Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende"

Transkript

1 Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

2 Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen Elin Larsson TJÄNSTESKRIVELSE Datum Vår beteckning Dnr (2) Kommunfullmäktige Uppräkning av taxa för upplåtelse av offentlig plats Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 1. Uppräkning av taxan för upplåtelse av offentlig plats antas. 2. Den nya taxan ska börja gälla den 1 maj Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i konsumentprisindex. Sammanfattning För upplåtelse av offentlig plats tas en avgift ut enligt taxa, som årligen indexuppräknas. Taxan avser upplåtelse av torgplatser, säsongsbetonade kioskplatser, friluftsserveringar, reklamtavlor, cirkus m.m. Kommunfullmäktige fastställde taxan den 7 maj och gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i konsumentprisindex. Förvaltningen förslår att samhällsbyggnadsutskottet antar föreslagen indexuppräkning av taxan. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut den 7 maj Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 mars Ärendet För upplåtelse av offentlig plats tas en avgift enligt taxa beslutade av Kommunfullmäktige den 7 maj Enligt samma beslut uppdrogs till Samhällsbyggnadsnämnden att besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i konsumentprisindex. De nya avgifterna är uppräknade efter konsumentprisindex för oktober 2011, det innebär en ökning av taxan med 4,41 % i förhållande till bashyra juni Som exempel kan nämnas att hyra av en torgplats under en månad i Kungsängens torg blir 66 kr dyrare. Taxan avser upplåtelse av torgplatser, säsongsbetonade kioskplatser, friluftsserveringar, reklamtavlor, cirkus m.m. Upplåtelse av offentlig plats omfattas inte av momsreglerna med undantag av skyltupplåtelse/reklamplats. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsutskottet antar föreslagen indexuppräkning av taxan

3 2(2) Barnperspektiv Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvensanalysen. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Emelie Grind samhällsbyggnadschef Johan Carselind teknisk chef Bilaga: Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2012

4 AVGIFT VID VISSA UPPLÅTELSER PÅ OFFENTLIG PLATS Gäller från och med 1 maj 2012 Upplåtelsens ändamål Avgiftsklass Avgiftsbelopp A Försäljningsändamål 1 Torgplatser ( ca 20 m 2 ) 6 månader I 6265 kr/plats 1 månad I kr/plats 1 vecka I 731 kr/plats 1 dag I 209 kr/plats 6 månader II kr/plats 1 månad II 835 kr/plats 1 vecka II 418 kr/plats 1 dag II 209 kr/plats 2 Säsongsbetonade kioskplatser (ca 4m 2 ) 6 månader I kr/plats 6 månader II 1566 kr/plats 3 Uteserveringar (gångbaneservering, restaurangverandor och liknande.) Perioden 1 april 31 oktober I 418 kr/m 2 Perioden 1 april 31 oktober II 209 kr/m 2 B Annat merkantilt ändamål 1 Affischpelare och reklamtavlor Affischyta och år exkl. moms 522 kr/m 2 affischyta dock lägst 1527 kr 2 Mindre reklamskyltar, skyltvaror utanför butik, tidningsställ och dyl 1 månad 42 kr/m 2 lägst 157 kr 3 Tivoli, mässor o. dyl. 1 dag kr 4 Cirkus 1 dag kr C Övriga ändamål 1 Byggbod, upplag av byggmaterial, byggnadsställningar 1 månad 42 kr/m 2 dock lägst kr 2 Container 1 dag 157 kr dock lägst 365 kr Avgiftsklasser I Särskilt gott läge: Bro C, Kungsängens centrum, Tibble torg. II Normalt läge: plats som inte kan hänföras till I Övrigt 1 För verksamhet av välgörande eller allmännyttig art (politiska partier som erhåller kommunalt partistöd, idrottsföreningar etc.) eller då sociala skäl föreligger utgår ingen avgift. 2 Avgiften skall betalas i förskott. 3 I avgiften ingår inte ersättning till kommunen för renhållning av det upplåtna området och den angränsande mark som nedskräpas på grund av upplåtelsen. Nyttjanderättshavaren skall själv ordna och bekosta denna renhållning. 4 Avgifterna inkluderar inte tillhandahållande av toaletter vid större arrangemang.

5 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson Dnr Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Årsredovisning 2011, daterad den 21 mars 2012, godkänns. 26 miljoner kronor av 2011 års resultat avsätts som buffert för kommande år. Sammanfattning Enligt kommunallagen ska årsredovisning upprättas av kommunstyrelsen. Med anledning av detta har förslag till årsredovisning inklusive sammanställd redovisning utarbetats. Kommunstyrelseförvaltningen har den 21 mars 2012 i förslag till årsredovisning 2011 sammanfattat verksamhetsberättelse för nämnder, upprättat årsbokslut omfattande bland annat förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesrapport och personalredovisning. Årsredovisningen har upprättats med iakttagande av god redovisningssed. Kommunen redovisar ett resultat på + 29,8 mkr för Föregående år redovisades ett resultat på + 26,1 mkr. Det innebär att kommunen uppfyller kommunallagens krav på balans i ekonomin. I och med kommunens goda resultat för 2011 öronmärks 26 mkr för att hantera en situation med underskott mot balanskravet. Justerat resultat enligt kommunallagens balanskrav uppgår därmed till 3,8 mkr. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 21 mars Årsredovisning för år 2011 daterad den 21 mars Ärendet Enligt kommunallagen ska årsredovisning upprättas av kommunstyrelsen. Med anledning av detta har förslag till årsredovisning inklusive sammanställd redovisning utarbetats. Kommunstyrelseförvaltningen har den 21 mars 2012 i förslag till årsredovisning 2011 sammanfattat verksamhetsberättelse för nämnder, upprättat årsbokslut omfattande bland annat förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesrapport och personalredovisning. Årsredovisningen har upprättats med iakttagande av god redovisningssed.utöver årsredovisningen har nämnder och styrelse upprättat mer utförliga verksamhetsberättelser för sin verksamhet. Dessa anmäls till kommunfullmäktige.

6 2(3) Kommunen redovisar ett resultat på + 29,8 mkr för Föregående år redovisades ett resultat på + 26,1 mkr. Det innebär att kommunen uppfyller kommunallagens krav på balans i ekonomin. Redovisningen visar att de av kommunfullmäktige uppställda finansiella målen för god ekonomisk hushållning 2011 i stort har infriats. Kommunfullmäktige fastställde i budgeten 2011 ekonomiska mål för det gångna räkenskapsåret: Varje kommun behöver bedöma vilken resultatnivå som behövs för att ha en god ekonomisk hushållning. Med den expansion som kommunen för närvarande genomgår bedöms en resultatnivå på plus/minus noll vara godtagbar för budgetåret Årets resultat 29,8 mkr innebär att kommunens mål att ha en resultatnivå på plus/minus noll för budgetåret har uppnåtts. Kommunens skattesats på 19:58 ska vara oförändrad Kommunens skattesats är oförändrad. Kommunens investeringar ska huvudsakligen skattefinansieras. Kommunens investeringar har egenfinansierats under året utom Kungsängens nya idrottsplats som har lånefinansierats. Nämnder och förvaltningar ska ha god budgetdisciplin och framförhållning. Ekonomiska ramar ska hållas. Nämnderna visar en fortsatt god budgetdiciplin. Nämndernas driftredovisning uppvisar ett överskott på 9,2 mkr. Det motsvarar en budgetavvikelse på 0,9 %. Nettobudgetramarna för nämnderna uppgick till 978 mkr. Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar. Nämnderna redovisar i sina verksamhetsberättelser måluppfyllelsen under året. I årsredovisningen görs en utvärdering om kommunens mål för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. En samlad bild ska lämnas av hur väl verksamheten har uppnått kommunfullmäktiges mål och riktlinjer för ekonomi, personal och verksamhet. Merparten av kommunfullmäktiges mål har uppnåtts helt eller delvis. Den sammanvägda prognosen för graden av måluppfyllelse för målen är därför god. Bedömningen är mot bakgrund av detta att verksamheten fyller kraven på god ekonomi. I den analys av ekonomi och balanskrav som ska ske i förvaltningsberättelsen är det möjligt att öronmärka överskott för vissa framtida ändamål. När sedan kostnaderna uppkommer kan de i en till externredovisningen sidoordnad balanskravsutredning avräknas mot det faktiska resultatet i resultaträkningen. Detta möjliggör att Upplands-Bro kommun kan avsätta en del av årets resultat till en buffert för att hantera framtida kostnadsökningar eller intäktsminskningar och därmed utjämna för de ekonomiska påfrestningar som det kan medföra. I och med kommunens goda resultat för 2011 föreslås en resultatmässig reservering (öronmärkning) med 26 mkr för att hantera en situation med underskott mot balanskravet. Justerat resultat enligt kommunallagens balanskrav uppgår därmed till 3,8 mkr. I den sammanställda redovisningen för Upplands-Bro kommun, där förutom kommunen också koncernen med Upplands-Bro Kommunföretag AB som moderbolag och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, Upplands-Bro Lokalvård AB, AB Upplands-Brohus som dotterbolag ingår, redovisas ett resultat på 42,1 mkr. Föregående år 2010 redovisades ett resultat på 16,1 mkr för kommunkoncernen.

7 3(3) Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att årsredovisningen för 2011, daterad den 21 mars godkänns. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Karl-Erik Lindholm Kommundirektör Maria Johansson Ekonomichef Bilagor: Årsredovisning 2011

8 Årsredovisning

9 Kommunstyrelsens ordförandes förord Upplands-Bro - en kommun att vara stolt över Upplands-Bro är till ytan en av de större kommunerna i Stockholms län. Vi är omgivna av vatten med tretton mil Mälarstränder och femtio öar. Bro växer ner mot Mälaren med lägre bebyggelse i form av Trädgårdsstaden i närheten av Svensk Galopps nya Huvudstadsbana. Kungsängen vid Mälaren är högre och mer stadslikt genom Ringvägen kompletterat med parklandskapet vid Korsängen. Detta tillsammans med en expansiv landsbygd ger oss mycket goda förutsättningar att erbjuda attraktiva bostäder. Vi är nu invånare och fyller 60 år. Genom vår tillväxt och goda budgetdisciplin har Upplands-Bro kommun en ekonomi i balans och 2011 års överskott på 29,8 miljoner kr är det bästa resultatet sedan Vår grundsyn är att Upplands-Bro kommun är till för att ge våra medborgare och företagare god service. Detta manifesteras bland annat genom vårt nya kundcenter en väg in för kundens bästa. Utvecklingen av hemsidan och fler möjligheter till e-tjänster pågår ständigt. Vi har under året bland annat beslutat om att bygga ett kulturhus i anslutning till kommunhuset, centralt i Kungsängen. I Bro ska parken och i viss mån huset vid Kvistaberg rustas. Den nya IP i Kungsängen som invigdes i början av december är mycket populär och ett bra skyltfönster mot E18. Under 2011 har samarbetet med näringslivet intensifierats genom vår nye näringslivschef. Den nya skollagen som gäller alla nivåer sätter också entreprenörsanda och företaganden i fokus i skolan. Arbetet för ökad måluppfyllelse i skolan är intensiv och vi har långsamt förbättrat våra meritvärden. Det räcker inte, men vi är på väg. Trots fallande årskullar i gymnasieåldrarna lyckas vårt gymnasium attrahera en stabil mängd elever, även från andra kommuner. I samverkan med polisen har skolorna och socialtjänsten fördjupat sitt förebyggande arbete. Volontärverksamheter såsom anhörigföreningen, kvinnojouren Anna, lokalavdelningar för handikapporganisationer, pensionärsorganisationer, polisens volontärer och Unga för Unga är nödvändiga komplement till socialtjänsten. Valfrihet för våra medborgare är en del av vår kvalitetsutveckling inom välfärden och vi inför LOV (Lagen Om Valfrihet) under hösten Upplands-Bro är en grön kommun och vi är antagna som medlem i Sveriges EKO kommuner. Upplands-Bro är en allt friskare och mer välmående kommun. Det är otroligt glädjande att sjuktalen för våra egna medarbetare har halverats de senaste åren och vid utgången av 2011 var vi sjätte (2010=sjunde) bästa kommun i Stockholms län med ett sjuktal på endast 5,0 %. Arbetslösheten i kommunen sjunker och vi ligger under snittet för länet och landet. Upplands-Bro ska vara en attraktiv kommun för företagande, boende och anställda. Irène Seth (M) Kommunstyrelsens ordförande

10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2011?... 4 SKATTESATS... 5 MANDATFÖRDELNING... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALYS... 7 Kommunfullmäktiges ekonomiska mål... 8 Kommunallagens balanskrav... 9 Årets resultat... 9 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Ägardirektiv, resultat och koncernbidrag PERSONALREDOVISNING FINANSIELLA RAPPORTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR DRIFTREDOVISNING OCH BUDGETUTFALL FÖR NÄMNDERNA RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS NOTER INVESTERINGSREDOVISNING VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHETENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING REDOVISNINGSPRINCIPER NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER REVISIONEN KOMMUNSTYRELSEN Överförmyndarens verksamhet Investeringsredovisning Exploateringsredovisning Vatten- och avloppsverksamheten Avfallsverksamheten BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring Miljö och hälsoskydd - myndighetsutövning BILDNINGSNÄMNDEN Nämnd- och styrelseverksamhet Pedagogisk omsorg (familjedaghem)/öppen förskola Förskola Grundskola, Förskoleklass, Obligatorisk Särskola, Fritidshem, Öppen verksamhet, Fritidsgårdar Gymnasieskola Vuxenutbildning Resursteamet Gemensam verksamhet Kostenheten Investeringsredovisning KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Nämnd- och styrelseverksamhet Fritidsverksamhet Kultur Kulturskola Investeringsredovisning SOCIALNÄMNDEN Äldre- och handikappomsorg Individ- och familjeomsorg Nämnd och administration Investeringsredovisning

11 Fem år i sammandrag Nyckeltal Folkmängd 31 December Folkmängd 1 November Utdebitering Kommunalskatt, kr 19,58 19,58 19,58 19,58 19,58 Landstingsskatt, kr 12,10 12,10 12,10 12,10 12,27 Resultat Resultat, mkr 29,8 26,1 10,2 8,6 41,4 Resultat kr per invånare Verksamhetens nettokostnad, mkr 978,3 953,2 873,5 848,2 773,6 Nettokostnadernas andel av skatter 96,3 % 97,7 % 98,9 % 98,6 % 95,3 % och utjämning Verksamhetens nettokostnad kr per invånare Balans Balansomslutning, mkr Eget kapital, mkr Eget kapital kr per invånare Soliditet 1 40,9 % 42,7 % 43,6 % 42,3 % 48,5 % Tillgångar kr per invånare Anläggningtillgångar kr per invånare Nettoinvestering mkr Nettolåneskuld av anläggningstillgångar 30 % 17 % 18 % 41 % 31 % 3 Borgensåtagande och ansvars åtagande kr per invånare Personal Antal tillsvidareanställda Antal årsarbetare (tillsvidare anställda) Kommunkoncernen Årets resultat, mkr 41,7 16,1 19,3 14,1 48,6 Eget kapital, mkr Solditet 24,4 % 24,4 % 25,1 % 24,7 % 27,6 % 1 Soliditet är andelen eget kapital i förhållande till kommunens totala tillgångar. 2 Nettoinvestering är kommunens totala investeringar i anläggningstillgångar. 3 Nettolåneskulden är kommunens upplåning med avdrag för vidareförmedlade lån till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Eventuell utnyttjad checkkredit ingår. 3

12 Hur användes skattepengarna 2011? 100 kronor i skatt till kommunen fördelades så här: 41,06 kr gick till barnomsorg och för- och grundskoleverksamhet 18,09 kr gick till vård och äldreomsorg och hälsoverksamhet 10,78 kr gick till gymnasieskola och vuxenutbildning 10,33 kr gick till individ- och familjeomsorg samt LSS-verksamhet 4,05 kr gick till gator, vägar, park, plan, bygglov mm 2,93 kr gick till årets överskott 2,87 kr gick till fritidsverksamhet 2,47 kr gick till kommunövergripande verksamhet 2,43 kr gick till pensioner 1,70 kr gick till räddningstjänst 1,40 kr gick till kulturverksamhet 1,01 kr gick till politisk verksamhet 0,71 kr gick till räntor 0,17 kr gick till miljö- och hälsoskyddsverksamhet Så här fick kommunen sina pengar: 65 % var skatteintäkter 13 % var statsbidrag och utjämning 21 % var avgifter och ersättningar för servicetjänster som kommunen erbjuder 1 % var finansiella intäkter 0 % var exploaterings- och realisationsvinster Finansiella intäkter 1% Exploaterings- o reavinster 0% Avgifter o ersättningar 21% Statsbidrag o utjämning 13% Skatteintäkter 65% 4

13 Skattesats Upplands-Bro kommuns skattesats är oförändrad 19:58. Tillsammans med landstingsskatten uppgår den totala skatten för 2011 till 31:68. Begravningsavgiften betalas av alla invånare i kommunen. Kyrkoavgift betalar den som är med i Svenska kyrkan Kommunalskatt 19:58 19:58 Landstingsskatt 12:10 12:10 Summa skattesats 31:68 31:68 Kyrkoavgift: Bro församling 1:19 0:94 Varav begravningsavgift 0:25 0:25 Kungsängen-Västra Ryd församling 1:04 0:86 Varav begravningsavgift 0:18 0:18 Mandatfördelning Från och med 1 november 2010 har en allians bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet flest mandat i kommunfullmäktige. Kommunmedborgarna ger kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala verksamheten genom valet. Fullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt den inriktning och det uppdrag som fastställts. Mandatfördelning i kommunfullmäktige Moderaterna 13 Folkpartiet 4 Kristdemokraterna 3 Centerpartiet 1 Socialdemokraterna 13 Miljöpartiet 3 Vänsterpartiet 2 Sverigedemokraterna 2 Totalt 41 Organisationsöversikt Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting fastställa finansiella mål och mål och riktlinjer för verksamheten med betydelse för god ekonomisk hushållning. De verksamhetsanknutna målen och de finansiella målen ska följas upp och utvärderas i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Kommunfullmäktige har i budgeten för 2011 antagit finansiella och verksamhetsanknutna mål och uppdrag. Uppföljningen av de finansiella målen redovisas i förvaltningsberättelsen och uppföljningen av de verksamhetsanknutna målen redovisas under respektive nämnds verksamhetsberättelse. Kommunkoncernen omfattar Upplands-Bro kommun med dess nämnder samt företag som kommunen på grund av andelsinnehav har ett bestämmande eller ett väsentligt inflytande över. Huvudregeln är att den sammanställda redovisningen omfattar bolag där kommunen har en ägarandel på minst 20 %. I kommunkoncernen ingår det helägda moderbolaget Upplands- Bro Kommunföretag AB och de helägda dotterbolagen Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, Upplands-Bro Lokalvård AB samt AB Upplands-Brohus. Dessa bolag ingår i den sammanställda redovisningen. 5

14 Kommunens andel räddningstjänstförbundet Brandkåren Attunda är 10,4 %. Kommunen har dessutom mindre engagemang som i likhet med Räddningstjänstförbundet Attunda inte ingår i den sammanställda redovisningen: Mälardalens Intressenter (MIAB), AB Vårljus (25 kommuner äger bolaget tillsammans), Kommuninvest ekonomisk förening (267 medlemmar), Käppalaförbundet (11 kommuner äger förbundet tillsammans) samt Kommunalförbundet Norrvatten (13 kommuner äger förbundet tillsammans). 6

15 Förvaltningsberättelse Ekonomisk översikt och analys Siffror som presenteras i parentes avser föregående år, d v s år Samhällsekonomisk utveckling Den kommunala sektorn har uppvisat historiskt goda resultat för både 2009 och 2010, men 2011 minskade sektorns resultat. Förklaringen är främst att det låga ränteläget höjer nuvärdet på den kommunala pensionsskulden och att konjunkturstödet successivt börjar avvecklas. Kommunernas resultat för 2011 uppgår till 8,8 miljarder kronor, men 42 av landets 290 kommuner redovisar underskott. Resultatet har påverkats av en omräknad pensionsskuld. Detta är en engångseffekt som sänker kommunernas resultat med 2 miljarder kronor. Förutom ökade skatteintäkter har sänkta avgifter för avtalsförsäkringar förbättrat resultaten för kommunerna. Befolkningsutvecklingen Upplands-Bro kommun expanderar kraftigt och under 2011 ökade befolkningen med 308 (474) invånare. Att kommunen ökar i befolkning innebär ökade intäkter men samtidigt ökar behoven och därmed också kraven på ökad verksamhet. Reinvesteringar bör på lång sikt göras utan finansiering med nya lån. Resultatnivån för att uppnå en god ekonomi i en kommun varierar beroende på kommunens befolkningsutveckling, behovet av investeringar mm. Antal personer Befolkningsutveckling God ekonomisk hushållning Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation ska bära sina kostnader för den service de konsumerar. God ekonomisk hushållning ställer krav på ett ekonomiskt resultat som långsiktigt både säkerställer skyddet av kommunens tillgångar och kommunens åtaganden mot invånare, anställda och

16 leverantörer. Kommunfullmäktige fastställer årligen i samband med budget ekonomiska mål för kommunen. Samtliga mål är i stort uppfyllda under God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Utöver ekonomiska mål beslutar kommunfullmäktige om mål och uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna i samband med budget. För redovisning och uppföljning av måluppfyllelsen i kommunens verksamheter av de olika målen och uppdragen hänvisas till nämndernas verksamhetsberättelser. För att uppnå en god läsbarhet av hela årsredovisningen redovisas därför inte dessa i förvaltningsberättelsen. En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och bidrag. Under 2011 ökade nettokostnaderna (exklusive exploateringsnetto och realisationsvinster) med 3,0 %. Detta kan jämföras med ökningen av intäkterna som uppgick till 4,1 %. Kommunfullmäktiges ekonomiska mål Kommunfullmäktige har i budgeten 2011 fastställt följande ekonomiska mål: Varje kommun behöver bedöma vilken resultatnivå som behövs för att ha en god ekonomisk hushållning. Med den expansion som kommunen för närvarande genomgår bedöms en resultatnivå på plus/minus noll vara godtagbar för budgetåret Årets resultat 29,8 mkr innebär att kommunens mål att ha en resultatnivå på plus/minus noll för budgetåret har uppnåtts. Kommunens skattesats på 19:58 ska vara oförändrad 2011 Kommunens skattesats är oförändrad. Kommunens investeringar ska huvudsakligen skattefinansieras Kommunen har upptagit lån för byggande av Kungsängens idrottsplats, övriga investeringar har egenfinansierats under året. Nämnder och förvaltningar ska ha god budgetdisciplin och framförhållning. Ekonomiska ramar ska hållas. Nämnderna visar en fortsatt god budgetdisciplin. Nämndernas driftredovisning uppvisar ett överskott på 9,2 mkr. Det motsvarar en budgetavvikelse på 0,9 %. Nettobudgetramarna för nämnderna uppgick till 978 mkr. Mot bakgrund av detta är bedömningen att målet i stort uppnåtts. Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar. I nämndernas verksamhetsberättelser för 2011 redovisas måluppfyllelsen under året. Med anledning av antalet mål och för att uppnå en god läsbarhet av hela årsredovisningen redovisas därför inte dessa i förvaltningsberättelsen. Merparten av kommunfullmäktiges mål har uppnåtts helt eller delvis. Den sammanvägda prognosen för graden av måluppfyllelse för målen är därför god. Bedömningen är mot bakgrund av detta att verksamheten fyller kraven på god ekonomi.. 8

17 Kommunallagens balanskrav Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte utgör en del av den löpande verksamheten avräknas mot balanskravet. För 2011 har kommunen inte redovisat några realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar. Kommunen har inte heller några underskott att täcka från tidigare år. I den analys av ekonomi och balanskrav som ska ske i förvaltningsberättelsen är det möjligt att öronmärka överskott för vissa framtida ändamål. När sedan kostnaderna uppkommer kan de i en till externredovisningen sidoordnad balanskravsutredning avräknas mot det faktiska resultatet i resultaträkningen. Detta möjliggör att Upplands-Bro kommun kan avsätta en del av årets resultat till en buffert för att hantera framtida kostandsökningar eller intäktsminskningar och därmed utjämna för de ekonomiska påfrestningar som det kan medföra. I och med kommunens goda resultat för 2011 öronmärks 26 mkr för att hantera en situation med underskott mot balanskravet. Kommunen har uppfyllt lagens krav på balans. Det justerade resultatet enligt kommunallagens balanskrav visar ett positivt resultat på 3,8 mkr efter öronmärkning med 26 mkr av årets resultat. Avstämning mot kommunallagens balanskrav, tkr Redovisning av uppfyllt balanskrav enligt kommunallagens 8 kapitel: Årets resultat enlig resultaträkningen Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar Avsättning av årets resultat till buffert för kommande år Justerat resultat enligt kommunallagens balanskrav Årets resultat , , 2 2 0,4 3 1, 1 4 1, 4 8,7 1 0,2 2 6, 1 2 9, , 1 Resultatet 2005 beror på att kommunen sålde aktier för AB Upplands-Brohus till Upplands-Bro Kommunföretag AB med en stor reavinst. Årets resultat uppgår till 29,8 mkr (26,1 mkr). Det motsvarar 2,9 % av skattintäkterna och statsbidragen inklusive utjämning. Kommunen budgeterade med ett nollresultat för Det innebär att årets resultat är 29,8 mkr bättre än budgeterat. De ökade skatteintäkterna är den 9

18 främsta anledningen till det positiva resultatet för kommunen. Kommunen fick totalt 14,4 mkr mer i skatteintäkter och statsbidrag än vad som budgeterades inför Kommun Tkr Not Förändring Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära poster ÅRETS RESULTAT Kommunen har även fått in intäkter vid försäljning av tomträtter på 1,4 mkr (2,4 mkr). Premierna för avtalsförsäkringarna AGS-KL respektive avgiftsbefrielseförsäkringen sänktes till noll för år 2011 i likhet med 2010 och 2009 och den preliminära premien återbetalades, vilket innebar en kostnadsminskning med 2,3 mkr (2,1 mkr). Nämnderna uppvisar en fortsatt god budgetdisciplin. Nämnderna redovisar ett samlat överskott på 9,2 mkr. Vatten och avloppsverksamheten (VA) genererade ett överskott med 1,2 mkr. Överskottet har överförts till 2012 enligt gällande redovisningsregler. På liknande sätt har överskottet i avfallsverksamheten på 2,7 mkr överförts till Diskonteringsräntan för beräkning av pensionsskulden (RIPS) sänktes med 0,75 procentenheter. Räntan i pensionsskuldsberäkningen har varit oförändrad sedan RIPS infördes år För kommunen innebar sänkningen av diskonteringsräntan en engångseffekt i 2011 års redovisning med 8 mkr. Skatter och utjämningssystem Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning uppgick totalt till mkr (975 mkr). Det är 40,1 mkr eller 4,1 % mer än För 2010 var ökningen 92 mkr vilket motsvarade en ökning med 10,4 %. Skatteintäkterna uppgick till 845 mkr. Det är 38 mkr mer än Eftersom Upplands-Bro kommun har en skattekraft som inte uppgår till 115 % av genomsnittet i landet fick kommunen 117 mkr i inkomstutjämning, det är 6 mkr mer än året innan. För 2010 fick kommunerna ett särskilt konjunkturstöd på 23 mkr. För 2011 fick kommunen 24 mkr i regleringsbidrag och 7 mkr i kostnadsutjämning. För den så kallade LSS-utjämningen (Lagen om särskilt stöd) som sker mellan kommunerna betalade Upplands-Bro kommun en avgift på 10 mkr. Fastighetsavgiften gav kommunen 33 mkr i intäkter. 10

19 Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning ,7 100,5 96,9 81,5 95,8 95,3 98,6 98,9 97,7 96, Genom att följa hur stor andel av de totala skatteintäkterna tillsammans med statsbidrag och utjämning som går åt för att finansiera den löpande verksamheten får man ett viktigt nyckeltal för att bedöma kommunens ekonomi. Verksamhetens nettokostnadsandel uppgår till 96,3 % av kommunens skatteintäkter och statsbidrag. Som måttstock inom kommunsektorn för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås är att nettokostnadsandelen bör ligga under 98 % sett över tiden. Nettokostnaden för nämndernas verksamhet uppgår till 978,3 mkr (953,2 mkr). Det är en ökning med 25,1 mkr eller 2,6 %. De externa kostnaderna, d v s verksamhetens kostnader, finansiella kostnader och avskrivningar, ökade med 56,5 mkr eller 4,7 %. De externa intäkterna, d v s verksamhetens intäkter, skatteintäkter, statsbidrag och utjämning samt finansiella intäkter, ökade med 60,1 mkr eller 4,8 %. Finansnetto För 2011 redovisar kommunen ett negativt finansnetto med - 7,3 mkr (+ 4,1 mkr). Det negativa finansnettot beror på att diskonteringsräntan för beräkning av pensionsskulden sänktes med 0,75 procentenheter. Räntan i pensionsskuldsberäkningen har varit oförändrad sedan RIPS infördes år För kommunen innebar sänkningen av diskonteringsräntan en engångseffekt i 2011 års redovisning med 8 mkr. Finansiella intäkter uppgår till 17,1 mkr (11,6 mkr). I finansnettot ingår en borgensavgift från AB Upplands-Brohus på 2 mkr. De finansiella intäkterna är i huvudsak ränteintäkter på lån till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Pensioner KPA administrerar kommunens pensioner. Totalt uppgick kommunens pensionskostnader inklusive särskild löneskatt till 59,7 mkr. Kommunen har inte några särskilda placerade medel för pensioner. Avsättningar för pensionsåtaganden från och med 1998 kostnadsförs i anslutning till intjänandet. Den del som betalas ut som individuell del kostnadsförs också vid intjänande och redovisas som kortfristig skuld. Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och kostnadsförs i anslutning till utbetalningen. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp enligt fastställt index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna. Diskonteringsräntan för beräkning av pensionsskulden (RIPS) sänktes med 0,75 procentenheter. Räntan i pensionsskuldsberäkningen har varit oförändrad sedan RIPS infördes år För kommunen innebar sänkningen av diskonteringsräntan en engångseffekt i 2011 års redovisning med 8 mkr. Resultateffekten redovisas i resultaträkningen som en finansiell post. Förvaltningen av den individuella delen av kommunala pensionsskulden har överlämnats till den anställde. Pensionsskulden intjänad före 1998 uppgår vid årets utgång till 549 mkr (506 mkr) och återlånas i verksamheten. Från 2006 har ett nytt pensionsavtal träffats vilket innebär att ökningstakten i framtida åtaganden för pensioner kan begränsas. 11

20 Kommunens samlade pensionsåtaganden, tkr Avsättning pensioner (not 16) Avsättning för särskild avtalspension (not 16) Intjänad tjänstepension enligt PFA 2005 (not 18) Pensionsförpliktelser (not 19) Summa totalt pensionsåtagande inkl löneskatt Förvaltade pensionsmedel Återlånade medel Aktualiseringsgrad 78 % 76 % 74 % Driftredovisning och budgetutfall för nämnder Budget 2011 Resultat 2011 Budget avvikelse 2011 Avvikelse 2010 Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Nettoav Netto Revision Summa Revision Kommunstyrelseförvaltning Samhällsbyggnadsförvaltning Plan- och exploatering Reavinst tomträtt Reavinst Plan- och exploatering Vatten- och avloppsverksamhet Avfallsverksamhet Summa Kommunstyrelsen Bygg- och Miljönämnden Summa Bygg- och Miljönämnd Bildningsnämnden Summa Bildningsnämnden Kultur- och Fritidsnämnden Summa Kultur- och fritidsn Socialnämnden Ekonomiskt bistånd SN Summa Socialnämnden Summa Nämnder Internränta Avskrivningar Fastighetsskatt Utbetalade pensioner Semesterlöneskuld Folksam riskkostnad Finansnetto Övrigt netto Summa kommungemensam Driftredovisning kommunen Finansiering Resultat Nämndernas driftredovisning uppvisar ett överskott på 9,2 mkr. Det motsvarar en budgetavvikelse på 0,9 %. Nettobudgetramarna för nämnderna uppgick till 978 mkr (951 mkr). Nämnderna visar en fortsatt god budgetdisciplin. Samtliga nämnder utom bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott i sina verksamheter. Bildningsnämnden redovisar ett underskott på 1 mkr vilket är en budgetavvikelse på 0,2 %. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott på 459 tkr vilket är en budgetavvikelse på 1,2 %. Revisionen uppvisar ett underskott på 15 tkr. Pensionsutbetalningar för pensioner intjänade före 1998 ökade jämfört med vad som budgeterats enligt KPA:s prognos. Förändring av diskonteringsräntan ökade också pensionskostnaderna med sammanlagt 8,1 mkr. Totalt uppvisar de kommungemensamma verksamheterna ett överskott på 6 mkr. 12

Årsredovisning 2011. Omslagsbild: Marco Gustafsson

Årsredovisning 2011. Omslagsbild: Marco Gustafsson Årsredovisning 2011 Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Storstockholms naturskönaste kommuner med 13 mil stränder och en skärgård med 50 öar. Här möts en mångtusenårig historia med en spännande

Läs mer

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande ÅRSREDOVISNING 2010 UPPLANDS- BRO Innehåll foto: Peter bergman Kommunstyrelsens ordförandes förord 2 Organisationsöversikt 4 Hur användes skattepengarna 2010? 6 Fem år i sammandrag 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

60 år 1952-2012. Årsredovisning

60 år 1952-2012. Årsredovisning 60 år 1952-2012 Årsredovisning 2012 60 år 1952-2012 Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Storstockholms naturskönaste kommuner med 13 mil stränder och en skärgård med 50 öar. Här möts en mångtusenårig

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 2015

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 2015 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 15 april 2015 Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson 2015-03-25 Dnr 2015-000096 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön!

Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! Årsredovisning 2000 Populärt vinternöje i Vallentuna skridskoåkning på Vallentunasjön! (Foto: Sonia Blom) 0 VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Del 1 ÅRSREDOVISNING Kommunalrådets

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Årsredovisning 2014. grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin

Årsredovisning 2014. grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin www.upplands-bro.se kommun@upplands-bro.se telefon 08-581 690 00 årsredovisning 2014

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Gun-Britt Alnefelt Himn Dagemir Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358 2004-08-31 5.5 Ärendebeskrivning: I samband med behandlingen av budget för 2005 samt plan för åren 2006 2007 beslöt regionfullmäktige 2004-06-28 29, 39, bland annat att uppdra åt regionstyrelsen att göra

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för verksamheten i Höörs Fastighets AB (556019-3350), nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 2011-12-14, 89 och fastställda

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning www.pwc.se Anna Gröndahl Kim Gustafsson Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2013 Vingåker kommun mars-april 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Söderhamns kommun Mars 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Josefin Loqvist

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer