Naturens Bästa. Kundundersökning Sommaren Sammanfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturens Bästa. Kundundersökning Sommaren 2006. Sammanfattning"

Transkript

1 Naturens Bästa Kundundersökning Sommaren 2006 Sammanfattning

2 Bakgrund NordAnalys AB har på uppdrag av Svenska Ekoturismföreningen genomfört en gästundersökning bland ett urval av godkända arrangörer och deras kvalitetsmärkta arrangemang enligt Naturens Bästa. NordAnalys är ett marknadsundersökningsföretag som sedan 1995 har arbetat med undersökningar och analyser med särskilt fokus mot turism- och resebranschen. Genom åren har vi genomfört ett stort antal uppdrag av olika slag, där vi undersökt gästers/turisters upplevelser av allt från stora regioner via destinationer och orter till enskilda företag, vilket gör att vi har ett omfattande referensmaterial som vi kan relatera den här undersökningen till. Undersökningen har syftat till att utvärdera gästernas kännedom/kunskap om Naturens Bästa, deras uppfattning om och attityder till Naturens Bästa samt att kvalitetsutvärdera deras upplevelser av de arrangemang där de deltagit. Utöver detta innehåller undersökningen också bakgrundsdata om gästen. Utvärderingen består av två delundersökningar. Under sommaren genomfördes personliga intervjuer med gäster hos fyra olika arrangörer. Totalt intervjuades ett drygt 20-tal gäster. Syftet med dessa intervjuer var dels att få en djupare förståelse för hur gästerna tänkte och resonerade kring Naturens Bästa, dels att få ett underlag för att utforma innehållet i undersökningens andra del. Denna har genomförts som en kombination av mejl/webbenkät och postenkät där adressuppgifter har hämtats från ett urval av arrangörernas kundregister. Totalt ingick drygt tio godkända arrangörer i undersökningen. Urvalet omfattade totalt 501 respondenter, vilket resulterat i 301 giltiga och bearbetade svar, vilket innebär en svarsfrekvens på 60 %. Beskrivning av gästen/besökaren Den här typen av arrangemang som är utvärderade i den här undersökningen lockar i vissa avseenden en tämligen specifik målgrupp/typ av besökare. Jämfört med generellt resande kan man konstatera att kvinnorna är i klar dominans. Utöver detta så är det framförallt hushåll utan barn som utgör målgruppen och då både i termer av yngre och äldre personer. Geografiskt så är det däremot en tämligen jämn spridning som i stora drag speglar befolkningsunderlaget, men med en viss tonvikt på Stockholmsområdet. Gästerna har totalt sett en hög utbildningsnivå vilket tillsammans med frågorna om boendeform och sysselsättning visar att det i hög utsträckning handlar personer med goda socioekonomiska förutsättningar. Utifrån frågan om fritidsintressen så kan vi jämfört andra undersökningar konstatera att det i ganska hög grad handlar om personer med ett naturintresse, men med mindre fokus på specifikt fysiska aktiviteter. Intresset för exempelvis skidåkning (utförsåkning), utöva idrott/träning, långfärdsskridskor ligger på en förhållandevis låg nivå, vilket naturligtvis också kan vara en effekt av att den här undersökningen fokuserar på sommararrangemang. Intresset för musik, nöjesliv, kultur och matlagning ligger på en tämligen hög nivå. En hög föreningstillhörighet i STF, Friluftsfrämjandet, SNF och WWF förstärker bilden av ett generellt sett högt intresse för natur/skog/fjäll, men även fågelskådning som utifrån att det är ett tämligen specifikt intresse hamnar förhållandevis högt upp på listan. Denna bild bekräftas av de personliga intervjuer som genomfördes med gäster under den gångna sommaren. Intrycket är att det i stor utsträckning handlar om personer som har ett allmänt intresse för natur och kultur, men många kan ändå karaktäriseras som nybörjare relaterat till det arrangemang man deltog i. Undantaget är i vissa fall själva aktiviteten, exempelvis fiske och ridning, där man har goda kunskaper, dock inte i den miljön där arrangemanget genomfördes. Ett genuint intresse att lära sig nya saker karaktäriserade flertalet av gästerna, medan däremot behovet av socialt utbyte varierade stort mellan enskilda individer. 2

3 Den fysiska statusen var också tämligen varierande, även om flertalet med någon form av regelbundenhet ägnade sig åt rörelseinriktade aktiviteter. Arrangemanget De arrangörer och arrangemang som har utvärderats, representerar ett brett spektra av upplevelser tillsammans med en geografisk spridning från norr till söder och olika typer av naturmiljöer. Totalt sett kan man konstatera att merparten av gästerna är nybörjare när det gäller den här typen av arrangemang. 7 av 10 deltar i ett arrangemang av det här slaget för första gången och 85 % är förstagångsbesökare hos den aktuella arrangören. Internet är den viktigaste informationskällan (i första hand arrangörens egen hemsida) följt av rekommendationer från vänner/bekanta och på tredje plats hamnar annonser. Skillnaderna är tämligen stora mellan olika arrangörer när det gäller informationskanaler. Naturupplevelser hamnar i en egen division när det gäller vad som har varit viktiga beslutskriterier inför val av arrangemang. På en 6-gradig skala ligger medelvärdet på 5,4, vilket betyder att 61 % av gästerna har angett att det har haft avgörande betydelse, ytterligare 23 % anger stor betydelse. Andra faktorer som värderas högt är önskan att lära sig något nytt (4,4), få lugn&ro/avkoppling (4,2) samt att arrangemanget håller en hög nivå när det gäller service och bekvämlighet (4,0). Det som bedöms som minst viktigt är att träffa nya människor (3,2), vilket skulle ligga på en ännu lägre nivå om man räknade bort de singelarrangemang som ingår i undersökningen. Att arrangemanget är kvalitetsmärkt hamnar på värdet 3,7, vilket kan tolkas som varken stor eller liten betydelse. Skillnaderna mellan olika arrangörer är tämligen stora när det gäller vad som är viktigt/ prioriteras, i hög grad styrt av vad det handlar om för typ av aktivitet, men till viss del också utifrån geografiskt läge. Arrangemangen har utvärderats med hjälp av tio olika detaljfrågor samt en fråga som avser ett helhetsomdöme. För utvärderingen har vi använt en 6-gradig skala, som använts i en rad olika sammanhang för att utvärdera turistiska upplevelser. Det innebär att vi kan relatera betygen i den aktuella undersökningen till liknande undersökningar. Helhetsomdömet ligger på en mycket bra nivå med ett medelbetyg på 5,5. Bidragande till det höga helhetsbetyget är en kombination av mötet med guiderna och arrangemangets innehåll tillsammans med miljön och omgivningarna där det genomfördes. Det sammantagna betyget för guidernas bemötande/ servicevilja är 5,6, vilket också gäller miljön och omgivningarna där arrangemanget genomfördes. Innehållet/upplevelsen i arrangemanget får också ett mycket bra betyg, 5,4 vilket också gäller för guidernas kunskap och förmåga att lära ut. Detta skulle kunna sägas utgöra själva kärnprodukten. Däremot är omdömena lite lägre, om än på en hygglig nivå, när det gäller kringservice, här uttryckt i termer av mat (5,0), boende (4,8) och själva resan/transporten (4,5). Även informationen från arrangören innan besöket får ett förhållandevis lågt betyg (4,7). Av kommentarerna som relaterar till den här frågan och andra, framgår att det finns en hel del synpunkter kopplat till detaljer som främst rör mat och boende, allt från sämre kvalitet, till otydlig information som resulterat i olika typer av missförstånd. Samtidigt visar utfallet på den här frågan att själva grundkonceptet håller en mycket hög kvalitet, medan det som upplevs mindre bra i de flesta fall borde kunna åtgärdas med en kombination av kvalitetshöjande men inte särskilt kostnadskrävande åtgärder och en tydligare information. Detta bedöms vara viktigt med tanke på att gästerna värderade just bekvämlighet och servicenivå högt bland olika faktorer relaterat till beslutsprocessen. Arrangemangets prisvärdhet får betyget 4,8, vilket i det här fallet ses som ett positivt resultat. Att får riktigt höga betyg när det gäller prisvärdhet är svårt och kanske inte önskvärt. 3

4 Kvinnorna är överlag något mer nöjda än männen, med undantag för guiderna, vilka männen ger ett något högre betyg både när det gäller service/bemötande och kunskap/förmåga att lära ut. De äldre gästerna är också något mer nöjda, även om det totalt sett handlar om små skillnader. En jämförelse mellan de olika arrangörerna visar att det finns skillnader, samtliga uppvisar dock ett helhetsbetyg på 5,0 är däröver. Trots att gästerna totalt sett ger arrangemangen mycket goda betyg så är benägenheten att komma tillbaka till samma arrangör igen tämligen låg. Endast 24 % svarar att man säkert kommer tillbaka inom en treårsperiod, ytterligare 43 % troligen. Erfarenheter från andra undersökningar där vi genomfört mätningar under flera år, visar att utfallet bland dem som svarar ja, troligen inte blir vad det ser ut att vara, utan det är en stor andel av dessa som inte kommer att leva upp till utfästelsen. Mot bakgrund av detta är vår bedömning att % kommer att återvända inom tre år. Mot bakgrund av att 85 % också utgjordes av förstagångsbesökare så indikerar detta att den här typen av arrangemang i hög grad är sådant som man gör vid ett enstaka tillfälle eller med låg regelbundenhet. Det är flera olika faktorer som styr viljan/benägenheten att återvända. Normalt sett det kanske viktigaste är kvalitén på arrangemanget och det visar sig att skillnaderna är stora mot bakgrund av vilket helhetsbetyg man angivit. Bland de gäster som gett högsta betyg (6) så är det 31 % som svarat ja, säkert, vilket kan jämföras med 14 % bland dem som gett betyget 5 och 8 % i gruppen som angett ett helhetsbetyg 1-4. En annan viktig faktor som i hög grad påverkar återvändarbenägenheten är avstånd/restid/ reskostnad från hemorten till arrangemanget. Detta har säkerligen påverkat utfallet för några avlägset belägna arrangörer, vilka uppvisar låg återvändarbenägenhet trots mycket höga betyg från gästerna. Utöver detta så finns det också en stor grupp människor för vilka resande/ upplevelser är synonymt med att ständigt uppleva nya saker. Det vill säga oavsett hur nöjd man är, så kommer man ändå att göra andra saker i framtiden. Bedömningen är att många av de arrangemang som ingår i den här undersökningen är av den karaktären och därmed lockar den typen av gäster. Av kommentarerna framgår detta på ett tydligt sätt, UPPLEVELSER SKA INTE LEVAS OM UTAN MAN STAPLAR NYA ERFARENHETER TILL SAMLINGEN, ÄR DEN TYPEN AV PERSON SOM ALLTID VILL UPPLEVA NYTT OCH DET FINNS SÅ MYCKET SOM JAG ÄNNU INTE HUNNIT MED. Viljan/benägenheten att rekommendera arrangemanget/arrangören för vänner och bekanta ligger på en mycket bra nivå, 75 % svarar att de säkert kommer att rekommendera vänner/bekanta och ytterligare 22 % svarar ja, troligen. Den här frågan har en än mer tydlig direkt koppling till kvalitén/upplevelsen jämfört med frågan om benägenheten att återvända för egen del. 88 % av dem som var mycket nöjda (6) totalt sett, svarar att de säkert kommer att rekommendera vänner/bekanta, att jämföra med 44 % i gruppen som gett betyget 1-4. Här finns också en tydligare koppling med högt utfall bland de arrangörer som uppvisade högst helhetsbetyg, även om det även på den här frågan finns en viss inverkan utifrån resavstånd. Sammantaget indikerar detta att det trots höga helhetsbetyg finns en potential att ytterligare förbättra olika delar av konceptet/arrangemangen, vilket sannolikt ytterligare skulle stärka helhetsupplevelsen, med ett ännu bättre utfall främst när det gäller att sprida goodwill, men i viss utsträckning också påverka den egna viljan att återvända. Naturens Bästa Den spontana kännedomen om Naturens Bästa är totalt sett låg. Endast en fjärdedel svarar att de känner till Naturens Bästa, vilket också väl motsvarar utfallet som erhölls i samband med de personliga intervjuerna. Det här resultatet ska tolkas mot bakgrund av att undersökningen är 4

5 genomförd efter avslutat arrangemang. Den enda rimliga tolkningen är att arrangörerna/ guiderna inte eller endast i mycket liten omfattning informerar om Naturens Bästa och att det aktuella arrangemanget är kvalitetsmärkt enligt Naturens Bästa. Man kan konstatera att det är tämligen stora skillnader mellan arrangörerna. Det lägsta utfallet är 6 % kännedom, medan det i andra änden finns två arrangörer där hälften av gästerna känner till Naturens Bästa. Bland de gäster som har kännedom om Naturens Bästa är det endast ett fåtal som hänvisar till att de har fått information via arrangören/guiden, utan det är i första hand Internet och då särskilt arrangörernas egna hemsidor som är den viktigaste informationskanalen. Bland de gäster som känner till Naturens Bästa är kunskapsnivån (gästernas egen bedömning) snarare låg än hög. 20 % anger att de har bra eller mycket bra kunskap, medan 32 % svarar dålig eller mycket dålig kunskap. Den förhållandevis låga kunskapen bidrar säkert också till att Naturens Bästa inte anses haft särskilt stor betydelse vid valet av det aktuella arrangemanget, 3,6 på en 6-gradig skala. Efter att respondenterna fått en kortfattad beskrivning av de sex grundprinciper som Naturens Bästa står för, kan man konstatera att mottagandet är positivt och att man i hög grad sympatiserar med dessa principer. Detta gäller både den kvantitativa undersökningen och de personliga intervjuerna. Överlag anses de aktuella arrangemangen på ett mycket bra sätt uppfylla de sex grundprinciperna. 55 % ger svaret 6 (mycket bra) och ytterligare 29 % svarar 5 (bra). Ytterligare aspekter som talar för innehållet i Naturens Bästa -konceptet är det faktum att det vid ett eventuellt framtida val av liknande arrangemang bedöms ha väsentligt större betydelse (4,4 jämfört med 3,6) i förhållande till motsvarande frågeställning som gällde det aktuella arrangemanget. Den frågan besvarades innan informationen om Naturens Bästa presenterades. Dessutom finns det en inte obetydlig vilja för att betala extra för ett Naturens Bästa arrangemang. Även om frågor kring betalningsvilja alltid är vanskliga, med risk för överskattningar, kan man med god säkerhet påstå att Naturens Bästa principerna tillför mervärden som kunderna är beredda att betala extra för. Drygt 2/3 anger detta varav merparten ligger inom intervallet 5-15 % extra. De frågor som relaterar till Naturens Bästa visar sammantaget att grundproblemet ligger på nivån kännedom, det vill säga på den mest elementära nivån. Så här långt har man uppenbarligen inte lyckats speciellt väl med arbetet som syftar till att öka kännedomen bland gäster och presumtiva gäster, vilket innebär att innehåll och principer kring Naturens Bästa i mångt och mycket blir verkningslösa och/eller ointressanta i så motto att de är okända. Om gästerna väl har kunskap om Naturens Bästa är de överlag intresserade och positiva, men eftersom en så liten andel totalt sett har kännedom och i nästa steg kunskap, så är betydelsen och effekten av Naturens Bästa, åtminstone i ett marknadsperspektiv, begränsat. Kontentan blir att Naturens Bästa än så länge är ett tämligen okänt begrepp och därmed har en förhållandevis liten betydelse för kunderna/gästerna/marknaden. Grundproblemet består i att gästerna inte får information och kunskap om Naturens Bästa på plats under och/eller i anslutning till arrangemanget. Detta är något som borde ligga i arrangörernas intresse, eftersom undersökningen visar att gästerna är positiva både till Naturens Bästa - principerna och till hur det aktuella arrangemanget lever upp till dessa principer. Vad detta beror på kan man endast spekulera i. En viss vägledning ger de kontakter/intervjuer som genomförts med ett mindre antal arrangörer, där NordAnalys intryck är att engagemanget/entusiasmen för Naturens Bästa är måttligt. Med tanke på att man lagt ner arbete och pengar på ansökningsarbetet är detta möjligen något förvånande. Ett genomgående tema från intervjuerna/samtalen var att man såg liten direkt nytta, i termer av konkreta bokningar. Detta bekräftas i huvudsak av den genomförda undersökningen. 5

6 Eftersom arrangemangen får högt betyg av gästerna när det gäller att leva upp till Naturens Bästa principerna indikerar detta att arrangören i betydande omfattning agerar och informerar utifrån grundprinciperna, men sannolikt i de flesta fall utan att nämna själva begreppet Naturens Bästa. En ren spekulation: Kan det vara så att man inte vill lyfta fram konkurrerande verksamheter genom att aktivt informera om Naturens Bästa och hemsidan med det samlade utbudet av arrangörer och arrangemang. Om så skulle vara fallet är det kanske ett inte helt onaturligt beteende, men samtidigt högst beklagligt och feltänkt. Det finns i det här sammanhanget anledning att analysera Naturens Bästa i ett lite vidare perspektiv än bara direkta bokningar, det visar båda de genomförda undersökningarna. Ett första steg i arbetet med att öka kännedomen och kunskapen om Naturens Bästa är att vända sig till de redan frälsta, det vill säga de egna gästerna. Det borde enligt NordAnalys uppfattning vara en självklarhet att i samband med arrangemangen informera om Naturens Bästa och märkningens webbplats. Eftersom den här typen av gäster i hög grad söker nya typer av upplevelser borde hemsidan vara en utmärkt inspirationskälla till att söka nya arrangemang. Om då alla ingående arrangörer konsekvent hjälper till att ge information om Naturens Bästa och då särskilt märkningens webbplats, så skapar man på så vis merförsäljning åt varandra. Samtidigt är intrycket från intervjuerna att det är själva aktiviteten/upplevelsen som är det central i kundens beslutssituation, Naturens Bästa utgör däremot ett mervärde, grädde på moset. NordAnalys bedömning är att värdet av att på ett samlat sätt kunna få ta del av ett smörgåsbord av aktiviteter kan väga tyngre än det som Naturens Bästa står för. Eftersom de flesta arrangörerna är relativt små företag, med begränsade resurser för att bedriva marknadsföring, skulle en ökad gemensam insats i syfte att synliggöra och öka kännedomen om mycket väl kunna vara en framgångsrik väg att få nya kunder till sina arrangemang. Men det handlar i hög grad om ett indirekt arbete där man måste kunna dela med sig och lita på varandra och samtidigt ha ett långsiktigt perspektiv. Naturens Bästa har enligt NordAnalys bedömning ännu inte har fått en riktig chans. Ett sätt att utan kostsamma åtgärder öka medvetenheten och kunskapen är att på ett konsekvent och systematiskt sätt informera och bearbeta befintliga gäster. Här har arrangörerna ett stort ansvar, men det ankommer naturligtvis också på ansvariga för Naturens Bästa att understödja detta arbete. Ett första steg bör vara att söka kunskap och information från samtliga arrangörer för att ta reda på varför informationen inte fungerar i dagsläget. Med utgångspunkt från denna information får man sedan utarbeta en handlingsplan med eventuella stimulansåtgärder för att få arrangörerna att ta ansvar för uppgiften att informera om och sälja in Naturens Bästa på ett bättre sätt än i dagsläget. NordAnalys bedömning är att grundtanken med Naturens Bästa är rätt och att den har en framtid, men en förutsättning är att få igång en större samverkan inom systemet för att på så vis komma upp i en kritisk nivå när det gäller kännedom på marknaden. NordAnalys tror också att en ökad dialog med arrangörerna är en viktig åtgärd för att intensifiera samarbete och vidareutveckling av konceptet, i första hand systematiska åtgärder som syftar till att gemensamt öka kännedomen och kunskapen av det upplevelseutbudet som finns samlat inom Naturens Bästa. Lars Häreblad för NordAnalys i januari

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Naturens Bästa Landskapet JO. Kundundersökning Sommaren 2006

Naturens Bästa Landskapet JO. Kundundersökning Sommaren 2006 Naturens Bästa Landskapet JO Kundundersökning Sommaren 2006 Innehållsförteckning INLEDNING...3 BAKGRUND...3 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE...3 Statistisk säkerhet...4 Läsanvisning...4 RESULTATREDOVISNING...5

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

GÄSTUNDERSÖKNING SOMMAREN Destination Storsjön. Sammanfattning, slutsatser, rekommendationer

GÄSTUNDERSÖKNING SOMMAREN Destination Storsjön. Sammanfattning, slutsatser, rekommendationer GÄSTUNDERSÖKNING SOMMAREN 2012 Destination Storsjön Sammanfattning, slutsatser, rekommendationer Sammanfattning Den här sammanfattningen är ett komplement till resultatrapporten för den gästundersökning

Läs mer

Attraktivitetsanalys av kulturattraktioner i Skaraborg En sammanfattande presentation

Attraktivitetsanalys av kulturattraktioner i Skaraborg En sammanfattande presentation Attraktivitetsanalys av kulturattraktioner i Skaraborg En sammanfattande presentation Västsvenska Turistrådet augusti Bakgrund Skaraborg har en ambition att satsa på kulturturism och därför har Västsvenska

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Läsarundersökning av effekt.-bilagan Den skandinaviska 8 miljonersstaden. Juni 2014

Läsarundersökning av effekt.-bilagan Den skandinaviska 8 miljonersstaden. Juni 2014 Läsarundersökning av effekt.-bilagan Den skandinaviska 8 miljonersstaden Juni 2014 Undersökningsmetod Webbintervjuer via en internet Till den här undersökningen har vi anlitat Cint Access för urval. Urvalet

Läs mer

Jämförande rapport Brukarundersökning 2010

Jämförande rapport Brukarundersökning 2010 Jämförande rapport Brukarundersökning 2010 Borås stad Eskilstuna kommun Jönköpings kommun Karlstads kommun Linköpings kommun Norrköpings kommun Västerås stad Örebro kommun Inledning Detta är en jämförande

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun Attitydundersökning värdskap Härjedalens kommun Innehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 3 ANSTÄLLDA 4 FÖRTROENDEVALDA 7 INVÅNARNA 10 ATTITYDER TILL HÄRJEDALENS KOMMUN/ANSTÄLLDA 10 ATTITYDER TILL FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten En sammanfattning av utvärderingen av införandet av Eget val ur ett brukarperspektiv Bo Davidson Linköpings universitet och FoU-centrum Under

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Varumärket Piteå. Tjänsteskrivelse

Varumärket Piteå. Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse Datum 2011-05-27 Dnr Varumärket Piteå Förslag till beslut Kommunstyrelsen tackar för redovisning av resultat från undersökning kring varumärket Piteå och hur resultatet

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL

Kundundersökning mars 2012. Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Kundundersökning mars 2012 Operatör: Veolia Transport Sverige Trafikslag: Buss Sträcka: HAPARANDA - SUNDSVALL Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport Lansen Omsorg AB Blåklockan. LSS, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport Lansen Omsorg AB Blåklockan. LSS, handläggare Kvalitetsindex LSS, handläggare Lansen Omsorg AB Blåklockan Rapport 20160614 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Stockholm - Luleå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Oskarshamn - Visby

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Oskarshamn - Visby Kundundersökning mars 2011 Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Oskarshamn - Visby Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Kartläggning av kommunernas arbete med föräldrastödjande insatser 2011

Kartläggning av kommunernas arbete med föräldrastödjande insatser 2011 2012-04-20 Kartläggning av kommunernas arbete med föräldrastödjande insatser 2011 Sammanfattning Under hösten 2011 genomförde Statens folkhälsoinstitut en kartläggning av arbetet med föräldrastöd i landets

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ

Kundundersökning mars 2012. Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Kundundersökning mars 2012 Operatör: AVIES Trafikslag: Flyg Sträcka: PAJALA-LULEÅ Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11.

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11. om Skellefteå-tidningen SKOP har på uppdrag av Skellefteå kommun intervjuat cirka 600 personer som bor i Skellefteå kommun. Intervjuerna gjordes mellan den 11 och 16. Undersökningens genomförande redovisas

Läs mer

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Mellan den 4:e juli 2012 och 10:e mars 2013 har 312 personer svarat på den enkät som vi på GameOver haft uppe hemsidan. Ett stort tack till alla er som bidragit

Läs mer

STOCKHOLMS STADS KUNDVAL FÖR FAMILJERÅDGIVNING KUNDUNDERSÖKNING 2010

STOCKHOLMS STADS KUNDVAL FÖR FAMILJERÅDGIVNING KUNDUNDERSÖKNING 2010 STOCKHOLMS STADS KUNDVAL FÖR FAMILJERÅDGIVNING KUNDUNDERSÖKNING 2010 1 Om undersökningen Stockholms stad 1 januari 2009 en kundvalsmodell för familjerådgivning. Den fungerar så att alla som vill ha familjerådgivning

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

I dialog med Malmöborna. Daniel Persson Stabschef Ordförande e-beredningen i Malmö

I dialog med Malmöborna. Daniel Persson Stabschef Ordförande e-beredningen i Malmö I dialog med Malmöborna Daniel Persson Stabschef Ordförande e-beredningen i Malmö Vad är edemokrati? E-demokrati är ett samlingsnamn för ICT (Information and Communication Technology) som bidrar till att

Läs mer

1: 2: 3: 1900 (MH3A), 1900 (POPA)

1: 2: 3: 1900 (MH3A), 1900 (POPA) Institutionen för musik- och teatervetenskap Betygskriterier för MVTVÅA Musikvetenskap II GN 30 hp VT 2015 Beslut: Fastställda av Institutionsstyrelsen för musik- och teatervetenskap 2014-12- 19 Musikhistoria

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Haparanda - Sundsvall Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Sundsvall - Trondheim Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

JOBBTORG STOCKHOLM WEBBENKÄT TILL ASPIRANTERNA PÅ STADENS FEM JOBBTORG HÖSTEN 2010

JOBBTORG STOCKHOLM WEBBENKÄT TILL ASPIRANTERNA PÅ STADENS FEM JOBBTORG HÖSTEN 2010 JOBBTORG STOCKHOLM WEBBENKÄT TILL ASPIRANTERNA PÅ STADENS FEM JOBBTORG HÖSTEN 2010 Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Gunnar Lindqvist 08-508 35 002 gunnar.lindqvist@usk.stockholm.se .

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Studentnöjdhet vid LTU 2009

Studentnöjdhet vid LTU 2009 Studentnöjdhet vid LTU 2009 Sammanfattande mått Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med Fråga Andel nöjd (4-5) Andel missnöjd (1-2) Medelbetyg Felmarginal 2.14 den utbildning du hittills

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA

Kundundersökning mars 2012. Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA Kundundersökning mars 2012 Operatör: NEXTJET Trafikslag: Flyg Sträcka: HEMAVAN-VILHELMINA-ARLANDA Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning 1 (11) Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning och betygssättning Uppdraget Regeringen har i beslut 1 24 november 2011 givit Skolinspektionen i uppdrag att närmare granska hur väl betygssättningen

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Utvädering av sommaren vid Umeå Camping

Utvädering av sommaren vid Umeå Camping Rapport Utvädering av sommaren vid Umeå Camping Juli-augusti 22 Fakta om rapporten Studiens genomförande Veckorna 27-31 22 Projektledare Christina Gerhardsson-Areblad, Umeå Camping Sammanställning av enkäten

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Svenska Direktflyg Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Medborgarundersökning 2006

Medborgarundersökning 2006 Medborgarundersökning 2006 Restaurang vid Växjösjön Slopa alla restaurangplaner vid Växjösjön Att inte ha strandpromenaden runt Växjösjön kantad med mat och musik är nästan straffbart/skandal för en så

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Svenska Direktflyg Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Kundundersökning mars 2012. Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY

Kundundersökning mars 2012. Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY Kundundersökning mars 2012 Operatör: TÅGKOMPANIET Trafikslag: Tåg Sträcka: GÄVLE - MJÖLBY Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009 Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September Viktoriagatan, Box 068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 7 9 000, Fax +46 7 9 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING Vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft Trivector Information AB Jimmie Hansson, Elin Josefson & Frida Lindström DEL 1: UNDERSÖKNINGEN 2 INLEDNING Trivector

Läs mer

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White Paper Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White paper: Kundlojalitet och Net Promoter Index Detta White Paper är en sammanfattning av MarketDirections Nyhetsdialog om kundlojalitet från

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Resultatsammanfattning... 4 2. INLEDNING... 7 2.1

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Kundenkät Vatten och Avlopp

Kundenkät Vatten och Avlopp Kundenkät Vatten och Avlopp * Dokumenttyp Rapport Ämnesområde Systematiskt kvalitetsarbete Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef samhällsutveckling Lena Tegenfeldt Antagen av Förvaltning Kommunstyrelsen,

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Varumärket Gotland Bilaga 2 Gotland från fastlandet Marknadsundersökning svensk allmänhet och ledare i näringslivet

Varumärket Gotland Bilaga 2 Gotland från fastlandet Marknadsundersökning svensk allmänhet och ledare i näringslivet Varumärket Gotland Bilaga 2 Gotland från fastlandet Marknadsundersökning svensk allmänhet och ledare i näringslivet Oktober 2007 Bilden av Gotland En undersökning bland svenska allmänheten och företagare

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Morapanelens synpunkter på mora.se Kommunledningskontoret februari 2010

Morapanelens synpunkter på mora.se Kommunledningskontoret februari 2010 Morapanelens synpunkter på mora.se Kommunledningskontoret februari 2010 Sammanfattning Mora kommuns webbplats skall vara uppdaterad och anpassad till besökarnas behov och förväntningar. Vi gör under våren

Läs mer

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör Borås-Göteborg Företag Avtalsnummer: TRV 213/4576 Datum: 216-12-2 Markör Sammanfattning Kännedom Kännedomen har ökat sedan förra mätningen (214). Drygt åtta av tio (82%) känner till projektet vilket är

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Nattåg Sträcka: Göteborg - Luleå Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2011

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2011 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning Sammanfattning av nöjdkundmätning Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information

Läs mer

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29 Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 0-06-9 Sammanfattning och reflektioner Index, som representerar kundnöjdhet och lojalitet, ligger på 76 både för Q och Q 0, vilket är i linje med tidigare

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Naturvårdsverkets kundundersökning

Naturvårdsverkets kundundersökning Naturvårdsverkets kundundersökning Image och NKI 2 Inledning Gullers Grupp har under november 2015 genomfört kundundersökningar för att mäta image, NKI samt följande tre leveranser: Vägledning om industri-

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Tåg Sträcka: Luleå - Riksgränsen

Kundundersökning mars 2011. Operatör: SJ Trafikslag: Tåg Sträcka: Luleå - Riksgränsen Kundundersökning mars 2011 Operatör: SJ Trafikslag: Tåg Sträcka: Luleå - Riksgränsen Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor Februari 01 / Solveig Friberg 1. Allmänt Under slutet av 01 har elever i årskurs 8 och 9 besvarat en enkät om hur de ser på val av

Läs mer