BRUKSANVISNING KOBOLD VG100 FÖNSTERTVÄTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING KOBOLD VG100 FÖNSTERTVÄTT"

Transkript

1 BRUKSANVISNING KOBOLD VG100 FÖNSTERTVÄTT

2 SNABBSTART max C max I. II. max. max. 6h 04 I. max. II. max.

3 15 s III.. max. max II. Kobold VG100 I

4 4 INNEHÅLL 1 För din säkerhet Avsedd användning Risknivåer Varningar för faror Förberedelse Ladda batterierna Tvätta mikrofibertrasan MF Sätta fast mikrofibertrasan MF Användning Slå på fönstertvätten Funktionsindikator Stänga av fönstertvätten Kobold VG Fylla på färskvattentanken Använda Kobold GC100 glasrengöringskoncentrat Sätta i vattentanken Rengöra fönstren Tömma spillvattentanken Förvaring av fönstertvätten Underhåll Tvätta mikrofibertrasan MF Rengöra gummiläppen Vända på eller byta ut gummiläppen Felsökning Avfallshantering och miljöskydd Avfallshantering av fönstertvätten Information om avfallshantering av batterierna Avfallshantering av förpackningen Information om miljöskydd Garanti Servicetjänster Tekniska uppgifter...38

5 5 INLEDNING Grattis till ditt köp av din Kobold VG100 fönstertvätt. Den kommer att vara en pålitlig medhjälpare i hushållet, som gör rengöringen av dina fönster enklare. Fönstertvätten är en innovativ lösning för rengöring av glasfönster. Den förenar alla arbetssteg i en vanlig fönsterrengöring till ett enda arbetsmoment. På så sätt kan du rengöra dina fönster snabbt, bekvämt och noggrant. TECKEN OCH SYMBOLER I texten hittar du nedan listade symboler med följande betydelse: Varningssymbol Hänvisning till Vorwerks kundtjänstavdelning/stöd INNAN DU BÖRJAR Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder fönstertvätten för första gången. Spara bruksanvisningen för senare användning. Den utgör en viktig del av fönstertvätten och måste följa med produkten om du överlämnar den till andra personer för användning eller också för avfallshantering. Symbol för ett tips Hänvisning till Vorwerks webbplats Handlingsinstruktion

6 6 PRODUKTÖVERSIKT

7 7 TECKENFÖRKLARING 1 Kobold VG100 fönstertvätt 18 Färskvattentank 2 LED-funktionsindikator 19 Spillvattentank 3 Handtag 20 Markering (max.) för spillvatten 4 På/av-knapp 21 Avställningsplatta 5 Inskjutningsfack för tank 22 Mikrofibertrasa MF100 6 Ventilationsöppning 23 Kobold GC100 glasrengöringskoncentrat 7 Laddningsjack 24 Nätadapter 8 Vattentank, uttagbar 9 Gummiläppar 10 Öppning för vattenutlopp 11 Kardborrefäste för mikrofibertrasa 12 Lock till spillvattentank (grått) 13 Lock till färskvattentank (grönt) 14 Låsnings-/upplåsningsknapp 15 Markering som anger fyllnadsnivå (max.) 16 Öppning för vattenutlopp 17 Markering som anger fyllnadsnivå (max.) för GC100 koncentrat

8 8 För din säkerhet 1 FÖR DIN SÄKERHET Största möjliga säkerhet hör till egenskaperna hos produkterna från Vorwerk. Produktsäkerheten hos fönstertvätten Kobold VG100 kan dock endast garanteras om du följer instruktionerna i det här kapitlet. 1.1 Avsedd användning Obs! Den här apparaten kan användas av barn från åtta års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och/eller kunskaper, om de får tillsyn eller har instruerats om hur apparaten används på ett säkert sätt och de förstår vilka risker det innebär. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Barn får inte använda apparaten vid öppet fönster eller i andra situationer som medför risk för fall. Risk för fall från höjd: När du använder produkten (i synnerhet vid öppet fönster) måste du se till att du skyddar dig själv på ett lämpligt sätt. Använd fönstertvätten endast för rengöring och skötsel av torra, släta, plana och obehandlade glasytor. Lämpliga är fönsterglas, speglar eller vinterträdgårdar av glas.

9 För din säkerhet 9 Inte lämpliga är ojämna, rundade, välvda, matterade eller strukturerade ytor (t.ex. bilrutor, frostat glas i badrum, ornamentglas). Inte heller lämpliga är specialbehandlade glastyper (t.ex. med lotuseffekt) och plastytor (t.ex. plexiglas, bildskärmar, teveapparater). Fönstertvätten Kobold VG100 är endast avsedd för användning i hem och hushåll. Vid olämplig användning eller användning som inte följer bruksanvisningen påtar sig Vorwerk inget ansvar. 1.2 Risknivåer För din säkerhet bör du även följa de varningar för faror som finns i texten i de följande kapitlen. Du kan känna igen varningarna för faror i de följande kapitlen på varningssymbolen och/eller på ett signalord som anger risknivån: Risknivå Varningssymbol Signalord Möjliga risker 3 Varning! --Risk för elektrisk stöt --Brandrisk --Explosionsrisk 2 Var försiktig! --Risk för kroppsskador 1 Obs! --Risk för skada på grund av felaktig användning --Materialskada på grund av felaktig användning

10 10 För din säkerhet 1.3 Varningar för faror Fönstertvätten VG100 uppfyller de säkerhetsföreskrifter som gäller i det land där den säljs av en organisation som auktoriserats av Vorwerk. Vid användning av fönstertvätten i ett annat land kan överensstämmelse med lokala säkerhetsbestämmelser inte garanteras. Vorwerk påtar sig därför inget ansvar för därav resulterande säkerhetsrisker för användaren. Obs! Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder fönstertvätten för första gången. Följ i synnerhet nedanstående anvisningar. Spara bruksanvisningen för senare användning. Den utgör en viktig del av fönstertvätten och måste följa med produkten om du överlämnar den till någon annan. Varning! Risk för elektrisk stöt! Stäng av fönstertvätten och dra ut nätadaptern ur vägguttaget före alla rengörings- och underhållsarbeten på apparaten. Utför aldrig själv reparationer på din fönstertvätt. Vi rekommenderar att endast låta Vorwerks behöriga kundtjänstavdelning utföra reparationer. Stoppa inte in några spetsiga föremål i de elektriska kontakterna. Ändra inte kontakterna. Använd inte fönstertvätten om den är skadad, eller om nätadaptern har skador.

11 För din säkerhet 11 Vid skador kontakta din närmaste kundtjänstavdelning från Vorwerk, om du vill fortsätta att använda fönstertvätten Kobold VG100. Använd inte fönstertvätten om den är skadad eller har fallit i golvet och har synliga skador eller funktionsfel. Varning! Explosionsrisk! Sug inte upp explosiva eller lättantändliga ämnen. Kasta fönstertvätten aldrig i öppen eld. Varning! Brandrisk! Sug under inga omständigheter upp het aska med fönstertvätten. Obs! Hälsorisk på grund av olämplig användning av rengöringsmedlet! Anvisningar för säker hantering av rengöringsmedel: Använd glasrengöringskoncentratet Kobold GC100 endast i utspädd form. Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder glasrengöringskoncentratet för första gången. Förvara glasrengöringskoncentratet utom räckhåll för barn. Undvik kontakt med ögonen. Om produkten kommer in i ögonen, spola dem noggrant med vatten! Svälj inte glasrengöringskoncentratet. Om glasrengöringskoncentratet har svalts, uppsök läkare! Glasrengöringskoncentratets beståndsdelar: Mindre än 5 procent anjoniska och nonjoniska tensider, polymerer, parfym, 2-metyl-2H-isotiazolin-3-on, 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on.

12 12 För din säkerhet Obs! Risk för skada på fönstertvätten Kobold VG100 på grund av olämplig användning! Stäng av fönstertvätten och dra ut nätadaptern ur vägguttaget före alla rengörings- och underhållsarbeten. Dra aldrig ut nätadaptern ur vägguttaget genom att dra i anslutningssladden. Håll alltid i nätadapterns stickkontakt. Använd fönstertvättens sugfunktion alltid bara på den yta som är fuktad med rengöringsvätskan. Använd inte under några omständigheter fönstertvätten på ytor som redan är våta, eller för att suga upp andra vätskor än de som har applicerats med apparaten. Doppa aldrig ner fönstertvätten i vatten eller i andra vätskor. Använd inte fönstertvätten som dammsugare för att suga upp fasta partiklar som till exempel smulor. Olämplig hantering av fönstertvätten kan leda till kraftigt droppande. Avlägsna för säkerhets skull föremål som är ömtåliga för vatten och som står under fönstret. Rengör fönstertvätten eller nätadaptern aldrig med vatten eller fuktiga rengöringsmedel. Kontrollera att spänningen som anges på fönstertvätten överensstämmer med den lokala nätspänningen, innan du tar fönstertvätten i drift. Vi rekommenderar att använda originalprodukter från Vorwerk. Använd endast växelspänning och en anslutning som installerats på vederbörligt sätt av en fackman, för att ladda fönstertvätten. Använd fönstertvätten Kobold VG100 och den tillhörande nätadaptern endast med den växelspänning som anges på typskylten.

13 För din säkerhet 13 Använd inte fönstertvätten och nätadaptern om de har synliga skador. Ladda fönstertvätten endast med den nätadapter som medföljer. Förvara inte fönstertvätten utomhus, utan förvara den på en plats som är skyddad mot fukt. Placera inte fönstertvätten i närheten av en värmekälla (spis, värmare eller heta radiatorer). Stäng av fönstertvätten efter varje användning. Blockera inte under några omständigheter ventilationsöppningarna under användningen. Stäng av fönstertvätten innan du laddar den. Använd fönstertvätten endast när vattentanken sitter i. Ladda och använd fönstertvätten vid temperaturer mellan 5 C och 35 C. Förvara fönstertvätten inom temperaturområdet mellan 5 C och 35 C. Fönstertvättens batterier är fast inbyggda i apparaten. Försök inte att ta ut dem och byta ut dem mot andra. Kortslut inte under några omständigheter batterierna! Utsätt inte fönstertvätten och/eller batterierna för eld, värme eller direkt solljus.

14 14 Förberedelse Obs! Skador på den yta som ska rengöras på grund av smutsiga mikrofibertrasor. För att undvika skador på de ytor som ska rengöras, ska du inte använda mikrofibertrasor som är kraftigt nedsmutsade med främmande föremål. Undersök principiellt mikrofibertrasan med avseende på fasta främmande föremål före varje användning, för att utesluta skador på den yta som ska rengöras. 2 FÖRBEREDELSE Innan du kan använda fönstertvätten Kobold VG100, måste du utföra några förberedande arbeten. Fig h Ladda batterierna 2.1 Ladda batterierna Innan du börjar med att ladda batterierna, måste du säkerställa att fönstertvätten är placerad i mitten av avställningsplattan. Annars kan gummiläppen skadas genom deformation (se Fig. 2.4). Före den första användningen måste batterierna laddas upp helt. Denna process tar ungefär sex timmar. Anslut nätadaptern till strömförsörjningen. Beakta den föreskrivna spänningen på V. Anslut nätadaptern till fönstertvättens laddningsjack. Se till att kontakten sitter helt i!

15 Förberedelse 15 Under laddningen pulserar laddningsindikatorn och visar den aktuella laddningsnivån. Indikatorn är indelad i tre laddningsnivåer (se kapitel 3.2 Funktionsindikator ). 2.2 Tvätta mikrofibertrasan MF100 Fig C Tvätta mikrofibertrasan Obs! Skador på den yta som ska rengöras på grund av smutsiga mikrofibertrasor. För att undvika skador på de ytor som ska rengöras, ska du inte använda mikrofibertrasor som är kraftigt nedsmutsade med främmande föremål. Undersök principiellt mikrofibertrasan med avseende på fasta främmande föremål före varje användning, för att på så sätt utesluta skador på den yta som ska rengöras. Tvätta de medföljande mikrofibertrasorna före den första användningen, för att få en bra vattenfördelning och optimala rengöringsresultat. Ta ut mikrofibertrasorna ur förpackningen. Tvätta mikrofibertrasorna utan mjukgörare och utan blekmedel i tvättmaskin i högst 60 C. Låt mikrofibertrasorna torka. De kan torkas i torktumlare.

16 16 Förberedelse Kobold VG100 Sätta fast mikrofibertrasan MF100 Lägg mikrofibertrasan med rengöringsytan 1 på avställningsplattan, så att den ligger i rak linje med avställningsplattans kanter. Placera fönstertvätten Kobold VG100 på mikrofibertrasan 2. Håll den först bara lutad med baksidan mot den bakre begränsningen av avställningsplattans avställningsyta. Tippa sedan fönstertvätten framåt tills gummiläppen befinner sig i avställningsplattans fördjupning 3. Lyft upp fönstertvätten och kontrollera att mikrofibertrasan har fästs ordentligt så att den sitter rakt och slätt. Gummiläppen får inte vara övertäckt av mikrofibertrasan. Placera fönstertvätten alltid i mitten av den för ändamålet avsedda ytan på avställningsplattan. Var noga med att mikrofibertrasan har satts fast på rätt sätt. Gummiläppen ska skjuta in i den befintliga fördjupningen. Fig. 2.3 Sätta fast mikrofibertrasan Fig. 2.4 Ställa ner fönstertvätten Om fönstertvätten är placerad på fel sätt under en längre tid, kan gummiläppen skadas.

17 Användning 17 3 ANVÄNDNING Följande kapitel innehåller information om fönstertvätten Kobold VG100:s funktioner och användning. Varning! Risk för elektrisk stöt! Använd fönstertvätten aldrig för att suga upp vatten som redan finns på ytan, andra vätskor eller lättantändliga ämnen. Doppa aldrig ner fönstertvätten eller nätadaptern i vatten eller i andra vätskor. Explosionsrisk! Sug inte upp explosiva eller lättantändliga ämnen. Kasta fönstertvätten aldrig i öppen eld Slå på fönstertvätten Tryck på på/av-knappen 1 för att slå på fönstertvätten. Funktionsindikatorn börjar lysa kontinuerligt beroende på batteriernas laddningsnivå (se kapitel 3.2 Funktionsindikator ). Fig. 3.1 Slå på och stänga av fönstertvätten Kobold VG100

18 18 Användning 3.2 Funktionsindikator Funktionsindikatorn fungerar som drifts- och laddningsindikator för fönstertvätten Kobold VG100. Indikatorfältet är indelat i tre horisontella statusfält som motsvarar laddningsnivån (se Fig. 3.2). Funktionsindikator 1 Funktionsindikatorn är släckt. 4 Funktionsindikatorn är tänd. 4 Blinkar kort och snabbt när man trycker på på/av-knappen. 1, 2, 3, 4 Funktionsindikatorn pulserar. 1 Funktionsindikatorn är släckt (vid ansluten nätadapter). Status Avstängd. Påslagen. Batteriernas laddningsnivå är för låg. Ladda batterierna. Laddning pågår. Laddningen har avslutats. Batterierna är helt laddade. 3 Den mellersta och högra lysdiodraden lyser. Batterierna är laddade till hälften. Fig. 3.2 Funktionsindikator 2 De två högra lysdiodraderna lyser. Låg batterinivå. Kobold VG100 1 Inga lysdioder lyser när man har tryckt på på/av-knappen (funktionsindikator av). Ingen batterieffekt. Batterierna är tomma.

19 Användning Stänga av fönstertvätten Kobold VG100 Tryck på på/av-knappen 1 för att stänga av fönstertvätten. Funktionsindikatorn slocknar. Fig. 3.3 Stänga av fönstertvätten 3.4 Fylla på färskvattentanken Innan fönstertvätten används, måste färskvattentanken fyllas på med färskt vatten och glasrengöringskoncentratet Kobold GC100. Beakta maxmarkeringarna på tanken när du gör det (se punkt 4 i Fig. 3.6). 1 Explosionsrisk! Häll absolut inte i explosiva eller lättantändliga ämnen i färskvattentanken. Fig. 3.4 Fig Dra ut tanken Öppna färskvattentanken Vi rekommenderar att endast använda glasrengöringskoncentratet Kobold GC100 från Vorwerk, för att få ett rengöringsresultat utan ränder (se kapitel 3.5 Använda Kobold GC100 glasrengöringskoncentrat )! Tryck ner upplåsningsknappen på baksidan av fönstertvätten, och håll den nedtryckt 1. Dra ut tanken helt och hållet genom att dra den bakåt 2. Vänd på tanken så att båda tanköppningar är vända uppåt. Öppna färskvattentanken genom att dra det gröna gummilocket uppåt.

20 20 Användning max. max. max. max. 4 Fyll först på så mycket Kobold GC100 glasrengöringskoncentrat tills det når markeringen (Fig. 3.6) 3. För att göra det sätter du öppningen på flaskan med glasrengöringskoncentratet mot färskvattentankens påfyllningshål. Beakta markeringen som anger den maximala fyllnadsnivån för att få rätt dosering av glasrengöringskoncentratet 3. Fyll sedan på tanken med vatten. Beakta även här den maximalt tillåtna fyllnadsnivån 4. Stäng sedan tanken med gummilocket, och skaka om tanken en gång så att glasrengöringskoncentratet sprids bättre i vattnet. Fig Fylla på färskvattentanken Obs! Hälsorisk på grund av olämplig användning av koncentratet! Anvisningar för säker hantering av rengöringsmedel: Svälj inte rengöringsmedlet. Om rengöringsmedlet har svalts, uppsök läkare! Förvara rengöringsmedlet utom räckhåll för barn! Undvik kontakt med ögonen. Om produkten kommer in i ögonen, spola dem noggrant med vatten! 3.5 Använda Kobold GC100 glasrengöringskoncentrat Vi rekommenderar att endast använda glasrengöringskoncentratet Kobold GC100 från Vorwerk, för att uppnå ett rengöringsresultat utan ränder!

21 Användning 21 Fig. 3.7 Kobold GC100 glasrengöringskoncentrat Glasrengöringskoncentratet måste spädas i förhållandet 1:16 med vatten. Blandningsförhållandet i tanken är ca 5 ml koncentrat och ca 80 ml vatten. Använd endast rengöringsvätskor som motsvarar detta förhållande. Beakta markeringen som anger den maximala fyllnadsnivån 3 (Fig. 3.6) för rätt dosering av glasrengöringskoncentratet Kobold GC100. Glasrengöringskoncentratets särskilda sammansättning gör det möjligt att rengöringsmedlet sprids snabbt och jämnt, och att det tas upp fullständigt i mikrofibertrasan MF100 på några sekunder. Dessutom innehåller glasrengöringskoncentratet högpresterande ytaktiva ämnen, som åstadkommer en tillräcklig fuktning av den yta som ska rengöras även vid mycket kort kontakttid. Skumbildningen är minimal, vilket möjliggör en enkel rensugning av ytan med fönstertvätten. Fönstertvätten glider lätt och utan gnisslande ljud över ytan som ska rengöras. På grund av den unika kombinationen av ytaktiva ämnen, torkar de behandlade ytorna utan att lämna ränder. Kombinationen av ytaktiva ämnen gör att det inte behövs några lättflyktiga lösningsmedel. På så sätt förorenas inte inomhusluften av ångor från lösningsmedel, och hudvänligheten förbättras. Obs! Hälsorisk på grund av olämplig användning av koncentratet! Anvisningar för säker hantering av rengöringsmedel: Svälj inte glasrengöringskoncentratet. Om glasrengöringskoncentratet har svalts, uppsök läkare! Förvara glasrengöringskoncentratet utom räckhåll för barn! Undvik kontakt med ögonen. Om glasrengöringskoncentratet kommer in i ögonen, spola dem noggrant med vatten! Glasrengöringskoncentratets beståndsdelar: Mindre än 5 procent anjoniska och nonjoniska tensider, polymerer, parfym, 2-metyl-2H-isotiazolin-3-on, 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on.

22 22 Användning s Fig. 3.8 Sätta i tanken 4 Sätta i vattentanken När du har fyllt på rengöringsvätskan (Kobold GC100 glasrengöringskoncentrat och färskvatten) resp. tömt spillvattentanken, sätter du tillbaka tanken i fönstertvätten Kobold VG100. Sätt fast mikrofibertrasan MF100 på fönstertvätten (se kapitel 2.3), och kontrollera att mikrofibertrasan har fästs på rätt sätt på fönstertvätten, innan du sätter i tanken. Placera fönstertvätten med den fastsatta mikrofibertrasan vågrätt på avställningsplattan, så att gummiläppen befinner sig i avställningsplattans fördjupning 1. Sätt i tanken i inskjutningsfacket 2. För att göra det skjuter du in tanken längs gejden tills låsnings-/upplåsningsknappen hakar i så att det hörs (med ett klickande ljud). Tanken töms genast fullständigt så snart den har hakat fast i inskjutningsfacket. Den uttömda rengöringsvätskan sprids ut i mikrofibertrasan. Håll inte fönstertvätten snett 3 eller lodrätt när du sätter i tanken. Om du gör det börjar fönstertvätten att droppa kraftigt och mikrofibertrasan blir inte helt genomdränkt av rengöringsvätskan. Vänta cirka 15 sekunder när du har satt i tanken 4. Låt fönstertvätten stå på den vågrätt placerade avställningsplattan under dessa 15 sekunder. Annars sprids inte rengöringsvätskan riktigt jämnt i mikrofibertrasan! Efter dessa 15 sekunder är mikrofibertrasan genomtränkt med rengöringsvätskan och redo att användas.

23 Användning Rengöra fönstren I efterföljande avsnitt får du reda på mer om hur du rengör fönstren med din fönstertvätt Kobold VG100. Obs! Skador på fönstertvätten på grund av icke avsedd användning. Använd inte fönstertvätten som dammsugare för att suga upp fasta material (t.ex. damm eller smulor). Sug inte upp några andra vätskor med fönstertvätten än de som applicerats med apparaten (se kapitel 1.1 Avsedd användning ). Kobold VG100 1 Håll fönstertvätten i handtaget (Fig. 3.9) 1. Slå på fönstertvätten. Placera fönstertvätten i fönstrets övre hörn. Fig. 3.9 Handtag Varning! Risk för personskada på grund av att fönstertvätten tappas och faller ner. Se till att du inte tappar fönstertvätten under rengöringen så att den faller ner och utsätter dig själv och andra för fara. Vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra personer om fönstertvätten faller ner (till exempel från ett högre våningsplan). Varning! Risk för fall. Under fönsterrengöringen finns risk för fall. Se till att du har tillräckligt fäste, och säkra dig själv mot fall vid rengöringen!

24 24 Användning För fönstertvätten Kobold VG100 långsamt med lätt tryck i raka banor ner till den nedre fönsterkanten 2. Observera att gummiläppen måste föras ända ned till glasrutans nederkant och sedan dras av från fönstret med en något lutande rörelse 3. Endast på det sättet är det möjligt att få en fullständig rengöring där allt vatten avlägsnas. Fortsätt med fönsterrengöringen på det beskrivna sättet (från rutans ena sida till den andra) tills rutan är helt rengjord. 2 Kobold VG100 3 Fig Använda fönstertvätten på rätt sätt Ta bort så mycket grov smuts som möjligt från den yta som ska rengöras, innan du använder fönstertvätten. Undvik slingrande rörelser vid rengöringen. Ett sådant tillvägagångssätt försämrar rengöringskvaliteten som ska uppnås (Fig. 3.11). Vi rekommenderar att rengöra gummiläpparna regelbundet med en trasa. När rengöringen med fönstertvätten är klar, är dina fönster rena och torra. Kobo ld VG 100 Fig Olämplig användning Om rengöringskvaliteten blir sämre, så beror det på att vattnet har tagit slut, mikrofibertrasan MF100 är smutsig och/eller gummiläppen är myck et smutsig. En ofullständig rengöring och/eller en otillräcklig fuktning av fönsterrutan vid rengöringen är tecken på en försämrad rengöringskvalitet.

25 Användning 25 Gör så här för att återställa rengöringskvaliteten: Rengör eller byt ut gummiläppen (se kapitel 5.2 Rengöra gummiläppen, kapitel 5.3 Vända på eller byta ut gummiläppen ). Byt ut mikrofibertrasan MF100 (se kapitel 2.3 Sätta fast mikrofibertrasan MF100 ). Ta ut tanken för att tömma ut spillvattnet. Fyll på tanken med Kobold GC100 glasrengöringskoncentrat och vatten (se kapitel 3.4 Fylla på färskvattentanken ). Ställ fönstertvätten Kobold VG100 på avställningsplattan, som ska vara placerad vågrätt. Sätt tillbaka tanken i fönstertvätten (se kapitel 3.6 Sätta i vattentanken ), för att fukta mikrofibertrasan på nytt. Olämplig hantering av fönstertvätten kan leda till att den droppar kraftigt eller att det bildas strimmor, ränder och/eller smuts. Obs! Skador på föremål som är ömtåliga för vatten på grund av icke avsedd användning. Olämplig hantering av fönstertvätten kan leda till kraftigt droppande. Avlägsna för säkerhets skull föremål som är ömtåliga för vatten och som står under fönstret.

26 max. max. 26 Användning 3.8 Tömma spillvattentanken Spillvattnet som tas upp under rengöringen, samlas i en särskild spillvattentank. Fig Öppna spillvattentanken max. max. Spillvattentanken måste tömmas när spillvattentankens maximala fyllnadsnivå har uppnåtts. Töm spillvattentanken varje gång tanken tas ut (se Fig. 3.13). Ta ut tanken enligt beskrivningen i kapitel 3.4. Vänd på tanken så att båda tanköppningar är vända uppåt. Öppna tanken genom att dra det gråa gummilocket uppåt. Häll ut spillvattnet som finns i tanken. Skölj spillvattentanken med färskt vatten och töm tanken en gång till. Stäng spillvattentanken igen med det för ändamålet avsedda locket. max. Fig Tömma spillvattentanken

27 Förvaring av fönstertvätten 4. max 1 3. max 2 4 Fig. 4.1 Förvara fönstertvätten FÖRVARING AV FÖNSTERTVÄTTEN Förvara din fönstertvätt Kobold VG100 på rätt sätt, och ta bort all smuts efter varje användning. Ta ut, tvätta och torka mikrofibertrasan MF Ta ut tanken enligt beskrivningen i kapitel 3.4. Töm ut spillvattnet ur tanken 2. Skölj spillvattentanken med färskt vatten, för att undvika att det uppstår lukter och att restprodukter från rengöringen torkar fast. Låt tanken torka för att undvika mögelbildning. Rengör gummiläppen (se kapitel 5.2) 3. Sätt fast mikrofibertrasan på fönstertvätten igen, när den har torkat helt och hållet. Skjut in tanken i fönstertvätten 4 när den är helt torr. Ställ fönstertvätten på avställningsplattan för förvaring. Anslut inte din fönstertvätt via nätadaptern till elnätet under förvaringen. Detta för att undvika onödig energiförbrukning. 27

28 28 Underhåll 5 UNDERHÅLL För att din fönstertvätt Kobold VG100 alltid ska fungera optimalt, bör du rengöra den regelbundet. Det tar inte lång tid att befria fönstertvätten från smutsrester som har fastnat. I efterföljande avsnitt får du reda på hur du kan rengöra fönstertvätten. 5.1 Tvätta mikrofibertrasan MF100 Fig C Tvätta mikrofibertrasan Rengör mikrofibertrasan med regelbundna intervall. Tvätta mikrofibertrasan utan mjukgörare och utan blekmedel i tvättmaskin i högst 60 C. Låt mikrofibertrasan torka (det går också att torka den i torktumlare). Obs! Skador på mikrofibertrasan på grund av olämplig rengöring. Använd inte mjukgörare eller liknande tvättmedel för rengöring. Använd inte blekmedel för rengöring. 5.2 Rengöra gummiläppen Under det att fönstertvätten används kan smutspartiklar fastna på gummiläppen och i utrymmet mellan den övre gröna gummiläppen och den nedre svarta läppen. Det kan leda till att prestandan hos fönstertvätten Kobold VG100 påverkas.

29 Underhåll Följden är en försämrad rengöringskvalitet. Av den anledningen bör du regelbundet rengöra båda läppar och mellanrummet mellan dem: Dra isär de två läpparna. Torka gummiläppen med en fuktig och luddfri trasa 1. Ta bort främmande föremål från utrymmet mellan de två läpparna Vända på eller byta ut gummiläppen Fig Rengöra gummiläppen 3 5 Vid fönsterrengöringen kan gummiläppen skadas av hårda smutspartiklar med vassa kanter eller genom annan mekanisk påverkan. Det leder till att det bildas ränder och strimmor. I ett sådant fall kan du vända på den gröna gummiläppen och använda den andra sidan av gummiläppen om den är oskadad. Annars måste du byta ut gummiläppen. Dra ut den gröna skadade gummiläppen ur sitt infästningsspår genom att dra den åt sidan 3. Rengör gummiläppen (se kapitel 5.2), och gör en visuell kontroll för att upptäcka eventuella skador. Gummiläppen kan användas på båda sidor. Vänd på gummiläppen (se Fig. 5.3) om en sida av gummiläppen är skadad 4. För in gummiläppen i infästningsspåret igen, så att den oskadade sidan av gummiläppen kan användas för ytterligare rengöringsuppgifter 5. När gummiläppen har kraftiga mekaniska skador på båda sidor, måste du byta ut gummiläppen mot en ny. Kontakta din kundtjänstavdelning när ett utbyte är nödvändigt. Fig. 5.3 Vända på eller byta ut gummiläppen

30 30 Felsökning 6 FELSÖKNING Varning! Risk för elektrisk stöt och personskada! Utför aldrig själv reparationer på din fönstertvätt Kobold VG100. Vi rekommenderar att endast låta Vorwerks behöriga kundtjänstavdelning utföra reparationer på elektriska apparater. Om din fönstertvätt någon gång inte fungerar ordentligt, kan det ha någon av följande orsaker: Fel Det går inte att slå på fönstertvätten Kobold VG100. Möjlig orsak och åtgärd Det kan hända att batterierna är tomma. Ladda fönstertvätten. Fönstertvätten har inte laddats på rätt sätt. Försäkra dig om att nätadaptern är ansluten till fönstertvätten och till vägguttaget. (Funktionsindikatorn pulserar och visar att fönstertvätten håller på att laddas.) Det kan hända att kontakterna i kontaktdonet på fönstertvätten är smutsiga. Rengör kontakterna med en torr trasa. Det kan hända att fönstertvätten var påslagen under laddningen. Se till att fönstertvätten är avstängd när den laddas.

31 Felsökning 31 Fel Dåligt rengöringsresultat Möjlig orsak och åtgärd Öppningen mellan gummiläpparna är igensatt/smutsig. Rengör mellanrummet mellan gummiläpparna. Det bildas strimmor och ränder vid rengöringen. Rengör gummiläppen. Dra ut gummiläppen åt sidan. Gör en visuell kontroll för att upptäcka eventuella skador. Vänd på gummiläppen om det bara syns skador på en sida. För in gummiläppen igen och använd den oskadade sidan. Byt ut gummiläppen om skador syns på båda sidor. Trasan måste bytas ut. Byt ut mikrofibertrasan MF100. Spillvattentanken måste tömmas ut. Ta ut och töm spillvattentanken. Det finns ingen rengöringsvätska kvar. Fyll på färskvattentanken med Kobold GC100 glasrengöringskoncentrat och färskt vatten. Sätt fast mikrofibertrasan på fönstertvätten. Ställ fönstertvätten Kobold VG100 på avställningsplattan, som ska vara placerad vågrätt. Sätt i färskvattentanken i fönstertvätten Kobold VG100.

32 32 Felsökning Fel Dåligt rengöringsresultat Möjlig orsak och åtgärd Doseringen av glasrengöringskoncentratet Kobold GC100 är inte korrekt. Fyll på glasrengöringskoncentratet enligt den angivna doseringen. Beakta markeringen som anger fyllnadsnivån för glasrengöringskoncentratet på färskvattentanken. Öppningen för vattenutlopp på fönstertvätten Kobold VG100:s undersida är igensatt. Ta bort eventuellt befintliga främmande föremål ur öppningen. Vatten rinner ut Vattentankens öppningar är inte ordentligt stängda. Kontrollera om gummilocken på färskvatten- och spillvattentanken har satts fast ordentligt. Om det inte går att avhjälpa felet, kontakta Vorwerks kundtjänstavdelning (se kapitel 9 Servicetjänster ). Fönstertvätten hålls/har hållits snett eller lodrätt vid isättning av tanken. Placera fönstertvätten vågrätt på avställningsplattan när du skjuter in tanken. Spillvattentanken är full. Töm ut spillvattentanken. Vattentanken har inte hakat i ordentligt. Låsnings-/upplåsningsknappen måste haka i så att det hörs (med ett klickande ljud).

33 Avfallshantering och miljöskydd 33 7 AVFALLSHANTERING OCH MILJÖSKYDD 7.1 Avfallshantering av fönstertvätten Det är enligt lag (EU:s direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, samt den tyska lagen om elektriska och elektroniska apparater av den 16 mars 2005) inte tillåtet för dig som ägare av en elektrisk eller elektronisk apparat att kasta den här fönstertvätten Kobold VG100 eller dess elektriska/elektroniska tillbehör i hushållssoporna. Utnyttja istället de möjligheter till återtagande som är kostnadsfria och avsedda för det ändamålet. Kontakta din stads- eller kommunförvaltning för information om detta. Du kan också lämna fönstertvätten till Vorwerks kundtjänstavdelning. 7.2 Information om avfallshantering av batterierna Följande information är avsedd för avfallshanteringsföretaget som tar om hand din fönstertvätt Kobold VG100, inte för dig som användare! De inbyggda litiumjonbatterierna innehåller ämnen som kan skada miljön. Innan fönstertvätten skrotas, måste batterierna tas ut ur fönstertvätten och lämnas in till ett insamlingsställe för batterier.

34 34 Avfallshantering och miljöskydd Ta inte ut batterierna förrän de är helt tomma. Batterierna får under inga omständigheter komma i kontakt med metall. Var försiktig! Risk för personskada på grund av läckande batterier! Läckande batterier får inte komma i kontakt med ögon eller slemhinnor. Tvätta händerna och skölj ögonen med rent vatten. Om dina besvär fortsätter, uppsök läkare. TA UT BATTERIERNA UR FÖNSTERTVÄTTEN Följande information är avsedd för avfallshanteringsföretaget som tar om hand din fönstertvätt Kobold VG100, inte för dig som användare! Skilj nätadaptern från fönstertvätten Kobold VG100. Låt fönstertvättens motor gå tills den står still. Kontrollera att batterierna verkligen är helt tomma, genom att du försöker slå på fönstertvätten igen. Om motorn startar, upprepa hela proceduren. Öppna fönstertvätten och ta bort skyddet. Ta bort skruvarna. Ta bort sidoskyddet och huven, så att batterierna är fritt åtkomliga. Skär av varje enskild kopplingstråd och ta ut batterierna (risk för kortslutning).

35 Avfallshantering av förpackningen Förpackningen är en viktig del av vår produkt. Den skyddar våra apparater mot skador under transporten och minskar risken för att en apparat skadas. Av dessa skäl kan vi inte undvika att använda förpackningsmaterial. Om du behöver lämna eller skicka in din fönstertvätt Kobold VG100 till service- eller kundtjänstavdelningen under garantitiden eller efteråt, så ger originalförpackningen det bästa skyddet mot transportskador. Använd därför originalförpackningen för transporten. Om du ändå vill slänga bort förpackningen, kan du när som helst och utan begränsning göra det via dina regionala avfallssystem (container för returpapper, avfallscontainer, återvinningsstation, insamling av avfallspapper osv.). För detta anlitar Vorwerk lagenligt auktoriserade licensgivare. Om du har frågor, kontakta ditt behöriga servicecenter. 7.4 Information om miljöskydd Bevara naturen och skydda miljön; hos Vorwerk är miljöskydd ett viktigt verksamhetsmål. MINDRE FÖRPACKNINGSMATERIAL Vi använder bara miljövänligt material som återvinns om det avfallshanteras på rätt sätt. Redan under utvecklingsfasen är vi involverade i att undvika förpackningsavfall, och vi engagerar oss i att ta hand om och återvinna sådant avfall.

36 36 Avfallshantering och miljöskydd SPARA ENERGI Produkter från Vorwerk skyddar miljön: De förbrukar lite vatten och rengöringsmedel samtidigt som de har en hög rengöringseffekt. MILJÖVÄNLIG PRODUKTION Vi fäster stor vikt vid miljöskydd när vi tillverkar våra produkter. Vi använder återvinningsbara plaster och färger. Vi har medvetet avstått från att använda förorenande flamskyddsmedel. För våra filterpåsar använder vi lim utan lösningsmedel, oblekt papper eller ofarlig plast. Våra bruksanvisningar är tryckta på papper som kommer från hållbart skogsbruk och som bleks utan klor. ÅTERANVÄNDBART MATERIAL Materialet i våra produkter kan återvinnas nästan helt och hållet. Vi avstår i stor utsträckning från att använda PVC. När vi konstruerar våra produkter, ser vi till att materialen är sorterade. Det innebär att de ämnen som används, senare kan separeras efter ämnen vid moderna anläggningar utan att det krävs stora mängder energi. För att det ska vara ännu enklare att återvinna våra plastkomponenter, har vi märkt de flesta av dem.

37 Garanti 37 8 GARANTI Information om eventuella garantitjänster framgår av din ordersedel eller ditt köpeavtal. 9 SERVICETJÄNSTER

38 38 Tekniska uppgifter 10 TEKNISKA UPPGIFTER Kobold VG100 fönstertvätt Säkerhetssymboler Kåpa Motor Ingångsspänning nätadapter Utgångsspänning nätadapter Typ nätadapter Motorns märkeffekt Vikt Mått Bulleremission Batterisats Batteritid Batteriernas laddningstid Högvärdig värmeformad plast som kan återvinnas Underhållsfri likströmsmotor med cirka varv/minut volt växelspänning 50/60 hertz 10,8 V 12 V likström KSAS7R HE Cirka 30 watt 995 g (utan nätadapter, utan rengöringsvätska) Längd: 290 mm Bredd: 140 mm Höjd: 110 mm 74 dba (uppmätt under frifältsförhållanden) Litiumjon Cirka 30 minuter Cirka 6 timmar

39

40 VG100 fönstertvätt ORIGINAL QUALITY Välj kvalitet. Kvalitet från Vorwerk VORWERK INTERNATIONAL STRECKER & CO. Verenastrasse Wollerau Switzerland GA VG100 SE 1114

BRUKSANVISNING KOBOLD VC100 HANDDAMMSUGARE

BRUKSANVISNING KOBOLD VC100 HANDDAMMSUGARE BRUKSANVISNING KOBOLD VC100 HANDDAMMSUGARE 2 INLEDNING Grattis till köpet av din handhållna dammsugare Kobold VC100! Den minsta medlemmen i familjen Vorwerk kommer att vara dig trogen under många år och

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Bruksanvisning. Bordsgrill. Stora värmeplattor. Svenska. Räfflat järn som ger fin grillyta Non-stick beläggning 2000W.

Bruksanvisning. Bordsgrill. Stora värmeplattor. Svenska. Räfflat järn som ger fin grillyta Non-stick beläggning 2000W. Bordsgrill Bruksanvisning Stora värmeplattor. Svenska Räfflat järn som ger fin grillyta Non-stick beläggning 2000W Modell: SL300 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara dem. Följ

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual User manual HC5440/80 HC5440/16 HC5440/15 HC3424/80 HC3420/80 HC3420/17 HC3420/15 1 98 SVENSKA Introduktion Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support

Läs mer

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 SV F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 SWEDISH 28-35 4 SÄKERHET Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar

Läs mer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer sv Användarguide 44 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Apparaten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av personer

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry SVENSKA A B E F G C D H I J 2 SVENSKA 43-50 3 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten: 77Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 77Den

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles.

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. Akku Bruksanvisning 157 Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. sv VIKTIGA ANVISNINGAR... 158 Allmän information... 158 Utformning av säkerhetsanvisningar... 158 Hantering

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

A B D C E F G H I J K L 3

A B D C E F G H I J K L 3 KETTLE WK 5040 SV A B C D E F G H I J K L 3 SVENSKA 20-24 4 SÄKERHET OCH INSTALATION Snälla läst denna instruktionsmanual noggrant innan använda denna produkt! Följ alla säkerhets instruktioner för att

Läs mer

MG 48. S Infrarödmassageapparat Bruksanvisning

MG 48. S Infrarödmassageapparat Bruksanvisning MG 48 S S Infrarödmassageapparat Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Medföljande

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Manual 12E VCC42E1-1WBE

Manual 12E VCC42E1-1WBE Manual 12E VCC42E1-1WBE 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs alla instruktioner innan dammsugaren tas i bruk. När elektriska apparater används ska grundläggande föreskrifter följas, inklusive följande:

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Register your product and get support at HP8605. Användarhandbok

Register your product and get support at  HP8605. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 SV Användarhandbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Svenska 1 Grattis! Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro 228 NINE EAGLES 04.NE228A vol. 1

NINE EAGLES Solo Pro 228 NINE EAGLES 04.NE228A vol. 1 NINE EAGLES Solo Pro 228 NINE EAGLES04.NE228A vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid ihåg

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

JUMPSTARTER MED LED-LJUS

JUMPSTARTER MED LED-LJUS JUMPSTARTER MED LED-LJUS LADDA OMEDELBART EFTER KÖP I MINST 36 TIMMAR OCH EN GÅNG VARTREDJE MÅNAD Denna apparat är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. RQ1100 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. RQ1100 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome RQ1100 series User manual 258 SVENSKA Introduktion Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer