MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN"

Transkript

1 MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2006:1 ISSN

2

3 FÖRORD Under 1990-talet fanns en trend i landet att begränsa äldres möjligheter att få hemtjänst med enklare serviceinsatser, som matinköp, städning och tvätt. Detta i syfte att styra resurser till de med störst omsorgsbehov. Under senare år har fokus allt mer varit på hur samhället kan underlätta för äldre att bo kvar så länge som möjligt i sitt hem, och hur samhället kan bidra till trygghet på äldre dar. Olika former för att tillhandahålla serviceinsatser har prövats. Fixar-Malte har blivit ett begrepp. I vissa kommuner har alla över en viss ålder rätt att få vissa timmar hjälp i månaden. Lagligheten i detta har ifrågasatts, och Stockholms stad har valt att pröva ett annat sätt, hemtjänst med förenklad biståndshandläggning. Kommunstyrelsen beslöt 2004 att på prov i två stadsdelsnämnder erbjuda alla som fyllt 80 år hemhjälp med högst fyra timmar per månad, med förenklat biståndsbeslut. Projektet startade den 1 november 2004, och avslutades den sista oktober Stiftelsen Äldrecentrum fick stadens uppdrag att utvärdera projektet, som ett av underlagen för ställningstagande om försöket ska bli en permanent form av hemtjänst i staden. Syftet med utvärderingen var att studera vilket intresse erbjudandet om fyra timmars service väckte hos dem som är 80 år och äldre i de båda stadsdelarna, och hur försöket genomfördes. Antalet som efterfrågat insatsen är visserligen lågt, men de som haft den är nöjda, kostnaderna är låga och administrationen av biståndsbesluten har minskat. Erfarenheterna från projektet utmanar formerna för den traditionella hemtjänsten, liksom formerna för biståndsbedömning. Detta visar på en utvecklingspotential. Vår förhoppning är att denna rapport ska bidra till ett gott samtal om utvecklingen av hemtjänsten, och hur den äldres ställning och självbestämmande ska kunna stärkas. Under projektets första del medverkade utredare Jenny Österman i utvärderingen och professor Mats Thorslund har varit vetenskapligt ansvarig. Stockholm Sven Erik Wånell direktör

4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...1 INLEDNING...3 UPPDRAGET...3 HEMTJÄNST MED FÖRENKLAD BISTÅNDSHANDLÄGGNING I STOCKHOLM...3 BAKGRUND...7 DE ÄLDRES VALFRIHET OCH INFLYTANDE I HEMTJÄNSTEN...7 HUR FÅR MAN HEMTJÄNST I STOCKHOLM?...9 UTVECKLINGEN AV HEMTJÄNSTEN I SVERIGE...10 BEFOLKNINGSSTRUKTUR OCH INSATSER FRÅN ÄLDREOMSORGEN I NORRMALM, HÄGERSTEN OCH STOCKHOLM...12 UTVÄRDERINGENS SYFTE...16 FRÅGESTÄLLNINGAR...16 METOD...17 RESULTAT...19 HUR HAR PROJEKTET GENOMFÖRTS?...19 FÖRVÄNTNINGAR OCH FARHÅGOR FÖRE PROJEKTET...22 HUR MÅNGA DELTOG I PROJEKTET?...28 DELTAGARNAS FUNKTIONSFÖRMÅGA OCH HÄLSA...30 PENSIONÄRERNAS ERFARENHETER...31 BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS ERFARENHETER...35 HEMTJÄNSTENS ERFARENHETER...38 PENSIONÄRSRÅDENS SYNPUNKTER...40 HAR ANTALET PERSONER MED HEMTJÄNST ÖKAT?...41 VAD HAR PROJEKTET KOSTAT?...43 DISKUSSION OCH SLUTSATSER...45 MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN!...46 VEM SKA BESTÄMMA I DE ÄLDRES HEM?...47 OTILLRÄCKLIG ERSÄTTNING TILL HEMTJÄNSTEN FÅR KONSEKVENSER...47 PROJEKTETS BETYDELSE FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNINGEN...48 HEMTJÄNST I LÅGA NIVÅER ÖKAR INTE KOSTNADERNA...49 SYNPUNKTER PÅ GENOMFÖRANDET...50 REFERENSER...51 BILAGOR...53

6

7 SAMMANFATTNING Stiftelsen Äldrecentrum har på uppdrag av Stockholms stad utvärderat ett ettårigt projekt med hemtjänst med förenklad biståndsprövning. Projektet genomfördes i två stadsdelsområden; Hägersten och Norrmalm med start i november Projektet avslutades i oktober 2005 i avvaktan på vidare politiska beslut. Alla personer 80 år eller äldre i ordinärt boende i Norrmalm eller i Hägersten, hade rätt att ansöka om 1-4 timmar hemhjälp i månaden, med förenklat biståndsbeslut (KS040211). Hemhjälpen avsåg serviceinsatser och det var den enskilde pensionären, som bestämde vad som skulle göras. Enligt projektets intentioner skulle hjälpen kunna vara allt från hemmets skötsel till promenader, ledsagning eller liknande. Insatserna skulle normalt ske på dagtid, vardagar. Pensionärerna kunde välja att betala 180 kr/timme eller enligt hemtjänsttaxan. Syftet med utvärderingen var att studera vilket intresse försöksverksamheten väckte samt hur försöket genomfördes. Den belyser också vilka effekterna blev för biståndshandläggarna respektive utförarna samt om fyra timmars-modellen påverkade kostnadsutvecklingen för hemtjänsten. Stadsledningskontoret utarbetade en informationsbroschyr. I övrigt hade de båda stadsdelsförvaltningarna ansvaret att sprida information om projektet. De gjorde det på ett liknande sätt, genom den uppsökande verksamheten för äldre, annonser i lokaltidningarna och information till nyckelpersoner. Totalt beviljades under försöksåret 87 personer hemtjänst med förenklad biståndshandläggning. Varför inte fler personer deltog är inte klarlagt, men kan bero på att informationsinsatserna inte nådde fram, att det tar längre tid att introducera en nyhet eller att avgifterna var för höga. En annan orsak kan vara att behovet inte är större. Under projekttiden slutade 21 av deltagarna. 12 av dem fick utökade hjälpinsatser och övergick till ordinarie hemtjänst. Andra orsaker att sluta var flyttning, att avgiften var för hög, att de inte ansåg sig ha behov eller missnöje med kvaliteten. Vid projektets slut hade 30 personer i Hägersten och 36 personer i Norrmalm hemtjänst enligt den nya modellen. Alla kvarvarande deltagare fick erbjudande om att ansöka om ordinarie hemtjänst. Majoriteten ville fortsätta att ha hemtjänst. Deltagarna fick oftast kännedom om projektet via annonser i lokaltidningen eller via sin biståndshandläggare. Många lockades av det förenklade ansökningsförfarandet och möjligheten att själv få bestämma. Två tredjedelar av dem som intervjuades, hade nyligen drabbats av sjukdomar eller genomgått operationer. Utvärderingen visar att de flesta av deltagarna hade haft sämre ork eller försämrad hälsa perioden före de ansökte om hemtjänst. 1

8 De erfarenheter som har gjorts under projekttiden är bland andra: Majoriteten av deltagarna var mycket nöjda med det förenklade ansökningsförfarandet, att själva bestämma vad som skulle utföras samt att kunna disponera hjälptiden. De önskade att projektet skulle fortsätta. Majoriteten av deltagarna ville främst ha hjälp med de tyngsta hushållssysslorna, till exempel att städa och inte med sociala aktiviteter. Deltagarna i projektet hade behov av hjälp i hemmet som i de flesta fall skulle ha berättigat dem att få ordinarie hemtjänst. Både biståndshandläggare och hemtjänstchefer delar pensionärernas positiva inställning till den nya formen av hemtjänst och ser gärna att modellen införs i den ordinarie verksamheten. Biståndshandläggare och hemtjänstchefer pekar på dilemmat att deltagarna i projektet kunde ha inflytande över hjälpen när de som har ordinarie hemtjänst inte har samma möjlighet att kunna bestämma. Det bidrar ofta enligt deras bedömning till missnöje från pensionärerna. Även hemtjänstens personal reagerade över skillnaderna. Hemtjänstcheferna, både kommunala och privata, ansåg att ersättningen för tjänsten inte täckte kostnaderna att utföra dem. Enligt biståndshandläggarna har den förenklade handläggningen varit tidsbesparande. De problem de har noterat var främst att de pensionärer som deltog i projektet hade svårt att förstå kundvalsmodellen och svårt att välja bland de olika hemtjänstutförarna. Biståndshandläggarna stötte på vissa svårigheter med anknytning till det s.k. paraplysystemet. 1 De invändningar som framkom gällde olika svårigheter som skillnaderna mellan reglerna för den ordinarie hemtjänsten och projektets regler gav upphov till. De intervjuade ville ge alla pensionärer med hemtjänst ett ökat inflytande över hjälpen, inte bara de som deltog i projektet. Projektet aktualiserar att biståndshandläggarna lägger ner förhållandevis mycket tid på att handlägga ansökningar om hemtjänst från personer med behov av mindre insatser. Stadsdelsförvaltningarnas kostnader för hemtjänstinsatserna inom projektet var små och uppgick till mindre än en procent av kostnaderna för de totala kostnaderna för hemtjänst. Avslutningsvis diskuteras några av de frågeställningar som utvärderingen väcker och som även rör den ordinarie hemtjänsten. Vilken möjlighet till inflytande bör de som får hemtjänst ha? Vilka konsekvenser får hemtjänstens ekonomiska ramar för tjänsternas kvalitet och personalens arbetsmiljö? Hur omfattande biståndsbedömning bör krävas för att få hjälp med serviceinsatser och kan biståndshandläggarnas tid användas bättre? 1 Paraplysystemet, Stockholms stads registrering- och dokumentationssystem 2

9 INLEDNING Uppdraget Äldrecentrum har på uppdrag av stadsledningskontoret i Stockholms stad utvärderat ett ettårigt projekt med hemtjänst med förenklad biståndshandläggning. Försöket pågick mellan den 1 november 2004 och den 31 oktober 2005 och genomfördes i stadsdelarna Norrmalm och Hägersten. De frågor som Stockholms stad framförallt önskade få svar på i utvärderingen var: Hur eftertraktad den förenklade hanteringen av serviceinsatser i hemmet för personer 80 år och äldre skulle bli? Vilka typer av insatser de efterfrågade? I vilken omfattning skulle de som redan hade hjälp i hemmet övergå till hemtjänst i förenklad form? Vad tyckte pensionärerna? Ökade efterfrågan av äldreomsorgens tjänster? Vilka blev i så fall effekterna? Riskerade projektet att binda upp resurser och personal i en sådan omfattning att det inkräktade på den ordinarie hemtjänsten? Hur påverkade projektet kostnadsutvecklingen för hemtjänsten och Underlättades biståndshandläggarnas arbete genom den förenklade handläggningsmodellen? Hemtjänst med förenklad biståndshandläggning i Stockholm Kommunstyrelsen i Stockholms stad 2 beslutade 2004 att på prov i två stadsdelsnämnder erbjuda alla som fyllt 80 år hemhjälp med högst 4 timmar per månad med förenklat biståndsbeslut. (KS ) Projektet med förenklad biståndshandläggning genomfördes för att på försök ge brukare av hemtjänst ökade möjligheter att få inflytande över sin vardag. Pensionärernas kontakter med hemtjänst skulle förenklas genom att inslaget av myndighetsutövning minskades i kombination med att biståndsbeslutens innehåll inte specificerades. Syftet med projektet var, enligt föredragande borgarråd: Förebyggande, motverka att större hjälpbehov uppstår Trygghetsskapande, att kunna få hjälp med sådant man inte längre klarar själv. Som exempel nämns hjälp med att hänga upp gardiner. Habiliterande, att bibehålla rörlighet både psykiskt och fysiskt. Ge livskvalitet, pröva om möjligheten att själv bestämma vad man vill få hjälp med kan påverka livskvaliteten. 2 Tjänsteutlåtandet från Stockholms stad (Dnr /2003) 3

10 Projektet var också ett försök att förenkla biståndshandläggarnas arbete. Reglerna för projektet finns samlade i Tillämpningsanvisningar (Stockholms stad 2004) 3 från stadsledningskontoret. Tidigare åtgärd i Stockholms stad för att öka de äldres inflytande i hemtjänsten var kundvalsreformen, som genomfördes Den ger pensionärerna rätt att välja hemtjänstenhet, men den syftade också till att utveckla kvaliteten genom ett ökat inslag av konkurrens. Enligt reglerna kan pensionärerna välja bland de hemtjänstenheter, som finns i respektive stadsdelsförvaltnings förteckning av hemtjänstenheter. De privata entreprenörerna får till skillnad från de kommunala erbjuda sina kunder tilläggstjänster. Kundvalet ger också pensionärerna rätt att byta hemtjänstenhet. Reglerna för försöket med hemtjänst med förenklad biståndshandläggning Vilka fick vara med? Alla 80 personer år eller äldre i Norrmalm och i Hägersten i ordinärt boende, hade rätt att ansöka om 1-4 timmar hemtjänst i månaden, med förenklad biståndsprövning. De som hade trygghetslarm eller deltog i dagverksamhet upptill två dagar per vecka kunde också få hemtjänst med förenklad biståndshandläggning. Makar kunde få hjälp fyra timmar per månad vardera. De som redan hade hemtjänst kunde byta och i stället välja att vara med i projektet. De kunde dock inte addera ytterligare fyra timmar till den redan beviljade hemtjänsten. Den förenklade biståndshandläggningen För pensionärerna innebar hemtjänst med förenklad biståndshandläggning att kontakterna med biståndshandläggaren kunde klaras av genom ett eller några telefonsamtal. Pensionärerna ansökte genom att fylla i en blankett (bilaga 1), som de fick hemskickad per post och biståndsprövningen bestod endast av en kontroll av ålder och bostadsort. En ordinarie biståndshandläggning är avsevärt mer omfattande och innebär i de flesta fall att biståndshandläggaren gör ett hembesök. Biståndsbeslutet för hemtjänst med förenklad biståndshandläggning gällde endast under projekttiden och avgiften var 180 kr per timme. Fyra timmar/månad kostade alltså 720 kr. De som önskade kunde begära att få avgiften prövad enligt den gällande hemtjänsttaxan för att eventuellt få en lägre avgift. För dem som betalade enligt hemtjänsttaxan varierade avgiften från 0 kr till 720 kr. Vad kunde pensionärerna få hjälp med? Hemtjänsten skulle avse serviceinsatser, men pensionärerna fick själva bestämma vilka insatser de ville ha. Det kunde vara allt från hemmets skötsel till promenader och ledsagning till teater eller liknande. Insatserna skulle normalt ske dagtid vardagar. Erbjudandet om hemtjänst med förenklad biståndsprövning gav därmed 3 Tillämpningsanvisningar; försöksverksamhet med högst 4 timmar hemtjänst i månaden i form av serviceinsatser genom förenklad biståndshandläggning för personer 80 år och äldre. 4

11 pensionärerna ett avgörande inflytande över insatserna. De kunde styra över den hjälptid de hade ansökt om och insatserna kunde variera från ett tillfälle till ett annat. Ena gången kunde hjälpen gälla städning, nästa gång en promenad, klädvård eller inköp. De insatser som den ordinarie hemtjänsten kan ge är mer begränsade och kan normalt inte varieras från gång till gång. Vårdbiträdet utför i regel endast de i förväg bestämda sysslorna. Hemtjänstenheternas villkor och ersättning för att utföra hemtjänst med förenklad biståndshandläggning Pensionären och hemtjänstutföraren skulle enligt reglerna utforma en förenklad arbetsplan, med en beskrivning av de huvudsakliga arbetsuppgifterna och hur tiden skulle disponeras. En kopia av arbetsplanen skulle skickas till biståndshandläggaren. Till skillnad mot den vanliga hemtjänsten skulle personalen i fyratimmarsprojektet, arbeta en bestämd tid hos pensionärerna och under den tiden utföra de sysslor som pensionären önskade. I den vanliga hemtjänsten gör personalen vissa bestämda sysslor och behöver inte stanna en viss tid. I övrigt följde utförarna av hemtjänst i fyratimmarsprojektet de regler som gäller för den ordinarie hemtjänsten. För insatser i fyratimmarsprojektet fick utförarna ersättning per timme. Ersättning för en timmes hemtjänst var 250 kr och 995 kr för fyra timmar. För ordinarie hemtjänst får de ersättning för utförda tjänster i 18 nivåer (bilaga 1). Stockholms stads kostnader för en månad för en pensionär, med hjälp fyra timmar i månaden i projektet var 995 kr. Kostnaden för ett år blir kr. Stadsledningskontoret beräkning av kostnaderna för projektet En av frågorna inför projektet var om det skulle innebära kostnadsökningar. Kostnaderna för hemtjänst totalt i Stockholm stad uppgick 2004 till 870,7 mnkr. Kostnaderna för hemtjänst i de lägre nivåerna 1 4, motsvarar endast en mindre del, ca två procent av de totala kostnaderna. Stadsledningskontoret gjorde en kostnadsberäkning för två olika alternativ, fyra timmar respektive sex timmar hemtjänst. Beräkningarna utgick från de 8100 personer över 80 år, som 2002 hade hemtjänst i Stockholms stad. Ca 2200 av dem hade hemtjänst i ersättningsnivåerna (1-4). Det motsvarar hemtjänst med maximalt 6,4 timmar per månad. Stadsledningskontoret antog i sin beräkning att lika många till, alltså ytterligare 2200 personer, skulle vilja ha hemtjänst i det nya projektet. Stadens kostnader per person och år för 4 timmars hemtjänst/månad med ett timpris av 250 kronor uppgår till kr. Den beräknade årskostnaden för de ytterligare 2200 hemtjänsttagarna som beräknades tillkomma i projektet blev således 26 Mkr. Motsvarande beräkning för ett erbjudande om 6 timmars hjälp per månad ger en beräknad årskostnad för staden på kr per person och år. För den nytillkomna gruppen beräknades kostnaden i detta exempel bli 39 Mkr per år. 5

12 Pensionärernas avgifter beräknades motsvara 5-7 procent av kostnaderna och inbringa ca 2,5 Mkr. Det är samma nivå som för den ordinarie hemtjänsten. Beräknade kostnadsökningar för Hägersten och Norrmalm Den beräknade kostnadsökningen för projektet i Hägersten och Norrmalm enligt samma beräkningsmodell framgår av nedanstående tabell. Tabell 1. Förväntad kostnadsökning för hemtjänst, som en följd av projektet med förenklad biståndsprövning i Hägersten och Norrmalm med erbjudande om hjälp i 6 resp. 4 tim enligt stadsledningskontorets beräkning. Förväntat antal deltagare Beräknad årskostnad/pers/ för 6 tim/mån Total kostnad per år Tkr Beräknad årskostnad/pers/ för 4 tim/mån Total kostnad per år Tkr Hägersten Norrmalm För fyratimmarsalternativet beräknades kostnaderna öka med ca 2 Mkr i Hägersten och 1,5 Mkr i Norrmalm. Det motsvarar fyra procent respektive knappt två procent av kostnaderna för hemtjänst i ordinärt boende

13 BAKGRUND De äldres valfrihet och inflytande i hemtjänsten Äldrecentrums tidigare studier (Hjalmarson, 2003; Hjalmarson & Norman, 2004) av kundval i hemtjänsten har visat att pensionärerna är nöjda med att få välja utförarenhet. Samtidigt visar resultaten att de inte tycker att valet av vilken utförare som ger hjälpen är det viktigaste. Pensionärerna vill hellre ha inflytande över vilken hjälp de ska få och hur den ska utföras. Vilka personer som ger hjälpen är också av stor betydelse. Eva Wikström (2005) har med utgångspunkt från antagandet, att man även som gammal och med behov av hjälp från hemtjänsten vill ha kvar sitt självbestämmande och inflytande över vardagslivet, studerat vilket inflytande pensionärerna har i praktiken. Hennes studier visar att de äldres vilja att ha inflytande främst var uttryck för en önskan om att bevara kontrollen över vardagen trots behov av hjälp. De största problemområdena var att vårdbiträdena var så jäktade att pensionärerna inte hann framföra sina önskemål, att de kommunala riktlinjerna begränsade deras möjlighet att få önskad hjälp, att man befann sig i en beroendesituation samt att de som hjälptagare saknade grundläggande kunskap om de beslutade insatsernas innehåll och omfång. (sammanfattningen) Wikströms studie visar att hjälptagarens möjligheter till inflytande och självbestämmande i hög grad är beroende av hur hemtjänstens arbete är organiserat. Att organisera med ungefärliga och flexibla tider innebär att det är vårdbiträden som avgör när hjälpen ges och hur länge besöket varar. För hjälptagaren innebär det att såväl hjälptiden som möjligheten att påverka i vardagen varierar, bland annat beroende på den aktuella bemanningssituationen och andra hjälptagares behov. Det innebär också att hjälptiden inte alltid hanteras utifrån den enskildes behov. Vårdbiträdet blir ofta den som måste förklara tidsbrister för hjälptagaren och därmed den som får personifiera systemet. Systemets tillkortakommanden kan lätt uppfattas som försummelser från vårdbiträdets sida. En vag och oprecis tid innebär för hjälptagarna att de får mindre kontroll över den egna tidplaneringen. (sid 147) Denna oförutsägbarhet och ovissa väntan innebär enligt Wikström att många hjälptagare är missnöjda. Olika försök att öka pensionärernas inflytande i hemtjänsten Sedan 1990-talet har det runt om i landet förekommit olika försök att ge pensionärer med hemtjänst ett ökat inflytande över insatserna fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att stödja utvecklingen av idéer och metoder att öka enskilda äldres inflytande över vård och omsorg. En enkät genomförd av Svenska kommunförbundet (2002) om de äldres möjligheter att välja utförare och att påverka innehållet i hjälpinsatsen visade att 53 kommuner hade infört någon form av system för serviceinsatser som den enskilde själv kan utnyttja efter eget beslut. 7

14 I en rapport från Socialstyrelsen (2002) framkom att flera kommuner ansåg att arbetet med att öka brukarinflytandet inom äldreomsorgen hade varit svårt att genomföra när det samtidigt fanns krav att genomföra besparingar och nedskärningar. Olika modeller har prövats för att ge de som använder kommunala tjänster ett ökat inflytande. Inom hemtjänsten finns exempel på kundval där den enskilde får välja utförare samt olika sätt att förenkla eller utesluta momentet med biståndsutövning. Kundval Stockholms stad införde 2002 kundval i hemtjänsten. Pensionärerna kan sedan dess välja vilken hemtjänstenhet som ska utföra hjälpen. Motiven för reformen var både att ge de äldre ett ökat inflytande och att stimulera utvecklingen inom hemtjänsten, bland annat genom ökad konkurrens. Tidigare fanns kundval inom barnomsorgen och skolan. Kundval innebär enligt Edebalk och Svensson (2002) att styrningen av produktionen av tjänsterna överlåts till konsumenten. Ett erbjudande om kundval kan ha olika utformning och vara olika omfattande. De varianter som förekommer inom äldreomsorgen, är enligt författarna att konsumenterna erbjuds ett visst belopp, antal timmar, antal sysslor/insatser eller en kombination av dessa. Konsumenternas inflytande avgörs av hur erbjudandet utformas. Ett erbjudande som omfattar ett visst belopp ger enligt Edebalk och Svensson den största möjligheten till inflytande. Då kan den enskilde både välja utförare och sysslor/insatser upp till det beviljade beloppet. Stockholms stads nuvarande kundvalsmodell innebär erbjudande om ett antal sysslor/insatser. Pensionärerna kan välja utförare vilket ger dem en lägre inflytandegrad. Försöket med förenklad biståndshandläggning innebär att pensionärernas inflytande ökar. Förenklat biståndsbeslut Andra sätt att öka pensionärernas inflytande över hemtjänsten är att förenkla eller utesluta momentet med biståndsbedömning. Likställighetsprincipen i kommunallagen slår fast att invånarna i en kommun ska behandlas lika och kräver att en kommuns insatser till enskilda måste grundas på ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL kap 4 1). I de försök som gjorts i några kommuner att erbjuda hemtjänst utan biståndsprövning kolliderar därför kommunallagens krav på likställdhet med de politiska intentionerna att erbjuda lättillgänglig service. I Stockholm anpassades försöket med en förenklad biståndsprövning till kommunallagens och socialtjänstlagens krav. Liknande modeller finns i Helsingborg, Falun och Danderyd, men både erbjudandet till pensionärerna och avgifterna varierar, (Utredarhuset, 2005). Hemtjänst utan biståndsbeslut I Linköping, Motala och Mark har momentet med biståndsprövning helt uteslutits. I stället för ett biståndsbeslut ingår pensionärerna och hemtjänstutförarna ett civilrättsligt bindande avtal. I de fall som en pensionär och en utförare inte blir överens kopplas en biståndshandläggare in. Hemtjänsten i Linköping har inte utvärderats, men de erfarenheter som redovisas är goda, både från pensionärer och från 8

15 hemtjänstutförarna. I genomsnitt har pensionärerna serviceinsatser från hemtjänst 3,5 timmar per månad. Kommunens företrädare hävdar att kostnaderna inte har ökat och att sättet att bedriva hemtjänst inte heller har fört med sig några andra nackdelar. (SOU:2003:91, bilaga D) Liknande försök att införa modeller där momentet med biståndsprövning har uteslutits har gjorts på flera orter, bland annat i Örebro och i Västerås. Där har försöken lagts ner sedan de överklagats av kommuninvånare. Den rättsliga prövningen av dessa fall har visat att det strider mot kommunallagen att ge enskilda personer service i hemmet utan att behovet först prövas individuellt enligt socialtjänstlagens biståndsparagraf. (SOU:2003:91, bilaga D) Hur får man hemtjänst i Stockholm? Hemtjänsten ingår i det kommunala utbudet av tjänster till medborgarna. Insatserna delas ofta in i service och personlig omvårdnad. Figur 1. Exempel på service respektive personlig omvårdnad i kommunal hemtjänst Service Städning Tvätt Inköp/ärenden Matlagning/ matdistribution Personlig Omvårdnad Personlig hygien På och avklädning Förflyttning Bryta isolering I Stockholm ansöker pensionärerna om hemtjänst hos den stadsdelsförvaltning där de bor. Ansökningarna handläggs av en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren träffar nästan alltid pensionärerna, ofta vid ett hembesök. Ett annat vanligt scenario är att kontakten inleds på ett sjukhus i samband med utskrivning. Ett beslut om hemtjänst innebär i Stockholm att den sökande blir beviljad vissa insatser, men utan att den beräknade tiden för att utföra insatserna anges i det skriftliga beslutet. Innan biståndshandläggaren beställer hemtjänst av den hemtjänstenhet, som pensionärerna har valt, tidsberäknar biståndshandläggaren den beviljade hjälpen och placerar i den i en av de 18 ersättningsnivåer, som styr ersättningen till hemtjänstenheterna för utförda tjänster (bil 2). Beloppen är en fast summa per månad. Nivåerna omfattar olika tidsintervaller, som är prissatta. Den lägsta nivån omfattar hjälp upp till 1,4 timmar per månad. Den näst högsta nivån avser mer än 136 timmar per månad (nivå 17). För större hjälpbehov än 166 timmar per månad, görs individuella överenskommelser (nivå 18). Det är hemtjänstutföraren som avgör hur lång tid i praktiken det ska ta att utföra insatserna. Det finns ingen skyldighet att stanna en viss tid hos hjälptagaren. Uppdraget är att utföra de beviljade insatserna. 9

16 Pensionärerna betalar hemtjänst enligt en taxa i sex nivåer. Avgiften är inkomstprövad och kan innebära att hjälpen blir avgiftsfri för de med låga inkomster. Den högsta avgiften i hemtjänsttaxan i Stockholm är 1575 kr per månad. I taxan finns ett förbehållsbelopp, som innebär att avgiften inte får vara högre än att den som ska betala den har en viss summa kvar att leva på. Tabell 2. Avgifter inom hemtjänst i Stockholm stad Nivå Insats Avgift 1 Trygghetslarm Hjälp 2 timmar per månad Hjälp i hemmet 1-2 tillfällen per vecka Hjälp dagtid vardagar flera dagar per vecka Hjälp dagtid och eller kvällar inklusive helger Hjälp alla dagar även nattetid 1575 Hemtjänsttaxan är konstruerad så att de med lite hemtjänst betalar en relativt hög andel av kostnaderna medan subventioneringsgraden ökar i takt med att insatserna blir mer omfattande. Utvecklingen av hemtjänsten i Sverige Förändringar av antalet personer som har hemtjänst Under de senaste 20 åren har antalet personer som har hemtjänst minskat, trots att antalet äldre har ökat. Förändringarna har inneburit att insatserna har förskjutits från personer som endast har behov av serviceinsatser till de med behov av personlig omvårdnad. Hjälp med städning, matlagning och tvätt har minskat och det genomsnittliga antalet hjälptimmar per person har ökat. Förbättrad hälsa i befolkningen och bättre bostäder kan förklara en viss del av minskningen. Under samma period har även antalet personer som bor i särskilda boendeformer minskat (Socialstyrelsen, 2005). Äldre med stora behov av vård och omsorg bor i högre utsträckning i ordinärt boende där de får omfattande hjälpinsatser av hemtjänsten och primärvården. Den grupp som nu får hjälp i mindre utsträckning är framför allt de yngre pensionärerna med lätt ohälsa. En annan grupp som nu får mindre hjälp är gifta eller sammanboende. Anhöriga hjälper mer och familjen är den viktigaste vårdgivaren (Larsson, 2005). De ekonomiska besparingar som neddragningen av hemtjänsten till personer med små insatser gett, har varit förhållandevis begränsade eftersom äldre med mindre hjälpbehov tidigare fick ganska små insatser (Socialstyrelsen, 2000; Blomberg, Petersson och Edebalk, 1998). Även i Stockholms stad minskade antal hushåll med hemtjänst i början av talet. Sedan 1998 ökar antalet hushåll med hemtjänst, men har ännu inte nått upp till 1990 års nivå. (Utrednings- och statistikkontoret i Stockholms stad, 2005). Ökningen anses i huvudsak bero på att antalet äldre ökade under samma period. 10

17 Hemtjänst med högst 6,4 tim/månad (service) ökade från 10 till 17 procent av samtliga omsorgstagare, medan de mest omfattande insatserna (hemtjänst mer än 136,3 tim/månad eller särskilt boende) minskade från 40 till 35 procent. Utvecklingen ifrågasatt Utveckling av hemtjänsten har ifrågasatts av bland andra Lagergren. I en bilaga till Senior 2005 (SOU 2003:91, bil D) diskuterar han med stöd av aktuell forskning vilka konsekvenser och effekter en ökad tillgång till service i hemmet skulle få. Hur efterfrågan av hemtjänst blir beror enligt honom både på avgifterna och på kvaliteten. Höga avgifter och dålig kvalitet i kombination med en önskan att klara sig på egen hand är skäl för pensionärer att avstå från att ansöka om hemtjänst. En hypotes som ännu inte är entydigt besvarad är om det genom att tidigt uppmärksamma hjälpbehov går att undvika att större vårdbehov uppkommer längre fram. Lagergren visar i studier gjorda i Solna att tidiga hemtjänstinsatser kan ha en viss förebyggande effekt. Lagergren (2003 a a) har också jämfört utvecklingen av äldrepolitiken i de nordiska länderna där andelen äldre i befolkningen har ökat i liknande omfattning som i Sverige. Alla nordiska länderna har satsat på stöd i hemmet, men på olika sätt. Skillnaden är om inriktningen har varit att begränsa antalet personer som får hjälp eller att istället ge mindre hjälp till fler personer. Det finns stora skillnader mellan Sverige och Danmark. I Sverige har trösklarna in i hjälpsystemet höjts och resurserna har koncentrerats till personer som har de största behoven. I Danmark är hemtjänsten en kostnadsfri service för alla äldre över 75 år. Utvecklingen i Norge liknar den i Sverige, med den skillnaden att antalet som får stora insatser av hemtjänsten är lägre än i både Sverige och Danmark. I Norge bor en större andel av de äldre på institutioner eller tillsammans med sina barn. Alla har inte råd Enligt Socialstyrelsen (2002) får ca 16 procent av de äldre över 65 år äldreomsorg. Bland dem som inte efterfrågar äldreomsorg trots att de har behov finns enligt rapporten de som inte känner till vad äldreomsorgen kan erbjuda. Andra skäl att inte efterfråga äldreomsorg kan enligt rapporten vara språksvårigheter, psyksiska besvär, sjukdomar och sociala problem. En annan orsak kan vara otillräckliga ekonomiska resurser. Flera studier (SCB, 2004; Thorslund & Larsson, 2002) visar att många äldre har begränsade ekonomiska möjligheter att betala för äldreomsorg när hänsyn tagits till förbehållsbeloppet 4. De visar också att betalningsförmågan varierar starkt mellan ålder och kön. Kvinnor i åldern är de som har den lägsta betalningsförmågan. 4 I Socialtjänstlagens regler för avgifter inom äldreomsorgen anges att alla har rätt till ett förbehållsbelopp. 11

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 2010 -.05-23 Dnr Vo0.2010.0086 REDOVISNING AV UTREDNINGSUPPDRAG I BUDGET 2010: 8 TIMMARS HJÄLP OCH SERVICE TILL ÄLDRE UTAN BISTÅNDSPRÖVNING Förvaltningens

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka

Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Nacka kommun såg ett behov av att utveckla innehåll

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Bilaga 7 till kundval hemtjänst

Bilaga 7 till kundval hemtjänst Bilaga 7 sida 1 (5) Bilaga 7 till kundval hemtjänst Beskrivning av servicetjänster Bilaga 7 sida 2 (5) A Servicetjänster Kommunmedborgare som är fyllda 75 år eller är äldre och som bor i ordinärt boende

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten

LOV. >> Gör dina egna val. - frihet att bestämma. Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten LOV - frihet att bestämma >> Gör dina egna val Vingåker inför Lagen om valfrihet i hemtjänsten >> Nu införs Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten Det innebär att du själv väljer vem som ska utföra

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

ETT STEG FRAMÅT DEMENSTEAM FÖR HEMTJÄNSTEN. En utvärdering av ett projekt i Bromma med stöd av kompetensfonden. Ingrid Hjalmarson

ETT STEG FRAMÅT DEMENSTEAM FÖR HEMTJÄNSTEN. En utvärdering av ett projekt i Bromma med stöd av kompetensfonden. Ingrid Hjalmarson DEMENSTEAM ETT STEG FRAMÅT FÖR HEMTJÄNSTEN En utvärdering av ett projekt i Bromma med stöd av kompetensfonden Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2006:10 ISSN 1401-5129

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun.

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun. 1 (13) Dnr SÄN 2009/216-730 Tidigare D nr Äldrenämnden 2004/37 Ändringar gjorda enligt beslut: Äldrenämnden 2004-09-22 Äldrenämnden 2005-02-09 Äldrenämnden 2006-11-29 Social-och äldrenämnden 2009-12-15

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Valfrihet i äldreomsorgen

Valfrihet i äldreomsorgen Valfrihet i äldreomsorgen en reform som söker sin form En utvärdering av kundvalsmodellen i Stockholms stad Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2003:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Information om hemtjänsten

Information om hemtjänsten Information om hemtjänsten Hemtjänsten i Linköpings kommun Linköpings kommun erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt,

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG

Ku 1 i. Tillämpning av LOV under 65 år BESLUTSFÖRSLAG Ku 1 i BESLUTSFÖRSLAG Tillämpning av LOV under 65 år Sociala omsorgsnämnden beslutade 2015-04-21 att tillämpa hemtjänstvalet för personer 18-64 år, enligt uppdrag i budget, för de personer som har hemtjänst

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV

VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST LOV Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTREDNING - VALFRIHETSSYSTEM INOM ÄLDREOMSORGEN.. 3 1.1.1 Språkbruk... 3 1.2 LOV - Lagen om Valfrihetssystem... 3 1.2.1 Stimulansbidrag...

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar mina insatser inom äldreoch funktionshindersomsorg? Norrköpings kommun tar ut en avgift för vård

Läs mer

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare

1 (5) Vägledarens. Årsrapport 2010. Februari 2010. Ewa Karlsson Vägledare 1 (5) Vägledarens Årsrapport 2010 Februari 2010 Ewa Karlsson Vägledare 2 (5) Inledning I Oskarshamns kommun finns, sedan 2006, en tjänst som Vägledare inrättad. Vägledarens arbetsplats finns i Kulturhuset

Läs mer

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK Regeringsbeslut 111:38 REGERINGEN Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN VLK Ink : 2008-04- 2 1 2008-04-10 S2008/3609/ST Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM (delvis) Doss Hand. Dnr Uppdrag att fördela stimulansbidrag

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 2012-11-19 Beställarenheten Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING... 1 INOM ÄLDREOMSORGEN I HANINGE KOMMUN... 1 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas verkställighet av insatsen kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS Framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst.

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst. Innehåll INLEDNING...3 AVGIFTSBERÄKNING...3 Förbehållsbeloppet...4 Rätt att överklaga...5 HEMTJÄNSTAVGIFT...6 Hemtjänstavgift (omvårdnad)...6 Serviceinsatser (städ, tvätt och inköp)...7 Mat...7 Utkörning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Information om taxor och avgifter

Information om taxor och avgifter Information om taxor och avgifter inom hemtjänsten i Nynäshamns kommun 2007 Den här broschyren beskriver avgifterna för hemtjänst, trygghetslarm, mat, dagvård och korttidsboende. I denna broschyr får

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer TANUMS KOMMUN Omsorgsförvaltningen Datum 110203 Vår referens 2011.0035-732 On Riktlinjer - kvalitetsnivåer Biståndshandläggning SoL - ÄO Antagna av Omsorgsnämnden 21 110224 Innehåll 1. RIKTLINJER KVALITETSNIVÅER

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa

Vård- och omsorgstaxa Vård- och omsorgstaxa Gäller från och med 1:a januari 2015 1 Innehåll Förutsättningar vid beräkning av avgifter 3 Garanterad levnadsnivå Individuella tillägg på förbehållsbeloppet 4 Avdrag på förbehållsbeloppet

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Riktlinjer för närståendestöd

Riktlinjer för närståendestöd Riktlinjer för närståendestöd 709:1 Riktlinjer för närståendestöd Antaget av Kommunfullmäktige 16 maj 2002 ändrat 21 augusti 2003 samt 26 27 november 2008 Gäller från 27 november 2008 1 Inledning Enligt

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter

Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter Hur mycket självbestämmande ryms det i skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagens intentioner och äldreomsorgens realiteter 15:e forskardagen 18 mars 2014 Gun-Britt Trydegård Bygger på kapitel i kommande antologi

Läs mer