Uppföljningsundersökning av kostekonomer kost- och friskvårdspedagoger samt restaurangmanager

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljningsundersökning av kostekonomer kost- och friskvårdspedagoger samt restaurangmanager"

Transkript

1 Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM Uppföljningsundersökning av kostekonomer kost- och friskvårdspedagoger samt restaurangmanager Kerstin Bergström Barbara Rosengren Augusti, 2007

2

3 INLEDNING... 5 KOSTEKONOMPROGRAMMET... 7 Uppföljningsundersökning Kostekonomers bakgrund vid antagning till MHM... 7 Metod... 7 Resultat... 7 Bakgrundsvariabler... 8 Kostekonomens nuvarande arbetssituation... 9 Arbetsmarknad för kostekonomer Kostekonomens åsikter om yrket i relation till utbildningen Arbetsinnehåll i kostekonomers tjänster Kostekonomutbildningen vid MHM Diskussion Sluttankar KOST- OCH FRISKVÅRDSPROGRAMMET Uppföljningsundersökning Kost- och friskvårdsstudenternas bakgrund vid antagning till MHM Metod Resultat Bakgrundsvariabler Kost- och friskvårdspedagogers nuvarande arbetssituation Arbetsmarknad för kost- och friskvårdspedagoger Kost- och friskvårdspedagogers åsikter om yrket i relation till utbildningen Arbetsinnehåll i kost- och friskvårdspedagogers tjänster Kost- och friskvårdsutbildningen vid MHM Diskussion Slutliga tankar RESTAURANGMANAGERPROGRAMMET Uppföljningsundersökning Restaurangmanagers bakgrund vid antagning till MHM Metod Resultat Bakgrundsvariabler Restaurangmanagerns nuvarande arbetssituation Arbetsmarknad för restaurangmanager Restaurangmanagers åsikter om yrket i relation till utbildningen Arbetsinnehåll i restaurangmanagers tjänster

4 Utvärdering av utbildningsprogram, MHM, 2007 Restaurangmanagerutbildningen vid MHM Diskussion Slutliga tankar SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER Lärdomar från de olika programmen Förnyelse Marknadsföring på MHM Arbetslivet Studier och utbildning Förnyelse och framtida visioner BILAGOR

5 Inledning Denna rapport innehåller resultat av enkätundersökningar som genomfördes för de tre yrkesprogrammen vid MHM, Kostekonomprogrammet, Kost- och friskvårdsprogrammet samt Restaurangmanagerprogrammet. Undersökningarna gjordes 2005 för kostekonom och 2007 för kost- och friskvårdspedagog samt restaurangmanager. Avsikten var att följa upp de som genomfört utbildningen vid MHM och undersökningen bygger på MHM:s mål med studenternas utbildning samt vad Högskoleverket betonar att akademisk utbildningen ska leda till. Vid skapande av enkäten användes material som nyttjades vid samhällsvetenskapliga fakulteten, bland annat psykologiska institutionen, med föresatsen att ställa frågor på liknande sätt som andra institutioner vid Göteborgs universitet gör. Syftet med undersökningen är att öka kunskaperna om hur kostekonomer, kost- och friskvårdspedagoger samt restaurangmanager bedömer några aspekter av sin utbildning efter avslutade studier. För att få veta detta kombineras frågor om de utexaminerades nuvarande arbetssituation, arbetsmarknaden, arbetets innehåll, deras utbildning vid MHM samt deras åsikter om utbildningen i relation till arbetet. Undersökningen är gjord för att skaffa MHM kunskaper i utbildningens relevans i förhållande till aktuell yrkesprofession och avser att ge möjlighet att förändra utbildningen för att svara mot studenternas efterfrågan av kunskaper som ska omsättas i deras yrkesliv. Under sin utbildning till kostekonom får studenten kunskaper i färdigheter som är anpassade till professionen att leda storhushåll, främst inom den offentliga sektorns måltidsservice. Kost- och friskvårdspedagoger får färdigheter till professioner som informatörer, rådgivare och utbildare i området kost och hälsa. Restaurangmanager utbildas först och främst till ledande positioner i små och medelstora restauranger. Undersökningen omfattar samtliga kostekonomer (175) som under perioden genomgått utbildning, samtliga kost- och friskvårdspedagoger (72) respektive restaurangmanager (32) som avslutat sin utbildning åren 2005 och Undersökningen av kostekonomerna utfördes av Helena Åberg hösten 2005 och en del resultat rapporterades samma år. Därefter har Solveig Björcke och Hillevi Prell bearbetat råmaterialet genom att mata in data i SPSS. Våren 2007 slutförs analysen av Kerstin Bergström och Barbara Rosengren, vilka har utfört undersökningen gällande kost- och friskvårdspedagoger och restaurangmanager våren Rapporten lämnas till prefekten för MHM.

6

7 Kostekonomprogrammet, 2005 Kostekonomprogrammet Uppföljningsundersökning 2005 Under åren antogs 24 studenter både höst- och vårterminer på kostekonomprogrammet, sammanlagt under tio terminer var det 240 studenter. De som inte genomfört utbildningen i sin helhet är 65 studenter dessa år, det medför att 65 procent genomfört hela utbildningen. Studenter väljer att avbryta utbildningen direkt den första terminen, då de hellre föredrar utbildningar de sökt i första hand och erbjuds plats efter terminens start. Senare lämnar någon student utbildningen i genomsnitt varje termin. Utbildningen är treårig och leder till kostekonom med kandidatexamen i kostekonomi. Kostekonomers bakgrund vid antagning till MHM Studenternas bakgrund när de antas till utbildningen varierar och behörigheten vid antagning är först och främst studentexamen från svenska gymnasier med särskild behörighet i matematik och naturkunskap. Andra antagningsgrunder är högskoleprovet. Särskilda yrkeskunskaper eller färdighetsprover i matlagning efterfrågas inte. Metod Undersökningen gjordes med postenkäter till alla studenter som var registrerade den sista terminen (K6) på kostekonomprogrammet vår- och höstterminerna åren Enkäterna sändes till 175 kostekonomer. Vid två tillfällen gjordes påminnelser. Svarsfrekvensen är 58 procent. Svaren behandlas så att den personliga integriteten skyddas, varför det inte går att läsa ut vad enskilda personer svarat. Ett nummer på kuvertets framsida var till för att pricka av inkommet svar och när svaret hade kommit in ströks personen från adresslistan. Data har registrerats och analyserats i SPSS. Materialet har i huvudsak bearbetats genom frekvenstabeller och några korstabuleringar har gjorts. Resultat Resultatet beskrivs med utgångspunkt från sex delar. 1. Bakgrundsvariabler, bland annat ålder och kön, bortfallsanalys 2. Kostekonomers aktuella arbetssituation såsom tjänstebeteckning, lön och huvudsakligt arbetsinnehåll 3. Arbetsmarknaden för kostekonomer 4. Kostekonomers åsikter om yrket relaterat till utbildningen 5. Arbetsinnehållet i kostekonomers tjänster 6. Kostekonomutbildningen vid MHM Resultaten redovisas i antal för samtliga svarande, vilket är 102, och i procent för de som har arbete inom storhushållsbranschen eller närliggande områden, vilket är 77. 7

8 Utvärdering av utbildningsprogram, MHM, 2007 Bakgrundsvariabler Resultatet bygger på svar från 91 kvinnor och 10 män, en enkät saknar sådan uppgift. De svarande är födda åren och är mellan 47 och 23 år. En stor grupp är född på talet. Resultatet visar att de svarande kostekonomerna blev klara med sin utbildning år Den största svarsgruppen finns bland dem som senast avlagt examen, vilket 26 procent gjorde Därefter är det ett sjunkande svarsantal bakåt i tiden, se tabell 1. Tabell 1: Antal svarande som blev klara med sin utbildning till kostekonom olika år Kandidatexamen Antal År År År År År År År År Årtal ej angivet 2 Summa 102 Av de svarande blev 85 kostekonomer klara med sin utbildning på vårterminer och 17 på höstterminer. 2 svarande uppgav inte årtal, 1 svarande uppgav år 1998 och fyra svarande En svarande vt 2003 angav att uppsatsen kvarstod att göra, en svarande vt 2001 uppgav att sista terminen är kvar 1. Av de kostekonomer som besvarat enkäten har 78 tagit ut grundexamen filosofie kandidat i kostekonomi. En har inte svarat, en har angivit att det är på g. 22 kostekonomer har svarat att de inte har tagit ut sin examen. Den femtedel som inte tagit ut examen kan förmodas vara de som inte slutfört examensarbetet, något som dock inte besvaras i materialet. Sju kostekonomer har under sin studietid studerat utomlands inom ramen för Erasmus, Nordplus och MFS. Kostekonomerna finansierade sina studier huvudsakligen genom studielån via CSN, vilket 93 procent gjorde. Resultatet visar att finansieringen dessutom har skett som kombination av olika sätt: eget förvärvsarbete (39 svar), sparade pengar (25 svar), från sambo/make/maka (16 svar), från föräldrar/släktingar (14 svar) och med hjälp av stipendier (14 svar). Tre svarande var tjänstlediga med lön och en svarande tjänstledig utan lön. Övriga enstaka svar rör sig om erhållna medel från börsen, extraarbete, friår, studiebidrag vilket inte inkluderade lån. En svarande har inte besvarat frågan. 40 procent av kostekonomerna i undersökningen hade minst 5 års arbetslivserfarenhet före universitetsstudierna. 23 procent hade 2 till 5 års erfarenhet, 17 procent mindre än ett år, 12 procent 1 till 2 år och 8 procent hade ingen arbetslivserfarenhet innan de påbörjade sin utbildning till kostekonom. Tre fjärdedelar har alltså mer än ett års arbetslivserfarenhet då de påbör- 1 En ungefärlig uppskattning (lärarnas erfarenhet) är att ca tre till fem studenter varje termin inte genomför examenskursen. Andra kurser som resterar för kostekonomstudenter är marknadsföring inom blocket företagsekonomi och någon enstaka kurs inom kostvetenskap. 8

9 Kostekonomprogrammet, 2005 jar sina universitetsstudier. Om denna erfarenhet finns inom storhushållsbranschen går inte att utläsa i materialet. Bortfallsanalys Det externa bortfallet är 73 svarande vilket motsvarar 42 procent och består av ej inkomna enkäter samt 3 returnerade med uppgift om adressat okänd. De adressregister som användes vid utskick är aktuella och sökta genom folkbokföringsregistret. Eftersändning förekommer för den som själv har anmält flyttning. Svarsfrekvensen är högst från dem som har gått ut senast, varför de examinerade längre bakåt i tiden uppfattas mindre intresserade av att besvara enkäten. Vidare skäl till bortfall kan vara kostekonomer som inte har genomfört alla kurser i utbildningen och inte vill visa detta. De som är missnöjda med utbildningen eller med sin yrkesutövning kan vara mindre benägna att besvara enkäten. Likaså kan de arbetslösa och de som arbetar inom andra områden än de som är avsedda för kostekonomer vara mindre villiga att besvara enkäten. Tabell 2 visar relationen mellan missnöjda med grundutbildningen och uttag av examen. Tabell 2: Relationen mellan missnöjda med utbildning och uttag av examen Har du tagit ut grundexamen fil.kand i kostekonomi? Nej ja Hur nöjd/missnöjd är du med din grundutbildning mycket ganska varken ganska helt nöjd nöjd nöjd eller missnöjd mycket missnöjd Total Total Med andra ord är kostekonomerna i undersökningen i snitt 35 år, de flesta är kvinnor och en stor grupp blev klar med utbildningen år Tre fjärdedelar av kostekonomerna i undersökningen har tagit ut sin examen, de finansierade sina studier med studielån från CSN och de hade arbetslivserfarenhet innan de startade sina universitetsstudier. Kostekonomens nuvarande arbetssituation Arbetssituationen för kostekonomer varierar. Av de svarande är det 83 som har arbete, 14 uppger att de är arbetslösa, 2 studerar och 2 är föräldralediga. Från en svarande saknas uppgift. Kostekonomernas tjänstebeteckning eller titel på arbete skiftar i hög grad. De svarande har uppgivit sin titel med egna ord. Beteckningar från 83 kostekonomer har delats upp enligt socioekonomisk indelning på SCB 2 i tjänstemän respektive arbetare, tabell 3. Sedan har beteckningarna klassificerats inom (77 svar) respektive utom (6 svar) storhushållsbranschen och dess närhet, tabell 4. De 31 som rapporterat sin beteckning tillhörande det utbildningen avser ge kostekonomer är sammanställt i tabell 5 och de 47 som har andra typer av arbeten inom branschen finns i tabell 6. 2 SCB:s socioekonomiska indelning för tjänstemän är: Lägre tjänstemän I, Tjänstemän II, mellannivå, högre nivå. Hit har i detta material förts 1 Företagare. Arbetare delas in i Facklärda, Ej facklärda, varuproducerande och tjänstproducerande. 9

10 Utvärdering av utbildningsprogram, MHM, 2007 Till gruppen tjänstemän i tabell 3 har förts alla typer av kost-, köks- och restaurangchefer samt övriga med beteckning chef, det vill säga butiks-, diet- respektive enhetschef, franchisetagare, hotell- och bar-, inköps- samt områdeschef. Vidare ingår i gruppen tjänstemän föreståndare, kostekonomer, livsmedelsinspektörer, lärare och produktutvecklare. Bland köksarbetare återfinns administratör, cafévärdinna, husmor, kokerska/kock, köksansvarig, köksmästare, skolmåltidsbiträde, orderplockare och säljare hos livsmedelsgrossister. Tabell 3: Tjänstemän respektive arbetare Tjänstebeteckning Antal Andel procent Tjänstemän Arbetare Ej i bransch 6 6 Ej svarat Summa Det är 78 kostekonomer som har arbete inom storhushållsbranschen, varav en svarat studerar. De 6 tjänstebeteckningar som ligger utanför storhushållsbranschen i undersökningen, se tabell 4, är bilbyggare, client service officer inom laboratorium, habiliteringspersonal, processoperatör, skattehandläggare och terapeut. 18 personer har inte besvarat frågan. Tabell 4: Tjänst inom respektive utom storhushållsbranschen Tjänstebeteckning Antal Andel procent Inom branschen Utom branschen 6 6 Ej svarat Summa De yrken som främst är avsedda för kostekonomer är chefstjänster inom offentlig måltidsservice och återfinns i tabell 5. Dessa tjänster kallas ofta kostchef. Andra typer av chefsuppdrag i den sektorn betecknas kost- och städchefstjänst, områdeschef och enhetschef och titlarna används för övergripande kostchefsbefattningar med chefsansvar för flera enheter. I den privata sektorn betecknas den typen av tjänster restaurangchef, butikschef, franchisetagare, hotelloch barchef samt produktutvecklingschef. 43 personer har anställning inom den offentliga sektorn, varav 20 i någon form av chefsuppdrag. 25 personer i undersökningen arbetar inom den privata sektorn varav 8 som chefer. 15 personer har inte uppgett vilken sektor de arbetar inom. 10

11 Kostekonomprogrammet, 2005 Tabell 5: Yrken avsedda för kostekonomer Tjänstebeteckning Antal Andel av chefer, Procent Andel av totalt, procent Kostchef 9 29 Kostekonom 3 10 Kökschef mm/ Restaurangchef Områdeschef/ enhetschef 3 10 Privat chefsbefattning 6 19 Summa för kostekonomer Övriga yrken inom branschen Summa En tredjedel av dem som har arbete i branschen har anställningar på lägre nivå än kostchefens tjänst, se tabell 6. De arbetar i storhushåll som husmor eller kokerska och olika sorters biträden. Andra yrkeskategorier i storhushållsbranschens närhet är livsmedelsinspektörer, produktutvecklare och lärare. Materialet visar inte om kostekonomerna har kompletterat sin kostekonomutbildning för att få behövd kompetens för tjänst som kräver annan utbildning på akademisk nivå, vilket tjänster som livsmedelsinspektör och lärare gör. Tabell 6: Övriga yrken inom branschen Tjänstebeteckning Antal Andel procent Husmor/köksmästare 4 Kokerska/kock 9 Värdinna/biträde 9 Caféföreståndare 1 Säljare livsmedel 5 Summa arbetare Livsmedelsinspektör 2 Lärare, HK, Hälsa/idrott 7 Produktutvecklare 3 Projektledare 1 Övriga 6 Summa tjänstemän Summa totalt av dem som har besvarat enkäten har angivit vilket huvudsakligt innehåll som finns i deras arbete. 20 personer har inte besvarat frågan. Uppgifter såsom administration/ekonomi, produktion, personalledning, utbildning och forskning samt annat kombineras i svaren. Det är 32 som sysslar med administrativt arbete, 37 med produktion, 26 sysslar huvudsakligen med personalledning, 9 med utbildning och 1 med forskning. Annat som anges är försäljning, inspektioner, rådgivning och service. Drygt en tredjedel (36) av de kostekonomer som har besvarat enkäten har en bruttolön mellan kronor per månad, se tabell 7. Nästan lika många (29) har kronor per månad. Det är 10 kostekonomer vars bruttolön är mellan och och en kostekonom har bruttolön över kronor per månad. Av de 31 cheferna återfinnas 9 i 11

12 Utvärdering av utbildningsprogram, MHM, 2007 spannet mellan medan 14 finns i klassen , 7 i klassen och en chef betalas över per månad. Tabell 7: Bruttolön för kostekonomer Bruttolöneklasser Totalt antal eller mer Befattning Köksarbetare Kostchef mm Arbetsledare Produktutvecklare Livsmedelsinspekt Lärare Övrigt Ej i branschen Totalt i klassen procent av kostekonomerna i undersökningen har haft nuvarande anställning mindre än 1 år (46 svarande). 21 procent har haft anställning mellan 1-3 år och 15 procent längre än 3 år. Med andra ord är den nuvarande arbetssituationen för kostekonomer i undersökningen år 2005 sådan att de allra flesta har anställning och de har haft nuvarande anställning mindre än ett år. Ungefär 40 procent har arbete i chefsbefattning medan 60 procent arbetar med andra uppgifter inom branschen. Chefsjobben benämns kostchef, enhets- eller områdeschef, kökseller restaurangchef, några tjänster benämns kostekonom och kostekonomerna sysslar mestadels med administrativt arbete, produktion och personalledning. För andra tjänster i branschen gäller sysselsättningen köksarbete i direktanslutning till produktion och servering, försäljning av livsmedel och utveckling av livsmedelsprodukter. Närliggande arbetsområden är tjänster som livsmedelsinspektörer och lärare på grundskola och gymnasium i ämnen som har anknytning till mat och hälsa. Kostekonomers löner i undersökningen ligger i löneklass till kronor i månaden. De kostekonomer som har chefbefattningar finns oftast i löneklass kronor i månaden. Arbetsmarknad för kostekonomer Följande avsnitt handlar om den arbetsmarknad kostekonomerna arbetar inom. Hur ser den marknaden ut? Eftersom undersökningen vänder sig till kostekonomer är det deras bild av marknaden som beskrivs här. Hur arbetsgivare som ger uppdragen på marknaden ser på utbildningen finns alltså inte med i denna undersökning. Det är 83 kostekonomer i undersökningen som arbetar, 14 är arbetslösa, 2 studerar och 2 är föräldralediga. En kostekonom har inte svarat på frågan (n=102). Kostekonomerna i undersökningen bedömer arbetsmarknadssituationen år 2005 i pessimistiska drag då 71 svarande anser den vara ganska eller mycket dålig. 20 kostekonomer ser den varken god eller dålig och endast 10 ser den som ganska god eller mycket god (n=101). 12

13 Kostekonomprogrammet, 2005 Mer än hälften (54) av kostekonomerna bedömer dock att arbetsgivare i allmänhet uppfattar examen som kostekonom med huvudämnet kostekonomi ganska eller mycket meriterande. Färre än hälften (47) bedömer detta varken eller, eller mindre meriterande (n=101). Arbetsmarknaden finns inom både offentlig och privat sektor. I undersökningen är 43 procent (36 individer) anställda inom kommun, 7 procent (6 individer) inom landsting och en kostekonom arbetar inom staten, vilket gör att drygt hälften av arbetsplatserna finns inom offentlig sektor. Övriga är anställda i privat sektor såsom kostverksamhet (15 individer), hos livsmedelsproducent (4) och livsmedelsgrossist (6). Ingen har etablerat sig som egen företagare (n=83). Det saknas uppgift om vilken sektor 15 kostekonomer befinner sig och 19 ska inte besvara denna fråga (n=102). Majoriteten av arbetsplatserna ligger i Sverige. 51 återfinns i Göteborgsregionen, 2 finns i Malmö- och 3 i Stockholmsregionen, medan 24 finns i övriga landet, och 2 i övriga Europa. 19 kostekonomer har inte besvarat frågan (n=102) Kostekonomerna blev olika snabbt anställda efter utbildningen. 45 procent kostekonomer (38 individer), fick anställning inom 3 månader efter studierna och en femtedel var (18 individer) var redan anställda under studierna. Tio procent (8 individer) fick anställning inom 6 månader, sju procent (sex individer) inom 12 månader samt tio procent (8 individer) inom 2 år eller mer (n=78). 58 procent (48 kostekonomer) har i första hand tills vidareanställningar, 23 procent (19 individer) har vikariat om mer än 6 månader, medan 18 procent (15 individer) har kortare vikariat eller annan tidsbegränsad anställning (n=82). Med andra ord finns det en arbetsmarknad för kostekonomer i Sverige både inom offentlig och privat måltidssektor, kostekonomerna bedömer att arbetsgivare anser att utbildningen är meriterande och arbete erbjuds oftast direkt efter avslutad utbildning. Kostekonomerna själva är dock år 2005 över lag pessimistiska över arbetsmarknadssituationen. Kostekonomens åsikter om yrket i relation till utbildningen Vad har då kostekonomerna i undersökningen för åsikter om yrket i relation till utbildningen? De har svarat på om det yrke de för närvarande har är det de tänkt sig då de påbörjade utbildningen. Vidare har de på en sjugradig skala bedömt sin förnöjsamhet respektive sitt missnöje med nuvarande arbete. Likaså på en sjugradig skala har de bedömt sitt intresse för att vid tidpunkten för undersökningen påbörja sin högskoleutbildning och då välja att studera till kostekonom. De har även bedömt hur nöjda eller missnöjda de är med grundutbildningen och sin tid som student. Knappt hälften av de kostekonomer som har arbete, 46 procent, har det yrke de tänkt sig när de påbörjade utbildningen, se tabell 8, de har svarat ja absolut eller ja kanske (38 individer). För ungefär lika många är det inte så, 44 procent har svarat nej knappast eller nej absolut inte (36 individer). Tio procent hade inte tänkt något speciellt yrke när de startade utbildningen (n=82). 13

14 Utvärdering av utbildningsprogram, MHM, 2007 Tabell 8: Nuvarande yrke relaterat till kostekonomers tankar före utbildningen påbörjades Är ditt nuvarande yrke det du tänkt dig när du började utbildningen? Totalt antal jag hade inte tänkt något speciellt yrke nej absolut inte nej knappast ja kanske ja absolut Köksarbetare Kostchef mm Arbetsledare Produktutvecklare Livsmedelsinspektör Lärare Övrigt Ej i branschen Totalt En stor del, 74 procent, anser att de är helt nöjda, mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt nuvarande arbete. En femtedel, 20 procent, är missnöjda på en skala från ganska missnöjd, via mycket missnöjd till helt missnöjd. 6 procent är varken missnöjda eller nöjda (n=80). Det är mycket varierade åsikter om de svarande skulle ha valt att påbörja högskoleutbildning när de besvarade enkäten. 18 kostekonomer hade absolut gjort det, medan 11 absolut inte hade gjort det. Däremellan ligger svaren jämnt fördelade. De positiva är ytterligare 32 medan de negativa är 24. Sammantaget skulle fler (50 kostekonomer) påbörja kostekonomutbildningen vid svarstillfället än som inte (35 kostekonomer) skulle göra det. De som svarade varken eller är 16 personer (n=101). Kostekonomerna i undersökningen är i de allra flesta fall, 75 svarande, nöjda med grundutbildningen, de har svarat helt nöjd, mycket nöjd eller ganska nöjd. De missnöjda är 13 och de varken nöjda eller missnöjda är också 13 (n=101). Tiden som student är 78 svarande nöjda med och 10 missnöjda, de varken eller är 13 personer (n=101). Med andra ord är det knappt hälften av de svarande kostekonomerna som har det yrke de hade tänkt sig när de påbörjade utbildningen. Tre fjärdedelar är nöjda med sitt nuvarande arbete. Hälften skulle ha valt att påbörja kostekonomutbildningen vid svarstillfället och de allra flesta är nöjda med sin grundutbildning liksom med sin tid som student. 14

15 Kostekonomprogrammet, 2005 Arbetsinnehåll i kostekonomers tjänster Detta avsnitt visar färdigheter som ingår i kostekonomens arbetsinnehåll och som de förväntas kunna i sitt nuvarande arbete. Bedömningen är gjord på femgradig skala från inte alls till i mycket hög utsträckning, se tabell 9. Flera färdigheter kunde kryssas för. Tabell 9: Rangordning av kostekonomers användning av färdigheter i nuvarande arbete I hög + i mycket hög utsträckning Varken i hög eller låg utsträckning Färdigheter Positiv bedömning Självständigt lösa problem (n=81) Planera verksamhet (n=80) Tillämpa kunskaper från ditt huvudämne (n=81) Tänka kritiskt (n=80) Argumentera och övertyga (n=78) Handleda/instruera/utbilda (n=79) Söka o värdera information (n=80) Förklara för icke-specialister (n=78) Lika positiv som negativ Organisera arbetsgrupper (n=81) Utvärdera verksamhet (n=81) Analysera problem (n=79) Muntliga presentationer (n=79) Skriftliga presentationer (n=79) Negativ bedömning Kommunicera på engelska (n=78) Upptäcka och analysera miljörelaterade problem (n=79) Inte alls + i låg utsträckning De färdigheter som kostekonomerna rangordnar i mycket hög utsträckning är att självständigt lösa problem, att planera verksamhet samt tillämpa kunskaper från huvudämnet kostekonomi. De får även tänka kritiskt, argumentera och övertyga respektive handleda/instruera/utbilda. Högt bedömt är även att söka och värdera information samt att förklara för icke-specialister. En del färdigheter bedömer kostekonomerna förväntas kunna lika högt som lågt. Det är att organisera arbetsgrupper, utvärdera verksamhet, analysera problem och göra muntliga respektive skriftliga presentationer. Färdigheter som kostekonomer i undersökningen inte alls använder är att kommunicera på engelska. De arbetar heller inte med att upptäcka och analysera miljörelaterade problem genom att knappt en tredjedel bedömt att de gör det i mycket hög utsträckning eller mycket, tabell

16 Utvärdering av utbildningsprogram, MHM, 2007 Tabell 10: Kostekonomer som förväntas upptäcka och analysera miljöproblem Förväntas du upptäcka och analysera miljöproblem? Total i mycket inte varken hög utsträckning alls Lite eller mycket Köksarbetare Kostchef mm Arbetsledare Produktutvecklare Livsmedelsinspektör Lärare Övrigt Ej i branschen Totalt Vidare när det gäller arbetets innehåll ombads kostekonomerna att rangordna i vilken utsträckning följande beskrivningar passar in på deras nuvarande arbete: intellektuellt stimulerande, goda möjligheter till yrkeskarriär, välavlönat, har högt anseende bland folk, fritt och självständigt, kan påverka viktiga beslut, bra arbetsgemenskap, personligt utvecklande och att nytänkande och initiativ värderas högt, tabell 11. Bedömningen gjordes på en femgradig skala från i mycket hög utsträckning, till inte alls. Nedan används begreppen i mycket hög utsträckning, mycket, varken eller, i låg utsträckning och inte alls. Tabell 11: Rangordning av beskrivning av nuvarande arbete I hög + mycket hög utsträckning Varken i hög eller låg utsträckning Inte alls + i låg utsträckning Positiv bedömning Arbetsgemenskap Personlighetsutvecklande Nytänkande och initiativ Fritt och självständigt Lika positiv som negativ Intellektuellt stimulerande Påverka viktiga beslut Yrkeskarriär Högt anseende bland folk Negativ bedömning Välavlönat N Kostekonomerna uppger att de har mycket god arbetsgemenskap, något som bedöms positivt av tre fjärdedelar. Två tredjedelar har arbete som är personlighetsutvecklande, nytänkande och initiativ värderas högt där de arbetar, liksom att arbetet bedöms fritt och självständigt. Ungefär hälften uppskattar att arbetet är intellektuellt stimulerande. Vidare anser hälften av kostekonomerna att de kan påverka viktiga beslut i hög utsträckning. Däremot ger inte arbetet goda möjligheter till yrkeskarriär eller har högt anseende bland folk. Kostekonomernas arbete anses inte vara välavlönat. 16

17 Kostekonomprogrammet, 2005 Med andra ord arbetar kostekonomerna i hög utsträckning med att självständigt lösa problem men dessa är specifikt inte kopplade till miljöfrågor. Kostekonomerna arbetar dessutom huvudsakligen med att planera verksamhet, tillämpa kunskaper från sitt huvudämne, de får tänka kritiskt, argumentera och övertyga, handleda/instruera och utbilda, söka och värdera information samt förklara för icke-specialister. Vidare har kostekonomerna mycket god arbetsgemenskap och deras arbete bedöms personlighetsutvecklande samt att nytänkande och initiativ värderas högt på deras arbetsplats liksom att arbetet bedöms fritt och självständigt. Kostekonomerna anser dock inte att deras arbete är välavlönat. Kostekonomutbildningen vid MHM I detta avsnitt redovisas kostekonomernas bedömning av den färdighetsträning de fick i kostekonomutbildningen med avseende på att självständig lösa problem, tillämpa kunskaper från huvudämnet, att tänka kritiskt, argumentera och övertyga, förklara för icke-specialister, göra skriftliga och muntliga presentationer, kommunicera på engelska, analysera problem, planera verksamhet, handleda/instruera/utbilda, organisera arbetsgrupper, utvärdera verksamhet, söka och värdera information samt upptäcka och analysera miljörelaterade problem, se tabell 12. Det är samma frågor som ställdes om arbetsinnehåll i kostekonomers tjänster, se ovan. Bedömning är gjord på en fyrgradig skala från mycket givande till inte alls givande, med ett femte alternativ förekom inte. Nedan beskrivs svaren med begreppen mycket givande, givande, ganska givande och inte alls givande, samt förekom inte. Tabell 12: Rangordning av färdighetsträning i kostekonomutbildningen (n=102) Mycket givande + givande Ganska givande + inte alls givande Förekom inte Färdigheter Positiv bedömning Tänka kritiskt Skriftliga presentationer Söka o värdera information Tillämpa kunskaper i huvudämne Muntliga presentationer Självständigt lösa problem Analysera problem Planera verksamhet Förklara för icke specialister Lika positiv som negativ Argumentera och övertyga Handleda/instruera/utbilda Utvärdera verksamhet Negativ bedömning Organisera arbetsgrupper Upptäcka o analysera miljöproblem Kommunicera på engelska Uppgift saknas De färdigheter som kostekonomerna bedömer mest positivt i utbildningen är att tänka kritiskt, göra skriftliga och muntliga presentationer, söka och värdera information samt att tillämpa kunskaper i huvudämnet. Positivt bedömt är också att självständig lösa respektive analysera problem, planera verksamhet och att förklara för icke specialister. 17

18 Utvärdering av utbildningsprogram, MHM, 2007 Lika positiv som negativ bedömning görs för färdigheterna att argumentera och övertyga, handleda/instruera/utbilda samt att utvärdera verksamhet. Negativa bedömningar görs kring att organisera arbetsgrupper, upptäcka och analysera miljöproblem samt att kommunicera på engelska. Det är ytterligt få som anger att några av dessa femton färdigheter inte förkom i utbildning, förutom just att kommunicera på engelska. Kostekonomerna ombads även att värdera hur givande kostekonomutbildningen var mot bakgrund av utbildning och arbetsliv gällande teoretiskt innehåll, praktiska färdigheter, allmänbildning, personlig stimulans/utveckling, kreativitet, yrkesrelevans och vetenskapligt tänkande, tabell 13. Här är skalan fyrgradig med bedömningar som mycket givande till inte alls givande. Valet att svara förekom inte alls fanns också. Tabell 13: Värdering av utbildning relaterat till arbetsliv Färdigheter Mycket givande + givande Ganska givande + inte alls givande Förekom inte Positiv bedömning Vetenskapligt tänkande Personlig stimulans/utveckling Teoretiskt innehåll Allmänbildning Kreativitet Praktiska färdigheter Lika positiv som negativ Yrkesrelevans Negativ bedömning Uppgift saknas Antal kryss Resultatet är beskrivet utifrån en sammanslagning av mycket givande och givande respektive ganska givande och inte alls givande. Högt värderat är vetenskapligt tänkande därefter kommer personlig stimulans/utveckling respektive teoretiskt innehåll och allmänbildning. Längre ner på skalan följer kreativitet och praktiska färdigheter. Yrkesrelevans bedöms lika positivt som negativt. Ingen punkt är riktigt negativ bedömd. Mellan personer har inte besvarat dessa frågor. En fråga för framtiden handlar om kostekonomerna vill förkovra sig ytterligare genom att söka till forskarutbildning. I undersökningen ställdes frågan om forskarutbildning och om eventuellt redan avlagda avancerade examina. Tabell 14: Planer på studier på avancerad nivå Studienivå Ja Nej Inget svar Söka forskarutbildning Påbörjat forskarutbildning Licentiat- el doktorsexamen kostekonomer har aldrig haft planer på att söka forskarutbildning och 33 har haft planer men aldrig sökt. En kostekonom har sökt men inte kommit in på forskarutbildning och en 18

19 Kostekonomprogrammet, 2005 planerar att söka medan en inte har svarat på frågan. Ingen går nu forskarutbildning eller har avlagt licentiatexamen eller doktorsexamen, uppgift saknas från en person (n=102). Det ser med andra ord ut som att ca en tredjedel av kostekonomerna åtminstone har haft planer på att söka till forskarutbildning. Kostekonomerna i undersökning värderar högst den färdighetsträning de fick i att tänka kritiskt, göra skriftliga och muntliga presentationer samt att söka och värdera information. Det är nio färdigheter som rangordnas positivt, medan tre rangordnas medelgott och tre negativt. Mot bakgrund av utbildning och arbetsliv värderades vetenskapligt tänkande högst, därefter personlig stimulans respektive teoretiskt innehåll och allmänbildning. Kreativitet, praktiska färdigheter och yrkesrelevans värderas lägre, men inte alls helt negativt. Diskussion Vad kan MHM göra för att förbättra utbildningen i relation till kostekonomernas yrkesliv inom måltidsbranschen med utgångspunkt från undersökningens resultat? Frågan sammanfattas i det följande. En viktig insikt av resultatet är att färre än hälften av kostekonomerna som har anställningar är chefer. Dock finns chefstjänster både inom offentlig och privat måltidsverksamhet varför MHM bör bredda engagemanget mer mot den privata måltidssektorns arbetsmarknad. Andra tjänster än chefstjänster för kostekonomer är livsmedelsinspektör, produktutvecklare respektive lärare. Dessa tre yrken kräver akademisk utbildning. Sådan finns på andra håll i Sverige, varför det inte är lönsamt för MHM att bredda utbildningen på dessa områden. Att låta studenterna fritt kombinera sin utbildning på MHM inom området måltidsservice kräver nytänkande och erbjudande om kompletterande utbildningar för dem som inte får/tar eller önska ta chefsuppdrag. En stor grupp kostekonomer har tjänst som arbetsledare på nivåer som inte kräver akademisk utbildning. För den typen av tjänst passar yrkeshögskola bättre, om avsikten är att stanna på den nivån. Om avsikten däremot är att förkovra sig i praktisk matlagning och servering för att senare söka cheftjänst är det för närvarande den väg som samhället anvisar, eftersom det är fritt att söka sig till kostekonomutbildningen utan tidigare erfarenhet av matlagning. Resultatet pekar på en genusrelaterad fråga, då så stort antal kostekonomer accepterar att inordna sig under den nivå de är akademiskt utbildade för. Frågan behöver bearbetas vidare och kräver separat undersökning, eftersom det fortfarande förekommer genusuppdelad arbetsmarknad. Att inge hopp i kostekonomerna att det finns anställningar att få verkar vara en viktig aspekt som kommer fram i undersökningen eftersom det råder pessimism bland kostekonomerna angående arbetsmarknaden, trots att tre fjärdedelar har anställning. Hälften av kostekonomerna i undersökning skulle ha påbörjat kostekonomutbildning vid undersökningstillfället i ljuset av nuvarande erfarenhet. Drygt en tredjedel skulle inte ha gjort det. Kostekonomerna bedömer att de får använda färdigheterna självständigt lösa problem, planera verksamhet och tillämpa kunskaper från sitt huvudämne. Dessa färdigheter rangordnas annorlunda i träning genom kostekonomutbildningen och det är framförallt att organisera grupper 19

20 Utvärdering av utbildningsprogram, MHM, 2007 samt kommunicera på engelska som skulle kunna förbättras vid MHM. Negativt bedömdes att upptäcka och analysera miljörelaterade problem både i yrkeslivet och under utbildningen. Eftersom det är MHM:s egen profil bör arbetet med den frågan intensifieras. En tydlig lärdom av resultatet är att MHM kan förbättra utbildningen med avseende på färdigheterna argumentera och övertyga vilket kostekonomerna värderar högt i sitt arbetsinnehåll. Likaså kan MHM förbättra kostekonomernas färdigheter i att handleda/instruera/utbilda, då det är något som förekommer i deras arbetsinnehåll. MHM kan förbättra kostekonomernas kunskaper vad gäller möjligheter att söka till forskarutbildning, då endast en tredjedel har haft planer på att söka sådan utbildning. Kostekonomerna i undersökning värderar högst den färdighetsträning de fick i att tänka kritiskt, göra skriftliga och muntliga presentationer samt att söka och värdera information. MHM kan med andra ord känna trygghet i att den undervisningen når fram till kostekonomerna. Likaså värderas utbildning i relation till arbetsliv högst vad gäller vetenskapligt tänkande, personlig stimulans respektive teoretiskt innehåll och allmänbildning. Att praktiska färdigheter, kreativitet och yrkesrelevans i utbildningen värderas lägre, men inte alls helt negativt är en kunskap för MHM att ta till sig av. Vad kan göras här? Sluttankar Lärdomar för MHM från undersökningen om kostekonomers värdering av utbildningen i relation till arbetslivet år 2005 handlar om att Stärka MHM:s självförtroende rörande de positiva värderingar kostekonomerna gör av utbildningen och att marknadsföra vad MHM är bra på för kostekonomer, nämligen att verka för att studenterna kan tänka kritiskt, söka och värdera information, tillämpa kunskaper från huvudämnet och göra skriftliga och muntliga presentationer. Kostekonomerna bedömer också positivt att få lära sig att självständigt lösa problem, analysera problem, planera verksamhet och förklara för icke-specialister. Därutöver värderas utbildningen högt i relation till arbetslivet när det gäller vetenskapligt tänkande, personlig stimulans och utveckling, teoretiskt innehåll och allmänbildning. Förändra kostekonomernas pessimistiska syn på arbetslivet till mer positiv uppfattning. Förbättra färdigheter som att argumentera och övertyga, handleda/instruera/utbilda samt på nytt sätt hantera praktiska färdigheter, kreativitet och yrkesrelevans. 20

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen Rapport 2012:1 R Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen en uppföljning av nybörjarna på forskarnivå läsåren 1999/2000 och 2000/01 www.hsv.se Rapport 2012:1 R Orsaker till

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Rapport 2009:7 R Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola Anna Frost & Gunvor Erlingsson TITEL FÖRFATTARE Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

På väg mot det goda arbetet

På väg mot det goda arbetet Att förena arbete och familj På väg mot det goda arbetet Om akademikers arbetsvillkor Gunnela Westlander (red.) Medförfattare: Gunnar Aronsson Eva Bejerot Bernarda Cocke Annika Härenstam Annika Lantz Anneli

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anders Lundström Anna Kremel FSF 2009:2 Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anna Kremel Anders Lundström Forum för småföretagsforskning

Läs mer

Tid för studier. En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar. Ulf P. Lundgren. Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R

Tid för studier. En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar. Ulf P. Lundgren. Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R Tid för studier En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar Ulf P. Lundgren Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R Tid för studier En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar Högskoleverket 2001 Högskoleverket

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

naturvetare examinerade läsåret 2010/11 Akademisk utbildning en språngbräda för karriären

naturvetare examinerade läsåret 2010/11 Akademisk utbildning en språngbräda för karriären Naturvetarnas undersökning bland naturvetare examinerade läsåret 00/ Akademisk utbildning en språngbräda för karriären Naturvetarna Tryck: januari 0 Rapportförfattare: Marita Teräs & Elisabeth Möller.

Läs mer

Alumnistudie. Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 2009:9. Vad gör idrottslärarstudenterna när de avslutat sina

Alumnistudie. Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 2009:9. Vad gör idrottslärarstudenterna när de avslutat sina Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 2009:9 Alumnistudie Vad gör idrottslärarstudenterna när de avslutat sina studier vid GIH? Béatrice Gangnebien GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Sofie Andersson NATURVETARNA 2012-09-01 Innehåll Varför en rapport om forskarrörlighet?... 2 En undersökning om erfarenheter och

Läs mer

EN UTMÄRKT MÖJLIGHET ATT BYTA KARRIÄR

EN UTMÄRKT MÖJLIGHET ATT BYTA KARRIÄR EN UTMÄRKT MÖJLIGHET ATT BYTA KARRIÄR NT-SVUX-satsningen vad blev det av den? En uppföljningsstudie Högskoleverket 1998 1 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-453 70 00

Läs mer

WALDORFELEVER I HÖGRE UTBILDNING EN UPPFÖLJNINGSSTUDIE. Bo Dahlin Cathrine Andersson Elisabet Langmann. Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 1

WALDORFELEVER I HÖGRE UTBILDNING EN UPPFÖLJNINGSSTUDIE. Bo Dahlin Cathrine Andersson Elisabet Langmann. Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 1 WALDORFELEVER I HÖGRE UTBILDNING EN UPPFÖLJNINGSSTUDIE Bo Dahlin Cathrine Andersson Elisabet Langmann Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 1 Karlstads universitet Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas krav? En analys utifrån tio företag

Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas krav? En analys utifrån tio företag MÄLARDALENS HÖGSKOLA Västerås 2009-06-02 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Magisteruppsats i ekonomistyrning (EFO019) Vårterminen 2009 Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer