White Arkitekter AB genom arkitekter SAR Mats Karlsson och Bo Jansson har anlitats som konsult för vissa delar av arbetet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "White Arkitekter AB genom arkitekter SAR Mats Karlsson och Bo Jansson har anlitats som konsult för vissa delar av arbetet."

Transkript

1

2

3 3 FÖRORD Turism och rekreation är en sektor som vuxit snabbt i landet som helhet. Turistnäringen måste framgent tillmätas större betydelse. Länet har goda utvecklingsmöjligheter och dess sevärdheter, natur samt tillgångar och möjligheter till aktivt friluftsliv bör utvecklas och tas tillvara. I länsplaneringsrapporterna har behovet av en samordnad planering inom sektorn turism och rekreation framhållits. Det är väsentligt att länsplaneringen görs mer konkret och åtgärdsinriktad samt att den samordnas med den fysiska riksplaneringen. Länsstyrelsen har därför tagit initiativ till en utredning i syfte att snabbt åstadkomma en sammanställning av aktuella kunskaper samt att redovisa de allmänna förutsättningarna och konkreta objekt för turism i länet. I detta arbete ingår att göra en översiktlig bedömning av länets resurser och möjligheter till en framtida utveckling av turistsektorn. Utredningen kan ses som ett första steg i arbetet med en utvecklingsplanering för turism och rekreation i Skaraborgs län. Utredningen har letts av en ledningsgrupp med följande sammansättning: Länsrådet G. Norling (ordf.), Länsarkitekten H. Ridal, Naturvårdsdirektören P. Wramner. Planeringsdirektören B. Berglund, Byråchefen B. Broberg, Länsantikvarien S A Hallbäck samt Turistdirektören G. Vogel-Rödin. White Arkitekter AB genom arkitekter SAR Mats Karlsson och Bo Jansson har anlitats som konsult för vissa delar av arbetet. Rapporten bör uppfattas som ett inlägg i en angelägen diskussion om hur turismen skall kunna utvecklas som näring och för att belysa vilka åtgärder som är angelägna att vidtaga för att rekreationssektorn skall kunna utvecklas. Rapporten bör också kunna fungera som en informationskälla och kanske också inspirationskälla. För att utveckla turismen i länet behövs en samverkan mellan berörda kommuner, länsstyrelsen, landstinget, Västergötlands Turisttrafikförening och övriga berörda organ

4 5 INNEHÅLL 1. BAKGRUND 7 2. TURISMENS ORGANISATION TURISMEN SOM NÄRINGSGREN EKONOMISKA STÖDFORMER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TURISM I LÄNET OMRÅDEN AV SÄRSKILT INTRESSE FÖR TURISM OCH REKREATION FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 129

5 7 1. BAKGRUND 1.1 RIKSDAGSBESLUTET 1975 OM TURISM- OCH REKREATIONSPOLITIKEN 1.2 TURISMENS BETYDELSE FÖR SKARABORGS LÄN 1.3 SYFTET MED DENNA UTREDNING

6 8 1.1 RIKSDAGSBESLUTET 1975 OM TURISM- OCH REKREA- POLITIKEN Riksdagens beslut med anledning av propositionerna 1975:46 och 1975:47 har lagt grunden för en turism- och rekreationspolitik som innebär att alla människor skall ges ökade möjligheter till rekreation och avkoppling genom friluftsliv samt natur- och kulturupplevelser under sina längre ledigheter. I propositionerna föreslogs bland annat, att den framtida utbyggnaden för turism och rekreation borde ske genom samordnade åtgärder och bl.a. i områden särskilt lämpade härför, s.k. primära rekreationsområden. Genom den slutliga riksagsbehandlingen fattades beslut om 25 sådana områden, varav ett är Tiveden med Göta kanal i Skaraborgs och Örebro län. Se figur. 1:1. På det organisatoriska området innebar beslutet bland annat inrättande av Sveriges Turistråd, med uppgift att planera, samordna och genomföra åtgärder för att främja marknadsföring av turism i Sverige och rekreationsberedningen, med uppgift att samordna statens insatser för turism och rekreation. Rekreationsberedningen har nyligen avgivit ett betänkande, "Statliga insatser för turism och rekreation, DsJo 1978:2", som, förutom en sammanfattning av dagens situation inom turist- och rekreationssektorn, även innehåller en rad förslag till konkreta åtgärder. Beredningen framhåller bland annat att turismen är en viktig näringsgren och föreslår att översiktliga utvecklingsprogram utarbetas för viktigare rekreationsområden. Vidare bör nämnas den under 1978 tillsatta utredningen om fritidsboendets framtida utveckling. I direktiven till utredningen nämns bland annat uthyrningsverksamhet i anslutning till jordbruket. 1.2 TURISMENS BETYDELSE FÖR SKARABORGS LÄN Länsstyrelsen i Skaraborgs län har i sin rapport till kommunerna och landstinget om planeringsfrågor av regionalpolitisk betydelse (Planeringsrapport 1977) gjort följande uttalande: "Turismen är en svagt utvecklad sektor i länets näringsliv. Med sin leende natur och sina många kulturhistoriska minnesmärken borde den skaraborgska bygden kunna locka flera besökare. För närvarande förekommer ingen länsomfattande planering för att utveckla turismen. Länsstyrelsen, landsting och kommuner bör

7 9

8 10 snarast skapa resurser för att gemensamt genomföra en sådan planering för att kunna bedöma behovet av nya anläggningar eller utbyggnad av befintliga. En sådan aktivitet är ägnad att ge Västergötlands turisttrafikförening förstärkt underlag för sin marknadsföring. Möjligheterna att utveckla Tiveden som primärt rekreationsområde måste tas tillvara". I planeringsrapport 1978 understryks ytterligare turistnäringens betydelse ur regionalpolitisk och nationalekonomisk synpunkt. I "Planeringsläget i de primära rekreationsområdena", supplement till rekreationsberedningens betänkande, görs en jämförelse mellan de 25 områdena med avseende på befolkningsunderlag och tillgänglighet, figur 1.2. Folkmängdsuppgifterna avser endast Sveriges befolkning. Som framgår av figuren har Tiveden det största befolkningsunderlaget inom 5 tim restid av samtliga de primära rekreationsområdena. Tivedens centrala läge visar även på att hela Skaraborgs län är centralt beläget i Sverige, och, genom närheten till Göteborg och Malmö, även är beläget på lagom bilreseavstånd från de stora färjorna till Danmark och kontinenten. Länsstyrelsen framhåller i sitt yttrande över rekreationsberedningens betänkande att Tiveden, sedan planerade åtgärder genomförts, bör kunna utgöra ett reellt alternativ till en vistelse på t.ex. Gotland eller i Norra Bohuslän, två områden som i dag slits hårt genom de stora turistströmmarna. I stället för att utrustas för att ta emot ännu fler människor borde alternativ till dem kunna erbjudas så att dessa utsatta områden kan konsolideras och anordnas för att på ett bättre sätt ta emot en oförändrad turistström. Ett sådant alternativ är Tiveden. 1.3 SYFTET MED DENNA UTREDNING Många de statliga intentionerna måste tolkas oh förverkligas på det kommunala planet. Planering för turism och bedömningarna av turismen som näringsgren kan oftast inte ske i varje kommun för sig. Länsstyrelsen har därvid i samverkan med landstinget och övriga regionala organisationer en viktig uppgift som faktamedlare och samordningsorgan. Mycket material finns redan samlat ibland annat naturvårdsenhetens inventeringar och riksplanematerialet. Det utredningsmaterial, som här redovisas, syftar främst till att genom utdrag ur rekreationsberedningens betänkande och andra statliga utredningar redovisa och tolka statsmakternas intentioner inom området, särskilt beträffande sådant som har intresse för Skaraborgs län, och, där så är möjligt, översätta riksprognoser till länsprognoser. (kap 2-4). att ge en samlad bild av länets förutsättningar för turism och rekreation genom en sammanställning av befintligt material (kap 5) samt

9 11

10 12 att ge underlag för och stimulera till vidare åtgärder på lokal och regional nivå (kap 6-7). De vidare åtgärderna kan bland annat bestå i upprättande av utvecklingsprogram för de områden i länet som är av särskilt intresse för turism och rekreation.

11 13 2. TURISMENS ORGANISATION 2.1 CENTRAL NIVÅ 2.2 REGIONAL NIVÅ 2.3 KOMMUNAL NIVÅ

12 CENTRAL NIVÅ Den centrala förvaltningsmyndigheten för friluftsliv är statens naturvårdsverk. Frågor rörande marknadsföring behandlas av Sveriges turistråd, som där har omfattande uppgifter vad gäller utveckling, utbildning, samordning och distribution av utbudet m.m. Beredningen för turism och rekreation har främst till uppgift att samordna de statliga insatserna på området. Den har därvid särskilt ansvar för att följa utvecklingen i de primära rekreationsområdena och andra större områden av betydelse för turism och rekreation. Bland övriga centrala myndigheter och organ, utöver de ovan nämnda, som genom sin verksamhet har beröringspunkter med turism och rekreation, bör nämnas: arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) statens planverk riksantikvarieämbetet lantbruksstyrelsen skogsstyrelsen fiskeristyrelsen riksidrottsförbundet sjöfartsverket och sjösäkerhetsrådet STF, Reso, Friluftsfrämjandet, m.fl. frivilliga organisationer 2.2 REGIONAL NIVÅ Länsstyrelserna har på det regionala planet ansvar för länsplaneringen och den fysiska riksplaneringen och handlägger bland annat ärenden rörande bebyggelseplanering, naturvård, rörligt friluftsliv, kulturminnesvård och regionalpolitiskt stöd till turistanläggningar. Länsstyrelserna har i sin verksamhet alltmera uppmärksammat frågor om turism och rekreation. Landstingen är främst engagerade i den i regionala turismen genom att de lämnar ekonomiskt stöd till regionala turistorganisationerna och i några fall står som huvudman för länets turistorganisation. I flera fall har särskilda stiftelser för rekreationslivet tillkommit. Landstingens engagemang inom turism och rekreation baseras främst på intresset att stödja länets näringsliv och därmed den ekonomiska utvecklingen i länet intresset att utjämna standard och kostnader mellan länets kommuner i fråga om rekreation. intresset som sjukvårdshuvudman att det skapas anläggningar för friskvård.

13 15 I tolv län svarar ett regionalt turisttrafikförbund för den regionala verksamheten. Västergötlands turisttrafikförening omfattar landskapet Västergötland utom Göteborg och har kommunerna i Skaraborgs och södra i Älvsborgs län samt de två landstingen och enskilda som medlemmar. Styrelsen består av representanter utsedda av landstingen och kommunförbundets länsavdelningar samt länsstyrelserna i Skaraborgs och Älvsborgs län. För närvarande pågår en utredning inom landstinget och kommunförbundets länsavdelning angående den fortsatta organisationen av turistverksamheten i länet. Från och med 1 september 1978 kommer ett av Sveriges Turistråd och turistorganisationerna i Dalsland, Värmland, Västergötland och Västkusten, samt ett rederikonsortium, att gemensamt driva ett marknadsförings- och bokningsföretag, Sverige Resor Väst, som får till uppgift att boka och marknadsföra regionens konkreta produkter, i första hand stugor. Genom detta åstadkommes en enklare distribution till konsumenten, som istället för att ringa till 10 olika bokningscentraler nu istället kan vända sig till ett ställe. Dessutom räknar man med att genom samarbetet åstadkomma en slagkraftigare marknadsföring. 2.3 KOMMUNAL NIVÅ Landets kommuner spelar idag en avgörande roll vid tillkomsten av semesteroch rekreationsmöjligheter för allmänheten. En stor andel av de turist- och rekreationsanläggningar som numera tillkommer är kommunalt ägda eller båda kommunalt ägda och drivna. Kommunernas engagemang motiveras främst av att - tillkomsten av nya anläggningar ger rekreationsmöjligheter för den egna befolkningen - en utökad turism kan ge flera sysselsättningstillfällen, bättre underlag för service och ökade indirekta intäkter till såväl näringslivet som till den kommunala ekonomin. Turistfrågorna handläggs som regel av kommunens fritidsnämnd, i något fall av särskild turistnämnd.

14 16

15 17 3. TURISMEN SOM NÄRINGSGREN 3.1 FRITIDSVANOR OCH ÖNSKEMÅL 3.2 TURISMENS OMFATTNING I DAG 3.3 TURISMENS UTVECKLINGSMÖJLIGHETER I SVERIGE 3.4 TURISMENS UTVECKLINGSMÖJLIGHETER I LÄNET 3.5 MARKNADSBEDÖMNING 3.6 GLESBYGDSTURISM 3.7 TURISMENS SAMHÄLLSEKONOMISKA BE- TYDELSE 3.8 TURISMENS BETYDELSE SOM NÄRINGS- GREN FÖR LÄNET

16 FRITIDSVANOR OCH ÖNSKEMÅL Undersökningar som gjorts under och 1970-talen ger en god allmän bild av svenska folkets semestervanor och önskemål. Följande utgör en mycket kort sammanställning av några intressanta undersökningsresultat. För mera information hänvisas till rekreationsberedningens betänkande eller respektive utredning års fritidsutredning visade att en mycket stor del av fritiden ägnades åt "hemaktiviteter", t.ex. att se på TV eller läsa. Låginkomstutredningen (1967) visade att i socialgrupp III hade 72 % ej haft någon stugvistelse under % av befolkningen gjorde inte någon semesterresa alls. 40 % av den vuxna befolkningen hade varken bil, båt eller fritidshus. Svenska Turisttrafikförbundet (1969, 1971) visade att den svenska inkvarteringskapaciteten för semestrande var maximalt utnyttjad under de perioder det stora flertalet svenskar hade semester. Kommittén för planering av turistanläggningar och friluftsområden (1970) anger att utöver de 13 % som uppgav att de inte alls haft semester uppgav dessutom 13 % att de visserligen haft semesterledighet, men att det inte varit möjligt för dem att lämna bostaden. Endast var femte semesterfirare valde någon form av kommersiell boendeanläggning. Naturvårdsverket (1973) konstaterade att innehav av bil framstår som väsentlig tillgång vid utövande av friluftsliv. Kollektiva färdsätt användes sällan. På uppdrag av bostadsdepartementet har två kunskapsöversikter med anknytning till fritidsboendet utarbetats. Sektionen för lantmäteri vid KTH ger i den ena av dessa rapporter - Fritidsboendet i Sverige, publicerad 1976,- en bred sammanställning av befintligt forsknings- och utredningsmaterial m.m. rörande fritidsboendet, diskuterar olika problem med dagens fritidsboende och redovisar förslag till forsknings- och utredningsuppgifter. I den andra rapporten - Fritidsboendevanor, publicerad ger Nordiska museét en översikt över befintligt forsknings- och utredningsmaterial beträffande vissa sociala och kulturhistoriska aspekter på fritidsboendet. Statistiska centralbyrån (SCB) genomför på uppdrag av riksdagen fr.o.m. hösten 1974 löpande årliga undersökningar av levnadsförhållandena i Sverige (ULF). Komponenten fritid har ingått i etapp 2 som inleddes De första resultaten kommer att publiceras hösten 1978.

17 19 Rekreationsberedningen föreslår i sitt betänkande en kartläggning och analys av människors vanor och önskemål beträffande fritiden och de hinder som finns för att tillgodose dessa önskemål. 3.2 TURISMENS OMFATTNING I DAG Antalet semesterdygn torde, enligt Turistrådets och rekreationsberedningens antaganden, uppgå till ca 250 milj. dygn om året. Lediga dygn utanför semesterperioden är dels veckoslut, dels extra lediga dagar på helger, totalt drygt 100 dygn per individ och år, vilket på befolkningen innebär drygt 800 milj. dygn. Den registrerade inkvarteringskapaciteten d.v.s. på hotell, stugbyar, vandrarhem och auktoriserade campingplatser uppskattas till bäddar. Antalet turistdygn på kommersiellt inriktade anläggningar, d.v.s. inklusive icke auktoriserade campingplatser, uppgick år 1976 till 12,1 milj. Antalet semesterdygn utanför de kommersiella anläggningarna, d.v.s. hyra av privata stugor, lägenheter och rum, läger, barnkolonier o.dyl., camping utanför campingplatser samt fritidsbåtar uppskattas till totalt 14 milj. dygn. Det totala utlandsresandet inklusive semesterresandet till de nordiska länderna uppgick till ca 2,5 milj. resor år Med en genomsnittlig vistelsetid uppskattad till 10 dygn tillbringade svenskarna ungefär 20 milj. dygn på utländska semestermål. Till detta kommer boende i eget fritidshus hos släkt och vänner samt semester i egen bostad. Rekreationsberedningen gör i sin rapport "Statliga insatser för turism och rekreation", DsJo 1978:2, en sammanställning av antalet semesterdygn 1976, fördelade på olika boendeformer, vilken redovisas i följande tabell.

18 20 Tabell 3:1 Semesterdygn fördelade på olika boendeformer (1976). Milj. sem. dygn % av totala antalet Delsumma Totalt sem. dygn per boendeform I eget fritidshus 36 15,1 Hos släkt och vänner 30 12,2 Utlandsresande 20 8,1 Kommersiella boendeformer i Sverige: Hotell 2,0 0,8 Stugbyar 1,8 0,7 Vandrarhem 0,5 0,2 Auktoriserad camping 6,5 2,7 Icke auktoriserade camp. platser 1,3 12 0,5 4,9 Andra övernattningar i Sverige: Hyra av stuga, lägenh. m.m. 8,0 3,3 Läger, barnkolonier 2,0 0,8 Camping utanför campingplats 2,0 0,8 Fritidsbåtar m.m. 2,0 14 0,8 5,7 Totalt antal semesterdygn varav totalt utanför bostaden ,0 resp. semester i egen bostad ,0

19 TURISMENS UTVECKLINGSMÖJLJGHETER I SVERVGE För att kunna förutse förändringar av den svenska turismen under den närmaste tjugofemårsperioden har Sveriges Turisråd konstruerat en modell till Perspektivplan i vilken det avses bli möjligt att studera effekterna av de åtgärder som sätts in för att vidareutveckla den svenska turismen. Semestertidens utveckling fram till år 2000 kommer att kännetecknas av bl.a. följande: 1) Genom sänkt pensionsålder från 67 till 65 år samt införandet av mjuk övergång till pensionering vid 60 års ålder uppstår en mycket stor ökning av arbetsfria dygn, av vilka de flesta givetvis inte bör uppfattas som semesterdygn. 2) En femte semestervecka har införts fr.o.m. 1978, samtidigt som rätt till semester förbättras för vissa eftersatta grupper. Reformen berör genom familjesamband etc. 2,4 milj. människor. I beräkningarna avseende utvecklingen fram till år 2000 har antagit en ökning av antalet semesterdygn från ca 30 till ca 40 dygn. Det måste emellertid konstateras att mönstret för hur den 5:e semesterveckan kommer att förläggas och utnyttjas fortfarande är något oklar. 3) En fortsatt tendens till uppdelning av semestern i flera perioder. Tre huvudscenarier har utvecklats. Det ena (I) bygger på förutsättningen att kapaciteten på de svenska boendeanläggningarna utvecklas i samma takt som hittills, d.v.s. camping ökar med bäddar per år, stugbyar med 250 bäddar och antalet hotellbäddar med 500. Fritidshusen ökar med enheter per år. Besöken hos släkt och vänner ökar något. Utlandsresandet fortsätter att öka med 5 % per år. Det andra huvudscenariot (II) bygger på samma grundförutsättningar som i scenario I, med undantag för tillväxten av stugbyar. I detta scenario förutsättes en årlig tillväxt av bäddar i stugbyar. Det tredje huvudscenariot (III) bygger på samma grundförutsättningar som i scenario II. I detta scenario förutsättes att korttidsuthyrningen av fritidshus ökar från f.n. 5 % av beståndet till 1.0 %. Beredningens kommentarer till scenarierna Av scenarierna framgår att nuvarande utvecklingstendenser vad avser fördelningen av semesterdygnen mellan olika boendeformer kan inge vissa farhågor. Om man antar att de ca 100 milj. semesterdygn som tillkommer under perioden fram till år 2000 fördelas som nu, d.v.s. 54 % i bostaden och 46 % utanför bostaden, har man redan utnyttjat en stor del av den tillväxt som scenarierna beskrivit.

20 22 Om man inte åstadkommer ett effektivt utnyttjande av befintlig och tillkommande kapacitet i kollektiva turistanläggningar genom en avancerad produktutveckling och marknadsföring, blir konsekvensen att en ökad efterfrågan på fritidshus alt. utlandsresor blir alternativet till att stanna i bostaden under semestern. Ur rekreationspolitisk synvinkel måste en sådan utveckling betraktas som oacceptabel. 3.4 TURISMENS UTVECKLINGSMÖJLJGHETER I LÄNET INLEDNING I detta avsnitt redovisas ett försök att i grova drag uppskatta turismens utvecklingsmöjligheter i Skaraborgs län. Metoderna för denna typ av beräkningar är fortfarande under utveckling och underlagsmaterialet är delvis bristfälligt. Det har trots detta ansetts angeläget att konstruera räkneexempel för att belysa olika utvecklingsalternativ. Beräkningsmetoden är i grunden densamma som i rekreationsberedningens betänkande. Det bör emellertid observeras att beredningen vill ha svar på frågan: "Kan målen i riksdagsbeslutet uppfyllas, d.v.s. kan man i högre grad än idag bereda större delen av befolkningen en tillfredsställande rekreation? " Beräkningarna utgår därför i första hand från Sveriges befolknings rekreationsbehov och strängt taget inte från Sveriges möjligheter att exempelvis ta emot en större turistström från utlandet. Syftet med denna rapport är ju inte att utreda Skaraborgarnas möjligheter att få en tillfredsställande rekreation (vilket i och för sig är en viktig fråga) utan att utreda Skaraborgs läns möjligheter och resurser att ta emot en utökad turism inom länet. Detta annorlunda synsätt medför även vissa skillnader i beräkningsmetodiken. Skaraborgs läns förutsättningar för turism, som mera i detalj redovisas i kapitel 5, kan i allmänna ordalag sammanfattas på följande sätt: - det centrala läget i Sverige samt närheten till Göteborg och därmed till kontinenten gör länet attraktivt för en utveckling av turismen - det faktum att västkusten och andra kustområden idag är hårt utnyttjade för turism och rörligt friluftsliv kommer med stor sannolikhet att medföra ett ökat intresse för Skaraborgs län som turistlän - länets resurser för turism, såväl vad gäller sevärdheter och aktiviteter (kuster vid Sveriges två största insjöar, platåbergen och skogsmarken) är till stor del outnyttjade. Med resurser menas här även länets möjligheter till en säsongsförlängning och en utökad vinterturism.

21 23 KAPACITETEN HOS OCH UTNYTTJANDET AV BEFINTLIGA AN- LÄGGNINGAR IDAG Beskrivningen av dagsläget avser som regel år 1916 eller år Folkmängden i Skaraborgs län uppgick vid årsskiftet 1977/1978 till personer, vilket motsvarar 3,21 % av rikets befolkning. Detta används här som jämförelsetal, även om andra grunder för jämförelse i vissa fall kunde vara mera relevanta. Antalet bäddar i stadshotell, motorhotell och turisthotell i Skaraborgs län uppgick i juli 1977 till enligt SCB:s statistik. Enligt beredningens bedömning motsvaras bäddar av 2,0 milj. svenska turistdygn, d.v.s. 19,2 turistdygn/plats. För Skaraborgs län motsvarar detta ca turistdygn. Antalet bäddar i stugbyar i Skaraborg uppgår till 265. Under 1977 uppgick det sammanlagda antalet gästnätter (semesterdygn) i de båda byarna (Källebacken och Hökensås) till ca I länet finns 8 vandrarhem med 360 bäddar. Antalet semesterdygn kan uppskattas till ca Enligt statistik från SCR uppgick antalet gästnätter på auktoriserade campingplatser till i Skaraborgs län år 1977, vilket inom parentes tyder på en högre beläggningsgrad på de ca bäddplatserna, fördelade på 11 anläggningar, än i riket i övrigt. Beredningen uppskattar antalet semesterdygn på icke auktoriserade campingplatser till en femtedel av antalet semesterdygn på de auktoriserade campingplatserna, d.v.s. ca dygn. Totalt innebär detta ca semesterdygn på kommersiellt inriktade anläggningar, vilket motsvarar 2,3 % av det totala antalet dygn på motsvarande anläggningar i Sverige. Beträffande antalet semesterdygn utanför de kommersiella anläggningarna, görs här en mycket grov uppskattning. Antalet dygn i Skaraborgs län antas utgöra 3,21 % av antalet dygn i riket, vilket ger: Hyra av privata stugor, lägenheter och rum Läger, barnkolonier o.dyl Camping utanför campingplatser Fritidsbåtar Totalt

22 24 Tabell 3.2 Rums och bäddbeläggning i Skaraborgs län under maj - sept 1977 samt okt april 1978 STADSHOTELL MOTORHOTELL TURISTHOTELL Procentuell beläggning: Rum Bäddar Rum Bäddar Rum Bäddar maj-sept okt april Disponibel kapacitet: juli april STUGBYAR VANDRARHEM Rum Bäddar Bäddar Procentuell beläggning: maj-sept okt april Disponibel kapacitet: juli April

23 25 Tabell 3.3 Utnyttjande av den tillgängliga bäddkapaciteten under maj 1977 april 1978 Förklaring:

24 26 Tabell 3.4 Utnyttjande av den tillgängliga bäddkapaciteten under maj 1977 april 1978 Förklaring:

25 27 FÖRSÖK TILL FRAMTIDSBEDÖMNING Följande fyra utvecklingsalternativ för perioden har bedömts vara av intresse. A. Kapaciteten på boendeanläggningarna utvecklas proportionellt mot utvecklingen i riket enligt beredningens och Turistrådets bedömningar enligt scenario I, d.v.s. i samma takt som hittills i riket. B. Samma som A, men med en utbyggnad av anläggningarna i Tiveden enligt Tivedsgruppens förslag. C. Samma som B, mer med en motsvarande utbyggnad även i de övriga tre av utredningen föreslagna intresseområdena (jfr. kap. 6). D. Samma som C, men med en starkt utökad glesbygdsturism och uthyrning av befintliga fritidshus m.m. Följande beskrivningar bör betraktas som räkneexempel baserade på den metod som använts i rekreationsberedningens betänkande. A. Enligt nuvarande utvecklingstendenser Antalet hotellbäddar antas öka med 15 om året efter ersättningsproduktionen. Den nuvarande låga beläggningen av hotellen beräkna öka med 0,4 procentenheter per år, d.v.s. procentenheter per femårsperiod. Antalet nya bäddar i stugbyar ökar med 10 om året och antalet bäddar på camping med a 300 per år. Ökningen inom de icke kommersiella boendeformer antas ske proportionellt mot beredingens antaganden för riket i sin helhet (alternativ A). (Tusental 1976 % 2000 % semesterdygn) riket länet länet riket länet länet Kommersilla boendeformer Hotell+vandrarhem , ,8 Stugbyar , ,0 Aukt. camping , ,0 Icke aukt. camping , ,0 Summa , ,3 Icke kommersiella , ,0 boendeformer , ,7 Totalt

26 28 Kommentar: Beräkningen ger i det närmaste en fördubbling av an talet semesterdygn i denna typ av anläggningar i länet såväl som i riket i sin helhet. Det innebär att Skaraborgs län fortfarande har en procentuell andel av antalet semesterdygn, som är lägre än dess andel av rikets befolkning. B. Med en utbyggnad i Tiveden enligt Tivedsgruppens förslag Tivedengruppen föreslår i generalplan för Tiveden att antalet bäddplatser i de tre basorterna Granvik, Tived och Olshammar ökar med totalt bäddplatser, varav 950 i stugbyar, 750 vid campingplatser och ett sjuttiotal i vandrarhem. Dessutom föreslås antalet enklare övernattningsmöjligheter (camping eller motsvarande) öka i aktivitetspunkterna med tillsammans ca 590 bäddplatser. Detta ger vid full utbyggnad av de föreslagna platserna följande totalbild med samma grundantaganden som tidigare: (Tusental 1976 % 2000 % semesterdygn) riket länet länet riket länet länet Kommersiella boendeformer Hotell+vandrarhem , ,0 Stugbyar , ,5 Aukt. camping , ,3 Icke aukt.camping , ,0 Summa , ,0 Icke kommersiella boendeformer , ,0 Totalt , ,0 Kommentar: Åtgärderna i Tiveden medför en ökning av antalet semesterdygn med ca år Även i detta fall har emellertid Skaraborgs län en procentuell andel av antalet semesterdygn, som är lägre än dess andel av rikets befolkning. Det bör observeras att delar av det föreslagna utbudet i Tiveden är beläget i Örebro län, men att man här, för att förenkla, har hänfört det hela till Skaraborgs län. C. Med motsvarande utbyggnad inom övriga områden av intresse för turism och rekreation Utredningen framhåller i kapitel 6 Kålland - Kinnekulle, Guldkroken Hökensås - Mullsjö och Billingen - Falbygden som områden av särskilt intresse för turism och rekreation.

27 29 Inget av dessa områden kan ensamt bli föremål för en utbyggnad av antalet bäddplatser av den omfattning som föreslås i Tiveden. Däremot bör en motsvarande utbyggnad i de tre områdena tillsammans utgöra ett realistiskt antagande: Det innebär således ca nya bäddplatser i stugbyar, en till två i vardera området, bäddplatser på camping, likaledes fördelade på en till två i vardera område, samt totalt ett sjuttiotal nya platser i vandrarhem. Detta innebär ett tillskott av ytterligare ca semesterdygn i kommersiella boendeformer år Totalt skall därmed antalet semesterdygn i länet öka till sammanlagt eller 3,3 % av det totala antalet semesterdygn i Sverige, varvid Skaraborg uppnår ett tal som motsvarar dess andel av befolkningen i Sverige. D. Med en starkt utökad glesbygdsturism och uthyrning av befintliga fritidshus m.m. Om vi antar att aktiva åtgärder, innebärande exempelvis en ökning av andelen korttidsuthyrda fritidshus från 1 % till 3 % och ett 100-tal nybyggda fritidshus i smärre grupper i anslutning till jordbruk skulle kunna medföra en ökning med ytterligare semesterdygn år 2000, skulle detta totalt ge ca semesterdygn, motsvarande 3,6 % av det totala antalet semesterdygn i Sverige. Sammanfattande kommentarer till försöket till framtidsbedömning Skaraborgs län har idag en mindre övernattningskapacitet och ett lägre antal semesterdygn än riket i övrigt i relation till folkmängden, vilket är anmärkningsvärt mot, bakgrund av länets goda förutsättningar för turism och rekreation. Genom utbyggnad i Tiveden enligt Tivedengruppens förslag förbättras situationen något, men först genom ett motsvarande tillskott inom de övriga områden som är av särskilt intresse börjar länet närma sig riksgenomsnittet. En utökad satsning av glesbygdsturism och uthyrning av fritidshus m.m. bör ge ett större tillskott i Skaraborgs län än i riket i övrigt. En satsning på ovan diskuterade åtgärder bör bedömas som önskvärd och fullt realistisk.

28 MARKNADSBEDÖMNNG Genom sin unika natur, idylliska städer, innanhaven Vänern och Vättern samt en av landets äldsta odlingsbygder med mängder av kulturminnesmärken har Skaraborgs län rika möjligheter att erbjuda fritidsmänniskan en stimulerande miljö. Var än en turist bor i Skaraborg har han nära bilreseavstånd till de flesta av länets attraktioner. Turistgeografiskt ligger länet mycket strategiskt. Inom ett reseavstånd av upp till 3 timmar finns drygt 2 milj. svenskar och inom ett reseavstånd av upp till 5 timmar drygt 5 milj. Skaraborgs län ligger även strategiskt i förhållande till kontinenten tack vare Kattegattrederierna, som har stor passagerar- och bilkapacitet och som satsar stora belopp i marknadsföring av för- och eftersäsong. Speciellt för dessa säsonger är rederierna intresserade av resmål, belägna inom en radie av ca 20 mil. Inom denna radie faller Skaraborgs län, som, om lämpliga marknadsanpassade boendeformer och arrangemang kan tillskapas, har alldeles speciella förutsättningar. Kapaciteten på färjorna i varje riktning är enligt följande: Danmark Pass./vecka Bilar/vecka Sessanlinjen Stena Line Europafärjan/Lion Ferry Kontinenten Tor Line ggr/vecka Tor Line Holland Sessanlinjen, Travemünde ggr/vecka Stena Line, Kiel dagl Rederierna har under högsäsong % beläggning, när det gäller passagerare; betydligt mer när det gäller bilar. Under lågsäsong behåller Sessanlinjen 90 % av sin kapacitet, medan Stena Line, behåller 75 %. På Tyskland, Holland och England har man samma kapacitet året om. Skaraborgs län har också en intensiv genomfartsturism av svenskar och utlänningar, dels beroende på färjetrafiken dels på Västkustens traditionella attraktionskraft.

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:56

Regeringens proposition 2004/05:56 Regeringens proposition 2004/05:56 En politik för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk turistnäring Prop. 2004/05:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 december

Läs mer

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16 1 Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun Remissupplaga 2015-06-16 2 Förslaget till Mark- och bostadsförsörjningsprogram har utarbetats av stadbyggnadsenheten. Arbetet inleddes med ett Bostadsseminarium

Läs mer

R-07-16. Turism och besöksnäring i Östhammars kommun. Slutförvaret i ett besöksperspektiv. Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB

R-07-16. Turism och besöksnäring i Östhammars kommun. Slutförvaret i ett besöksperspektiv. Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB R-07-16 Turism och besöksnäring i Östhammars kommun Slutförvaret i ett besöksperspektiv Michael Arthursson, Dag Boman Capire Consulting AB Mars 2007 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Starta, leva, växa. Solo- och mikroföretag. i gles- och landsbygder. September 2007 Regeringsuppdrag

Starta, leva, växa. Solo- och mikroföretag. i gles- och landsbygder. September 2007 Regeringsuppdrag Starta, leva, växa Solo- och mikroföretag i gles- och landsbygder September 2007 Regeringsuppdrag Förord Glesbygdsverket fick i regleringsbrevet för år 2007 i uppdrag att kartlägga solo- och mikroföretagens

Läs mer

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Ura 2002:9 ISSN 1401-0844 Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Rural Housing. Landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland. Sammanfattning

Rural Housing. Landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland. Sammanfattning Rural Housing Landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland Sammanfattning Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 010 447 44 00 Telefax 010

Läs mer

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008 + Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen 19 december 2008 Titel: Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen Utgiven av:

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Utveckla turistdestinationer

Utveckla turistdestinationer Magnus Bohlin och Jörgen Elbe (red) Utveckla turistdestinationer ett svenskt perspektiv Uppsala Publishing House provläsning utveckla turistdestinationer 1 Utveckla turistdestinationer 2007 Författarna

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag ESV 2003:21 Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt verksamhet Regeringsuppdrag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 REGERINGENS UPPDRAG...5 1.3 GENOMFÖRANDE...5

Läs mer

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet 2010:26 Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet MISSIV DATUM DIARIENR 2010-11-15 2010/105-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-03 IJ2010/1005/DISK Regeringen Integrations-

Läs mer

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Åke Dahlberg

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun 2005:14 Lånedatorsystemet Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun MISSIV DATUM DIARIENR 2005-06-10 2004/442-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-09-02 Fi2004/3940 Regeringen Finansdepartementet 103

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Rapport 2013:25 REGERINGSUPPDRAG. Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter

Rapport 2013:25 REGERINGSUPPDRAG. Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter Rapport 2013:25 REGERINGSUPPDRAG Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter Hinder och förutsättningar för bostadsproduktion på gruvorter Boverket oktober 2013 Titel: Hinder och förutsättningar

Läs mer

Båtlyften i Söderköping

Båtlyften i Söderköping Båtlyften i Söderköping De turistekonomiska effekterna av Båtlyften över Göta Kanal och förbifart E22 i Söderköping och närområdet. Utförd av Resurs AB på uppdrag av Regionförbundet Östsam augusti 2009

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer