ubileumsskrift TANKAR OM DA, NU OCH FRAMTIDE N

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ubileumsskrift TANKAR OM DA, NU OCH FRAMTIDE N"

Transkript

1 ubileumsskrift TANKAR OM DA, NU OCH FRAMTIDE N

2 Nar pressen standigt avtar. trots att trycket okar. Nar meningen ar fri. men bokstaverna vet sin plats. Nar bilden haller fargen och leveranserna tiden. Nar man sparar pa resurserna. men inte pa krutet. Friheten att utan svindel kunna lam na over alia trycktekniska bekymmer i nagon annans famn. Det ar det vi kallar tryckfrihet. O O O fr^t~~ hi KASERNTRYCKERIET

3 ASPO BATKLUBB 25 ClY Aspo Batklubb ar en ung batklubb, som bildades 1978 och nu fyller 25 ar. Att ha ett jubileum efter sa kort tid ar inte vanligt, men det kanns anda viktigt att efter vissa ar satta fotterna i backen och gora en resume eller historisk aterblick. Det ar fantastiskt roligt och givande att vara ordforande i Aspo Batklubb, vilket undertecknad varit sedan Efter det att klubben startade om och den nygamla styrelsen aktivt borjade driva medlemmarnas intressen med nya forutsattningar, visioner och mil har verksamheten fatt en annorlunda utformning. Genom samarbete med myndigheter, organisationer och andra foreningar har batklubben fatt mojligheter till en bra utveckling. Forbattring av befintliga batplatser, skapande av nya, overtagande av ansvaret i Lokanabben och Djupvik genom arrendeavtal, ny mastkran, ny (begagnad) slip samt ett nytt klubhus har givit klubben och dess medlemmar samt alia andra Styrelsemedlemmarna Goran Janrell, Benny Eriksson, Lars Bengtsson, Mats Kockum, Claes Brinck, Lars Widen och Tommy Hildingsson. Carl-Johan Stengard och Soren Hollander saknas pa bilden. med intresse for ett battre batliv mojligheter att mota framtiden pa ett bra satt. Mest imponerad ar jag over den kompetens och vaxtkraft, som finns bland klubbmedlemmarna och over att sa manga har bidragit med ideellt arbete. Fran mycket pappersarbete, planering, forhandlingar, ansokningar och lobbyism till konkret arbete och genomforande har batklubben pa kort tid skaffat sig manga faciliteter for medlemmarnas basta. Tack alia ni som bidragit och sponsrat oss bade fysiskt och psykiskt i detta arbete! Ett sarskilt tack till klubbmedlemmarna, vilka pa uppdrag av styrelsen producerat denna skrift: forfattaren Bertil Wik, fotografen/bildsattaren Mats Kockum och Stina Envall for layoutarbetet. Goran Janrell Ordforande 3

4 ASPO BATKLUBB 25 CLV Bakgrunden Den speciella naturformation vi kallar skargard, finns endast pa ett fatal platser i varlden. Skargardar ar alltsa exklusiva miljoer. Overallt dar de finns, har de praglat det levnadssatt, som denna speciella overgang mellan land och hav ger manniskan behov av och mojligheter till. Till dessa sarpraglade miljoer hbr Skandinavien och darmed Sverige. Blekinge har Sveriges sydligaste skargard. I hogsta grad har detta haft, och har, konsekvenser for landskapet. Aspo (egentligen As poo) Aspo ar den, matt i bofast befolkning, knappt 500 manniskor, storsta av Blekinge skargards friliggande oar. En gang har on haft ungefar 1000 fasta invanare. On har en brokig historia, fortjanstfullt skildrad i "En bok om Aspo". Kastellet byggdes som befastningsverk pa talet for att tillsammans med Kungsholms fort pa andra sidan sundet utgora militart skydd for orlogsstaden Karlskrona, numera upptagen pa FN:s varldsarvslista. Kastellet ags och utarrenderas av Statens Fastighetsverk. Ons tidigare historia har praglats av bland annat forsvarsanlaggningar, lotsverksamhet, stenbrytning, jordbruk, bete och fiskerinaring. Samtliga dessa forsorjningar har gatt tillbaka. Redan aren fore 1 :a varldskriget hade vastra Aspo batforbindelse med staden. Det var med angslupen "Ostern" man for fran Djupviks brygga och via angoringar pa Hasslo, fardades vidare over Kuggeboda. Forsvaret anlade befastningar pa Aspo berg. Darvid inrattades en rals ner till bryggan i Djupvik, som befraktades av kronans fartyg. Det berattas hurusom nagon gang i slutet av 1920-talet tvenne vagsamma flickor akte pa den branta ralsen ner till bryggan och klarade sig genom att i sista stund kasta sig ur den skenande vagnen. Myndighetspersoner pa on "gruffade" over "pojkarnas tilltag". Men kvinnor kan och kunde rydligen redan da. Den fasta forbindelsen forsvann fran Djupvik med "Arona". Djupviks hamn bestod ursprungligen av stenkasar. Sa smaningom bildades en bryggforening for just Djupvik. Hamnen byggdes ut och bryggan samt de yttre markomradena ags av Karlskrona kommun och arrenderas nu av Aspo Batklubb. "Bore" angjorde efter 1918 Drottningskar. Hamnen Lokanabben byggdes som beredskapsarbete (s.k. AK-arbete) under Den byggdes som fiskehamn. Innan dess hade batar och fangst landats vid kasar pa i huvudsakligen samma plats. Vy over Kastellet sett fran Aspo Lotstorn. Arona pa vag mot Aspo pa 1940-talet. 4

5 ASPO BATKLUBB 25 CLT Fodelsen Aspo Batklubb bildades 1978, och fyller i ar 25 ar samtidigt som ett nytt klubbhus invigs. Klubbens historia ar inte tidigare dokumenterad annat an i protokoll och verksamhetsberattelser. Aven mellan dessa ar det under langa perioder glest. Klubben onskar att i samband med sitt 25-arsjubileum forsoka att i stora drag redogora for de gangna arens bekymmer, aventyr och framgangar och ocksa vilka visioner som finns infor framtiden. Ons befolkning bestir idag av ungefar 500 helirsboende och pa sommaren av tillsammans ca 2000 personer. Manga av de sommarboende har "rotter" pa on. Utvecklingen med en satsning pa den okande turistnaringen, under mottot "Levande skargard" bygger pa iden om okad tillganglighet for gaster, men ocksa pa battre vardagsservice for den bofasta befolkningen. Dessa ting hanger samman. Aspo ar en mycket organiserad 6 med sjutton olika foreningar inklusive Aspo Intresseforening. En av foreningarna ar Aspo batklubb, om vilkens tillkomst, fortsatta och nuvarande existens samt framtidsvisioner, denna skrift ska forsoka ge en bild. Det har inte tidigare givits ut nigon speciell overgripande redogorelse eller annat om klubben, varfor denna skrift fatt bygga pa gamla styrelse-, verksamhetsoch irsmotesprotokoll i den man sadana har varit tillgangliga. Dartill kommer den mycket fortjanstfulla skriften "En bok om Aspo" och ett stort antal intervjuer med gamla och nya medlemmar. Redovis- ningen har darfor med nodvandighet blivit en smula fragmentarisk. Naringsfangsutveckling Samtidigt som 6ns tidigare naringar har gitt tillbaka, har turistnaringen och inte minst batlivet vuxit och fortsatter att sa gora. Fritidsbatar pa on och gastbatar okade, slval till antal som till storlek, kraftigt under 1970-talet och denna utveckling fortsatter. Detta har stallt nya krav pa hamnens utformning och behov av flera och mer andamalsenliga tillaggsplatser har tillkommit liksom tillgang till nya battransportmojligheter och upplaggningsplatser. En bryggkommitte pa Aspo bildades. Denna vande sig redan 1970 till Karlskronas hamnstyrelse i dessa frsgor. Man foreslog bathamnar vid bland annat Lokanabben, Madviken, Djupvik och Jutekas. Detta ansags vara mycket viktigt for Aspos mojligheter att overleva som kommundel. Ar 1974 hade befolkningen pa on sjunkit till 370 personer. Gehoret fran stadens myndigheter uppfattades inte som det basta. Det drog ut pa tiden, men efter ett nagot livligt mote pa Aspo Folkets Hus bestamde Karlskronas byggnadsnamnd att aven icke infodda obor var valkomna att bygga och bo pa on. Landforbindelserna Kommunikationerna till Karlskrona var, da som nu, en aktuell fraga tillkom forbindelsen med "Sodern II". Hon angjorde ocksa1 hamnen i Djupvik och fyllde, utover att vara forbindelse till staden, aven en mycket viktig social funktion som motesplats. Efter en haftig och delvis i lokalpressen ford debatt Aspd III fullastad med cyklister under Kulturrundan under 1981 kunde en vagfarja med storre transportkapacitet mellan centrala Karlskrona och Aspo Mad tas i bruk. 5

6 ASPO BATKLUBB 25 CLY Klubbstarten Vid ett synnerligen valbesokt och bitvis stormigt mote pa Aspo Folkets Hus bildades 1978 Aspo Batklubb. Da utsags en interimsstyrelse. En av flera utlosande orsaker var, att man behovde samlas for att med gemensam rost kunna fora en dialog med koramunens myndigheter. Den nya klubben, som fick ett 70-tal medlemmar, kom att fylla denna funktion. Hamnen vid Lokanabben hade hunnit bli nedsliten, en del av stensattningen pa kajerna hade fallit i vattnet. Kommunen lat i stallet for stora pengar gjuta en cementplatta Fran borjan var hamnen forsedd med tva sa kallade hammarband, det ena togs bort 1990, begagnade bildack hangdes upp. Intet av detta gjorde hamnen mera lampad for fritidsbatar, vilka idag dominerar helt. Det finns fiskeknubbar, men numera endast tva pa heltid yrkesverksamma fiskare. Detta ger dock hamnen karaktar, och klubben onskar aven verka for att forhallandena for fiskebatarna blir sa goda som mojligt. Ursprungliga klubbhuset For batklubben var ocksa ett klubbhus viktigt. Man lyckades 1980 erhalla en utrangerad militarbarack fran Listershuvud av KA 2. Den blivande klubbstugan fraktades med lastbil, som "elementhus", till M/S Bore som ombord tog den till Aspo Mad, den fordes vidare till Lokanabbens hamn, dar den restes av klubbmedlemmarna. Det visade sig, att en del segment saknades. Detta ordnades med hjalp fran KA 2 och bygget kunde fardigstallas prytt med klubbens namn. Detta har sedan dess fungerat som klubblokal for bland annat styrelsemoten och arsmoten, samt aven for andra, sa att saga, mera informella sammankomster. Det har ocksa forekommit viss uthyrning. Klubben skaffade ocksa en ny vagn till hamnens slip. Vagnen som var handvevad, kom ursprungligen fran Hastovarvet. Klubbmedlemmar skaffade maskiner och motoriserade vagnen samt skotte underhallet. Dessutom iordningstalldes bryggor och uppstallningsplan. Behovet av en ny batvagn for transporter till hamnen var ocksa stort. Den gamla vagnen var i daligt skick. Den var dessutom for liten. Batarna blev inte bara fler utan aven storre. Klubben skaffade material till en ny batvagn fran diverse hall. Bland annat fick man viktiga delar fran Bildemonteringen i Holmsjo. Delarna fraktades under en nagot vadlig fard pa en for andamalet val liten lastbil till en verkstad i Kjellreda utanfor Vaxjo. Dar fick man lana lokaler och maskiner. Ditresta klubbmedlemmar fardigstallde den nya skapelsen pa en dag, varefter en lika aventyrlig fard tillbaka foljde. Fran Kihlstromskajen mellan Salto och Bjorkholmen gick farden vidare med M/S Arona, som da normalt gick pa Hasslo, till Lokanabben. Under det forsta aret skapades ocksa klubbens vimpel, en pollare med en tross, som symbol for nagot att knyta an till. Den fick sin utformning av en av 6ns manga konstnarliga begavningar och runt om surrade symaskinerna for att forse den med vita kantband och mangfaldiga den. Genom klubbens skiftande kvartssekel da sa mycket har bytt gestalt, har den bibehallits oforandrad och fyllt en viktig funktion som "logga". Den pryder varje medlems bat och markerar kontinuiteten mitt i forandringen. Och sa kommer det att forbli. Gamla klubbhuset. 6

7 ASPO BATKLUBB 25 AY En period av stiltje Efter en mycket livlig "barndom" avtog engagemanget en hel del nagon gang pa 80-talet. Till detta har sakert manga saker bidragit. Hit hor att man fatt vissa krav tillgodosedda och kant sig ratt nojd med detta. Det ska emellertid heller inte fornekas, att det bland 6ns befolkning kring vissa saker radde delade meningar, aven om klubbens framtid och existensberattigande. Hur som heist, pa 80-talet vidtar en betydligt mindre aktiv period, som kom att vara i drygt ett decennium. Det blev svarare att rekrytera medlemmar till styrelsen och framfor allt svart att finna en ordforande, som var beredd att ta itu med tidvis konfliktfyllda situationer. Denna period av relativ inaktivitet kan bland annat "avlasas" i avsaknaden av protokoll fran saval styrelsemoten som arsmoten liksom obefintliga verksamhetsberattelser. Lojala medlemmar Detta till trots fanns det fortfarande starkt, for att inte saga sannerligen djupt, engagerade medlemmar. Ett av flera bevis pa detta ar, hurusom en lojal kassor overbalanserade sig i sin bat, iskallt hamnade i det kylslagna vattnet, tappade ett kvitto som ratteligen skulle ha tillstallts klubben for betalning. Darmed istadkoms en likasa overbalanserad budget. Att kalla denna handelse for "pengatvatt" vore att djupt feltolka och missuppfatta fakta. I stallet maste detta givetvis ses som ett gripande uttryck for den ideella anda som var vida spridd i klubben. Handelsen firades ocksa med bland annat en stor smorgistarta. En annan episod det ryktas om, och som kanske kan illustrera forhallandena, var nar en lojal klubbmedlem, som utrattat atskilligt praktiskt jobb i Lokanabbens hamn och med klubbstugan, pa kommunens och klubbens uppdrag, 1990 gjorde matningar for batplatser, monterade bojringar och numrerade dessa stod framatbojd mot hamnbassangen under arbetet. Han fick da en knuff i "aktern" av en annan person som tyckte att detta var inkraktande. Denna person menade sig av havd ha ratt till bstplatsen. Med medlemmen sprattlande i det kalla vattnet, avlagsnade sig garningsmannen raskt. Det forefaller klart, att lojalitet kan sattas pa hirda, kalla och djupa prov. Nedgangsfas Att tillstandet inte var det basta vid Lokanabben framgar ocksa av, att klubbhuset saknade vatten, ett ode som det delade med 6ns brandstation (!), vilken darmed torde ha varit unik i Sverige i sitt slag. Detta lostes mot slutet av 90-talet. En omstandighet som kan tyckas vara en skitsak, men en nog sa viktigt sadan, var avsaknaden av toaletter. Forst omkring 1990 lostes denna fraga genom att man fick tillgang till sadana i anslutning till Soderns vantkur. Sodern II stavar mot Aspo med Branda Holm i aktern. Batklubbens historia har uppenbarligen inte precis liknat en vanlig berattelse frln sondagsskolan. 7

8 ASPO BATKLUBB 25 &Y Gemensam kraftsamling ! 8

9 ASPOBATKLUBB Vg&P. nar klubbhuset byggs! 9

10 ASPO BATKLUBB 25 CLY Panyttfodelsen I borjan av 90-talet reagerade nigra medlemmar pa den brist pa samordning som ridde, nar det gallde tider for sjosattning och upptagning av bitar, likasi pa den diliga ordningen pa Lokanabbens hamnplan. Vid sjosattning och upptagning anvandes anordningar, som inte var sarskilt andamilsenliga, och samarbetet sviktade. Detta ledde bland annat till att nigra entusiaster borjade infora fasta dagar med lampliga kranar och transportfordon. Nystarten Hosten 1999 gjorde klubben en omstart. En interimstyrelse bildades vid ett extra irsmote. Denna styrelse hade nio styrelsemoten. Mot bakgrund av den okade turistnaringen, Aspos strategiska placering i en ny ostersjosituation, avskaffandet av militara skyddsomriden, den nya statusen som varldsarv med itfoljande krav pi tillganglighet och stravandena efter en "Levande skargard" for den bofasta befolkningen forelig nya forutsattningar for framtiden. Den nya styrelsen har i samarbete med andra foreningar pi Aspo och med kommunen val forstitt att ta tillvara och utveckla de nya forutsattningarna. Klubben borjade silunda, byggande pi gammal tradition, att utveckla nya ideer infor framtiden. Detta var nodvandigt och mojligt, bland annat med anledning av att yrkesfisket hade gitt starkt tillbaka och att Lokanabbens hamn hade forlorat en stor del av sin betydelse som fiskehamn. Samtidigt har bitlivet i Blekinge, sival som i ovriga landet, vuxit med rekordfart. Det kommer ocksi ett standigt okande antal fritidsbitar frin kontinenten. Vidare att Sverige har blivit medlemsland i EU, vilket givit mojligheter att fa ekonomiskt stod riktat till att bevara glesbygdsmiljoer levande. Detta oppnade mojligheter for en delvis ny och mycket driftig styrelse att satta sina mil betydligt hogre an tidigare. Aren efter 1999 har praglats av stor aktivitet. Den nya styrelsens framsta uppgifter blev; att tillskapa fler och battre brygg- och upplaggningsplatser att forbattra informationen for nuvarande och kommande medlemmar att losa den angelagna VA-frigan att ordna med el-frigor att skaffa en mastkran till Lokanabbens hamn att battre se till sakerhetsfrigor att ta hand om miljofrigor och avfallshantering Delvis nya stadgar antogs i mars ir Den nya styrelsen utgjorde ocksi hamnkommitte\e och arbetade for en ombyggnad av Lokanabbens hamn och olika itgarder i Djupviks hamn. Man stravade efter ett arrendeavtal med kommunen och skickade i november ir 2000 ett "Forslag till forandringar i Lokanabbens och Djupviks hamn" till Karlskrona kommun. Detta var det forsta steget mot det projekt, som senare fick namnet "Angor Aspo". Detta startades i samarbete med Karlskrona kommuns naringslivsenhet, tekniska forvaltningen och lansstyrelsen. Gilbert Emilsson, slipansvarig, ser over klubbens nyforvarv. 10

11 ASPOBATKLUBB 25 dy Fler batplatser har skapats i Lokanabbens innerhamn. Avtal om framtiden Tva av styrelsens medlemmar forhandlade med kommunen i c:a tva ar. Detta resulterade i ett arrendeavtal i September ir Avtalet ar femirigt och innebar att bitklubben ansvarar for att administrera och forvalta hamnarna i Lokanabben och Djupvik frin och med den forsta november 200loch fern ir framover. Avtalet innefattar ocksi en upprustnings- och underhlllsplan som omfattar lofte om investeringar pi nastan kronor. Redan i februari 2003 har klubben investerat nastan kronor. Vilket innebar att over 70% av det femiriga itagandet uppfyllts pi ett ir och fyra minader. Kvar ar att under tre ir och itta minader investera ytterligare ungefar kronor. Ett mil klubben tror sig kunna uppni innan utgingen av ir Det ska tillaggas att i detta ar inte klubbhuset inraknat. Planer blir praktik Hamnarna har snyggats upp. Till detta har ett antal staddagar med flitigt deltagande av klubbmedlemmar bidragit. Lokanabbens hamn har ocksi utokats med en liten "innerhamn" med plats for tio smibitar, jaktkanoter och ekor. Bojar har lagts ut, utmarkningar har gjorts. For att fi material till denna innerhamn fick klubben mojlighet att anvanda material frin fullriggaren Jarramas forra ankringsplats i Borgmastarfjarden. Det marina arvet lever alltsi vidare om an i ny form. Pi senare ir har Djupvik, i likhet med "lilla hamnen" i Lokanabben, av kommunen fitt virke frin Jarramas gamla brygga i Borgmastarfjarden. I Djupvik har den samfalleliga igenvuxna betesmarken tagits omhand av Djupviks intresseforening. Den har snyggats upp och forsetts med sopsackar och torrdass. Foreningen har ocksi sedan cirka fern ir varje sommar ordnat "Djupviksregattan", en segeltavling for allehanda flytetyg. I samband med nedlaggningen av Hastovarvet 2002 koptes en stor del av dess utrustning upp av en foretagare i Karlskrona. Daribland en slipvagn som denne inte nyttjade. Slipvagnen, som har kapacitet aven for kolbitar upp till ungefar 150 cm:s djupging brukas nu vid slipen i Lokanabbens hamn. Genom samordning med kommunen, som skulle ansluta raddningsstationen, har klubben fitt tillgang till kommunalt vatten och avlopp. Klubben har gjort en enkat om intresset for Y-bommar och utifrin den med lingsiktigt linade medel finansierat och utplacerat sidana. Nu finns sidana bommar till ett antal av trettioitta fullgoda fortojningsplatser vid yttre kajen. Vid inre kajen har gjorts justeringar med bojstenar och bojar vilket gett sjutton platser for fritidsbitar. Hamnen har dessutom plats for fern yrkesfiskebitar. For gastande bitar finns i Lokanabbens hamn nu fyra platser i innerhamnen och tvi ute pi pirens nacke. Detta innebar sammantaget, "lilla hamnen" inraknad, sjuttioitta platser for egna bitar och sex platser for gastande bitar i Lokanabben. 11

12 ASPO BATKLUBB 25 3-Y Reparationer i Djupvik har gjorts for att skapa ytterligare batplatser. lemmar varit i bruk sedan varen Sr Den ar placerad i sodra delen av hamnen och ar foga anvandbar vid vissa vaderleksforhallanden. Darutover har bland annat renovering av bstvagnar med nya hjul och annat tillkommit. I Lokanabbens hamn har iordningstallts en utegrillplats. Aven i Djupvik har stora forbattringsarbeten gjorts. Travirke fran gamla Jarramasbryggan har, som sagts, monterats langs stenbryggans insida for att gora denna mera lampad for fortojning. Arbetet med detta fortgar alltjamt. I ssval Lokanabben som Djupvik har det skett en allman uppsnyggning och parkbankar har stallts ut. I Djupviks hamn finns atta till tio platser. Gastplatser finns for narvarande pa utsidan av kajen. Det ar alltsa uppenbart att kapaciteten att ta emot gastande batar kraftigt maste utokas, om ovan angivna mllsattningar om Aspo som nagon slags gastbatscentrum ska kunna forverkligas. Sasongen ar 2002 var den forsta da klubben, i enlighet med arrendeavtalet med kommunen, var ansvarig for hamnen. Den sommaren, med en topp i juli, gastades hamnen av nastan tvahundra batar. I Djupvik kommer en byggnad att stallas upp. Denna finns for narvarande pa fastlandet och vantar pa transport ut till on. Om information och marknadsforing Informationen till och om klubben har forbattrats med tva informationsblad om aret och en fortlopande reviderad internethemsida. Uppdatering sker msnatligen. Hemsidans besoks varje manad av ungefar 200 personer. Vilket var en fordubbling fran foregaende ar. For de fasta platserna har batplatsavtal upprattats med respektive batagare. Platserna har fordelats efter batstorlek och djupgsng. Detta har inte varit utan friktioner, da vissa bltagare aberopat gammal havd, vilken ibland inneburit Hitta informationen du behover pa klubbens hemsida, f " cin a«i ««««"»-' «i,.*!,.,*, 6 att grundgaende batar har legat pa platser med stort djup, samtidigt som mera djupgaende batar inte fatt plats. Med all respekt for havd och tradition har dock den fornuftiga principen om plats efter behov vunnit gehor. Mastkranen i Lokanabben har blivit nigot forsenad men har genom stora insatser fran klubbmed- 12

13 ASPO BATKLUBB 25 AY Denna siffra har kontinuerligt okat. Ett tjugotal personer har kontaktat klubben for eventuellt medlemskap, sjosattning, torrsattning etc. Till besokarna hor ocksa institutioner sasom Sjofartsverket, Kusthandboken, Karlskrona turistinformation och Batborsen. Detta tolkas av klubben som ett erkannande aven externt. Hemsidan kommer att forbattras och i fortsattningen utgora en allt battre kanal for att gora klubben och darmed hela on till en allt viktigare angelagenhet. Detta ligger inte bara i klubbens intresse utan utgor ocksa en for on, Karlskrona kommun och varldskulturarvet allt mera betydelsefull fraga. Extern information har ocksa lamnats genom klubbens aktiva deltagande i Aspos kulturdagar. Vid dessa har klubben ocksa kunnat gora en liten fortjanst genom lotteriverksamhet och forsaljning av klubbens vimpel. Klubben har ocksa varit representerad vid en av Batsam, en sammanslutning av kommunens batklubbar, anordnad massa i Karlskrona. Sjosattning och upptagning har organiserats och samordnats pa ett tillfredsstallande satt. Utbildningsf ragor Klubben har tagit fram ett utbildningsforslag. Detta gick inte att genomfora under aren 2001 och Intresset var ocksa svagt. Med tillkomsten av det nya klubbhuset har man tillgsng till andamalsenliga lokaler, som bor ge utbildningsiden det uppsving den behover. Det finns alltsa goda och valgrundade forhoppningar om framtiden. Klubben har tidigare bedrivit utbildningsverksamhet och har vilja och kapacitet att gora s3 igen. Denna kan galla klubbens medlemmar men ocksa sommargaster. Det galler framst skargardsskepparutbildning, tidigare kallat forarbevis, och utbildning till kustskeppare, tidigare kallat skepparexamen. Aven annan nautisk utbildning kan bli aktuell. Det finns ocksa mojligheter att ordna seglarlager for barn och ungdomar i samarbete med det nyligen vackert utbyggda Lotstornet. "Lar dig segla pa Aspo" skulle kunna ge on ett valkommet tillskott med barn- och ungdomsaktiviteter och medfoljande foraldrar. En annan plats som skulle kunna vara aktuell for sadan jollesegling ar Madviken. Man har aven tankar pa att kunna starta en liknande verksamhet i Djupvik. Sadana satsningar skulle bli ett bra komplement till andra sommaraktiviteter pa on och starkt bidraga till 6ns attraktionskraft for overnattande sommargaster och darmed till att bredda underlaget for 6ns naringsliv i ovrigt. Till exempel skulle den gynna affar och kiosk-, kafe- och restaurangverksamhet. Och darmed vara hela on, ja hela kommunen och lanet, till gagn. En sadan utveckling i samarbetsanda stammer val med klubbens forhallande till hur relationer kan och bor utvecklas. Framtidsaspekter Aspo ar mycket strategiskt belaget och ska bli ett bra komplement till Utklippan och Hano for langvaga gaster, som ps sin vag till nordligare skargardar skulle fa tillfalle att kanna saval Aspo som den fascinerande ostra delen av Blekinge skargard. Konceptet med det utbyggda och med god service forsedda Lokanabben, det unika restaurerade Kastellet och den redan utbyggda verksamheten vid Lotstornet bor ha goda mojligheter att bli attraktivt for manga sjofarare. 13

14 ASPO BATKLUBB 25 CLY Klubben tillhor Blekinge Batfbrbund, som sorterar under Svenska Batunionen. Denna ar i sin tur delegare i forsakringsbolaget Svenska Sjo. Pa detta satt har klubbens medlemmar kunnat erbjudas formanliga forsakringar. Klubben har stadigt okat sitt medlemsantal och har nu mer an tvahundra medlemmar inklusive sa kallade "familjemedlemmar". Av medlemmarna ar cirka 40 % aretruntboende Aspobor, 30 % fran Karlskrona kommuns fastland och sommarboende och 30 % har annan adress men har anknytning till on. Det finns grundad anledning att tro att turistnaringen kommer att fortsatta att vaxa. Detta galler inte minst antalet batar som vill besoka on och dess unika miljo. Det ar sannolikt att Aspo i okad utstrackning kommer att vara beroende av besoksnaringen. Det ar valkant att Blekinges framsta attraktion for turism ar dess skargard. Ett fint omhandertagande med gastplatser, de faciliteter ett modernt klubbhus, narhet till affar och annat, allt detta mitt i ett varldsarv, borde ge okade konkurrensfordelar. Att turistnaringen ar utsatt for hardnande konkurrens vet vi. For att oka antalet angoringsplatser vill klubben garna ha en pir soder om den nuvarande i Lokanabben. En sadan skulle dessutom skydda hamnen ytterligare framfor allt vid hard sydostlig vind. Ett nytt klubbhus Under ar 2000 vaxte klubbhusfragan fram. Den har alltid varit stor och blivit an storre och viktigare. Efter lang och trogen tjanst hade det ursprungliga klubbhuset i Lokanabben tjanat ut. Man var tvungen att antingen gora en omfattande ombyggnad av detta eller satsa pa ett nybygge. Detta var en stor ekonomisk fraga. Efter manga overvaganden kom man fram till att det for klubben skulle stalla sig ungefar lika kostsamt med en renovering som ett nybygge. Till ett nybygge kunde man fa saval EU-pengar som kommunala bidrag som skulle motsvara ungefar tva tredjedelar av totalkostnaden. Den resterande tredjedelen maste klubben tacka med egna lan, medlemslan, sponsring och eget ideellt arbete och andra insatser. Efter mycket overvagande beslot klubben sig for nybyggnadsalternativet. Efter mlnga forberedelser kom bygget igang Sr 2002 och blev, med mycket stora ideella insatser fran klubbmedlemmar, klart ar Man hade da haft manga och langa forhandlingar med kommunen, sival byggnadsnamnd som kulturansvariga. Miljon ar kulturhistoriskt kanslig och ett flertal revideringar har fatt goras. Hansyn har fatt tas, saval nar det galler farg som takvinklar, fonsterstorlek och annat. FrSgan om nybygget har ps on inte heller varit okontroversiell. Flera Aspobor har ansett det vara ett storande stilbrott. En del kanske fortfarande tycker sa. Nu ligger likafullt ett vackert och modernt klubbhus pa plats strax oster om det gamla. Det innehaller bland annat klubb- och konferenslokaler, kok och bastu. Och olika faciliteter for gastande batar sasom tvattmojligheter, pentry, dusch och sarskild bastu. Klubbhuset ar handikappanpassat. Nya klubbhuset med Kastellet i bakgrunden. 14

15 ASPO BATKLUBB 25 UY Det ar klubbens uppfattning att klubbhuset smalter val in i den befintliga miljon. Med sin enastiende utsikt med Kastellet, havet och Kungsholms fort i samma blickfing ar det en sa attraktiv vy att den val kan mata sig med utsikterna frin landets, ja varldens, mest enastiende utsiktsplatser. Dartill kommer planerad miljostation, kiosk, kafe etc. Detta ar naturligtvis en ovarderlig tillging for den vaxande klubben, for on, for varldsarvets befolkning och dess besokare. Oavsett om dessa kommer pa egna kolar, via reguljar farjeforbindelse eller via skargardstrafiken. Klubbhuset torde ocksa ha goda mojligheter att bli en attraktiv traffpunkt aven for 6ns befolkning i ovrigt. Kanske vore beteckningen "Hamnhuset" mera passande, en tanke som vuxit sig allt starkare i klubben. Och skulle battre stamma overens med klubbens uppfattning om samarbete. Visioner Klubben har ocksa vidare framtidsideer, som ar kopplade till andra forvantade insatser pa on. Statens Fastighetsverk planerar en upprustning av Drottningskars kastell. Bland annat pa grund av krav pa stallningstagande fran Vattendomstolen har inte en fullstandig samordning med projektet "Angor Aspo" kunnat ske. Ansvariga for varldskulturarvet vill iterstalla Kastellet till en pa norra Dynan friliggande byggnad med trabro, sasom det en gang byggdes. De schaktmassor som idag utgor den fasta landforbindelsen for Kastellet miste da avlagsnas. Ett forfarande som kostar atskilligt over en miljon kronor. En losning som bor provas ar, enligt klubbens uppfattning, att med dessa massor tacka en del av behovet for den namnda onskade sodra piren. Planeringen for denna etapp II pagar. Bland annat pa grund av vad som anforts ovan, varldsarv, nodvandigheten av en vattendom etc. gar denna process dessvarre langsamt och nigra mojligheter att idag kunna presentera mera konkreta planer har klubben for narvarande inte. Denna fordrojning, over vilken klubben ager ringa inflytande, hindrar dock inte att klubben fortsatter att ha minga ideer for framtiden, till fromma for klubben, on, skargirden och lanet. Ti 'ft Lugn over Djupvik innan batsasongen drar igang. 15

16 Aspo Batklubb, Aspo Lokanabben, Drottningskar

Styrelse: Utskott och kommitteér: Om klubben,verksamhetsberättelse 2009.

Styrelse: Utskott och kommitteér: Om klubben,verksamhetsberättelse 2009. Om klubben,verksamhetsberättelse 2009. Styrelsen för Aspö Båtklubb får härigenom avge följande berättelse för verksamhetsåret 2009. Styrelse: Klubbstyrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av : Ordförande

Läs mer

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10

Välkommen till medlemsmöte. Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Välkommen till medlemsmöte Tyresö Strands Båtklubb 2015-05-10 Tyresö Strands båtklubb (aktuell statistik 150509) Idag 231 medlemmar (ny-ansökningar ligger på 3 blivande medlemmar) Båtplatser idag: Brygga

Läs mer

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 ASEF Styrelse 2013-01-17 Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmänt... 3 1.1.1 Båthamnen... 3 1.1.2 Vår båthamn... 3 1.1.3 Medlemsavgift ASEF... 4 1.2 Några jämförelser...

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Att: Anna Sohlberg Kopia till Gatukontoret Att: Arne Mattsson Kompletterande information angående detaljplan för Klagshamnsudden och nytt arrendeavtal

Läs mer

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB.

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB. samt tillhörande ORDNINGSREGLER för SAXEMARA BÅTKLUBB. Innehåll: Stadgar 1 till 16 samt en bilaga med ordningsregler 1 till 16 Antagna vid Vårmöte år 2012 samt Årsmöte Datum: Vårmöte 2012-05-12 Årsmöte

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap INFORMATION 1 (5) Information till båtplatsinnehavare i genomför nu en modernisering av hamnen i enlighet med årsmötesbeslutet från februari 2014. Beslutet innebär att de gamla pontonerna byts ut till

Läs mer

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver göras avseende spolplatta, mastkran, lyft och transportfordon

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

Varje båtägare och besättningsman är skyldiga att följa utfärdade ordningsföreskrifter och styrelsemedlemmarnas anvisningar och tillsägelser.

Varje båtägare och besättningsman är skyldiga att följa utfärdade ordningsföreskrifter och styrelsemedlemmarnas anvisningar och tillsägelser. MARINENS BÅTKLUBB I CARLSKRONA MBKC ordningsföreskrifter GÄLLER FRÅN 2014-10-01 1. Allmänt Marinan på Hattholmen disponeras av medlemmarna i MBKC enligt avtal med Karlskrona Kommun. Kobebus disponeras

Läs mer

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015.

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, hösten SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Foto: Skutbilder Eva Nikkar-Larsson. / Sjösättning: Gunnar Etzell I riktigt Aprilväder gick skutornas sjösättning av stapeln lördagen den

Läs mer

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk.

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. Hamnordning för Haga Båtklubb SOLNA 2014 Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. 1 Användning av

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Under våren fick vi byggnadslovet för båthuset. Byggnadslovet var villkorat på ett antal punkter. Bl.a. är kioskrampens utformning och tid för när den

Läs mer

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10)

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) Hallsta Båtklubb Sid 1 (5) Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) 1. Medlemskap och avgifter 1. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till Blanketter

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

Västerås staden som sätter gränser

Västerås staden som sätter gränser Västerås staden som sätter gränser Missade staden något? Traditions & ångfartyget Bore,s avfärd 2012 Foto: Thomas Björklund Staden vid mälaren 2013 Foto: Thomas Björklund 2012 Foto: Thomas Björklund 2012

Läs mer

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Sommarfest 2012 Årets sommarfest kom av sig totalt, trots att flertalet båtar letat sig ut till klubbholmen redan på fredagskvällen. På lördagsförmiddagen fick vi flytta på oss p.g.a. SMHI utlovade ogynnsamma

Läs mer

Grötviks Segelsällskap

Grötviks Segelsällskap Grötviks Segelsällskap Halvårsmöte Tid: Lördagen den 25 november 2000 kl 10.00 Plats: Folkets hus, Stenhuggeriet Mötets öppnande Ordförande Åke Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb Miljöpolicy Skogsviks båtklubb Fr.o.m. i år är det förbjudet att tvätta båtbotten målad med giftfärg på hamnplan! Måla med hårda färger och tvätta under säsongen! Se sid 6 under Miljöregler Beslutad vid

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Dokumenttyp Bestämmelser och anvisningar Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2015-06-17, 154 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Hjo

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013.

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Hej medlem 1(5) Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Som du ser har avgifterna höjts för i år vilket beslutades

Läs mer

skärgårdsupplevelse arpa w w w. a r p a. s e

skärgårdsupplevelse arpa w w w. a r p a. s e R å g ö skärgårdsupplevelse arpa a r k i t e k t u r & p l a n e r i n g w w w. a r p a. s e Vi ser Rågöprojektet som en unik möjlighet att utveckla och bevara ett stycke fantastisk och orörd skärgård.

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Båtförsäkring på mina villkor

Båtförsäkring på mina villkor Båtförsäkring på mina villkor Ledande specialister på båtförsäkring sedan 1967. Ägs och drivs av Sveriges organiserade båtägare. Båtförsäkring på mina villkor Välkommen till ditt eget försäkringsbolag.

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Styrelse: Ordförande Hans Dertell (2012) Vice ordf./sekr. Håkan Nilsson (2013) Hamnkapten Kent Söderqvist (2012) Medlemsansvarig Bengt Hallén (2012) Kassör

Läs mer

Djupviks hamn i Eksta, ideell förening

Djupviks hamn i Eksta, ideell förening 1 Djupviks hamn i Eksta, ideell förening Gamla kajen med gästhamnskajen utanför. Gästhamnen håller segelbåtsdjup. Övergripande beskrivning. ~ Djupviks hamn ligger i den norra delen av Ekstas långa kuststräcka

Läs mer

Ordningsregler för Viggeby Båtklubb

Ordningsregler för Viggeby Båtklubb Ordningsregler för Viggeby Båtklubb beslutade 2007-03-28 reviderade 2010-12-07 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter och bestämmelser... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Avtal och bryggplats... 2 1.3 Uppsägning

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

BBF. BLEKINGE BÅTFÖRBUND 42 båtklubbar/sällskap från Edenryd BK i väst till Kristianopel BK i öst i samverkan.

BBF. BLEKINGE BÅTFÖRBUND 42 båtklubbar/sällskap från Edenryd BK i väst till Kristianopel BK i öst i samverkan. BBF BLEKINGE BÅTFÖRBUND 42 båtklubbar/sällskap från Edenryd BK i väst till Kristianopel BK i öst i samverkan. Bildades vid ett möte i Karlshamn 17 maj 1969 av tio båtklubbar dessa var: Karlshamn SS, Ronneby

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Godkända av årsmötet 1991-03-25. Uppdaterade 2013 1. Byggnader på arrenderad lott skall vara uppförda enligt gällande bestämmelser i arrendekontraktet och vårdas väl. 2. Spaljéer

Läs mer

Därför att vi har börjat en spännande resa, för att vi vill ligga i framkant och styra båten i rätt riktning, just här i Karlskrona.

Därför att vi har börjat en spännande resa, för att vi vill ligga i framkant och styra båten i rätt riktning, just här i Karlskrona. Välkomna till årets näringslivsdag och extra varmt välkommen till vår ryska delegation från Kaliningrad, Mr Genady Cherbakov med vänner och vår nytillträdda landshövding Berit Andnor Bylund. Karlskrona

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

Bilaga D:2. Motion Tolkning av avtalsvillkor

Bilaga D:2. Motion Tolkning av avtalsvillkor Bilaga D:2 Motion Tolkning av avtalsvillkor Mot bakgrund av styrelsens bilaga 4 i kallelsen till extra stämma 2013 redovisade problem med tolkningen av Sjöbodsavtalets villkor 6.2 gällande debiteringsgrunden

Läs mer

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA.

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. 3 SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. Saffle He redovisar projektet: "Off-ice Aktivitetsbana" med Journal nummer 2008-4917 i ett Leader projekt. De personer som kan svara pa fragor om projektet ar Christian

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (6) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Ulf Kraepelien, kassör Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Tomas Grut, hamnkapten Jan Tottie, intendent Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

Ystads Segelsällskap

Ystads Segelsällskap Ystads Segelsällskap Protokoll från styrelsemöte 2013-08-19 Närvarande: Håkan Håkansson, Göran Lawesson, Allan Waktmar, Eric Lundgren, Heléne Ohsbeck, Pontus Johnsson och Ola Tedin 1) Mötets öppnande och

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Stora Timrarö. Etapp 1 är nu inflyttningsklart med två nyckelfärdiga hus och det är fler spännande skärgårdshus under produktion.

Stora Timrarö. Etapp 1 är nu inflyttningsklart med två nyckelfärdiga hus och det är fler spännande skärgårdshus under produktion. Stora Timrarö Välkommen ut till den vackra skärgårdsön Stora Timrarö i Stockholms norra skärgård, endast en timme bort från centrala Stockholm. Här erbjuds ett unikt skärgårdsboende med fantastisk natur

Läs mer

Framtida båtlyftsystem för OBK

Framtida båtlyftsystem för OBK Framtida båtlyftsystem för OBK Översikt av vad vi lärt oss till dags dato 2011-06-13: Presenterat för styrelsen 2011-12-28: Uppdaterat för gmg. m. arb.gruppen 2011-12-30: Uppdaterad 2012-01-13: Presenterat

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Välkommen till Sandöarna!

Välkommen till Sandöarna! Välkommen till Sandöarna! Sandöarna förvaltas av Svinninge Marina Klubb. Bryggorna är avsedda för klubbens medlemmar som för klubbens vimpel. Icke medlemmar kan, i mån av plats, disponera hamnen mot erläggande

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

NEDAN FÖLJER REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR ATT UNDERLÄTTA SKÖTSEL AV ANLÄGGNINGEN OCH ALLMÄN ORDNING OCH GEMENSAM TRIVSEL!

NEDAN FÖLJER REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR ATT UNDERLÄTTA SKÖTSEL AV ANLÄGGNINGEN OCH ALLMÄN ORDNING OCH GEMENSAM TRIVSEL! REGLER FÖR SNEDSKÄR Snedskär är Bråvikens Segelsällskaps uthamn. Målet med uthamnen är att vara en replipunkt i skärgården för sällskapets medlemmar och en sommarhamn för dess båtar. För att till lägsta

Läs mer

SSÅV medlemsenkät 2003.

SSÅV medlemsenkät 2003. 1 SSÅV medlemsenkät 2003. SSÅV upplever en period med mycket aktiviteter inom både kölbåtssegling och jollesegling (ungdomsverksamhet). Vad vi ser är en svacka i deltagandet inom kölbåtsverksamheten, samtidig

Läs mer

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010 PARADEN B Å T K L U B B A R N A S D A G 2 0 No 1 1 0 i STA D E N NM S T O C K H O L Båtklubbarnas Dag p r e m i ä r f ö r e n n y t r a d i t i o n Konceptet Vi inviterade Stockholms alla ideella båtklubbar

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 5 december 2009 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

Nulägesrapport Status brygga 1 Budget för pågående aktiviteter Sektionsindelningen Frågor om rätten till bryggplats Avgifter vid sektionsbyte

Nulägesrapport Status brygga 1 Budget för pågående aktiviteter Sektionsindelningen Frågor om rätten till bryggplats Avgifter vid sektionsbyte 2014-02-03 Nulägesrapport Status brygga 1 Budget för pågående aktiviteter Sektionsindelningen Frågor om rätten till bryggplats Avgifter vid sektionsbyte Förberedelse för enkäten. Upphandling 2 Nulägesrapport

Läs mer

PROTOKOLL. Förhinder att delta i dagens sammanträde har Erik Alteryd, Bengt Gärde och Björn Sjöström.

PROTOKOLL. Förhinder att delta i dagens sammanträde har Erik Alteryd, Bengt Gärde och Björn Sjöström. 2011-06-20 KFN 2011:20 PROTOKOLL Båtrådet Nr 2/2011 Tid: Tisdag den 7 juni kl.16.00-21.00 Plats: Bosö båtklubb. Samling strax innan för avfärd till Stocksunds hamn där vi fick en guidning av området. Lidingö

Läs mer

MEDLEMSKAP I BÅTKLUBB OCH BÅTFÖRBUND. ger dig många fördelar

MEDLEMSKAP I BÅTKLUBB OCH BÅTFÖRBUND. ger dig många fördelar MEDLEMSKAP I BÅTKLUBB OCH BÅTFÖRBUND ger dig många fördelar Bland annat följande: Hjälp vid förhandling med myndigheter Möjlighet till investeringslån för klubbanläggningar Fördelaktig båtklubbsförsäkring

Läs mer

4. Föregående protokoll och aktionslista

4. Föregående protokoll och aktionslista Styrelseprotokoll No 4 Ljunghusen 27 april 2015 Närvarande Ej närvarande Adjungerad Vid Pennan Håkan Gerdbo, mötets ordförande (HG), Pål Jensen (PJ), Jonas Jönsson (JJ), Robert Hansson (RH), Susanne Thomeé

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Stallmästaregårdens Båtsällskap

Stallmästaregårdens Båtsällskap Stallmästaregårdens Båtsällskap Ordningsföreskrifter (Fastställda av styrelsen våren 2001) 1 Hamn- och uppläggningsområde 1.1 Miljö Sällskapets hamn- och uppläggningsområde är belägna inom ett från miljösynpunkt

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

NY Kundundersökning skärgård

NY Kundundersökning skärgård NY Kundundersökning skärgård Informationen om skärgården är tillräcklig 3 9,4 B. 2 8 25 C. 3 7 21,9 D. 4 11 34,4 E. 5 0 0 1 3,1 G. Vet ej 2 6,2 Medelvärde 3 Median 3 Synpunkter och förbättringsförslag

Läs mer

Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS

Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS Båthamnsgatan 30, 860 35 Söråker, Bg: 300-0882, Telefon klubbstuga 060-40260 1 allmänt Söråkers Båtsällskap är en ideell förening och har som ändamål att:

Läs mer

Enkät om F18. I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16. 2014-01-15 Lars Linder 1

Enkät om F18. I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16. 2014-01-15 Lars Linder 1 Enkät om F18 I samband med F18-förbundets årsmöte 2014-01-16 2014-01-15 Lars Linder 1 Om enkäten Enkäten gick ut via facebook till alla medlemmar på gruppen F18 seglarkompisar. 41 personer svarade på enkätens

Läs mer

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt.

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt. Närvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör Janne Björck, sekreterare vid protokollet Björn Littorin, särskild ledamot Magnus

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Årets eskaderträff. Anmäl dig idag!

Årets eskaderträff. Anmäl dig idag! Årets eskaderträff Anmäl dig idag! GKSS har glädjen att inbjuda våra nordiska systerklubbar till Vikingaträff 2014. Efter århundraden av strider firar vi i år att de nordiska länderna haft oavbruten fred

Läs mer

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5)

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 2012 31/12 2012 Innehåll: Styrelsens sammansättning Revisorer Valberedning Funktionärer Stöd åt Valberedningen Medlemmar

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen KUSTSTRÄCKANS STÖRSTA OCH MEST AKTIVA BÅTKLUBB BOTTENHAV V SKRETSEN Vi är en lokal krets inom Svenska Kryssarklubben. i gör skärgården mer tillgänglig. Vi placerar

Läs mer

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896.

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. 170 Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. kapitel 14. mälarens båtklubbar a ö 171 14. MÄLARENS BÅTKLUBBAR A Ö Detta kapitel är en sammanställning av fakta avseende

Läs mer

Västkustens. Båtförbu nd. förbund i. Ett. Svenska Båtunionen

Västkustens. Båtförbu nd. förbund i. Ett. Svenska Båtunionen Västkustens Båtförbu nd förbund i Ett Svenska Båtunionen Vår vision Tillsammans skapar vi det goda båtlivet VBF är en ideell regional organisation inom SBU, grun dat 1927 som verkar för att f rämja båtlivet,

Läs mer

Utgå från storm och stora snömängder när båthus, båtställningar och pressar monteras.

Utgå från storm och stora snömängder när båthus, båtställningar och pressar monteras. VBS -nytt Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, våren 2010 REDAKTÖR KENNETH JACOBSON Vintern 2009/10 var osedvanligt kall och snörik. Ett antal båtställningar/hus säckade ihop under snömassorna. Även truckhuset

Läs mer

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna?

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? 2009 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? Stockholm är en sjöfartsstad och kryssningsresenärer till stadens hamnar är en viktig

Läs mer

Välkommen som värd i Bo på Lantgård

Välkommen som värd i Bo på Lantgård Välkommen som värd i Bo på Lantgård Organisationen Bo på Lantgård (BpL) är en ideell förening med över 200 landsbygdsföretagare vars syfte är att stödja medlemmarnas utveckling inom boendeturism på landsbygden.

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

6(60) 6(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka

6(60) 6(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 6(60) 6(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 7(60) FJÄLLBACKAS KARAKTÄR Bebyggelse Fjällbacka bestod ursprungligen av flera små fiskelägen. I mitten av 1800-talet

Läs mer

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande KUNGSBACKA KOMMUN NOV 2002 Inledning BAKGRUND OCH SYFTE Bebyggelsen i och kring Gottskär, har under de senaste decennierna

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår

Läs mer