Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55"

Transkript

1 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning uppges vid entrén för avprickning i röstlängden. Fullmakt finns på sidan 43 OBS kom i tid, avprickning sker från kl 18,30. Håll i hatten! Det var livliga scener på Årstabarnens dag 1953 Foto från Hans-Erik Braf

2 för Årsta Havsbads samfällighetsförenings årsstämma onsdag 17 april 2013 kl FRÅGA OM STÄMMANS BEHÖRIGA UTLYSANDE 2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN 3 VAL AV SEKRETERARE FÖR STÄMMAN 4 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN, TILLIKA RÖSTRÄKNARE 5 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 7 STYRELSENS BERÄTTELSE, RESULTAT OCH BALANSRÄKNING Se sidan REVISORERNAS BERÄTTELSE Se sidan 13 Revisionsberättelsen är avlämnad till styrelsen, där revisorerna föreslår stämman att fastställa resultat och balansräkningen för år Se sidan BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN Se sidan ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH REVISORER Förslag till stämman att godkänna ersättningar till styrelsen och revisorerna, se sidan STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT FÖR 2013 Styrelsen föreslår stämman a. att godkänna styrelsens förslag till budget för 2013, se sidan och samt förslag till underhållsplan för de närmaste 20 åren, se sidan 16 b. att fastställa att årsavgiften avseende 2013 delas upp i två inbetalningar, se sidan 18 c. att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd för 2013 och att fastställa att avgiften per andel för skötsel och underhåll är 395 kronor, varav en del skall betalas senast den 28 februari och resterande senast den 31 maj 2013, se sidan 17 d. att besluta om flexibelt antal ledamöter enligt styrelsens förslag, se sidan 18 e. att besluta om bompolicy enligt styrelsens förslag, se sidan 19 f. att besluta om kommunal ledningsrätt enligt styrelsens förslag, se sidan 19 g. att besluta om nedläggning av tomma rör enligt styrelsens förslag, se sidan VAL AV ORDFÖRANDE OCH STYRELSELEDAMÖTER Se sidan VAL AV STYRELSESUPPLEANTER Se sidan VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT FÖR SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN OCH DESS VERKSAMHETSOMRÅDEN. Se sidan VAL AV VALBEREDNING, VALBEREDNINGENS RIKTLINJER 16 MOTIONER FRÅN MEDLEMMARNA Motioner och styrelsens förslag till beslut, se sidan ÖVRIGA FRÅGOR 18 MEDDELANDE OM PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLES TILLGÄNGLIGT 19 STÄMMANS AVSLUTANDE sidan 2

3 Styrelsens förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Styrelse Ordförande: Bo Hellberg 1:e vice ordförande: Marianne Rocklind 2:e vice ordförande: Fredrik Löfstedt Kassör: Tomas Isberg Sekreterare: Rickard Wahlberg Ledamöter: Ingela Dahlin (som avgått under året) Mathias Bierfeldt Suppleanter: Börje Johansson, ersättare nr 1 Monika Malaguti, ersättare nr 2 Ingeman Bengtsson, ersättare nr 3 Ingela Widén, ersättare nr 4 Revisorer Den auktoriserade revisionsbyrån Parameter revision fick genom förra årets stämmobeslut uppdraget att utföra revisionen i ÅHS. Förutom Marie Nordlander från Parameter revision valdes: Ordinarie: Suppleanter: Gabriel Bartoletti Carl Johan Dahlberg Helena Lepistö Styrelsen har under 2012 haft 12 styrelsemöten samt en längre arbetsdag under hösten. Ingela Dahlin valde att under hösten lämna styrelsen pga arbetsskäl. Börje Johansson tog då steget upp som ordinarie ledamot. Arbetsutskottet Arbetsutskottet (Au) har rollen att hantera akuta frågor som inte har kunnat vänta till nästa ordinarie styrelsemöte. Mestadels har ärenden hanterats genom mail och telefonsamtal. Au har bestått av Bo Hellberg, Marianne Rocklind, Fredrik Löfstedt, Tomas Isberg och Rickard Wahlberg. Ansvarsfördelning Ledamöter i styrelsen har haft speciella ansvarsområden, utöver det som naturligt följer med befattningen: Bo Hellberg Marianne Rocklind Fredrik Löfstedt Rickard Wahlberg Tomas Isberg Mathias Bierfeldt Börje Johansson Monika Malaguti Ingeman Bengtsson Ingela Widén Planärenden, VA, Mark o Park, Vattenområden, Underhållsplanen Detaljplanen, VA, Havsbladet, Information Hyresavtal o övriga avtal, Försäkringar, bitr. Ekonomiansvarig El (avtal/underhåll), bitr. Sommarvattenansvarig Ekonomiansvarig, Fastighetsregistret Byggnader Kommunikation, Brevlådor o Postboxar, SRV Trafik och Parkering Vägar, Dagvatten, Diken, Snöröjning Ansvarig för Sommarvatten, bitr.trafik o Parkering Verksamhetsområden (f d sektioner) Årsta Havsbads samfällighetsförening har följande verksamhetsområden: Årsta Havsbads Tennisklubb Årsta Havsbads Bastubadarsällskap Hårsfjärdens Båtsällskap sidan 3

4 Verksamhetsområdena, som har sin egen ekonomi och egna medlemsavgifter, har bedrivit verksamhet i likhet med tidigare år. Dess verksamhet skall i första hand finansieras genom avgifter från brukarna. Den som så önskar kan erhålla verksamhetsområdenas årsredovisningar genom att kontakta Samfällighetens styrelse. Förvaltningsberättelse 2012 Under året har sedvanligt löpande underhåll utförts. Det som på förhand såg ut att kunna göra vår likviditet ansträngd var en planerad ombyggnad av bryggan vid Vår Bostads väg (budget drygt 1.2 Mkr). Detta projekt är i skrivande stund precis uppstartat. Dessutom har vi, efter beslut på årsmötet 2012, redan debiterat ut ca halva årsavgiften under februari Likviditeten kan därför för stunden betraktas som god. Resultaträkningen för året återfinns på annan sida i årsmöteskallelsen. Vi kan där notera att resultatet för den löpande driften gick med ett mindre underskott, drygt kr. Av det belopp som avsatts till periodiskt underhåll ( kronor), förbrukades endast en mindre del ( kronor) under året. Resterande del går upp i underhållsfonden. Detaljplanen Haninge kommunfullmäktige beslöt att anta detaljplan för Årsta Havsbad. Planen har överklagats till Länsstyrelsen, Mark- och Miljödomstolen och även till Mark- och Miljööverdomstolen, som i skrivandets stund ännu inte beslutat om prövningsrätt. Planen förväntas vinna laga kraft under Styrelsens VA-grupp träffar regelbundet de tjänstemän på kommunens VA-enhet, som är ansvariga för Årsta Havsbads VA-utbyggnad. Minnesanteckningar från dessa möten läggs ut på samfällighetens hemsida efter varje sådant möte. VA-gruppen har under året haft möten med Fastighetsägarföreningen och Bevarandegruppen för att finna en gemensam syn på VA och detaljplanen och försökt att hitta den minsta gemensamma nämnaren. Syftet har varit att med en gemensam syn stå starkare gentemot kommunen och därigenom kunna påverka de beslut som berör alla fastighetsägare i Årsta Havsbad. Vi hade då med kraft kunnat bevaka majoritetens olika intressen såsom flexibilitet i VA-inkopplingen med sommarvattenlösningar och justerade byggrätter samt likställighet avseende byggrätter inom området för att möjliggöra finansieringen för den enskilde fastighetsägaren. Vi har inte kunnat uppnå en samsyn i dessa så viktiga frågor, då Bevarandegruppen inte vill jämka i byggrättsfrågan, vilket styrelsen beklagar. Löpande underhåll VATTENSYSTEMET Driften av sommarvattensystemet har som tidigare fungerat bra, vattenkvalitén har varit hög. Några avbrott har skett och snabbt åtgärdats. Kostnaden för driften har dock sprungit i väg till drygt kronor för året. Då ingår en hel del extra arbeten för vår entreprenör Sjörensarn. Vi hade ovanligt stora problem vid uppstarten av sommarsäsongen 2012 då det visade sig att ledningar förstörts av tjälen, vilket genererade mycket felsökning, grävarbete och nya kopplingar. Det allmänt blöta sommarhalvåret mjukade upp våra vägar. Biltrafik medför sedan vibrationer som orsakar ledningsbrott. Detta är en annan bidragande orsak till de höga kostnaderna. Alla tappställen för vintervattnet har iordningsställts, i skrivande stund har allt fungerat med några kortare avbrott vid inkörningen av dessa i oktober. Badvattnet har varit av bra kvalité vid de tre provtillfällen som kommunen ålagt oss att göra. Ingela Widén har varit styrelsens huvudansvarige för sommarvattnet. sidan 4

5 MARKUNDERHÅLL Den regniga sommaren 2012 gav växtligheten en ovanligt stor växtkraft som återigen krävde stora insatser så även i år har vi fört en ojämn kamp mot växligheten i området! Vi har under året avslutat sly/buskagerensningar bl. a i stora badparken. Arbetet har även i år förtjänstfullt utförts av Stig Lindqvist och Gunnar Häll. Bortforsling av ris via entreprenör har kostat kr. Blomsterutsmyckningen vid torget sköttes av vår sommarförvaltning som fick en liten utbildning av HSB, som även i år stod för en stor del av blomstren. Drift och Administration mm UTREDNING AV NYTT VA-SYSTEM Stämman 2011 beslöt att tillsätta en VA-grupp som skulle fokusera på inhämtning av fakta och information om rådande förhållanden inom Årsta havsbad. VA-gruppens förslag till Kommunal flexibilitet presenterades i dec Det innebar att ett stort intresse uppkom för att ta del av möjliga alternativa lösningar till LTA. Vi tog fasta på det krav på utåtriktad information som låg i stämmobeslutet, med ambitionen att bjuda in företrädare för olika synsätt för att lösa VAproblematiken. Även företrädare för VA-enheten medverkade under vårens möten 2012 och garanterade således en bred diskussion i frågan där man argumenterade för den inriktning på LTA som kommunen beslutat sig för. Här diskuterades också det krav på flexibla lösningar inom LTA-systemets ram som styrelsen framhållit under hela VA-processen. Med dessa öppna möten avsåg vi att ge en bakgrund till de beslut som fattats, vilka förutsättningar som finns för VA-lösningar i områden som vårt och att bidra till att öka kunskapen hos medlemmarna i denna fråga. En annan viktig faktor i sammanhanget var att kommunen inte visat något större intresse av att finna andra lösningar än det beprövade LTA-systemet, trots att andra alternativ arbetas fram i angränsande kommuner. Vi ville på detta sätt belysa dessa alternativ och lyfta fram vilka styrkor och svagheter som kan finnas med olika förslag. Peter Ridderstolpe från Uppsala drog en stor publik till föreningsgården 19 januari liksom Nils Holmström från Flygt som den 30 januari visade andra LTA-pumpar och brunnar än de som kommunen presenterat. I februari kom Anders Folke från Fors reningsverk och berättade om sin arbetsplats samt de krav och prestanda som verket uppvisar. Mats Johansson från Ecoloop kunde vi lyssna på den 16 februari. Ett intressant och uppskattat möte med Björn Oliviusson, vattenstrateg i kommunen, ägde rum den 7 mars. Carl-Magnus Hagberg presenterade slutligen VAgruppens förslag i Kulturhuset den 22 februari för en intresserad skara. LÖNER OCH MÖTESERSÄTTNINGAR Under året har 60 personer uppburit lön, arvoden och/eller mötesersättningar. Av dessa utgör 23 stycken våra sommarungdomar. Ordförande & 1:e vice Ordförande i samfällighetsföreningen har uppburit ett fast arvode på kr/månad vardera. 2:e vice ordförande samt kassören har fått kr/månad vardera. Styrelsens sekreterare har uppburit ett fast arvode på kr/mötesprotokoll som producerats och skickats ut. Övriga styrelsemedlemmar har erhållit 3.000:-/år som ett grundarvode. Dessa arvoden är beslutade av styrelsen efter den budgetram som årsmötet fastställer för kontot Löner Administration & bokföring. Utöver detta har varje styrelseledamot erhållit 250 kr/möte i enlighet med årsmötesbeslut. Den generella timlönen för arbete med speciella uppdrag (beslutade på styrelsemöte), har i enlighet med beslut på årsmötet legat på 150 kr. Arvodet till föreningens två revisorer utgör totalt kr per revisionsår (beslutat av årsmötet). För alla ovan angivna belopp tillkommer sociala avgifter för föreningen. INFORMATION Samfällighetens medlemstidning Årsta Havsbladet kom åter igen ut med två nummer under sidan 5

6 Richard Roosvall som varit dess redaktör i 21 år valde detta år att trappa ner och endast ta hand om årsmötesutskicket, även det en diger uppgift. En redaktionskommitté har tagit över efter Richard och målsättningen är att ge ut två nummer av Årsta Havsbladet per år. Redaktör är Marianne Rocklind och för form och layout står Claes Andersson. Kommittén består dessutom av skribenterna Ingemar Unge och Carsten Palmaer samt Åsa Andersson som även fotar en hel del. På samfällighetens hemsida kan man läsa vad som händer under Senaste nytt, webbmaster är Pelle Pettersson. Protokollen från VA-möten med kommunens VA-avdelning och styrelsens representanter läggs ut regelbundet liksom sammandrag från styrelsens mötesprotokoll. Våra 8 anslagstavlor står för en stor del av ÅHS information till medlemmarna. Vid årets Skärgårdsråd deltog Ingela Widén och Marianne Rocklind som ÅHS representanter. Det är Försvarsmakten/Amf 1 som varje år inbjuder organisationer och föreningar som verkar utmed hela kusten i länet för att berätta om sin verksamhet samt lyssna till deltagande föreningars synpunkter och aktiviteter. Marianne Rocklind har ansvarat för ÅHS information under året. VÄGUNDERHÅLL & SNÖRÖJNING Kontot för vägunderhåll omfattar främst årligen återkommande underhåll av våra lokala vägar. Vägarna har i år utsatts för stora påfrestningar på grund av den kraftiga nederbörd som kommit, framför allt under den trafiktäta säsongen. Vägbanan har tidvis varit så blöt att någon skrapning inte kunnat genomföras. Potthål och andra skador har reparerats med fyllning av väggrus, främst på de mest trafikerade vägarna. Ingeman Bengtsson har under många år haft ansvaret för Vägunderhåll & snöröjning. TRAFIK & PARKERING P-intäkterna består av två intäktsposter, dels intäkterna från besöksparkeringarna där vi har parkeringsmätare och dels de avgifter medlemmarna själva betalar för att hyra en P-plats av samfälligheten. Numera är vi momsredovisningsskyldiga för den kommersiella verksamheten, varför momskostnader belastar kontot. Sedan 1 november 2012 har vi ett nytt p-bolag, P-service. Ambitionen att sätta upp nya skyltar är fortfarande en ambition. Tillsyningsman Jan Holm har börjat sätta upp en del nya vägskyltar. Styrelsen har samlat in information om var det behöver sättas upp nya skyltar. Arbetet med att sätta upp dessa fortsätter. Stämman 2011 beslöt följande beträffande Trafik- och parkeringspolicy: Styrelsen bifaller att en utredning görs, som lägger ett förslag för beslut på stämman Utredningen leds av styrelsen, och en referensgrupp biträder utarbetandet av en ny trafik- och parkeringspolicy som även omfattar bommars principiella placering. Stämman 2012 antog styrelsens förslag till Parkeringsreglemente. Dock fanns inget förslag om bompolicy, då styrelsen ansåg att det är angeläget att frågan om vägbommars principiella placering studeras mycket noga inte minst för att skydda strandområdena från onödig biltrafik men även andra avstängningar av vägförbindelser i området. Under 2012 har trafikgruppen arbetat fram en bompolicy, som redovisas tillsammans med styrelsens övriga förslag. Styrelsens trafikgrupp fortsätter att arbeta för att ytterligare öka trafiksäkerheten i området med bl a vägbulor. Monika Malaguti ansvarar för detta område sedan föregående stämma. sidan 6

7 DAGVATTEN Det ymniga regnandet under året har än en gång visat på de svagheter och flaskhalsar som vi har i området. Det innebär inte bara att enskilda fastigheter drabbas av blöta och i flera fall översvämmade markytor och källare. Även samfälld mark påverkas förstås, bland annat drabbas vägar av att vattenmängderna tar sig fram på vägytor i stället för i otillräckliga diken eller ledningar. Under kommande verksamhetsår kommer vi därför att tvingas investera i flera åtgärder för att förbättra borttransport av dagvatten. Åtgärderna grundas då dels på gjorda observationer, dels på inspektion av befintliga ledningar. Åtgärder kommer också att krävas av enskilda fastighetsägare i form av ökade krav på lokalt omhändertagande av det regnvatten som härrör från den egna tomten. Vi återkommer med ytterligare information om vad detta kommer att innebära framöver. FÖRENINGSGÅRDEN Tillsyningsman Jan Holm administrerar uthyrningsverksamheten Årsta Havsbads föreningar får nyttja lokalen kostnadsfritt, övriga medlemmar får erlägga hyra mellan kronor beroende av aktivitet. Totalt 75 sammankomster varav : 59 Föreningsmöten 16 Medlemsuthyrningar Intäkterna för 2012, 7200:- går till lokalens underhåll och genererar ett litet överskott. Utöver ovanstående intäkter tillkommer uthyrning av filmteamet ITV som fakturerades direkt till Samfällighetsföreningen. BREVLÅDOR & BOXAR Till våra postboxar på torget finns det fortfarande en liten kö. Ansvarig för brevlådor och postboxar har under året varit Börje Johansson. MEDLEMSREGISTER OCH BOKFÖRING Nytt för året har varit överflyttningen av ansvar för den ekonomiska förvaltningen till EREKO AB. Tidigare har vi hanterat detta helt i egen regi. I den ekonomiska förvaltningen ingår även att hålla föreningens register uppdaterade. Det kan konstateras att medlemmarnas betalningsmoral är tämligen god. Det stora flertalet medlemmar betalar ansvarsfullt årsavgiften senast på förfallodagen. Som vanligt försöker vi att hålla våra medlemsregister aktuella, och där behöver vi er hjälp. Det finns ingen automatisk process som larmar oss om en fastighet byter ägare eller om en ägare byter bokföringsadress. Ni måste hålla oss informerade! FÖRVALTNINGEN Janne Holm har även under detta år skött det vi tidigare kallat sommarförvaltningen. Det är inte längre enbart ett sommarjobb utan även under en stor del av året jobbar Janne åt Samfälligheten. Janne har som vanligt haft hjälp under året av Stig Lindqvist och Gunnar Häll. Under Jannes sjukskrivning har John Holtz vikarierat. I likhet med tidigare år utför förvaltningen en hel del jobb som vi annars hade behövt ta in externa entreprenörer för. Det rör sig om alltifrån bygg- och vvs-jobb till slyröjning och städning. Av detta skäl har vår egen lönekostnad ökat men i gengäld har vi färre fakturor från externa entreprenörer. Vid det kraftiga snöovädret i början av december inkallades ett 15-tal pensionärer boende i Årsta Havsbad för att hjälpa till med snöskottningen vid våra sopkärl så att SRV kunde tömma dem. Dessa pensionärer går under namnet gubbs och utgör en pool att rekrytera från när Janne behöver hjälp inte bara med snöskottning utan även slyröjning och enklare byggnadsarbeten mm. sidan 7

8 Vi har som vanligt kunnat erbjuda många ungdomar från området enklare sommararbete med t ex städning, målning, oljeimpregnering och annat enklare underhåll. Inte mindre än 23 st ungdomar har jobbat med detta under juni-augusti. Lönekostnaden för tillsynsverksamheten har varit: för förvaltningen, kr (exklusive sociala avgifter) för ungdomslaget, kr (exklusive sociala avgifter) Firman John Holtz Allservice har dessutom fakturerat oss kr. KOMMUNALT BIDRAG Vi fick kr som ett driftbidrag från Haninge kommun, som har använts till att delvis finansiera de utgifter vi belastas med i och med alla besök på våra attraktiva badstränder. Man kan se det som att detta bidrag finansierar en del av sommarförvaltningens arbete, samt en del av kostnaderna för renhållningen av våra badplatser. KÖP AV TJÄNSTER FRÅN NÄRSTÅENDE Efter beslut på årsmötet 2011 redovisar vi här de tjänster styrelsen köpt från närstående. Redovisningen görs för att undvika misstroende. Under 2012 har vi köpt förvaltningstjänster från John Holtz Allservice. John hoppade in som sommarföraltare under några veckor när vår ordinarie förvaltare var sjuk. John kunde ställa upp med väldigt kort varsel och gjorde en utmärkt insats. John är son till styrelsemedlem Ingela Widén, men Ingela deltog inte i beslutet att anlita John. BASTUN BRYGGOR El Periodiskt underhåll Bastun har renoverats under året. Hela byggnaden inklusive simskoledelen har målats utvändigt. Den invändiga renoveringen har gjorts grundligt då man rivit väggar, golv och tak så att stommen kunnat synas för att inte bygga in fuktskador. Stommen var i ett betydligt bättre skick än befarat. Nu har vi en förbättrad isolering och ny panel med bakomliggande plywood och gips i väggar och tak samt nytt golv i bastudelen. Då man hållit sig under de budgeterade kr så kommer simskoledelen att få en välbehövlig uppfräschning invändigt inom samma ram. Arbetet har utförts av några av bastusällskapets medlemmar med dess ordförande Sten Norin som hållit i och till stor del utfört arbetet. Den stora insatsen att förnya den yttre delen av Vår Bostads Brygga har skjutits till vintern Ursprunglig planering var att huvuddelen av arbetet skulle utförts under hösten och slutförts under vintern Båtsällskapet har med egen arbetskraft iordningställt en av pålbryggorna i Karlslund vilket sparat stora kostnader åt föreningen. Östra badbryggan: flytbryggan med hopptornet, som drogs iväg ca 25 m vid förra vinterns islossning återställdes av leverantören utan kostnad i god tid före badsäsongen. I samband med detta förstärktes flytbryggans förankringar. Alla strandskyddsärenden är nu klara och godkända av Haninge kommun så de arbetena kan utföras under Prisuppgifter håller på att inhämtas för komplettering av vägbelysningen på några platser inom området som planeras att genomföras. En viss översyn och kompletteringar har utförts på båtklubbhusets elinstallationer vid Karlslund. Vid renoveringen av bastun har kompletteringar av elinstallationer och el central utförts. I övrigt har normalt underhåll genomförts på föreningens elanläggningar under året. sidan 8

9 Balansräkning per Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa 3 632, ,04 Nordea (Plusgiro & Föreningskonto) , ,36 Nordea Sparkonto , ,67 Skattekontot -685,00-12,00 Medlemsfordringar 0, ,00 Fordran på Årsta Havsbads Tennisklubb ( - se not 1) , ,00 Diverse kortfristiga fordringar , ,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ,00 Summa omsättningstillgångar , ,99 Anläggningstillgångar Inventarier ( - se not 2) 1,00 1,00 Summa tillgångar , ,99 Skulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter , ,00 Skuld till Stugägareföreningen 455,00 0,00 Förskottsbetalda lägenhetshyror , ,00 Upplupen moms , ,00 Upplupen skatt & sociala avgifter , ,00 Summa skulder , ,00 Eget kapital Underhållsfond , ,88 Förändring underhållsfond , ,50 Årets resultat , ,39 Summa eget kapital , ,99 Summa skulder och eget kapital , ,99 Nuvarande räntevillkor Nordea PlusGiro & Föreningskonto: 0,00% Nordea Sparkonto: 1,15 % på belopp som är innestående en hel månad Noteringar: 1) Räntefritt lån med ambitionen att Årsta Havsbads Tennisklubb betalar av :-/år under 20 år. 2) Inventarieförteckning är upprättad av styrelsen. Bokfört värde är symboliskt 1:-. sidan 9

10 Resultaträkning och budget 2013 Driftsintäkter Utfall 2011 Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Medlemsintäkter (andelar) , , , ,00 Hyresintäkter , , , ,00 Parkeringsintäkter , , , ,00 Kommunala bidrag , , , ,00 Ränteintäkter ,91 0, , ,00 Annonsintäkter , , , ,00 Ersättning för rättegångskostnader (=vunnet mål) ,00 0,00 Återbetalning av moms för byggkostnader , ,00 Båtsektionens avsättning till underhållsfonden , , , ,00 Diverse intäkter 4 742, , , ,00 Summa driftsintäkter , , , ,00 Driftskostnader Löpande Underhåll Vattensystem , , , ,00 Löpande Underhåll Diken, dagvatten , , , ,00 Löpande Underhåll Byggnader , , , ,00 Löpande Underhåll Vägar , , , ,00 Löpande Underhåll Mark, vattenområden , , , ,00 Löpande Underhåll Bryggor 6 170, , , ,00 Löpande Underhåll & förbrukning El , , , ,00 Utredningar nytt VAsystem/anläggningsbeslut 0, , , ,00 Trafikåtgärder och parkering , , , ,00 Snöröjning , , , ,00 Renhållning, sopor&latrin , , , ,00 Information och trycksaker , , , ,00 Kontorsmaterial, data, porto mm , , , ,00 Försäkringar , , , ,00 Förbrukningsinventarier , , , ,00 Driftskostnader för förvaltningen , , , ,00 Löner - styrelsearvoden , , , ,00 Löner - förvaltningen , , , ,00 Löner - sommarungdom , , , ,00 Löner - övrig egen personal , , , ,00 Mötesersättningar , , , ,00 Milersättningar 2 169, , , ,00 Sociala avgifter , , , ,00 Köpta tjänster - förvaltningen ,00 Köpta tjänster, databassökn, bankavgifter mm , , , ,00 Köpt tjänst - ekonomisk administration , , ,00 Köpt tjänst - revision ,00 0, ,00 Stämmor, möten, representation , , , ,00 sidan 10

11 Kostnader för extra stämma, februari ,00 0,00 Räntekostnader för utnyttjad kredit ,21 0,00 Diverse kostnader 5 947, , , ,00 Avsättning till underhållsfond enligt plan , , , ,00 Summa driftkostnader , , , ,00 Årets Resultat , , , ,00 Kostnader för periodiskt underhåll Vattensystemet , , , ,00 Diken, dagvatten 0, ,00 0, ,00 Byggnader - Restaurangen ,00 0,00 0,00 0,00 Övriga Byggnader , , , ,00 Vägar 0,00 0,00 0, ,00 Mark, vattenområden 6 840,00 0, , ,00 Bryggor , , , ,00 Summa periodiskt underhåll , , , ,00 Utnyttjad avsättning till underhållsfond , , , ,00 Årets uttag ur underhållsfond, utöver avsättning 0, ,00 0, ,00 sidan 11

12 Styrelsen för Årsta Havsbads samfällighetsförening verksamhetsåret 2012 sidan 12

13 sidan 13

14 Verksamhetsplan/Budgetkommentarer Med styrelsens budgetförslag planeras för en ökad årsavgift till 395 kronor/andel. En ökning med 15 kr från föregående år. Kostnaden för det periodiska underhållet planeras till kr enligt bilagt budgetförslag. Vi kommer att ha en löpande drift på en ökad nivå än de senaste åren. Det är vattensystemet och vägarna som på underhållssidan drar iväg men vi gör inget utöver det som är akut med tanke på indragningen av kommunalt VA i området. Anläggningsbeslutet som ska tas ger oss ökade mötes- och utredningskostnader. Löpande underhåll för vägar har dragit iväg som en följd av allt regnande och med vinterns rika snöande så befarar vi en hög kostnad Parkmark och vattensystemet försöker vi hålla på en ekonomisk rimlig nivå. Som tillsyningsmän kommer Jan Holm vara tillsammans med Leif Söderberg, vilka ersätter rollen som sommarförvaltare. Vi räknar med att även 2013 ha ett 25-tal ungdomar i arbete under sommarperioden. EREKO kommer att fortsätta arbetet med vår ekonomiska förvaltning. Kostnaden kommer att bli högre för 2013 än för 2012 beroende på att vi nu fakturerar medlemmarna i två omgångar. Nedan kommenteras speciellt de poster i vårt budgetförslag som kommer att prägla verksamhetsåret Man bör då komma ihåg att en stor del av verksamheten omfattar mer eller mindre fasta kostnader, som inte är så enkla att påverka. Förvaltningen Förvaltningen består av både praktiska och administrativa arbetsuppgifter. Styrelsen har traditionellt skött den senare men under senaste året har vi adjungerat bl.a. Göran Johansson i VA frågan och Kent Melander i bygglov och strandskyddsfrågor. Vi kommer fortsättningsvis jobba på det sättet fram till det nya anläggningsbeslutet. Sen får vi besluta hur vi går vidare. Den praktiska delen kommer att skötas av våra två tillsyningsmän och frivilligstyrkan, även kallad Gubbs, som är tillgängliga året runt för olika sysslor. Till det så har vi våra sommarungdomar, som gör de traditionella sysslorna för sommarungdomarna. Byggnader Bastubyggnaden är i det närmaste klar och gick så bra ekonomiskt att även simlärarlokalen får en uppfräschning invändigt. Utvändigt är hela byggnaden klar. Dansbanans orkesterbyggnad planerar vi att renovera och samtidigt göra om så att ett förrådsutrymme skapas för utrustning till aktiviteterna. Även föreningsgården och museistugan ska få mindre uppfräschningar. Mark, park och torget Fotbollsplanen vid Idrottsvägen ska hyvlas av och få ett nytt grusskikt inför årets säsong. Vi använder de gamla massorna till att fylla ut en plan yta för basketkorgarna. Stängslet till fotbollsplanen kommer samtidigt att repareras. Strandpromenaden från Båtstigen till parken anläggs tillsammans med närboendes arbetsinsats. sidan 14

15 El Kompletteringen av belysningen planeras att ske detta år istället för 2012, p.g.a att det har varit svårt att få in anbud på kompletteringen vid brevlådorna vid Karlslund, Videnäsvägen och Runda plan. Besiktningen av stolpbeståndet kommer vi att utföra samtidigt. I övrigt normalt underhåll av samfällighetens el-anläggningar och översyn av belysningsanläggningen. Bryggor Den brygginvestering som beslutades vid årsmötet 2012, blev aldrig klar under 2012 utan arbetet påbörjades först i februari Detta innebär att denna kostnad hamnar på 2013 års budget (1.4 Mkr). Eftersom vi hinner att få in likvida medel från medlemmarna redan under februari, så behöver vi dock inte lånefinansiera insatsen. Dagvatten Dagvattensystemet är slitet och kommer delvis att renoveras där det inte krockar med kommande kommunala VA ledningar, där blir åtgärderna samordnade. Vi har budgeterat totalt kr enligt en utredningsplan som gjorts. Först inspektion med filmning och där efter beslut om åtgärds-val på respektive rörsträcka utifrån utredningens alternativ. Nytt anläggningsbeslut Under 2013 kommer arbetet inför det nya anläggningsbeslutet att påbörjas. Då det kommunala vatten- och avloppssystemet dras in i området, så ändras förutsättningarna för vårt gemensamma vatten och infiltrationsanläggningar. Vi har sedan tidigare gått in med en begäran till Lantmäteriet om omprövning av nuvarande beslut med anledning av förändringarna. Vi har nu möjlighet att fundera över helheten om det är saker vi vill ändra på. För att förankra vad vi vill kommer styrelsen att hålla informationsträffar där vår Lantmätare Hans Rosén kommer att medverka. För att kunna förbereda underlag till möten och gå igenom inkomna förslag, så kommer en grupp att tillsättas som ska jobba med frågan. Gruppen kommer att ledas av styrelsen men ska även bestå av medlemmar. Vi har därför i budgeten avsatt kr för utrednings- och möteskostnader. Slutligen är det lantmäteriet som beslutar i frågan.. Förberedelse för framtida behov När nu nästan alla vägar grävs upp får vi frågan från kommunen om vi vill samordna nedläggning av tomrör för framtida el, tele och data kommunikation. I skrivande stund har vi inte fått in pris på vad det kostar men har det till stämman. Vi måste alltså ta beslut om vår framtid i vissa delar innan anläggningsbeslutet tas, för då är den kommunala upphandlingen redan klar. VA-anslutningskostnader för ÅHS För de anläggningsavgifter som samfällighetsföreningen måste betala och i samband med anslutningen bygga om berörda byggnader avser styrelsen att det ska lånefinansieras. På det sättet belastas framtida brukare, då det är helt nya investeringar som inte ska belasta dagens samfällighetsavgift. Det skulle bli fallet om vi tog in den investeringen i dagens underhålls- och förnyelsefond. Hantering av föreningens eventuella likviditetsbehov / lån Styrelsen vill bekräfta föregående års stämmobeslut att det gäller löpande framöver, då förra årets stämma biföll styrelsens förslag till att uppta lån/kredit med tilläggsyrkandet att begränsa nivån för ett lån/kredit till max 1,5 miljon kronor. sidan 15

16 Underhållsplan för Årsta Havsbad år Periodisktunderhåll /förnyelsefond Periodiskt underhåll utförs med längre periodicitet än ett år. Syftet är att återställa befintligt till ursprunglig funktion. Allt räknat i Kkr UH PLAN FÖR HELA ÅHS BRYGGOR HBS ÅHS Totalt BYGGNADER MARK,PARK OCH TORGET VA ANLÄGGNING VÄGAR DIKEN, DAGVATTEN Totalt underhåll per år/ uttag ur fond Avsättningar från tidigare år Total Årlig avsättning till fond Fortsättn.UH PLAN FÖR HELA ÅHS BRYGGOR HBS ÅHS Totalt BYGGNADER MARK,PARK OCH TORGET 608 VA ANLÄGGNING 310 VÄGAR DIKEN, DAGVATTEN Totalt underhåll per år/ uttag ur fond Avsättningar från tidigare år Total Årlig avsättning till fond sidan 16

17 Förslag till ersättningar till styrelse och revisorer 1. Arvode för föreningens administration kr, vilket innebär en höjning med kr. Senaste höjning var 2009 från till kr. 2. Mötesersättning om 250 kr per styrelsemöte, och annat protokollfört möte, för styrelsens ledamöter och suppleanter (oförändrat). 3. Arvode till föreningsvald revisor kr (oförändrat) 4. Parameter revision med löpande räkning. Normal revision beräknas till c:a kr. 5. Timarvode 150 kr kan efter styrelsebeslut utgå för speciella uppdrag utöver renodlat styrelsearbete (oförändrat). Ovan nämnda belopp är exklusive sociala avgifter. I resultaträkningen redovisas alla sociala avgifter för föreningen på ett separat konto. Styrelsens förslag till årsstämman 2013 Debiteringslängd för Årsta Havsbads samfällighetsförening Total utdebitering blir kr fördelat med 395 kronor per andel på totalt 7387 andelar. Det innebär en höjning med 15 kr per andel från föregående år. Beloppet skall fördelas på samfällighetsföreningens medlemmar på så sätt som framgår av debiteringslängden, som hålls tillgänglig vid årsmötet. En kopia kan på begäran erhållas av föreningens kassör. (Den är f n 38 A4-sidor lång och skickas därför inte automatiskt ut till alla medlemmar.) Fakturor avseende årets debitering kommer att delas upp på två tillfällen. Första delbetalningen (190:-/andel) skall betalas senast 28/2, och hela avgiften skall sedan vara slutbetald senast den 31 maj Beloppet skall sättas in på samfällighetens postgirokonto Påminnelseavgift om 50 kr kommer att debiteras för förfallen obetald faktura. Fakturor som ej betalas efter påminnelse överlämnas till Kronofogdemyndigheten. (Debiteringslängden är i grunden upprättad i enlighet med beslut om andelstal för underhåll vid förrättningssammanträdet den 13 juli Under årens lopp har dock debiteringslängden förändrats då nya fastigheter tillkommit och andra försvunnit genom sammanslagningar av flera fastigheter.) Styrelsen föreslår årsstämman besluta - att debiteringen av andelsavgifter avseende 2013 skall ske med 395 kronor per andel, som i sin helhet ska vara betald med sista betalningsdag 31 maj sidan 17

18 Fortsättning styrelsens förslag till årsstämman 2013 Styrelsens förslag till stadgeändring om flexibelt antal ledamöter och suppleanter. I våra stadgar under 5 Styrelse står Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och fyra suppleanter. Allt fler uppgifter kommer att läggas på förvaltningen och på sikt minskar då behovet av en arbetande styrelse. Dessutom finns det svårigheter att rekrytera medlemmar, som har den tid som krävs för att sitta i en arbetande styrelse. Genom en stadgeändring finns möjligheten till flexibilitet i antalet ledamöter och suppleanter i framtiden. Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om följande text i stadgarna: Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter samt minst två och högst fyra suppleanter Styrelsens förslag till beslut gällande fakturering av årsavgifterna Årsmötet 2012 beslutade, efter förslag från styrelsen, att avgifterna för 2013 skulle delas upp i två debiteringar, varav den första inbetalningen skulle ske med sista betalningsdag (vilket är genomfört). Den andra inbetalningen skulle debiteras ut under hösten Nu har det visat sig att förslaget innebär vissa praktiska problem, eftersom vi samfakturerar årsavgiften med andra avgifter (parkeringsavgifter, båtplatsavgifter och stugägareföreningens årsavgift). Faktureringen av båtplatsavgifter görs helt enkelt bäst i maj, eftersom det är först då som fördelningen av båtplatser är någorlunda klar. Därför återkommer vi nu med ett reviderat förslag. Förslaget innebär att utdebiteringen/faktureringen fortfarande sker vid två tillfällen under året men att perioderna ändras sker den andra utdebiteringen i maj med sista betalningsdag 31 maj. - Fr o m år 2014 och framåt sker den första utdebiteringen i maj (sista betalningsdag 31 maj) och den andra utdebiteringen i november (sista betalningsdag 30 november) På maj-fakturan faktureras även övriga avgifter (parkering/båt/stugägareförening mm) Styrelsen föreslår årsstämman besluta - att utdebiteringen av årsavgifter sker enligt ovanstående förslag. sidan 18

19 Styrelsens förslag till Bompolicy Bommar ska finnas för att öka trafiksäkerheten på och omkring områdets vägar och på andra riskområden som t ex vid våra badstränder. Bommarnas uppgift är att i vissa fall stoppa biltrafik och i andra fall begränsa biltrafik på vägarna. Detta för att öka säkerheten för alla som rör sig i området. Bommens placering beslutas av styrelsen med hänsyn till trafiksäkerheten. Ur trafiksäkerhetssynpunkt bör trafiken vid badstränderna minimeras. Tillgängligheten för räddningstjänsten får inte äventyras av hindrande bilar. Transport till och från stranden är tillåten i särskilda fall t ex vid rörelsehinder men parkering är inte tillåten. Bommarna låses med kodlås och räddningstjänstens lås. Koder till bommarna finns tillgängliga hos båtklubben, tillsyningsmannen och medlemmar i styrelsen. Koderna bytes av tillsyningsmannen på uppdrag av styrelsen. Styrelsen föreslår årsstämman besluta - att anta förslaget till bompolicy. Styrelsens förslag till beslut om kommunal ledningsrätt Bakgrund När kommunen drar det kommunala vatten- och avloppssystemet genom området till alla fastigheter måste ledningarna till största delen gå på samfälld mark. Det medför att vi måste ge kommunen via avtal ledningsrätt för all framtid. Det rör sig om två avtal. Ett för mark som gäller nästan uteslutande alla våra vägar. Det andra avtalet berör en sträcka i Horsfjärden, där en vattenledning går från Vitså in över vårt vatten vidare ut genom sundet mellan St Huvudholmen och Alvsta Långholmar. Styrelsen föreslår årsstämman besluta att Årsta Havsbads samfällighetsförening ska ge Haninge kommun ledningsrätter för all framtid och uppdra till styrelsen att teckna dessa avtal. Styrelsens förslag till beslut om nedläggning av tomma rör Bakgrund I samband med att kommunen lägger ned VA-systemet i våra vägar fram till varje fastighet, så har vi erbjudits att samtidigt lägga tomma rör för el, tele och datakommunikation i de uppgrävda rörgravarna. Kostnaden blir avsevärt mycket lägre än om vi i en framtid ska lägga nytt själva. Vi för parallellt förhandlingar med Vattenfall och Telia om rätten till dessa rör samt en eventuell leverantör av datakommunikation. Styrelsen föreslår årsstämman besluta att ge styrelsen i uppdrag att förhandla fram villkor för tomrörsdragningen och att ge Haninge kommun i uppdrag att man i sin upphandling tar in kostnaden särredovisad för tomrörsläggningen. sidan 19

20 Valberedningens förslag till ordförande, styrelse och revisorer för år 2013 Bakgrund: Valberedningens ambition med framtagandet av föreliggande förslag är en styrelse med många olika goda kompetenser i olika åldrar, boende på olika platser i området. Ordförande, styrelseledamöter och ordinarie revisorer ska enligt stadgarna väljas för en tid av två år. Styrelse- och revisorssuppleanter samt den externa revisorn ska väljas för en tid av ett år. För att få en saxad avgång bör högst fyra av de ordinarie ledamöterna väljas på två år. 1. Bo Hellberg, som varit ordförande har ett år kvar. 2. Ledamöterna Rickard Wahlberg och Fredrik Löfstedt har ett år kvar. 3. Marianne Rocklind föreslås till omval för två år 4. Ingela Widen och Monika Malaguti (tidigare suppleanter) föreslås som nya ledamöter för en tid av två år. 5. Mathias Bierfeldt föreslås till omval för ett år. 6. Ingeman Bengtsson, Börje Johansson, Bertil Lindborg och Anna Pettersson föreslås till suppleanter för ett år. Nedan framgår valberedningens förslag till kandidater i fetstil till de val som ska göras på 2013 års stämma, samt kandidaternas mandattider. Valberedningen förslag: Ordförande Bo Hellberg 1 år kvar Ledamot Marianne Rocklind Omval för 2 år Ledamot Rickard Wahlberg 1 år kvar Ledamot Fredrik Löfstedt 1 år kvar Ledamot Ingela Widen Nyval för 2 år Ledamot Monika Malaguti Nyval för 2 år Ledamot Mathias Bierfeldt Omval för 1 år Suppleant Börje Johansson Omval för 1 år Suppleant Anna Pettersson Nyval för 1 år Suppleant Bertil Lindborg Nyval för 1 år Suppleant Ingeman Bengtsson Omval för 1 år Parameter revision Marie Nordlander Omval för 1 år Revisor Gabriel Bartoletti Omval för 2 år Revisorssuppleant Carl Johan Dahlberg Omval för 1 år Valberedningen har bestått av Bengt Andersson (sammankallande), Cathrine Johansson, Karin Marcus, Gunnar Bäck och Lars-Otto Frick. sidan 20

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag!

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag! 1 Södra Bryggans Samfällighetsförening (SBSF), Vättersö, 6 juni 2005 Hej Vättersö- och Aspöbor, Framför oss ligger en kall juni månad och en het augusti - enligt vissa spåmän. Vi vet bara en sak säkert:

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman.

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman. Protokoll fört vid Årsta Havsbads samfällighetsförenings extrastämma, torsdagen den 10 februari 2011 i Fredrika Bremergymnasiet. Närvarande: Enligt förteckning bilagd till originalprotokollet. Samfällighetens

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2009 Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga händelser 1 Allmänt om föreningen

Läs mer

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31 HSB:s brf Mälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s Brf Mälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 0 Arsredovisning 2014-01-01till2014-12-31 3 HSB:s brfmälaren

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer