December Unionens förslag för att möta de ökade varslen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "December 2012. Unionens förslag för att möta de ökade varslen"

Transkript

1 December 2012 Unionens förslag för att möta de ökade varslen 1

2 Sammanfattning av Unionens förslag Staten måste stimulera efterfrågan Se över om infrastruktursatsningar kan tidigareläggas Inför ett tillfälligt ett ROT-stöd för offentliga byggnader och hyresrätter Öka barnbidraget och studiebidraget tillfälligt under 2013 Underlätta finansieringen för mindre företag Trygghet och omställning avgörande när fler förlorar jobbet Utöka antalet utbildningsplatser Öka möjligheterna till validering Förändra reglerna för studiestöd Större möjligheter till kompetenshöjande insatser hos arbetsförmedlingen för tjänstemän Utveckla omställningsavtalet Introduktionsanställningar för unga behövs Reformera a-kassan Förbättra sjukförsäkringen och stärk det förebyggande arbetet Genom att tänka långsiktigt står företagen väl rustade när utvecklingen vänder Håll i utvecklingsarbetet i företagen Ta hand om de medarbetare som lämnar företaget och glöm inte de som finns kvar Utnyttja ESF för att finansiera framtida kompetensutvecklingssatsningar 2

3 Tillväxten bromsar samtidigt som företagen omstrukturerar Under de senaste månaderna har det blivit alltmer tydligt att även Sverige drabbats av det försämrade ekonomiska läget i omvärlden. Under oktober och november i år varslades sammanlagt cirka personer om uppsägning, vilket är de högsta nivåerna sedan april Samtidigt sprider pessimismen sig bland företag och hushåll. Den utveckling vi ser nu skiljer sig dock från krisen Då drabbades Sverige av en finanskris och det var fritt fall i efterfrågan. Det akuta läget kom snabbt men utvecklingen vände också snabbt uppåt igen. Det vi ser nu är en lågkonjunktur med ett inte lika dramatiskt förlopp. Vår bedömning är dock en ökad arbetslöshet framöver och att hushållens konsumtion är nyckeln för tillväxten i det korta perspektivet. Varselnivåerna hamnar troligtvis inte lika högt som i slutet av 2008 men kommer att vara på högre nivåer än normalt en tid framöver. (Se vidare Unionens konjunkturprognos från oktober 2012.) Antal varsel per månad Källa: Arbetsförmedlingen snitt jan/jul aug sep okt nov dec Det är viktigt att påminna om att bakom företagens varsel och kostnadsbesparingsprogram ligger i många fall strukturella skäl, som ökad konkurrens och marknadsförändringar. En vikande efterfrågan blir då droppen som får bägaren att rinna över. Det finns många exempel där företagen passar på att göra strukturåtgärder, nu när efterfrågan är lägre än normalt. Konsekvensen av den här utvecklingen är att antalet personer kommer att behöva hitta nya jobb ökar. Sverige går dessutom in i den här lågkonjunkturen med en redan hög arbetslöshet, vilket kommer att göra situationen än tuffare för dem som står längst bort från arbetsmarknaden. Unionen anser att regeringen istället för att kraftigt sänka bolagsskatten i detta läge borde prioritera åtgärder för att möta utvecklingen på arbetsmarknaden. Även företag och fackförbund har en viktig roll att bidra till en positiv utveckling. Här är Unionens förslag för att möta lågkonjunkturen. 3

4 Staten måste stimulera efterfrågan När Sverige nu går in i en lågkonjunktur och arbetslösheten riskerar att förvärras bör regeringen agera för att öka framtidstron genom att stimulera efterfrågan. Regeringen har under hösten presenterat en rad välbehövliga investeringar men många av förslagen ger inte effekter förrän på sikt. Exempelvis kommer de infrastruktursatsningar som planeras att generera investeringar och jobb först om några år. Regeringen förbereder också kloka investeringar i FoU under de kommande åren, vilket är positivt, men det påverkar inte heller efterfrågan på kort sikt. För att öka efterfrågan borde regeringen se över vilka infrastrukturinvesteringar som kan tidigareläggas och ytterligare stimulera investeringar i bostäder, klimat- och miljöförbättringar. Det här är investeringar som ändå behöver göras på sikt och därför ett klokt sätt att sätta fart på ekonomin ytterligare under en period med låg tillväxt. Inför ett tillfälligt ROT-stöd för offentliga byggnader och hyresrätter Det finns stort uppdämt behov av renovering och ombyggnationer i miljonprogramsområdena och offentliga byggnader som skolor och sjukhus. Dagens ROT-avdrag gäller för privatpersoner. I detta läge borde ytterligare ett steg tas så att ROT tillfälligt även omfattar offentliga byggnader och hyresrätter i flerbostadshus. Det bör därför införas ett tillfälligt ROT-bidrag för renovering, ombyggnation och energieffektivisering av skolor, sjukhus och andra offentliga lokaler. Det bör även införas ett tillfälligt ROT-avdrag för upprustning av hyresrätter. En satsning på 4 miljarder under två år skulle ge en nödvändig skjuts till dessa angelägna investeringar. Byggbranschens utveckling har en stor påverkan både när det gäller jobb och genom att byggföretagen till stor del använder sig av svenska insatsvaror. En stimulans av branschen gynnar därför i stor utsträckning svensk sysselsättning. Nästan var tionde person som varslats under hösten jobbar inom byggindustrin vilket tyder på en förväntad nedgång i branschens produktion. Förutom att en ROT-satsning skulle bidra till att nödvändiga investeringar genomförs ökar samhällsnyttan också i och med att ombyggnationer och renoveringar i många fall innebär ökad energieffektivitet och klimathänsyn. Öka barnbidraget och studiebidraget tillfälligt under 2013 Hushållens konsumtion är avgörande för tillväxten i det korta perspektivet. Ett relativt snabbt sätt att öka köpkraften hos en del av befolkningen som mer än andra utnyttjar sitt tillgängliga konsumtionsutrymme skulle kunna vara att öka det grundläggande barnbidraget med 100 kronor per månad och barn. Det skulle öka köpkraften hos barnfamiljerna med kronor per barn under En höjning med 100 kronor per barn och månad skulle kosta statskassan runt 2,3 miljarder kronor. En sådan höjning skulle inte öka hushållens disponibla inkomst med mer än en knapp tiondels procent, men ökningen skulle hamna hos en grupp som i sämre tider är i behov av ett extra stöd. 4

5 Även studenter är en grupp som i hög grad ökar sin konsumtion vid ökad köpkraft. En tillfällig höjning av studiebidraget med 200 kronor per månad kostar runt 930 miljoner kronor. Det skulle för en student med studiebidrag och studielån för heltidsstudier innebära en ökning av den disponibla inkomsten med två procent. Underlätta finansieringen för mindre företag Många mindre företag upplever att möjligheten att få krediter har försämrats senaste halvåret. En viktig orsak är att bankernas krav på säkerhet har ökat. Bankerna har anpassat sig till de tuffare kapitaltäckningskraven, vilket är en anledning till att det är svårare att låna eller få krediter för företagen. De små företagen har inte lika lätt som de stora företagen att hitta kapital från annat håll och är ofta hänvisade till bankerna. Många mindre företag drabbas dessutom av långa betalningstider från sina kunder, inte minst inom fordonsindustrin där fakturorna ofta inte betalas förrän efter 90 dagar. Det här innebär en extra press för leverantörerna i tider när de har svårare att få krediter i sin tur. Staten måste därför hitta former för att underlätta finansieringen för mindre företag. Annars riskeras jobb och investeringar i dessa företag. Ett system för korttidsarbete behövs men är inte aktuellt att användas i nuläget I februari tillsatte regeringen en statlig utredning med uppdrag att utforma ett svenskt system för korttidsarbete med statlig delfinansiering. Utgångspunkten var det förslag Unionen tillsammans med andra fackliga organisationer och arbetsgivare inom industrin presenterat i rapporten Korttidsarbete - ett partsgemensamt förslag för Sverige. Korttidsarbete innebär att en individ under en period går ner i arbetstid och lön och att staten samtidigt ersätter en del av lönebortfallet. Utbildningsinsatser kan med fördel ske under tiden för korttidsarbete. Företagen kan med ett sådant system behålla istället för att säga upp personalen under en tillfällig nedgång och på så sätt vara på banan snabbt när efterfrågan vänder. Riksdagen väntas besluta om att införa ett system för korttidsarbete tidigast vid årsskiftet För att korttidsarbete ska kunna tillämpas ska det röra sig om en synnerligen djup kris orsakad av ett kraftigt efterfrågefall. Det får alltså inte röra sig om en normalt förekommande konjunkturnedgång eller en kris i ett företag eller en bransch orsakad av strukturella förändringar. Krisen ska även bedömas vara av relativt kortvarig karaktär. Dagens konjunkturnedgång är allvarlig men är inte av den omfattning och karaktär att korttidsarbete ska tillämpas. Trygghet och omställning avgörande när fler förlorar jobbet Skapa fler utbildningsplatser för att möta konjunkturnedgången I en konjunkturnedgång får unga det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, och fler yrkesverksamma som förlorar jobbet har behov av vidareutbildning för att få ett nytt jobb. För att möta dessa behov behövs satsningar på alla nivåer i det formella utbildningssystemet för 5

6 vuxna. I samband med lågkonjunktur är det särskilt lönsamt för samhället att investera i fler utbildningsplatser. Antalet årsplatser på högskola och universitet bör utökas med upp mot platser. Antalet sökande till högskolan är idag rekordstort, vilket bland annat beror på stora årskullar i årsåldern. Erfarenhet från tidigare lågkonjunkturer visar dessutom att söktrycket kan komma att öka ytterligare. Fler platser i högre utbildning behövs även för att ge plats till dem som behöver vidareutbildning i samband med omställning. Nettoeffekten av regeringens budgetproposition är cirka färre platser i högskolan under 2013, och utifrån den aviserade resurstilldelningen bedömer högskoleverket att det blir fortsatta nedskärningar de kommande åren. Kostnaden för årsplatser är cirka en miljard kronor Även yrkeshögskolan behöver tilldelas utökade resurser. Inom yrkeshögskolan kan resurser snabbt omfördelas till de utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden, vilket är av stor vikt i samband med strukturförändringar i ekonomin. Yrkeshögskolan utgör även en viktig möjlighet för den enskilde att skola om sig och på så vis kunna förbättra sina egna arbetsmarknadsutsikter. Det behövs också fler platser i den gymnasiala vuxenutbildningen, inklusive yrkesvux. En alltför stor andel unga vuxna saknar fullföljd gymnasieutbildning. Dessa är som grupp särskilt utsatta på arbetsmarknaden i samband med lågkonjunktur. Fler utbildningsplatser behövs även för yrkesverksamma som behöver komplettera med gymnasial vuxenutbildning för att få behörighet till vidare studier eller byta inriktning på sitt yrkesliv. Öka möjligheterna till validering Validering av reell kompetens är en nyckelfråga för att yrkesverksamma på ett effektivt sätt ska kunna vidareutbilda sig inom högskolan. Idag bromsas arbetet med validering av att högskolor och universitet saknar incitament för att arbeta med validering. Det måste vara attraktivt för individen att utbilda sig Personer ska inte av ekonomiska skäl välja arbetslöshet och a-kassa framför studier. Finansieringen av vuxenstudier behöver därför ses över. Detta gäller inte minst högskolestudier. Terminstaket bör höjas och ålderstrappan för studiemedelssystemet förändras så att kompletterande studier vid högskola och universitet blir möjliga högre upp i åldrarna. Fribeloppet bör ses över då det begränsar möjligheterna att få studiestöd för personer som vill arbeta samtidigt som de studerar, eller som har arbetat i anslutning till studierna. Större möjligheter till kompetenshöjande insatser hos Arbetsförmedlingen även för tjänstemän Med Arbetsförmedlingens uppdrag att fokusera på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden så är möjligheterna till stöd för nyligen uppsagda tjänstemän små. Arbetsförmedlingen ska prioritera arbetssökande som bedöms ha svårast att få arbete när man anvisar till kompetensutvecklande insatser som till exempel arbetsmarknadsutbildning. De utbildningar som Arbetsförmedlingen erbjuder är yrkesinriktade och åtta av tio deltagare har förkunskaper motsvarande gymnasial eller förgymnasial utbildningsnivå. 6

7 Utifrån den verkligheten är Unionens medlemmar hänvisade enbart till Trygghetsråden, främst TRR, för stöd att komma vidare i arbetslivet när de blir uppsagda. Men endast tjänstemän som har haft en tillsvidareanställning i minst ett år, som jobbar i ett företag med kollektivavtal och som blir uppsagd på grund av arbetsbrist har rätt till stöd från TRR. Femton procent av Unionens medlemmar arbetar på företag utan kollektivavtal och alla har inte tillsvidareanställning. Det lämnar många utan hjälp från TRR. Regeringen behöver uppmärksamma detta och erbjuda resurser till kompetenshöjande insatser som passar även den växande skaran av tjänstemän på arbetsmarknaden. Behovet av ett utvecklat omställningsavtal är stort Läget pekar på det stora behovet av ett utvecklat omställningsavtal som parterna inom det privata näringslivet just nu förhandlar om. Här är möjligheten till kontinuerlig kompetensutveckling under anställning ett centralt inslag. Med en sådan möjlighet på arbetsmarknaden kan vi ytterligare korta arbetslöshetstiderna för tjänstemännen eftersom tryggheten för dem främst finns i den kompetens de har och inte i antalet anställningsår. Utifrån det uppdrag som Arbetsförmedlingen har ser vi att statens bidrag till ett utvecklat omställningsavtal är högst aktuellt. Introduktionsanställningar för unga behövs Introduktionsanställningar för unga är ett bra sätt att få ut unga på arbetsmarknaden och göra dem bättre rustade när konjunkturen vänder. Vi inväntar att regeringen ska lägga fram förslag som ett resultat av trepartssamtalen och den "jobbpakt" som slutits. Ett offentligt stödsystem för att företagen ska kunna ta emot ungdomar och erbjuda handledning behöver även komma på plats. Reformera a-kassan Arbetslöshetsförsäkringen måste reformeras för att ge människor den trygghet de behöver i sitt arbetsliv och för att den ska bli en försäkring som ger individer möjlighet att finna arbeten där deras kompetens och erfarenhet bäst kan tas tillvara. Det tjänar både individen och samhället på. En väl utformad arbetslöshetsförsäkring är också en viktig beståndsdel i att behålla acceptansen för strukturomvandling. Många av Unionens medlemmar jobbar i företag som utsätts för ett hårt konkurrenstryck. När jobben försvinner och människor behöver skola om sig för att hitta nya jobb är det rimligt att förvänta sig att samhället erbjuder en hyfsad inkomst under omställningen. Genom att höja taket skulle människors trygghet öka och det skulle dessutom bidra till en välbehövlig stimulans av ekonomin när tillväxten är låg. Det nuvarande taket i a-kassan motsvarar en månadslön på kr, vilket innebär att 95 procent av Unionens medlemmar inte kan få ut motsvarande 80 procent av sin lön från a-kassan om de skulle bli arbetslösa. Differentierade avgifter bör också omedelbart avskaffas eftersom de inte ger den lönedämpande effekt som det var tänkt inom branscher som riskerar hög arbetslöshet. Det har bland annat Unionen visat i rapporten Differentierade a-kasseavgifter. 7

8 Det bör även vara tillåtet för arbetslösa att i början av arbetslösheten begränsa sitt sökande till sitt kompetensområde. Det är särskilt viktigt för samhällsekonomin att den kompetens som finns på arbetsmarknaden tas tillvara på bästa sätt i en tid av ekonomisk åtstramning. Unionen har under 2012 medverkat i arbetet med att ta fram TCO:s förslag på en ny arbetslöshetsförsäkring, där bland annat ett inkomstvillkor diskuteras som ett komplement till ett modifierat arbetsvillkor med syfte att fler på arbetsmarknaden ska få tillgång till arbetslöshetsförsäkringen. Förbättra sjukförsäkringen och förstärk det förebyggande arbetet I en tid av ökad ekonomisk oro finns det en risk för ökad sjukskrivning på grund av stress och hög arbetsbelastning. När efterfrågan minskar i företagen blir det inte alltid automatiskt mindre att göra för tjänstemännen. Konsekvensen blir högre arbetsbelastning när samma uppgifter ska utföras med färre resurser. Depression, nedstämdhet och stressrelaterad ohälsa är i särklass den vanligaste sjukskrivningsorsaken för Unionens medlemmar. Sjukskrivningarna är ofta helt eller delvis relaterade till arbetet. Vi har sett att det finns stora brister i försäkringskassans och arbetsgivarnas hantering av rehabiliteringskedjan. Många av Unionens medlemmar upplever att de inte får det stöd de har rätt till, och att tidsgränserna inom rehabiliteringskedjan är pressande och alltför snäva. Därför behöver rehabiliteringskedjans tidsgränser förändras så att de sjukskrivna får en reell möjlighet att komma tillbaka till sitt arbete. Tidsgränser ska i första hand vara tidsgränser för försäkringskassan och arbetsgivare att ge den sjukskrivne rehabilitering och andra former av åtgärder. De arbetsgivare som inte fullgör sitt ansvar bör kunna sanktioneras. Det förebyggande arbetet behöver också förstärkas, främst vad gäller den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsgivarnas skyldighet att tillhandahålla företagshälsovård bör stärkas med tydligare krav på innehållet i företagshälsovården. Arbetsmiljöverkets möjligheter att säkerställa att de lagar och förordningar som finns efterföljs måste också bli bättre, exempelvis genom fler arbetsmiljöinspektioner. Genom att tänka långsiktigt står företagen väl rustade när utvecklingen vänder Låt inte utvecklingsarbetet avstanna Ett kortsiktigt agerande från företagen idag kan få ödesdigra konsekvenser både för våra medlemmar och för konkurrenskraften i framtiden. Företagen måste ta vara på den kompetens som finns. Konkurrenskraftiga produkter och en kompetent, motiverad personal behövs när konjunkturen väl vänder. Utvecklingsarbete och investeringar får därför inte avstanna. Att snåla med kompetensutveckling och arbetsmiljöarbete är att bita sig själv i svansen. Ta hand om de medarbetare som lämnar företaget och glöm inte de som finns kvar 8

9 De medarbetare som är kvar i organisationen efter en neddragning måste få en rimlig arbetsbelastning och arbetssituation. Arbetssättet måste ändras när resurserna minskas. Företagen har ett stort ansvar för omställning av personal som sägs upp och kan till exempel erbjuda utbildningsstöd, karriärcoachning och stöd att utveckla idéer till nya företag. Satsa på kompetensutveckling i företagen nu finns det tid till detta Genom Europeiska socialfonden finns medel att få till kompetensutveckling. Just nu finns det medel att söka för så kallade förprojekteringar inför projekt som kan genomföras längre fram. I en förprojektering kan företaget analysera kompetensbehov, göra omvärldsanalyser och söka projektpartners för att i nästa skede genomföra en väl genomtänkt kompetensförändring eller höjning. Ta också del av goda exempel på tidigare genomförda ESF-projekt, som till exempel Västkraft, för att komma igång snabbt. De regionala ESF-kontoren kan ge mer information. 9

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län

Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län Lägesrapport 2009-02-02 Kraftsamling Kalmar län Kraftsamling Kalmar län Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur 1 Sammanfattning Under kort tid har vi haft omfattande

Läs mer

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer

TCO GRANSKAR: EKONOMISK KRIS OCH VAD SOM BÖR GÖRAS #13/08

TCO GRANSKAR: EKONOMISK KRIS OCH VAD SOM BÖR GÖRAS #13/08 TCO GRANSKAR: EKONOMISK KRIS OCH VAD SOM BÖR GÖRAS #13/08 Den ekonomiska krisen och vad som bör göras åt den. 2008-11-26, andra upplagan 2009-02-23 Författare: Roger Mörtvik Samhällspolitisk chef Avdelningen

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Jobb- och utvecklingsgarantin En hjälp tillbaka eller bara en karusell i utanförskap till arbetsmarknaden

Läs mer

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner

Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner FULL SYSSELSÄTTNING OCH SOLIDARISK LÖNEPOLITIK Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner Författare: Åsa-Pia Järliden Bergström Claes-Mikael Jonsson Sebastian de Toro Sverige har sedan 1990-talet

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd

En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s33000 KH av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd BM2009/KH

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden 1 Sammanfattning Sverige behöver göra en rad kraftfulla

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion

Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion Socialdemokraterna Kunskap och arbete bygger Sverige 2012 års ekonomiska vårmotion 2 (53) Innehållsförteckning A. Kunskap och arbete bygger Sverige... 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning...

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio femton åren. Denna skrift ger ett bidrag till reformprocessen

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer