Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare. Cristine Persson och Jörgen Blom Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare. Cristine Persson och Jörgen Blom Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen"

Transkript

1 1(36) Plats och tid Almdalen, Apotekshuset, onsdagen den, kl Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S, 2:e vice ordf Leif Olsson, C, tjg ers för Ulf Jonasson, C Cristine Persson, C, tjg ers för Mikaela Munck af Rosenschöld, C Eva Ljungdahl, MP, tjg ers för Owen Laws, MP Agneta Gabrielsson, FP Kjell Sundholm, KD Maria Jacobsson, S Christer Toft, S Yvonne Rosvall, S, tjg ers för Eva Handmark, S Mi Bringsaas, S Jörgen Blom, V Övriga närvarande Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare Justerare Justeringens plats och tid Cristine Persson och Jörgen Blom Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anette Lihuvudh Ordförande Justerare Maria Söderberg Cristine Persson Jörgen Blom ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp 17 maj 2013 Sista dag för överklagan 7 juni 2013 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen Underskrift Anette Lihuvudh

2 2(36) Ärendelista 84 Dnr Informationer Dnr Godkännande/förändringar av föredragningslistan Dnr Rambudget 2014, plan Dnr Medfinansiering av projekt - Förstärkning av Mid Sweden Science Park (MSSP), fas Dnr Revidering av miljöpolicy och övergripande miljömål Dnr Medverkan i kampanj för ett skidskytte-vm Dnr Ansökan om verksamhetsbidrag för BRIS stödverksamhet Dnr Avskrivning av fordran Krokoms Golfklubb Dnr Fastighetsförvärv, Föllinge-Backen 2: Dnr Bemyndigande att besluta om försäljning av brandstationer Dnr Delfinansiering fiskefilm "I Gunnar Westrins fotspår" Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Även förteckning över avsatta medel till kommunens näringslivsfond Dnr Regionalt samarbete i bolagsform, Krokoms kommun och Ytteråns hembygdsförening Dnr Delegationsbeslut Dnr Meddelanden Dnr Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag... 34

3 3(36) Ks 84 Dnr Informationer * Peak Innovation och Mid Sweden Science Park, Lars Lindqvist och Jens Edlund * Rambudget 2014, plan , Björn Torbjörnsson, ekonomichef och Hans Morén, ekonom * Utfall av avtal för kommunal, Gunilla Sundqvist, personalchef * Mål, kommunvapnet, Ola Skyllbäck, kommunchef * Asylboende i Änge, Ola Skyllbäck, kommunchef Kommunstyrelsen ajournerar sig för lunch klockan och för kaffe klockan

4 4(36) Ks 85 Dnr Godkännande/förändringar av föredragningslistan Kommunstyrelsens beslut 1 Ärende Regionalt samarbete i bolagsform, Jamtli, Krokoms kommun och Ytteråns hembygdsförening läggs in på dagens möte. 2 I övrigt godkänns föredragningslistan.

5 5(36) Ks 86 Dnr Rambudget 2014, plan Kommunstyrelsens beslut 1 Budget 2014, plan bordläggs till kommunstyrelsens möte den 29 maj Bakgrund Kommunstyrelsen informeras om och delges budgetmaterialet. Yrkanden förslag Maria Söderberg, C, yrkar på bordläggning av rambudget 2013, plan till kommunstyrelsens möte den 29 maj Propositionsordning Det finns ett förslag om bordläggning av rambudget 2014, plan Efter proposition på det formella yrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Kommunstyrelsen 29 maj 2013

6 6(36) Ks 87 Dnr Medfinansiering av projekt - Förstärkning av Mid Sweden Science Park (MSSP), fas 2 Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen finansierar projektet Förstärkning av Mid Sweden Science Park(MSSP) med kronor fördelat med kronor/år 2013 och Medel tas ur projektmedelsbudgeten. Bakgrund Krokoms kommun har sedan tidigare medverkat vid bildandet av Mid Sweden Science Park och äger 7,5 % av aktierna i bolaget. Övriga ägare är Åre Kommun 7,5%, Östersunds kommun 15%, regionförbundet 15%, Peak Business & Sport (näringslivet) 36,2% och TC Service 18,8%. Mittuniversitet är inte formell ägare men representeras med ägarliknande befogenheter i enlighet med gällande aktiägaravtal. Kommunstyrelsen beslutade i november 2011 om deltagande i grundfinansieringen av bolaget för åren med kronor/år. Sammanfattande projektbeskrivning: Kommande projekt är en förstärkning till MSSP avseende två viktiga funktioner. * Förstärka den satsning som MSSP gör med samlokalisering av verksamheter i Science Park på Campus Östersund och utveckla en pilot på en sådan miljö- och mötesplats. Den nya Science Parken omfattar närmare 1000 kvadratmeter yta som erbjuder mobila arbetsplatser, arbetsplatser för inkubatorbolag, fasta kontor för tillväxtföretag, samlokalisering av stödaktörer, mötesrum, konferens och mötesplatser i gemensamma ytor. Konceptet är huvudsakligen finansierat via hyresgästerna. Men det finns avsnitt som tex yta för inkubatorbolag och gemensamma mötesplatser/mötesrum där förstärkning krävs. Förstärkningen omfattar hyreskostnader för gemensamma utrymmen, investeringar i inventarier och tjänster för att skapa en utvecklande, inkluderande och engagerande miljö.

7 7(36) Ks 87 (forts) Dnr Medfinansiering av projekt - Förstärkning av Mid Sweden Science Park (MSSP), fas 2 * Förstärka implementeringen av MSSP genom resursförstärkning inom kommunikation, nätverkande och informationsskrivning. Projektet ska därför i samspel med styrgrupper och intressegrupper utveckla en strategi och en plattform för kommunikation, samt att starta upp kommunikativa processer. Barncheck Se barncheck Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 26 april 2013 Projektbeskrivning Förstärkning MSSP fas 2 Yrkanden/förslag Jörgen Blom, V, Rolf Lilja, S och Maria Jacobsson, S yttrar sig Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen finansiera projektet Förstärkning av Mid Sweden Science Park(MSSP) med kronor fördelat med kronor/år 2013 och 2014 Medel tas ur projektmedelsbudgeten. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Han Morén, ekonom Magnus Burvall, VD MSSP

8 8(36) Ks 88 Dnr Revidering av miljöpolicy och övergripande miljömål Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige antar miljöpolicy och miljömål med följande ändringar; Punkten 3 Upphandling, under rubriken Bakgrund, första meningen ändras till Vid upphandling av varor och tjänster ska kommunen, i mesta möjliga mån, indirekt påverka miljön. Punkten 6 Återanvändning och återvinning, under rubriken Bakgrund, sista meningen ändras till Avfall ska hanteras så att hälso- och miljörisker minimeras". Punkten 7 Förorenade områden, under rubriken Bakgrund, meningen ändras till Kommunen kräver att Länsstyrelsen agerar och snabbt sanerar förorenade områden. Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsgruppen för framtagande av miljöpolicy och miljömål, att arbeta fram ett förslag till mätbara nyckeltal, datumsatta mål och aktiviteter samt att ta fram ett förslag till vilka eventuella kommunnätverk som Krokom bör vara medlem i, som en del i sina miljöambitioner. Bakgrund Förslag på revidering av kommunens miljöpolicy och övergripande miljömål har varit ute på remiss till de politiska partierna och flera av de synpunkter som inkommit har inarbetats. Förslaget har framtagits av en arbetsgruppgrupp bestående av Håkan Larsson, Owen Laws och Nils-Erik Werner. Underlag för beslut Remissvar ifrån C, S och SD Reviderad Miljöpolicy och övergripande miljömål, 13 november 2012 Energi- och klimatstrategi för Krokoms kommun, som egen organisation Beslutad av Ks 126, 7 september 2011, rev. 29 augusti Miljöpolicy och övergripande miljömål, antagna av Kf 60, 11 juni 2003

9 9(36) Ks 88 (forts) Dnr Revidering av miljöpolicy och övergripande miljömål Yrkanden/förslag Kommunstyrelsen resonerar sig fram till följande ändringar; Punkten 3 Upphandling, under rubriken Bakgrund, första meningen ändras till Vid upphandling av varor och tjänster ska kommunen, i mesta möjliga mån, indirekt påverka miljön. Punkten 6 Återanvändning och återvinning, under rubriken Bakgrund, sista meningen ändras till Avfall ska hanteras så att hälso- och miljörisker minimeras". Punkten 7 Förorenade områden, under rubriken Bakgrund, meningen ändras till Kommunen kräver att Länsstyrelsen agerar och snabbt sanerar förorenade områden. Propositionsordning Det finns ett framresonerat ändringsförslag från kommunstyrelsen i punkterna 3, 6 och 7. Efter proposition på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Bygg- och miljönämnden Arbetsgruppen Kommunfullmäktige

10 10(36) Ks 89 Dnr Medverkan i kampanj för ett skidskytte-vm 2019 Kommunstyrelsens beslut 1 Krokoms kommun deltar i kampanjen för VM i skidskytte med kronor fördelat på åren 2013 och Medel tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. Bakgrund Svenska Skidskytteförbundet har beslutat att söka VM i skidskytte Förfrågan har ställts till länets kommuner om deltagande i VM kampanjen. Som deltagare och delfinansiär kommer kommunen att vara med på olika kampanjmateriel och aktiviteter.ett flertal av övriga kommuner kommer också att delta i VM kampanjen. Barncheck Se barncheck Underlag för beslut Tjänsteutlåtande 26 april 2013 Yrkanden/förslag Cristine Persson, C, yrkar att det läggs till att pengarna fördelas på åren 2013 och Yttrar sig gör Jörgen Blom, V. Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun deltar i kampanjen för VM i skidskytte med kronor fördelat på två år. Medel tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. Till det har kommit ett tilläggsyrkande om att lägga till att pengarna fördelas på åren 2013 och Efter proposition på grundförslaget tillsammans med tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Patrik Jemteborn Hans Morén, ekonom

11 11(36) Ks 90 Dnr Ansökan om verksamhetsbidrag för BRIS stödverksamhet 2013 Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen beslutar tilldela BRIS 5 kronor per barn i Krokoms kommun vilket innebär kronor. 2 Pengarna tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. Bakgrund BRIS ansöker om verksamhetsbidrag för BRIS stödverksamhet 2013 med 10 kronor per barn under 18 år i Krokoms kommun, vilket innebär kr. Socialförvaltningen tog den 4 december 2012 beslut om att tilldela BRIS 5 kronor per barn i Krokoms kommun och föreslår samtidigt kommunstyrelsen att bidra med lika mycket. Anledning till att ansökan från tidigare motsvarar ett högre belopp är att kunna utöka öppettiderna för BRIS stödtelefon. Målet är att kunna ta emot samtal dygnet runt ansökte BRIS om ytterligare 1 krona per kommuninnevånare vilket har möjliggjort en timme längre öppethållande av stödtelefonen. Barncheck Se bilaga för barncheck. Underlag för beslut Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 11 april 2013 Ansökan om verksamhetsbidrag för BRIS Stödverksamhet 2013 Socialnämndens sammanträdesprotokoll den 4 december 2012 Barncheck Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen tilldelar BRIS 5 kronor per barn i Krokoms kommun vilket innebär kronor. Pengarna tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

12 12(36) Ks 90 (forts) Dnr Ansökan om verksamhetsbidrag för BRIS stödverksamhet 2013 Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Bris Hans Morén, ekonom Registrator för upprättande av utbetalning

13 13(36) Ks 91 Dnr Avskrivning av fordran Krokoms Golfklubb Kommunstyrelsens beslut 1 Krokoms kommun skriver i sin helhet av sin fordran på kronor till Krokoms Golfkubb. 2 Krokoms kommun avskriver sin säkerhet (pantbrev) för fordran, samt godkänner att försäljningen av fastigheten genomförs. Bakgrund Krokoms Golfklubb och dess dotterbolag Krokoms Golfklubb Service AB försattes i konkurs den Till konkursförvaltare utsågs Andreas Victor, F. Victors Advokatbyrå. Krokoms Golfklubb har enligt skuldebrev daterat , erhållit ett lån från Krokoms kommun på tkr. Som säkerhet för lånet lämnade Krokoms Golfklubb, via sitt helägda dotterbolag Krokoms Golfklubb Service AB, penninginteckningar i fastigheten Fannbyn 1:46 (Golfbanan) inom / kronor. Det har nu inkommit ett bud på fastigheten där köpeskillingen är lägre än (3,8 mkr), vilket innebär att det vid en överlåtelse inte blir någon utdelning till Krokoms kommun. En förfrågan har inkommit från konkursförvaltaren om vi kan avskriva vår säkerhet och godkänna att försäljningen genomförs. Trafikverket har i meddelande den 18 april 2013 godkänt den presumtivt nye ägaren av fastigheten. Parterna är överens om att de ansvarsförhållanden som fanns angivna i avtal med dåvarande Golfklubben och Vägverket, samt mellan Vägverket och Krokoms kommun, avseende ansvar, ägande och drift av gångbro över väg E14 fortsätter gälla. Kommunen har i sitt bokslut 2012 skrivit av fordran i sin helhet. Ett formellt beslut om att så ska ske finns dock inte. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande den 23 april 2013 Meddelande från Transportstyrelsen 18 april 2013 Brev från F. Victors Advokatbyrå 2 april 2013 (Dokumentation åren fram till 2010)

14 14(36) Ks 91 (forts) Dnr Avskrivning av fordran Krokoms Golfklubb Yrkanden/förslag Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget. Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, Mi Bringsaas, S, Lisa Sallin, M, och Rolf Lilja, S. Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun i sin helhet skriver av sin fordran på kronor till Krokoms Golfkubb. Krokoms kommun skriver av sin säkerhet (pantbrev) för fordran, samt godkänner att försäljningen av fastigheten genomförs. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia F. Victors Advokatbyrå Björn Torbjörnsson, ekonomichef

15 15(36) Ks 92 Dnr Fastighetsförvärv, Föllinge-Backen 2:106 Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen återremitterar ärendet i väntan på utredning, av förskoleplatser i Föllinge, från barn- och utbildningsnämnden. Bakgrund Dialog har förts med ägarna av intilliggande del av parhuset i Föllinge där kommunen har sin nyöppnade förskola. Ägarna har genom grannyttrande godkänt det tillfälliga bygglov som kommunen sökt för ändrad användning. En förutsättning för detta var att kommunen verkade för att genomföra ett förvärv av fastigheten. Underlag för beslut Samhällsbyggnadsnämnden 26 mars 2013, 33 Yrkanden/förslag Maria Söderberg, C, yrkar på återremiss av ärendet för att invänta en utredning från barn- och utbildningsnämnden, om förskoleplatser i Föllinge. Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V. Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta om förvärv av fastigheten. Till det har kommit ett återremissyrkande. Ordförande kommer först att ställa proposition på det formella yrkandet om återremiss. Efter proposition på återremiss till samhällsbyggnadsnämnden, i väntan på utredning, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsens presidium

16 16(36) Ks 93 Dnr Bemyndigande att besluta om försäljning av brandstationer Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige bemyndigar samhällsbyggnadsnämnden att besluta om försäljning av brandstationer inom kommunen. 2 Bemyndigandet avser beslut om försäljning av fastigheterna: Smedsåsen 1:160, Föllinge-Backen 1:160, Skärvången 1:166, Laxsjö 2:96, Kjösta 5:6, Mo 1:70, Rännön 1:68, Rörvattnet 1:243. Bakgrund I enlighet med tidigare beslut av kommunfullmäktige har samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att avyttra fastigheter som inte behövs eller nyttjas för kommunal verksamhet. För att snabba på hantering vid avyttring av fastigheter har fullmäktige bemyndigat samhällsbyggnadsnämnden att besluta om försäljning av ett antal fastigheter som inte nyttjas för kommunal verksamhet. Brandstationerna i Nälden, Föllinge, Skärvången, Laxsjö, Alsen, Trångsviken, Rönnöfors och Rötviken ägs i dag av Krokoms kommun och förhyrs av Jämtlands Räddningsförbund. Samhällsbyggnadsnämnden saknar i dag bemyndigande att besluta om försäljning av dessa fastigheter. Underlag för beslut Samhällsbyggnadsnämnden 26 mars 2013, 35 Yrkanden/förslag Yttrar sig gör Mi Bringsaas, S, Maria Jacobsson, S, Rolf Lilja, S Jörgen Blom, V, och Lisa Sallin, M.

17 17(36) Ks 93 (forts) Dnr Bemyndigande att besluta om försäljning av brandstationer Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige bemyndiga samhällsbyggnadsnämnden att besluta om försäljning av brandstationer inom kommunen. Bemyndigandet avser beslut om försäljning av fastigheterna: Smedsåsen 1:160, Föllinge-Backen 1:160, Skärvången 1:166, Laxsjö 2:96, Kjösta 5:6, Mo 1:70, Rännön 1:68, Rörvattnet 1:243. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Kommunfullmäktige

18 18(36) Ks 94 Dnr Delfinansiering fiskefilm "I Gunnar Westrins fotspår" Kommunstyrelsens beslut 1 Krokoms kommun beslutar att medfinansiera fiskefilmen I Gunnar Westrins fotspår med kronor. 2 Medlen tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. Bakgrund Genom ett unikt samarbete mellan de fyra nordligaste fiskevårdsområdena i Krokoms kommun- Gunnarvattnet, Hotagen-Flinten (ingår numera i Valsjöns fvo), Rörvattnet-Skogsjö och Valsjöns fvo har det gemensamma fiskekortet Hotagenkortet tagits fram. Hotagenkortet samlar över 100 öringoch rödingvatten på ett fiskekort. Organisationerna bakom Hotagenkortet har nu fått erbjudande av TV 4:as kända filmproducent William Moberg-Fauld att stå som värd för en fiskefilm där bl.a. Gunnar Westrin, som är en mycket känd fiskeprofil i landet, skall inbjudas att medverka. Filmen skall spelas in under sommaren 2013 och kommer att sändas i TV4 i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Därefter kommer den att erbjudas andra TV-bolag i Europa. För Krokoms kommun och Hotagenbygden är detta en stor möjlighet att exponera och förstärka kommunens turistfiskeprofil vilket gynnar många av våra småföretag inom turism- och servicenäringarna. Filmen kommer även att delfinansieras med kronor från projekt Vaajma. Underlag för beslut Förfrågan om delfinansiering av fiskefilmen I Gunnar Westrins fotspår Yrkanden/förslag Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget. Yttrar sig gör Jörgen Blom, V.

19 19(36) Ks 94 (forts) Dnr Delfinansiering fiskefilm "I Gunnar Westrins fotspår" Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta att medfinansiera fiskefilmen I Gunnar Westrins fotspår med kronor. Medlen tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det. Kopia till Gunnar Heibring Hans Morén, ekonom Anna-Carin Sveden, näringslivschef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare

20 20(36) Ks 95 Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel 2013 Kommunstyrelsens beslut 1 Kommunstyrelsen avslår förslaget om att ge bidrag till Fiskviken- Anvågen vägsamfällighetsförening med till ett grävaggregat. Ärende Kommunstyrelsen beviljar Finnsäters byalag, utbyggnad av vägbelysningen byns södra del, med kronor. Ärende I övrigt bifaller kommunstyrelsen förslaget. OMRÅDE 1 Diarienummer Namn: Förening/person etc. Ändamål Sökta medel Förslag till beslut Skärvångens Byalag Nytt tak på föreningshuset Gruvelns Byförening Bredbandsutbyggnad Avslag Valsjöns Byalag Bredbandsutbyggnad Avslag Rörvattnets Intresseförening Bredbandsutbyggnad Avslag Gunnarsvattnets byggnadsförening Bredbandsutbyggnad Avslag Tornäs Byalag Byggande av fibernät i Tornäs by Avslag Störåsens bygdegårds- och idrottsförening Renovering av Millagården Avslag

21 21(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Häggsjövik Byalag Byte av belysningsarmatur Storåbränna Bygdegårdsförening Lågenergilampor Avslag (Hänv. SABY) Gravbränna byalagsförening Storåbränna Viltvårdsområde Föllinge Jaktskytteklubb Föllinge Jaktskytteklubb Grävning av kabeldike och stolpnedsättning Iordningställande av jaktbana Inköp av korthålsbana för älg Avslag Handikappanpassningar av skjutbanor Laxsjö väglyseförening Utbyte av kvicksilverarmaturer till högtrycksnatrium Avslag (Hänv. SABY) Åkersjöns snöskoterklubb Inköp av tälthall Åkersjöns Högruns Byalag Bygga vedeldad bastu Avslag Fjällgården Åkersjön Detaljplan över Åkersjön 1:10 samt uppröjning av strandområde Avslag (Hänv Leader) Laxvikens Bygdegårdsförening Fortsatt upprustning av bygdegården Laxvikens Vägbelysningsförening Byte av väglysearmaturer Avslag (Hänv. SABY)

22 22(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Hotagens Snöskoterklubb Inköp av förrådsbod Föllinge Vägförening Skansen Klintaberg Färdigställande av beläggning på Industrivägen och Skolgatan Avslag ( bygdemdel näringsliv) Installation av värmepump och vattenburen värme Rötvikens Byalag Bakvattnets Byalag Upprustning av Rötvikens camping Träbetongbrygga i Stora Bakvattnet Avslag ( bygdemedel näringsliv) Avslag (Hänv turismfiskeproj länsstyrelsen) Ottsjöns Bygdeförening Projekt Bredband i Nordöstra Föllingebygdens ek. förening Avslag Laxvikens byutveckling Ekonomisk förening Projekt Bredband i Nordöstra Föllingebygdens ek. förening Avslag Laxsjö Bygdegårdsförening Projekt Bredband i Nordöstra Föllingebygdens ek. förening Avslag Storåns bykooperativ Inköp av väggfäste till TV

23 23(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Föllinge Motorklubb Forsåsens Byalag Ottsjöns Bygdeförening Iordningställande av crossbana Avslag Målning av föreningsbyggnad Omgrävning av dike, dränering, isolering samt singelstäckning av grund på bygdegården i Ottsjön Filadelfiaförsamlingen Rise Offerdal Utbyte av fönster och uppförande av balkong Avslag Krokoms Skoter Allians Säkerhets- och underhållsåtgärder och förbättrad skyltning av leder m.m Till Säkerhetsåtgärder och info mtrl OMRÅDE 2 Summa Diarienummer Namn: Förening/person etc. Ändamål Sökta medel Förslag till belut Bångåsbygdens Byalag Utvändig målning av skolan Offerdals MK Offerdals MK Jordvärmeanläggning i verkstaden Avslag Inköp verktygsvagn, motorlyft, tvåpelarlyft och arbetsbänk i verkstaden Avslag Offerdals MK Färdigställande av verkstaden

24 24(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel MK VMT Jämtland Inköp av komradioapparater Bredbyns Byalag Inköp av tio bord, kaffemuggar, uppläggningsfat och karotter Aspåsnäsets Bygdegårdsförening 80 st kuvert för uthyrning till fester Avslag Aspåsnäsets Bygdegårdsförening Inköp av elradiatorer Avslag Aspåsnäsets Bygdegårdsförening Inköp av snöskoter Avslag Aspåsnäsets Bygdegårdsförening Byte av fönster i bygdegården Tångeråsens Bygdegårdsförening Renovering av köks- och serveringslokal Kaxås Byalag Byte av armatur på vägbelysningen inom Kaxås med omnejd Avslag (Hänv. SABY) Nordannälden Väglyseförening Byte av armaturer och renovering av föreningshuset till fönster+hänv Rise/Tulleråsen Byalag Offerdals SK Installation av luftvärmepump i bakstuga Flyttning och ombyggnad av klubbstuga i Änge Avslag Offerdals IF Inköp av energifönster, virke, matjord, ventilation och skiffer till fönster, jord Aspås Ungdomsskytteförening Inköp av luftgevär med tillbehör

25 25(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Finnsäters Byalag Anvågens SK Utbyggnad av vägbelysningen i byns södra del Inköp av spårkälke och sladd för preparering av motionsspår Fiskviken-Anvågen vägsamfällighetsförening Inköp av grävaggregat Avslag Kaxås Bygdegårdförening Kaxås Bygdegårdförening Trången-Fiskvikens Byalag Nolasjöns Byalag Nolasjöns Byalag Inköp av spis till Kaxås bygdegård Inköp av högtalaranläggning/paanläggning Färdigställande av byinfart, gatlyse, förråd m.m Inköp av bord och stolar till Enarsvedjans föreningshus Förbättring av tillgänglighet via allmänningen Fiskviken/Anvågen m.m Förening Bredbyns skola Förbättra vattenkvaliten och inköp av dokumentskåp till Bredbyns skola till vattenkvalité Oldens Byalag Inköp av delfibrillator Aspås Byalag Aspås Byalag Förrådsbyggnad i anslutning till Aspåsgården Avslag Nybyggnad av altan/trädäck till Aspåsgården

26 26(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Aspås Byalag Aspås Byalag Offerdals Hembygdsförening Ventilationskontroll Aspåsgården Tak/väderskydd till luftvärmepump Renovering av kornlada/tröskloge på Offerdals hembygdsgård Aspås Byalag Byte av ljuspunkter på slingan Asplien-Källvägen- Trollmaxvägen Avslag (Hänv. SABY) Käloms byalag Krokoms Skoter Allians Färdigställande av pågående ombyggnad Säkerhets- och underhållsåtgärder och förbättrad skyltning av leder m.m Till Säkerhetsåtgärder och info mtrl Drömverkstan Musikevenmang Avslag Jänsmässholmens Byalag Delfinansiering av ett ledprojekt Avslag ( bygdemedel näringsliv) Summa

27 27(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel 2013 OMRÅDE 3 Diarienummer Namn: Förening/person etc. Ändamål Sökta medel Förslag till beslut Hembygdsföreningen Ytterån Till att förstärka och bygga nya broar, naturcampingplatser, brandlarmsystem, flytt av belysning, parkbänkar, möbler och grillplats Avslag Rödöns Sportklubb Inköp av terränghjuling med band Avslag Krokoms Motorcrossklubb Tidtagningssystem och dator Alsens IF Inköp av spårkälke, spårsladd, snöslunga och nät bakom fotbollsmål Avslag Hissmofors Folketshusförening Upprustning av Hissmofors Folkets Hus till takfläkt och uppr kök Krokoms byförening Inköp av utemöbler samt ordna grillplatser i Björkparken Ås IF Färdigställande av kombinerad allaktivitetsyta Ås IF Inköp av skoter Avslag Föreningen Valne Skola Boulebana och bouleklot Avslag

28 28(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Åse-Trång Bylag Anläggande av vedeldad bastu vid badplats vid Alsensjöns södra sida Avslag Rödögårdens samfällighetsför. Informationstavla/karta Tullus Sjöbygdens Byalag Näldens Bygdegårdsförening Renovering av byastugan i Backen Avslag Renovering i Näldens Bygdegård Energi och toaletter Rödöns Jaktskytteklubb Upprustning av älgskjutbana Avslag Södra Krokoms Gatubelysningsförening Renovering samt utbyte till energieffektivare armaturer av väglyse på sträckan Rödövägen-Säter Nedre Högstalägdens samfällighetsförening Byte av gatubelysningsarmaturer Avslag (Hänv SABY) Alsens Hembygdsförening Restaurering av hembygdsgården i Åse, fönster Avslag Sems Fritidsförening Upprustning av möteslokal Avslag Hägra Bygdegårdsförening Upprustning av scen Hägra Bygdegårdsförening Uppfräschning av fasad och entré

29 29(36) Ks 95 (forts) Dnr Remiss - ansökningar allmänna bygdemedel Krokoms Motorklubb Inköp av skoterledssladdar Avslag Kälens Sportklubb och Byalag Tillbyggnad av Bystugan Avslag Krokoms Skoter Allians Säkerhets- och underhållsåtgärder och förbättrad skyltning av leder m.m Till Säkerhetsåtgärder och info mtrl Summa Yrkanden/förslag Maria Jacobsson, S, vill i ändringsyrkande att kommunstyrelsen avslår förslaget om att ge bidrag till Fiskviken- Anvågen vägsamfällighetsförening med till ett grävaggregat. Ärende Maria Jacobsson, S, vill i ändringsyrkande att kommunstyrelsen istället beviljar Finnsäters byalag, utbyggnad av vägbelysningen i byns södra del., med kronor. Ärende Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C, Christer Toft, S, Cristine Persson, C, Eva Ljungdahl, Mp och Jörgen Blom, V och Kjell Sundholm, KD. Propositionsordning Det finns ett förslag, grundförslaget, och till det har kommit två ändringsyrkanden. Ordförande ställer första proposition på ändringsyrkandet om att avslå förslaget om att ge bidrag till Fiskviken- Anvågen vägsamfällighetsförening med till ett grävaggregat. Ärende Efter det ställer ordförande proposition på ändringsyrkande om att kommunstyrelsen istället beviljar Finnsäters byalag, utbyggnad av vägbelysningen i byns södra del, med kronor. Ärende

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 mars 2013. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 mars 2013. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 mars 2013 Innehållsförteckning Sida * Godkännande/förändringar av föredragningslistan, 38...2 * Informationer, 39... 3 3 * Bredbandsstrategi 40... 4

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare. Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare. Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen 1(14) Plats och tid Almdalen, Apotekshuset, Krokom,, kl 09.00-15.00 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S, 2:e vice ordf Ulf Jonasson, C Cristine Persson,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 april 2012. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 april 2012. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 april 2012 Innehållsförteckning Sida * Informationer, 48... 2 * Årsredovisning 2011, Krokoms kommun, 49...3-4 3 * Årsredovisning 2011, Krokomsbostäder

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 5 oktober 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 5 oktober 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 5 oktober 2011 Innehållsförteckning Sida * Informationer, 150... 2 * Igångsättningstillstånd energieffektivisering, EPIR, 151,...3-4 * Dokumenthanteringsplan

Läs mer

Mi Bringsaas, S Katarina Rosberg, S, tjg ers för Jörgen Blom, V

Mi Bringsaas, S Katarina Rosberg, S, tjg ers för Jörgen Blom, V SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(25) Plats och tid MSSPs lokaler, Mittuniversitetet, onsdagen den, kl 08.30-15.50 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S, 2:e vice

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare. Cristine Persson och Maria Jacobsson

Ola Skyllbäck, kommunchef Anette Lihuvudh, kommunsekreterare. Cristine Persson och Maria Jacobsson 1(7) Plats och tid Torsdagen den, Strandsalen Nya kyrkan, kl 08.30-12.25 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordförande Stina Kimselius, M, tjg ers för Linus Kimselius, M Rolf Lilja, S Hans Åsling,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2011 Innehållsförteckning Sida * Informationer, 203... 2 * Överlåtelse av aktier i Länstrafiken AB till Regionförbundet i Jämtlands län, 204,...3-4

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 20 april Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 20 april Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 20 april 2012 Innehållsförteckning Sida * Ägardirektiv Mid Sweden Science Park, 62... 2 * Taxa service- och omvårdnadstjänster inom hemtjänsten, 63...3-4

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 6 november 2012

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 6 november 2012 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationspunkter, 85 2 * Detaljplan Ytterån 1:62, 86 3 * Ändring detaljplan, Mo 1:141 m fl, 87 4 * Igångsättningstillstånd, hyresgästanpassning för Eldrimner,

Läs mer

Borgen fiberutbyggnad Hotagen

Borgen fiberutbyggnad Hotagen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 41(50) Ks 65 Dnr 2014-000186 Borgen fiberutbyggnad Hotagen Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen med

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 9 maj Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 9 maj Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 9 maj 2012 Innehållsförteckning Sida * Informationer, 68... 2 * Budget 2013, plan 2014-2015, 69... 3 3 * Handlingsplan utifrån länets folkhälsopolicy 2011-2015,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 19 mars 2014

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 19 mars 2014 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Samhällsbyggnadsnämndens mål 2015, 27 2 * Rambudget 2015, plan 2016-2017 samt investeringsbudget, 28 3-5 * Logglista, uppdrag från nämnden som ej återrapporterats,

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30

Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30 Nils Johnsson, c, ordförande Peter Grundström, s Ann-Kristin

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 18 juni Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 18 juni Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 18 juni 2012 Innehållsförteckning Sida * Informationer, 99... 2 * Upphandling Komvux, 100...3-4 3 * Igångsättningstillstånd, nybyggnad förskola, Sånghusvallen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Information om handikappanpassning av skjutbanor 7. Handikapparkering i Krokoms centrum 8

Information om handikappanpassning av skjutbanor 7. Handikapparkering i Krokoms centrum 8 Kommunala handikapprådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från socialnämnden 4 Sammanträdesdagar 2013 5 Tillgänglighetspris 6 Information om handikappanpassning

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Eva Wörlén, sekreterare Susanne Edberg, administratör Övriga, se resp. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 142 Eva Wörlén

Eva Wörlén, sekreterare Susanne Edberg, administratör Övriga, se resp. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 142 Eva Wörlén Allmänna ärenden 5 november 2013 Plats och tid Socialförvaltningen IFO, tisdag den 5 november 2013, kl 08.15 08.45 1(5) Beslutande Ledamöter Cristine Persson, C, ordförande Elisabeth Svensson, M Christer

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 23 januari 2013. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 23 januari 2013. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 23 januari 2013 Innehållsförteckning Sida * Godkännande/förändringar av föredragningslistan, 1... 2 * Informationer, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom 24 mars 2009, kl 08.15-12.50 Beslutande: Övriga deltagande: Nils Johnsson, C, ordförande Mi Bringsaas, S, 1:e vice ordförande Tomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-19 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.45 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Björn Möller (M) Miia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Renhållningsstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-03-10

Renhållningsstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-03-10 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stora konferensrummet, Renhållningsverkets kontor, Traktorvägen 16, kl 18-20.22 Ordförande: Emma Nilsson (MP) Vice ordförande: Sven-Inge Cederfelt (V) 2:e vice ordförande:

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 juni 2010. Innehållsförteckning. * Informationer, 90...

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 15 juni 2010. Innehållsförteckning. * Informationer, 90... Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationer, 90... 2 * Återtagande av tidigare gåva till Jämtlands Örtagårdsförening, 91...3-4 * Nytt igångsättningstillstånd för nyproduktion av skola vid

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2007-01-18 1-13 Plats och tid Sammanträdesrum, Norrtull kl 13.30-15.30 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom)

8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Beslutande 8.30 16.00, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) Karin Wallén, C, ordf Leif Olsson, C Leo Olofsson, M, 1:e vice ordf. Niclas Höglund, C, tjg ers

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering Plats och tid ande Ledamöter Måndag 27 juni 2016 kl. 14.00 15.30, Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering 14.50 15.00 Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman (M), vice ordförande Per Andersson

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9-11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Eva Öberg (MP) Bertil Johansson (S) Bength Andersson (S) Annika Olsson (C)

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 5 februari 2013

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden 5 februari 2013 Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Godkännande/förändringar av ärendelistan, 1 2 * Beslutsattestanter 2013, 2 3 * Adress i Aspås, 3 4 * Medborgarförslag. Belysning vid återvinningscentralen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2010. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2010. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationer, 174... 2 * IOGT-NTO, Alla barn har rätt till en vit jul, ansökan om bidrag, 175...3-4 * Ändring i kommunstyrelsens reglemente- borgen till Krokomsbostäder

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo tisdagen den 19 november 2013 kl 14.00 17.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

om höjning av lån för Enebybergs IF hockeyansökan

om höjning av lån för Enebybergs IF hockeyansökan Sammanträdesdatum 1(12) Plats och tid Djursholms KS 2005/0173 slott, måndag 28 mars 2011 kl 8.30-16.30 Paragrafer 40-51 Borgen Beslutande gällande ansökan om höjning av lån för Enebybergs IF hockeyansökan

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Plats och tid Rönnängs ishall, kl

Plats och tid Rönnängs ishall, kl TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Rönnängs ishall, kl 18.00-21.00 Blad Beslutande Gjert Magnusson (s), ordf Ewa-Lena Svensson (fp) George Strömbom (c) Allan Axelsson (m) Rolf Nordfeltd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (15) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Sven Östergaard (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (15) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Sven Östergaard (SD) 2012-04-10 1(15) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Gertrude Nilsson, S, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Rapport från socialchefen 3 STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4 Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Projektplan förstärkt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Sånghusvallens skola, 1 2-3 * Förvärv av fastigheten Täng 1:40, 2 4 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Almdalen, Apotekshuset,

Läs mer

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Camilla Westerdahl (S) Anslag/bevis

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Camilla Westerdahl (S) Anslag/bevis Protokoll 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset - Sammanträdesrum Mårten, 2015-03-10, kl. 17.30 20.30 Se nästa sida. Övriga närvarande Lena Axelsson, Kommunfullmäktiges ordförande, 15-27 Eva Bergstrand,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 22 april Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 22 april Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämnden 22 april 2008 Innehållsförteckning * Ekonomisk rapport, första kvartalet 2008 19... 2 * Budget 2008, 20... 3 * Budget 2009, plan 2010-2011 21... 4 * Prioriterade mål, 22...

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-15.45 Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-10-01 1 (11) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-10-01 1 (11) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50 2007-10-01 1 (11) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50 Anders Tollin (S), Ordförande Leif Carlberg (S) Christina W Jansson (S) Britt-Inger

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 Plats och tid Konferensrummet, Norrtull kl 09.00-11.50 Beslutande Gösta Nilsson (c), ordf Leif Aronsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 228 Projekt Samordnade servicelösningar, information 229 Hemsändningsbidrag 230 Projekt Inlandsbanan,Destination

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer