ESS. Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESS. Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell"

Transkript

1 N ESS Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell Lund NE / Science village dignitet för dialog och tanke-, kunskapsoch idéutbyte mellan forskningen och det omgivande samhället. S MAX IV

2 2 / xs FÖRTYDLIGANDE: I denna förstudie förekommer en lång rad uppskattningar av förväntade besökarsiffror, kvadratmeter, intäkter, kostnader och annat. Det ska understrykas att det är just uppskattningar som vartefter plane ring och annat arbete fortskrider måste sättas i relation till den omvärld en anläggning av XS kommer att befinna sig i. Ett specifikt sådant fall rör de föreslagna mötes faciliteterna inom området. Inom ramen för för stu diens uppdrag har behovet av konferenslokaler, inte minst för forskningsanläggningarna på området, diskuterats, och en i storlek på ca 500 platser eller fler har förts fram som önskvärd av flera intressenter. En sådan uppgift måste emellertid bedömas i ett större sammanhang, där även andra studier och undersökningar gjorts utanför denna förstudies ram. Ett konkret exempel är den nu aktuella utredningen kring ett kongresscentrum i Lund. TITA Som en följd av etableringarna av ESS och MAX IV-laboratoriet, tog Region Skåne 2010 initiativ till ett regionalt utvecklingssamarbete, baserat på slutsatserna i rapporten ESS i Lund effekter på regional utveckling (Price Waterhouse Coopers). Samarbetet som förkortas TITA är indelat i två projekt och är uppdelat i nio delprojekt. > ESS MAX IV Tillväxt Innovation (TI) > ESS MAX IV Tillgänglighet Attraktivitet (TA) TITA-initiativet syftar till att stärka innovationsstrukturen, tillgängligheten och attraktiviteten i regionen för att skapa ökad ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Projektet är en fristående satsning som inte har någon organisatorisk knytning till ESS och Max IV. Projektet bedrivs av Region Skåne i samarbete med alla kommuner i Skåne, Lunds universitet, Invest in Skåne, ESS AB, Malmö högskola, Länsstyrelsen i Skåne Län, Högskolan i Kristianstad, Region Blekinge, SLU Alnarp, Blekinge Tekniska högskola (BLT) samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).TITA-projektet har en gemensam politisk styrgrupp, en strategisk arbetsgrupp samt ett gemensamt sekretariat. Region Skåne i samarbete med alla kommuner i Skåne, Lunds universitet, Invest i Skåne, ESS AB, Malmö högskola, Länsstyrelsen i Skåne län, Högskolan Kristianstad, Region Blekinge, SLU Alnarp och Blekinge Tekniska Högskola. ESS Max IV i regionen TITA

3 xs / 3

4 4 / xs

5 xs / 5 Innehåll Förord 07 Executive summary 10 Executive summary (in english) Bakgrund 15 1 Uppdraget 15 2 Arbetsgrupp 19 3 Avgränsningar och preciseringar Namnet XS XS ett window of opportunity Science Centers 2020 en omvärldsanalys 27 Scenario XS Framgångsrika exempel Så skapar vi en möteplats 39 1 XS Visitors Center 39 2 XS Science & Discovery Center 42 3 XS Conference and Meetings 43 4 XS Workspace 47 5 XS Plaza XS vision och framtidsbilder Målgruppsanalys Organisationsstruktur Finansieringsstruktur Slutsatser och rekommendationer Källförteckning 71

6 6 / xs MAX IV och ESS ska studera, skapa förståelse och sammanhang kring materiens allra minsta beståndsdelar. Det kommer att påverka allas vår världsbild och allas vår vardag. Cosmetics TiO 2 Nano particles LED display Photonic materials Paper mug Xxxxx materials Artificial lenses Photonic polyms Hair gel Xxxx xxxx Compact laminate Xxxxx materials Glass Optical materials

7 xs / 7 Tanken svindlar. De nya forskningsanläggningarna ESS och MAX IV-laboratoriet ska utforska ett osynligt mikrokosmos med hemligheter och möjligheter i klass med världsrymdens. Vår kunskap och synen på vår existens kommer att förändras. I detta ligger unika möjligheter att väcka och ta vara på människors intresse och engagemang kring frågor som berör oss alla. I denna förstudie ger vi en bild av hur ett attraktivt kunskapscentrum i geografisk anslutning till ESS och MAX IV-laboratoriet skulle kunna se ut, vilka behov det skulle fylla och hur det skulle kunna ges förutsättningar att utvecklas till en destination av internationell dignitet. Förstudien har genomförts inom ramen för TITA-projektet (se sid 2) under perioden november 2011 juni För en djupare förståelse bör förstudien sättas i följande kontext: 1 / Visionen för Lund NE med dess tre komponenter: Världens främsta forskningsanläggningar; Ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande; Ett regionalt utflyktsmål för vetenskap, kultur och rekreation. 2 / Övriga studier och rapporter framtagna inom TITA-projektet, som sammantaget visar hur tillväxten, innovationsstrukturen, tillgängligheten och attraktiviteten i regionen kan stärkas till följd av etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV-laboratoriet. Framåtskridandet i TITAprojektet redovisas fortlöpande på hemsidan

8 8 / xs

9 xs / 9 3 / Lunds traditioner och tvåtusenåriga historia som en internationell mötesplats för handel, industri och akademi, som nyligen satts i nytt ljus genom utgrävningarna i Uppåkra. Med de uppenbara kopplingarna mellan de sensationella fynden i Uppåkra och den moderna materialvetenskapens möjligheter tydliggörs sambanden mellan dåtid nutid framtid. Ytterligare en bit att foga till det komplexa pusslet är de globala trender, visioner, ambitioner och behov som präglar uppbyggnaden av fysiska och virtuella platser för kunskapsutbyte mellan forskningen och det omgivande samhället. En överblick över dessa, med koppling till de möjligheter de ger finns i kapitlet Science Centers Vår förhoppning är att detta dokument ska bidra till en samsyn kring skapandet av ett attraktivt kunskapscentrum i anslutning till de båda nya forskningsanläggningarna och därmed även bidra till den mobilisering av goda krafter som krävs för att det historiska window of opportunity som finns just här och just nu ska kunna tas tillvara på allra bästa vis. Lund 7 juni 2012 Elisabet Johnson / Jan Riise / Arne Berge

10 10 / xs XS executive summary Med ESS och MAX IV-laboratoriet får Sverige och Europa två världsledande forskningsanläggningar som kommer att dra till sig stor uppmärksamhet under de kommande decennierna. Det innebär en historisk chans att skapa en unik mötesplats som kan ta en internationell tätposition när det gäller dialog och interaktion mellan forskningen och det omgivande samhället. För att lyckas gäller det att tänka stort och att få många goda krafter att samverka. Mötesplatsen, som vi valt att kalla XS, vilar bland annat på följande förutsättningar: > placeringen mitt emellan två världsledande centra med forskning som har stor potential att väcka intresse och få stor inverkan på människors sätt att leva. > framväxten av en ny stadsdel Lund NE med mycket högt ställda ambitioner och möjligheten att göra rätt från början. > en global utveckling där vetenskapskommunikationen har blivit allt viktigare och ändrat karaktär från information till dialog och public engagement. > ett ökande intresse för kunskapsturism och 3,7 miljoner människor inom en timmes resväg. > den multidisciplinära forskning, den innovationsverksamhet och de internationella nätverk som finns så rikligt representerade i närområdet. > platsens historiska kontext av att ha fungerat som en internationell mötesplats för handel, kunskapssökande och industriell utveckling under tvåtusen år. Det går en tydlig röd tråd från Uppåkra till Lund NE. XS ska präglas av nytänkande, människors nyfikenhet och en konstruktiv dialog. För att åstadkomma detta vill vi göra XS till en attraktiv mötesplats som drar flöden av människor från många olika håll och av många olika anledningar. I vår modell består XS av fem delar, med tydliga roller och ett utvecklat samspel sinsemellan. De fem delarna är:

11 xs / XS Visitors Center besökscenter för ESS och MAX IV-laboratoriet, rustat för att ta emot såväl professionella besökare som allmänhet, grupper av skolklasser etc. 2. XS Science & Discovery Center den stora publikdragaren som ger människor möjlighet att känna på, reflektera över och förstå vetenskapens utmaningar, landvinningar och innovationer besökare per år (XS Visitors Center inräknat). Producerar även högkvalitativa utställningar för internationell cirkulation. 3. XS Conference & Meetings faciliteter för kongresser/konferenser och möten av olika storlek och dignitet. Tar, förutom Lund NEs kapacitetsbehov även fasta på det rådande underskottet på konferensfaciliteter i närområdet. 4. XS Workspace tillfälliga och permanenta arbetsplatser för människor och företag som vill finnas i kraftfältet kring forskningsanläggingarna. 5. XS Plaza den självklara och attraktiva mötesplatsen och centrum i XS och dess olika flöden. Ingång till och utgång från XS övriga delar. En levande plats som tillgodoser den nya stadsdelens behov av service, med restauranger, caféer, affärer och inbjudande ytor för spontana och planerade möten. Med detta scenario och det window of opportunity som står öppet just här och just nu finns möjligheten att i Lund NE skapa ett av Nordens största besöks- och kunskapscentra, som till både innehåll, utformning och attraktionskraft kan ta en europeisk tätposition. För att detta ska bli verklighet krävs en omedelbar kraftsamling kring en väl fungerande och väl finansierad organisation, som utifrån ett mycket brett spektrum av infallsvinklar och expertis kan ta vara på den unika kontexten och utveckla XS till sin fulla potential. Tågordningen är viktig. Först kommer behoven, visionerna, innehållet och målgrupperna därefter är det dags att börja rita och räkna på byggnader. XS föreslås drivas av en ändamålsstiftelse stiftelsen XS som genom ett driftsbolag XS AB formar och driver verksamheten. Till stiftelse och bolag måste en rad spetskompetenser knytas. Stiftelsen bör ledas av en styrelse bestående av ledande personer inom akademi, näringsliv och politik, med relevant erfarenhet och djup regional, nationell och internationell förankring. Stiftelsens ordförande bör vara en person som med tyngd och engagemang kan driva projektet mot förverkligande. Förstudien pekar även på vikten av att få till stånd ett privat/publikt partnerskap för finansiering av uppbyggnad och långsiktig drift samt visar på goda möjligheter att söka finansiering från nationella och europeiska källor.

12 12 / xs XS executive summary With ESS and the MAX IV Laboratory, Sweden acquires two research facilities that will be world leaders for decades to come. The construction of these facilities is accompanied by unique prerequisites for creating a meeting place of international excellence for dialogue and the exchange of thoughts, knowledge and ideas between the research community and the society around it. This rendezvous, which we call XS, rests on the following attributes: > a location right between two outstanding research centers with enormous potential to attract attention and to influence the way people live their lives. > the emergence of a new city quarter Lund NE with high aspirations and the possibility to get everything right from the outset. > a global development in which scientific communication has become increasingly important and changed character from information to dialogue and public engagement. > a growing interest in knowledge tourism and 3.7 million people within an hour s journey. > the multidisciplinary research, the innovation activity and the international networks so richly represented in the immediate vicinity. > the historical context of the location: it has functioned as an international center for trade, the quest for knowledge and industrial development for two thousand years. A straight line runs from the archaelogical site Uppåkra to Lund NE. All in all, this implies an historic opportunity to create an unparalleled rendezvous on the international scene for interaction and dialogue among scientists, citizens and society. Success depends on thinking big and enticing many helpful forces to collaborate. XS will be characterized by new thinking, by people s curiosity and by constructive dialogue. To achieve this, we want to make XS an enticing rendezvous that attracts flows of people from many different sources and for many different reasons. In our model, XS consists of five parts with clear-cut roles and superb interaction.

13 xs / XS Visitors Center serving both ESS and the MAX IV Laboratory, equipped to receive both professional visitors and the general public, field trips from schools, etc. 2. XS Science & Discovery Center the big public draw that makes it possible for people to encounter, reflect over and comprehend the challenges, advances and innovations of science. 500,000 visitors annually (including the XS Visitors Center). Also produces top quality exhibitions for international circulation. 3. XS Conference & Meetings facilities for congresses and conferences, and for meetings of various sizes and gravity. In addition to satisfying the capacity requirements of Lund NE, it will ease the pressure on the current shortage of conference facilities in the vicinity. 4. XS Workspace temporary and permanent workplaces for people and companies who want to be in the force field surrounding the research facilities. 5. XS Plaza the obvious and attractive rendezvous point and center of XS and its various flows of visitors. The entrance to and exit from the other parts of XS. With this scenario and this window of opportunity that is standing open right here and right now Lund NE has the chance to become one of the largest visitors and knowledge centers in Scandinavia, one which can assume a leading position in Europe with regard to content, design and drawing power. Bringing this to fruition requires an immediate gathering of forces around a well-functioning and wellfinanced organization that can utilize a very broad spectrum of approaches and expertise to exploit this unique context and develop the full potential of XS. Priorities are crucial. First come the needs, the visions, the content and the target groups then the time will be ripe to begin designing the buildings. We suggest that XS be run by a foundation the XS Foundation that will shape and direct the activity through an operating company XS AB. A number of top competencies must be tied to the foundation and the company. The foundation should be led by a board made up of leaders from academia and the business and political sectors with relevant experience and strong regional, national and international ties. The chairperson of the foundation should be a person with influence and dedication who can drive the project to its realization. The pre-study also points to the importance of creating a private/public partnership to finance the creation and long-term operation, and indicates good possibilities of seeking financing from national and international sources.

14 14 / xs Uppåkra Malmö Lund Øresundsbron Köpenhamn max IV Lab Lund NE / Science village ESS Mitt emellan Max IV och ESS behövs en mötesplats. Ett tredje rum: > Besökscentrum > Science center > Utflyktsmål > Open space > Konsthall > Workspace > Konferensanläggning > Häng > Restauranger och café > Shop > Fria rummet Illustration: Cobe Architects

15 xs / Bakgrund Sedan slutet av 1990-talet planeras för en helt ny stadsdel i nordöstra Lund (Lund NE/Brunnshög). När området är fullt utbyggt förväntas omkring människor bo och arbeta där. Ambitionerna är exceptionellt höga. En av väldens främsta forsknings- och innovationsmiljöer ska skapas i nordöstra Lund. Forskningsanläggningarna ESS och Max IV, utgör själva basen för visionen, men utvecklingsområdet Lund NE, vilar även på målet att vara ett europeiskt föredöme för hållbar stadsutveckling och utgöra en regionalt besöksmål för vetenskap, kultur och rekreation. ESS och MAX IV bildar tillsammans ett världsledande centrum för forskning om material och biologisk materia - ett dynamiskt centrum för innovationer, som kan komma att stärka de skandinaviska ländernas attraktionskraft och därmed har potential att bl a leda till fler internationella företagsetableringar. En utmaning är att få närmiljön att matcha tillkomsten av anläggningarna på ett sätt så att hävstången för alla intressenter blir största möjliga. > Uppdraget Tankarna på ett kunskapscentrum/science center i Lund har funnits länge men de fick förnyad aktualitet 2009 när klartecken för att bygga Max IV och ESS gavs. Dessa två av världens främsta forskningsanläggningar för materialforskning förväntas tilldra sig stort intresse redan under byggtiden men ännu mer när de tagits i drift 2016 resp Inom ramen för TITA; delprojekt TI3 mötesplats Lund NE, togs det i början av 2011 fram ett upphandlingsunderlag till en förstudie gällande etablering av en eventuell besöksanläggning i nordöstra Lund med arbetsnamnet ExpoLund. Avsikten enligt TITA var att ExpoLund ska bli ett kunskapscentrum i anslutning till ESS och MAX IV, Ideon Medicon Village Anläggningen ska bland annat göra det möjligt för den intresserade allmänheten att få ta del av information om forskningsverksamhet och forskningsresultat vid MAX IV, ESS, Lunds universitet samt om innovationer inom forskningsintensiva företag i regionen

16 16 / xs max IV Lab XS Lund NE / Science village ESS Lund NE en helt ny stadsdel med högt ställda ambitioner. Mitt emellan två världsledande forskningsanläggningar finns förutsättningar att skapa ett kunskaps- och besöks centrum av världsklass. Illustration: Cobe Architects S N V Ö

17 Västkustbanan mot Göteborg Stambanan mot Stockholm E22 mot Kalmar xs / 17 Lund NE Brunnshög European Spallation Source (ESS) XS Slutdestination för Lundalänken MAX IV Laboratory Mot E6 Göteborg Mot E6 Malmö / Köpenhamn Lund Tåg mot Malmö / Köpenhamn E22 mot Malmö / Köpenhamn Mot Dalby Uppåkra Lund NE inebär en naturlig förlängning av det så kallade kunskapsstråket. Från utgrävningarna i Uppåkra till de nya forskningsanläggningarna går en tydlig röd tråd genom 2000 år av historia. N V Ö S

18 18 / xs Huvudsyftet är att skapa och stärka intresset för forskningen vid regionens lärosäten och företag, bidra till kunskapsöverföring och skapa delaktighet inte minst bland ungdomar som står inför valet av utbildning och yrkesbana. En efterstävad effekt är utökat samarbete mellan lärosätena i regionen, näringslivet, Region Skåne och Skånes alla kommuner samt att ExpoLund ska bidra till ökad regional attraktionskraft och att Region Skåne stärker sitt varumärke som forskningsregion i världen. På detta sätt manifesteras visionen av att Skåne siktar på att bli Europas mest innovativa kunskapsregion Det övergripande syftet med denna förstudie är att utveckla en samsyn beträffande vad som krävs för att utveckla en långsiktigt uthållig strategi som kan bidra till att stärka ExpoLunds profil, attraktivitet och konkurrenskraft. För att kunna lägga grunden för en tydlig linje och utveckling i önskad riktning för ExpoLund krävs det en väl definierad identitet och en samsyn beträffande konkurrensfaktorer och utvecklingsmöjligheter. Vi har i förstudien därför lagt särskilt fokus på att identifiera och förankra en gemensam vision för ExpoLund och på de identitetsuppbyggande faktorer som vi bedömer möjliga att uppnå och som är avgörande för framgång. Förstudien sammanfattar genomfört arbete och analyser samt ger konkreta rekommendationer som kan utgöra underlag och riktlinjer för det fortsatta arbetet och för ett faktiskt genomförande. Den ger även en bild av anläggningens innehåll och hur ett sådant center kan attrahera besökare, utifrån demografiska och ekonomiska faktorer. Arbetet har också resulterat i en grafisk sammanfattning, med bilder- som kan användas som konceptunderlag i det fortsatta arbetet. Arbetet omfattar inte uppgifter som har med utformning av utställningar och byggnader.

19 xs / 19 > Arbetsgrupp Arbetet med förstudien genomfördes under perioden 1/ / Elisabet Johnson är av TITA utsedd projektledare med ansvar för att leda och genomföra förstudien. Elisabet Johnson driver projektet inom ramen för en deltidsanställning vid Lunds universitet. Projektet har en styrgrupp bestående av representanter för Region Skåne, Lunds kommun och Lunds universitet. Projektgruppen består av Elisabet Johnson, projektledare, Jan Riise, Agadem AB (huvudkonsult) samt Arne Berge. Till sin hjälp har de Magnus Bergström, Bergström & Co, ansvarig för grafisk form och illustrationer. > Preciseringar och avgränsningar De analyser av organisation och finansieringsmöjligheter som genomförts inom ramen för denna förstudie är av naturliga skäl tämligen översiktliga och baseras främst på jämförelser med europeiska science centers. Kapitlen Organisationsstruktur och Finansieringsstruktur ska därför snarare ses som tänkbara scenarier än som färdiga förslag. I ett nästa steg behövs en fördjupad analys av såväl organisation som finansieringsmöjligheter för att hitta effektiva och långsiktigt hållbara modeller.

20 20 / xs

21 xs / Namnet XS Förstudien ska bidra till att skapa en samsyn kring det nya besöks- och sciencecentret. En viktig beståndsdel i detta är ett gemensamt namn. Det officiella arbetsnamnet har hittills varit ExpoLund. Namnfrågan har under hela processens gång legat i luften och det har i olika sammanhang framkommit tankar om vad det slutgiltiga namnet skulle kunna tänkas bli. Nu, när förstudien presenteras, är det enligt vår mening av stor vikt att vi även börjar bygga upp en tydlig identitet för det nya besöks- och sciencecentret. En bra början på det arbetet är ett namn. I denna förstudie kommer vi därför konsekvent att använda oss av vårt eget namnförslag, XS, uttalat exéss med tonvikt på den andra stavelsen. > De två bokstäverna XS omfattar både MAX och ESS, men är samtidigt inte begränsande. > XS kan exempelvis läsas som X-small, vilket passar bra på forskningsanläggningar med uppgiften utforska materiens minsta beståndsdelar. > Explore & Share (XS) sammanfattar det vi vill att människor ska kunna göra här någon har även gjort tolkningen Explorative Science och Experience of Science. > XS kan även stå för excess ett överflöd av kunskap. Det ligger nära access som signalerar tillgänglighet, man kan även tänka sig bokstavskombinationen som en geografisk bestämning ett X på kartan (i Sverige). > Namnet är tämligen språkoberoende det fungerar lika bra på svenska som på engelska, tyska, franska och en rad andra språk och så är den enkla bokstavskombinationen en utmärkt grund för att bygga upp en stark och unik grafisk identitet. > Vårt förslag till namn på det nya besöks- och sciencecentret är således XS.

22 22 / xs

23 xs / XS ett internationellt ledande centrum för dialog och kunskapsutveckling Med ESS och MAX IV-laboratoriet får Sverige och Europa två forskningsanläggningar som kommer att vara världsledande under flera decennier. Forskningsområdet för ESS och MAX IV-laboratoriet kan enkelt sammanfattas som materialvetenskap. Det är ett forskningsområde som ingår i ett finmaskigt nät av tvärvetenskapliga kopplingar med stor påverkan på våra dagliga liv. Det handlar om framtidens effektiva mediciner och materialet i kroppens reservdelar; om vad som ska driva våra fordon och värma våra hus; om livsmedel med funktionella egenskaper på molekylnivå; om hur vi bygger våra hus och kommunikationsleder; om att göra våra datorer tusen gånger snabbare; om nya pedagogiska hjälpmedel; om att ge utsatta människor tillgång till rent vatten och mycket, mycket mer. Kort sagt resultaten av de experiment som görs vid ESS och MAX IV-laboratoriet kommer att ge svar på frågor som står högt på den globala problemlösningsagendan. De kommer att engagera forskare från ett mycket brett spektrum av kunskapsområden och få stort genomslag i vår vardag. Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell dignitet för dialog och tanke-, kunskaps- och idéutbyte mellan forskningen och det omgivande samhället. Ett Science Center i Lund har diskuterats i många år. Under resans gång har den europeiska och globala kontexten radikalt förändrat karaktär. Från att ha handlat om att informera allmänheten har begreppen dialog, kommunikation och public engagement blivit de centrala. Över hela världen drivs projekt med inriktning på Portals to the Public och Portals to Current Research, men få science center har byggts utifrån dessa nya förutsättningar.

24 24 / xs

25 xs / 25 Här har Lund och Skåneregionen chansen att genom XS skapa en europeisk och global förebild, en interaktiv arena, där forskare och medborgare tillsammans formulerar agendan för några av dagens och morgondagens viktigaste forskningsutmaningar. Genom att tänka stort, agera i ett globalt perspektiv och ta vara på synergieffekter lokalt, regionalt och nationellt, har vi möjligheten att skapa en modell för 2000-talets involverande och engagerande forskningskommunikation, med forskning och medborgare i önskvärda dubbla roller som avsändare och mottagare. Ett tydligare fokus på nyttiggörande och innovation ställer krav på nya kanaler för kommunikation. Vi vet också att det direkta mötet mellan forskare och allmänhet oftast uppfattas som positivt och givande för båda parter. The first key is to engage people and civil society organisations in the research and innovation process. We know that solutions to the grand challenges we face cannot be purely technological. Innovations also come from the creativity of nonspecialists and civil society organisations working with researchers, businesses and policy makers. Máire Geoghegan-Quinn, Commissioner, Resarch and Innovation, Odense, april 2012 De Grand Challenges världen står inför idag inom områden som miljö, energi- och livsmedelsförsörjning, befolkningsutveckling och hälsa kräver omfattande internationell och tvärvetenskaplig samverkan. Behovet av arenor där olika vetenskapsområden kan mötas och gemensamt angripa komplexa problemområden har aldrig varit större. Samtidigt ser vi att forskning och vetenskap har inte samma självklara auktoritet som tidigare. Socialt robusta beslut kräver medverkan och engagemang. Science centers och science events som vetenskapsfestivaler är utmärkta neutrala mötesplatser med en viktig funktion som nav i samhällsutvecklingen. [the project] PLACES is ensuring that science centers and museums are quickly becoming the ideal forums for politicians to easily access reliable scientific information and for citizens to engage in two-way dialogue about science. This will allow people to exercise full citizenship in science and technology issues. Antonio Gomes da Costa, coordinator PLACES, Slutligen, kunskapsturismen ökar. Människor är mer och mer intresserade av att använda ledig tid till informellt lärande talets semesterideal med stränder och vajande palmer ersätts alltmer av en fritid med möjligheter att lära något nytt och att utforska relationerna till miljö, historia och kultur.

26 26 / xs En historisk chans att: > skapa och ta tillvara människors intresse > bidra till möten, dialog, ny kunskap och demokrati > formulera och svara på morgondagens frågor > tillgodose och skapa synergier mellan många olika behov

27 xs / Science Centers 2020 en omvärldsanalys Antalet science centers i världen har tiodubblats på 25 år, från ca 200 år 1987 till drygt 2000 nu. Motsvarande gäller för Skandinavien som räknade 5 science centers 1987 till uppemot 50 två decennier senare. Science Centers över hela världen är involverade i en omfattade och ständigt pågående förändringsprocess, som inte minst handlar om dess relationer till besökarna. Från att i många avseenden kunnat beskrivas i sammanhang där skola, läroplan, barn och ungdom, intresse för naturvetenskap och teknik med mera varit centrala ord och begrepp, har många center alltmer fokuserat på informellt lärande, vuxna besökare, och scientific literacy som viktiga begrepp. Trender i science center-världen Från Barn och ungdom Formellt lärande Läroplan Utbildning Finansiering för utbildning, från offentlig verksamhet Affärsmodell med enkla samband Nyckelroll för barn och ungdom och deras intresse för naturvetenskap och teknik Till Vuxna Informellt lärande (inkl begrepp som Free choice learning ) Scientific literacy Underhållning, edutainment Finansiering från besökare och andra beställare, t ex näringslivet Affärsmodell med föränderliga och dynamiska samband (blockbusters, fundraising, events osv) Nyckelroll för vuxnas medverkan i samhället the third place m m

28 28 / xs

29 Mötesplatsen det tredje rummet definieras av sina besökare / användare. Med olika flöden skapas en kritisk massa en god cirkel. xs / 29

30 30 / xs > Science centers i världen / Skandinavien Skandinavien V världen > Fyra kategorier Industriorienterade Aktivitets- och näringslivsorienterade V vetenskaps / utbildningsorienterade Teknikhistoriska > Trender Portal to current research Portal to the public visualiserar aktuell forskning, inklusive möten och dialog events och dialog, med forskare och allmänhet

31 xs / 31 We will restore science to its rightful place. President Barack Obama, inauguration speech, januari 2009 Scientific literacy, dvs kännedom om och förståelse för vetenskap och dess arbetssätt, anses generellt vara värdefullt och beskrivs som angeläget politiskt mål, ur flera aspekter. Praktiskt: det underlättar vardagen att förstå och kunna något om vetenskap och teknik Demokratiskt: det är rimligt att människor får vara med och bestämma Kulturellt: vetenskapen är en del av vår gemensamma historia och vardag Ekonomiskt: kunskaper är basen för tillväxt och kreativitet Detta är en process som pågår över hela världen. inte minst i Kina, där science popularization har givits stöd i lagstiftningen. Där talas det om sex målsättningar, varav fyra berör värdet av att känna till vetenskapens metoder, resultat, arbetssätt och spirit liksom värdet av att kunna använda vetenskapen i vardagen och ta del i samhällets utveckling. Tillväxten av antalet science centers i världen ska också ses mot bakgrund av ett minskande intresse för naturvetenskap och teknik bland ungdomar i hela västvärlden. Ur näringslivssynpunkt har engagemang i science centers varit ett sätt att främja intresset och att därmed underlätta för framtida kompetensförsörjning. Många storföretag tillhör av dessa skäl grundare, sponsorer och samarbetspartner till science center runt om i världen. Vetenskapen har under lång tid varit en stabil grund för samhällelig utveckling, verksamhet och beslut. Så är det inte längre. Vetenskapen ifrågasätts på allt fler områden, från biologi och evolution till klimatförändringar, teknologi och medicin. Forskarsamhällets svar, om än oftast individuellt snarare än institu tionellt, har varit ett ökande engagemang i exempelvis vetenskapsfestivaler och arrangemang inom ramen för exempelvis science centers. Flera världsledande forskare, som Brian Cox, Jim Al-Khalili och Robert Winston i Storbritannien, och Brian Greene i USA är personligen engagerade i outreach på olika sätt. Det kraftigt ökande antalet science centers i Skandinavien och världen speglar ett ökande intresse och behov av attraktiva mötesplatser mellan forskare och medborgare.

Framåtblickande analys av Konstfacks forskning

Framåtblickande analys av Konstfacks forskning 18 juni 2009 Framåtblickande analys av Konstfacks forskning Lars Geschwind & Karin Eduards Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehåll Sammanfattning 1 Executive

Läs mer

ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd

ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv

Läs mer

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt.

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. 08 14 Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. Innehåll D! 08 14 in English? You find a pdf to download

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

transition hub En mötesplats för omställning till ett hållbart samhälle

transition hub En mötesplats för omställning till ett hållbart samhälle transition hub En mötesplats för omställning till ett hållbart samhälle Amanda Stehn Examensarbete vid chalmers arkitektur Design for sustainable development TRANSITION HUB -En mötesplats för omställning

Läs mer

Byggemenskaper. Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad. Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad

Byggemenskaper. Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad. Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad Byggemenskaper Ett komplement till bostadsutvecklingen i Karlstad Buildingcommunities An addition to the housing development in Karlstad Joakim Jansson & Robert Trell Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

Penilla Gunther INLÄGG. Besök och möten. Utveckling av turism och mötesindustri i Sverige. 1 www.kristdemokraterna.se

Penilla Gunther INLÄGG. Besök och möten. Utveckling av turism och mötesindustri i Sverige. 1 www.kristdemokraterna.se Penilla Gunther INLÄGG Besök och möten Utveckling av turism och mötesindustri i Sverige 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll FÖRORD...4 INLEDNING...5 SAMMANFATTNING...6 Äta...6 Bo...6 Göra...6 Resa...7

Läs mer

Design, energi och hållbar utveckling

Design, energi och hållbar utveckling Design, energi och hållbar utveckling Sara Ilstedt Hjelm Produkt- och tjänstedesign KTH Industriell teknik och management Rapporten har skrivits av professor Sara Ilstedt Hjelm, sarai@kth.se Inom produkt-

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Det nya. Glasriket. Samverkan Tradition innovation

Det nya. Glasriket. Samverkan Tradition innovation Det nya Glasriket Samverkan Tradition innovation Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund... 7 Utmaningar och fokusområden... 14 Lokal och regional ledning...16 Miljö och energi...

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

Design för innovation och tillväxt

Design för innovation och tillväxt A2005:003 Design för innovation och tillväxt en framtida konkurrensmöjlighet? Anne Kolmodin och Aurora Pelli Design för innovation och tillväxt en framtida konkurrensmöjlighet? Anne Kolmodin & Aurora

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 0 born to be wild

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 0 born to be wild v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 0 born to be wild 55+... eller hur förvandla en global demografisk förändring till ett svenskt styrke- och tillväxtområde m a g n u s l a g e r h o l m, p e

Läs mer

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt Mobilisering för ökad regional attraktionskraft En underlagsrapport från IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 130 Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 9 : 0 2 VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI ATT FRÄMJA HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE GENOM INTERNATIONELLT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSSAMARBETE Titel: VINNOVAs internationella

Läs mer

Social hållbarhet inte bara sustainababble? Från mångtydig vision till analytiskt redskap vid uppföljning av stadsbyggnadsprojekt

Social hållbarhet inte bara sustainababble? Från mångtydig vision till analytiskt redskap vid uppföljning av stadsbyggnadsprojekt Örebro universitet HUMUS Centrum för urbana och regionala studier December 2013 Social hållbarhet inte bara sustainababble? Från mångtydig vision till analytiskt redskap vid uppföljning av stadsbyggnadsprojekt

Läs mer