Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen"

Transkript

1 O C E A N H A M N E N I N B J U D A N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G

2 Nav i expansiv region 4 Vision 12 Detaljplanen 14 Uppgiften 16 Teknisk försörjning 22 Samordning 23 Inlämningskrav 24 FÖRUTSÄTTNINGAR 25 Tävlingsunderlag 25 Preliminär Tidsplan 25 Utvärdering av tävlingsbidragen 26 Upplysningar 27 Jag ser en kunskapens stad en möjligheternas stad Jag ser en stad som växer med sina invånare och människor som växer med sin stad En gemenskap för alla oavsett vem du är En fristad som inte kan lämna dig annat än kär Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen

3 Anbuden ska vara staden tillhanda senast 24/11 kl Inbjudan Vill ni vara med och gestalta och genomföra Sveriges kanske mest spännande stadsutvecklingsprojekt? Den första detaljplanen i H+området är på samråd och Helsingborgs stad utlyser nu en markanvisningstävling med möjlighet att förvärva mark och bygga bostäder inom Oceanhamnen. Tävlingen är öppen för byggherrar med erfarenhet och förmåga att genomföra liknande bostadsprojekt - samt med vilja att bidra i Helsingborgs stads arbete med att uppnå visionen för staden i allmänhet och för H+ och Oceanhamnen i synnerhet. Den första etappen möjliggör cirka 320 nya bostäder och cirka 2600 m 2 lokaler för centrumverksamhet fördelat på fyra kvarter. Varje kvarter är uppdelat i två bostadsprojekt. Det är möjligt att lämna anbud på flera projekt. Varje anbudsgivare har möjlighet att som mest tilldelas två bostadsprojekt. Markanvisningstävlingen kommer att offentliggöras den 17 september på fastighetsmässan Business Arena i Stockholm. Anbuden ska vara staden tillhanda senast 24/11 kl Vi ser fram emot att ta del av ert bidrag!

4 Nav i expansiv region Helsingborg ligger mitt i den expansiva och dynamiska Öresundsregionen där cirka 3,7 miljoner människor bor. Tack vare sitt unika läge är Helsingborg en attraktiv plats och ett strategiskt nav. Här finns en närhet till Malmö, Köpenhamn och Copenhagen Airport, motorleder och frekvent kollektivtrafik till både Göteborg, Stockholm och Oslo. Här finns en god livsmiljö, attraktiva bostäder och ett mycket bra företagsklimat. Idag bor människor i Helsingborg med en stadig befolkningsökning på cirka 1000 nya invånare per år. En framtida fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kommer att ytterligare stärka Helsingborgs ställning och öka stadens attraktionskraft. OSLO STOCKHOLM ÄNGELHOLM GÖTEBORG HELSINGØR HELSINGBORG LANDSKRONA HELSINGBORG KØBENHAVN KØBENHAVN MALMÖ LUND MALMÖ HAMBURG BERLIN 4

5 5

6 6

7 Stad i utveckling Helsingborg har en stark och ambitiös stadsutveckling. Den startade med satsningen på en modern centralstation (Knutpunkten) som samlade tåg -, buss- och färjetrafiken under ett och samma tak. Knutpunkten ersatte de två tidigare tågstationerna och frigjorde stora utvecklingsområden vid vattnet. Med bomässan H99 invigdes ett av dessa områden - Norra hamnen. Projektet Norra hamnen med sina bostadslameller i modernistisk stil, har blivit en förebild för omvandling av liknande områden i hela Sverige. Alldeles intill och med omedelbar närhet till stadskärnan skapades Gröningen en strandpromenad med badplatser, motionsanläggning, lekplats och gemensamma ytor för rekreation. I början av 2000-talet påbörjades utvecklingen av de centrala södra delarna av staden. Etableringen av Campus Helsingborg, en del av Lunds Universitet, i Tretorns gamla fabrikslokaler var en viktig strategisk satsning och ett första steg mot att länka samman stadsdelen Söder med det gamla hamn- och industriområdet som nu kallas för H+. 7

8 H+ H+ är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Området är cirka 120 fotbollsplaner stort och ska länkas ihop med de centrala och södra delarna av staden. År 2035 förväntas invånare bo här, och ännu fler arbeta i någon av de fyra nya stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Gåsebäck och Husarområdet. Det var här i det gamla hamn- och industriområdet som Helsingborgs välstånd en gång byggdes. Entreprenörsandan lever kvar likaså viljan att utveckla staden. Visionen om att skapa ett kreativt centrum är stark. Campus Helsingborg, en del av Lunds universitet, har vitaliserat området med över 4000 studenter och 250 anställda. Granne med Campus ligger Mindpark med drygt 100 företagare som hyr kontorsplatser. Här finns också spännande gemensamhetsytor och konferenslokaler och företagsinkubatorn Think som är en energikick för startups med tillväxtpotential. Platsen är ett konkret exempel på den typ av kreativ mötesplats som staden vill fortsätta att utveckla i området. 8 O C E A N H A M N E N I N B J U DA N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G

9 OCEANHAMNEN Universitetsområdet Husaren Gåsebäck O C E A N H A M N E N I N B J U DA N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G 9

10 Oceanhamnen Av H+områdets olika stadsdelar är Oceanhamnen den mest spektakulära med sitt unika läge längst ut vid vattnet. Här har man utsikt över hela Sundet med ön Ven i vänstra ögonvrån, slottet Kronborg framför näsan och Kattegatt som öppnar sig till höger. Då området är beläget alldeles intill hamninloppet kan man härifrån se färjorna passera och följa båttrafiken på Sundet. Dessutom ligger Oceanhamnen ett stenkast från Knutpunkten, Helsingborgs centralstation, med tåg, buss och båtförbindelser. 10

11 11

12 Teknologi Oväntade lösningar Tid Hela vardagen inom 600m Talang Kreativitet, företagsamhet Vision Helsingborgs stad har en vision som styr stadens utvecklingsarbete. Visionen säger att år 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för både människor och företag. Helsingborg ska vara en spännande och attraktiv plats - en magnet för kreativitet och kompetens. Helsingborg är Staden för dig som vill något. Utvecklingen av Oceanhamnen är en viktig och bärande del i Helsingborgs stads strävan att nå visionen för Helsingborg Ambitionen är att åstadkomma en urban arkipelag för människor som söker och vill skapa nya och spännande sammanhang. Här ska byggas miljöer som ger förutsättningar för egna initiativ och bidrar till en skapande kultur. Området ska i sin helhet utvecklas enligt det som staden har valt att kalla de 5 T:na. Talang, Teknologi, Tolerans och Tid. Men inte Tillrättalagt. Med ovanstående ledord i åtanke kommer 12

13 Tolerans Mångfald i allt inte Tillrättalagt Oplanerat, oreglerat Helsingborgs stad att utvärdera tävlingsunderlagen såväl som prioritera egna satsningar i området. Mer konkreta mål och fastställda förutsättningar är att Oceanhamnen ska komplettera stadskärnan med attraktiva vattennära bostäder och kontor samt erbjuda variation till form och innehåll, liksom i täthet och skala. En kanal genom piren ska skapa den första ön i arkipelagen och öppna för en småbåtshamn i Södra hamnen. En park i dockan ska utgöra en första etapp av ett planerat blå-grönt stråk mellan Jordbodalen och Öresund, vars syfte är att ge Helsingborg ett grönt möte med vattnet. Det ska bli promenadstråk längs kanalen, i parken i dockan och längs kajerna. Dessa ska knytas ihop med kajpromenaden som går genom centrala Helsingborg och ge plats för naturliga mötesplatser längs havet. 13

14 Detaljplanen Beskrivning av området Detaljplanen är ute på samråd sedan den 29 augusti. Planen ska efter avslutat samråd färdigställas i samarbete med de aktuella byggherrarna och kommer därefter att utgöra grunden för utvecklingen av Oceanhamnen. Detaljplanen medger utbyggnad av bostäder fördelade på fyra kvarter, i två till sex våningar med möjlighet att komplettera med mindre takvåningar/inreda vinden. Sammanlagt ryms i området cirka 320 bostäder och cirka 2600 m 2 BTA-lokaler för centrumverksamhet. I de västra kvarteren är byggnaderna högst mot öster och trappas ned mot vattnet. Detta ger innergårdarna goda vind- och solförhållanden. Det östra kvarteret är förskjutet i förhållande till de västra kvarteren, vilket hejdar vinden från väster och erbjuder utsikt åt flera håll. Det östra kvarteret har lägre bebyggelse i sydväst, vilket ger sol på gården. I den norra delen av planområdet medges tre fristående kontorsbyggnader i fem till tolv våningar. Byggrätterna för kontor är tilldelade sedan tidigare och ingår inte i denna markanvisningstävling. Trafik Med bil nås området söderifrån via Oceangatan och Sjögatan, som är en del av E4:an. Med cykel eller till fots nås området dels söderifrån via Oceangatan, dels via en ny bro som ska byggas mellan Oceanhamnen och Knutpunkten. Bron kommer att ge gående en direkt koppling till Knutpunktens kollektivtrafikutbud, men även göra det enkelt för gående och cyklister att röra sig mellan centrum och Oceanhamnen. Bron fyller även en viktig funktion lokalt inom området, då den knyter ihop parken i dockan med bostadskvarteren och kontorsbebyggelsen. N Buller I nära anslutning till planområdet går idag färjor mellan Helsingborg och Helsingör. Ljudet från hamnverksamheten definieras som industribuller. En bullerskärm ska uppföras längs med uppmarschområdet där trafiken går till och från färjorna. Kontorskvarteren i norr fungerar också som bullerskärmar och några av bostadskvarteren kan därför inte byggas förrän kontoren har byggts. För mer information om bulleråtgärder hänvisas till detaljplanens samrådshandling. Kajer Området är beläget på en pir vars kajer är i stort behov av renovering. Parallellt med planprocessen pågår ett arbete med att ta fram åtgärdsförslag på kajerna. En omfattande utredning av kajernas status har utförts av Ramböll. Åtgärder på kajerna kommer att utföras och bekostas av staden och föregås av en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen. I bifogad samrådshandling beskrivs åtgärderna översiktligt. 14

15 I planområdets södra del föreslås en kanal som förbinder Oceanhamnen med Södra hamnen. Kanalen skapar den första ön i den urbana arkipelagen och är en viktig identitetsbärare för området. Oceanhamnen ska ha karaktär av stenstad varför fasaderna ska ha ett robust utförande med i huvudsak stenmaterial. Bottenvåningar ska markeras i förhållande till fasaden ovanför så att byggnaderna får en tydlig sockel. Gestaltning Bostadsfasaderna ska utföras med en variation i materialval och uttryck per trapphuslängd. Avsikten är att varje trapphus med lägenheter ska få en egen karaktär, för att kvarteren visuellt ska få en småskalig uppdelning. Planområdet ska bebyggas med en kvartersstruktur med en tydlig skillnad mellan privata och offentliga ytor. O C E A N H A M N E N I N B J U DA N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G 15

16 Uppgiften Med avstamp i Helsingborgs stads vision Helsingborg 2035 (se sidan 12) ska Oceanhamnen utgöra en unik plats i Öresundsregionen. Områdets faktiska närhet till kommunikationer och omvärlden ska förstärkas. Oceanhamnen ska utvecklas så att det fyller de boendes och företagens behov. Samtidigt ska området göras tillgängligt och attraktivt för övriga Helsingborgare samt för stadens besökare. Oceanhamnen ska vara en plats som främjar kreativitet och företagsamhet. Upplevelsen av området ska vara att allt inte är tillrättalagt, utan att det är ett dynamiskt område i ständig utveckling med sin omgivning och med människorna som lever, verkar och rör sig där. Ert förslag ska erbjuda fysiska strukturer, miljöer och innehåll grundat i mångfald, nytänkande, originalitet och mod. Tekniska lösningar, hållbart byggande och infrastruktur ska vara i framkant och ta sikte mot stadens vision Helsingborg I Oceanhamnen vill Helsingborgs stad flytta fram gränserna och inspirera till oväntade lösningar, innovativa och banbrytande initiativ i både stort och smått. 16

17 Ledorden vid utvärdering av inkomna förslag är därför enligt tidigare: Talang, Teknologi, Tolerans och Tid. Men inte Tillrättalagt. Omfattning Tävlingen omfattar åtta olika bostadsprojekt med cirka m 2 BTA i varje projekt. Byggherrar ges möjlighet att lämna anbud på flera bostadsprojekt men varje enskild byggherre kan som mest bli tilldelad två bostadsprojekt. Byggherren ska ange vilket/vilka bostadsprojekt denne är intresserad av att förvärva, samt gestalta minst ett bostadsprojekt med skisser enligt inlämningskraven som framgår på sidan 24. Om flera bostadsprojekt väljs, ska prioritering framgå med siffran 1 8 där siffran 1 anger högsta prioritet. Byggherren ska uppge minst ett arkitektteam per valt bostadsprojekt. Kartan på nästa sida visar tävlingsområdet och de åtta olika bostadsprojekten, markerade från 1A 4B. Illustration: David Wiberg 17

18 Markpris Byggherren ska ange pris för respektive valt bostadsprojekt i kr/m2 ljus BTA. Lägsta pris för byggrätterna är 5000 kr/m2 BTA, oberoende av upplåtelseform. N Lämnade markpriser enligt anbud kommer att justeras med fastighetsprisindex, med november 2014 som bas, i samband med att byggherren tillträder marken. Utöver köpeskilling för marken tillkommer anslutningsavgifter. I tabellen nedan beskrivs de olika bostadsprojekten med en uppskattad byggrätt i m2 BTA. Observera att uppskattad byggrätt inte medför någon garanti för m2 BTA i byggnation. Byggrättsuppgifter (m2 BTA) är baserade på en schablonmässig exploatering exklusive underjordiskt garage. Bostads- Uppsk. m2 Särskilda förutsättningar projekt BTA bostad 18 1A 3000 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 1B. Möjlighet att dela p-platser under allmän platsmark med kontorsbyggherren i norr. 1B 3400 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 1A. I det fall byggrätt 1A delar p-platser med kontorsbyggherren i norr ges även byggrätt 1B denna möjlighet. Viss mängd centrumverksamhet krävs i bottenvåningen, se planbestämmelse BC3 i detaljplanen. 2A 4500 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 2B. Viss mängd centrumverksamhet krävs i bottenvåningen, se planbestämmelse BC2 i detaljplanen. 2B 4100 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 2A. Viss mängd centrumverksamhet krävs i bottenvåningen, se planbestämmelse BC2 i detaljplanen. 3A 4100 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 3B. Viss mängd centrumverksamhet krävs i bottenvåningen, se planbestämmelse BC2 och BC3 i detaljplanen. 3B 4300 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 3A. Viss mängd centrumverksamhet krävs i bottenvåningen, se planbestämmelse BC2 och BC3 i detaljplanen. 4A 4600 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 4B. Innergården ska ha en uppställningsplats för räddningstjänstens höjdfordon, se n1 i detaljplanen. Viss mängd centrumverksamhet krävs i bottenvåningen, se planbestämmelse BC2 i detaljplanen. Viss del av byggrätten kräver lägenheter med fönster mot gård eller allmän plats för utrymning, se planbestämmelse Bv1 i detaljplanen. 4B 4400 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 4A. Innergården ska ha en uppställningsplats för räddningstjänstens höjdfordon, se n1 i detaljplanen. Viss mängd centrumverksamhet krävs i bottenvåningen, se planbestämmelse BC2 i detaljplanen. Viss del av byggrätten kräver lägenheter med fönster mot gård eller allmän plats för utrymning, se planbestämmelse Bv1. Körbar port ska finnas med frihöjd om minst 4 meter. O C E A N H A M N E N I N B J U DA N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G

19 1A 1B 2A 4A 2B 4B 3A 3B O C E A N H A M N E N I N B J U DA N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G 19

20 Gestaltning, arkitektur och hållbarhet Era förslag ska ta avstamp i stadens vision Helsingborg 2035 och de 5 T:na. Staden har som ambition att Oceanhamnen ska bli en hållbar stadsdel. Er vilja och ambition att skapa en hållbar stadsdel ska därför också framgå i era bidrag. Miljöprofil H+ beskriver hur staden önskar att detta bäst kan ske. Vi vill att ni beskriver med både bild och ord hur ni föreslår att ovanstående ambitioner och mål kan uppnås. I sin helhet ska förslagen följa planbestämmelserna i detaljplaneförslaget. Parkering för bil och cykel Inom varje bostadskvarter ska det anläggas underjordiskt garage som tillgodoser stadens parkeringsnorm. Garagen ska utgöra en gemensamhetsanläggning i de fall flera olika byggherrar blir tilldelade byggrätter inom samma kvarter. Samordning mellan byggherrar inom samma kvarter är en förutsättning för att underlätta byggnationen. Cykelparkering ska anordnas inom kvartersmark enligt stadens cykelnorm. I ert förslag ska framgå hur parkering för bil och cykel ska lösas. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Helsingborgs stad är huvudman för allmänna platser såsom gator, torg och park. Staden bekostar och ansvarar för anläggandet, drift och underhåll av allmän platsmark och förstärkning av kajerna. Byggherren har ansvar för och bekostar all exploatering inom kvartersmark. I det fall flera byggherrar får tilldelning inom samma kvarter kan viss kvartersmark såsom innergårdar, ledningar, soputrymmen ingå i en gemensamhetsanläggning. Detta kommer att regleras i detalj i kommande markanvisningsavtal. Geoteknik och sanering En översiktlig geoteknisk markmiljöundersökning är utförd 2010 av Tyréns och finns beskriven i planförslaget. På grund av pirens konstruktion ska all bebyggelse grundläggas genom pålning. Sanering av all mark inom planområdet bekostas av staden och planeras ske i samarbete med respektive byggherre när underjordiskt garage ska byggas. Detta kommer att regleras i detalj i markanvisningsavtalet. 20

21 21

22 Teknisk försörjning Vatten och avlopp Det allmänna VA-nätet byggs ut i planområdets gator för att möjliggöra anslutning till ny bebyggelse. Ett separat vakuumsystem för spillvatten från toaletter, så kallat svartvatten, planeras att anläggas inom området. Kommunala ledningar ansluter vid fastighetsgräns och leder svartvattnet till en centralt placerad pumpstation. Svartvattnet leds vidare till en särskild anläggning inom Öresundsverket för behandling. En separat ledning för bad-, dusch- och tvättvatten leds med självfall till den centrala pumpstationen, och sedan med tryck till Öresundsverket. Varje fastighet tilldelas en förbindelsepunkt till den kommunala anläggningen och ansluts efter erlagd anslutningsavgift. Detta innebär att byggherren måste anlägga separata ledningar för svartvatten respektive bad-, dusch- och tvättvatten. Vattenförsörjningen kommer att ske från en befintlig ledning i Oceangatan. Helsingborgs energistrategi säger att staden ska vara energineutral år Energistrategin för H+ baseras på fyra principer: minska den slutliga energianvändningen, minimera resursförlusterna i alla led, ta tillvara på restprodukter inom ytan samt tillföra förnybar energi. Vi ställer höga energikrav på byggnader inom H+ och ambitionen är att vid all nybyggnation rekommenderas ett energianvändningskrav motsvarande passivhus. Dessutom bör kraven bli teknikneutrala utifrån primärenergianvändning. Dagvatten Dagvattnet kommer att ledas till hamnbassängerna via ett antal utlopp längs kajen. Utloppen placeras i förlängningen av tvärgatorna men kan samordnas till färre utlopp genom dragning av längsgående ledningar parallellt med kajkanten. Avfall Inom området planeras ett särskilt system för hantering av matavfall via köksavfallskvarnar i varje lägenhet. Varje fastighet ska på byggherrens bekostnad förses med en eller flera pumpstationer som samlar upp matavfallet och med ett överenskommet tryck, leder avfallet vidare till en planerad behandlingsanläggning på Öresundsverket. Varje byggherre är ansvarig för att miljöutrymmen för källsortering uppförs inom fastigheten. Helsingborgs stad har idag sortering i åtta olika fraktioner. Fjärrvärme, fjärrkyla, el och fiber Öresundskraft är ett helägt energibolag inom Helsingborgs stad som ansvarar för utbyggnaden av el, fjärrvärme, fjärrkyla och kommunikationsnät inom området. Nya fjärrvärmeledningar planeras i områdets gator och staden har som policy att anslutning till fjärrvärme är obligatorisk. I planområdet planeras utbyggnad av en transformatorstation som kommer att placeras tillsammans med pumpstationen för VA vid ett av kontorshusen. 22

23 Samordning Samordning ska ske mellan byggherrar för att underlätta byggnation av till exempel garage, innergårdar men även med staden i mötet mellan allmän platsmark och kvartersmark. Gemensamhetsanläggning Planen förutsätter att det bildas flera olika gemensamhetsanläggningar. Bland annat för gårdar och garage. Anläggande av dessa gemensamhetsanläggningar ska ske i enlighet med detaljplanen. Gemensamhetsanläggningarna bildas genom anläggningsförrättning som hanteras av Lantmäteriet. kunskapsbas och gemensamma referenser för ett spännande, nytänkande och hållbart stadsbyggande. Dialogen är också till för att säkerställa att ambitionen i inlämnade bidrag uppfylls. Respektive byggherre ska delta med representant på byggherredialogmötena. Byggherredialogen kan komma att omfatta seminarium, studieresa med mera. Etablering under byggtiden Frågor angående etablering under byggtiden kommer att regleras i kommande markanvisningsavtal. Byggherredialog Helsingborgs stad kommer tillsammans med vinnarna av markanvisningstävlingen genomföra en byggherredialog. Syftet med dialogen är att få en bättre samordning i projektet och att samarbeta för en gemensam Illustration: David Wiberg 23

24 TÄVLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR och Upplysningar Inlämningskrav Inkomna förslag kommer att bedömas utifrån ett poängsystem utformat av stadsledningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Utvärderingen kommer att ske av en arbetsgrupp med representanter från båda dessa förvaltningar. Er projektidé ska kunna appliceras på samtliga av era valda och prioriterade bostadsprojekt. 1. Förteckning över inlämnade handlingar (A4, PDF) 2. PM Projektförslag (A3, PDF) Beskrivning av förslaget i text: koncept, gestaltning, taklandskap, entréer, innergårdar, aktivering av bottenvåning, parkering, tolkning och tankar kring de 5 T:na och den fortsatta processen kring de 5 T:na från förslag till utbyggt projekt En uppskattning av antal m 2 BTA och en grov uppskattning av antal lägenheter Situationsplan som visar förslaget i sitt sammanhang Minst ett gatuperspektiv som visar bebyggelsen i sitt sammanhang sett från allmän gata eller torg Representativa fasader och sektioner Parkeringslösningar för bil och cykel samt infarter till p-garage 4. Formella handlingar (A4, PDF) Byggherrens namn, adress och organisationsnummer Namn på byggherrens kontaktperson, telefonnummer, Registreringsbevis, högst tre månader gammalt Ratingintyg, högst tre månader gammalt, enligt Upplysningscentralens soliditets-/likviditetsbedömning Senaste bokslut Skatteverkets blankett SKV 4820, ifylld av Skatteverket, högst tre månader gammal Allt material lämnas in såväl i fysiskt format som i digitalt utskriftbart format på USB-minne. PM Projektförslag lämnas in i fem exemplar. SketchUp-modell över aktuellt kvarter i enkel vit volymskiss där våningsantalen är markerade, utan materialtexturer 3. Anbud (A4, PDF) Namn på byggherrarna Val av bostadsprojekt med prioritering om flera projekt väljs Pris per m 2 BTA för valt bostadsprojekt, dock lägst 5000 kr/m 2 BTA En uppskattning av antal lägenheter per byggnadsvolym Preliminär tidsplan för utbyggnaden Val av arkitekt. I det fall byggherren har valt flera bostadsprojekt ska en arkitekt utses till varje valt bostadsprojekt Byggherrens referensprojekt, minst 3 stycken Arkitektens referensprojekt, minst 3 stycken 24

25 OCEANHAMNEN - Markanvisningstävling för bostäder FÖRUTSÄTTNINGAR Tävlingsunderlag Staden är huvudman för allmänna platser. Byggherren bekostar och ansvarar för exploatering inom kvartersmark. Staden ansvarar för och bekostar all sanering inom planområdet. Staden ansöker om samt bekostar lantmäteriförrättning för avstyckning av anvisade markområden. Avser byggherren avstycka byggrätten ytterligare efter tillträdesdag svarar byggherren för ansökan och kostnad härför. Byggherren ansöker om samt bekostar eventuella anläggningsförrättningar för bildande av gemensamhetsanläggningar för till exempel underjordiskt garage och gemensamma innergårdar. Byggherren bekostar och ansvarar för lagfartskostnader. I köpeskillingen ingår gatukostnadsersättning för området. Med utgångspunkt från de krav som ställs genom denna tävlingsinbjudan avser Helsingborgs stad teckna reservationsavtal med de byggherrar som staden utser som vinnare. Slutligt markanvisningsavtal tecknas efter lagakraftvunnen detaljplan. Bilagor till denna markanvisningstävling finns på stadens hemsida: helsingborg.se/oceanhamnen Allt material är gratis. Bland annat finns här: Detaljplan för Oceanhamnen - samrådsförslag (PDF) Detaljplanekarta inkl grundkarta (DWG) Ortofoto SketchUp Översiktlig markmiljöteknisk undersökning, Tyréns (PDF) Vindstudie (PDF) Samrådsunderlag Oceanpiren, Vattenverksamhet, Ramböll (PDF) Smarta system och listiga lösningar (PDF) Miljöprofil H+ (PDF) Vision 2035 (PDF) För att byggherren ska kunna förvärva marken krävs att - detaljplanen vinner laga kraft. - tillstånd för vattenverksamhet (vattendom) erhålls för kajåtgärder. - markanvisningsavtal tecknas och godkänns av kommunfullmäktige. Delar av kontorsprojekten ska ha färdigställts för att vissa bostadsprojekt ska kunna erhålla bygglov, se detaljplaneförslaget. Preliminär Tidsplan Markanvisningstävlingen offentliggörs Sista dag för inlämning av anbudshandlingar Markreservationsavtal godkänns våren 2015 Detaljplan ställs ut för granskning våren 2015 Detaljplan antas av kommunfullmäktige sommar/höst 2015 Markanvisningsavtal godkänns hösten 2015 Första spadtag allmänna anläggningar våren 2016 Första spadtag för bostäder sommaren 2017 Tidsplanen är beroende av att detaljplanen vinner laga kraft vattendom erhålls för kajåtgärder vissa kontor byggs ut för att möjliggöra för bostadsutbyggnad i byggrätt 1A och 1B, på grund av buller från hamnverksamheten, se detaljplaneförslaget 25

26 TÄVLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR och Upplysningar Utvärdering av tävlingsbidragen Inkomna förslag kommer att bedömas utifrån ett poängsystem utformat av stadsledningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Utvärderingen kommer att ske av en arbetsgrupp med representanter från båda dessa förvaltningar. Bedömning och utvärdering sker enligt följande: Pris per m 2 BTA MAX 30 poäng Högsta pris per m 2 BTA byggrätt ger full poäng och därefter i fallande skala fördelat procentuellt efter högst angivna pris. Tävlingsbidrag under lägsta pris 5000 kr/m 2 BTA förkastas i sin helhet. Byggherrens referensprojekt Max 10 poäng Utvärdering av byggherrens förmåga utifrån lämnade referenser och förmåga att genomföra uppdraget med bedömning av: Referenser från liknande bostadsprojekt med flerbostadshus och underjordiskt garage tillsammans med andra byggherrar Mycket väl godkänt=5 poäng, väl godkänt=3 poäng, godkänt=1 poäng, icke godkänt=0 poäng. Helhetsbedömning av byggherrens förmåga att genomföra projektet Mycket väl godkänt=4 poäng, väl godkänt=3 poäng, godkänt=1 poäng, icke godkänt=0 poäng. Byggherren har lämnat samtliga formella handlingar enligt listan för inlämningskrav på sidan 24 Samtliga formella handlingar inlämnade=1 poäng, handlingar saknas = 0 poäng Arkitektens referensprojekt Max 10 poäng Utvärdering av arkitektens lämnade referenser med bedömning av: Referenser från liknande bostadsprojekt med flerbostadshus och underjordiskt garage Mycket väl godkänt=3 poäng, väl godkänt=2 poäng, godkänt=1 poäng, icke godkänt=0 poäng. Helhetsbedömning av arkitektens förmåga utifrån lämnande referensprojekt Mycket väl godkänt=7 poäng, väl godkänt=5 poäng, godkänt=3 poäng, icke godkänt=0 poäng. Poäng 30 Poäng Poäng Gestaltning, arkitektur och Poäng helhetsbedömning (Talang, Teknologi, Tolerans, Tid, icke Tillrättalagt) Max 50 poäng Utvärderas med bedömning av hur väl de 5 T:na tolkats in i respektive kriterier där varje T motsvarar 1 poäng: Gestaltning och arkitektur Varje T motsvarar 1 poäng, max 5 poäng Hållbarhet Varje T motsvarar 1 poäng, max 5 poäng Innovation Varje T motsvarar 1 poäng, max 5 poäng Mötesplatser och flöden Varje T motsvarar 1 poäng, max 5 poäng Hur möter förslaget framtiden? Varje T motsvarar 1 poäng, max 5 poäng Bostadskomplement social service, butiker mm Varje T motsvarar 1 poäng, max 5 poäng Helhetsbedömning av förslaget Mycket väl godkänt=20 poäng, väl godkänt=10 poäng, godkänt=5 poäng, Byggherrar som deltar i tävlingen kommer skriftligen att informeras om resultatet av utvärderingen, preliminärt januari

27 OCEANHAMNEN - Markanvisningstävling för bostäder Upplysningar Inlämning av tävlingsbidrag Tävlingsbidragen ska skriftligen ha inkommit till Helsingborg stad senast den: 24 november 2014 klockan 16:00. Handlingar skickas till: Helsingborgs stad Mark- och exploateringsenheten Helsingborg. Handlingar kan också lämnas i Stadsbyggnadshusets reception på Järnvägsgatan 22 i Helsingborg senast kl 16:00 den 24 november OBS! Märk försändelsen med Anbud Oceanhamnen Försändelsen ska innehålla: 5 exemplar av PM Projektförslag (nr 2 enligt inlämningskraven på sidan 24) i pappers version, A3-format 2 exemplar av övriga handlingar enligt inlämningskraven på sidan 24, i pappersversion, A4-format USB-minne med samtliga handlingar enligt inlämningskrav i utskriftbar PDF Byggherren är bunden av sitt anbud tills avtal om markanvisning är tecknat och godkänt av kommunfullmäktige. Frågor Frågor under tävlingsperioden skickas senast den 7 november 2014 via e-post till: Svar publiceras löpande på stadens hemsida: helsingborg.se/oceanhamnen dock senast den 14 november Kontakt Cecilia Johansson, exploateringsingenjör, Karin Kasimir, planarkitekt, Upphovsrätts- och nyttjanderätt Inlämning av handlingar innebär att Helsingborgs stad ges rätt att utan ersättning till upphovsman eller anbudsgivare ställa ut och/eller publicera tävlingsbidragen, samt mångfaldiga dem för behandling inom staden för projektet och på sätt som inte strider mot upphovsrättsliga regler. Kartmaterial från staden som ingår i tävlingsunderlaget omfattas av nyttjanderätt, vilket innebär att materialet endast får användas inom ramen för denna markanvisningstävling. Denna markanvisningstävling faller inte inom ramen för lag om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). Helsingborgs stad förbehåller sig fri prövningsrätt och har rätt att förkasta samtliga inkomna anbud utan ersättningsskyldighet. Markanvisningsavtal och försäljning av mark ska godkännas av kommunfullmäktige. 27

Markanvisningstävling Oceanhamnen. Helsingborg. Cecilia Johansson exploateringsingenjör

Markanvisningstävling Oceanhamnen. Helsingborg. Cecilia Johansson exploateringsingenjör Markanvisningstävling Oceanhamnen Helsingborg Cecilia Johansson exploateringsingenjör Upplägg H+ området Detaljplanen Tävlingen Erfarenheter Stadsparken Söder Campus E4 centrum Oceanpiren Oslopiren nya

Läs mer

Inbjudan till markanvisning i stadsdelen Oceanhamnen

Inbjudan till markanvisning i stadsdelen Oceanhamnen Inbjudan till markanvisning i stadsdelen Oceanhamnen Anbuden ska vara staden till handa senast 24 april kl 16:00 Innehåll INBJUDAN... 3 NAV I EN EXPANSIV REGION... 4 VISION HELSINGBORG 2025... 7 DETALJPLANEN...

Läs mer

Markanvisningstävling Oceanhamnen. Helsingborg. Karin Kasimir, planarkitekt Cecilia Johansson, exploateringsingenjör

Markanvisningstävling Oceanhamnen. Helsingborg. Karin Kasimir, planarkitekt Cecilia Johansson, exploateringsingenjör Markanvisningstävling Oceanhamnen Helsingborg Karin Kasimir, planarkitekt Cecilia Johansson, exploateringsingenjör Norra hamnen nya kongressen Knutpunkten Oceanhamnen En plats med möjligheter och utmaningar

Läs mer

Inbjudan till markanvisning för Henån 1:412 och del av 1:306.

Inbjudan till markanvisning för Henån 1:412 och del av 1:306. Inbjudan till markanvisning för Henån 1:412 och del av 1:306. Henån är kommunens största samhälle och erbjuder ett brett utbud av offentlig och kommersiell service, goda kommunikationer och närhet till

Läs mer

Inbjudan till markanvisningstävling

Inbjudan till markanvisningstävling Inbjudan till markanvisningstävling Området Magnus Stenbock www.helsingborg.se/stenbock MARKANVISNINGSTÄVLING 1 Inbjudan Helsingborgs Stad erbjuder nu möjligheten att lämna anbud på tre fastigheter i centrala

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNING

INBJUDAN TILL MARKANVISNING INBJUDAN TILL MARKANVISNING för byggnation på kommunal mark del av Kurveröd 1:2 Inbjudan till markanvisning för del av Kurveröd 1:2, Uddevalla kommun Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka

Läs mer

Hovshaga Centrum ligger i den norra delen av Växjö. Läget är attraktivt med närhet till både stadskärnan och till Kronobergshalvöns natur och bad.

Hovshaga Centrum ligger i den norra delen av Växjö. Läget är attraktivt med närhet till både stadskärnan och till Kronobergshalvöns natur och bad. Inbjudan Växjö kommun bjuder in till markanvisningstävling för byggnation på Hovshaga Centrum. Tävlingen omfattar sex områden benämnda 1-6. Förslag kan lämnas på ett eller flera områden. Bakgrund och avgränsning

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING markanvisning för bostäder och handel i centrala Tierp

INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING markanvisning för bostäder och handel i centrala Tierp Inbjudan till markanvisningstävling 1(6) 2014-05-27 (Rev. 2014-07-07) Evolution KS 2014/366 INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING markanvisning för bostäder och handel i centrala Tierp del av Kv. Lejonet

Läs mer

Markanvisning via anbud för bostäder i kvarteret Mjölner, Stuvsta

Markanvisning via anbud för bostäder i kvarteret Mjölner, Stuvsta MARKANVISNINGSPROGRAM Datum: Markanvisning via anbud för bostäder i kvarteret Mjölner, Stuvsta 2 (8) inbjuder exploatörer till markanvisning av kvarteret Mjölner. Kommunen vill hitta en köpare till fastigheten

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNINGSTÄVLING. Tomt för förskola. Åkerkullan 8, Öjaby VÄXJÖ KOMMUN

Inbjudan till MARKANVISNINGSTÄVLING. Tomt för förskola. Åkerkullan 8, Öjaby VÄXJÖ KOMMUN Inbjudan till MARKANVISNINGSTÄVLING Tomt för förskola Åkerkullan 8, Öjaby VÄXJÖ KOMMUN Innehåll Inbjudan... 3 Tävlingsprocessen... 3 Om Åkerkullan 8... 4 Förutsättningar... 5 Underlag... 6 Redovisning...

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Inbjudan. Förutsättningar

Inbjudan. Förutsättningar Inbjudan Nu inbjuder Helsingborgs stad genom mark- och exploateringsenheten byggherrar att göra en intresseanmälan för tilldelning av byggrätter i Ödåkra. Vi ställer oss även positiva till att exempelvis

Läs mer

Inbjudan Markanvisningstävling Malmudden. Utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska pärla

Inbjudan Markanvisningstävling Malmudden. Utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska pärla Inbjudan Markanvisningstävling Malmudden Utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska pärla 1 Markanvisningstävling Malmudden Vill du vara med och utveckla Malmudden och skapa Luleås nya arkitektoniska

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

NOLBY 38:17. Anbudsförfrågan. Markanvisning för mindre bostäder i centrala Alingsås. Inlämnas senast

NOLBY 38:17. Anbudsförfrågan. Markanvisning för mindre bostäder i centrala Alingsås. Inlämnas senast NOLBY 38:17 Markanvisning för mindre bostäder i centrala Alingsås Inlämnas senast 2016-11-27 Anbudsförfrågan Anbudsförfrågan Alingsås kommun bjuder härmed in till markanvisning genom anbud för uppförande

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

"Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling"

Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling Dnr. 0958/12 Markanvisningsutlysning September 2013 "Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling" Bostäder i Stora Höga/Getskär, Stenungsunds kommun Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Markanvisningstävling. Grupphusbebyggelse VÄSTRA GÄRDE II. Karlskrona kommun

Markanvisningstävling. Grupphusbebyggelse VÄSTRA GÄRDE II. Karlskrona kommun Markanvisningstävling Grupphusbebyggelse VÄSTRA GÄRDE II Karlskrona kommun 2015-09-01 INBJUDAN FÖRUTSÄTTNINGAR Gällande detaljplan Tävlingsområde Beskrivning av området Kvarteren Mark och vegetation Geotekniska

Läs mer

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25 Parter Varbergs kommun, nedan kallad kommunen 212000-1249 432 80 Varberg AB, nedan kallad exploatören 1. Bakgrund, syfte och omfattning Avtalet

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

2006-12-08. Prospekt. Markanvisning i Ullstämma

2006-12-08. Prospekt. Markanvisning i Ullstämma 2006-12-08 Prospekt Markanvisning i Ullstämma Underlag för intresseanmälan rörande exploatering för bostadsändamål i Ullstämma Linköpings kommun Teknik och Samhällsbyggnad Drottninggatan 45 581 81 Linköping

Läs mer

Anbudstävling för Prästviken.

Anbudstävling för Prästviken. Stockholm 29 mars 2016 Anbudstävling för Prästviken. Prästlönetillgångar i Stockholms stift bjuder härmed in till lämnandet av anbud på mark för bostadsbebyggelse med lokaler inom ett markområde öster

Läs mer

Försäljning av mark för parhus i Brittsbo

Försäljning av mark för parhus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för parhus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Östersunds kommun har planlagt Brittsbo i syfte att kunna erbjuda invånarna bostadsbyggande i ett attraktivt naturskönt

Läs mer

Inbjudan. Förutsättningar

Inbjudan. Förutsättningar Inbjudan Nu inbjuder Helsingborgs stad genom mark- och exploateringsenheten byggherrar att göra en intresseanmälan för tilldelning av byggrätter inom kvarteret Sigridstorp, Eskilsminne. Vi ställer oss

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder i Nockebyhov

Markanvisningstävling för bostäder i Nockebyhov DNR E2013-513-01611 Anna Savås 08-508 265 27 anna.savas@stockholm.se Markanvisningstävling för bostäder i Nockebyhov Exploateringskontorer bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse

Läs mer

Inbjudan till markanvisning

Inbjudan till markanvisning Inbjudan till markanvisning Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka intresset för att exploatera mark för bostäder vid Skidgatan i stadsdelen Fasseröd och bjuder därför in till markanvisning.

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Marktilldelning inom Ljura 1:1 (Ljurafältet) i Norrköpings kommun

Marktilldelning inom Ljura 1:1 (Ljurafältet) i Norrköpings kommun Marktilldelning 2014-05-22 Marktilldelning inom Ljura 1:1 (Ljurafältet) i Norrköpings kommun Inbjudan till markanvisning för bostadsbebyggelse genom anbudsförfarande. Denna handling liksom tillhörande

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN. i Mölnlycke Härryda kommun

MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN. i Mölnlycke Härryda kommun MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN i Mölnlycke Härryda kommun 1 2 Inbjudan till markanvisningstävling Enebacken i Mölnlycke INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING Genom denna markanvisningstävling ser vi förslag

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-07-01 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 rev 2009-05-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Färsna 1:2, Etapp 2 (Baldersbrå, Balders Hage, del av Norra Brå och del av Österbrå) i Norrtälje-

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved.

Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved. Katarina Johansson 08-508 264 20 Katarina.i.johansson@stockholm.se Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved. Exploateringskontoret bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

Program för markanvisningsprocess: Södra Råbylund II, Vittran 1 och Älvan 1

Program för markanvisningsprocess: Södra Råbylund II, Vittran 1 och Älvan 1 Tekniska Förvaltningen Mark- och exploateringskontoret 2014-08-20 1(8) Program för markanvisningsprocess: Södra Råbylund II, Vittran 1 och Älvan 1 Markanvisningsprocess Lunds kommun avser sälja två fastigheter,

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Nu bjuder vi in till en markanvisning för fastigheten Kolbäcks-Vallby 1:89 (också benämnd som Myran) i centrala Kolbäck.

Nu bjuder vi in till en markanvisning för fastigheten Kolbäcks-Vallby 1:89 (också benämnd som Myran) i centrala Kolbäck. Hallstahammar är kommunen som gått från 15000 invånare till knappt 16000 invånare inom loppet av åtta år. Kommunens attraktiva läge som boendeort med bra skolor och äldreomsorg tillsammans med en långsiktig

Läs mer

Bjurhovda Markanvisning avseende bostäder och lokaler

Bjurhovda Markanvisning avseende bostäder och lokaler 1 (5) Datum 2015-03-20 Västerås Stad Fastighetskontoret Stadshuset 721 87 Västerås www.vasteras.se Bjurhovda Markanvisning avseende bostäder och lokaler VÄSTERÅS STAD 2 (5) 1. Inbjudan Västerås stad bjuder

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

Markanvisning - grupphusbebyggelse. Persiljan 3 i Höörs kommun

Markanvisning - grupphusbebyggelse. Persiljan 3 i Höörs kommun Markanvisning - grupphusbebyggelse Persiljan 3 i Höörs kommun Inledning Detta program vänder sig till dig som vill bygga flerbostadshus och förvärva en av kommunens fastigheter på vårt nya utbyggnadsområde

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Program för markanvisningstävling

Program för markanvisningstävling G RA 16 D I B 20 RT ARS E NA 1 M M Ä L ST 3 NA SE HANINGES NYA STADSDEL VEGA Program för markanvisningstävling Tillsammans fortsätter vi framtidsbygget! Innehållsförteckning Inbjudan till markanvisningstävling...

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun

Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av Ransbergs Prästbol 2:24, Bråbacka, Tibro kommun 1 Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL

Läs mer

2013-08-20. Inbjudan till markanvisning Studentbostäder vid Solskensvägen i Tullinge

2013-08-20. Inbjudan till markanvisning Studentbostäder vid Solskensvägen i Tullinge 2013-08-20 att skapa en varierad stadsdel i samklang med den omgivande naturen. Anbudsgivare med den bästa projektidén får markanvisning och möjlighet att köpa alternativt disponera den blivande tomten

Läs mer

UTFORMA FRAMTIDENS BLANDSTADSKVARTER

UTFORMA FRAMTIDENS BLANDSTADSKVARTER UTFORMA FRAMTIDENS BLANDSTADSKVARTER MED DAGLIGVARUHANDEL, BOSTÄDER OCH VERKSAMHETER INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING INBJUDAN Vill du vara med och utveckla framtidens kvarter med dagligvaruhandel och

Läs mer

Inbjudan till markanvisningstävling för byggnation av bostäder i Frösjö strand rad/kedjehus

Inbjudan till markanvisningstävling för byggnation av bostäder i Frösjö strand rad/kedjehus Inbjudan till markanvisningstävling för byggnation av bostäder i Frösjö strand rad/kedjehus 2015-03-26 Sid 2(9) Sid 3(9) Innehållsförteckning Inbjudan... 5 Anbudsförutsättningar... 6 Underlag... 6 Utveckling

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Markanvisningstävling. Älvdansen

Markanvisningstävling. Älvdansen Markanvisningstävling Älvdansen 2 (10) Inbjudan Enköpings kommun bjuder in till markanvisning för bostadsbebyggelse inom Älvdansen. Marknadens aktörer är välkomna att skicka in anbud och intresseanmälan

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Marktilldelning av Rotflyet 1 (Rambodal) i Norrköpings kommun

Marktilldelning av Rotflyet 1 (Rambodal) i Norrköpings kommun Marktilldelning 2014-05-22 Marktilldelning av Rotflyet 1 (Rambodal) i Norrköpings kommun Inbjudan till markanvisning för bostadsbebyggelse genom anbudsförfarande. Denna handling liksom tillhörande delar

Läs mer

Program markanvisningstävling STRANDUDDEN

Program markanvisningstävling STRANDUDDEN Program markanvisningstävling STRANDUDDEN Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret 135 81 Tyresö Tel 08-5782 91 00 Fax 08 5782 90 45 kommun@tyreso.se www.tyreso.se Inbjudan till markanvisningstävling Tyresö

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen Genomförandebeskrivning utställningshandling 2013-02-27 rev. 2013-03-25 Genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Underlag till markanvisningstävling

Underlag till markanvisningstävling Östra Sala backe Underlag till markanvisningstävling Webbsidor på www.ostrasalabacke.uppsala.se/markanvisning som samlad pdf för utskrift Bakgrund, etapp 2 Östra Sala backe ska bli en av Sveriges mest

Läs mer

Inbjudan till markanvisning i attraktiva Borensberg

Inbjudan till markanvisning i attraktiva Borensberg Entré till det nya bostadsområdet Hällalund Foto: Motala kommun Inbjudan till markanvisning i attraktiva Borensberg Motala kommun bjuder in till uppförande av ny bostadsbebyggelse i Hällalund 2016-01-14

Läs mer

Prospekt Markanvisning i norra Motala. Motala kommun bjuder in till uppförande av ny bostadsbebyggelse i Bråstorp 2016-03-07

Prospekt Markanvisning i norra Motala. Motala kommun bjuder in till uppförande av ny bostadsbebyggelse i Bråstorp 2016-03-07 Bild: Tomter avsedda för ny byggnation Prospekt Markanvisning i norra Motala Motala kommun bjuder in till uppförande av ny bostadsbebyggelse i Bråstorp 2016-03-07 Motala kommun Samhällsbyggnadssenheten

Läs mer

Exploateringsområde. Inbjudan. Förutsättningar

Exploateringsområde. Inbjudan. Förutsättningar Inbjudan Nu inbjuder Helsingborgs stad genom mark och exploateringsenheten byggherrar att göra en intresseanmälan för tilldelning av byggrätter i Gantofta där ett nytt bostadsområde har planlagts och ska

Läs mer

Inbjudan till markanvisningstävling för byggnation av bostäder i Frösjö Strand flerbostadshus

Inbjudan till markanvisningstävling för byggnation av bostäder i Frösjö Strand flerbostadshus Inbjudan till markanvisningstävling för byggnation av bostäder i Frösjö Strand flerbostadshus 2015-03-26 Sid 2(9) Sid 3(9) Innehållsförteckning Inbjudan... 5 Anbudsförutsättningar... 6 Underlag... 6 Utveckling

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen Genomförandebeskrivning Antagandehandling 2014-05-27 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Marktilldelning av del av fastigheten Hageby 4:2 (tomten A) och fastigheten Balkongen 1 (tomten B) i Norrköpings kommun

Marktilldelning av del av fastigheten Hageby 4:2 (tomten A) och fastigheten Balkongen 1 (tomten B) i Norrköpings kommun Marktilldelning 2015-09-22 Marktilldelning av del av fastigheten Hageby 4:2 (tomten A) och fastigheten Balkongen 1 (tomten B) i Norrköpings kommun Inbjudan till marktilldelning för bostadsbebyggelse genom

Läs mer

NOLBY 38:24. Anbudsförfrågan. Markanvisning för mindre bostäder i centrala Alingsås. Inlämnas senast

NOLBY 38:24. Anbudsförfrågan. Markanvisning för mindre bostäder i centrala Alingsås. Inlämnas senast NOLBY 38:24 Markanvisning för mindre bostäder i centrala Alingsås Inlämnas senast 2016-12-05 Anbudsförfrågan Anbudsförfrågan Alingsås kommun bjuder härmed in till markanvisning genom anbud för uppförande

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Exploateringskontoret bjuder härmed in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse resp mark för kontor/hotell eller liknande

Läs mer

avseende marktilldelning för bostadsbebyggelse inom Kvarter 4 i kommande detaljplan för Barkarbystaden I, Järfälla kommun, nedan kallad Detaljplanen.

avseende marktilldelning för bostadsbebyggelse inom Kvarter 4 i kommande detaljplan för Barkarbystaden I, Järfälla kommun, nedan kallad Detaljplanen. 1 Mellan Järfälla kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-0043, nedan kallad Kommunen, och Brabo Stockholm AB, org nr 556610-1696, nedan kallad Bolaget, har träffats följande RAMAVTAL avseende

Läs mer

Inbjudan. Förutsättningar

Inbjudan. Förutsättningar Inbjudan Nu inbjuder Helsingborgs stad genom mark och exploateringsenheten byggherrar att göra en intresseanmälan för tilldelning av byggrätter inom Maria stationsområde etapp 2, Mariastaden. Vi ställer

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Inbjudan till byggnation inom Kungsängen etapp 1 (kvarter D), Jönköpings kommun Tn 2015:541

Inbjudan till byggnation inom Kungsängen etapp 1 (kvarter D), Jönköpings kommun Tn 2015:541 Mark och exploatering Malin Ekdahl 036-10 24 45 malin.ekdahl@jonkoping.se 2014-05-13 1 (5) Inbjudan till byggnation inom Kungsängen etapp 1 (kvarter D), Jönköpings kommun Tn 2015:541 Inom Jönköpings kommun

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Markanvisningstävling Grupphusbebyggelse RAGVALDSBO. Sigtuna stad

Markanvisningstävling Grupphusbebyggelse RAGVALDSBO. Sigtuna stad Inlämnas senast 22/4 2014 Frågor Frågor och beställning av underlag kan göras till: Projektledare Magnus Gustavsson Stadsbyggnadskontoret, Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel: 08-591 262 40 Mobil: 0707-631

Läs mer

Stadsförnyelseprojektet H+ - resurssmarta avlopps-och avfallslösningar

Stadsförnyelseprojektet H+ - resurssmarta avlopps-och avfallslösningar Stadsförnyelseprojektet H+ - resurssmarta avlopps-och avfallslösningar Presentation på Skånes miljömålskonferens 2015 Jens Gille 2015-03-20 H+ På agendan Samverkan mellan kommunala bolag och staden på

Läs mer

Jäntan 2, Landskrona stad, nu fråga om köpoption

Jäntan 2, Landskrona stad, nu fråga om köpoption Stadsbyggnadsförvaltningen 1(4) Landskrana stad Datum 20 15-05-20 Handläggare Mårten Olsson Er Referens V år Referens Kommunstyrelsen Jäntan 2, Landskrona stad, nu fråga om köpoption Ärendebeskrivning

Läs mer

Anbud ska vara Nacka kommun tillhanda senast xx juni 2016 kl 17.00

Anbud ska vara Nacka kommun tillhanda senast xx juni 2016 kl 17.00 2016-02-23 1 (13) PM Nybackakvartertet i Orminge centrum. Idéskiss Nybackakvarteret, en del av Orminge centrum Inbjudan till markanvisning 155 lägenheter med fri upplåtelseform 15 500 BTA bostäder Byggstart

Läs mer

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET STADSBYGGNADSKONTORET Björn Edén, exploateringsingenjör Maj 2010 Samrådshandling GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET Fastigheterna

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun.

Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell fastighet på Norra Stationsområdet, Stockholm kommun. Jörgen Palm Stora Projekt Telefon: 08-508 263 04 jorgen.palm@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2010-08-26 Överenskommelse om exploatering med NCC Property Development avseende uppförande av kommersiell

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

MARKANSVISNINGSTÄVLING FÖR TINGSTORGET I ALBY

MARKANSVISNINGSTÄVLING FÖR TINGSTORGET I ALBY MARKANSVISNINGSTÄVLING FÖR TINGSTORGET I ALBY Botkyrka kommun bjuder in till markanvisningstävling med särskilt fokus på social hållbarhet och gestaltning vid Tingstorget i Alby Innehåll Vad innebär en

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

Inbjudan till markanvisning för bostadsrätter i Gottsunda centrum genom intresseanmälan

Inbjudan till markanvisning för bostadsrätter i Gottsunda centrum genom intresseanmälan KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Elin Waher Diarienummer KSN-2014-1241 Inbjudan till markanvisning för bostadsrätter i Gottsunda centrum genom intresseanmälan Uppsala Kommun inbjuder härmed

Läs mer

ÖRNSKÖLDSVIK. Senast 28 februari. Välkommen att delta i Markanvisningstävling i centrala

ÖRNSKÖLDSVIK. Senast 28 februari. Välkommen att delta i Markanvisningstävling i centrala Välkommen att delta i Markanvisningstävling i centrala ÖRNSKÖLDSVIK Örnsköldsvik har ett inbjudande havsläge i Världsarvet Höga Kusten. Stadskärnan omges av kuperad terräng med en havsfjärd som öppnar

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Anbudsinbjudan för två industritomter söder om Breddens industriområde.

Anbudsinbjudan för två industritomter söder om Breddens industriområde. Kommunledningskontoret Anbudsinbjudan Linda Karlsson Sidan 1 av 7 Exploateringsingenjör +46 08 579 215 57 Dnr 2013/0203 KS-5 Diariekod: Diariekod: 258 Anbudsinbjudan för två industritomter söder om Breddens

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [6] 2011-10-24 Plannummer: 53-31 Referens Kristofer Uddén DETALJPLAN FÖR Tornet 4 m.m. (f.d. Tornbergsskolans tomt) Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal Sidan 1 av 6 Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal Enligt lagstiftning från 1 januari 2015 ska samtliga kommuner anta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Dessa

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer