Komplettering av ansökan: Processutveckling för goda cykelparkeringar vid befintliga kollektivtrafiknoder.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komplettering av ansökan: Processutveckling för goda cykelparkeringar vid befintliga kollektivtrafiknoder."

Transkript

1 Upprättad av: PE Status: Slutlig Till Delegationen för Hållbara städer Boverket Komplettering av ansökan: Processutveckling för goda cykelparkeringar vid befintliga kollektivtrafiknoder. Fördjupad prövning Ovan rubricerad ansökan har gått vidare till fördjupad prövning av Delegationen för Hållbara städer. Detta korta dokument kompletterar tidigare inskickad ansökan. Dokumentet beskriver bl.a. förtydligande av projektets processverktyg samt genomförande parter. Förtydligande av syfte och bakgrund Syftet med ansökan är att genomföra en process med tydligt kundperspektiv och input. Vad vill kunderna ha, hur många vill ha vad? Detta har inte gjorts förut i Stockholm inom cykelparkeringsområdet. En sådan kundsyn är viktig inte minst då Stockholm har fått många nya typer av cyklister. Det finns också forskning som tyder på att kraven på cykelparkeringar, bl.a. ur stöldsäkerhetssynpunkt har ökat signifikant de senaste fem åren. Dessutom börjar elcyklar alltmer få fäste på fordonsmarknaden. Förtydligande av innehållet i skisserat processverktyg Projektet består som framgår av tidigare ansökan av följande huvudsakliga arbetsmoment. 1. Projektförberedelser. Detta moment består bl.a. av att ta fram lätt tillgängligt presentationsmaterial om vad vi faktiskt vet om cykelparkering från bl.a. internationell forskning inom området, vem som cyklar i Stockholm, vilken roll förbättrade cykelparkeringar har för ökat kollektivtrafik- och cykelresande. Utgångsläge och börläge etc. 2. Förmedling av befintlig kunskap. Genomföra interna workshops med projektgruppen och ev. andra aktörer som påverkar val av lösning för cykelparkering, bedömer behov av åtgärder etc. Därefter genomföra möten med projektgruppen för att ta reda på exakt hur projektet 1

2 bäst kan bidra till att underlätta deras arbete med förbättrade cykelparkeringar (underlag för frågeinnehåll enligt nedan). 3. Utarbeta kostnadseffektivt tillvägagångssätt för kundundersökningen. Frågemall. 4. Genomföra kundundersökning/ enkät (medborgardialog) 5. Input från annan studie om elcyklar. 6. Sammanställning och presentation av resultat (på workshop) Det processverktyg som projektet lämnar efter sig består alltså främst av ett lätt tillgängligt presentationsmaterial enligt punkt 1 ovan, ett upplägg för genomförande av workshops inom området enligt punkt 2, ett konkret koncept för genomförande av kunddialog vad gäller cykelparkering vid stationer enligt punkt 3 (hur man på ett kostnadseffektivt sätt når ut till kunderna, får reda på vad de tycker etc.) samt en frågemall/ kundundersökning som kan användas vid andra stationer, t. ex. i övriga storstadslän. Justerat startdatum Projektet är helt beroende av finansiering från Delegationen för Hållbara städer. Projektet kan därmed endast startas efter beslut om medfinansiering från Delegationen. Preliminär projektstart är december Projektet beräknas avslutas augusti/ september Förmedling av befintlig kunskap/ forskning (workshops) förväntas äga rum i mars maj månad Kundenkät/ dialog genomförs i april/ maj månad. Första resultat av kundenkät blir klara i maj/ juni Slutworkshop genomförs aug./ sept Deltagande organisationer Följande avsnitt beskriver medverkande organisationer, deras roll/ förväntade nytta av projektet samt kontaktperson på respektive organisation. Botkyrka kommun Botkyrka kommun medverkar i studien med minst 40 arbetstimmar. Under år 2012 har Botkyrka budgeterat för förbättringsåtgärder vad gäller cykelparkeringar om ca kr. Botkyrka kommun önskar utveckla och förbättra sina cykelparkeringar, huvudsakligen vid kollektivtrafiknoder. Projektet förväntas ge kommunen nya kunskaper som kan bidra till att optimera kundnyttan av dessa investeringar. Kontaktperson: Anton Anander, telefon Cykelfrämjandet, Stockholmskretsen Den ideella organisationen Cykelfrämjandet medverkar i studien med minst 150 arbetstimmar. Cykelfrämjandet kommer främst att bidra med att distribuera den kundundersökning som görs inom projektet. Kontaktperson: Christoffer Carstens, telefon

3 Huddinge kommun Huddinge kommun medverkar i studien med minst 40 arbetstimmar. Under år 2012 har Huddinge budgeterat för förbättringsåtgärder vad gäller cykelparkeringar om kr. Projektet förväntas ge staden nya kunskaper som kan bidra till att förbättra nyttan av dessa investeringar. Beroende på val av stationer i projektet så kan Huddinge ev. tänka utöka antalet platser där kundenkät/ dialog utförs med ytterligare en plats. Kontaktperson: Alexandra Mattsson, telefon Lidingö stad Lidingö stad medverkar i studien med minst 40 arbetstimmar. Lidingös har f. n. en investeringsbudget på kr för cykelparkeringar under Kontaktperson: Caroline Jansson, telefon Nacka kommun Nacka kommun medverkar med minst 40 timmar. Nacka önskar utveckla, förbättra och flerfaldiga sina cykelparkeringar. Projektet förväntas öka kompetensen vad gäller cykelparkeringar vilket kan komma att bidra till att optimera kundnyttan av dessa investeringar. Kontaktperson: Eva Scharin, telefon Stockholms stad Stockholms stad har visat intresse för studien. TUB kommer att föra en vidare diskussion med Stockholms stad angående omfattningen på deras medverkan. Kontaktperson: Linda Kummel, telefon Storstockholms lokaltrafik Storstockholms lokaltrafik medverkar med minst 40 arbetstimmar. Kontaktperson: Anna Pontusson, telefon

4 Trafikverket Region Stockholm Trafikverket Region Stockholm medverkar med minst 40 arbetstimmar. Kontaktperson: Jonas Thörnqvist, telefon Trafikverket Huvudkontor, Borlänge Trafikverkets Huvudkontor i Borlänge har visat intresse för att deltaga i studien. Det som Trafikverket nationellt ev. vill bidra med är finansiering av en ex post utvärdering av kundnyttan vid en eller flera av de stationer. Dvs att göra om den kundenkät/ dialog som utvecklas inom projektet på samma plats (och ev. med samma kunder) efter det att någon typ av förbättring/ förändring har gjorts. Syftet med utvärderingen är att få en mycket trovärdig bekräftelse på att rätt saker har gjorts och hur mycket kundnöjdheten har ökat. Kontaktperson: Åke Ståhlspets, telefon Ev. utökad projektgrupp Förutom ovanstående organisationer kommer ytterligare kommuner i Stockholms län erbjudas möjlighet att delta i projektet i samband med projektstart. Projekt och processledning Pelle Envall vid TUB Trafikutredningsbyrån leder projektet. Ninnie Gustafsson, Projektledare Hållbart Resande samt Katarina Bergstrand, Bergstrand Affärsutveckling bidrar med processledning för uppdraget. Ninnie Gustafsson har varit projektledare för ett flertal utvecklingsprojekt inom Hållbart Resande, bl. a. vad gäller förbättrad planering för gång- och cykeltrafik i södra Stockholmsområdet. Katarina Bergstrand har flera års erfarenhet av affärs- och tjänsteutveckling åt Jernhusen AB. Katarina driver sedan år 2011 egna företaget Bergstrands Utveckling. CV bifogas för uppdragsledare och processledning (se nästa sida). /Pelle Envall, telefon

5 CURRICULUM VITAE PELLE ENVALL SAMMANFATTNING Pelle har 15 års erfarenhet av hur man får trafiken i städer att flyta samt åtgärder för att göra städer attraktiva för invånare och besökare, som konsult och forskare. Han är van uppdragsledare väl förtrogen med uppgiften att samordna många medarbetares arbetsinsatser. Pelle har bl.a. varit projektledare för ett antal forskningssstudier åt Vinnova & Trafikverket, t. ex. om gemensamma planeringsmetoder för bebyggelse och trafik. Pelle gjorde sin doktorsavhandling vid Institute for Transport Studies vid University of Leeds, Europas största unversitetsbaserade forskningsgrupp inom transportområdet. Avhandlingen behandlade ett antal delar, bl.a. en analys av det beslutsstöd som finns inom trafikplanering idag och hur det svarar upp mot det mål som finns inom transportpolitiken om att öka den generella tillgängligheten till samhället. Analysen gjordes med hjälp av en innovativ GIS-baserad analysmetod. Som konsult har Pelle varit projektledare för ett antal system- och detaljstudier av trafiklösningar för större städer, bl.a. för cityområdet i Stockholm, parkering & angöring för Stockholms nya Centralstation, underlag för parkeringslösningar i Norra Djurgårdsstaden och hur stadsattraktiviteten i utvecklingsområdet Årstafältet kan höjas. I England och i Nordirland har Pelle bl. a. arbetat med kvalitetsbedömning, strategisk prioritering och utbyggnad av infrastruktur, bl. a. i de centrala delarna av Belfast, Portsmouth och Leeds. Konsultrollen har även innefattat arbete med investeringsplaner, nätanalyser, gatudesign, trafiksäkerhetsstudier, enkät- och intervjustudier, fokusgrupper, analyser av fotgängares trygghet med Pedsafe, utvärdering av cykelinfrastruktur, riskanalys för farligt gods, upplägg och utvärdering av mobility management samt implementering och effektbedömning av ITS. Pelle driver TUB Trafikutredningsbyrån sedan år ROLL I UPPDRAGET Uppdragsledare, expertis. FÖDELSEÅR SPRÅK 1972 Svenska Modersmål, Engelska Flytande i tal & skrift, Tyska grundläggande UTBILDNING Doktorsexamen, Institute for Transport Studies, University of Leeds, Storbritannien Magister i Fysisk Planering med inriktning mot trafikplanering, Blekinge Tekniska Högskola/ Lunds Universitet REFERENSER (I URVAL) Envall P. (2010) Parkering i Norra Djurgårdsstaden: -Valmöjligheter och åtgärder inom parkeringsområdet för att svara mot uppställd miljöprofil. Slutlig version, december WSP Sverige AB, Stockholm. Beställare Trafikkontoret m fl, Stockholms stad. Kontaktperson: Johanna Sahlén. Envall P. (2009) Angöringsstudie för nya Centralstation (efter Citybanans öppnande). Underlag för konsultrapport på uppdrag åt WSP Sverige AB. Beställare Jernhusen, Stockholm Envall P. (2007) Accessibility Planning: a chimera? Doktorsavhandling, Institute for Transport Studies, University of Leeds, Storbritannien Jopson A., Marsden G., & Envall P. (2007) Using Transport Planning to Tackle Social Exclusion. Fou-sammanfattning presenterad vid 11th World Conference on Transportation Research, Berkeley, USA. Envall P. (2006) Sammanställning av brittiska exempel på hållbar stadsplanering i York, London och Nottingham. TUB Trafikutredningsbyrån. Konsultrapport. Uppdragsgivare: Stockholms stad. 5

6 Ninnie Gustafsson, Tel: CURRICULUM VITAE NINNIE GUSTAFSSON SAMMANFATTNING Ninnie Gustafsson har under sju år arbetat som projektledare för projektet Hållbart resande i samhällsplaneringen, ett samarbete mellan kommunerna Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn, Södertälje och Trafikverket. Syftet var att öka kunskapen och intresset för hållbart resande så att gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras i samhällsplaneringen. Målgruppen var framför allt kommunernas politiker och tjänstemän men även byggbolag och medborgare. Förankringsarbetet skedde via seminarium, nyhetsbrev i politiska nämnder, möten och workshops. Projektet har arbetat för att föra in hållbart resande i styrande dokument såsom klimatstrategier, miljömål, översiktsplan, trafikstrategier, och cykelplaner med mera. Ninnie har varit inbjuden talare om hållbart resande på olika regionala och nationella seminarium samt deltagit i olika referensgrupper. Som projektledare har Ninnie drivit ett antal utvecklingsprojekt i de involverade kommunerna, bl. a. startades gång och cykelmätningar, inventering av cykelparkeringar, framtagande av standardmodell för cykelparkering och vägvisning för gång- och cykel, fotgängaranalyser, information om hållbart resande på kommunernas hemsidor och till nyinflyttade, enkätstudier, fyrstegsprinicpen i programområde, cykelplanering samt ett metodutvecklingsprojekt för att arbeta med indikatorer för hållbart resande i planeringen. Ninnie sitter med i styrelsen för FOT; fotgängarnas förening sedan ROLL I UPPDRAGET Processledning. FÖDELSEÅR SPRÅK 1959 Svenska Modersmål, Engelska Flytande i tal & skrift, Franska grundläggande UTBILDNING Kandidatexamen Miljövetenskaplig linje, Mälardalens högskola IHM s inköpsekonom REFERENSER (I URVAL) Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort, Södertälje kommun (2009) Fotgängaranalys i Fittja, Botkyrka (2007) Manual för cykelparkeringsinventering (2006) Planering för hållbart resande i exploateringsområden med stöd av TRAST (Trafik för en Attraktiv Stad) Pilotstudie för Vistabergs allé i Huddinge kommun (2005) Hållbart resande i friluftstaden Riksten med stöd och inspiration av SUMO. SUMO; System för utvärdering av mobilitetsprojekt, är ett verktyg för att mäta och utvärdera mobilitetsprojekt (2005) 6

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

Parkering i storstad. Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer

Parkering i storstad. Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer Parkering i storstad Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer 2 Titel: Parkering i storstad: Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Parkering i täta attraktiva städer. Dags att förändra synsätt

Parkering i täta attraktiva städer. Dags att förändra synsätt Parkering i täta attraktiva städer Dags att förändra synsätt Medverkande Trafikverket Elin Sandberg Projektledare Utförare Pelle Envall Uppdragsansvarig Foton i rapporten är tagna av Pelle Envall om inget

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Bypad i trafikpolicyarbetet

Bypad i trafikpolicyarbetet UMEÅ UNIVERSITET Kulturgeografiska institutionen Kurs: Kulturgeografi D Termin: HT 2010 Handledare: Carina Keskitalo, Umeå universitet och Karin Neergaard, Trivector Traffic, Lund Bypad i trafikpolicyarbetet

Läs mer

PROGRAM FÖR MOBILITY MANAGEMENT

PROGRAM FÖR MOBILITY MANAGEMENT PROGRAM FÖR MOBILITY MANAGEMENT HÖÖRS KOMMUN 2013-01-21 Beställare: Rolf Carlsson, Höörs kommun Konsult: Tyréns AB Uppdragsansvarig: Ann Jankelius (fd Cederberg) Teknikansvarig Programmet för mobility

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen

Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Den inledande arbetsprocessen med Mobilitetsplan för området Teknikdalen Stiftelsen Teknikdalen Magnus Bäckmark, Johanna Ingre Uppdragsgivare/beställare: Vägverket Borlänge Status: Rapport Datum: 2006-06-30

Läs mer

Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet. Framtidens personresor

Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet. Framtidens personresor Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet Framtidens personresor Lars Sandberg - WSP Analys & Strategi Innehållsförteckning KOMPETENSUPPBYGGNAD, KUNSKAPSFLÖDE OCH IMPLEMENTERING... 4 En permanent

Läs mer

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014 Nummer Maj 204 Attraktiv kollektivtrafik Utbyggnad av Stockholms tunnelbana Nya mål för svensk transportpolitik? 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk TF:s medlemsenkät 2005 TF genomför medlemsenkät - vilken

Läs mer

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt

Rapport 2013:33. Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt Rapport 2013:33 Samordna planeringen för bebyggelse och transporter! en kunskapsöversikt 2 Samordna planeringen för bebyggelser och transporter! en kunskapsöversikt 3 Samordna planeringen för bebyggelse

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2013. Rapport 2014:3

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2013. Rapport 2014:3 Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2013 Rapport 2014:3 Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2013 Rapport 2014:3 Trafikanalys Adress: Torsgatan

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom

Läs mer

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer

Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete

Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete Boverket Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra kommuners utvärderingsarbete Miljömålsprojekt Mål- och planindikatorer som verktyg i fysisk planering Exempel från fyra

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer