TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2010"

Transkript

1 TRITONIA BILAGA 2 Direktinen TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2010 Innehåll År 2010 i Tritnia Biblitekets samlingstjänster Tryckta samlingar ch hur de använts E-resurser ch hur de använts Utbildning ch handledning Rådgivning ch handledning i anslutning till användningen av litteratur Utbildning i infrmatinskmpetens EduLabs utbildning ch stöd för undervisningen Förvaltningstjänster Eknmi Persnal Infrmatin, datateknik ch utrymmen Tritnias nätverk Lkala nätverk Natinellt samarbete Internatinellt samarbete Bilagr: Statistik Deltagande 1

2 TRITONIAS DIREKTION 2010 Medlemmar Ersättare Svenska handelshögsklan: prfessr Peter Björk, Hanken planerare Kristina Wallin Vasa yrkeshögskla: undervisningsdirektör Raijaliisa Laakknen, vicerdf. prefekt Elina Martin Vasa universitet: universitetslektr Minnie Kntkanen prfessr Tim Vekara universitetslektr Olli-Pekka Viinamäki prfessr Christph Parry studerande Viljami Wiirilinna studerande Outi Kukknen Yrkeshögsklan Nvia: prrektr Birgitta Frsström förvaltningschef Kjell Heir Åb Akademi: prfessr Helena Hurme, rdförande överbiblitekarie Pia Södergård Yrkeshögsklrnas studerande: studerande Jnne Eilimö, VAMOK studerande Marcus Ahlvik, Nvium Samhällskntakter/Vasa stad: bitr. stadsdirektör Kristina Stenman förvaltningsdirektör Veli-Matti Laitinen Tritnias persnal: infrmatiker Susanne Hlmlund (Hanken) bibliteksaman. Sari Seitamaa-Svenns (ÅA) Föredragande: Biblitekschef Vukk Palnen Sekreterare: Översättare-infrmatör Ann-Sfie Källund TRITONIAS LEDNINGSGRUPP Biblitekschef Vukk Palnen (VU) Servicechef Marita Ahla (VYH) Samlings- ch utbildningschef Christina Flemming (ÅA) Förvaltningschef Suvipäivi Pöytälaaks-Kistinen (VU) Biblitekarie Christian Nelsn (Nvia, persnalrepresentant), ersättare biblitekssekreterare Vesa Perkiömäki (VU) ÅRSBERÄTTELSENS SKRIBENTER: Vukk Palnen, Marita Ahla, Maria Byhlm, Christina Flemming, Susanne Hlmlund, Raija Löytölä, Suvipäivi Pöytälaaks-Kistinen, Sari Seitamaa-Svenns 2

3 År 2010 i Tritnia År 2010 var ett år av förändring. Tritnia blev nu ett vetenskapsbiblitek ch en stödenhet för undervisningen med fem högsklr sm ägare, när Vasa yrkeshögskla ch Yrkeshögsklan Nvia sammanslg sin bibliteksverksamhet med det Tritnia sm ägdes av Vasa universitet, Åb Akademi ch Svenska handelshögsklan. Tekniksamlingarna från yrkeshögsklebibliteken ch samlingarna från Vasa yrkeshögsklas scialbransch hade flyttats till Tritnia från andra sidan Wlffskavägen ch från grannkvarteret vid Wlffskavägen redan i nvember 2009, samtidigt sm tre samlingsdatabaser hade sammanslagits. Tritnia fick två nya verksamhetsställen, eftersm Vasa yrkeshögsklas bibliteksenhet för företagseknmi ch turism samt för hälsvårdsbranschen blev kvar på Rådhusgatan ch Nvias enhet för scial- ch hälsvård i fastigheten på Seriegatan. Den nya rganisatinen öppnades av högsklrnas ledning 7.1. Vi knstaterade då att namnet Tritnias början tri- hädanefter innebär tre uppgifter: Ett universitetsbiblitek, ett yrkeshögsklebiblitek ch en stödenhet för undervisningen. I enlighet med den nya universitetslagen övergick Tritnias tre mderuniversitet från ch med början av året från att vara statliga ämbetsverk till att vara ffentligrättsliga inrättningar. Såväl Vasa universitet sm Åb Akademi förnyade samtidigt sina rganisatiner. Vasa yrkeshögskla blev från ch med 2010 ett aktieblag, till vars ägare hör bl.a. Vasa universitet ch Hanken. Yrkeshögsklan Nvia bildades 2009, då flera svenskspråkiga yrkeshögsklr sammanslgs till Ab Yrkeshögsklan vid Åb Akademi. Tritnias rganisatin ch ledningsmdell förnyades: Hanken Åb Akademi Vasa universitet Vasa yrkeshögskla Yrkeshögsklan Nvia Ledningsgruppen Persnalmötet Direktinen Biblitekschefen Samhället: Vasa stad Yh-studerande Tritnias persnal Utbildnings- ch infrmatinsresurser Förvaltningstjänster När- ch webbtjänster 3

4 Det pedaggiska ch infrmatins- ch kmmunikatinstekniska stödet för utveckling av undervisningen, tid. lärcentret, samt biblitekets utbildningstjänster ch expertarbete i anslutning till samlingarna sammanslgs till utbildnings- ch infrmatinsresurserna. Till när- ch webbtjänsterna hör Tritnias närservice på Universitetsstranden, Rådhusgatan ch Seriegatan, infrmering m infrmatinsresurser via webbtjänster, speciellt via databasen Tria ch Nelliprtalerna, samt anskaffning ch katalgisering av ny litteratur. Under förvaltningen kncentrerades persnal- ch eknmiförvaltningen, infrmatin ch översättning, adb-tjänster samt utrymmes- ch expeditinsmästartjänster. Biblitekschefen ch de tre enheternas förmän samt persnalrepresentanten bildar Tritnias ledningsgrupp. Utvidgningen ch den nya rganisatinen erbjöd gda möjligheter att utveckla verksamheten. Tritnias webbsidr förnyades helt ch hållet. Infrmatinen till kunderna utvidgades till sciala medier i ch med att man började infrmera m aktuella ärenden ch händelser via Tritnias Facebksida på tre språk samt m e-resurser via Twitter på engelska. Från ch med hösten utvidgades öppettiderna så att verksamhetsstället på Universitetsstranden var öppet även mellan 9 ch 10, då utan persnlig service. Arbetsuppgifterna mrganiserades så att speciellt funktiner sm berörde Vasa universitets ch Vasa yrkeshögsklas e-resurser ch samlingar sammanslgs. Man hade även möjlighet att anställa gemensamma vikarier för persner sm arbetade deltid, men för lika högsklr. Vid Tritnias verksamhetsställe i Jakbstad började man förbereda sig för öppnandet av det gemensamma bibliteket år Målet är att sammanslå biblitekstjänsterna för Åb Akademis barnträdgårdslärarutbildning, Nvias utbildning inm musik ch bildknst samt Mellersta Österbttens yrkeshögsklas utbildning i Jakbstad till ett gemensamt biblitek. I Vasa har förslag uppgjrts för anslutning av biblitekstjänster till Medibthnia, det planerade centret för scial- ch hälsvårdsbranschen. Vid en granskning av yrkeshögsklrnas anslutning till Tritnias biblitekstjänster visar det sig att vlymen på många funktiner har ökat betydligt jämfört med Tritnias vlymer för Antalet band i samlingsdatabasen ökade med 37 prcent ch antalet titlar med 28 prcent. Antalet nya lån ökade med 78 prcent, förnyelserna med 40 prcent, sökningarna i samlingsdatabasen med 25 prcent, antalet undervisningstimmar för studerande med 50 prcent ch antalet deltagare i utbildning med 145 prcent. Tritnias kstnader ökade med ca 25 prcent. En viktig uppgift för persnalen från universiteten ch yrkeshögsklrna var att lära av varandra hur den egna högsklans rganisatin fungerar, hur man gjrt i det egna bibliteket, var man kunde ta i bruk nya verksamhetsfrmer ch avskaffa gamla. Intern utbildning ch rådplägning hölls för att kmma överens m gemensamma riktlinjer för att förenhetliga prcesser så långt sm möjligt. En sammanslagning är en lång prcess. År 2010 var ett år av anpassning ch mrganisering. I den kundenkät sm riktades till biblitekets kunder på våren fick det nya Tritnias funktiner dck gda vitsrd, i vissa fall till ch med mycket gda. 4

5 Biblitekets samlingstjänster Tritnias första år sm gemensamt för fem högsklr präglades av uppbyggnad av fungerande system, stabilisering av verksamheten ch etablering av Tritnia sm det gemensamma bibliteket ch lärcentret för alla fem. Året innebar en satsning på marknadsföring ch infrmatin särskilt riktad till Vasa yrkeshögskla ch Nvia. Denna prcess pågick hela 2010, ch var mycket påtaglig när många högsklespecifika servicefrmer prducerades. Synergieffekter eftersträvades vid mrganiseringen, vilket innebar att ämnesexpertisen rganiserades per samling ch att en persn kunde ansvara för flera högsklrs ämnesmråden. Det sm har varit möjligt att förenhetliga har förenhetligats. Tryckta samlingar ch hur de använts Samlingsarbetet i det sammanslagna bibliteket frtsatte med genmgång av litteratur ch med mklassificering under hela året. Samlingarna mfattade efter sammanslagningen band Tritnias samlingar hösten 2010 Tritnias tryckta samlingar ökade i ch med yrkeshögsklrnas ingång med ca 30 prcent. För att snabbt få igång ett smidigt samlingsarbete behövde arbetsprcesserna för anskaffning av tryckt litteratur ch e- resurser, för uppföljning av litteraturanvändningen ch för utvärdering ch avskrivning av litteratur definieras. Man beslöt att påbörja samlingsutvärderingen med den nyss sammanslagna tekniksamlingen. Med hjälp av medel från Vasa stads jubileumsfnd kunde man skaffa tryckt litteratur, såsm allmän litteratur från lika ämnesmråden, finsk- ch svenskspråkiga översättningar av grundläggande verk, klassiker samt material sm stöder språkundervisningen. Tyngdpunktsmråden var bl.a. förnybar energi samt flerspråkighet ch mångkulturalitet. Den sammanslagna databasen Tria förvirrade kunderna till en början under 2010, eftersm där nu ingick böcker från lika verksamhetsställen, samlingen vid Åb Akademi i Jakbstad samt sm en helt ny del - utanför Tritnia Yrkeshögsklan Nvias samling inm bildknst, frmgivning ch mediakultur i Nykarleby 5

6 samt Jakbstadsenhetens musiksamling. På grund av lika katalgiseringspraxis ch prgram frtsatte arbetet med sammanslagningen av yrkeshögsklrnas databaser (Ewa ch Syhlva) med Tria under hela 2010 innehållet i ca pster krrigerades ännu under Ökning av antalet band ch titlar i den tryckta samlingen Användningen av tryckta samlingar Band Titlar Nya lån Förnyelser Sökningar i Tria Minskningen i fjärrlåneservicen vid högsklebibliteken märktes ckså i Tritnia trts verksamhetens utvidgning. Den litteratur sm fjärrlånades utgjrdes till relativt str del av sådant nytt material sm anskaffats av yrkeshögsklrna, vilket framgick ur samkatalgen Linda, där de övriga yrkeshögsklebiblitekens samlingar tillsvidare inte ingår Fjärrlån ch kpir (st) Sända Mttagna E-resurser ch hur de använts E-tidskrifter, uppslagsverk ch databaser skaffades frtsättningsvis på basis av högsklevisa licenser. Tritnia svarade för anskaffningen av Vasa universitets ch Vasa yrkeshögsklas e-resurser ch för upprätthållandet av Nelliprtalerna för dessa högsklr samt för Yrkeshögsklan Nvia. Databaser sm anskaffats för Vasa universitets ch Vasa yrkeshögsklas bruk jämfördes ch fungerande alternativ eftersöktes. Hankens e-böcker finns redan i Hankens nätverk. För Åb Akademis behv i Vasa inköptes en liten mängd enskilda e-böcker, vilka är tillgängliga i Åb Akademis nätverk. Användningen av e-resurser vid Vasa universitet ch Vasa yrkeshögskla visade sig skilja sig åt väsentligt. Den mest använda databastypen vid båda var rdbksdatabaserna: Vid universitetet var sökningarna närmare 1,5 miljner till antalet, vid yrkeshögsklan ca Bibligrafiska databaser användes vid universitetet ca gånger ch vid yrkeshögsklan ca gånger. Vid yrkeshögsklan gjrdes mer än dubbelt så många sökningar i uppslagsverksdatabaser jämfört med universitetet (8.404 mt 3.748). Skillnaderna mellan Vasa yrkeshögskla ch Vasa universitet vad gäller de dkument sm hämtades var relativt stra såväl antalsmässigt sm typmässigt: 6

7 Vasa yrkeshögskla, hämtade dkument E-bksdatabaser Vasa universitet, hämtade dkument E-bksdatabaser Elektr. peridiska tidskr. Uppslagsverksdatabaser Uppslagsverksdatabaser Elektr. peridiska tidskr. Tillgänglig service utvecklades i samarbete med högsklrnas studiehandledare. Ett exempel var att lånetiden förlängdes för studerande med lässvårigheter, ett annat att man installerade talsyntesprgrammet ClarRead samt en planskanner i självstudieklassen Lingua vid verksamhetsstället på Universitetsstranden. Utbildning ch handledning Rådgivning ch handledning i anslutning till användningen av litteratur Infrmatinsservicen frtsatte på Universitetsstranden med persnlig infrmatinstjänstservice vid infdisken på tredje våningen, med nätbaserad service sm Bka handledning ch Fråga bibliteket. Vid enheterna på Rådhusgatan ch Seriegatan gavs infrmatinstjänstservice vid lånedisken. Antalet infrmatinstjänstuppdrag är lite svårt att uppskatta, eftersm en del av rådgivningen gavs i samband med utlåning, vilket innebär att den inte alltid registrerats. Under året försvårades infrmatinsservicen av att tillgången till högsklrnas e-material begränsades så att kunderna ch Tritnias persnal endast hade tillgång till den egna högsklans Nelliprtal samt den högskla vars datanät de lika bibliteksenheterna befinner sig i. Detta är en klar försämring från tidigare år då det var möjligt att använda alla ramrganisatiners Nellimaterial, ch förde med sig ändrade arbetsprcesser. Lösning på prblemet söktes i samarbete med FinElib ch datacentralerna vid högsklrna, dck ännu utan knkreta resultat. Utbildning i infrmatinskmpetens för studerande 2010 Utbildning i infrmatinskmpetens för de fem högsklrnas studerande ges i enlighet med natinella principer ch på det sätt sm överenskmmits med respektive högskla på finska, svenska ch engelska. Mer utbildning än vanligt rdnades, eftersm Yrkeshögsklan Nvias ch Vasa yrkeshögsklas studerande gavs intrduktin i användningen av Tritnias utrymmen ch tjänster efter sammanslagningen. Under 2010 inleddes planeringen av gemensam undervisning med Åb Akademis Lärcenter för scialvetenskapliga institutinen i Åb ch Vasa. Utbildningen i infrmatinskmpetens mfattade ttalt 5263 studerande. Trts det användes endast 566 timmar till närundervisning, eftersm en del av utbildningen genmfördes på webben studiepäng gavs. 7

8 Utbildning i infrmatinskmpetens antal deltagare antal studiepäng undervisningstimmar Krtkurser ch infsmällar rdnades även i högre utsträckning än vanligt, eftersm användargränssnittet för de viktigaste inhemska ch utländska databaserna uppdaterades under 2010, vilket ökade behvet av frtbildning. Innehållet i utbildningen i infrmatinskmpetens har utvecklats på basis av respnsen från studerande ch persnal vid högsklrna. De sm ger utbildning i infrmatinskmpetens vid mderhögsklrna samt representanter för EduLab har samlats varannan månad för att behandla frågr sm berör utvecklandet av utbildningen i infrmatinskmpetens. Sm sammankallare fungerar Tritnias utbildningskrdinatr. Under 2010 har man utvecklat ett gemensamt system för insamling, lagring ch uppföljning av statistik. Även blanketterna för kursrespns har förnyats. Lärmaterial ch inlärningsmål har preciserats enligt mderrganisatinernas behv. Om kurserna i infrmatinskmpetens har infrmerats aktivt på Tritnias nya webbsidr samt via respektive högsklas infrmatinskanaler. Utbildning ch stöd för undervisningen i EduLab Utbildningsprgrammet Learning in Netwrks (25 sp) har utvecklats planenligt inm EduLabs knsrtiearbetsgrupp ch i samarbete med lärarutbildningen vid Åb Akademi. Intrduktin till nätpedaggik, den trespråkiga LIN1-kursen, förnyades ch marknadsfördes under år 2010 ch startade i januari Kursen Verktyg för nätbaserad undervisning (LIN2) genmfördes under För universitets- ch yrkeshögsklepersnalen i Vasa rdnade EduLab 108 krtkurser, varav 26 erbjöds i samarbete med bibliteket. Vid Tritnias EduLab ges stöd för utveckling av nätbaserad undervisning i frm av kurser, persnlig handledning ch mediaprduktin. Nätpedaggisk prduktin (LIN3) är en mentr-/cachingutbildning ch genmfördes planenligt under år Utvärderingarna har varit psitiva ch den pedaggiska nivån på det kursmaterial sm lärarna prducerat har en hög kvalitet. Kursen utvärderas ch utvecklas i samarbete med de deltagande lärarna. Användningen av sciala medier inm högskleundervisning ch möjligheterna att kmbinera teknlgi, interaktin ch digitala resurser ökar. En viktig del av EduLabs arbete är att följa med frskningen ch de nya tekniska lösningar sm utvecklas ch snabbt reagera på de fenmen sm sker i samhället ch sm påverkar undervisningen. 8

9 Nätverk för utvecklande av nätbaserad undervisning Den lkala ledningsgruppen för nätbaserad undervisning vid ÅA i Vasa har arbetat enligt den åtgärdsplan sm baserar sig på Åb Akademis strategi för nätbaserad undervisning. Ledningsgruppen har bland annat delat ut virtualiseringsmedel åt enskilda lärare sm deltagit i LIN-utbildningar ch utvecklat nätkurser ch nätkursmaterial med stöd av EduLab. Arbetet kmmer att frtsätta i den gemensamma virtualiseringsledningsgruppen mellan Åb ch Vasa. EduLab i Vasa ch Lärcentret i Åb har under år 2010 lärt känna varandras rganisatiner, medarbetare ch verksamhetsfrmer för att ytterligare utveckla samarbetet. EduLab-persnalen besökte Lärcentret i maj ch Lärcentrets persnal besökte Tritnia, EduLab i nvember. EduLab har deltagit i den teknikutvärderingsgrupp för nätbaserad undervisning sm letts av ÅA:s datacentral i Vasa. Prgramvarr har testats ch gruppen diskuterar ibruktagandet av nya prgram eller behv av uppdateringar, prgramvarr ch verktyg. Nätverket för utvecklande av nätbaserad undervisning vid Vasa universitet har 21 medlemmar ch det representerar alla fakulteter vid universitetet. Arbetet under 2010 har frtsatt sm tidigare ch fkus har legat på en gemensam flerspråkig högsklepedaggik i Vasa. Målet för nätverkets verksamhet är att skapa, upprätthålla ch förstärka den gemensamma utvecklingen av undervisningen ch undervisningskulturen, dela kunnande ch gd praxis inm utvecklande av undervisningen, förmedla infrmatin m nya utbildningsmöjligheter ch infrmatin m nya verktyg för att göra undervisningen mångsidigare samt ge Tritnias utbildningsplanerare infrmatin m enheternas utbildningsönskemål ch -behv. EduLabs mediaprduktin Under hösten 2010 hade prduktinen av vidematerial tredubblats jämfört med våren. Tyngdpunkten har nu flyttat från enstaka krta presentatiner till kurshelheter med gediget substansinnehåll. Behvet av knsultatin har ökat liksm behvet av specifika tjänster. Även direkt rådgivning till några lektrers studentgrupper har förekmmit. Läsplatteprjektet startade hösten 2010 med försöksgrupper ch kmmer att resultera i ett föredrag på LIBER-knferensen Prjektet har rönt strt intresse ch kmmer att följas upp även efter den fficiella prjekttidens slut. Prjektet finansieras med medel från Vasa stads jubileumsfnd sm tilldelades Tritnia för år I kmpetenshöjande syfte åtg sig EduLabs persnal att genmföra ett IKT-cachingprgram sm en avgiftsbelagd specialutbildning för en utmstående kundgrupp. Erfarenheterna av cachingen var gda ch den har tagits i bruk i LIN1-prgrammet, där den genmförs i samarbete med Umeå universitet. Enligt Tritnias visin utvidgas Tritnias verksamhet från nätpedaggik ch prduktin av undervisningsmedia till ett högsklepedaggiskt centrum. Vasa högskleknsrtiums EduLab-arbetsgrupp beviljades via Vasa stads jubileumsfnd medel för att påbörja planerna på ett flerspråkigt högsklepedaggiskt kncept. I slutet av år 2010 anställdes en planerare för högsklepedaggiken för sju månader. Planeraren påbörjade sitt arbete i januari Statistiken för EduLabs tjänster presenteras i bilaga 1. 9

10 Förvaltningstjänster Tritnias nya instruktin ch arbetsrdning trädde i kraft från ch med början av året. Den nya rganisatinen ch universitetens nya förvaltnings- ch eknmimdeller krävde en tid av anpassning för alla parter. Eknmi Det var en utmaning att samrdna förvaltningen vid de fem mderrganisatinerna i det nya Tritnia, speciellt när det egentligen först på hösten blev möjligt att få eknmirapprter ur Vasa universitets SAPprgram. Huvuddelen av Tritnias finansiering km från högsklrnas budget. Med hjälp av medel från Vasa stads jubileumsfnd ch Nissis Stiftelse anskaffades ny litteratur ch påbörjades ett prjekt med läsplattr. De medel sm beviljats ur Vasa stads jubileumsfnd för planering av högsklepedaggiken överfördes nästan i sin helhet till år Tritnias kstnader ökade i ch med sammanslagningen med yrkeshögsklebibliteken med ca 30 %, medräknat kstnadsökningar i löner, utrymmen ch litteratur Kstnader Persnal Utrymmen Litteratur* Datateknik Övr. kstn. *Kstnaderna för anskaffning av litteratur är högsklespecifika; här ingår alla anskaffningar utm Åb Akademis, Hankens ch Nvias e-resurser samt Åb Akademis tryckta tidskrifter, vilka ingår i budgeten för dessa högsklr. 10

11 EKONOMI Verksamhetskstnader ttalt (1000 ) 4 374,8 Persnalkstnader 2 037,7 Kstnader för bibliteksmaterial 693,8 Utrymmeskstnader 1 412,0 Datateknik 91,6 Övriga kstnader 139,7 Använd finansiering ttalt (1000 ) 4 374,8 Finansiering från egna ramrganisatiner 4 194,2 Övrig ffentlig finansiering 71,5 Privat finansiering 9,6 Inkmster från avgiftsbelagd service 88,9 Finansiering från gemensamma prjekt 10,6 Förmedlarna av inhemsk ch utländsk litteratur byttes ut på hösten. På basis av Hansels knkurrensutsättning valdes Delbanc ch Bky.fi sm utländska leverantörer. Vad gäller inhemsk litteratur gjrdes en intern knkurrensutsättning mellan tre förmedlare, sm valdes ut av Hansel. Av dessa valdes Bky.fi Oy. Via dessa förmedlare skaffas huvuddelen av den litteratur sm behövs vid Vasa universitet, Hanken, Nvia ch Vasa yrkeshögskla. Åb Akademis anskaffningar sköts i samarbete med Åb Akademis biblitek. Persnal Av Tritnias rdinarie persnal hörde 26 till Vasa universitet, ni till Åb Akademi, sju till Vasa yrkeshögskla, fyra till Yrkeshögsklan Nvia ch två till Svenska handelshögsklan. Antalet arbetsår uppgick till 49,7. Det faktum att persnalen hörde till lika rganisatiner krävde att man fördjupade sig i persnalförvaltningens praxis vid lika högsklr. För att öka den interna verksamhetens genmskinlighet ch klarhet uppgjrdes ch tgs i bruk nya blanketter ch direktiv inm persnalförvaltningen. Under 2009 deltg persnalen i planeringen av det gemensamma bibliteket, medan år 2010 innebar msättande av planerna i praktiken. Gemensam praxis diskuterades ch överenskms i interna arbetsgrupper. Samtidigt ansågs det vara nödvändigt att öka infrmeringen, ch därför rdnades förutm persnalmöten även s.k. trsdagsträffar en gång i månaden. På trsdagsträffarna behandlades aktuella ärenden, infrmerades m nyheter ch rdnades presentatiner av Tritnias mderhögsklr; sm presentatörer fungerade representanter för högsklrna eller resp. högsklas persnal i Tritnia. I juni gjrdes en cykelutflykt till verksamhetsställena på Seriegatan ch Rådhusgatan, där man bekantade sig med utrymmena. Kmpetenshöjande verksamhet rdnades bl.a. i frm av en gemensam samlingsdag i maj, en dag med temat innehållsbeskrivning i september samt en allmän utvecklingsförmiddag i december. Persnalens möjligheter att delta ch påverka utökades genm att man valde in en persnalrepresentant i ledningsgruppen. Mandattiden för medlemskap i rekreatinsarbetsgruppen fastslgs till två år ch mandattiden för persnalens representant i direktinen fastslgs att följa direktinens mandattid. 11

12 Persnalens tillfredsställelse med den nya rganisatinen ch med förändringen mättes med en egen intern persnalenkät i ktber Syftet med enkäten var att kartlägga persnalens synpunkter på skapandet av det gemensamma Tritnia samt på hur väl lika funktiner hade lyckats. I enkäten kartlades även arbetsklimatet samt hur väl persnalen hade anpassat sig till den nya rganisatinen. Utvecklingssamtal fördes i slutet av året ch i samband med dessa klargjrdes arbetsuppgifter ch ansvarsmråden. En rekreatins- ch studieresa rdnades till Prin krkeakuluknsrti i juni ch precis sm tidigare år deltg Tritnias persnal även i mtinsevenemanget Nice Run. Infrmatin, datateknik ch utrymmen Översättare-infrmatören deltg i arbetsgruppen för högskleknsrtiets infrmatörer (Cninf), sm under 2010 planerade webbplatsen Studera i Vasa. På webbplatsen presenteras högsklrnas utbud ch Tritnias bibliteksservice i krthet på en tecknad campuskarta. Högsklrna använder webbplatsen i sin egen marknadsföring av utbildning till unga persner. Finansiering för webbplatsen erhölls av Vasa stads jubileumsfnd. På adb-sidan krävde bearbetningen ch publiceringen av Tritnias nya webbsidr mycket resurser, speciellt i början av året. Yrkeshögsklrna ställde nya krav på infrmatinens tillgänglighet ch många ärenden utreddes i samråd med högsklrnas datacentraler. Inm Tritnia installerades ny prgramvara i alla datrer, ca 200 st. Utrustningen i auditrium Nissi förnyades helt under hösten. Även utrustning i mötesch videknferensutrymmen samt utskrivare för kunderna förnyades. Två nya låneautmater tgs i bruk ch den gamla autmaten uppdaterades. För persnalen var övergången till ett nytt e-pst- ch kalendersystem en viktig refrm. Utrymmen mrganiserades i ch med att yrkeshögsklrna km med i Tritnia. I samband med mrganiseringen tgs trnets tredje våning i bruk sm persnalutrymme. Där finns nu biblitekarier ch infrmatiker inm Utbildnings- ch infrmatinsresurserna. Fler frskarutrymmen hade redan byggts på trnets femte våning ch delvis även på sjätte våningen, så det ttala antalet förblev ungefär detsamma. Den s.k. virtualaulan på tredje våningen på Universitetsstranden fick nya möbler ch studerandena var ivriga att ta den i bruk. Ett utkast till dispsitinsplan över lagerutrymmena på Universitetsstranden uppgjrdes under smmaren. Tritnias nätverk Lkala nätverk Vasa högskleknsrtiums EduLab-arbetsgrupp, i vilken sakkunniga från Tritnias alla ägarenheter ingår, har sammankmmit till ett tital möten under Gruppen har arbetat med att utveckla LIN1-innehållet ch en innehållsplaneringsgrupp tillsattes under år Arbetet är nu slutfört ch LIN1 startade i ny frm i januari Arbetsgruppen har även aktiverat sig i frågan m en gemensam flerspråkig högsklepedaggisk helhet för knsrtiemedlemmarna. I slutet av året fastslgs att gruppen mrganiseras till en delegatin under Tritnias direktin. Tritnia deltg sm tidigare i arrangemanget av litteraturfestivalen Vaasa LittFest Vasa. Medlemmarna i det reginala elektrniska bibliteket Sukkula träffades vid en tillställning arrangerad av Vasa stadsbibliteklandskapsbiblitek, där en representant från undervisningsministeriet presenterade prjektet Det 12

13 natinella digitala bibliteket. Utbildnings- ch samlingschefen representerade Åb Akademi i direktinen för Vasa smmaruniversitet. Natinellt samarbete EduLab har under år 2010 utvecklat ett samarbete med Uleåbrgs universitets enhet Oppimisen ja kulutusteknlgian tutkimusyksikkö (LET) vid universitetets pedaggiska fakultet. Samarbetet har förverkligats genm videföreläsningsutbyte ch utbyte av vissa diskussinsuppgifter mellan deltagarna i Tritnias EduLabs LIN3-kurs ch Uleåbrgenhetens mtsvarande utbildningsprgram. Finlands virtuella universitet upphörde med sin egentliga verksamhet EduLab har under 2010 följt med de arbetsgrupper sm föreslås frtsätta på frivillig basis. EduLab har frtsättningsvis under år 2010 deltagit i nätverket PedaFrum ch deltagit i dess två seminarietillfällen. Bibliteket deltg aktivt i universitets- ch yrkeshögsklebiblitekens gemensamma verksamhet. Biblitekschefen verkade sm rdförande för styrgruppen för universitetsbiblitekens Linnea2knsrtium, sm medlem i arbetsutskttet vid Rådet för Finlands universitetsbiblitek, sm representant för Linnea2- knsrtiet i Natinalbiblitekets utvärderingsgrupp samt sm representant för Rådet för Finlands universitetsbiblitek i infrmatinsförsörjningskmmittén vid Finlands Standardiseringsförbund. Servicechefen fungerade sm ersättare i ledningsgruppen för AMKIT-knsrtiet ch förvaltningschefen var medlem i styrelsen för Finlands vetenskapliga biblitekssamfund. Dessutm hade Tritnia representanter med ledande funktiner inm Finlands svenska bibliteksförening, bl.a. i den grupp sm förbereder den stra internatinella bibliteksknferens sm kmmer att hållas i Finland Internatinellt samarbete Tritnia deltar i Btnia-Atlantica-prjektet Nrdic Knwledge n the Web. Prjektet är gemensamt för universiteten ch högsklrna i Vasa i Finland, Umeå i Sverige ch Bdø i Nrge, ch prjektägare är Vasa universitet. Under år 2010 har prjektet liksm tidigare år skapat, marknadsfört ch drivit ett webbaserat center innehållande föreläsningar, wrkshpar, frskningsmaterial, debatter ch praktiska tillämpningar. Inm NKW-prjektet har ett närmare samarbete mellan LIN-kurserna ch mtsvarande LIKT-kurser vid Umeå universitets Universitetspedaggiska centrum utvecklats under år Gemensamma resurser har skapats ch undervisning ch undervisningsmedia för både lärare ch kursdeltagare har utvecklats. EduLab har även samarbete med Götebrgs IT-universitet ch med Stckhlms universitets pedaggiska enhet. Under år 2010 har föreläsningar ch anföranden via tre wrkshpar ch två seminarier förverkligats mellan Vasa, Umeå ch Bdø, både fysiska ch virtuella. Tritnias persnal deltg bl.a. i ELAG-knferensen i Helsingfrs, i Creating Knwledge-knferensen i Bergen samt i LIBER-knferensen i Århus. En pster uppgjrd av Peter Ahlrs, Eyetrackning and handling analysis f the Tritnia web services, presenterades vid LIBERs årsknferens i Århus (LIBER: Den eurpeiska rganisatinen för vetenskapliga biblitek). Grunden för pstern utgjrdes av en undersökning utförd av MediaCity vid Åb Akademi, vari undersöktes såväl nya kunders sm mera erfarna kunders ögnrörelser på Tritnias nya webbsidr. Pstern väckte intresse ch erhöll gd respns av knferensdeltagarna. Bibliteket fick via Erasmusutbyte besök av dkumentalisten Elvira Aleixandre Baeza från Universitat Jaume i Castelló, Katalnien, Spanien. 13

14 Tritnian vusitilastt Tritnias årsstatistik BILAGA förändring Kirjastn käyttö ja käyttäjät - Bibliteksbruk & användare % a) uudet asiakkaat - Nya kunder Kirjastkäynnit - Bibliteksbesök % Lainaus - Utlåning a) lainat - lån % itsepalvelulainat - självbetjäningslån lainat palvelutiskiltä - lån vid servicedisk b) uusinnat - förnyade lån % itsepalvelu-uusinnat - självbetjäningsförnyelser uusinta palvelutiskiltä - förnyelse vid lånedisk autmaattiuusinnat - autmatförnyelser SUMMA % Kauklainaus - Fjärrlån a) annetut kauklainat - utlånade fjärrlån % b) saadut kauklainat - inlånade fjärrlån % Tietpalvelu - Infrmatinsservice % Kkelmatietkanta Tria - samlingsdatabasen tiednhakujen määrä - antal sökningar % Käyttäjäkulutus - Användarutbildning a) petustunnit - undervisningstimmar % b) santtajamäärä - antal deltagare % c) annettujen kurssien pintpistemäärä - kursernas sp % Aukilpäivät - Öppetdagar % pääkirjast - huvudbiblitek sivukirjastt (Jakbstad)

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Utkast till språkstrategi

Utkast till språkstrategi Utkast till språkstrategi 1. Principer 1.1 Inledning Enligt 46 i universitetslagen är Aalt-universitetets studentkårs fficiella språk finska ch svenska. Dessutm är en betydande andel av studentkårens medlemmar

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stckhlmsreginens Eurpaförening 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 UPPDRAG OCH ORGANISATION... 3 VERKSAMHET 2014... 5 Pririterade frågr 2014... 6 Tillväxt... 6 Inre marknad ch

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker när texten flyter runt ch bkstäverna hppar Resurser för vuxna dyslektiker Läs- ch skrivsvårigheter kan lätt leda till dåligt självförtrende, en jbbig skltid ch kntakten med bibliteket blir fta ett misslyckande

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013 S e r v i c e g ui de S t ödt j ä ns t e rf örs t ude r a nde ÅBO AKADEMI Utgivare: Lärcentret 2013 Redaktör: Mnica Nerdrum Pärm ch bilder: Maria Sundström 2 Innehåll 1. Studierientering... 6 1.1. Första

Läs mer

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2 l l AUGUSTI 2015 l l Aktivister kampanjar mt abrtförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer m hur det har gått under smmarkampanjen på sida 2 2 INTERNATIONELLA RÅDSMÖTET ICM kmmer i år att

Läs mer

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner.

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner. Stckhlm 22 nvember 2012 Infrmatin från H&M till Kalla Fakta Vi har tidigare skickat över infrmatin till er m hur H&M aktivt arbetar med lönefrågan hs våra leverantörer samt m vårt hållbarhetsarbete. Nedan

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?!

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! Slutrapprt från prjektet Rekrytering, karriär ch karriärvägar vid de knstnärliga högsklrna Delegatinen för jämställdhet i högsklan beviljade anslag för detta gemensamma jämställdhetsprjekt

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2015-02-19 1(10) MÖTESANTECKNINGAR Kpia till Närvarande, Prjectplace.se, prjektets hemsida Styrgrupp Svensk geprcess Tid: Tisdagen den 10 februari 2015, kl. 10.00 16.00 Plats: SKL, Stckhlm

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2010 Tritonia Pentonia från tre 'll fem Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2001-2009 Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia, grundat 2001, eher decennier av planering Gemensamt

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Ett lyckat arrangemang har omätbart stora värden medan ett halvdant genomfört kan vara en katastrof.

Ett lyckat arrangemang har omätbart stora värden medan ett halvdant genomfört kan vara en katastrof. En presentatin av Ett lyckat arrangemang har mätbart stra värden medan ett halvdant genmfört kan vara en katastrf. Vill Ni ha hjälp att minimera riskerna för ett misslyckat arrangemang ch vill Ni veta

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013

Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013 Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013 Informatiker Jonna Hahto 16.7.2013 Innehåll 1 De svarande... 3 2 Bibliotekstjänsternas inverkan... 4 3 Gapanalys och bedömningsskala...

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Riktlinjer för digital referensservice

Riktlinjer för digital referensservice Riktlinjer för digital referensservice March 2005 INLEDNING "Termerna 'virtuell referenstjänst', 'digital referenstjänst', 'elektrnisk referenstjänst', 'infrmatinstjänster på Internet' ch 'referenstjänst

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. f 1 (5) Justerat Prtkll fört vid styrelsesammanträdet den 12 juni 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, Ordförande Karin Bengtssn Anna Brunström Jhanna Berg David Höjenberg Carl-Gustaf Janssn Susanne

Läs mer

Studenter om studier på distans

Studenter om studier på distans Studenter m studier på distans Resultat från studentenkäter vid Karlstads universitet 2012 Lars Haglund & Lena E. Jhanssn Lärstöd Karlstad University Studies 2013:37 Studenter m studier på distans Resultat

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS)

Framtagning av konceptet Swedish Production System (SwePS) Publik rapprt Svenska Framtagning av knceptet Swedish Prductin System (SwePS) Swedish Prductin System (SwePS) ett kmpetenslyft inm Lean prduktin! SwePSprjektet bidrar till utveckling av långsiktigt hållbara

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210 1 /001 Campus US Prjnr: 70001366 Delprjektnr. knst: 70002210 Landstinget Östergötland Övergripande tema: Tydlighet, campuskänsla, stadsmässighet Innehåll: Övergripande knstprgram 2012-2015 Knst i samtidens

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014/2015

Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2014/2015 Här följer en redgörelse över CISV Stckhlms verksamhet periden 2014-09-01--2015-08-31. Inledning CISV är en demkratiskt, ideell, partiplitiskt ch religiöst bunden ungdmsrganisatin

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

SAHLGRENSKA ACADEMY PRAKTISK INFORMATION FÖR UTRESANDE STUDENTER

SAHLGRENSKA ACADEMY PRAKTISK INFORMATION FÖR UTRESANDE STUDENTER SAHLGRENSKA ACADEMY PRAKTISK INFORMATION FÖR UTRESANDE STUDENTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING: FÖRE UTRESA Finansiering Bende Försäkringsskydd Försäkring vid egen praktikplats Om du behöver sjukvård Vaccinatiner

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshtellet, Åmål Närvarande: Gunnar Erlandssn (rdf.), Anna-Karin Lindblm, Stina Leander, Christina Olssn, Carina Jhanssn, Gunilla Bengtsdtter,

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

APRIL 2012. Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen?

APRIL 2012. Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen? APRIL 2012 Högsklekvalitet 2012: Får studenter jbb efter examen? Högsklekvalitet 2012: Får studenter jbb efter examen? Sammanfattning Tillgången på kmpetens är en av de allra viktigaste resurserna för

Läs mer

Samordning av varselinsatser i Värmland

Samordning av varselinsatser i Värmland Regeringskansliet Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 STOCKHOLM Samrdning av varselinsatser i Värmland Karlstad 2008-11-27 Eva Erikssn Landshövding Tmas Riste Reginråd 1 (4) Karlstad

Läs mer

Hierarkiernas död och nätverkens födelse

Hierarkiernas död och nätverkens födelse ~ :l.... > :ra...::.::: FRANCIS FUKUYAMA HAR TÄNKT TilliGN Hierarkiernas död ch nätverkens födelse Infrmatinsflödet ändrar förutsättningarna för att rganisera eknmi ch plitik. Auktritärt styre ch frmella

Läs mer