Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen"

Transkript

1 O C E A N H A M N E N I N B J U D A N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G

2 Nav i expansiv region 4 Vision 12 Detaljplanen 14 Uppgiften 16 Teknisk försörjning 22 Samordning 23 Inlämningskrav 24 FÖRUTSÄTTNINGAR 25 Tävlingsunderlag 25 Preliminär Tidsplan 25 Utvärdering av tävlingsbidragen 26 Upplysningar 27 Jag ser en kunskapens stad en möjligheternas stad Jag ser en stad som växer med sina invånare och människor som växer med sin stad En gemenskap för alla oavsett vem du är En fristad som inte kan lämna dig annat än kär Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen

3 Anbuden ska vara staden tillhanda senast 24/11 kl Inbjudan Vill ni vara med och gestalta och genomföra Sveriges kanske mest spännande stadsutvecklingsprojekt? Den första detaljplanen i H+området är på samråd och Helsingborgs stad utlyser nu en markanvisningstävling med möjlighet att förvärva mark och bygga bostäder inom Oceanhamnen. Tävlingen är öppen för byggherrar med erfarenhet och förmåga att genomföra liknande bostadsprojekt - samt med vilja att bidra i Helsingborgs stads arbete med att uppnå visionen för staden i allmänhet och för H+ och Oceanhamnen i synnerhet. Den första etappen möjliggör cirka 320 nya bostäder och cirka 2600 m 2 lokaler för centrumverksamhet fördelat på fyra kvarter. Varje kvarter är uppdelat i två bostadsprojekt. Det är möjligt att lämna anbud på flera projekt. Varje anbudsgivare har möjlighet att som mest tilldelas två bostadsprojekt. Markanvisningstävlingen kommer att offentliggöras den 17 september på fastighetsmässan Business Arena i Stockholm. Anbuden ska vara staden tillhanda senast 24/11 kl Vi ser fram emot att ta del av ert bidrag!

4 Nav i expansiv region Helsingborg ligger mitt i den expansiva och dynamiska Öresundsregionen där cirka 3,7 miljoner människor bor. Tack vare sitt unika läge är Helsingborg en attraktiv plats och ett strategiskt nav. Här finns en närhet till Malmö, Köpenhamn och Copenhagen Airport, motorleder och frekvent kollektivtrafik till både Göteborg, Stockholm och Oslo. Här finns en god livsmiljö, attraktiva bostäder och ett mycket bra företagsklimat. Idag bor människor i Helsingborg med en stadig befolkningsökning på cirka 1000 nya invånare per år. En framtida fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kommer att ytterligare stärka Helsingborgs ställning och öka stadens attraktionskraft. OSLO STOCKHOLM ÄNGELHOLM GÖTEBORG HELSINGØR HELSINGBORG LANDSKRONA HELSINGBORG KØBENHAVN KØBENHAVN MALMÖ LUND MALMÖ HAMBURG BERLIN 4

5 5

6 6

7 Stad i utveckling Helsingborg har en stark och ambitiös stadsutveckling. Den startade med satsningen på en modern centralstation (Knutpunkten) som samlade tåg -, buss- och färjetrafiken under ett och samma tak. Knutpunkten ersatte de två tidigare tågstationerna och frigjorde stora utvecklingsområden vid vattnet. Med bomässan H99 invigdes ett av dessa områden - Norra hamnen. Projektet Norra hamnen med sina bostadslameller i modernistisk stil, har blivit en förebild för omvandling av liknande områden i hela Sverige. Alldeles intill och med omedelbar närhet till stadskärnan skapades Gröningen en strandpromenad med badplatser, motionsanläggning, lekplats och gemensamma ytor för rekreation. I början av 2000-talet påbörjades utvecklingen av de centrala södra delarna av staden. Etableringen av Campus Helsingborg, en del av Lunds Universitet, i Tretorns gamla fabrikslokaler var en viktig strategisk satsning och ett första steg mot att länka samman stadsdelen Söder med det gamla hamn- och industriområdet som nu kallas för H+. 7

8 H+ H+ är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Området är cirka 120 fotbollsplaner stort och ska länkas ihop med de centrala och södra delarna av staden. År 2035 förväntas invånare bo här, och ännu fler arbeta i någon av de fyra nya stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Gåsebäck och Husarområdet. Det var här i det gamla hamn- och industriområdet som Helsingborgs välstånd en gång byggdes. Entreprenörsandan lever kvar likaså viljan att utveckla staden. Visionen om att skapa ett kreativt centrum är stark. Campus Helsingborg, en del av Lunds universitet, har vitaliserat området med över 4000 studenter och 250 anställda. Granne med Campus ligger Mindpark med drygt 100 företagare som hyr kontorsplatser. Här finns också spännande gemensamhetsytor och konferenslokaler och företagsinkubatorn Think som är en energikick för startups med tillväxtpotential. Platsen är ett konkret exempel på den typ av kreativ mötesplats som staden vill fortsätta att utveckla i området. 8 O C E A N H A M N E N I N B J U DA N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G

9 OCEANHAMNEN Universitetsområdet Husaren Gåsebäck O C E A N H A M N E N I N B J U DA N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G 9

10 Oceanhamnen Av H+områdets olika stadsdelar är Oceanhamnen den mest spektakulära med sitt unika läge längst ut vid vattnet. Här har man utsikt över hela Sundet med ön Ven i vänstra ögonvrån, slottet Kronborg framför näsan och Kattegatt som öppnar sig till höger. Då området är beläget alldeles intill hamninloppet kan man härifrån se färjorna passera och följa båttrafiken på Sundet. Dessutom ligger Oceanhamnen ett stenkast från Knutpunkten, Helsingborgs centralstation, med tåg, buss och båtförbindelser. 10

11 11

12 Teknologi Oväntade lösningar Tid Hela vardagen inom 600m Talang Kreativitet, företagsamhet Vision Helsingborgs stad har en vision som styr stadens utvecklingsarbete. Visionen säger att år 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för både människor och företag. Helsingborg ska vara en spännande och attraktiv plats - en magnet för kreativitet och kompetens. Helsingborg är Staden för dig som vill något. Utvecklingen av Oceanhamnen är en viktig och bärande del i Helsingborgs stads strävan att nå visionen för Helsingborg Ambitionen är att åstadkomma en urban arkipelag för människor som söker och vill skapa nya och spännande sammanhang. Här ska byggas miljöer som ger förutsättningar för egna initiativ och bidrar till en skapande kultur. Området ska i sin helhet utvecklas enligt det som staden har valt att kalla de 5 T:na. Talang, Teknologi, Tolerans och Tid. Men inte Tillrättalagt. Med ovanstående ledord i åtanke kommer 12

13 Tolerans Mångfald i allt inte Tillrättalagt Oplanerat, oreglerat Helsingborgs stad att utvärdera tävlingsunderlagen såväl som prioritera egna satsningar i området. Mer konkreta mål och fastställda förutsättningar är att Oceanhamnen ska komplettera stadskärnan med attraktiva vattennära bostäder och kontor samt erbjuda variation till form och innehåll, liksom i täthet och skala. En kanal genom piren ska skapa den första ön i arkipelagen och öppna för en småbåtshamn i Södra hamnen. En park i dockan ska utgöra en första etapp av ett planerat blå-grönt stråk mellan Jordbodalen och Öresund, vars syfte är att ge Helsingborg ett grönt möte med vattnet. Det ska bli promenadstråk längs kanalen, i parken i dockan och längs kajerna. Dessa ska knytas ihop med kajpromenaden som går genom centrala Helsingborg och ge plats för naturliga mötesplatser längs havet. 13

14 Detaljplanen Beskrivning av området Detaljplanen är ute på samråd sedan den 29 augusti. Planen ska efter avslutat samråd färdigställas i samarbete med de aktuella byggherrarna och kommer därefter att utgöra grunden för utvecklingen av Oceanhamnen. Detaljplanen medger utbyggnad av bostäder fördelade på fyra kvarter, i två till sex våningar med möjlighet att komplettera med mindre takvåningar/inreda vinden. Sammanlagt ryms i området cirka 320 bostäder och cirka 2600 m 2 BTA-lokaler för centrumverksamhet. I de västra kvarteren är byggnaderna högst mot öster och trappas ned mot vattnet. Detta ger innergårdarna goda vind- och solförhållanden. Det östra kvarteret är förskjutet i förhållande till de västra kvarteren, vilket hejdar vinden från väster och erbjuder utsikt åt flera håll. Det östra kvarteret har lägre bebyggelse i sydväst, vilket ger sol på gården. I den norra delen av planområdet medges tre fristående kontorsbyggnader i fem till tolv våningar. Byggrätterna för kontor är tilldelade sedan tidigare och ingår inte i denna markanvisningstävling. Trafik Med bil nås området söderifrån via Oceangatan och Sjögatan, som är en del av E4:an. Med cykel eller till fots nås området dels söderifrån via Oceangatan, dels via en ny bro som ska byggas mellan Oceanhamnen och Knutpunkten. Bron kommer att ge gående en direkt koppling till Knutpunktens kollektivtrafikutbud, men även göra det enkelt för gående och cyklister att röra sig mellan centrum och Oceanhamnen. Bron fyller även en viktig funktion lokalt inom området, då den knyter ihop parken i dockan med bostadskvarteren och kontorsbebyggelsen. N Buller I nära anslutning till planområdet går idag färjor mellan Helsingborg och Helsingör. Ljudet från hamnverksamheten definieras som industribuller. En bullerskärm ska uppföras längs med uppmarschområdet där trafiken går till och från färjorna. Kontorskvarteren i norr fungerar också som bullerskärmar och några av bostadskvarteren kan därför inte byggas förrän kontoren har byggts. För mer information om bulleråtgärder hänvisas till detaljplanens samrådshandling. Kajer Området är beläget på en pir vars kajer är i stort behov av renovering. Parallellt med planprocessen pågår ett arbete med att ta fram åtgärdsförslag på kajerna. En omfattande utredning av kajernas status har utförts av Ramböll. Åtgärder på kajerna kommer att utföras och bekostas av staden och föregås av en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen. I bifogad samrådshandling beskrivs åtgärderna översiktligt. 14

15 I planområdets södra del föreslås en kanal som förbinder Oceanhamnen med Södra hamnen. Kanalen skapar den första ön i den urbana arkipelagen och är en viktig identitetsbärare för området. Oceanhamnen ska ha karaktär av stenstad varför fasaderna ska ha ett robust utförande med i huvudsak stenmaterial. Bottenvåningar ska markeras i förhållande till fasaden ovanför så att byggnaderna får en tydlig sockel. Gestaltning Bostadsfasaderna ska utföras med en variation i materialval och uttryck per trapphuslängd. Avsikten är att varje trapphus med lägenheter ska få en egen karaktär, för att kvarteren visuellt ska få en småskalig uppdelning. Planområdet ska bebyggas med en kvartersstruktur med en tydlig skillnad mellan privata och offentliga ytor. O C E A N H A M N E N I N B J U DA N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G 15

16 Uppgiften Med avstamp i Helsingborgs stads vision Helsingborg 2035 (se sidan 12) ska Oceanhamnen utgöra en unik plats i Öresundsregionen. Områdets faktiska närhet till kommunikationer och omvärlden ska förstärkas. Oceanhamnen ska utvecklas så att det fyller de boendes och företagens behov. Samtidigt ska området göras tillgängligt och attraktivt för övriga Helsingborgare samt för stadens besökare. Oceanhamnen ska vara en plats som främjar kreativitet och företagsamhet. Upplevelsen av området ska vara att allt inte är tillrättalagt, utan att det är ett dynamiskt område i ständig utveckling med sin omgivning och med människorna som lever, verkar och rör sig där. Ert förslag ska erbjuda fysiska strukturer, miljöer och innehåll grundat i mångfald, nytänkande, originalitet och mod. Tekniska lösningar, hållbart byggande och infrastruktur ska vara i framkant och ta sikte mot stadens vision Helsingborg I Oceanhamnen vill Helsingborgs stad flytta fram gränserna och inspirera till oväntade lösningar, innovativa och banbrytande initiativ i både stort och smått. 16

17 Ledorden vid utvärdering av inkomna förslag är därför enligt tidigare: Talang, Teknologi, Tolerans och Tid. Men inte Tillrättalagt. Omfattning Tävlingen omfattar åtta olika bostadsprojekt med cirka m 2 BTA i varje projekt. Byggherrar ges möjlighet att lämna anbud på flera bostadsprojekt men varje enskild byggherre kan som mest bli tilldelad två bostadsprojekt. Byggherren ska ange vilket/vilka bostadsprojekt denne är intresserad av att förvärva, samt gestalta minst ett bostadsprojekt med skisser enligt inlämningskraven som framgår på sidan 24. Om flera bostadsprojekt väljs, ska prioritering framgå med siffran 1 8 där siffran 1 anger högsta prioritet. Byggherren ska uppge minst ett arkitektteam per valt bostadsprojekt. Kartan på nästa sida visar tävlingsområdet och de åtta olika bostadsprojekten, markerade från 1A 4B. Illustration: David Wiberg 17

18 Markpris Byggherren ska ange pris för respektive valt bostadsprojekt i kr/m2 ljus BTA. Lägsta pris för byggrätterna är 5000 kr/m2 BTA, oberoende av upplåtelseform. N Lämnade markpriser enligt anbud kommer att justeras med fastighetsprisindex, med november 2014 som bas, i samband med att byggherren tillträder marken. Utöver köpeskilling för marken tillkommer anslutningsavgifter. I tabellen nedan beskrivs de olika bostadsprojekten med en uppskattad byggrätt i m2 BTA. Observera att uppskattad byggrätt inte medför någon garanti för m2 BTA i byggnation. Byggrättsuppgifter (m2 BTA) är baserade på en schablonmässig exploatering exklusive underjordiskt garage. Bostads- Uppsk. m2 Särskilda förutsättningar projekt BTA bostad 18 1A 3000 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 1B. Möjlighet att dela p-platser under allmän platsmark med kontorsbyggherren i norr. 1B 3400 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 1A. I det fall byggrätt 1A delar p-platser med kontorsbyggherren i norr ges även byggrätt 1B denna möjlighet. Viss mängd centrumverksamhet krävs i bottenvåningen, se planbestämmelse BC3 i detaljplanen. 2A 4500 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 2B. Viss mängd centrumverksamhet krävs i bottenvåningen, se planbestämmelse BC2 i detaljplanen. 2B 4100 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 2A. Viss mängd centrumverksamhet krävs i bottenvåningen, se planbestämmelse BC2 i detaljplanen. 3A 4100 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 3B. Viss mängd centrumverksamhet krävs i bottenvåningen, se planbestämmelse BC2 och BC3 i detaljplanen. 3B 4300 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 3A. Viss mängd centrumverksamhet krävs i bottenvåningen, se planbestämmelse BC2 och BC3 i detaljplanen. 4A 4600 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 4B. Innergården ska ha en uppställningsplats för räddningstjänstens höjdfordon, se n1 i detaljplanen. Viss mängd centrumverksamhet krävs i bottenvåningen, se planbestämmelse BC2 i detaljplanen. Viss del av byggrätten kräver lägenheter med fönster mot gård eller allmän plats för utrymning, se planbestämmelse Bv1 i detaljplanen. 4B 4400 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 4A. Innergården ska ha en uppställningsplats för räddningstjänstens höjdfordon, se n1 i detaljplanen. Viss mängd centrumverksamhet krävs i bottenvåningen, se planbestämmelse BC2 i detaljplanen. Viss del av byggrätten kräver lägenheter med fönster mot gård eller allmän plats för utrymning, se planbestämmelse Bv1. Körbar port ska finnas med frihöjd om minst 4 meter. O C E A N H A M N E N I N B J U DA N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G

19 1A 1B 2A 4A 2B 4B 3A 3B O C E A N H A M N E N I N B J U DA N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G 19

20 Gestaltning, arkitektur och hållbarhet Era förslag ska ta avstamp i stadens vision Helsingborg 2035 och de 5 T:na. Staden har som ambition att Oceanhamnen ska bli en hållbar stadsdel. Er vilja och ambition att skapa en hållbar stadsdel ska därför också framgå i era bidrag. Miljöprofil H+ beskriver hur staden önskar att detta bäst kan ske. Vi vill att ni beskriver med både bild och ord hur ni föreslår att ovanstående ambitioner och mål kan uppnås. I sin helhet ska förslagen följa planbestämmelserna i detaljplaneförslaget. Parkering för bil och cykel Inom varje bostadskvarter ska det anläggas underjordiskt garage som tillgodoser stadens parkeringsnorm. Garagen ska utgöra en gemensamhetsanläggning i de fall flera olika byggherrar blir tilldelade byggrätter inom samma kvarter. Samordning mellan byggherrar inom samma kvarter är en förutsättning för att underlätta byggnationen. Cykelparkering ska anordnas inom kvartersmark enligt stadens cykelnorm. I ert förslag ska framgå hur parkering för bil och cykel ska lösas. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Helsingborgs stad är huvudman för allmänna platser såsom gator, torg och park. Staden bekostar och ansvarar för anläggandet, drift och underhåll av allmän platsmark och förstärkning av kajerna. Byggherren har ansvar för och bekostar all exploatering inom kvartersmark. I det fall flera byggherrar får tilldelning inom samma kvarter kan viss kvartersmark såsom innergårdar, ledningar, soputrymmen ingå i en gemensamhetsanläggning. Detta kommer att regleras i detalj i kommande markanvisningsavtal. Geoteknik och sanering En översiktlig geoteknisk markmiljöundersökning är utförd 2010 av Tyréns och finns beskriven i planförslaget. På grund av pirens konstruktion ska all bebyggelse grundläggas genom pålning. Sanering av all mark inom planområdet bekostas av staden och planeras ske i samarbete med respektive byggherre när underjordiskt garage ska byggas. Detta kommer att regleras i detalj i markanvisningsavtalet. 20

21 21

22 Teknisk försörjning Vatten och avlopp Det allmänna VA-nätet byggs ut i planområdets gator för att möjliggöra anslutning till ny bebyggelse. Ett separat vakuumsystem för spillvatten från toaletter, så kallat svartvatten, planeras att anläggas inom området. Kommunala ledningar ansluter vid fastighetsgräns och leder svartvattnet till en centralt placerad pumpstation. Svartvattnet leds vidare till en särskild anläggning inom Öresundsverket för behandling. En separat ledning för bad-, dusch- och tvättvatten leds med självfall till den centrala pumpstationen, och sedan med tryck till Öresundsverket. Varje fastighet tilldelas en förbindelsepunkt till den kommunala anläggningen och ansluts efter erlagd anslutningsavgift. Detta innebär att byggherren måste anlägga separata ledningar för svartvatten respektive bad-, dusch- och tvättvatten. Vattenförsörjningen kommer att ske från en befintlig ledning i Oceangatan. Helsingborgs energistrategi säger att staden ska vara energineutral år Energistrategin för H+ baseras på fyra principer: minska den slutliga energianvändningen, minimera resursförlusterna i alla led, ta tillvara på restprodukter inom ytan samt tillföra förnybar energi. Vi ställer höga energikrav på byggnader inom H+ och ambitionen är att vid all nybyggnation rekommenderas ett energianvändningskrav motsvarande passivhus. Dessutom bör kraven bli teknikneutrala utifrån primärenergianvändning. Dagvatten Dagvattnet kommer att ledas till hamnbassängerna via ett antal utlopp längs kajen. Utloppen placeras i förlängningen av tvärgatorna men kan samordnas till färre utlopp genom dragning av längsgående ledningar parallellt med kajkanten. Avfall Inom området planeras ett särskilt system för hantering av matavfall via köksavfallskvarnar i varje lägenhet. Varje fastighet ska på byggherrens bekostnad förses med en eller flera pumpstationer som samlar upp matavfallet och med ett överenskommet tryck, leder avfallet vidare till en planerad behandlingsanläggning på Öresundsverket. Varje byggherre är ansvarig för att miljöutrymmen för källsortering uppförs inom fastigheten. Helsingborgs stad har idag sortering i åtta olika fraktioner. Fjärrvärme, fjärrkyla, el och fiber Öresundskraft är ett helägt energibolag inom Helsingborgs stad som ansvarar för utbyggnaden av el, fjärrvärme, fjärrkyla och kommunikationsnät inom området. Nya fjärrvärmeledningar planeras i områdets gator och staden har som policy att anslutning till fjärrvärme är obligatorisk. I planområdet planeras utbyggnad av en transformatorstation som kommer att placeras tillsammans med pumpstationen för VA vid ett av kontorshusen. 22

23 Samordning Samordning ska ske mellan byggherrar för att underlätta byggnation av till exempel garage, innergårdar men även med staden i mötet mellan allmän platsmark och kvartersmark. Gemensamhetsanläggning Planen förutsätter att det bildas flera olika gemensamhetsanläggningar. Bland annat för gårdar och garage. Anläggande av dessa gemensamhetsanläggningar ska ske i enlighet med detaljplanen. Gemensamhetsanläggningarna bildas genom anläggningsförrättning som hanteras av Lantmäteriet. kunskapsbas och gemensamma referenser för ett spännande, nytänkande och hållbart stadsbyggande. Dialogen är också till för att säkerställa att ambitionen i inlämnade bidrag uppfylls. Respektive byggherre ska delta med representant på byggherredialogmötena. Byggherredialogen kan komma att omfatta seminarium, studieresa med mera. Etablering under byggtiden Frågor angående etablering under byggtiden kommer att regleras i kommande markanvisningsavtal. Byggherredialog Helsingborgs stad kommer tillsammans med vinnarna av markanvisningstävlingen genomföra en byggherredialog. Syftet med dialogen är att få en bättre samordning i projektet och att samarbeta för en gemensam Illustration: David Wiberg 23

24 TÄVLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR och Upplysningar Inlämningskrav Inkomna förslag kommer att bedömas utifrån ett poängsystem utformat av stadsledningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Utvärderingen kommer att ske av en arbetsgrupp med representanter från båda dessa förvaltningar. Er projektidé ska kunna appliceras på samtliga av era valda och prioriterade bostadsprojekt. 1. Förteckning över inlämnade handlingar (A4, PDF) 2. PM Projektförslag (A3, PDF) Beskrivning av förslaget i text: koncept, gestaltning, taklandskap, entréer, innergårdar, aktivering av bottenvåning, parkering, tolkning och tankar kring de 5 T:na och den fortsatta processen kring de 5 T:na från förslag till utbyggt projekt En uppskattning av antal m 2 BTA och en grov uppskattning av antal lägenheter Situationsplan som visar förslaget i sitt sammanhang Minst ett gatuperspektiv som visar bebyggelsen i sitt sammanhang sett från allmän gata eller torg Representativa fasader och sektioner Parkeringslösningar för bil och cykel samt infarter till p-garage 4. Formella handlingar (A4, PDF) Byggherrens namn, adress och organisationsnummer Namn på byggherrens kontaktperson, telefonnummer, Registreringsbevis, högst tre månader gammalt Ratingintyg, högst tre månader gammalt, enligt Upplysningscentralens soliditets-/likviditetsbedömning Senaste bokslut Skatteverkets blankett SKV 4820, ifylld av Skatteverket, högst tre månader gammal Allt material lämnas in såväl i fysiskt format som i digitalt utskriftbart format på USB-minne. PM Projektförslag lämnas in i fem exemplar. SketchUp-modell över aktuellt kvarter i enkel vit volymskiss där våningsantalen är markerade, utan materialtexturer 3. Anbud (A4, PDF) Namn på byggherrarna Val av bostadsprojekt med prioritering om flera projekt väljs Pris per m 2 BTA för valt bostadsprojekt, dock lägst 5000 kr/m 2 BTA En uppskattning av antal lägenheter per byggnadsvolym Preliminär tidsplan för utbyggnaden Val av arkitekt. I det fall byggherren har valt flera bostadsprojekt ska en arkitekt utses till varje valt bostadsprojekt Byggherrens referensprojekt, minst 3 stycken Arkitektens referensprojekt, minst 3 stycken 24

25 OCEANHAMNEN - Markanvisningstävling för bostäder FÖRUTSÄTTNINGAR Tävlingsunderlag Staden är huvudman för allmänna platser. Byggherren bekostar och ansvarar för exploatering inom kvartersmark. Staden ansvarar för och bekostar all sanering inom planområdet. Staden ansöker om samt bekostar lantmäteriförrättning för avstyckning av anvisade markområden. Avser byggherren avstycka byggrätten ytterligare efter tillträdesdag svarar byggherren för ansökan och kostnad härför. Byggherren ansöker om samt bekostar eventuella anläggningsförrättningar för bildande av gemensamhetsanläggningar för till exempel underjordiskt garage och gemensamma innergårdar. Byggherren bekostar och ansvarar för lagfartskostnader. I köpeskillingen ingår gatukostnadsersättning för området. Med utgångspunkt från de krav som ställs genom denna tävlingsinbjudan avser Helsingborgs stad teckna reservationsavtal med de byggherrar som staden utser som vinnare. Slutligt markanvisningsavtal tecknas efter lagakraftvunnen detaljplan. Bilagor till denna markanvisningstävling finns på stadens hemsida: helsingborg.se/oceanhamnen Allt material är gratis. Bland annat finns här: Detaljplan för Oceanhamnen - samrådsförslag (PDF) Detaljplanekarta inkl grundkarta (DWG) Ortofoto SketchUp Översiktlig markmiljöteknisk undersökning, Tyréns (PDF) Vindstudie (PDF) Samrådsunderlag Oceanpiren, Vattenverksamhet, Ramböll (PDF) Smarta system och listiga lösningar (PDF) Miljöprofil H+ (PDF) Vision 2035 (PDF) För att byggherren ska kunna förvärva marken krävs att - detaljplanen vinner laga kraft. - tillstånd för vattenverksamhet (vattendom) erhålls för kajåtgärder. - markanvisningsavtal tecknas och godkänns av kommunfullmäktige. Delar av kontorsprojekten ska ha färdigställts för att vissa bostadsprojekt ska kunna erhålla bygglov, se detaljplaneförslaget. Preliminär Tidsplan Markanvisningstävlingen offentliggörs Sista dag för inlämning av anbudshandlingar Markreservationsavtal godkänns våren 2015 Detaljplan ställs ut för granskning våren 2015 Detaljplan antas av kommunfullmäktige sommar/höst 2015 Markanvisningsavtal godkänns hösten 2015 Första spadtag allmänna anläggningar våren 2016 Första spadtag för bostäder sommaren 2017 Tidsplanen är beroende av att detaljplanen vinner laga kraft vattendom erhålls för kajåtgärder vissa kontor byggs ut för att möjliggöra för bostadsutbyggnad i byggrätt 1A och 1B, på grund av buller från hamnverksamheten, se detaljplaneförslaget 25

26 TÄVLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR och Upplysningar Utvärdering av tävlingsbidragen Inkomna förslag kommer att bedömas utifrån ett poängsystem utformat av stadsledningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Utvärderingen kommer att ske av en arbetsgrupp med representanter från båda dessa förvaltningar. Bedömning och utvärdering sker enligt följande: Pris per m 2 BTA MAX 30 poäng Högsta pris per m 2 BTA byggrätt ger full poäng och därefter i fallande skala fördelat procentuellt efter högst angivna pris. Tävlingsbidrag under lägsta pris 5000 kr/m 2 BTA förkastas i sin helhet. Byggherrens referensprojekt Max 10 poäng Utvärdering av byggherrens förmåga utifrån lämnade referenser och förmåga att genomföra uppdraget med bedömning av: Referenser från liknande bostadsprojekt med flerbostadshus och underjordiskt garage tillsammans med andra byggherrar Mycket väl godkänt=5 poäng, väl godkänt=3 poäng, godkänt=1 poäng, icke godkänt=0 poäng. Helhetsbedömning av byggherrens förmåga att genomföra projektet Mycket väl godkänt=4 poäng, väl godkänt=3 poäng, godkänt=1 poäng, icke godkänt=0 poäng. Byggherren har lämnat samtliga formella handlingar enligt listan för inlämningskrav på sidan 24 Samtliga formella handlingar inlämnade=1 poäng, handlingar saknas = 0 poäng Arkitektens referensprojekt Max 10 poäng Utvärdering av arkitektens lämnade referenser med bedömning av: Referenser från liknande bostadsprojekt med flerbostadshus och underjordiskt garage Mycket väl godkänt=3 poäng, väl godkänt=2 poäng, godkänt=1 poäng, icke godkänt=0 poäng. Helhetsbedömning av arkitektens förmåga utifrån lämnande referensprojekt Mycket väl godkänt=7 poäng, väl godkänt=5 poäng, godkänt=3 poäng, icke godkänt=0 poäng. Poäng 30 Poäng Poäng Gestaltning, arkitektur och Poäng helhetsbedömning (Talang, Teknologi, Tolerans, Tid, icke Tillrättalagt) Max 50 poäng Utvärderas med bedömning av hur väl de 5 T:na tolkats in i respektive kriterier där varje T motsvarar 1 poäng: Gestaltning och arkitektur Varje T motsvarar 1 poäng, max 5 poäng Hållbarhet Varje T motsvarar 1 poäng, max 5 poäng Innovation Varje T motsvarar 1 poäng, max 5 poäng Mötesplatser och flöden Varje T motsvarar 1 poäng, max 5 poäng Hur möter förslaget framtiden? Varje T motsvarar 1 poäng, max 5 poäng Bostadskomplement social service, butiker mm Varje T motsvarar 1 poäng, max 5 poäng Helhetsbedömning av förslaget Mycket väl godkänt=20 poäng, väl godkänt=10 poäng, godkänt=5 poäng, Byggherrar som deltar i tävlingen kommer skriftligen att informeras om resultatet av utvärderingen, preliminärt januari

27 OCEANHAMNEN - Markanvisningstävling för bostäder Upplysningar Inlämning av tävlingsbidrag Tävlingsbidragen ska skriftligen ha inkommit till Helsingborg stad senast den: 24 november 2014 klockan 16:00. Handlingar skickas till: Helsingborgs stad Mark- och exploateringsenheten Helsingborg. Handlingar kan också lämnas i Stadsbyggnadshusets reception på Järnvägsgatan 22 i Helsingborg senast kl 16:00 den 24 november OBS! Märk försändelsen med Anbud Oceanhamnen Försändelsen ska innehålla: 5 exemplar av PM Projektförslag (nr 2 enligt inlämningskraven på sidan 24) i pappers version, A3-format 2 exemplar av övriga handlingar enligt inlämningskraven på sidan 24, i pappersversion, A4-format USB-minne med samtliga handlingar enligt inlämningskrav i utskriftbar PDF Byggherren är bunden av sitt anbud tills avtal om markanvisning är tecknat och godkänt av kommunfullmäktige. Frågor Frågor under tävlingsperioden skickas senast den 7 november 2014 via e-post till: Svar publiceras löpande på stadens hemsida: helsingborg.se/oceanhamnen dock senast den 14 november Kontakt Cecilia Johansson, exploateringsingenjör, Karin Kasimir, planarkitekt, Upphovsrätts- och nyttjanderätt Inlämning av handlingar innebär att Helsingborgs stad ges rätt att utan ersättning till upphovsman eller anbudsgivare ställa ut och/eller publicera tävlingsbidragen, samt mångfaldiga dem för behandling inom staden för projektet och på sätt som inte strider mot upphovsrättsliga regler. Kartmaterial från staden som ingår i tävlingsunderlaget omfattas av nyttjanderätt, vilket innebär att materialet endast får användas inom ramen för denna markanvisningstävling. Denna markanvisningstävling faller inte inom ramen för lag om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). Helsingborgs stad förbehåller sig fri prövningsrätt och har rätt att förkasta samtliga inkomna anbud utan ersättningsskyldighet. Markanvisningsavtal och försäljning av mark ska godkännas av kommunfullmäktige. 27

INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR EKEDALSOMRÅDET, SKÖVDE STAD

INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR EKEDALSOMRÅDET, SKÖVDE STAD INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR EKEDALSOMRÅDET, SKÖVDE STAD Flygbild från juli 2013. Skövde kommun, december 2013 ÖVERSIKTSBILD EKEDALSOMRÅDET INBJUDAN Skövde kommun inbjuder till markanvisningstävling

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15. orebro.se/sodraladugardsangen

Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15. orebro.se/sodraladugardsangen M A R K A N V I S N I N G S Ö D R A L A D U GÅ R D S Ä N G E N Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15 orebro.se/sodraladugardsangen 1 Dokumentansvarig på tjänstemannanivå: Stadsbyggnad

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

NYBYGGNAD AV KULTURHUS/TEATER I SUNDSVALL

NYBYGGNAD AV KULTURHUS/TEATER I SUNDSVALL K SUNDSVAL OMMUN LS NYBYGGNAD AV KULTURHUS/TEATER I SUNDSVALL Program för allmän arkitekttävling Februari 2008 Innehåll Introduktion 3 Inledning 4 Sundsvall 4 Sundsvalls historia 5 Nytt kulturhus/teater

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad elsingborg ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad ANNONS elsingborg växer EN SKAPANDE, PULSERANDE, GLOBAL, GEMENSAM OCH BALANSERAD STAD SIDAN 2 Spännande läsning om: NYA MÖTESPLATSER Foto: Anders

Läs mer

FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014

FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 FASTIGHETSKONTORET VERKSAMHETSPLAN 2013 2014 VEM? VAD? HUR? Verksamhetsplan_2013.indd 1 2013-04-19 14.09 INNEHÅLL DEL 1 VEM ÄR VI? Förord 3 Malmö stad som markägare 4 Organisation 5 Vem är fastighetskontoret

Läs mer

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 B Hållbarhetsprogram Storsjö Strand etapp 1, 2013-05-20 har författats av Johanna Engberg och Maria Nordberg, White Arkitekter AB 2 INNEHÅLL 1. INFORMATION

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt.

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt. Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Inbjudan till att delta i projekt tävling för H+, 2008 och framåt. 2 Innehåll Inbjudan 3 H+ Bakgrund H+ 4 Projektet H+ 4 H+ i regionen 5 H+ i Helsingborg

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013

samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013 Stadens ljud samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013 ett kommunövergripande samverkansprojekt om ljudet i staden. Deltagande kommuner: Göteborgs stad, Malmö stad,

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer