Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare. Cristine Persson och Jörgen Blom Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare. Cristine Persson och Jörgen Blom Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen"

Transkript

1 1(36) Plats och tid Almdalen, Apotekshuset, onsdagen den, kl Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S, 2:e vice ordf Leif Olsson, C, tjg ers för Ulf Jonasson, C Cristine Persson, C, tjg ers för Mikaela Munck af Rosenschöld, C Eva Ljungdahl, MP, tjg ers för Owen Laws, MP Agneta Gabrielsson, FP Kjell Sundholm, KD Maria Jacobsson, S Christer Toft, S Yvonne Rosvall, S, tjg ers för Eva Handmark, S Mi Bringsaas, S Jörgen Blom, V Övriga närvarande Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare Justerare Justeringens plats och tid Cristine Persson och Jörgen Blom Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anette Lihuvudh Ordförande Justerare Maria Söderberg Cristine Persson Jörgen Blom ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp 17 maj 2013 Sista dag för överklagan 7 juni 2013 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen Underskrift Anette Lihuvudh

2 2(36) Ärendelista 84 Dnr Informationer Dnr Godkännande/förändringar av föredragningslistan Dnr Rambudget 2014, plan Dnr Medfinansiering av projekt - Förstärkning av Mid Sweden Science Park (MSSP), fas Dnr Revidering av miljöpolicy och övergripande miljömål Dnr Medverkan i kampanj för ett skidskytte-vm Dnr Ansökan om verksamhetsbidrag för BRIS stödverksamhet Dnr Avskrivning av fordran Krokoms Golfklubb Dnr Fastighetsförvärv, Föllinge-Backen 2: Dnr Bemyndigande att besluta om försäljning av brandstationer Dnr Delfinansiering fiskefilm "I Gunnar Westrins fotspår" Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Även förteckning över avsatta medel till kommunens näringslivsfond Dnr Regionalt samarbete i bolagsform, Krokoms kommun och Ytteråns hembygdsförening Dnr Delegationsbeslut Dnr Meddelanden Dnr Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag... 34

3 3(36) Ks 84 Dnr Informationer * Peak Innovation och Mid Sweden Science Park, Lars Lindqvist och Jens Edlund * Rambudget 2014, plan , Björn Torbjörnsson, ekonomichef och Hans Morén, ekonom * Utfall av avtal för kommunal, Gunilla Sundqvist, personalchef * Mål, kommunvapnet, Ola Skyllbäck, kommunchef * Asylboende i Änge, Ola Skyllbäck, kommunchef Kommunstyrelsen ajournerar sig för lunch klockan och för kaffe klockan

4 4(36) Ks 85 Dnr Godkännande/förändringar av föredragningslistan Kommunstyrelsens beslut 1 Ärende Regionalt samarbete i bolagsform, Jamtli, Krokoms kommun och Ytteråns hembygdsförening läggs in på dagens möte. 2 I övrigt godkänns föredragningslistan.

5 5(36) Ks 86 Dnr Rambudget 2014, plan Kommunstyrelsens beslut 1 Budget 2014, plan bordläggs till kommunstyrelsens möte den 29 maj Bakgrund Kommunstyrelsen informeras om och delges budgetmaterialet. Yrkanden förslag Maria Söderberg, C, yrkar på bordläggning av rambudget 2013, plan till kommunstyrelsens möte den 29 maj Propositionsordning Det finns ett förslag om bordläggning av rambudget 2014, plan Efter proposition på det formella yrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Kommunstyrelsen 29 maj 2013

6 6(36) Ks 87 Dnr Medfinansiering av projekt - Förstärkning av Mid Sweden Science Park (MSSP), fas 2 Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen finansierar projektet Förstärkning av Mid Sweden Science Park(MSSP) med kronor fördelat med kronor/år 2013 och Medel tas ur projektmedelsbudgeten. Bakgrund Krokoms kommun har sedan tidigare medverkat vid bildandet av Mid Sweden Science Park och äger 7,5 % av aktierna i bolaget. Övriga ägare är Åre Kommun 7,5%, Östersunds kommun 15%, regionförbundet 15%, Peak Business & Sport (näringslivet) 36,2% och TC Service 18,8%. Mittuniversitet är inte formell ägare men representeras med ägarliknande befogenheter i enlighet med gällande aktiägaravtal. Kommunstyrelsen beslutade i november 2011 om deltagande i grundfinansieringen av bolaget för åren med kronor/år. Sammanfattande projektbeskrivning: Kommande projekt är en förstärkning till MSSP avseende två viktiga funktioner. * Förstärka den satsning som MSSP gör med samlokalisering av verksamheter i Science Park på Campus Östersund och utveckla en pilot på en sådan miljö- och mötesplats. Den nya Science Parken omfattar närmare 1000 kvadratmeter yta som erbjuder mobila arbetsplatser, arbetsplatser för inkubatorbolag, fasta kontor för tillväxtföretag, samlokalisering av stödaktörer, mötesrum, konferens och mötesplatser i gemensamma ytor. Konceptet är huvudsakligen finansierat via hyresgästerna. Men det finns avsnitt som tex yta för inkubatorbolag och gemensamma mötesplatser/mötesrum där förstärkning krävs. Förstärkningen omfattar hyreskostnader för gemensamma utrymmen, investeringar i inventarier och tjänster för att skapa en utvecklande, inkluderande och engagerande miljö.

7 7(36) Ks 87 (forts) Dnr Medfinansiering av projekt - Förstärkning av Mid Sweden Science Park (MSSP), fas 2 * Förstärka implementeringen av MSSP genom resursförstärkning inom kommunikation, nätverkande och informationsskrivning. Projektet ska därför i samspel med styrgrupper och intressegrupper utveckla en strategi och en plattform för kommunikation, samt att starta upp kommunikativa processer. Barncheck Se barncheck Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 26 april 2013 Projektbeskrivning Förstärkning MSSP fas 2 Yrkanden/förslag Jörgen Blom, V, Rolf Lilja, S och Maria Jacobsson, S yttrar sig Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen finansiera projektet Förstärkning av Mid Sweden Science Park(MSSP) med kronor fördelat med kronor/år 2013 och 2014 Medel tas ur projektmedelsbudgeten. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Han Morén, ekonom Magnus Burvall, VD MSSP

8 8(36) Ks 88 Dnr Revidering av miljöpolicy och övergripande miljömål Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige antar miljöpolicy och miljömål med följande ändringar; Punkten 3 Upphandling, under rubriken Bakgrund, första meningen ändras till Vid upphandling av varor och tjänster ska kommunen, i mesta möjliga mån, indirekt påverka miljön. Punkten 6 Återanvändning och återvinning, under rubriken Bakgrund, sista meningen ändras till Avfall ska hanteras så att hälso- och miljörisker minimeras". Punkten 7 Förorenade områden, under rubriken Bakgrund, meningen ändras till Kommunen kräver att Länsstyrelsen agerar och snabbt sanerar förorenade områden. Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsgruppen för framtagande av miljöpolicy och miljömål, att arbeta fram ett förslag till mätbara nyckeltal, datumsatta mål och aktiviteter samt att ta fram ett förslag till vilka eventuella kommunnätverk som Krokom bör vara medlem i, som en del i sina miljöambitioner. Bakgrund Förslag på revidering av kommunens miljöpolicy och övergripande miljömål har varit ute på remiss till de politiska partierna och flera av de synpunkter som inkommit har inarbetats. Förslaget har framtagits av en arbetsgruppgrupp bestående av Håkan Larsson, Owen Laws och Nils-Erik Werner. Underlag för beslut Remissvar ifrån C, S och SD Reviderad Miljöpolicy och övergripande miljömål, 13 november 2012 Energi- och klimatstrategi för Krokoms kommun, som egen organisation Beslutad av Ks 126, 7 september 2011, rev. 29 augusti Miljöpolicy och övergripande miljömål, antagna av Kf 60, 11 juni 2003

9 9(36) Ks 88 (forts) Dnr Revidering av miljöpolicy och övergripande miljömål Yrkanden/förslag Kommunstyrelsen resonerar sig fram till följande ändringar; Punkten 3 Upphandling, under rubriken Bakgrund, första meningen ändras till Vid upphandling av varor och tjänster ska kommunen, i mesta möjliga mån, indirekt påverka miljön. Punkten 6 Återanvändning och återvinning, under rubriken Bakgrund, sista meningen ändras till Avfall ska hanteras så att hälso- och miljörisker minimeras". Punkten 7 Förorenade områden, under rubriken Bakgrund, meningen ändras till Kommunen kräver att Länsstyrelsen agerar och snabbt sanerar förorenade områden. Propositionsordning Det finns ett framresonerat ändringsförslag från kommunstyrelsen i punkterna 3, 6 och 7. Efter proposition på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Bygg- och miljönämnden Arbetsgruppen Kommunfullmäktige

10 10(36) Ks 89 Dnr Medverkan i kampanj för ett skidskytte-vm 2019 Kommunstyrelsens beslut 1 Krokoms kommun deltar i kampanjen för VM i skidskytte med kronor fördelat på åren 2013 och Medel tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. Bakgrund Svenska Skidskytteförbundet har beslutat att söka VM i skidskytte Förfrågan har ställts till länets kommuner om deltagande i VM kampanjen. Som deltagare och delfinansiär kommer kommunen att vara med på olika kampanjmateriel och aktiviteter.ett flertal av övriga kommuner kommer också att delta i VM kampanjen. Barncheck Se barncheck Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 26 april 2013 Yrkanden/förslag Cristine Persson, C, yrkar att det läggs till att pengarna fördelas på åren 2013 och Yttrar sig gör Jörgen Blom, V. Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun deltar i kampanjen för VM i skidskytte med kronor fördelat på två år. Medel tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. Till det har kommit ett tilläggsyrkande om att lägga till att pengarna fördelas på åren 2013 och Efter proposition på grundförslaget tillsammans med tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Patrik Jemteborn Hans Morén, ekonom

11 11(36) Ks 90 Dnr Ansökan om verksamhetsbidrag för BRIS stödverksamhet 2013 Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen beslutar tilldela BRIS 5 kronor per barn i Krokoms kommun vilket innebär kronor. 2 Pengarna tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. Bakgrund BRIS ansöker om verksamhetsbidrag för BRIS stödverksamhet 2013 med 10 kronor per barn under 18 år i Krokoms kommun, vilket innebär kr. Socialförvaltningen tog den 4 december 2012 beslut om att tilldela BRIS 5 kronor per barn i Krokoms kommun och föreslår samtidigt kommunstyrelsen att bidra med lika mycket. Anledning till att ansökan från tidigare motsvarar ett högre belopp är att kunna utöka öppettiderna för BRIS stödtelefon. Målet är att kunna ta emot samtal dygnet runt ansökte BRIS om ytterligare 1 krona per kommuninnevånare vilket har möjliggjort en timme längre öppethållande av stödtelefonen. Barncheck Se bilaga för barncheck. Underlag för beslut Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 11 april 2013 Ansökan om verksamhetsbidrag för BRIS Stödverksamhet 2013 Socialnämndens sammanträdesprotokoll den 4 december 2012 Barncheck Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen tilldelar BRIS 5 kronor per barn i Krokoms kommun vilket innebär kronor. Pengarna tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

12 12(36) Ks 90 (forts) Dnr Ansökan om verksamhetsbidrag för BRIS stödverksamhet 2013 Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Bris Hans Morén, ekonom Registrator för upprättande av utbetalning

13 13(36) Ks 91 Dnr Avskrivning av fordran Krokoms Golfklubb Kommunstyrelsens beslut 1 Krokoms kommun skriver i sin helhet av sin fordran på kronor till Krokoms Golfkubb. 2 Krokoms kommun avskriver sin säkerhet (pantbrev) för fordran, samt godkänner att försäljningen av fastigheten genomförs. Bakgrund Krokoms Golfklubb och dess dotterbolag Krokoms Golfklubb Service AB försattes i konkurs den Till konkursförvaltare utsågs Andreas Victor, F. Victors Advokatbyrå. Krokoms Golfklubb har enligt skuldebrev daterat , erhållit ett lån från Krokoms kommun på tkr. Som säkerhet för lånet lämnade Krokoms Golfklubb, via sitt helägda dotterbolag Krokoms Golfklubb Service AB, penninginteckningar i fastigheten Fannbyn 1:46 (Golfbanan) inom / kronor. Det har nu inkommit ett bud på fastigheten där köpeskillingen är lägre än (3,8 mkr), vilket innebär att det vid en överlåtelse inte blir någon utdelning till Krokoms kommun. En förfrågan har inkommit från konkursförvaltaren om vi kan avskriva vår säkerhet och godkänna att försäljningen genomförs. Trafikverket har i meddelande den 18 april 2013 godkänt den presumtivt nye ägaren av fastigheten. Parterna är överens om att de ansvarsförhållanden som fanns angivna i avtal med dåvarande Golfklubben och Vägverket, samt mellan Vägverket och Krokoms kommun, avseende ansvar, ägande och drift av gångbro över väg E14 fortsätter gälla. Kommunen har i sitt bokslut 2012 skrivit av fordran i sin helhet. Ett formellt beslut om att så ska ske finns dock inte. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande den 23 april 2013 Meddelande från Transportstyrelsen 18 april 2013 Brev från F. Victors Advokatbyrå 2 april 2013 (Dokumentation åren fram till 2010)

14 14(36) Ks 91 (forts) Dnr Avskrivning av fordran Krokoms Golfklubb Yrkanden/förslag Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget. Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, Mi Bringsaas, S, Lisa Sallin, M, och Rolf Lilja, S. Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun i sin helhet skriver av sin fordran på kronor till Krokoms Golfkubb. Krokoms kommun skriver av sin säkerhet (pantbrev) för fordran, samt godkänner att försäljningen av fastigheten genomförs. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia F. Victors Advokatbyrå Björn Torbjörnsson, ekonomichef

15 15(36) Ks 92 Dnr Fastighetsförvärv, Föllinge-Backen 2:106 Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen återremitterar ärendet i väntan på utredning, av förskoleplatser i Föllinge, från barn- och utbildningsnämnden. Bakgrund Dialog har förts med ägarna av intilliggande del av parhuset i Föllinge där kommunen har sin nyöppnade förskola. Ägarna har genom grannyttrande godkänt det tillfälliga bygglov som kommunen sökt för ändrad användning. En förutsättning för detta var att kommunen verkade för att genomföra ett förvärv av fastigheten. Underlag för beslut Samhällsbyggnadsnämnden 26 mars 2013, 33 Yrkanden/förslag Maria Söderberg, C, yrkar på återremiss av ärendet för att invänta en utredning från barn- och utbildningsnämnden, om förskoleplatser i Föllinge. Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V. Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta om förvärv av fastigheten. Till det har kommit ett återremissyrkande. Ordförande kommer först att ställa proposition på det formella yrkandet om återremiss. Efter proposition på återremiss till samhällsbyggnadsnämnden, i väntan på utredning, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsens presidium

16 16(36) Ks 93 Dnr Bemyndigande att besluta om försäljning av brandstationer Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige bemyndigar samhällsbyggnadsnämnden att besluta om försäljning av brandstationer inom kommunen. 2 Bemyndigandet avser beslut om försäljning av fastigheterna: Smedsåsen 1:160, Föllinge-Backen 1:160, Skärvången 1:166, Laxsjö 2:96, Kjösta 5:6, Mo 1:70, Rännön 1:68, Rörvattnet 1:243. Bakgrund I enlighet med tidigare beslut av kommunfullmäktige har samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att avyttra fastigheter som inte behövs eller nyttjas för kommunal verksamhet. För att snabba på hantering vid avyttring av fastigheter har fullmäktige bemyndigat samhällsbyggnadsnämnden att besluta om försäljning av ett antal fastigheter som inte nyttjas för kommunal verksamhet. Brandstationerna i Nälden, Föllinge, Skärvången, Laxsjö, Alsen, Trångsviken, Rönnöfors och Rötviken ägs i dag av Krokoms kommun och förhyrs av Jämtlands Räddningsförbund. Samhällsbyggnadsnämnden saknar i dag bemyndigande att besluta om försäljning av dessa fastigheter. Underlag för beslut Samhällsbyggnadsnämnden 26 mars 2013, 35 Yrkanden/förslag Yttrar sig gör Mi Bringsaas, S, Maria Jacobsson, S, Rolf Lilja, S Jörgen Blom, V, och Lisa Sallin, M.

17 17(36) Ks 93 (forts) Dnr Bemyndigande att besluta om försäljning av brandstationer Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige bemyndiga samhällsbyggnadsnämnden att besluta om försäljning av brandstationer inom kommunen. Bemyndigandet avser beslut om försäljning av fastigheterna: Smedsåsen 1:160, Föllinge-Backen 1:160, Skärvången 1:166, Laxsjö 2:96, Kjösta 5:6, Mo 1:70, Rännön 1:68, Rörvattnet 1:243. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Kommunfullmäktige

18 18(36) Ks 94 Dnr Delfinansiering fiskefilm "I Gunnar Westrins fotspår" Kommunstyrelsens beslut 1 Krokoms kommun beslutar att medfinansiera fiskefilmen I Gunnar Westrins fotspår med kronor. 2 Medlen tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. Bakgrund Genom ett unikt samarbete mellan de fyra nordligaste fiskevårdsområdena i Krokoms kommun- Gunnarvattnet, Hotagen-Flinten (ingår numera i Valsjöns fvo), Rörvattnet-Skogsjö och Valsjöns fvo har det gemensamma fiskekortet Hotagenkortet tagits fram. Hotagenkortet samlar över 100 öringoch rödingvatten på ett fiskekort. Organisationerna bakom Hotagenkortet har nu fått erbjudande av TV 4:as kända filmproducent William Moberg-Fauld att stå som värd för en fiskefilm där bl.a. Gunnar Westrin, som är en mycket känd fiskeprofil i landet, skall inbjudas att medverka. Filmen skall spelas in under sommaren 2013 och kommer att sändas i TV4 i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Därefter kommer den att erbjudas andra TV-bolag i Europa. För Krokoms kommun och Hotagenbygden är detta en stor möjlighet att exponera och förstärka kommunens turistfiskeprofil vilket gynnar många av våra småföretag inom turism- och servicenäringarna. Filmen kommer även att delfinansieras med kronor från projekt Vaajma. Underlag för beslut Förfrågan om delfinansiering av fiskefilmen I Gunnar Westrins fotspår Yrkanden/förslag Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget. Yttrar sig gör Jörgen Blom, V.

19 19(36) Ks 94 (forts) Dnr Delfinansiering fiskefilm "I Gunnar Westrins fotspår" Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta att medfinansiera fiskefilmen I Gunnar Westrins fotspår med kronor. Medlen tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Gunnar Heibring Hans Morén, ekonom Anna-Carin Sveden, näringslivschef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare

20 20(36) Ks 95 Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel 2013 Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen avslår förslaget om att ge bidrag till Fiskviken- Anvågen vägsamfällighetsförening med till ett grävaggregat. Ärende Kommunstyrelsen beviljar Finnsäters byalag, utbyggnad av vägbelysningen byns södra del, med kronor. Ärende I övrigt bifaller kommunstyrelsen förslaget. OMRÅDE 1 Diarienummer Namn: Förening/person etc. Ändamål Sökta medel Förslag till beslut Skärvångens Byalag Nytt tak på föreningshuset Gruvelns Byförening Bredbandsutbyggnad Avslag Valsjöns Byalag Bredbandsutbyggnad Avslag Rörvattnets Intresseförening Bredbandsutbyggnad Avslag Gunnarsvattnets byggnadsförening Bredbandsutbyggnad Avslag Tornäs Byalag Byggande av fibernät i Tornäs by Avslag Störåsens bygdegårds- och idrottsförening Renovering av Millagården Avslag

21 21(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Häggsjövik Byalag Byte av belysningsarmatur Storåbränna Bygdegårdsförening Lågenergilampor Avslag (Hänv. SABY) Gravbränna byalagsförening Storåbränna Viltvårdsområde Föllinge Jaktskytteklubb Föllinge Jaktskytteklubb Grävning av kabeldike och stolpnedsättning Iordningställande av jaktbana Inköp av korthålsbana för älg Avslag Handikappanpassningar av skjutbanor Laxsjö väglyseförening Utbyte av kvicksilverarmaturer till högtrycksnatrium Avslag (Hänv. SABY) Åkersjöns snöskoterklubb Inköp av tälthall Åkersjöns Högruns Byalag Bygga vedeldad bastu Avslag Fjällgården Åkersjön Detaljplan över Åkersjön 1:10 samt uppröjning av strandområde Avslag (Hänv Leader) Laxvikens Bygdegårdsförening Fortsatt upprustning av bygdegården Laxvikens Vägbelysningsförening Byte av väglysearmaturer Avslag (Hänv. SABY)

22 22(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Hotagens Snöskoterklubb Inköp av förrådsbod Föllinge Vägförening Skansen Klintaberg Färdigställande av beläggning på Industrivägen och Skolgatan Avslag ( bygdemdel näringsliv) Installation av värmepump och vattenburen värme Rötvikens Byalag Bakvattnets Byalag Upprustning av Rötvikens camping Träbetongbrygga i Stora Bakvattnet Avslag ( bygdemedel näringsliv) Avslag (Hänv turismfiskeproj länsstyrelsen) Ottsjöns Bygdeförening Projekt Bredband i Nordöstra Föllingebygdens ek. förening Avslag Laxvikens byutveckling Ekonomisk förening Projekt Bredband i Nordöstra Föllingebygdens ek. förening Avslag Laxsjö Bygdegårdsförening Projekt Bredband i Nordöstra Föllingebygdens ek. förening Avslag Storåns bykooperativ Inköp av väggfäste till TV

23 23(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Föllinge Motorklubb Forsåsens Byalag Ottsjöns Bygdeförening Iordningställande av crossbana Avslag Målning av föreningsbyggnad Omgrävning av dike, dränering, isolering samt singelstäckning av grund på bygdegården i Ottsjön Filadelfiaförsamlingen Rise Offerdal Utbyte av fönster och uppförande av balkong Avslag Krokoms Skoter Allians Säkerhets- och underhållsåtgärder och förbättrad skyltning av leder m.m Till Säkerhetsåtgärder och info mtrl OMRÅDE 2 Summa Diarienummer Namn: Förening/person etc. Ändamål Sökta medel Förslag till belut Bångåsbygdens Byalag Utvändig målning av skolan Offerdals MK Offerdals MK Jordvärmeanläggning i verkstaden Avslag Inköp verktygsvagn, motorlyft, tvåpelarlyft och arbetsbänk i verkstaden Avslag Offerdals MK Färdigställande av verkstaden

24 24(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel MK VMT Jämtland Inköp av komradioapparater Bredbyns Byalag Inköp av tio bord, kaffemuggar, uppläggningsfat och karotter Aspåsnäsets Bygdegårdsförening 80 st kuvert för uthyrning till fester Avslag Aspåsnäsets Bygdegårdsförening Inköp av elradiatorer Avslag Aspåsnäsets Bygdegårdsförening Inköp av snöskoter Avslag Aspåsnäsets Bygdegårdsförening Byte av fönster i bygdegården Tångeråsens Bygdegårdsförening Renovering av köks- och serveringslokal Kaxås Byalag Byte av armatur på vägbelysningen inom Kaxås med omnejd Avslag (Hänv. SABY) Nordannälden Väglyseförening Byte av armaturer och renovering av föreningshuset till fönster+hänv Rise/Tulleråsen Byalag Offerdals SK Installation av luftvärmepump i bakstuga Flyttning och ombyggnad av klubbstuga i Änge Avslag Offerdals IF Inköp av energifönster, virke, matjord, ventilation och skiffer till fönster, jord Aspås Ungdomsskytteförening Inköp av luftgevär med tillbehör

25 25(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Finnsäters Byalag Anvågens SK Utbyggnad av vägbelysningen i byns södra del Inköp av spårkälke och sladd för preparering av motionsspår Fiskviken-Anvågen vägsamfällighetsförening Inköp av grävaggregat Avslag Kaxås Bygdegårdförening Kaxås Bygdegårdförening Trången-Fiskvikens Byalag Nolasjöns Byalag Nolasjöns Byalag Inköp av spis till Kaxås bygdegård Inköp av högtalaranläggning/paanläggning Färdigställande av byinfart, gatlyse, förråd m.m Inköp av bord och stolar till Enarsvedjans föreningshus Förbättring av tillgänglighet via allmänningen Fiskviken/Anvågen m.m Förening Bredbyns skola Förbättra vattenkvaliten och inköp av dokumentskåp till Bredbyns skola till vattenkvalité Oldens Byalag Inköp av delfibrillator Aspås Byalag Aspås Byalag Förrådsbyggnad i anslutning till Aspåsgården Avslag Nybyggnad av altan/trädäck till Aspåsgården

26 26(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Aspås Byalag Aspås Byalag Offerdals Hembygdsförening Ventilationskontroll Aspåsgården Tak/väderskydd till luftvärmepump Renovering av kornlada/tröskloge på Offerdals hembygdsgård Aspås Byalag Byte av ljuspunkter på slingan Asplien-Källvägen- Trollmaxvägen Avslag (Hänv. SABY) Käloms byalag Krokoms Skoter Allians Färdigställande av pågående ombyggnad Säkerhets- och underhållsåtgärder och förbättrad skyltning av leder m.m Till Säkerhetsåtgärder och info mtrl Drömverkstan Musikevenmang Avslag Jänsmässholmens Byalag Delfinansiering av ett ledprojekt Avslag ( bygdemedel näringsliv) Summa

27 27(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel 2013 OMRÅDE 3 Diarienummer Namn: Förening/person etc. Ändamål Sökta medel Förslag till beslut Hembygdsföreningen Ytterån Till att förstärka och bygga nya broar, naturcampingplatser, brandlarmsystem, flytt av belysning, parkbänkar, möbler och grillplats Avslag Rödöns Sportklubb Inköp av terränghjuling med band Avslag Krokoms Motorcrossklubb Tidtagningssystem och dator Alsens IF Inköp av spårkälke, spårsladd, snöslunga och nät bakom fotbollsmål Avslag Hissmofors Folketshusförening Upprustning av Hissmofors Folkets Hus till takfläkt och uppr kök Krokoms byförening Inköp av utemöbler samt ordna grillplatser i Björkparken Ås IF Färdigställande av kombinerad allaktivitetsyta Ås IF Inköp av skoter Avslag Föreningen Valne Skola Boulebana och bouleklot Avslag

28 28(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Åse-Trång Bylag Anläggande av vedeldad bastu vid badplats vid Alsensjöns södra sida Avslag Rödögårdens samfällighetsför. Informationstavla/karta Tullus Sjöbygdens Byalag Näldens Bygdegårdsförening Renovering av byastugan i Backen Avslag Renovering i Näldens Bygdegård Energi och toaletter Rödöns Jaktskytteklubb Upprustning av älgskjutbana Avslag Södra Krokoms Gatubelysningsförening Renovering samt utbyte till energieffektivare armaturer av väglyse på sträckan Rödövägen-Säter Nedre Högstalägdens samfällighetsförening Byte av gatubelysningsarmaturer Avslag (Hänv SABY) Alsens Hembygdsförening Restaurering av hembygdsgården i Åse, fönster Avslag Sems Fritidsförening Upprustning av möteslokal Avslag Hägra Bygdegårdsförening Upprustning av scen Hägra Bygdegårdsförening Uppfräschning av fasad och entré

29 29(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Krokoms Motorklubb Inköp av skoterledssladdar Avslag Kälens Sportklubb och Byalag Tillbyggnad av Bystugan Avslag Krokoms Skoter Allians Säkerhets- och underhållsåtgärder och förbättrad skyltning av leder m.m Till Säkerhetsåtgärder och info mtrl Summa Yrkanden/förslag Maria Jacobsson, S, vill i ändringsyrkande att kommunstyrelsen avslår förslaget om att ge bidrag till Fiskviken- Anvågen vägsamfällighetsförening med till ett grävaggregat. Ärende Maria Jacobsson, S, vill i ändringsyrkande att kommunstyrelsen istället beviljar Finnsäters byalag, utbyggnad av vägbelysningen i byns södra del., med kronor. Ärende Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C, Christer Toft, S, Cristine Persson, C, Eva Ljungdahl, Mp och Jörgen Blom, V och Kjell Sundholm, KD. Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, och till det har kommit två ändringsyrkanden. Ordförande ställer första proposition på ändringsyrkandet om att avslå förslaget om att ge bidrag till Fiskviken- Anvågen vägsamfällighetsförening med till ett grävaggregat. Ärende Efter det ställer ordförande proposition på ändringsyrkande om att kommunstyrelsen istället beviljar Finnsäters byalag, utbyggnad av vägbelysningen i byns södra del, med kronor. Ärende

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Samhällsbyggnadsnämndens mål, 16 2 * Investeringsbudget 2013, plan 2014-2016, 17 3 * Rambudget 2013, plan 2014-2015, 18 4 * Bokslut 2011, 19 5 * Elev- och

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2010. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2010. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationer, 174... 2 * IOGT-NTO, Alla barn har rätt till en vit jul, ansökan om bidrag, 175...3-4 * Ändring i kommunstyrelsens reglemente- borgen till Krokomsbostäder

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. Kommunstyrelsen 2012-05-02 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. 62 Projekt Biogas Mellannorrland 63 Gruppbostad

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer