet för Årsta Havsbad. Sid1(5) Hans Rosén från Lantmäteriet informerade om förslaget till det nya anläggningsbeslutet för Årsta Havsbad. Ordförande Bo Hellberg öppnade mötet. 1 Stämmans behöriga utlysande Då handlingarna skickades

Läs mer

i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman.

i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman. Årsta Havsbads samfällighetsfiirening Stiimmoprotokoll 22 april 20 5, Åsö Gymnasium, Stockholm sid 1(s) Representanter från Telia Öppen Fiber informerade kort om möjlighet till att dra in fiber till fastighet

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening Protokoll fört vid Årsstämma 2015 2016 med Fågelsudds Samfällighetsförening Datum: 2016-07-24 Mötesplats: Slakmöre Bygdegård 1 Mötets öppnande Samfällighetens ordförande Anders Elowson hälsar alla närvarande

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478 Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Styrelsen får härmed för verksamhetsåret 2014 avlägga följande årsredovisning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen har framtagits enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Mollösunds samfällighetsförening

Mollösunds samfällighetsförening 1 Mollösunds samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 14 juli 2012 kl. 15 16.15. Plats: Änggården, Mollösund. Antal närvarande: 14 delägarfastigheter var företrädda

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015 Bostadsrättsföreningen Sida 1 av 7 Tid 2015-05-06, kl 19:00 Plats Aulan, Åsö gymnasium Stämman öppnas Bostadsrättsföreningens ordförande Martin Samuelsson öppnar stämman och lämnar ordet till Ove Schramm.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

Resarö Vägförening 2011-02-28

Resarö Vägförening 2011-02-28 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndag 28 mars 2011 kl 19.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Ordinarie årsmöte 2014

Ordinarie årsmöte 2014 Dagordning: Ordinarie årsmöte 2014 TID: 2013-09-11 (torsdag) kl 19.00 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA BERGSJÖPLATÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetslokalen 2015-03-25 kl.1900 OBSERVERA!!! Om ni är två ägare till Er fastighet och endast en ägare kan komma till årsstämman, måste

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel.

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel. Protokoll årsmöte 15 juli 2012 Kebals vägförening. Tid:10.00 Plats: Folkets hus Strömstad. Närvarande: Närvarolista är bilagd originalprotokoll. 1 Mötet öppnas av ordförande Per Thorsell och han gör en

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18.

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18. Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 20 april 2013. 1 Stämman öppnas Stämman öppnades av Samfällighetsföreningens ordförande Anders Ekman som hälsade

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2013-09-28 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2013-09-28 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2013-09-28 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsade medlemmarna välkomna varefter han förklarade mötet öppnat.

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 INNEHÅLL 1. Förvaltningsberättelse 2. Föreningsstämma 3. Styrelse 4. Räkenskapsår

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00. Närvarande: 88 deltagare.

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2010 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Kolviks samfallighetsforening

Kolviks samfallighetsforening Kolviks samfallighetsforening Protokoll fran arsmote 2009 Plats: Stora Hemmestaskolans matsal Tid: Sondagen den 15 februari 2009 kl. 10.00 Motets oppnande Ordforande Lars Ahlenfalk halsade alia valkomna

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2013-06-13 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 13 juli 2013 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Godkännande

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Resarö Vägförening 2009-02-25

Resarö Vägförening 2009-02-25 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte lördag 21 mars 2009 kl 10.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Förslag inför höstens stämma 2012 1 Firma Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. 2 Föreningens

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013. KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013. Årsmöte äger rum i matsalen i Brunns skola Idrottshallen, Ingarö

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

STADGAR FÖR Föreningen Gnisvärd och Tofta strand

STADGAR FÖR Föreningen Gnisvärd och Tofta strand STADGAR FÖR Föreningen Gnisvärd och Tofta strand 1 Organisationen Föreningen Gnisvärd och Tofta strand bildades den 29 juli 2014. Föreningen är bildad under svensk rätt och tillämpningen och tolkningen

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Samfällighetens ordförande Robert Berglund öppnade stämman ca kl och hälsade alla välkomna.

Samfällighetens ordförande Robert Berglund öppnade stämman ca kl och hälsade alla välkomna. Protokoll från ordinarie stämma för Samfälligheten Tallkobben Tid och plats: den 31 mars 2014, kl. 19.00, i f.d. Jordbromalm skolans aula. Närvarande: 99 medlemmar och 14 fullmakter (totalt 113 röster)

Läs mer

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 Stadgar för: Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 1 Föreningens namn Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening. 2 Föreningens säte Grästorps kommun,

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer