näringsliv och det finns ett uttryckligt behov av hjälp med bekämpning av översvämningsmyggorna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "näringsliv och det finns ett uttryckligt behov av hjälp med bekämpning av översvämningsmyggorna."

Transkript

1 ""SALA n nasa ~KOMMUN KS 2015/56/l 1 ( YTTRANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Anders Johansson SALA KOMfvlUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. i!ul~ YTTRANDE Förslag till Yttrande över remiss i ärendet M2015/818/Me, Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i Dalälvens översvämningsvåtmarker, Heby, Tierps, Älvkarleby, Sala, Avesta, Gävle och Sandvikens kommuner. Sala kommun har fått en remiss från Miljödepartementet gällande ansökan om spridning av bekämpningsmedlet Vectobac G för bekämpning av stickmyggor i Nedre Dalälvsområdet under Sökanden planerar att vid behov utföra spridning av det biologiska bekämpningsmedlet Vectobac G från helikopter. Därför krävs dispens för bekämpningen vilket sökanden har lämnat in. Bekämpning av larver av översvämningsmygg har pågått i Nedre Dalälven sedan Periodvis översvämmade låglänta våtmarksområden är barnkammare för den långflygande och aggressiva översvämningsmyggan Aedes sticticus och det finns behov att reducera mängden i temporära våtmarker i sju kommuner längs nedre Dalälven, där Sala är en av kommunerna. Inventering och noggrann kartläggning visar att de översvämningsområden som ingår i denna ansökan är mycket produktiva kläckningsområden för översvämningsmyggor och kan ge besvärande till olidliga mängder av Aedes sticticus och andra översvämningsmyggor. Dessa återkommande stora till olidliga mängder stickmyggor av främst arten Aedes sticticus har betydande negativa effekter på såväl boende, besökare som näringsliv och det finns ett uttryckligt behov av hjälp med bekämpning av översvämningsmyggorna. Sala kommun tillstyrker ansökan om spridning av bekämpningsmedlet Vectobac G för bekämpning av översvämningsmyggor i Nedre Dalälvsområdet under Anders Johansson Samhällsplanerare SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Box Sata Besöksadress: Stora Torget l Växel: Fax: Anders Johansson Samhällsplanerare Informationsenheten la. se Direkt~

2 laga ~s 2015/56/2 ----:--:::-:--c-----c:- REGERINGSKANSLIET Remiss M2015/818/Me Miljö- och energidepartementet Miljöprövningsenheten Garaline Weckfe!t Telefon Ink Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker, Heby, Tierps, Älvkarleby, Sala, Avesta, Gävle och Sandvikens kommuner l bilaga Remissinstanser: Följande myndigheter anmodas att senast den 12 mars 2015 yttra sig över Naturvårdsverkets hemställan av den 12 februari l. Länsstyrelsen i Uppsala län 2. Länsstyreslen i Västmanlands län 3. Länsstyrselen i Dalarnas län 4. Länsstyrelsen i Gävleborgs län 5. Stockholrns universitet 6. Umeå universitet 7. skogsstyrelsen 8. J ordbruksverket 9. Sveriges lantbruksuniversitet l O. Centrum för biologisk mångfald 11. Kemikalieinspektionen 12. Havs- och vattenmyndigheten 13. Socialstyrelsen 14. Folkhälsomyndigheten 15. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Följande bereds tillfälle att senast den 12mars 2015 avge yttrande över Naturvårdsverkets hemställan av den 12 februari Postadress Slackholm Besöksadress Tegelbacken 2 Telefonväxel l o 00 Telefax l G 29 E post: m. registrator regen ngskansl1et.se Telex MINEN S

3 2 16. Hebykommun 17. Tierps kommun 18. Älvkarleby kommun 19. Sala kommun 20. Avesta kommun 21. Gävle kommun 22. Sandvikens kommun 23. Samverkansorganet i Uppsala län 24. Gävleborgs läns landsting 25. Samverkansorganet i Dalarnas län 26. Vattenregleringsföretagen 27. Fortum 28. Vattenfall 29. Nedre Dalälvens Utvecklings AB 30. Naturskyddsföreningen 31. Sveriges Entomologiska Förening 32. Världsnaturfonden WWF Naturvårdsverkets hemställan och förteckning över samtliga handlingar i ärendet finns tillgängliga på Naturvårdsverkets webbplats. Observera att denna remiss endast skickas per e-post. Yttrande skickas till Miljödepartementet, l Stockholm. Vi ser helst att remissvaren även skickas per e-post till med kopia till Diarienummer M20 15/818/Me bör anges. Vi beklagar den korta remisstiden. Karin Sparrman Kansliråd Bilaga Naturvårdsverkets hemställan

4 1(9) SWEDISH ENV!RONMENTAL PROTECTION AGENCY SALI\. M Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 20' HEMSTÄLLAN Ärendenr: NV Miljö- och energidepartementet Stockholm ÖVerlämnande av frågan om tillåtlighet enligt 7 kap. 29 miljöbalken för bekämpning av larver av översvämningsmygg i Dalälvens översvämningsvåtmarker 2014 Överlämnande Naturvårdsverket överlämnar med stöd av 19 kap. 2 miljöbalken, frågan om tillåtlighet till bekämpning av larver av översvämningsmygg i utpekade översvämningsvåtmarker som är eller berör Natura 2000-områden i Nedre Dalälven till regeringens avgörande enligt 7 kap. 29 miljöbalken, då forutsättningar inte foreligger att meddela tillstånd med stöd av 7 kap. 28 a och 28 b miljö balken... - ' En forteckning över samtliga relevanta handlingar i ärendet bifogas inklusive länk till dessa, bilaga l. Sammanfattning Boende i vissa områden kring Nedre Dalälven är periodvis hårt drabbade av stora forekomster av översvämningsmygg och Naturvårdsverket ser behovet av att hantera detta problem. Bekämpning av larver av översvämningsmygg med V ectobac G har skett i området sedan 2002, dock inte årligen då förekomsten av larver varierat under åren. Ärets ansökan gäller bekämpning högst fyra gånger under perioden l maj till och med 31 augusti 2015 och omfattar ett ramområde om hektar varav hektar ligger inom 14 Natura 2000-områden. Högst kg bekämpningsmedel avses användas varav högst kg inom Natura olilrådena. BESOK: STOCKHOLM- VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND- FORSKARENs VÅG 5, HUS UB POST: STOCKHOLM TEL: lo 00 FAX:.OI0-698 lo 99 E-POST: SE INTERNET:

5 NATURVÅRDSVERKET 2(9) Naturvårdsverket bedömer att det råder en stor osäkerhet om risken for oönskade ekologiska effekter vid upprepad och storskalig spridning av aktuellt bekämpningsmedel. Med anledning av detta bedömer vi att det inte föreligger forutsättningar att meddela tillstånd med stöd av 7 kap. 28 a och 28 b miljöbalken och överlämnar därfor ärendet till regeringen for avgörande enligt 19 kap. 2 miljöbalken. Naturvårdsverket bedömer att det råder ett stort allmänintresse av att bekämpningsåtgärder genomfors. I dagsläget finns kunskap om alternativa lösningar for att långsiktigt lösa problemet med massförekomst av översvämningsmygg. Dessa alternativa lösningar kan dock behöva kompletteras med bekämpning av VectoBac vissa år eller vissa perioder under en bekämpningssäsong. De aktuella alternativa lösningarna, hävd och ändrad vattemeglering, skulle endast i begränsad utsträckning kunna ingångsättas i år och effekter av betydelse av dessa alternativa lösningar, åtminstone när det gäller bete och slåtter, kan fortfarande väntas forst flera år framåt i tiden. Naturvårdsverkets slutsats är därmed att det saknas alternativa lösningar En planering bör dock påhöljas med syfte att peka ut och rangordna de områden som kan hävdas och kombineras med eventuell nödvändig bekämpning med VectoBac G. En sådan överblick över bekämpningsområdena i Nedre Dalälven bör kunna presenteras tillsanunans med en ansökan om bekämpning Naturvårdsverket anser att en eventuell bekämpning inte bör gå utöver vad som är nödvändigt for att göra situationen uthärdlig under sonunaren 2015 i områden med stora mängder översvänmingsmygg. Naturvårdsverket menar att så kan bedömas vara fallet när förekomst i området av minst 5000 stickmyggor per fallnatt, alternativt minst 4000 översvänmingsmyggor per fallnatt har påvisats i områden med stora mängder översvänmingsmygg. En eventuell tillåtlighet bör vidare forenas med villkor om uppföljning for att klarlägga att bekämpningarna f'ar avsedd effekt och inte skapar oönskade effekter. Bakgrund Boende i vissa områden kring Nedre Dalälven är och har periodvis varit hårt drabbade av stora förekomster av översvämningsmygg och Naturvårdsverket liksom flera andra myndigheter ser behovet av att hantera detta problem. Bekämpning av larver av översvämningsmygg med VectoBac G har pågått i Nedre Dalälven sedan Den sanunanlagda arealen i ansökningarna har successivt ökat under åren vilket i sin tur lett till att också mängden bekämpningsmedel har ökat i motsvarande grad, de år som bekämpning har genomförts. Nedre Dalälvens Utvecklings AB (NEDAB) har ansökt om tillstånd enligt 7 kap 28 a och 28 b miljöbalken for helikopterbaserad biologisk bekämpning av stickmygglarver i Natura 2000-områden vid Nedre Dalälven under 2015 samt ansökt om dispens enligt 14 kap. 7 och 8 miljöbalken for spridning av biologiskt bekämpningsmedel från helikopter. Ansökningshandlingarna kom till Naturvårdsverket den 27 november Därefter har NEDAB den 5 december kompletterat sin ansökan med begäran om verkställighetsforordnande for beslutet.

6 NATURVÅRDSVERKET 3(9) Naturvårdsverkets redogörelse for, och bedömning i ärendet lämnas i det följande. Ansökan Ansökan for säsongen 2015 gäller för perioden l maj till och med 31 augusti och avser bekämpning av stickmyggor av främst arten A e des sticticus men även andra översvämningsmyggor. Enligt Kemikalieinspektionens produktgodkännande :far VectoBac G endast användas mot de stickmygglarver som räknas till gruppen översvämningsmygg vilka enligt godkännandet utgörs av Aedes caspius, Aedes cinereus, Aedes detritus, Aedes dorsalis, Aedes rossicus, Aedes sticticus och Aedes vexans. Mot bakgrund av detta och hur ansökan är utformad i övrigt tolkar Naturvårdsverket ansökan som att denna endast avser bekämpning av dessa sju nämnda arter. Ansökan avser ramområden som sammantaget uppgår till hektar med en effektiv bekämpningsyta på högst 5000 hektar. De aktuella ramområdena omfattar totalt hektar inom 14 olika Natura 2000-områden. Högst kg bekämpningsmedel avses användas varav högst kg inom Natura områden. Samma Natura 2000-områden berörs av ansökan for 2015 som ror 2012, 2013 och 2014 års bekämpningssäsonger. Den berörda arealen i de aktuella Natura 2000-områdena har utvidgats med sammanlagt 71 hektar vilket enligt sökanden beror på att ramområdenas kanter har jämnats ut för att underlätta bekämpning med helikopter. Natura 2000-områden som berörs är: Färnebofjärden Färnebofjärden syd.,._. Färnebofjärden nordväst Hedesunda Bredforsen Övre Hedesundafjärden I sta Gysinge Båtfors Hedesundafjärden Pellesberget Östa Hallaren Kungsgårdsholmarna (SE ) (SE ) (SE ) (SE ) (SE ) (SE ) (SE ) (SE ) (SE ) (SE ) (SE ) (SE ) (SE ) (SE ) Av den miljökonsekvensbeskrivning som sökanden lämnat framkommer inga nya fakta vad gäller bedömning av risken for skada på Natura 2000-områdena järnfort med tidigare år. Ett uppföljningsprogram togs fram och godkändes inför säsongen 2011 men genomfordes först säsongen 2012 i sin helhet eftersom inga bekämpningsinsatser behövde genomföras 20 Il. Sökanden fiireslår att det framtagna egenkontrollprogrammet följs även nnehållsmässigt är den av sökanden f'oreslagna egenkontrollen för 2015 identisk med egenkontrollerna 2012, 2013 och 20i4.

7 NATURVÅRDSVERKET 4(9) Sökanden har bemött de inkomna remissvaren från Havs- och vattenmyndigheten, Stockholms universitet och F olkhälsomyndigheten. Sökanden lyfter bland annat fram att några påvisbara negativa effekter av VectoBac G fortfarande inte kan uppmärksammas. Att alternativa metoder som bete och slåtter inte är tillräckliga men att en ny metod är under forskning och utveckling, "SIT", som bygger på sterilisering av hanar av mygg vilket gör att avkommor inte kan produceras. Frågorna om alternativa metoder kombinerat med bekämpningsmedel anser sökanden redan vara besvarade i och med kapitlet om alternativa metoder i MKB 2015 och att kravet i Natura 2000-prövningen därför är uppfyllt. Sökanden beskriver att VectoBac G:s reella effekt på myggtäthet redan är påvisad och att det inte finns påvisat några negativa effekter på bottenfauna och fisk. Det efterlyses en beskrivning av hur tidigare bekämpningar har minskat befolkningens hälsoprob lem. Det behövs en jämförelse mellan bekämpningsinsatser med minskad hälsopåverkan för att se om bekämpningen som ansökan gäller är verkningsfull. Sökanden menar att grunden till ansökan är att minska mängden översvämningsmygg som besvärar de boende och det har man lyckats med men en korrelering mellan bekämpningsinsatser och minskad hälsopåverkan ligger utanför sökandens kapacitet i nuläget. Se mer i inkomna remissvar samt i sökandens bemötande av remissvaren. Naturvårdsverkets bedömning Naturvårdsverket bedömer att kraven i gällande produktgodkännande för VectoBac G hittills är uppfyllda för de områden som avgränsats i ansökan och att de åtgärder som planeras av sökanden kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a och 28 b miljöbalken. När det gäller frågan om produktgodkännandet för VectoBac G, som gäller till den 30 april2015, så har Kemikaliesinspektionen i augusti 2014 till Naturvårdsverket sänt förslag till nytt godkännande på remiss. Av denna remiss framgår att det nya produktgodkännandets villkor kan komma att ändras väsentligen på en rad punkter. Av Naturvårdsverkets yttrande till Kemikaliesinspektionen framgick bland annat att vi inte ansåg att de föreslagna lättnaderna i det nya produktgodkännandet var lämpliga. Hur det nya beslutade produktgodkännandets villkor för VectoBac G kommer att se ut vet vi i dagsläget inte. Naturvårdsverket vet heller inte om det nu gällande produktgodkännandet kommer att förlängas ytterligare eller om det kommer att ersättas av ett nytt den l maj Vid bedömningen av om tillstånd kan meddelas ankommer det på Naturvårdsverket att förvissa sig om att verksamheten eller åtgärden, ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder, inte kan skada livsmiljön i området för den art eller de arter som är tänkta att skyddas. Verksamheten eller åtgärden fiir inte heller innebära en sådan störning att den på ett betydande sätt försvårar möjligheten att i området bevara arten eller arterna som ska skyddas. Flera remissinstanser med expertkompetens har påpekat att det inte är klarlagt att spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G upprepade gånger över stora arealer varken skadar livsmiljöer eller stör arter som är tänkta att skyddas genom Natura 2000-utpekandet. Det har inte framkommit någon ny kunskap som gör att

8 NATURVÅRDSVERKET 5(9) Naturvårdsverkets bedömning i denna fråga skiljer sig från vår tidigare bedömning. Den uppföljning som genomförts av tidigare bekämpningar har visserligen inte påvisat några oönskade effekter men denna uppföljning har varit av sådant slag att enbart riktigt stora effekter rimligen skulle kunna detekteras. Medelstora och små effekter på organismer som inte undersökts kan ha stor direkt eller indirekt betydelse för olika interaktioner mellan arter, såväl på kort som lång sikt (Mygg och Bti i Nedre Dalälven. Naturvårdsverkets rapport 6305, Nilsson och Renöfeldt 2009). En särskild osäkerhetsfaktor gäller vilka kumulativa effekter användningen av VectoBac G f'ar över tid när bekämpning genomförs upprepat år efter år. Uppföljningsprogrammet som finns med i ansökan är inte utformat för att besvara dessa frågor. Det är därfor mycket viktigt att forskning bedrivs för att ta reda på mer om dessa osäkerhetsfaktorer. Mot bakgrund av bland annat detta har Naturvårdsverket också fått ett regeringsuppdrag att utvärdera effekterna av bekämpning av översvämningsmyggor med VectoBac G. Uppdraget ska redovisas senast den l november 2015 och en delredovisning har lämnats den l mars Delredovisningen innehäller en sammanställning av befintlig kunskap på området. Naturvårdsverket finner det inte klarlagt att det ur ett vetenskapligt perspektiv är ställt utom rimliga tvivel att verksamheten inte kan ha en skadlig inverkan. A v EV-domstolens dom i mål C-127/02 Waddenzee, framgår att myndigheten ska avslå en ansökan om tillstånd om det råder osäkerhet om att verksamheten inte kommer att ha en skadlig inverkan på området. Mot bakgrund av ovanstående finner Naturvårdsverket att förutsättningar saknas för att l~tjj.lstånd enligt 7 kap. 28 a och 28 b miljöbalken, vilket innebär att tillstånd för myggbekämpning endast kan ges efter regeringens tillåtelse enligt 7 kap. 29 miljöbalken. För att regeringen ska kunna lämna sådan tillåtelse krävs att samtliga tre förutsättningar i bestänunelsen samtidigt är uppfyllda. Inför regeringens prövning av tillåtlighet till bekämpning med stöd av 7 kap. 29 miljöbalken vill Naturvårdsverket särskilt uppmärksamma följande: Avsaknad av alternativa lösningar (7 kap. 29 l p. miljöbalken) Ett omfattande arbete för att finna alternativa lösningar har genomförts i och med det landskapsstrategiprojekt, "Människa, mygg och natur i Nedre Dalälvsområdet" som Länsstyrelsen i Gävleborgs län ansvarat for. Syftet med projektet har varit att bland annat finna långsiktiga lösningar for att komma till rätta med grundorsakerna till problemen i området. Projektets slutrapport överlämnades till Miljödepartementet den 29 november I rapporten föreslås tre huvudsakliga åtgärder för att minska problemen med mygg: o ändrad vattenreglering o ökadhävd o kompletterande bekämpning med VectoBac G.

9 NATURVÅRDsVERKET 6(9) Regeringen angav i sina beslut M2011/1455/Ma/M, M2012/941/Ma/M, M2013/596/Me och M2014/570/Me, att det inför aktuell bekämpningssäsong inte fanns någon praktiskt genomförbar alternativ lösning på problemet. I slutrapporten från den regionala landskapsstrategin "Människor, mygg och natur vid Nedre Dalälven" redovisas att det i dagsläget finns kunskap om alternativa lösningar för att långsiktigt lösa problemet med massförekomst av översvämningsmygg. Av slutrapporten framgår att dessa alternativa lösningar sarmolikt inte innebär att användningen av VectoBac G kan upphöra helt. Forskningsrapporter visar att hävd genom bete och slåtter kan reducera förekomsten av mygglarver väsentligt. De dokumenterat positiva effekterna av hävd bör så långt som möjligt omsättas i praktiken i Nedre Dalälven redan i år. Naturvårdsverket har inom ramen för hanteringen av l :3-anslaget, mottagit en ansökan om skrivarmedel från Nedre Dalälvens intresseförening (NEDA) med syfte att användas till att författa ansökan om finansiering inom ramen för Life+ och ett projekt kallat "Life Älväng". I årets ansökan om myggbekämpning inom Nedre Dalälven omnämns inte detta projekt vilket f'ar ses som en brist. Till en ansökan om bekämpning av mygg i Nedre Dalälven för 2016 bör projektet tas med och beskrivas mer ingående. Forskningsrapporter visar att det är tekniskt möjligt att reglera bort merparten av de översvämningar som orsakar massförekomster av översvämningsmygg, inom befmtliga vattendomar och med de magasin som finns idag. Samtal mellan myndigheter, kraftbolag, markägare och andra berörda intressenter behöver komma till stånd innan en ändrad reglering kan bli aktuell De aktuella alternativa lösningarna, det vill säga hävd och ändrad vattenreglering kan endast i mycket begränsad utsträckning ingångsättas i år och effekter av betydelse av hävden kan väntas först flera år framåt i tiden. Naturvårdsverkets slutsats är därmed att det saknas alternativa lösningar 2015 i den utsträckning som vore kan lösa problemen. För att oodvika ett systematiskt användande av oodantagsmöjligheten anser Naturvårdsverket att resurser även fortsättningsvis bör läggas på att planera och genomföra godtagbara alternativa lösningar. Verksamheten eller åtgärden måste genomforas av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse (7 kap p. miljöbalken) För att tillåtelse ska kllilna ges av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmånintresse måste rimligen mycket stora myggproblem föreligga. Naturvårdsverket menar att så kan bedömas vara fallet när förekomst av minst 5000 stickmyggor, alternativt minst 4000 översvånmingsmyggor per fållnatt har påvisats i områden där stora mängder översvånmingsmygg förekommer. Enligt det graderingssystem

10 NATURVÅRDSVERKEr 7(9) som sökanden redovisar på sidan 24 i.miljökonsekvensbeskrivningen kan ett riktvärde för när människor upplever mycket stora myggproblem ligga vid ungefår 5000 stickmyggor per fållnatt, men variationen är stor. Enligt sökanden är översvämningsmygg betydligt mer aggressiva än andra stickmygg vilket innebär att ett lägre gränsvärde för dessa förefaller rimligt. Naturvårdsverket bedömer mot bakgrund av skillnaderna mellan översvämningsmygg och andra stickmygg att det räcker med 4000 översvämningsmyggor per fållnatt för att mycket stora myggproblem ska anses föreligga. Naturvårdsverket har tidigare även angivit en tidsbegränsning av tio år för de här redovisade gränsvärdena som villkor för tillstånd för bekämpning som berör Natura områden. Bekämpning av larver av översvämningsmygg i Dalälvens översvämningsvåtmarker har nu pågått sedan 2002 och närmar sig nu den gräns for när nya mätvärden måste presenteras för att tillgodose den tidigare uppsatta tidsgränsen på tio år. Att framtvinga nya mätningar i de områden där bekämpning pågått med VectoBac G innebär sannolikt betydande besvär för många boende i området. Naturvårdsverkets bedömning är att när betydelsen av den tioåriga tidsgränsen vägs mot det lidande som boende i området kan komma att uppleva vid krav på förnyade mätningar så framstår det som befogat att låta den aktuella tidsgränsen upphöra i de områden där bekämpning har pågått under tio år eller mer. Då regeringen vid sin prövning endast har att ta hänsyn till människors hälsa måste det för bekämpning också röra sig om relativt tätbefolkade områden for att ett allmänintresse ska kunna anses föreligga. Inom det område ansökan avser är totalt sett cirka människor drabbade, varav cirka 15 OOO.Lanslutning till Natura 2000-områdena. För vruje enskilt Natura 2000-område är det mellan 300 och människor som berörs inom en radie av mellan 2 och l O ki"!omenter. Naturvårdsverket bedömer att det mot bakgrund av ovanstående råder ett stort allmänintresse av att bekämpningsåtgärder genomförs. De åtgärder vidtas som behövs för att kompensera for forlorade miljövärden så att syftet med att skydda det berörda området ändå kan tillgodoses (7 kap p. miljöbalken) Mot bakgrund av fordiggande kunskapsbrist rörande såväl kort- som långsiktiga konsekvenser av användningen av VectoBac G är det, som regeringen konstaterat i sina tidigare beslut av den 5 maj 2011, 26 april 2012, 11 april2013 samt 16 april2014, inte möjligt att före bekämpningen vidta några kompensationsåtgärder som fyller någon ändamålsenlig funktion. Finner regeringen att tillåtelse kan meddelas trots avsaknad av kompensationsmöjligheter anser Naturvårdsverket att som villkor for bekämpning bör även för 2015 gälla att den noggrant följs upp i enlighet med vad Naturvårdsverket har krävt i tillstånd for Detta för att berörda myndigheter i efterhand, om så visar sig vara nödvändigt, ska kurrna vidta de åtgärder som behövs. Regeringen har i sitt tidigare beslut (M2012/941/Ma/M) påpekat att utformningen av uppföljningsåtgärderna

11 NATURVÅRDsVERKET 8(9) bör ske i samråd med de operativa tillsynsmyndigheterna. Naturvårdsverket anser liksom tidigare år, att aktuella tillsynsmyndigheter har haft tillfålle att yttra sig över villkor om uppföljning och att ytterligare samråd därför inte är nödvändigt. Detta rar även ses i ljuset av den knappa tidsrymd mellan regeringens eventuella besked om tillåtlighet och när ett beslut behöver vara klart. Vitryggig hackspett Den akut hotade vitryggiga hackspetten är en av de arter som skyddas i några av de berörda Natura 2000-ornrådena. Denna art kan påhölja bobyggnad under mars månad och ungarna är flygga i slutet av maj till mitten av juni och kan under denna period störas av buller från helikoptrar. För denna art bedömer Naturvårdsverket att eventuell tillåtlighet bör förenas med villkor som säkerställer att aktiva häckplatser för arten inte störs. Naturvärdsverket förutsätter att eventuell tillåtlighet enligt 7 kap. 29 miljöbalken förenas med de villkor som är nödvändiga mot bakgrund av ovanstående. Regeringens eventuella beslut om tillåtlighet bör, liksom för 2012, 2013 och 2014, inte avse bekämpning som går utöver vad som är nödvändigt för att göra situationen uthärdlig under somrnaren I sammanhanget bör då i vart fall följande gälla: Bekämpningens omfattning begränsas till områden där förekomst av minst 5000 stickmyggor alternativt minst 4000 översvämningsmyggor per fållnatt har påvisats. Krav på att tillståndet forenas med villkor om uppföljning. Bekämpningen förenas med villkor som säkerställer att aktiva häckplatser för vitryggig hackspett inte störs. Beslut om detta yttrande har fattats av biträdande avdelningschefen Rikard Janson. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit sektionschef Gunilla Ewing Skotnicka, föredragande, handläggaren Yvonne Lundeli och miljöjuristen Olof ~k~ Rikard Janson Gunilla E g Skotnicka

12 NATURVÅRDSVERKET 9(9) Kopia till Nedre Dalälvens Utvecklings AB Kemikalieinspektionen Länsstyrelsen i Gävleborg Länsstyrelsen i Uppsala län Länsstyrelsen i Västmanland Länsstyrelsen i Dalarna Avesta kommun Gävle kommun Hebykommun salakommun Sandvikens kommun Tierp kommun Älvkarleby kommun Bilagal Länk till samtliga relevanta handlingar f6r myggbekämpning i Nedre Dalälven 2015

13 1(1) Bilaga 1 Länk till samtliga relevanta handlingar for myggbekämpning i Nedre Dalälven 2015 Ansökan, bilagor, remiss och tidplan Yttranden!Remisser/Remisser-2014/Remiss-om-ansokan-om-spridning-avbekampningsmedlet-V ectobac-g-i-nedre-dalalvsomradet -/ Inkomna remissvar Yttranden!Remisser/Svar-pa-remisser/Spridning-av-bekampningsmedlet V ectobac-g-i-n e dr e-dalalvsomradet/

HEMSTÄLLAN Ärendenr: NV Miljödepartementet Stockholm

HEMSTÄLLAN Ärendenr: NV Miljödepartementet Stockholm 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY HEMSTÄLLAN 2014-02-21 Ärendenr: NV-08723-13 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Överlämnande av frågan om tillåtlighet enligt 7 kap. 29 miljöbalken för bekämpning

Läs mer

Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker vid Deje, Forshaga kommun

Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker vid Deje, Forshaga kommun Regeringsbeslut 1:2 REGERINGEN 2015-04-09 M2015/800/Me Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker

Läs mer

REGERINGEN. Naturvårdsverket STOCKHOLM

REGERINGEN. Naturvårdsverket STOCKHOLM REGERINGEN Regeringsbeslut 2015-04-09 1:3 M2015/818/Me Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Prövning enligt 7 kap. 29 miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i Dalälvens

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av ansökan, prövningen och begäran om kompletteringar.

Nedan följer en beskrivning av ansökan, prövningen och begäran om kompletteringar. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lundell, Yvonne Tel: 010-698 14 14 Yvonne.lundell @naturvardsverket.se REMISS 2014-11-28 Ärendenr: NV-07349-14 Sändlista Remiss av ansökan om spridning av bekämpningsmedlet

Läs mer

BESLUT Ärendenr: NV Forshaga kommun. Box Forshaga

BESLUT Ärendenr: NV Forshaga kommun. Box Forshaga 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lena Callermo Tel: 010-698 12 42 Lena.Callermo naturvärds verket, se BESLUT 2012-04-16 Ärendenr: NV-00078-12 Forshaga kommun Box 93 667 22 Forshaga Ansökan

Läs mer

Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 44 Uppsala

Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 44 Uppsala org nr 556297-9616 Nedre Dalälvens Utvecklings AB Biologisk Myggkontroll Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 44 Uppsala Tel 0291-21180 http://www.mygg.se Registrator Naturvårdsverket 106

Läs mer

Ansökan, tillstånd och dispenser vid bekämpning av översvämningsmygg

Ansökan, tillstånd och dispenser vid bekämpning av översvämningsmygg ANSÖKAN, TILLSTÅND OCH DISPENSER VID BEKÄMPNING AV LARVER AV ÖVERSVÄMNINGSMYGG Ansökan, tillstånd och dispenser vid bekämpning av översvämningsmygg Syftet med denna information är att ge svar på de oftast

Läs mer

BESLUT Ärendenr: NV Nedre Dalälvens Utvecklings AB Kölnavägen GYSINGE

BESLUT Ärendenr: NV Nedre Dalälvens Utvecklings AB Kölnavägen GYSINGE 1(11) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Gunilla Ewing Skotnicka Tel: 010-698 10 00 Gunilla.Skotnicka @naturvardsverket.se BESLUT 2014-04-29 Ärendenr: NV-08723-13 Nedre Dalälvens Utvecklings AB Kölnavägen

Läs mer

Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40

Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40 Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN AVESTA KOMMUN Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott 2013-01-07 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10;40 Susanne Berger (S), ordförande

Läs mer

Remissvar om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet (dnr: NV-10089-12)

Remissvar om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet (dnr: NV-10089-12) Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Tel: 08 624 74 00 Fax: 08 85 13 29 peter.westman@wwf.se mats.forslund@wwf.se Allmänt: info@wwf.se Hemsida: www.wwf.se Naturvårdsverket Björn-Axel Beier

Läs mer

Långsiktig hantering av myggproblemet vid Nedre Dalälven

Långsiktig hantering av myggproblemet vid Nedre Dalälven Långsiktig hantering av myggproblemet vid Nedre Dalälven I 2013 års regleringsbrev till länsstyrelserna ger regeringen följande uppdrag till Länsstyrelsen i Gävleborg. Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska

Läs mer

Remissvar om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Forshaga kommun (dnr: Nv )

Remissvar om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Forshaga kommun (dnr: Nv ) Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Tel: 08 624 74 00 Fax: 08 85 13 29 peter.westman@wwf.se mats.forslund@wwf.se Allmänt: info@wwf.se Hemsida: www.wwf.se Naturvårdsverket Björn-Axel Beier

Läs mer

Världsnaturfonden WWF

Världsnaturfonden WWF Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Tel: 08 624 74 00 Fax: 08 85 13 29 peter.westman@wwf.se mats.forslund@wwf.se Allmänt: info@wwf.se Hemsida: www.wwf.se Miljödepartementet Miljöprövningsenheten

Läs mer

Org. nr BIOLOGISK MYGGKONTROLL en del av NEDRE DALÄLVEN UTVECKLINGS AB

Org. nr BIOLOGISK MYGGKONTROLL en del av NEDRE DALÄLVEN UTVECKLINGS AB Org. nr 556297-9616 BIOLOGISK MYGGKONTROLL en del av NEDRE DALÄLVEN UTVECKLINGS AB Besöksadress: Huvudkontor: Vårdsätravägen 5 Kölnavägen 25 756 46 Uppsala 810 21 Gysinge Uppsala den 22 september 2016,

Läs mer

Beslut om spridning av bekämpningsmedel från helikopter och inom skyddade områden vid nedre Dalälven

Beslut om spridning av bekämpningsmedel från helikopter och inom skyddade områden vid nedre Dalälven 1(16) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2016-04-28 Ärendenr: NV-07529-15 Nedre Dalälvens Utvecklings AB Kölnavägen 25 810 21 Gysinge

Läs mer

Remissvar om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet (dnr: NV , NV )

Remissvar om ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet (dnr: NV , NV ) Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Tel: 08 624 74 00 Fax: 08 85 13 29 peter.westman@wwf.se mats.forslund@wwf.se Allmänt: info@wwf.se Hemsida: www.wwf.se Naturvårdsverket Björn-Axel Beier

Läs mer

Världsnaturfonden WWF lämnar här följande synpunkter på remissen om bekämpning av mygglarver i översvämningsvåtmarker med VectoBac G.

Världsnaturfonden WWF lämnar här följande synpunkter på remissen om bekämpning av mygglarver i översvämningsvåtmarker med VectoBac G. Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Växel: 08 624 74 00 Direkt: 08 624 74 00 Fax: 08 85 13 29 Allmänt: info@wwf.se www.wwf.se Naturvårdsverket 103 33 Stockholm registrator@naturvardsverket.se

Läs mer

Uppsala, den 9 oktober 2008. Myggbekämpning 2008

Uppsala, den 9 oktober 2008. Myggbekämpning 2008 Uppsala, den 9 oktober 2008 Myggbekämpning 2008 Sammanfattning 2008 genomfördes tre myggbekämpningsinsatser. Den första bekämpningen omfattade 49 ha av Hallsjön, Huddunge, som svämmades över efter en regnig

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Örebro beslut om skyddsjakt efter varg i Nora kommun, länsstyrelsens dnr

Överklaganden av Länsstyrelsens i Örebro beslut om skyddsjakt efter varg i Nora kommun, länsstyrelsens dnr 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hollberg Malm, Malin Tel: 010-698 10 28 Malin.Hollberg-Malm@ @naturvardsverket.se BESLUT 2013-10-02 Ärendenr: NV-07296-13 NV-07298-13 Föreningen Nordulv Föreningen

Läs mer

Hur många människor i Nedre Dalälven riskerar att drabbas av långtflygande översvämningsmyggor om det inte finns välfungerande bekämpning?

Hur många människor i Nedre Dalälven riskerar att drabbas av långtflygande översvämningsmyggor om det inte finns välfungerande bekämpning? Uppsala 2016-10-24 Hur många människor i Nedre Dalälven riskerar att drabbas av långtflygande översvämningsmyggor om det inte finns välfungerande bekämpning? Martina Schäfer & Jan O. Lundström Sammanfattning:

Läs mer

Myggbekämpning. Motion till riksdagen 2016/17:1173. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. C Enskild motion

Myggbekämpning. Motion till riksdagen 2016/17:1173. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. C Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1173 av Solveig Zander (C) Myggbekämpning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en femårig finansieringsplan

Läs mer

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020.

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-03409-15 Tillstånd att fånga, sändarmärka

Läs mer

Tillstånd att samla in material av sillgrissla samt ägg från storskarv i forskningssyfte

Tillstånd att samla in material av sillgrissla samt ägg från storskarv i forskningssyfte 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Edgren, Jen Tel: 010-698 11 56 jen.edgren @naturvardsverket.se BESLUT 2016-06-16 Ärendenr: NV-02900-16 Naturhistoriska riksmuseet Douglas

Läs mer

Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 46 Uppsala

Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 46 Uppsala org nr 556297-9616 Nedre Dalälvens Utvecklings AB Biologisk Myggkontroll Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 46 Uppsala Tel 0291-21180 http://www.mygg.se Registrator Naturvårdsverket 106

Läs mer

Rapport Bekämpning av översvämningsmyggor i våtmarker vid Österfärnebo, Tärnsjö och Huddunge 2005

Rapport Bekämpning av översvämningsmyggor i våtmarker vid Österfärnebo, Tärnsjö och Huddunge 2005 Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projekt Biologisk Myggkontroll Nedre Dalälven Villagatan 4 810 20 ÖSTERFÄRNEBO Tel + 46 (0) 291-205 77, Fax + 46 (0) 291-205 93 Orgnr 55 62 97-9616 www.mygg.se September

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens län

Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens län 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-09 Ärendenr: NV-03536-15 Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens

Läs mer

Myggbekämpning Sammanfattning

Myggbekämpning Sammanfattning Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälvens Utvecklings AB Kölnav.25 810 21 GYSINGE Tel:0291-213 14 Orgnr 55 62 97-9616 www.mygg.se 2014-09-22 Myggbekämpning 2014 Martina Schäfer och Jan O. Lundström Sammanfattning

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och Västra Götalands län

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och Västra Götalands län 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-28 Ärendenr: NV-05553-15 Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och

Läs mer

Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskap för mullvad

Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskap för mullvad 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY BESLUT 2015-06-16 Ärendenr: NV-11420-11 Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskap för mullvad Beslut Naturvårdsverket beslutar att typgodkänna fångstredskapet

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-02-08 Ärendenr: NV-00765-13 Korju sameby Ordförande Kent Alanentalo Västra Kuivakangas

Läs mer

Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 46 Uppsala

Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 46 Uppsala org nr 556297-9616 Nedre Dalälvens Utvecklings AB Biologisk Myggkontroll Kölnavägen 25 Vårdsätravägen 5 810 21 GYSINGE 756 46 Uppsala Tel 0291-21180 http://www.mygg.se Registrator Naturvårdsverket 106

Läs mer

Länsstyrelsen avlyser jakten om en varg fällts eller påskjutits med stöd av Länsstyrelsens i Jämtlands län beslut med dnr 218-8337-2013.

Länsstyrelsen avlyser jakten om en varg fällts eller påskjutits med stöd av Länsstyrelsens i Jämtlands län beslut med dnr 218-8337-2013. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hollberg Malm, Malin Tel: 010-698 10 28 Malin.Hollberg-Malm @naturvardsverket.se BESLUT 2014-01-10 Ärendenr: NV-09386-13 NV-09518-13 NV-09539-13 Föreningen

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1305 DOM 2009-01-16 Stockholm Mål nr Sid. 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen dom 2008-03-11 i mål nr M 2200-07, se bilaga A KLAGANDE Länsstyrelsen i Gävleborgs

Läs mer

Dnr M2016/01073/R

Dnr M2016/01073/R Remiss 2016-04-15 Dnr M2016/01073/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Anna Berglund Telefon 08-405 49 58 E-post anna.berglund@regeringskansliet.se Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet;

Läs mer

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över remiss M2015/2406/R - Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över remiss M2015/2406/R - Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-01 Diarienummer 07734/15 Stadsmiljö Karolina Källstrand Telefon 031-368 38 78 E-post: karolina.kallstrand@miljo.goteborg.se Yttrande till Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Beslut om typgodkännande av fångstredskap avsett för sork

Beslut om typgodkännande av fångstredskap avsett för sork 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Petter Mahrs Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-12-07 Ärendenr: NV-03781-12 Beslut om typgodkännande av fångstredskap avsett för

Läs mer

Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt mot beslut enligt jaktförordningen

Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt mot beslut enligt jaktförordningen 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2012-10-02 Ärendenr: NV-06619-12 NV-06620-12 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm Yttrande i mål nr 4390-12 och 4396-12 angående talerätt

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2015-04-29 Sida 1 Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter Kommunstyrelsens ersättare (f k) Kommundirektören Administrativa chefen Ekonomichefen Personalchefen Utbildningschefen (f k) Socialchefen (f

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringsbeslut I:5 2015-02-05 M2015/684/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Svar på remisser om myggbekämpning i Forshaga

Svar på remisser om myggbekämpning i Forshaga MYGGBEKÄMPNING I FORSHAGA 2014-02-12 Svar på remisser om myggbekämpning i Forshaga Naturvårdsverket har fått in en ansökan från Forshaga kommun om bekämpning av larver av översvämningsmygg i Deje. Ärendet

Läs mer

Förslag till hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan hanteras på lång sikt

Förslag till hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan hanteras på lång sikt LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG Rapport 500-8033-13 Förslag till hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan hanteras på lång sikt Förslag till hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan hanteras på lång sikt Redovisning

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv till vissa länsstyrelser 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 hanna.dittrich.soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-04080-15 Enligt sändlista Överlämnande

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Hur beslutet kan överklagas, se bilagan.

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Hur beslutet kan överklagas, se bilagan. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-04-09 Ärendenr: NV-02115-14 Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län

Läs mer

Nacka Tingsrätt Miljödomstolen, enhet 3 Box 1104 131 26 Nacka Strand. Stockholm 2009.01.12

Nacka Tingsrätt Miljödomstolen, enhet 3 Box 1104 131 26 Nacka Strand. Stockholm 2009.01.12 Nacka Tingsrätt Miljödomstolen, enhet 3 Box 1104 131 26 Nacka Strand Stockholm 2009.01.12 Yttrande över Fortum Dalälven Kraft AB:s ansökan om att anlägga ett nytt kraftverk i anslutning till Untra kraftverk

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Blekinge läns beslut om skyddsjakt efter älg, länsstyrelsens dnr

Överklaganden av Länsstyrelsens i Blekinge läns beslut om skyddsjakt efter älg, länsstyrelsens dnr 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se BESLUT 2015-05-18 Ärendenr: Naturskyddsföreningen i Blekinge län Att: Owe Nodmar E-post: juvan@algonet.se

Läs mer

Bemötande av remissvar från Havs-och vattenmyndigheten 2015

Bemötande av remissvar från Havs-och vattenmyndigheten 2015 org nr 556297-9616 Biologisk Myggkontroll Nedre Dalälvens Utvecklings AB Tel 070-5690023 Kölnavägen 25 http://www.mygg.se 810 21 GYSINGE Tel 0291-21180 Yttrande till Naturvårdsverket angående remissvar

Läs mer

Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346

Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346 Beslutsförslag 2014-11-17 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Daniel Helsing Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Villkor för skyddsjakten 1. Skyddsjakten får bedrivas under tiden 16 juli till 31 december 2015.

Villkor för skyddsjakten 1. Skyddsjakten får bedrivas under tiden 16 juli till 31 december 2015. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-26 Ärendenr: NV-03886-15 Beslut om skyddsjakt efter vikare

Läs mer

Yttrande i mål nr angående skyddsjakt efter varg

Yttrande i mål nr angående skyddsjakt efter varg 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-02-20 Ärendenr: NV-01591-14 Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 STOCKHOLM Yttrande i mål nr 3428-14 angående skyddsjakt efter varg Naturvårdsverket

Läs mer

YTTRANDE 1 (4) Dnr Miljödepartementet STOCKHOLM

YTTRANDE 1 (4) Dnr Miljödepartementet STOCKHOLM YTTRANDE 1 (4) Mats Lindman Tel: 070 66 12 413 även 018-19 52 73 Fax: 018-19 52 01 E-post: mali@c.lst.se Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Se sändlista Miljödepartementets remiss angående forum vid prövning

Läs mer

Datum 2012-11-06. Angående ansökan om tillstånd för utökad civil verksamhet på Uppsala flygplats

Datum 2012-11-06. Angående ansökan om tillstånd för utökad civil verksamhet på Uppsala flygplats KS 9 21 NOV 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Carlén Göran Datum 2012-11-06 Diarienummer KSN-2004-0211 Kommunstyrelsen Angående ansökan om tillstånd för utökad civil verksamhet på Uppsala flygplats

Läs mer

Bedömning av VectoBac G för spridning med luftfartyg i Nedre Dalälvsområdet med särskilda villkor

Bedömning av VectoBac G för spridning med luftfartyg i Nedre Dalälvsområdet med särskilda villkor Bedömning av VectoBac G för spridning med luftfartyg i Nedre Dalälvsområdet med särskilda villkor Bakgrund Kemikalieinspektionen godkände 2010 03 19 VectoBac G, Reg nr 4889 för användning mot larver av

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Dalby Söderskogs nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Dalby Söderskogs nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2013-11-19 Ärendenr: NV-04890-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2014-01-27 Ärendenr: NV-04878-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Till Registrator Naturvårdsverket Stockholm

Till Registrator Naturvårdsverket Stockholm Till Registrator Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 010-6981000 Ansökan om dispens (enligt 14 kap. 7, 9 miljöbalken) för spridning av VectoBac G från helikopter mot översvämningsmyggor i Nedre Dalälven

Läs mer

Myggdrabbade människor vid nedre Dalälven antal människor

Myggdrabbade människor vid nedre Dalälven antal människor Uppsala 2012-02-22 Myggdrabbade människor vid nedre Dalälven antal människor drabbade av Aedes sticticus och andra långflygande översvämningsmyggor som produceras i Natura 2000-områden Martina Schäfer

Läs mer

Yttrande över ansökan från Oskarshamns Hamn AB om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till hamnverksamhet inom Oskarshamns hamn (Lst dnr 551-1882-12)

Yttrande över ansökan från Oskarshamns Hamn AB om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till hamnverksamhet inom Oskarshamns hamn (Lst dnr 551-1882-12) 1 (2) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 010-69881110 elin.forsberg@nattirvardsverket.se YTTRANDE 2012-12-04 DnrNV-08584-12 Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar

Läs mer

Begäran om förslag till miniminivåer för björn, varg, järv och lo för rovdjursförvaltningsområden och län.

Begäran om förslag till miniminivåer för björn, varg, järv och lo för rovdjursförvaltningsområden och län. 1(9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lindahl, Helene Tel: 010-698 1051 Helene.lindahl @naturvardsverket.se BEGÄRAN 2014-03-20 Ärendenr: NV-00552-14 Sändlista Begäran om förslag till miniminivåer

Läs mer

MKB 2015. Användning av VectoBac G med spridning från helikopter för bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden vid nedre Daläven

MKB 2015. Användning av VectoBac G med spridning från helikopter för bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden vid nedre Daläven Uppsala 2014-11-25 Bilaga 2 MKB 2015 Användning av VectoBac G med spridning från helikopter för bekämpning av stickmygglarver i översvämningsområden vid nedre Daläven Jan O. Lundström & Martina Schäfer

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Stenshuvuds nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2013-11-19 Ärendenr: NV-04888-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

näringsliv och det finns ett uttryckligt behov av hjälp med bekämpning av översvämningsmyggorna.

näringsliv och det finns ett uttryckligt behov av hjälp med bekämpning av översvämningsmyggorna. Bilaga KS 2012/52/1 1 (1) 2012-02-29 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Förslag till yttrande över Remiss gällande ansökan om spridning av bekämpningsmedlet Vectobac G för bekämpning av översvämningsmyggor

Läs mer

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster Regeringsbeslut I:5 2015-02-12 M2015/772/Nm Miljö- och energidepartementet Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206 111 82 STOCKHOLM Uppdrag att göra en analys av forskning

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl inom Skåne län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl inom Skåne län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-08-28 Ärendenr: NV-05065-15 Beslut om skyddsjakt efter gråsäl inom Skåne län Beslut

Läs mer

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken 1(5) Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Sammanställning av remissvar Totalt inkom 27 svar på remissen. Inga synpunkter Länsstyrelsen

Läs mer

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Clas Magnusson Tel: 08-698 12 23 clas.magnusson @naturvardsverket.se SKRIVELSE 2010-06-03 Dnr 521-4668-07 Rv Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Gotlands län

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Gotlands län 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-10-14 Ärendenr: NV-06582-15 Beslut om skyddsjakt efter

Läs mer

Bakgrund Du har ansökt om att få fångstredskapet Belisle Super X 120 typgodkänt för fångst av mård och mink.

Bakgrund Du har ansökt om att få fångstredskapet Belisle Super X 120 typgodkänt för fångst av mård och mink. 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Plahn, Lars Tel: 010-698 12 16 lars.plahn@naturvardsverket.se BESLUT 2014-03-11 Ärendenr: NV-11465-11 Janne Bäckström Postvägen 8 860 13 Stöde Beslut angående

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se 2014-06-02 Ärendenr: NV-03681-14 Se sändlista Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VERKET Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2013-10-23 Ärendenr: NV.04879-13 Se sändlista Remiss av förslag till

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län. Detta beslut gäller även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län. Detta beslut gäller även om det överklagas. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-05-04 Ärendenr: NV-03147-15 Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län

Läs mer

Yttrande i mål nr M angående dispens enligt artskyddsförordningen avseende fastigheten Stora Skanum 3:4 i Kristinehamns kommun

Yttrande i mål nr M angående dispens enligt artskyddsförordningen avseende fastigheten Stora Skanum 3:4 i Kristinehamns kommun 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2016-04-07 Ärendenr: NV-01995-16 Mark- och miljööverdomstolen Svea hovrätt Yttrande i mål nr M 9914-15 angående dispens enligt artskyddsförordningen

Läs mer

Ansökan om tillstånd respektive undantag enligt vissa bestämmelser i jaktlagstiftningen för jakt för forskningsändamål

Ansökan om tillstånd respektive undantag enligt vissa bestämmelser i jaktlagstiftningen för jakt för forskningsändamål 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mikael Wallén Tel: 010-6981339 mikael.wallen @naturvardsverket.se BESLUT 2016-12-21 Ärendenr: NV-07775-16 Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten 0501-60 53 32 Mölndals Stad Miljö- och hälskoskyddskontoret Lars-Erik Jevås 431 82 MÖLNDAL Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad BESLUT Beviljade projekt

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet äm REGERINGSKANSLIET Remiss 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Karin Sparrman Telefon 08-405 38 11 Genomförande av industriutsläppsdirektivet Det remitterade materialet

Läs mer

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13 Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm Yttrande i mål M 6274-13 angående föreläggande att ansöka om

Läs mer

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark

Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för Norra Kvills nationalpark 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Stefan Henriksson Tel: 010-698 13 40 stefan.henriksson @naturvardsverket.se REMISS 2013-12-12 Ärendenr: NV-04870-13 Se sändlista Remiss av förslag till ändrade

Läs mer

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Linda Sjöö Tel: 010-6981150 linda.sjoo @naturvardsverket.se MISSIV 2016-06-29 Ärendenr: NV-01427-16 Enligt sändlista Utskick endast per e-post Remiss av förslag

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Götene kommun.

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Götene kommun. BESLUT 1(2) Naturvårds- och Fiskeenheten Götene kommun Bygg- och Miljökontoret Att. Birgitta Gärdefors 533 80 Götene Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Götene kommun. BESLUT Beviljade projekt

Läs mer

Begäran om prövning av förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

Begäran om prövning av förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Begäran 2015-05-06 Diarienummer 537-34925-2014 Sida 1(6) Regeringen Miljö- och energidepartementet miljodepartementet.registrator @regeringskansliet.se Begäran om prövning av förslag till åtgärdsprogram

Läs mer

Redovisning av Batterifondens inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2011

Redovisning av Batterifondens inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2011 1(1) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2012-03-29 Ärendenr: NV-02987-12 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av Batterifondens inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2011

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 877-2010 TioHundra AB Box 905 761 29 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundra AB 1. I Procapita genom direktåtkomst

Läs mer

Naturvårdsverket STOCKHOLM

Naturvårdsverket STOCKHOLM r REGERINGEN Regeringsbeslut 1 :9 2012-12-20 M2012/3437/Nm Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM Uppdrag att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas. 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-01 Ärendenr: NV-05065-15 Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands,

Läs mer

Nedre Dalälvens Utvecklings AB Tel GYSINGE Tel Länsstyrelsen Gävleborgs län Gävle

Nedre Dalälvens Utvecklings AB Tel GYSINGE Tel Länsstyrelsen Gävleborgs län Gävle org nr 556297-9616 Biologisk Myggkontroll Nedre Dalälvens Utvecklings AB Tel 0291-205 77 Kölnavägen 25 http://www.mygg.se 810 21 GYSINGE Tel 0291-21180 Gävleborgs län 801 70 Gävle 026-171000 Uppsala län

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014

Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Grudin, Ingela Tel: 010-698 12 46 Ingela.grudin @naturvardsverket.se PM 2014-01-07 Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014 Bakgrund

Läs mer

Betänkandet SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete

Betänkandet SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete EM1003 W-4.2, 2012-02-09 YTTRANDE 1 (5) Datum Ert datum Ert dnr 2015-06-29 M2015/1539/S Analysavdelningen Enheten för miljöanalys Linda Kaneryd linda.kaneryd@energimyndigheten.se Miljö- och energidepartementet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 M sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 9 (29) 85 Naturvårdsverkets remiss om ändrade föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark; yttrande Dnr 2014/541-3

Läs mer

Ansökan om jakt efter grå- och vikaresäl i utbildningssyfte. Beslut Du får eller får låta jaga sammanlagt fyra stycken gråsälar i utbildningssyfte.

Ansökan om jakt efter grå- och vikaresäl i utbildningssyfte. Beslut Du får eller får låta jaga sammanlagt fyra stycken gråsälar i utbildningssyfte. 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mårtenson, Nils Tel: 010-698 16 03 nils.martenson @naturvardsverket.se BESLUT 2017-04-12 Ärendenr: NV-01214-17 Ansökan om jakt efter

Läs mer

Ekologisk kompensation vid tillämpning av miljöbalken Linn Åkesson Jörgen Sundin

Ekologisk kompensation vid tillämpning av miljöbalken Linn Åkesson Jörgen Sundin Ekologisk kompensation vid tillämpning av miljöbalken Linn Åkesson Jörgen Sundin Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-01-03 1 Ekologisk kompensation- definition Gottgörelse genom

Läs mer

Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg

Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg 1(3) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-08-23 Ärendenr: NV-06389-13 Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Yttrande i mål 19968-13 angående skyddsjakt efter varg Utveckling

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringsbeslut I 2 REGERINGEN 2013-11-28 N2013/5553/ENT Näringsdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona mil. i Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringens

Läs mer

KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14. Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm

KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14. Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Ek, Hanna Tel: 010-698 10 96 Hanna.Ek@naturvardsverket.se KOMPLETTERING 2015-03-04 Ärendenr: NV-09515-13 NV-00326-14 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17

Läs mer

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remiss 2017-06-07 M2017/01407/Kl Miljö- och energidepartementet Klimatenheten Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remissinstanser 1 Översiktsplanutredningen

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Beslut Naturvårdsverket avslår ansökan om skyddsjakt efter två vargar.

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Beslut Naturvårdsverket avslår ansökan om skyddsjakt efter två vargar. 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-03-24 Ärendenr: NV-01856-14 Ockelbo kommun 816 80 Ockelbo Beslut om skyddsjakt

Läs mer

Yttrande över rapporten Laponia-förvaltningen - En utvärdering Ert dnr: M2016/02649/Nm

Yttrande över rapporten Laponia-förvaltningen - En utvärdering Ert dnr: M2016/02649/Nm 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2017-10-02 Ärendenr: NV-04862-17 Miljö-och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över rapporten Laponia-förvaltningen - En

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson 1 NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-03-17 Handläggning i parternas utevaro Mål nr M 1333-11 Aktbilaga 508 RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson SÖKANDE

Läs mer

Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om skyddsjakt efter skarv, länsstyrelsens dnr

Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om skyddsjakt efter skarv, länsstyrelsens dnr 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Cordemans, Clara Tel: 010-698 11 89 Clara.Cordemans@naturvardsverket.se BESLUT 2016-06-17 Ärendenr: NV-03005-16 Sveriges Ornitologiska

Läs mer