SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Blad 1 (40)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad 1 (40) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta Guldbrandsson (s) Ingrid Nilsson (s) Malin Axelsson (s) Anette Bergqvist (s) Gert Norman (v) Jan-Olof Andersson (m) Hans Wessén (m) Göran Espmark (c) Ragnar Lif (c) Göran Edman (rd) Ulf Sjölén (s), tjg ersättare Nils-Bengt Nilsson (c), tjg ersättare Övriga Närvarande Se nästa sida Utses att justera Göran Espmark Justeringens Kommunkansliet, Strömsund, plats och tid Sekreterare... Paragrafer Inez Wiberg Ordförande... Gudrun Hansson Organ Justerare... Göran Espmark ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ned Förvaringsplats Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Inez Wiberg

2 Övriga Inez Wiberg, kommunsekreterare närvarande Anders Andersson, kommunchef, 243, 258 Veronica Hjorter Stenklyft, ekonomichef, 258 Karin Holmqvist, framtids- och utvecklingsförvaltningen, 258 Anna Gillgren, turistchef, 258 Irene Tängmark, chef för kommunledningsförvaltningen, 258 Thord Engström, teknik- och serviceförvaltningen, 258 Aki Järvinen, ekonomi, 258 Magnus Evensson, Statkraft, 243 Anders Hildebrantzon, Statkraft, 243 Karl-Anders Johansson, Statkraft, 243 Ole Kristiansen, Vindkraftscentrum, 243 Kjerstin Sjöberg (s), ej tjg ersättare Kjell Nygren (s), ej tjg ersättare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Information från Statkraft Magnus Evensson, Anders Hildebertzon och Karl-Anders Johansson informerar om Statkraft. Statkraft är ett företag som ägs av den norska staten. Företaget är inriktat mot förnyelsebar energi. Justering (sign)

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Dnr Replokal samt lokal för rehab- och styrketräning Tåsjödalens Idrottsklubb och IFK Kyrktåsjö skrev den 5 maj 2011 till kommunstyrelsen om behovet av en replokal samt lokal för rehab- och styrketräning. Kommunstyrelsen beslutade den 21 juni 2011, 191, att avslå ansökan med motiveringen att fastigheten så småningom ska avyttras eller rivas. I en ny skrivelse den 1 februari 2012 har föreningen föreslagit att kommunen ska upplåta dessa lokaler i väntan på annat beslut om lokalernas framtid tas. Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2012, 74, att innan ställning skulle tas i frågan skulle förhandlingar slutföras med eventuell köpare av hela fastigheten. Den 17 september 2012 inkom Centerpartiet med ett initiativärende i frågan. Yttrande har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen. Beredning Arbetsutskottet 213/2012 Yrkande Susanne Hansson (s) yrkar tillägget att lokalerna får disponeras kostnadsfritt fram tills kommunen beslutat vad som kommer att hända med lokalerna. Proposition Ordföranden ställer proposition på Susanne Hanssons tilläggsyrkande och finner bifall till detta. Kommunstyrelsens beslut 1 Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att föra en dialog med Tåsjöbergets Fritidsanläggningar ekonomisk förening. Justering (sign)

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen forts. Dnr Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till hyresavtal med Tåsjödalens Idrottsklubb och IFK Kyrktåsjö. 3 Lokalerna får disponeras kostnadsfritt fram tills kommunen beslutat vad som kommer att hända med lokalerna. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Föreningarna Justering (sign)

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Justering (sign) 245 Dnr Naturvårdsavtal för fastigheten Strömsund Vallen 4:2 - naturområdet Vallen Högarna Skog AB har på uppdrag av teknik- och serviceförvaltningen planlagt fastigheten Strömsund Vallen 4:2. Vid planläggning upptäcktes att området under åren har utvecklats till ett värdefullt naturområde. Enligt utlåtande från Högarna Skog AB föreslås att området skyddas genom ett naturvårdsavtal. Ett naturvårdsavtal kommer att begränsa möjligheten att nyttja delar av området för det industriändamål som området i dag är avsett för. Övriga delar av fastigheten som berörs utgörs i dag av parkmark och får inte bebyggas. Miljö- och byggavdelningen har tagit del av förslaget och de ser positivt på att området kan komma att skyddas. Teknik- och serviceförvaltningen föreslår i ett yttrande inkommet den 24 maj 2012 att Högarna Skog AB ska få i uppdrag att handlägga ärendet och ansöka om ett naturvårdsavtal enligt framtagen plan. Arbetsutskottets beslutade den 29 maj 165 att återremittera ärendet till teknik- och serviceförvaltningen med följande frågeställningar: Finns flera liknande områden i Strömsunds kommun? Finns särskilda skyddsvärden och i så fall vilka? Vad händer om industriområdet behöver byggas ut? Yttrande har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen den 19 september Beredning Arbetsutskottet 214/2012 Kommunstyrelsens beslut Förslaget om ett naturvårdsavtal avslås då det i framtiden kan begränsa möjligheten att nyttja området för det industriändamål som området är avsett för. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Dnr Försäljning av del av fastigheten Strömsund Backe 16:1 Yttrande har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen den 27 september Fredrik Hedström har den 20 juli 2012 inkommit med en förfrågan om att få förvärva del av fastigheten Backe 16:1. Hedström äger fastigheten Backe 4;158, märkt 1 och avser att använda marken för att utöka tomten samt att anlägga jordvärme. Förfrågan avser två områden som på bifogad karta benämns 2 och 3. Markområdena är en grönyta om ca kvm och är i detaljplan avsedd för parkmark samt parkering. Fastigheten är inte åsatt något taxeringsvärde och det bokförda värdet uppgår till kronor. Kommunfullmäktige beslutade den 6 oktober 2009 att till teknik- och serviceförvaltningen delegera beslutanderätten om försäljning av fastigheter i de fall fastigheterna inte bedöms ligga inom ett markområde som kan anses ha ett högt värde eller läge som är attraktivt. Teknik- och serviceförvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen skall besluta om en eventuell försäljning utifrån delar av fastighetens attraktiva läge. Teknik- och serviceförvaltningen förslår kommunstyrelsen att avstå försäljning av området märkt 3 då det kan anses ha ett betydande värde utifrån det läge den delen av fastigheten utgör. Teknik- och serviceförvaltningen anser dock att område 2 som har en yta om ca kvm säljs till Hedström för kronor. Fastigheten överlåts för pågående markanvändning. Köparen svarar för en ändring av detaljplanen samt för lagfarts- och förrättningskostnader. Beredning Arbetsutskottet 215/2012 Justering (sign)

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen forts. Dnr Kommunstyrelsens beslut 1 Område 2 som har en yta om ca kvm säljs till Hedström för kronor. 2 Fastigheten överlåts för pågående markanvändning. Köparen svarar för en ändring av detaljplanen samt för lagfarts- och förrättningskostnader. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Ekonomi Hedström Justering (sign)

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om förvärv av mark inom Åsen, Hammerdal Anders J Andersson i Hammerdal har i skrivelse den 19 september 2012 lämnat en förfrågan om att få förvärva mark inom Åsen, Hammerdal. Anders J Andersson har den 25 augusti 2006 uttryckt önskemål om att få förvärva mark från fatigheterna Strömsund Åsen 7:9 och 8:6. Kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2007, 50, följande: 1 Marken säljs ej i nuläget, eftersom den enligt gällande detaljplan huvudsakligen utgörs av parkmark. 2 Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att ta fram uppgifter på alla grönområden som enligt detaljplan fortfarande är parkmark och lämna förslag vilka av dessa som är lämpliga för försäljning. Beredning Arbetsutskottet 216/2012 Kommunstyrelsens beslut Förfrågan avslås med hänvisning till det pågående översiktsplanearbetet. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Anders J Andersson Justering (sign)

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Dnr Nyttjanderättsavtal Strömsund Risselås 1:118 och 1:38 Yttrande har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen den 28 september Ulriksfors idrotts- och byförening (UIB) har i en skrivelse till teknik- och serviceförvaltningen uttryckt önskemål om att få möjlighet att arrendera fastigheterna Risselås 1:118 och 1:38, märkt 1 och 2 på bifogad karta. Avsikten med arrendet framgår av bifogad skrivelse. UIB äger fastigheten Risselås 1:35 märkt 3 som till del angränsar båda fastigheterna. Fastigheterna ingår inte i någon av kommunens skötselplaner och det finns inga övriga planer för dessa områden. Det finns intressenter som tidigare har uttryckt önskemål om att få köpa fastigheten märkt 1. De avsikter föreningen har med nyttjandet av området torde vara positivt för hela området samt för övriga boende i Ulriksfors. Då det idag inte är aktuellt med en försäljning av fastigheterna så föreslår teknik- och serviceförvaltningen att UIB får nyttja båda fastigheterna för de ändamål som beskrivs. Teknik- och serviceförvaltningen förslår att ett nyttjanderättsavtal om 10 år med möjlighet till förlängning i 5 år i sänder och att nyttjandet är avgiftsfritt. Beredning Arbetsutskottet 217/2012 Kommunstyrelsens beslut Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett nyttjanderättsavtal om 10 år med möjlighet till förlängning med 5 år i sänder och att nyttjandet är avgiftsfritt. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Ulriksfors idrotts- och byförening Justering (sign)

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Dnr Hjullastare Lidens återvinningscentral (ÅVC) Yttrande har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen den 2 oktober Teknik- och serviceförvaltningen har vid Lidens ÅVC idag en Ljungby hjullastare av årsmodell 1991 som gått ca timmar. Hjullastaren har senaste året kostat stora pengar i reparation och underhåll för att hålla den igång och nu krävs akut ytterligare åtgärder för kronor samt inom snar framtid byte av däck för ca kr för att den ska kunna fortsätta att nyttjas. För tillfället förhyrs en hjullastare för att klara verksamheten vid återvinningscentralen. Förvaltningen äskade medel för investering av hjullastare till Lidens ÅVC i 2013 års investeringsbudget, vilket inte beviljades. Teknik- och serviceförvaltningen anhåller därför om godkännande från kommunstyrelsen om att förvaltningen får införskaffa en bättre begagnad hjullastare genom leasing, till ett uppskattat anskaffningsvärde av kronor. Beredning Arbetsutskottet 218/2012 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner att teknik- och serviceförvaltningen anskaffar en hjullastare genom leasing till ett uppskattat anskaffningsvärde av kronor. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Justering (sign)

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Justering (sign) 250 Dnr Leasing eller köp av lastbil med flakväxlare Tjänsteskrivelse har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen den 2 oktober Teknik- och serviceförvaltningens (TSF) transportenhet äger för närvarande två lastbilar med flakväxlare varav en är av årsmodell 1985 och har gått ca mil, och den andra är av årsmodell 2006 och har gått ca mil. Under vintersäsongen behövs båda lastbilarna för att sköta vinterväghållningen. Lastbilen från 1985 kräver mer och mer reparationer och har under 2011 och 2012 haft reparationskostnad per debiterad timme motsvarande intäkten för bilen. Den utnyttjas dessutom väldigt lite eftersom risken för haveri är stor med tanke på lastbilens skick. AVA-enhetens avtal för transport av hushållssopor går ut den 30 april Diskussioner har förts mellan AVA-enheten och transportenheten, om att transportera hushållssoporna i egen regi av ekonomiska skäl. Om beslut tas att detta ska skötas i egen regi kommer det att innebära en nyttjandegrad som motiverar leasing av en ny lastbil med flakväxlare. För att kunna utföra transport av hushållssopor behövs en vagn som kan frakta två containrar. Nuvarande vagn kan endast ta en container. Den har inga ABS-bromsar vilket innebär att den inte kan användas på vintern. Behov finns redan nu av en vagn som kan frakta två containrar och användas på vintern för att kunna utföra AVA-enhetens ÅVC-uppdrag på ett rationellt sätt. Förslagsvis köper/leasar transportenheten en begagnad vagn i samband med anskaffning av lastbil. Beredning Arbetsutskottet 219/2012 Kommunstyrelsens beslut Under förutsättning att transport av hushållssopor sker i egen regi godkänner kommunstyrelsen att teknik- och serviceförvaltningen leasar en bättre begagnad lastbil med flakväxlare samt att en vagn med plats för två containrar köps/leasas. Total kostnad beräknas till kronor. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Dnr Försäljning av ridhuset i Strömsund Yttrande har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen den 4 oktober Diskussioner har under en längre tid förts med Strömsunds ridklubb (SRK) om försäljning av ridhuset till föreningen. En överenskommelse har nåtts med föreningen om att kommunen ska åtgärda ett antal brister i anläggningen, eftersatt underhåll, innan ett köp kan vara aktuellt för föreningen. Vidare har SRK bedömt att deras förutsättning att konvertera värmen i anläggningen till bergvärme, kostnad enligt kalkyl ca 1,1 mkr, måste klargöras innan de kan förvärva huset. De brister som påtalats är nu i stort åtgärdade varför teknik- och serviceförvaltningen anser att kommunen måste ge föreningen förutsättningar för en försäljning för att förhandlingarna ska kunna slutföras. Teknik- och serviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt följande: Ridhuset säljs till föreningen för kronor. Ca kvm mark (Risselås 1:190 samt del av 2:88) avstyckas till anläggningen enligt bifogad karta, avstyckningen bekostas av SRK. SRK bekostar lagfarts- och ev förrättningskostnader SRK erhåller ett extra driftbidrag om kronor per år från kommunen första fem åren från att föreningen påbörjat investering av värmekonvertering. Beredning Arbetsutskottet 220/2012 Kommunstyrelsens beslut 1 Strömsunds kommun erbjuder Strömsunds ridklubb att köpa ridhuset samt ca kvm mark (Risselås 1:190 samt del av 2:88) för kronor. 2 Strömsunds ridklubb bekostar lagfarts- och eventuella förrättningskostnader. Justering (sign)

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen forts. Dnr Strömsunds ridklubb erhåller ett extra driftbidrag om kronor per år från kommunen de första fem åren från att föreningen påbörjat investering av värmekonvertering. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Strömsunds ridklubb Justering (sign)

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Dnr Försäljning av fastigheten Strömsund Vesslan 14 Yttrande har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen den 4 oktober Fridells Glasmästeri har ställt frågan till teknik- och serviceförvaltningen om möjlighet att få förvärva fastigheten Vesslan 14 av kommunen. Syftet med förvärvet är att på fastigheten uppföra en byggnad för försäljning av Fridells Glas produkter samt därtill hörande verksamhet. Förhandling med företaget har lett fram till att de är beredda att betala maximalt kronor för fastigheten som är kvm. Taxeringsvärdet är kronor och kommunens bokförda värde kronor. Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen säljer fastigheten Vesslan 14 till Fridells Glasmästeri för kronor och att köparen svarar för eventuella lagfarts- och övriga förrättningskostnader. Beredning Arbetsutskottet 221/2012 Kommunstyrelsens beslut 1 Strömsund Vesslan 14 säljs till Fridells Glasmästeri för kronor. 2 Köparen svarar för eventuella lagfarts- och förrättningskostnader. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Fridells Glasmästeri Ekonomi Justering (sign)

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Justering (sign) 253 Dnr Försäljning av f.d. skolkontoret i Strömsund Yttrande har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen den 4 oktober Kommunstyrelsen beslutade i januari 2010 att sälja f.d. skolkontoret i Strömsund till Ralph Rentzsch för kronor. Kravet vid försäljningen var att huset skulle flyttas från sin plats och marken återställas inom bestämd tid, annars skulle köpet hävas och köpeskillingen tillfalla kommunen. Rentzsch har nu i skrivelse till kommunen meddelat att han återlämnar huset till kommunen enligt köpeavtalets villkor då han inte anser det ekonomiskt möjligt att nedmontera huset för återanvändning. I samband med att det blivit känt att byggnaden åter skulle tillfalla kommunen har frågan om möjlighet och villkor för att köpa huset för avflytning ställts av Göran Raab. Raab har nu också lämnat en skrivelse till kommunen om att få köpa byggnaden för avflyttning och lovat att färdigställa detta under Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunen beslutar att sälja f.d. skolkontoret till Göran Raab för kronor. Villkoret för att köpa byggnaden är att den är avflyttad, tomten avstädad och återställd senast den 31 augusti 2013, annars hävs köpeavtalet och köpeskillingen tillfaller kommunen. Beredning Arbetsutskottet 222/2012 Kommunstyrelsens beslut 1 F.d. skolkontoret i Strömsund säljs till Göran Raab för kronor. 2 Villkoret för köpet är att byggnaden är avflyttad, tomten avstädad och återställd senast den 31 augusti 2013, annars hävs köpeavtalet och köpeskillingen tillfaller kommunen. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Göran Raab Ekonomi

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Justering (sign) 254 Dnr Fastighetsskötsel i Strömsund Yttrande har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen den 4 oktober Kommunstyrelsen beslutade den 4 maj 2004 att dåvarande tekniska avdelningen skulle avsäga sig uppdraget för skötsel av kommunens fastigheter i Strömsund. Strömsunds Hyresbostäder AB (SHB) upphandlade då tjänsten som sedan dess utförts av en entreprenör. Tjänsten har varit föremål för en förnyad upphandling under perioden och vanns då av samma entreprenör som, förutom teknik- och serviceförvaltningen, var ende anbudsgivare. Avtalet med entreprenören som löper ut i april 2013 kommer inte att förlängas av parterna. Teknik- och serviceförvaltningen och Strömsunds Hyresbostäder AB föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att tjänsten därefter inte upphandlas ytterligare en gång utan att teknik- och serviceförvaltningen skapar en organisation för fastighetsskötseln i Strömsund. Detta bedöms i dagsläget vara för kommunen förmånligaste lösningen på uppdraget. Beredning Arbetsutskottet 223/2012 Yrkanden * Nils-Bengt Nilsson (c) yrkar på tillägget att organisationen tillskapas inom befintlig ram för fastighetsskötsel. * Jan-Olof Andersson (m) yrkar att fastighetsskötseln konkurrensutsätts samt att kommunstyrelsen rekommenderar teknik- och serviceförvaltningen att lämna anbud. Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Jan-Olof Anderssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen forts. Dnr Proposition 2 Ordförande ställer proposition på Nils-Bengt Nilssons tilläggsyrkande och finner bifall till detta. Kommunstyrelsens beslut 1 Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att skapa en organisation för fastighetsskötsel i Strömsund. 2 Den nya organisationen tillskapas inom befintlig ram för fastighetsskötsel. Reservation Jan-Olof Andersson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Justering (sign)

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Dnr Skrivelse om replokal i Strömsund Skrivelse har inkommit den 12 september 2012 från Flata musikförening. I Strömsund saknas en replokal för lokala band. Behovet finns vilket musikföreningen ser. När behovet inte kan mötas innebär det att banden får svårt att utöva sitt intresse. Musikföreningen förfogar över utrustning som kan ge nystartade band möjlighet att spela. Musikföreningen vill lyfta vikten av ett rikt kulturliv i Strömsund för att locka ungdomar som inte dras till idrott eller andra existerande aktiviteter. För att motverka utflyttning från kommunen är det klokt att ge dessa ungdomar en möjlighet till en rik fritid. Musikföreningen önskar en dialog med kommunen i den här frågan. Arbetsutskottet beslutade den 9 oktober följande: 1 Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att föra en dialog med musikföreningen tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen. 2 Dialogen skall vara klar till kommunstyrelsens sammanträde den 23 oktober Skrivelse har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen den 19 oktober 2012 angående hyresnivån för lokalerna. Yrkande Malin Axelsson (s) yrkar att Flata musikförening får disponera f.d. musikskolans lokaler i Vattudals skolan kostnadsfritt. Kommunstyrelsens beslut Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att upprätta hyreskontrakt med Flata musikförening där f.d. musikskolans lokaler i Vattudals skolan får disponeras kostnadsfritt av föreningen. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Kultur- och fritidsavdelningen Flata musikförening Justering (sign)

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Dnr Utdebitering 2013 Utdebiteringen för 2013 var per skattekrona. Beredning Arbetsutskottet 225/2012 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Utdebiteringen för 2013 fastställs till oförändrat 23:07 per skattekrona. Justering (sign)

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Dnr Resultat och balansbudget samt kassaflödesanalys 2013, plan åren 2014 och 2015 Ekonomichefen kommer att upprätta förslag till resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Resultat och balansbudget samt kassaflödesanalys 2013, plan åren 2014 och 2015 fastställs. Bilaga Justering (sign)

22 RESUL TATRÄKNING Utfall Budget Budget Budget Verksamhetens intakter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jamförelsestörande poster O O O O O VERKSAMHETENS NETTOKOSTN Skatleintakter Generella statsbidrag och ut jamning Finansiella intakter Finansiella kostnader ARETS RESULTAT

23 BALANSRÄKNING Utfall Budget Budget Budget Fastigheter o inventarier Materiella anläggningstillgångar Aktier o andelar Finansiella anläggningstillgångar ANLÄGGNINGSTILLGANGAR Övriga kortfrist. fordr Kassa och bank OMSÄ TTNINGSTILLGANGAR SUMMA TILLGANGAR Eget kapital vid årets början Arets förändring av eget kapital EGET KAPITAL Pensionsavsättning Andra avsättningar AVSÄTTNINGAR Långfristiga lån O O O O O Långfristiga skulder O O O O O Kortfristiga lån O O O O O Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SKULDER SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER Soliditet -8% -6% -3% 0% 2% Borgensförbindelser

24 FINANSIERINGSANALYS I KASSAFLÖDESANALYS (en I. Rådet för kommunal redovisning, rekommendation nr 16.2) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Utfall Budget Budget Budget Arets resultat Justering för avskrivningar Just. för ökning pensionsavsätlning Just. för ökning andra avsättningar O O O O O Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som ingår i Arets resultat O O O O Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr O O O O +/- Okn/minskn övriaa kortfristiea skulder O O O O Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i fastigheter o inventarier Invest.bidrag fastigheter o inventarier O O O O O Försäljning av fastigheter o inventarier 1800 O O O O Investering i aktier o andelar -200 O O O O Försäljning av aktier o andelar O O O O O Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utlåning Upplåning Minskn pga utbet pensionsavsätlning Minskn pga utbet andra avsättningar -400 O O O O Nyupptagna långfristiga lån O O O O O Amortering långfristiga lån O O O O O Okning kortfristiga lån O O O O O Minskning kortfristiaa lån O O O O O Kassaflöde från finansieringsverksamheten Arets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Spec. till Arets kassaflöde +/- Okn/minskn kassa och bank Arets kassaflöde

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Dnr Budget för 2013 för kommunstyrelsens verksamheter Förslag till budget för 2013 har upprättas för Strömsund Turism, framtids- och utvecklingsförvaltningen, teknik- och servisförvaltningen, VAverksamheten, avfallsverksamheten, kommunledningsförvaltningen och kommunfullmäktige/kommunstyrelsen. Skrivelse har inkommit den 22 oktober 2012 angående tilläggsanslag 2013 för framtids- och utvecklingsförvaltningen. Enligt tidigare planer skulle regeringen genomföra omfattande besparingar på gymnasieskolan, eftersom det fanns antagande i gymnasieutredningen om att GY2011 skulle medföra betydligt lägre kostnader. Nu aviseras ändringar som innebär att 2013 års besparing totalt 895 miljoner kronor läggs tillbaka. För Strömsunds kommun motsvarar detta ca kronor, vilket bör tillföras Framtid- och utvecklingsförvaltningen som ett tilläggsanslag för år Beredning Arbetsutskottet 227/2012 Yrkande Gudrun Hansson (s) yrkar på tillägget att 1 Framtids- och utvecklingsförvaltningen, gymnasieskolan, får ett tilläggsanslag för år 2013 med kronor. 2 Beslut om finansiering tas i början av Proposition Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall detta. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1 Framtids- och utvecklingsförvaltningen, gymnasieskolan, får ett tilläggsanslag för år 2013 med kronor. 2 Beslut om finansiering tas i början av Justering (sign)

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Budget för 2013 fastställs för följande verksamheter: Framtids- och utvecklingsförvaltningen Bilaga 1 Teknik- och serviceförvaltningen Bilaga 2 VA-verksamheten Bilaga 3 Avfallsverksamheten Bilaga 4 Kommunledningsförvaltningen Bilaga 5 Strömsund Turism Bilaga 6 Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen Bilaga 7 Justering (sign)

27 Framtid och utveckling Chef : Karin Holmquist Nämnd: Kommunstyrelsen Ordförande: Gudrun Hansson Driftbudget (tkr) Ändamål / verksamhet Budget 2013 Budget 2012 Bokslut 2011 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 180 EU-projekt Administration Centrala kostnader Elevhem Skolmåltider Skolhälsovård Skolskjutsar Elevvård SYO Interkommunal ersättning Data Driftinventarier Utvecklingsprojekt Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning Vindkraft Särskola Uppdragsutbildn Lärcenter Akademi Norr Flyktingmott. Introd Totalt Budgetram (netto) Nettoresultat *) Inkl kapitalkostnader Resultaträkningar (tkr) Budget 2013 Budget 2012 Bokslut 2011 Intäkter Kostnader Kapitalkostnader Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag Kommunbidrag - kapitalkostnader ÅRETS RESULTAT

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillgänglighetsrådet 2014-09-22 Blad 1 (12) Plats och tid Almen, kommunkontoret i Strömsund, kl. 09.00 11:45 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Jan-Olof Olofsson (m) Marie Gabrielsson (s) Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v)

Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef. Annika Javinder (s) och Astrid Dahl (v) LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 19.10 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Anders Andersson, sekreterare

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/ 1 (15) Plats och Tid Sjöliden 2013-02-12 kl 1830 Beslutande Lars Bryntesson Ordförande Birgitta Schöllin V ordförande Christoffer Nathanson Jenny Danielsson Gustaf Nordquist Britt-Marie Skoglund Kjell

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter

Innehåll Årsberättelser koncernbolag Årsberättelser verksamheter Innehåll Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommunfakta... 4 Kommunchefen... 5 6 Organisation... 7 Förvaltningsberättelse kommun och koncern... 8 14 Principer och förklaringar... 15 Kommunens ekonomi...

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Eva Engström Sekreterare. Ruthström, Mona Franzén-Lundin

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Eva Engström Sekreterare. Ruthström, Mona Franzén-Lundin NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 oktober 2014 kl. 08:15-11:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Boerje Bohlin (S)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 185 Motion om köp av Fortums aktier i Härjeåns AB, återtagande Kommunstyrelsen 2013-09-17 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 182 Köp av Sveg 2:3, 2:12 samt Färjestaden 1:14 183 Projekt Påfart Härjedalen, delegationer 184 Delårsrapport januari

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-08-15 Paragrafer 84 90 ANSLAG/BEVIS

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-08-15 Paragrafer 84 90 ANSLAG/BEVIS STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-08-14, kl. 13.00 13.45 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Veronika Håkansson (M) Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer