(uppdaterat ) Hur fyller jag i KA2-ansökningsblanketten?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(uppdaterat 6.3.2015) Hur fyller jag i KA2-ansökningsblanketten?"

Transkript

1 (uppdaterat ) Hur fyller jag i KA2-ansökningsblanketten? Partnerskapsprojekt, Allmänbildande utbildning Anvisningarna är avsedda att användas tillsammans med Erasmus+-programguiden (Erasmus+ Programme Guide 2015). Guiden och övriga dokument som gäller ansökningsomgången (bl.a. anvisningar för E+ansökningsblanketten, kommissionens Technical guidelines for completing application e-forms, utvärderingsanvisningar) finns på CIMOs webbplats: giska_partnerskapsprojekt/till_sokande I programguiden (Programme Guide Version 3/2015) behandlas partnerskapsprojekten speciellt på sidorna samt i del C (Information for applicants) och Bilaga II (Dissemination and exploitation of results). 1 Kontrollera att du använder rätt ansökningsblankett: 1) KA219: Strategic Partnerships for Schools Only (pdf-blankett) För projekt med bara skolor (CIMO ingår avtal med alla finska skolor, också partnerna). 2) KA201: Strategic Partnerships for School Education (pdf-blankett) För projekt där också andra aktörer inom den allmänbildande sektorn deltar (i denna projekttyp sköter projektets koordinator alla penningtransaktioner mellan partnerna). Besvara ansökningsblankettens öppna frågor så heltäckande och konkret som möjligt, så att läsaren genast får en bild av projektet. Bra svar är exakt och tydligt formulerade. Ta inga uppgifter för givna: det som inte nämns i ansökan kan inte beaktas i utvärderingen. Beakta i svaren alla organisationer som deltar i det strategiska partnerskapsprojektet. Det lönar sig att låta några personer som inte deltar i ansökningsprocessen läsa igenom ansökan. Ansökningarna utvärderas med en utvärderingsblankett som är lika för alla. Utvärderingskriterierna kan läsas i programguiden på sidorna samt i Erasmus+ Guide för utvärderare (Erasmus+ Guide for Experts on Quality Assessment) (finns på CIMOs webbplats, se ovan). Övrig allmän information: - Blankettens fält med röd kant är obligatoriska att fylla i. - Obligatoriska fält kan inte lämnas tomma. Fyll i 0 (noll) i dem, om det är fråga om siffror. - Det går inte att skriva i fält med grå botten, eftersom dessa fylls i automatiskt enligt svar vid andra punkter. - Klicka Add för att lägga till fält och Remove för att ta bort onödiga fält. - Du får fler rader genom att klicka + och kan ta bort rader genom att klicka -. - I de öppna svaren kan man i regel använda tecken. - Knappen <VALIDATE> kontrollerar om det finns oifyllda obligatoriska fält i ansökan eller andra fel (t.ex. bokstäver i fält där det ska vara siffror). - Resekostnaderna beräknas utifrån avståndet i en riktning mellan organisationerna, avståndskalkylatorn (Distance Calculator) finns på adressen:

2 Ansökan punkt för punkt: Förklaringarna av frågorna och exempelsvaren är avsedda som hjälp för att fylla i ansökningsblanketten, speciellt för dem som fyller i den för första gången. Exemplen förtydligar och kompletterar frågorna; utgå dock alltid i första hand från själva frågorna i ansökan. A. GENERAL INFORMATION B. CONTEXT Programme: Erasmus+ Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices Action: Strategic Partnerships The most impacted field: Beror på blanketten (KA201/KA219): Strategic Partnerships for schools only (bara skolor deltar!) Strategic Partnerships for school education (övriga projekttyper) Partnership between regions? Bara på KA201-blanketten, svara YES eller NO beroende på projektet Call: 2015 Round: Round 1 Deadline for Submission (dd-mm-yyyy hh:nn:ss - Brussels, Belgium Time): :00:00 Language used to fill in the form: projektets samarbetsspråk 2 B.1. Project Identification Project Title: Projektets namn Project Acronym: Kort och koncist, lätt att komma ihåg Project Start Date (dd-mm-yyyy)*: Project Total Duration (Months): projektets längd är månader (CIMO rekommenderar 24 eller 36 månder!) Project End Date (dd-mm-yyyy): byts automatiskt enligt den valda längden *) välj datum i kalendern som öppnas från den lilla pilen i högra kanten, när du först klickar på området med röd ram. Projektets avtalsperiod börjar den Applicant Organisation Full Legal Name (Latin characters): Uppgiften dyker automatiskt upp i det gråa fältet när du sparat tidigare punkter. Form hash code: Blankettens identifikationsnummer ges automatiskt när den sparas. B.2. National Agency of the Applicant Organisation Identification: välj FI01 (SUOMI / FINLAND) (om koordinatorn finns i Finland) C. PRIORITIES Välj horisontal eller sektorspecifik prioritering. Välj först projektets viktigaste prioritering. Du kan välja minst en och högst tre prioriteringar. Motivera varför ni väljer dessa prioriteringar och hur de tar sig uttryck i projektet. Tänk på att de ska finnas med konsekvent i beskrivningarna av projektets bakgrund, behov och mål.

3 D. PARTICIPATING ORGANISATION(S) D.1. Applicant Organisation (koordinator) PIC: Fyll i organisationens 9-siffriga Personal Identification Code. Klicka Check PIC så dyker sökandens kontaktuppgifter upp i de gråa fälten. Sökande som använder PIC-koden för sin bakgrundsorganisation (t.ex. universitetens normalskolor och yrkesläroinrättningar och läroinrättningar för grundundervisning i konst), skriver in läroinrättningens namn och adress vid punkten Department. D.1.1. Profile Type of organisation: Välj den närmast motsvarande organisationen (listan motsvarar inte helt skolstadierna i Finland, men välj den som är närmast). 3 D.1.2. Background and Experience Beskriv din organisation och dess verksamhetsmiljö. Vilken kompetens har organisationen när det gäller projektets tema? Har nyckelpersoner som deltar i projektet specialkunskaper om temat? Vilken kompetens tillför partnerorganisationerna projektet och vilken är de olika deltagarnas roll? Motivera varför just denna organisation behövs i projektet. Om din organisation har fått EU-projektbidrag under de tre föregående åren, uppge detta på blanketten. D.1.3. Legal Representative Den juridiska representanten (person med namnteckningsrätt för organisationen) undertecknar ansökans bilaga Declaration of Honour. Skriv in den juridiska representantens adress om den inte är samma som läroinrättningens. D.1.4. Contact Person Projektets kontaktperson vid läroinrättningen: CIMO kontaktar skolans kontaktperson i alla ärenden som gäller projektet. Skriv in kontaktpersonens adress om den inte är samma som läroinrättningens. D.2. PARTNER ORGANISATION Fylls i på motsvarande sätt som punkt D.1. Legal Representative: person med namnteckningsrätt, som är samma person som undertecknar mandate -blanketten eller motsvarande letter of intent -blanketten. Lägg till fler partner genom att klicka <Add Partner>. E. DESCRIPTION OF THE PROJECT Beskriv projektets mål, bakgrund och behov: Varför ansöker ni om just detta projekt, vilket är behovet av det vid alla deltagande organisationer, vad vill ni uppnå med projektets resultat? Vilka utvecklingsbehov uppfyller projektet (och hur har behoven iakttagits = har det eventuellt gjorts kartläggningar/behovsanalyser)? Varför måste projektet genomföras i samarbete med andra länder? Skriv en så tydlig beskrivning som möjligt, så att läsaren genast för en bild av projektets grundläggande idé. Beakta situationen hos alla partner.

4 Vilka nya aspekter ger projektet de deltagande organisationerna och vad har man tidigare gjort inom temat vid de deltagande organisationerna? Vad är nytt i detta projekt jämfört med det man gjort tidigare? Ta hänsyn till partnernas olika utgångslägen. Om projektet bygger på ett tidigare projekt eller annan verksamhet, är det speciellt viktigt att beskriva de nya aspekterna i det ansökta projektet. Beskriv valet av partners och deras sakkunskap när det gäller projektets tema. Vilken kompetens tillför partnerna projektet? Hur stöder kompetensen projektets planering, genomförande, utnyttjande och implementering av slutresultaten? Hur genomförs arbetsfördelningen: Vem gör vad och varför? Beskriv hur partnergruppen kommunicerar sinsemellan under projektets gång (t.ex. arbetsmiljöerna). Tala om hur och med vilka metoder man säkerställer gruppens interna kommunikation, men också kontakterna med externa instanser och intressegrupper. Beskriv projektmötena och deras syfte i projektet samt tidsplaner och deltagare. 4 Välj projektets viktigaste teman (topics). Du kan välja högst tre teman. Kontrollera att dina val ligger i linje med prioriteringarna och att de ingår konsekvent i hela projektansökan. Beskriv projektets resultat och konkreta produkter. Om projektet utvecklar mer omfattande produkter (Intellectual output) eller arrangerar spridningsevenemang (Multiplier events), beskrivs dessa vid punkterna G.2.1. och G.2.2. Om ni planerar lärar-/elevutbyten (också långvariga), ska behovet av dem motiveras vid G.2.3. (Learning/ Teaching / Training activities). I annat fall beskriv alla slutresultat vid den här punkten. Beskriv resultaten (intangible results), vad som ändras i och med projektarbetet och vilka konkreta produkter som utarbetas (tangible results). Fundera över hur resultaten och produkterna passar för målgruppen, vilket nyhetsvärde har resultaten/produkterna? I programguidens kapitel Dissemination and Exploitation of Results (spridning och utnyttjande av resultaten) finns information om projektens resultat och produkter. E.1. Participants Hur många personer berörs av projektarbetet (också indirekt)? Beskriv projektets deltagare och målgrupper samt hur ni når ut till dessa. Beskriv vilka aktiviteter personerna deltar i och hur de gör det. Har projektet deltagare som på grund av sina omständigheter har svårare än normalt att delta? Hur många sådana personer finns det bland alla deltagare? Beskriv hur dessa personers deltagande stöds, så att de ska kunna delta fullvärdigt i projektet. F. PREPARATION Beskriv hur projektets verksamhet förbereds och förberedelser under projektets gång. Beskriv utöver de administrativa arrangemangen också eventuella kartläggningar, materialinsamling osv. Om elever/studerande deltar i projektet (learning/teaching/training activities) förklara också hur de förbereds för verksamheten, hur ungdomarna väljs, introduktion, lärandeinnehåll (speciellt vid långvarig elevmobilitet) osv. F.1. Project Management Beskriv projektets administration (inkl. budget), alltså vem gör vad. Beskriv också partnernas roller och ansvar under projektets gång. I projekt med bara skolor som deltagare ansvarar skolorna själva för sin budget, eftersom avtalen görs mellan de deltagande skolorna och deras nationella programkontor. Beskriv ändå för projekt med bara skolor de allmänna administrativa procedurerna som ni har planerat.

5 Berätta hur projektets verksamhet och uppnåendet av mål ska evalueras. Vilka evalueringssätt stöder bäst projektets kvalitetssäkring, vem deltar i evalueringen? Ta hänsyn till deltagarnas resurser på ett realistiskt sätt. Hur säkerställer ni projektets verksamhet? Hur garanterar ni att projektet kan fortsätta också vid överraskande omständigheter? Hur förutser ni och bereder er för riskfaktorer som kan hindra att projektet uppnår sina mål? Har ni avtalat om gemensamma spelregler? Hur har ansvaret fördelats (riskhanteringsmekanismer)? Hur mäts projektets effekter och hur evaluerar ni om målen (kvantitativa och kvalitativa) har uppnåtts? Hur konstaterar ni om de önskade effekterna har åstadkommits? Observera att effekterna ska anges speciellt i del H av ansökan. G. IMPLEMENTATION OBS! Projektets tidsplan/arbetsplan är en obligatorisk bilaga till ansökan. Tidsplanen/arbetsplanen kan formuleras fritt, exempelvis enligt mallen för arbetsplan som finns på CIMOs webbplats (i menyn till höger): anuushankkeet/hakijalle I arbetsplanen beskrivs projektets centrala aktiviteter och faser. Utöver projektmötena framgår i planen arbetsuppgifter och aktiviteter mellan mötena. Budgeten görs upp utifrån arbetsplanen och aktiviteterna. I arbetsplanen motiveras projektets kostnader på ett tydligt sätt. 5 G. Intellectual Outputs Obs! Bidrag som beviljas för Intellectual Outputs är arvodeskostnader. Bidrag beviljas bara om produkterna är av avsevärd kvalitet och kvantitet. Man måste visa i ansökan att produkterna kan användas och utnyttjas på ett brett plan och att de har stora effekter. Beskriv projektets aktiviteter och faser, vilken metod ni använder. Beskriv i detalj de arbetsskeden som produktens framställning kräver. Beskriv också hur arbetsskedena genomförs och arbetsfördelningen mellan partnerna. Skriv in produkterna i tabellen (Output identification) i logisk ordning så att den viktigaste kommer först. Produkterna blir i tabellen i den ordning de skrivs in, det går inte att lägga till något i mitten. (Output description) Ge en konkret och detaljerad beskrivning av produktens innehåll. För vem är den avsedd, för vilket syfte och på vilka platser? Vilken är partnernas ansvars-/arbetsfördelning för framställningen av produkten? Om projektet framställer flera produkter, förklara hur detta sammanhänger med helheten och hur produkterna hör ihop. Uppskatta produktens omfattning (t.ex. sidantal, timantal i studiehelhet osv.). Berätta i vilket format produkten framställs och var den publiceras/tas i bruk/marknadsförs. G. Multiplier Events Det går att ansöka om bidrag för spridningsevenemang bara om projektet framställer produkter (intellectual outputs) som nämns i tabell G.1. Beskriv evenemangets mål, innehåll, deltagare, målgrupper osv. Beskriv arbetsuppgifter, arbetsfördelning och ansvar för seminariets förberedelse, genomförande samt insamling av återkoppling.

6 G.1. Learning/ Teaching/ Training Activities Om projektet omfattar annan mobilitet än projektmöten (transnational project meeting), motiveras behovet av den här. Ge en konkret beskrivning av målet och innehållet för varje mobilitet. Vilket mervärde tillför de valda mobilitetsaktiviteterna projektet? På vilket sätt stöder de verksamheten? Hur främjar de samarbetet mellan skolorna nu och i framtiden? Varför ansöker ni om dessa? Hur säkerställer ni att det inlärda erkänns? Hur intygas deltagandet? Använder ni något av de europeiska verktygen, t.ex. Europass eller något annat intyg? Beskriv också deltagarnas roll. Observera att mobiliteten inte kan vara projektets huvudsakliga syfte, utan den ska stödja projektets mål. Programmet för mobilitetsaktiviteter som ansöks i den här kostnadskategorin ska vara minst 5 dagar långt. Om projektet omfattar långvarig elevmobilitet (long-term study mobility of pupils) på över 2 månader, beskriv också följande: - Hur planeras elevens studier utomlands och hur tillgodoräknas de i studierna hemma (s.k. studieavtal (Learning Agreement))? Hur väljs de deltagande eleverna och deras värdfamiljer, hur säkerställer ni att samarbetet och kommunikationen fungerar bra under utbytet (tydlig beskrivning av skolornas roll)? Hur får alla de som deltar (elever, föräldrar, värdfamiljer, skolornas lärare/kontaktpersoner) det stöd de behöver? Läs gärna guiden för elevmobilitet (Guide to Long Term Study Mobility of Pupils in Strategic Partnerships - Key Action 2) på CIMOs webbplats. Beskriv varje mobilitetsaktivitet (Obs! Det finns plats för bara 250 tecken vid activity description ): t.ex. Första workshoppen för elever, 4 elever och 2 lärare från varje organisation ELLER Utbildning/kurs för lärare om temat X. Vid punkten participating organisations på blanketten lägger man till alla de partner som deltar i den ifrågavarande mobilitetsaktiviteten (först planeras helheten och utifrån den räknas respektive organisations mobilitet). Alternativa mobilitetsformer: Short-term exchanges of groups of pupils: kortvariga utbyten för elevgrupper, bara den allmänbildande sektorn. Blended mobility of school learners: Flerformsmobilitet som innehåller kortvarig mobilitet och virtuell mobilitet (5 dagar 2 mån.). Välj den av dessa två som passar ert projekt bäst. Long-term study mobility of pupils: Elevutbyte på 2 12 månader vid det mottagande skolan. Eleverna måste vara minst 14 år. Long-term teaching assignments: 2 12 månaders undervisnings- och utbildningsperiod (för lärare) Short-term joint staff training events: kortvariga utbildningsevenemang för personalen (5 dagar 2 mån.) 6 H. FOLLOW-UP H.1. Impact Vilkas verksamhet påverkas av de planerade resultaten eller produkterna? Beskriv projektets effekter konkret, beakta alla partnerorganisationer och övriga intressegrupper. På vilken nivå tar sig projektets effekter uttryck? Vilka är de ur projektets synvinkel centrala instanserna som man vill försöka påverka? Hur vet ni om ni har lyckats uppnå projektets mål? Hur tänker ni mäta effekterna? Fundera på konkreta metoder för att uppnå och lyckas med projektets mål.

7 H.2. Dissemination and Use of Projects' Results Dissemination = spridning. Exploitation = utnyttjande av resultaten. Vem informeras om resultaten inom de egna (deltagande) organisationer och utanför dem? Beskriv de centrala målgrupperna och motivera varför ni valt just dessa. Hur fördelas ansvaret för spridningen av resultaten mellan partnerna? Partnernas kompetens och resurser? Hur är resultaten och produkterna tillgängliga? Fundera också över åtgärdernas tidtabell: i början, under eller efter projektet? ( marknadsföringsplan ) Vilka är era konkreta åtgärder och kanaler för spridningen? Produkter som framställs inom Erasmus+ måste vara fritt tillgängliga. Beskriv hur och var projektets resultat/produkter är tillgängliga. Om det finns begränsningar i tillgången, motivera varför. Beskriv hur ni säkerställer att projektets resultat hålls tillgängliga och att de används. 7 H.3. Sustainability Vilka av projektets aktiviteter och resultat blir i bruk efter finansieringsperiodens slut? Hur säkerställer ni att det är möjligt att underhålla dem? I. BUDGET Planera en realistisk budget som står i proportion till projektets mål och verksamhet. Förhållandet mellan kostnader och nytta måste vara förnuftigt. Kontrollera att allt väsentligt ingår i budgeten i ansökan. Ansökan kan inte ändras efter ansökningstidens slut. I.1. Project Management and Implementation Tabellen fylls i automatiskt enligt projektets deltagare. I.2. Transnational Project Meetings I tabellen uppges för alla projektmöten antalet personer från respektive organisation som deltar. Kontrollera avstånden mellan organisationerna med avståndskalkylatorn. Korta ( km) och långa (2000 km och över) resor skrivs in på separata rader. Maximibeloppet för projektmöten är euro/år. I.3. Intellectual Outputs Det går att ansöka om bidrag för detta bara om man vid punkt G.1. har beskrivit en slutprodukt som projektet framställer. Uppskatta arbetstiden per dag som krävs för att framställa produkten och välj lämplig medarbetarkategori. Ansök bidrag för alla organisationer enligt arbetsplanen. I.4. Multiplier Events Det går att ansöka bidrag för detta bara om man vid punkt G.2. har beskrivit spridningsevenemang för att marknadsföra slutprodukten till en bredare publik. Ansök bidrag till den organisation som ansvarar för att arrangera spridningsevenemanget. Bidrag ansöks bara för deltagare utanför partnergruppen, skriv in antalet externa deltagare. I.5. Learning/Teaching/Training Activities Går att ansöka bara om man vid punkt G.3. har angett aktivitet inom Learning/Teaching/Training Activities. I.5.1. Travel I tabellen anges alla deltagande projektorganisationers resor för Learning/Teaching/Training Activities. Kontrollera avstånden mellan organisationerna med avståndskalkylatorn. Korta ( km) och långa

8 (2000 km och över) resor skrivs in på separata rader. Kontrollera att antalet personer som du ansöker bidrag för motsvarar antalet mobilitetsperioder planerade i del G.3. I.5.2. Individual support I tabellen anges alla deltagande projektorganisationers individuella stöd för Learning/Teaching/Training Activities. Väj motsvarande aktivitet i rullgardinsmenyn (kommer från punkt G.3). Kontrollera att antalet personer som du ansöker bidrag för motsvarar antalet mobilitetsperioder planerade i del G.3. I.5.3. Linguistic Support Om det ingår långvariga (över 2 månader) utbyten i projektet, kan man ansöka bidrag för studier i mållandets språk för deltagarna. I.6. Special Needs Om det finns deltagare i projektet som på grund av funktionshinder behöver extra stöd för att kunna delta, uppskattar du vid den här budgetpunkten kostnaderna för deras deltagande utöver det normala bidraget (enhetskostnader). Välj i rullgardinsmenyn hemorganisationen för deltagarna som behöver specialstöd. Beskriv vilken typ av stöd som deltagarna behöver orsakar extra kostnader. Ange till vilka aktiviteter kostnaderna hänför sig och uppskatta det ansökta specialbidragets belopp utifrån beräkningen av de faktiska extra kostnaderna. Bidraget som ansöks från denna kostnadspost rapporteras enligt de faktiska kostnaderna. I.7. Exceptional Costs Vid den här punkten kan man ansöka om bidrag för andra särskilda kostnader inom projektet. Särskilda kostnader kan vara exempelvis en extern utvärdering eller annat expertarbete som beställs av en underleverantör, på grund av att motsvarande inte kan utföras av någon av projektorganisationerna, eller kostnader för anskaffning av varor eller tjänster. Bidrag kan beviljas för högst 75 % av de verkliga kostnaderna och högst euro. (Grant requested = ansökt bidragsbelopp, dvs. 75 % av det verkliga anskaffningspriset, beakta momsens inverkan). Bidraget som ansöks från denna kostnadspost rapporteras enligt de faktiska kostnaderna. Utrustning som anskaffas får inte vara vanliga apparater som deltagarna använder i sin normala verksamhet. 8 J. PROJECT SUMMARY Sammanfattning av projektet. Utifrån sammanfattningen ska läsaren få en klar uppfattning och helhetsbild av vad projektet gör och vilka målen är. Du kan använda mellanrubriker i texten. Sammanfattningarna av godkända projekt används i informationsmaterial och de publiceras också i Erasmus+-projektdatabasen. Sammanfattningen skrivs på projektets samarbetsspråk och på engelska (om samarbetsspråket är annat än engelska). J.1. Summary of participating organisations Fylls i automatiskt enligt PIC-koderna. Kontrollera att de deltagande organisationerna säkert är de rätta. J.2. Budget Summary Fylls i automatiskt enligt uppgifterna i punkt H. J.2.1. Project Total Grant Grant Calculated: Ansökningsblanketten räknar automatiskt ut hela bidraget. Grant Requested: ange det ansökta bidragsbeloppet. Observera att detta inte kan vara större än vid punkten grant calculated.

9 K. CHECKLIST Kontrollera att allt som krävs är gjort. L. DATA PROTECTION NOTICE M. DECLARATION OF HONOUR 1. Skriv ut Declaration of Honour genom att klicka Print Declaration of Honour. 2. Person som har namnteckningsrätt undertecknar dokumentet. Observera att den som undertecknar ska vara samma person som uppges vid punkten Legal Representative. 3. Skanna in den undertecknade Declaration of Honour på datorn och bifoga den till ansökan. 4. Ladda upp Declaration of Honour" till ansökningsblanketten vid Annexes genom att klicka Add och välja den sparade Declaration of Honour i datorns mappstruktur. 9 N. ANNEXES Obligatoriska bilagor till projektansökan är: 1. Declaration of Honour 2. Mandate (för projekt med andra deltagare än bara skolor). CIMO rekommenderar att projekt med bara skolor använder Letter of Intent. Om det finns flera mandatbrev kan de alla skannas och bifogas i en fil. 3. Arbetsplan (fritt formulerad, mall finns på CIMOs webbplats). O. SUBMISSION Skicka: Klicka <SUBMIT>, nyaste versionen av ansökan. Att skicka med <SUBMIT> kräver att datorn är uppkopplad till internet. Skicka in ansökan före ansökningstidens slut ( kl. 13 finsk tid, kl. 12 CET). Om det inte går att skicka ansökan på grund av tekniska problem (t.ex. databasen har kraschat), se anvisningar vid punkt O.3. Efter ansökningstidens slut får sökande per e-post till adressen om uppgetts vid Contact Person en bekräftelse över att ansökan mottagits. Ansökan måste uppfylla de formella kriterierna för att den ska gå vidare till kvalitetsbedömningen. Du kan inte skicka ansökan innan du har validerat den med knappen <VALIDATE>. Programmet meddelar eventuella tekniska brister i ansökan. O.1. Data Validation O.2. Standard Submission Procedure Efter att du skickat in ansökan, ser du tiden när ansökan har registrerats i databasen. O.3. Alternative Submission Procedure Om det inte går att lämna in den elektroniska ansökan inom utsatt tid på grund av tekniskt fel i ansökningssystemet, skicka den sparade och validerade ansökningsblanketten som bilaga till ett e- postmeddelande senast 2 timmar efter ansökningstidens slut till adressen Försök inte skicka ansökningsblanketten via det elektroniska ansökningssystemet efter ansökningstidens slut (den kl finsk tid). Tiden i tidstämplen vid Submission Summary på ansökningsblanketten måste vara före ansökningstidens slut, så klicka inte på <submit> efter ansökningstidens slut! Submission summary visar om sändningen av ansökningsblanketten har misslyckats. Närmare anvisningar finns på sid i den tekniska handledningen för att fylla i ansökan (Erasmus+ Technical guidelines for completing application e-forms).

10 N.4. Submission Summary Viktig information för det nationella programkontoret i ansökningsprocessen. N.5. Form Printing Spara ansökningsblanketten på din dator och skicka den för kännedom också till alla partner. Du kan också skriva ut blanketten för senare användning. 10

Hur fyller jag i KA2-ansökningsblanketten?

Hur fyller jag i KA2-ansökningsblanketten? Hur fyller jag i KA2-ansökningsblanketten? Strategiska partnerskapsprojekt, Allmänbildande utbildning (uppdaterat 8.2.2016) Korrigerat 2.3.*** Anvisningarna är avsedda att användas tillsammans med Erasmus+-programguiden

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-11-14 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet International Credit Mobility Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter och personal

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2014-09-26 Rebecka Herdevall Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Rebecka Herdevall, International Contact Point Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger vidare på Erasmus Mundus Action 2 Mobilitet för studenter

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2)

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) Informationsmöte Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) 10 och 14 februari 2014 Yrkeslärande Högre utbildning Vuxnas lärande i Erasmus + är allt lärande som vuxen = röd cirkel minus de

Läs mer

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals Huvudaktiviteterna i programmet Erasmus+ (Key Actions) KA1 Mobilitet (Learning Mobility of Individuals) KA2 Samarbetsprojekt (Cooperation for innovation and

Läs mer

Strategiska partnerskap Erasmus+ Utveckla verksamheten genom samverksansprojekt i Europa

Strategiska partnerskap Erasmus+ Utveckla verksamheten genom samverksansprojekt i Europa Strategiska partnerskap Erasmus+ Utveckla verksamheten genom samverksansprojekt i Europa 2016-11-15 Ahmed Ismail Strategiska partnerskap Ett transnationellt projekt som ska utveckla, överföra och/eller

Läs mer

Erasmus+ strategiska partnerskap (KA2) vuxenutbildning 2015

Erasmus+ strategiska partnerskap (KA2) vuxenutbildning 2015 Erasmus+ strategiska partnerskap (KA2) vuxenutbildning 2015 På UHR:s webbplats www.utbyten.se finner ni beskrivningen av programdelen, strategiska partnerskap (KA2) vuxenutbildning Erasmus+ vuxenutbildning

Läs mer

Kontrakt 1 Projektbudget och rapportering

Kontrakt 1 Projektbudget och rapportering Kontrakt 1 Projektbudget och rapportering 18 sep 2014 Jari Rusanen Kontraktet/regelverket De olika delarna av kontraktet/regelverket Mycket av regelverket ligger i Programguiden för 2014 Själva kontraktsdokumentet

Läs mer

GRUNDTVIG Volontärprojekt för seniorer. Ansökningsanvisning 2013

GRUNDTVIG Volontärprojekt för seniorer. Ansökningsanvisning 2013 22.11.2012 GRUNDTVIG Volontärprojekt för seniorer Ansökningsanvisning 2013 Syftet med denna ansökningsanvisning är att hjälpa de sökande med att fylla i ansökningsblanketten för volontärprojekt för seniorer.

Läs mer

Skrivarstuga Erasmus+ mobilitet - skola, vuxen- och yrkesutbildning

Skrivarstuga Erasmus+ mobilitet - skola, vuxen- och yrkesutbildning Skrivarstuga Erasmus+ mobilitet - skola, vuxen- och yrkesutbildning 2014-02-17 Vad behöver ansökande organisationer göra? Arbeta fram en plan för internationalisering Identifiera utvecklingsbehoven som

Läs mer

Hur man tar sig an ansökningsformuläret när man ska fylla i en ansökan inom Erasmus+ mobilitet (Key Action 1), vuxenutbildning.

Hur man tar sig an ansökningsformuläret när man ska fylla i en ansökan inom Erasmus+ mobilitet (Key Action 1), vuxenutbildning. Hur man tar sig an ansökningsformuläret när man ska fylla i en ansökan inom Erasmus+ mobilitet (Key Action 1), vuxenutbildning. Utgångspunkten för nedanstående text är vad du stöter på när du fyller i

Läs mer

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC = Participant Identification Code URF = Unique Registration Facility CIMO 26.2. Hur förbereder jag mig på att mata in uppgifterna?

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Asien-programmet Utbildningssamarbete

Asien-programmet Utbildningssamarbete 1 Asien-programmet Utbildningssamarbete Utlysning 2012 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt viktiga för Finland,

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1 Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Dagens program Resultat från ansökningsomgången (Riika Väliahde, Sirkka Säikkälä, CIMO) Projektadministration:

Läs mer

ERASMUS+ KA1 MOBILITET FÖR UNDERVISNINGSPERSONALEN INOM DEN ALLMÄNBILDANDE UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN

ERASMUS+ KA1 MOBILITET FÖR UNDERVISNINGSPERSONALEN INOM DEN ALLMÄNBILDANDE UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN ERASMUS+ KA1 MOBILITET FÖR UNDERVISNINGSPERSONALEN INOM DEN ALLMÄNBILDANDE UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN 9.12.2016 (Erasmus+ KA1: Learning Mobility of Individuals, School education staff mobility)

Läs mer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer I denna snabbguide använder vi oss av skärmbilder från en registrering av en testorganisation med namn Svensk mobilitet skola med en fiktiv

Läs mer

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET

Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Hva kjennetegner en god søknad? PÄR SVENSSON, EXTERNA RELATIONER, LUNDS UNIVERSITET Innehåll DEL 1: Vad kännetecknar en god ansökan? DEL 2: Vilka ramar ger E+ ICM? DEL 3: Hur har Lunds universitet arbetat

Läs mer

1. Så här gör man en ansökan

1. Så här gör man en ansökan 1. Så här gör man en ansökan En ansökan består av en elektronisk blankett och dess bilagor (vanligen forskningsplan, meritförteckning osv.) som den sökande ifyller i Akademins e-tjänst. Mer information

Läs mer

Ansökningsmanual för. Gruntvig Besök och utbyten

Ansökningsmanual för. Gruntvig Besök och utbyten Ansökningsmanual för Gruntvig Besök och utbyten 2013 1. Syfte Syftet med denna manual är att ge information om systemet TURNA Online Project Management System och förklara varje steg som du som ansökare

Läs mer

Erasmus Mundus Basinformation

Erasmus Mundus Basinformation 2013-02-12 Erasmus Mundus Basinformation Rebecka Herdevall Vad är Erasmus Mundus? Programmets syfte, struktur etc. Erasmus Mundus EU-finansierat program som inrättades 2004 Europeiska kommissionens utförarorganisation,

Läs mer

ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN

ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN ERASMUS+ HÖGRE UTBILDNING / KA107 GLOBAL MOBILITET UTLYSNING 2015 ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN Inm Erasmus+-prgrammets glbala mbilitet kan man ansöka bidrag för högsklrnas utbyten med högsklr i så kallade

Läs mer

Översiktlig ansökarguide till Nordplus vuxen 2015

Översiktlig ansökarguide till Nordplus vuxen 2015 Översiktlig ansökarguide till Nordplus vuxen 2015 Nordplus har en gemensam webbplats, http://www.nordplusonline.org/. Det är här du börjar. Du kan därifrån ladda ner användarhandboken där programmet beskrivs.

Läs mer

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 Anvisningar för ansökan Lediganslagna branscher och länder I januari-februari 2011 kan du ansöka om praktikplatser inom följande studieområden:

Läs mer

Instruktion fo r komplettering av PIC

Instruktion fo r komplettering av PIC Instruktion fo r komplettering av PIC PIC (Participant Identification Code) används för att identifiera organisationer, företag eller enskilda personer inom EU-kommissionens olika bidragssystem. Alla sökande

Läs mer

För världens alla ungdomar Erasmus+ Youth in Action

För världens alla ungdomar Erasmus+ Youth in Action För världens alla ungdomar Erasmus+ Youth in Action Erasmus+ Youth in Action koulutukselle Internationellt ungdomsarbete handlar om intresse för olika frågor i världen. Det väcker nyfikenhet för nya saker

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

Deltagarens rapporteringsblankett KA1 Mobilitet bland studerande och nyutexaminerade vid yrkesläroanstalter Call 2015

Deltagarens rapporteringsblankett KA1 Mobilitet bland studerande och nyutexaminerade vid yrkesläroanstalter Call 2015 Deltagarens rapporteringsblankett KA1 Mobilitet bland studerande och nyutexaminerade vid yrkesläroanstalter Call 2015 Punkter som markerats med asterisk (*) är obligatoriska. 1 Deltagarrapportens syfte

Läs mer

Nordplus Vuxen 2012-2016. www.nordplusonline.org www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Vuxen 2012-2016. www.nordplusonline.org www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Vuxen 2012-2016 www.nordplusonline.org www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus program Fem olika programme: Nordplus Junior Nordplus Högre utbildning Nordplus Vuxen Nordplus Horisontal Nordplus Nordiska

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

ERASMUS+ KA1 MOBILITET FÖR UNDERVISNINGSPERSONALEN INOM DEN ALLMÄNBILDANDE UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN

ERASMUS+ KA1 MOBILITET FÖR UNDERVISNINGSPERSONALEN INOM DEN ALLMÄNBILDANDE UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN ERASMUS+ KA1 MOBILITET FÖR UNDERVISNINGSPERSONALEN INOM DEN ALLMÄNBILDANDE UTBILDNINGEN ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN 9.12.2016 (Erasmus+ KA1: Learning Mobility of Individuals, School education staff mobility)

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Regelverk och kontraktshantering

Regelverk och kontraktshantering 2016-09-23 Jari Rusanen, Rebecka Herdevall Regelverk och kontraktshantering inom- och utomeuropeisk mobilitet Kontraktshantering Kontrakt för KA103 och KA107 De olika delarna av kontraktet: Huvuddokument:

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer I denna snabbguide använder vi oss av skärmbilder från en registrering av en testorganisation med namn Svensk mobilitet skola med en fiktiv

Läs mer

Handbok. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013

Handbok. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013 Handbok Praktikantprogrammet för yngre personer Ansökningsomgång 2013 Förord Välkommen till praktikantprogrammet. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning och råd när ni fyller

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Användarhandbok för e-curia

Användarhandbok för e-curia Användarhandbok för e-curia Detta är en handbok för användare av datasystemet e-curia. Här beskrivs hur inlagor, domar och beslut kan utväxlas med kanslierna vid de domstolar som tillsammans utgör Europeiska

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Nya idéer och perspektiv för vardagligt skolarbete

Nya idéer och perspektiv för vardagligt skolarbete 1B/2017 Erfarenheter av hur lärares Erasmus+ -fortbildningsperioder påverkar finländska grundskolor och gymnasier Nya idéer och perspektiv för vardagligt skolarbete BAKGRUND Europeiska unionens program

Läs mer

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn september 2015 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn... 3 En utbildning från start till slut...

Läs mer

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning (KA1)

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning (KA1) Informationsmöte Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning (KA1) 20 och 28 jan 2014 Yrkesutbildning Erasmus+ mobilitetsprojekt Vad innebär mobilitetsprojekt? En organisation/ett konsortium skickar in ansökan

Läs mer

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2016-05-26 Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet Rebecka Herdevall, handläggare UHR Grundläggande information Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM) Erasmus+ översikt Utomeuropeisk mobilitet översikt Bygger

Läs mer

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines ecdc. eu I. Inledning Sedan september 2011 används onlineansökningsformulär inom programmet Ung och Aktiv i Europa. Den projektansvarige som

Läs mer

Slutrapportering - Leonardo da Vinci praktik och utbyten

Slutrapportering - Leonardo da Vinci praktik och utbyten Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Slutrapportering - Leonardo da Vinci praktik och utbyten För projekt

Läs mer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer I denna snabbguide använder vi oss av skärmbilder från en registrering av en testorganisation med namn Svensk mobilitet skola med en fiktiv

Läs mer

ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM COMENIUS-ASSISTENTLÄRARPRAKTIK Ansökningstiden för läsåret går ut

ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM COMENIUS-ASSISTENTLÄRARPRAKTIK Ansökningstiden för läsåret går ut ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM COMENIUS-ASSISTENTLÄRARPRAKTIK Ansökningstiden för läsåret 2013-2014 går ut 31.1.2013 1. ALLMÄNT OM ASSISTENTLÄRARPRAKTIKEN Vad är programmets mål? Blivande och nyutexaminerade

Läs mer

Deltagarens rapporteringsblankett KA1 Mobilitet bland lärare och personal vid yrkesläroanstalter Call 2015

Deltagarens rapporteringsblankett KA1 Mobilitet bland lärare och personal vid yrkesläroanstalter Call 2015 Deltagarens rapporteringsblankett KA1 Mobilitet bland lärare och personal vid yrkesläroanstalter Call 2015 Punkter som markerats med asterisk (*) är obligatoriska. 1 Deltagarrapportens syfte Den här deltagarrapporten

Läs mer

manual interbook FÖRENINGAR

manual interbook FÖRENINGAR manual interbook FÖRENINGAR Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Föreningsregistret på Botkyrka kommuns hemsida 1.2 Kontaktuppgifter till personer i föreningen 1.3 Huvudanvändare och underanvändare 2.

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Ansökningsomgången 2014 Erasmus+

Ansökningsomgången 2014 Erasmus+ Ansökningsomgången 2014 Erasmus+ 2014-10-20 Jessica Hintze Mobilitetsprojekt (KA1) Yrkesutbildning (KA1) - ansökningar Mobilitetsprojekt ansökningar 77 inkomna ansökningar 48 beviljade ansökningar 9 ej

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016

ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 1(5) ANSÖKNINGSANVISNINGAR / CIRKOS RESIDENSANSÖKNING 2015-2016 Vad ansöker man om och för vilken tid? I Cirkos residensansökning kan man ansöka om en 2-4 veckors residensperiod i Cirko, i Södervik i Helsingfors.

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning (KA1)

Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning (KA1) Informationsmöte Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning (KA1) 20 och 28 jan 2014 Yrkeslärande Högre utbildning Vuxnas lärande i Erasmus + är allt lärande som vuxen = röd cirkel minus de gröna och lila cirklarna

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Erasmus+ Application Form. Call: A. General Information. B. Context. B.1. Project Identification

Erasmus+ Application Form. Call: A. General Information. B. Context. B.1. Project Identification A. General Information Erasmus+ This application form consists of the following main sections: - Context: this section asks for general information about the type of project proposal you want to submit;

Läs mer

Erasmus+ Application Form. Call: A. General Information. B. Context. B.1. Project Identification

Erasmus+ Application Form. Call: A. General Information. B. Context. B.1. Project Identification A. General Information This application form consists of the following main sections: - Context: this section asks for general information about the type of project proposal you want to submit; - Participating

Läs mer

1.1 STIPENDIUM FÖR MANUSKRIPT

1.1 STIPENDIUM FÖR MANUSKRIPT ANSÖKNINGSANVISNINGAR Stipendium för manuskript/1.1.2016 1 1.1 STIPENDIUM FÖR MANUSKRIPT Inlämningstid av ansökan Ansökan för stipendium för manuskript och dess bilagan skall lämnas in i det elektroniska

Läs mer

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna.

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna. ACPU 2006 Experter Årets tema handlar om tekniska stöd åt experter. Vi vill att ni ska koncenterar er på människor som har en konkret och specifik kompetens inom ett avgränsat område. Denna kunskap kan

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Ansökning till Aalto-universitetets magisterprogram inom det konstnärliga utbildningsområdet - ansökningsguide

Ansökning till Aalto-universitetets magisterprogram inom det konstnärliga utbildningsområdet - ansökningsguide 1 (7) Ansökning till Aalto-universitetets magisterprogram inom det konstnärliga utbildningsområdet - ansökningsguide Att välja ansökningsalternativet Att fylla i ansökningsblanketten Att lämna in ansökan

Läs mer

Checklista för att skicka studeranden med färre möjligheter på internationella utbyten

Checklista för att skicka studeranden med färre möjligheter på internationella utbyten Checklista för att skicka studeranden med färre möjligheter på internationella utbyten FÖRE UTBYTET VEM INFORMATION Information om internationella utbyten utbyten utbyten och/ eller lärare ger information

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Erasmus+ Application Form. Call: A. General Information. B. Context. B.1. Project Identification

Erasmus+ Application Form. Call: A. General Information. B. Context. B.1. Project Identification A. General Information Erasmus+ This application form consists of the following main sections: - Context: this section asks for general information about the type of project proposal you want to submit;

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Grundläggande information

Grundläggande information Grundläggande information Att fylla i en ansökningsblankett Du måste fylla i alla fält i blanketten för att komma vidare till nästa sida. Ansökningen för Modulen stöd till nätverk: kortvarigt nätverksstöd

Läs mer

Stöd för mobilitet utan hinder. för ERASMUS+ högre utbildning

Stöd för mobilitet utan hinder. för ERASMUS+ högre utbildning Stöd för mobilitet utan hinder för ERASMUS+ högre utbildning ANSÖKAN OM TILLÄGGSSTÖD FÖR Erasmus+ mobilitetsperiod ÅT UTRESANDE STUDERANDE ELLER HÖGSKOLEPERSONAL MED SPECIALBEHOV I Erasmus+ program kan

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar Innehåll 1. Bra att veta innan du börjar använda tjänsten... 2 1.1 Ärendehanteringstjänsten...

Läs mer

Erasmus+ Södertälje 23 mars UHR Jessica Hintze

Erasmus+ Södertälje 23 mars UHR Jessica Hintze Erasmus+ Södertälje 23 mars 2017-03-23 UHR Jessica Hintze Universitets- och högskolerådets uppdrag 2 Finansiärer Atlas Förskola Grundskola Gymnasium Gymnasiesärskola Främja internationella kontakter Stödja

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA PK2_plus 1 *1439901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA Denna blankett är avsedd för dig, finsk medborgare, vars utländska make/maka ansöker om

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående adresslistor för kenneldistrikten

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående adresslistor för kenneldistrikten Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående adresslistor för kenneldistrikten Finska Kennelklubben 8.9.2014 2(10) Adresslistor för kenneldistrikten Innehåll: Allmänt... 3 Att ta fram listor...

Läs mer

Hur du registrerar en ansökan om pre-lei på NordLEI-webbportalen

Hur du registrerar en ansökan om pre-lei på NordLEI-webbportalen Hur du registrerar en ansökan om pre-lei på NordLEI-webbportalen Som en del av NordLEI-webbportalen kan kunder ansöka om pre-lei för sina juridiska personer. Dessutom tillåter NordLEI även både så kallad

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning 2015-11-12 Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning Ewa Gustafsson Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Program 12.30 13.15

Läs mer

Nordplus Vuxen ansökarstöd 2017

Nordplus Vuxen ansökarstöd 2017 Nordplus Vuxen ansökarstöd 2017 För att förbereda en ansökan går du till den gemensamma webbplatsen för Nordplus: Länk: http://www.nordplusonline.org/ Här kan du läsa utlysningen (inbjudan att söka medel

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Erasmus+ för organisationer inom området vuxnas allmänna lärande (AE) 2016

Erasmus+ för organisationer inom området vuxnas allmänna lärande (AE) 2016 Erasmus+ för er inom området vuxnas allmänna lärande (AE) 2016 Många er arbetar med vuxnas lärande och kan därmed delta i Erasmus+. Högre utbildning och yrkesutbildning för vuxna har sin tillhörighet i

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING AV BIDRAG 2014/2015 SKAPANDE SKOLA För sista redovisningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare Hur du använder My easyfairs En guide för utställare My easyfairs En guide för utställare Page 2 Innehåll Hur du använder My easyfairs... 1 Hur du loggar in... 3 Hur du anger namn på din monter och läger

Läs mer

Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09

Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09 Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet, 2015-09-09 1 Så funkar det Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR FYLLA I ANSÖKAN För att kunna börja att fylla i ansökan behöver du

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LITTERÄRA EVENEMANG I UTLANDET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

HANDBOK. i att fylla i ansökan till Comenius/Grundtvig fortbildning

HANDBOK. i att fylla i ansökan till Comenius/Grundtvig fortbildning HANDBOK i att fylla i ansökan till Comenius/Grundtvig fortbildning Denna handbok ska fungera som en hjälp och ett stöd till dig som ska ansöka om Comenius eller Grundtvig fortbildning. Det är viktigt att

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

Handledning för stödsökande för förstudier enligt klumpsummemodellen

Handledning för stödsökande för förstudier enligt klumpsummemodellen Datum: Dnr 2013-06-27 GD-beslut 2013-99 Kontaktperson: Handledning för stödsökande för förstudier enligt klumpsummemodellen Svenska ESF-rådet har sedan ett år tillbaka arbetat med att ta fram en modell

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer