Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007"

Transkript

1 Ura 2006:2 ISSN Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 AMS Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

2 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning... 3 Uppföljning av tidigare prognoser...12 Internationell översikt...13 Finansiella marknader...22 Svensk ekonomi...26 Efterfrågan på arbetskraft...43 Sysselsättningen...52 Näringsgrenar...61 Jord- och skogsbruk...61 Industri...63 Byggnadsverksamhet...69 Privata tjänster...76 Offentliga tjänster...81 Utbudet av arbetskraft...88 Arbetslöshet...91 Deltidsarbetande och deltidsarbetslösa...98 Arbetsmarknadspolitiska program Regional utveckling Bilaga 1 Kodförklaring till länsbokstäverna Bilaga 2 Bristindex...130

3 2

4 Sammanfattning Stark världskonjunktur Världsekonomin blir allt starkare. Tillväxten världen över bedöms öka från 4,5 procent år 2005 till närmare 5 procent år Det betyder att den globala ekonomin växer med mer än 4 procent för fjärde året i följd. Omvärldsbilden stärks i ett ovanligt brett fält av länder och omfattar alla världsdelar. Konjunkturutvecklingen har varit starkare än väntat i Kina, Indien och Ryssland, men även Japan har redovisat en överraskande stark utveckling. Som vanligt finns en rad nedåtrisker för konjunkturkurvan. Det är framför allt obalansen i USA: s ekonomi, terrorhot och höga olje- och råvarupriser som kan förändra det väntade konjunkturläget. Bedömningarna från olika prognosmakare för år 2007 är lite försiktigare och takten i världsekonomins tillväxt väntas komma att reduceras något. Den svenska ekonomin bromsade in något under slutet av 2005, men allt tyder på att inbromsningen var temporär. Ekonomisk statistik indikerar att konjunkturen förstärkts påtagligt under början av år 2006 och utöver detta råder en växande optimism om ekonomin bland både hushåll och företagare. Konjunkturuppgången är för närvarande bred och omfattar i stort sett hela ekonomin, även om den inhemska efterfrågan i allt större utsträckning driver BNP-tillväxten. Exportkonjunkturen är stark men dess bidrag till BNP-tillväxten reduceras på grund av att importen ökar snabbare än exporten. Den goda konjunkturen har nu på allvar slagit igenom på arbetsmarknaden, sysselsättningen ökar allt mer och arbetslösheten har börjat minska. Det är en utveckling som vi bedömer fortgå åren 2006 och 2007 utan större effekter på lönebildning och inflation eftersom arbetsmarknaden i dagsläget kännetecknas av stora lediga resurser. Dessa minskar dock successivt och mot slutet av prognosperioden blir tillgången på arbetskraft knapp, särskilt inom vissa delar av arbetsmarknaden. Inom byggnadsyrken, kvalificerade industriyrken, vissa privata tjänsteyrken samt några akademikeryrken inom kommunala sektorn finns idag rekryteringsproblem och dessa kommer att bli än mer framträdande under loppet av prognosperioden. Vår positiva konjunkturbild bekräftas av arbetsförmedlingens intervjuer med arbetsställen inom privat näringsliv. Intervjuresultaten har inte varit så positiva sedan det starka konjunkturläget vid slutet av 1990-talet, och detta gäller både företagens försäljningsutveckling och viljan att anställa ny personal. Samtli- 3

5 ga privata sektorer andas en stark optimism och till detta kan vi lägga att kommunernas ekonomiska situation är starkare än på många år. Detta föranleder oss att räkna med en bred ekonomisk uppgång under både år 2006 och år Under föregående år har BNP-tillväxten nästan enbart berott på en god produktivitetstillväxt, men för kommande år räknar vi med ett större tillväxtbidrag från arbetade timmar. BNP-tillväxten uppgick till 2,7 procent år och för år 2006 räknar vi med en tillväxt på 3,6 procent. En viss dämpning i tillväxttakten till 3,1 procent är trolig år 2007 på grund av höjda räntor samt följdverkningar av världsekonomins utveckling fler sysselsatta på två år Vår intervjuundersökning visar att arbetsgivarna inom det privata näringslivet tänker anställa arbetskraft i ovanligt stor omfattning under det kommande året. Av erfarenhet vet vi att vissa sektorer kan vara överoptimistiska och vi räknar därför ner deras kvantifierade tal något. Vi beräknar en sysselsättningsökning med drygt personer år 2006 och med ytterligare nästan personer år 2007, det vill säga sammanlagt cirka personer. Därmed kommer sysselsättningen att öka med cirka personer under en treårsperiod ( ). Det innebär ett årligt snitt på drygt personer. För första gången på flera år bedömer samtliga länsarbetsnämnder att det kommer att ske en tydlig ökning av sysselsättningen i deras län. Storstadslänen är mest optimistiska. Stockholm förutser en uppgång av sysselsättningen för 2006 med cirka 2,6 procent, Skåne med 2 procent och Västra Götaland med 1,9 procent. Det kan ställas i relation till 1,8 procent i riket. I övriga syd- och mellansvenska län bedöms en uppgång på 1,5 procent medan skogslänen räknar med en ökning på 1 procent. Resultaten visar således på ett mer traditionellt mönster än i våra närmast föregående prognoser, det vill säga att storstadslänen fungerar som tillväxtmotor och att skogslänen släpar efter något. Bilden varierar dock väsentligt mellan enskilda skogslän. Norrbotten ligger i topp med en väntad sysselsättningstillväxt på 1,8 procent, det vill säga nästan jämförbar med storstadslänen. Därnäst kommer Västerbotten med 1,3 procent. Lägst sysselsättningstillväxt bland skogslänen förutses i Gävleborg, Jämtland och Dalarna. Stark byggkonjunktur och många nya jobb Byggnadskonjunkturen har inte varit så stark sedan slutet av 1980-talet, och arbetsgivarna uppger att rekryteringsplanerna är fortsatt expansiva. Vi bedömer att sysselsättningen stiger med personer år 2006 och med perso- 1 Preliminär siffra från nationalräkenskaperna. 4

6 ner år Den starka utvecklingen har blottlagt bristen på arbetskraft och denna beror främst på att för få ungdomar valde att utbilda sig till vissa byggyrken under 1990-talet. En omsvängning till det bättre skedde sedan i början på 2000-talet. För ett år sedan uppgav 23 procent av näringsidkarna rekryteringsproblem och andelen har nu ökat till 37 procent. Cirka hälften av dessa uppger att de tvingats tacka nej till order på grund av brist på arbetskraft. Ett problem är att så få av de lediga platserna från byggnadsverksamheten anmäls till arbetsförmedlingen, vilket gör det svårare att snabbt få ut arbetslösa byggnadsarbetare i arbete. Vi bedömer att rekryteringsproblemen ökar ytterligare det närmaste året, främst avseende byggnadsingenjörer och byggnadstekniker. Det är främst en fortsatt ökad bostadsproduktion men även en stigande aktivitet inom anläggningssektorn som ytterligare förstärker byggarbetsmarknaden. Nedgången av industrijobb vänds till uppgång Industrisysselsättningen har fallit med sammanlagt drygt personer sedan år , men läget har under loppet av det senaste året stabiliserats. Vi beräknar att sysselsättningen ökar med personer år 2006 och med ytterligare personer år Bakgrunden är att industrikonjunkturen har förstärkts stadigt sedan svackan vintern 2004/2005. Bakom uppgången ligger ett påtagligt uppsving för exporten, men även hemmamarknaden har stärkts. Utvecklingen av försäljningen har varit starkare än vad näringsidkarna bedömde i våra intervjuundersökningar våren respektive hösten Inom industrin uppger ungefär var femte arbetsgivare brist på lämplig arbetskraft, vilket är marginellt fler än för ett år sedan. Arbetsgivare som angett brist återfinns i första hand inom verkstadsindustrin där ungefär var fjärde arbetsgivare har upplevt brist och det är 10 procentenheter högre andel än i vår undersökning för ett år sedan. En ökad efterfrågan på arbetskraft inom industrin har blottlagt det generella underskott på arbetskraft som finns inom framför allt verkstadsindustriyrken på grund av att intresset hos unga varit obetydligt att utbilda sig inom denna kategori av yrken inom det reguljära utbildningsväsendet. Många nya jobb inom privat tjänstesektor Den privata tjänstesektorn står för en stor del av den sysselsättningsuppgång vi förutspår under prognosperioden. Inom hela sektorn räknar vi med att sysselsättningen ökar med i storleksordningen personer år 2006 och med nästan lika mycket år Den starka uppgången inom sektorn ser inte ut att störas av brist på arbetskraft utan bristen begränsas till en handfull yrken. Dock räknar vi med att rekrytringsproblemen stiger successivt inom uppdragsverksamheten till följd av att 2 Enligt SCB: s kortperiodiska statistik (KS). 5

7 en stor del av sysselsättningsökningen väntas tillkomma där. Arbetsgivare inom den näringen är mycket optimistiska i sina framtidsbedömningar och räknar med såväl en stark ökning av efterfrågan på tjänster som en kraftig uppgång av antalet anställda. Bland de mindre arbetsgivarna förutses en ökning med uppemot 10 procent på ett år. Varuhandeln går bra i synnerhet sällanköpshandeln och den räknar med en fortsatt stor uppgång av omsättningen liksom att antalet anställda ska öka. Transportnäringen går allt bättre med draghjälp av en stark byggkonjunktur och en stor aktivitet inom exportindustrin. Även affärs- och privatresandet ökar vilket bland annat påverkar tåg- och flygtrafiken positivt och ställt mot denna ljusa bakgrund räknar vi med fler anställda inom transportnäringen. Kommunernas ekonomiska läge bättre än på länge Liksom i vår förra intervjuundersökning uppger företrädare för den kommunala sektorn att rekryteringsplanerna är återhållsamma, trots att kommunernas och landstingens ekonomiska ställning är bättre än på åtskilliga år och att deras ekonomi stärks successivt framöver. De kommunala ekonomierna har gynnats av skatte- och avgiftshöjningar samt ökade statsbidrag och dessutom tillkommer stigande skatteintäkter genom ökad sysselsättning. Vi står därför fast vid att göra en mer positiv bedömning av sysselsättningen inom den kommunala sektorn än vad våra intervjuresultat visar. Vår bedömning inkluderar dessutom en positiv sysselsättningseffekt genom plusjobben och utbildningsvikariaten. Inom statlig sektor genomförs en rad åtgärder bland annat generationsväxlingen, fortsatt utbyggnad av högskolorna och tillfälliga resurstillskott till flera stora statliga myndigheter vilket bör bidra till något fler statligt anställda. Sammantaget räknar vi med att antalet offentligt anställda ökar med personer år 2006 och med år Bristen på arbetskraft inom sektorn begränsas till ett antal legitimationsyrken med krav på lång högskoleutbildning. Starkt stigande arbetskraftsutbud Utbudet av arbetskraft har det senaste året ökat mera än vad vi skisserade i föregående prognos. Vi befinner oss emellertid i inledningen av ett konjunkturskede med stark förbättring av arbetskraftsefterfrågan och en sådan utveckling genererar normalt ett starkt ökat arbetskraftsutbud, främst på grund av att personer väljer att arbeta istället för att studera. I ett långsiktigt perspektiv brukar arbetskraftsutbudet stiga med ungefär hälften av sysselsättningens ökning men under detta skede får vi räkna med en betydligt högre andel. Vi räknar med att andelen når cirka 65 procent under år 2006 för att falla tillbaka till något under den långsiktiga trenden vid slutet av Vi bedömer att arbetskraften ökar med cirka personer år 2006 och med knappt personer år

8 Arbetslösheten sjunker från 6,0 till 4,6 procent Uppgången i sysselsättningen får ett successivt större genomslag i nedåtgående arbetslöshetstal under prognosperioden. Arbetslösheten påverkas även nedåt av ökad volym av arbetsmarknadspolitiska program. Dessa beräknas öka från föregående år till i år, vilket dock understiger Regeringens volymkrav med drygt personer. Nästa års volymkrav från Regeringen är personer, och i relativa tal ställt mot arbetskraften innebär detta en stegring på två år från 2,7 till 3,5 procent. Uppdragningen får dock inte effekt fullt ut i sysselsättning och arbetslöshet beroende på undanträngningseffekter. Arbetslösheten kommer mot denna bakgrund att minska från 6 procent år 2005 till 5,3 procent år 2006 och till 4,6 procent år Det betyder att arbetslösheten kommer ner till 4 procent mot slutet av år Det så kallade obalanstalet (arbetslösa plus deltagare i arbetsmarknadspolitiska program) minskar från 8,7 procent av arbetskraften år 2005 till 8,5 procent av arbetskraften år 2006 och till 8,1 procent år Andelen i sysselsättningsprogram i år och nästa år kommer att ligga klart över snittet för perioden och nå den högsta nivån sett på enskilda år under hela nämnda period. Andelen som deltar i utbildningsprogram kommer samtidigt att understiga snittet för perioden och ligga i paritet med den nivå som gällde vid högkonjunkturen kring millenniumskiftet. Programmen ska stödja arbetslösa till jobb Efterfrågan på arbetskraft befinner sig i en stark uppgångsfas och i den utvecklingen sker en tydlig satsning på sysselsättningsprogram inom arbetsmarknadspolitiken. Dessa program syftar till att stödja arbetslösa som har särskilt svårt att snabbt finna ett arbete i den hårda konkurrens som råder vid anställningar inom många yrkesområden, och underlätta deras övergång till arbete. Platsförmedling och matchning kommer därmed att stå i fokus och det arbetet inriktas även på att så långt det är möjligt motverka rekryteringsproblem. Det finns flera grupper av arbetslösa som har en särskilt svår arbetsmarknadssituation. Åren 2006 och 2007 förbättras förutsättningarna inom arbetsmarknadspolitiken att underlätta för dessa grupper av arbetslösa att få ett fotfäste i arbetslivet, i första hand genom den ökade arbetskraftsefterfrågan men även genom utökade möjligheter inom ramen för de arbetsmarknadspolitiska programmen. Nya program har inrättats i år som avser att direkt rikta sig till grupper av arbetslösa med en särskilt bekymmersam arbetsmarknadssituation samtidigt som det blir fler programplatser åren 2006 och Utökningen omfattar bland annat en utbyggnad av anställningsstödet för att tidigarelägga och stimulera nya rekryteringar, och stödet ger också Arbetsförmedlingen möjligheter att påverka valet av vem arbetsgivaren rekryterar. 7

9 Vissa grupper av utlandsfödda har svårt att finna arbete En grupp som uppvisar en sämre utveckling än många andra grupper på arbetsmarknaden är utomnordiskt födda. Tendensen är att både antalet inskrivna och antalet i obalansen (arbetslösa plus programdeltagare) ökar och på ett år har obalansen ökat med nästan 10 procent. Cirka 20 procent av den utomnordiskt födda befolkningen är inskrivna på arbetsförmedlingen och drygt hälften av dessa ingår i obalansen. Inom den gruppen är inskrivnings- och obalanstalen högst bland utomeuropeiskt födda och talen för denna grupp ligger mer än dubbelt så högt som bland svenskfödda. Tendensen när det gäller antalet inskrivna med födelseland utom Europa visar entydigt på en fortsatt uppgång och vi bedömer att den håller i sig en bit in på prognosperioden. Svårt för ungdomar utan gymnasieutbildning Det relativa obalanstalet har stigit bland ungdomar, men ökningen har stannat av. Utvecklingen är dock inte negativ för alla grupper av ungdomar. Bland eftergymnasialt utbildade ungdomar har det relativa obalanstalet sjunkit något de senaste 1-2 åren och ligger vid cirka 8 procent. Många som genomgår en eftergymnasial utbildning träder ut på arbetsmarknaden efter 25 års ålder och även här kan vi konstatera en viss nedgång i det relativa obalanstalet. Den absolut svåraste arbetsmarknadssituationen har ungdomar med högst grundskola. För denna grupp har det relativa obalanstalet stigit mycket kraftigt sedan år 2001, från cirka 11 procent till cirka 22 procent. Även bland gymnasieutbildade är det relativa obalanstalet högt, cirka 16 procent, och nivån tenderar fortfarande att stiga. Antalet inskrivna med funktionshinder stiger snabbt Antalet funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen stiger i snabbare takt än på många år. På ett år har antalet inskrivna ökat med personer och vi får gå tillbaka till den djupa lågkonjunkturen i början av 1990-talet för att finna en så stor uppgång under ett enskilt år. Under första kvartalet 2006 fanns totalt inskrivna på Arbetsförmedlingen med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga, vilket motsvarade 38 procent av antalet funktionshindrade i arbetskraften. Andelen inskrivna i förhållande till den funktionshindrade arbetskraften stiger snabbt bland såväl män som kvinnor. Ökningen av antalet inskrivna faller på samtliga åldrar men med viss tyngdpunkt på åldrarna över 40 år. Uppgången tenderar att vara störst i åldrarna mellan 40 och 49 år. Förklaringen till det stigande antalet inskrivna med funktionshinder är Försäkringskassans striktare regeltolkning vid sjukskrivningar. Vi bedömer att nuvarande utveckling mot allt fler inskrivna med funktionshinder består under prognosperioden men att uppgångstakten reduceras under loppet av nästa år. 8

10 Kvinnor med kort grundutbildning drabbas hårt En grupp som drabbats mycket hårt av låg efterfrågan och nedskärningar i personalstyrkorna efter sekelskiftet är kvinnor med högst grundskoleutbildning. Strax efter sekelskiftet skedde en rationaliseringsvåg inom industrin där främst monteringsarbeten lades ner och/eller flyttades utomlands, och det drabbade många kvinnor med kort utbildning. Nästa förändringsvåg på arbetsmarknaden slog än hårdare mot denna grupp och den gällde besparingar inom den kommunala sektorn. Dessa arbeten har inte kommit tillbaka och arbetsmarknadssituationen för kvinnor med kort utbildning har fortsatt att försämras i linje med vad vi bedömde i föregående prognos. Den beskrivna utvecklingen med rationaliseringar och besparingar bekräftas med all tydlighet av statistiken, bland annat i form av det relativa obalanstalet och detta tal är betydligt högre för kvinnor med grundskoleutbildning än för någon annan utbildningsgrupp på arbetsmarknaden. Denna statistik visar dock inte hela sanningen, utan en betydande grupp korttidsutbildade kvinnor har lämnat arbetslivet helt och hållet, främst på grund av sjuk- och aktivitetsersättning. Under prognosperioden kommer efterfrågan på arbetskraft att öka för samtliga utbildningsgrupper, dock svagast för personer med kort utbildning. Vi bedömer därför att den pågående uppgången blir otillräcklig för att nämnvärt förändra den mycket negativa arbetsmarknadsbilden för korttidsutbildade kvinnor. En viss lättnad i arbetsmarknadssituationen kommer dock att märkas genom kommunernas ökade anställningsbehov tillsammans med de ökade satsningarna inom arbetsmarknadspolitiken, bland annat plusjobben. Vändning för akademiker men vissa har fortsatt svårt Arbetslösheten och obalanstalet för eftergymnasialt utbildade steg kraftigt efter sekelskiftet. Uppgången föll i första hand på åldersgrupperna år och år, det vill säga åldrar då många träder ut på arbetsmarknaden efter fullgjord högskoleutbildning. Dessa åldrar drabbades redan år 2001 av kraftigt stigande obalanstal men att döma av våra tidsserier kulminerade talen i dessa åldersgrupper under vinterhalvåret 2003/2004. Därefter har en svagt nedåtgående tendens i de relativa obalanstalen kunnat iakttas. För de eftergymnasialt utbildade sammantaget har obalanstalet legat stilla sedan inledningen av Dock har det skett en nedgång för högskoleutbildade med en teknisk eller datavetenskaplig inriktning och för ekonomer. Ännu syns ingen förbättring för exempelvis humanister och samhällsvetare vars obalanstal fortsatt att vara högre jämfört med året innan. Andelen långtidsinskrivna har ökat bland eftergymnasialt utbildade. En fördelning på olika utbildningsinriktningar visar på en ganska jämnstor andel långtidsinskrivna inom de flesta inriktningar. Slutsatsen är att det inte finns något tydligt mönster med någon dominerande inriktning bland de långtidsinskrivna, 9

11 utan långa inskrivningstider har drabbat akademiker i ett brett fält av ämnesområden. Det är också den utveckling som vi kunnat konstatera på akademikernas arbetsmarknad under de senaste åren. Vi bedömer att många av dessa långtidsinskrivna kommer att få fortsatt svårt att finna arbete som motsvarar deras utbildning eftersom det råder stor konkurrens om många akademikerjobb. Det vanliga mönstret är att nyutbildade har lättare att snabbt finna arbete än de med långa inskrivningstider. Valda indikatorer BNP, till marknadspris, proc föränd. 2,0 1,7 3,7 2,7 3,6 3,1 Antal arbetade timmar, proc föränd. 4-1,3-1,5 0,9 0,5 1,4 1,4 Produktivitetstillväxt, proc föränd. 3,3 3,2 2,8 2,2 2,1 1,7 UND1X, inflation, årsgenomsnitt, procentuell förändring. 2,3 2,2 0,8 0,8 1,3 1,5 Timlön, procentuell förändring. 4,1 3,5 3,3 3,2 3,6 4,1 Hushållens reala disp. inkomster, procentuell förändring 3,4 1,2 1,3 1,9 3,9 3,2 Privat konsumtion, procentuell förändring 1,5 1,8 1,8 2,4 3,6 3,4 Sparkvot, inkl avtalspension 8,9 8,9 8,4 7,8 7,6 7,2 Kommunernas resultat i miljarder kronor , Talen är ej kalenderkorrigerade. 4 Kalenderkorrigerat blir timökningen 1,9 för 2006 och 1,7 för Resultat före extraordinära poster. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. 10

12 Nyckeltal 6 Tusental personer Förändring Utfall Prognos Utfall Prognos Arbetskraften Sysselsatta Arbetslösa Procent av AK 4,3 5,3 6,0 6,0 5,3 4,6 0,0 +1,0 +0,6 0,0-0,7-0,7 Arb.marknadspolitiska program , Procent av AK 2,6 2,1 2,4 2,7 3,2 3,5 +0,1-0,6 +0,3 +0,3 +0,5 +0,3 Obalans i % av AK 6,9 7,3 8,3 8,7 8,5 8,1 +0,1 +0,4 +1,0 +0,3-0,2-0,4 6 Arbetskraften är summan av sysselsatta och arbetslösa, och obalansen är summan av arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. Summorna stämmer inte alltid på grund av avrundningar. 11

13 Uppföljning av tidigare prognoser SCB: s arbetskraftsundersökningar anpassades från och med april förra året till EU-standard, vilket innebär vissa förändringar i definitioner och frågeformulär. Länkningar har gjorts mellan värdena före och efter statistikomläggningen, men länkningsförfarandet bygger på en relativt kort period och är därför behäftat med en viss osäkerhet. Detta innebär att det just nu är svårare än tidigare att värdera och jämföra olika prognoser. De senaste årens gynnsamma utveckling av den svenska ekonomin har nu avsatt tydliga spår på arbetsmarknaden. Bland annat har sysselsättningen ökat påtagligt, främst under andra halvåret I höstprognosen bedömde vi en ökning på personer. Den starka ökningen mot slutet av året innebar dock en total sysselsättningsökning för året med hela personer. Den kraftiga sysselsättningstillväxten fick dock inte något genomslag i arbetslöshetstalen. I höstens prognos bedömde vi att arbetslösheten skulle uppgå till 6,0 procent och det överensstämmer med utfallet. Arbetskraften förväntades öka med i höstprognosen. I själva verket blev ökningen ännu större, , och skillnaden gentemot höstprognosen beror i huvudsak på en inströmning av studerande till arbetskraften. Prognoser över arbetslösheten enligt olika bedömare Nordea 7,2 7,3 8,4 6,7 6,1 5,0 3,9 4,5 4,5 5,4 5,1 1 5,2 1 Handelsbanken 7,4 8,2 7,6 7,5 5,7 4,8 3,8 4,4 4,7 5,5 5,0 1 5,2 1 Svenskt Näringsliv 7,0 8,0 8,0 6,8 6,1 4,9 4,1 4,2 4,6 5,8 5,3 1 5,0 1 TCO 7,3 7,9 7,7 6,9 5,4 4,2 3,9 4,3 4,7 5,3 5,4 5,0 LO 7,2 7,2 8,1 6,7 5,5 4,7 4,2 4,2 4,4 5,3 5,0 1 5,0 1 Finansdepartementet 6,8 7,2 7,9 6,7 5,7 4,6 3,9 4,3 4,5 5,5 5,0 1 4,9 1 Konjunkturinstitutet 7,4 7,5 8,3 6,7 5,9 4,7 3,9 4,3 4,6 5,6 5,1 1 4,9 1 OECD 7,7 7,3 7,4 7,3 6,2 4,8 4,1 4,1 4,5 5,8 5,0 1 4,5 AMS 7,2 8,1 8,4 6,6 5,8 4,9 4,0 4,0 4,8 5,6 5,1 1 5,3 1 Utfall 7,7 8,1 8,0 6,5 5,6 4,7 4,0 4,0 4,9 5,5 6,0-1 Lagda prognoser i början av respektive år. 12

14 Internationell översikt Stark global tillväxt Den globala ekonomin har utvecklats starkt och den dämpning som förutsågs hösten 2005 har inte inträffat. Istället har omvärldsbilden stärkts stadigt. Det mesta talar för att tillväxten i världsekonomin blir starkare 2006 än 2005, och den bedöms öka från 4,5 procent 2005 till närmare 5 procent Det betyder att den globala ekonomin växer med mer än 4 procent för fjärde året i följd. För 2007 bedöms ökningen dämpas något. Den mer positiva omvärldsbilden är bred och omfattar alla världsdelar. Inom stora delar av världen är nu konjunkturen stark eller på uppåtgående. Handeln med varor och tjänster bedöms öka med 7 till 8 procent under åren 2006 och 2007 och värt att notera är att svensk export brukar öka med lika mycket som världshandeln. Bakom den mer positiva omvärldsbilden står främst en starkare utveckling än väntat i Kina, Indien och Ryssland, men även Japan har under den senaste tiden redovisat en överraskande stark utveckling. Som vanligt finns en rad nedåtrisker. Det är framför allt obalansen i USA: s ekonomi, terrorhot och höga olje- och råvarupriser. 7,5 BNP-tillväxt i USA 5,0 2,5 0,0-2, Källa: EcoWin Förenta staterna överraskar igen Den ekonomiska aktiviteten i Förenta staterna var mycket hög under det första kvartalet BNP steg med hela 4,8 procent mellan fjärde kvartalet 2005 och första kvartalet 2006, säsongrensat och uppräknat i årstakt. Bakom uppgången låg en kraftig ökning av privat konsumtion, vilket betyder att hushållen fortsätter 13

15 att finansiera en del av sin konsumtion med lån eller med sparade pengar. Hushållens sparkvot 7 har varit negativ sedan april Den inbromsning som skedde under fjärde kvartalet av såväl BNP-tillväxt som privat konsumtion visade sig alltså vara tillfällig. Även utsikterna för den närmaste framtiden ser positiva ut. Konsumentförtroendet har ökat och inköpschefsindex pekar på en god tillväxt. Hushållen i Förenta staterna har upprätthållit en hög privat konsumtion under lång tid och varit den främsta drivkraften bakom den starka konjunkturen. Bakomliggande faktorer är växande sysselsättning, god inkomstutveckling och en förstärkt förmögenhetsställning, bland annat till följd av stigande huspriser. Hushållen har realiserat stigande huspriser genom att ta lån med fastigheten som säkerhet. De successiva räntehöjningarna från centralbanken (Fed) har dock sedan hösten 2005 resulterat i att fastighetsmarknaden börjat mattas av. Fortfarande stiger emellertid huspriserna, vilket bör stimulera privat konsumtion under en stor del av Den höga privata konsumtionen har dock lett till att hushållen upphört att spara vilket kan leda till att dämpningen av privat konsumtion kommer att bli påtaglig när hushållen mer tydligt börjar minska sina skulder. Detta skulle få återverkningar långt utanför USA: s gränser. Även återbyggnadsarbetena i de stormdrabbade områdena bidrar till att stimulera tillväxten i USA liksom att näringslivet vinster stigit, vilket medfört expansiva investeringsplaner. Procent Sparkvot i USA februari mars Säsongrensad serie Källa: EcoWin 7 Sparandet relaterat till hushållens disponibla inkomster. En negativ sparkvot betyder att hushållens utgifter för privat konsumtion är större än deras inkomster. 8 Drygt 70 procent av BNP i USA utgörs av privat konsumtion. 14

16 Arbetsmarknaden har uppvisat en stark utveckling. Arbetslösheten har minskat från drygt 6 procent sommaren 2003 till 4,7 procent april Bakom den utvecklingen ligger en tydlig ökning av sysselsättningen. Sedan sommaren 2003 har antalet sysselsatta ökat med cirka 6 miljoner personer eller med 4,5 procent. Denna utveckling har skett utan att arbetsmarknaden blivit överhettad vilket beror på en god tillväxt av befolkningen i aktiv ålder. Sysselsättningsgraden 9 har endast ökat svagt och ligger fortfarande under nivån vid millenniumskiftet. Det mesta talar för att arbetsmarknaden fortsätter att förbättras under åtminstone Procent 12 Arbetslöshet i USA jauari mars Säsongrensad serie Källa: EcoWin Den ökade räntenivån förväntas dock leda till att den privata konsumtionen börjar mattas, vilket framför allt slår igenom Vidare bör den starka investeringskonjunkturen komma att bromsa in medan exporten kan komma att öka något. Ett stort problem i Förenta staterna är det stadigt ökade underskottet i bytesbalansen. Detta uppgick till 6,4 procent av BNP 2005 och allt talar för att det växer ytterligare Det bör leda till att dollarn försvagas, vilket gynnar exporten och vi räknar med att underskottet i handeln upphör att öka och till och med kan komma att minska något Vi bedömer att BNP-tillväxten ökar med cirka 3,7 procent i år vilket är något högre än 2005 men att den dämpas till cirka 3 procent Det betyder att BNP-tillväxten överstiger det historiska genomsnittet under åren men blir något lägre Antalet sysselsatta relaterat till befolkningen. 15

17 USA står för osäkerheten i den globala konjunkturen Det är framför allt Förenta staterna som står för nedåtriskerna i världsekonomin. Det finns flera faktorer som kan leda till en sämre utveckling i Förenta staterna än den prognostiserade och eftersom landet är världens största ekonomi och vanligen utgör konjunkturlokomotiv skulle en sämre utveckling än vad vi beräknat leda till en dämpning i konjunkturen i många länder. Det är inte osannolikt att en kraftigare dämpning av huspriserna kan inträffa vilket direkt kommer att slå mot den privata konsumtionen något som i sin tur leder till en mer påtaglig dämpning av BNP-tillväxten. De stora sparandeobalanserna på valutamarknaden (Förenta staternas stora bytesbalansunderskott) kan få ett tydligt genomslag vilket skulle leda till en kraftig försvagning av dollarkursen något som bland annat skulle drabba europeisk och japansk exportindustri hårt och en sådan utveckling bör också innebära att långräntorna stiger markant. Detta skulle påverka de skuldtyngda hushållen påtagligt. Vidare kan det stora underskottet i den federala budgeten leda till besparingsåtgärder, det vill säga traditionellt restriktiv finanspolitik. Euroländerna har äntligen vaknat Den ekonomiska aktiviteten inom euroområdet har varit mycket svag under en följd av år. BNP-tillväxten har legat klart under det historiska genomsnittet sedan 2000 och under 2005 uppgick tillväxten till svaga 1,4 procent. Under hösten 2005 ljusnade dock de ekonomiska utsikterna, vilket framför allt kan kopplas till en starkare exportkonjunktur. Dock skedde en dämpning under fjärde kvartalet, men den bedöms vara av temporär karaktär. Inflödet av statistik under inledningen av 2006 indikerar att tillväxten ökat på nytt. Detta återspeglas av en påtaglig förstärkning av de ledande indikatorerna och bland annat skedde en förbättring av den sammansatta konjunkturindikatorn (april 2006) för femte månaden i följd, och den ligger nu på den högsta nivån sedan botten för fem år sedan 10. Det förbättrade företagsförtroendet har varit särskilt starkt inom tyskt näringsliv, vilket kan kopplas till den förstärkta exportkonjunkturen. Hittills har i synnerhet den tyska exportindustrin gynnats medan utvecklingen varit betydligt svagare för exempelvis den italienska industrin Kommer från konjunkturbarometern för EU. Publiceras i SCB-indikatorer och källan är EU:European Economy. 11 Den italienska exporten består i betydligt större utsträckning än den tyska och franska av konsumtionsvaror, vilket inneburit en hårdare konkurrens från låglöneländer. 16

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 Ura 2007:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 AMS Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 Ura 2001:9 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 Katarina Berggren Torbjörn Israelsson Said Maroufkhani Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se Konjunktur & räntor SBAB:s konjunkturbrev nr 4 n 14 augusti 2006 Konjunkturbrevet i korthet n Internationella konjunkturen robust men sårbar. n USA-ekonomin kyls av. Svår riskavvägning för Fed. n Konjunkturen

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Kronobergs län Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Ronnie Kihlman, Analysavdelningen Sida: 3 av 58 2013-12-12 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA FEBRUARI 27 Nordic Outlook Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden Important your attention is drawn to the statement

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svag hushållskonsumtion gav högt sparande...sid 3 Den globala finanskrisen och den efter hand svagare utvecklingen även för den reala ekonomin får

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook November Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svensk motståndskraft när världsekonomin bromsar...sid 3 Svensk ekonomi har hittills i år visat en bra fart på tillväxten efter ett svagare fjärde

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

De senaste rapporterna från ÅSUB

De senaste rapporterna från ÅSUB Rapport 2008:3 De senaste rapporterna från ÅSUB 2006:4 Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn våren 2006 2006:5 Kommunreform på Åland? En förstudie 2006:6 Konjunkturläget hösten 2006 2006:7 Ekonomisk

Läs mer

Nordic Outlook. Globalt: Mjuklandning i USA Asien och Europa ökar tempot Sverige: Uthållig tillväxt och fler jobb inflationen fortsatt låg

Nordic Outlook. Globalt: Mjuklandning i USA Asien och Europa ökar tempot Sverige: Uthållig tillväxt och fler jobb inflationen fortsatt låg EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA FEBRUARI Nordic Outlook Globalt: Mjuklandning i USA Asien och Europa ökar tempot Sverige: Uthållig tillväxt och fler jobb inflationen fortsatt låg Important your attention

Läs mer

Konjunktur laget Juni 2015

Konjunktur laget Juni 2015 Konjunktur laget Juni Konjunkturläget Juni KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 3 6 STOCKHOLM TEL: 8-53 59 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 3-363, ISBN 978-9-863-6- Konjunkturinstitutet är en statlig

Läs mer

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI Nordic Outlook Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Eastern European Outlook

Eastern European Outlook EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA OKTOBER MARS 27 28 Eastern European Outlook Tema: Utmaningar Ryssland efter för baltisk valen export Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer