Kommunstyrelsen (21 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 )"

Transkript

1 Sida Kommunstyrelsen (21 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Rune Lanestrand Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Maud Rudquist Ordförande... Sven-Ingvar Eriksson Justerande Rune Lanestrand ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift...

2 Datum Bilaga 1 Beslutande 2 Ledamöter:: Sven-Ingvar Eriksson (m) ordf Rune Lanestrand (fv) 2:e v ordf S Anders Larsson (s) 1:e v ordf Birgit Larsson (fv) Sven Karlson (fv) ersatt av Inga-Lill Olsson (fv) Astrid Karlsson-Björkman (m) John-Åke Ericsson (kd) Bo Carlsson (c) Lars G Blomgren (fp) Per Sjödahl (mp) Anne Sophie Aronsson (s) Lars-Göran Ljunggren (s) Marie Dahlin (s) Stina Persson (s) Lutz Rininsland (v)

3 Bilaga 2 3 Närvarande ersättare Roger Karlsson (fv) Anders Forsström (m) Gunnar Lidell (m) 195 Ann-Britth Fröjd (c) Sven G Johansson (s) Övriga deltagande Kanslichefen Pär Cederqvist 195 Projektledaren Roy Johansson 195 Planarkitekten Jan Irvis Scheynius 195 Kommunsekreteraren Maud Rudquist

4 Kommunstyrelsen Ks 195 Information - Projektledaren Roy Johansson informerade om ett levande kommuncentrum - Kanslichefen Pär Cederqvist informerade om normalreglemente för kommunala pensionärsrådet (dnr ) - Arvodesberedningens ordförande Roger Karlsson (fv) redovisade från arvodesberedningens arbete (dnr ) - Planarkitekten Jan Irvis Scheynius informerade om detaljplan för del av kv Propellern m m (dnr ) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen noterar erhållen information

5 Kommunstyrelsen Ks 196 Ordförandeinformation - Bordlagt ärende om Kultur- och Fritidsplan för barn- och ungdoms-nämnden. På grund av inbokade semestrar kunde ärendet inte redovisas vid dagens sammanträde. Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 september - Information från politikergruppen (5-gruppen) som tillsattes i samband med redovisningen av delårsrapporten - Den augusti, Kommunalekonomisk konferens i Malmö - Redovisning av arbetet med utredningen om Vänersjöfarten. Förslag till Svar till statens förhandlingsman angående Vänersjöfarten redovisades och gillades av kommunstyrelsen - Sammanträde 26 augusti med Agneta Riddar och Bengt Högberg angående En stark tv-industri i Fyrbodal - Den 29 augusti sammanträde med Vänersborgs Turist AB - Information om romernas situation i Vänersborg - Den 3 september sammanträde med hälsopolitiska rådet Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen noterar erhållen information

6 Kommunstyrelsen Ks 197 Information om arbetet med ett levande kommuncentrum i Vänersborg Projektledaren Roy Johansson informerade om ett levande kommuncentrum i Vänersborg Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen noterar erhållen information

7 Kommunstyrelsen Ks 198 Redovisning av ingivna men ej slutbehandlade eller avgjorda motioner (dnr ) Kommunkansliet har ingivit en förteckning över till kommunfullmäktige ingivna men ej slutbehandlade motioner. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige noterar och lägger förteckningen över ingivna men ej slutbehandlade motioner till handlingarna.

8 Kommunstyrelsen Ks 199 Bordlagt ärende om normalreglemente för kommunala pensionärsrådet (dnr ) Pensionärsorganisationerna lämnade till kommunen i november 1999, förslag till nytt reglemente för pensionärsrådet. Förslaget har vid flera tillfällen varit föremål för diskussion i pensionärsrådet, socialnämnden och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har låtit utarbeta ett alternativt förslag till reglemente för pensionärsrådet. Vid kommunstyrelsens sammanträde , 274, beslöts att ärendet skulle för yttrande, överlämnas till beredningsgruppen avseende översyn av förtroendemannaorganisationen. Beredningsgruppen har enhälligt yttrat sig sedan överläggningar skett med pensionärsföreningarna. Beredningsgruppen föreslog att kommun-styrelsen skulle anta pensionärsorganisationernas normalreglemente med viss justering. Socialnämnden har vid sammanträde , 76, framfört synpunkter på det av beredningsgruppen föreslagna reglementet och, efter viss justering, tillstyrkt förslaget. Vid kommunstyrelsens sammanträde , 188, beslutades om bordläggning av ärendet eftersom muntlig föredragning efterfrågades. Vid dagens sammanträde redovisade kanslichefen Pär Cederqvist handlägg-ningen av ärendet samt det förslag till reglemente med justeringar, som beredningsgruppen och socialnämnden föreslagit. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens presidium för beredning av slutligt förslag till reglemente för lokala pensionärsrådet. Detta förslag kan tas upp till beslut vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 september. Prot utdrag till Kommunstyrelsens presidium Socialnämnden

9 Kommunstyrelsen Ks 200 Aktualiseringsförklaring av översiktsplan (ÖP90) (dnr ) Vid kommunstyrelsens sammanträde , 87, informerade planeringssekreteraren Karin Wolff om översiktsplan 90 och att denna nu skulle ses över för eventuell aktualitetsförklaring. Länsstyrelsen i Västra Götaland har lämnat en redogörelse inför kommunens aktualitetsförklaring. Länsstyrelsen har samrått med statliga regionala myndigheter och organ. Någon anmärkning på aktualitetsför-klaringens uppläggning och formuleringar har inte framförts. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige fastställer aktualitetsförklaringen daterad för Vänersborgs översiktsplan ÖP 90. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge planeringsenheten i uppdrag att inkomma till kommunstyrelsen med förslag till upplägg och program för ny översiktsplan. Aktualitetsförklaringen är en grund för programmet. Prot utdrag till Planeringsenheten

10 Kommunstyrelsen Ks 201 Motion om byggnormer och mer serviceinriktad byggnadsnämnd (dnr ) Rune Lanestrand (fv) har i motion och mot bakgrund av vad som anförts i ingiven motion föreslagit kommunfullmäktige att ge allmän amnesti, befrielse från straffavgift, om ansökan om bygglov lämnas in för smärre förändringar såsom tillbyggen m m som utan bygglov redan genomförts men som inte stör grannar eller omgivning, att utöka byggytan för sommarstugor från 70 kvadratmeter till 100 kvadratmeter med möjlighet till att bevilja större yta att slopa detaljplan för byggande på landsbygd sedan vatten- och avlopps-frågan lösts på ett tillfredsställande sätt att byggnadsnämnd och förvaltning skall ha en positiv och serviceinriktad inställning. Kommunfullmäktige har , 100, remitterat ärendet till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden har vid sammanträde , 8, hänvisat till stadsarkitektens yttrande och skrivelse från länsstyrelsen i Västra Götalands län, daterad och antagit dessa skrivelser som sina egna. I skrivelserna redogörs bl a för lagstiftningen inom berört område samt av kommunen lokalt framtagna planer i form av översiktsplaner, detaljplaner m m. Byggnadsnämndens ordförande har reserverat sig mot beslutet. Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde , 18, påpekat vikten av att följa lagstiftningen och dess intentioner. Nämnden visar också på myndigheters skyldighet enligt förvaltningslagen, att ge service och hjälp inom det egna verksamhetsområdet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar vid sammanträde , 22, vikten av att ett beslut följer gällande lagstiftning och att det kan motiveras och förklaras på vilka grunder detta fattats. Nämnden framhåller också det angelägna i en god serviceanda. Kommunkansliet har i skrivelse redovisat förslag till förbättringar i enlighet med motionens intentioner. Bland annat föreslås en mer aktiv dialog mellan nämnd, handläggare och fastighetsägare i handläggningen av ärenden och i det förebyggande arbetet. Vad gäller motionens förslag om allmän amnesti föreslås att man inom gällande lagstiftning söker en acceptabel lösning av frågan. I skrivelsen påpekas dock kommunfullmäktiges begränsade

11 Kommunstyrelsen Forts Ks 201 möjligheter att påverka nämndernas beslut när det gäller myndighetsutövning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige ställer sig bakom kommunkansliets skrivelse med den framställning av motionens innehåll och förslag till åtgärder som där redovisas. Med kommunkansliets skrivelse anses motionen besvarad.

12 Kommunstyrelsen Ks 202 Direktiv till förstudie om inrättande av medborgarkontor (dnr ) Vid kommunstyrelsens sammanträde , 45, informerade projektledaren Ronny Irekvist förutsättningarna för ett medborgarkontor. Vid kommunstyrelsens sammanträde , 102, redovisades ärendet på nytt och en justering gjordes innebärande att medborgarkontoret skulle inrymmas i befintliga lokaler samt att projektet skulle utvärderas efter ett år med beslut om eventuell fortsättning. Vid sammanträdet beslöts om återremiss av ärendet till kommunledningskontoret för vidare utredning. Vid dagens sammanträde redovisades ett förslag, daterat , till direktiv till förstudie om medborgarkontor. Förstudien föreslås utföras av kommunkansliet för att inom ett halvt år överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att en förstudie om medborgarkontor skall genomföras i enlighet med Direktiv till förstudie om medborgarkontor daterat Prot utdrag till Ronny Irekvist Samtliga nämnder i kommunen

13 Kommunstyrelsen Ks 203 Redovisning från arvodesberedningen (dnr ) Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträde , 175, att tillsätta en arvodesberedning om fem ledamöter. Beredningen skulle lämna förslag till reviderade arvodesbestämmelser inför kommande mandatperiod. Beredningen skulle särskilt se över eventuella ändringar föranledda av beslut om föränd-ringar i den politiska organisationen. Beredningens förslag skulle behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 september Till ledamöter i beredningen utsågs Roger Karlsson (fv), ordförande, S Anders Larsson (s) v ordförande, Anders Forsström (m), Ann-Britth Fröjd (c), och Sven G Johansson (s). Vid dagens sammanträde redovisade arvodesberedningen sitt arbete. Efter överläggningar justerades beredningens förslag. Kommunstyrelsen föreslog att ett nytt förslag, i enlighet med dagens revidering, skulle tas upp vid ett extra kommunstyrelsesammanträde tisdagen den 10 september. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till kommunkansliet för utformning av nytt förslag i enlighet med dagens överläggningar. Ärendet behandlas vid extra kommunstyrelsesammanträde tisdagen den 10 september Prot utdrag till Arvodesberedningen Kommunkansliet

14 Kommunstyrelsen Ks 204 Yttrande över ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun (dnr ) Skolverket har i remiss berett Vänersborgs kommun tillfälle att yttra sig över ansökan från Baggium AB (Trollhättans Praktiska Gymnsieum) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun. Gymnasienämnden har vid sammanträde , 51, ställt sig positiv till en etablering av Baggium AB som fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun. Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverade mot beslutet. Under överläggningarna yrkade Lutz Rininsland (v) samt socialdemokraterna bifall till socialdemokraterna och vänsterpartiets yrkande i gymnasienämnden innebärande bifall till gymnasieförvaltningens yttrande, i enlighet med protokollsanteckning. Ordföranden yrkade bifall till beredningens förslag om bifall till gymnasie-nämndens beslut. Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på bered-ningens förslag och vänsterpartiets och socialdemokraternas yrkande och fann att enligt hans mening hade kommunstyrelsen beslutat bifalla beredningens förslag. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes. Den som röstar för beredningens förslag, röstar ja och den som röstar för socialdemokraterna och vänsterns yrkande, röstar nej. Vid voteringen avgavs 8 ja-röster, Rune Lanestrand (fv), Birgit Larsson (fv), Inga-Lill Olsson (fv), Astrid Karlsson-Björkman (m), John-Åke Ericsson (kd), Bo Carlsson (c), Lars G Blomgren (fp) och Sven-Ingvar Eriksson (m) och 7 nej-röster, S Anders Larsson (s), Per Sjödahl (mp), Anne Sophie Aronsson (s), Lars-Göran Ljunggren (s), Marie Dahlin (s), Stina Persson (s) och Lutz Rininsland (v). Kommunstyrelsen har därmed beslutat bifalla beredningens förslag.

15 Kommunstyrelsen Forts Ks 204 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen delar gymnasienämndens beslut och ställer sig positiv till ansökan från Baggium AB om etablering av fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun Reservation S Anders Larsson (s), Anne Sophie Aronsson (s), Lars-Göran Ljunggren (s), Marie Dahlin (s), Stina Persson (s) och Lutz Rininsland (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Prot utdrag till Skolverket Trollhättans kommun Gymnasienämnden

16 Kommunstyrelsen Ks 205 Yttrande över ansökan från Portalen Kompetens AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun (dnr ) Skolverket har i remiss berett Vänersborgs kommun tillfälle att yttra sig över ansökan från Portalen Kompetens AB (Portalens Polytekniska Gymnasium) om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun. Gymnasienämnden har vid sammanträde , 51, ställt sig positiv till en etablering av Portalen Kompetens AB som fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun. Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverade mot beslutet. Under överläggningarna yrkade Lutz Rininsland (v) samt socialdemokraterna bifall till socialdemokraterna och vänsterpartiets yrkande i gymnasienämnden innebärande bifall till gymnasieförvaltningens yttrande, i enlighet med protokollsanteckning. Ordföranden yrkade bifall till beredningens förslag om bifall till gymnasie-nämndens beslut. Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på bered-ningens förslag och vänsterpartiets och socialdemokraternas yrkande och fann att enligt hans mening hade kommunstyrelsen beslutat bifalla beredningens förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen delar gymnasienämndens beslut och ställer sig positiv till ansökan från Portalen Kompetens AB om etablering av fristående gymnasieskola i Trollhättans kommun Reservation S Anders Larsson (s), Anne Sophie Aronsson (s), Lars-Göran Ljunggren (s), Marie Dahlin (s), Stina Persson (s) och Lutz Rininsland (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

17 Kommunstyrelsen Forts Ks 205 Prot utdrag till Skolverket Trollhättans kommun Gymnasienämnden

18 Kommunstyrelsen Ks 206 Detaljplan för del av kv Propellern m m (sydost om Flygfältsvägen), Stallbacka, Trollhättans kommun (dnr ) Trollhättans kommun har berett Vänersborgs kommun tillfälle att yttra sig över förslag till detaljplan för del av kv Propellern m m (sydost om Flyg-fältsvägen ), Stallbacka, Trollhättans kommun. Planområdet gränsar i nordväst och nordöst till Flygfältsvägen, i sydöst till väg 2015 och i sydväst till den blivande Hedekullevägen. Gränsen mellan Väners-borgs och Trollhättans kommuner följer väg Kommunstyrelsen yttrade sig vid sammanträde , 199, över program för detaljplanen, del av kv Propellern m m. Av yttrandet framgår att Vänersborgs kommun inte har något att erinra mot förslaget förutsatt att de avsedda förändringarna inte har någon negativ inverkan på Stallbackaån som rinner genom områdets sydöstra del. Planeringsenheten har i skrivelse konstaterat att detaljplanen överensstämmer med ovan nämnda program. Under överläggningarna yrkade Per Sjödahl (mp) att beslutsformuleringen skulle ha följande lydelse Vänersborgs kommun avråder från att gå vidare med detaljplanen på grund av trolig negativ påverkan på Stallbackaån, samt att den biologiska mångfalden hotas i området. Förslaget strider också mot nationella miljömål. Rimliga alternativ bör finnas Ordföranden yrkade bifall till beredningens förslag innebärande att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot redovisat förslag, förutsatt att avsedda förändringar inte har någon negativ inverkan på Stallbackaån som rinner genom området sydöstra del. Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på bered-ningens förslag och Per Sjödahls (mp) ovan redovisade yrkande och fann att enligt hans mening kommunstyrelsen beslutat bifalla beredningens förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har inget att erinra mot redovisat förslag, förutsatt att avsedda förändringar inte har någon negativ inverkan på Stallbackaån som rinner genom området sydöstra del.

19 Kommunstyrelsen Forts Ks 206 Prot utdrag till Reservation Per Sjödahl (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Trollhättans kommun Planeringsenheten

20 Kommunstyrelsen Ks 207 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av delegationsbeslut för tiden Besluten finns tillgängliga i protokoll, vilka förvaras hos kommunkansliet. kommunstyrelsens ordförande kommunstyrelsens vice ordförande kommunstyrelsens personal- och förhandlingsutskott kommunstyrelsens beredningsutskott kanslichefen ekonomichefen personal- och organisationsstaben markingenjören barn- och ungdomschefen, lönesättningar gymnasiechefen, lönesättning samhällsbyggnadschefen, lönesättningar

21 Kommunstyrelsen Ks 208 Meddelanden Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 september Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.

22 MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen Info Ärendemening Hid Besl.inst Datum Notering Handläggare Diarienr Sammtr.dat Samtalsbonus till mobiltelefoner Information om projektet Tillsammans Kommunerna och bredbandsutbyggnaden Cirkulär 2002:71 Ändrade bestämmelser om allmänt och förstärkt anställningsstöd för vissa tidsbegränsade anställningar Laxfondens verksamhetsredovisning

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-09-03 1 (14 )

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-09-03 1 (14 ) Sida Kommunstyrelsen 2003-09-03 1 (14 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 13.30 15.40 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Anne Sophie Aronsson Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-04-04 1 (17 )

Kommunstyrelsen 2001-04-04 1 (17 ) Sida Kommunstyrelsen 2001-04-04 1 (17 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1730 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Lars G Blomgren Justeringens

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen (19)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen (19) Sida Kommunstyrelsen 2003-02-26 1 (19) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 13.30--16.35 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Bengt Holmkvist Justeringens

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-03-12 1 (16 )

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-03-12 1 (16 ) Sida Kommunstyrelsen 2003-03-12 1 (16 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 13.30--1535 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Ann-Britth Fröjd Justeringens

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2004-03-31 1 (16)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2004-03-31 1 (16) Sida Kommunstyrelsen 2004-03-31 1 (16) Plats och tid Konferensrum 225, kommunalhuset, Vänersborg, kl 13.30 17.15 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Bengt Larsson Justeringens

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen (13 )

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen (13 ) Sida Kommunstyrelsen 2004-02-18 1 (13 ) Plats och tid Konferensrum 225, kommunalhuset, Vänersborg, kl 13.30 16.15 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Sven G Johansson

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2002-11-20 (23)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2002-11-20 (23) Sida Kommunstyrelsen 2002-11-20 (23) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--18.45 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Lars G Blomgren Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen (20)

Kommunstyrelsen (20) Sida Kommunstyrelsen 2001-03-07 1 (20) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1810 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14)

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Sida Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00-19.15 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Jeanette Larsson och Anders

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2004-04-14 1 (14)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2004-04-14 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2004-04-14 1 (14) Plats och tid Konferensrum 225, kommunalhuset, Vänersborg, kl 13.30 15.40 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Anita Karlsson

Läs mer

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-05-10 1 (7) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 10 maj 2012, kl 08.30-10.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 )

Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 ) Sida Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00-21.05 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Gunnar Lidell och Bo Carlsson

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-10-01 1 (19 )

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-10-01 1 (19 ) Sida Kommunstyrelsen 2003-10-01 1 (19 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 13.30 15.45 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Kate Giaever Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige (34 ) Ann-Britth Fröjd och S Anders Larsson

Kommunfullmäktige (34 ) Ann-Britth Fröjd och S Anders Larsson Sida Kommunfullmäktige 2002-09-17 1 (34 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00--1845 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Ann-Britth Fröjd och S Anders

Läs mer

Kommunfullmäktige 2003-02-18 1 (19 )

Kommunfullmäktige 2003-02-18 1 (19 ) Sida Kommunfullmäktige 2003-02-18 1 (19 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00 20.45 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera John-Evert Wahlström och Gisela

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2004-08-18 1 (17)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2004-08-18 1 (17) Sida Kommunstyrelsen 2004-08-18 1 (17) Plats och tid Konferensrum 225, kommunalhuset, Vänersborg, kl 13.30 16.25 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Kate Giaever Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen (15)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen (15) Sida Kommunstyrelsen 2003-09-17 1 (15) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 13.30 15.45 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Anders Forsström Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige (16 )

Kommunfullmäktige (16 ) Sida Kommunfullmäktige 2002-03-19 1 (16 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00 20.00 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Per Sjödahl och Sonja Westberg

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

2007-12-12 1 (15) Ordförande... Lars-Göran Ljunggren. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

2007-12-12 1 (15) Ordförande... Lars-Göran Ljunggren. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-12-12 1 (15) Plats Sammanträdesrum Tenggrenstorp, Quality Hotel, Vänersborg Tid Onsdagen den 12 december 2007, kl 08.30-15.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15) Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg. James Bucci ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (15) Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg. James Bucci ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-03-13 1 (15) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 13 mars 2012, kl 13.00-15.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunfullmäktige (13 ) James Bucci och Marianne Vänerlöv

Kommunfullmäktige (13 ) James Bucci och Marianne Vänerlöv Sida Kommunfullmäktige 2003-01-14 1 (13 ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunalhuset, Vänerborg, kl 18.00-20.25 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera James Bucci och

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (9) Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg ANSLAG/BEVIS. Peter Göthblad. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (9) Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg ANSLAG/BEVIS. Peter Göthblad. Plats 2010-05-12 1 (9) Plats Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg Tid Onsdagen den 12 maj, kl. 15.00 18.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 14 april 2005, klockan Kerstin Andersson-Carlsson (m)

Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 14 april 2005, klockan Kerstin Andersson-Carlsson (m) Socialnämnden 2005-04-14 1(7) Plats och tid Underskrift... Katarina Andersson Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 14 april 2005, klockan 14.00 17.15 Beslutande Lennart Niklasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Sida Samhällsbyggnadsnämnden 2004-03-18 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, rum 225, kl. 08.30-11.20 Beslutande Närvarolista sid 2 Övriga deltagande Utses att justera Åsa Johansson Justeringens plats och

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Socialnämnden 2002-09-26 1 ( 11 ) Kerstin Andersson-Carlsson Marianne Vänerlöv Ann-Britth Fröjd Christian Mossberg Reidar Eriksson Margareta Francke

Socialnämnden 2002-09-26 1 ( 11 ) Kerstin Andersson-Carlsson Marianne Vänerlöv Ann-Britth Fröjd Christian Mossberg Reidar Eriksson Margareta Francke Socialnämnden 2002-09-26 1 ( 11 ) Plats och tid Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 26 september 2002, klockan 15.00 17.45 Beslutande Michael Johanson, ordförande Ersättare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Gunnar Henriksson. Justerande... Gunnar Henriksson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Henriksson. Justerande... Gunnar Henriksson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-09-18 1 (12) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 18 september 2012, kl 13.00-15.10. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Theresia Nordlund. Justerande... Theresia Nordlund. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Theresia Nordlund. Justerande... Theresia Nordlund. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-10-18 1 (15) Plats Stora konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 18 oktober 2011, kl 13.00-15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen (20)

Kommunstyrelsen (20) Sida Kommunstyrelsen 2001-10-17 1 (20) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1815 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Per Sjödahl Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-08-30 64 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2012 65 Kommunplan och budget för år 2013 samt ekonomisk plan 2014-2015 66 Budget

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen - VÄNERSBORGS KOMMUN Sida Kulturnämnden 2003-06-02 1(9) Plats och tid Vänersborgs huvudbibliotek, kl 13.00-15.40 Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) v ordf Tage Severinson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Gullmarsstrand, Fiskebäckskil

Gullmarsstrand, Fiskebäckskil 2008-05-19 1 (13) Plats Gullmarsstrand, Fiskebäckskil Tid 19 maj 2008, kl 10.00-11.55. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesdatum 1 (12) Plats och tid Onsjö konferencenter, kl 13.00-17.40 Beslutande Se närvarolista, sidan 2 Övriga deltagande Se närvarolista, sidan 2 Utses att justera Orvar Carlsson Justeringens

Läs mer

Gymnasienämnden (11)

Gymnasienämnden (11) Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, 2001-11-20, kl 15.00-18.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp)

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp) Sida Kulturnämnden 2006-05-08 1 (14) Plats och tid Vänersborgs Bibliotek, kl 13.00 15.00. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18. Vänerparken 5, Vänersborg. Marika Isetorp

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18. Vänerparken 5, Vänersborg. Marika Isetorp Plats Vänerparken 5, Vänersborg Tid Tisdagen den 18 juni 2013, kl 13.00-17.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Gymnasienämnden (9)

Gymnasienämnden (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, 2002-02-18, kl 15.00-20.00 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter Göthblad

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige (16)

Kommunfullmäktige (16) Sida Kommunfullmäktige 2002-05-21 1 (16) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00 19.45 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Inga-Lill Olsson och Kristina

Läs mer

Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg

Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg 2012-02-14 1 (12) Plats Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg Tid Tisdagen den 14 februari 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Kommunstyrelsen (25 )

Kommunstyrelsen (25 ) Sida Kommunstyrelsen 2002-04-24 1 (25 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00-2035 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Lars G Blomgren Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-04-18 1 (27)

Kommunstyrelsen 2001-04-18 1 (27) Sida Kommunstyrelsen 2001-04-18 1 (27) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--19.00 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Birgit Larsson Justeringens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunhuset, 212 våning 2, trapphuset

Kommunhuset, 212 våning 2, trapphuset 2012-09-10 1 (10) Plats Kommunhuset, 212 våning 2, trapphuset Tid Måndagen den 10 september 2012, kl. 13.00 16.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer