Slutrapport VillGott. Förebyggande hembesök

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport VillGott. Förebyggande hembesök"

Transkript

1 Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (8) Beslutad av styrgrupp Slutrapport VillGott Förebyggande hembesök Projektägare: Iréne Kallin, förvaltningschef Omvårdnadsförvaltningen Solna stad Projektledare: Birgitta Bender, anhörigkonsulent/beteendevetare SOLNA STAD Organisationsnummer Solna Telefon Besöksadress Stadshusgången 2 Fax

2 Omvårdnadsförvaltningen SID 2 (8) Bakgrund I hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen framgår att det finns ett tydligt ansvar för huvudmännen att arbeta med att främja hälsa och förebygga ohälsa. Det kan genomföras, bland annat, genom att ge upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada (2b HSL) och att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden (5 kap 6 SoL). Socialstyrelsen sammanställde år 2002 erfarenheter från 21 försöksverksamheter med uppsökande verksamhet bland äldre 1. Syftet med försöksverksamheten var att samla kunskap om hur man förebygger ohälsa och vårdbehov bland äldre. Sammanställningen visade att det många gånger var problem att få samarbete mellan landsting och kommun att fungera. I Danmark genomfördes ett projekt som visade att förebyggande hembesök hade en gynnsam effekt på äldres livskvalitet och vårdkonsumtion. Där visade de med räkneexempel att hembesöken sparade pengar. Kostnader för personal, hemtjänstinsatser och hjälpmedel ökade. Däremot minskade kostnaderna för sjukhusvård och särskilt boende. Arbetet bedömdes bidra till minskade samhällsutgifter. Tidigare genomförde omvårdnadsförvaltningen i liten omfattning förbyggande hembesök i ordinärt boende. Det innebar att förvaltningen saknade viktig kunskap om situationen för äldre. Möjligheten att för varje enskild person att definiera specifika behov var ringa. Syftet med detta projekt var att utveckla Omvårdnadsförvaltningens arbete med Socialtjänstlagens krav på uppsökande verksamhet genom ökad kunskap om äldres specifika och generella behov. Mål Projektmålet var att det ska finnas ett förslag, som baseras på erfarenhet och kunskap, om hur Omvårdnadsförvaltningen kan arbeta med uppsökande verksamhet. Förslaget ska omfatta metoder för: Förebyggande hembesök Hur resultat från förebyggande hembesök ska hanteras Intern och extern samverkan 1 Socialstyrelsen (2002) Förebyggande hembesök: erfarenheter från 21 försök med uppsökande verksamhet bland äldre, Artikelnr

3 Omvårdnadsförvaltningen SID 3 (8) Resultat Projektmålet har uppnåtts genom att nedanstående förslag tagits fram utifrån de förebyggande hembesök som utförts i projektet (bilaga 1). Målgrupp Personer som är 80 år I den pilotstudie som genomfördes visade sig det att behovet av hemtjänst ökade vid 83 års ålder. Eftersom det här är förebyggande arbete bör besöket ske innan behoven är ett faktum. Besöken bör därför rikta sig till de som är 80 år. Riktad information/kampanjer Under de förebyggande hembesöken visade det sig att städning är det som oftast vållar störst problem att klara av när det gäller vardagliga sysslor. Det skiljer sig åt när det gäller kvinnors och mäns förmåga att hantera sin vardag. Kvinnorna klarar i högre utsträckning än männen matinköp, matlagning, städ och tvätt. Däremot beskrev kvinnor i högre utsträckning än männen att deras psykiska hälsa var sämre. Kvinnorna upplevde sig mer ensamma, kände sig mer oroliga, oftare nedstämda, tröttare och led av mer värk än männen. Det kan därför vara aktuellt med riktad information eller speciella kampanjer. Det kan exempelvis gälla: - män och hur man sköter vardagssysslor - kvinnor och psykisk hälsa - ensamstående - de som bor kvar i hemmet när deras partner flyttar till ett omvårdnadsboende Mötesplats Den äldres hem Det är en fördel om mötena sker i hemmen, för att lättare få en bild av både den yttre och den inre miljön. Det ges då tillfälle att se över frågor av rent praktisk art. Är det mycket mattor på golvet? Finns det halkskydd? Hur fungerar det i badrummet? Behövs städhjälp? Tid Vinterhalvåret En erfarenhet är att den som erbjuder hembesök ska göra det i relation till årstiden. Många personer som erbjuds ett hembesök åker till sommarhuset i maj och återkommer inte förrän när höstlöven faller. Metod Motiverande samtal Mycket av de förebyggande hembesöken handlar om att föra ett motiverande samtal. Motiverande samtal är en metod för att få individer att själva hitta lösningar på livsstilsproblem.

4 Omvårdnadsförvaltningen SID 4 (8) Information Mycket av det förebyggande arbetet har bestått av information om kommunens utbud och aktiviteter. En viktig uppgift har även varit att informera om fallrisker i hemmet. Alternativ metod Skriftlig information Ett alternativ för dem som inte önskar hembesök kan vara att de i brevet med erbjudandet får frågan om de önskar skriftlig information eller om de önskar information via ett telefonsamtal. Ansvarig/utförare Biståndshandläggare Biståndshandläggare har god kännedom om kommunens utbud och den enskildes rättigheter. Eventuellt kan utbildning när det gäller det motiverande samtalet bidra till att höja kompetensen inför arbetet med de förebyggande hembesöken. Samverkan Lotsfunktion Lotsperspektivet viktigt- att hembesöken är en del av den kommunala informationsspridningen. Genom de förebyggande hembesöken har projektmedlemmarna fått möta människor av alla dess slag med varierande behov. Utifrån detta har kontakter med andra professioner inom kommunen knutits vilket har underlättat samarbetet. Däremot har samarbetet med primärvården inte fungerat lika väl. Under projektet bjöds samtliga vårdcentraler i Solna in för att diskutera förutsättningar för ett samarbete. Endast en representant för en vårdcentral kom. Samarbetet med vårdcentralerna utvecklades inte under arbetets gång. Ett väl fungerande samarbete mellan kommun och primärvård gagnar de äldre och bör därför utvecklas. Dokumentation Information från de förebyggande hembesöken bör dokumenteras för att skapa förutsättningar för jämförelser. Ett intressant område att undersöka kan vara skillnader mellan de som erbjudits hembesök och tagit emot det och de som avböjt.

5 Omvårdnadsförvaltningen SID 5 (8) Tidplan/Aktiviteter Projektet pågick under augusti december Aktivitet Tidsperiod Projekt planering 2007 Pilotstudie 2008 Förebyggande hembesök Utbildning motiverande samtal (MI) 2010 Utbildning för biståndshandläggare 2010 Överlämnandet av uppgiften till 2010 Myndighetsavdelningen Utbildning för projektledare och projektmedlemmar De förebyggande hembesöken handlar om att föra motiverande samtal. Motiverande samtal är en metod för att få individer att själva hitta lösningar på livsstilsproblem. Att arbeta med samtalet som verktyg ger effekt på livsstilsförändringar. Ett första steg inför arbetet var att projektmedlemmarna gick en kurs i motiverande samtal. Kursansvarig Staffan Hultgren, Högskoleadjunkt inom pedagogisk folkhälsovetenskap i Uppsala. Pilotstudie I november månad 2007 genomförde projektledaren och projektmedlemmarna en pilotstudie för att utvärdera det planerade tillvägagångssättet. Pilotstudien omfattade 20 hembesök och resulterade bland annat i att ett strukturerat frågeformulär sammanställdes. Förebyggande hembesök Under projektet genomfördes 700 förebyggande hembesök. Totalt fick 1503 personer ett brev med erbjudan om förebyggande hembesök. 20 av breven kom åter med adress okänd. Några dagar efter vi skickat brevet tog vi telefonkontakt och bokade tid för ett möte. 47 procent av de som fick erbjudandet tackade ja till ett besök. De förebyggande hembesöken genomfördes av projektledaren och projektmedlemmarna. Följande huvudområden var i fokus vid hembesöken: vardagliga sysslor, motion och hälsa, social situation, intressen och önskemål. Vid hembesöken användes följande material: strukturerat frågeformulär (bilaga 2) Räddningsverkets checklista Säkerhet i vardagen information om kommunens utbud av aktiviteter

6 Omvårdnadsförvaltningen SID 6 (8) När det behövdes var vi behjälpliga med att förmedla kontakter eller att hjälpa till med ansökan om exempelvis hemtjänst. Utbildning Samtliga biståndshandläggare på myndighetsavdelningen deltog i kursen Motiverande samtal. Kursen innehöll bland annat samtalsstrategier, bemötande, praktiska tillämpningar, teorier, motivation och självtillit samt reflektioner. Kursansvarig Staffan Hultgren, Högskoleadjunkt inom pedagogisk folkhälsovetenskap i Uppsala. Överlämnade En halvdags konferens med biståndshandläggare samt deras chefer. Dagen syftade till informationsutbyte. Resurser Projektet har finansierats med statliga stimulansmedel. Kostnader under projektet har framför allt bestått av: projektorganisation vikarieersättning i samband med utbildningar för personal föreläsararvoden Projektorganisation Styrgrupp Iréne kallin, förvaltningschef Margareta Lennfalk, ekonomichef Annelie Söderman, informationsansvarig Annika Wiechel, kvalitetsutvecklare Referensgrupp Bengt Norrbom, Äldreforum Roland Bjurling, Äldreforum Sten Jakobson, Äldreforum Projektkoordinator Evelina Danielsson, hälsopedagog till och med Sara Vigebo, verksamhetsutvecklare/dietist från och med Projektansvarig Annette Arnkil, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 10%

7 Omvårdnadsförvaltningen SID 7 (8) Projektledare Birgitta Bender, anhörigkonsulent/beteendevetare, 75% 2007, 50% Projektmedlemmar Eva Paulsson, sjuksköterska, 50% till och med 2009 Anita Havu, socionom, 50% till och med 2009 Erfarenheter Förebyggande hembesök Metod Rutinen inför ett hembesök har varit att skicka ett brev och sedan ringa upp och boka ett möte. Många gånger möttes vi av svaret tack så mycket men jag klarar mig själv. Konsten är då att kunna föra ett motiverande samtal. Många av de som var tveksamma till att ta mot hembesök varit mycket positiva och nöjda efter besöken. De har blivit sedda och fått en första kontakt med kommunens företrädare. Hembesök kan ses som både en uppsökande och en förebyggande verksamhet, mycket av det förebyggande arbetet har bestått av information om kommunens utbud och aktiviteter. En viktig uppgift har även varit att informera om fallrisker i hemmet. Vi har även kunnat identifiera lämpliga åtgärder när det gäller varierande problem som framkommit. Vid hembesöken svarade ofta personerna spontant att det inte var något problem när vi ställde någon fråga, men efter en uppföljningsfråga kunde det framkomma att det inte skulle fungera utan hjälp eller stöd utifrån. Uppföljningsfrågorna som görs i samband med hembesöket är därför av vikt. Åldersskillnader En stor andel menade att de vara nöjda med sin tillvaro som den gestaltade sig. Det finns dock en viss skillnad relaterad till ålder. De som var mellan 81 och 86 år var i lägre grad nöjda med sin tillvaro än de som var yngre eller äldre. Det är möjligt att man vid den åldern börjar känna att krafterna tryter och att de upplever att behovet av stöd och hjälp ökar. I många fall har hembesöken lett till ett antal konkreta åtgärder som i sin tur är förebyggande. Det kan bidra till att de äldre klarar sig längre och bättre i hemmet, vilket kan bidra till att personerna klarar sig längre och bättre i hemmet med lägre grad av hemtjänstinsatser. Ett ansikte på kommunen Hembesöken kan samtidigt ses som en del av den kommunala informationsspridningen och ett naturligt sätt att nå grupper i kommunen som annars kan vara svåra att nå. För de enskilda betyder det att de får ett ansikte på kommunens representant vilket kan underlätta för eventuell fortsatt kommunikation. Det är även en trygghetsfråga, det kan bli

8 Omvårdnadsförvaltningen SID 8 (8) förvillande för den enskilde om olika företrädare för kommunen kontaktar dem. De ska veta vem som kommer och varför. Förebyggande hembesök av biståndshandläggare Genom att biståndshandläggare utför förebyggande hembesök ökar deras kunskap om de personer som finns i det egna geografiska arbetsområdet. De första intrycken från biståndshandläggarna, efter att de övertagit ansvaret för att utföra förebyggande hembesök, är att uppdraget är både stimulerande och roligt. Vad händer efter projektet? Under projektet implementerades förebyggande hembesök som arbetsuppgift för biståndshandläggare. De kommer att fortsätta utföra hembesöken till personer fyllda 80 år. Metoden kommer att fortsätta utvecklas utifrån de erfarenheter som framkommit i projektet. Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Rapport om förebyggande hembesök Intervjuformulär

9 SOLNA STAD VillGott-projektet Förebyggande hembesök VillGott 2009 Projektledare: Birgitta Bender Projektansvarig: Annette Arnkil

10 Innehåll 1. BAKGRUND Syfte Mål GENOMFÖRANDE Omfattning Tillvägagångssätt Antal genomförda besök RESULTATREDOVISNING Läsarhänvisning Demografiska resultat Vardagliga sysslor Matinköp och matlagning Städ och tvätt Bada, duscha, kläder och toalett Vem hjälper till? Motion och hälsotillstånd Trötthet, nedstämdhet, oro, ångest, värk och ensamhetskänsla Få besök, besöka, telefonkontakt och internet Nöjd med tillvaron Speciella intressen Vilka önskemål har seniorerna? SAMMANFATTNING, SLUTSATSER OCH EN MODELL FÖR FORTSATT ARBETE Hembesök och intervju Varför hembesök? Förslag till modell för förebyggande hembesök TABELLBILAGA

11 3

12 1. Bakgrund Omvårdnadsnämnden har gett omvårdnadsförvaltningen uppdraget att förstärka och utveckla den förebyggande och uppsökande verksamheten i Solna stad. Uppdraget berörde personer i ordinärt boende som inte har hemtjänst och var 75 år eller äldre. Geografiskt avgränsades uppdraget till boende i Bergshamra, Råsunda och Ulrikdal. Uppdraget har genomförts i projektform och finansierats genom de statliga stimulanspengar som Solna Stad sökt och fått beviljad. 1.2 Syfte Det övergripande syftet är att samtliga som är 75 och äldre, boende i Bergshamra, Råsunda och Ulriksdal som inte har hemtjänst eller hemsjukvård, ska bli kontaktade och erbjudna ett hembesök, om så önskas, under åren Mål Följande mål har satts upp för projektet: Förebyggande och uppsökande arbete ska förstärkas Identifiera individuella behov hos den enskilde Öka vetskapen om kommunens utbud av aktiviteter och service Förebygga fallskador Ge kunskap om levnadsförhållanden i Solna för bättre planeringsunderlag inom omvårdnadsförvaltningen 2. Genomförande 2.1 Omfattning I Bergshamra, Råsunda och Ulriksdal fanns det 2310 personer som var 75 år eller äldre när arbetet startade. Av dem var det 516 som hade hemtjänst och sålunda inte ingick i målgruppen. Parallellt med starten för de förebyggande hembesöken startade primärvården ett uppdrag som kallades hälsosamtal. I deras arbetsuppgift ingick att erbjuda samtliga som fyller 75 år under året ett hälsosamtal. Vi beslutade att inte inkludera 75- åringarna i vårt arbete. Sammantaget innebär det att vi har erbjudit 1503 personer ett förebyggande hembesök. 4

13 2.2 Tillvägagångssätt I november månad 2007 genomfördes en pilotstudie för att utvärdera det planerade tillvägagångssättet för arbetet. Pilotstudien resulterade i att ett strukturerat frågeformulär sammanställdes. Vi valde att fokusera på följande huvudområden: vardagliga sysslor, motion och hälsa, social situation, intressen och önskemål. Vi beslutade även att använda oss av Räddningsverkets checklista Säkerhet i vardagen för att på sätt kunna fokusera på fallrisker i hemmet. Dessutom hade vi vid besöken med oss information om kommunens utbud av aktiviteter och vart de kunde vända sig till för att få hjälp med aktuella frågor. När det behövdes var vi behjälpliga med att förmedla kontakter eller att hjälpa till med ansökan för exempelvis hemtjänst. Ett första steg i kontakten var att vi skickade ett brev där vi presenterade erbjudandet om det förebyggande hembesöket. Några dagar efter vi skickat brevet tog vi telefonkontakt och bokade tid för ett möte. De förebyggande hembesöken genomfördes av en sjuksköterska, en socionom och en beteendevetare. 2.3 Antal genomförda besök Sammanlagt har 700 förebyggande hembesök genomförts. Dessa besök har genomförts under år Totalt har 1503 brev med erbjudan om besök skickats. 20 av breven kom åter med adress okänd. Det innebär att 47 procent av de som fick erbjudandet tackade ja till ett besök. 3. Resultatredovisning 3.1 Läsarhänvisning I sammanställningen av resultatet har skillnader mellan män och kvinnor, ensamboende och sammanboende och åldersgrupper studerats närmare. Nedan redovisas en sammanställning av resultaten. Varje avsnitt inleds med allmänna resultat. Relevanta skillnader mellan de tre tidigare nämnda faktorerna redovisas i form av diagram. 3.2 Demografiska resultat Totalt har 700 hembesök genomförts. 5

14 Av de besök som genomförts har två av tre (66 procent) besök gjorts hos kvinnor och ett av tre (34 procent) hos män. Åldersfördelningen i gruppen är relativ jämt fördelade från 76 år och uppåt. Den äldsta deltagaren hade fyllt 100 år. Fyra av tio (42 procent) av de som önskade hembesök bodde i Bergshamra och sex av tio besök (58 procent) hörde hemma i Råsunda. Nio av tio (90) procent av besöken som genomfördes gjordes till äldre som var födda i Sverige. De resterande besöken gjordes hos äldre som var födda i Finland (fyra procent), i Danmark och Tyskland (en procent vardera). Merparten av de resterande fyra procenten var födda i andra europiska länder. Den vanligaste utbildningsbakgrunden var folk-, grund- eller realskola (44 procent). En av tre äldre (33 procent) hade (gymnasium eller motsvarande). Slutligen var det nästan en fjärdedel (23 procent) som hade någon form av högskole- eller universitetsstudier bakom sig. Något fler än hälften var ensamstående (55 procent). Sammanboende oftast då med maka eller make var 45 procent av de som fick hembesök. Merparten av de ensamstående hade varit det längre än åtta år. Vi kan konstatera att det är fler kvinnor än män som är ensamstående. 6

15 3.3 Vardagliga sysslor Matinköp och matlagning Endast nio procent klarade inte av sina matinköp på egen hand. 30 procent gjorde inköpen tillsammans med någon annan, vanligtvis make eller maka. En liknande fördelning gäller matlagningen. En av tio (11 procent) menade att de inte klarade att laga mat själva medan två av tio (20 procent) av de tillfrågade menade att de klarade av delar av matlagningen. De flesta (69 procent) klarade matlagningen utan problem Städ och tvätt Tvätta och städa var det 13 respektive 14 procent som inte klarade av. Att det gick bra att utföra sysslorna med lite hjälp menade 20 respektive 27 procent. Det finns en skillnad mellan hur kvinnor och män klarar av att utföra dagliga sysslor vilka redovisas på diagrammet. Männen har svårare för matlagning och städning än kvinnorna. Åtta av tio kvinnor (82 procent) klarar att laga sin mat själva, medan något mindre än hälften av männen (45 procent) klarar det. När det gäller städning är skillnaden inte lika stor. Två av tre kvinnor (65 procent) uppger att de klarar av städningen, medan något fler än hälften av männen gör det (53 procent). Det finns också skillnader om vi tittar på om man är ensamstående eller sammanboende. Ensamstående uppger att de klarar av uppgifterna i mycket större utsträckning än de som är sammanboende, vilket framgår av diagrammet nedan. 7

16 3.3.3 Bada, duscha, kläder och toalett Merparten klarade att bada, duscha, ta på och av kläder samt att besöka toalett utan något stöd. Endast en till två procent av de tillfrågade menade att de inte klarade att bada, duscha, ta på kläder eller besöka toaletten på egen hand. Endast tre procent av målgruppen behövde hjälp eller stöd att ta på kläderna, medan två procent behövde hjälp med att duscha eller bada. Bara en procent behövde hjälp vid toalettbesök. 3.4 Vem hjälper till? Av de som behövde någon form av assistans fick merparten av denna hjälp av sin maka eller make. Därefter bistår sedan döttrar och söner. Söner och döttrar bistår med hjälp och stöd i nästintill lika hög grad. I några fall var make eller maka beviljade hemtjänst. 8

17 3.5 Motion och hälsotillstånd Lätt motion som t. ex korta promenader, korta cykelturer eller trädgårdsarbete utförde 85 procent av de intervjuade dagligen eller flera gånger i veckan. Någon form av fysisk aktivitet utförde fyra procent de svarande fler gånger i månaden. Bara en av tio uppgav att de var fysiskt aktiva mindre än en gång i månaden eller så gott som aldrig. Vid frågan Hur skulle du bedöma ditt hälsotillstånd? uppgav 86 procent att det var mycket eller ganska gott. 13 procent upplevde att hälsotillståndet var ganska dåligt eller mycket dåligt. När det gäller hur de bedömer sitt hälsotillstånd skiljer sig resultatet mellan ensamstående och sammanboende vilket illustreras i bilden nedan: 9

18 3.6 Trötthet, nedstämdhet, oro, ångest, värk och ensamhetskänsla Nästan varannan (45 procent) menade att de upplevde trötthet ibland och en fjärdedel av de tillfrågade (23 procent) kände sig trötta ofta eller ständigt. Tre av tio (32 procent) tillfrågade upplevde att de nästan aldrig upplevde trötthet. I diagrammet ovan kan vi också se att av de tillfrågade uppgav en av tio (9 procent) att de brukar känna dig nedstämda. När det gäller oro och ångest upplevde något fler än 11 procent att de led av det ofta eller ständigt. Var fjärde (25 procent) däremot uppgav att de ofta eller ständigt led av värk Det skiljer sig åt hur kvinnor och män upplever sin psykiska hälsa. Kvinnor upplever i högre grad än männen att de lider av värk, oro, nedstämdhet, trötthet och värk än männen, vilket framgår av nedanstående diagram. 10

19 På frågan Brukar du känna dig ensam? svarade 72 procent att de nästan aldrig kände sig ensamma. Ensamma ibland kände sig 19 procent av de tillfrågade. Resterande nio procent upplevde att de var ensamma ofta eller ständigt. Ensamboende personer kände sig betydligt mer ensamma än sammanboende (67 respektive 33 procent). De mellan 76 och 80 upplever sig mer ensamma än de som är 86 år eller äldre (10 procent och 6 procent) 3.7 Få besök, besöka, telefonkontakt och internet 13 procent av de tillfrågade hade besök varje dag, medan nästan hälften (45 procent) av de tillfrågade uppgav att de hade besök minst en gång i veckan. Nästan lika många (43 procent) menade att de hade besök i hemmet högst en gång i månaden eller aldrig. Snarliknande procentantal gäller även för hur ofta de besöker någon. Nio av tio (92 procent) av dem vi pratat med pratade i telefonen minst en gång i veckan eller varje dag. Internet använder var fjärde tillfrågad (26 procent). Kvinnor nyttjar internet i lägre utsträckning än männen, vilket framkommer i bilden nedan. 11

20 De som är mellan 76 och 80 år använde internet högre utsträckning än de som var äldre: De som är ensamboende använder internet i betydligt lägre utsträckning än de som bor tillsammans med någon (17 procent jämfört med 37 procent). 12

21 3.8 Nöjd med tillvaron Nästan alla (94 procent) av de som fått ett hembesök uppger att de är mycket eller ganska nöjda med sin tillvaro. Åldersgruppen 81 till 86 år skiljer sig från de andra åldersgrupperna genom att det är fler i den gruppen som är missnöjda med tillvaron. 13

22 3.9 Speciella intressen Vi ställde frågan Har du något eller några speciella intressen?. Det vanligaste svaret var att de tycker om att läsa. Kulturella aktiviteter tätt följd av att lösa korsord var andra vanliga intressen. Övriga sysselsättningar redovisas i översikten nedan. Av dem som är över 81 år (445 personer) är 45 procent medlem i någon pensionärsförening. Tolv procent av de som är över 81 år uppgav att de brukade besöka stadens seniorträffar Vilka önskemål har seniorerna? Det var 40 procent av de tillfrågade som inte hade några speciella önskemål, många var nöjda som det var. Önskemål som har framkommit handlar om fysisk aktivitet, väg och gatuunderhåll och boende. Det handlar även om sådant som kommunen kan tillgodose både när det gäller omvårdnad och aktiviteter. Helt klart är att många av de aktiviteter som efterfrågas redan finns i någon form på seniorträffarna. Nedan ges några exempel på önskemål som framkommit (se tabell bilaga för närmare detaljer). Att det finns öppna toaletter i Solna centrum Delikatessaffär med personlig service och brett sortiment Bergshamra är bortglömt, önskar flera bussar exempelvis till KS Busshållsplats Lövgatan 45, tak över busshållplatsen samt en bänk att sitta på Bättre gatu- och vägservice 14

23 De vita ränderna har försvunnit, ex kombinerat cykel och gångväg Borde vara lättare att få tag på någon inom kommunen, svårt att höra Att kommunen ringer tillbaka när man ringer dit Att sjukgymnasten finns kvar i Bergshamra Att bli inskriven på dagverksamhet fler gånger i veckan Att dottern kunde få ersättning som anhöriganställning eller liknande Att man får hjälp man behöver när man behöver den Önskar tillgång till dator Bastubad SPA massage Billig massage Bordtennis Bowling Bowling, boule, yogakurs En bra lokal gymnastik, bastu Motionscykel i hemmet 15

24 4. Sammanfattning, slutsatser och en modell för fortsatt arbete 4.1 Hembesök och intervju Tidsåtgången för ett besök varierade mellan 35 och 90 minuter. Sedan tillkommer gångtid för de möten som sker i hemmet. Det är en fördel om mötena sker i hemmen, för att lättare få en bild av både den yttre och den inre miljön. Det ges tillfälle att se över frågor av rent praktisk art. Är det mycket mattor på golvet? Finns det halkskydd? Hur fungerar det i badrummet? Behövs städhjälp? De intervjuade tenderade till att spontant svara att det inte var något problem när vi ställde någon fråga, men efter någon uppföljningsfråga kunde det framkomma att det inte skulle fungera utan hjälp eller stöd utifrån. Uppföljningsfrågorna som görs i samband med hembesöket är därför av vikt. Under de förebyggande hembesöken har det visat sig att städning är det som oftast vållar störst problem att klara av när det gäller vardagliga sysslor. Det skiljer sig åt när det kvinnors och mäns förmåga att hantera sin vardag. Kvinnorna klarar i högre utsträckning än männen matinköp, matlagning, städ och tvätt. Däremot beskrev kvinnor i högre utsträckning än männen att deras psykiska hälsa var sämre än männens. Kvinnorna upplevde sig mer ensamma, kände sig mer oroliga, oftare nedstämda, tröttare och led av mer värk än männen. En stor andel menade att de vara nöjda med sin tillvaro som den gestaltade sig. Det finns dock en viss skillnad relaterad till ålder. De som var mellan 81 och 86 år var i lägre grad nöjda med sin tillvaro än de som var yngre eller äldre. Det är möjligt att man vid den åldern börjar känna att krafterna tryter och att de upplever att behovet av stöd och hjälp ökar. Detta var också överensstämmande med den undersökning vi genomförde i ett tidigare stadium i projektet. När vi studerade närmare vid vilken ålder den första hemtjänstinsatsen beviljades under år 2007 framkom att 77 procent av de personerna var 81 år eller äldre och att det fanns en tydlig uppgång vid 83 års ålder. 4.2 Varför hembesök? Hembesök kan ses som en både uppsökande och förebyggande verksamhet. Den här studien visar att de som idag inte har stöd i form av hemtjänst på det stora hela taget mår bra, när de får frågor om sin hälsa. Mycket av det förebyggande arbetet har bestått av information om kommunens utbud och aktiviteter. En viktig uppgift har även varit att informera om fallrisker i hemmet. 16

25 Vid varje hembesök har vi tillsammans med den person som vi besökt gått igenom det som kan vara förenat med fallrisk i hemmet. Vi har även kunnat identifiera lämpliga åtgärder när det gäller varierande problem som framkommit. I många fall har hembesöken lett till ett antal konkreta åtgärder som i sin tur är förebyggande. Det kan bidra till att de äldre klarar sig längre och bättre i hemmet med lägre grad av insatsbehov. Att det finns ett stort intresse för de äldre att ta emot representanter från kommunen visar studien tydligt. Nästan hälften av de som har blivit erbjudna ett förebyggande hembesök har ställt sig positiva till att ta emot ett besök. Det är höga siffror och pekar på att det finns ett. I ett vidare perspektiv ska naturligtvis kostnaderna för att permanenta hembesök i Solna Stad beaktas. I ett intäktsperspektiv ska de förbyggande hembesöken leda till att åldersdebuten för mer permanent hemtjänst minskar, och därmed borde investeringen vara lönsam på sikt. Solna Stad kan också i det här sammanhanget vara en god förebild för andra städer i Sverige och lite av en pionjär inom området. I backspegeln ska man veta att Sverige i detta avseende ligger efter flera andra länder, inte minst våra grannländer i Norden. I Danmark och Finland erbjuds förebyggande hembesök till äldre och det förekommer även i Norge. Danmark har sedan 1996 lagstadgat att alla som är 75 år och äldre ska erbjudas förebyggande hembesök med syftet att ge en ökad livskvalité och minskad intagning på akutsjukhus. I ett legalt perspektiv talar hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen om att det finns ett tydligt ansvar för huvudmännen att arbeta med att främja hälsa och förebygga ohälsa. Det kan genomföras, bland annat, genom att ge upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada (2b HSL) och att genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden (5 kap 6 SoL) (1). Den modell vi har använt oss av i studien och de iakttagelser vi har gjort i samband med besöken, borde tillsammans med andra erfarenheter, inte minst i våra nordiska grannländer utgöra ett underlag för fortsatt organisering och implementering av permanenta förebyggande hembesök. Hembesöken kan också samtidigt ses som en del av den kommunala informationsspridningen och ett naturligt sätt att nå grupper i kommunen som annars kan vara svåra att nå. Att användningen av Internet ökar bland de äldre är i detta sammanhang en fördel. Ju fler som använder detta hjälpmedel, desto mer kostnadseffektivt blir säkert både genomförandet av hembesöken och även möjligheten för kommunen att mer frekvent sprida information om det förebyggande arbetet. Som tidigare framkommit ser vi det som lämpligt att de förebyggande hembesöken utgår från myndighetsavdelningen och samordnas med myndighetsutövarnas arbete. Det finns fler skäl till det. Dels ökar handläggarens kunskap om de personer som finns i det egna geografiska arbetsområdet, dels har de kunskap om kommunens utbud, rätt information ges från början. Personalen har god kännedom om kommunens utbud och den enskildes rättigheter. För de enskilda betyder det att de får ett ansikte på kommunens representant vilket kan underlätta för eventuell fortsatt kommunikation. Det är även en trygghetsfråga, det kan bli 17

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE Social verksamhet SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄT FÖR FALLPREVENTION OCH HÄLSA HOS ÄLDRE SEPTEMBER DECEMBER 2014 Maria Toll Samordnare anhörigstöd/volontärarbete/förebygga Postadress: Besöksadress: socialverksamhet@grastorp.se

Läs mer

Grästorps kommun Socialförvaltningen

Grästorps kommun Socialförvaltningen SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGEFORMULÄRET I PROJEKTET FALLFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 75-80 år MARS SEPTEMBER 2011 Marianne Henström Maria Toll Resursenheten. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning..4 Syfte.

Läs mer

Information om uppsökande verksamhet för 80-åringar

Information om uppsökande verksamhet för 80-åringar 1 (7) Datum 2016-12-05 Diarienummer SN 2016-129 Handläggare Christina Nilsson Direkttelefon 0380-51 85 07 E-postadress Christina.nilsson@nassjo.se Socialnämnden Information om uppsökande verksamhet för

Läs mer

Sammanställning av förebyggande hembesök, personer födda 1935

Sammanställning av förebyggande hembesök, personer födda 1935 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (14) Dnr: ON 16/172 ÄO Omsorgsnämnden Sammanställning av förebyggande hembesök, personer födda 1935 Enkätundersökningen Inför de förebyggande hembesöken till de personer som är födda

Läs mer

SLUTRAPPORT. Matlagningskurser

SLUTRAPPORT. Matlagningskurser SID 1 (6) Beslutad av styrgrupp 2012-02-29 SLUTRAPPORT Matlagningskurser Projektägare: Iréne Kallin, förvaltningschef Omvårdnadsförvaltningen Solna stad Projektledare: Sara Vigebo, verksamhetsutvecklare/dietist

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

Slutrapport VillGott. Matlagningskurser

Slutrapport VillGott. Matlagningskurser SID 1 (8) Beslutad av styrgrupp 2011-02-11 Slutrapport VillGott Matlagningskurser Projektägare: Iréne Kallin, förvaltningschef Omvårdnadsförvaltningen Solna stad Projektledare: Birgit Granbo, hushållslärare

Läs mer

SLUTRAPPORT. Seniorluncher

SLUTRAPPORT. Seniorluncher SID 1 (8) Beslutad av styrgrupp 2012-02-29 SLUTRAPPORT Seniorluncher Projektägare: Iréne Kallin, förvaltningschef Omvårdnadsförvaltningen Solna stad Projektledare: Sara Vigebo, verksamhetsutvecklare/dietist

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting Omvårdnadsförvaltningen 2011-11-30 SID 1 (8) Beslutad av styrgrupp 2011-12-21 SLUTRAPPORT Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms

Läs mer

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster Frågeguide vid förebyggande verksamhet 2008 Tomelilla kommun Sidan 1 av 7 Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster 1.2. Kön

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Uppsökande verksamhet 2011, enkät riktad till dig som är född 1931 och inte sedan tidigare har insatser från Vård och äldreomsorgen

Uppsökande verksamhet 2011, enkät riktad till dig som är född 1931 och inte sedan tidigare har insatser från Vård och äldreomsorgen Uppsökande verksamhet 2011, enkät riktad till dig som är född 1931 och inte sedan tidigare har insatser från Vård och äldreomsorgen 28 1. Kön: Kvinna Man 2. Område: Område Norr Område Söder BOENDE 3. Bor

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE

SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE SÅ KAN VI MINSKA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE Varför blir äldre ensamma? Ensamhet kan komma plötsligt eller långsamt. Att råka ut för en förlust på äldre dagar som att förlora vänner, make/maka, husdjur eller

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

40,4 31,9 25,5 2,1 5,7 60,0-34,4 76,6 23,4 2,1 68,1 6,4 23,4 54,3 13,0 10,9 8,7 4,3 4,3 4,3

40,4 31,9 25,5 2,1 5,7 60,0-34,4 76,6 23,4 2,1 68,1 6,4 23,4 54,3 13,0 10,9 8,7 4,3 4,3 4,3 Boendesituation (N=82) Tabell 1 Alla Kvinna Man Eslöv Utanför Eslöv Sammanboende, ja (%) 63,4 55,3 74,3+2,9 61,1 70,8+4,2 Trappor i bostaden, ja (%) 64,6 61,7 68,6 55,4 84,6 Boendesituation (%) Lägenhet

Läs mer

Förebyggande hembesök. Vad är förebyggande? Vad är hembesök?

Förebyggande hembesök. Vad är förebyggande? Vad är hembesök? Förebyggande hembesök Vad är förebyggande? Vad är hembesök? Några överväganden Hemmet, vårdcentralen, kommunkontoret? Rikta sig till alla äldre? Viss ålder? Vissa målgrupper? Professionell eller volontär?

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Förebyggande hembesök i Simrishamns kommun 2009

Förebyggande hembesök i Simrishamns kommun 2009 Förebyggande hembesök i Simrishamns kommun 2009 februari 2010 Birgitta Halses Christina L Olsson Registrering av hembesök 1.Tackat Ja till hembesök 107 3.Vill endast ha skriftlig information 2 4.Uppföljning

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer Söder Gävle Omvårdnad Gävle Föreningen NIX-Telefon Omvårdnad Gävle har ansvar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Bakgrund: Mål: Syfte: Mätning: Linnéa 5, Ljungby 2. Inga-Lill Palm Noomi Lundgren Evelina Hédin Josefin Olausson

Bakgrund: Mål: Syfte: Mätning: Linnéa 5, Ljungby 2. Inga-Lill Palm Noomi Lundgren Evelina Hédin Josefin Olausson Linnéa 5, Ljungby 2. Inga-Lill alm Noomi Lundgren Evelina Hédin Josefin Olausson Bakgrund: En efterfrågan fanns om hur Linnéor i Ljungby Kommun kan fortsätta bo hemma med fullgod livskvalitet utan insats

Läs mer

Förord. Programmet ska främja samverkan mellan föreningsliv och den kommunala äldreomsorgen. Alla förslag i programmet är lika viktiga.

Förord. Programmet ska främja samverkan mellan föreningsliv och den kommunala äldreomsorgen. Alla förslag i programmet är lika viktiga. 1 Förord Det här är Linköpings kommuns program för utveckling av det sociala innehållet i vardagen för personer som är äldre. Programmet beskriver hur Linköping ska arbeta för att möta äldres sociala behov.

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Rapport 2009:08 Rapportnr: 2009:08 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulent Britt Johansson Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser en befolkningsstudie 2012 Susanna Dellans Lennarth Johansson Dagens presentation Bakgrund Omsorgens omfattning Omsorgens riktningar Omsorgens

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Ursprunglig ansökan Uppföljning av tillfällig utökning av hemtjänstinsatser.

Ursprunglig ansökan Uppföljning av tillfällig utökning av hemtjänstinsatser. EXEMPELUTREDNING HEMTJÄNST Läs hela utredningen men det som ligger till grund för genomförandeplanen börjar efter rubriken behov i den dagliga livsföringen. De livsområden som brukaren berörs av är de

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Vilka söker upp äldre?

Vilka söker upp äldre? RAPPORT 2005 : 31 Vilka söker upp äldre? En sammanfattning av verksamhetstillsyn avseende uppsökande verksamhet för äldre i Västmanlands län år 2005 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN RAPPORT Västmanlands

Läs mer

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 2016-01-18 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 Sammanfattning Staben för kvalitetsutveckling genomför årliga uppföljningar av verksamheten på stadens vård- och omsorgsboenden. Syftet med

Läs mer

ANNAS OCH LARS HÄLSA

ANNAS OCH LARS HÄLSA ANNAS OCH LARS HÄLSA FÖR EN GOD FÖREBYGGANDE VÅRD I HALLAND Modell för hälsofrämjande och förebyggande hembesök Fastställd av Strategisk grupp 2012-11-30 HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE Hembesök

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Projektet Förebyggande hembesök i Falu kommun Bearbetning och analys av enkätmaterial. Sara Wolff

Projektet Förebyggande hembesök i Falu kommun Bearbetning och analys av enkätmaterial. Sara Wolff Projektet Förebyggande hembesök i Falu kommun Bearbetning och analys av enkätmaterial Sara Wolff Dalarnas forskningsråd, november 2010 Arbetsrapport från Dalarnas forskningsråd Dalarnas forskningsråd och

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005

Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 Kvalitetsundersökning inom Rågsveds Äldrecentrum 2005 Enkätundersökning till boende inom Rågsveds Äldrecentrum,

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

Uppsökande verksamhet för äldre

Uppsökande verksamhet för äldre Uppsökande verksamhet för äldre LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 701-17067-2006 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet svarar för. I tillsynen ingår bland annat

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Förebyggande hembesök Vad säger forskningen? Vad säger de äldre?..och vilka tackar nej?

Förebyggande hembesök Vad säger forskningen? Vad säger de äldre?..och vilka tackar nej? Förebyggande hembesök Vad säger forskningen? Vad säger de äldre?..och vilka tackar nej? Anita Karp, utredare Förebyggande hembesök kan ha många syften Ge information om samhällets service till äldre tidig

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Hälsosamt åldrande Delrapport Hölö/Mörkö 2010-07-07

Hälsosamt åldrande Delrapport Hölö/Mörkö 2010-07-07 Äldreomsorgskontoret Hälsosamt åldrande Delrapport Hölö/Mörkö -7-7 Projektledare Eva Nykvist Wallberg Projekthandläggare Ylva Rasmuson Anna Axelsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 3 Bakgrund

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Bollnäs Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 2005-11-23 Kvalitetsundersökning inom en i Vantör 2005 Enkätundersökning till i Vantör med insatser från Undersökning

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN

Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN Framtidens äldreomsorg i Sigtuna kommun RESULTAT AV ÄLDREDIALOGEN Lyckad dialog pekar ut färdriktning Över hälften av alla i Sigtuna kommun som är 65 år och äldre har deltagit i den dialog kring Sigtuna

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer