Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias Franzén (M) Veronica Berg (S) tjg ersättare Bo Claesson (KD) Elisabeth Haglund-Nyberg (S) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Ronnie Andersson (S) Ersättare Övriga deltagande Anders Byrsenius (M), Helle Larsson (M), Inger Grönberg (MP) Jan Strandbacke, Tove Bodin, Agneta Göransson, Anette Berggren, Carolina Andersson Utses att justera Mattias Franzén (M) Plats och tid för justering Måndag den 4 juni kommunalhuset plan 9 Sekreterare Paragrafer Carolina Andersson Ordförande Serkan Köse (S) Justerare Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Anslaget den Sammanträdesdatum Nedtas den Förvaringsplats för protokollet Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen kommunalhuset plan 9 Underskrift Carolina Andersson

2 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2[10] 27 Motion angående återupprätta arbetslinjen (AVUX/2012:11) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bifaller motionen. Mattias Franzén (M) deltar inte i beslutet. Sammanfattning stödjer motionen, som ligger i linje med att förvaltningens insatser ska leda till ökad anställningsbarhet och meningsfulla jobb. Den utpekade målgruppen ser vi som särskilt viktig att i samarbete med, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen erbjuda insatser av den karaktär förslagsställaren beskriver. vill uppmärksamma några viktiga aspekter att ta hänsyn till för att förslaget ska nå framgång. rekommenderar att förslaget får en tydlig avgränsning avseende syfte, mål och innehåll. stödjer att en utredning genomförs. Visar utredningen på att förslagsställarens förslag är fördelaktig rekommenderar nämnden att den efterföljs av en förstudie där man kalkylmässigt söker säkerställa att resurserna och förutsättningarna för motionens grundidé blir genomlysta och bekräftade.

3 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3[10] 28 Tillväxt i Alby godkänner delrapporten för tillväxt Alby. Sammanfattning Mot bakgrund av hittills gjorda erfarenheter och genomförda insatser och aktiviteter rekommenderar nämnden att arbetet med uppdraget fortlöper som planerat. I dagsläget ser nämnden inget behov av ett fysiskt tillväxtkontor. Alby medborgarkontor motsvarar och tillhandahåller den service och information som ett lokalt tillväxtkontor är tänkt att ge. I syfte att lyfta fram medborgarkontorets roll i processen för ökad tillväxt i Alby menar nämnden att det är viktigt att bevara och stärka kompetensen hos medborgarkontorets samhällsvägledare i samarbetet med andra aktörer. Vidare ser nämnden Alby centrum som en blivande samlingsplats för tillväxtaktiviteter i Alby.

4 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4[10] 29 Delårsrapport (AVUX/2012:40) godkänner delårsrapport 1. Sammanfattning Det ekonomiska resultatet för perioden är i balans och så även prognosen för Arbetet med de operativa målen framskrider i stort sett enligt plan. De avvikelser som finns beskrivs närmare i delårsrapporten.

5 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5[10] 30 Ansökan statsbidrag för yrkeshögskoleutbildningar med intag hösten 2013 (AVUX/2012:41) Nämnden ställer sig bakom ansökan om yrkeshögskoleutbildningar med intag till hösten Bakgrundsfakta Kommande ansökningsomgång till Myndigheten för Yrkeshögskolan pågår till den 12 september Antalet beviljade utbildningsplatser varierar från år till år beroende på hur stort anslag myndigheten förfogar över. Flera kriterier måste uppfyllas för att en utbildning ska godkännas av myndigheten. Ansökan ska arbetas fram tillsammans med branschen utifrån ett reellt kompetensbehov och utbildningen ska även verka för att bryta traditionellt könsbundna yrkesval. Själva ansökan omfattar cirka 30 A4-sidor. Allt fler utbildningsanordnare lämnar in allt fler ansökningar och år 2011 fick myndigheten in 1127 ansökningar medan endast 330 beviljades - mindre än 30 procent. Den hårda konkurrensen gör att kvalitetskraven på ansökningarna ökar. De viktigaste avsnitten i en yh-ansökan är dokumentationen av arbetslivets behov av det yrke ansökan avser och att företrädare för företag och branschorganisationer varit aktiva i framtagandet av utbildningen. Om dessa delar inte finns på plats, läggs ansökan direkt i högen icke beviljade. Det är också dessa delar som är mest tidskrävande i ansökningsprocessen. Kraven på utbildningen verkligen ligger på en eftergymnasial nivå har också ökat och därför får det endast finnas marginella inslag på lägre nivå. Xenter Botkyrka bedriver för närvarande åtta eftergymnasiala yrkesutbildningar. Sex av de pågående utbildningarna har sitt sista intag hösten 2012 och vi måste därför ansöka om fortsatt statsbidrag för dessa om de ska kunna fortsätta hösten Två utbildningar har redan sina intag hösten 2013 beviljade. För att ha en möjlighet att behålla tillräckligt antal utbildningar som nu, d v s åtta även fortsättningsvis, bedömer vi att vi måste göra minst tio ansökningar denna omgång.

6 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6[10] 31 Utredningsuppdrag gällande översyn av befintliga riktlinjer för Daglig Verksamhet inom LSS (AVUX/2012:45) Att Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att i dialog med vård- och omsorgsförvaltningen genomföra en utredning/översyn av befintliga riktlinjer för Daglig verksamhet inom LSS. Att utredning/översynen förväntas hålla särskilt fokus på de avsnitt i riktlinjerna som rör rätten till stängning under vissa tidsperioder. Att utredningen/översynen presenterar förslag till ändringar och motivera dem. Att utredningen/översynen presenteras senast den 31 december Särskilt yttrande Lars Robin och Mattias Franzén (M) lämnar särskilt yttrande, bilaga. Sammanfattning Nämnden anser att de befintliga riktlinjerna för Daglig Verksamhet bör ses över för att bl. a hantera frågan om rätten att stänga upp till fyra veckor för sommarledighet. Det finns många kommuner som har tagit samma ställningstagande. Ett ställningstagande som vi bedömt spegla lagstiftarens avsikter men möjligen inte fullt ut den politiska majoritetens ambitioner. Det handlar också om att se över frågan om bemanning, lokaler och brukarens inflytande. Denna översyn ska göras i dialog med Vård och omsorgsförvaltningen. Nämnden anser inte att det före utredningen redovisats finns anledning att göra några ändringar i tillämpningen av befintliga riktlinjer för LSS och insatsformen Daglig Verksamhet.

7 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7[10] 32 Botkyrka Nästa - lägesrapport noterar till protokollet att man tagit del av informationen. Jan Strandbacke informerar om nuläget i projektet Botkyrka Nästa. Projektet har gjort omvärldsorientering och besökt eller träffat flera kommuner bland annat Sollentuna, Eskilstuna, Malmö och Växjö. Projektet jobbar också just nu med att ta fram ett arbetsmarknadspolitisktprogram.

8 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8[10] 33 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök noterar till protokollet att man tagit del av informationen. Inger Grönberg, Bosse Olsson och Ronnie Andersson har varit på besök hos vuxenutbildningen och fått information om SFI. Botkyrka kommun deltar just nu i en utredning som regeringen tillsatt om SFI-peng ska införas eller inte. De fick även veta att SFI växer medans den gymnasiala delen krymper.

9 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9[10] 34 Redovisning av delegationsbeslut (AVUX/2012:3) godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. som styrelse beslutar i stort om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet samt i ärenden i övrigt som är av principiell natur. Andra ärenden delegeras till förvaltningschefen som i sin tur vidare delegerar till verksamhetschefer, rektorer m fl. Följande listor har lämnats in: Xenter april 2012 Botkyrka vuxenutbildning 2012 om resa i tjänsten enligt delegationsordningen A18.

10 BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10[10] 35 Anmälningsärenden godkänner att följande ärenden antecknas till protokollet. Projektplan för Södertörns nyckeltal. Revisionsberättelse för Årsredovisning för Botkyrka kommun. Granskning av ansvarsutövande Ombudgeteringar. s protokoll Samordningsförbundet Botkyrka: Årsredovisning 2011, revisionsberättelse för år 2011 och granskning av årsredovisning. Rapport från centrum för samhällsorientering 2011.

11 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden SÄRSKILT YTTRANDE Ärende 5 Utredningsuppdrag gällande översyn av befintliga riktlinjer för Daglig Verksamhet inom LSS (AVUX/2012:45) Vi ska leva upp till kraven och riktlinjerna som finns inom LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Daglig verksamhet har idag flera föredömliga insatser för detta, t.ex. Miljöligan som samlar in kommunens returpapper, Axet som arbetar med trä och fäller träd (huvudman socialförvaltningen), samt Tyg och Trä som även de arbetar med personer som har funktionsnedsättning. Det är viktigt att deltagarna tycker verksamheten är meningsfull, den ska präglas av kvalité och bli än mer inkluderande. Oavsett vem det är som har ansvaret för att så många som möjligt har ett arbete och möjlighet till egen försörjning, så är det ändå så att alltför många människor kommer att sakna ett heltidsarbete i framtiden. Vi måste vara öppna för att alla ska kunna jobba så mycket de klarar av - om än bara någon enstaka timme om dagen. Det var vi moderater som drev på att öka ersättningen till dem som jobbar inom daglig verksamhet. Den sociala ekonomin fyller en viktig funktion kring t.ex. arbetsträning för individer som står långt utanför den reguljära arbetsmarknaden. Det är viktigt att den sektorn stöttas och får spela en större roll. Vi menar också att kontinuiteten är viktig för de som idag omfattas av daglig verksamhet, vi vill därför att den fortsätter även i semestertider. Om detta innebär en viss budgetförstärkning så är vi beredda att låta tillskjuta detta. Mattias Franzén Lars Robin

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Bakgrund:

Läs mer

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen

Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00. Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg. 1 Svar på medborgarförslag Utegym vid Albyhallen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-05 Tid Plats Måndag den 15 juni 2015, kl.19:00 Alby sporthall, Albyvägen 22, 145 59 Norsborg Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2012-12-21 Tid 2013-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV

Läs mer