:~:~t:~~:i~:j Sortiment - Service - Kvalitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ":~:~t:~~:i~:j Sortiment - Service - Kvalitet"

Transkript

1

2 ~ ~ En viktig affär Står Ni i begrepp att sälja eller köpa fastighet kontakta SPARBANKERNAS FASTIGHETSBYRÅ Hagendalsvägen 8, Kumla - Tel. 019}75490, 75491, 75492, En annons i KUMLA TELEFONKAT ALOG säljer effektivt hela året Ring för upplysningar V ÄLJ gardinerna hos Torget Tel F ör julinköpen rekommenderas ANNA BERGS EFTR. Allt i garn och handarbeten Telefon 702 Cc, KUMLA o BEGRAVNINGSBYRA Ombesörjer allt för såväl jordbegravning som eldbegängelse. Eegravningsbil tillhandahålles Telefon Bost Sommarbost. 0582/ KUMLA KYRKA DIRIGENT 1000 Komplett musikanläggning - Uteffekt 2 X5 W Julerbjudande 945:- :~:~t:~~:i~:j Sortiment - Service - Kvalitet Från bokbordet i kyrkan säljes KUMLA KYRKA en bok om kyrkan och församlingsverksamheten m m KUMLA KYRKA 1972 en rikt iflustrerad beskr;vning av den nya kyrkan Vykort med motiv från kyrkan Där finns också aktuell uppbyggelselitteratur, grammofonskivor samt lösnummer av Vår kyrka m m Bokbordet är tillgängligt hela den tid kyrkan hålles öppen

3 KUM LA JULBLAD 45 årg. Utgimre: Nils Helander 1974 Förtroendets "J a" Ju/betraktelse a1) komminister Dag Selal/der, Harde/110 När Gud kallar Maria, svarar hon: "Se, jag är Herrens tjänarinna; ske mig såsom du har sagt." Maria visste vad Jesaja sagt om "smärtornas man". Hon måste ha anat, att hennes egen väg skulle bli mycket svår vid Hans sida. Trots det säger hon 'Ja'. Hon låter sig ledas och fostras. Hennes' Ja' är tacksamt och hängivet i mötet med Elisabet: "Min själ prisar storligen Herren." Betlehem... Den svåra upplevelsen vid framkomsten : att mötas av sårande blickar, döva öron och kalla hjärtan. Inget rum i härbärget. Maria föder sitt barn i ett stall och lägger Honom i en krubba. Smärtan och glädjen fördjupar hennes förtroendefulla' Ja' till Gud. Templet... Barnet bärs fram. Marias framtid avslöjas, när den gamle Simon säger: "Också genom din själ skall ett svärd gå." Hon darrar av rädsla, men omfattar ändå framtidsperspektivet med sitt 'Ja' till Gud. - Tolv år senare: som ett förebud, om vad som ska ske på långfredagen, förlorar föräldrarna här sin son och återfinner honom först efter tre dagar. Kana. '. FemtOn år senare. Maria påpekar den katastrof som håller på att ske vid bröllopet. P å hennes vädjan svarar Jesus : "Låt mig vara moder, min stund är ännu inte kommen." (Joh 2: 5) En vägg av främlingskap börjar resa sig: Maria måste avlägsna sig från mänskliga tankar och tränga in i Guds tankar. Hennes 'Ja' får inte utformas efter hennes eget sinne. Nasaret... Maria upplever hur hård fiendskapen mot hennes son är. När Han i synagogan visar hur låsta landsmännen är mot Guds vilja, blir de rasande och det första mordförsöket mot Honom äger rum (Luk 4: 28-30). Maria märker hur hatet vinner terräng. På vandring... beger sig Maria en dag med sina släktingar för att övertyga sig om vad som sker med hennes son, och för att vara i Hans närhet, skydda Honom. När hon hittar sonen, är Han omglve~- av- fo1k';;~ Nåo-on säo-er: "Se, din mor". Hans svar markerar på nytt b b ett främlingskap: "Vem är min mor?" Och Han räcker ut handen mot sina lärjungar och säger: "Detta är min mor och mina bröder! Var och en som gör min himmelske Faders vilja, han är min bror, min syster och min mor." I kärlek har Maria sökt upp sin son, men avvisas gåtfullt - samtidigt som något positivt i Hans ord finns riktat till henne: Maria uppfyller ju Faderns vilja. Men jordiska bindningar måste hon lämna. Intåget i Jerusalem... ger ett ögonblick av glädje och ljus. Men snart hörs : "Korsfäst! Korsfäst!" Av Maria krävs nu att stå fast i sitt 'Ja' till sitt uppdrag och mogna in i uppgiften att vara alla kristnas mor. Vid korset... hör hon Honom ropa: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" Och när hon står fast i sitt 'Ja', kan hon gå in i sin uppgift att vara mor till alla dem, som älskar hennes son. (Joh 19: 26-27) Det är detta julens budskap handlar om: att Gud ger mig sitt förtroende, ger sig själv, i Jesus Kristus; det är Gud som handlar. Marias 'Ja' är också min väg: förtroendets 'Ja' för att Guds kraft ska förvandla. Mitt 'Ja' är atj: under smärta mogna in i Guds planer. "Oppna ditt hjärta i bön och bot. Upplåt vart hemligt rum. Red dig att taga Guds Son emot, Tro evangelium: Himmelriket är nära" (Sv ps 48 : 3). D

4 ERIK EKDAHL Frans Michael Franzen Flyttningen från Kumla Erik Ekdahl Här följer det tredje och sista avsnittet om Franzen, som handlar om hans vistelse i Kumla och fl yttningen till Sota Clara församling i Stockholm. Om Franzen i Stockholm hade många vänner bland kulturlivets ledande, så skulle han i Kumla få en vänskapskrets a v del vis annan art, de förnäma adelsmännen och ej att förglömma kvinnorna på Säbylund. Att vänskapen blev så intim kan härledas av två orsaker. Franzen själv räknades till sin tids främsta på den andliga kulturens område, och han både gladdes åt ett förfinat sällskapsliv och hade den bildning och personliga förfining, som gjorde honom omtyckt i sådana kretsar, likaså var hans familj och särskilt hans döttrar i besittning av behagligt umgängessätt och intresse för vittert umgänge. Familjen på Säbylund åter hade tydligen litterära intressen och uppehöllo en förfinad herrgårdskultur. De satte värde på Franzens och hans familjs vänskap. Det var främst innehavarinnan av fideikommisset Charlotte Elisabeth von Essen, gift med den framstående lanthushållaren och politikern Nils Silfverschiöld, död Hon hade hos sig efter makens död sin syster Gusta va Lewenhaupt, till vilken fideikommisset skulle övergå samt dennas barn Gustaf och Charlotte Lewenhaupt. Såsom medelpunkt synes ha framstått Charlotte Silfverschiöid, vilken synes ha varit en utmärkt ädel och älskvärd personlighet. Franzen hyllade henne i flera dikter och värderade tydligen mycket högt hennes vänskap. Då Tegners dikt "Axel" utkommit, skriver Franzen till T., att han några dagar uppskjutit läsningen av poemet och anger såsom orsak: "jag ville njuta det första gången i sällskap med flera, som kunde sentera det, och hoppades få fara med det till Säbylund, der fyra fröknar Palmstierna, utom fröken Lewenhaupt och hennes bror, som ständigt bo der, nu vistas och alla hafva mycken känsla för poesi." Då en vän till F. från Finland J. M. af Tengström var på besök i Kumla och tillsammans med den Franzenska familjen varit inbjuden till Säbylund skriver han: "Jag väntade mig ej annat än ledsamt hos det Grefliga Herrskapet, men det gick allt emot förmodan, då dagen förflöt ganska intressant. Men dertill bidrog mycket unga Grefven, som rest mycket utomlands och för öfrigt var en mycket bildad man. Han sjöng vid Forte Piano på flera språk för oss, ock det gjorde han mycket väl. Han är ett undantag bland Herrar Adelsmän genom sin litteraira bildning." Det var väl främst ungdomarna, vilka en tid utgåvo den tidning, som blivit omtalad såsom innehållande litterära alster av Franzen. Den utkom ena veckan på Säbylund och den andra i Kumla Prästgård. Såsom "redactriser" nämnas fröknarna Lewenhaupt och Lövenstedt. Namnet var "Mera sådant". Franzen lämnade själv såsom bidrag en del mindre dikter. A vandra dikter från denna tid som anslöto sig till Säbylunds-familjen må nämnas dikten "Vid Claes Frietzkys minnessten", diktad till det tillfälle, då minnesstenen över Frietzky restes på Kumla kyrkogård. Det är flera, som tecknat livet i Kumla prästgård under F:s tid. Vi har främst B E. Malmström, den kände skalden, sedan också F:s fosterson G. H. Mellin, hans mågar A. A. Grafström och C. von Hartman, vidare Johan Magnus av Tengström, Malla Silfverstolpe m fl. Malmström har ju givit den mest poetiska skildringen, både i sitt inträdestal i Svenska akademien, då han efterträdde F ranzen år 1847 och i sin kända dikt om "herdetjället i Kumla, sångens och skönhetens hem". Han har också barndomsminnen från besök i detta hem och talar om livet hos prästfamiljen såsom "en sammanfattning inom en enda ram af allt hvad religion har mest tröstrikt, dikten mest oskuldsfullt, den menskliga sammanlefnaden mest älskvärdt". Mera förtrogen med livet i Kumla prästgård var G. H. Mellin, vilken framförallt fäst sig vid densamma såsom samlingspunkten för "allt utmärkt och bildat" i trakten. Han skriver: "Det var en akademi i de gamles mening, som uppblomstrade på den stilla landtbygden, då han talade om sina många erfarenheter för kretsen af de umgängesvänner, hvilka slöto sig till honom! Hans mångsidiga lärdom, hans vidsträckta bekantskaper inom den lärda och vittra verlden, och hans i en landsort ovanligt rika bibliotek, gjorde honom här, liksom i Åbo till representanten af hela landsortens bildning." C. von Hartman har i sina "Skizzer ur Frans Michael Franzens lif" framhållit det intellektuellt bildade umgängeslivet kring svärfadern. Han skriver: "I Franzens gästfria hem på Kumla samlades så gerna för dagar och veckor allt hvad lärdom och snille egde högst, men huru beskriva de snillrika samtal der fru Lenngren, Tegner, Ruthström m. fl. omgåfvo Franzen! Sjelf återflyttad till sina lifligaste dagar, då hans lyras toner väckte verldens DEN BÄSTA JULKLAPPEN Presentartiklar i guld och silver Väggur, köksur i stor sortering Reparationer utföres omsorgsfullt med garanti ett armbandsur från stjärnurmakaren BRINKS UR & GULD Innehavare B. Augustsson Telefon säljer kvalitet - känner ansvar - lämnar garanti 2

5 beundran, kände Franzen sig öfverlycklig, och hans barnaoskuld framlyste då ofta så bjert." är man har så otvetydiga bevis för att F. trivdes i Kumla och hans församlingsbor med honom, så frågar man sig, vad som kom honom att söka sig till annan ort. An helt kunna lämna riktiga svaret härpå, låter sig knappast göra. Det fanns väl sådana skäl, som öppet angivas, m~n det fanns även andra. Franzen själv skriver: "I bland mina förnämsta hemliga skäl att söka mig härifrån var den fruktan, att ej vara sådan landtpastor jag borde vara." Då han redan 1815 första gången sökt befattningen som kyrkoherde i Klara i Stockholm, var det väl mest vännernas uppmaning, som inverkade. Han fick då mångdubbelt flera röster än den främste medsökanden C. P. Hagberg, men beslöt att avsäga sig sysslan. Han skriver ett avsägelsebrev till N. von Rosenstein, där det bl a heter, att hans önskan att komma till Stockholm berodde på "ögonblickets känsla av dervarande litterära förhållanden, och att om den stunden återkommer, den dock alltid är blott tillfällig och på intet vis motväger den beständiga känsla av det lugn, den beqvämlighet, de ekonomiska förmåner jag här njuter." På våren detta år hade han varit i Stockholm, men funnit, att han icke längtade att bosätta sig där. Efter hemkomsten skriver han till Rutström: "Det är ändå en stor sällhet att ha ett hem och många, som der vänta och med glädje mottaga en! Tyvärr! visar sig Kumla prestgård nu på sin vackraste sida igen. Löfven börja redan spricka fram på stickelbärsbuskarna!" Det var i slutet av april och våren hade kommit rätt tidigt till närkesslätten, som den ibland brukar göra. Man riktigt förstår F., som rest hemifrån under den grå vårvintern med dess tristess men funni t storstaden så föga lockande och nu kommer åter till en grönskande idyll i Kumla. F:s vänner ville dock tydligen, att han skulle komma till någon annan mera bemärkt plats. Han uppmanades att 1818 avlägga prov för pastor primariitjänsten i Stockholm och gjordes uppmärksam på möjligheten att efterträda Wallin såsom domprost i Västerås. Det senare synes ha tilltalat honom mest. I ett brev heter det: "Till ett Domprostembete tycker jag mig vuxen. Högre har jag aldrig åsyftat, och finner mig ej duglig dertill." Beträffande pastor primariitjänsten åter skriver han till vännen Rutström: "Helsa både Landshöfding Rosenstein och Commercerådet Lenngren och tacka dem för [deras] stora godhet emot mig; och säg dem, att jag icke är skapad för verlden och redan för gammal att gå i en ny skola och att jag finner mig lyckligast der jag är." År 1818 gjorde F. en resa till Finland för att besöka släktingar. Dottern Rosina hade ingått äktenskap med den finländske läkaren Carl von Hartman. F :s vänner i Sverige fruktade nog ibland, att han skulle återvända till Finland. Han hade dock ej några tankar därpå, och kärleken till Kumla avhöll honom även från att söka Västerås. Han var nu promoverad till teologie doktor i samband med Karl Johans tron bestigning, och 1820 utnämndes han till kontraktsprost. Frimärke utgivet 1972 med anledning av 200-llrsminnet av Frans Michael Franzens födelse En av hans vänner återger i ett brev till Tegner ett yttrande av F., "enligt vilket denne nu skulle ha fullt och fast beslutat att aldrig övergiva Kumla, utan begynna att ombygga sina kyrkor och i dem resa sig ett minne för sekler. Emellertid lär han vara trött vid det gästgifvarlif han i Kumla förd t, och detta hoppas jag, skall göra hans föresats att för alltid kvarstanna omintet", heter det dock till sist i brevet. Här skymtar ett andra skäl för flyttning från Kumla: de stora utgifterna, vilka voro en nödvändig följd av den gästfrihet, som ansågs vara ofrånkomlig på denna plats. Det berättas, att ibland vänner från långväga orter kommo på besök och anlände på natten, men utan att väcka någon togo sig in i de flyglar, som voro de vanliga för gäster, och först på morgonen gåvo sig tillkänna för värdfolket. Hans hustru Sophie Wester var ej heller den, som kunde på ett ekonomiskt sätt sköta ett sådant stort hushåll. Redan 1815 klagade F. i ett brev till Tegner över de oväntat stora utgifterna i Kumla, och i ett brev till Wieselgren 1823 redogör han för sina inkomster, vilka voro ganska stora, "men", skriver han, "ännu har ingen varit här utan att sätta sig i eller förbliva i skuld". Med tanke på företrädaren, Rosenstein, tillägger han: "Åtminstone bör det vara en strängare hushållare än jag eller ärkebiskopen." Redan år 1823 blev kyrkoherdebefattningen i Klara åter ledig, och nu funderade F. återigen på att söka densamma, även om han nu ej räknade att vara så omtyckt där nu som 8 år tidigare, då han avsade sig tjänsten. Han skriver till biskop Jakob Tengström i Åbo: "Jag har kommit i ny frestelse att söka Klara. Annu har jag icke fattat mitt beslut, det finnes många skäl med och mot. Det största skälet för saken är, att min hushållning i Kumla icke bär sig och att vi där ej kunna rätta munnen efter matsäcken. Blir det flyttning, så kostar det obeskrifligt på mig att lämna det kära stället." hanzen lämnar Kumla Han sökte dock tjänsten, men fick nu ej det högsta röstetalet. Höga vederbörande ansågo dock Franzens meriter vara de högsta, och han utnämndes den 28 maj Tegner hade tvivelsmål om hans lämplighet för denna tjänst. Han skriver på sitt vanliga spetsiga sätt: "Gud Jl Lantmännen ~.. ÖREBRO LANTMÄN FÖRENING UPA FODERMEDEL - GöDSELMEDEL - KALK - SPANNMÅL Filial i Kumla UTSADEN - FRtlER - MASKINER - Telefoner: , , DRIVMEDEL - ELDNINGSOLJOR M. M. 3

6 vet också hur det går f.ör honom, då han med sin christliga enfaldighet kommer på predikstolen efter den blomsterrike Hagberg. Den apostoliska enkelheten kan vara bra och lämpelig för allmänheten i Kumla; men allmogen i Clara, som har band och stjernor fordrar äfven i Guds ord litet mera grannlåt." Enligt vad Wieselgren skriver, voro dock dessa farhågor onödiga: "Med Franzens ankomst till Stockholm framträdde för huvudstaden ett bevis, att den gamla gudsfruktan ej var (= förhöll sig) till tidens högre bildning som eld till vatten, hvilket man synes trott." Den ibland hörda förklaringen, att det skulle vara fruktan för bestyren med ny kyrkobyggnad i Kumla, som var en avgörande drivkraft för flyttningen, synes ej bekräftas av breven. De ekonomiska skälen synes överväga. F. hoppades, att det skulle gå bättre i Stockholm med penninghushållning, i stället för att som i Kumla sköta en stor lantgård och uppbära större delen av lönen in natura. Flyttning till Stockholm Det sista sockenstämmoprotokollet, som F. skrev den 1 maj, innehåller bl a följande ord: "Afgående Pastor tog slutligt afsked af församlingen med tacksägelse, förmaning och tillönskan af Guds nåd och välsignelse." Det låter nästan som en kärv officiell skrivelse. Man vet dock att det var en svår stund, då han skildes från denna plats. Mågen Grafström skriver därom: "Det var icke utan att han nu ångrade det steg han tagit. Med saknad såg han sig nödgad att lämna en ort, som blifvit honom kär och en församling, där han vunnit allas kärlek och tillgivenhet. Vid afskedsstunden hade allmogen talrikt samlat sig på gården för att ännu en gång se sin älskade herde. Djupt rörde honom den sorg, som på alla ansikten stod målad." Om man skulle nämna något, som finnes kvar i Kumla och minner om F., så blir det bara obetydligheter. Kyrkan, där han predikade, ersattes kort efter hans flyttning av den nya, prästgårdsbyggningen, där han bodde, är likaledes (tyvärr) borta. Aldre kumlabor minnas den dock, och beskrivning av den har varit införd i Kumla Julblad 1933 och De övriga många gamla byggnaderna vid kyrkoherdebostället äro likaledes nedrivna. Kvar finnas väl några av träden i parken, bland dem fyra ekar, som F. säges ha planterat. Parken ordnades av F:s företrädare Rosenstein. Den hade dock delvis ett annat utseende och var betydligt större än i våra dagar. Till den hörde då en del av den nya (östra) kyrkogården, där den s k "Franzens grotta" finnes kvar. Enligt traditionen skall han där ha diktat flera av sina skaldestycken och psalmer. Grottan underhålles av Kumla församling, och i densamma uppsattes 1946 en medaljong, föreställande F., utförd av konstnären Karl Hultström, Stockholm, och gjuten av firman Sporrong & C:o, Stockholm. Minnet av F. finnes dock kvar, och då hans psalmer sjungas i kyrkan, är det väl ännu några, som tänka på den blide skalden, vilken här framlevde tretton lyckliga år av sin skiftesrika levnad. D Borta ur stadsbilden Översta bilden: Odengatan 5, 7 och 9. Mellersta bilden: Sveavägen 1. Undre bilden: Sveavägen 3. Odengatan 5 användes först till kafe senare till livsmedelsbutik. I nr 7 hade bl a E Hallmen speceriaffär, på senare år har där vari t herrfrisering. I nr 9 har det bl a varit begravningsbyrå, elaffär, charkuteributik och bar. Sveavägen 1 är gårdshus och nr 3 innehöll bostäder Hagendalsvägen 5 NVVELIUS Telefon lao 23, Plastmattor - Tapeter~... oderna mönster - Tapetväv Allt lör inom- och utomhusmålning 4

7 Holger Löw c7zadler NILS HELANDER Holger Lö",enadlers far på "grönbete" i KUlllla Det 1910 raserade åldriga prästtjället i Kumla hade mycket att förtälja oss sena kumlaiter. Inom dess hundraåriga väggar hade ofta samlats det andliga och litterära Sveriges stormän. Hit hade vid flera tillfällen kungligheter kommit på besök och funnit sig väl med prästgårdens gästfrihet. An i dag får man höra många be- När jag skrev den vidstående intervjun med Lars Fromstedt, Kumlaby, visste jag ej att en av tvillingarna, Herman, var far till sk ådespelaren Holger Löwenadler. Detta fick jag bekräftat av julblade~ s medarbetare, dr Jonas L:son Sarnzelius, Uppsala. En dag läste jag ännu en gång skildringen om stockholmspojkarna och fann den vara värd att införa på nytt var ju julbladets upplaga ganska begränsad. Jag undrade om vår nu så bemärkte skådespelare, Holger Löwenadler, läst vad Lars Fromstedt berättat om hans far och farbror. Varför inte fråga honom. Eftersom 1937 å rs julblad för länge sedan var slut, bifogade jag en fotostatkopia med brevet. Som svar kom ett synnerligen älskvärt brev, som gladde mig mycket. Här följer några rader ur brevet. "Vid min hemkomst för någon dag sedan mötte mig Ert brev och Er roliga skildring av ett idylliskt sommar KumIa för ack så länge sedan. Min far, Herman Löwenadler, talade mycket litet om sin barndom. Minnena var a vlägsna och splittrade. Därför var Kumla vistelsen en nyhet för mina syskon och mig. Vi har alla funnit stort nöje och intresse av Er tidstypiska skildring. Att min farmor, Isabella Feit, konfirmerades i Kumla visste jag däremot. Eftersom hon dog flera år innan jag föddes; är min yctskap om hennes ungdom och person ganska summarisk. Därför är jag tacksam för Ert älskvärda bidrag. Er Holger Löw enadler" "NH klaga, att den historiska byggnaden jämnades med marken. I den gamla prästgården förekom så mycket sällsamt och mystiskt, att den mer än en gång blev en vallfartsort för långväga vandrare. Här skall endast erinras om prästdottern Margareta N ericius underliga syner och uppenbarelser på 1600-talet, då folk från hela Närke samlades i prästgården, trängde in i de små rummen eller förpassade sig upp på taket för att om möjligt få höra flickan i sitt extatiska tillstånd ivrigt mana till bot och bättring, kyrkobesök och nattvardsgång. Skuggor och dagrar, kärlek och romantik växlade i herdetjället. Mycket av vidskepelse har där förklarats, och månget sörjande hjärta har där funnit tröst. Mer än en prästfru har där fått se sin unge make flyttas ut till kyrkogården och så småningom tröstats med församlingens "välvilliga beslut att välja efterträdare, som förband sig att äkta företrädarens änka". I slutet på 1840-talet var bland inackorderingarna i prästgården två judinnor, systrarna Isabella och Amalia Feit, vilka konfirmerades av prosten U. Udden, som då var kyrkoherde i pastoratet. De vackra flickorna var mycket eftersökta lekkamrater av ungdomarna i Kumla, framförallt av syskonen Adlers i länsmansgården. När kumlavistelsen var slut flyttade de åter till hemmet i Stockholm. Isabella Feit blev sedermera bekant med kassören i riksbanken Fredrik Wilhelm Löwenadler, med vilken hon också ingick äktenskap. Bröllopet firades i Kumla kyrka, och vigselförrättare var brudens konfirmationslärare. Aktenskapet lyckliggjordes med ej mindre än 17 barn, av vilka ännu 6 är i livet. Vistelsen i Kumla glömdes inte så lätt. Särskilt Isabella L. mindes gärna den lyckliga kumlatiden. Hennes båda tvillingpojkar, Herman och Otto, hade av läkare ordinerats på "grönbete" under sommaren Hon var nu ensam med sin stora barnskara, då maken avlidit redan Gärna ville hon sända sina pojkar till Kumla och anförtrodde även detta till ungdomsvännen från Kumla, dåvarande tullförvaltare G. Adlers i Stockholm. Han skrev till Lars Fromstedt i Kumlaby och bad honom ta hand om ett par stockholmspojkar, som behövde ut God jul och Gott nytt år ÖSTERMALMS LIVSMEDEL S:a Kungsvägen 17, Kumla telefon

8 på "grönbete" under sommaren. Sedan Fromstedt underrättat sin hustru om innehållet i Adlers brev, var de båda överens om att ta emot pojkarna. I ett brev till Fromstedt ber fru Löwenadler F. se till, att hennes pojkar får vara med om samma stärkande friluftsliv, som hon själv en sommar fått vara med om i det idylliska Kumlaby. Hon manar också Fromstedt att hjälpa dem med deras ferieläsning. Fromstedt bodde denna tid i en gårdsbyggnad, numera tillhörig kyrkovärd Arvid Eriksson i Kumlaby. Pojkarna Löwenadler trivdes bra och fick snart en hel del lekkamrater, bl a ungdomarna Hallmen och Joh. Persson i Fylsta. Herman och Otto var iklädda knäbyxor, vilket inte var så vanligt i 1880-talets Kumla. Stationspojkarna hade svårt att förlika sig med denna klädsel, och det kom då och då till gruff och slagsmål. Men stockholmspojkarna var ingalunda sinnade 2.tt ta emot stryk och tacka utan gav duktigt igen. Herman hade moderns sydländska utseende, medan Otto däremot hade markanta svenska drag. A v denna anledning erhöll de smeknamnen juden och svensken. Pojkarnas läxläsning vållade snart Fromstedt stora bekymmer. "Med min klena skolbildning förstod jag inte så mycket av deras läroböcker men ansträngde mig dock så mycket jag kunde", säger Fromstedt vid ett samtal med Julbladets utgivare. En dag ville Fromstedt, att hans disciplar skulle använda mera tid till läxläsning än vanligt, varför han vid förhöret gav dem bakläxa. Detta påhitt behagade inte hans begåvade elever, utan det blev opposition. De förklarade bestämt, att det var riktigt som de läst, så att något underkännande inte kunde komma ifråga. Fromstedt ville inte precis visa sin okunnighet utan förklarade, att han misstagit sig på läroböckerna, som numera är lite annorlunda än under hans skoltid, så det var mycket möjligt att de hade rätt. Och någon bakläxa blev det inte. Med detta förstod Fromstedt tydligen, att hans läraretid måste anses avslutad. Han vände sig därför till komminister Gustaf Willen. Denne skrattade hjärtligt,då Fromstedt omtalade sin undervisningsplan. Trots Willens hårt ansträngda tid, lovade han att läsa med Otto och Herman två gånger i veckan. Han kom snart underfund med pojkarnas ovanliga begåvning, blev varmt fästad vid båda och läste sedermera med dem så gott som dagligen. Otto klagade en dag på, att han inte kände sig bra. Då Fromstedt hade åtagit sig ansvaret för pojkarnas välbefinnande, ansåg han det rådligt söka läkare för Otto. Under 1880-talet hade doktor Schram från Orebro mottagning i Kumla vissa dagar i veckan. Fromstedt och Otto besökte honom en dag. Men Schram bemödade sig ej med någon undersökning utan tittade bara på pojken och började skriva ut ett recept. Så var det namnet? - Otto Löwenadler. - Löwen... det betyder ju lejon på tyska. I Orebro ha vi också en Löwenadler, en apotekare. - Han är min bror, upplyste Otto. Då tittade Schram förvånat på pojken, funderade en stund och sade sedan till om avklädning. Det blev därefter en grundlig undersökning. Och även nytt recept. Det led mot sommarens slut. Herman och Otto kallades åter till Stockholm, till stor saknad icke blott för der2.s "sommarföräldrar" utan även för komminister Willen och lekkamraterna. De unga Löwenadlernas vistelse i Kumla visade goda resultat. De återkom hem med icke blott god hälsa och stärkta krafter utan hade även fått sina bokliga kunskaper anmärkningsvärt ökade. Tack vare Fromstedts och Willens förenade ansträngningar, erhöll båda pojkarna uppflyttning i högre klass. De avlade också studentexamen vid ovanligt låg ålder. Fru Löwenadler ville på något sätt visa sin tacksamhet mot Willen för hans framgångsrika hjälp med sönernas ferieläsning. Men han ville inte höra talas om någon ersättning. De 200 kronor, som Fromstedt fick i uppdrag att överlämna, vägrade WilIen bestämt att ta emot. - Jag har haft så mycken glädje av mina kära, duktiga pojkar, att det är nog belöning. En dag senare kom den ovannämnde brodern från Orebro till Fromstedt och ville, att de skulle söka upp Willen för att förmå honom att ta emot pengarna. Efter många övertalningar gav W. med sig något. Han tog emot 50 kronor. - Har Fromstedt hört något sedan från Löwenadlers? - Jo, efter många år fick jag en hälsning från Herman. Han var i Jönköping-Vulcans Tändsticksfabriks tjänst. För några år sedan fick jag en tidning, som omtalade hans död. Men Otto har jag aldrig hört något om. Vet ja, om han lever? Så slutade det onekligen intressanta samtal~t med den ungdomlige 80-åringen i Kumlaby. ::- Julbladets utgivare tyckte emellertid, att det skulle. vara synnerligen intressant att få veta några detaljer om de båda Löwenadlernas "resa genom livet". Genom fröken Maria Adlers i Stockholm underrättades jag om, att en direktör Löwenadler skulle vara bosatt i Göteborgstrakten. Tack vare en lycklig tillfällighet lyckades jag komma i kontakt med den älskvärde adelsmannen direktör Henrik Löwenadler, Släp, som under åren var provisor i Orebro och vid flera tillfällen hälsade på tvillingbröderna i Kumla. Herman L. fick efter sin utbildning anställning i Jönköpings-Vulcans Tändsticksfabrik tills bolaget flyttade till Stockholm, där han avled Han efterlämnade maka och fyra barn, av vilka en son är aktör vid Blancheteatern och en artist. Otto Löwenadler kom efter sin skolgång till Osnabruck och därefter till en äldre broders firma i Hamburg, där han blev chef. Han var skattmästare i Svenska klubben och i Svenska skol- och föreläsningsföreningen samt mycket intresserad för allt svenskt. Avled i Hamburg Han efterlämnar maka och tre barn, av vilka en son är banktjänsteman i Göteborg och en affärsman i Stockholm. D ~.,eaj" BAGERI och KONDITORI Stationsgatan 2 Tel Rekommenderar sina tillverkningar av Tårtor, k affebröd 11'1. 11'1. Erkänt gott kaffe. Alltid färskt bröd Specialite: S k orpor 6

9 ÅKE BYSTROM Prästerna i Ekeby församling I Kumla Julblad förra året ingick bl a en ar~ikel ~m Ekeby kyrka och här följer nu som.komplettenng nagot om prästerna inom samma församhng. Om.. några av ~em - och det CTäller närmast de äldsta - aro upplysmngarna mycket sparsamma, men ju längre fram i tiden man kommer, desto fylligare äro personalia. "Ekiby" (Ekeby) förekomrr:er i en handling [rån år 1314 och var då ett självständigt pastorat utan Gallersta, vilken socken man även återfinner som eget pastor".t under namn av "Giellsta". Efter tiden för Gustaf Vasas reformation återctivas socknarna under gemensam kyrkoherde. Den förstet:> till namnet kände kyrkoherden är "herr Hanne (Hans) i Ekeby" år Förteckning över kyrkoherdar och komministrar från 1500-talets början och fram till våra dactar t:> finns bevarad,. men eftersom vissa o av uppgifterna äro knapphändiga o::h namnen ma~?ahanda så börjar jag skildringen av kyrkoherdarna for~t med Per Bildman 1 ) ( ). Han hade förut vant kapellpredikant hos familjen Hamilton på Boo samt d.är.efter lektor i "loctik och fysik" i Strängnäs. Det omvittnas dessutom atthan var en rivande man, "en hvass och morsk pastor''', som bl a sökte upphjälpa läskunnigheten hos ungdomen. Hans namn är emellertid också förbundet med en dramatisk händelse, som berörde både Ekeby kyrka och syskon kyrkan i Gällersta. Bildman ansåg det synnerligen önskvärt, att Eke~y k y r~a borde r~pa.~e~as och eftersom Gällersta kyrka pa den tiden var bnstfalhg, framställde han det förslaget, att den sistnämnda skulle raseras och sålunda båda socknarna hava en gemensam kyrka - det bleve också billigare ur underhållssynpu?kt. BYCTCTnadsmaterialet till Ekeby kyrka kunde da lamphgen tact~~ från den raserade i Gällersta. Han lyckades också vi~na länets hövding - den förut nämnde Hamilton - på sin sida. Men nu kom mo andarna i svallning inom båda socknarna och det på ett sätt som varken kyrkoherde ell~r landshövding tänkt sig. Skulle den ena kyrkar: offras.tl}! förmån för den andra? Aldrig, såvitt befolknmgens vilja fick råda, och både unga och gamla bondkvinnor - observera den feminina dominansen - uppvaktade "hans exelens" (landshövdingen) med så energiska böner och I) Siffrorna inom parentes angiver tjänsteåren som kyrkoherde etc. Interiör fr!1n Ekeby ky rka föreställninctar att han fann för gott att gå deras önskan till mötes bet~äffande båda kyrkorna och följaktligen rädda Gällersta kyrka till eftervärlden. Om- och tillbyggnaden av Ekeby kyrka, so.m I~ärmare skildrats i förra årets Julblad, fullbordades I stallet av Bildmans efterträdare som kyrkoherde, Johan Widmark ( ). Han blev ~ed tiden b~de pros~. och ~!ksdactsman. I likhet med manga andra ambetsbroder sokte ha~ bekämpa "yppighet och grannlåt i klä~edräkter::. vilket snart hunnit till överdriven höjd, vangenom, pmte förkovrin CT i mindre nyttiga utgifter, den gambla allvarsamheten t:> synes taga avsked till fördärv i sinnen och seder". "Romantiskt möte i Ekeby kyrka" är rubriken för en händelse som lär ha utspelats inom familjen Widmark. Kyrkoh~rden hade en dotter, 18-åriga :r--ov.isa, so~. g.ifte sict med klädesfabrikören Johan Arosemus I Norrkopmg. T~olovninCTen berättas ha CTått till på följande vis. Arosenius var p1 resa från Hindersmässan i Orebro. Rast togs vid Ekeby kyrka. Plötsligt föll det. honom in. att.. un~er väntetiden bese kyrkan. Sagt och gjort. Men I prastg.arden fanns incten annan hemma än den vackra LOVisa. Flickan hade inctet emot att hämta kyrknyckeln inne på pastorsexpeditio~en och själv följa med den ståtlige 26~ åricte fabrikören in i kyrkan. Denne blev så betagen I prlstdottern, att han så gott son; o~ed~.lbart friade. och fick "ja". Så fort kan det alltsa ga, nar Amor skjuter sina pilar. Året därpå gifte sig de unga tu. Och sedan levde de, som det brukar heta i alla vackra sagor, "lyckliga i all sin tid". De fostrade upp inte mindre än 15 barn. GULD- och SIL VERSMYCI(EN i rikt urval vackra saker i TENN. Matsilver i flertal modeller. Gamla smycken och ringar omarbetas på egen verkstad AB Elias Englunds Guldsmedsaffär Hagendalsvägen 8 - KUMLA - Tel

10 Under Widmarks tid_._uppbyggdes även prästgården, som den 27 november 1763 nedbrunnit. Johan Widmarks porträtt i olja pryder sin plats i kyrkans sakristia. Lars K~ istian Björkegren ( ) var borgarson från örebro och blev fil. magister i Åbo. Efter studier vid utländska universitet utriämndes han till hovpredikant hos hertig Adolf Fredrik samt deltog som bataljonspredikant i 1788 års finska krig. Han beskrives som "mäkta förnämlig". Efterträdaren Karl Lithell ( ) var bondson från Stene i Kumla och före sin tid i Ekeby tjänstgjorde han i 13 år som kyrkoherde i Lännäs. En son blev med. dr och provinsialläkare i örebro. Lars Lindien (1819~ 1.828) hör nog till de lärdaste bland pastoratets kyrkoherdar. Han förestod under tre terminer professuren i grekiska och österländska spr.å-k vid Uppsala akademi, där han var docent och adjunkt. Sedermera utnämndes han till lektor i grekiska i Strängnäs, där han också blev rektor. Han erhöll 1804 förslagsrum till den professur, han förestått och avlade teol. doktorsgraden Jämte Thyselius och Holmström stod han 1828 på biskopsförslag i Strängnäs stift men av led o samma ar. Lärd ansågs också den därnäst följande herden, Per Ekenvall ( ), vara. Han var född inom församlingen som son till en rusthållare i Ekeby. Han tog graden i Åbo, tjänstgjorde som docent i fysik och blev sedan professor. Han omtalas som en "vördnadsvärd, nitisk lärare, trofast vän, huld make, varjämte han förvärvat sig ett utmärkt namn som rektor" (i örebro). I en dödsruna heter det: "Samvetsgrann som lärare du skötte i din vård vad lämnat var, Ynglingen som kunskapsljuset mötte, Fann i dig sin andre far". Per Wikander ( ) var bondson från Vintrosa. Han tog graden i Greifswald och tjänstgjorde en period som lärare i örebro och fick betyget "att han var en skicklig lärare och hade goda gåvor att predika och mässa". Efter att hava utövat befattningen som komminister i Knista var han under åren kyrkoherde i Kil samt förflyttades sistnämnda år till Ekeby Gällersta. Sonen Per August dog som läroverksadjunkt i örebro 1886 och en dotter gifte sig med G. O. Adlerz på Yxhult. Sedan följde Matts Falk ( ) som var kyrkoherdeson från Sköllersta. De akademiska studierna avslutades med fil. doktorsgraden och efter lärartjänst i örebro utnämndes han till rektor vid den nyinrättade elementarskolan i Eskilstuna, där han bl a främjade musikundervisningen. Hans prästerliga gärning i Ekeby hämmades tyvärr av långvarig ohälsa. En av sönerna blev professor i Uppsala, en annan kom som lärare till Eskilstuna, där han 1890 dödades av ett vådaskott vid målskjutning. Anders Knistedt avled 1872, fyra dagar efter fullmaktens utfärdande. Tidigare hade han tjänstgjort som komminister i Almby. Få torde hava innehaft så många ordinarie beställningar som efterträdaren August Herman Annell ( ). Innan han tillträdde i Ekeby hade han nämligen varit komminister i Lilla Mellösa, komminister i Sköldinge, kyrkoherde i K varsebo samt kyrkoherde i Ri psa. Han får följande vackra karakteristik: "En särdeles blid och saktmodig man med fridsamt och hänsynsfullt väsen samt ödmjukhet och anspråkslöshet i sinne och vandel" Därefter tillträdde Teodor Emanuel Moren ( ) befattningen som församlingsherde och hans ämbetsperiod kom att kännetecknas av betydande insatser på olika områden. Moren var född i Mosjö den 18/ samt tidigare kyrkoherde i Almby pastorat. Då han utnämndes där 1880 var han stiftets yngste kyrkoherde. Mellan hans val 1890 och hans tillträde 1893 hade prästbostaden reparerats och försatts i tidsenligt skick. Församlingarna bekostade omkring kronor och resten tillsköt han själv, vilket innebar en avsevärd utgift, men så blev resultatet enligt hans egen utsago, att "bostaden ifrån att hava varit skräpig nu i stället fick ett trevligt och inbjudande utseende". Det var vidare på hans initiativ, som kyrkans inre restaurering 1905 ägde rum liksom kyrkogården närmast norr om kyrkan ordnades. Redan vid sitt tillträde påbörjade Moren den krönika, som utgjort en guldgruva för kännedomen om Ekeby kyrkas historia. Tack vare hans anteckningar har bilden fullständigats såväl rörande det som timat före hans ämbetstid som ock vad som skett under de 21 år, han själv stod i spetsen för församlingen. Sedermera prosten Moren var så länge hälsan stod bi en kraftnatur, som ofta befann sig på rörlig fot inom socknen för att bispringa sjuka och behövande. De personliga prövningar, som drabbade honom och hans familj, bar han ödmjukt och med kristligt sinne. Vid tiden för första världskrigets utbrott 1914 blev han all varligt sjuk och i januari 1915 såg han sig tvungen begära tjänstledighet från kyrkoherdebefattningen. Hans sista åtgärd, innan han lämnade denna, bestod i att egenhändigt putsa och renovera företrädarnas gravvårdar för att göra inskriptionerna full t tydliga och läsliga. Två år senare var timglaset utrunnet. Per Johan Lindberg ( ) var en vänsäll man, som emellertid led av vissa mentala rubbningar med påföljd att han beviljades tjänstledighet från befattningen från Under hans tid utfärdades i samband med prästlönereglering en föreskrift om att allmän gudstjänst skulle äga rum omväxlande i endera av pastoratets båda kyrkor. Detta överensstämde inte med församlingsbornas mening och i den besvärsskrivelse, som i anledning härav avläts till Kungl. Maj :t, hade kyrkoherde Lindberg fört pennan, temperamentsfullt och sakligt övertygande. Resultatet blev också att i konselj den 24 oktober 1924 framställningen bifölls, varigenom församlingsborna fingo behålla sin rätt att alltjämt söndagligen få fira gudstjänst i båda templen. Ett interregnum inträdde efter Lindbergs avgång, varom mera i det följande, innan Gabriel Carlsten ( ) tillträdde. Förutvarande komministern i Stenkvista och Arla erhöll vid valet i december 1929 högsta ~/ödinj STENHUGGERI S. Kungsvägen, Kumla, tel Törngatan 12, örebro, tel Bostadstel och Tillverkar GRAVVÅRDAR av röd, grå och svart gramt HUMANA PRISER 8

11 röstetalet av tre sökande och kom att verka i Ekeby Gällersta i 30 år. Gabriel Carlstens insatser kan i korthet sammanfattas i dessa för församlingen betydelsefulla händelser: initiativtagare till en stiftelse för att skapa ett församlingshem i Ekeby, restaurering av Ekeby kyrka, färdig 1939, utvidgning av Ekeby kyrkogård och byggandet av ett gravkapell 1959 samt restaurering (interiören) av Gällersta kyrka Han hedrades också med ti teln "honorär prost". Kuno Åberg (1959- ) valdes till Carlstens efterträdare. Den nye kyrkoherden kom närmast från Vittangi i Lappland, där han i 10 år verkat som förste kyrkoherde i en församling, som är betydligt större än hela N erike. Det har hänt mycket under Kuno Äbergs tid. Planerna på församlingshem för både Ekeby och Gällersta har fö r verkligats, vilket betyder oerhört mycket för verksamheten inom respektive församlingar. Ekeby kyrka har restaurerats invändigt och bägge kyrkorna har 1973 fått en välbehöv lig förnyelse till exteriören. Bakom allt detta har kyrkoherden varit den drivande kraften. Men inte nog härmed. Kuno Äberg har med värdefullt bistånd av sin maka Gunborg lyckats aktivera det religiösa livet inom Ekeby och Gällersta och det skulle kunna skrivas en hel bok om hans mycket uppskattade insatser. Han och hela hans musikaliska familj har i hög grad berikat det musikaliska inslaget i gudstjänstlivet och därigenom öppnat kyrkans portar för allt fler ungdomar. Nedskrivaren av dessa rader är väl medveten om, att Kuno själv inte önskar någon panegyrik, men i denna presentation av Ekeby prästerskap får han finna sig i att det konstateras fakta! Ett välförtjänt uppdrag tillföll honom, när han 1972 utnämndes till kontraktsprost för Askers kontrakt. U ppl ysningarna beträffande komministrarna går inte så långt tillbaka som ifråga om kyrkoherdarna, vilket beror på att tjänsterna tillkommit senare. De unga prästerna synes ofta hava knutit hymens band med döttrar inom de äldre kollegernas familjer. På grund av det magra stoffet kring de första innehavarna gör jag även här ett hopp fram i tiden och börjar med Per Adolf Berg ( ) om vilken det heter i krönikan" att han var känd för stor begåvning och varmt nit samt lever ännu i gott minne hos de äldre inom församlingen". Han tog emellertid avsked och avled som hemmansägare i Ekeby Axel Lundqvist ( ) tillträdde sedermera Gryts pastorat. Otto Wilhelm Bodström ( ) förflyttades som komminister till V. Vingåker. Victor Emanuel Rundgren ( ) var blott 24 år, då han utsågs till komminister i församlingen. Längre fram begärde han transport till Lunds stift och 1908 uppfördes han på biskopsförslag i Härnösand. Den gången föll Kungl. Maj:ts val på en annan, men Rundgren utnämndes senare till biskop i Visby stift. Efterträdaren Samuel Robert Ekström ( ) var också en ung man, något över 25 år gammal, när han erhöll komministertjänsten. Han hade då varit präst icke fullt ett år. Ehuru Rundgren avflyttat redan 1 maj 1901, fick Ekström icke tillträda förrän 1902, emedan inkomsten från beställningen under året skulle tillfalla "läroverkens byggnadskassa". Under sin Ekebytid gifte han sig med en dotter till prosten Moren men flyttade efter några år till St. Malms församling i enahanda befattning. Så småningom blev han både kyrkoherde och prost i Eskilstuna. Teodor Gabriel Robert Ingeman ( ) valdes till komminister samma dag han fyllde 40 år. Platsen hade stått ledig en tid, emedan det varit ifrågasatt, att den inte längre skulle tillsättas med ordinarie inneha vare. I november 1908 kom emellertid beslut att så skulle ske. Ehuru sedan utnämnd till komminister i Sköldinge kom han att kvarstanna i Ekeby till 1 maj 1913 i anledning a v prosten Morens långvariga sjukdom. Ingeman var pastoratets siste ordinarie komminister. Sven Erik Oscarsson ( ) förordnades att uppehålla tjänsten tillsvidare under perioden fram till 1919, då ny lönereglering skulle träda i kraft. Därmed var definitiv punkt satt för komministertjänsten inom församlingen. Under kyrkoherde Lindbergs sjuktjänstledighet och fram till Gabriel Carlstens ämbetstillträde tjänstgjorde åtskilliga yngre präster som vice pastorer i församlingen. Dessa voro: Ivar Franzen, John Yngve Åkeson, Åke Berger, Brynolf Ström, Rudolf Zetterqvist och Gösta Lundström, vilka med tiden skulle bekläda ansvarsfulla befattningar inom vår kyrka, den sistnämnde såsom stiftets egen biskop. Ehuru deras tid i Ekeby var relativt kort, bevarar församlingsborna dem alla i kär hågkomst och denna inställning tycks ha varit ömsesidig enligt vad kontraktsprosten Äkeson flerfaldiga gånger framhållit. I det följande biträddes kyrkoherden under kortare perioder aven och annan pastorsadjunkt av vilka Christofer Klason väl var längst i tjänst. Han bebodde med sin familj den gamla Klockargården i Gällersta. D Sveriges första skotransport med flyg? Harry Andersson Age flög i juli 1919 med 12 par skor från Sannahed till Orebro. Flygplanet fördes a v en fransk pilot Den godaste JULKLAPPEN en chokladask Tel från FRUKTCENTRPM, specialaffären 9

12 K. G. ARRBACK Till Betlehelll söker sig på julnatten tiotusentals människor från hela världen Den som har Bibelns beskrivningar och förestäilningar förknippade med Det Heliga Landet - hur upplever han ett besök i dagens Israel? Innebär till exempel ett besök på de platser, som vanligen kallas heliga, besvikelse eller bekräftelse? Ger sådana visiter ny övertygelse eller skapar de endast nya frågetecken? Svaret kan inte bli ett och entydigt. Allt måste bero på besökaren själv. För somliga - de som aldrig låter sig rubbas i sin tro - betyder besöken på alla orter som är förknippade med händelser ur Jesu liv närmast en inbjudan till andakt och tacksägelse. Andra måste i varje fall fundera och ställa frågor. Det finns t ex två Getsemane, den mera "officiellt" erkända örtagården direkt på andra sidan Kidrons dal, snett emot den igenbommade Gyllene Porten i Jerusalems gamla stadsmur. Men det finns också ett "ryskt Getsemane", inte mindre väl omhändertaget och vårdat av ortodoxa ryska invånare. Det finns också två Golgata. Ett är placerat inne i Gravkyrkan som slutstation på det som sägs vara Via Dolorosa och som sträcker sig genom Jerusalems gamla stads smala gränder. Men det finns också ett som kallas Gordons Golgata och som håller på att bli i varje fall en betydligt mera samlande och till andakt inbjudande plats. u kan det synas egalt, om den exakta platsen för det ena eller andra dramat legat här eller där, på några hundra meter när, och visst gör det så för den som har sin bild klar ändå, både av vad som hände en gång och vad det betytt och betyder för västerlandets och världens historia och för många enskilda människor. Men den som reser till Israel och Mellanöstern skall ha klart för sig, att Bibelns historia kläms som en citron till sista droppen, också av dem som vill ha inkomst på sina upptäckter. Då kan det inte hjälpas att det uppstår "dubbletter" och en smula geschäft... Man kan utan vidare påstå, att det inte finns en enda episod i Nya Testamentet, som kan placeras in i ett geografiskt sammanhang, som saknar sitt minnesmärke, sin kyrka, sitt kapell, sin minnessten och sina vaktare. Men här var det främst meningen att vi skulle bege oss till startpunkten för det, som ändrade eller bestämde Porten In till den heliga krubban är trång men ödmjukhet är på sin plats i Betlehem den religiösa utvecklingen och ända därhän på verkade den kulturella inriktningen att vi räknar våra år därifrån. Sedan må det stå strid om huruvida Jesus, Guds son, föddes år O eller år 1 eller något år förr eller senare. Vi räknar i alla fall nu 1974, och det är "efter Kristus". Tillhör Betlehem de orter som bestyrker berättelse>! o::h traditionen, eller väcker den frågor? En sak är klar: Betlehem har gjort vad det kunnat för att bevara den biblisk-romantiska glansen kring sitt namn. Julnattens klockor har ofta klingat därifrån ut över all världen. Tiotusentals människor, troende från all världen, söker sig dit i julnatten och trängs bland månglare och besvikna palestinier, som ogillar att vakthållningen nu sköts av judisk polis och judisk militär. Många av de f n något över betlehemsborna är kristna, flertalet grekisk-ortodoxa eller romersk-katolska. Men också evangeliska kristna finns. Det är alltså naturligt att en kristen tradition uppehålls, och judarna - som ju inte har samma syn som de kristna på evangeliernas berättelser om Jesus som Messias - gör ingenting för att hindra detta. Från Jerusalem är det bara halvannan mil till Jesu födelsestad. Jag for i sällskap med en av sköterskorna på Svenska barnhemmet i Beit Jala, som hör till Betlehem, och vi angjorde alltså denna fina svenska institution först. Det är ett hem för arabbarn, som lider av epilepsi. Det skapades av pastor Wiktor Norin medan Betlehem låg under Jordaniens förvaltning, och ingenting har ändrats mer än att inspektionerna nu utförs även av den israelska socialmyndigheten. Bättre kan Sverige knappast uppehålla sitt anseende i den stad, som såg Barnet födas, än att göra en uppskattad insats bland landets småttingar. F rån Bei t J ala är det en kort bi t in till Betlehems cen t rum, och i detta är självklart Födelsekyrkan centrum. Första-gångs-besökaren har svårt att få grepp om detta konglomerat av byggnader. Den har beskrivits som en dulbor dets läckerh e ter KOPER NI MED FORDEL HOS OSS Förstklassiga varor - låga pnser och dessutom god service 10

13 fästning, och det ligger något i det. Kyrkan är egentligen byggd inne i ett antal kloster. Ja, just det. Det är fråga om ett antal: ett armeniskt, ett grekiskt och ett franciskankloster. Den stora öppna platsen framför ingången verkar flack och kal - men naturligtvis behövs den under julnattens enorma människomönstring. Själva entn~n ter sig dock "sanningsenlig". Det gäller att ödmjuka sig, om man vill in till denna, en av de heligaste bland platser. Visserligen har inte den trånga porten något med ursprunget att göra. Det sägs att den murades till på detta sätt på 1500-talet för att hindra att lata besökare skulle rida in i kyrkan! Man har inga problem att hitta födelsegrottan, även om grottbildningarna är många nere under valven. Själva byggnaden är nämligen uppförd i omgångar under en samling grottor av det slag, som ansågs vanliga som bostäder och tillflyktsorter under tiden vid Jesu födelse. Det är för övrigt en mycket gammal och gedigen tradition som pekar ut platsen. Så varför inte stanna inför den med den aktning som tillkommer födelseplatsen för Världsfrälsaren? Jag försökte bortse från glittret och krimskramset som fyller varje skrymsle kring och över "the Holy Manger" och tänka mig in i situationen. Det är detta som är något av problemet för besökare vid Bibelns heliga platser. Man får tänka bort så mycket för att uppleva stället som det var när det begav sig. Problemet finns överallt. Gravkyrkan i Jerusalem är kanske den svåraste prövningen i det avseendet. Man får lov att gå dit en stilla eftermiddag, när trängseln är minimal och hålla ifrån sig dessa klistriga arabiska guider för att förnimma något av andakt. Bebådelsekyrkan i Nazaret har fenomenet också, liksom på sitt sätt denna Födelsekyrka i Betlehem. Men, om man nu tänker bort glittret, sammeten, lamporna, marmorn och det hela - så varför inte? Här i trakten måste det ha varit! Man är skyldig sig själv en stund a v stilla begrundan och andakt. Och det är inte svårt att ge sig hän - i synnerhet om man kommer när besökarna är få och nitet hos försäljarna utanför är dämpat. Man försöker också se till det goda syftet hos dessa vakande munkar, som generation efter generation hållit uppsikt över alla dessa platser och gör det med nit och trohet. Men får tanken - och tron - någon hjälp av det som nu är minnesmärke blott? Det förefaller lika omöjligt som meningslöst att beskriva den minnes koloss - bättre kan den inte karakteriseras - som nu häver sig över det som skulle kunna ha varit Betlehems krubba. Men det finns sådana beskrivningar i en rad böcker, med mått, beteckningar och allt. Födelsekapellet har sin beskrivning, Krubbkapellet sin, liksom Josefskapellet och Menlösa barns kapell. Ingenting har lämnats åt slumpen. En hedersplats i Betlehems-komplexet har ägnats S. Hieronymus, den "skarpsinnige och för sanningen outtröttligt kämpande forskaren" (för att låna en betygsättning av författaren Constantin Tischendorf i hans bok Det heliga landet utgiven 1869). Redan för femton- Stadsdelsvy över Betlehem. Den ljusa hlhtypen och de platta taken är karaktäristiska hundra år sedan försökte Hieronymus belägga traditionens vittnesbörd om Jesu födelseplats, och enligt Tischendorf har detta också lyckats, "ända upp i första hälften av andra århundradet". Genom tiderna har det dock stått strid om begreppet "grotta", och meningarna går alltjämt isär. Nya teorier serveras fortfarande, allt eftersom kartläggningen av judiskt liv genom århundraden och årtusenden bakåt kompletteras. För Israel-besökaren med bibeln som guidebok behöver detta inte vara särskilt väsentligt eller avgörande. Men naturligtvis blir han glad inför erfarenheter av "trovärdighet" av bibelns utsagor eller vad han uppfattar som äkta. Omkring 20 minuters promenadväg från födelsegrottan i Betlehem finns en plats som kallas Herdarnas fält eller Herdarnas äng. KFUM har tagit ansvar för uppsikten över platsen, väl omgärdad. Att stå där i skymningen, när antydningarna om den snabbt fallande österländska natten infinner sig, är en upple-..:else. Hur lätt är det inte att se för sig visionen, synen, som herdarna upplevde den märkliga natten i judarnas och allas vår historia! Hur sann och nära framstår inte bilden av sluttningen med betande får, med den märkliga stora vinkel formade stengrottan med dubbla ingångar på släntens krön! Skydd och lä mot nattens kyla, tillflykt för herdar, hundar och får. Varför skulle inte plötsligt skyn ovanför grottöppningen och ängen stråla av ljus - ett ljus som bryter sönder sammetsnatten? Ett sken som blir vägledande, en syn som tas emot av lyhörda vardagsmänniskor med vördnad för sina traditioner och kännedom om sin histona. Lägger man tillhopa vad man sett och upplevt, sett av Juda öken och upplevt av Betlehems ängder, bebyggelse och miljö, av mänskligt livsmönster, tänkt sig tillbaka genom seklerna - så visst duger den här miljön till Davids stad och den ort, där herdegossen David vallade får en gång, och till den Davids stad, som lagen föreskrev att Josef och Maria skulle skattskrivas i. D Sy nundersökning - Glasögon - Kontaktlinser Ostra Storgatan 2, HALLSBERG 0582/ O PT I KER R. Med av Socialstyrelsen leg. optiker SU ND BERG AB Vattugatan 1, KUMLA 019/

14 NILS H ELANDER Tre samtida Kumlapräster Erha rd Moren GltSta f Pettersson Johan Marklund I slutet på och början av 1920-talet var församlingen<> tre prästmän medlemmar av Kumla Blåbandsförening. Dessa tre var kontraktsprost Gustaf Pettersson, komminister Erhard Moren och kyrkoadjunkt Johan Marklund. Hösten mitt andra Kumlaår - var jag tillsammans med en stor grupp ortsbor inbjuden till en aftonunderhållning i Johanneskyrkan. Från denna minns jag ett anslående föredrag av prosten Pettersson, som var känd för sin vältalighet. Han avslutade sitt föredrag med att hälsa oss välkomna till föreningen. Uppmaningen hörsammades av drygt dussinet av oss inbjudna, som steg fram och lät de tre ämbetsbröderna ikläda oss det lilla blå märket. Jag satte en viss ära i att själve prosten satte märket på min kavaj. Jag hade alltifrån min första bekantskap med den avhållne församlingsherden tyckt om honom utgav jag det första numret av Kumla Julblad. Det var ett litet anspråkslöst 12-sidigt blad. I julbladet medverkade prosten Pettersson med en julbetraktelse med rubriken "Frid på jorden!", Moren skrev om "Rätt Färdighet och barmhärtighet" och Marklund om "En ung man från ett gott hem". Det rådde svåra tider under första världskrigets fjärde år och ett allmänt insamlingsarbete var på gång för att bistå behövande familjer med mat och kläder till jul. Tack vare köpmännens generositet med annonser kunde även julbladet ge ett gott stöd till insamlingen. Ett par liknande blad men under andra namn utgavs 1919 och 1920 under medverkan a v förutom prästmännen flera från frikyrkorna samt överlärare Erik Ekdahl. Kyrkoherdevalet 1905 då Gustaf Pettersson valdes blev det livligaste som dittills hållits i Kumla. Han hade kallats som fjärde provpredikant och förts fram av framförallt de redan då talrika blåbandisterna i församlingen. Han valdes med en överväldigande majoritet. Av motståndarna kallades han för "blåbandsprästen". Han hade nämligen redan på sin tidigare plats i Almby gjort sig känd för ett varmt intresse för blåbandsrörelsen. Som nämnts var Pettersson en skicklig ordets förkunnare, vars predikningar ofta utgick från aktuella spörsmål. Efter världskrigets slut 1919 blev det allt vanligare att de som hade gott ställt skaffade sig bil, Ford eller andra bilmärken. I en predikan var prosten starkt kritisk: "När stora delar av vår värld på grund av kriget förblöder, får vi se våra enkla bönder överge det vanliga färdsättet till kyrkan och istället köra upp på kyrkbacken med dyrbara bilar." Gustaf Pettersson var känd för sin humoristiska läggning. Med ett par vänner hade han en gång slagit vad om att han i en predikan skulle kunna använda ordet "fallera" tre gånger. Han vann vadet genom att i en höstpredikan erinra om att "Hösten är kommen och löven faller-a, faller-a, faller-a". Innan han fyllt sextio år drabbades han av hjärtbesvär, som 1922 ändade hans liv. I en artikel om "Prostar A lit för Motoristen BENSIN - OLJA - SER VICE - TILLBEHöR VALKOMMEN till Sten e Servicestation Inneh. N i l s B e r g g r e n Tel

15 i Kumla" skrev hans ämbetsbroder Karl Bäckgren, Askersu nd, bl a följande i Kumla J ulblad 1959; "Högrest, bredaxlad med en hövdings hållning och en markerad vänlighet gav han en påtaglig värme i blicken. Erhard Morens tid som komminister i Kumla sammanföll med Gustaf Petterssons såtillvida som att han tillträdde tjänsten ett år efter denne och flyttade ett år före dennes bortgång. Moren kom till Kumla från Närkes Kil. Han var den verklige mångsysslaren, som hade lätt att tacka ja till ett uppdrag. Flera föreningar, som hade svårt att besätta ordförandeposten vände sig till den nye komministern och så var det bekymret omedelbart undanröjt. Därför blev uppdragen mångskiftande, från ordförandeskap i föreläsnings- och djurskyddsföreningar till liknande uppdrag i kaninavelsföreningen. Den sistnämnda föreningen hade stor betydelse under kristiden i slutet av första världskriget, då köttbristen var allmän och många hushåll hade kaniner. Det gick många historier om Moren och hans ovana att alltid vara ute i sista minuten. En gång när han var hos frisör Fransson på Köpmangatan och hade fått ena kinden rakad, fick han se ett begravningståg på väg till kyrkan. "Så fatalt! Den jordfästningen har jag glömt bort", utbrast han och hastade iväg utan att ha fått den andra kinden rakad. På sina tjänsteresor i byarna var han själv körkarl och lånade ofta 'häst och åkdon hos Lars Blom i Kumlaby Vid ett tillfälle skulle han till Brånsta skola och var sin vana trogen försenad. Han klatschade på hästen utan förbarmande. En god vän som var med, undrade om det var försvarligt att en präst behandlade en häst på sådant sätt. "Det tänker jag inte så mycket på, värre är att jag är ordförande i djurskyddsföreningen", blev Morens svar under det han fortsatte att hetsa på hästen. En nyårsmorgon hördes ihållande knackningar på dörren till komministergården, som låg i hörnet av Kyrkogatan och Köpmangatan. Moren hade haft en ansträngande nyårsafton, som slutade med Sylvestergudstjänsten, och hade haft svårt att somna. När äntligen sömnen infann sig, väcktes han av knackningarna. Utanför dörren stod "Larsson-Svensson", ett av alla ortsbor känt original. Som vanligt bockade denne sig artigt och bad domprosten (Larsson-Svensson var alltid generös med titlar) ta emot en önskan om gott nytt år och samtidigt ta tillfället i akt att börja det nya året med en god gärning. Vad skulle den goda gärningen vara? - Att bju mej på kaffe. - Ja, då får Larsson-Svensson sannerligen välja en annan tid. Jag behöver sova. Och något nyårs kaffe blev det inte den gången för den alltid kaffesugne och påhittige Larsson-Svensson valdes Moren till kyrkoherde i Vintrosa och Tyss!inge församlingar, en tjänst som han innehade till sin pensionering. Han fortsatte dock att vara regementspastor och sjukhuspräst, ett par befattningar som han erhållit redan under sin Kumlatid. Sedan ungdomsåren hade han haft besvär med sina lungor. Besvären återkom på äldre dagar, särskilt när församlingsarbetet var jäktigt. Han skötte sig emellertid Kumlaby Jag går mellan ängar vid K umlaby det doftar av klöver och strå. Tistlarna blomma och prästkragar ler långt däruppe syns skyarna gå. På kyrktaket blänker en solkatt som guld mot den lummiga grönskan därvid. Det är söndag och klockornas melodi höres mana till högmässans frid. Min blick vandrar sakta till fälten omkring som har styckats till bostadskvarter. En prydlig fasad av färgglada hus ljus och blommor i fönstren jag ser. Där jag står har kvarteren fått klingande namn som tilltalar min fantasi "x ylofonen, cittran och stämgaffeln" är med och ger tonerna rätt harmoni. Och liksom en hägring, framför mig jag ser hyreshusen i v itaste sten. Vid gungpark och sandlådor skrattande barn springer lustigt med solbrända ben. En dag sommar'n förgår, höstens färger har flytt Vita flingor har pudrat vår sky Vi vet ändå att snart spirar åter en vår ur v ita drivorna i Kumla-by. Ester Henriksson-Ostlund föredömligt. Då han kände sig trött och ansträngd, kopplade han aven vecka eller två på Garphyttan, där han som sanatoriepräst tjänstgjort så mycket att han nästan kände sig som hemma. Trots en vacklande hälsa under större delen av sitt liv blev Moren mycket gammal. Han var vid sin bortgång år. Johan Marklund kom till Kumla 1917 som den förste i den långa raden av kyrkoadjunkter som tjänat församlingen. Han hade inte sina båda ämbetskamraters livliga temperament utan var mera allvarligt lagd. Han var en god talare, vars predikningar uppskattades av församlingsborna valdes Marklund till ordförande i Kumla Blåbandsförening, samtidigt som jag utsågs till sekreterare. Just då planerades arbetet för den beslutade förbudsomröstningen Marklund fick härvid ansvaret för en synnerligen omfattande verksamhet, som även sträckte sig till socknarna Hardemo och Kräcklinge, där nykterhetsföreningar saknades. r slutet av 1922 tillträdde Marklund kyrkoadjunkttjänsten i Olaus Petri församling i Orebro valdes han till kyrkoherde i Åkers och Länna församlingar. Han avled i Åker 1946, 59 år gammal. D OLOV!(ARLSSONS Senaste nytt i Cyklar, Mopeder och Motorcyklar Cykel- och motordelar samt tillbehör alltid på lager KUMLA Hörnet Drottninggatan- Mossbanegatan Tel VIN TE R - oc h S OMMAR S P O RTARTIKLAR REPARA TrONER utföres omsorgsfullt 13

16 HOLGER HULTMAN Besvär llled besvär Kumla Fastighetsaktiebolag bildades 1964 med ett aktiekapital av kronor, varav stadsfullmäktige 15 juni 1964 anvisade kronor. Resterande 300 kranor tecknades av tre ledamöter i drätselkammaren. Bolagets uppgift är att anskaffa, tillhandahålla och överlåta lokaler för industri- och hantverksändamål. Liknande bolag har under och 1960-talen bildats i de flesta av landets städer och kommuner. Det har under senare år riktats en del kritik mot denna form av kommunal verksamhet. Anmärkningarna har väl i huvudsak riktats mot att vissa kommunala beslut på detta sätt undandragits offentlighetsprincipen, och att den enskilde medborgaren icke får möjlighet att överklaga beslut, som denne eventuellt kan anse oriktiga. Dessa anmärkningar är i princip riktiga, men frågan är om kommunen ändock kan avstå från denna form för snabba och bindande beslut. I vissa fall är detta nödvändigt. Det kan förekomma situationer då det är av värde för kommunen att kunna handla utan fruktan för att ett beslut, genom överklagande, skall kunna upphävas eller i varje fall fördröjas och därigenom kanske omintetgöras. Låt mig erinra om två besvärsrnål över kommunala beslut i Kumla, som båda slutligt avgjordes i Regeringsrätten - men med olika utgång - och som visar hur svårt det kan vara att på förhand avgöra om ett ärende faller inom det kommunala kompetensområdet. Stadsfullmäktige beslöt 21 mars 1960 att staden skulle förvärva Rinaldo & Johanssons industri fastighet vid Magasinsgatan samt att till företaget försälja cirka kvm mark på industriområdet i Via. Mot beslutet anmälde en ledamot reservation. Beslutet hade föregåtts av långa förhandlingar, som inleddes i samband med att företaget efterhörde möjligheten att av staden få förvärva visst markområde i anslutning till sin industrifastighet för att kunna genomföra en tillbyggnad. Området var emellertid så begränsat att någon ytterligare utbyggnad därefter icke bleve möjlig. En helt ny byggnad på ett rymligare industriområde vore därför att föredraga. För stadens del fanns det flera skäl att medverka till en sådan lösning. Dels bedömdes det angeläget att nybyggnad så snart som möjligt kom till stånd på det nya industriområdet i Via, som med sitt läge utmed järnvägen kunde utgöra en viss reklam för kommunen, dels hade staden ett trängande behov av att disponera lediga industrifastigheter. Det hände nämligen allt som Fabriksfastigheten vid Sörbyvägen som byggdes lit ett väskföretag men som nu ägs av Multi Signal AB KEMPES KIOSK oftast att det kom förfrågningar om lokaler från företagare både inom och utanför stadens gränser. Problemet är, som alltid vid sådana köp, att fastställa det rätta värdet. För säljaren betingar fastigheterna alltid ett högt värde eftersom han utnyttjar dem till 100 procent och dessutom blir hyreskostnaderna i en nybyggnad oftast mycket höga. För köparens del gäller frågan till vilket pris lokalerna kan hyras ut och hur stor del av dem som kommer att utnyttjas. Ar köparen en kommun kommer även andra bedömningar in, både av ekonomisk och social natur. Parterna enades slutligen om ett pris av kronor. Några ansåg priset för högt, men flertalet bedömde det skäligt. Mot stadsfullmäktiges beslut anfördes besvär hos länsstyrelsen, som i sitt utslag 23 juni lämnade besvären utan bifall. Länsstyrelsens beslut överklagades hos Regeringsrätten, som den 13 oktober 1960 fastställde länsstyrelsens beslut. Arendet, som av hänsyn till omfattningen legat stilla under tiden, kunde nu fullföljas. De nya jobben, som många väntat på, blev över halvåret försenade. Företaget hade beräknat sitt behov av nyanställningar till minst 20. Några svårare komplikationer utöver förseningen inträffade dock inte. Ett annat besvärsärende visar vilka problem kommunen kan ställas inför när ett beslut överklagas. I oktober 1960 fick undertecknad genom länsarbetsdirektören kontakt med en företagare i Stockholm, som önskade förlägga tillverkning av damhandväskor till trakten Kumla-Orebro, i förhoppning att den inom skoindustrin förvärvade yrkesskickligheten även vore användbar inom dennes bransch. Företaget beräknades komma att sysselsätta personer. Efter förhandlingar mellan företaget och drätselkammaren förelades stadsfullmäktige förslag om att staden skulle uppföra en industribyggnad om ca 400 kvm, som sedan skulle hyras ut till företaget mot stadens självkostnad plus kronor årligen, som skulle avräknas på priset om företaget under hyres tiden förvärvade fastigheten. Drätvid Hagendalsvägen Telefon Försäljning av Frukt - Choklad - Konfekt och Glass p RESENT KARTONGER i Choklad m. m. Tobaksvaror - Tidningar 14

17 selkammarens förslag åtföljdes aven reservation. Aven i stadsfullmäktige, som godkände förslaget 21 november 1960, reserverade sig en ledamot. Over stadsfullmäktiges beslut ingavs till länsstyrelsen besvär, vilket ställde stadens ansvariga inför ett svårt problem. Uppgörelsen, som stadsfullmäktige godkänt, innebar att lokalerna skulle vara färdiga under april månad Byggmästaren hade förklarat att om färdigställandet skulle kunna ske till avtalad tid måste grundarbetena vara avslutade före jul. A v hänsyn till den korta tid, som stod till förfogande, sattes arbetet igång snarast efter stadsfullmäktiges beslut. Ingen väntade sig att ett så förhållandevis litet ärende skulle överklagas. Byggnadskostnaden beräknades till kronor, och företaget hade ställt betryggande säkerhet för sina åtaganden. Att avbryta arbetet och avvakta utslag från länsstyrelsen eller eventuellt högre instans skulle medföra att staden icke kunde fullfölja överenskommelsen. Det bleve då ganska likgiltigt om besvären bifölls eller avslogs, dc planerade arbetstillfällena skulle ändå gå förlorade. Byggnadsarbetet fortsatte följaktligen och byggnaden färdigställdes till avtalad tid. Tillverkningen påbörjades, men överklagandena och de tidningsskriverier, som blev en följd av detta, kom att få ödesdigra följder för företaget. Den branschkunnige platschef, som anställdes vid planeringen, drog sig på grund av detta tillbaka och någon ny med tillräckliga yrkeskunskaper visade det sig svårt att få tag på. Efter en serie misslyckanden upphörde företaget efter några månader med tillverkningen i Kumla. Besvären avgjordes i Regeringsrätten först den 6 december 1962, varvid stadsfullmäktiges beslut upphävdes med motiveringen: "... enär stadsfullmäktiges klandrade beslut icke kan anses avse en stadens angelägenhet". Byggnaden hade då sedan länge varit upplåten till Svenska Radio AB för att användas som utbildningsstation under inflyttningen i fastigheten V. Drottninggatan 4. Sedermera såldes byggnaden med tomt till KEBS, varvid staden erhöll täckning för sina kostnader. Båda ärendena fick slutligen en för kommunen lycklig utgång, trots de olika utslagen. Men man kan onekligen fråga sig hur hade det gått med det första ärendet, om besvären bifallits även där? I detta kunde, av förklarliga skäl, verkställigheten av beslutet inte ske förrän det vunnit laga kraft. Någon ställer kanske frågan om stadens myndigheter handlade olagligt vid verkställigheten av det andra överklagade beslutet. Den frågan blir kanske obesvarad, men för en lekman synes det svårt att motivera något annat handlande. Normalt behövde beslutet inte fastställas av statlig myndighet för att få giltighet och kunde, om så bedömdes nödvändigt, verkställas så snart protokollet blivit justerat, vilket skedde 28/ De två besvärsskrivelserna till länsstyrelsen var dagtecknade 17/ 12 respektive 19/12. I länsstyrelsens resolution, som föredrogs i fullmäktige 19/12, förelåg inget förbud mot verkställighet av det överklagade beslutet. I stadens remisssvar till länsstyrelsen meddelades att byggnadsarbetet Rinaldo & Johanssons industrifastighet vid Magasinsgatan som nu disponeras av SRA och är arbetsplan för ca 45 personer påbörjats och dessutom påtalades att "ett avbrott skulle försätta staden i en svår situation icke minst med tanke på sysselsättningsproblemet". I föreliggande läge och med kommunens bästa för ögonen kunde de kommunala organen knappast handla annorlunda. Situationen på arbetsmarknaden var sådan att staden både tidigare och senare måste engagera sig i köp a v industrifastigheter. Exempel på detta är köpen av AB Aga Konfektions industrifastighet vid V. Drottninggatan 4, och tomt nr 18 i kv. Plåtslagaren vid Sveavägen, som staden 1958 köpte för ett sammanlagt belopp av kronor, för att rädda sysselsättningen inom konfektionsindustrin. Fastigheten Plåtslagaren 18 överläts samma år på oförändrade villkor till Bröderna Perssons Skinnindustri, vars industribyggnad vid Kvarngatan brunnit ned. Konfektionsindustrin blev trots dessa ansträngningar inte så långlivad. Den 8 augusti 1961 meddelade AB I van Ohlin, Stockholm, att bolaget "beslutat nedlägga sin konfektionsrörelse, bedriven i Kumla av Collijn- Fischer AB". Fastigheten Drottninggatan 4 övertogs senare av Svenska Radio AB, som under våren 1962 började verksamhet i lokalerna. Efter SRA:s nybyggnad har fastigheten nu övertagits av Alvbro Skofabriks AB. Mot bakgrund av arbetsmarknadsläget och behovet av kommunala ingripanden är det förklarligt om kommunen ansåg sig behöva ett organ, som kunde arbeta utan fruktan för att eventuella överklaganden skulle kasta viktiga och värdefulla beslut över ända därför att de lagar, som styr kommunernas kompetens, icke hunnit anpassas till utvecklingen. När förslaget om bildandet av Kumla Fastighetsaktiebolag kom, skedde beslutet under stor enighet. I förberedelserna hade även deltagit representanter för Kumla fabriks- och hantverksförening, som starkt kände behovet av kommunal aktivitet på detta område. Fastighetsbolaget har sedan tillkomsten köpt eller byggt industrifastigheter till ett sammanlagt värde av kronor. Två fastigheter och viss tomtmark har sålts för JULKLAPPEN ska' vara från ~s Vi har massor a v praktiska och nyttiga julklappar, som med självskrivenhet hör hemma på allas önskelista! H agendalsvägen 9 - Tel

18 HELMER FURUHOLM KUllllaförfattare berättar Oln hur en bok kolnlner till Helmer Furuholm, Kumla, är uppfödd på ett litct torp vid en skogssjö två kilometer från Kl avreströms järnbruk i Småland. Till vardags socialassistent, på fritid författare. Den sjt:nde romanen "När bergsrådet kommer", som utkommit under hösten 1974, handlar liksom den förra " Masugnsmästare Petter Schultz bryter upp" om Klavreström. Så här berättar han om sin litterära verksamhet: Om min uppväxt långt inne i de småländska skogarna har haft något inflytande på mitt författarskap är svårt att säga, men att ensligheten under barndomstiden har format min personlighet och inverkat på hela mitt liv är jag ganska säker på. Att vår närmaste granne var skriftställaren J. A. Göth har väl också haft sin betydelse för mitt intresse för böcker och skri vande. Göth var en ovanlig personlighet, han var snäll och hjälpsam mot små och värnlösa människor, men mot girighet och dumen summa av kronor. Bolaget äger f n tre fastigheter till ett bokfört värde av kronor. Verksamheten är således av relativt liten omfattning och utgör huvudsakligen ett komplement för kommunen i arbetet för att trygga sysselsättningen. Aktiekapitalet höjdes 1971 till kronor genom tillskoi:t av komn1unen. Som en av dem vilka 1964 fick drätselkammarens uppdrag att bilda Kumla Fastighetsaktiebolag, de båda övriga var Henry Karlsson och Frank-Olof Jansson, har jag här endast velat redogöra för bolaget3 tillkomst och i någon mån även redovisa behovet av dess verksamhet. Jag har icke velat ta utrymme i anspråk för redovisning av de enskilda fastighetsaffärer, som bolaget varit engagerat i, eller de arbetstillfällen som blivit en följd av dessa. Vid kommunfullmäktiges junisammanträde i år redogjorde kommunalrådet Nils Nyström för dessa frågor och enligt uppgift kommer denna redogörelse att införas i "Kumlan", som jag därför tacksamt hänvisar den intresserade till. Utvärderingen av bolagets verksamhet må ankomma på kommunens invånare, som genom sina politiska organisationer och i allmänna val kan utkräva det rolitiska ansvaret av sina valda förtroendemän. Det är -i denna egenskap de är verksamma även i Kumla Fastighetsaktieboiag. D Helmer Furuholm het och hårdhet kunde han i skrift slå hårt och obarmhärtigt. Han var mitt stora föredöme under många år. Jag minns när Göth gav ut sin första bok. "I bondehem och backstugor". Det var 1922, en tid av arbetslöshet och fattigdom. Far var arbetslös, och då det lilla torpet inte kunde ge försörjning åt en stor familj, började far göra träskor. När det blev bra väglag för sparkstötting, följdes far och Göth åt ut i byarna, far med en säck träskor, Göth med en packe böcker. Jag vet inte hur affärerna gick, men jag antar att det var lättare för far att övertyga bönderna om behovet av träskor än för Göth att tala för sina böcker. Det dröjde dock inte länge förrän Göth blev känd som en mycket fin folklivsskildrare. En av hans böcker "Mojökarna" kom på 40-talet ut i en folkupplaga på ex. Jag fick träffa Göth en sista gång 1949 och överlämna till honom min första bok, en biografi över den franska 1600-talsmystikern Madame Guyon. Jag tror dock att Göth mer skulle uppskattat något av mina senare alster, t ex "Torp till salu", som nog har ett visst släktskap med Göths författarskap. Hur det kom sig att jag började skriva romaner vet jag knappast själv. Jag hade i början av 40-talet kommit att läsa frikyrklig teologi och blivit frikyrkopastor. Min tidigare kontakt med skönlitteraturen var länge nästan obefintlig, för teologin tog all min tid. Men min fru hade ett levande intresse för skönlitteratur, och genom henne kom jag så småningom, först lite försiktigt, att nalkas några författare av god klass. Jag lade snart märke till, att skönlitterära författare hade en hel del att lära en kristen förkunnare. Jag hade länge skrivit lite i tidningar, betraktelser och kåserier under signaturen Mikroteros, ett grekiskt ord som betyder Den ringaste eller Den minste. Kåserierna väckte stort intresse och eggade mig till försök att skriva noveller bl a i Svenska Morgonbladet och Göteborgs-Tidningen gav jag ut "Åke i Ostergöhl", en liten roman byggd på arkivforskning. Den fick ganska JULHANDLA hos Linden & C:O Telefon ALLT SOM TILLHOR JULBORDET: Skinka, syltor, julkorv, allt av högsta kvalite Specerier, grönsaker, frukt, nötter Se alla ICA:s passapå-priser 16

19 HELMER OLSSON Patron på Torp Kommunalman - Riksdagsman HF:s stiftare En man som gjorde sig känd vida omkring i början av det nya seklet var E. L. M. Hedin, vanligen kallad "Patron på Torp". Han var född i ett lantbrukarhem i Smedstorp, Kräcklinge, 1856 och avled 192I. Redan i tidiga år fick han hjälpa till med skötseln av lantbruket på föräldragården. Efter avslutad folkskola studerade han vid Karolinska läroverket i örebro. Den lärda banan frestade ingalunda den unge Hedin. Han blev med tiden arrendator av den stora herrgården Torp i hemsocknen. Gården ägdes av ryttmästare Buren på Falkenå. Det dröjde dock inte många år förrän Hedin E L M och Axelina Hedin förvärvade gården. Med honom som ägare kom namnet Torp att bli känt av mångtusenden både i vårt land och i andra länder. Mer om detta längre fram. Hedin var en begåvad person, vars intressen sträckte sig över många arbetsfält. Han blev sin kommuns "allt god kritik, men såldes inte så bra. Men 1965 kom "Torp till salu", och den såldes ut på några månader. Min far läste den och kände igen sig själv och sin miljö. Jag tror han läste den minst tio gånger. Han fick läsa tre till av mina romaner, men ingen uppskattade han så som "Torp till salu". Huvudpersonen i den heter Håkan och är min mors farfar. Mor dog samma år som boken kom ut, så hon hann aldrig ge något omdöme om den. Att jag sedan kommit att skriva om min hembygd Klafreström i mina två senaste böcker beror på en kärlek till hembygden, som vuxit sig allt starkare under de år jag varit bosatt på annat håll i landet. Jag hade gått och drömt om att på något sätt göra något för min hembygd, och bästa sättet tyckte jag vara att skriva en eller kanske flera romaner om det gamla järnbruket Klafreström. När jag på vintern 1969 avslutat mitt manus "Omskolad", reste jag till Klafreström för att forska i bruksarkivet, som brukets dåvarande ägare, ryttmästare C. J. Ekströmer, välvilligt upplät för mig. Efter mycken möda, jag hade ofta varit nära att ge upp, kom så äntligen hösten 1972 "Masugnsmästare Petter Schultz" ut i bokhandeln. Romanen väckte stort intresse, inte minst hemma i Småland, och kritiken var genomgående positiv. Det dröjde inte länge förrän vänner började uppmana mig att skriva en fortsättning om Klafreström. Det hade jag faktiskt inte tänkt göra, men när uppmaningarna blev många, satte jag igång. Det blev ett roligt och stimulerande arbete. Sommaren 1973 skrev jag en stund varje kväll, och jag kan nu säga att det aldrig på något sätt kändes betungande. Det var som att sätta sig till ett festdukat bord att varje kväll få lämna socialbyråns arbete och sätta sig vid skrivmaskinen. Romanens personer började få liv, och jag levde med dem, småpratade med dem och hade dem i tankarna under all min fritid. Jag började märka, att det gick mycket bra att skilja det dagliga arbetet från det litterära arbetet, så att det ena inte inkräktade på det andra. Den nya romanen handlar delvis om bergsrådet på Lessebo, dr J. L. Aschan, en mycket märklig och högt begåvad herre. Han var från början med. dr och hovmedicus, brunns läkare vid Loka brunn och sedan provinsialläkare bl a på öland. Han gifte sig med rike Nilssons dotter i Grythyttan och fick som hemgift fyra tunnor guld, vilket hjälpte honom att köpa Lessebo bruk, som då tillverkade både papper och järnvaror. Snart lade han också under sig både Klafreström och flera andra bruk i Småland. Aschan var i många stycken före sin tid bl a genom sitt sociala arbete och sin kamp för nykterhet bland sina anställda. Men bergsrådet sitter så högt uppe över det vanliga folket, att det är mest de arbetande - bönder och smeder - som jag låtit framträda i romanen. En frälsebonde med det ovanliga namnet Petter Karlsson Austerlitz från den lilla byn ösjöbol i Åseda socken är med genom hela boken, som f ö innehåller en hel del om folkets arbetsliv, om helger, om hemliv, om vidskepelse och tro och otro. Boken har inte något särskilt budskap. Den är rätt och slätt en berättelse om några av våra förfäders liv under den tid då industrin och ett visst nytänkande fick sitt genombrott bland vårt folk. Det var en tid, då skolor började växa upp och tidningar ges ut lite varstans i vårt land. I Wäxjöbladet, som startade 1810, har jag hämtat åtskilligt stoff till den nya boken. Det har för mig varit intressant att uppleva, hur folk tänkte och talade och skrev för hundrafemtio år sedan. Kanske har boken om min hembygd något av intresse även för människorna i Kumla. D Vi har mer än folk tror BöCKER - KONTORS ARTIKLAR - MUSIKINSTRUMENT GRAMMOFONSKIVOR - SKOLMUSIK :5 SKRIVMASKINER M. M. BOK&MUSIK Stationsgatan 18, KUMLA. Tel. 019/

20 i allo". Det fanns knappast någon nämnd eller styrelse i Kräcklinge, där han inte var ordförande. Givetvis var han det i kommunalnämnd och kommunal stämma. Men även utanför sin kommun ledde han ett flertal organisationer eller företag, bl a länets hushållningssällskap och Hallsbergs mejeriförening. Det påstods att han tillhörde 27 <,;>lika styrelser. När han för sin hustru Axelina berättade, att han blivit ordförande i en fjäderfäavelsförening, frågade hon om han någonsin sett sin egen hönsgård. Hon tyckte inte om att han lastade på sig så många uppdrag. Under ett par perioder tillhörde Hedin andra kammaren. Under riksdagstiden var han ständigt på resande fot mellan Torp och Stockholm. Med häst och vagn skulle kusken Ståhl ofta vara redo att skjutsa sin husbonde till och från Kumla station. I synnerhet under kalla vinterkvällar med tågförseningar var det många som ömkade den stackars Ståhl och inte gärna ville byta tjänst med honom. Personligen var Hedin en vänsäll och respektabel man. De många gårdsarbetarna blev i regel trotjänare. Djurbesättningen på Torp räknade ett 20-tal hästar och över 100 kor och ungdjur. Hemkommen från någon resa hade Hedin för vana att göra en rond till stall och ladugård för att se hur det stod till med djuren. Men det var ingalunda som godsägare, kommunalman eller riksdagsman som Hedin skulle gå till historien. Nej, det var något helt annat. Det var för hans stora missionsintresse och för hans ledarskap av Helgelseförbundet, som han stiftade Förbundet räknar sitt ursprung från väckelserörelsen i Närke på 18S0-talet. Året efter dess tillkomst inbjöd Hedin och hans maka Axelina till en konferens på Torp. Den hölls under midsommarhelgen, och då antogs namnet Helgelseförbundet. Alltsedan dess har "Torpkonferensen" hållits varje år och samlat många tusen deltagare från hela landet. Stort uppseende torde det ha väckt, när Kräcklinge församlings komminister, C. J. A. Kihlstedt, avsade sig prästämbetet och blev en av Helgelseförbundets förgrundsgestalter. Till dessa får också räknas sångförfattaren och helgelsepredikanten Emil Gustafsson. Vid konferenserna höll Hedin själv alltid hälsningstalet. Och det gjorde han med synbar inspiration och gripenhet vid åsynen av det fullpackade "kyrkorummet" (ladan). Missionärerna och evangelisterna hade stor plats i hans hjärta, det märktes tydligt både i hälsningstalet och på annat sätt. "Välkomna hem till Torp!" var ett av hans hälsningsord till sina gunstlingar. Han hade ett gott och värdefullt stöd, både i sin missions gärning och på annat sätt, av makan Axelina. Gästfriheten var stor på Torp. Det hände ofta att värdfolket trängde ihop sig i de mindre rummen för att gästerna skulle få det så trivsamt som möjligt. Hedin var en framstående talare. Så gott som varje söndag medverkade han på flera platser med predik- To rps H errgj.rd (Foto Arne Bengtsson) ningar. Han var en fridens man och uppskattad även av representanter för andra trossamfund, vilka han hade lätt att samarbeta med. Intresset för Torpkonferensen fortsätter att öka och den har utvecklats till en av landets största kristna samlingar. Man imponeras av massinvasionen en midsommardag och åsynen av uppbådet bilar på det stora parkeringsområdet. På "Patrons tid" var det skytteltrafik med hästar mellan Kumla järnvägsstation och Torp. Godsets 20 hästar fick då vara i farten mer än vid någon annan tid på året, och det var nog detsamma med stationssamhällets "åkarkampar". Den varje år återkommande Torpkonferensen var säkert patron Hedins stora glädjeämne. Jag hörde honom själv berätta om att dåvarande landshövdingen i Örebro en gång kallat till ett större sammanträde, som kolliderade med tiden för konferensen på Torp. Landshövdingen menade, att man kunde väl ändra tiden för Torpkonferensen eller helt inställa den. Men då hettade det till i Hedin, för vilken missionen gick före allt annat. Landshövdingen bestods en väldig avbasning och fick veta, att Torpkonferensen var viktigare än det som sammanträdet gällde. Det är omöjligt att räkna upp alla Torps trogna stödjare men ett namn kan jag dock inte förbise, nämligen fröken Ruth Peterson, som skötte bokförlaget på Torp förvärvade Helgelseförbundet Torp. Det torde få räknas till en av de största händelserna i förbundets nära 90-åriga historia. Säljare var godsägare Rune Torpel och köpesumman var kronor. Arrendator av lantbruket är godsägare Per Geis, som driver Torp i sambruk med sin gård Falkenå. Sedan sommaren 1974 driver byggmästare Bertil Davidsson, Täby, pensionatrörelse på Torp. På Kräcklinge lilla kyrkogård har de tre stora pionjärerna Hedin, Kihlstedt och Emil Gustafson fått sitt sista ~~rum. D dulklappa RNA ordnas lättast vid besök i OP:s Bosättningsaffär TORGET, KUMLA Telefon Specialavdelning för leksaker 18

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN!

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! TEXT: Frans Michael Franzén (1772-1847). Finsk-svensk författare, präst, biskop och akademibibliotekarie. Franzén studerade i Åbo och tog studenten vid 13 års ålder. Därefter studerade

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Idag istället för en gång

Idag istället för en gång Idag istället för en gång FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT LUKAS 4:16 22 Det är säkert många som tycker, att adventstiden är förfärlig och blir den inte längre och längre? Är det inte irriterande att se jäktade

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Johannes 19: 17, 18; Lukas 23: 48, 49; Hebreerna 13: 12, 13. Evangelium är om Kristus och är därför ett mycket omfattande

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43).

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43). 1 Samuelsboken 1 (Vers 1-7) Elkanas familj 1 I Ramatajim-Sofim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en efraimit. 2 Elkana

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent.

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent. JESUS För drygt ett år sedan var jag på begravning. En församlingsmedlem, en äldre man, hade gått hem till Gud och den eviga vilan. Han hade varit pastor i många år, och hans familj och hem hade fungerat

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

Del 2 De första åren i Sverige

Del 2 De första åren i Sverige Del 2 De första åren i Sverige 1 Del 2 Här följer bilder och kommentarer till estlandssvenskarnas första tid i Sverige Bildtexterna är alla exakt avskrivna från albumet. Familjen Österbloms hem i Spånga

Läs mer