December Unionens förslag för att möta de ökade varslen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "December 2012. Unionens förslag för att möta de ökade varslen"

Transkript

1 December 2012 Unionens förslag för att möta de ökade varslen 1

2 Sammanfattning av Unionens förslag Staten måste stimulera efterfrågan Se över om infrastruktursatsningar kan tidigareläggas Inför ett tillfälligt ett ROT-stöd för offentliga byggnader och hyresrätter Öka barnbidraget och studiebidraget tillfälligt under 2013 Underlätta finansieringen för mindre företag Trygghet och omställning avgörande när fler förlorar jobbet Utöka antalet utbildningsplatser Öka möjligheterna till validering Förändra reglerna för studiestöd Större möjligheter till kompetenshöjande insatser hos arbetsförmedlingen för tjänstemän Utveckla omställningsavtalet Introduktionsanställningar för unga behövs Reformera a-kassan Förbättra sjukförsäkringen och stärk det förebyggande arbetet Genom att tänka långsiktigt står företagen väl rustade när utvecklingen vänder Håll i utvecklingsarbetet i företagen Ta hand om de medarbetare som lämnar företaget och glöm inte de som finns kvar Utnyttja ESF för att finansiera framtida kompetensutvecklingssatsningar 2

3 Tillväxten bromsar samtidigt som företagen omstrukturerar Under de senaste månaderna har det blivit alltmer tydligt att även Sverige drabbats av det försämrade ekonomiska läget i omvärlden. Under oktober och november i år varslades sammanlagt cirka personer om uppsägning, vilket är de högsta nivåerna sedan april Samtidigt sprider pessimismen sig bland företag och hushåll. Den utveckling vi ser nu skiljer sig dock från krisen Då drabbades Sverige av en finanskris och det var fritt fall i efterfrågan. Det akuta läget kom snabbt men utvecklingen vände också snabbt uppåt igen. Det vi ser nu är en lågkonjunktur med ett inte lika dramatiskt förlopp. Vår bedömning är dock en ökad arbetslöshet framöver och att hushållens konsumtion är nyckeln för tillväxten i det korta perspektivet. Varselnivåerna hamnar troligtvis inte lika högt som i slutet av 2008 men kommer att vara på högre nivåer än normalt en tid framöver. (Se vidare Unionens konjunkturprognos från oktober 2012.) Antal varsel per månad Källa: Arbetsförmedlingen snitt jan/jul aug sep okt nov dec Det är viktigt att påminna om att bakom företagens varsel och kostnadsbesparingsprogram ligger i många fall strukturella skäl, som ökad konkurrens och marknadsförändringar. En vikande efterfrågan blir då droppen som får bägaren att rinna över. Det finns många exempel där företagen passar på att göra strukturåtgärder, nu när efterfrågan är lägre än normalt. Konsekvensen av den här utvecklingen är att antalet personer kommer att behöva hitta nya jobb ökar. Sverige går dessutom in i den här lågkonjunkturen med en redan hög arbetslöshet, vilket kommer att göra situationen än tuffare för dem som står längst bort från arbetsmarknaden. Unionen anser att regeringen istället för att kraftigt sänka bolagsskatten i detta läge borde prioritera åtgärder för att möta utvecklingen på arbetsmarknaden. Även företag och fackförbund har en viktig roll att bidra till en positiv utveckling. Här är Unionens förslag för att möta lågkonjunkturen. 3

4 Staten måste stimulera efterfrågan När Sverige nu går in i en lågkonjunktur och arbetslösheten riskerar att förvärras bör regeringen agera för att öka framtidstron genom att stimulera efterfrågan. Regeringen har under hösten presenterat en rad välbehövliga investeringar men många av förslagen ger inte effekter förrän på sikt. Exempelvis kommer de infrastruktursatsningar som planeras att generera investeringar och jobb först om några år. Regeringen förbereder också kloka investeringar i FoU under de kommande åren, vilket är positivt, men det påverkar inte heller efterfrågan på kort sikt. För att öka efterfrågan borde regeringen se över vilka infrastrukturinvesteringar som kan tidigareläggas och ytterligare stimulera investeringar i bostäder, klimat- och miljöförbättringar. Det här är investeringar som ändå behöver göras på sikt och därför ett klokt sätt att sätta fart på ekonomin ytterligare under en period med låg tillväxt. Inför ett tillfälligt ROT-stöd för offentliga byggnader och hyresrätter Det finns stort uppdämt behov av renovering och ombyggnationer i miljonprogramsområdena och offentliga byggnader som skolor och sjukhus. Dagens ROT-avdrag gäller för privatpersoner. I detta läge borde ytterligare ett steg tas så att ROT tillfälligt även omfattar offentliga byggnader och hyresrätter i flerbostadshus. Det bör därför införas ett tillfälligt ROT-bidrag för renovering, ombyggnation och energieffektivisering av skolor, sjukhus och andra offentliga lokaler. Det bör även införas ett tillfälligt ROT-avdrag för upprustning av hyresrätter. En satsning på 4 miljarder under två år skulle ge en nödvändig skjuts till dessa angelägna investeringar. Byggbranschens utveckling har en stor påverkan både när det gäller jobb och genom att byggföretagen till stor del använder sig av svenska insatsvaror. En stimulans av branschen gynnar därför i stor utsträckning svensk sysselsättning. Nästan var tionde person som varslats under hösten jobbar inom byggindustrin vilket tyder på en förväntad nedgång i branschens produktion. Förutom att en ROT-satsning skulle bidra till att nödvändiga investeringar genomförs ökar samhällsnyttan också i och med att ombyggnationer och renoveringar i många fall innebär ökad energieffektivitet och klimathänsyn. Öka barnbidraget och studiebidraget tillfälligt under 2013 Hushållens konsumtion är avgörande för tillväxten i det korta perspektivet. Ett relativt snabbt sätt att öka köpkraften hos en del av befolkningen som mer än andra utnyttjar sitt tillgängliga konsumtionsutrymme skulle kunna vara att öka det grundläggande barnbidraget med 100 kronor per månad och barn. Det skulle öka köpkraften hos barnfamiljerna med kronor per barn under En höjning med 100 kronor per barn och månad skulle kosta statskassan runt 2,3 miljarder kronor. En sådan höjning skulle inte öka hushållens disponibla inkomst med mer än en knapp tiondels procent, men ökningen skulle hamna hos en grupp som i sämre tider är i behov av ett extra stöd. 4

5 Även studenter är en grupp som i hög grad ökar sin konsumtion vid ökad köpkraft. En tillfällig höjning av studiebidraget med 200 kronor per månad kostar runt 930 miljoner kronor. Det skulle för en student med studiebidrag och studielån för heltidsstudier innebära en ökning av den disponibla inkomsten med två procent. Underlätta finansieringen för mindre företag Många mindre företag upplever att möjligheten att få krediter har försämrats senaste halvåret. En viktig orsak är att bankernas krav på säkerhet har ökat. Bankerna har anpassat sig till de tuffare kapitaltäckningskraven, vilket är en anledning till att det är svårare att låna eller få krediter för företagen. De små företagen har inte lika lätt som de stora företagen att hitta kapital från annat håll och är ofta hänvisade till bankerna. Många mindre företag drabbas dessutom av långa betalningstider från sina kunder, inte minst inom fordonsindustrin där fakturorna ofta inte betalas förrän efter 90 dagar. Det här innebär en extra press för leverantörerna i tider när de har svårare att få krediter i sin tur. Staten måste därför hitta former för att underlätta finansieringen för mindre företag. Annars riskeras jobb och investeringar i dessa företag. Ett system för korttidsarbete behövs men är inte aktuellt att användas i nuläget I februari tillsatte regeringen en statlig utredning med uppdrag att utforma ett svenskt system för korttidsarbete med statlig delfinansiering. Utgångspunkten var det förslag Unionen tillsammans med andra fackliga organisationer och arbetsgivare inom industrin presenterat i rapporten Korttidsarbete - ett partsgemensamt förslag för Sverige. Korttidsarbete innebär att en individ under en period går ner i arbetstid och lön och att staten samtidigt ersätter en del av lönebortfallet. Utbildningsinsatser kan med fördel ske under tiden för korttidsarbete. Företagen kan med ett sådant system behålla istället för att säga upp personalen under en tillfällig nedgång och på så sätt vara på banan snabbt när efterfrågan vänder. Riksdagen väntas besluta om att införa ett system för korttidsarbete tidigast vid årsskiftet För att korttidsarbete ska kunna tillämpas ska det röra sig om en synnerligen djup kris orsakad av ett kraftigt efterfrågefall. Det får alltså inte röra sig om en normalt förekommande konjunkturnedgång eller en kris i ett företag eller en bransch orsakad av strukturella förändringar. Krisen ska även bedömas vara av relativt kortvarig karaktär. Dagens konjunkturnedgång är allvarlig men är inte av den omfattning och karaktär att korttidsarbete ska tillämpas. Trygghet och omställning avgörande när fler förlorar jobbet Skapa fler utbildningsplatser för att möta konjunkturnedgången I en konjunkturnedgång får unga det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, och fler yrkesverksamma som förlorar jobbet har behov av vidareutbildning för att få ett nytt jobb. För att möta dessa behov behövs satsningar på alla nivåer i det formella utbildningssystemet för 5

6 vuxna. I samband med lågkonjunktur är det särskilt lönsamt för samhället att investera i fler utbildningsplatser. Antalet årsplatser på högskola och universitet bör utökas med upp mot platser. Antalet sökande till högskolan är idag rekordstort, vilket bland annat beror på stora årskullar i årsåldern. Erfarenhet från tidigare lågkonjunkturer visar dessutom att söktrycket kan komma att öka ytterligare. Fler platser i högre utbildning behövs även för att ge plats till dem som behöver vidareutbildning i samband med omställning. Nettoeffekten av regeringens budgetproposition är cirka färre platser i högskolan under 2013, och utifrån den aviserade resurstilldelningen bedömer högskoleverket att det blir fortsatta nedskärningar de kommande åren. Kostnaden för årsplatser är cirka en miljard kronor Även yrkeshögskolan behöver tilldelas utökade resurser. Inom yrkeshögskolan kan resurser snabbt omfördelas till de utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden, vilket är av stor vikt i samband med strukturförändringar i ekonomin. Yrkeshögskolan utgör även en viktig möjlighet för den enskilde att skola om sig och på så vis kunna förbättra sina egna arbetsmarknadsutsikter. Det behövs också fler platser i den gymnasiala vuxenutbildningen, inklusive yrkesvux. En alltför stor andel unga vuxna saknar fullföljd gymnasieutbildning. Dessa är som grupp särskilt utsatta på arbetsmarknaden i samband med lågkonjunktur. Fler utbildningsplatser behövs även för yrkesverksamma som behöver komplettera med gymnasial vuxenutbildning för att få behörighet till vidare studier eller byta inriktning på sitt yrkesliv. Öka möjligheterna till validering Validering av reell kompetens är en nyckelfråga för att yrkesverksamma på ett effektivt sätt ska kunna vidareutbilda sig inom högskolan. Idag bromsas arbetet med validering av att högskolor och universitet saknar incitament för att arbeta med validering. Det måste vara attraktivt för individen att utbilda sig Personer ska inte av ekonomiska skäl välja arbetslöshet och a-kassa framför studier. Finansieringen av vuxenstudier behöver därför ses över. Detta gäller inte minst högskolestudier. Terminstaket bör höjas och ålderstrappan för studiemedelssystemet förändras så att kompletterande studier vid högskola och universitet blir möjliga högre upp i åldrarna. Fribeloppet bör ses över då det begränsar möjligheterna att få studiestöd för personer som vill arbeta samtidigt som de studerar, eller som har arbetat i anslutning till studierna. Större möjligheter till kompetenshöjande insatser hos Arbetsförmedlingen även för tjänstemän Med Arbetsförmedlingens uppdrag att fokusera på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden så är möjligheterna till stöd för nyligen uppsagda tjänstemän små. Arbetsförmedlingen ska prioritera arbetssökande som bedöms ha svårast att få arbete när man anvisar till kompetensutvecklande insatser som till exempel arbetsmarknadsutbildning. De utbildningar som Arbetsförmedlingen erbjuder är yrkesinriktade och åtta av tio deltagare har förkunskaper motsvarande gymnasial eller förgymnasial utbildningsnivå. 6

7 Utifrån den verkligheten är Unionens medlemmar hänvisade enbart till Trygghetsråden, främst TRR, för stöd att komma vidare i arbetslivet när de blir uppsagda. Men endast tjänstemän som har haft en tillsvidareanställning i minst ett år, som jobbar i ett företag med kollektivavtal och som blir uppsagd på grund av arbetsbrist har rätt till stöd från TRR. Femton procent av Unionens medlemmar arbetar på företag utan kollektivavtal och alla har inte tillsvidareanställning. Det lämnar många utan hjälp från TRR. Regeringen behöver uppmärksamma detta och erbjuda resurser till kompetenshöjande insatser som passar även den växande skaran av tjänstemän på arbetsmarknaden. Behovet av ett utvecklat omställningsavtal är stort Läget pekar på det stora behovet av ett utvecklat omställningsavtal som parterna inom det privata näringslivet just nu förhandlar om. Här är möjligheten till kontinuerlig kompetensutveckling under anställning ett centralt inslag. Med en sådan möjlighet på arbetsmarknaden kan vi ytterligare korta arbetslöshetstiderna för tjänstemännen eftersom tryggheten för dem främst finns i den kompetens de har och inte i antalet anställningsår. Utifrån det uppdrag som Arbetsförmedlingen har ser vi att statens bidrag till ett utvecklat omställningsavtal är högst aktuellt. Introduktionsanställningar för unga behövs Introduktionsanställningar för unga är ett bra sätt att få ut unga på arbetsmarknaden och göra dem bättre rustade när konjunkturen vänder. Vi inväntar att regeringen ska lägga fram förslag som ett resultat av trepartssamtalen och den "jobbpakt" som slutits. Ett offentligt stödsystem för att företagen ska kunna ta emot ungdomar och erbjuda handledning behöver även komma på plats. Reformera a-kassan Arbetslöshetsförsäkringen måste reformeras för att ge människor den trygghet de behöver i sitt arbetsliv och för att den ska bli en försäkring som ger individer möjlighet att finna arbeten där deras kompetens och erfarenhet bäst kan tas tillvara. Det tjänar både individen och samhället på. En väl utformad arbetslöshetsförsäkring är också en viktig beståndsdel i att behålla acceptansen för strukturomvandling. Många av Unionens medlemmar jobbar i företag som utsätts för ett hårt konkurrenstryck. När jobben försvinner och människor behöver skola om sig för att hitta nya jobb är det rimligt att förvänta sig att samhället erbjuder en hyfsad inkomst under omställningen. Genom att höja taket skulle människors trygghet öka och det skulle dessutom bidra till en välbehövlig stimulans av ekonomin när tillväxten är låg. Det nuvarande taket i a-kassan motsvarar en månadslön på kr, vilket innebär att 95 procent av Unionens medlemmar inte kan få ut motsvarande 80 procent av sin lön från a-kassan om de skulle bli arbetslösa. Differentierade avgifter bör också omedelbart avskaffas eftersom de inte ger den lönedämpande effekt som det var tänkt inom branscher som riskerar hög arbetslöshet. Det har bland annat Unionen visat i rapporten Differentierade a-kasseavgifter. 7

8 Det bör även vara tillåtet för arbetslösa att i början av arbetslösheten begränsa sitt sökande till sitt kompetensområde. Det är särskilt viktigt för samhällsekonomin att den kompetens som finns på arbetsmarknaden tas tillvara på bästa sätt i en tid av ekonomisk åtstramning. Unionen har under 2012 medverkat i arbetet med att ta fram TCO:s förslag på en ny arbetslöshetsförsäkring, där bland annat ett inkomstvillkor diskuteras som ett komplement till ett modifierat arbetsvillkor med syfte att fler på arbetsmarknaden ska få tillgång till arbetslöshetsförsäkringen. Förbättra sjukförsäkringen och förstärk det förebyggande arbetet I en tid av ökad ekonomisk oro finns det en risk för ökad sjukskrivning på grund av stress och hög arbetsbelastning. När efterfrågan minskar i företagen blir det inte alltid automatiskt mindre att göra för tjänstemännen. Konsekvensen blir högre arbetsbelastning när samma uppgifter ska utföras med färre resurser. Depression, nedstämdhet och stressrelaterad ohälsa är i särklass den vanligaste sjukskrivningsorsaken för Unionens medlemmar. Sjukskrivningarna är ofta helt eller delvis relaterade till arbetet. Vi har sett att det finns stora brister i försäkringskassans och arbetsgivarnas hantering av rehabiliteringskedjan. Många av Unionens medlemmar upplever att de inte får det stöd de har rätt till, och att tidsgränserna inom rehabiliteringskedjan är pressande och alltför snäva. Därför behöver rehabiliteringskedjans tidsgränser förändras så att de sjukskrivna får en reell möjlighet att komma tillbaka till sitt arbete. Tidsgränser ska i första hand vara tidsgränser för försäkringskassan och arbetsgivare att ge den sjukskrivne rehabilitering och andra former av åtgärder. De arbetsgivare som inte fullgör sitt ansvar bör kunna sanktioneras. Det förebyggande arbetet behöver också förstärkas, främst vad gäller den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsgivarnas skyldighet att tillhandahålla företagshälsovård bör stärkas med tydligare krav på innehållet i företagshälsovården. Arbetsmiljöverkets möjligheter att säkerställa att de lagar och förordningar som finns efterföljs måste också bli bättre, exempelvis genom fler arbetsmiljöinspektioner. Genom att tänka långsiktigt står företagen väl rustade när utvecklingen vänder Låt inte utvecklingsarbetet avstanna Ett kortsiktigt agerande från företagen idag kan få ödesdigra konsekvenser både för våra medlemmar och för konkurrenskraften i framtiden. Företagen måste ta vara på den kompetens som finns. Konkurrenskraftiga produkter och en kompetent, motiverad personal behövs när konjunkturen väl vänder. Utvecklingsarbete och investeringar får därför inte avstanna. Att snåla med kompetensutveckling och arbetsmiljöarbete är att bita sig själv i svansen. Ta hand om de medarbetare som lämnar företaget och glöm inte de som finns kvar 8

9 De medarbetare som är kvar i organisationen efter en neddragning måste få en rimlig arbetsbelastning och arbetssituation. Arbetssättet måste ändras när resurserna minskas. Företagen har ett stort ansvar för omställning av personal som sägs upp och kan till exempel erbjuda utbildningsstöd, karriärcoachning och stöd att utveckla idéer till nya företag. Satsa på kompetensutveckling i företagen nu finns det tid till detta Genom Europeiska socialfonden finns medel att få till kompetensutveckling. Just nu finns det medel att söka för så kallade förprojekteringar inför projekt som kan genomföras längre fram. I en förprojektering kan företaget analysera kompetensbehov, göra omvärldsanalyser och söka projektpartners för att i nästa skede genomföra en väl genomtänkt kompetensförändring eller höjning. Ta också del av goda exempel på tidigare genomförda ESF-projekt, som till exempel Västkraft, för att komma igång snabbt. De regionala ESF-kontoren kan ge mer information. 9

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté):

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Stora behov av kompetensutveckling och utbildning Behoven av kompetensutveckling och utbildning är stora och växande. För individen handlar det om

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Örebros socialdemokratiska riksdagsledamöter Thomas Bodström Matilda Ernkrans Lennart Axelsson Eva-Lena Jansson Ameer Sachet Jobbkrisen förvärras ungdomarna värst ut

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA 15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA - Alla under 25 år ska erbjudas vägledning, jobb, utbildning eller traineeplats från första dagen av arbetslöshet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro 2 (8) Jobb

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Åtgärdspaket för en utbildningslinje i Uppsala. Marlene Burwick, kommunalråd (S) Uppsala

Åtgärdspaket för en utbildningslinje i Uppsala. Marlene Burwick, kommunalråd (S) Uppsala Åtgärdspaket för en utbildningslinje i Uppsala Marlene Burwick, kommunalråd (S) Uppsala Många har svårt att få jobb Uppsala är på många sätt en bra kommun att leva i. Men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Återkommande utveckling. Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan.

Återkommande utveckling. Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan. Återkommande utveckling Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan. Behovet av ett omställningsuppdrag Utbildning skapar tillväxt genom högre produktivitet, bättre förmåga att

Läs mer

Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors

Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors Frågor Den aktiva arbetsmarknadspolitiken Arbetslöshetsförsäkringen - konjunkturberoende ersättning? - allmän och

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Nyckeln till ett tryggare arbetsliv

Nyckeln till ett tryggare arbetsliv Nyckeln till ett tryggare arbetsliv 2 För ett tryggare arbetsliv Trygghetsrådet TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också ett förebyggande

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Inledning. Cecilia Fahlberg

Inledning. Cecilia Fahlberg Inledning Den 14 september är det val i Sverige. Det är ett val som kommer att handla om många frågor som är viktiga för Unionens närmare 600 000 medlemmar. Unionen utgår från devisen Allt kan bli bättre

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 850 i Skåne

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Jobben Utmaningen Framtiden

Jobben Utmaningen Framtiden Socialdemokraterna 2011-06-14 Jobben Utmaningen Framtiden Norrbotten möjligheternas län 2 (7) Missmatch på arbetsmarknaden i Norrbotten Just nu sker en bred uppgång på arbetsmarknaden i Norrbotten. Konjunkturen

Läs mer

Prognos Presskonferens Arbetsmarknadsstyrelsen Tisdag 5 december 2006

Prognos Presskonferens Arbetsmarknadsstyrelsen Tisdag 5 december 2006 1 Prognos 2007 Presskonferens Arbetsmarknadsstyrelsen Tisdag 5 december 2006 Prognosantaganden 2 Att den globala ekonomin växer med drygt 5 procent 2006 och med knappt 4,5 procent 2007 Att oljepriset uppgår

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Kunskapslyft ett första steg

Kunskapslyft ett första steg 2014-04-23 Kunskapslyft ett första steg Sammanfattning - Socialdemokraterna föreslår idag ett första steg i ett kunskapslyft - Inom ramen för det första steget föreslås 30 000 platser inom komvux, yrkesvux

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Studiefinansieringssystemet är en viktig förutsättning för en fungerande akademi, för att

Läs mer

A. Ge alla nittiotalister en chans. 2 april 2009

A. Ge alla nittiotalister en chans. 2 april 2009 2 april 2009 Ge alla unga en chans De som är unga idag ska bära upp samhället imorgon. Unga människor står för en stor och positiv kraft i vårt samhälle, de är kreativa och ser nya lösningar. Att ingjuta

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

Sommarlovet som aldrig tar slut

Sommarlovet som aldrig tar slut I Riksdagen Enköping 2009-09-21 Sommarlovet som aldrig tar slut En rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga 2 (10) Framtidstro

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens!

Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens! Ge Sörmland chansen med investeringar i utbildning och kompetens! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland Jobbkrisen förvärras Den borgerliga regeringen gick till val på att ordna jobben. Idag kan

Läs mer

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Högskolelyft Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Innehåll Den högre utbildningens utveckling Högskolelyftets sex delar Ökad efterfrågan på högutbildade 2500000 Prognos: efterfrågan

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

Arbetsförmedlingen och jobbkrisen. Om Sveriges viktigaste samhällsservice just nu

Arbetsförmedlingen och jobbkrisen. Om Sveriges viktigaste samhällsservice just nu Arbetsförmedlingen och jobbkrisen Om Sveriges viktigaste samhällsservice just nu Fackförbundet ST våren 2009. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org Rapporten, inklusive tabellbilagor,

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Socialdemokraterna Sammanfattning Arbete ökar människors frihet genom egen inkomst, gemenskap och utveckling. En stark och hållbar, konkurrenskraftig ekonomi kräver en bred politik för fler jobb och full

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari 2017 Utbildningsdepartementet 1 Aktuella frågor Kunskapslyftet Platser Validering Yrkeshögskola Komvux Studiestartsstödet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

Huvudbetänkande från Långtidsutredningen 2015 (SOU 2015:104)

Huvudbetänkande från Långtidsutredningen 2015 (SOU 2015:104) 1(5) FINANSDEPARTEMENTET Huvudbetänkande från Långtidsutredningen 2015 (SOU 2015:104) Dnr SOU 2015:104 Refnr: Fi2016/00169/BaS TCO Dnr 16-0011 TCO har på remiss från Finansdepartementet erhållit Långtidsutredningens

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Prioriteringar inför kongressen Jobben först: Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser

Läs mer

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna Dalarna 20140423 Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna - ett län för kompetens och lärande socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Dalarna behöver mer kunskap och kompetens - inte mindre. Socialdemokraterna

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28)

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28) Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/åsa Forsell 2012-10-01 Direkttel: 08-782 91 74 E-post: åsa.forsell@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOL LÄNGRE LIV, LÄNGRE

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

SVENSK EKONOMI. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2/2008 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2009

SVENSK EKONOMI. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2/2008 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2009 SVENSK EKONOMI Riktlinjer och utmaningar för Regeringens den ekonomiska riktlinjer politiken för den enligt ekonomiska regeringens politiken ekonomiska vårproposition för 2009 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Remissyttrande; Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna (DS 2016:8)

Remissyttrande; Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna (DS 2016:8) Stockholm 2016-06-07 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM s.sf@regeringskansliet.se s. registrator@regeringskansliet.se Remissyttrande; Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009

Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009 Arbetsförmedlingens prognos för 2008 och 2009 Pressträff 3 juni 2008 Lena Liljebäck, tf GD Tord Strannefors, prognoschef Helene Dahlström Prognosantaganden PROGNOSANTAGANDEN Att den globala ekonomin växer

Läs mer

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Föreläsning 8 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik 2012-11-27 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Ekonomisk-politisk debatt handlar ofta om att förena full sysselsättning(låg arbetslöshet) med låg

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Inga fler sovmorgnar

Inga fler sovmorgnar Socialdemokraterna 2010-09-06 Inga fler sovmorgnar Ungas framtid går före stora skattesänkningar 2 (10) Innehållsförteckning 1. Nu ger även moderata väljare tummen ner för regeringens passiva politik...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Tema: Trygghetssystemen i staten

Tema: Trygghetssystemen i staten Tema: Trygghetssystemen i staten Andelen individer i så kallat utanförskap har minskat det senaste tre åren även om andelen fortfarande är hög, motsvarande drygt 25 procent av befolkningen mellan 2 och

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

En human och konkurrenskraftig

En human och konkurrenskraftig VAL 2010 En human och konkurrenskraftig arbetslinje Inriktningen är antagen av Förbundsstyrelsen våren 2010 I syfte att uppnå hög sysselsättning, hög produktivitet, trygghet i omställning och goda arbetsvillkor

Läs mer

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb HÖSTBUDGET 2018 Investeringar för fler jobb 1 Sammanfattning Tydligare krav under etableringen 90 000 fler utbildningsmöjligheter Enkelt anställningsstöd Sänkt skatt för växande företag 2 AGENDA Läget

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Jobbkris. men regeringen är passiv

Jobbkris. men regeringen är passiv Jobbkris men regeringen är passiv Jobben går före stora skattesänkningar Oktober var den värsta varselmånaden sedan nittiotalskrisen. 20 000 löntagare varslades om uppsägning. Jobbkrisen har blivit allt

Läs mer