Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014"

Transkript

1 Äldreförvaltningen Rolf Ljungström Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014 Sammanfattning För fjortonde året har äldreförvaltningen genomfört en kundundersökning med syfte att ta fram underlag för ledning och enheter till kvalitetsförbättrande åtgärder. CMA Research AB - som haft uppdraget - delgav oss en kortfattad rapport om årets resultat på förvaltningsledningen den 9 april och på nämndsammanträdet den 24 april. I år har vi gjort ett omtag och till övervägande del använt oss av de frågor som Socialstyrelsen använder sig av i sin brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen! Detta har medfört att vi inte längre kan jämföra resultaten bakåt i tid, då frågorna är ställda på ett annat sätt. Kundundersökningen omfattar 26 resultatrapporter kopplat till 11 enhetschefer (1-4 resultatrapporter per enhetschef) i den kommunala äldreomsorgen. 6 resultatrapporter avser privata LOV-utförare. De LOV-utförare som har färre än fem respondenter i undersökningen, kan ej få en egen resultatrapport. Resultatrapporter i diagramformat och handledning som stöd för arbetet med kundundersökningens resultat har delats ut till enhetschefer. Totaltrapporter, formulär, diagramrapporter per enhet, arbetsbok, öppna svar mm kommer att finnas tillgängliga i äldreförvaltningens u:katalog. På /aldre publiceras också under juni 2014, fem totalrapporter samt resultat kopplat till kommunfullmäktigemål och åtaganden gällande Bemötande och Delaktighet och inflytande. Vi presenterar också resultatet av Sammantagetfrågan, som ersätter Nöjd BrukarIndex (NBI).. Har du frågor kring materialet är du välkommen att kontakta Rolf Ljungström: tfn , Ewa Kardell Förvaltningschef

2 2 Målgrupper Kundundersökningen avser som tidigare personer 65 år och äldre med biståndsbeslut om hemtjänst, dagverksamhet eller vård- och omsorgsboende enligt socialtjänstlagen och där kommunen är utförare. Kunder som valt privat utförare enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) ingår också i undersökningen. Kunder med enbart trygghetslarm och/eller matdistribution ingår ej i undersökningen. Kunder med beslut om både dagverksamhet och hemtjänst har haft två enkäter att besvara. Undersökningen är uppdelad i fem enkätgrupper. Frågeformulär har skickats/delats ut och har omfattat brukare (år 2013: 1 156) enligt följande: A. Dagverksamhet för demenssjuka 66 B. Vård- och omsorgsboende med demensinriktning 138 C. Hemtjänst 704 D. Dagverksamhet 97 E. Vård- och omsorgsboende 85 I ett sent skede uppdagades det att adresshämtningen via verksamhetssystemet Combine hade bristfällig träffsäkerhet vad gäller hemtjänstkunderna. I den kommunala hemtjänsten kunde vi hjälpligt komplettera adress- och personuppgifter i sista stund. Vad gäller LOV-utförare såg vi ingen möjlighet att genomföra motsvarande kompletteringar.

3 3 Svarsfrekvens Det samlade värdet på svarsfrekvensen för våra fem enkätgrupper är 77 procent A B C D E Total CMA Research har agerat med två postala påminnelseutskick - ett med ny enkät. För enkätgrupp B, D och E har utdelning av påminnelser och nya enkäter genomförts av förvaltningen. 68 telefonintervjuer har genomförts i A- och C-gruppen. Svarsfrekvensen på 77 procent är en sänkning med 12 procentenheter jämfört med 2013 den lägsta på fem år. En av förklaringarna till sänkningen är att återfinna i hur icke-svar redovisas jämfört med tidigare. En annan förklaring är att det är första året vi använder oss av samma enkät till samtliga personer i vård- och omsorgsboende. Även personer med demenssjukdom har fått en egen enkät att besvara. Här ankommer det på enhetschefen med personal att bedöma vilket stöd/hjälp personen behöver av bl a anhöriga/närstående för att besvara enkäten. Det finns en skillnad i resultat mellan kommunala utförare och LOV-utförare av hemtjänst; 77 procent för den kommunala och 81 procent för LOV. Av personer i nettopopulationen har svar inkommit från 819 personer. 23 av 26 kommunala enheter har 5 eller fler respondenter. Tre enheter inom vård- och omsorgsboende demens, har färre en fem respondenter, vilket medför att de inte har ett eget svarsresultat att arbeta med. 13 LOV-utförarare med aktiva uppdrag har ingått i undersökningen. Av dessa har 6 utförare 5 eller fler respondenter, vilket genererat en egen resultatrapport. Övriga LOVutförare med färre antal respondenter ingår dock i totalresultatet.

4 4 Vem har besvarat frågorna? Samtliga enkäter i de fem enkätgrupperna har adresserats till respektive kund. Till skillnad mot tidigare har alltså inga enkäter skickats till anhöriga till kunder med demenssjukdom i vård- och omsorgsboende samt dagverksamhet. I slutet av enkätformulär finns följande frågor: Har du själv svarat på frågorna? - Ja - Nej, frågorna besvarades av annan person Jag har besvarat frågorna själv Vem har svarat? Närstående/anhörig Bekant God man/förvaltare Personal Annan person Andelen som besvarat enkäten själv har ökat med 29 procentenheter för hemtjänst (C) med 30 procentenheter för dagverksamhet (D) och med 26 procentenheter för vård- och omsorgsboende (E). Personalens medverkan i besvarande av enkät har minskat markant i alla dessa tre enkätgrupper.

5 5 Frågan sammantaget ersätter Nöjd BrukarIndex (NBI) I tidigare kundundersökningar har vi i tre av våra fem enkäter använt oss av tre frågor benämnda Nöjd BrukarIndex (NBI). Allt färre kommuner använder sig av NBI som jämförelsevärde och den ingår heller inte i Socialstyrelsens brukarundersökning. Från och med i år ersätter vi Nöjd BrukarIndex med frågan: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende/dagverksamheten/den hemtjänst du får? Resultaten för: A. Dagverksamhet för demenssjuka 90 procent B. Vård- och omsorgsboende med demensinriktning 83 procent C. Hemtjänst 89 procent D. Dagverksamhet 91 procent E. Särskilt boende 81 procent Det finns en skillnad i resultat mellan kommunala utförare och LOV-utförare av hemtjänst; 88 procent för den kommunala och 91 procent för LOV.

6 6 Svarsresultat kopplat till åtaganden I Strategier och budget anger vi två åtaganden med angivna procentmål som är kopplade till kundundersökningen: 19.1 Vid varje möte/tillfälle/situation i vår yrkesutövning, agerar vi med ett professionellt bemötande (90 procent). I kundundersökningen är frågan formulerad så här: Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? Värdena (95-98 procent) är genomgående högre än 2013, vilket bland annat kan förklaras av att frågan är formulerad på ett annat sätt. Precis som tidigare år har vi i procentberäkningen tagit med de två bästa värdena (alltid/oftast). Skulle vi enbart ta med det högsta värdet (alltid) så blir spridningen betydligt större (61-96 procent). 30 av 32 enheter uppnår åtagandet 90 procent. Resultatet för den kommunala hemtjänsten och för LOV-utförare är det samma; 97 procent. 90 procent som målvärde för bemötandefrågan får anses lågt satt, då lägsta värdet för en enkätgrupp är 95 procent. 9.1 De äldre ska känna sig delaktiga i och ha inflytande över hur vård, omsorg och service ska utföras (75 procent). I kundundersökningen är frågan formulerad så här: Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras/vad du vill göra på dagverksamheten? Värdena (73-86 procent) är genomgående högre än 2013, vilket bland annat kan förklaras av att frågan är formulerad på ett annat sätt. Precis som tidigare år har vi i procentberäkningen tagit med de två bästa värdena (alltid/oftast). Skulle vi enbart ta med det högsta värdet (alltid) så blir spridningen mellan procent. 26 av 32 enheter uppnår åtagandet 75 procent. Resultatet för den kommunala hemtjänsten är 84 procent och för LOV-utförare 91 procent. 75 procent som målvärde för delaktighet och inflytande får anses lågt satt, då lägsta värdet för en enkätgrupp är 73 procent och det högsta 86 procent. Bemötande Åtagande 2014: 90% Delaktighet och inflytande Åtagande 2014: 75% A Dagverksamhet - demens 98 (87) 86 (42) B Vård- och omsorgsboende - demens 97 (61) 84 (41) C Hemtjänst 97 (76) 85 (50) D Dagverksamhet 97 (96) 73 (48) E Vård- och omsorgsboende 95 (62) 74 (37) Gröna fält illustrerar uppnådda mål i respektive enkätgrupp. Siffervärdena avser de två bästa svarsalternativen, dvs alltid och oftast. Inom parentes anges procentvärdet av enbart det högsta värdet, dvs alltid.

7 7 Förslag på förbättringar En öppen fråga om Förslag på förbättringar finns i slutet av frågeformuläret. De förslag som inkommit är kopplade till respektive enhetsrapport och är en utmärkt källa till förbättringsarbete. Nedan redovisas ett urval av förekommande synpunkter och förslag (sammanlagt antal inom parentes): A - Dagverksamhet Demens (14) o Mer aktiviteter, träning, musik och sång. - Möjlighet att få några idéer för att göra något själv som att måla, göra schalar och så vidare. B Vård- och omsorgsboende - Demens (27) o Dålig städning o Mer utevistelse o Fler aktiviteter - Ett orangeri att kunna sitta i eller ta en lite promenad i. C Hemtjänst (117) o Dålig tidspassning o För kort tid - stressade o För många personalkontakter - Telefonsamtal på morgonen till mig som kund den dag jag ska ha hjälp. D Dagverksamhet (12) o Mer aktiviteter, träning och motion o Mer utevistelse o Godare och mer tilltagen mat - Som gravt synskadad skulle ledsagning till och från färdtjänstbuss vara till stor hjälp. E Vård- och omsorgsboende (19) o Mer personal o Mer aktiviteter och utevistelse - Ge de boende egen matsedel på rummet.

8 8 Exempel på stödprocesser i kvalitetsarbetet Resultatrapporter på enhetsnivå Kundundersökningen omfattar 26 resultatrapporter kopplat till 11 kommunala enhetschefer och 6 LOV-utförare, och har följande innehåll: 1. FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN - Bakgrund och syfte, målgrupper och urval, genomförande, enkäten, tid för genomförandet, svarsprocent. 2. RESULTAT AV FÄLTARBETET - Resultatredovisning, jämförelser med totalresultat. Handledning Kundundersökning Haninge äldreomsorg Som stöd för arbetet med kundundersökningen finns en handledning med tidplan. Tillsammans med resultatdiagrammen och rapporterna ger det ett handfast redskap för enhetschefen att tillsammans med personalen arbeta med resultaten, som ska leda till kvalitetsförbättrande åtgärder. Verksamhetsplan på enhetsnivå Det åligger varje enhetschef att upprätta en lokal verksamhetsplan där det ska framgå hur man avser att arbeta med bl a; - Strategier och budget samt Verksamhetsplan - Kundundersökning - Plan för personalarbetet - Synpunktshantering - Lokalt utvecklings- och förändringsarbete Intern kvalitetsgranskning (IKG) Syftet med kvalitetsgranskningen är att säkerställa att enheterna uppfyller de kvalitetskrav som äldreförvaltningen har på samtliga verksamheter inom äldrenämndens ansvarsområde, samt att stimulera till ett aktivt kvalitetsarbete i verksamheten. Utgångspunkterna i granskningen är socialtjänstlagen, socialstyrelsens allmänna råd och bestämmelser, kommunens kvalitetspolicy, mål, strategi och budget, verksamhetsplan, de kvalitetsdeklarerade tjänsterna, rutiner och riktlinjer för social dokumentation samt i särskilt boende även MAS:ens riktlinjer för hälso- och sjukvård. Kvaliteten granskas utifrån tre perspektiv på kvalitet; brukare, personal samt organisation/- ledning. Resultatet från granskningen relateras till kvalitetsindikatorerna brukarnöjdhet, personalen hälsa och arbete, personalens kompetens, social dokumentation samt i särskilt boende även kvalitet och medicinsk säkerhet. Resultatet från granskningen bedöms slutligen utifrån den ambitionsnivå eller de åtaganden som finns angivna i Strategi och budget samt verksamhetsplan 2014.

9 9 Nationell brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? I april-maj 2014 genomför Socialstyrelsen för andra gången en nationell totalundersökning där samtliga som är 65 år och äldre med hemtjänst och särskilt boende ges möjlighet att besvara en enkät. Det här betyder att våra kunder har haft ytterligare en enkät att besvara och med liknande frågor som vår egen. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i november 2014, på så fin nivå som statistiken medger. Ska vi överge vår egen kundundersökning? I och med att Socialstyrelsen årligen kommer att genomföra en totalundersökning för samtliga äldre med beslut om Hemtjänst och Särskilt boende, finns skäl för oss att värdera för- och nackdelar med att behålla vår egen undersökning. Vi är fortfarande av den uppfattningen att tiden mellan enkätutskick och resultatredovisning är för lång, vilket medför brister i aktualiteten på svaren. I vår egen kundundersökning har vi i år till övervägande del använt oss av de frågor som Socialstyrelsen har i sin undersökning.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2012-09-05 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Kvalitetsrapport Äldreomsorg

Kvalitetsrapport Äldreomsorg Social- och omsorgskontoret 2013-02-12 Kvalitetsrapport Äldreomsorg 2012 1. INLEDNING... 3 2. ÖVERGRIPANDE REDOVISNING... 4 2.1 AVTALSUPPFÖLJNINGAR... 4 2.2 INTERNKONTROLL... 4 2.3 TILLGÄNGLIGHET OCH INFORMATION...

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Vadstena kommun. kvalitet i äldreomsorg. Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin

Vadstena kommun. kvalitet i äldreomsorg. Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin Vadstena kommun kvalitet i äldreomsorg Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Syfte...3 3.1. Revisionsfrågor...3 3.2. Metod...3 3.3. Revisionskriterer/utgångspunkter...3

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter

KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg Södertörns nyckeltal Äldreomsorg ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2011-09-07 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården

Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården En rapport skriven av KPMG AB på uppdrag av Förord I vissa delar av s rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4) har externa rapporter använts

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer