RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03"

Transkript

1 STATISTIK OCH UTREDNINGAR

2

3 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Syfte Metod och målgrupp Enkäten Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat De svarande Betygsindex per frågeområde SHIS vision, värdegrund och samarbetet med kunderna Övriga frågor 17 3 Bilaga - Öppna svar 19 3 (29)

4 1 Bakgrund SHIS Bostäder (SHIS) är Stockholms stads bostadssociala resurs och har kommunfullmäktiges uppdrag att tillhandahålla bostäder åt personer som av olika skäl inte har tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden. SHIS erbjuder olika typer av bostäder: stödbostäder, genomgångsbostäder, referensboende och ungdomsbostäder. SHIS främsta kunder är handläggare och enhetschefer inom Socialtjänsten i Stockholms stad. En stor del av bostadsbeståndet hyrs ut i nära samarbete med dem genom att Socialtjänsten ansöker om olika typer av stödboende via remiss till SHIS Kundtjänst. Ungdomsbostäder och genomgångsbostäder för vuxna förmedlas av Stockholms Stads Bostadsförmedling. 1.1 Syfte För att säkerställa att SHIS arbetar på ett sätt som tillmötesgår kundernas krav och förväntningar har SHIS för andra gången genomfört en kundundersökning riktade till dem som frekvent använder sig av deras tjänster (stödboende, genomgångsbostäder för familjer och referensboende). Endast personer som varit i kontakt med SHIS under de senaste 12 månaderna ingår i undersökningen då frågorna är detaljerade och kräver insyn i hanteringen. Syftet med undersökningen är också att hitta eventuella utvecklingsområden utifrån kundernas önskemål kopplade till SHIS vision, värdegrund och uppdrag. 1.2 Metod och målgrupp 4 (29) Undersökningen genomfördes som en webbundersökning under perioden den 7 april till den 27 maj Ett mail med en kortbeskrivning av undersökningen samt en länk till enkäten skickades till respondenternas e-post. Adresserna tillhandahölls av SHIS. I adressregistret framgick förutom e-postadress även personens roll (chef/handläggare) och stadsdel. Det ursprungliga registret innehöll 450 handläggare och chefer. Då det fanns misstanke om att det innehöll fler personer än det borde uppmanades respondenterna i det inledande mailet att höra av sig per e-post om de ansåg att de inte ingick målgruppen (d.v.s. om de aldrig hade haft kontakt med SHIS) så att de kunde exluderas. Det var 25 personer som hörde av sig för att strykas. Ett antal e-postadresser visade sig vara felaktiga och meddelandet nådde därför inte mottagarna. I de fall adresserna inte gick att rätta ströks de från undersökningen (66 e-postadresser). När svarsperioden närmade sig sitt slut, och benägenheten att svara bedömdes som ovanligt låg för den här typen av undersökning, genomfördes en rundringning till dem som ännu inte varit inne på enkäten (255 personer). Detta i första hand för att för att säkerställa att de verkligen ingick i målgruppen men också för att ge dem ytterligare en påminnelse om att besvara enkäten. Rundringningen visade att flera av dem som inte hörts av hade slutat (59 personer). Ett antal hade inte haft kontakt med SHIS på länge och därför låtit bli att svara (36 personer).

5 En relativt stor grupp gick inte att nå personligen då de var upptagna av olika anledningar. Till dem lämnades meddelandet på telefonsvararen. Rundringningen gav förutom möjlighet att stryka dem som inte skulle ingå i urvalet (d.v.s. de som slutat) ytterligare 63 svar. Den slutliga svarsfrekvensen uppgick till 55 %. Av de 168 personer som svarade var det 132 som haft kontakt med SHIS under de senaste 12 månaderna. Det är svaren från dessa personer som presenteras i rapporten. Resultat av fältarbetet Antal Frekvens Nettourval (efter strykningar) % Svarat % Svarat men inte haft kontakt under de senaste 12 månaderna 36 Svarat och haft kontakt under de senaste 12 månaderna Enkäten Enkäten innehåller 31 frågor, utformade som påståenden, samt tre sammanfattande helhetsfrågor som gör det möjligt att bilda ett Nöjd-Kund-Index (NKI). Dessutom ställs några frågor om när, hur och vad kontakten med SHIS handlat om samt kännedom om SHIS Boskola. Det fanns också ett frågeblock som avsåg att mäta hur väl kunderna upplever att SHIS lever upp till sina värdeord. På flera ställen i enkäten fanns det möjlighet att lämna kommentarer och öppna svar. Delar av de öppna svaren presenteras löpande. Kommentarerna i sin helhet redovisas i bilagan sist i rapporten. Enkätens frågor är indelade i sex avsnitt. Ett avsnitt fokuserar på helhetsomdömen. Övriga fem avsnitt innehåller frågor om kvalitetsaspekter som bedömts som centrala för kundnöjdheten: Tillgänglighet (möjligheten att komma i kontakt) Information (muntlig och skriftlig information) Bemötande (dialogen, vägledning, förmåga att förmedla information, lyhördheten) Kompetens (sakkunskap, kunskap om verksamheten, förmåga att lösa problem) Effektivitet (snabbhet och hanteringen av ärendet) 1.4 Nöjd-Kund-Index NKI-undersökningen är en modell som är uppbyggd dels av ett mått för helhetsbetyget av kundnöjdheten, NKI, dels av ett antal kvalitetsaspekter som speglar olika delar av verksamheten (de fem som listas ovan). Kvalitetsaspekterna mäts med ett antal delfrågor 5 (29)

6 som behandlar olika delar av respektive kvalitetsaspekt. Det totala måttet för helhetsbetyget, NKI, mäts med tre frågor. Samtliga frågor som ingår i modellen besvaras på en skala I modellen räknas ett betygsindex fram (skala 0-100) för varje kvalitetsaspekt och för NKI. Ju högre indexvärdet är, desto högre är betyget. Analysmodellen beräknar sedan för varje kvalitetsaspekt ett effektmått, som anger vilken påverkan varje kvalitetsaspekt har på helhetsbetyget, NKI. Vissa kvalitetsaspekter är viktigare än andra och har större betydelse för kundernas helhetsbedömning av kontakterna med SHIS. Dessa kvalitetsaspekter bör prioriteras i förbättringsarbetet. Detta kan illustreras i en så kallad prioriteringsmatris. Matrisen visar vilka kvalitetsaspekter som främst bör utvecklas för att höja helhetsbetyget (NKI). Den lodräta axeln står för betygsindex och den vågräta för effektmått, d.v.s. betydelsen för helhetsomdömet. Origo (krysset) ligger vid medelbetyg och medeleffekt. På så vis bildas fyra kvadranter med olika prioriteringsgrad. 2 Resultat 2.1 De svarande Urvalet bestod till 90 % av handläggare och 10 % chefer. Fördelningen bland dem som svarade på enkäten stämmer väl överrens med detta. Bland cheferna har dock så gott som samtliga svarat att de inte varit i kontakt med SHIS de senaste 12 månaderna (eller att de endast haft en övergripande kontakt) vilket gör att de inte ingår i målgruppen. Svaren i analysen består således till 96 % av handläggarnas åsikter. I diagrammet på nästa redovisas antal svar per stadsdelsförvaltning och antal personer per stadsdelsförvaltning som ingick i undersökningen totalt. Här ingår samtliga som svarat på enkäten, oavsett om de varit i kontakt med SHIS de senaste 12 månaderna eller ej. Två förvaltningar är underrepresenterade, de har färre svar än förväntat med hänsyn till antalet personer som ingick i undersökningen. Det är Hässelby-Vällingby och Södermalm. Flest svar finns från Enheten för Hemlösa/Socialförvaltningen och från Rinkeby-Kista. 6 (29)

7 Enh. hemlösa/socialförv. Rinkeby-Kista Hägersten-Liljeholmen Farsta EÅV Hässelby-Vällingby Bromma Norrmalm Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Östermalm Kungsholmen Älvsjö Antal handläggare per stadsdel som svarat, respektive haft möjlighet att svara, på enkäten Antal svar Antal totalt I flera frågor är andelen som svarat ingen åsikt hög, det gäller båda de undersökta åren. Det förklaras antagligen av att de svarande inte har tillräckligt mycket erfarenhet av det som frågan gäller. Inom frågeområdet Tillgänglighet har många (31 %) inte kunnat bedöma tillgänglighet per e-post, detta för att majoriteten har kontakt med SHIS per telefon. Inom frågeområdet Kompetens är det många som inte kunnat ta ställning i frågan om SHIS kunskap om lagar och regler och inom frågeområdet Effektivitet är det i första hand hanteringen av remisser som de svarande bedömt. Ovan beskrivet svarsmönster känns igen från förra årets undersökning. Det är fler som kunnat bedöma hur tillgänglig SHIS personal är per e-post i årets undersökning än tidigare. Det interna bortfallet (obesvarade frågor) är också lägre än I diagrammet på nästa sida redovisas på vilket sätt kunderna huvudsakligen haft kontakt med SHIS under de senaste 12 månaderna. För majoriteten sker kontakten per telefon. I årets undersökning svarar sju av tio att det är det vanligaste kontaktsättet. Två av tio svarar att personliga möten är vanligast. Några har haft svårt att välja ett svarsalternativ och uppger under Annat sätt att kontakten skett på alla de sätt som finns angivna i enkäten. 7 (29)

8 På vilket sätt har du huvudsakligen varit i kontakt med SHIS under de senaste 12 månaderna? Per telefon 70% 63% Personligt möte 21% 32% Per e-post Annat sätt Via e-tjänst Per brev 5% 1% 4% 2% 1% 0% 0% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% % Nästan fyra av tio (36 %) har haft relativt tät kontakt med SHIS, fler än tio gånger de senaste 12 månaderna. För en lite större andel (48 %) har kontakten varit mindre frekvent, högst fem gånger de senaste 12 månaderna. Svarsalternativet ingen gång fanns också med i enkäten men de som valde detta svarsalternativ ingår inte i den här undersökningens målgrupp. Vid hur många tillfällen har du haft kontakt med SHIS under det senaste 12 månaderna? Fler än 10 gånger 36% 33% 6-10 gånger 1-5 gånger 16% 26% 41% 48% % 20% 40% 60% 80% 100% Hälften av kunderna i undersökningen tog sin första kontakt med SHIS för mer än tre år sedan medan ungefär två av tio (23 %) kan betraktas som nya kunder då de tog sin första kontakt för mindre än ett år sedan. 8 (29)

9 När hade du din första kontakt med SHIS? För mer än 3 år sedan 50% 52% För 2-3 år sedan För 1-2 år sedan För mindre än 1 år sedan 11% 12% 14% 20% 23% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I enkäten fanns en fråga angående anledning till kontakten med SHIS. Här fanns det möjlighet att välja ett eller fler av åtta fasta svarsalternativ, det gick också att lämna öppna svar. Alternativet Ansökan om försökslägenhet fanns inte med i undersökningen Båda åren uppger fler än hälften av de svarande att kontakten gällt ansökan om stödboende för vuxna. Bland dem som valt svarsalternativet annat är uppföljningar av olika slag vanliga. Det handlar om uppföljning av pågående ärenden, uppföljning av insatser eller uppföljning av planering. Kontakterna har i några fall gällt fakturor och hyresskulder. Alla öppna svar redovisas i sin helhet sist i rapporten. Vad har dina kontakter med SHIS gällt de senaste12 månaderna? Ansökan om stödboende för vuxna 54% 52% Ansökan om referensboende 22% 29% Ansökan om stödboende för unga 21% 18% Ansökan om genomgångsbostad för 20% 14% Ansökan om genomgångsbostad för 14% 9% Rådfrågning (exempelvis om SHIS 12% 13% Ansökan om ungdomsbostad 5% 9% Ansökan om försökslägenhet 3% Annat 23% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (29)

10 2.2 Betygsindex per frågeområde I följande diagram redovisas ett betygsindex för enkätens fem frågeområden samt NKI. Vilka frågor (indikatorer) som ingår i respektive frågeområde framgår av tabellen på sidan 18. I tabellen på sidan 18 redovisas även medelvärden och svarsfördelningar för respektive fråga. Här framgår också andelen ingen åsikt och andelen som inte besvarat frågan, vilka i många frågor var relativt höga. Gula prickar avser årets undersökning och grå markerar resultaten från Betygsindex per frågeområde Bemötande Tillgänglighet Effektivitet Information Kompetens NKI Ett högt betygsindex indikerat att många ger ett högt instämmande (8-10) på delfrågorna inom frågeområdet och alltså i hög grad är nöjda. Ett lägre betygsindex indikerar i sin tur att det är fler som ger ett lägre betyg för frågeområdets delfrågor. I diagrammet är frågeområdena rangordnade från högsta till lägsta indexvärde. Betygsindex ger tillsammans med effekten en förutsägelse om hur en förändring påverkar NKI (effektmåttet sid 12). Kundernas helhetsomdöme, NKI, är liksom 2013 gott. NKI är 71 båda de undersökta åren. Allra högst är betygsindex för bemötande (77) vilket är vanligt i kundundersökningar av den här typen. Bemötande är också det frågeområde som har lägst andelar ingen 10 (29)

11 åsikt på de olika delfrågorna som ingår. Det frågeområde som får lägst betygsindex är kompetens (71) men även detta område har ett gott betyg. Ett sammanfattande översiktsdiagram på sidan 15 ger en bild av vilka delfrågor som får höga (8-10) respektive låga betyg (1-4). Tanken är att underlätta för läsaren att hitta styrkor och svagheter. I tabellen på sidan 18 redovisas medelvärde och frekvensfördelning för delfrågorna (indikatorerna) inom varje frågeområde. I både diagrammet på sidan 15 och i tabellen på sidan 18 redovisas även resultatet för fyra frågor som är kopplade till SHIS vision och värdegrund. Betygsindex beräknas i en statistisk analys där alla frågor och frågeområden är beroende av varandra. Förändringar i en fråga inom ett frågeområde påverkar alltså alla andra indexbetyg. Skillnader i betygsindex påverkas av skillnader i förutsättningar t.ex. antalet frågor, svarsfördelningen eller om medarbetarna ger frågorna olika tyngd i undersökningarna. Medelvärden är en standardiserad jämförelse där enskilda medelvärdens förändring inte påverkar några andra frågor. Det innebär att en förändring i ett betygsindex inte alltid motsvaras av motsvarande förändringar i enskilda frågor. Bemötande, har betygsindex 77, alla fem frågorna inom området har ett högt medelvärde (7,8 eller högre). Andelen som svarat ingen åsikt är låg vilket visar att kunderna tycker sig ha tillräckligt med information för att kunna göra en bedömning. Tre av fyra (75 %) ger ett högt betyg (8-10) till SHIS attityd gentemot sina kunder. Frågeområdet med näst högst betygsindex är Tillgänglighet (74). Jämfört med undersökningen 2013 har fler gett ett högt betyg till möjligheten att hämta blanketter och information på hemsidan. Sju av tio (70 %) ger i årets undersökning ett högt betyg (8-10) för detta. Det är relativt få som ger direkt låga betyg när det gäller möjligheten att komma i kontakt med SHIS. Det finns dock utvecklingsmöjligheter inom området såväl när det gäller tillgänglighet per telefon, e-post som personliga möten. Drygt tre av tio sätter ett mellanbetyg (5-7) i dessa frågor. Det är tre av tio som inte har någon åsikt i frågan om kontakt med SHIS per e-post, antagligen för att de inte provat den kontaktvägen. Av de öppna svaren framgår att mer kontakt per mail är önskvärt. Fler av de öppna kommentarerna handlar om hemsidan som upplevs som svårmanövrerad. Ett konkret förslag för att underlätta kontakten är att mobilnummer till boendestödjare på respektive boende ska finnas på hemsidan. Effektivitet får betygsindex 72. Nöjdast är kunderna med SHIS förmåga att hålla överrenskomna tidsramar, 64 % ger ett högt betyg till detta. På fler av delfrågorna är andelen ingen åsikt hög. Det gäller bland annat hanteringen av övriga ärenden. På frågan om hur nöjda handläggarna är med effektiviteten totalt sett är det många som svarat. 55 % ger ett högt betyg och 35 % ett mellanbetyg (5-7). Antagligen är delfrågorna för detaljerad nivå för många av kunderna men de upplever generellt sett att effektivetet är mycket eller ganska god. Några handläggare har skrivit öppna kommentarer till frågan. I ett par av dem framgår att handläggaren tycker att processen från remiss till information skulle kunna skyndas på. Någon tycker att remisserna till just stödboende skulle kunna förbättras och någon annan 11 (29)

12 att SHIS kan bli effektivare när det gäller att ge klienter stöd i att ta steget från stödboendet. En handläggare skriver att tiden för vidare boende inte hålls när klienten väl kommit till ett referensboende detta för att det inte finns något att erbjuda efter det. Information får betygsindex 71. Nöjdast är kunderna med informationen om vilka regler som gäller för hyresgästerna, informationen om boendeformerna och bostäderna. Informationen om processen och rutinerna för ärendena samt den skriftliga informationen (blanketter, broschyrer mm) får lite lägre betyg. I de öppna kommentarerna framgår bland annat att remisserna ibland saknar adekvata frågeställningar. Detta är avhängit vilken målgrupp det handlar om (ex äldre och hemlösa). Det framgår även att blanketterna som finns på hemsidan fortfarande upplevs som krångliga att fylla i och systemet med blanketterna beskriv av någon som ålderdomligt. Frågeområdet Kompetens får betygsindex (71). Närmare sex av tio (58 %) kunder ger ett högt betyg (8-10) för SHIS kompetens totalt sett. Delfrågan som handlar om SHIS kunskap om lagar och regler har inte ens hälften av kunderna någon åsikt om. Huruvida SHIS är konsekvent i sin handläggning är det också relativt många som har svårt att bedöma. Av de öppna kommentarerna framgår bland annat att en handläggare tycker att kraven på inkomst och sysselsättning är för högt ställda då det gäller genomgångsbostäder. En annan handläggare önskar målgruppsanpassade lösningar. Behov finns enligt handläggaren av t.ex. kvinnovåning, äldrevåning och socialpsykiatriskvåning. Personalens kompetens skulle också stärkas genom en sådan organisation menar handläggaren, då det skulle leda till att personalen skulle söka sig till den våning som passar den egna profilen bäst. Effektmått Analysmodellen beräknar vilken effekt en höjning (eller sänkning) av ett frågeområdes betyg förväntas ha på kundernas nöjdhet (NKI). Ett effektmått på ett (1) betyder att NKI kan förväntas öka med en enhet då frågeområdets betyg ökar med fem enheter. Omvänt gäller att om betyget sjunker med fem betygssteg minskar nöjdheten (NKI) med en enhet. För SHIS är effekten av förbättringar av de frågeområden som undersökningen kartlägger: Faktor/frågeområde Effekt Betyg Bemötande 1,02 77 Effektivitet 0,60 72 Information 0,00 71 Kompetens 2,38 71 Tillgänglighet 0,94 74 Medeleffekt/medelbetyg 0, (29)

13 Vad bör prioriteras i förbättringsarbetet? Sambanden mellan olika frågeområden och NKI illustreras i en så kallad prioriteringsmatris. Den lodräta axeln står för betygsindex för frågeområdet och den vågräta för effektmått, d.v.s. betydelsen för helhetsomdömet NKI. Origo (krysset) ligger vid medelbetyg och medeleffekt. På så vis bildas fyra kvadranter med olika prioriteringsgrad. Prioritera Förbättra om möjligt Bevara Lägre prioritet Över medeleffekt och under medelbetyg Över medeleffekt och över medelbetyg Under medeleffekt och över medelbetyg Under medeleffekt och under medelbetyg Prioriteringsmatris för samtliga faktorer/frågeområden Betygsindex 80 Bevara Förbättra om möjligt Bemötande 75 Tillgänglighet Effektivitet 70 Information Kompetens Lägre prioritet 65 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Medelbetyg och medeleffekt Prioritera Effekt I kvadranten Prioritera finns ett frågeområde, Kompetens. Av de undersökta frågeområdena har förbättringar av betyget för kompetens störst effekt på kundnöjdheten. I kvadranten Förbättra om möjligt finns frågeområdet Bemötande. Betyget ligger redan idag högt men har också en relativt stor effekt på kundnöjdheten. I kvadranten Bevara finns frågeområdena Tillgänglighet som har lite mindre effekt på NKI men ett betygsindex över medelbetyg som är viktiga att bevara. 13 (29)

14 I kvadranten Lägre prioritet med relativt liten effekt och betygsindex runt medelbetyg finns Effektivitet och Information. Figuren på nästa sida illustrerar andelen som besvarat respektive fråga med ett lågt betyg (1-4) respektive ett högt betyg (8-10). 14 (29)

15 Översiktsdiagram andel låg (1-4) och andel hög (8-10) redovisas TILLGÄNGLIGHET Kontakt med rätt person (er) på telefon Kontakt med rätt person (er) på e-post Få träffa rätt person (er) Hämta blanketter och info. material på hemsidan Totalt sett med tillgängligheten INFORMATION Informerade om processen och rutinerna för ditt ärende Skriftlig information (blanketter, broschyrer m.m.) Informationen på SHIS webbplats Informationen om bostäderna Informationen om boendeformerna Iinformationen om vilka regler som gäller för Totalt sett med informationen BEMÖTANDE SHIS attityd mot dig SHIS engagemang i ditt ärende SHIS sätt att kommunicera med dig Den lyhördhet som SHIS visade Totalt sett med bemötandet KOMPETENS SHIS kunskap om lagar och regler SHIS förmåga att se ditt/din klients behov SHIS förmåga att hjälpa till att lösa ditt problem SHIS förmåga att vara konsekvent i sin handläggning Totalt sett med kompetensen EFFEKTIVITET Tiden för hanteringen av din remiss Tiden för hanteringen av övriga ärenden Rutinerna kring hanteringen av din remiss Rutinerna kring hanteringen av övriga ärende Förmågan att hålla överenskomna tidsramar Totalt sett med effektiviteten NKI Hur nöjd var du med SHIS i sin helhet Hur väl uppfyllde SHIS dina förväntningar Tänk dig en perfekt aktör som bostadssocial resurs. ÖVRIGA FRÅGOR SHIS är en pålitlig samarbetspartner SHIS är en engagerad samarbetspartner SHIS är en konsekvent samarbetspartner SHIS är en kompetent samarbetspartner Lågt (1-4) Högt (8-10) 15 (29)

16 konsekvent samarbetspar tner...kompetent samarbetspar tner...engagerad samarbetspar tner...pålitlig samarbetspar tner 2.3 SHIS vision, värdegrund och samarbetet med kunderna För att fånga kundernas upplevelse om SHIS som samarbetspartner, kopplat till stiftelsens vision och värdegrund, ställdes fyra frågor. Här fick de svarande ange i vilken utsträckning de instämde i fyra påstående (skala 1-10) där ett betyder instämmer inte alls och tio betyder instämmer helt. Kunderna ger en positiv bild av SHIS som samarbetspartner. Ungefär sju av tio instämmer i hög utsträckning i att SHIS är en pålitlig, engagerad och kompetent samarbetspartner. Andelen positiva är något lägre när det gäller frågan om SHIS är konsekvent i sin hantering men det är fortfarande sex av tio som ger ett högt betyg i frågan. En av tio kan inte ta ställning i frågan. Även förra året var det frågan om hur konsekvent SHIS är som sammarbetspartner kunderna hade svårast att besvara. Sammataget ligger bedömningarna i linje med resultaten från den förra undersökningen eller något högre. SHIS är en Lågt (1-4) Mellan (5-7) Högt (8-10) % 20% 40% 60% 80% 100% I anslutning till frågorna ovan fanns en beskrivning av SHIS uppdrag och en öppen fråga där kunderna välkomnades att ge förslag till utveckling av verksamheten kopplade till uppdraget. Många kommentarer handlar om att efterfrågan på SHIS bostäder är stor och vill att SHIS ska öka utbudet. Gruppen ungdomar nämns flera gånger. En handläggare framför ett önskemål om att SHIS ska arbeta för att på nytt ska kunna tillhandahålla genomgångsbostäder för unga via remiss från socialtjänsten och en annan att SHIS borde vara en renodlad bostadssocial resurs och endast arbeta med socialtjänstens klienter. Önskemål finns om att uppföljningen när det gäller ungdomar ska bli mer 16 (29)

17 konsekvent. Det arbete som görs från SHIS sida idag är bra men kan förbättras ytterligare. Det framkommer också att det finns ett behov av målgruppsanpassade boenden och stöd som är anpassat efter individuella behov. Några handläggare anser att deras klienter inte alltid fått det stöd de behövt från sin boendestödjare/kontaltperson. Det finns också åsikter om att både trösklarna för boende hos SHIS och hyrorna är för höga. När det gäller hyrorna nämns särskilt bostäder för barnfamiljer. Sist i enkäten fanns möjlighet att kommentera hur samarbetet mellan SHIS och Socialtjänsten upplevs. På flera ställen har frågan om remisserna tagits om. I kommentarerna kring samarbetet nämns de igen och en handläggare förslår att de skriftliga remisserna ska slopas helt och att man istället ska göra en kort beskrivning via e-post och boka informationsmöte direkt. Flera handläggare nämner att det vore bra med mer gemensamma möten. T.ex. att SHIS kommer ut och informerar hos socialtjänsten en gång per år. En handläggare ger ett konkret exempel på något som fungerar bra. I Vårberg finns en rutin där personalen hjälper klienterna att förstå brev och beslut från socialtjänsten. Det finns även önskemål om utredningsplatser där personer med psykiskohälsa kan bo under en kortare period. En handläggare skriver att om det uppstår problem med en boende kan kontaken mellan socialsekreterare/biståndshandläggare ske snabbare för att förhindra exempelvis vräkning. 2.4 Övriga frågor SHIS Boskola är tillgänglig för alla som bor inom SHIS. Boskolan består av olika delmoment som successivt gås igenom: boendekarriären, skulder/ekonomi, hushållet, arbete/sysselsättning och fritid. Det vill säga områden som är av central betydelse för att kunna ta steget ut till den reguljära bostadsmarknaden. Boskolan erbjuds både i grupp och individuellt. Resultaten visar att kännedomen om Boskolan är relativt låg bland handläggarna. Knappt sex av tio säger att de känner till den (56 %). Ju oftare handläggarna har kontakt med SHIS desto högre är kännedomen om Boskolan. Bland de handläggare som haft kontakt med SHIS fler än tio gånger de senaste 12 månaderna är det 67 % som känner till Boskolan. De kunder som haft kontakt med SHIS en kortare tid (högst i två år) har i lägre utsträckning än övriga kännedom om Boskolan. På frågan om det finns någon kvalitetsskillnad i servicen från personalen vid kundtjänst personalen vid bostadsanläggningarna svarar 15 % att det finns det. Av kommentarerna framgår personalen vid bostadsanläggningarna har ett bättre bemötande och större engagemang än personalen vid kundtjänst. Men det finns de som tycker tvärt om också. Ett par kommentarer tyder på att det är kopplat till person snarare än funktion. 17 (29)

18 Medelvärden och frekvenser Tillgänglighet Medelvärde Andel svar (%) SHIS 2013 SHIS 2014 Låg (1-4) Mellan (5-7) Högt Ingen Summa (8-10) åsikt Kontakt med rätt person (er) på telefon 8,0 7, Kontakt med rätt person (er) på e-post 7,0 7, Få träffa rätt person (er) 8,4 7, Hämta blanketter och info. på hemsidan 7,7 8, Totalt sett med tillgängligheten 7,9 7, Information Informerade om processen och rutinerna för ditt ärende 7,4 7, Skriftlig information (blanketter, broschyrer m.m.) 7,2 7, Informationen på SHIS webbplats 7,2 7, Informationen om bostäderna 7,2 7, Informationen om boendeformerna 7,3 7, Iinformationen om vilka regler som gäller för hyresgästerna 7,5 7, Totalt sett med informationen 7,3 7, Bemötande SHIS attityd mot dig 8,4 8, SHIS engagemang i ditt ärende 8,1 7, SHIS sätt att kommunicera med dig 8,2 7, Den lyhördhet som SHIS visade 8,1 7, Totalt sett med bemötandet 8,2 8, Kompetens SHIS kunskap om lagar och regler 7,2 7, SHIS förmåga att se ditt/ din klients behov 7,3 7, SHIS förmåga att hjälpa till att lösa ditt problem 7,3 7, SHIS förmåga att vara konsekvent i sin handläggning 7,3 7, Totalt sett med kompetensen 7,4 7, Effektivitet Tiden för hanteringen av din remiss 7,1 7, Tiden för hanteringen av övriga ärenden 7,4 7, Rutinerna kring hanteringen av din remiss 7,3 7, Rutinerna kring hanteringen av övriga ärende 7,5 7, Förmågan att hålla överenskomna tidsramar 7,7 7, Totalt sett med effektiviteten? 7,7 7, Helhetsbedömning, NKI Hur nöjd var du med SHIS i sin helhet 7,7 7, Hur väl uppfyllde SHIS dina förväntningar 7,6 7, Tänk dig en perfekt aktör som bostadssocial resurs. Hur nära ett sådant ideal kom SHIS 6,8 6, Övriga frågor SHIS är en pålitlig samarbetspartner 7,7 8, SHIS är en engagerad samarbetspartner 7,8 7, SHIS är en konsekvent samarbetspartner 7,6 7, SHIS är en kompetent samarbetspartner 7,7 7, Partiellt bortfall 18 (29)

19 3 Bilaga - Öppna svar På många ställen i enkäten fanns det möjlighet att avge ett öppet svar. Nedan redovisas dessa kommentarer i sin helhet. Vad har dina kontakter med SHIS gällt de senaste 12 månaderna? Annat vad: Ansökan stödboende över 65 år Nuvarande hyresgäst Boende hos SHIS Samrådsmöte Fakturor Samverkan Frågor som rör personer som idag har boende via SHIS Genomföra boendeplan hjälpa vissa att flytta Uppföljning av boende Uppföljning av planering Uppföljning av pågående insats stödboende för vuxna hyresskuld Hyresskulder Klientmöten med närvarande personal. Kontakt ang. pågående boende Uppföljning av pågående ärenden Uppföljning av sökandens bostadssökeri på öppna bostadsmarknaden, klagomål/hyresskulder Kontakt med boendestödjare Kundtjänst ang. felaktiga fakturor från SHIS Uppföljningar av en insats på SHIS Uppföljningsmöte Möte med representanter för SHIS Uppföljningsmöten Uppsägning av boende Övriga synpunkter redovisas per kvalitetsaspekt/frågeområde: Tillgänglighet: De borde höra av sig per telefon eller mail snabbt Det tog lång tid att få tag i rätt person. När kontakten väl var etablerad så har allt fungerat bra. Det är lite personligt tror jag! en del ser till att vara tillgängliga mer frekvent. Gärna mer mejlkontakter Gör så att det fungerar att fylla i remisserna direkt på datorn och mejla den till SHIS. Nuvarande system är mycket ålderdomligt 19 (29)

20 och krångligt! Jätteviktig fråga för er att ta tag i!!!!!! Krånglig hemsida, svårt att hitta blankett. Har erfarenhet av SHIS Magnus Ladulås och i Farsta. Det är mycket lättare att få tag i rätt person i Farsta. Hemsidan är svårmanövrerad, svårt att hitta kontaktuppgifter Jag är mycket nöjd med den personal jag mött och i det samarbete vi haft runt olika boenden. Särskilt Kvarnbergets boende men även ungdomsboendet på St. Göransgatan. har tidigare även haft kontakt med Magnus Ladulåsgata boende för personer med psykisk ohälsa och då också varit nöjd. Krångligt att fylla i blanketterna på nätet, inte tillräckligt med utrymme. Telefonkontakt oftast nödvändig för att komplettera remissen. Mobilnummer till boendestödjare för respektive boende skulle kunna vara synligt på hemsidan, samt mailadresser. SHIS har högt hyra. Försörjningsstödtagare förlorar möjlighet att bli självförsörjande. Det SHIS behöver jobba med i framtiden kring denna fråga. Väldigt bra tillgänglighet Information: Blanketten för remiss till stödboende för vuxna är svåranvänd och har inte alltid de frågeställningar som jag anser adekvata. Många gånger får jag helt nya klienter som är hemlösa och som jag inte känner. Kan vara svårt att skriva om planeringen t.ex. då de behöver bo någonstans så man kan lära känna dem innan man planerar. Raderna i blanketten är svåra att använda och svårt att förstå på vilken rad man ska skriva vad. Boendeformer för socialtjänsten Den skriftliga remissen är inte anpassad till målgruppen äldre, skulle finnas möjlighet att ange somatiska svårigheter och ADL behov på ett smidigare sätt. Det har alltid varit lätt att även komma i kontakt med administrativ personal vilket gör att man kan få hjälp att även diskutera olika boendeformer. Huvudsaklig kontakt har socialsekreterare på enheten haft. Som chef har jag godkänt ansökan om bostad. Information om remisshantering har blivit sämre under det senaste året. Man måste själv följa upp hanteringen av remissen. Jag har huvudsakligen kommit in i ärendena när de redan bott hos SHIS ett tag men kanske 20 (29)

RAPPORT. SHIS Kundenkät 2013 SWECO EUROFUTURES AB STOCKHOLM 2013-04-12 1 (23)

RAPPORT. SHIS Kundenkät 2013 SWECO EUROFUTURES AB STOCKHOLM 2013-04-12 1 (23) SHIS Kundenkät 2013 STOCKHOLM SWECO EUROFUTURES AB 1 (23) S w e co Kaplansbacken 10 Box 415 SE-101 28 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6130800 Fax +46 (0)8 6130808 www.sweco.se S we c o Eu r of u tur

Läs mer

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena.

Ärendets beredning Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom SHIS administrativa stab, i samarbete med de fem driftområdena. Utsänt ärende nr 23/2014 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-18 Till Styrelsen för SHIS Förändring av ersättningsnivåer inom SHIS stödboende för vuxna Förslag till beslut Styrelsen godkänner kontorets förslag till

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Kunderna om hemtjänsten och särskilt boende Eslövs

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder 1 (10) Omsorgskontoret 2012-01-16 Dnr ÄN 2011-73 Björn Dahlberg Elisabeth Viman Äldrenämnden Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder Äldrenämnden föreslås notera informationen om enkätundersökning

Läs mer

USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB. Medarbetarenkät Trafikkontoret

USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB. Medarbetarenkät Trafikkontoret USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Medarbetarenkät 2008 Trafikkontoret Hur nöjda är medarbetarna med arbetsförhållandena på trafikkontoret? Staden totalt Trafikkontoret 100 90 80 70

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120711 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

STADSBYGGNADSBENCHEN BYGGHERRAR BEDÖMER KOMMUNERS HANTERING AV STADSBYGGNADSPROJEKT 2014. Om undersökningen

STADSBYGGNADSBENCHEN BYGGHERRAR BEDÖMER KOMMUNERS HANTERING AV STADSBYGGNADSPROJEKT 2014. Om undersökningen 1 Om undersökningen Kommunerna i Botkyrka, Haninge, Nacka, Södertälje, och Täby, Upplands Väsby, Huddinge, Sollentuna och Stockholm har sedan några år tillbaka ett samarbete som syftar till att jämföra

Läs mer

Serviceundersökning Nöjd-Kund-Index undersökning om företagares uppfattning om Lidingö stads service under 2010

Serviceundersökning Nöjd-Kund-Index undersökning om företagares uppfattning om Lidingö stads service under 2010 Serviceundersökning 2011 Nöjd-Kund-Index undersökning om företagares uppfattning om Lidingö stads service under 2010 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande

Läs mer

Tabell: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningar för hemtjänst

Tabell: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningar för hemtjänst Gävle Antal svarande: 771 2010 2008 svarande: 65 I denna tabell redovisas för NKI och samtliga faktorer samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "ingen åsikt"

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Vårdtagare om hemsjukvården Göteborg våren 2005

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Rättsmedicinalverkets kunder om kontakten med

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Insikt 2015 Valdemarsviks kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Valdemarsviks kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Valdemarsviks kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Valdemarsviks kommuns NöjdKundIndex (NKI) är 69. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner

Läs mer

Serviceundersökning 2011. Nöjd-Kund-Index undersökning om företagares uppfattning om Nacka kommuns service under 2010

Serviceundersökning 2011. Nöjd-Kund-Index undersökning om företagares uppfattning om Nacka kommuns service under 2010 Serviceundersökning 2011 Nöjd-Kund-Index undersökning om företagares uppfattning om Nacka kommuns service under 2010 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de svarande...

Läs mer

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012 1 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande service. God kvalitet och hög service i myndighetsutövning är särskilt centralt för att skapa goda relationer

Läs mer

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012 1 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande service. God kvalitet och hög service i myndighetsutövning är särskilt centralt för att skapa goda relationer

Läs mer

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD Arbetsmaterial tom 2011-09-07 Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD SKL Insikt 2011, sid 2 Disposition Resultat och sammanfattning sida 3 Fakta om undersökningen

Läs mer

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen.

Bostadslösa barnfamiljer i Stockholm skrivelse från (s) till kommunstyrelsen. HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI ALTJÄNST Hans Peters Telefon: 508 04 016 TJÄNSTEUTLÅTANDE 21 JANUARI 2010 SID 1 (5) DNR 006 651-2009 SAMMANTRÄDE 11 FEBRUARI 2010 Till Hässelby-Vällingby

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Vårdtagare om hemsjukvården Göteborg våren 2009

Läs mer

Öppenvård, handläggare

Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 2014-0-0 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal - Genomförda intervjuer

Läs mer

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad

Rapport om barnfamiljer i Stockholms stad 2010 som saknar stadigvarande bostad BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST OCH FRI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-02-24 SDN 2011-03-24 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 508 06 158 Till Bromma stadsdelsnämnd Rapport om barnfamiljer

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140905 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140317 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm Huvudrapport Hela staden OM UNDERSÖKNINGEN Bakgrund och syfte Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydd Servicemätning 16-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda

Läs mer

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del 2013-07-03 Fredrik Askhem Markör Marknad och Kommunikation AB Bakgrund Teknisk beskrivning och om rapporten Greppa Näringen har låtit

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120612 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Röingegården Röinge Rapport 20141017 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2015 års undersökning Nästa steg

Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2015 års undersökning Nästa steg 1 Serviceundersökningen 215 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Innehåll Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 215 års undersökning Nästa steg 2 Serviceundersökningen 215 företags uppfattning

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140116 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Stockholms stads möte med näringslivet. En studie av företagares uppfattningar om Stockholms stads service 2006

Stockholms stads möte med näringslivet. En studie av företagares uppfattningar om Stockholms stads service 2006 Stockholms stads möte med näringslivet En studie av företagares uppfattningar om Stockholms stads service 2006 Innehåll 1. BAKGRUND...2 2. UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING...2 2.1 Val av verksamhetsområden...2

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

Att bo i en LSS-bostad. Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där

Att bo i en LSS-bostad. Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där Att bo i en LSS-bostad Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där Vad är en LSS-Bostad? Här får du information om vad en LSS-bostad är och hur det kan fungera att bo där.

Läs mer

Serviceundersökning 2011

Serviceundersökning 2011 Serviceundersökning 2011 Nöjd-Kund-Index undersökning om företagares uppfattning om Flen kommuns service under 2010 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

SHIS verksamhet 2012. Sedan några år bedriver SHIS ett aktivt och strukturerat utvecklingsarbete vad gäller organisation, SHIS nyhetsbrev nr.

SHIS verksamhet 2012. Sedan några år bedriver SHIS ett aktivt och strukturerat utvecklingsarbete vad gäller organisation, SHIS nyhetsbrev nr. SHIS nyhetsbrev nr.2/2013 SHIS verksamhet 2012 Sedan några år bedriver SHIS ett aktivt och strukturerat utvecklingsarbete vad gäller organisation, utveckling av bostadsbeståndet och verksamhetens innehåll.

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport Lansen Omsorg AB Blåklockan. LSS, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport Lansen Omsorg AB Blåklockan. LSS, handläggare Kvalitetsindex LSS, handläggare Lansen Omsorg AB Blåklockan Rapport 20160614 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20131217 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2011

BRUKARUNDERSÖKNING 2011 BRUKARUNDERSÖKNING 2011 SOCIAL OCH ARBETSMARKNAD HANNA LINDE, VERKSAMHETSUTVECKLARE, 2012-03-29 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och metod... 3 Olika former av gruppindelning för jämförelse... 3 Svarsfrekvens

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201406 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Insikt 2013 Laholms kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2013 Laholms kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2013 Laholms kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Vet vi vad företagen tycker om vår kommun? - Ja, delvis (via Svenskt Näringslivs LFKs undersökning, Utmaningen,

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Dagordning 09:30-09:40 Välkommen! Joakim Feldt, SKL 09:40-10:00 Resultat från ÖJ Företagsklimat, Jan Torége, SKL

Läs mer

SHIS HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2011

SHIS HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2011 SHIS HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2011 USK AB Linda Zetterman 08 508 350 35 linda.zetterman@uskab.se INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 SAMMANFATTNING... 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 4 Syfte... 4 METOD OCH GENOMFÖRANDE... 4

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5.0-111 /2013 SID 1 (6) 2013-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Redovisning

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Bo kvar- Förbättrad samverkan inom socialtjänsten för att hindra vräkningar. NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Sid 1 (9)

Bo kvar- Förbättrad samverkan inom socialtjänsten för att hindra vräkningar. NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Sid 1 (9) NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Sid 1 (9) Handläggare: Mats Fors 08-508 09 395 Bo kvar- Förbättrad samverkan inom socialtjänsten för att hindra vräkningar. Sid 2 (9) Sid 3 (9) Innehållsförteckning 1. Bakgrund

Läs mer

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS Rosa Fiorito KS, Henrik Lindholm APF, Helén Nilsson och Karin Ringman KS. Bakgrund och syfte Försäkringskassan har genomfört kundundersökningar

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri

Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri Södermalms stadsdelförvaltning Sociala avdelningens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-02-27 Dnr. 209-2015-1.2.1 Handläggare Emilia Tuvesson 08-508 13 221 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-03-26 Redovisning

Läs mer

Handlingsplan för vräkningsförebyggande

Handlingsplan för vräkningsförebyggande Handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete Vräkningsförebyggande arbete var ett av fyra mål i Regeringens strategi 2007 2009 för att motverka hemlöshet 1. Merparten av dem som blir vräkta, cirka 85

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Insikt 2013 Kinda kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2013 Kinda kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2013 Kinda kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Kinda kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 66. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 67.

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2014 års undersökning Nästa steg

Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2014 års undersökning Nästa steg 1 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Innehåll Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 214 års undersökning Nästa steg 2 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun?

Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? Hur ser medborgarna i Lidköping på sin kommun? SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Lidköping 2016-02-22 Lisa Flood, SCB facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb Disposition

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2011-03-22 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Morapanelens synpunkter på mora.se Kommunledningskontoret februari 2010

Morapanelens synpunkter på mora.se Kommunledningskontoret februari 2010 Morapanelens synpunkter på mora.se Kommunledningskontoret februari 2010 Sammanfattning Mora kommuns webbplats skall vara uppdaterad och anpassad till besökarnas behov och förväntningar. Vi gör under våren

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013. Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13 Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13 - Nätverksrapport Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Enkätundersökning. Ekonomiskt bistånd Stockholms stad. januari Genomförd av Enkätfabriken

Enkätundersökning. Ekonomiskt bistånd Stockholms stad. januari Genomförd av Enkätfabriken Enkätundersökning Ekonomiskt bistånd Stockholms stad januari 2017 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1. Syfte 3 2. Metod 4 2.1. Målgrupp 4 2.2. Urval 4 2.3. Datainsamling 4

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Skyddsvärnet- Behandlingshem Föreningen Skyddsvärnet Rapport 2012-02-2 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer,

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB Rapport 2015-03-03 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

Insikt 2015. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Laholms kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 72. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68. Jämfört med

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport Selfhelp Kliniken Gävleborg AB. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under

Kvalitetsindex. Rapport Selfhelp Kliniken Gävleborg AB. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2016042 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20150401 20160331 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %)

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %) Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt Antal svar Familjedaghem totalt: (59 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat - Per fråga - NöjdKundIndex

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar Pluto förskola: 25 ( %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 132 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad.

Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad. AB Socialtjänstförvaltningen Staben SID 1 (10) C D E Rapport om barnfamiljer i Stockholm som saknar fast bostad. SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN, S WEDENBORGSGATAN 20, 106 64 S TOCK- HOLM T FN: 508 25 000, F

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer