TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2010"

Transkript

1 TRITONIA BILAGA 2 Direktinen TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2010 Innehåll År 2010 i Tritnia Biblitekets samlingstjänster Tryckta samlingar ch hur de använts E-resurser ch hur de använts Utbildning ch handledning Rådgivning ch handledning i anslutning till användningen av litteratur Utbildning i infrmatinskmpetens EduLabs utbildning ch stöd för undervisningen Förvaltningstjänster Eknmi Persnal Infrmatin, datateknik ch utrymmen Tritnias nätverk Lkala nätverk Natinellt samarbete Internatinellt samarbete Bilagr: Statistik Deltagande 1

2 TRITONIAS DIREKTION 2010 Medlemmar Ersättare Svenska handelshögsklan: prfessr Peter Björk, Hanken planerare Kristina Wallin Vasa yrkeshögskla: undervisningsdirektör Raijaliisa Laakknen, vicerdf. prefekt Elina Martin Vasa universitet: universitetslektr Minnie Kntkanen prfessr Tim Vekara universitetslektr Olli-Pekka Viinamäki prfessr Christph Parry studerande Viljami Wiirilinna studerande Outi Kukknen Yrkeshögsklan Nvia: prrektr Birgitta Frsström förvaltningschef Kjell Heir Åb Akademi: prfessr Helena Hurme, rdförande överbiblitekarie Pia Södergård Yrkeshögsklrnas studerande: studerande Jnne Eilimö, VAMOK studerande Marcus Ahlvik, Nvium Samhällskntakter/Vasa stad: bitr. stadsdirektör Kristina Stenman förvaltningsdirektör Veli-Matti Laitinen Tritnias persnal: infrmatiker Susanne Hlmlund (Hanken) bibliteksaman. Sari Seitamaa-Svenns (ÅA) Föredragande: Biblitekschef Vukk Palnen Sekreterare: Översättare-infrmatör Ann-Sfie Källund TRITONIAS LEDNINGSGRUPP Biblitekschef Vukk Palnen (VU) Servicechef Marita Ahla (VYH) Samlings- ch utbildningschef Christina Flemming (ÅA) Förvaltningschef Suvipäivi Pöytälaaks-Kistinen (VU) Biblitekarie Christian Nelsn (Nvia, persnalrepresentant), ersättare biblitekssekreterare Vesa Perkiömäki (VU) ÅRSBERÄTTELSENS SKRIBENTER: Vukk Palnen, Marita Ahla, Maria Byhlm, Christina Flemming, Susanne Hlmlund, Raija Löytölä, Suvipäivi Pöytälaaks-Kistinen, Sari Seitamaa-Svenns 2

3 År 2010 i Tritnia År 2010 var ett år av förändring. Tritnia blev nu ett vetenskapsbiblitek ch en stödenhet för undervisningen med fem högsklr sm ägare, när Vasa yrkeshögskla ch Yrkeshögsklan Nvia sammanslg sin bibliteksverksamhet med det Tritnia sm ägdes av Vasa universitet, Åb Akademi ch Svenska handelshögsklan. Tekniksamlingarna från yrkeshögsklebibliteken ch samlingarna från Vasa yrkeshögsklas scialbransch hade flyttats till Tritnia från andra sidan Wlffskavägen ch från grannkvarteret vid Wlffskavägen redan i nvember 2009, samtidigt sm tre samlingsdatabaser hade sammanslagits. Tritnia fick två nya verksamhetsställen, eftersm Vasa yrkeshögsklas bibliteksenhet för företagseknmi ch turism samt för hälsvårdsbranschen blev kvar på Rådhusgatan ch Nvias enhet för scial- ch hälsvård i fastigheten på Seriegatan. Den nya rganisatinen öppnades av högsklrnas ledning 7.1. Vi knstaterade då att namnet Tritnias början tri- hädanefter innebär tre uppgifter: Ett universitetsbiblitek, ett yrkeshögsklebiblitek ch en stödenhet för undervisningen. I enlighet med den nya universitetslagen övergick Tritnias tre mderuniversitet från ch med början av året från att vara statliga ämbetsverk till att vara ffentligrättsliga inrättningar. Såväl Vasa universitet sm Åb Akademi förnyade samtidigt sina rganisatiner. Vasa yrkeshögskla blev från ch med 2010 ett aktieblag, till vars ägare hör bl.a. Vasa universitet ch Hanken. Yrkeshögsklan Nvia bildades 2009, då flera svenskspråkiga yrkeshögsklr sammanslgs till Ab Yrkeshögsklan vid Åb Akademi. Tritnias rganisatin ch ledningsmdell förnyades: Hanken Åb Akademi Vasa universitet Vasa yrkeshögskla Yrkeshögsklan Nvia Ledningsgruppen Persnalmötet Direktinen Biblitekschefen Samhället: Vasa stad Yh-studerande Tritnias persnal Utbildnings- ch infrmatinsresurser Förvaltningstjänster När- ch webbtjänster 3

4 Det pedaggiska ch infrmatins- ch kmmunikatinstekniska stödet för utveckling av undervisningen, tid. lärcentret, samt biblitekets utbildningstjänster ch expertarbete i anslutning till samlingarna sammanslgs till utbildnings- ch infrmatinsresurserna. Till när- ch webbtjänsterna hör Tritnias närservice på Universitetsstranden, Rådhusgatan ch Seriegatan, infrmering m infrmatinsresurser via webbtjänster, speciellt via databasen Tria ch Nelliprtalerna, samt anskaffning ch katalgisering av ny litteratur. Under förvaltningen kncentrerades persnal- ch eknmiförvaltningen, infrmatin ch översättning, adb-tjänster samt utrymmes- ch expeditinsmästartjänster. Biblitekschefen ch de tre enheternas förmän samt persnalrepresentanten bildar Tritnias ledningsgrupp. Utvidgningen ch den nya rganisatinen erbjöd gda möjligheter att utveckla verksamheten. Tritnias webbsidr förnyades helt ch hållet. Infrmatinen till kunderna utvidgades till sciala medier i ch med att man började infrmera m aktuella ärenden ch händelser via Tritnias Facebksida på tre språk samt m e-resurser via Twitter på engelska. Från ch med hösten utvidgades öppettiderna så att verksamhetsstället på Universitetsstranden var öppet även mellan 9 ch 10, då utan persnlig service. Arbetsuppgifterna mrganiserades så att speciellt funktiner sm berörde Vasa universitets ch Vasa yrkeshögsklas e-resurser ch samlingar sammanslgs. Man hade även möjlighet att anställa gemensamma vikarier för persner sm arbetade deltid, men för lika högsklr. Vid Tritnias verksamhetsställe i Jakbstad började man förbereda sig för öppnandet av det gemensamma bibliteket år Målet är att sammanslå biblitekstjänsterna för Åb Akademis barnträdgårdslärarutbildning, Nvias utbildning inm musik ch bildknst samt Mellersta Österbttens yrkeshögsklas utbildning i Jakbstad till ett gemensamt biblitek. I Vasa har förslag uppgjrts för anslutning av biblitekstjänster till Medibthnia, det planerade centret för scial- ch hälsvårdsbranschen. Vid en granskning av yrkeshögsklrnas anslutning till Tritnias biblitekstjänster visar det sig att vlymen på många funktiner har ökat betydligt jämfört med Tritnias vlymer för Antalet band i samlingsdatabasen ökade med 37 prcent ch antalet titlar med 28 prcent. Antalet nya lån ökade med 78 prcent, förnyelserna med 40 prcent, sökningarna i samlingsdatabasen med 25 prcent, antalet undervisningstimmar för studerande med 50 prcent ch antalet deltagare i utbildning med 145 prcent. Tritnias kstnader ökade med ca 25 prcent. En viktig uppgift för persnalen från universiteten ch yrkeshögsklrna var att lära av varandra hur den egna högsklans rganisatin fungerar, hur man gjrt i det egna bibliteket, var man kunde ta i bruk nya verksamhetsfrmer ch avskaffa gamla. Intern utbildning ch rådplägning hölls för att kmma överens m gemensamma riktlinjer för att förenhetliga prcesser så långt sm möjligt. En sammanslagning är en lång prcess. År 2010 var ett år av anpassning ch mrganisering. I den kundenkät sm riktades till biblitekets kunder på våren fick det nya Tritnias funktiner dck gda vitsrd, i vissa fall till ch med mycket gda. 4

5 Biblitekets samlingstjänster Tritnias första år sm gemensamt för fem högsklr präglades av uppbyggnad av fungerande system, stabilisering av verksamheten ch etablering av Tritnia sm det gemensamma bibliteket ch lärcentret för alla fem. Året innebar en satsning på marknadsföring ch infrmatin särskilt riktad till Vasa yrkeshögskla ch Nvia. Denna prcess pågick hela 2010, ch var mycket påtaglig när många högsklespecifika servicefrmer prducerades. Synergieffekter eftersträvades vid mrganiseringen, vilket innebar att ämnesexpertisen rganiserades per samling ch att en persn kunde ansvara för flera högsklrs ämnesmråden. Det sm har varit möjligt att förenhetliga har förenhetligats. Tryckta samlingar ch hur de använts Samlingsarbetet i det sammanslagna bibliteket frtsatte med genmgång av litteratur ch med mklassificering under hela året. Samlingarna mfattade efter sammanslagningen band Tritnias samlingar hösten 2010 Tritnias tryckta samlingar ökade i ch med yrkeshögsklrnas ingång med ca 30 prcent. För att snabbt få igång ett smidigt samlingsarbete behövde arbetsprcesserna för anskaffning av tryckt litteratur ch e- resurser, för uppföljning av litteraturanvändningen ch för utvärdering ch avskrivning av litteratur definieras. Man beslöt att påbörja samlingsutvärderingen med den nyss sammanslagna tekniksamlingen. Med hjälp av medel från Vasa stads jubileumsfnd kunde man skaffa tryckt litteratur, såsm allmän litteratur från lika ämnesmråden, finsk- ch svenskspråkiga översättningar av grundläggande verk, klassiker samt material sm stöder språkundervisningen. Tyngdpunktsmråden var bl.a. förnybar energi samt flerspråkighet ch mångkulturalitet. Den sammanslagna databasen Tria förvirrade kunderna till en början under 2010, eftersm där nu ingick böcker från lika verksamhetsställen, samlingen vid Åb Akademi i Jakbstad samt sm en helt ny del - utanför Tritnia Yrkeshögsklan Nvias samling inm bildknst, frmgivning ch mediakultur i Nykarleby 5

6 samt Jakbstadsenhetens musiksamling. På grund av lika katalgiseringspraxis ch prgram frtsatte arbetet med sammanslagningen av yrkeshögsklrnas databaser (Ewa ch Syhlva) med Tria under hela 2010 innehållet i ca pster krrigerades ännu under Ökning av antalet band ch titlar i den tryckta samlingen Användningen av tryckta samlingar Band Titlar Nya lån Förnyelser Sökningar i Tria Minskningen i fjärrlåneservicen vid högsklebibliteken märktes ckså i Tritnia trts verksamhetens utvidgning. Den litteratur sm fjärrlånades utgjrdes till relativt str del av sådant nytt material sm anskaffats av yrkeshögsklrna, vilket framgick ur samkatalgen Linda, där de övriga yrkeshögsklebiblitekens samlingar tillsvidare inte ingår Fjärrlån ch kpir (st) Sända Mttagna E-resurser ch hur de använts E-tidskrifter, uppslagsverk ch databaser skaffades frtsättningsvis på basis av högsklevisa licenser. Tritnia svarade för anskaffningen av Vasa universitets ch Vasa yrkeshögsklas e-resurser ch för upprätthållandet av Nelliprtalerna för dessa högsklr samt för Yrkeshögsklan Nvia. Databaser sm anskaffats för Vasa universitets ch Vasa yrkeshögsklas bruk jämfördes ch fungerande alternativ eftersöktes. Hankens e-böcker finns redan i Hankens nätverk. För Åb Akademis behv i Vasa inköptes en liten mängd enskilda e-böcker, vilka är tillgängliga i Åb Akademis nätverk. Användningen av e-resurser vid Vasa universitet ch Vasa yrkeshögskla visade sig skilja sig åt väsentligt. Den mest använda databastypen vid båda var rdbksdatabaserna: Vid universitetet var sökningarna närmare 1,5 miljner till antalet, vid yrkeshögsklan ca Bibligrafiska databaser användes vid universitetet ca gånger ch vid yrkeshögsklan ca gånger. Vid yrkeshögsklan gjrdes mer än dubbelt så många sökningar i uppslagsverksdatabaser jämfört med universitetet (8.404 mt 3.748). Skillnaderna mellan Vasa yrkeshögskla ch Vasa universitet vad gäller de dkument sm hämtades var relativt stra såväl antalsmässigt sm typmässigt: 6

7 Vasa yrkeshögskla, hämtade dkument E-bksdatabaser Vasa universitet, hämtade dkument E-bksdatabaser Elektr. peridiska tidskr. Uppslagsverksdatabaser Uppslagsverksdatabaser Elektr. peridiska tidskr. Tillgänglig service utvecklades i samarbete med högsklrnas studiehandledare. Ett exempel var att lånetiden förlängdes för studerande med lässvårigheter, ett annat att man installerade talsyntesprgrammet ClarRead samt en planskanner i självstudieklassen Lingua vid verksamhetsstället på Universitetsstranden. Utbildning ch handledning Rådgivning ch handledning i anslutning till användningen av litteratur Infrmatinsservicen frtsatte på Universitetsstranden med persnlig infrmatinstjänstservice vid infdisken på tredje våningen, med nätbaserad service sm Bka handledning ch Fråga bibliteket. Vid enheterna på Rådhusgatan ch Seriegatan gavs infrmatinstjänstservice vid lånedisken. Antalet infrmatinstjänstuppdrag är lite svårt att uppskatta, eftersm en del av rådgivningen gavs i samband med utlåning, vilket innebär att den inte alltid registrerats. Under året försvårades infrmatinsservicen av att tillgången till högsklrnas e-material begränsades så att kunderna ch Tritnias persnal endast hade tillgång till den egna högsklans Nelliprtal samt den högskla vars datanät de lika bibliteksenheterna befinner sig i. Detta är en klar försämring från tidigare år då det var möjligt att använda alla ramrganisatiners Nellimaterial, ch förde med sig ändrade arbetsprcesser. Lösning på prblemet söktes i samarbete med FinElib ch datacentralerna vid högsklrna, dck ännu utan knkreta resultat. Utbildning i infrmatinskmpetens för studerande 2010 Utbildning i infrmatinskmpetens för de fem högsklrnas studerande ges i enlighet med natinella principer ch på det sätt sm överenskmmits med respektive högskla på finska, svenska ch engelska. Mer utbildning än vanligt rdnades, eftersm Yrkeshögsklan Nvias ch Vasa yrkeshögsklas studerande gavs intrduktin i användningen av Tritnias utrymmen ch tjänster efter sammanslagningen. Under 2010 inleddes planeringen av gemensam undervisning med Åb Akademis Lärcenter för scialvetenskapliga institutinen i Åb ch Vasa. Utbildningen i infrmatinskmpetens mfattade ttalt 5263 studerande. Trts det användes endast 566 timmar till närundervisning, eftersm en del av utbildningen genmfördes på webben studiepäng gavs. 7

8 Utbildning i infrmatinskmpetens antal deltagare antal studiepäng undervisningstimmar Krtkurser ch infsmällar rdnades även i högre utsträckning än vanligt, eftersm användargränssnittet för de viktigaste inhemska ch utländska databaserna uppdaterades under 2010, vilket ökade behvet av frtbildning. Innehållet i utbildningen i infrmatinskmpetens har utvecklats på basis av respnsen från studerande ch persnal vid högsklrna. De sm ger utbildning i infrmatinskmpetens vid mderhögsklrna samt representanter för EduLab har samlats varannan månad för att behandla frågr sm berör utvecklandet av utbildningen i infrmatinskmpetens. Sm sammankallare fungerar Tritnias utbildningskrdinatr. Under 2010 har man utvecklat ett gemensamt system för insamling, lagring ch uppföljning av statistik. Även blanketterna för kursrespns har förnyats. Lärmaterial ch inlärningsmål har preciserats enligt mderrganisatinernas behv. Om kurserna i infrmatinskmpetens har infrmerats aktivt på Tritnias nya webbsidr samt via respektive högsklas infrmatinskanaler. Utbildning ch stöd för undervisningen i EduLab Utbildningsprgrammet Learning in Netwrks (25 sp) har utvecklats planenligt inm EduLabs knsrtiearbetsgrupp ch i samarbete med lärarutbildningen vid Åb Akademi. Intrduktin till nätpedaggik, den trespråkiga LIN1-kursen, förnyades ch marknadsfördes under år 2010 ch startade i januari Kursen Verktyg för nätbaserad undervisning (LIN2) genmfördes under För universitets- ch yrkeshögsklepersnalen i Vasa rdnade EduLab 108 krtkurser, varav 26 erbjöds i samarbete med bibliteket. Vid Tritnias EduLab ges stöd för utveckling av nätbaserad undervisning i frm av kurser, persnlig handledning ch mediaprduktin. Nätpedaggisk prduktin (LIN3) är en mentr-/cachingutbildning ch genmfördes planenligt under år Utvärderingarna har varit psitiva ch den pedaggiska nivån på det kursmaterial sm lärarna prducerat har en hög kvalitet. Kursen utvärderas ch utvecklas i samarbete med de deltagande lärarna. Användningen av sciala medier inm högskleundervisning ch möjligheterna att kmbinera teknlgi, interaktin ch digitala resurser ökar. En viktig del av EduLabs arbete är att följa med frskningen ch de nya tekniska lösningar sm utvecklas ch snabbt reagera på de fenmen sm sker i samhället ch sm påverkar undervisningen. 8

9 Nätverk för utvecklande av nätbaserad undervisning Den lkala ledningsgruppen för nätbaserad undervisning vid ÅA i Vasa har arbetat enligt den åtgärdsplan sm baserar sig på Åb Akademis strategi för nätbaserad undervisning. Ledningsgruppen har bland annat delat ut virtualiseringsmedel åt enskilda lärare sm deltagit i LIN-utbildningar ch utvecklat nätkurser ch nätkursmaterial med stöd av EduLab. Arbetet kmmer att frtsätta i den gemensamma virtualiseringsledningsgruppen mellan Åb ch Vasa. EduLab i Vasa ch Lärcentret i Åb har under år 2010 lärt känna varandras rganisatiner, medarbetare ch verksamhetsfrmer för att ytterligare utveckla samarbetet. EduLab-persnalen besökte Lärcentret i maj ch Lärcentrets persnal besökte Tritnia, EduLab i nvember. EduLab har deltagit i den teknikutvärderingsgrupp för nätbaserad undervisning sm letts av ÅA:s datacentral i Vasa. Prgramvarr har testats ch gruppen diskuterar ibruktagandet av nya prgram eller behv av uppdateringar, prgramvarr ch verktyg. Nätverket för utvecklande av nätbaserad undervisning vid Vasa universitet har 21 medlemmar ch det representerar alla fakulteter vid universitetet. Arbetet under 2010 har frtsatt sm tidigare ch fkus har legat på en gemensam flerspråkig högsklepedaggik i Vasa. Målet för nätverkets verksamhet är att skapa, upprätthålla ch förstärka den gemensamma utvecklingen av undervisningen ch undervisningskulturen, dela kunnande ch gd praxis inm utvecklande av undervisningen, förmedla infrmatin m nya utbildningsmöjligheter ch infrmatin m nya verktyg för att göra undervisningen mångsidigare samt ge Tritnias utbildningsplanerare infrmatin m enheternas utbildningsönskemål ch -behv. EduLabs mediaprduktin Under hösten 2010 hade prduktinen av vidematerial tredubblats jämfört med våren. Tyngdpunkten har nu flyttat från enstaka krta presentatiner till kurshelheter med gediget substansinnehåll. Behvet av knsultatin har ökat liksm behvet av specifika tjänster. Även direkt rådgivning till några lektrers studentgrupper har förekmmit. Läsplatteprjektet startade hösten 2010 med försöksgrupper ch kmmer att resultera i ett föredrag på LIBER-knferensen Prjektet har rönt strt intresse ch kmmer att följas upp även efter den fficiella prjekttidens slut. Prjektet finansieras med medel från Vasa stads jubileumsfnd sm tilldelades Tritnia för år I kmpetenshöjande syfte åtg sig EduLabs persnal att genmföra ett IKT-cachingprgram sm en avgiftsbelagd specialutbildning för en utmstående kundgrupp. Erfarenheterna av cachingen var gda ch den har tagits i bruk i LIN1-prgrammet, där den genmförs i samarbete med Umeå universitet. Enligt Tritnias visin utvidgas Tritnias verksamhet från nätpedaggik ch prduktin av undervisningsmedia till ett högsklepedaggiskt centrum. Vasa högskleknsrtiums EduLab-arbetsgrupp beviljades via Vasa stads jubileumsfnd medel för att påbörja planerna på ett flerspråkigt högsklepedaggiskt kncept. I slutet av år 2010 anställdes en planerare för högsklepedaggiken för sju månader. Planeraren påbörjade sitt arbete i januari Statistiken för EduLabs tjänster presenteras i bilaga 1. 9

10 Förvaltningstjänster Tritnias nya instruktin ch arbetsrdning trädde i kraft från ch med början av året. Den nya rganisatinen ch universitetens nya förvaltnings- ch eknmimdeller krävde en tid av anpassning för alla parter. Eknmi Det var en utmaning att samrdna förvaltningen vid de fem mderrganisatinerna i det nya Tritnia, speciellt när det egentligen först på hösten blev möjligt att få eknmirapprter ur Vasa universitets SAPprgram. Huvuddelen av Tritnias finansiering km från högsklrnas budget. Med hjälp av medel från Vasa stads jubileumsfnd ch Nissis Stiftelse anskaffades ny litteratur ch påbörjades ett prjekt med läsplattr. De medel sm beviljats ur Vasa stads jubileumsfnd för planering av högsklepedaggiken överfördes nästan i sin helhet till år Tritnias kstnader ökade i ch med sammanslagningen med yrkeshögsklebibliteken med ca 30 %, medräknat kstnadsökningar i löner, utrymmen ch litteratur Kstnader Persnal Utrymmen Litteratur* Datateknik Övr. kstn. *Kstnaderna för anskaffning av litteratur är högsklespecifika; här ingår alla anskaffningar utm Åb Akademis, Hankens ch Nvias e-resurser samt Åb Akademis tryckta tidskrifter, vilka ingår i budgeten för dessa högsklr. 10

11 EKONOMI Verksamhetskstnader ttalt (1000 ) 4 374,8 Persnalkstnader 2 037,7 Kstnader för bibliteksmaterial 693,8 Utrymmeskstnader 1 412,0 Datateknik 91,6 Övriga kstnader 139,7 Använd finansiering ttalt (1000 ) 4 374,8 Finansiering från egna ramrganisatiner 4 194,2 Övrig ffentlig finansiering 71,5 Privat finansiering 9,6 Inkmster från avgiftsbelagd service 88,9 Finansiering från gemensamma prjekt 10,6 Förmedlarna av inhemsk ch utländsk litteratur byttes ut på hösten. På basis av Hansels knkurrensutsättning valdes Delbanc ch Bky.fi sm utländska leverantörer. Vad gäller inhemsk litteratur gjrdes en intern knkurrensutsättning mellan tre förmedlare, sm valdes ut av Hansel. Av dessa valdes Bky.fi Oy. Via dessa förmedlare skaffas huvuddelen av den litteratur sm behövs vid Vasa universitet, Hanken, Nvia ch Vasa yrkeshögskla. Åb Akademis anskaffningar sköts i samarbete med Åb Akademis biblitek. Persnal Av Tritnias rdinarie persnal hörde 26 till Vasa universitet, ni till Åb Akademi, sju till Vasa yrkeshögskla, fyra till Yrkeshögsklan Nvia ch två till Svenska handelshögsklan. Antalet arbetsår uppgick till 49,7. Det faktum att persnalen hörde till lika rganisatiner krävde att man fördjupade sig i persnalförvaltningens praxis vid lika högsklr. För att öka den interna verksamhetens genmskinlighet ch klarhet uppgjrdes ch tgs i bruk nya blanketter ch direktiv inm persnalförvaltningen. Under 2009 deltg persnalen i planeringen av det gemensamma bibliteket, medan år 2010 innebar msättande av planerna i praktiken. Gemensam praxis diskuterades ch överenskms i interna arbetsgrupper. Samtidigt ansågs det vara nödvändigt att öka infrmeringen, ch därför rdnades förutm persnalmöten även s.k. trsdagsträffar en gång i månaden. På trsdagsträffarna behandlades aktuella ärenden, infrmerades m nyheter ch rdnades presentatiner av Tritnias mderhögsklr; sm presentatörer fungerade representanter för högsklrna eller resp. högsklas persnal i Tritnia. I juni gjrdes en cykelutflykt till verksamhetsställena på Seriegatan ch Rådhusgatan, där man bekantade sig med utrymmena. Kmpetenshöjande verksamhet rdnades bl.a. i frm av en gemensam samlingsdag i maj, en dag med temat innehållsbeskrivning i september samt en allmän utvecklingsförmiddag i december. Persnalens möjligheter att delta ch påverka utökades genm att man valde in en persnalrepresentant i ledningsgruppen. Mandattiden för medlemskap i rekreatinsarbetsgruppen fastslgs till två år ch mandattiden för persnalens representant i direktinen fastslgs att följa direktinens mandattid. 11

12 Persnalens tillfredsställelse med den nya rganisatinen ch med förändringen mättes med en egen intern persnalenkät i ktber Syftet med enkäten var att kartlägga persnalens synpunkter på skapandet av det gemensamma Tritnia samt på hur väl lika funktiner hade lyckats. I enkäten kartlades även arbetsklimatet samt hur väl persnalen hade anpassat sig till den nya rganisatinen. Utvecklingssamtal fördes i slutet av året ch i samband med dessa klargjrdes arbetsuppgifter ch ansvarsmråden. En rekreatins- ch studieresa rdnades till Prin krkeakuluknsrti i juni ch precis sm tidigare år deltg Tritnias persnal även i mtinsevenemanget Nice Run. Infrmatin, datateknik ch utrymmen Översättare-infrmatören deltg i arbetsgruppen för högskleknsrtiets infrmatörer (Cninf), sm under 2010 planerade webbplatsen Studera i Vasa. På webbplatsen presenteras högsklrnas utbud ch Tritnias bibliteksservice i krthet på en tecknad campuskarta. Högsklrna använder webbplatsen i sin egen marknadsföring av utbildning till unga persner. Finansiering för webbplatsen erhölls av Vasa stads jubileumsfnd. På adb-sidan krävde bearbetningen ch publiceringen av Tritnias nya webbsidr mycket resurser, speciellt i början av året. Yrkeshögsklrna ställde nya krav på infrmatinens tillgänglighet ch många ärenden utreddes i samråd med högsklrnas datacentraler. Inm Tritnia installerades ny prgramvara i alla datrer, ca 200 st. Utrustningen i auditrium Nissi förnyades helt under hösten. Även utrustning i mötesch videknferensutrymmen samt utskrivare för kunderna förnyades. Två nya låneautmater tgs i bruk ch den gamla autmaten uppdaterades. För persnalen var övergången till ett nytt e-pst- ch kalendersystem en viktig refrm. Utrymmen mrganiserades i ch med att yrkeshögsklrna km med i Tritnia. I samband med mrganiseringen tgs trnets tredje våning i bruk sm persnalutrymme. Där finns nu biblitekarier ch infrmatiker inm Utbildnings- ch infrmatinsresurserna. Fler frskarutrymmen hade redan byggts på trnets femte våning ch delvis även på sjätte våningen, så det ttala antalet förblev ungefär detsamma. Den s.k. virtualaulan på tredje våningen på Universitetsstranden fick nya möbler ch studerandena var ivriga att ta den i bruk. Ett utkast till dispsitinsplan över lagerutrymmena på Universitetsstranden uppgjrdes under smmaren. Tritnias nätverk Lkala nätverk Vasa högskleknsrtiums EduLab-arbetsgrupp, i vilken sakkunniga från Tritnias alla ägarenheter ingår, har sammankmmit till ett tital möten under Gruppen har arbetat med att utveckla LIN1-innehållet ch en innehållsplaneringsgrupp tillsattes under år Arbetet är nu slutfört ch LIN1 startade i ny frm i januari Arbetsgruppen har även aktiverat sig i frågan m en gemensam flerspråkig högsklepedaggisk helhet för knsrtiemedlemmarna. I slutet av året fastslgs att gruppen mrganiseras till en delegatin under Tritnias direktin. Tritnia deltg sm tidigare i arrangemanget av litteraturfestivalen Vaasa LittFest Vasa. Medlemmarna i det reginala elektrniska bibliteket Sukkula träffades vid en tillställning arrangerad av Vasa stadsbibliteklandskapsbiblitek, där en representant från undervisningsministeriet presenterade prjektet Det 12

13 natinella digitala bibliteket. Utbildnings- ch samlingschefen representerade Åb Akademi i direktinen för Vasa smmaruniversitet. Natinellt samarbete EduLab har under år 2010 utvecklat ett samarbete med Uleåbrgs universitets enhet Oppimisen ja kulutusteknlgian tutkimusyksikkö (LET) vid universitetets pedaggiska fakultet. Samarbetet har förverkligats genm videföreläsningsutbyte ch utbyte av vissa diskussinsuppgifter mellan deltagarna i Tritnias EduLabs LIN3-kurs ch Uleåbrgenhetens mtsvarande utbildningsprgram. Finlands virtuella universitet upphörde med sin egentliga verksamhet EduLab har under 2010 följt med de arbetsgrupper sm föreslås frtsätta på frivillig basis. EduLab har frtsättningsvis under år 2010 deltagit i nätverket PedaFrum ch deltagit i dess två seminarietillfällen. Bibliteket deltg aktivt i universitets- ch yrkeshögsklebiblitekens gemensamma verksamhet. Biblitekschefen verkade sm rdförande för styrgruppen för universitetsbiblitekens Linnea2knsrtium, sm medlem i arbetsutskttet vid Rådet för Finlands universitetsbiblitek, sm representant för Linnea2- knsrtiet i Natinalbiblitekets utvärderingsgrupp samt sm representant för Rådet för Finlands universitetsbiblitek i infrmatinsförsörjningskmmittén vid Finlands Standardiseringsförbund. Servicechefen fungerade sm ersättare i ledningsgruppen för AMKIT-knsrtiet ch förvaltningschefen var medlem i styrelsen för Finlands vetenskapliga biblitekssamfund. Dessutm hade Tritnia representanter med ledande funktiner inm Finlands svenska bibliteksförening, bl.a. i den grupp sm förbereder den stra internatinella bibliteksknferens sm kmmer att hållas i Finland Internatinellt samarbete Tritnia deltar i Btnia-Atlantica-prjektet Nrdic Knwledge n the Web. Prjektet är gemensamt för universiteten ch högsklrna i Vasa i Finland, Umeå i Sverige ch Bdø i Nrge, ch prjektägare är Vasa universitet. Under år 2010 har prjektet liksm tidigare år skapat, marknadsfört ch drivit ett webbaserat center innehållande föreläsningar, wrkshpar, frskningsmaterial, debatter ch praktiska tillämpningar. Inm NKW-prjektet har ett närmare samarbete mellan LIN-kurserna ch mtsvarande LIKT-kurser vid Umeå universitets Universitetspedaggiska centrum utvecklats under år Gemensamma resurser har skapats ch undervisning ch undervisningsmedia för både lärare ch kursdeltagare har utvecklats. EduLab har även samarbete med Götebrgs IT-universitet ch med Stckhlms universitets pedaggiska enhet. Under år 2010 har föreläsningar ch anföranden via tre wrkshpar ch två seminarier förverkligats mellan Vasa, Umeå ch Bdø, både fysiska ch virtuella. Tritnias persnal deltg bl.a. i ELAG-knferensen i Helsingfrs, i Creating Knwledge-knferensen i Bergen samt i LIBER-knferensen i Århus. En pster uppgjrd av Peter Ahlrs, Eyetrackning and handling analysis f the Tritnia web services, presenterades vid LIBERs årsknferens i Århus (LIBER: Den eurpeiska rganisatinen för vetenskapliga biblitek). Grunden för pstern utgjrdes av en undersökning utförd av MediaCity vid Åb Akademi, vari undersöktes såväl nya kunders sm mera erfarna kunders ögnrörelser på Tritnias nya webbsidr. Pstern väckte intresse ch erhöll gd respns av knferensdeltagarna. Bibliteket fick via Erasmusutbyte besök av dkumentalisten Elvira Aleixandre Baeza från Universitat Jaume i Castelló, Katalnien, Spanien. 13

14 Tritnian vusitilastt Tritnias årsstatistik BILAGA förändring Kirjastn käyttö ja käyttäjät - Bibliteksbruk & användare % a) uudet asiakkaat - Nya kunder Kirjastkäynnit - Bibliteksbesök % Lainaus - Utlåning a) lainat - lån % itsepalvelulainat - självbetjäningslån lainat palvelutiskiltä - lån vid servicedisk b) uusinnat - förnyade lån % itsepalvelu-uusinnat - självbetjäningsförnyelser uusinta palvelutiskiltä - förnyelse vid lånedisk autmaattiuusinnat - autmatförnyelser SUMMA % Kauklainaus - Fjärrlån a) annetut kauklainat - utlånade fjärrlån % b) saadut kauklainat - inlånade fjärrlån % Tietpalvelu - Infrmatinsservice % Kkelmatietkanta Tria - samlingsdatabasen tiednhakujen määrä - antal sökningar % Käyttäjäkulutus - Användarutbildning a) petustunnit - undervisningstimmar % b) santtajamäärä - antal deltagare % c) annettujen kurssien pintpistemäärä - kursernas sp % Aukilpäivät - Öppetdagar % pääkirjast - huvudbiblitek sivukirjastt (Jakbstad)

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006 TRITONIA BILAGA 1 Direktionen 23.5.2007 TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006 Innehåll: 1 Allmän översikt 2 Bibliotekstjänster Kundservice Litteraturservice Utbildning i informationskompetens och informationssökning

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004

TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Tritonia Bilaga 1 Direktionen 3.5.2005 TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Innehåll: 1 Översikt 2 Bibliotekstjänster 2.1 Utvecklingen av samlingarna 2.2 Användningen av bibliotekets tjänster 2.3 Utbildning

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Åbo 31.1.2011 Tove Forslund Lärcentret Pärmbild: Första året i nya ASA. 2 Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Rapporten och bilagor är

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner.

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner. Stckhlm 22 nvember 2012 Infrmatin från H&M till Kalla Fakta Vi har tidigare skickat över infrmatin till er m hur H&M aktivt arbetar med lönefrågan hs våra leverantörer samt m vårt hållbarhetsarbete. Nedan

Läs mer

Tddoh. December 1982 Nytryck september 1984. Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund

Tddoh. December 1982 Nytryck september 1984. Rapport 2 TELEBILD. Erfarenheter från näringslivets teledataförsök. Göran Asplund Tddh December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 TELEBILD Erfarenheter från näringslivets teledataförsök Göran Asplund ; - m^ -..: : - y. December 1982 Nytryck september 1984 Rapp 2 n TELEBILD Erfarenheter

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Att våga vara aktör i sitt eget liv

Att våga vara aktör i sitt eget liv Att våga vara aktör i sitt eget liv Ma Bström Erik Tjernqvist Institutinen för samhällsmedicin ch rehabilitering Arbetsterapi Examensarbete, 15 hp Ht 2013 Handledare: Ulla Nygren Arbetsexemplar Att våga

Läs mer

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 UTKAST TILL ÅRSRAPPORT. OMBRYTS OCH BILDSÄTTS EFTER VÅRMÖTET I APRIL /KN ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 2 2.

Läs mer

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Ver 1.0 Sftware Quality Engineering Bard (SQEB) Tillkännagivanden Det engelska riginalet (Syllabus, Certified Prfessinal fr Requirements Engineering) till

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

2 Studerande statistik

2 Studerande statistik Bladen representerar de landskap Novia verkar på: Älggräs - Österbotten Ek - Åboland (Egentlige Finland) Vitsippa - Nyland Min tanke, när jag fick i uppdage att göra rektorskedjan för yrkeshögskolan Novia,

Läs mer

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport december 2005 Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport Bibliotekssamverkan i Norrland hösten 2005 Inledning Slutrapportens syfte är att sammanställa aktiviteter, resultat och erfarenheter

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer