Söderköpings stadsbibliotek 75 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Söderköpings stadsbibliotek 75 år"

Transkript

1 Söderköpings stadsbibliotek 75 år Den 27 juli 1914 avled lärarinnan och stadsfullmäktigeledamoten fröken Anna Lovisa (Annie) Nyström efter en längre tids sjukdom. Annie Nyström kallades i nekrologen vid sin bortgång, en märkeskvinna i vårt samhälle. Hon hade utbildat sig till lärare och var mycket intresserad av sitt lärarinnekall, hade omfattande kunskaper i förening med en stor pedagogisk talang och en varm kärlek till sitt kall, vilket gjorde henne till en sällsport god lärarinna och uppfostrarinna. Tydligen var hon även medveten om att de breda befolkningslagren i samhället hade små, eller inga möjligheter att skaffa sig bildning och förströelse genom att läsa böcker. Hon förordade i sitt testamente att en summa av 2000 kronor skulle erbjudas Stadsfullmäktige för att grunda ett folkbibliotek. I gåvobrevet som modern tillställde fullmäktige, fanns dock förbehållet att donationen skulle tas i anspråk före 1 januari, I annat fall skulle pengarna återgå till sterbhuset. Fullmäktige tillsatte en kommitté som fick i uppdrag att undersöka möjligheterna att ta emot gåvan. Man skulle skaffa lokal, vilket inte var lätt på den tiden heller. Man skulle även konsultera näraliggande städers bibliotek för att finna en så bra och ekonomiskt fördelaktig lösning som möjligt. Kommittén, som bestod av Direktör Axel Ferb, Prosten Hugo Ulander och Doktor Nils Hellström, började arbeta omedelbart och avlämnade sin första rapport redan den 12 december Följande yttrande avgavs: Med det erbjudande, som genom framlidna fröken Annie Nyström gjorts, har möjlighet öppnats för samhället att anskaffa ett folkbibliotek". Undertecknade, som anse den erbjudna donationens syfte mycket betydelsefullt, icke minst i ett litet samhälle, där i första hand av ekonomiska skäl icke kan beredas innevånarna tillfälle att t ex genom offentliga föredrag, aftonskolor för vuxen ungdom etc. väcka intresse för intellektuella sysselsättningar och själ och självstudier. Vi vilja därför ock på det lifligaste i en kommande framställning till stadsfullmäktige tillstyrka ett tacksamt emottagande af ifrågavarande donation. I en senare skrivelse till stadsfullmäktige skulle närmare förslag till anordnande av folkbiblioteket framläggas. Kommittén var enig om att en lämplig lokal var grundförutsättningen för att så många som möjligt av alla befolkningslager i samhället skulle nås och bli delaktiga av verksamheten. Vikten av att anordna ett läsrum i biblioteket framhölls särskilt. Förslag framställdes att fullmäktige ska ingå till kyrkostämman med anhållan om att få använda

2 någon lokal i folkskolan för ändamålet. Medgav kyrkan att man fick använda en skollokal, räknade kommittén med att lokalhyran skulle inskränka sig till att utgöra ersättning för belysning och städning. Kommittén ansåg sig inte kunna framlägga något direkt förslag för användande av den erbjudna donationen, eftersom kännedom om de årliga anslagen måste ligga till grund för ett sådant. Att man skulle använda en del av medlen för anskaffning av möbler och annan inredning till biblioteket, ansågs dock lämpligt. Kommittén förslog ett minimianslag på 200 kronor per år av stadens medel. Man påpekade dock i sitt förslag att det bör enligt vårt förmenande vara drätselkammaren så mycket lättare att biträda kommitterades mening, som något anslag för s.k. folkbildningsanstalt f.n. ej utgår. Vi vilja ock erinra om, att staden tidigare beviljat ett anslag av 200 kronor till föreläsningsverksamheten. Kommitténs yttrande avslutas med följande förslag till beslut: Att drätselkammaren måtte tillstyrka stadsfullmäktige tacksamt emottaga framlidna fröken Annie Nyströms donation, att drätselkammaren måtte godkänna komitterades ofvan relaterade förslag om ett årligt minimianslag om 200 kronor samt om bestridande af den obetydliga kostnaden för en blifvande bibliotekslokals upplysning och städning och att drätselkammaren snarast behagade delgifva kommitterade sitt beslut i ärendet. Söderköping den 12 december Nils Hellström, Hugo Ulander, Axel Ferb Den 18 december hade drätselkammaren sitt sammanträde, där skrivelsen från kommitterade föredrogs. I protokollet från detta sammanträde står följande att läsa: Efter en längre diskussion beslöt kammaren, som nogsamt behjärtat det goda syftet med ifrågavarande donationen, föreslå, att tacksamt emottaga densamma". Då dess användning, i enlighet med kommitterades förslag, komme att ådraga både den borgerliga och den kyrkliga kommunen rätt afsevärda kostnader, alldenstund donationens afkastning ej på långt när skulle räcka till bestridande af de årliga utgifterna, beslöt kammaren därjämte- särskildt med fästat afseende på de nu rådande ogynnsamma förhållanden och utsikt att staden under de närmaste kommande åren har att emotse betydligt ökade skatter hos stadsfullmäktige hemställa, att donationen för närvarande ej må tagas i bruk för sitt ändamål, utan att kapitalet tillvidare förräntas i

3 afvaktan på gynnsammare förhållanden och Stadsfullmäktiges vidare beslut i ärendet. I samma mån kapitalet genom förräntning ökas, minskas ju de erforderliga anslagen från kommunen eller enskilda. Emot kammarens beslut i ärendet var Herr Direktören A. Ferb af afvikande mening och anhöll få till protokollet anteckna sin reservation. Ärendet skulle genast som justerat anses. Den 22 december samma år fattar stadsfullmäktige följande beslut: Efter olika förslag, vid sammanträdet muntligen afgifna, beslöto stadsfullmäktige, efter framställd, med öfvervägande ja besvarad proposition, att med tacksamhet emottaga donationen, men att med frågans afgörande beträffande anslag och dylikt skulle anstå till nästa år samt för dess vidare behandling utse en af tre personer bestående kommitté, i hvilken, sedan doktor Hellström anhållit om att därvid icke ifrågakomma, invaldes herrar kontraktsprosten Hugo Ulander, direktören Axel Ferb och kantorn Albert Gustafsson. I januari 1916 börjar den av stadsfullmäktige, Arbetareföreningen och Egna Hemsföreningen utsedda folkbiblioteksstyrelsen, sitt arbete. Styrelsen bestod av Axel Ferb, folkskollärare KG. Kalén och fröken Carola Trotzig, valda av fullmäktige, kamrer Edv. Pettersson som representerade Egna Hemsföreningen och Karl Sundberg som var utsedd av Söderköpings Arbetareförening. Axel Ferb valdes till ordförande och kassaförvaltare och Carola Trotzig utsågs till sekreterare. I oktober 1915 hade fullmäktige beslutat att en blivande biblioteksstyrelse bemyndigas att få använda donationen för organisation av biblioteket. Man skulle också i samband med ansökan om kommunalt anslag inkomma med förslag om hur stor del av avkastningen som bör uttagas under året, att så stor del av donationen ska tas i bruk för bokförvärv under grundläggandet av biblioteket, att det tillsammans med stadsanslaget ska utgöra en summa av 800 kronor under år Söderköpings arbetareförening har erbjudit biblioteket att till detsamma överlämna de arbeten som anses lämpliga, dock med bibehållen äganderätt, samt med rätt för alla föreningsmedlemmar, även de som bo utanför samhället, att fritt få nyttja biblioteket. Stadsfullmäktige anmodas antaga detta erbjudande om fri nyttjanderätt mot att arbetareföreningen erlägger en årlig avgift av minst 50 kronor. Fullmäktige beslutar också att kolonisterna i villastaden

4 Bossgård (Egna Hem) erbjuds samma rätt mot ett årligt vederlag av likaledes 50 kronor. Stadsfullmäktige skulle, hos kyrkostämma, anhålla om rätt att för biblioteksändamål få använda folkskolans samlingssal. Till fullmäktige hade kommitterande ingivit ett förslag till reglemente för folkbiblioteket, men fullmäktige beslöt att förslaget skulle cirkulera bland fullmäktigeledamöterna och antas på nästa sammanträde. Den 25 februari 1916 lämnar folkbiblioteksstyrelsen en skrivelse till stadsfullmäktige där man vördsamt anhåller att fullmäktige vill besluta att antaga det erbjudande om att få hyra en ledig lägenhet omfattande 2 rum och kök i Arbetareföreningens hus mot en årlig hyra av 200 kronor, förutom kostnad för värme, städning och lyse. Styrelsen föreslår att biblioteket ska få en försökstid på 3 år. Skulle det under denna tid visa sig att biblioteket ej vinner önskad tillslutning, kan detsamma flyttas till annan lokal och stadens anslag inskränkas". Drätselkammaren föreslår stadsfullmäktige tillstyrka att till styrelsen för åren 1917 och 1918 utanordnas enahanda anslag som för innevarande år eller 200 kronor. Biblioteksstyrelsen beslöt att ingå till styrelsen för Söderköpings Brunn med ett anslagsäskande på 50 kronor per år mot att badgästerna fick tillgång till biblioteket under vissa veckodagar. Slutligen hade ärendet behandlats i alla berörda instanser och biblioteksstyrelsen kunde börja sätta sina planer i verket. Kostnadsförslag på möbler begärdes från Ernst Stenings snickerifabrik. I början av april levererades 2 st. bokhyllor, 1 tidningshylla, 1 större bord, 2 st. läsbord, 1 skrivbord, 12 stolar och 1 klädhylla. Priset på bibliotekets första inredning uppgick till 293 kronor. Carola Trotzig, som utsetts till bibliotekarie, framlade ett förslag till bokinköp för styrelsen, som beslöt att till det anslå 165 kronor av egna medel. Biblioteket stod färdigt att tas i bruk i mitten av april och den 14 april kl. 8 em. skedde invigningen. Vid invigningsfesten som ägde rum i Arbetareföreningens salong, talade bibliotekarien, filosofie doktor Hjalmar Lundgren från Norrköping. Han förrättade även invigningen och skisserade i korta drag bibliotekens uppkomst och utveckling. Han slutade med att uttala några välgångsönskningar vid bibliotekets vagga och hoppades att det likt S: t Ragnhilds källa skulle skänka trötta vandrare vederkvickelse och vila". En damkör framträdde med några sånger och festen avslutades med

5 Frödings Äktenskapsfrågan. Dagen efter invigningen, en lördag, hölls biblioteket öppet för första gången. Ganska många besökte det nya biblioteket och ett tiotal böcker lånades ut. Under det första året hade biblioteket öppet fredagar klockan 6-9 em. och lördagar klockan 6-8 em. I årsredogörelsen för bibliotekets verksamhet 1916, framkommer att bokbeståndet vid starten var 742 band och vid slutet av året band. Antalet boklån var 2651 och antalet låntagare 330. Invånarantalet i Söderköping den 31/ var 2184 personer. Utgifterna för 1916 var 2 977,85 vari ingick arvode till bibliotekarien på 68 kronor. Inkomsterna fördelade sig på dels stadsbidrag med 200 kronor, bidrag från Villastaden Bossgård med 50 kronor, Arbetareföreningen 50 kronor och Brunnsbolaget 50 kronor. Ett statsbidrag från Folkbildningsförbundet bestående av inbundna böcker, uppgick till 400 kronor. Räntorna belöpte sig på 66,45, pliktavgifter (10 öre per bok och vecka) till 65 öre och invigningsfesten gav ett netto på 97 kronor. Under bibliotekets första verksamhetsår flyttade fröken Carola Trotzig från orten och i hennes ställe kom småskollärarinnorna Bertha Weis och Ruth Lindgren. Vid sammanträde den 1 november 1916 beslöt biblioteksstyrelsen att utse dessa damer till bibliotekarier och att de ega att själfva fördela arbetet sig emellan". Bertha Weis kom att arbeta som bibliotekarie till 1961, alltså 44 år blev en syster till Annie Nyström, Hilda Nyström, invald i biblioteksstyrelsen och kom att sitta kvar fram till sin bortgång i maj beslutade biblioteksstyrelsen, på uppmaning av bibliotekskonsulenterna att utesluta böckerna Nana och Brottslig kärlek av Emile Zola ur bokbeståndet. Vid detta sammanträde beslöts också att biblioteket skulle hålla öppet fredagar klockan em. under tiden juni augusti och att badgäster vid första besöket skulle deponera 3 kronor som säkerhet. Ordföranden rapporterade att han tillsammans med bibliotekarierna inventerat bokbeståndet och att man därvid saknat 13 böcker enligt förteckning. Styrelsen beslöt att snarast söka tillrättaskaffa eller ersätta dessa. De flesta av bibliotekets böcker inköptes i Söderköpings bokhandel, böcker till ett värde av 400 kronor erhölls i statsbidrag och en stor andel fick biblioteket mottaga som gåva. Det fanns även en del tidskrifter i läsrummet bl.a. Hvar 8 dag, Veckojournalen, Idun och Hygienisk Revy. I årsredogörelsen för 1917 noterades en betydande ökning av boklånen. Låntagare har besökt biblioteket 2482 gånger och därvid erhållit 4122 boklån eller i medeltal 29 låntagare

6 och 48 boklån för varje gång biblioteket hållit öppet. Invånarantalet i Söderköping 1917 var 2592 personer. Bokbeståndet var vid årets slut 1381 band, varav 61 referensböcker. Låntagarantalet hade ökat till 340. Öppethållandet hade också utökats med en timme i veckan, biblioteket var nu öppet både fredagar och lördagar under september t o m maj mellan klockan och Under sommarmånaderna och ett par veckor vid jul hade biblioteket öppet endast fredagar klockan Utgifter och inkomster balanserade på en summa av 1325 kronor och donationsfondens behållning var 1000 kr. Arvodet till bibliotekarierna uppgick till 84 kronor och biblioteket hade köpt böcker för egna medel till ett värde av 71,86 kronor. Kostnaden för inbindning av böcker uppgick till 100 kr. Under våren 1920 beslutade Arbetareföreningens styrelse att anmoda biblioteksstyrelsen att försöka finna en bibliotekslokal som inte var avsedd för bostadsändamål. Folkmängden i staden hade ökat kraftigt och det var stor brist på bostäder. Biblioteksstyrelsen kontaktade Sankt Ragnhilds Gille för att om möjligt samordna lokalfrågan och få kostnaderna delade. Biblioteket erbjöds en sal på andra våningen i gamla Prostgården vid Prästgatan och efter en reparation flyttade biblioteket dit under hösten Öppethållandet inskränktes till en kväll i veckan, fredagar mellan klockan och I mars 1922 försökte man åter utöka öppettiderna till 2 kvällar i veckan, tisdagar och fredagar, utom under sommarmånaderna och bibliotekariernas arvode höjdes till 190 kronor. Det visade sig så småningom att fredagskvällarna var överbesökta och styrelsen beslutade uppmana mellanskolans elever att göra sina biblioteksbesök på tisdagarna. I december 1928 ingick biblioteksstyrelsen med en hemställan att förutom det kontanta årsanslaget på 400 kronor, även få förmånen av kostnadsfri lokal i gamla Prostgården. Biblioteket hade varit inrymt i den lokalen sedan oktober 1920, men inget formellt beslut om lokalens upplåtande hade fattats. Biblioteksstyrelsen tyckte att det kunde vara på tiden, och uttalade önskvärdheten av att ett sådant beslut fattas. Katalogböckerna började bli otillräckliga och inaktuella, de hade nämligen använts sedan biblioteket öppnade började man fundera på att ändra katalogiseringen av bibliotekets böcker och övergå till kortkatalog och öppna hyllor. Hittills hade böckerna förvarats i låsta bokskåp och låntagarna fick beställa sina boklån genom att titta i

7 bokkatalogen och sedan be bibliotekarien att ta fram böckerna ur skåpen. Fröken Lindgren och herr Söderström gavs i uppdrag att ta reda på hur andra bibliotek hade böckerna katalogiserade. Styrelsen beslutade att bibliotekets böcker skulle omkatalogiseras och överflyttas till öppna hyllor i samband med att biblioteket flyttade till ny lokal. I början av 1931 meddelade ordförande i biblioteksstyrelsen att biblioteket antagligen skulle få nya lokaler i gamla ålderdomshemmet, nuvarande Stadshistoriska museet. Ledamoten Gusten Söderström och biblioteksstyrelsens ordförande David Hultgren utsågs att bevaka bibliotekets intressen vid reparationen av byggnaden. Man beslutade också att omkatalogiseringen skulle verkställas detta år och ordförande gavs i uppdrag att underhandla med fröken Stina Hertzman vid Norrköpings stadsbibliotek om hjälp vid omkatalogiseringen. Under senare delen av 1931 flyttade biblioteket till nya lokaler i gamla ålderdomshemmet vid Sankt Laurentii kyrka. Det innebar att biblioteket fick avsevärt större utrymme än tidigare och genom att böckerna ställdes i öppna bokhyllor gavs låntagarna möjlighet att själva ta fram böckerna de ville låna. Biblioteket hade tidigare haft förmånen av fri elektricitet, men nu meddelade Belysnings AB Tomten att man inte längre ansåg sig ha möjlighet till detta. En nedsättning av avgiften med 50 % medgavs dock, och styrelsen beslöt att tacksamt mottaga detta erbjudande. Styrelsen beslutade också att extra ersättning skulle utgå till bibliotekarierna för det merarbete som orsakats av omkatalogiseringen. Det nya systemet med öppna hyllor medförde också mera arbete och man beslutade att ett arvode av 3 kronor per gång skulle utgå från den 1 augusti. Katalogiseringen av nya böcker skulle också betinga ett särskilt arvode ansåg styrelsen att de 400 kronor, som utgått i kommunalt bidrag, inte räckte längre. Man ansökte därför hos stadsfullmäktige att ett anslag om 1000 kronor per år av nöjesskattemedel, skulle utgå till biblioteket. Anslaget på 400 kronor skulle utgå ur stadens budget. Man hade också fått en framställning från ett lokalt studieförbund som önskade att biblioteket måtte ställa läsrummet till förfogande för studieändamål. Styrelsen hade även lovat, att i mån av tillgång, ställa erforderlig litteratur till studiecirklarnas förfogande. I skrivelsen till stadsfullmäktige framhåller styrelsen det behjärtansvärda i att studiecirkelverksamheten kommer igång, och att den så småningom skall få stor omfattning. Styrelsen föreslår att de outnyttjade rummen i nedre våningen skall iordningställas till lokaler för studiecirklarna. I årsredogörelsen för 1933 kan man utläsa

8 resultatet av denna hemställan. Biblioteket får ett bidrag av staden på 1000 kr, Söderköpings Arbetareförening bidrar fortfarande med 100 kr. Studiecirklarna får använda bibliotekets läsrum när biblioteket är stängt. Biblioteksverksamheten undergår inte några förändringar under de närmast följande åren. Man har etablerat samarbete med de båda små organisationsbiblioteken i staden. Det har bestått i att man sammanträtt med företrädare för biblioteken som tillhör IOGT-logerna i staden. Man konstaterar i årsredogörelsen för 1934 att dessa obetydliga bibliotek närmast tycks ha till syfte att vara en sammanhållande länk för respektive organisation och därför har inte styrelsen sett det nödvändigt att ha något närmare samarbete med dem. Under 1945 görs en framställning från stadsfullmäktige att biblioteksstyrelsen skall överlämna bibliotekets kassa och räkenskapsföring till drätselkontoret. Så skedde också och bibliotekets stadgar ändrades i december Biblioteksstyrelsen hade haft vissa betänkligheter mot att medelsförvaltningen skulle övertas av drätselkontoret och i en paragraf i protokoll för vid styrelsesammanträde den 29 november 1946 antecknas följande: Beträffande folkbiblioteket anser styrelsen, att det föreligger sådana omständigheter, att medelsförvaltningen bör omhänderhavas direkt av biblioteksstyrelsen." Som motiv härför vill styrelsen anföra: Att biblioteket tillkommit på enskild persons initiativ genom fr. Annie Nyströms donation á 2000 kronor och med Söderköpings Arbetareförenings bibliotek som grundstomme, att biblioteket åtnjuter understöd dels av staten, dels av Söderköpings Arbetareförening att enligt gällande stadgar sammanslutningar som lämna bidrag till biblioteket, ha rätt att utse representant i styrelsen, att Söderköpings Arbetareförening ända sedan bibliotekets start 1916 begagnat sig av denna rätt; att ett sammanförande av räkenskaperna med drätselkammarens icke kan medföra någon besparing enär hittills icke utbetalts ett enda öre i administrationskostnader, att räkenskaperna även utan en sådan sammanblandning årligen granskas av särskilda av stadsfullmäktige utsedda revisorer, vilket för övrigt föreskrives i gällande biblioteksförordning, samt att ett sammanförande av räkenskaperna skulle medföra en onödigt tungrodd apparat. Det verkar emellertid inte som om fullmäktige låtit sig påverkas av den skarpa skrivningen från biblioteksstyrelsen.

9 I samband med årsredovisningen och statförslag 1947 begärde biblioteksstyrelsen hos stadsfullmäktige att få disponera hela andra våningen i bibliotekshuset. Det fanns en lägenhet om 1 rum och kök vilken hade disponerats av en vaktmästare. Bostadssituationen i staden hade tidigare varit sådan, att man inte kunnat skaffa annan bostad för denna person. Nu har bostadsbristen tydligen åtminstone tillfälligtvis lättat och biblioteket var angelägna om att kunna utvidga lokalerna. Man började växa ur de utrymmen som fanns tillgängliga. I oktober 1950 gör stadsingenjör Georg Friberg ett förslag till ombyggnad av biblioteket. Öppethållandet hade ökats under år 1950 till att omfatta tre kvällar i veckan, måndag, onsdag och fredag klockan till I oktober 1950 kom en skrivelse till biblioteksstyrelsen från kommunens beredningsutskott i vilken man bad om uppgift huruvida det inom biblioteksstyrelsens verksamhetsområde fanns någon förtroendeman eller tjänsteman, som gjort sig förtjänt av att erhålla stadens förtjänsttecken. För undvikande i görligaste mån av de tråkigheter, som lätt kunna uppkomma i anledning av detta spörsmål, anhåller beredningsutskottet om konfidentiell behandling av detta ärende. Biblioteksstyrelsen hade inga svårigheter att i sina led finna 2 personer som väl motsvarade de förutsättningar som funnos för att vara berättigade att motta förtjänsttecknet. Småskollärarinnan Bertha Weis hade arbetat vid biblioteket sen hösten 1916 och hade vid den här tiden 34 års tjänstgöring. Hon var också ledamot av biblioteksstyrelsen sedan Herr Gusten Söderström blev medlem av biblioteksstyrelsen år 1920 och innehade fortfarande detta uppdrag. Under åren 1922 till 1946 hade han varit styrelsens kassaförvaltare, alltså under 25 år. De flesta ledamöterna i biblioteksstyrelsen hade lång tid i styrelsen, men det var bara dessa båda som varit i bibliotekets tjänst de stipulerade 25 åren genomgick Bertha Weis den kurs för deltidsanställda bibliotekarier som Skolöverstyrelsen satt som kompetenskrav för erhållande av statligt tilläggsbidrag. I januari 1952 skrev ordförande i biblioteksstyrelsen till folkskolestyrelsen i Söderköping med anledning av att Drothems och Skönberga socknar lagts till Söderköpings stad. Avsikten med skrivelsen var att inrätta filialer i skollokaler i Skönberga kyrkskola, Evertsholm skola och Fröberga folkskola. Befolkningen i dessa delar av den nya utvidgade kommunen skulle på så sätt få ungefär samma möjligheter till boklån som de som bodde i centralorten. Skönberga folkbibliotek införlivades med stadsbiblioteket i

10 samband med kommunsammanslagningen. I årsredogörelsen för år 1951 kan man se att biblioteket för första gången redovisar att filialer till huvudbiblioteket finns på 3 platser i den nya kommunen samt att 1 utlåningsställe finns i Stintorp. Bibliotekarierna som haft en mycket blygsam ersättning för sitt arbete begärde att få detta höjt från 6 kronor per gång biblioteket varit öppet till 10 kronor per öppettillfälle. Det kan tyckas vara en liten höjning av arvodet, särskilt om man betänker att 3 filialer och en utlåningsstation tillkommit. Filialbiblioteket vid Fröberga skola handhas av Ulf Johansson, Barbro Forsberg och Edit Bäckman i Evertsholm och Ebba Herrström i Skönberga. Vandringsbiblioteket i Stintorp sköts av Martin Pålsson. Avlöningsstaten för hela bibliotekssystemet uppgår år 1952 till 1450 kronor. Under 1953 togs de nyrenoverade rummen i bruk och biblioteket disponerade nu hela andra våningen i bibliotekshuset. Det omfattade ca 120 m 2 inklusive arbetsrum och tambur. Öppethållandet är oförändrat, filialer och utlåningsställe har öppet 1 timme i veckan på kvällstid. Biblioteket har 8413 band varav 398 band i handbokssamlingen vuxenböcker och 3857 barnböcker har lånats ut till 680 vuxna och 290 barn. Bibliotekets finanser balanserar på ,72 kronor och i donationsfonden finns 2 155,76 kronor. Biblioteket får ett kommunalt bidrag på 6000 kronor. Bibliotekarierna organiserade sig i Kommunaltjänstemannaförbundet under 1954 och fick ett nytt löneavtal som innebar att de som hade föreskriven behörighetskurs skulle få en timlön på 4,50 kronor och de som inte hade föreskriven kompetens skulle få 3,25 kronor per timme. Det innebar att lönestaten ökade till 3250 kronor år Man behövde några nya bokhyllor för att rymma bokbeståndet som år 1955 uppgick till 8856 band varav 531 i handboksamlingen. Ett anslag på 6000 kronor beviljades av stadsfullmäktige för inköp av hyllor och till ny korkmatta. Från och med 1956 drogs bidraget från Arbetareföreningen in. Biblioteksstyrelsen beslöt att med beklagande av denna åtgärd uttala ett varmt tack till Söderköpings Arbetareförening för den understödjande verksamhet som det årliga anslaget under många år inneburit. Styrelsen beslöt, på förslag av Bertha Weis, att öka bibliotekets öppettider med ytterligare en kväll i veckan. Skälet till att öka öppethållandet var att antalet barn och ungdomar som lånar böcker ökat kraftigt och man ansåg att det var lämpligt att om möjligt göra en avlastning av de övriga kvällarna som biblioteket hade öppet. Tisdag kväll föreslogs vara en lämplig kväll för detta öppethållande och bibliotekarierna var

11 villiga att åta sig denna tjänstgöring mot avtalsenlig ersättning. Öppethållandet skulle omfatta tiden januari maj och september december, sammanlagt 39 veckor. Styrelsen beslöt enhälligt att i 1956 års statsbidragsansökan uppta en summa av 605 kronor som ytterligare arvode till bibliotekarierna. För 1956 gällde nya regler för statsbidrag. Bidrag erhålles från och med detta år på anslag för bokinköp, anslag för arvode till bibliotekarier, samt anslag tilläggsanslag för handbokssamling och arvode till bibliotekarier med av SÖ godkänd utbildning. En höjning av anslag till inköp och inbindning av böcker föreslogs från 6300 kronor 1955 till 7000 kronor Denna höjning orsakades av de ändrade reglerna för statsbidrag. I december 1955 beslutades i samråd med företrädare för de organisationsbibliotek som fanns i kommunen, att dessa skulle överföras till stadsbiblioteket. En del små avdelningar av bl. a. IOGT skulle upphöra och sammanföras i en större nykterhetsloge i Söderköping. Detta innebar att föreningsbiblioteken inventerades och överlämnades till stadsbiblioteket. IOGT-logen Vidar, som var den största i Söderköping hade ett bibliotek som omfattade mellan 600 och 700 band. Lika stort var logen Östgötabanerets i Skönberga bibliotek. Beslut om överlämnande av det biblioteket hade ännu inte tagits av logen, men skulle komma att ske i samband med sammanslagningen av logerna. Samrealskolan i Söderköping hade också ett bibliotek, vilket bibliotekarien vid detsamma Kjell Embro, redogjorde för. Han överlämnade också som gåva en katalog över biblioteket. Förslag framlades att samrealskolans elever i klass 1 skulle få avlägga studiebesök i stadsbiblioteket. Även folkskolans klass 7 få möjlighet att få sina lektioner i bokkunskap förlagda till stadsbiblioteket. Detta för att inget biblioteksrum fanns i folkskolan för närvarande. I förslag till utgifts- och inkomststat för 1957 upptas för första gången ett arvode på 100 kronor till ordförande och 100 kronor till styrelsens ledamöter tillsammans för deltagande i sammanträden. Tidigare hade styrelseordförande och ledamöter arbetat helt ideellt. Bibliotekariernas löner uppgick till sammanlagt 4310 kronor. Anslag för anskaffande av telefon tas upp i statförslaget liksom en höjning av bokanslaget till 8000 kronor. Med den höjningen beräknar man kunna köpa så många böcker att normen 2 böcker per invånare uppnås. Man beslutar också att inköpa ett antal böcker genom Bibliotekstjänst sambindningslistor. I samma protokoll meddelas att biblioteket erhållit extra bidrag från SÖ på 956 kronor för 1955.

12 I november hålles Bokens vecka i Söderköping och biblioteket skall stå som arrangör för densamma tillsammans med Söderköpings bokhandel. Kostnaderna skulle betalas av bokhandeln. Man beslöt också att utan kostnad upplåta lokal för sagostunder för barn vid 2 tillfällen i samband med Bokens vecka. Bokanslaget skulle fördelas mellan filialer och huvudbibliotek på följande sätt: Filialen i Skönberga och Evertsholm 400 kronor vardera, Fröberga 500 kronor. Stadsbiblioteket skall inköpa tidskrifter för 500 kronor, referenslitteratur för 800 kronor, övrig facklitteratur för 1700 kronor och skönlitteratur för 3700 kronor, utgörande tillsammans 8000 kronor. Under 1957 startade verksamhet med boklådor vid pensionärshemmen i Söderköping. Hugo F. Andersson åtog sig att ta hand om utlåningen från boklådan. Bibliotekstjänst erbjöd biblioteket att ansluta sig till ett vandringsbibliotek med tyska och engelska böcker. Cirkulationen omfattar 4 vandringsbibliotek med 20 böcker vardera. Starten sker under 1958 och biblioteket lånar varje vandringsbibliotek under 6 månader. Det fjärde vandringsbiblioteket behålles som bibliotekets egendom. Kostnaden för detta skulle uppgå till ca 300 kronor. I samband med statförslaget för 1958 beräknades kostnad för att ha biblioteket öppet 4 dagar i veckan året om. Det innebär ett ökat anslag för bibliotekarielöner. Från 1958 anordnade biblioteket tillsammans med Östergötlands Dagblad och Söderköpings bokhandel Bokens dag under november månad. Sagostund för barn skulle anordnas på biblioteket och i samrealskolans aula skulle en författarafton under medverkan av Edith Unnerstad, Ivan Oljelund och Vic Suneson, arrangeras. En teckningstävling skulle anordnas i anslutning till Ungdomens bokdagar. Med dessa arrangemang har biblioteket börjat sprida sin verksamhet utanför själva bibliotekslokalen. Genom att medverka i och stå som medarrangör i olika kulturprogram sprids information om bibliotekets verksamhet i vidare kretsar och man hoppas få ett större intresse från invånarna för att använda sig av bibliotekets resurser. Det var ju så att trots ett ökat öppethållande hade bokutlåningen minskat. Under 1957 utlånades böcker vid kommunens bibliotek mot året före hade biblioteket legat trea i länet i fråga om utlåning per invånare. Bara Mjölby och Norrköping hade högre siffror minskade utlåningen totalt till böcker och nu började man fundera över om det var TV som var orsaken till de vikande utlåningssiffrorna. Enligt en tidningsintervju i februari 1959 var bibliotekarien dock inte orolig för att den vikande tendensen skulle bli bestående. Januari hade varit en bra utlånings månad. Under en kväll hade 211 böcker lånats ut på 2 timmar. (Ett resultat som står sig gott i våra dagar). I januari 1960 meddelar Bertha Weis att hon avser att avgå från sin bibliotekarietjänst eftersom hon uppnått den övre

13 åldersgränsen. Styrelsen beslutar ingå till SÖ för att söka dispens för Fröken Weiss på ett år samt att snarast utannonsera befattningen som bibliotekarie vid Söderköpings stadsbibliotek. 11 ansökningar inkom till den ledigförklarade bibliotekariebefattningen. Efter genomgång av ansökningar beslöt styrelsen att tillfråga 3 personer och bland annat efterhöra deras fortsatta vistelse i staden. I juli 1960 valdes Barbro Appelqvist till bibliotekarie vid stadsbiblioteket. Barbro Appelqvist anställdes från 1 januari, 1961 och genomgick under sommaren 1960 den utbildning som föreskrevs av SÖ för deltidsanställda kommunbibliotekarier. Vid december sammanträdet 1960 avtackades Bertha Weis och Ester Svensson för sitt mångåriga och uppoffrade arbete i bibliotekets tjänst. I stat förslaget för 1962 meddelar styrelsen att biblioteket har för avsikt att gå över till ett modernt och rationellare utlåningssystem varför man behöver skaffa en ny expeditionsdisk. Bibliotekstjänst har kostnadsberäknat en ny disk till ca kronor. Bokbeståndet har också börjat växa ur hyllorna och man har blivit tvingad att ställa böcker på hyllor nere vid golvet. Det är mindre önskvärt ur låntagaresynpunkt påpekar biblioteksstyrelsen. För att få bättre plats för särskilt barnoch ungdomsböckerna har biblioteksstyrelsen planerat att inköpa 3 st. nya hyllor under beslöts att på försök ha biblioteket öppet 1 timme mellan klockan och på lördagar under månad oktober till december. För nästa år skulle öppethållandet på lördagarna omfatta månaderna oktober april. Bibliotekets stadgar ändrades under 1962 och de nya stadgarna antogs 13 december samma år av stadsfullmäktige. Ett nytt ålderdomshem började uppföras i Söderköping Biblioteket erbjöd i en skrivelse till socialförvaltningen i januari 1963 att upprätta ett filialbibliotek i det nya ålderdomshemmet som var under uppförande. Biblioteket kunde ställa ca 250 böcker till ålderdomshemmets förfogande för att underlätta för dem som kom att bo där, att få tillgång till den förströelse som läsning utgör. Man föreslog att någon pigg pensionär eller någon av personalen skulle fungera som filialföreståndare. Socialnämndens arbetsutskott mottog med tacksamhet erbjudandet vid sitt sammanträde i mars. Böckerna som skulle användas vid det nya filialbiblioteket kom från den nedlagda filialen i Evertsholm.

14 Bibliotekets behov av större lokaler hade varit föremål för diskussion vid ett sammanträde i stadens kommitté för utredning av förvaltningslokaler. Styrelsen svarade på kommitténs förfrågan om bibliotekets nuvarande och framtida lokalbehov enligt följande: Styrelsen har i samråd med landsbibliotekarien gjort en sammanställning av minimimåtten för bibliotekslokaler. Ytmåtten hade räknats fram med ledning av de anvisningar som ges i Kaléns Biblioteksskötsel. Vid undersökningen konstaterades att det rådde ett visst underskott eftersom ingen särskild barnavdelning fanns. Lokalerna tillät ingen förändring utan måste accepteras i befintligt skick. De framtida behoven vid en folkmängd av ca invånare visar att biblioteket, för att uppfylla minimikraven behövde ett utrymme av 250 m 2 samt dessutom utrymmen för magasinering av böcker med minst 5 m 2 /1000 band. Därutöver behövdes utrymmen för tambur och toaletter. Befintliga lokaler omfattade sammanlagt 120 m 2. Bibliotekarien föreslog i samband med att stat förslag för 1964 upprättades, att biblioteket skulle prenumerera på en dagstidning till läsrummet. Förslaget bordlades tills vidare. Bertha Weis och ordförande Ulf Johansson avgick ur styrelsen vid årsskiftet och ordföranden framförde sitt och styrelsens tack till Bertha Weis för det uppoffrande arbete hon nedlagt under många år. Utlåningssiffrorna hade varit vikande under ett par år och i september 1964 beslutade styrelsen att utöka öppethållandet med 2 timmar på torsdags eftermiddagarna mellan kl och År 1964 lånades böcker ut i hela systemet mot året före. Nedläggningen av filialen i Evertsholm antogs vara en del av orsaken till de sjunkande siffrorna. Filialen vid det nya ålderdomshemmet Birkagården ställs i ordning i december 1964 och bibliotekarien får i uppdrag att sköta filialen, som kommer att besökas en gång i veckan. Utlåningen sker genom bokvagnsronder på avdelningarna. Boklådor ur huvudbibliotekets bokbestånd kompletterar det fasta bokbeståndet på filialen. I augusti 1966 beslutar styrelsen att inrätta en tjänst som deltidsanställt biblioteksbiträde. Stadsfullmäktige beviljade tilläggsanslag vid sitt juni- sammanträde. Marianne Standar tillträder tjänsten den 1 september Under hösten 1966 upphör Fröbergafilialen i och med att filialföreståndaren flyttar från orten. Styrelsen beslutade utreda möjligheten att istället anordna någon form av ambulerande bokutlåning. En rutt för en utlåningsbil sammanställdes och tidsåtgången kontrollerades. 1967

15 kommer utlåningen med bokbil i Skönberga igång. En tur görs andra onsdagen i månaden med undantag för sommar månaderna. I början av 1967 beslutade biblioteksstyrelsen att kontakta socialbyrån för ett eventuellt samarbete vid bokutlåning till gamla och handikappade som inte själva kan komma till biblioteket. Utlåningen var tänkt att ske med hjälp av frivilliga t ex scouter. Frågan om möjlighet till musiklyssning på biblioteket togs upp vid den här tiden. En förfrågan från musikintresserade i Söderköping hade kommit och biblioteksstyrelsen beslöt att ställa lokalerna till förfogande för en musiklyssningskväll och att svara för annonsering. Även klassvisningar av biblioteket hade startat och bibliotekarien omtalade vid styrelsesammanträde i juni 1967 att några klasser redan begagnat sig av den servicen. Styrelsen beslutade att verksamheten ska fortsätta under hösten. Under 1968 börjar diskussionerna om en ny bibliotekslokal ta fart. Kommunsammanläggningarna har kommit igång, vilket kommer att betyda att Söderköpings stadsbibliotek blir huvudbibliotek för den nya storkommunen. Större lokal för huvudbiblioteket blir en förutsättning för att verksamheten ska kunna fungera i framtiden. De förslag till lokaler som framfördes vid denna tidpunkt ansågs inte på något vis motsvara de rekommendationer som SÖ gjort beträffande ytor och tillgänglighet. Ett anskaffande av musikanläggning diskuterades i styrelsen under Styrelsen beslutade inköpa en anläggning bestående av grammofon, 2 högtalare samt 2 par hörlurar för lyssnarplatser. Inköpen finansierades genom ett s.k. punktbidrag från SÖ. Söderköpings arbetareförening, som under åren stött biblioteket med bidrag, upphörde och biblioteket fick mottaga en donation av föreningens medel på 5000 kronor. Pengarna användes till att inskaffa nya möbler till läsrummet samt till mattor och gardiner. Renoveringen av lokalerna kom snabbt igång och musikanläggningen invigdes med en festlighet i Sankt Laurentii församlingshem. En bok- och musikafton anordnades där under medverkan av Bo Beskow och Lennart Bergendahl från Sveriges Radios musikavdelning. Med denna verksamhetsform utökade biblioteket sina utåtriktade kultursträvanden. Man höll sig inte längre bara till bokutlåning utan nu var det dags att anordna andra aktiviteter i bibliotekets regi. Utställningar ordnades både internt och i samarbete med andra organisationer. Sagostundsverksamheten startade också vid den här tiden. Barn från 4 år inbjöds att lyssna på sagor och se sago-

16 bildband på biblioteket. Dessa sagostunder var mycket uppskattade och besöktes av c:a 15 barn varje gång. Musikanläggningen utnyttjades också flitigt och många lyssnare, framför allt ungdomar satt och lyssnade till sina favoritskivor. Önskemål om ökat öppethållande framfördes från sammanläggningsdelegerade. Detta för att låntagare från den nya storkommunens yttre delar skulle ges möjlighet att besöka biblioteket. Styrelsen beslutade att biblioteket skulle ha öppet följande tider: måndag onsdag kl , torsdag fredag kl , 14 timmar i veckan. Sagostunden hölls på torsdagar klockan Under 1970 började biblioteket att prenumerera på dagstidningar. Det fortsatta arbetet med kommunsammanläggningen pågick nu och med 1970 års utgång upphörde biblioteksstyrelsen. Från 1971 inrättades en kulturnämnd i kommunen. Kulturnämnden fick till uppgift att tillvarata kommunens intressen i allmänkulturella frågor och utformningen av kulturhistoriskt känsliga miljöer i kommunen. Vid nämndens första sammanträde redogjorde dess ordförande för nämndens organisation och arbetsområden. Kulturnämnden hade bland annat som sin uppgift att stå som medarrangör vid olika kulturarrangemang. Bidrag för sådana skulle också sökas hos nämnden. Biblioteksorganisationens utveckling skulle utredas och så småningom borde nya lokaler ställas till bibliotekets förfogande. Under 1971 planerades en bokbussverksamhet i länet. Landstinget hade planer på att anskaffa en bokbuss vilken skulle ambulera mellan länets kommuner. Under 1971 lånades band ut vid huvudbiblioteket. Det innebar en ökning med ca 4000 band. Sammanlagt i kommunen lånades band ut. På januari sammanträdet 1972 beslöts att utse ett biblioteksutskott till vilket biblioteksfrågorna delegerades. Under maj 1972 var biblioteksutskottet klar med utredningen om den kommande biblioteksorganisationen inför den blivande storkommunen beräknades sammanläggningen vara genomförd. Den planerade försöksverksamheten med bokbuss från landstinget hade inte kommit igång på grund av att landstingets bidrag uteblivit och att grannkommunerna beslutat att inte delta i verksamheten. Man hade hoppats på att med bokbussens hjälp kunna distribuera böcker till kommunens invånare på ett rationellt och framför allt i längden mindre kostnadskrävande sätt, än att ha alla filialer i ytterområdena kvar. Kulturnämnden beslutade att organisationen skulle få följande omfattning: I Aspveden skulle biblioteket i Östra Ryd finnas kvar som filial. När sammanläggningen med Stegeborg blev klar 1974 föreslogs att biblioteket i Mogata skulle bli kvar som en filial till huvudbiblioteket. I Skönbergaområdet skedde

17 bokdistribution med bil en gång i månaden och det skulle även ske fortsättningsvis. I Stegeborg sker bokutlåning med boklådor i affärerna och i Engelholm skulle en utlåningsstation inrättas i skolan. I detta sammanhang påpekades återigen vikten av lokalbehovet tillgodoses snarast. I den blivande storkommunen kommer kraven på större huvudbibliotek att bli ännu mer påtagliga. Även personalbehovet vid huvudbiblioteket skulle komma att öka. Utskottet föreslog att en heltidsbibliotekarie anställs vid huvudbiblioteket samt en kontorist. Under senare delen av 1972 bildas en kommitté för att utreda bibliotekets lokalbehov. Kommittén bestod av 5 ledamöter varav 2 från kommunstyrelsen samt 1 från vardera kultur-, fritids- och sociala centralnämnden. Att representera kulturnämnden i kommittén valdes ordförande Karl Gustafson. Under året diskuterades även hur bokutlåningen i V. Husby skall organiseras i fortsättningen. De små filialer som funnits i den delen av kommunen beslutas upphöra och en större filial organiseras i Bygdegården i V. Husby. Man beslutade att kontakta fritidsnämnden som förvaltar lokalen för att få en överenskommelse till stånd. Vid kulturnämndens första sammanträde 1973 beslutades att filialen i Husbygården skall starta 1 april, Kulturnämnden hade vid den här tiden börjat delta i de utbudsdagar som arrangerades höst och vår av Östergötlands bildningsförbund. Bibliotekarien deltog i kulturarrangörsutbildning och kunde på så vis på ett bättre sätt informera om kommande kulturutbud och vilka möjligheter som gavs för att genomföra kulturarrangemang. Representanter för studieförbunden i kommunen inbjöds till biblioteket för en genomgång av kulturutbudet och för att man skulle kunna göra upp ett gemensamt programförslag. Kulturnämndens ordförande påpekade vid detta tillfälle att nämnden i sina budgetäskanden borde begära en kraftig höjning av anslaget till kulturarrangemang beslutade kulturnämnden att tills vidare upphöra med musikavlyssningen i bibliotekets läsrum på grund av de störningar som konstaterats. Skivorna föreslogs överföras till fritidsgården. Under året pågick en utredning om att inrymma det nya huvudbiblioteket i kvarteret Forseman nr. 3. Det framkom efter undersökningar att ombyggnad av kvarteret Forseman till bibliotekslokaler skulle ställa sig mycket kostnadskrävande och att ett ändamålsenligt bibliotek ändå inte skulle kunna inrymmas där. Kulturnämnden avförde det förslaget från dagordningen och bedömde att ett nytt alternativ med en nybyggnation i kvarteret Engelbrekt skulle bli fördelaktigare. Detta innebar en lokalyta av 280 m 2 i andra våningsplanet samt ca 120 m 2 på tredje våningsplanet. Byggnadsföretaget Henry Ståhl skulle uppföra en byggnad med kontor åt Försäkringskassan i bottenplanet och kommunen erbjöds att hyra resterande lokaler. Kulturnämnden hade hos POU begärt att få inrätta en halvtidstjänst som arkivarbetare

18 vid huvudbiblioteket. Förslaget avslogs med hänvisning till att en ny biblioteksorganisation kommer att genomföras inom en snar framtid. Under 1974 träffades ett avtal med Fil. Dr. Björn Helmfrid om att sammanställa andra delen av Söderköpings historia. En justering av öppettiderna företogs under För att bättre tillgodose landsbygdsbefolkningens möjligheter att besöka biblioteket ändrades fredagstiden från klockan till klockan Utlåningsstatistiken för 1974 visar följande siffror: Vid huvudbiblioteket lånades band ut. I hela systemet lånades band ut hade en ökning av utlåningen vid huvudbiblioteket skett till band. Den största ökningen låg på barn och ungdomsböcker 1088 band. I hela systemet lånades band ut under Under 1975 startade en filmstudioverksamhet i Söderköping. Filmstudions tillskyndare, Jan Johansson, begärde hos Kulturnämnden en garanti för eventuella underskott i biljettintäkterna. Kulturnämnden beslutade vid sitt första sammanträde 1975 att föreslå kommunstyrelsen att ett kulturstipendium skulle inrättas. Det första stipendiet tilldelades grevinnan Louise Montgomery för hennes författarskap och dokumentation av skärgårdsbefolkningens liv samt för hennes mångåriga arbete inom hembygdsrörelsen. I kulturnämndens budgetförslag för 1976 gjordes följande kommentar: Inom nämnden har vi diskuterat ny biblioteksorganisation i samband med överflyttning till nya bibliotekslokaler. Vi har dock även för år 1976 gjort upp budgetförslag efter nuvarande organisation. Den nya organisationen kommer att medföra att huvudbibliotekarien anställes på heltid samt en kontorist tjänst med uppgift att även biträda bibliotekarien, dessutom beräknar vi behov av ett biträde på halvtid. Om den nya lokalen skulle bli färdig under 1976, hemställer vi att medel reserveras för dess utrustning samt för personal. Diskussionerna om ett samarbete om en bokbuss mellan Åtvidabergs, Valdemarsvik och Söderköpings kommuner pågick under den här tiden. Åtvidaberg hade gjort ett förslag till verksamhet med en fördelning av kostnaderna efter invånarantal. Verksamheten skulle beröra glesbygden och var ekonomiskt avhängig eventuella statsbidrag. Den framtida användningen av de gamla bibliotekslokalerna diskuterades. Nils Delden framförde S: t Ragnhilds Gilles stora lokalbehov. Kulturnämnden beslutade att Gillet ska föreslås få förtursrätt till nyttjande av lokalerna när biblioteket flyttat ut. Personalsituationen vid huvudbiblioteket hade varit pressad under längre tid. En vikarie var anställd under sommarmånaderna och vikariatet förlängdes nu till årsskiftet. Den nya personalorganisationen skulle fastställas innan några nyanställningar företogs. Bibliotekarien hade haft i uppdrag att jämföra bokpriserna från Söderköpings bokhandel och Bibliotekstjänsts sambindning. I kommentaren till den gjorda utredningen

19 framhölls följande: I redogörelsen har 11 boktitlar medtagits som jämförelse. Enligt densamma innebär inköp från bokhandeln en merkostnad på 11 % jämfört med inköp från BTJ. Av beviljad bidragssumma kommer ca kronor att gå till bokinköp. 11 % av denna summa blir 5500 kronor. Om vi i fortsättningen kommer att göra inköp till 75 % hos BTJ kommer detta att innebära en vinst på 4000 kronor. Vi kommer dessutom att få tillgång till recensioner för den största delen av den inköpta litteraturen. Personalfrågan vid det nya huvudbiblioteket utreddes. Dåvarande länsbibliotekarien Thord Plaenge Jacobson deltog i diskussionerna och gjorde följande rekommendation: En fackbibliotekarie, utexaminerad från statens biblioteksskola, alternativt bibliotekshögskolan, heltid. Två deltidsanställda bibliotekarier, halvtid. Dessa tjänster bedöms nu anställda personer komma att söka. En kontorist, halvtid. Beträffande de deltidsanställda bibliotekarierna motiveras halvtid med den större flexibiliteten som underlättar schemaläggningen för den yttre tjänsten på kvällstid. Timanställd personal i mindre omfattning kan komma att behövas. På relativt kort sikt torde kontoristtjänsten behöva utökas till heltidstjänst. Bokbussfrågan läggs på is på förslag från Åtvidaberg. Kontakten mellan kommunerna kan återupptas senare. Det beräknas nu att de nya bibliotekslokalerna ska stå färdiga för inflyttning den 1/ Kulturnämnden beslutar anta länsbibliotekariens förslag till personalorganisation. Öppettiderna ska utökas enligt följande: måndag-fredag kl , tisdag och torsdag samt lördag Eventuellt skall lördagsöppet slopas 15 juni 15 augusti. Det innebär att biblioteket skulle ha öppet 29 timmar i veckan. Beträffande bokinköpen beslöt kulturnämnden att de fortsättningsvis ska göras från BTJ, eftersom bokhandlaren konstaterat att han inte har möjlighet att konkurrera med BTJ genom att pressa priserna. Tidigare hade filialföreståndarna gjort sina bokinköp själva, när den nya organisationen trädde i kraft skedde bokinköpen centralt från huvudbiblioteket efter förslag från filialföreståndarna. Biblioteksutskottet gavs i uppdrag att infordra offerter på inredning till det nya biblioteket. Tre inredningsfirmor lämnade offerter och inredningsförslag och kulturnämnden beslutade att ge BTJ i uppdrag att utföra densamma. Priset för inredning och utrustning uppgår tillsammans med kostnader för inredning av samlingssalen till kronor. Därutöver tillkommer kostnader för armatur, gardiner och dylikt. Det beräknades uppgå till 7948 kr, alltså totalt kronor. Kulturnämnden beslutar också att söka ett upprustningsbidrag från Statens kulturråd, 300 kr på 3 år, Tjänsterna till det nya biblioteket utannonserades i september Ansökningstiden utgick i slutet av oktober. 11 sökande till tjänsten som bibliotekschef hade inkommit vid ansökningstidens

20 slut. En anställningskommitté bestående av kulturnämndens ordförande Karl Gustafsson, bibliotekarie Barbro Appelqvist och POU: s sekreterare hade uppdrag att utse 3-4 sökande för personintervju. Av de 3 som kallades till intervju beslöt anställningskommitté att föreslå Christina Carlsson till tjänsten. Christina Carlsson hade under sommaren tjänstgjort som vikarie vid biblioteket. POU utsåg Christina Carlsson till bibliotekschef vid sitt sammanträde 22/ Tjänsten tillträddes den 1/ Vidare beslöts att nuvarande bibliotekspersonals anställningsformer skulle ställas under prövning av POU som gavs i uppdrag att fastställa tjänstgöring och löneklassplacering från och med 1/ för Barbro Appelqvist och Marianne Standar. Utlåningssiffrorna fortsatte att stiga och under 1976 hade band lånats ut vid huvudbiblioteket och i hela systemet lånades band ut. Det innebar en total ökning från 1975 med 1035 st. En kontoristtjänst vid biblioteket inrättas från och med 1/ Inga Norling anställdes som kontorist på halvtid med tillträde 1/ Det nya biblioteket stod färdigt och invigdes av länsbibliotekarie Thord Plaenge Jacobson den 23/ Biblioteksverksamheten startade med ett öppet hus dit förtroendevalda i kommunen samt representanter för biblioteken i grannkommunerna inbjudits. En informationsbroschyr om verksamheten i de nya lokalerna iordningställdes och distribuerades till samtliga hushåll i kommunen. Ett konstverk till de nya bibliotekslokalerna inköptes. Kulturnämnden beslutade att Kerstin Eneströms bildvävnader skulle vara lämpliga. Bibliotekschefen i samråd med ordförande och Barbro Appelqvist valde ett av hennes verk och inköpte det för reserverade medel för konstinköp. Utställningsverksamheten och andra kulturarrangemang sker i samråd med kulturförvaltningen och i och med att biblioteket fått större lokaler till sitt förfogande anordnas en del skärmutställningar i bibliotekets lokaler. Man startade också en försöksverksamhet med att visa kvalitetsfilm i bibliotekets samlingssal. Sagostundsverksamheten vid huvudbiblioteket och filialerna blir alltmer personalkrävande och man beslutar att anställa särskild sagostundspersonal. Utlåningsstatistiken för 1977 visar en stor ökning. Detta berodde givetvis på att biblioteket fått nya mer ändamålsenliga lokaler och att öppethållandet mer än fördubblats. Den totala utlåningen i kommunens bibliotek uppgick 1977 till band mot band övertog kommunbiblioteket ansvaret för den utlåningsverksamhet som bedrevs vid Söderköpings lasarett. Landstinget köpte tjänster av kommunbiblioteket och Barbro Appelqvist tog över sysslan som sjukhusbibliotekarie med en utökning av sin tjänst med 5 timmar i veckan. Bokinköpen administreras fortsättningsvis av bibliotekskontoristen som får sin

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv.

Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv. Man spelar helst med gamla bekanta En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialt perspektiv. Disponent Tage Bendz spelar kort med Öbergs-anställda. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan

1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan 1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan Ett omfattande utbyggnadsarbete pågar för närvarande vid Bröderna Anderssons verkstäder i Rossön. När den nya fabrikslängan är färdig fram på

Läs mer

Biblio tsbkua:.slmp vid. Bibzio t ewnög&olzm i hr&s v(-t 1975. Kerstin M Xnd&ssocon

Biblio tsbkua:.slmp vid. Bibzio t ewnög&olzm i hr&s v(-t 1975. Kerstin M Xnd&ssocon VEB~~iHE33sP"L~ER~G VD AL,XGS&S SE&QTEK, Beskrimbg ar. varksamhef,~..w&& Abiags&s "b2bliotek c-t f örslag tiu. verhambetsplan ~976-80 l l Specialarbete inom amet Biblio tsbkua:.slmp vid. Bibzio t ewnög&olzm

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Kort översikt över Restenässkolans historia

Kort översikt över Restenässkolans historia Börje Svalin (1909-2000) kom som lärare till Restenässkolan i januari 1945, och var rektor 1946-75. Denna text lämnades till "Löfvet" i juli 1990 men har ej tryckts då inget "Löfv" utkommit sedan 1988.

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-12-06 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 16 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! Vi börjar sammanträdet

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Ö G O N B L I C K O C H B I L D E R 1 9 4 8-2 0 0 8

Ö G O N B L I C K O C H B I L D E R 1 9 4 8-2 0 0 8 Ö G O N B L I C K O C H B I L D E R 1 9 4 8-2 0 0 8 2 Finnvedsbostäder 60-år Finnvedsbostäder 60-år 3 Finnvedsbostäder har redan börjat med framtidens boende. Oxtorget är det bästa exemplet på passivhus

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström Kultur i länet Historia och samtid av Jeanette Wetterström 1 På framsidan ser vi mottagarna av 2008 års kulturstipendier för ungdomar. De står framför Wiks slott där stipendieutdelningen ägde rum den 10

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se. Historieskrivning 1957 2007

Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se. Historieskrivning 1957 2007 Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se Historieskrivning 1957 2007 Lions Club Västerhaninge har månadsmöte i Tingshuset kl. 19.30 den andra fredagen i varje månad under tiden september-maj.

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Examensarbete med praktik Fastighetsrätt, 30 högskolepoäng Författare: Maria Bramfeldt Handledare:

Läs mer

Synen på flickors inträde i gymnasiet

Synen på flickors inträde i gymnasiet Södertörns högskola VT 2005 AUO 3, C-uppsats, 10 poäng Handledare: Boel De Geer Synen på flickors inträde i gymnasiet En studie över högre allmänna läroverkets gymnasium i Västerås 1927 1937 Författare:

Läs mer