Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare. Cristine Persson och Jörgen Blom Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare. Cristine Persson och Jörgen Blom Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen"

Transkript

1 1(36) Plats och tid Almdalen, Apotekshuset, onsdagen den, kl Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S, 2:e vice ordf Leif Olsson, C, tjg ers för Ulf Jonasson, C Cristine Persson, C, tjg ers för Mikaela Munck af Rosenschöld, C Eva Ljungdahl, MP, tjg ers för Owen Laws, MP Agneta Gabrielsson, FP Kjell Sundholm, KD Maria Jacobsson, S Christer Toft, S Yvonne Rosvall, S, tjg ers för Eva Handmark, S Mi Bringsaas, S Jörgen Blom, V Övriga närvarande Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare Justerare Justeringens plats och tid Cristine Persson och Jörgen Blom Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anette Lihuvudh Ordförande Justerare Maria Söderberg Cristine Persson Jörgen Blom ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp 17 maj 2013 Sista dag för överklagan 7 juni 2013 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen Underskrift Anette Lihuvudh

2 2(36) Ärendelista 84 Dnr Informationer Dnr Godkännande/förändringar av föredragningslistan Dnr Rambudget 2014, plan Dnr Medfinansiering av projekt - Förstärkning av Mid Sweden Science Park (MSSP), fas Dnr Revidering av miljöpolicy och övergripande miljömål Dnr Medverkan i kampanj för ett skidskytte-vm Dnr Ansökan om verksamhetsbidrag för BRIS stödverksamhet Dnr Avskrivning av fordran Krokoms Golfklubb Dnr Fastighetsförvärv, Föllinge-Backen 2: Dnr Bemyndigande att besluta om försäljning av brandstationer Dnr Delfinansiering fiskefilm "I Gunnar Westrins fotspår" Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Även förteckning över avsatta medel till kommunens näringslivsfond Dnr Regionalt samarbete i bolagsform, Krokoms kommun och Ytteråns hembygdsförening Dnr Delegationsbeslut Dnr Meddelanden Dnr Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag... 34

3 3(36) Ks 84 Dnr Informationer * Peak Innovation och Mid Sweden Science Park, Lars Lindqvist och Jens Edlund * Rambudget 2014, plan , Björn Torbjörnsson, ekonomichef och Hans Morén, ekonom * Utfall av avtal för kommunal, Gunilla Sundqvist, personalchef * Mål, kommunvapnet, Ola Skyllbäck, kommunchef * Asylboende i Änge, Ola Skyllbäck, kommunchef Kommunstyrelsen ajournerar sig för lunch klockan och för kaffe klockan

4 4(36) Ks 85 Dnr Godkännande/förändringar av föredragningslistan Kommunstyrelsens beslut 1 Ärende Regionalt samarbete i bolagsform, Jamtli, Krokoms kommun och Ytteråns hembygdsförening läggs in på dagens möte. 2 I övrigt godkänns föredragningslistan.

5 5(36) Ks 86 Dnr Rambudget 2014, plan Kommunstyrelsens beslut 1 Budget 2014, plan bordläggs till kommunstyrelsens möte den 29 maj Bakgrund Kommunstyrelsen informeras om och delges budgetmaterialet. Yrkanden förslag Maria Söderberg, C, yrkar på bordläggning av rambudget 2013, plan till kommunstyrelsens möte den 29 maj Propositionsordning Det finns ett förslag om bordläggning av rambudget 2014, plan Efter proposition på det formella yrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Kommunstyrelsen 29 maj 2013

6 6(36) Ks 87 Dnr Medfinansiering av projekt - Förstärkning av Mid Sweden Science Park (MSSP), fas 2 Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen finansierar projektet Förstärkning av Mid Sweden Science Park(MSSP) med kronor fördelat med kronor/år 2013 och Medel tas ur projektmedelsbudgeten. Bakgrund Krokoms kommun har sedan tidigare medverkat vid bildandet av Mid Sweden Science Park och äger 7,5 % av aktierna i bolaget. Övriga ägare är Åre Kommun 7,5%, Östersunds kommun 15%, regionförbundet 15%, Peak Business & Sport (näringslivet) 36,2% och TC Service 18,8%. Mittuniversitet är inte formell ägare men representeras med ägarliknande befogenheter i enlighet med gällande aktiägaravtal. Kommunstyrelsen beslutade i november 2011 om deltagande i grundfinansieringen av bolaget för åren med kronor/år. Sammanfattande projektbeskrivning: Kommande projekt är en förstärkning till MSSP avseende två viktiga funktioner. * Förstärka den satsning som MSSP gör med samlokalisering av verksamheter i Science Park på Campus Östersund och utveckla en pilot på en sådan miljö- och mötesplats. Den nya Science Parken omfattar närmare 1000 kvadratmeter yta som erbjuder mobila arbetsplatser, arbetsplatser för inkubatorbolag, fasta kontor för tillväxtföretag, samlokalisering av stödaktörer, mötesrum, konferens och mötesplatser i gemensamma ytor. Konceptet är huvudsakligen finansierat via hyresgästerna. Men det finns avsnitt som tex yta för inkubatorbolag och gemensamma mötesplatser/mötesrum där förstärkning krävs. Förstärkningen omfattar hyreskostnader för gemensamma utrymmen, investeringar i inventarier och tjänster för att skapa en utvecklande, inkluderande och engagerande miljö.

7 7(36) Ks 87 (forts) Dnr Medfinansiering av projekt - Förstärkning av Mid Sweden Science Park (MSSP), fas 2 * Förstärka implementeringen av MSSP genom resursförstärkning inom kommunikation, nätverkande och informationsskrivning. Projektet ska därför i samspel med styrgrupper och intressegrupper utveckla en strategi och en plattform för kommunikation, samt att starta upp kommunikativa processer. Barncheck Se barncheck Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 26 april 2013 Projektbeskrivning Förstärkning MSSP fas 2 Yrkanden/förslag Jörgen Blom, V, Rolf Lilja, S och Maria Jacobsson, S yttrar sig Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen finansiera projektet Förstärkning av Mid Sweden Science Park(MSSP) med kronor fördelat med kronor/år 2013 och 2014 Medel tas ur projektmedelsbudgeten. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Han Morén, ekonom Magnus Burvall, VD MSSP

8 8(36) Ks 88 Dnr Revidering av miljöpolicy och övergripande miljömål Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige antar miljöpolicy och miljömål med följande ändringar; Punkten 3 Upphandling, under rubriken Bakgrund, första meningen ändras till Vid upphandling av varor och tjänster ska kommunen, i mesta möjliga mån, indirekt påverka miljön. Punkten 6 Återanvändning och återvinning, under rubriken Bakgrund, sista meningen ändras till Avfall ska hanteras så att hälso- och miljörisker minimeras". Punkten 7 Förorenade områden, under rubriken Bakgrund, meningen ändras till Kommunen kräver att Länsstyrelsen agerar och snabbt sanerar förorenade områden. Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsgruppen för framtagande av miljöpolicy och miljömål, att arbeta fram ett förslag till mätbara nyckeltal, datumsatta mål och aktiviteter samt att ta fram ett förslag till vilka eventuella kommunnätverk som Krokom bör vara medlem i, som en del i sina miljöambitioner. Bakgrund Förslag på revidering av kommunens miljöpolicy och övergripande miljömål har varit ute på remiss till de politiska partierna och flera av de synpunkter som inkommit har inarbetats. Förslaget har framtagits av en arbetsgruppgrupp bestående av Håkan Larsson, Owen Laws och Nils-Erik Werner. Underlag för beslut Remissvar ifrån C, S och SD Reviderad Miljöpolicy och övergripande miljömål, 13 november 2012 Energi- och klimatstrategi för Krokoms kommun, som egen organisation Beslutad av Ks 126, 7 september 2011, rev. 29 augusti Miljöpolicy och övergripande miljömål, antagna av Kf 60, 11 juni 2003

9 9(36) Ks 88 (forts) Dnr Revidering av miljöpolicy och övergripande miljömål Yrkanden/förslag Kommunstyrelsen resonerar sig fram till följande ändringar; Punkten 3 Upphandling, under rubriken Bakgrund, första meningen ändras till Vid upphandling av varor och tjänster ska kommunen, i mesta möjliga mån, indirekt påverka miljön. Punkten 6 Återanvändning och återvinning, under rubriken Bakgrund, sista meningen ändras till Avfall ska hanteras så att hälso- och miljörisker minimeras". Punkten 7 Förorenade områden, under rubriken Bakgrund, meningen ändras till Kommunen kräver att Länsstyrelsen agerar och snabbt sanerar förorenade områden. Propositionsordning Det finns ett framresonerat ändringsförslag från kommunstyrelsen i punkterna 3, 6 och 7. Efter proposition på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Bygg- och miljönämnden Arbetsgruppen Kommunfullmäktige

10 10(36) Ks 89 Dnr Medverkan i kampanj för ett skidskytte-vm 2019 Kommunstyrelsens beslut 1 Krokoms kommun deltar i kampanjen för VM i skidskytte med kronor fördelat på åren 2013 och Medel tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. Bakgrund Svenska Skidskytteförbundet har beslutat att söka VM i skidskytte Förfrågan har ställts till länets kommuner om deltagande i VM kampanjen. Som deltagare och delfinansiär kommer kommunen att vara med på olika kampanjmateriel och aktiviteter.ett flertal av övriga kommuner kommer också att delta i VM kampanjen. Barncheck Se barncheck Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 26 april 2013 Yrkanden/förslag Cristine Persson, C, yrkar att det läggs till att pengarna fördelas på åren 2013 och Yttrar sig gör Jörgen Blom, V. Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun deltar i kampanjen för VM i skidskytte med kronor fördelat på två år. Medel tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. Till det har kommit ett tilläggsyrkande om att lägga till att pengarna fördelas på åren 2013 och Efter proposition på grundförslaget tillsammans med tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Patrik Jemteborn Hans Morén, ekonom

11 11(36) Ks 90 Dnr Ansökan om verksamhetsbidrag för BRIS stödverksamhet 2013 Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen beslutar tilldela BRIS 5 kronor per barn i Krokoms kommun vilket innebär kronor. 2 Pengarna tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. Bakgrund BRIS ansöker om verksamhetsbidrag för BRIS stödverksamhet 2013 med 10 kronor per barn under 18 år i Krokoms kommun, vilket innebär kr. Socialförvaltningen tog den 4 december 2012 beslut om att tilldela BRIS 5 kronor per barn i Krokoms kommun och föreslår samtidigt kommunstyrelsen att bidra med lika mycket. Anledning till att ansökan från tidigare motsvarar ett högre belopp är att kunna utöka öppettiderna för BRIS stödtelefon. Målet är att kunna ta emot samtal dygnet runt ansökte BRIS om ytterligare 1 krona per kommuninnevånare vilket har möjliggjort en timme längre öppethållande av stödtelefonen. Barncheck Se bilaga för barncheck. Underlag för beslut Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 11 april 2013 Ansökan om verksamhetsbidrag för BRIS Stödverksamhet 2013 Socialnämndens sammanträdesprotokoll den 4 december 2012 Barncheck Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen tilldelar BRIS 5 kronor per barn i Krokoms kommun vilket innebär kronor. Pengarna tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

12 12(36) Ks 90 (forts) Dnr Ansökan om verksamhetsbidrag för BRIS stödverksamhet 2013 Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Bris Hans Morén, ekonom Registrator för upprättande av utbetalning

13 13(36) Ks 91 Dnr Avskrivning av fordran Krokoms Golfklubb Kommunstyrelsens beslut 1 Krokoms kommun skriver i sin helhet av sin fordran på kronor till Krokoms Golfkubb. 2 Krokoms kommun avskriver sin säkerhet (pantbrev) för fordran, samt godkänner att försäljningen av fastigheten genomförs. Bakgrund Krokoms Golfklubb och dess dotterbolag Krokoms Golfklubb Service AB försattes i konkurs den Till konkursförvaltare utsågs Andreas Victor, F. Victors Advokatbyrå. Krokoms Golfklubb har enligt skuldebrev daterat , erhållit ett lån från Krokoms kommun på tkr. Som säkerhet för lånet lämnade Krokoms Golfklubb, via sitt helägda dotterbolag Krokoms Golfklubb Service AB, penninginteckningar i fastigheten Fannbyn 1:46 (Golfbanan) inom / kronor. Det har nu inkommit ett bud på fastigheten där köpeskillingen är lägre än (3,8 mkr), vilket innebär att det vid en överlåtelse inte blir någon utdelning till Krokoms kommun. En förfrågan har inkommit från konkursförvaltaren om vi kan avskriva vår säkerhet och godkänna att försäljningen genomförs. Trafikverket har i meddelande den 18 april 2013 godkänt den presumtivt nye ägaren av fastigheten. Parterna är överens om att de ansvarsförhållanden som fanns angivna i avtal med dåvarande Golfklubben och Vägverket, samt mellan Vägverket och Krokoms kommun, avseende ansvar, ägande och drift av gångbro över väg E14 fortsätter gälla. Kommunen har i sitt bokslut 2012 skrivit av fordran i sin helhet. Ett formellt beslut om att så ska ske finns dock inte. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande den 23 april 2013 Meddelande från Transportstyrelsen 18 april 2013 Brev från F. Victors Advokatbyrå 2 april 2013 (Dokumentation åren fram till 2010)

14 14(36) Ks 91 (forts) Dnr Avskrivning av fordran Krokoms Golfklubb Yrkanden/förslag Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget. Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, Mi Bringsaas, S, Lisa Sallin, M, och Rolf Lilja, S. Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun i sin helhet skriver av sin fordran på kronor till Krokoms Golfkubb. Krokoms kommun skriver av sin säkerhet (pantbrev) för fordran, samt godkänner att försäljningen av fastigheten genomförs. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia F. Victors Advokatbyrå Björn Torbjörnsson, ekonomichef

15 15(36) Ks 92 Dnr Fastighetsförvärv, Föllinge-Backen 2:106 Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen återremitterar ärendet i väntan på utredning, av förskoleplatser i Föllinge, från barn- och utbildningsnämnden. Bakgrund Dialog har förts med ägarna av intilliggande del av parhuset i Föllinge där kommunen har sin nyöppnade förskola. Ägarna har genom grannyttrande godkänt det tillfälliga bygglov som kommunen sökt för ändrad användning. En förutsättning för detta var att kommunen verkade för att genomföra ett förvärv av fastigheten. Underlag för beslut Samhällsbyggnadsnämnden 26 mars 2013, 33 Yrkanden/förslag Maria Söderberg, C, yrkar på återremiss av ärendet för att invänta en utredning från barn- och utbildningsnämnden, om förskoleplatser i Föllinge. Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V. Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta om förvärv av fastigheten. Till det har kommit ett återremissyrkande. Ordförande kommer först att ställa proposition på det formella yrkandet om återremiss. Efter proposition på återremiss till samhällsbyggnadsnämnden, i väntan på utredning, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsens presidium

16 16(36) Ks 93 Dnr Bemyndigande att besluta om försäljning av brandstationer Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige bemyndigar samhällsbyggnadsnämnden att besluta om försäljning av brandstationer inom kommunen. 2 Bemyndigandet avser beslut om försäljning av fastigheterna: Smedsåsen 1:160, Föllinge-Backen 1:160, Skärvången 1:166, Laxsjö 2:96, Kjösta 5:6, Mo 1:70, Rännön 1:68, Rörvattnet 1:243. Bakgrund I enlighet med tidigare beslut av kommunfullmäktige har samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att avyttra fastigheter som inte behövs eller nyttjas för kommunal verksamhet. För att snabba på hantering vid avyttring av fastigheter har fullmäktige bemyndigat samhällsbyggnadsnämnden att besluta om försäljning av ett antal fastigheter som inte nyttjas för kommunal verksamhet. Brandstationerna i Nälden, Föllinge, Skärvången, Laxsjö, Alsen, Trångsviken, Rönnöfors och Rötviken ägs i dag av Krokoms kommun och förhyrs av Jämtlands Räddningsförbund. Samhällsbyggnadsnämnden saknar i dag bemyndigande att besluta om försäljning av dessa fastigheter. Underlag för beslut Samhällsbyggnadsnämnden 26 mars 2013, 35 Yrkanden/förslag Yttrar sig gör Mi Bringsaas, S, Maria Jacobsson, S, Rolf Lilja, S Jörgen Blom, V, och Lisa Sallin, M.

17 17(36) Ks 93 (forts) Dnr Bemyndigande att besluta om försäljning av brandstationer Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige bemyndiga samhällsbyggnadsnämnden att besluta om försäljning av brandstationer inom kommunen. Bemyndigandet avser beslut om försäljning av fastigheterna: Smedsåsen 1:160, Föllinge-Backen 1:160, Skärvången 1:166, Laxsjö 2:96, Kjösta 5:6, Mo 1:70, Rännön 1:68, Rörvattnet 1:243. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Kommunfullmäktige

18 18(36) Ks 94 Dnr Delfinansiering fiskefilm "I Gunnar Westrins fotspår" Kommunstyrelsens beslut 1 Krokoms kommun beslutar att medfinansiera fiskefilmen I Gunnar Westrins fotspår med kronor. 2 Medlen tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. Bakgrund Genom ett unikt samarbete mellan de fyra nordligaste fiskevårdsområdena i Krokoms kommun- Gunnarvattnet, Hotagen-Flinten (ingår numera i Valsjöns fvo), Rörvattnet-Skogsjö och Valsjöns fvo har det gemensamma fiskekortet Hotagenkortet tagits fram. Hotagenkortet samlar över 100 öringoch rödingvatten på ett fiskekort. Organisationerna bakom Hotagenkortet har nu fått erbjudande av TV 4:as kända filmproducent William Moberg-Fauld att stå som värd för en fiskefilm där bl.a. Gunnar Westrin, som är en mycket känd fiskeprofil i landet, skall inbjudas att medverka. Filmen skall spelas in under sommaren 2013 och kommer att sändas i TV4 i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Därefter kommer den att erbjudas andra TV-bolag i Europa. För Krokoms kommun och Hotagenbygden är detta en stor möjlighet att exponera och förstärka kommunens turistfiskeprofil vilket gynnar många av våra småföretag inom turism- och servicenäringarna. Filmen kommer även att delfinansieras med kronor från projekt Vaajma. Underlag för beslut Förfrågan om delfinansiering av fiskefilmen I Gunnar Westrins fotspår Yrkanden/förslag Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget. Yttrar sig gör Jörgen Blom, V.

19 19(36) Ks 94 (forts) Dnr Delfinansiering fiskefilm "I Gunnar Westrins fotspår" Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta att medfinansiera fiskefilmen I Gunnar Westrins fotspår med kronor. Medlen tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Gunnar Heibring Hans Morén, ekonom Anna-Carin Sveden, näringslivschef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare

20 20(36) Ks 95 Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel 2013 Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen avslår förslaget om att ge bidrag till Fiskviken- Anvågen vägsamfällighetsförening med till ett grävaggregat. Ärende Kommunstyrelsen beviljar Finnsäters byalag, utbyggnad av vägbelysningen byns södra del, med kronor. Ärende I övrigt bifaller kommunstyrelsen förslaget. OMRÅDE 1 Diarienummer Namn: Förening/person etc. Ändamål Sökta medel Förslag till beslut Skärvångens Byalag Nytt tak på föreningshuset Gruvelns Byförening Bredbandsutbyggnad Avslag Valsjöns Byalag Bredbandsutbyggnad Avslag Rörvattnets Intresseförening Bredbandsutbyggnad Avslag Gunnarsvattnets byggnadsförening Bredbandsutbyggnad Avslag Tornäs Byalag Byggande av fibernät i Tornäs by Avslag Störåsens bygdegårds- och idrottsförening Renovering av Millagården Avslag

21 21(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Häggsjövik Byalag Byte av belysningsarmatur Storåbränna Bygdegårdsförening Lågenergilampor Avslag (Hänv. SABY) Gravbränna byalagsförening Storåbränna Viltvårdsområde Föllinge Jaktskytteklubb Föllinge Jaktskytteklubb Grävning av kabeldike och stolpnedsättning Iordningställande av jaktbana Inköp av korthålsbana för älg Avslag Handikappanpassningar av skjutbanor Laxsjö väglyseförening Utbyte av kvicksilverarmaturer till högtrycksnatrium Avslag (Hänv. SABY) Åkersjöns snöskoterklubb Inköp av tälthall Åkersjöns Högruns Byalag Bygga vedeldad bastu Avslag Fjällgården Åkersjön Detaljplan över Åkersjön 1:10 samt uppröjning av strandområde Avslag (Hänv Leader) Laxvikens Bygdegårdsförening Fortsatt upprustning av bygdegården Laxvikens Vägbelysningsförening Byte av väglysearmaturer Avslag (Hänv. SABY)

22 22(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Hotagens Snöskoterklubb Inköp av förrådsbod Föllinge Vägförening Skansen Klintaberg Färdigställande av beläggning på Industrivägen och Skolgatan Avslag ( bygdemdel näringsliv) Installation av värmepump och vattenburen värme Rötvikens Byalag Bakvattnets Byalag Upprustning av Rötvikens camping Träbetongbrygga i Stora Bakvattnet Avslag ( bygdemedel näringsliv) Avslag (Hänv turismfiskeproj länsstyrelsen) Ottsjöns Bygdeförening Projekt Bredband i Nordöstra Föllingebygdens ek. förening Avslag Laxvikens byutveckling Ekonomisk förening Projekt Bredband i Nordöstra Föllingebygdens ek. förening Avslag Laxsjö Bygdegårdsförening Projekt Bredband i Nordöstra Föllingebygdens ek. förening Avslag Storåns bykooperativ Inköp av väggfäste till TV

23 23(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Föllinge Motorklubb Forsåsens Byalag Ottsjöns Bygdeförening Iordningställande av crossbana Avslag Målning av föreningsbyggnad Omgrävning av dike, dränering, isolering samt singelstäckning av grund på bygdegården i Ottsjön Filadelfiaförsamlingen Rise Offerdal Utbyte av fönster och uppförande av balkong Avslag Krokoms Skoter Allians Säkerhets- och underhållsåtgärder och förbättrad skyltning av leder m.m Till Säkerhetsåtgärder och info mtrl OMRÅDE 2 Summa Diarienummer Namn: Förening/person etc. Ändamål Sökta medel Förslag till belut Bångåsbygdens Byalag Utvändig målning av skolan Offerdals MK Offerdals MK Jordvärmeanläggning i verkstaden Avslag Inköp verktygsvagn, motorlyft, tvåpelarlyft och arbetsbänk i verkstaden Avslag Offerdals MK Färdigställande av verkstaden

24 24(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel MK VMT Jämtland Inköp av komradioapparater Bredbyns Byalag Inköp av tio bord, kaffemuggar, uppläggningsfat och karotter Aspåsnäsets Bygdegårdsförening 80 st kuvert för uthyrning till fester Avslag Aspåsnäsets Bygdegårdsförening Inköp av elradiatorer Avslag Aspåsnäsets Bygdegårdsförening Inköp av snöskoter Avslag Aspåsnäsets Bygdegårdsförening Byte av fönster i bygdegården Tångeråsens Bygdegårdsförening Renovering av köks- och serveringslokal Kaxås Byalag Byte av armatur på vägbelysningen inom Kaxås med omnejd Avslag (Hänv. SABY) Nordannälden Väglyseförening Byte av armaturer och renovering av föreningshuset till fönster+hänv Rise/Tulleråsen Byalag Offerdals SK Installation av luftvärmepump i bakstuga Flyttning och ombyggnad av klubbstuga i Änge Avslag Offerdals IF Inköp av energifönster, virke, matjord, ventilation och skiffer till fönster, jord Aspås Ungdomsskytteförening Inköp av luftgevär med tillbehör

25 25(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Finnsäters Byalag Anvågens SK Utbyggnad av vägbelysningen i byns södra del Inköp av spårkälke och sladd för preparering av motionsspår Fiskviken-Anvågen vägsamfällighetsförening Inköp av grävaggregat Avslag Kaxås Bygdegårdförening Kaxås Bygdegårdförening Trången-Fiskvikens Byalag Nolasjöns Byalag Nolasjöns Byalag Inköp av spis till Kaxås bygdegård Inköp av högtalaranläggning/paanläggning Färdigställande av byinfart, gatlyse, förråd m.m Inköp av bord och stolar till Enarsvedjans föreningshus Förbättring av tillgänglighet via allmänningen Fiskviken/Anvågen m.m Förening Bredbyns skola Förbättra vattenkvaliten och inköp av dokumentskåp till Bredbyns skola till vattenkvalité Oldens Byalag Inköp av delfibrillator Aspås Byalag Aspås Byalag Förrådsbyggnad i anslutning till Aspåsgården Avslag Nybyggnad av altan/trädäck till Aspåsgården

26 26(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Aspås Byalag Aspås Byalag Offerdals Hembygdsförening Ventilationskontroll Aspåsgården Tak/väderskydd till luftvärmepump Renovering av kornlada/tröskloge på Offerdals hembygdsgård Aspås Byalag Byte av ljuspunkter på slingan Asplien-Källvägen- Trollmaxvägen Avslag (Hänv. SABY) Käloms byalag Krokoms Skoter Allians Färdigställande av pågående ombyggnad Säkerhets- och underhållsåtgärder och förbättrad skyltning av leder m.m Till Säkerhetsåtgärder och info mtrl Drömverkstan Musikevenmang Avslag Jänsmässholmens Byalag Delfinansiering av ett ledprojekt Avslag ( bygdemedel näringsliv) Summa

27 27(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel 2013 OMRÅDE 3 Diarienummer Namn: Förening/person etc. Ändamål Sökta medel Förslag till beslut Hembygdsföreningen Ytterån Till att förstärka och bygga nya broar, naturcampingplatser, brandlarmsystem, flytt av belysning, parkbänkar, möbler och grillplats Avslag Rödöns Sportklubb Inköp av terränghjuling med band Avslag Krokoms Motorcrossklubb Tidtagningssystem och dator Alsens IF Inköp av spårkälke, spårsladd, snöslunga och nät bakom fotbollsmål Avslag Hissmofors Folketshusförening Upprustning av Hissmofors Folkets Hus till takfläkt och uppr kök Krokoms byförening Inköp av utemöbler samt ordna grillplatser i Björkparken Ås IF Färdigställande av kombinerad allaktivitetsyta Ås IF Inköp av skoter Avslag Föreningen Valne Skola Boulebana och bouleklot Avslag

28 28(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Åse-Trång Bylag Anläggande av vedeldad bastu vid badplats vid Alsensjöns södra sida Avslag Rödögårdens samfällighetsför. Informationstavla/karta Tullus Sjöbygdens Byalag Näldens Bygdegårdsförening Renovering av byastugan i Backen Avslag Renovering i Näldens Bygdegård Energi och toaletter Rödöns Jaktskytteklubb Upprustning av älgskjutbana Avslag Södra Krokoms Gatubelysningsförening Renovering samt utbyte till energieffektivare armaturer av väglyse på sträckan Rödövägen-Säter Nedre Högstalägdens samfällighetsförening Byte av gatubelysningsarmaturer Avslag (Hänv SABY) Alsens Hembygdsförening Restaurering av hembygdsgården i Åse, fönster Avslag Sems Fritidsförening Upprustning av möteslokal Avslag Hägra Bygdegårdsförening Upprustning av scen Hägra Bygdegårdsförening Uppfräschning av fasad och entré

29 29(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Krokoms Motorklubb Inköp av skoterledssladdar Avslag Kälens Sportklubb och Byalag Tillbyggnad av Bystugan Avslag Krokoms Skoter Allians Säkerhets- och underhållsåtgärder och förbättrad skyltning av leder m.m Till Säkerhetsåtgärder och info mtrl Summa Yrkanden/förslag Maria Jacobsson, S, vill i ändringsyrkande att kommunstyrelsen avslår förslaget om att ge bidrag till Fiskviken- Anvågen vägsamfällighetsförening med till ett grävaggregat. Ärende Maria Jacobsson, S, vill i ändringsyrkande att kommunstyrelsen istället beviljar Finnsäters byalag, utbyggnad av vägbelysningen i byns södra del., med kronor. Ärende Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C, Christer Toft, S, Cristine Persson, C, Eva Ljungdahl, Mp och Jörgen Blom, V och Kjell Sundholm, KD. Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, och till det har kommit två ändringsyrkanden. Ordförande ställer första proposition på ändringsyrkandet om att avslå förslaget om att ge bidrag till Fiskviken- Anvågen vägsamfällighetsförening med till ett grävaggregat. Ärende Efter det ställer ordförande proposition på ändringsyrkande om att kommunstyrelsen istället beviljar Finnsäters byalag, utbyggnad av vägbelysningen i byns södra del, med kronor. Ärende

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 april 2012. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 april 2012. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 april 2012 Innehållsförteckning Sida * Informationer, 48... 2 * Årsredovisning 2011, Krokoms kommun, 49...3-4 3 * Årsredovisning 2011, Krokomsbostäder

Läs mer

Mi Bringsaas, S Katarina Rosberg, S, tjg ers för Jörgen Blom, V

Mi Bringsaas, S Katarina Rosberg, S, tjg ers för Jörgen Blom, V SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(25) Plats och tid MSSPs lokaler, Mittuniversitetet, onsdagen den, kl 08.30-15.50 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S, 2:e vice

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2011 Innehållsförteckning Sida * Informationer, 203... 2 * Överlåtelse av aktier i Länstrafiken AB till Regionförbundet i Jämtlands län, 204,...3-4

Läs mer

Borgen fiberutbyggnad Hotagen

Borgen fiberutbyggnad Hotagen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 41(50) Ks 65 Dnr 2014-000186 Borgen fiberutbyggnad Hotagen Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 juni 2010. Innehållsförteckning. * Informationer, 90...

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 juni 2010. Innehållsförteckning. * Informationer, 90... Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationer, 90... 2 * Återtagande av tidigare gåva till Jämtlands Örtagårdsförening, 91...3-4 * Nytt igångsättningstillstånd för nyproduktion av skola vid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2010. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2010. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationer, 174... 2 * IOGT-NTO, Alla barn har rätt till en vit jul, ansökan om bidrag, 175...3-4 * Ändring i kommunstyrelsens reglemente- borgen till Krokomsbostäder

Läs mer

8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom)

8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Beslutande 8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) Karin Wallén, C, ordf Leif Olsson, C Leo Olofsson, M, 1:e vice ordf. Niclas Höglund, C, tjg ers

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Rapport från socialchefen 3 STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4 Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Projektplan förstärkt

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 14 januari 2014, kl. 13.30 15.15 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Jan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 oktober 2008. Innehållsförteckning. * Informationer, 124...

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 oktober 2008. Innehållsförteckning. * Informationer, 124... Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationer, 124...2 * Detaljbudget/plan för kommunstyrelsens verksamheter 2009-2011, 125... 3-4 * Kulturcampus - en arena för regional utveckling och attraktionskraft,

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9-11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Eva Öberg (MP) Bertil Johansson (S) Bength Andersson (S) Annika Olsson (C)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 6 maj 2009. Innehållsförteckning. * Informationer, 58... 2

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 6 maj 2009. Innehållsförteckning. * Informationer, 58... 2 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationer, 58... 2 * Budget 2010, plan 2011-2012, 59...3-8 * Direktiv till nämnderna att förbruka högst 99 % av tilldelad ram, 60...9-10 * Yttrande över

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare

Omedelbar justering paragrafer 17, 19, 20. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Utses att justera Ulf Mellin Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-18 16:00

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 18 maj 2010. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 18 maj 2010. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationer, 67... 2 * Kvartalsrapport per mars 2010, Krokoms kommun, 68... 3 * Rambudget 2011, plan 2012-2013, 69...4-6 * Kapitalförstärkning genom teckning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 6 november 2007 kl. 13:00-16:10.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 6 november 2007 kl. 13:00-16:10. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 6 november 2007 kl. 13:00-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen Pajala, 2013-01-15, kl 1300-1615 ande Åke Johdet, S Perarne Sanglert, S Britta Tervaniemi, V Roger Tuomas, M, insynsplats Övriga

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, KS-salen, 15 00 18.10 Beslutande Ledamöter Tomas Grundell (FP), ordförande Britt-Marie Essell (S), vice ordförande Hans Furn (C) Bertil Ryss (C) Christina Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer