ESS. Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESS. Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell"

Transkript

1 N ESS Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell Lund NE / Science village dignitet för dialog och tanke-, kunskapsoch idéutbyte mellan forskningen och det omgivande samhället. S MAX IV

2 2 / xs FÖRTYDLIGANDE: I denna förstudie förekommer en lång rad uppskattningar av förväntade besökarsiffror, kvadratmeter, intäkter, kostnader och annat. Det ska understrykas att det är just uppskattningar som vartefter plane ring och annat arbete fortskrider måste sättas i relation till den omvärld en anläggning av XS kommer att befinna sig i. Ett specifikt sådant fall rör de föreslagna mötes faciliteterna inom området. Inom ramen för för stu diens uppdrag har behovet av konferenslokaler, inte minst för forskningsanläggningarna på området, diskuterats, och en i storlek på ca 500 platser eller fler har förts fram som önskvärd av flera intressenter. En sådan uppgift måste emellertid bedömas i ett större sammanhang, där även andra studier och undersökningar gjorts utanför denna förstudies ram. Ett konkret exempel är den nu aktuella utredningen kring ett kongresscentrum i Lund. TITA Som en följd av etableringarna av ESS och MAX IV-laboratoriet, tog Region Skåne 2010 initiativ till ett regionalt utvecklingssamarbete, baserat på slutsatserna i rapporten ESS i Lund effekter på regional utveckling (Price Waterhouse Coopers). Samarbetet som förkortas TITA är indelat i två projekt och är uppdelat i nio delprojekt. > ESS MAX IV Tillväxt Innovation (TI) > ESS MAX IV Tillgänglighet Attraktivitet (TA) TITA-initiativet syftar till att stärka innovationsstrukturen, tillgängligheten och attraktiviteten i regionen för att skapa ökad ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Projektet är en fristående satsning som inte har någon organisatorisk knytning till ESS och Max IV. Projektet bedrivs av Region Skåne i samarbete med alla kommuner i Skåne, Lunds universitet, Invest in Skåne, ESS AB, Malmö högskola, Länsstyrelsen i Skåne Län, Högskolan i Kristianstad, Region Blekinge, SLU Alnarp, Blekinge Tekniska högskola (BLT) samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).TITA-projektet har en gemensam politisk styrgrupp, en strategisk arbetsgrupp samt ett gemensamt sekretariat. Region Skåne i samarbete med alla kommuner i Skåne, Lunds universitet, Invest i Skåne, ESS AB, Malmö högskola, Länsstyrelsen i Skåne län, Högskolan Kristianstad, Region Blekinge, SLU Alnarp och Blekinge Tekniska Högskola. ESS Max IV i regionen TITA

3 xs / 3

4 4 / xs

5 xs / 5 Innehåll Förord 07 Executive summary 10 Executive summary (in english) Bakgrund 15 1 Uppdraget 15 2 Arbetsgrupp 19 3 Avgränsningar och preciseringar Namnet XS XS ett window of opportunity Science Centers 2020 en omvärldsanalys 27 Scenario XS Framgångsrika exempel Så skapar vi en möteplats 39 1 XS Visitors Center 39 2 XS Science & Discovery Center 42 3 XS Conference and Meetings 43 4 XS Workspace 47 5 XS Plaza XS vision och framtidsbilder Målgruppsanalys Organisationsstruktur Finansieringsstruktur Slutsatser och rekommendationer Källförteckning 71

6 6 / xs MAX IV och ESS ska studera, skapa förståelse och sammanhang kring materiens allra minsta beståndsdelar. Det kommer att påverka allas vår världsbild och allas vår vardag. Cosmetics TiO 2 Nano particles LED display Photonic materials Paper mug Xxxxx materials Artificial lenses Photonic polyms Hair gel Xxxx xxxx Compact laminate Xxxxx materials Glass Optical materials

7 xs / 7 Tanken svindlar. De nya forskningsanläggningarna ESS och MAX IV-laboratoriet ska utforska ett osynligt mikrokosmos med hemligheter och möjligheter i klass med världsrymdens. Vår kunskap och synen på vår existens kommer att förändras. I detta ligger unika möjligheter att väcka och ta vara på människors intresse och engagemang kring frågor som berör oss alla. I denna förstudie ger vi en bild av hur ett attraktivt kunskapscentrum i geografisk anslutning till ESS och MAX IV-laboratoriet skulle kunna se ut, vilka behov det skulle fylla och hur det skulle kunna ges förutsättningar att utvecklas till en destination av internationell dignitet. Förstudien har genomförts inom ramen för TITA-projektet (se sid 2) under perioden november 2011 juni För en djupare förståelse bör förstudien sättas i följande kontext: 1 / Visionen för Lund NE med dess tre komponenter: Världens främsta forskningsanläggningar; Ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande; Ett regionalt utflyktsmål för vetenskap, kultur och rekreation. 2 / Övriga studier och rapporter framtagna inom TITA-projektet, som sammantaget visar hur tillväxten, innovationsstrukturen, tillgängligheten och attraktiviteten i regionen kan stärkas till följd av etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV-laboratoriet. Framåtskridandet i TITAprojektet redovisas fortlöpande på hemsidan

8 8 / xs

9 xs / 9 3 / Lunds traditioner och tvåtusenåriga historia som en internationell mötesplats för handel, industri och akademi, som nyligen satts i nytt ljus genom utgrävningarna i Uppåkra. Med de uppenbara kopplingarna mellan de sensationella fynden i Uppåkra och den moderna materialvetenskapens möjligheter tydliggörs sambanden mellan dåtid nutid framtid. Ytterligare en bit att foga till det komplexa pusslet är de globala trender, visioner, ambitioner och behov som präglar uppbyggnaden av fysiska och virtuella platser för kunskapsutbyte mellan forskningen och det omgivande samhället. En överblick över dessa, med koppling till de möjligheter de ger finns i kapitlet Science Centers Vår förhoppning är att detta dokument ska bidra till en samsyn kring skapandet av ett attraktivt kunskapscentrum i anslutning till de båda nya forskningsanläggningarna och därmed även bidra till den mobilisering av goda krafter som krävs för att det historiska window of opportunity som finns just här och just nu ska kunna tas tillvara på allra bästa vis. Lund 7 juni 2012 Elisabet Johnson / Jan Riise / Arne Berge

10 10 / xs XS executive summary Med ESS och MAX IV-laboratoriet får Sverige och Europa två världsledande forskningsanläggningar som kommer att dra till sig stor uppmärksamhet under de kommande decennierna. Det innebär en historisk chans att skapa en unik mötesplats som kan ta en internationell tätposition när det gäller dialog och interaktion mellan forskningen och det omgivande samhället. För att lyckas gäller det att tänka stort och att få många goda krafter att samverka. Mötesplatsen, som vi valt att kalla XS, vilar bland annat på följande förutsättningar: > placeringen mitt emellan två världsledande centra med forskning som har stor potential att väcka intresse och få stor inverkan på människors sätt att leva. > framväxten av en ny stadsdel Lund NE med mycket högt ställda ambitioner och möjligheten att göra rätt från början. > en global utveckling där vetenskapskommunikationen har blivit allt viktigare och ändrat karaktär från information till dialog och public engagement. > ett ökande intresse för kunskapsturism och 3,7 miljoner människor inom en timmes resväg. > den multidisciplinära forskning, den innovationsverksamhet och de internationella nätverk som finns så rikligt representerade i närområdet. > platsens historiska kontext av att ha fungerat som en internationell mötesplats för handel, kunskapssökande och industriell utveckling under tvåtusen år. Det går en tydlig röd tråd från Uppåkra till Lund NE. XS ska präglas av nytänkande, människors nyfikenhet och en konstruktiv dialog. För att åstadkomma detta vill vi göra XS till en attraktiv mötesplats som drar flöden av människor från många olika håll och av många olika anledningar. I vår modell består XS av fem delar, med tydliga roller och ett utvecklat samspel sinsemellan. De fem delarna är:

11 xs / XS Visitors Center besökscenter för ESS och MAX IV-laboratoriet, rustat för att ta emot såväl professionella besökare som allmänhet, grupper av skolklasser etc. 2. XS Science & Discovery Center den stora publikdragaren som ger människor möjlighet att känna på, reflektera över och förstå vetenskapens utmaningar, landvinningar och innovationer besökare per år (XS Visitors Center inräknat). Producerar även högkvalitativa utställningar för internationell cirkulation. 3. XS Conference & Meetings faciliteter för kongresser/konferenser och möten av olika storlek och dignitet. Tar, förutom Lund NEs kapacitetsbehov även fasta på det rådande underskottet på konferensfaciliteter i närområdet. 4. XS Workspace tillfälliga och permanenta arbetsplatser för människor och företag som vill finnas i kraftfältet kring forskningsanläggingarna. 5. XS Plaza den självklara och attraktiva mötesplatsen och centrum i XS och dess olika flöden. Ingång till och utgång från XS övriga delar. En levande plats som tillgodoser den nya stadsdelens behov av service, med restauranger, caféer, affärer och inbjudande ytor för spontana och planerade möten. Med detta scenario och det window of opportunity som står öppet just här och just nu finns möjligheten att i Lund NE skapa ett av Nordens största besöks- och kunskapscentra, som till både innehåll, utformning och attraktionskraft kan ta en europeisk tätposition. För att detta ska bli verklighet krävs en omedelbar kraftsamling kring en väl fungerande och väl finansierad organisation, som utifrån ett mycket brett spektrum av infallsvinklar och expertis kan ta vara på den unika kontexten och utveckla XS till sin fulla potential. Tågordningen är viktig. Först kommer behoven, visionerna, innehållet och målgrupperna därefter är det dags att börja rita och räkna på byggnader. XS föreslås drivas av en ändamålsstiftelse stiftelsen XS som genom ett driftsbolag XS AB formar och driver verksamheten. Till stiftelse och bolag måste en rad spetskompetenser knytas. Stiftelsen bör ledas av en styrelse bestående av ledande personer inom akademi, näringsliv och politik, med relevant erfarenhet och djup regional, nationell och internationell förankring. Stiftelsens ordförande bör vara en person som med tyngd och engagemang kan driva projektet mot förverkligande. Förstudien pekar även på vikten av att få till stånd ett privat/publikt partnerskap för finansiering av uppbyggnad och långsiktig drift samt visar på goda möjligheter att söka finansiering från nationella och europeiska källor.

12 12 / xs XS executive summary With ESS and the MAX IV Laboratory, Sweden acquires two research facilities that will be world leaders for decades to come. The construction of these facilities is accompanied by unique prerequisites for creating a meeting place of international excellence for dialogue and the exchange of thoughts, knowledge and ideas between the research community and the society around it. This rendezvous, which we call XS, rests on the following attributes: > a location right between two outstanding research centers with enormous potential to attract attention and to influence the way people live their lives. > the emergence of a new city quarter Lund NE with high aspirations and the possibility to get everything right from the outset. > a global development in which scientific communication has become increasingly important and changed character from information to dialogue and public engagement. > a growing interest in knowledge tourism and 3.7 million people within an hour s journey. > the multidisciplinary research, the innovation activity and the international networks so richly represented in the immediate vicinity. > the historical context of the location: it has functioned as an international center for trade, the quest for knowledge and industrial development for two thousand years. A straight line runs from the archaelogical site Uppåkra to Lund NE. All in all, this implies an historic opportunity to create an unparalleled rendezvous on the international scene for interaction and dialogue among scientists, citizens and society. Success depends on thinking big and enticing many helpful forces to collaborate. XS will be characterized by new thinking, by people s curiosity and by constructive dialogue. To achieve this, we want to make XS an enticing rendezvous that attracts flows of people from many different sources and for many different reasons. In our model, XS consists of five parts with clear-cut roles and superb interaction.

13 xs / XS Visitors Center serving both ESS and the MAX IV Laboratory, equipped to receive both professional visitors and the general public, field trips from schools, etc. 2. XS Science & Discovery Center the big public draw that makes it possible for people to encounter, reflect over and comprehend the challenges, advances and innovations of science. 500,000 visitors annually (including the XS Visitors Center). Also produces top quality exhibitions for international circulation. 3. XS Conference & Meetings facilities for congresses and conferences, and for meetings of various sizes and gravity. In addition to satisfying the capacity requirements of Lund NE, it will ease the pressure on the current shortage of conference facilities in the vicinity. 4. XS Workspace temporary and permanent workplaces for people and companies who want to be in the force field surrounding the research facilities. 5. XS Plaza the obvious and attractive rendezvous point and center of XS and its various flows of visitors. The entrance to and exit from the other parts of XS. With this scenario and this window of opportunity that is standing open right here and right now Lund NE has the chance to become one of the largest visitors and knowledge centers in Scandinavia, one which can assume a leading position in Europe with regard to content, design and drawing power. Bringing this to fruition requires an immediate gathering of forces around a well-functioning and wellfinanced organization that can utilize a very broad spectrum of approaches and expertise to exploit this unique context and develop the full potential of XS. Priorities are crucial. First come the needs, the visions, the content and the target groups then the time will be ripe to begin designing the buildings. We suggest that XS be run by a foundation the XS Foundation that will shape and direct the activity through an operating company XS AB. A number of top competencies must be tied to the foundation and the company. The foundation should be led by a board made up of leaders from academia and the business and political sectors with relevant experience and strong regional, national and international ties. The chairperson of the foundation should be a person with influence and dedication who can drive the project to its realization. The pre-study also points to the importance of creating a private/public partnership to finance the creation and long-term operation, and indicates good possibilities of seeking financing from national and international sources.

14 14 / xs Uppåkra Malmö Lund Øresundsbron Köpenhamn max IV Lab Lund NE / Science village ESS Mitt emellan Max IV och ESS behövs en mötesplats. Ett tredje rum: > Besökscentrum > Science center > Utflyktsmål > Open space > Konsthall > Workspace > Konferensanläggning > Häng > Restauranger och café > Shop > Fria rummet Illustration: Cobe Architects

15 xs / Bakgrund Sedan slutet av 1990-talet planeras för en helt ny stadsdel i nordöstra Lund (Lund NE/Brunnshög). När området är fullt utbyggt förväntas omkring människor bo och arbeta där. Ambitionerna är exceptionellt höga. En av väldens främsta forsknings- och innovationsmiljöer ska skapas i nordöstra Lund. Forskningsanläggningarna ESS och Max IV, utgör själva basen för visionen, men utvecklingsområdet Lund NE, vilar även på målet att vara ett europeiskt föredöme för hållbar stadsutveckling och utgöra en regionalt besöksmål för vetenskap, kultur och rekreation. ESS och MAX IV bildar tillsammans ett världsledande centrum för forskning om material och biologisk materia - ett dynamiskt centrum för innovationer, som kan komma att stärka de skandinaviska ländernas attraktionskraft och därmed har potential att bl a leda till fler internationella företagsetableringar. En utmaning är att få närmiljön att matcha tillkomsten av anläggningarna på ett sätt så att hävstången för alla intressenter blir största möjliga. > Uppdraget Tankarna på ett kunskapscentrum/science center i Lund har funnits länge men de fick förnyad aktualitet 2009 när klartecken för att bygga Max IV och ESS gavs. Dessa två av världens främsta forskningsanläggningar för materialforskning förväntas tilldra sig stort intresse redan under byggtiden men ännu mer när de tagits i drift 2016 resp Inom ramen för TITA; delprojekt TI3 mötesplats Lund NE, togs det i början av 2011 fram ett upphandlingsunderlag till en förstudie gällande etablering av en eventuell besöksanläggning i nordöstra Lund med arbetsnamnet ExpoLund. Avsikten enligt TITA var att ExpoLund ska bli ett kunskapscentrum i anslutning till ESS och MAX IV, Ideon Medicon Village Anläggningen ska bland annat göra det möjligt för den intresserade allmänheten att få ta del av information om forskningsverksamhet och forskningsresultat vid MAX IV, ESS, Lunds universitet samt om innovationer inom forskningsintensiva företag i regionen

16 16 / xs max IV Lab XS Lund NE / Science village ESS Lund NE en helt ny stadsdel med högt ställda ambitioner. Mitt emellan två världsledande forskningsanläggningar finns förutsättningar att skapa ett kunskaps- och besöks centrum av världsklass. Illustration: Cobe Architects S N V Ö

17 Västkustbanan mot Göteborg Stambanan mot Stockholm E22 mot Kalmar xs / 17 Lund NE Brunnshög European Spallation Source (ESS) XS Slutdestination för Lundalänken MAX IV Laboratory Mot E6 Göteborg Mot E6 Malmö / Köpenhamn Lund Tåg mot Malmö / Köpenhamn E22 mot Malmö / Köpenhamn Mot Dalby Uppåkra Lund NE inebär en naturlig förlängning av det så kallade kunskapsstråket. Från utgrävningarna i Uppåkra till de nya forskningsanläggningarna går en tydlig röd tråd genom 2000 år av historia. N V Ö S

18 18 / xs Huvudsyftet är att skapa och stärka intresset för forskningen vid regionens lärosäten och företag, bidra till kunskapsöverföring och skapa delaktighet inte minst bland ungdomar som står inför valet av utbildning och yrkesbana. En efterstävad effekt är utökat samarbete mellan lärosätena i regionen, näringslivet, Region Skåne och Skånes alla kommuner samt att ExpoLund ska bidra till ökad regional attraktionskraft och att Region Skåne stärker sitt varumärke som forskningsregion i världen. På detta sätt manifesteras visionen av att Skåne siktar på att bli Europas mest innovativa kunskapsregion Det övergripande syftet med denna förstudie är att utveckla en samsyn beträffande vad som krävs för att utveckla en långsiktigt uthållig strategi som kan bidra till att stärka ExpoLunds profil, attraktivitet och konkurrenskraft. För att kunna lägga grunden för en tydlig linje och utveckling i önskad riktning för ExpoLund krävs det en väl definierad identitet och en samsyn beträffande konkurrensfaktorer och utvecklingsmöjligheter. Vi har i förstudien därför lagt särskilt fokus på att identifiera och förankra en gemensam vision för ExpoLund och på de identitetsuppbyggande faktorer som vi bedömer möjliga att uppnå och som är avgörande för framgång. Förstudien sammanfattar genomfört arbete och analyser samt ger konkreta rekommendationer som kan utgöra underlag och riktlinjer för det fortsatta arbetet och för ett faktiskt genomförande. Den ger även en bild av anläggningens innehåll och hur ett sådant center kan attrahera besökare, utifrån demografiska och ekonomiska faktorer. Arbetet har också resulterat i en grafisk sammanfattning, med bilder- som kan användas som konceptunderlag i det fortsatta arbetet. Arbetet omfattar inte uppgifter som har med utformning av utställningar och byggnader.

19 xs / 19 > Arbetsgrupp Arbetet med förstudien genomfördes under perioden 1/ / Elisabet Johnson är av TITA utsedd projektledare med ansvar för att leda och genomföra förstudien. Elisabet Johnson driver projektet inom ramen för en deltidsanställning vid Lunds universitet. Projektet har en styrgrupp bestående av representanter för Region Skåne, Lunds kommun och Lunds universitet. Projektgruppen består av Elisabet Johnson, projektledare, Jan Riise, Agadem AB (huvudkonsult) samt Arne Berge. Till sin hjälp har de Magnus Bergström, Bergström & Co, ansvarig för grafisk form och illustrationer. > Preciseringar och avgränsningar De analyser av organisation och finansieringsmöjligheter som genomförts inom ramen för denna förstudie är av naturliga skäl tämligen översiktliga och baseras främst på jämförelser med europeiska science centers. Kapitlen Organisationsstruktur och Finansieringsstruktur ska därför snarare ses som tänkbara scenarier än som färdiga förslag. I ett nästa steg behövs en fördjupad analys av såväl organisation som finansieringsmöjligheter för att hitta effektiva och långsiktigt hållbara modeller.

20 20 / xs

21 xs / Namnet XS Förstudien ska bidra till att skapa en samsyn kring det nya besöks- och sciencecentret. En viktig beståndsdel i detta är ett gemensamt namn. Det officiella arbetsnamnet har hittills varit ExpoLund. Namnfrågan har under hela processens gång legat i luften och det har i olika sammanhang framkommit tankar om vad det slutgiltiga namnet skulle kunna tänkas bli. Nu, när förstudien presenteras, är det enligt vår mening av stor vikt att vi även börjar bygga upp en tydlig identitet för det nya besöks- och sciencecentret. En bra början på det arbetet är ett namn. I denna förstudie kommer vi därför konsekvent att använda oss av vårt eget namnförslag, XS, uttalat exéss med tonvikt på den andra stavelsen. > De två bokstäverna XS omfattar både MAX och ESS, men är samtidigt inte begränsande. > XS kan exempelvis läsas som X-small, vilket passar bra på forskningsanläggningar med uppgiften utforska materiens minsta beståndsdelar. > Explore & Share (XS) sammanfattar det vi vill att människor ska kunna göra här någon har även gjort tolkningen Explorative Science och Experience of Science. > XS kan även stå för excess ett överflöd av kunskap. Det ligger nära access som signalerar tillgänglighet, man kan även tänka sig bokstavskombinationen som en geografisk bestämning ett X på kartan (i Sverige). > Namnet är tämligen språkoberoende det fungerar lika bra på svenska som på engelska, tyska, franska och en rad andra språk och så är den enkla bokstavskombinationen en utmärkt grund för att bygga upp en stark och unik grafisk identitet. > Vårt förslag till namn på det nya besöks- och sciencecentret är således XS.

22 22 / xs

23 xs / XS ett internationellt ledande centrum för dialog och kunskapsutveckling Med ESS och MAX IV-laboratoriet får Sverige och Europa två forskningsanläggningar som kommer att vara världsledande under flera decennier. Forskningsområdet för ESS och MAX IV-laboratoriet kan enkelt sammanfattas som materialvetenskap. Det är ett forskningsområde som ingår i ett finmaskigt nät av tvärvetenskapliga kopplingar med stor påverkan på våra dagliga liv. Det handlar om framtidens effektiva mediciner och materialet i kroppens reservdelar; om vad som ska driva våra fordon och värma våra hus; om livsmedel med funktionella egenskaper på molekylnivå; om hur vi bygger våra hus och kommunikationsleder; om att göra våra datorer tusen gånger snabbare; om nya pedagogiska hjälpmedel; om att ge utsatta människor tillgång till rent vatten och mycket, mycket mer. Kort sagt resultaten av de experiment som görs vid ESS och MAX IV-laboratoriet kommer att ge svar på frågor som står högt på den globala problemlösningsagendan. De kommer att engagera forskare från ett mycket brett spektrum av kunskapsområden och få stort genomslag i vår vardag. Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell dignitet för dialog och tanke-, kunskaps- och idéutbyte mellan forskningen och det omgivande samhället. Ett Science Center i Lund har diskuterats i många år. Under resans gång har den europeiska och globala kontexten radikalt förändrat karaktär. Från att ha handlat om att informera allmänheten har begreppen dialog, kommunikation och public engagement blivit de centrala. Över hela världen drivs projekt med inriktning på Portals to the Public och Portals to Current Research, men få science center har byggts utifrån dessa nya förutsättningar.

24 24 / xs

25 xs / 25 Här har Lund och Skåneregionen chansen att genom XS skapa en europeisk och global förebild, en interaktiv arena, där forskare och medborgare tillsammans formulerar agendan för några av dagens och morgondagens viktigaste forskningsutmaningar. Genom att tänka stort, agera i ett globalt perspektiv och ta vara på synergieffekter lokalt, regionalt och nationellt, har vi möjligheten att skapa en modell för 2000-talets involverande och engagerande forskningskommunikation, med forskning och medborgare i önskvärda dubbla roller som avsändare och mottagare. Ett tydligare fokus på nyttiggörande och innovation ställer krav på nya kanaler för kommunikation. Vi vet också att det direkta mötet mellan forskare och allmänhet oftast uppfattas som positivt och givande för båda parter. The first key is to engage people and civil society organisations in the research and innovation process. We know that solutions to the grand challenges we face cannot be purely technological. Innovations also come from the creativity of nonspecialists and civil society organisations working with researchers, businesses and policy makers. Máire Geoghegan-Quinn, Commissioner, Resarch and Innovation, Odense, april 2012 De Grand Challenges världen står inför idag inom områden som miljö, energi- och livsmedelsförsörjning, befolkningsutveckling och hälsa kräver omfattande internationell och tvärvetenskaplig samverkan. Behovet av arenor där olika vetenskapsområden kan mötas och gemensamt angripa komplexa problemområden har aldrig varit större. Samtidigt ser vi att forskning och vetenskap har inte samma självklara auktoritet som tidigare. Socialt robusta beslut kräver medverkan och engagemang. Science centers och science events som vetenskapsfestivaler är utmärkta neutrala mötesplatser med en viktig funktion som nav i samhällsutvecklingen. [the project] PLACES is ensuring that science centers and museums are quickly becoming the ideal forums for politicians to easily access reliable scientific information and for citizens to engage in two-way dialogue about science. This will allow people to exercise full citizenship in science and technology issues. Antonio Gomes da Costa, coordinator PLACES, Slutligen, kunskapsturismen ökar. Människor är mer och mer intresserade av att använda ledig tid till informellt lärande talets semesterideal med stränder och vajande palmer ersätts alltmer av en fritid med möjligheter att lära något nytt och att utforska relationerna till miljö, historia och kultur.

26 26 / xs En historisk chans att: > skapa och ta tillvara människors intresse > bidra till möten, dialog, ny kunskap och demokrati > formulera och svara på morgondagens frågor > tillgodose och skapa synergier mellan många olika behov

27 xs / Science Centers 2020 en omvärldsanalys Antalet science centers i världen har tiodubblats på 25 år, från ca 200 år 1987 till drygt 2000 nu. Motsvarande gäller för Skandinavien som räknade 5 science centers 1987 till uppemot 50 två decennier senare. Science Centers över hela världen är involverade i en omfattade och ständigt pågående förändringsprocess, som inte minst handlar om dess relationer till besökarna. Från att i många avseenden kunnat beskrivas i sammanhang där skola, läroplan, barn och ungdom, intresse för naturvetenskap och teknik med mera varit centrala ord och begrepp, har många center alltmer fokuserat på informellt lärande, vuxna besökare, och scientific literacy som viktiga begrepp. Trender i science center-världen Från Barn och ungdom Formellt lärande Läroplan Utbildning Finansiering för utbildning, från offentlig verksamhet Affärsmodell med enkla samband Nyckelroll för barn och ungdom och deras intresse för naturvetenskap och teknik Till Vuxna Informellt lärande (inkl begrepp som Free choice learning ) Scientific literacy Underhållning, edutainment Finansiering från besökare och andra beställare, t ex näringslivet Affärsmodell med föränderliga och dynamiska samband (blockbusters, fundraising, events osv) Nyckelroll för vuxnas medverkan i samhället the third place m m

28 28 / xs

29 Mötesplatsen det tredje rummet definieras av sina besökare / användare. Med olika flöden skapas en kritisk massa en god cirkel. xs / 29

30 30 / xs > Science centers i världen / Skandinavien Skandinavien V världen > Fyra kategorier Industriorienterade Aktivitets- och näringslivsorienterade V vetenskaps / utbildningsorienterade Teknikhistoriska > Trender Portal to current research Portal to the public visualiserar aktuell forskning, inklusive möten och dialog events och dialog, med forskare och allmänhet

31 xs / 31 We will restore science to its rightful place. President Barack Obama, inauguration speech, januari 2009 Scientific literacy, dvs kännedom om och förståelse för vetenskap och dess arbetssätt, anses generellt vara värdefullt och beskrivs som angeläget politiskt mål, ur flera aspekter. Praktiskt: det underlättar vardagen att förstå och kunna något om vetenskap och teknik Demokratiskt: det är rimligt att människor får vara med och bestämma Kulturellt: vetenskapen är en del av vår gemensamma historia och vardag Ekonomiskt: kunskaper är basen för tillväxt och kreativitet Detta är en process som pågår över hela världen. inte minst i Kina, där science popularization har givits stöd i lagstiftningen. Där talas det om sex målsättningar, varav fyra berör värdet av att känna till vetenskapens metoder, resultat, arbetssätt och spirit liksom värdet av att kunna använda vetenskapen i vardagen och ta del i samhällets utveckling. Tillväxten av antalet science centers i världen ska också ses mot bakgrund av ett minskande intresse för naturvetenskap och teknik bland ungdomar i hela västvärlden. Ur näringslivssynpunkt har engagemang i science centers varit ett sätt att främja intresset och att därmed underlätta för framtida kompetensförsörjning. Många storföretag tillhör av dessa skäl grundare, sponsorer och samarbetspartner till science center runt om i världen. Vetenskapen har under lång tid varit en stabil grund för samhällelig utveckling, verksamhet och beslut. Så är det inte längre. Vetenskapen ifrågasätts på allt fler områden, från biologi och evolution till klimatförändringar, teknologi och medicin. Forskarsamhällets svar, om än oftast individuellt snarare än institu tionellt, har varit ett ökande engagemang i exempelvis vetenskapsfestivaler och arrangemang inom ramen för exempelvis science centers. Flera världsledande forskare, som Brian Cox, Jim Al-Khalili och Robert Winston i Storbritannien, och Brian Greene i USA är personligen engagerade i outreach på olika sätt. Det kraftigt ökande antalet science centers i Skandinavien och världen speglar ett ökande intresse och behov av attraktiva mötesplatser mellan forskare och medborgare.

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

ETT REGIONALT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ÖKAD TILLVÄXT

ETT REGIONALT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ÖKAD TILLVÄXT ETT REGIONALT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ÖKAD TILLVÄXT 2 ESS MAX IV i regionen - TITA Forskningsanläggningarna MAX IV och ESS riktar världens ögon mot Öresundsregionen. Anläggningarna beräknas stå klara 2015

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Sandvik en global ledare

Sandvik en global ledare Forskningsinfrastrukturen - hur kan den användas för att ge möjligheter för utveckling inom svensk industri Maria Åstrand en global ledare - koncernen Construction Machining Solutions Materials Technology

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Vision bortom Kerstin Öhrn

Vision bortom Kerstin Öhrn Vision bortom 2015 Styrgruppen för vision bortom 2015 Marita Hilliges, rektor Elin Holmsten, akademichef Marie Elf, områdesnämndsordförande Ulrica Momqvist, informationschef Caroline Bastholm, doktorand

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 SVID, Stiftelsen Svensk Industridesigns, remissyttrande angående Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet en kraftsamling

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent Våra partnerorganisationer Korta vägen Korta vägen är ett initiativ från arbetsförmedlingen och svenska universitet, där Stockholms Universitet är en av deras samarbetspartners. Syftet är att hjälpa utländska

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE

AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE AI OCH VIKTEN AV ETT KUND- OCH DESIGNDRIVET PERSPEKTIV TOMMY JARNEMARK TELIA SVERIGE TOMMY JARNEMARK DIGITAL AFFÄR B2C/B2B OCH FÖRÄNDRINGSLEDNING SEDAN 2003, CHEF SEDAN 2004 BRINNER FÖR KUNDUPPLEVELSEN,

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Strategisk plan LUNDS UNIVERSITET

Strategisk plan LUNDS UNIVERSITET Strategisk plan 2017 2026 LUNDS UNIVERSITET 2 STRATEGISK PLAN 2017 2026 Förord Universitetet ska skapa och förmedla kunskap på vetenskaplig och konstnärlig grund ett uppdrag viktigare nu, än kanske någonsin.

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Let s Go Greater together

Let s Go Greater together Let s Go Greater together Greater Copenhagen is much more than a dot on the map. It is a state of mind and a way of life. A life where green is not just a colour, but a mind-set. We think new and and create

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Micro Workshop. Wifi: Karlstad CCC Guest

Micro Workshop. Wifi: Karlstad CCC Guest Micro Workshop Wifi: Karlstad CCC Guest http://tinyurl.com/smartws Question 1 http://tinyurl.com/smartws What are the challenges and possibilities with Smart Specialisation in Sweden? Grupp 1 - Samarbeten

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Kenneth M Persson SVU 25 år 1 juli 2013 och 1 januari 2014 Monday, November Bara kommunalt (ingen fond, ingen universitetsinstitution) Vattenforskning

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg 2 1 3 4 Härligt Att platser upplevs fantastiska och härliga är viktigt rent mänskligt men även för att kunna konkurrera i vårt mobila samhälle där folk är villiga att pendla för att bosätta sig där det

Läs mer

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 ESS MAX IV i regionen-tita Region Skåne Therese Nilsson Projektledare 040-675 32 34 therese.k.nilsson@skane.se PROTOKOLL 2012-02-06 1/6 Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 Närvarande: Pia Kinhult, Region

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne

Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen för att skapa hållbara

Läs mer

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad?

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad? HÅLLBAR STADSBYGGNAD Hur gör man - och var gör man vad?!1 HÅLLBARHETSTRENDER 2014 Aktuellt inom hållbarhetsområdet!2 Vår mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället Detta vet vi Plan

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Gräv där du står! Vision 2016: Örebro universitet är ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Vårt

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Datum Diarienummer 2017-03-13 1.2.4-2017-612 Handläggare Mikael Jonsson Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Vetenskapsrådet ansvarar enligt instruktionen för att nationellt samordna

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

WWW.LUND.SE VISION 2025

WWW.LUND.SE VISION 2025 WWW.LUND.SE 02 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 VISION 2 0 2 5 04 Vision 2025 07 Bilden av framtiden 11 Från ord till handling 17 2025 år 2009 Lund idéernas

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk Processverktyg Att skapa förändring för att höja kvaliteten Den planeringsprocess och organisation som finns inom många kommuner har sin bas i modernistiskt struktureringsideal, vilket innebär att de har

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES STADSTRENDER INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY Framtidens städer SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES EN INTERNATIONELL STUDIE OM FRAMTIDENS

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-20 Vår referens Caroline B. Le Bongoat projektledare caroline.lebongoat@malmo.se Tjänsteskrivelse Ann Bergström enhetschef ann.bergstrom@malmo.se Remiss

Läs mer

Attraktionskraft för tillväxt

Attraktionskraft för tillväxt Attraktionskraft för tillväxt Gränslös innovation för ökat välstånd Johan Carlstedt, Senior Project Manager Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) IVAs arbete för ökad innovationskraft Nationella

Läs mer

Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige

Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige Vad betyder utvärderingen för utvecklingen inför åttonde ramprogrammet? Arbetet inför FP8 Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige tillfört

Läs mer

Demokratins utveckling och medborgarnas förändrade livsförutsättningar behov av nya metoder för att skapa engagemang

Demokratins utveckling och medborgarnas förändrade livsförutsättningar behov av nya metoder för att skapa engagemang Medborgarbudget Kongressbeslut 2015 SKL ska stödja medlemmarnas utveckling av medborgardialog och medskapande som en del i styrning och verksamhetsutveckling för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle.

Läs mer

Lägesrapport från delprojekten avseende perioden mars-maj 2011

Lägesrapport från delprojekten avseende perioden mars-maj 2011 ESS MAX IV i regionen-tita 2011-05-06 1/5 Lägesrapport från delprojekten avseende perioden mars-maj 2011 TI 1 Mottagarorganisation Syd Intervjuer med företag och personer som flyttat till regionen görs

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

PARTNERSKAP FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE LÄRANDE

PARTNERSKAP FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE LÄRANDE PARTNERSKAP FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE LÄRANDE På Scania arbetar vi aktivt med att höja intresset för naturvetenskap och teknik bland barn och ungdomar. Därför är Tom Tits Experiment en självklar samarbetspartner

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

OPEN NETWORKED LEARNING

OPEN NETWORKED LEARNING OPEN NETWORKED LEARNING Internationell kurs och arena för gränsöverskridande samarbete Lars Uhlin (Karolinska institutet) Maria Kvarnström (KI), Lotta Åbjörnsson, Maria Hedberg & Kenneth Johansson (LU),

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer