ESS. Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESS. Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell"

Transkript

1 N ESS Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell Lund NE / Science village dignitet för dialog och tanke-, kunskapsoch idéutbyte mellan forskningen och det omgivande samhället. S MAX IV

2 2 / xs FÖRTYDLIGANDE: I denna förstudie förekommer en lång rad uppskattningar av förväntade besökarsiffror, kvadratmeter, intäkter, kostnader och annat. Det ska understrykas att det är just uppskattningar som vartefter plane ring och annat arbete fortskrider måste sättas i relation till den omvärld en anläggning av XS kommer att befinna sig i. Ett specifikt sådant fall rör de föreslagna mötes faciliteterna inom området. Inom ramen för för stu diens uppdrag har behovet av konferenslokaler, inte minst för forskningsanläggningarna på området, diskuterats, och en i storlek på ca 500 platser eller fler har förts fram som önskvärd av flera intressenter. En sådan uppgift måste emellertid bedömas i ett större sammanhang, där även andra studier och undersökningar gjorts utanför denna förstudies ram. Ett konkret exempel är den nu aktuella utredningen kring ett kongresscentrum i Lund. TITA Som en följd av etableringarna av ESS och MAX IV-laboratoriet, tog Region Skåne 2010 initiativ till ett regionalt utvecklingssamarbete, baserat på slutsatserna i rapporten ESS i Lund effekter på regional utveckling (Price Waterhouse Coopers). Samarbetet som förkortas TITA är indelat i två projekt och är uppdelat i nio delprojekt. > ESS MAX IV Tillväxt Innovation (TI) > ESS MAX IV Tillgänglighet Attraktivitet (TA) TITA-initiativet syftar till att stärka innovationsstrukturen, tillgängligheten och attraktiviteten i regionen för att skapa ökad ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Projektet är en fristående satsning som inte har någon organisatorisk knytning till ESS och Max IV. Projektet bedrivs av Region Skåne i samarbete med alla kommuner i Skåne, Lunds universitet, Invest in Skåne, ESS AB, Malmö högskola, Länsstyrelsen i Skåne Län, Högskolan i Kristianstad, Region Blekinge, SLU Alnarp, Blekinge Tekniska högskola (BLT) samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).TITA-projektet har en gemensam politisk styrgrupp, en strategisk arbetsgrupp samt ett gemensamt sekretariat. Region Skåne i samarbete med alla kommuner i Skåne, Lunds universitet, Invest i Skåne, ESS AB, Malmö högskola, Länsstyrelsen i Skåne län, Högskolan Kristianstad, Region Blekinge, SLU Alnarp och Blekinge Tekniska Högskola. ESS Max IV i regionen TITA

3 xs / 3

4 4 / xs

5 xs / 5 Innehåll Förord 07 Executive summary 10 Executive summary (in english) Bakgrund 15 1 Uppdraget 15 2 Arbetsgrupp 19 3 Avgränsningar och preciseringar Namnet XS XS ett window of opportunity Science Centers 2020 en omvärldsanalys 27 Scenario XS Framgångsrika exempel Så skapar vi en möteplats 39 1 XS Visitors Center 39 2 XS Science & Discovery Center 42 3 XS Conference and Meetings 43 4 XS Workspace 47 5 XS Plaza XS vision och framtidsbilder Målgruppsanalys Organisationsstruktur Finansieringsstruktur Slutsatser och rekommendationer Källförteckning 71

6 6 / xs MAX IV och ESS ska studera, skapa förståelse och sammanhang kring materiens allra minsta beståndsdelar. Det kommer att påverka allas vår världsbild och allas vår vardag. Cosmetics TiO 2 Nano particles LED display Photonic materials Paper mug Xxxxx materials Artificial lenses Photonic polyms Hair gel Xxxx xxxx Compact laminate Xxxxx materials Glass Optical materials

7 xs / 7 Tanken svindlar. De nya forskningsanläggningarna ESS och MAX IV-laboratoriet ska utforska ett osynligt mikrokosmos med hemligheter och möjligheter i klass med världsrymdens. Vår kunskap och synen på vår existens kommer att förändras. I detta ligger unika möjligheter att väcka och ta vara på människors intresse och engagemang kring frågor som berör oss alla. I denna förstudie ger vi en bild av hur ett attraktivt kunskapscentrum i geografisk anslutning till ESS och MAX IV-laboratoriet skulle kunna se ut, vilka behov det skulle fylla och hur det skulle kunna ges förutsättningar att utvecklas till en destination av internationell dignitet. Förstudien har genomförts inom ramen för TITA-projektet (se sid 2) under perioden november 2011 juni För en djupare förståelse bör förstudien sättas i följande kontext: 1 / Visionen för Lund NE med dess tre komponenter: Världens främsta forskningsanläggningar; Ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande; Ett regionalt utflyktsmål för vetenskap, kultur och rekreation. 2 / Övriga studier och rapporter framtagna inom TITA-projektet, som sammantaget visar hur tillväxten, innovationsstrukturen, tillgängligheten och attraktiviteten i regionen kan stärkas till följd av etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV-laboratoriet. Framåtskridandet i TITAprojektet redovisas fortlöpande på hemsidan

8 8 / xs

9 xs / 9 3 / Lunds traditioner och tvåtusenåriga historia som en internationell mötesplats för handel, industri och akademi, som nyligen satts i nytt ljus genom utgrävningarna i Uppåkra. Med de uppenbara kopplingarna mellan de sensationella fynden i Uppåkra och den moderna materialvetenskapens möjligheter tydliggörs sambanden mellan dåtid nutid framtid. Ytterligare en bit att foga till det komplexa pusslet är de globala trender, visioner, ambitioner och behov som präglar uppbyggnaden av fysiska och virtuella platser för kunskapsutbyte mellan forskningen och det omgivande samhället. En överblick över dessa, med koppling till de möjligheter de ger finns i kapitlet Science Centers Vår förhoppning är att detta dokument ska bidra till en samsyn kring skapandet av ett attraktivt kunskapscentrum i anslutning till de båda nya forskningsanläggningarna och därmed även bidra till den mobilisering av goda krafter som krävs för att det historiska window of opportunity som finns just här och just nu ska kunna tas tillvara på allra bästa vis. Lund 7 juni 2012 Elisabet Johnson / Jan Riise / Arne Berge

10 10 / xs XS executive summary Med ESS och MAX IV-laboratoriet får Sverige och Europa två världsledande forskningsanläggningar som kommer att dra till sig stor uppmärksamhet under de kommande decennierna. Det innebär en historisk chans att skapa en unik mötesplats som kan ta en internationell tätposition när det gäller dialog och interaktion mellan forskningen och det omgivande samhället. För att lyckas gäller det att tänka stort och att få många goda krafter att samverka. Mötesplatsen, som vi valt att kalla XS, vilar bland annat på följande förutsättningar: > placeringen mitt emellan två världsledande centra med forskning som har stor potential att väcka intresse och få stor inverkan på människors sätt att leva. > framväxten av en ny stadsdel Lund NE med mycket högt ställda ambitioner och möjligheten att göra rätt från början. > en global utveckling där vetenskapskommunikationen har blivit allt viktigare och ändrat karaktär från information till dialog och public engagement. > ett ökande intresse för kunskapsturism och 3,7 miljoner människor inom en timmes resväg. > den multidisciplinära forskning, den innovationsverksamhet och de internationella nätverk som finns så rikligt representerade i närområdet. > platsens historiska kontext av att ha fungerat som en internationell mötesplats för handel, kunskapssökande och industriell utveckling under tvåtusen år. Det går en tydlig röd tråd från Uppåkra till Lund NE. XS ska präglas av nytänkande, människors nyfikenhet och en konstruktiv dialog. För att åstadkomma detta vill vi göra XS till en attraktiv mötesplats som drar flöden av människor från många olika håll och av många olika anledningar. I vår modell består XS av fem delar, med tydliga roller och ett utvecklat samspel sinsemellan. De fem delarna är:

11 xs / XS Visitors Center besökscenter för ESS och MAX IV-laboratoriet, rustat för att ta emot såväl professionella besökare som allmänhet, grupper av skolklasser etc. 2. XS Science & Discovery Center den stora publikdragaren som ger människor möjlighet att känna på, reflektera över och förstå vetenskapens utmaningar, landvinningar och innovationer besökare per år (XS Visitors Center inräknat). Producerar även högkvalitativa utställningar för internationell cirkulation. 3. XS Conference & Meetings faciliteter för kongresser/konferenser och möten av olika storlek och dignitet. Tar, förutom Lund NEs kapacitetsbehov även fasta på det rådande underskottet på konferensfaciliteter i närområdet. 4. XS Workspace tillfälliga och permanenta arbetsplatser för människor och företag som vill finnas i kraftfältet kring forskningsanläggingarna. 5. XS Plaza den självklara och attraktiva mötesplatsen och centrum i XS och dess olika flöden. Ingång till och utgång från XS övriga delar. En levande plats som tillgodoser den nya stadsdelens behov av service, med restauranger, caféer, affärer och inbjudande ytor för spontana och planerade möten. Med detta scenario och det window of opportunity som står öppet just här och just nu finns möjligheten att i Lund NE skapa ett av Nordens största besöks- och kunskapscentra, som till både innehåll, utformning och attraktionskraft kan ta en europeisk tätposition. För att detta ska bli verklighet krävs en omedelbar kraftsamling kring en väl fungerande och väl finansierad organisation, som utifrån ett mycket brett spektrum av infallsvinklar och expertis kan ta vara på den unika kontexten och utveckla XS till sin fulla potential. Tågordningen är viktig. Först kommer behoven, visionerna, innehållet och målgrupperna därefter är det dags att börja rita och räkna på byggnader. XS föreslås drivas av en ändamålsstiftelse stiftelsen XS som genom ett driftsbolag XS AB formar och driver verksamheten. Till stiftelse och bolag måste en rad spetskompetenser knytas. Stiftelsen bör ledas av en styrelse bestående av ledande personer inom akademi, näringsliv och politik, med relevant erfarenhet och djup regional, nationell och internationell förankring. Stiftelsens ordförande bör vara en person som med tyngd och engagemang kan driva projektet mot förverkligande. Förstudien pekar även på vikten av att få till stånd ett privat/publikt partnerskap för finansiering av uppbyggnad och långsiktig drift samt visar på goda möjligheter att söka finansiering från nationella och europeiska källor.

12 12 / xs XS executive summary With ESS and the MAX IV Laboratory, Sweden acquires two research facilities that will be world leaders for decades to come. The construction of these facilities is accompanied by unique prerequisites for creating a meeting place of international excellence for dialogue and the exchange of thoughts, knowledge and ideas between the research community and the society around it. This rendezvous, which we call XS, rests on the following attributes: > a location right between two outstanding research centers with enormous potential to attract attention and to influence the way people live their lives. > the emergence of a new city quarter Lund NE with high aspirations and the possibility to get everything right from the outset. > a global development in which scientific communication has become increasingly important and changed character from information to dialogue and public engagement. > a growing interest in knowledge tourism and 3.7 million people within an hour s journey. > the multidisciplinary research, the innovation activity and the international networks so richly represented in the immediate vicinity. > the historical context of the location: it has functioned as an international center for trade, the quest for knowledge and industrial development for two thousand years. A straight line runs from the archaelogical site Uppåkra to Lund NE. All in all, this implies an historic opportunity to create an unparalleled rendezvous on the international scene for interaction and dialogue among scientists, citizens and society. Success depends on thinking big and enticing many helpful forces to collaborate. XS will be characterized by new thinking, by people s curiosity and by constructive dialogue. To achieve this, we want to make XS an enticing rendezvous that attracts flows of people from many different sources and for many different reasons. In our model, XS consists of five parts with clear-cut roles and superb interaction.

13 xs / XS Visitors Center serving both ESS and the MAX IV Laboratory, equipped to receive both professional visitors and the general public, field trips from schools, etc. 2. XS Science & Discovery Center the big public draw that makes it possible for people to encounter, reflect over and comprehend the challenges, advances and innovations of science. 500,000 visitors annually (including the XS Visitors Center). Also produces top quality exhibitions for international circulation. 3. XS Conference & Meetings facilities for congresses and conferences, and for meetings of various sizes and gravity. In addition to satisfying the capacity requirements of Lund NE, it will ease the pressure on the current shortage of conference facilities in the vicinity. 4. XS Workspace temporary and permanent workplaces for people and companies who want to be in the force field surrounding the research facilities. 5. XS Plaza the obvious and attractive rendezvous point and center of XS and its various flows of visitors. The entrance to and exit from the other parts of XS. With this scenario and this window of opportunity that is standing open right here and right now Lund NE has the chance to become one of the largest visitors and knowledge centers in Scandinavia, one which can assume a leading position in Europe with regard to content, design and drawing power. Bringing this to fruition requires an immediate gathering of forces around a well-functioning and wellfinanced organization that can utilize a very broad spectrum of approaches and expertise to exploit this unique context and develop the full potential of XS. Priorities are crucial. First come the needs, the visions, the content and the target groups then the time will be ripe to begin designing the buildings. We suggest that XS be run by a foundation the XS Foundation that will shape and direct the activity through an operating company XS AB. A number of top competencies must be tied to the foundation and the company. The foundation should be led by a board made up of leaders from academia and the business and political sectors with relevant experience and strong regional, national and international ties. The chairperson of the foundation should be a person with influence and dedication who can drive the project to its realization. The pre-study also points to the importance of creating a private/public partnership to finance the creation and long-term operation, and indicates good possibilities of seeking financing from national and international sources.

14 14 / xs Uppåkra Malmö Lund Øresundsbron Köpenhamn max IV Lab Lund NE / Science village ESS Mitt emellan Max IV och ESS behövs en mötesplats. Ett tredje rum: > Besökscentrum > Science center > Utflyktsmål > Open space > Konsthall > Workspace > Konferensanläggning > Häng > Restauranger och café > Shop > Fria rummet Illustration: Cobe Architects

15 xs / Bakgrund Sedan slutet av 1990-talet planeras för en helt ny stadsdel i nordöstra Lund (Lund NE/Brunnshög). När området är fullt utbyggt förväntas omkring människor bo och arbeta där. Ambitionerna är exceptionellt höga. En av väldens främsta forsknings- och innovationsmiljöer ska skapas i nordöstra Lund. Forskningsanläggningarna ESS och Max IV, utgör själva basen för visionen, men utvecklingsområdet Lund NE, vilar även på målet att vara ett europeiskt föredöme för hållbar stadsutveckling och utgöra en regionalt besöksmål för vetenskap, kultur och rekreation. ESS och MAX IV bildar tillsammans ett världsledande centrum för forskning om material och biologisk materia - ett dynamiskt centrum för innovationer, som kan komma att stärka de skandinaviska ländernas attraktionskraft och därmed har potential att bl a leda till fler internationella företagsetableringar. En utmaning är att få närmiljön att matcha tillkomsten av anläggningarna på ett sätt så att hävstången för alla intressenter blir största möjliga. > Uppdraget Tankarna på ett kunskapscentrum/science center i Lund har funnits länge men de fick förnyad aktualitet 2009 när klartecken för att bygga Max IV och ESS gavs. Dessa två av världens främsta forskningsanläggningar för materialforskning förväntas tilldra sig stort intresse redan under byggtiden men ännu mer när de tagits i drift 2016 resp Inom ramen för TITA; delprojekt TI3 mötesplats Lund NE, togs det i början av 2011 fram ett upphandlingsunderlag till en förstudie gällande etablering av en eventuell besöksanläggning i nordöstra Lund med arbetsnamnet ExpoLund. Avsikten enligt TITA var att ExpoLund ska bli ett kunskapscentrum i anslutning till ESS och MAX IV, Ideon Medicon Village Anläggningen ska bland annat göra det möjligt för den intresserade allmänheten att få ta del av information om forskningsverksamhet och forskningsresultat vid MAX IV, ESS, Lunds universitet samt om innovationer inom forskningsintensiva företag i regionen

16 16 / xs max IV Lab XS Lund NE / Science village ESS Lund NE en helt ny stadsdel med högt ställda ambitioner. Mitt emellan två världsledande forskningsanläggningar finns förutsättningar att skapa ett kunskaps- och besöks centrum av världsklass. Illustration: Cobe Architects S N V Ö

17 Västkustbanan mot Göteborg Stambanan mot Stockholm E22 mot Kalmar xs / 17 Lund NE Brunnshög European Spallation Source (ESS) XS Slutdestination för Lundalänken MAX IV Laboratory Mot E6 Göteborg Mot E6 Malmö / Köpenhamn Lund Tåg mot Malmö / Köpenhamn E22 mot Malmö / Köpenhamn Mot Dalby Uppåkra Lund NE inebär en naturlig förlängning av det så kallade kunskapsstråket. Från utgrävningarna i Uppåkra till de nya forskningsanläggningarna går en tydlig röd tråd genom 2000 år av historia. N V Ö S

18 18 / xs Huvudsyftet är att skapa och stärka intresset för forskningen vid regionens lärosäten och företag, bidra till kunskapsöverföring och skapa delaktighet inte minst bland ungdomar som står inför valet av utbildning och yrkesbana. En efterstävad effekt är utökat samarbete mellan lärosätena i regionen, näringslivet, Region Skåne och Skånes alla kommuner samt att ExpoLund ska bidra till ökad regional attraktionskraft och att Region Skåne stärker sitt varumärke som forskningsregion i världen. På detta sätt manifesteras visionen av att Skåne siktar på att bli Europas mest innovativa kunskapsregion Det övergripande syftet med denna förstudie är att utveckla en samsyn beträffande vad som krävs för att utveckla en långsiktigt uthållig strategi som kan bidra till att stärka ExpoLunds profil, attraktivitet och konkurrenskraft. För att kunna lägga grunden för en tydlig linje och utveckling i önskad riktning för ExpoLund krävs det en väl definierad identitet och en samsyn beträffande konkurrensfaktorer och utvecklingsmöjligheter. Vi har i förstudien därför lagt särskilt fokus på att identifiera och förankra en gemensam vision för ExpoLund och på de identitetsuppbyggande faktorer som vi bedömer möjliga att uppnå och som är avgörande för framgång. Förstudien sammanfattar genomfört arbete och analyser samt ger konkreta rekommendationer som kan utgöra underlag och riktlinjer för det fortsatta arbetet och för ett faktiskt genomförande. Den ger även en bild av anläggningens innehåll och hur ett sådant center kan attrahera besökare, utifrån demografiska och ekonomiska faktorer. Arbetet har också resulterat i en grafisk sammanfattning, med bilder- som kan användas som konceptunderlag i det fortsatta arbetet. Arbetet omfattar inte uppgifter som har med utformning av utställningar och byggnader.

19 xs / 19 > Arbetsgrupp Arbetet med förstudien genomfördes under perioden 1/ / Elisabet Johnson är av TITA utsedd projektledare med ansvar för att leda och genomföra förstudien. Elisabet Johnson driver projektet inom ramen för en deltidsanställning vid Lunds universitet. Projektet har en styrgrupp bestående av representanter för Region Skåne, Lunds kommun och Lunds universitet. Projektgruppen består av Elisabet Johnson, projektledare, Jan Riise, Agadem AB (huvudkonsult) samt Arne Berge. Till sin hjälp har de Magnus Bergström, Bergström & Co, ansvarig för grafisk form och illustrationer. > Preciseringar och avgränsningar De analyser av organisation och finansieringsmöjligheter som genomförts inom ramen för denna förstudie är av naturliga skäl tämligen översiktliga och baseras främst på jämförelser med europeiska science centers. Kapitlen Organisationsstruktur och Finansieringsstruktur ska därför snarare ses som tänkbara scenarier än som färdiga förslag. I ett nästa steg behövs en fördjupad analys av såväl organisation som finansieringsmöjligheter för att hitta effektiva och långsiktigt hållbara modeller.

20 20 / xs

21 xs / Namnet XS Förstudien ska bidra till att skapa en samsyn kring det nya besöks- och sciencecentret. En viktig beståndsdel i detta är ett gemensamt namn. Det officiella arbetsnamnet har hittills varit ExpoLund. Namnfrågan har under hela processens gång legat i luften och det har i olika sammanhang framkommit tankar om vad det slutgiltiga namnet skulle kunna tänkas bli. Nu, när förstudien presenteras, är det enligt vår mening av stor vikt att vi även börjar bygga upp en tydlig identitet för det nya besöks- och sciencecentret. En bra början på det arbetet är ett namn. I denna förstudie kommer vi därför konsekvent att använda oss av vårt eget namnförslag, XS, uttalat exéss med tonvikt på den andra stavelsen. > De två bokstäverna XS omfattar både MAX och ESS, men är samtidigt inte begränsande. > XS kan exempelvis läsas som X-small, vilket passar bra på forskningsanläggningar med uppgiften utforska materiens minsta beståndsdelar. > Explore & Share (XS) sammanfattar det vi vill att människor ska kunna göra här någon har även gjort tolkningen Explorative Science och Experience of Science. > XS kan även stå för excess ett överflöd av kunskap. Det ligger nära access som signalerar tillgänglighet, man kan även tänka sig bokstavskombinationen som en geografisk bestämning ett X på kartan (i Sverige). > Namnet är tämligen språkoberoende det fungerar lika bra på svenska som på engelska, tyska, franska och en rad andra språk och så är den enkla bokstavskombinationen en utmärkt grund för att bygga upp en stark och unik grafisk identitet. > Vårt förslag till namn på det nya besöks- och sciencecentret är således XS.

22 22 / xs

23 xs / XS ett internationellt ledande centrum för dialog och kunskapsutveckling Med ESS och MAX IV-laboratoriet får Sverige och Europa två forskningsanläggningar som kommer att vara världsledande under flera decennier. Forskningsområdet för ESS och MAX IV-laboratoriet kan enkelt sammanfattas som materialvetenskap. Det är ett forskningsområde som ingår i ett finmaskigt nät av tvärvetenskapliga kopplingar med stor påverkan på våra dagliga liv. Det handlar om framtidens effektiva mediciner och materialet i kroppens reservdelar; om vad som ska driva våra fordon och värma våra hus; om livsmedel med funktionella egenskaper på molekylnivå; om hur vi bygger våra hus och kommunikationsleder; om att göra våra datorer tusen gånger snabbare; om nya pedagogiska hjälpmedel; om att ge utsatta människor tillgång till rent vatten och mycket, mycket mer. Kort sagt resultaten av de experiment som görs vid ESS och MAX IV-laboratoriet kommer att ge svar på frågor som står högt på den globala problemlösningsagendan. De kommer att engagera forskare från ett mycket brett spektrum av kunskapsområden och få stort genomslag i vår vardag. Parallellt med uppbyggnaden av ESS och MAX-IV Lab finns förutsättningar att skapa en unik mötesplats av internationell dignitet för dialog och tanke-, kunskaps- och idéutbyte mellan forskningen och det omgivande samhället. Ett Science Center i Lund har diskuterats i många år. Under resans gång har den europeiska och globala kontexten radikalt förändrat karaktär. Från att ha handlat om att informera allmänheten har begreppen dialog, kommunikation och public engagement blivit de centrala. Över hela världen drivs projekt med inriktning på Portals to the Public och Portals to Current Research, men få science center har byggts utifrån dessa nya förutsättningar.

24 24 / xs

25 xs / 25 Här har Lund och Skåneregionen chansen att genom XS skapa en europeisk och global förebild, en interaktiv arena, där forskare och medborgare tillsammans formulerar agendan för några av dagens och morgondagens viktigaste forskningsutmaningar. Genom att tänka stort, agera i ett globalt perspektiv och ta vara på synergieffekter lokalt, regionalt och nationellt, har vi möjligheten att skapa en modell för 2000-talets involverande och engagerande forskningskommunikation, med forskning och medborgare i önskvärda dubbla roller som avsändare och mottagare. Ett tydligare fokus på nyttiggörande och innovation ställer krav på nya kanaler för kommunikation. Vi vet också att det direkta mötet mellan forskare och allmänhet oftast uppfattas som positivt och givande för båda parter. The first key is to engage people and civil society organisations in the research and innovation process. We know that solutions to the grand challenges we face cannot be purely technological. Innovations also come from the creativity of nonspecialists and civil society organisations working with researchers, businesses and policy makers. Máire Geoghegan-Quinn, Commissioner, Resarch and Innovation, Odense, april 2012 De Grand Challenges världen står inför idag inom områden som miljö, energi- och livsmedelsförsörjning, befolkningsutveckling och hälsa kräver omfattande internationell och tvärvetenskaplig samverkan. Behovet av arenor där olika vetenskapsområden kan mötas och gemensamt angripa komplexa problemområden har aldrig varit större. Samtidigt ser vi att forskning och vetenskap har inte samma självklara auktoritet som tidigare. Socialt robusta beslut kräver medverkan och engagemang. Science centers och science events som vetenskapsfestivaler är utmärkta neutrala mötesplatser med en viktig funktion som nav i samhällsutvecklingen. [the project] PLACES is ensuring that science centers and museums are quickly becoming the ideal forums for politicians to easily access reliable scientific information and for citizens to engage in two-way dialogue about science. This will allow people to exercise full citizenship in science and technology issues. Antonio Gomes da Costa, coordinator PLACES, Slutligen, kunskapsturismen ökar. Människor är mer och mer intresserade av att använda ledig tid till informellt lärande talets semesterideal med stränder och vajande palmer ersätts alltmer av en fritid med möjligheter att lära något nytt och att utforska relationerna till miljö, historia och kultur.

26 26 / xs En historisk chans att: > skapa och ta tillvara människors intresse > bidra till möten, dialog, ny kunskap och demokrati > formulera och svara på morgondagens frågor > tillgodose och skapa synergier mellan många olika behov

27 xs / Science Centers 2020 en omvärldsanalys Antalet science centers i världen har tiodubblats på 25 år, från ca 200 år 1987 till drygt 2000 nu. Motsvarande gäller för Skandinavien som räknade 5 science centers 1987 till uppemot 50 två decennier senare. Science Centers över hela världen är involverade i en omfattade och ständigt pågående förändringsprocess, som inte minst handlar om dess relationer till besökarna. Från att i många avseenden kunnat beskrivas i sammanhang där skola, läroplan, barn och ungdom, intresse för naturvetenskap och teknik med mera varit centrala ord och begrepp, har många center alltmer fokuserat på informellt lärande, vuxna besökare, och scientific literacy som viktiga begrepp. Trender i science center-världen Från Barn och ungdom Formellt lärande Läroplan Utbildning Finansiering för utbildning, från offentlig verksamhet Affärsmodell med enkla samband Nyckelroll för barn och ungdom och deras intresse för naturvetenskap och teknik Till Vuxna Informellt lärande (inkl begrepp som Free choice learning ) Scientific literacy Underhållning, edutainment Finansiering från besökare och andra beställare, t ex näringslivet Affärsmodell med föränderliga och dynamiska samband (blockbusters, fundraising, events osv) Nyckelroll för vuxnas medverkan i samhället the third place m m

28 28 / xs

29 Mötesplatsen det tredje rummet definieras av sina besökare / användare. Med olika flöden skapas en kritisk massa en god cirkel. xs / 29

30 30 / xs > Science centers i världen / Skandinavien Skandinavien V världen > Fyra kategorier Industriorienterade Aktivitets- och näringslivsorienterade V vetenskaps / utbildningsorienterade Teknikhistoriska > Trender Portal to current research Portal to the public visualiserar aktuell forskning, inklusive möten och dialog events och dialog, med forskare och allmänhet

31 xs / 31 We will restore science to its rightful place. President Barack Obama, inauguration speech, januari 2009 Scientific literacy, dvs kännedom om och förståelse för vetenskap och dess arbetssätt, anses generellt vara värdefullt och beskrivs som angeläget politiskt mål, ur flera aspekter. Praktiskt: det underlättar vardagen att förstå och kunna något om vetenskap och teknik Demokratiskt: det är rimligt att människor får vara med och bestämma Kulturellt: vetenskapen är en del av vår gemensamma historia och vardag Ekonomiskt: kunskaper är basen för tillväxt och kreativitet Detta är en process som pågår över hela världen. inte minst i Kina, där science popularization har givits stöd i lagstiftningen. Där talas det om sex målsättningar, varav fyra berör värdet av att känna till vetenskapens metoder, resultat, arbetssätt och spirit liksom värdet av att kunna använda vetenskapen i vardagen och ta del i samhällets utveckling. Tillväxten av antalet science centers i världen ska också ses mot bakgrund av ett minskande intresse för naturvetenskap och teknik bland ungdomar i hela västvärlden. Ur näringslivssynpunkt har engagemang i science centers varit ett sätt att främja intresset och att därmed underlätta för framtida kompetensförsörjning. Många storföretag tillhör av dessa skäl grundare, sponsorer och samarbetspartner till science center runt om i världen. Vetenskapen har under lång tid varit en stabil grund för samhällelig utveckling, verksamhet och beslut. Så är det inte längre. Vetenskapen ifrågasätts på allt fler områden, från biologi och evolution till klimatförändringar, teknologi och medicin. Forskarsamhällets svar, om än oftast individuellt snarare än institu tionellt, har varit ett ökande engagemang i exempelvis vetenskapsfestivaler och arrangemang inom ramen för exempelvis science centers. Flera världsledande forskare, som Brian Cox, Jim Al-Khalili och Robert Winston i Storbritannien, och Brian Greene i USA är personligen engagerade i outreach på olika sätt. Det kraftigt ökande antalet science centers i Skandinavien och världen speglar ett ökande intresse och behov av attraktiva mötesplatser mellan forskare och medborgare.

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Lägesrapport från delprojekten avseende perioden mars-maj 2011

Lägesrapport från delprojekten avseende perioden mars-maj 2011 ESS MAX IV i regionen-tita 2011-05-06 1/5 Lägesrapport från delprojekten avseende perioden mars-maj 2011 TI 1 Mottagarorganisation Syd Intervjuer med företag och personer som flyttat till regionen görs

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

BRUNNSHÖG / LUND NORTHEAST / LUNDS NYA STADSDEL / LUND S NEW SITE /

BRUNNSHÖG / LUND NORTHEAST / LUNDS NYA STADSDEL / LUND S NEW SITE / BRUNNSHÖG / LUND NORTHEAST / LUNDS NYA STADSDEL / LUND S NEW SITE / Två forskningsanläggningar av världsklass. Visionen om att skapa en mötesplats för människor, kunskap, innovation och kultur där det

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Sr Copywriter & Strategic Business Developer. (+46) 70-165 35 46 peo@form68.com form68.com. Portfolio 2015

Sr Copywriter & Strategic Business Developer. (+46) 70-165 35 46 peo@form68.com form68.com. Portfolio 2015 Peo Olsson Sr Copywriter & Strategic Business Developer (+46) 70-165 35 46 peo@form68.com form68.com Portfolio 2015 Client Mora Armatur Mora Armatur Position Mora Armatur as a premium brand. Homeowners

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE Välkommen till en helt ny mötesupplevelse! På Carlson Rezidor är vårt fokus att tillhandahålla tillförlitliga, professionella och kundanpassade möteslösningar vi försöker

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Öppenhet?!? Offentliga Rummet, 2010-05-27 Anders Larsson, anders.larsson@calaha.se Lennart Ploom, lennart.ploom@ssa.stockholm.se

Öppenhet?!? Offentliga Rummet, 2010-05-27 Anders Larsson, anders.larsson@calaha.se Lennart Ploom, lennart.ploom@ssa.stockholm.se Öppenhet?!? Offentliga Rummet, 2010-05-27 Anders Larsson, anders.larsson@calaha.se Lennart Ploom, lennart.ploom@ssa.stockholm.se Öppenhet En öppen dörr går vi ut eller går vi in är det något som läcker

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Det här är en sammanfattning av åtta dialogmöten under

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Kommunikativ plattform 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en kommunikativ plattform?...3 Målgrupper...4 Samtliga målgrupper... 4 Interna målgrupper... 4 Kärnvärden och stödord...5 Tonalitet

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni Attraktiv stadsmiljö Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga och flyttbenägna Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS European Spallation Source (ESS) Världsledande forskningsanläggning inom materialforskning och life science Byggs 2011-2018, operativ drift 2020 Europeisk

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats

Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats PRESSMEDDELANDE Stockholm den 24 september 2007 Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats Stockholm-Arlanda Airport ska utrustas med levande laboratorier för att flygplatsens närmare 18 miljoner

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer