Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet"

Transkript

1 Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena Winje

2 Innehåll 1. Bakgrund, syfte och tillvägagångssätt Basfakta om varje deltagare Image Nytta/Värde Bemötande Förbättringspotential Benchmarking Slutsats och rekommendationer Bilagor... 19

3 1. Bakgrund, syfte och tillvägagångssätt 1.1. Bakgrund och syfte Göteborgs universitet har i många år erbjudit vidareutbildningar för företag, kommuner och organisationer. Tidigare har varje fakultet på egen hand erbjudit vidareutbildning till externa parter. När enheten för Externa relationer vid Göteborgs universitet nu handhar denna vidareutbildning centralt finns en förhoppning om ett mer enhetligt utbildningserbjudande. För att i framtiden på ett bättre sätt kunna erbjuda kunder helhetsanpassade vidareutbildningar efter deras önskemål finns det ett behov av att ta del tidigare kunders uppfattningar av verksamheten. Dels behövs det undersökas vilken image Göteborgs universitet har som leverantör av vidareutbildningar och dels vilket värde kunden ser i att köpa in denna utbildning till sina anställda. Det föreligger även ett behov att undersöka hur bemötandet från enheten uppfattas hos kunderna i dag för att kunna förbättra områden som exempelvis hemsida och tillgänglighet. Slutligen skall undersökas vilken förbättringspotential Göteborgs universitet har inom detta område för att uppfattas som en idealleverantör. Syftet med projektet är att förbättra Göteborgs universitets kundrelationer samt ge värdefull information till Göteborgs universitet hur man kan förbättra vidareutbildningarna ytterligare. Resultatet av en sådan genomgång skulle kunna leda till att Göteborgs universitet kan erbjuda bättre tjänster och kvalitetssäkrade uppdragsutbildningar. Vidare kan resultatet även användas i marknadsföringssyfte samt ligga till grund för förbättring av informationskanalerna Tillvägagångssätt och upplägg Undersökningen av kunders uppfattning kring inköpet av vidareutbildning från Göteborgs universitet påbörjades genom fastställandet av en intervjumall som sedan låg till grund för två fokusgruppsintervjuer med tidigare kunder. Intervjumallen utformades i samråd mellan enheten för Externa Relationer vid Göteborgs universitet och HandelsConsulting. Den första delen av intervjumallen berör basfakta om kunderna och skickades ut i förväg för att dessa skulle fylla i nödvändig information innan intervjutillfällena. Frågorna i intervjumallen som användes under fokusgruppsintervjuerna kretsade kring de fyra huvudområdena av undersökningen, nämligen image, värde, bemötande och förbättringspotential. Den 25/11 och 26/11 genomfördes fokusgruppsintervjuer med tre respektive fyra deltagare. Tre konsulter från HandelsConsulting ledde intervjun och tog anteckningar. En extra deltagare intervjuades enskilt över telefonden 8/12. Resultatet från dessa intervjuer sammanställdes och ligger till grund för empirin i den fortsatta rapporten. Varje huvudområde presenteras för sig och kompletteras med en benchmarking mot Uppsala Universitet. Anledningen till att en benchmarking genomförts är att jämförelser med Uppsala uppkom under diskussionerna. Rapporten avslutas med slutsatser och rekommendation baserat på de svar som avgivits i fokusgruppsintervjuerna

4 2. Basfakta om deltagarna Innan fokusgruppsintervjun fick respondenterna möjlighet at besvara ett formulär med kortare bakgrundsfrågor, fem av åtta tog möjligheten att svara på dessa. De tre som valde att avstå ansåg att de inte hade tillräckliga kunskaper för att kunna besvara frågorna på ett rättvist sätt. Av de svarande var två kvinnor och tre män och kom från både näringslivet samt den offentliga sektorn. I snitt hade respondenterna varit anställda 5,2 år på sin tjänst, dock hade många lång erfarenhet av området. Typen av utbildningar och i vilken volym man köpte utbildningar av Göteborgs universitet varierade mycket. Utbildningar som nämndes var bland annat ledarskapskurser samt utbildningar inom juridik och ekonomi. Ofta syftade utbildningarna till att höja kompetensen, behörigheten eller få en uppdatering av redan tidigare kunskaper bland arbetstagarna. Volymen varierade mellan arbetsgivarna, vissa hade ännu inte köpt något alls, andra upp till ett 50-tal kurser per år. De flesta av respondenterna utnyttjade tidigare kontakter eller sökte information om utbildningarna själva. Handelshögskolans institutioner var överrepresenterade men även förvaltningshögskolan nämndes. Arbetsgivare som deltog i fokusgruppsintervjun var: Sparbanken Alingsås, Stena Metall, Svenska Kyrkan, Stadskansliet Göteborg stad, Volvo, VG-region och Castellum AB

5 3. Image Frågorna som behandlas i kommande del syftar åt att fastställa Göteborgs universitets image som leverantör av vidareutbildningar hos kunder. För att kunna göra detta ställdes följande huvudfrågor: - Hur ser ni på Göteborgs universitet som leverantör av vidareutbildningar? - Vilken status har universitetet som leverantör av vidareutbildningar? - Hur ser ni på privata och offentliga leverantörer av vidareutbildningar? - Ser man institutionerna, fakulteterna eller är det Göteborgs universitet som en helhet man ser? 3.1. Hur ser ni på Göteborgs universitet som leverantör av vidareutbildningar? Intervjudeltagarna tillfrågades om de hade köpt utbildningar från någon annan leverantör och vilka likheter och skillnader man upplevt. Samtliga deltagare nämnde att de köper utbildningar från flera leverantörer, både från offentliga och privata aktörer. Exempelvis universitet, studieförbund och konsultbyråer. Man anser att det krävs olika leverantörer för att kunna tillgodose företagets olika behov och nivåer. Göteborgs universitet uppfattas som större och mer professionellt men de små kan vara mer specialiserade. Göteborgs universitet kan exempelvis inte ge företagsspecifik internutbildning, menar en deltagare. En representant uppger att utbildning köpts in av många olika aktörer. Mer sällan köper företaget utbildning från en stor, offentlig aktör utan mer vanligt är att köpa in utbildning från mindre enskilda konsultbyråer. När man köpt in utbildning från universitet har man utöver Göteborgs universitet även anlitat Handelshögskolan i Stockholm samt Chalmers för att täcka in både ekonomiska och tekniska ämnen. Representanten menar dock att Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet uppfattas som likvärdiga. En respondent uppger att man nästan enbart köper internutbildning inom företaget då man redan har ett etablerat internutbildningssystem samt att de håller specifika program som erbjuder de anställda olika utbildningar. Den medverkande uppger att anledningen till att man även köpte in utbildning från Göteborgs universitet var att man ville erbjuda personalen högskolepoäng för sin utbildning. En deltagare uppger att flera konsulter upphandlats. Man köper in mycket utbildning inom olika genrer. Vilken sorts utbildning som köps in varierar mellan avdelningar och bolag. Ytterligare en deltagare nämner att man arbetar nationellt och därför jobbar mot flera universitet Vilken status har universitetet som leverantör av vidareutbildning? Intervjudeltagarna tillfrågades hur Göteborgs universitet upplevs och om statusen varierar mellan olika aktörer vad gäller vidareutbildningar. Vidare diskuterades om det överhuvudtaget finns någon status och om den i sådana fall spelar någon roll. Alla deltagare är eniga om att Göteborgs universitet har en mycket hög status och att statusen är viktig. En deltagare menar att Göteborgs universitet är outstanding och mycket konkurrenskraftigt. Det går verkligen inte att jämföra med andra konsultbolag. Göteborgs universitet känns som ett mycket tryggt alternativ. En annan deltagare menar att statusen - 3 -

6 självklart spelar roll men också det faktum att man kan få högskolepoäng för studierna är avgörande. Kunderna önskar högskolepoäng då det visar på hög kvalité på utbildningen. En deltagare önskar att man kunde få poäng för alla utbildningar man köper från Göteborgs universitet. Dessutom ser man att statusen spelar stor roll när man nämner att en föreläsare från Göteborgs universitet kommer att medverka. Dessa utbildningar blir ofta fullbokade och många anställda vill deltaga. Deltagaren menar att utbildningar som hålls av Göteborgs universitet håller en helt annan nivå jämfört med övriga aktörer. Statusen, tror en deltagare, bland annat har sin grund i Göteborgs universitetsnätverk av gästföreläsare Hur ser ni på skillnaden mellan offentliga och privata leverantörer av vidareutbildning? Frågorna som vidare diskuterades handlar om vilka skillnader som upplevdes mellan privata och offentliga leverantörer av vidareutbildning. Därefter fördes en diskussion om vad som var bra och vad som var dåligt med respektive leverantör. Slutligen diskuterades även om kunderna funderat på att anlita andra universitet som leverantörer och varför. När det gäller offentliga leverantörer av vidareutbildning presenterades olika åsikter. En deltagare säger att Göteborgs universitet borgar för en hög kvalité då det är en stor utbildningsorganisation med ett måste att vara med på denna marknad. Forskningen och nätverket utomlands måste hela tiden uppdateras. Det uttrycks att på stan kan man köpa vad som helst men Göteborgs universitetsutbildning har en mycket bättre kvalité jämfört med de andra leverantörernas utbildningar. Jämfört med andra universitet har Göteborgs universitet hög status. Forskningen som bedrivs på skolan och kontaktnätet höjer både status och trovärdighet. Allt handlar om vilken utbildningstyp man efterfrågar menar en deltagare och anger att universitet anlitas när utbildningen skall vara forskningsnära och ge akademiska poäng. Deltagaren understryker att poängen anses vara mycket viktiga. Tidigare år köpte man utbildning från konsulter men den utbildningen har inte fått samma effekt som utbildningen från universitetet. Vidare nämns att det vid universitetsstudier finns forskning samt litteratur och krav på att läsa den. Litteraturen kan man också gå tillbaka till senare och då många anställda är akademiker från början är de vana att ta till sig detta. Åsikterna om skillnaden mellan offentliga och privata leverantörer vad gäller förmågan att skräddarsy programmen går isär. En deltagare menar att Göteborgs universitet bygger upp utbildningen efter företagets specifika önskemål medan privata leverantörer har en mindre benägenhet att skräddarsy utbildningar. Visserligen får man betala mer för en skräddarsydd utbildning men fördelen är att lärare och föreläsare är betydelsefulla och man anser det viktigt att knyta till sig sådana personer. Man anser sig se en mindre benägenhet från den privata sidan att skräddarsy utbildningar. Känslan finns att de använder sig av paketlösningar för att pressa priserna. En deltagare säger Handels byggde upp vår utbildning och då är vi beredda att betala, speciellt med kända föreläsare även utanför universitetsvärlden. En annan deltagare menar att mindre privata aktörer ibland kan vara mer flexibla än en stor organisation, samtidigt som de är billigare. En deltagare nämner att många efterfrågar konkreta, praktiska och jordnära utbildningar eller utbildningsmetoder. Deltagaren nämner att det kan vara avskräckande med universitetsutbildning. Universitetsutbildningarna är på forskningsnära nivå medan andra leverantörers utbildningar är mer på praktisk nivå. En annan deltagare håller med om detta. Man efterfrågar en kurs som är processinriktad och där deltagarna får nätverka och utbyta erfarenheter. I dag använder de ofta en annan leverantör än Göteborgs universitet för denna typ av utbildningar. En annan deltagare menar att små leverantörer ofta är dyrare och mer - 4 -

7 specialiserade. Göteborgs universitet kan anpassa sig bättre och erbjuda större bredd på utbildningarna. En deltagare nämner också att ingen större skillnad mellan offentliga och privata aktörer kan identifieras. Dock anser deltagaren det vara lättare att anlita en privat aktör då företagets verksamhet finns utspridd i hela landet. Då företagets verksamhet finns utspridd i hela landet anser man det lättare att anlita en privat aktör. Närhetens roll understryks även av en annan deltagare som uppger att man funderat på att i stället anlita Handelshögskolan i Stockholm men på grund av närheten och den redan etablerade kontakten behåller man Göteborgs universitet Är det institutioner och fakulteter man ser eller Göteborgs universitet som helhet? Frågorna kretsade kring vem man uppfattade som leverantör av vidareutbildningen. Ser man Göteborgs universitet eller institutionerna och kontaktar man enheten centralt eller institutionerna lokalt? En deltagare nämner att de vänder sig till institutioner för att man inte vet vart man ska vända sig. Man upplever att det inte finns någon central enhet. En annan deltagare nämner att man utnyttjar alumniverksamheten, det vill säga sitt eget nätverk, för att komma i kontakt med Göteborgs universitet. En annan deltagare delar denna uppfattning. När man har använt universitetet till att hitta gästföreläsare så har deltagaren i fråga använt sig av medarbetare vid Göteborgs universitet som de redan känner. Detta uppfattas dock som ett problem. Hur gör nya som inte känner någon?. En deltagare nämner att de ofta vill ha en gästföreläsare i deras verksamhet. De har då också använt sig av personer på olika institutioner som man redan känner. Andra deltagare delar inte ovanstående uppfattning utan säger att de kontaktar enheten centralt som i sin tur får lotsa de rätt. Detta uppges gälla även om företaget redan har en personlig kontakt. En annan deltagare nämner att man tidigare har vänt sig till institutioner för man har inte känt till hur Göteborgs universitets organisation ser ut. På senare tid har man emellertid fått en kontakt centralt. Man nämner att man vill ha en person som vet var kompetensen finns och som hjälper till och skräddarsyr utbildningarna En deltagare köpte tidigare utbildningar från Handelshögskolan i Stockholm. Man påpekar att Handelshögskolan i Göteborg är ett starkt varumärke och att det därför är otroligt viktigt att inte ändra namnet på skolan till att heta Göteborgs universitet. En deltagare uttrycker: Jag säger alltid Handels och använder mig inte av Göteborgs universitet som namn. En annan deltagare håller inte med om detta. Det spelar ingen roll vilken institutionell er fakultet som utbildningen kommer ifrån. En deltagare säger Jag bryr mig inte om er inre struktur så länge jag får den utbildning jag vill ha. En annan säger att denne ser Göteborgs universitet som helhet och det är upp till kontakten att lotsa kunderna rätt. Det viktiga är att det finns en tydlig ingång och kontaktväg. En deltagare nämner att Uppsala Universitet är suveräna och betydligt proffsigare än Göteborgs universitet. Man upplever att Uppsala Universitets enhet för vidareutbildningar är välutbyggd och har koll på alla områden. Den medverkande nämner att Uppsala Universitet har en enhet som är serviceinriktad och täcker hela universitetet samt tar hand om all administration. Uppsala är dessutom betydligt billigare än Göteborgs universitet påpekar deltagaren. En deltagare nämner att de senaste åren har man fått en kontakt centralt på Göteborgs universitet. Det uppfattas som positivt då man vill ha en central kontakt som hjälper till med olika utbildningar och att exempelvis skräddarsy en utbildning

8 Andra av deltagarna menar att de flesta har en kontaktperson som hjälper dem att hitta rätt utbildningar och därför behöver man inte veta var gränsen mellan de olika institutionerna går. Flera av deltagarna nämner personliga kontakter som hjälpt dem tidigare att ordna uppdragsutbildningar. Flera deltagare håller samma linje. De nämner att de har ett avtal med juridiska institutionen och där kommer kontaktpersonen med förslag på utbildningar. En annan anledning till att man ringer kontaktpersonen är enligt en intervjudeltagare att det är svårt att hitta information på nätet om vad som ingår i utbildningar och vilka utbildningar som finns. Det driver på att man ringer sin kontakt istället och återigen kommer frågan upp om hur nya kunder gör Beskriv Göteborgs universitet som leverantör med ett ord! Ord som sades var: Kvalitet Proffsiga Lyhörda Förtroendeingivande Mersmak Givande Spännande - 6 -

9 4. Nytta/Värde Frågorna som behandlas i kommande del syftar åt att fastställa vilken nytta/värde kunderna ser i att köpa vidareutbildning från Göteborgs universitet. För att kunna göra detta ställdes följande huvudfrågor: Passar universitetet in i ert utbildningsbehov? Hur ser ni på universitetets leverans vad avser kvalitet och kostnad? Vad upplever ni att man får genom en vidareutbildningskurs arrangerad av universitetet? Föredrar ni skräddarsydda eller färdigpaketerade utbildningslösningar? Varför? 4.1 Passar universitet in i ert utbildningsbehov? De flesta företag kräver utbildningar för sina anställda även efter universitetet och då främst yrkesrollsutbildningar. Dessa internutbildningar kan inte alltid ges av Göteborgs universitet utan anordnas internt. Göteborgs universitet anses dock vara ett väldigt bra komplement till dessa utbildningar som kan stå för de bredare, mer aktuella och mer grundläggande kurserna. Ett exempel på vad Göteborgs universitet kan komplettera med är juridik- och ledarskapskurser. Även utbildningarna som Göteborgs universitet erbjuder kan ibland behöva kompletteras. Ett exempel på detta är mer tekniska utbildningar. En utbildning som nämndes var avancerade projektledarutbildningar från Chalmers. En kommentar i sammanhanget var att Göteborgs universitet har många intressanta kurser som ingår i program och därför är stängda. Deltagaren menar att man vill ha tillgång till alla kurser som erbjuds och att de borde vara öppna för dem som önskar läsa enskilda kurser. En del deltagare poängterar att det är viktigt att lyssna in vilka behov som finns och efter kundens önskemål skräddarsy utbildningar. Deltagarna menar att Göteborgs universitet är duktiga på detta. 4.2 Vad är kvalitet för er? En uppfattning om kvalitet är huruvida utbildningen ger resultat eller ej. Därför ansåg deltagarna att inköpsprocessen var viktig för att beställa rätt utbildning som tillgodoser de behov som finns. Lyhördheten och flexibiliteten hos Göteborgs universitet blir då ett mått på kvalitet. Om man har lyckats att lyssna på och förstå beställaren kan man också leverera rätt utbildning som i sin tur ger kunden önskvärda resultat. Deltagarna anser det också viktigt att möjlighet ges till att kunna ställa krav på utbildningen så att de kan välja vad man ska få ut av utbildningen. Detta anses vara ett kvalitetsmått. Vidare är bemötandet viktigt för hur kvalitén uppfattas. 4.3 Hur ser ni på Universitetets leverans av utbildningar vad gäller kvalitet? Alla är överens om att Göteborgs universitet associeras starkt med kvalitet. Göteborgs universitet har flera föreläsare som är kända utanför universitetsvärlden. Att mycket av litteraturen är skriven vid Göteborgs universitet bidrar enligt deltagarna också till en stärkt känsla av kvalitet. En deltagare lyfter fram vikten av Göteborgs universitets kontaktnätverk. Att man är en stor aktör - 7 -

10 som kan samla utbildningar även utomlands är av stor vikt för globala företag som använder sig av Göteborgs universitet vid köp av vidareutbildningar. Detta möjliggör att vidareutbildningar även kan arrangeras utomlands. Att Göteborgs universitet erbjuder högskolepoäng vid utbildning ses av många som en kvalitetsstämpel vilket gör utbildningarna eftertraktade på arbetsplatsen. Även det faktum att man har möjlighet att påverka och skräddarsy utbildningen bidrar till en känsla av kvalitet. Det var anledningen till att många av deltagarna valde Göteborgs universitet som sin leverantör. En deltagare nämner att vissa blir skrämda av universitetsutbildningar och tycker att det kan uppfattas som alltför teoretiskt och akademiskt. Deltagaren säger dock att detta inte nödvändigtvis har med kvalitén på utbildningen att göra. Det beror på vilken typ av arbetsplats man pratar om. 4.4 Hur ser ni på Universitetets leverans av utbildningar vad gäller pris? Hur kunderna uppfattar priset på utbildningarna varierar mycket. I viss utsträckning beror uppfattningen på vilken ekonomisk situation företaget befinner sig i. En deltagare tycker att Göteborgs universitets utbildningar är mycket prisvärda om man ser till kostnad per timme och anställd sett över en termin. Det är inte jämförbart med privata aktörer, som håller mycket högre priser. En annan kommentar är att prisläget på en specifik kurs är högre vid Göteborgs universitet än vid Uppsala och Lunds Universitet. En kund anser att priset på vidareutbildningar inte har ökat nämnvärt över en tioårsperiod. Dock är priset på MBA-utbildningar något högre jämfört med andra leverantörer. En annan deltagare hävdar att den over head-kostnad som Göteborgs universitet lägger på vid köp av utbildning alternativt en föreläsare, missgynnar såväl Göteborgs universitet som kunderna. Deltagaren upplever detta som kontraproduktivt och anser att det inte främjar samarbete. Deltagaren nämner vidare att det kvalitetsmässigt inte är någon skillnad på föreläsare och utbildningar från andra aktörer och att over head-kostnaden därför inte kan motiveras. 4.5 Vad ger en vidareutbildning från Göteborgs universitet och hur märks det? Vissa av deltagarna har genomfört utvärdering efter avslutad kurs eller utbildning och resultatet har då varit mycket positivt. Vidareutbildningar från Göteborgs universitet har på vissa arbetsplatser märkts av tydligt på ett individuellt plan. Utbildningarna har gett en bra utveckling i arbetet, vilket har gjort utbildningar från Göteborgs universitet mycket eftertraktade på dessa arbetsplatser. En uppfattning är att utbildning är viktigt för individen och man utvecklas och blir redo för nästa steg. Litteraturen som ges i samband med utbildningen uppfattas som viktig då man senare kan gå tillbaka och lära sig materialet på nytt. En deltagare nämner att man på företagsnivå har blivit bättre på att identifiera duktiga chefer efter ledarskapsutbildning från Göteborgs universitet

11 4.6 Är det viktigt att kunna vara med och skräddarsy sin utbildning från Göteborgs universitet? Att ha möjlighet att skräddarsy sin utbildning ses av de flesta som en förutsättning och en bidragande faktor till att man valde Göteborgs universitet som leverantör av vidareutbildningar. Det är enligt de flesta deltagarna värt att lägga ner mer tid och pengar för att kunna påverka sin utbildning. Det viktigaste är att man får den utbildning man efterfrågar. En deltagare menar att det viktigaste är att man kan påverka innehållet och omfattning snarare än tid och plats. Deltagarna poängterade att lyhördheten och förståelsen för kundens behov är mycket viktig. 4.7 Hur uppfattar ni Göteborgs universitet vad gäller möjlighet att skräddarsy utbildningar? Den generella uppfattningen är att Göteborgs universitet är mycket lyhörda och att det är lätt att skräddarsy sin utbildning, både vad gäller innehåll, omfattning, tid och plats. De flesta har en positiv uppfattning och berömmer det goda samarbetet som de har haft med Göteborgs universitet. En deltagare menar att kulturen skiljer sig mycket på olika marknader och att Göteborgs universitet har varit duktiga på den här anpassningen. Vad gäller utbildningslokal nämns det att möjligheten att hålla utbildningen i universitetets lokaler är viktig då det anses vara en neutral plats och en känsla av lyx. Att kollegor kan vara kollegor utanför de ordinarie lokalerna samt att kunna knyta kontakter med andra likasinnade bedöms också som en fördel

12 5. Bemötande Frågorna som behandlas i kommande del syftar åt att fastställa hur kunderna uppfattar bemötandet av Göteborgs universitet som leverantör av vidareutbildning. För att kunna göra detta ställdes följande huvudfrågor: Hur föredrar ni att ta kontakt med oss? Hur ser ni på universitetets information och tillgänglighet? Hur tycker ni att bemötandet har varit i kontakt med universitetet vad avser administration, leverans, beställning och fakturering? 5.1 Hur föredrar ni att ta kontakt med Göteborgs universitet? I dagsläget kontaktar deltagarna sin kontaktperson på Göteborgs universitet som lotsar kunden till rätt avdelning/ institution/ fakultet. Deltagarna önskar att i framtiden kunna hitta enkel information om en kontaktväg genom att gå in på Göteborgs universitets hemsida. Man vill till en början kunna kontakta en central enhet via telefon och därefter uppskattas en personlig kontakt. En personlig kontakt innebär att det blir lättare att faktiskt få rätt utbildning som passar kunden. 5.2 Hur ser ni på universitetets information, tillgänglighet (t.ex. webb)? Göteborgs universitets hemsida anses vara rörig och komplicerad att begripa. Deltagarna nämner att man ofta använder sökrutan på hemsidan eftersom man inte kan hitta den information man söker på annat sätt. Man upplever dessutom att namn och begrepp känns väldigt otydliga. Deltagarna skulle uppskatta en enklare översiktsbild över hur de olika delarna av Göteborgs universitets organisation hänger samman. Deltagarna påpekar att hemsidan är mycket viktig då det är Internet man främst använder sig av. Därtill är det viktigt att informationen blir presenterad på ett bra sätt på hemsidan. Vidare nämner de att de inte är intresserade av hur Göteborgs universitets interna struktur ser ut. De skulle uppskatta tydlig information om vilket utbud som finns och nämner det bör vara större fokus på vad som erbjuds snarare än fokus på de olika fakulteterna Hur skulle ni vilja hitta information om vidareutbildningar? Deltagarna nämner att man efter en personlig kontakt med Göteborgs universitet vill kunna hitta mer information om specifika utbildningar på hemsida. En deltagare påpekar att man idag måste gå vägen via studenternas kursportal för att få någon uppfattning om kurserna. Önskemål finns även att hitta information om föreläsarna på internet. Man är intresserad av vad de har gjort tidigare, om de har forskat eller doktorerat samt hur länge de har arbetat för Göteborgs universitet. Flera deltagare uppskattar inte alla mail de får från Göteborgs universitet och andra aktörer på marknaden. Deltagarna påpekar att man kastar allt utan att läsa det då det i vissa fall rör sig om flera mail om dagen. Vidare nämns att man vill kunna söka upp och själv kontakta Göteborgs

13 universitet när man är intresserad av en utbildning. Andra uppskattar däremot erbjudanden för att lättare få veta vilket utbud som finns. Man får exempelvis information om utbildningar man inte visste fanns. Kunderna upplever att man som en utomstående behöver ha kunskap om Göteborgs universitets interna organisation för att hitta rätt. De påpekar att de inte bryr sig om den interna strukturen utan skulle vilja ha en mer central beställning av utbildning där institutioner inte spelar någon roll Hur tycker ni att bemötandet har varit i kontakt med universitetet? Vad gäller tidigare erfarenheter framkommer det att kontakten med universitetet har varit mycket bra. Man upplever att universitetet är lätta och flexibla att arbeta med. Dessa omdömen är grundade på kontakt med sin specifika kontaktperson på Göteborgs universitet

14 6. Förbättringspotential Frågorna som behandlas i kommande del syftar åt att fastställa vilken förbättringspotential Göteborgs universitet har som leverantör av vidareutbildning. För att kunna göra detta ställdes följande huvudfrågor: Hur ser er idealleverantör ut? Hur kan vi förbättra tjänsten, marknadsföringen och relationen? Är universitetet er förstahandsleverantör? 6.1 Hur ser er idealleverantör av utbildningar ut? En deltagare konstaterar att man med frågorna som nämnts tidigare i denna rapport varit inne på de viktigaste aspekterna vad gäller en leverantör av vidareutbildningar. Man påpekar att leverantören ska vara lyhörd och flexibel för att kunna anpassa utbildningen efter de behov som kunden har. En idealleverantör verkar globalt och har internationella nätverk som kan utnyttjas av globala företag. En gemensam uppfattning är att man vill ha en central enhet som ansvarar för all administration. Från denna enhet vill man bli vägledd i rätt riktning till, exempelvis ansvarig lärare som kan hjälpa vidare. Det blir då enklare för kunden att veta vart man ska vända sig vid frågor. Deltagarna har önskemål om att på förhand kunna se en meritlista och liknande för den lärare som ansvarar för kursen. Privata aktörer säljer namnet på föreläsaren på ett annat sätt och det är ju det man köper, menar en deltagare. Man har också önskemål om att leverantören, som en paketlösning, ska erbjuda kurslitteratur i samband med köp av utbildning samt att en kursutvärdering avseende effekten på kundens företag ska ingå i utbildningen. 6.2 Hur kan Göteborgs universitet bli mer lik denna idealleverantör? De flesta deltagare tycker att tillgängligheten och tydligheten kan förbättras. Genom en tydligare hemsida kan man snabbare få en klar bild över universitetets struktur. En deltagare menar att relationen mellan kund och leverantör inte får kännas för säljig utan att utbildningen skall växa fram ur en dialog som fastställer vad som efterfrågas och hur man skulle kunna jobba tillsammans. 6.3 Hur kan Göteborgs universitet förbättra sin marknadsföring? Det finns önskemål om att informationskvällar ska anordnas av universitetet. Då skulle man få en chans att bjuda in till ett event där Göteborgs universitet presenterar sitt utbud och hur man arbetar med leverans av vidareutbildningar. Olika företag har då chansen att träffas, vilket ger en bra plattform för lärande. Nätverk kan då skapas som man sedan kan hålla liv i genom olika events. Detta har exempelvis Stockholms Universitet gjort, påpekar en deltagare. Deltagaren nämner att man fick en bra presentation av vad universitetet erbjuder och information om

15 utbildningar man inte visste fanns. En sådan kväll blir också en plattform för en framtidsverkstad och man kan diskutera hur företagens framtida behov ser ut. En deltagare föreslår att Göteborgs universitet ska satsa på att marknadsföra och sälja en kombination av universitetet och den personen som håller i utbildningen. Att marknadsföra en känd föreläsare väcker intresse. En generell uppfattning är att Göteborgs universitet har en komplex struktur och det är svårt att få en klar bild av utbudet. Genom tydlig information och marknadsföring skulle detta kunna tydliggöras. 6.4 Är Göteborgs universitet er förstahandsleverantör av vidareutbildningar? De flesta deltagarna använder Göteborgs universitet som ett komplement till deras interna utbildningar. De menar att universitetet inte kan bli deras förstahandsleverantör eftersom de inte är insatta i enskilda företags interna arbete. De yrkesrollsutbildningar som i många fall är de vanligaste utbildningarna måste skötas internt. Vissa kunder använder dock Göteborgs universitet som förstahandsleverantör inom vissa program men inte totalt sett. De flesta är överens om att universitetet fungerar som ett bra komplement till deras egna, interna utbildningar. För att bli förstahandsleverantör skulle det krävas en långsiktig dialog där man skapar förståelse för det enskilda företaget. Den geografiska aspekten spelar också en viss roll menar en av deltagarna. Då deras företag ligger i Göteborg blir Göteborgs universitet det naturliga förstahandsvalet

16 7. Benchmarking 7.1 Benchmarking mot Uppsala University Education s hemsida

17 Enheten för kompetensutveckling vid Uppsala Universitet har en egen hemsida i form av till skillnad från Göteborgs universitet som har en sammanlänkad adress via Göteborgs universitet (www.gu.se/samverkan/kompetensutveckling). Gemensamt för båda hemsidor är att det är svårt att hitta en direktträff via google.se. Söker man på Göteborgs universitet alternativt Uppsala Universitet och kompetens- eller vidareutveckling hamnar man inte rätt. I stället får man söka via universitetens hemsidor och länka sig vidare. Detta medför mycket onödigt arbete. Uppsala University Education s hemsida presenteras på svenska, engelska, kinesiska och för blinda medan Göteborgs universitets motsvarighet endast presenteras på svenska. Därmed kan Uppsalas enhet vända sig till fler läsare och fler potentiella inköpare av uppdragsutbildning. Det uppges även att Uppsalas enhet 2008 bytte namn från Kurssekretariatet till Uppsala University Education för att även locka till sig internationella uppdragsutbildningar. Uppsala har en egen layout på sin hemsida till skillnad från Göteborgs universitets enhet som följer Göteborgs universitets hemsida. Det ges även mer omfattande information på Uppsalas enhets hemsida. Rubriker som finns är Startsida, Kontakt, Om oss, Uppdragsutbildning, Kalendarium, Deltagarservice, Lärarlyftet, Förskolelyftet samt Forskning pågår. Göteborgs universitets sida om kompetensutveckling nämner enbart rubrikerna Kurser, Skräddarsydda lösningar, Utbildningsprogram och För anställda. Den egna layouten på Uppsalas sida märks också av då fler bilder används och bilderna har en tydligare koppling till universitetet. Detta gör förmodligen att läsaren känner en tydligare koppling till akademins värld och de värden detta innebär. Möjligheterna till att ta kontakt med medarbetare på enheterna skiljer sig något mellan Uppsala och Göteborgs universitet. På Uppsalas enhets hemsida finns ett kontaktfält med tydliga beskrivningar av vem som gör vad och vilka medarbetare man kan kontakta. På Göteborgs universitet framgår det att man både kan kontakta enheten centralt eller vända sig till relevant institution. Det kan tänkas finnas en risk att oklarhet råder och att kunden hänvisas runt. Uppsalas enhet marknadsför sig tydligare. På startsidan ges en presentation av enheten, dess historik, kundfokus och möjlighet att kontakta dem. Vidare uppdateras nyheter kontinuerligt vilket ger en känsla av aktualitet och omvärldsbevakning. Även kontaktsidan för projektledarna är omfattande. Varje medarbetares uppgift presenteras utförligt samtidigt som varje persons yrkesmässiga bakgrund presenteras vilket kan tänkas ge en känsla av förtroende och professionalism. Även fliken deltagarservice beskriver utförligt hur vidareutbildningen organiseras och går till. Ordet specialdesignade nämns i samband med utbildningarna vid Uppsalas enhet medan Göteborgs universitets enhet skriver att man skräddarsyr utbudet i hög grad. Detta är åter ett tecken på en modernare och mer internationell framtoning. Enheten marknadsför sig vidare genom förklaringen till att det akademiska rådet finns för att kvalitetssäkra uppdragsutbildningen. Många professorer som medverkar i detta akademiska råd namnges här, vilket återigen tydligt kopplar det förtroende som universitetsvärlden innebär till den kompetensutveckling som erbjuds via universitetet. Uppsalas flik Forskning pågår ger en tydlig koppling till forskningsvärlden. Läsaren kan se vilka projekt som är aktuella och man kan via hemsidan anmäla sig till att delta vid olika seminarier

18 Uppsalas flik Historik berättar enhetens bakgrund vilket gör att en förståelse för omstruktureringarna ges. Vidare marknadsför sig enheten här genom förklaringar till varför de vuxit och fått fler internationella kunder. Denna förklaring ger dels förståelse till kunden varför förändringar skett. Samtidigt byggs ett förtroende upp hos kunden i och med att denna enhet är efterfrågad och expansiv. Uppsalas enhet vänder sig även till internutbildningar på företag. På hemsidan beskrivs att i samråd med olika företag erbjuds via enheten utbildningar för nyanställda. Just internutbildningar inom företag nämndes som en brist hos Göteborgs universitets vidareutbildning då intervjudeltagarna ansåg att detta är orimligt att lägga på extern part utan måste göras inom företagen själva. Kanske kan Göteborgs universitet här identifiera en ny affärsmöjlighet, nämligen att genom samarbeten med företag ta över delar av eller hela internutbildningen för nyanställda. Göteborgs universitets sida om kompetensutveckling fokuserar starkt på vilket utbildningsutbud som finns. Fyra rubriker finns och under dessa nämns exempel på utbildningar. Dock hänvisas dessa därefter till de olika institutionernas särskilda hemsidor vilket gör att många klick erfordras för att komma rätt. Samtidigt bör noteras att Uppsala University Education s hemsida inte går in på vilka utbildningar som erbjuds eller inom vilka ämnesområden de faller. Frågan är om detta är ett medvetet val för att i första hand skapa en känsla vid läsandet och att inga dörrar stängs hos kunden. Kanske är syftet att den specifika informationen ges i andra steget när kontakten upptas med medarbetarna på den centrala enheten. 7.2 Benchmarking mot Uppsala University Education s hemsida Slutsatser GU s enhet Hemsidan är en del av GU s hemsida och layout Mycket liten fokus på marknadsföring Fåbilder Fokus på exaktutbildningsutbud Vänder sig till svenska kunder på hemsidan. Därmed vänder man sig till färre kunder. Nämner ingenting om internutbildningar för företag. Upp till kunden att antingen kontakta enheten centralt eller de olika institutionerna. Hänvisning till institutioner. Mindre information och enbart fokus på kursutbudet. UU s enhet Egen hemsida och layout med internationellt namn Stor fokus på marknadsföring Fler bilder som bygger upp en känsla Ingen information om ämnesområden, skapar initialt en känsla av akademi och aktualitet. Man stänger därmed inga dörrar i förtid Vänder sig till svenska och internationella kunder och därmed till många fler kunder. Hemsidan är även anpassad för blinda. Erbjuder specifikt internutbildningar för företag. Tydliga kontaktuppgifter tillcentral enhet. Hänvisar ej till institutioner utan till de kontakter som finns på den centrala enheten. Mycket mer omfattande information, bland annat bakgrundsinfo och nyheter

19 8. Slutsatser och rekommendationer 8.1. Kommentarer om undersökningen Fördelningen är jämn bland respondenterna när det gäller representanter från offentlig sektor kontra näringsliv. Intervjudeltagarna var relativt få, vilket innebär att varje röst får ett stort genomslag i rapporten. Uppdelningen till två fokusgrupper möjliggjorde en jämförelse mellan de olika grupperna. Resultatet blev en konsensus mellan grupperna. Omdömen, kommentarer och kritik riktat mot enskilda personer och institutioner är inte inkluderade i rapporten. Dessa redovisas separat Slutsatser och rekommendationer Slutsatser Image Göteborgs universitet konkurrerar främst med de redan väletablerade universiteten i Sverige såsom Handelshögskolan i Stockholm, Uppsala Universitet samt, Lunds Universitet. I mindre omfattning även privata utbildningskonsultbolag. Dock är det klart att Göteborgs universitet står sig väl i konkurrensen och anses vara likvärdiga övriga universitet. Namnet Göteborgs universitet är ett starkt varumärke som förknippas med kvalitet, lyhördhet, flexibilitet och professionalism. Kunderna ser institutionen, till exempel Handelshögskolan, snarare än Göteborgs universitet som helhet. Vidare framgår det att en del kunder uppfattar Handelshögskolan som ett separat varumärke vid sidan av Göteborgs universitet. Man påpekar att Handelshögskolan i sig är ett starkt varumärke och att det inte vore fördelaktigt att marknadsföra Handelshögskolan under namnet Göteborgs universitet. Slutsatser Nytta/ Värde Flera av deltagarna belyste vikten av högskolepoäng vid utbildningar. Högskolepoängen anses vara en kvalitetsstämpel som är eftertraktad på ett individuellt plan. Poängsystemet är en konkurrensfördel gentemot privata aktörer. Vidare bidrar forskningsverksamheten som bedrivs på universitetet till trovärdighet och ökar kvalitén ytterligare. Möjligheten att påverka och skräddarsy utbildningar är ur kundernas perspektiv en förutsättning. Majoriteten av deltagarna är beredda att betala mer för möjligheten att skräddarsy sin utbildning. Den generella uppfattningen är att Göteborgs universitet är mycket flexibla och lyhörda vad gäller utformningen av utbildningar. Det står klart att olika kunder har olika uppfattning vad gäller priset på utbildningar vid Göteborgs universitet i jämförelse med andra vidareutbildningsleverantörer. En del har uppfattningen att Göteborgs universitets priser är jämförbara med övriga aktörer medan andra uppfattar att Göteborgs universitet tar ut ett betydligt högre pris vid köp av utbildningar och föreläsare. Slutsatser Bemötande Då Göteborgs universitet är en stor organisation kan det vara svårt att få en överblick över vilka utbildningar som universitetet erbjuder. Därtill upplevs även Göteborgs universitets inre organisation som komplex och ur ett kundperspektiv irrelevant. Vid kontakt med Göteborgs universitet efterfrågas därför en central enhet vilken har kunskap om universitetets struktur och utbud. I dagsläget kan nya kunder uppleva det problematiskt hur de ska söka kontakt med

20 Göteborgs universitet vid frågor rörande vidareutbildningar. Här vill man ha möjlighet till en personlig kontakt som kan vägleda kunden till lämplig fakultet, institution alternativt föreläsare. Överlag får Göteborgs universitet god kritik beträffande bemötandet gentemot sina kunder. Vidare framgår det att befintliga kunder i stor utsträckning använder sig av befintliga kontakter samtidigt som Göteborgs universitets hemsida uppfattas som mycket komplex. Man kan således anta att det kan vara svårt för potentiella nya kunder att komma i kontakt med Göteborgs universitet. Rekommendationer HandelsConsulting föreslår med anledning av resultatet från fokusgruppsintervjuerna att Göteborgs universitet utvecklar en centralorganisation med ett övergripande ansvar för vidareutbildningarna. Denna organisation bör ha ansvar för hela kedjan från första kundkontakt till slutfakturering och uppföljning för att undvika eventuella administrativa problem som i viss mån uppstått tidigare. Det bör också finnas möjlighet till paketlösningar, som utöver en skräddarsydd utbildning innehåller litteratur och kursutvärderingar. Utvärderingarna ska syfta till att kartlägga nyttan för kunden, både på individ- och företagsnivå. Centralorganisationen bör erbjuda goda möjligheter till personlig kontakt mellan kund och leverantör. Denna relation är viktig vid eventuella återköp. Med en central organisation blir det enklare både för befintliga samt nya kunder att veta vart man ska vända sig. Organisationen bör i linje med Göteborgs universitets nuvarande arbetssätt präglas av kvalitet, lyhördhet, professionalism och flexibilitet. Från fokusgruppsintervjuerna framgår det att hemsidan upplevs som en av de viktigaste marknadsföringskanalerna. I dagsläget upplevs hemsidan som komplex och ostrukturerad. Det är således av stor vikt att hemsidan utformas på ett enkelt, överskådligt sätt. Det bör finnas en klar bild över vilka kurser och utbildningar som finns, med en mindre betoning på institutioner och fakulteter. Därtill bör mer specifik information om kurserna samt föreläsarna finnas tillgänglig. Utöver detta rekommenderar HandelsConsulting en större marknadsföring av Göteborgs universitets gästföreläsare då detta efterfrågas utav fokusgruppdeltagarna. HandelsConsulting rekommenderar vidare att Göteborgs universitet tydliggör sin marknadsföring av vidareutbildningar. Detta grundas på att kunder i dagsläget upplever att de får otillräcklig information om de vidareutbildningar som erbjuds av universitetet. Ett sätt att göra detta är genom att anordna inspiration- och informationskvällar där företag och verksamheter bjuds in till en föreläsning av aktuellt ämne kombinerat med utbudspresentation från Götebors Universitet. En tydligare marknadsföring skulle kunna få konsekvensen att redan befintliga fick upp ögonen för andra utbildningar

Webbenkät för Lunds universitet

Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät Utlösare: Del 1: Besök på webbplatsen Del 2: Spenderat 2 minuter på webbplatsen. Visas bara till dem som har valt att svara på del 1. Data insamlad under 24 dagar

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt.

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt. Stimulus utbildningsbevakning Protokoll från möte 2008-10-21 Dagordning: 1. Val av sekreterare 2. Förra mötet 3. Från möte med programansvarige Per-Olof 4. Från möte med StuFF 5. Från Stimulus styrelse

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Lokal mat för turism och förädling.

Lokal mat för turism och förädling. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling. Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg 2004-2006. Lotta Svensson, fil. dr. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling.

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare 1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare Ekonomi, IT, juridik, samhällsvetenskap samt teknik Hösten 2008 Vad är viktigast vid valet av din framtida arbetsplats? Stimulerande

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Webbpolicy Övertorneå kommun

Webbpolicy Övertorneå kommun 1 Webbpolicy Kanslienheten september 2006 2 Inledning Den officiella kommunala hemsidan är en viktig informationskälla och informations- och marknadsföringskanal som ökar i betydelse. En hemsida är under

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

SERVICE OCH BEMÖTANDE

SERVICE OCH BEMÖTANDE SERVICE OCH BEMÖTANDE Ämnet service och bemötande behandlar hur man i servicesituationer möter kunder eller gäster på ett yrkesmässigt sätt. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet service och bemötande ska

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A!

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Upprop, registrering och kursstart Upprop sker måndag 1 september kl 08.15 i Lindahlsalen, EBC (Evolutionsbiologiskt centrum) Norbyvägen 18D. Kårlegitimation

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik)

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik) 2011 Gymnastikförbundet Maria Ståhl (Gymnastik) [SAMMANSTÄLLNING AV GYMNASTIKFÖRENINGARS SYN PÅ UTBILDNINGSVERKSAMHETEN 2011] En enkät skickades ut via Questback till Gymnastikförbundets medlemsföreningar

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2 CEQ-kommentarer Kurser år 2 Innehåll LP1... 2 Introduktion till mikroekonomisk teori, EXTA40... 2 Logistik, MTTF01... 2 LP2... 3 Matematisk statistik, allmän kurs, FMS012... 3 LP3... 3 Programmeringsteknik,

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar Resultat Invånardialog Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar 1 Panelfråga om tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar I Kungsbacka kommun arbetar vi aktivt med

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g KFS ett tryggt val K F S a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g 5 goda skäl att vara medlem i KFS Är du arbetsgivare i ett samhällsnyttigt företag? Har du det

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system En eye-tracking studie på fyra av Sveriges storbankers webbplatser. Bakgrund 8 november 2012 är utsett till World Usability Day av UPA (Usability

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Lathund publiceringsverktyget

Lathund publiceringsverktyget Lathund publiceringsverktyget Du som utställare på någon av Stockholmsmässans event har tillgång till din egen sida på eventets webbplats, din e-monter. Din sida är ett digitalt komplement till din fysiska

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg

Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg Resultatet av 2015 års FoU-enkät Christina B. Embretsen Henrik Karlsson Martin Åberg FoU-rapport Innehåll Inledning... 1 Resultat... 1 Vilka har besvarat enkäten?... 1 Kontakt och utbyte med FoU-Nordväst

Läs mer

Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013

Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013 Umeå universitet, 901 87 Umeå Studentcentrum/Annica Höglund E-post: annica.hoglund@adm.umu.se Rapport 2013-12-05 Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013 Under våren 2011 presenterade Studentcentrum

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap

Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Öka servicenivån Med Market Automation? Lyhördhet Passion Ärlighet Kvalitet Entreprenörskap Fredrik Därth Marknadsansvarig Idrottstok som gillar matlagning

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg Vilken utbildningsbakgrund har du? RESULTAT AV ESS medlemsundersökning ANNA-LISA OSVALDER Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg 116 svar Utbildningsbakgrund/antal

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Ränteinstrument och makroanalys

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Ränteinstrument och makroanalys EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Ränteinstrument och makroanalys Ränteinstrument och makroanalys Programmet Ränteinstrument och makroanalys består av två ämnesmoduler. Den ena behandlar ränteinstrument och

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

En liten guide till ditt profilval

En liten guide till ditt profilval Studienämndsutskottet presenterar: En liten guide till ditt profilval Detta dokument är till för dig som har börjat fundera över dina valbara kurser i de högre årskurserna. Som du kanske redan vet finns

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer