Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen"

Transkript

1 O C E A N H A M N E N I N B J U D A N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G

2 Nav i expansiv region 4 Vision 12 Detaljplanen 14 Uppgiften 16 Teknisk försörjning 22 Samordning 23 Inlämningskrav 24 FÖRUTSÄTTNINGAR 25 Tävlingsunderlag 25 Preliminär Tidsplan 25 Utvärdering av tävlingsbidragen 26 Upplysningar 27 Jag ser en kunskapens stad en möjligheternas stad Jag ser en stad som växer med sina invånare och människor som växer med sin stad En gemenskap för alla oavsett vem du är En fristad som inte kan lämna dig annat än kär Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen

3 Anbuden ska vara staden tillhanda senast 24/11 kl Inbjudan Vill ni vara med och gestalta och genomföra Sveriges kanske mest spännande stadsutvecklingsprojekt? Den första detaljplanen i H+området är på samråd och Helsingborgs stad utlyser nu en markanvisningstävling med möjlighet att förvärva mark och bygga bostäder inom Oceanhamnen. Tävlingen är öppen för byggherrar med erfarenhet och förmåga att genomföra liknande bostadsprojekt - samt med vilja att bidra i Helsingborgs stads arbete med att uppnå visionen för staden i allmänhet och för H+ och Oceanhamnen i synnerhet. Den första etappen möjliggör cirka 320 nya bostäder och cirka 2600 m 2 lokaler för centrumverksamhet fördelat på fyra kvarter. Varje kvarter är uppdelat i två bostadsprojekt. Det är möjligt att lämna anbud på flera projekt. Varje anbudsgivare har möjlighet att som mest tilldelas två bostadsprojekt. Markanvisningstävlingen kommer att offentliggöras den 17 september på fastighetsmässan Business Arena i Stockholm. Anbuden ska vara staden tillhanda senast 24/11 kl Vi ser fram emot att ta del av ert bidrag!

4 Nav i expansiv region Helsingborg ligger mitt i den expansiva och dynamiska Öresundsregionen där cirka 3,7 miljoner människor bor. Tack vare sitt unika läge är Helsingborg en attraktiv plats och ett strategiskt nav. Här finns en närhet till Malmö, Köpenhamn och Copenhagen Airport, motorleder och frekvent kollektivtrafik till både Göteborg, Stockholm och Oslo. Här finns en god livsmiljö, attraktiva bostäder och ett mycket bra företagsklimat. Idag bor människor i Helsingborg med en stadig befolkningsökning på cirka 1000 nya invånare per år. En framtida fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kommer att ytterligare stärka Helsingborgs ställning och öka stadens attraktionskraft. OSLO STOCKHOLM ÄNGELHOLM GÖTEBORG HELSINGØR HELSINGBORG LANDSKRONA HELSINGBORG KØBENHAVN KØBENHAVN MALMÖ LUND MALMÖ HAMBURG BERLIN 4

5 5

6 6

7 Stad i utveckling Helsingborg har en stark och ambitiös stadsutveckling. Den startade med satsningen på en modern centralstation (Knutpunkten) som samlade tåg -, buss- och färjetrafiken under ett och samma tak. Knutpunkten ersatte de två tidigare tågstationerna och frigjorde stora utvecklingsområden vid vattnet. Med bomässan H99 invigdes ett av dessa områden - Norra hamnen. Projektet Norra hamnen med sina bostadslameller i modernistisk stil, har blivit en förebild för omvandling av liknande områden i hela Sverige. Alldeles intill och med omedelbar närhet till stadskärnan skapades Gröningen en strandpromenad med badplatser, motionsanläggning, lekplats och gemensamma ytor för rekreation. I början av 2000-talet påbörjades utvecklingen av de centrala södra delarna av staden. Etableringen av Campus Helsingborg, en del av Lunds Universitet, i Tretorns gamla fabrikslokaler var en viktig strategisk satsning och ett första steg mot att länka samman stadsdelen Söder med det gamla hamn- och industriområdet som nu kallas för H+. 7

8 H+ H+ är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Området är cirka 120 fotbollsplaner stort och ska länkas ihop med de centrala och södra delarna av staden. År 2035 förväntas invånare bo här, och ännu fler arbeta i någon av de fyra nya stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Gåsebäck och Husarområdet. Det var här i det gamla hamn- och industriområdet som Helsingborgs välstånd en gång byggdes. Entreprenörsandan lever kvar likaså viljan att utveckla staden. Visionen om att skapa ett kreativt centrum är stark. Campus Helsingborg, en del av Lunds universitet, har vitaliserat området med över 4000 studenter och 250 anställda. Granne med Campus ligger Mindpark med drygt 100 företagare som hyr kontorsplatser. Här finns också spännande gemensamhetsytor och konferenslokaler och företagsinkubatorn Think som är en energikick för startups med tillväxtpotential. Platsen är ett konkret exempel på den typ av kreativ mötesplats som staden vill fortsätta att utveckla i området. 8 O C E A N H A M N E N I N B J U DA N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G

9 OCEANHAMNEN Universitetsområdet Husaren Gåsebäck O C E A N H A M N E N I N B J U DA N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G 9

10 Oceanhamnen Av H+områdets olika stadsdelar är Oceanhamnen den mest spektakulära med sitt unika läge längst ut vid vattnet. Här har man utsikt över hela Sundet med ön Ven i vänstra ögonvrån, slottet Kronborg framför näsan och Kattegatt som öppnar sig till höger. Då området är beläget alldeles intill hamninloppet kan man härifrån se färjorna passera och följa båttrafiken på Sundet. Dessutom ligger Oceanhamnen ett stenkast från Knutpunkten, Helsingborgs centralstation, med tåg, buss och båtförbindelser. 10

11 11

12 Teknologi Oväntade lösningar Tid Hela vardagen inom 600m Talang Kreativitet, företagsamhet Vision Helsingborgs stad har en vision som styr stadens utvecklingsarbete. Visionen säger att år 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för både människor och företag. Helsingborg ska vara en spännande och attraktiv plats - en magnet för kreativitet och kompetens. Helsingborg är Staden för dig som vill något. Utvecklingen av Oceanhamnen är en viktig och bärande del i Helsingborgs stads strävan att nå visionen för Helsingborg Ambitionen är att åstadkomma en urban arkipelag för människor som söker och vill skapa nya och spännande sammanhang. Här ska byggas miljöer som ger förutsättningar för egna initiativ och bidrar till en skapande kultur. Området ska i sin helhet utvecklas enligt det som staden har valt att kalla de 5 T:na. Talang, Teknologi, Tolerans och Tid. Men inte Tillrättalagt. Med ovanstående ledord i åtanke kommer 12

13 Tolerans Mångfald i allt inte Tillrättalagt Oplanerat, oreglerat Helsingborgs stad att utvärdera tävlingsunderlagen såväl som prioritera egna satsningar i området. Mer konkreta mål och fastställda förutsättningar är att Oceanhamnen ska komplettera stadskärnan med attraktiva vattennära bostäder och kontor samt erbjuda variation till form och innehåll, liksom i täthet och skala. En kanal genom piren ska skapa den första ön i arkipelagen och öppna för en småbåtshamn i Södra hamnen. En park i dockan ska utgöra en första etapp av ett planerat blå-grönt stråk mellan Jordbodalen och Öresund, vars syfte är att ge Helsingborg ett grönt möte med vattnet. Det ska bli promenadstråk längs kanalen, i parken i dockan och längs kajerna. Dessa ska knytas ihop med kajpromenaden som går genom centrala Helsingborg och ge plats för naturliga mötesplatser längs havet. 13

14 Detaljplanen Beskrivning av området Detaljplanen är ute på samråd sedan den 29 augusti. Planen ska efter avslutat samråd färdigställas i samarbete med de aktuella byggherrarna och kommer därefter att utgöra grunden för utvecklingen av Oceanhamnen. Detaljplanen medger utbyggnad av bostäder fördelade på fyra kvarter, i två till sex våningar med möjlighet att komplettera med mindre takvåningar/inreda vinden. Sammanlagt ryms i området cirka 320 bostäder och cirka 2600 m 2 BTA-lokaler för centrumverksamhet. I de västra kvarteren är byggnaderna högst mot öster och trappas ned mot vattnet. Detta ger innergårdarna goda vind- och solförhållanden. Det östra kvarteret är förskjutet i förhållande till de västra kvarteren, vilket hejdar vinden från väster och erbjuder utsikt åt flera håll. Det östra kvarteret har lägre bebyggelse i sydväst, vilket ger sol på gården. I den norra delen av planområdet medges tre fristående kontorsbyggnader i fem till tolv våningar. Byggrätterna för kontor är tilldelade sedan tidigare och ingår inte i denna markanvisningstävling. Trafik Med bil nås området söderifrån via Oceangatan och Sjögatan, som är en del av E4:an. Med cykel eller till fots nås området dels söderifrån via Oceangatan, dels via en ny bro som ska byggas mellan Oceanhamnen och Knutpunkten. Bron kommer att ge gående en direkt koppling till Knutpunktens kollektivtrafikutbud, men även göra det enkelt för gående och cyklister att röra sig mellan centrum och Oceanhamnen. Bron fyller även en viktig funktion lokalt inom området, då den knyter ihop parken i dockan med bostadskvarteren och kontorsbebyggelsen. N Buller I nära anslutning till planområdet går idag färjor mellan Helsingborg och Helsingör. Ljudet från hamnverksamheten definieras som industribuller. En bullerskärm ska uppföras längs med uppmarschområdet där trafiken går till och från färjorna. Kontorskvarteren i norr fungerar också som bullerskärmar och några av bostadskvarteren kan därför inte byggas förrän kontoren har byggts. För mer information om bulleråtgärder hänvisas till detaljplanens samrådshandling. Kajer Området är beläget på en pir vars kajer är i stort behov av renovering. Parallellt med planprocessen pågår ett arbete med att ta fram åtgärdsförslag på kajerna. En omfattande utredning av kajernas status har utförts av Ramböll. Åtgärder på kajerna kommer att utföras och bekostas av staden och föregås av en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen. I bifogad samrådshandling beskrivs åtgärderna översiktligt. 14

15 I planområdets södra del föreslås en kanal som förbinder Oceanhamnen med Södra hamnen. Kanalen skapar den första ön i den urbana arkipelagen och är en viktig identitetsbärare för området. Oceanhamnen ska ha karaktär av stenstad varför fasaderna ska ha ett robust utförande med i huvudsak stenmaterial. Bottenvåningar ska markeras i förhållande till fasaden ovanför så att byggnaderna får en tydlig sockel. Gestaltning Bostadsfasaderna ska utföras med en variation i materialval och uttryck per trapphuslängd. Avsikten är att varje trapphus med lägenheter ska få en egen karaktär, för att kvarteren visuellt ska få en småskalig uppdelning. Planområdet ska bebyggas med en kvartersstruktur med en tydlig skillnad mellan privata och offentliga ytor. O C E A N H A M N E N I N B J U DA N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G 15

16 Uppgiften Med avstamp i Helsingborgs stads vision Helsingborg 2035 (se sidan 12) ska Oceanhamnen utgöra en unik plats i Öresundsregionen. Områdets faktiska närhet till kommunikationer och omvärlden ska förstärkas. Oceanhamnen ska utvecklas så att det fyller de boendes och företagens behov. Samtidigt ska området göras tillgängligt och attraktivt för övriga Helsingborgare samt för stadens besökare. Oceanhamnen ska vara en plats som främjar kreativitet och företagsamhet. Upplevelsen av området ska vara att allt inte är tillrättalagt, utan att det är ett dynamiskt område i ständig utveckling med sin omgivning och med människorna som lever, verkar och rör sig där. Ert förslag ska erbjuda fysiska strukturer, miljöer och innehåll grundat i mångfald, nytänkande, originalitet och mod. Tekniska lösningar, hållbart byggande och infrastruktur ska vara i framkant och ta sikte mot stadens vision Helsingborg I Oceanhamnen vill Helsingborgs stad flytta fram gränserna och inspirera till oväntade lösningar, innovativa och banbrytande initiativ i både stort och smått. 16

17 Ledorden vid utvärdering av inkomna förslag är därför enligt tidigare: Talang, Teknologi, Tolerans och Tid. Men inte Tillrättalagt. Omfattning Tävlingen omfattar åtta olika bostadsprojekt med cirka m 2 BTA i varje projekt. Byggherrar ges möjlighet att lämna anbud på flera bostadsprojekt men varje enskild byggherre kan som mest bli tilldelad två bostadsprojekt. Byggherren ska ange vilket/vilka bostadsprojekt denne är intresserad av att förvärva, samt gestalta minst ett bostadsprojekt med skisser enligt inlämningskraven som framgår på sidan 24. Om flera bostadsprojekt väljs, ska prioritering framgå med siffran 1 8 där siffran 1 anger högsta prioritet. Byggherren ska uppge minst ett arkitektteam per valt bostadsprojekt. Kartan på nästa sida visar tävlingsområdet och de åtta olika bostadsprojekten, markerade från 1A 4B. Illustration: David Wiberg 17

18 Markpris Byggherren ska ange pris för respektive valt bostadsprojekt i kr/m2 ljus BTA. Lägsta pris för byggrätterna är 5000 kr/m2 BTA, oberoende av upplåtelseform. N Lämnade markpriser enligt anbud kommer att justeras med fastighetsprisindex, med november 2014 som bas, i samband med att byggherren tillträder marken. Utöver köpeskilling för marken tillkommer anslutningsavgifter. I tabellen nedan beskrivs de olika bostadsprojekten med en uppskattad byggrätt i m2 BTA. Observera att uppskattad byggrätt inte medför någon garanti för m2 BTA i byggnation. Byggrättsuppgifter (m2 BTA) är baserade på en schablonmässig exploatering exklusive underjordiskt garage. Bostads- Uppsk. m2 Särskilda förutsättningar projekt BTA bostad 18 1A 3000 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 1B. Möjlighet att dela p-platser under allmän platsmark med kontorsbyggherren i norr. 1B 3400 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 1A. I det fall byggrätt 1A delar p-platser med kontorsbyggherren i norr ges även byggrätt 1B denna möjlighet. Viss mängd centrumverksamhet krävs i bottenvåningen, se planbestämmelse BC3 i detaljplanen. 2A 4500 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 2B. Viss mängd centrumverksamhet krävs i bottenvåningen, se planbestämmelse BC2 i detaljplanen. 2B 4100 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 2A. Viss mängd centrumverksamhet krävs i bottenvåningen, se planbestämmelse BC2 i detaljplanen. 3A 4100 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 3B. Viss mängd centrumverksamhet krävs i bottenvåningen, se planbestämmelse BC2 och BC3 i detaljplanen. 3B 4300 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 3A. Viss mängd centrumverksamhet krävs i bottenvåningen, se planbestämmelse BC2 och BC3 i detaljplanen. 4A 4600 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 4B. Innergården ska ha en uppställningsplats för räddningstjänstens höjdfordon, se n1 i detaljplanen. Viss mängd centrumverksamhet krävs i bottenvåningen, se planbestämmelse BC2 i detaljplanen. Viss del av byggrätten kräver lägenheter med fönster mot gård eller allmän plats för utrymning, se planbestämmelse Bv1 i detaljplanen. 4B 4400 Byggrätten delar gård och p-platser under mark med byggrätt 4A. Innergården ska ha en uppställningsplats för räddningstjänstens höjdfordon, se n1 i detaljplanen. Viss mängd centrumverksamhet krävs i bottenvåningen, se planbestämmelse BC2 i detaljplanen. Viss del av byggrätten kräver lägenheter med fönster mot gård eller allmän plats för utrymning, se planbestämmelse Bv1. Körbar port ska finnas med frihöjd om minst 4 meter. O C E A N H A M N E N I N B J U DA N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G

19 1A 1B 2A 4A 2B 4B 3A 3B O C E A N H A M N E N I N B J U DA N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G 19

20 Gestaltning, arkitektur och hållbarhet Era förslag ska ta avstamp i stadens vision Helsingborg 2035 och de 5 T:na. Staden har som ambition att Oceanhamnen ska bli en hållbar stadsdel. Er vilja och ambition att skapa en hållbar stadsdel ska därför också framgå i era bidrag. Miljöprofil H+ beskriver hur staden önskar att detta bäst kan ske. Vi vill att ni beskriver med både bild och ord hur ni föreslår att ovanstående ambitioner och mål kan uppnås. I sin helhet ska förslagen följa planbestämmelserna i detaljplaneförslaget. Parkering för bil och cykel Inom varje bostadskvarter ska det anläggas underjordiskt garage som tillgodoser stadens parkeringsnorm. Garagen ska utgöra en gemensamhetsanläggning i de fall flera olika byggherrar blir tilldelade byggrätter inom samma kvarter. Samordning mellan byggherrar inom samma kvarter är en förutsättning för att underlätta byggnationen. Cykelparkering ska anordnas inom kvartersmark enligt stadens cykelnorm. I ert förslag ska framgå hur parkering för bil och cykel ska lösas. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Helsingborgs stad är huvudman för allmänna platser såsom gator, torg och park. Staden bekostar och ansvarar för anläggandet, drift och underhåll av allmän platsmark och förstärkning av kajerna. Byggherren har ansvar för och bekostar all exploatering inom kvartersmark. I det fall flera byggherrar får tilldelning inom samma kvarter kan viss kvartersmark såsom innergårdar, ledningar, soputrymmen ingå i en gemensamhetsanläggning. Detta kommer att regleras i detalj i kommande markanvisningsavtal. Geoteknik och sanering En översiktlig geoteknisk markmiljöundersökning är utförd 2010 av Tyréns och finns beskriven i planförslaget. På grund av pirens konstruktion ska all bebyggelse grundläggas genom pålning. Sanering av all mark inom planområdet bekostas av staden och planeras ske i samarbete med respektive byggherre när underjordiskt garage ska byggas. Detta kommer att regleras i detalj i markanvisningsavtalet. 20

21 21

22 Teknisk försörjning Vatten och avlopp Det allmänna VA-nätet byggs ut i planområdets gator för att möjliggöra anslutning till ny bebyggelse. Ett separat vakuumsystem för spillvatten från toaletter, så kallat svartvatten, planeras att anläggas inom området. Kommunala ledningar ansluter vid fastighetsgräns och leder svartvattnet till en centralt placerad pumpstation. Svartvattnet leds vidare till en särskild anläggning inom Öresundsverket för behandling. En separat ledning för bad-, dusch- och tvättvatten leds med självfall till den centrala pumpstationen, och sedan med tryck till Öresundsverket. Varje fastighet tilldelas en förbindelsepunkt till den kommunala anläggningen och ansluts efter erlagd anslutningsavgift. Detta innebär att byggherren måste anlägga separata ledningar för svartvatten respektive bad-, dusch- och tvättvatten. Vattenförsörjningen kommer att ske från en befintlig ledning i Oceangatan. Helsingborgs energistrategi säger att staden ska vara energineutral år Energistrategin för H+ baseras på fyra principer: minska den slutliga energianvändningen, minimera resursförlusterna i alla led, ta tillvara på restprodukter inom ytan samt tillföra förnybar energi. Vi ställer höga energikrav på byggnader inom H+ och ambitionen är att vid all nybyggnation rekommenderas ett energianvändningskrav motsvarande passivhus. Dessutom bör kraven bli teknikneutrala utifrån primärenergianvändning. Dagvatten Dagvattnet kommer att ledas till hamnbassängerna via ett antal utlopp längs kajen. Utloppen placeras i förlängningen av tvärgatorna men kan samordnas till färre utlopp genom dragning av längsgående ledningar parallellt med kajkanten. Avfall Inom området planeras ett särskilt system för hantering av matavfall via köksavfallskvarnar i varje lägenhet. Varje fastighet ska på byggherrens bekostnad förses med en eller flera pumpstationer som samlar upp matavfallet och med ett överenskommet tryck, leder avfallet vidare till en planerad behandlingsanläggning på Öresundsverket. Varje byggherre är ansvarig för att miljöutrymmen för källsortering uppförs inom fastigheten. Helsingborgs stad har idag sortering i åtta olika fraktioner. Fjärrvärme, fjärrkyla, el och fiber Öresundskraft är ett helägt energibolag inom Helsingborgs stad som ansvarar för utbyggnaden av el, fjärrvärme, fjärrkyla och kommunikationsnät inom området. Nya fjärrvärmeledningar planeras i områdets gator och staden har som policy att anslutning till fjärrvärme är obligatorisk. I planområdet planeras utbyggnad av en transformatorstation som kommer att placeras tillsammans med pumpstationen för VA vid ett av kontorshusen. 22

23 Samordning Samordning ska ske mellan byggherrar för att underlätta byggnation av till exempel garage, innergårdar men även med staden i mötet mellan allmän platsmark och kvartersmark. Gemensamhetsanläggning Planen förutsätter att det bildas flera olika gemensamhetsanläggningar. Bland annat för gårdar och garage. Anläggande av dessa gemensamhetsanläggningar ska ske i enlighet med detaljplanen. Gemensamhetsanläggningarna bildas genom anläggningsförrättning som hanteras av Lantmäteriet. kunskapsbas och gemensamma referenser för ett spännande, nytänkande och hållbart stadsbyggande. Dialogen är också till för att säkerställa att ambitionen i inlämnade bidrag uppfylls. Respektive byggherre ska delta med representant på byggherredialogmötena. Byggherredialogen kan komma att omfatta seminarium, studieresa med mera. Etablering under byggtiden Frågor angående etablering under byggtiden kommer att regleras i kommande markanvisningsavtal. Byggherredialog Helsingborgs stad kommer tillsammans med vinnarna av markanvisningstävlingen genomföra en byggherredialog. Syftet med dialogen är att få en bättre samordning i projektet och att samarbeta för en gemensam Illustration: David Wiberg 23

24 TÄVLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR och Upplysningar Inlämningskrav Inkomna förslag kommer att bedömas utifrån ett poängsystem utformat av stadsledningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Utvärderingen kommer att ske av en arbetsgrupp med representanter från båda dessa förvaltningar. Er projektidé ska kunna appliceras på samtliga av era valda och prioriterade bostadsprojekt. 1. Förteckning över inlämnade handlingar (A4, PDF) 2. PM Projektförslag (A3, PDF) Beskrivning av förslaget i text: koncept, gestaltning, taklandskap, entréer, innergårdar, aktivering av bottenvåning, parkering, tolkning och tankar kring de 5 T:na och den fortsatta processen kring de 5 T:na från förslag till utbyggt projekt En uppskattning av antal m 2 BTA och en grov uppskattning av antal lägenheter Situationsplan som visar förslaget i sitt sammanhang Minst ett gatuperspektiv som visar bebyggelsen i sitt sammanhang sett från allmän gata eller torg Representativa fasader och sektioner Parkeringslösningar för bil och cykel samt infarter till p-garage 4. Formella handlingar (A4, PDF) Byggherrens namn, adress och organisationsnummer Namn på byggherrens kontaktperson, telefonnummer, Registreringsbevis, högst tre månader gammalt Ratingintyg, högst tre månader gammalt, enligt Upplysningscentralens soliditets-/likviditetsbedömning Senaste bokslut Skatteverkets blankett SKV 4820, ifylld av Skatteverket, högst tre månader gammal Allt material lämnas in såväl i fysiskt format som i digitalt utskriftbart format på USB-minne. PM Projektförslag lämnas in i fem exemplar. SketchUp-modell över aktuellt kvarter i enkel vit volymskiss där våningsantalen är markerade, utan materialtexturer 3. Anbud (A4, PDF) Namn på byggherrarna Val av bostadsprojekt med prioritering om flera projekt väljs Pris per m 2 BTA för valt bostadsprojekt, dock lägst 5000 kr/m 2 BTA En uppskattning av antal lägenheter per byggnadsvolym Preliminär tidsplan för utbyggnaden Val av arkitekt. I det fall byggherren har valt flera bostadsprojekt ska en arkitekt utses till varje valt bostadsprojekt Byggherrens referensprojekt, minst 3 stycken Arkitektens referensprojekt, minst 3 stycken 24

25 OCEANHAMNEN - Markanvisningstävling för bostäder FÖRUTSÄTTNINGAR Tävlingsunderlag Staden är huvudman för allmänna platser. Byggherren bekostar och ansvarar för exploatering inom kvartersmark. Staden ansvarar för och bekostar all sanering inom planområdet. Staden ansöker om samt bekostar lantmäteriförrättning för avstyckning av anvisade markområden. Avser byggherren avstycka byggrätten ytterligare efter tillträdesdag svarar byggherren för ansökan och kostnad härför. Byggherren ansöker om samt bekostar eventuella anläggningsförrättningar för bildande av gemensamhetsanläggningar för till exempel underjordiskt garage och gemensamma innergårdar. Byggherren bekostar och ansvarar för lagfartskostnader. I köpeskillingen ingår gatukostnadsersättning för området. Med utgångspunkt från de krav som ställs genom denna tävlingsinbjudan avser Helsingborgs stad teckna reservationsavtal med de byggherrar som staden utser som vinnare. Slutligt markanvisningsavtal tecknas efter lagakraftvunnen detaljplan. Bilagor till denna markanvisningstävling finns på stadens hemsida: helsingborg.se/oceanhamnen Allt material är gratis. Bland annat finns här: Detaljplan för Oceanhamnen - samrådsförslag (PDF) Detaljplanekarta inkl grundkarta (DWG) Ortofoto SketchUp Översiktlig markmiljöteknisk undersökning, Tyréns (PDF) Vindstudie (PDF) Samrådsunderlag Oceanpiren, Vattenverksamhet, Ramböll (PDF) Smarta system och listiga lösningar (PDF) Miljöprofil H+ (PDF) Vision 2035 (PDF) För att byggherren ska kunna förvärva marken krävs att - detaljplanen vinner laga kraft. - tillstånd för vattenverksamhet (vattendom) erhålls för kajåtgärder. - markanvisningsavtal tecknas och godkänns av kommunfullmäktige. Delar av kontorsprojekten ska ha färdigställts för att vissa bostadsprojekt ska kunna erhålla bygglov, se detaljplaneförslaget. Preliminär Tidsplan Markanvisningstävlingen offentliggörs Sista dag för inlämning av anbudshandlingar Markreservationsavtal godkänns våren 2015 Detaljplan ställs ut för granskning våren 2015 Detaljplan antas av kommunfullmäktige sommar/höst 2015 Markanvisningsavtal godkänns hösten 2015 Första spadtag allmänna anläggningar våren 2016 Första spadtag för bostäder sommaren 2017 Tidsplanen är beroende av att detaljplanen vinner laga kraft vattendom erhålls för kajåtgärder vissa kontor byggs ut för att möjliggöra för bostadsutbyggnad i byggrätt 1A och 1B, på grund av buller från hamnverksamheten, se detaljplaneförslaget 25

26 TÄVLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR och Upplysningar Utvärdering av tävlingsbidragen Inkomna förslag kommer att bedömas utifrån ett poängsystem utformat av stadsledningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Utvärderingen kommer att ske av en arbetsgrupp med representanter från båda dessa förvaltningar. Bedömning och utvärdering sker enligt följande: Pris per m 2 BTA MAX 30 poäng Högsta pris per m 2 BTA byggrätt ger full poäng och därefter i fallande skala fördelat procentuellt efter högst angivna pris. Tävlingsbidrag under lägsta pris 5000 kr/m 2 BTA förkastas i sin helhet. Byggherrens referensprojekt Max 10 poäng Utvärdering av byggherrens förmåga utifrån lämnade referenser och förmåga att genomföra uppdraget med bedömning av: Referenser från liknande bostadsprojekt med flerbostadshus och underjordiskt garage tillsammans med andra byggherrar Mycket väl godkänt=5 poäng, väl godkänt=3 poäng, godkänt=1 poäng, icke godkänt=0 poäng. Helhetsbedömning av byggherrens förmåga att genomföra projektet Mycket väl godkänt=4 poäng, väl godkänt=3 poäng, godkänt=1 poäng, icke godkänt=0 poäng. Byggherren har lämnat samtliga formella handlingar enligt listan för inlämningskrav på sidan 24 Samtliga formella handlingar inlämnade=1 poäng, handlingar saknas = 0 poäng Arkitektens referensprojekt Max 10 poäng Utvärdering av arkitektens lämnade referenser med bedömning av: Referenser från liknande bostadsprojekt med flerbostadshus och underjordiskt garage Mycket väl godkänt=3 poäng, väl godkänt=2 poäng, godkänt=1 poäng, icke godkänt=0 poäng. Helhetsbedömning av arkitektens förmåga utifrån lämnande referensprojekt Mycket väl godkänt=7 poäng, väl godkänt=5 poäng, godkänt=3 poäng, icke godkänt=0 poäng. Poäng 30 Poäng Poäng Gestaltning, arkitektur och Poäng helhetsbedömning (Talang, Teknologi, Tolerans, Tid, icke Tillrättalagt) Max 50 poäng Utvärderas med bedömning av hur väl de 5 T:na tolkats in i respektive kriterier där varje T motsvarar 1 poäng: Gestaltning och arkitektur Varje T motsvarar 1 poäng, max 5 poäng Hållbarhet Varje T motsvarar 1 poäng, max 5 poäng Innovation Varje T motsvarar 1 poäng, max 5 poäng Mötesplatser och flöden Varje T motsvarar 1 poäng, max 5 poäng Hur möter förslaget framtiden? Varje T motsvarar 1 poäng, max 5 poäng Bostadskomplement social service, butiker mm Varje T motsvarar 1 poäng, max 5 poäng Helhetsbedömning av förslaget Mycket väl godkänt=20 poäng, väl godkänt=10 poäng, godkänt=5 poäng, Byggherrar som deltar i tävlingen kommer skriftligen att informeras om resultatet av utvärderingen, preliminärt januari

27 OCEANHAMNEN - Markanvisningstävling för bostäder Upplysningar Inlämning av tävlingsbidrag Tävlingsbidragen ska skriftligen ha inkommit till Helsingborg stad senast den: 24 november 2014 klockan 16:00. Handlingar skickas till: Helsingborgs stad Mark- och exploateringsenheten Helsingborg. Handlingar kan också lämnas i Stadsbyggnadshusets reception på Järnvägsgatan 22 i Helsingborg senast kl 16:00 den 24 november OBS! Märk försändelsen med Anbud Oceanhamnen Försändelsen ska innehålla: 5 exemplar av PM Projektförslag (nr 2 enligt inlämningskraven på sidan 24) i pappers version, A3-format 2 exemplar av övriga handlingar enligt inlämningskraven på sidan 24, i pappersversion, A4-format USB-minne med samtliga handlingar enligt inlämningskrav i utskriftbar PDF Byggherren är bunden av sitt anbud tills avtal om markanvisning är tecknat och godkänt av kommunfullmäktige. Frågor Frågor under tävlingsperioden skickas senast den 7 november 2014 via e-post till: Svar publiceras löpande på stadens hemsida: helsingborg.se/oceanhamnen dock senast den 14 november Kontakt Cecilia Johansson, exploateringsingenjör, Karin Kasimir, planarkitekt, Upphovsrätts- och nyttjanderätt Inlämning av handlingar innebär att Helsingborgs stad ges rätt att utan ersättning till upphovsman eller anbudsgivare ställa ut och/eller publicera tävlingsbidragen, samt mångfaldiga dem för behandling inom staden för projektet och på sätt som inte strider mot upphovsrättsliga regler. Kartmaterial från staden som ingår i tävlingsunderlaget omfattas av nyttjanderätt, vilket innebär att materialet endast får användas inom ramen för denna markanvisningstävling. Denna markanvisningstävling faller inte inom ramen för lag om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). Helsingborgs stad förbehåller sig fri prövningsrätt och har rätt att förkasta samtliga inkomna anbud utan ersättningsskyldighet. Markanvisningsavtal och försäljning av mark ska godkännas av kommunfullmäktige. 27

Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved.

Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved. Katarina Johansson 08-508 264 20 Katarina.i.johansson@stockholm.se Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved. Exploateringskontoret bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse

Läs mer

Markanvisning - grupphusbebyggelse. Persiljan 3 i Höörs kommun

Markanvisning - grupphusbebyggelse. Persiljan 3 i Höörs kommun Markanvisning - grupphusbebyggelse Persiljan 3 i Höörs kommun Inledning Detta program vänder sig till dig som vill bygga flerbostadshus och förvärva en av kommunens fastigheter på vårt nya utbyggnadsområde

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Exploateringskontoret bjuder härmed in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse resp mark för kontor/hotell eller liknande

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

Program markanvisningstävling STRANDUDDEN

Program markanvisningstävling STRANDUDDEN Program markanvisningstävling STRANDUDDEN Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret 135 81 Tyresö Tel 08-5782 91 00 Fax 08 5782 90 45 kommun@tyreso.se www.tyreso.se Inbjudan till markanvisningstävling Tyresö

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD Inbjudan till MARKANVISNING KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD INNEHÅLL BAKGRUND 3 MÅLSÄTTNING FÖR OMRÅDETS INNEHÅLL 5 GESTALTNINGSPRINCIPER 6 FÖRUTSÄTTNINGAR 6 MARKANVISNING 7 KONTAKT 9 BAKGRUND Bäckaslöv

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

MARKANSVISNINGSTÄVLING FÖR TINGSTORGET I ALBY

MARKANSVISNINGSTÄVLING FÖR TINGSTORGET I ALBY MARKANSVISNINGSTÄVLING FÖR TINGSTORGET I ALBY Botkyrka kommun bjuder in till markanvisningstävling med särskilt fokus på social hållbarhet och gestaltning vid Tingstorget i Alby Innehåll Vad innebär en

Läs mer

Underlag till markanvisningstävling

Underlag till markanvisningstävling Östra Sala backe Underlag till markanvisningstävling Webbsidor på www.ostrasalabacke.uppsala.se/markanvisning som samlad pdf för utskrift Bakgrund, etapp 2 Östra Sala backe ska bli en av Sveriges mest

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Markanvisningstävling Grupphusbebyggelse RAGVALDSBO. Sigtuna stad

Markanvisningstävling Grupphusbebyggelse RAGVALDSBO. Sigtuna stad Inlämnas senast 22/4 2014 Frågor Frågor och beställning av underlag kan göras till: Projektledare Magnus Gustavsson Stadsbyggnadskontoret, Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel: 08-591 262 40 Mobil: 0707-631

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Björskogsgatan Markanvisning för bostäder

Björskogsgatan Markanvisning för bostäder Datum 2015-05-21 Västerås Stad Fastighetskontoret Stadshuset 721 87 Västerås www.vasteras.se Björskogsgatan Markanvisning för bostäder VÄSTERÅS STAD 2 (9) Inbjudan På uppdrag av Fastighetsnämnden bjuder

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Översikt området vid Byle allé, markerat med röd cirkel

Översikt området vid Byle allé, markerat med röd cirkel Täby 2011-02-18 Täby Fastighets AB utbjuder till försäljning fastigheter avsedda för flerbostadshusbebyggelse med hyresrätter, och mark för friliggande villor vid Byle allé inom nordöstra delen av Byleområde,

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Inbjudan till anbudstävling för fastigheterna Slipern 1 och Tendern 1

Inbjudan till anbudstävling för fastigheterna Slipern 1 och Tendern 1 Inbjudan till anbudstävling för fastigheterna Slipern 1 och Tendern 1 Täby kyrkby Täby kommun Mark för flerbostadshus (totalt ca tio lägenheter) Flygfoto över del av Täby kyrkby 2012-02-15 Försäljningsprospekt

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Inbjudan till anbudsanvisning Silfwerbrandshöjden

Inbjudan till anbudsanvisning Silfwerbrandshöjden Inbjudan till anbudsanvisning Silfwerbrandshöjden Inbjudan till anbudsanvisning Silfwerbrandshöjden Gällivare kommun står inför stora utmaningar i och med samhällsomvandlingen. Nästan hela Malmberget kommer

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214 Samhällsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING P 2010-00616-214 Detaljplan för Farstanäs del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2014-03-27 SAMRÅDSHANDLING Organisatoriska frågor

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING

GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING 1 (8) Dnr: MBN 08/56/214 Detaljplan för SÖDRA BANSVIK GAMLESTAN 20:13 M FL GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING Antagandehandling Upprättad 2009-04-17, Justerad 2009-06-02 Denna genomförandebeskrivning är en handling

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Kvarter 2 - K2A Jeff AB

Kvarter 2 - K2A Jeff AB Kvarter 1 - KBAB Detta kvarter ligger centralt i förhållande till resecentrum och har därmed en mycket god tillgänglighet. Detta faktum och ambitionen att skapa en ändamålsenlig och attraktiv helhet i

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Policy för markanvisning i Sollentuna Antagen av fullmäktige 20120613, 59 Innehållsförteckning 1. Markanvisning i Sollentuna... 2 2. Sollentuna växer... 2 3. Sollentuna kommuns markanvisningspolicy...

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Markanvisningstävling för Kyrkoherdens fiskevatten

Markanvisningstävling för Kyrkoherdens fiskevatten 1 (8) Dnr TF 2008/611 Kungsgatan 42 745 80 Enköping Tfn 0171-62 5243 e-post: kent.gullberg@enkoping.se Markanvisningstävling för Kyrkoherdens fiskevatten Teknikförvaltningen bjuder härmed in till lämnande

Läs mer

Erbjudande till byggherrar och fastighetsägare i Vallastaden

Erbjudande till byggherrar och fastighetsägare i Vallastaden Erbjudande till byggherrar och fastighetsägare i Vallastaden Bild: OkiDoki! Arkitekter Tekniska verken skapar nytta i vardagen för omkring 300 000 privat- och företags kunder, genom att erbjuda ett brett

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Om Byggemenskapen Råbylund. ett funktionsblandad pilotprojekt

Om Byggemenskapen Råbylund. ett funktionsblandad pilotprojekt Om Byggemenskapen Råbylund ett funktionsblandad pilotprojekt Rätt läge? Området bör ha en tydlig inriktning och gemensamma mål. Områdets storlek och karaktär är av betydelse Placering i staden Läget bör

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Byggherredialog i Fullriggaren

Byggherredialog i Fullriggaren Byggherredialog i Fullriggaren Pernilla Andersson Projektledare Fastighetskontoret, exploateringsavdelningen Fullriggaren 19 fastigheter, 83 036 m² BTA 636 lägenheter: 544 hr, 37 br, 34 ägarlägenheter

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Objektsbeskrivning Åkroken 3. Datum 2013-12-10

Objektsbeskrivning Åkroken 3. Datum 2013-12-10 Objektsbeskrivning Åkroken 3 Datum 2013-12-10 Sida 2/12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Mer information... 5 Försäljningsförfarande... 5 Sekretess... 5 Anbud... 6 Ekonomisk stabilitet... 7 Uteslutningsgrunder...7

Läs mer

Småhustomter i Sjömon

Småhustomter i Sjömon Småhustomter i Sjömon Östersunds kommun erbjuder 16 småhustomter till försäljning i attraktivt läge Kort beskrivning av området Tomterna är belägna i sydvästsluttning ner mot Storsjön på gränsen mellan

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

MARKANVISNINGSTÄVLING

MARKANVISNINGSTÄVLING MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR STENBROTTET I MÖLNLYCKE INBJUDAN 1 INBJUDAN Genom denna markanvisningstävling ser vi förslag på ca 80 hyresrättslägenheter, ca 40 bostadsrättslägenheter samt maximalt 10 radhus

Läs mer

Rapport från studieresa 15-16 april 2015 Köpenhamn Malmö Helsingborg

Rapport från studieresa 15-16 april 2015 Köpenhamn Malmö Helsingborg Rapport från studieresa 15-16 april 2015 Köpenhamn Malmö Helsingborg Deltagare: Pia Aspegren Jonas Hallberg Bertil Jonsson Anita Gyllensten Ritva Lidskog Marie-Louise Bengtsson Camilla Axelsson Albin Andersson

Läs mer

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mattias Andersson 2014-08-15 KS 2013/0725 50260 Kommunstyrelsens planutskott Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling för fastigheten

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer