Naturens Bästa. Kundundersökning Sommaren Sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturens Bästa. Kundundersökning Sommaren 2006. Sammanfattning"

Transkript

1 Naturens Bästa Kundundersökning Sommaren 2006 Sammanfattning

2 Bakgrund NordAnalys AB har på uppdrag av Svenska Ekoturismföreningen genomfört en gästundersökning bland ett urval av godkända arrangörer och deras kvalitetsmärkta arrangemang enligt Naturens Bästa. NordAnalys är ett marknadsundersökningsföretag som sedan 1995 har arbetat med undersökningar och analyser med särskilt fokus mot turism- och resebranschen. Genom åren har vi genomfört ett stort antal uppdrag av olika slag, där vi undersökt gästers/turisters upplevelser av allt från stora regioner via destinationer och orter till enskilda företag, vilket gör att vi har ett omfattande referensmaterial som vi kan relatera den här undersökningen till. Undersökningen har syftat till att utvärdera gästernas kännedom/kunskap om Naturens Bästa, deras uppfattning om och attityder till Naturens Bästa samt att kvalitetsutvärdera deras upplevelser av de arrangemang där de deltagit. Utöver detta innehåller undersökningen också bakgrundsdata om gästen. Utvärderingen består av två delundersökningar. Under sommaren genomfördes personliga intervjuer med gäster hos fyra olika arrangörer. Totalt intervjuades ett drygt 20-tal gäster. Syftet med dessa intervjuer var dels att få en djupare förståelse för hur gästerna tänkte och resonerade kring Naturens Bästa, dels att få ett underlag för att utforma innehållet i undersökningens andra del. Denna har genomförts som en kombination av mejl/webbenkät och postenkät där adressuppgifter har hämtats från ett urval av arrangörernas kundregister. Totalt ingick drygt tio godkända arrangörer i undersökningen. Urvalet omfattade totalt 501 respondenter, vilket resulterat i 301 giltiga och bearbetade svar, vilket innebär en svarsfrekvens på 60 %. Beskrivning av gästen/besökaren Den här typen av arrangemang som är utvärderade i den här undersökningen lockar i vissa avseenden en tämligen specifik målgrupp/typ av besökare. Jämfört med generellt resande kan man konstatera att kvinnorna är i klar dominans. Utöver detta så är det framförallt hushåll utan barn som utgör målgruppen och då både i termer av yngre och äldre personer. Geografiskt så är det däremot en tämligen jämn spridning som i stora drag speglar befolkningsunderlaget, men med en viss tonvikt på Stockholmsområdet. Gästerna har totalt sett en hög utbildningsnivå vilket tillsammans med frågorna om boendeform och sysselsättning visar att det i hög utsträckning handlar personer med goda socioekonomiska förutsättningar. Utifrån frågan om fritidsintressen så kan vi jämfört andra undersökningar konstatera att det i ganska hög grad handlar om personer med ett naturintresse, men med mindre fokus på specifikt fysiska aktiviteter. Intresset för exempelvis skidåkning (utförsåkning), utöva idrott/träning, långfärdsskridskor ligger på en förhållandevis låg nivå, vilket naturligtvis också kan vara en effekt av att den här undersökningen fokuserar på sommararrangemang. Intresset för musik, nöjesliv, kultur och matlagning ligger på en tämligen hög nivå. En hög föreningstillhörighet i STF, Friluftsfrämjandet, SNF och WWF förstärker bilden av ett generellt sett högt intresse för natur/skog/fjäll, men även fågelskådning som utifrån att det är ett tämligen specifikt intresse hamnar förhållandevis högt upp på listan. Denna bild bekräftas av de personliga intervjuer som genomfördes med gäster under den gångna sommaren. Intrycket är att det i stor utsträckning handlar om personer som har ett allmänt intresse för natur och kultur, men många kan ändå karaktäriseras som nybörjare relaterat till det arrangemang man deltog i. Undantaget är i vissa fall själva aktiviteten, exempelvis fiske och ridning, där man har goda kunskaper, dock inte i den miljön där arrangemanget genomfördes. Ett genuint intresse att lära sig nya saker karaktäriserade flertalet av gästerna, medan däremot behovet av socialt utbyte varierade stort mellan enskilda individer. 2

3 Den fysiska statusen var också tämligen varierande, även om flertalet med någon form av regelbundenhet ägnade sig åt rörelseinriktade aktiviteter. Arrangemanget De arrangörer och arrangemang som har utvärderats, representerar ett brett spektra av upplevelser tillsammans med en geografisk spridning från norr till söder och olika typer av naturmiljöer. Totalt sett kan man konstatera att merparten av gästerna är nybörjare när det gäller den här typen av arrangemang. 7 av 10 deltar i ett arrangemang av det här slaget för första gången och 85 % är förstagångsbesökare hos den aktuella arrangören. Internet är den viktigaste informationskällan (i första hand arrangörens egen hemsida) följt av rekommendationer från vänner/bekanta och på tredje plats hamnar annonser. Skillnaderna är tämligen stora mellan olika arrangörer när det gäller informationskanaler. Naturupplevelser hamnar i en egen division när det gäller vad som har varit viktiga beslutskriterier inför val av arrangemang. På en 6-gradig skala ligger medelvärdet på 5,4, vilket betyder att 61 % av gästerna har angett att det har haft avgörande betydelse, ytterligare 23 % anger stor betydelse. Andra faktorer som värderas högt är önskan att lära sig något nytt (4,4), få lugn&ro/avkoppling (4,2) samt att arrangemanget håller en hög nivå när det gäller service och bekvämlighet (4,0). Det som bedöms som minst viktigt är att träffa nya människor (3,2), vilket skulle ligga på en ännu lägre nivå om man räknade bort de singelarrangemang som ingår i undersökningen. Att arrangemanget är kvalitetsmärkt hamnar på värdet 3,7, vilket kan tolkas som varken stor eller liten betydelse. Skillnaderna mellan olika arrangörer är tämligen stora när det gäller vad som är viktigt/ prioriteras, i hög grad styrt av vad det handlar om för typ av aktivitet, men till viss del också utifrån geografiskt läge. Arrangemangen har utvärderats med hjälp av tio olika detaljfrågor samt en fråga som avser ett helhetsomdöme. För utvärderingen har vi använt en 6-gradig skala, som använts i en rad olika sammanhang för att utvärdera turistiska upplevelser. Det innebär att vi kan relatera betygen i den aktuella undersökningen till liknande undersökningar. Helhetsomdömet ligger på en mycket bra nivå med ett medelbetyg på 5,5. Bidragande till det höga helhetsbetyget är en kombination av mötet med guiderna och arrangemangets innehåll tillsammans med miljön och omgivningarna där det genomfördes. Det sammantagna betyget för guidernas bemötande/ servicevilja är 5,6, vilket också gäller miljön och omgivningarna där arrangemanget genomfördes. Innehållet/upplevelsen i arrangemanget får också ett mycket bra betyg, 5,4 vilket också gäller för guidernas kunskap och förmåga att lära ut. Detta skulle kunna sägas utgöra själva kärnprodukten. Däremot är omdömena lite lägre, om än på en hygglig nivå, när det gäller kringservice, här uttryckt i termer av mat (5,0), boende (4,8) och själva resan/transporten (4,5). Även informationen från arrangören innan besöket får ett förhållandevis lågt betyg (4,7). Av kommentarerna som relaterar till den här frågan och andra, framgår att det finns en hel del synpunkter kopplat till detaljer som främst rör mat och boende, allt från sämre kvalitet, till otydlig information som resulterat i olika typer av missförstånd. Samtidigt visar utfallet på den här frågan att själva grundkonceptet håller en mycket hög kvalitet, medan det som upplevs mindre bra i de flesta fall borde kunna åtgärdas med en kombination av kvalitetshöjande men inte särskilt kostnadskrävande åtgärder och en tydligare information. Detta bedöms vara viktigt med tanke på att gästerna värderade just bekvämlighet och servicenivå högt bland olika faktorer relaterat till beslutsprocessen. Arrangemangets prisvärdhet får betyget 4,8, vilket i det här fallet ses som ett positivt resultat. Att får riktigt höga betyg när det gäller prisvärdhet är svårt och kanske inte önskvärt. 3

4 Kvinnorna är överlag något mer nöjda än männen, med undantag för guiderna, vilka männen ger ett något högre betyg både när det gäller service/bemötande och kunskap/förmåga att lära ut. De äldre gästerna är också något mer nöjda, även om det totalt sett handlar om små skillnader. En jämförelse mellan de olika arrangörerna visar att det finns skillnader, samtliga uppvisar dock ett helhetsbetyg på 5,0 är däröver. Trots att gästerna totalt sett ger arrangemangen mycket goda betyg så är benägenheten att komma tillbaka till samma arrangör igen tämligen låg. Endast 24 % svarar att man säkert kommer tillbaka inom en treårsperiod, ytterligare 43 % troligen. Erfarenheter från andra undersökningar där vi genomfört mätningar under flera år, visar att utfallet bland dem som svarar ja, troligen inte blir vad det ser ut att vara, utan det är en stor andel av dessa som inte kommer att leva upp till utfästelsen. Mot bakgrund av detta är vår bedömning att % kommer att återvända inom tre år. Mot bakgrund av att 85 % också utgjordes av förstagångsbesökare så indikerar detta att den här typen av arrangemang i hög grad är sådant som man gör vid ett enstaka tillfälle eller med låg regelbundenhet. Det är flera olika faktorer som styr viljan/benägenheten att återvända. Normalt sett det kanske viktigaste är kvalitén på arrangemanget och det visar sig att skillnaderna är stora mot bakgrund av vilket helhetsbetyg man angivit. Bland de gäster som gett högsta betyg (6) så är det 31 % som svarat ja, säkert, vilket kan jämföras med 14 % bland dem som gett betyget 5 och 8 % i gruppen som angett ett helhetsbetyg 1-4. En annan viktig faktor som i hög grad påverkar återvändarbenägenheten är avstånd/restid/ reskostnad från hemorten till arrangemanget. Detta har säkerligen påverkat utfallet för några avlägset belägna arrangörer, vilka uppvisar låg återvändarbenägenhet trots mycket höga betyg från gästerna. Utöver detta så finns det också en stor grupp människor för vilka resande/ upplevelser är synonymt med att ständigt uppleva nya saker. Det vill säga oavsett hur nöjd man är, så kommer man ändå att göra andra saker i framtiden. Bedömningen är att många av de arrangemang som ingår i den här undersökningen är av den karaktären och därmed lockar den typen av gäster. Av kommentarerna framgår detta på ett tydligt sätt, UPPLEVELSER SKA INTE LEVAS OM UTAN MAN STAPLAR NYA ERFARENHETER TILL SAMLINGEN, ÄR DEN TYPEN AV PERSON SOM ALLTID VILL UPPLEVA NYTT OCH DET FINNS SÅ MYCKET SOM JAG ÄNNU INTE HUNNIT MED. Viljan/benägenheten att rekommendera arrangemanget/arrangören för vänner och bekanta ligger på en mycket bra nivå, 75 % svarar att de säkert kommer att rekommendera vänner/bekanta och ytterligare 22 % svarar ja, troligen. Den här frågan har en än mer tydlig direkt koppling till kvalitén/upplevelsen jämfört med frågan om benägenheten att återvända för egen del. 88 % av dem som var mycket nöjda (6) totalt sett, svarar att de säkert kommer att rekommendera vänner/bekanta, att jämföra med 44 % i gruppen som gett betyget 1-4. Här finns också en tydligare koppling med högt utfall bland de arrangörer som uppvisade högst helhetsbetyg, även om det även på den här frågan finns en viss inverkan utifrån resavstånd. Sammantaget indikerar detta att det trots höga helhetsbetyg finns en potential att ytterligare förbättra olika delar av konceptet/arrangemangen, vilket sannolikt ytterligare skulle stärka helhetsupplevelsen, med ett ännu bättre utfall främst när det gäller att sprida goodwill, men i viss utsträckning också påverka den egna viljan att återvända. Naturens Bästa Den spontana kännedomen om Naturens Bästa är totalt sett låg. Endast en fjärdedel svarar att de känner till Naturens Bästa, vilket också väl motsvarar utfallet som erhölls i samband med de personliga intervjuerna. Det här resultatet ska tolkas mot bakgrund av att undersökningen är 4

5 genomförd efter avslutat arrangemang. Den enda rimliga tolkningen är att arrangörerna/ guiderna inte eller endast i mycket liten omfattning informerar om Naturens Bästa och att det aktuella arrangemanget är kvalitetsmärkt enligt Naturens Bästa. Man kan konstatera att det är tämligen stora skillnader mellan arrangörerna. Det lägsta utfallet är 6 % kännedom, medan det i andra änden finns två arrangörer där hälften av gästerna känner till Naturens Bästa. Bland de gäster som har kännedom om Naturens Bästa är det endast ett fåtal som hänvisar till att de har fått information via arrangören/guiden, utan det är i första hand Internet och då särskilt arrangörernas egna hemsidor som är den viktigaste informationskanalen. Bland de gäster som känner till Naturens Bästa är kunskapsnivån (gästernas egen bedömning) snarare låg än hög. 20 % anger att de har bra eller mycket bra kunskap, medan 32 % svarar dålig eller mycket dålig kunskap. Den förhållandevis låga kunskapen bidrar säkert också till att Naturens Bästa inte anses haft särskilt stor betydelse vid valet av det aktuella arrangemanget, 3,6 på en 6-gradig skala. Efter att respondenterna fått en kortfattad beskrivning av de sex grundprinciper som Naturens Bästa står för, kan man konstatera att mottagandet är positivt och att man i hög grad sympatiserar med dessa principer. Detta gäller både den kvantitativa undersökningen och de personliga intervjuerna. Överlag anses de aktuella arrangemangen på ett mycket bra sätt uppfylla de sex grundprinciperna. 55 % ger svaret 6 (mycket bra) och ytterligare 29 % svarar 5 (bra). Ytterligare aspekter som talar för innehållet i Naturens Bästa -konceptet är det faktum att det vid ett eventuellt framtida val av liknande arrangemang bedöms ha väsentligt större betydelse (4,4 jämfört med 3,6) i förhållande till motsvarande frågeställning som gällde det aktuella arrangemanget. Den frågan besvarades innan informationen om Naturens Bästa presenterades. Dessutom finns det en inte obetydlig vilja för att betala extra för ett Naturens Bästa arrangemang. Även om frågor kring betalningsvilja alltid är vanskliga, med risk för överskattningar, kan man med god säkerhet påstå att Naturens Bästa principerna tillför mervärden som kunderna är beredda att betala extra för. Drygt 2/3 anger detta varav merparten ligger inom intervallet 5-15 % extra. De frågor som relaterar till Naturens Bästa visar sammantaget att grundproblemet ligger på nivån kännedom, det vill säga på den mest elementära nivån. Så här långt har man uppenbarligen inte lyckats speciellt väl med arbetet som syftar till att öka kännedomen bland gäster och presumtiva gäster, vilket innebär att innehåll och principer kring Naturens Bästa i mångt och mycket blir verkningslösa och/eller ointressanta i så motto att de är okända. Om gästerna väl har kunskap om Naturens Bästa är de överlag intresserade och positiva, men eftersom en så liten andel totalt sett har kännedom och i nästa steg kunskap, så är betydelsen och effekten av Naturens Bästa, åtminstone i ett marknadsperspektiv, begränsat. Kontentan blir att Naturens Bästa än så länge är ett tämligen okänt begrepp och därmed har en förhållandevis liten betydelse för kunderna/gästerna/marknaden. Grundproblemet består i att gästerna inte får information och kunskap om Naturens Bästa på plats under och/eller i anslutning till arrangemanget. Detta är något som borde ligga i arrangörernas intresse, eftersom undersökningen visar att gästerna är positiva både till Naturens Bästa - principerna och till hur det aktuella arrangemanget lever upp till dessa principer. Vad detta beror på kan man endast spekulera i. En viss vägledning ger de kontakter/intervjuer som genomförts med ett mindre antal arrangörer, där NordAnalys intryck är att engagemanget/entusiasmen för Naturens Bästa är måttligt. Med tanke på att man lagt ner arbete och pengar på ansökningsarbetet är detta möjligen något förvånande. Ett genomgående tema från intervjuerna/samtalen var att man såg liten direkt nytta, i termer av konkreta bokningar. Detta bekräftas i huvudsak av den genomförda undersökningen. 5

6 Eftersom arrangemangen får högt betyg av gästerna när det gäller att leva upp till Naturens Bästa principerna indikerar detta att arrangören i betydande omfattning agerar och informerar utifrån grundprinciperna, men sannolikt i de flesta fall utan att nämna själva begreppet Naturens Bästa. En ren spekulation: Kan det vara så att man inte vill lyfta fram konkurrerande verksamheter genom att aktivt informera om Naturens Bästa och hemsidan med det samlade utbudet av arrangörer och arrangemang. Om så skulle vara fallet är det kanske ett inte helt onaturligt beteende, men samtidigt högst beklagligt och feltänkt. Det finns i det här sammanhanget anledning att analysera Naturens Bästa i ett lite vidare perspektiv än bara direkta bokningar, det visar båda de genomförda undersökningarna. Ett första steg i arbetet med att öka kännedomen och kunskapen om Naturens Bästa är att vända sig till de redan frälsta, det vill säga de egna gästerna. Det borde enligt NordAnalys uppfattning vara en självklarhet att i samband med arrangemangen informera om Naturens Bästa och märkningens webbplats. Eftersom den här typen av gäster i hög grad söker nya typer av upplevelser borde hemsidan vara en utmärkt inspirationskälla till att söka nya arrangemang. Om då alla ingående arrangörer konsekvent hjälper till att ge information om Naturens Bästa och då särskilt märkningens webbplats, så skapar man på så vis merförsäljning åt varandra. Samtidigt är intrycket från intervjuerna att det är själva aktiviteten/upplevelsen som är det central i kundens beslutssituation, Naturens Bästa utgör däremot ett mervärde, grädde på moset. NordAnalys bedömning är att värdet av att på ett samlat sätt kunna få ta del av ett smörgåsbord av aktiviteter kan väga tyngre än det som Naturens Bästa står för. Eftersom de flesta arrangörerna är relativt små företag, med begränsade resurser för att bedriva marknadsföring, skulle en ökad gemensam insats i syfte att synliggöra och öka kännedomen om mycket väl kunna vara en framgångsrik väg att få nya kunder till sina arrangemang. Men det handlar i hög grad om ett indirekt arbete där man måste kunna dela med sig och lita på varandra och samtidigt ha ett långsiktigt perspektiv. Naturens Bästa har enligt NordAnalys bedömning ännu inte har fått en riktig chans. Ett sätt att utan kostsamma åtgärder öka medvetenheten och kunskapen är att på ett konsekvent och systematiskt sätt informera och bearbeta befintliga gäster. Här har arrangörerna ett stort ansvar, men det ankommer naturligtvis också på ansvariga för Naturens Bästa att understödja detta arbete. Ett första steg bör vara att söka kunskap och information från samtliga arrangörer för att ta reda på varför informationen inte fungerar i dagsläget. Med utgångspunkt från denna information får man sedan utarbeta en handlingsplan med eventuella stimulansåtgärder för att få arrangörerna att ta ansvar för uppgiften att informera om och sälja in Naturens Bästa på ett bättre sätt än i dagsläget. NordAnalys bedömning är att grundtanken med Naturens Bästa är rätt och att den har en framtid, men en förutsättning är att få igång en större samverkan inom systemet för att på så vis komma upp i en kritisk nivå när det gäller kännedom på marknaden. NordAnalys tror också att en ökad dialog med arrangörerna är en viktig åtgärd för att intensifiera samarbete och vidareutveckling av konceptet, i första hand systematiska åtgärder som syftar till att gemensamt öka kännedomen och kunskapen av det upplevelseutbudet som finns samlat inom Naturens Bästa. Lars Häreblad för NordAnalys i januari

Naturens Bästa Landskapet JO. Kundundersökning Sommaren 2006

Naturens Bästa Landskapet JO. Kundundersökning Sommaren 2006 Naturens Bästa Landskapet JO Kundundersökning Sommaren 2006 Innehållsförteckning INLEDNING...3 BAKGRUND...3 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE...3 Statistisk säkerhet...4 Läsanvisning...4 RESULTATREDOVISNING...5

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

SERVICE OCH BEMÖTANDE

SERVICE OCH BEMÖTANDE SERVICE OCH BEMÖTANDE Ämnet service och bemötande behandlar hur man i servicesituationer möter kunder eller gäster på ett yrkesmässigt sätt. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet service och bemötande ska

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Rock Art Hällbildcentrum

Rock Art Hällbildcentrum Rock Art Hällbildcentrum Turistekonomisk analys och gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Turistekonomisk analys Metod 3 Definitioner och förklaringar 4 Vad betyder Rock Art för den

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2011

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2011 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning Sammanfattning av nöjdkundmätning Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29 Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 0-06-9 Sammanfattning och reflektioner Index, som representerar kundnöjdhet och lojalitet, ligger på 76 både för Q och Q 0, vilket är i linje med tidigare

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Kvalitetsbarometern 2011

Kvalitetsbarometern 2011 Kvalitetsbarometern 2011 Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona kommun. Bo Engström Sammanfattning En konsultrapport från Utredningsspecialisten

Läs mer

I dialog med Malmöborna. Daniel Persson Stabschef Ordförande e-beredningen i Malmö

I dialog med Malmöborna. Daniel Persson Stabschef Ordförande e-beredningen i Malmö I dialog med Malmöborna Daniel Persson Stabschef Ordförande e-beredningen i Malmö Vad är edemokrati? E-demokrati är ett samlingsnamn för ICT (Information and Communication Technology) som bidrar till att

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Köpa plantor via nätet

Köpa plantor via nätet Köpa plantor via nätet 2012-10-22 Lise-Lotte Björkman, Riksförbundet Svensk trädgård Under år 2012 har Fritidsodlingens Riksorganisation och Riksförbundet Svensk Trädgård i samarbete med tidningen Råd

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Svennis Cup En vitamininjektion för Torsby kommun. Presentation vid idrottsturismkonferensen i Karlstad den 2-3 februari 2012

Svennis Cup En vitamininjektion för Torsby kommun. Presentation vid idrottsturismkonferensen i Karlstad den 2-3 februari 2012 Svennis Cup En vitamininjektion för Torsby kommun Presentation vid idrottsturismkonferensen i Karlstad den 2-3 februari 2012 DISPOSITION Kort om Svennis Cup och dess utveckling Vad betyder Svennis Cup

Läs mer

Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz

Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz Kundundersökning Rådhusgruppen Av Magnus Gerentz 25/6 2007 1 Inledning Nedan följer en rapport om kundundersökningen som genomfördes på uppdrag av Rådhusgruppen mellan den 11/6 och 19/6 2007. Kontaktuppgifter

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA

Kundundersökning mars 2012. Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA Kundundersökning mars 2012 Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Kundundersökning mars 2012 Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BANKER 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se OM SKI

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Varför en gemensam kommunikationssatsning?

Varför en gemensam kommunikationssatsning? 2013-05-24 Varför en gemensam kommunikationssatsning? Internt Vi gör gemensam sak - tillsammans får vi större genomslagskraft. Externt Lyfta kunskap och förflytta attityder hos allmänheten tillsammans

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING Vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft Trivector Information AB Jimmie Hansson, Elin Josefson & Frida Lindström DEL 1: UNDERSÖKNINGEN 2 INLEDNING Trivector

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2014 års undersökning Nästa steg

Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2014 års undersökning Nästa steg 1 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Innehåll Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 214 års undersökning Nästa steg 2 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Ingenjörerna. gör Sverige bättre. allmänhetens syn på teknik och ingenjörer, 2014.

Ingenjörerna. gör Sverige bättre. allmänhetens syn på teknik och ingenjörer, 2014. Ingenjörerna gör Sverige bättre allmänhetens syn på teknik och ingenjörer, 2014. 2 Ingenjörerna gör Sverige bättre sverigesingenjorer.se Teknik har gjort livet bättre det visar sammantaget en ny undersökning

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Mellan den 4:e juli 2012 och 10:e mars 2013 har 312 personer svarat på den enkät som vi på GameOver haft uppe hemsidan. Ett stort tack till alla er som bidragit

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White Paper Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White paper: Kundlojalitet och Net Promoter Index Detta White Paper är en sammanfattning av MarketDirections Nyhetsdialog om kundlojalitet från

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2015 års undersökning Nästa steg

Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2015 års undersökning Nästa steg 1 Serviceundersökningen 215 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Innehåll Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 215 års undersökning Nästa steg 2 Serviceundersökningen 215 företags uppfattning

Läs mer

Kundundersökning juli 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby

Kundundersökning juli 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby Kundundersökning juli 2011 Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg 1 FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg Enkätundersökning hösten 24 Kommunledningskontoret/Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kommunledningskontoret

Läs mer

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014

Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Resultat Enkätundersökning Lundbybadet 2014 Sammanfattning/Enkel analys av resultatet i korthet! HELHETEN Inga stora skillnader mellan Medley eller Kommunen som utförare! 94% har givit Lundbybadet som

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2013:2

Kvalitetsbarometern LSS 2013:2 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS 2013:2 Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Nacka kommun Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN November 2013

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer