Exportkreditbarometern december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exportkreditbarometern december 2014"

Transkript

1 dämpade exportutsikter men utgångsläget bra Geopolitisk oro och en svagare internationell efterfrågan dämpar exportutsikterna. Men sammantaget är företagen i ett bra utgångsläge och det finns mycket som talar till fördel för exportbolagen. Skingrar sig orosmolnen finns det förutsättningar för ökad internationell efterfrågan. Då kommer det goda finansieringsläget och den svaga kronan företagen väl till pass. Det sammanvägda exportkreditindex ligger kvar på, vilket avspeglar ett bra finansieringsklimat. Upplever ni att någon del av er affär direkt påverkats negativt av ökad geopolitisk oro? Andel ja Företagens exportorderläge, nuläge Totalt 69 Geopolitisk oro skymmer utsikterna Två av tre tillfrågade företag säger att deras affärsverksamhet har påverkats negativt av ökad geopolitisk oro. Främst är det oron i Ryssland och Ukraina som påverkat företagen. Det är svårt att veta exakt hur mycket affärerna påverkats, men vi kan slå fast att det påverkar de svenska företagens möjligheter att exportera. Exportorderläget har också dämpats jämfört med i våras enligt vår barometer men orderläget är fortfarande bättre än för ett år sedan. Kronan hjälper exportindustrin Kronförsvagningen agerar stötdämpare när efterfrågeläget i omvärlden har försämrats. Exportbolagen har blivit positivt överraskade av den fortsatta kronförsvagningen. Jämfört med för ett år sedan, då endast 6 av bolagen ansåg att kronan var fördelaktig, anser idag över 50 att kronan är fördelaktig. Exportkreditbarometern ges ut två gånger per år. Mer information om Exportkreditbarometern finns på sid 12. Dec 2013 Dec 2014 SEK:S Exportkreditindex, EKI, är ett sammansatt index bestående av 5 delindex som mäter företagens finansiella ställning, finansieringsbehov och möjligheter samt finansieringsvillkor. Marie Giertz Chefsekonom SEK, AB Svensk Exportkredit Ett index på 50 utgör ett neutralt läge. Nivåer över 50 indikerar förbättring.

2 Åtta av tio stora företag påverkas av geopolitsk oro. Geopolitisk oro påverkar exporten Det blåser hårdare vindar. Sedan i somras har många ledande indikatorer vänt ner och tillväxten under andra och tredje kvartalet har varit betydligt svagare på många håll i världen, främst i Västeuropa. Det har lett till att de flesta prognosinstitut har reviderat ned sina globala tillväxtantaganden. I vår nya barometer bekräftas det mer osäkra ekonomiska läget. Två av tre företag säger att deras affärsverksamhet har påverkats negativt av ökad geopolitisk oro. Exakt hur affären påverkats vet vi inte, men de stora företagen har påverkats i högre utsträckning än de små och medelstora företagen. 80 av de stora företagen uppger att deras verksamhet har påverkats negativt av ökad geopolitisk oro. Bland de små och medelstora företagen är det vartannat företag som säger att de påverkats negativt av händelseutvecklingen i världen. Av de företag som har påverkats negativt av ökad geopolitisk oro är det konflikten i Ryssland och Ukraina som har påverkat företagen mest. Upplever ni att någon del av er affär direkt påverkats negativt av ökad geopolitisk oro? Andel ja 48 Stora bolag Totalt Vilken geopolitisk oro har påverkat er affär mest? Mellanöstern Ryssland/ Ukraina Annan Stora bolag Totalt 1

3 Företagen står väl rustade Svensk export till Ryssland är liten, endast två av total export, men ändå visar vår undersökning att majoriteten av företagens verksamheter påverkas negativt. Sannolikt har det att göra med att våra viktiga exportnationer i Europa påverkas i större utsträckning, vilket får konsekvenser för svensk exports möjligheter att sälja till närområdet. Tyskland är vår näst största exportmarknad och Finland är Sveriges tredje största exportmarknad. Dessa länder har en högre andel internationell handel med Ryssland. Många svenska multinationella företag är också verksamma på geopolitskt svåra marknader, varför ökad oro generellt medför en ökad försiktighet. Det är sannolikt ett skäl till varför stora bolag i högre utsträckning har påverkats negativt av ökade geopolitiska risker. Det mer osäkra ekonomiska läget bekräftas också i andra undersökningar, som under hösten har vänt ned. Business Swedens senaste Exportchefsindex visade till exempel på ett markant fall i exportefterfrågan från Central- och Östeuropa. Även efterfrågan från Västeuropa visade på en betydligt svagare utveckling. Företagen har ett bra utgångsläge De svenska exportföretagen har ett bra utgångsläge. Vårt sammanvägda exportchefsindex, EKI, ligger kvar på jämfört med mätningen i våras. Indexet består av fem delindex: Företagens finansiella ställning, finansieringsbehov, exportfinansieringsbehov, finansieringsmöjligheter och finansieringsvillkor. Bilden är snarlik den vi såg i resultaten i vår senaste barometer, men till skillnad från den mätningen har inte alla delindex förbättrats. Företagens finansierings- och exportfinansieringsbehov ligger kvar på ungefär samma nivå som för ett halvår sedan. Företagens finansiella ställning har fortsatt att förbättras, om än inte i samma snabba takt vi såg i somras. Indexet ligger dock kvar på en hög nivå. 2

4 EKI EKI uppdelat på och Stora bolag, total Totalt 57 Stora bolag Totalt Företagens finansieringsmöjligheter har fortsatt förbättrats, men mindre än tidigare. Ett delindex som har ökat mycket jämfört med mätningen i våras är företagens finansieringsvillkor. En förklaring är naturligtvis att räntan sänkts ytterligare och att den lägre räntan har kommit företagen tillgodo. Intressant att notera är att gapet mellan de stora och små och medelstora företagens sammanvägda EKI har minskat. EKI ligger på samma nivå för stora och små och medelstora företag. Tidigare var det en relativt stor skillnad på tillgången till finansiering som låg bakom skillnaden, men det gapet har nu minskat. Räntenedgången kommer företagen tillgodo I våras var det tydligt att företagen blivit positivt överraskade av den räntenedgång som vi sett under det senaste året. För ett år sedan var nämligen förväntansbilden att räntorna skulle fortsätta att stiga men istället fick vi en kraftig räntenedgång. Den räntenedgången har hållit i sig när Riksbanken sänkte räntan till noll på sitt möte i mitten av oktober, samtidigt som obligationsräntorna har nått nya bottennivåer. Det är tydligt i vår barometer att räntenedgången har kommit företagen tillgodo. Indexet för finansieringsvillkor har förbättrats rejält. Det gäller både stora och små och medelstora företag. I tidigare mätningar har företagen varit pessimistiska om framtiden och trott på räntehöjningar. Indexet har legat under 50, vilket indikerat att fler förväntat sig att finansieringsvillkoren blir sämre framöver. Det har inneburit att företagen under det senaste året blivit positivt överraskade av det låga ränteläget. Räntor Procent prisbild för finansiering 2,5 70 2,0 1,5 1,0 0,5 40 0, år 2 år Reporänta 3

5 Men nu är det paradoxalt nog tvärtom. När räntan nu ligger på noll väntar sig företagen ännu bättre finansieringsvillkor när de blickar framåt. Det finns sålunda en liten risk för att företagen nu har vaggats in i tron om ständigt lägre räntor, vilket kan slå tillbaka om räntorna går upp eller marginalerna på bank, kreditoch kapitalmarknaden blir högre. Men det innebär också att den senaste tidens indikationer från både ECB och Riksbanken att mer expansiva åtgärder är sannolika har fått fotfäste hos företagen. Resultaten från undersökningen bekräftar att Riksbankens räntepolitik liksom den långräntenedgång som har skett får genomslag i lägre kostnader för företagen. Det stärker bilden av en väl fungerande kapitalmarknad i Sverige. Riksbanken har sänkt räntan då inflationen har varit låg. Att hushållen har tagit del av räntenedgången är tydlig. Här har snarare Riksbanken med flera andra oroats över alltför kreditivriga hushåll. Däremot har företagen varit mer restriktiva och investeringstillväxten har varit mycket låg. Riksbanken har sannolikt gjort vad den kan för att bidra till bättre förutsättningar för företagen. Det är snarare internationell efterfrågan som nu saknas, något som Riksbanken inte rår på. Gapet har minskat vad gäller finansieringsmöjligheter Vi ser i denna undersökning faktiskt ett visst trendbrott vad gäller skillnaderna i företagens finansieringsmöjligheter. Tidigare har de små och medelstora företagen hela tiden blivit besvikna över att tillgången till finansiering, både via kredit- och obligationsmarknaden och bankmarknaden, har blivit sämre. Vid varje tillfälle har de små och medelstora företagen väntat sig att tillgången kommer att bli bättre framöver. Men det är först nu vi ser en viss ljusning. Indexet ligger visserligen precis över 50 men det är ändå en tydlig förbättring jämfört med 45 för ett halvår sedan. Det är positivt att den negativa trenden har brutits. Det är med andra ord första gången som vi ser att de mindre företagen inte upplever att finansieringsmöjligheterna har blivit sämre. Samtidigt har samma index för de stora bolagen tappat lite. Här kan vi se att de stora företagen sedan exportkreditbarometerns start, våren 2013, hela tiden har upplevt en bättre och bättre tillgång till finansiering. Indexet har till skillnad från de små och medelstora företagen nämligen legat konstant över 50. Även om indexet har gått ned något jämfört med förra mätningen är det värt att notera att den har gjort det på grund av att andelen som upplevt en ytterligare förbättring har minskat. Andelen som upplevt en försämring ligger kvar på oförändrat mycket låg nivå. Låg ränta gynnsamt för bolagen 4

6 Tillgång till finansiering Tillgång till finansiering Tillgång till finansiering Stora bolag Har företaget under de senaste 6 månaderna sagt nej till en exportaffär på grund av finansieringsskäl? Andel JA Kapitalmarknaden Totalt Bankmarknaden Totalt Stora bolag Sammantaget innebär lägre finansieringskostnader och en bra tillgång till finansiering att företagen har ett bra utgångsläge för potentiella exportaffärer och investeringar. Det stärker också bilden av att tillgången till finansiering på kapitalmarknaden är fortsatt god. Även om det fortfarande kvarstår skillnader mellan stora och små och medelstora företag är det ändå positivt att den negativa trenden för de mindre bolagen är bruten. Det betyder att finansieringsklimatet generellt har blivit bättre. I barometern frågar vi inte bara om tillgången till finansiering utan också vilka faktorer som är viktiga för att vinna exportaffärer. Och här visar sig just tillgången till finansiering vara viktig. Den bedöms av företagen som en av de tre viktigaste faktorerna för att en exportaffär ska kunna bli av förutom efterfrågeläget. Det är därför positivt att företagen upplever finansieringsmöjligheterna som goda. Vi kan också se att andelen företag som har tvingats tacka nej till en exportaffär har minskat under det senaste året. Det har sannolikt att göra med att både tillgången till finansiering har förbättrats och naturligtvis att finansieringsvillkoren har blivit mer förmånliga. 5

7 Exportfinansiering beroende av orderläge Tillgången till finansiering har alltså blivit bättre men det räcker inte med att finansieringsmöjligheterna är goda om behovet av finansiering inte finns. Vi ser en liten antydan till att företagens finansieringsbehov har ökat jämfört med undersökningen i våras. Det är framför allt de små och medelstora företagen som har haft ett ökat behov av finansiering. I våras låg indexet under 50, vilket antydde att behovet för finansiering till den löpande verksamheten hade minskat. Företagen förväntade sig dock ett svagt ökat behov av finansiering de kommande tolv månaderna. Nu ser det ut som om företagen spådde rätt. Finansieringsbehovet blev högre. För de stora bolagen är finansieringsbehovet relativt oförändrat. Indexet ligger strax över 50. Behovet av finansiering kopplat till exportaffärer har varit högre än för finansiering av den löpande verksamheten och det gäller alla bolag, oavsett storlek. En förklaring kan vara att företagen har slimmat sin verksamhet, dragit ner på kostnader och fokuserat på att förbättra balansräkningen. Det går hand i hand med resultaten över bolagens finansiella situation som successivt har förbättrats. Exportfinansieringsbehovet har visserligen ökat men företagen har överskattat behovet under alla mätperioder. Men det finns en förklaring och det är naturligtvis att förväntningarna om finansieringsbehov hänger ihop med den förväntade utvecklingen av mängden exportorder. Och svaret är att företagen även konsekvent överskattat exportorderutvecklingen. Att behovet av exportfinansiering är beroende av exportorderingången är naturligt. Det är därför positivt att exportorderingången fortfarande ökar även om indexet har gått ner något i december, vilket sannolikt är en konsekvens av den mörkare omvärldsbilden. företagens finansieringsbehov Företagens finansieringsbehov Totalt Stora bolag Stora bolag företagens exportfinansieringsbehov indexvärde företagens exportorderläge indexvärde

8 De mindre företagen är mer optimistiska om ökad orderingång Företagens exportfinansieringsbehov Stora bolag exportorderingången Procent Stora Bolag Vi kan skönja ett par skillnader i exportfinansieringsbehovet om vi ser till uppdelningen mellan stora och små och medelstora exportbolag. De stora bolagen har blivit något mer försiktiga jämfört med i våras. Indexet indikerar visserligen över 50 och därmed ett fortsatt ökat behov men indexet är något lägre, vilket indikerar ett något mer dämpat behov av exportfinansiering. De mindre företagen har däremot haft ett ökat behov av finansiering för exportaffärer. Jämför vi med samma bild över exportorderingången uppstår samma mönster. Sannolikt har de mindre företagen inte påverkats i samma utsträckning som de stora bolagen av nedgången i global efterfrågan, vilket är en trend vi även ser kring den geopolitiska oron, att stora företag påverkas mer. Vi ser att andelen stora företag som har sett en ökad orderingång har minskat samtidigt som andelen företag som har sett en minskad orderingång har ökat. Bland de mindre företagen är andelen som sett en ökad exportorderingång marginellt lägre än i våras men fortfarande på en hög nivå. Dessutom har andelen som sett en minskad orderingång varit oförändrad. Det är positivt att de mindre företagen fortfarande andas optimism men risken finns att de stora bolagen hunnit längre och på sikt visar vägen mot ett något sämre efterfrågeklimat även för de mindre företagen. 7

9 den svaga Kronan hjälper Vi konstaterar att det blåser lite hårdare vindar men att exportbolagen har ett bra utgångsläge. Enligt vår barometer är deras finansiella situation bra, finansieringsmöjligheterna goda och dessutom är ränteläget rekordlågt. Till det kommer en fortsatt svagare krona som hjälper exportföretagen när efterfrågeläget i vår omvärld har försämrats. Det är positivt för exportföretagen. Kronan har försvagats med 16 mot dollarn sedan årsskiftet, varav 12 det senaste halvåret. Mot pundet har kronan tappat 10 och mot euron 4 sedan årsskiftet. Den svagare kronan är gynnsam för exportbolagen. I barometern har andelen företag som upplever kronan som fördelaktig ökat kraftigt. kronan mot euron kronan mot dollarn kronan mot pund 9,5 7,5 12 9,0 7,0 11 8,5 6,5 10 8, , Kronförsvagningen är positiv för exporten 8

10 Kronans betydelse för exportaffären Hur upplevs dagens kronkurs? Procent Kronans betydelse för exportaffären andel som upplever kronan som fördelaktig Dec Dec Fördelaktig Varken eller Ofördelaktig 72 Stora Bolag 0 Backar vi endast ett år tillbaka i tiden var situationen annorlunda. Majoriteten av exporterande företag upplevde i vår barometer kronan som ofördelaktig. Dessutom var förväntningarna lågt ställda på en försvagning. Att kronan har tappat i värde har därför varit en positiv överraskning för många exportföretag. Det som är intressant att notera nu, trots att kronan försvagats ytterligare det senaste halvåret, är att andelen företag som tror på en starkare krona framöver har minskat, framför allt tydligt bland de mindre bolagen. Det är tydligt att Riksbankens ändrade penningpolitiska riktning det senaste halvåret har fått företagen att vänta sig en fortsatt svag krona. förväntningar på utveckling av kronan under kommande tolv månader Dec Dec Stora Stärkas Oförändrad Försvagas Sammantaget finns det mycket som talar till fördel för exportbolagen; En svag krona, en låg ränta och goda finansieringsmöjligheter. Givet att de geopolitiska riskerna avtar och den internationella efterfrågan vänder upp igen finns det goda utsikter för de svenska exportbolagen. 9

11 Neddragningarna från de stora bolagen är nu över. Mer modest jobbtillväxt Antalet jobb inom exportsektorn kommer inom det närmaste året att fortsätta öka, men företagen har blivit mer försiktiga om jobbutsikterna. Det går hand i hand med en mer dämpad exportorderingång och de ökade geopolitiska riskerna. Fortfarande väntas företagen öka antalet anställda, men indexet har gått ner något från i våras. Det beror främst på att andelen företag som väntas anställa har minskat. Däremot väntas färre företag minska antalet anställda. Det är ytterligare ett tecken på att företagen konsoliderar sin ställning. Det som är positivt och skiljer sig från tidigare mätningar är att indexet för de stora företagens sysselsättningsplaner i Sverige för första gången sedan mätningen startade våren 2013 ligger över 50. Förhoppningsvis kan vi tolka det som att de stora neddragningarna från de stora bolagen nu är över. Vi har sett under hösten hur flera stora företag har varslat personal. Företagens sysselsättningsplaner företagens Sysselsättningplaner i Sverige Utomlands Totalt Sverige 45 Stora bolag 40 10

12 Fler små och medelstora företag ser en jobbtillväxt jämfört med de stora bolagen. Men index har gått ner kraftigare för de små och medelstora företagen. Andelen små och medelstora företag som väntas öka antalet anställda i Sverige har gått ner från 44 till 35 samtidigt som andelen som väntas minska antalet anställda har ökat från 8 till 13. Det är negativt men ljuspunkten är att indexnivåerna fortfarande är relativt höga och indikerar fortsatt jobbtillväxt framför jobbneddragningar. Hållbarhet viktigt vid exportaffärer I den allmänna debatten och bland många företag är hållbarhet 1 en självklar del i ett företags verksamhet. Hållbarhetsfrågornas betydelse som en del av exportaffärer växer också. I vår undersökning ser vi samma mönster som tidigare, nämligen att det är de stora bolagen som framför allt har inkluderat hållbarhetskrav som rutin vid exportaffärer. Andelen stora företag som ställer hållbarhetskrav har dessutom ökat från drygt 40 till knappt 60. Sammantaget är det ungefär vart tredje företag som ställer hållbarhetskrav som rutin vid en exportaffär. Bland de som har svarat nej på frågan om de ställer hållbarhetskrav vid exportaffärer är det dock fler och fler bland de små och medelstora bolagen som uppger att de planerar att ta in hållbarhetskrav som rutin. Det ger hopp om att vi kommer att få se andelen öka framöver. Det är också fler stora företag än små och medelstora företag som tvingats säga nej till en exportaffär av hållbarhetsskäl. En förklaring kan vara att de stora bolagen som sagt har en tydligare process för hållbarhetskrav vid exportaffärer. Det kan också bero på att stora företag oftare än små och medelstora företag verkar på svåra exportmarknader där hållbarhetsfrågor så som korruption och brott mot mänskliga rättigheter är vanligt förekommande har företaget som rutin att ställa hållbarhetskrav i samband med exportaffärer? andel ja Om nej, kommer företaget att ändra sin hållbarhetspolicy så att den blir en del av affärsprocessen? andel ja Dec Dec 2014 Stora bolag Totalt Stora bolag Totalt har företaget under de senaste sex månaderna sagt nej till en exportaffär av hållbarhetsskäl? Andel JA Dec Stora bolag Totalt 1) Hållbarhet; antikorruption, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor. 11

13 Om Exportkreditbarometern Bakgrund och syfte Det främsta syftet med Exportkreditbarometern är att öka kännedomen om svenska exportföretags finansieringsbehov och -möjligheter, samt dessa faktorers betydelse för exporten. Utöver detta lyfter Exportkreditbarometern fram andra faktorer som kan påverka ett företags exportaffärer, som exempelvis hållbart företagande. SEK:s ambition att öka analysen avseende exporten grundar sig på exportens betydelse för svensk ekonomi och välfärd. Barometern tar temperaturen på både finansieringsbehovet och kapitalmarknadens funktionssätt. På så sätt fungerar barometern också som en viktig konjunkturindikator med betoning på svensk export och finansiering. Vi vänder oss till såväl stora som mindre exportföretag och önskar med barometerns hjälp fånga likheter och olikheter mellan företagens storlek och möjligheter till finansiering. SEK:s exportkreditbarometer är konstruerad för att komplettera andra undersökningar. Vi eftersträvar enkelhet och ställer lättförståeliga frågor med så få svarsalternativ som möjligt. Trovärdighet och kvalitet eftersträvas och för detta är sekretessen viktig. Företagen är anonyma i undersökningen. Metod och underlag Målgruppen är alla exportföretag med en exportvolym på minst 25 miljoner kronor samt en exportandel på minst 50. På så sätt fångar barometern upp företag som är av vikt för svensk export. Urvalet har gjorts av SCB utifrån momsregistret. Företag med minst 250 miljoner kronor i exportvolym och en exportandel på minst 50, eller en exportvolym på minst 2 miljarder kronor, klassificeras som stora företag. Företag med minst 25 miljoner kronor i exportvolym upp till 250 miljoner kronor och en exportandel på minst 50 klassificeras som små och medelstora företag (). För att öka sannolikheten att de största företagen kommer med i undersökningen har vi valt att ta med samtliga företag med en exportvolym över 2 miljarder kronor i urvalet. För företag med en exportvolym på 25 miljoner till 2 miljarder kronor och en exportandel på minst 50 har ett slumpmässigt urval tagits fram. För att konstruera Exportkreditbarometerns huvudindex används svaren från fem frågor som rör företagens finansiella situation, behov av och tillgång till finansiering samt prisbilden för finansiering. Ett så kallat diffusionsindex beräknas för varje delfråga där både dagsaktuella och framåtblickande svar tas med. Därefter sammanställs delfrågornas index till ett huvudindex. För att beräkna ett så kallat diffusionsindex används den uella andelen positiva svar. Till detta tal adderas den uella andelen neutrala svar ( oförändrad ) multiplicerat med 0,5. Enligt gängse praxis utgör ett neutralt läge indexet 50. Nivåer över 50 indikerar därmed en förbättring medan motsvarande nivåer under 50 indikerar en försämring. Undersökningen är statistiskt säkerställd. I undersökningen har totalt 216 företag svarat, 121 i gruppen för stora företag och 95 i gruppen små- och medelstora företag. En svarsfrekvens på totalt 49. Intervjuerna har genomförts av Markör Marknad och Kommunikation under perioden 27 oktober till och med 17 november Respondenterna är exportföretagens finanschefer eller motsvarande. Exportkreditbarometern sammanställs halvårsvis med nästa publicering i början av juni

14 Sammanställning av resultat Stora bolag Total Total Total Total EKI (54) (59) (56) (61) 57 (57) (59) (59) 57 () () Index för företagens finansiella situation 66 (66) 71 (79) 68 (73) 62 (71) 68 (74) 65 (72) 63 (69) 69 (75) 66 (72) Index över finansieringsbehov 54 (48) (53) (50) 52 (51) 51 () 52 (53) 53 (50) 53 () 53 (52) Index över behov för finansiering vid (50) 60 (59) 57 (54) () (61) 56 (59) () 59 (60) 57 () exportaffärer Index över tillgången till finansiering 51 (45) 51 (57) 51 (51) (64) (51) (57) 54 () 53 (53) 53 () via kapital/kreditmarknaden och bankmarknaden Index över prisbilden för finansiering 67 (62) 59 (47) 63 (54) 71 (61) 53 (45) 62 (53) 70 (62) (46) 62 (54) Index över exportorderingången 71 (72) 82 (86) 76 (79) 64 (71) 77 (77) 70 (74) 66 (71) 79 (80) 72 (76) Index över kassasituationen 62 (62) 69 (78) 66 (70) 65 (67) 70 (68) 68 (68) 64 (65) 70 (72) 67 (68) Index över skuldsättningen (67) 57 (62) 56 (64) 56 (53) 62 (57) 59 () () 60 (59) () Sverige Utomlands Total Sverige Utomlands Total Sverige Utomlands Total Index över sysselsättningsplaner 61 (68) 64 (76) 63 (72) 51 (49) 54 (57) 53 (53) 54 (56) (62) 56 (59) : Idag jämfört med för sex månader sedan : Förväntningar de närmaste 12 månaderna Siffror i parantes är från föregående undersökning i juni. Om svensk export Sverige är en liten öppen ekonomi och därmed mycket beroende av utländsk efterfrågan. Exporten står för knappt 50 av svensk BNP. När efterfrågan är svag i vår omvärld påverkas svensk ekonomi negativt. De senaste åren har den svenska exportindustrin kämpat i motvind. Exporten har sakta men säkert vänt upp från låga nivåer men ökningstakten har varit långsam. I barometern ser vi en blandad bild där farhågorna är de ökade geopolitiska riskerna och en svagare internationell efterfrågan men där möjligheterna är företagens goda finansiella ställning, bra finansieringsmöjligheter och en svag krona. Om SEK Svensk Exportkredit (SEK) är ett av svenska staten helägt företag med uppdrag att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK skapar nytta och trygghet för sina kunder genom oberoende, specialisering och kompetens inom internationell finansiering. Företagets roll är att stärka den svenska exportnäringen genom finansieringslösningar. Exportkrediter är lika viktiga nu som när SEK grundades 1962 för att svenska exportörer ska vinna affärer. Som marknadskompletterande aktör finns SEK där och skapar trygghet i både goda och dåliga tider. I huvudsak fullgör SEK sitt uppdrag genom att bistå med slutkundfinansiering, då SEK ger krediter till svenska exportföretags kunder, och genom direktfinansiering, det vill säga utlåning direkt till exportföretagen. Den totala nyutlåningen under 2013 uppgick till,7 miljarder kronor. SEK:s uppdrag är att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vi skapar nytta och trygghet för våra kunder genom vårt oberoende, vår specialisering och vår kompetens inom internationell finansiering. AB Svensk Exportkredit Box 194, SE Stockholm Besöksadress: Klarabergsviadukten Tel: Fax:

Exportindustrin andas optimism

Exportindustrin andas optimism Exportindustrin andas optimism Exportföretagen fortsätter att vara försiktigt optimistiska. Företagen såväl stora som små och medelstora säger att orderingången har ökat och att den väntas öka ytterligare.

Läs mer

Exportindustrin spår ljusare tider

Exportindustrin spår ljusare tider Exportindustrin spår ljusare tider Svensk Exportkredits nya makroekonomiska rapport Exportkreditbarometern visar att svenska exportföretag såväl stora som medelstora och små ser ljust på framtiden. Exportkreditindex

Läs mer

positiva tongångar i exportindustrin

positiva tongångar i exportindustrin JUNI 2014 positiva tongångar i exportindustrin Rysslandskris till trots och med ett svagt 2013 i bagaget fortsätter exportföretagen att se ljusare på läget. I vår undersökning har exportorderingången ökat

Läs mer

Exportkreditbarometern juni 2015

Exportkreditbarometern juni 2015 Orosmolnen har skingrats för exportindustrin Den geopolitiska oro som präglade exportklimatet i höstas verkar ha skingrats. Nu blåser varmare vindar. Exportorderläget har återigen förbättrats samtidigt

Läs mer

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Ökat behov av exportfinansiering

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Ökat behov av exportfinansiering AB Svensk Exportkredit Ökat behov av exportfinansiering 1 SEK:s Exportkreditbarometer december 2017 SEK:s tionde Exportkreditbarometer med resultat från 200 exportföretag visar på flera intressanta resultat:

Läs mer

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Positiva exportföretag trots osäker omvärld. EKI ökar till 58.

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Positiva exportföretag trots osäker omvärld. EKI ökar till 58. AB Svensk Exportkredit Positiva exportföretag trots osäker omvärld. EKI ökar till 58. 1 Exportkreditindex (EKI) Exportkreditindex (EKI) Fortsatt gynnsamma exportförutsättningar i en osäker omvärld Trots

Läs mer

HÖGRE EXPORTTEMPERATUR

HÖGRE EXPORTTEMPERATUR HÖGRE EXPORTTEMPERATUR EMI (EXPORTCHEFSINDEX) FJÄRDE KVARTALET 16 BUSINESS SWEDEN, 17 NOVEMBER 16 Exportchefsindex, EMI, ökade till 55,5 det fjärde kvartalet, från 53,9 det tredje kvartalet. Att EMI ligger

Läs mer

EXPORTTEMPERATUREN STIGER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) ANDRA KVARTALET 2016

EXPORTTEMPERATUREN STIGER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) ANDRA KVARTALET 2016 EXPORTTEMPERATUREN STIGER EMI (EXPORTCHEFSINDEX) ANDRA KVARTALET 16 BUSINESS SWEDEN, 17 MAJ 16 Exportchefsindex, EMI, fortsatte att öka det andra kvartalet till 58,8 från 56,9 det första kvartalet. Det

Läs mer

Försiktigt optimistiska exportörer

Försiktigt optimistiska exportörer Exportkreditbarometern juni 216 Marie Giertz, Chefekonom SEK marie.giertz@sek.se +46 8 613 83 32 Försiktigt optimistiska exportörer Exportkreditindex, EKI, har fortsatt att mattas av något sedan senaste

Läs mer

Dämpad optimism hos exportföretagen EXPORTCHEFSINDEX TREDJE KVARTALET 2017

Dämpad optimism hos exportföretagen EXPORTCHEFSINDEX TREDJE KVARTALET 2017 Dämpad optimism hos exportföretagen EXPORTCHEFSINDEX TREDJE KVARTALET 2017 BUSINESS SWEDEN, 24 AUGUSTI 2017 Dämpad optimism hos exportföretagen EXPORTCHEFSINDEX TREDJE KVARTALET 2017 Layout/grafik: Business

Läs mer

EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 2015 25 AUGUSTI 2015 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM

EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 2015 25 AUGUSTI 2015 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 15 25 AUGUSTI 15 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM BUSINESS SWEDEN 25 AUGUSTI 15 EXPORTCHEFSINDEX AUGUSTI 15 Exportchefsindex (Export Managers Index, EMI) konstrueras av svaren

Läs mer

EXPORTCHEFSINDEX - EMI

EXPORTCHEFSINDEX - EMI EXPORTCHEFSINDEX - EMI Andra kvartalet 14 14-05-15 BUSINESS SWEDEN 15 MAJ 14 EXPORTCHEFSINDEX MÄTNINGEN MAJ 14 EMI konstrueras av svaren på sju frågor där tre handlar om nuläget och fyra är framåtblickande.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Fortsatt lågkonjunktur

Fortsatt lågkonjunktur Teknikföretagens konjunkturbarometer 2:A kvartalet 12 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 485 företag. Försäljningen uppgår till 53 Mdr SEK, varav 79 % säljs

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

DNR AFS. Svenska aktörers syn på risker och den svenska ränteoch valutamarknadens funktionssätt

DNR AFS. Svenska aktörers syn på risker och den svenska ränteoch valutamarknadens funktionssätt DNR 008-73-AFS Svenska aktörers syn på risker och den svenska ränteoch valutamarknadens funktionssätt Enkät hösten 008 RISKENKÄT HÖSTEN 008 Svenska aktörers syn på risker och den svenska ränte- och valutamarknadens

Läs mer

IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT

IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT IHÅLLANDE MOTVIND MARKNADSINSIKT BUSINESS SWEDEN, 27 SEPTEMBER 2016 IHÅLLANDE MOTVIND I VÄRLDSEKONOMIN Den globala ekonomin återhämtar sig i måttlig takt med en BNP-tillväxt på 3 procent i år som ökar

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner

PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner 2015 03 02 PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner PMI-total föll med 1,9 indexenheter till 53,3 i februari. Delindex för produktion är den främsta förklaringsfaktorn

Läs mer

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011 www.pwc.se/verkstad Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 200 Verkstadsbarometern Q3 2011 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Svenska hushåll fortsätter toppa :s ekonomiska liga. De har de starkaste finanserna i hela, är betydligt mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Ett rekordår för svensk turism

Ett rekordår för svensk turism 2014 Ett rekordår för svensk turism Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Blekinges näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 3 Småföretagsbarometern Blekinge län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. hösten 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. hösten 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN hösten Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, november 1 Sammanfattning Index ens index har stigit från 48 i våras till 50. Det betyder att hushållens ekonomi förbättrats det senaste

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Inköpschefsindex. PMI sjönk till 42,3 i september kraftig nedgång i industrikonjunkturen. Nästa publicering: Måndagen den 3 november 2008

Inköpschefsindex. PMI sjönk till 42,3 i september kraftig nedgång i industrikonjunkturen. Nästa publicering: Måndagen den 3 november 2008 Inköpschefsindex Jörgen Kennemar, Swedbank, Ekonomiska sekretariatet, tfn 08-5859 1478 Administration, tfn 08-5859 1028, fax 08-5859 1026, ek.sekr@swedbank.se Svante Axelsson respektive Hans-Gunnar Gustavsson,

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Konjunkturläget våren Richard Palmer

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Konjunkturläget våren Richard Palmer ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ Konjunkturläget våren 2017 Richard Palmer Internationell utblick: gryende optimism Den globala tillväxten återhämtar sig Den globala tillväxten förväntas återhämta sig

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild 2015-10-01 PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

PMI steg till 50,6 i juli den negativa trenden för industrin kom av sig

PMI steg till 50,6 i juli den negativa trenden för industrin kom av sig 12 08 01 PMI steg till,6 i juli den negativa trenden för industrin kom av sig PMI-totalt steg i juli till,6 jämfört med 48,4 i juni. Det innebär att försvagningen i den svenska industrikonjunkturen stannade

Läs mer

Inköpschefsindex tjänster

Inköpschefsindex tjänster 2017 02 03 PMI tjänster steg till 61,1 i januari: Bred uppgång, men order dämpar Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI tjänster) steg från 59,9 i december till 61,1 i januari. Tre av fyra delkomponenter

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) september 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 791 mnkr. Det är en ökning med 20 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern mäter hur småföretagarna uppfattar det ekonomiska läget idag och inom den närmaste framtiden. Barometern omfattar företag med 1 49 anställda och baseras på telefonintervjuer

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

AB Svensk Exportkredit. Swedish Export Credit Corporation. Medelstora företag

AB Svensk Exportkredit. Swedish Export Credit Corporation. Medelstora företag AB Svensk Exportkredit Swedish Export Credit Corporation Medelstora företag Medelstora företag Flexibla finansieringslösningar Genom SEK:s finansieringslösningar kan ditt företag nå nya höjder. Vår kompetens,

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Perioden i korthet. Garantigivningen ligger på en fortsatt hög nivå. EKN garanterade affärer i 105 länder för nära 26 miljarder kronor.

Perioden i korthet. Garantigivningen ligger på en fortsatt hög nivå. EKN garanterade affärer i 105 länder för nära 26 miljarder kronor. Perioden i korthet Garantigivningen ligger på en fortsatt hög nivå. EKN garanterade affärer i 105 länder för nära 26 miljarder kronor. Offertvolymen ökade med 7,5 miljarder kronor jämfört med samma period

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Kvartalsrapport 2012 Q3 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Perioden i korthet 42 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier för export till 118 länder.

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer oktober 2016

Inlåning & Sparande Nummer oktober 2016 Inlåning & Sparande Nummer 10 2016 4 oktober 2016 Svenska hushåll ligger i toppen av :s ekonomiska liga. Det finns inget annat -land där så stor andel av hushållen har utrymme att spara. Svenskarnas bedömning

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur

PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur 2015-11-02 PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur PMI-total steg från 53,3 i september till 53,5 i oktober. Det fjärde kvartalet inleds med en solid tillväxttakt enligt ett tre-månaders

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 217 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 534 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 615 Mdr SEK, varav 8 % säljs

Läs mer

PMI föll till 51,7 i februari Svalnande efterfrågan

PMI föll till 51,7 i februari Svalnande efterfrågan 2016-03-01 PMI föll till 51,7 i februari Svalnande efterfrågan PMI-total var kvar i tillväxtzonen men huvudindex föll från 55,4 till 51,7 i februari. Noteringen var den lägsta sedan augusti 2014 och underbyggdes

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE JUNI 2016 Box 3546, 103 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö, Telefon +46 40 35 25 00 Pedagogens

Läs mer

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 Räkna med minskad husköpkraft när räntorna stiger! I takt med att ränteläget stiger de närmaste åren riskerar den svenska husköpkraften att dämpas. Idag

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer