SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Blad 1 (40)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-10-23 Blad 1 (40)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad 1 (40) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta Guldbrandsson (s) Ingrid Nilsson (s) Malin Axelsson (s) Anette Bergqvist (s) Gert Norman (v) Jan-Olof Andersson (m) Hans Wessén (m) Göran Espmark (c) Ragnar Lif (c) Göran Edman (rd) Ulf Sjölén (s), tjg ersättare Nils-Bengt Nilsson (c), tjg ersättare Övriga Närvarande Se nästa sida Utses att justera Göran Espmark Justeringens Kommunkansliet, Strömsund, plats och tid Sekreterare... Paragrafer Inez Wiberg Ordförande... Gudrun Hansson Organ Justerare... Göran Espmark ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ned Förvaringsplats Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Inez Wiberg

2 Övriga Inez Wiberg, kommunsekreterare närvarande Anders Andersson, kommunchef, 243, 258 Veronica Hjorter Stenklyft, ekonomichef, 258 Karin Holmqvist, framtids- och utvecklingsförvaltningen, 258 Anna Gillgren, turistchef, 258 Irene Tängmark, chef för kommunledningsförvaltningen, 258 Thord Engström, teknik- och serviceförvaltningen, 258 Aki Järvinen, ekonomi, 258 Magnus Evensson, Statkraft, 243 Anders Hildebrantzon, Statkraft, 243 Karl-Anders Johansson, Statkraft, 243 Ole Kristiansen, Vindkraftscentrum, 243 Kjerstin Sjöberg (s), ej tjg ersättare Kjell Nygren (s), ej tjg ersättare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Information från Statkraft Magnus Evensson, Anders Hildebertzon och Karl-Anders Johansson informerar om Statkraft. Statkraft är ett företag som ägs av den norska staten. Företaget är inriktat mot förnyelsebar energi. Justering (sign)

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Dnr Replokal samt lokal för rehab- och styrketräning Tåsjödalens Idrottsklubb och IFK Kyrktåsjö skrev den 5 maj 2011 till kommunstyrelsen om behovet av en replokal samt lokal för rehab- och styrketräning. Kommunstyrelsen beslutade den 21 juni 2011, 191, att avslå ansökan med motiveringen att fastigheten så småningom ska avyttras eller rivas. I en ny skrivelse den 1 februari 2012 har föreningen föreslagit att kommunen ska upplåta dessa lokaler i väntan på annat beslut om lokalernas framtid tas. Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2012, 74, att innan ställning skulle tas i frågan skulle förhandlingar slutföras med eventuell köpare av hela fastigheten. Den 17 september 2012 inkom Centerpartiet med ett initiativärende i frågan. Yttrande har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen. Beredning Arbetsutskottet 213/2012 Yrkande Susanne Hansson (s) yrkar tillägget att lokalerna får disponeras kostnadsfritt fram tills kommunen beslutat vad som kommer att hända med lokalerna. Proposition Ordföranden ställer proposition på Susanne Hanssons tilläggsyrkande och finner bifall till detta. Kommunstyrelsens beslut 1 Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att föra en dialog med Tåsjöbergets Fritidsanläggningar ekonomisk förening. Justering (sign)

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen forts. Dnr Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till hyresavtal med Tåsjödalens Idrottsklubb och IFK Kyrktåsjö. 3 Lokalerna får disponeras kostnadsfritt fram tills kommunen beslutat vad som kommer att hända med lokalerna. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Föreningarna Justering (sign)

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Justering (sign) 245 Dnr Naturvårdsavtal för fastigheten Strömsund Vallen 4:2 - naturområdet Vallen Högarna Skog AB har på uppdrag av teknik- och serviceförvaltningen planlagt fastigheten Strömsund Vallen 4:2. Vid planläggning upptäcktes att området under åren har utvecklats till ett värdefullt naturområde. Enligt utlåtande från Högarna Skog AB föreslås att området skyddas genom ett naturvårdsavtal. Ett naturvårdsavtal kommer att begränsa möjligheten att nyttja delar av området för det industriändamål som området i dag är avsett för. Övriga delar av fastigheten som berörs utgörs i dag av parkmark och får inte bebyggas. Miljö- och byggavdelningen har tagit del av förslaget och de ser positivt på att området kan komma att skyddas. Teknik- och serviceförvaltningen föreslår i ett yttrande inkommet den 24 maj 2012 att Högarna Skog AB ska få i uppdrag att handlägga ärendet och ansöka om ett naturvårdsavtal enligt framtagen plan. Arbetsutskottets beslutade den 29 maj 165 att återremittera ärendet till teknik- och serviceförvaltningen med följande frågeställningar: Finns flera liknande områden i Strömsunds kommun? Finns särskilda skyddsvärden och i så fall vilka? Vad händer om industriområdet behöver byggas ut? Yttrande har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen den 19 september Beredning Arbetsutskottet 214/2012 Kommunstyrelsens beslut Förslaget om ett naturvårdsavtal avslås då det i framtiden kan begränsa möjligheten att nyttja området för det industriändamål som området är avsett för. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Dnr Försäljning av del av fastigheten Strömsund Backe 16:1 Yttrande har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen den 27 september Fredrik Hedström har den 20 juli 2012 inkommit med en förfrågan om att få förvärva del av fastigheten Backe 16:1. Hedström äger fastigheten Backe 4;158, märkt 1 och avser att använda marken för att utöka tomten samt att anlägga jordvärme. Förfrågan avser två områden som på bifogad karta benämns 2 och 3. Markområdena är en grönyta om ca kvm och är i detaljplan avsedd för parkmark samt parkering. Fastigheten är inte åsatt något taxeringsvärde och det bokförda värdet uppgår till kronor. Kommunfullmäktige beslutade den 6 oktober 2009 att till teknik- och serviceförvaltningen delegera beslutanderätten om försäljning av fastigheter i de fall fastigheterna inte bedöms ligga inom ett markområde som kan anses ha ett högt värde eller läge som är attraktivt. Teknik- och serviceförvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen skall besluta om en eventuell försäljning utifrån delar av fastighetens attraktiva läge. Teknik- och serviceförvaltningen förslår kommunstyrelsen att avstå försäljning av området märkt 3 då det kan anses ha ett betydande värde utifrån det läge den delen av fastigheten utgör. Teknik- och serviceförvaltningen anser dock att område 2 som har en yta om ca kvm säljs till Hedström för kronor. Fastigheten överlåts för pågående markanvändning. Köparen svarar för en ändring av detaljplanen samt för lagfarts- och förrättningskostnader. Beredning Arbetsutskottet 215/2012 Justering (sign)

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen forts. Dnr Kommunstyrelsens beslut 1 Område 2 som har en yta om ca kvm säljs till Hedström för kronor. 2 Fastigheten överlåts för pågående markanvändning. Köparen svarar för en ändring av detaljplanen samt för lagfarts- och förrättningskostnader. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Ekonomi Hedström Justering (sign)

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om förvärv av mark inom Åsen, Hammerdal Anders J Andersson i Hammerdal har i skrivelse den 19 september 2012 lämnat en förfrågan om att få förvärva mark inom Åsen, Hammerdal. Anders J Andersson har den 25 augusti 2006 uttryckt önskemål om att få förvärva mark från fatigheterna Strömsund Åsen 7:9 och 8:6. Kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2007, 50, följande: 1 Marken säljs ej i nuläget, eftersom den enligt gällande detaljplan huvudsakligen utgörs av parkmark. 2 Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att ta fram uppgifter på alla grönområden som enligt detaljplan fortfarande är parkmark och lämna förslag vilka av dessa som är lämpliga för försäljning. Beredning Arbetsutskottet 216/2012 Kommunstyrelsens beslut Förfrågan avslås med hänvisning till det pågående översiktsplanearbetet. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Anders J Andersson Justering (sign)

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Dnr Nyttjanderättsavtal Strömsund Risselås 1:118 och 1:38 Yttrande har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen den 28 september Ulriksfors idrotts- och byförening (UIB) har i en skrivelse till teknik- och serviceförvaltningen uttryckt önskemål om att få möjlighet att arrendera fastigheterna Risselås 1:118 och 1:38, märkt 1 och 2 på bifogad karta. Avsikten med arrendet framgår av bifogad skrivelse. UIB äger fastigheten Risselås 1:35 märkt 3 som till del angränsar båda fastigheterna. Fastigheterna ingår inte i någon av kommunens skötselplaner och det finns inga övriga planer för dessa områden. Det finns intressenter som tidigare har uttryckt önskemål om att få köpa fastigheten märkt 1. De avsikter föreningen har med nyttjandet av området torde vara positivt för hela området samt för övriga boende i Ulriksfors. Då det idag inte är aktuellt med en försäljning av fastigheterna så föreslår teknik- och serviceförvaltningen att UIB får nyttja båda fastigheterna för de ändamål som beskrivs. Teknik- och serviceförvaltningen förslår att ett nyttjanderättsavtal om 10 år med möjlighet till förlängning i 5 år i sänder och att nyttjandet är avgiftsfritt. Beredning Arbetsutskottet 217/2012 Kommunstyrelsens beslut Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett nyttjanderättsavtal om 10 år med möjlighet till förlängning med 5 år i sänder och att nyttjandet är avgiftsfritt. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Ulriksfors idrotts- och byförening Justering (sign)

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Dnr Hjullastare Lidens återvinningscentral (ÅVC) Yttrande har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen den 2 oktober Teknik- och serviceförvaltningen har vid Lidens ÅVC idag en Ljungby hjullastare av årsmodell 1991 som gått ca timmar. Hjullastaren har senaste året kostat stora pengar i reparation och underhåll för att hålla den igång och nu krävs akut ytterligare åtgärder för kronor samt inom snar framtid byte av däck för ca kr för att den ska kunna fortsätta att nyttjas. För tillfället förhyrs en hjullastare för att klara verksamheten vid återvinningscentralen. Förvaltningen äskade medel för investering av hjullastare till Lidens ÅVC i 2013 års investeringsbudget, vilket inte beviljades. Teknik- och serviceförvaltningen anhåller därför om godkännande från kommunstyrelsen om att förvaltningen får införskaffa en bättre begagnad hjullastare genom leasing, till ett uppskattat anskaffningsvärde av kronor. Beredning Arbetsutskottet 218/2012 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner att teknik- och serviceförvaltningen anskaffar en hjullastare genom leasing till ett uppskattat anskaffningsvärde av kronor. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Justering (sign)

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Justering (sign) 250 Dnr Leasing eller köp av lastbil med flakväxlare Tjänsteskrivelse har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen den 2 oktober Teknik- och serviceförvaltningens (TSF) transportenhet äger för närvarande två lastbilar med flakväxlare varav en är av årsmodell 1985 och har gått ca mil, och den andra är av årsmodell 2006 och har gått ca mil. Under vintersäsongen behövs båda lastbilarna för att sköta vinterväghållningen. Lastbilen från 1985 kräver mer och mer reparationer och har under 2011 och 2012 haft reparationskostnad per debiterad timme motsvarande intäkten för bilen. Den utnyttjas dessutom väldigt lite eftersom risken för haveri är stor med tanke på lastbilens skick. AVA-enhetens avtal för transport av hushållssopor går ut den 30 april Diskussioner har förts mellan AVA-enheten och transportenheten, om att transportera hushållssoporna i egen regi av ekonomiska skäl. Om beslut tas att detta ska skötas i egen regi kommer det att innebära en nyttjandegrad som motiverar leasing av en ny lastbil med flakväxlare. För att kunna utföra transport av hushållssopor behövs en vagn som kan frakta två containrar. Nuvarande vagn kan endast ta en container. Den har inga ABS-bromsar vilket innebär att den inte kan användas på vintern. Behov finns redan nu av en vagn som kan frakta två containrar och användas på vintern för att kunna utföra AVA-enhetens ÅVC-uppdrag på ett rationellt sätt. Förslagsvis köper/leasar transportenheten en begagnad vagn i samband med anskaffning av lastbil. Beredning Arbetsutskottet 219/2012 Kommunstyrelsens beslut Under förutsättning att transport av hushållssopor sker i egen regi godkänner kommunstyrelsen att teknik- och serviceförvaltningen leasar en bättre begagnad lastbil med flakväxlare samt att en vagn med plats för två containrar köps/leasas. Total kostnad beräknas till kronor. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Dnr Försäljning av ridhuset i Strömsund Yttrande har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen den 4 oktober Diskussioner har under en längre tid förts med Strömsunds ridklubb (SRK) om försäljning av ridhuset till föreningen. En överenskommelse har nåtts med föreningen om att kommunen ska åtgärda ett antal brister i anläggningen, eftersatt underhåll, innan ett köp kan vara aktuellt för föreningen. Vidare har SRK bedömt att deras förutsättning att konvertera värmen i anläggningen till bergvärme, kostnad enligt kalkyl ca 1,1 mkr, måste klargöras innan de kan förvärva huset. De brister som påtalats är nu i stort åtgärdade varför teknik- och serviceförvaltningen anser att kommunen måste ge föreningen förutsättningar för en försäljning för att förhandlingarna ska kunna slutföras. Teknik- och serviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt följande: Ridhuset säljs till föreningen för kronor. Ca kvm mark (Risselås 1:190 samt del av 2:88) avstyckas till anläggningen enligt bifogad karta, avstyckningen bekostas av SRK. SRK bekostar lagfarts- och ev förrättningskostnader SRK erhåller ett extra driftbidrag om kronor per år från kommunen första fem åren från att föreningen påbörjat investering av värmekonvertering. Beredning Arbetsutskottet 220/2012 Kommunstyrelsens beslut 1 Strömsunds kommun erbjuder Strömsunds ridklubb att köpa ridhuset samt ca kvm mark (Risselås 1:190 samt del av 2:88) för kronor. 2 Strömsunds ridklubb bekostar lagfarts- och eventuella förrättningskostnader. Justering (sign)

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen forts. Dnr Strömsunds ridklubb erhåller ett extra driftbidrag om kronor per år från kommunen de första fem åren från att föreningen påbörjat investering av värmekonvertering. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Strömsunds ridklubb Justering (sign)

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Dnr Försäljning av fastigheten Strömsund Vesslan 14 Yttrande har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen den 4 oktober Fridells Glasmästeri har ställt frågan till teknik- och serviceförvaltningen om möjlighet att få förvärva fastigheten Vesslan 14 av kommunen. Syftet med förvärvet är att på fastigheten uppföra en byggnad för försäljning av Fridells Glas produkter samt därtill hörande verksamhet. Förhandling med företaget har lett fram till att de är beredda att betala maximalt kronor för fastigheten som är kvm. Taxeringsvärdet är kronor och kommunens bokförda värde kronor. Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen säljer fastigheten Vesslan 14 till Fridells Glasmästeri för kronor och att köparen svarar för eventuella lagfarts- och övriga förrättningskostnader. Beredning Arbetsutskottet 221/2012 Kommunstyrelsens beslut 1 Strömsund Vesslan 14 säljs till Fridells Glasmästeri för kronor. 2 Köparen svarar för eventuella lagfarts- och förrättningskostnader. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Fridells Glasmästeri Ekonomi Justering (sign)

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Justering (sign) 253 Dnr Försäljning av f.d. skolkontoret i Strömsund Yttrande har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen den 4 oktober Kommunstyrelsen beslutade i januari 2010 att sälja f.d. skolkontoret i Strömsund till Ralph Rentzsch för kronor. Kravet vid försäljningen var att huset skulle flyttas från sin plats och marken återställas inom bestämd tid, annars skulle köpet hävas och köpeskillingen tillfalla kommunen. Rentzsch har nu i skrivelse till kommunen meddelat att han återlämnar huset till kommunen enligt köpeavtalets villkor då han inte anser det ekonomiskt möjligt att nedmontera huset för återanvändning. I samband med att det blivit känt att byggnaden åter skulle tillfalla kommunen har frågan om möjlighet och villkor för att köpa huset för avflytning ställts av Göran Raab. Raab har nu också lämnat en skrivelse till kommunen om att få köpa byggnaden för avflyttning och lovat att färdigställa detta under Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att kommunen beslutar att sälja f.d. skolkontoret till Göran Raab för kronor. Villkoret för att köpa byggnaden är att den är avflyttad, tomten avstädad och återställd senast den 31 augusti 2013, annars hävs köpeavtalet och köpeskillingen tillfaller kommunen. Beredning Arbetsutskottet 222/2012 Kommunstyrelsens beslut 1 F.d. skolkontoret i Strömsund säljs till Göran Raab för kronor. 2 Villkoret för köpet är att byggnaden är avflyttad, tomten avstädad och återställd senast den 31 augusti 2013, annars hävs köpeavtalet och köpeskillingen tillfaller kommunen. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Göran Raab Ekonomi

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Justering (sign) 254 Dnr Fastighetsskötsel i Strömsund Yttrande har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen den 4 oktober Kommunstyrelsen beslutade den 4 maj 2004 att dåvarande tekniska avdelningen skulle avsäga sig uppdraget för skötsel av kommunens fastigheter i Strömsund. Strömsunds Hyresbostäder AB (SHB) upphandlade då tjänsten som sedan dess utförts av en entreprenör. Tjänsten har varit föremål för en förnyad upphandling under perioden och vanns då av samma entreprenör som, förutom teknik- och serviceförvaltningen, var ende anbudsgivare. Avtalet med entreprenören som löper ut i april 2013 kommer inte att förlängas av parterna. Teknik- och serviceförvaltningen och Strömsunds Hyresbostäder AB föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att tjänsten därefter inte upphandlas ytterligare en gång utan att teknik- och serviceförvaltningen skapar en organisation för fastighetsskötseln i Strömsund. Detta bedöms i dagsläget vara för kommunen förmånligaste lösningen på uppdraget. Beredning Arbetsutskottet 223/2012 Yrkanden * Nils-Bengt Nilsson (c) yrkar på tillägget att organisationen tillskapas inom befintlig ram för fastighetsskötsel. * Jan-Olof Andersson (m) yrkar att fastighetsskötseln konkurrensutsätts samt att kommunstyrelsen rekommenderar teknik- och serviceförvaltningen att lämna anbud. Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Jan-Olof Anderssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen forts. Dnr Proposition 2 Ordförande ställer proposition på Nils-Bengt Nilssons tilläggsyrkande och finner bifall till detta. Kommunstyrelsens beslut 1 Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att skapa en organisation för fastighetsskötsel i Strömsund. 2 Den nya organisationen tillskapas inom befintlig ram för fastighetsskötsel. Reservation Jan-Olof Andersson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Justering (sign)

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Dnr Skrivelse om replokal i Strömsund Skrivelse har inkommit den 12 september 2012 från Flata musikförening. I Strömsund saknas en replokal för lokala band. Behovet finns vilket musikföreningen ser. När behovet inte kan mötas innebär det att banden får svårt att utöva sitt intresse. Musikföreningen förfogar över utrustning som kan ge nystartade band möjlighet att spela. Musikföreningen vill lyfta vikten av ett rikt kulturliv i Strömsund för att locka ungdomar som inte dras till idrott eller andra existerande aktiviteter. För att motverka utflyttning från kommunen är det klokt att ge dessa ungdomar en möjlighet till en rik fritid. Musikföreningen önskar en dialog med kommunen i den här frågan. Arbetsutskottet beslutade den 9 oktober följande: 1 Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att föra en dialog med musikföreningen tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen. 2 Dialogen skall vara klar till kommunstyrelsens sammanträde den 23 oktober Skrivelse har inkommit från teknik- och serviceförvaltningen den 19 oktober 2012 angående hyresnivån för lokalerna. Yrkande Malin Axelsson (s) yrkar att Flata musikförening får disponera f.d. musikskolans lokaler i Vattudals skolan kostnadsfritt. Kommunstyrelsens beslut Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att upprätta hyreskontrakt med Flata musikförening där f.d. musikskolans lokaler i Vattudals skolan får disponeras kostnadsfritt av föreningen. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Kultur- och fritidsavdelningen Flata musikförening Justering (sign)

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Dnr Utdebitering 2013 Utdebiteringen för 2013 var per skattekrona. Beredning Arbetsutskottet 225/2012 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Utdebiteringen för 2013 fastställs till oförändrat 23:07 per skattekrona. Justering (sign)

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Dnr Resultat och balansbudget samt kassaflödesanalys 2013, plan åren 2014 och 2015 Ekonomichefen kommer att upprätta förslag till resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Resultat och balansbudget samt kassaflödesanalys 2013, plan åren 2014 och 2015 fastställs. Bilaga Justering (sign)

22 RESUL TATRÄKNING Utfall Budget Budget Budget Verksamhetens intakter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jamförelsestörande poster O O O O O VERKSAMHETENS NETTOKOSTN Skatleintakter Generella statsbidrag och ut jamning Finansiella intakter Finansiella kostnader ARETS RESULTAT

23 BALANSRÄKNING Utfall Budget Budget Budget Fastigheter o inventarier Materiella anläggningstillgångar Aktier o andelar Finansiella anläggningstillgångar ANLÄGGNINGSTILLGANGAR Övriga kortfrist. fordr Kassa och bank OMSÄ TTNINGSTILLGANGAR SUMMA TILLGANGAR Eget kapital vid årets början Arets förändring av eget kapital EGET KAPITAL Pensionsavsättning Andra avsättningar AVSÄTTNINGAR Långfristiga lån O O O O O Långfristiga skulder O O O O O Kortfristiga lån O O O O O Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SKULDER SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER Soliditet -8% -6% -3% 0% 2% Borgensförbindelser

24 FINANSIERINGSANALYS I KASSAFLÖDESANALYS (en I. Rådet för kommunal redovisning, rekommendation nr 16.2) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Utfall Budget Budget Budget Arets resultat Justering för avskrivningar Just. för ökning pensionsavsätlning Just. för ökning andra avsättningar O O O O O Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som ingår i Arets resultat O O O O Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr O O O O +/- Okn/minskn övriaa kortfristiea skulder O O O O Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i fastigheter o inventarier Invest.bidrag fastigheter o inventarier O O O O O Försäljning av fastigheter o inventarier 1800 O O O O Investering i aktier o andelar -200 O O O O Försäljning av aktier o andelar O O O O O Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utlåning Upplåning Minskn pga utbet pensionsavsätlning Minskn pga utbet andra avsättningar -400 O O O O Nyupptagna långfristiga lån O O O O O Amortering långfristiga lån O O O O O Okning kortfristiga lån O O O O O Minskning kortfristiaa lån O O O O O Kassaflöde från finansieringsverksamheten Arets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Spec. till Arets kassaflöde +/- Okn/minskn kassa och bank Arets kassaflöde

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Dnr Budget för 2013 för kommunstyrelsens verksamheter Förslag till budget för 2013 har upprättas för Strömsund Turism, framtids- och utvecklingsförvaltningen, teknik- och servisförvaltningen, VAverksamheten, avfallsverksamheten, kommunledningsförvaltningen och kommunfullmäktige/kommunstyrelsen. Skrivelse har inkommit den 22 oktober 2012 angående tilläggsanslag 2013 för framtids- och utvecklingsförvaltningen. Enligt tidigare planer skulle regeringen genomföra omfattande besparingar på gymnasieskolan, eftersom det fanns antagande i gymnasieutredningen om att GY2011 skulle medföra betydligt lägre kostnader. Nu aviseras ändringar som innebär att 2013 års besparing totalt 895 miljoner kronor läggs tillbaka. För Strömsunds kommun motsvarar detta ca kronor, vilket bör tillföras Framtid- och utvecklingsförvaltningen som ett tilläggsanslag för år Beredning Arbetsutskottet 227/2012 Yrkande Gudrun Hansson (s) yrkar på tillägget att 1 Framtids- och utvecklingsförvaltningen, gymnasieskolan, får ett tilläggsanslag för år 2013 med kronor. 2 Beslut om finansiering tas i början av Proposition Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner bifall detta. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1 Framtids- och utvecklingsförvaltningen, gymnasieskolan, får ett tilläggsanslag för år 2013 med kronor. 2 Beslut om finansiering tas i början av Justering (sign)

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen Budget för 2013 fastställs för följande verksamheter: Framtids- och utvecklingsförvaltningen Bilaga 1 Teknik- och serviceförvaltningen Bilaga 2 VA-verksamheten Bilaga 3 Avfallsverksamheten Bilaga 4 Kommunledningsförvaltningen Bilaga 5 Strömsund Turism Bilaga 6 Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen Bilaga 7 Justering (sign)

27 Framtid och utveckling Chef : Karin Holmquist Nämnd: Kommunstyrelsen Ordförande: Gudrun Hansson Driftbudget (tkr) Ändamål / verksamhet Budget 2013 Budget 2012 Bokslut 2011 Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 180 EU-projekt Administration Centrala kostnader Elevhem Skolmåltider Skolhälsovård Skolskjutsar Elevvård SYO Interkommunal ersättning Data Driftinventarier Utvecklingsprojekt Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning Vindkraft Särskola Uppdragsutbildn Lärcenter Akademi Norr Flyktingmott. Introd Totalt Budgetram (netto) Nettoresultat *) Inkl kapitalkostnader Resultaträkningar (tkr) Budget 2013 Budget 2012 Bokslut 2011 Intäkter Kostnader Kapitalkostnader Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag - årsbudget och tilläggsanslag Kommunbidrag - kapitalkostnader ÅRETS RESULTAT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2007-11-26 158 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan 13.00-16.25 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2014-03-12 09:00 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2014-03-12 kl 09.00 i Locknerummet -2, KS 2014-03-12 09:00 LEDAMÖTER Från/ Närv OMRÖSTNINGAR AnnSofie Andersson, s, ordförande JA NEJ

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer