Nyhetsbrev # 1, Advokater med rätt perspektiv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev # 1, 2005. Advokater med rätt perspektiv. www.mannheimerswartling.se"

Transkript

1 REDAKTION Jur. kand. Lars Gahnström Advokat Magnus Josefsson Jur. kand. Anders Ingvarson Stockholm +46 (0) Göteborg +46 (0) Malmö +46 (0) Helsingborg +46 (0) New York Frankfurt Berlin S:t Petersburg Bryssel ANSVARIG UTGIVARE Advokat Jesper Prytz KONTAKTPERSONER Advokat Klas Wennström, Stockholm , Advokat Jesper Prytz, Göteborg , Advokat Johan Granehult, Malmö , Advokater med rätt perspektiv På Mannheimer Swartling arbetar vi nära byråns klienter i "fastighetsbranschen", både i fastighetstransaktioner och i affärsplanering. Vi deltar i strukturering av investeringar, förvärv och överlåtelser, finansiering, entreprenader och projekt, och vid tvister. Den förståelse för branschen och dess frågor som vi genom detta arbete bygger upp kommer våra klienter till godo, oavsett om klienten är en institutionell placerare eller en fastighetsutvecklare. Er efterfrågan på våra tjänster har gjort att vi idag är över 40 jurister verksamma i Fastighetsgruppen. Dag efter dag, månad efter månad, år efter år, arbetar vi med Era frågor. Att anlita en "advokat med rätt perspektiv" bidrar till bättre affärer för Er, tror vi. Med ett nyhetsbrev för Fastighetsbranschen vill vi ge våra klienter en källa till information, som kompletterar den löpande dialogen mellan klient och advokat. Vi vet att inte bara ränteläget utan också nya affärsmetoder och ändrade lagar hela tiden påverkar förutsättningarna för fastighetsbranschens aktörer. Nyhetsbrevet kommer att ge läsaren en kort introduktion till olika nyheter och nyttig kunskap, men också visa vem ni kan vända er till, om en viss fråga är intressant för er att gå vidare med. Vi länkar er vidare till andra källor och personer. I detta nummer av nyhetsbrevet har vi anlagt ett perspektiv som sträcker sig något längre, både bakåt och framåt, än till de omedelbara nyheterna. Bland annat skriver vi om AB 04, ett standardkontrakt som trots att det närmar sig sin ettårsdag ännu inte synes ha tagit över föregångaren AB 92:s position som det centrala standardkontraktet för entreprenader. Fastighetsgruppen önskar Er en intressant läsning! Jesper Prytz, ansvarig utgivare, kontaktperson Göteborg Klas Wennström, kontaktperson Stockholm Johan Granehult, kontaktperson Malmö

2 Ändringsförslag för PBL på remiss till februari 2006 Översynen av PBL har nu resulterat i ett förslag till Regeringen från Kommittén som har sett över plan- och bygglagstiftningen. Förslaget är ute på remiss till den 17 februari 2006 med flera remissinstanser från fastighetsbranschen. Kommittén har till regeringen överlämnat en utredning med ett flertal förslag till förändringar för att bland annat förenkla och effektivisera tillämpningen. Kommittén anser dock inte att lagstiftningens grundläggande syften och struktur behöver förändras. Föreslagna förändringar innebär bl.a. följande. - Instanskedjan för överklagade PBLärenden kortas och att instanskedjan blir mer enhetlig. - Rätten till överprövning tydliggörs, t.ex. när det gäller vilka som ska ha en rätt att överklaga beslut enligt PBL och vad överprövningen kan avse. - Plangenomförandefrågorna ska tas upp tidigare i planeringen och konsekvenserna av genomförandet ska bli tydligare. - Bygglovs- och rivningslovsplikten ska bli lika för alla, dvs. åtskillnaden mellan krav inom områden som är detaljplanelagda och de som inte är det slopas. - De s.k. friggebodsreglerna ska bli generösare för friliggande en- och tvåbostadshus, bl.a. ska det vara möjligt att sätta upp friggebodar med en sammanlagd byggnadsarea om 15 kvadratmeter utan bygglov om avståndet är minst 4,5 meter till grannarna eller de ger sitt godkännande. - Den enskilde ska i större utsträckning kunna få samordnade besked avseende byggprojekt. Detta innebär att bygglovsprövningen återigen ska samordnas och att kravet på separat bygganmälan slopas. Dessutom ska bygglovsprövningen samordnas med prövningen enligt miljöbalken i vissa fall. Förslagen kommer på olika sätt att påverka kommunerna, bl.a. skall samverkan mellan kommuner stimuleras. Kommunerna skall även få stöd för att arbeta mer strategiskt, särskilt vid översiktsplaneringen. Kommittén är ense när det gäller huvudinriktningen, men till slutbetänkandet har fogats vissa reservationer och särskilda yttranden. Remissinstanser från den privata sidan i fastighetsbranschen är bl.a. Svensk Handel, Svenskt Näringsliv, Företagarna, SABO, Sveriges Arkitekter, Sveriges Bostadsrättscentrum, Sveriges Byggindustrier, Riksbyggen, Handelns utredningsinstitut. HSB Riksförbund, Byggsektorns kretsloppsråd mfl. Komplett remissförteckning kan fås från undertecknad. Jesper Prytz tfn Kort om fastighetstransaktioner Q3, 2005 Halmstads Fastighets AB säljer hyresfastigheter till Stena Fastigheter AB Mannheimer Swartling har biträtt Halmstads Fastigheter AB i samband med överlåtelse av sju fastigheter med sammanlagt 900 hyreslägenheter till Stena Fastigheter AB. Köpeskillingen uppgår till 312 Mkr. Ansvarig delägare har varit Clas Nyberg. Därutöver har Mathias Lyon och Lars Gahnström varit engagerade i ärendet. Castellum förvärvar och investerar i logistikfastighet i Arendal, Göteborg Castellum-koncernen har genom dotterbolaget Eklandia Fastighets AB från Göteborgs Hamn förvärvat mark och beslutat om nybyggnation av en lager- och logistikbyggnad med en uthyrningsbar yta om ca kvm, för ett internationellt logistikföretag. Ansvarig delägare har varit Jesper Prytz. Biträde har lämnats av Lars Gahnström m.fl. ACTA/ABG refinansierar fastigheter i Linköping Mannheimer Swartling har biträtt ACTA/ABG Sundal Collier i samband med refinansiering av Stångåstaden i Linköping. Den nya finansieringen lämnades av Württembergische Hypothekenbank AG. Ansvarig delägare har varit Zoran Stambolovski. Biträde har lämnats av Amanda Johnzon. 2 (8)

3 AB 04 - en ettåring som snart står på egna ben Efter omfattande förhandlingar enades organisationerna i Byggandets Kontraktskommitté för snart ett år sedan om innehållet i AB 04, som ersätter AB 92. Trots detta förefaller AB 92 alltjämt vara det vanligast förekommande valet mellan de två dokumenten. Ett skäl till detta kan vara att hela "AB-systemet" (AMA, ABT, etc) inte är uppdaterat ännu. Efterföljaren till ABT 94 förväntas t.ex. framlagd inom kort. Ett annat skäl kan vara en utbredd osäkerhet kring vilka förändringar som AB 04 medför. Nedan sammanfattas de viktigaste ändringarna. Kontraktshandlingarna Skärpta krav på tydlighet gäller om beställaren vill föreskriva avvikelser från AB 04 i sina administrativa föreskrifter. Avvikelser måste nu för att ta över AB 04 upptas i en särskild sammanställning i AF-delen. En mängdförteckning gäller numera före övriga handlingar i förfrågningsunderlaget när det gäller att avgöra kontraktsarbetenas omfattning. Om en mängdförteckning t.ex. saknar en viss post skall den mängden normalt anses vara noll (och arbetet alltså räknas som ett tilläggsarbete för vilket entreprenören är berättigad till extra tid och ersättning). Noggrannhet vid utformning av mängdförteckningar blir alltså viktig. Kvalitetsplan och miljöplan Entreprenören är numera skyldig att upprätta en kvalitetsplan och en miljöplan. Underlåtenhet av entreprenören att utföra och dokumentera åtagande enligt dessa planer kan ge besiktningsmannen rätt att förlänga garantitiden med upp till två år. Alternativt kan det ge beställaren rätt till prisavdrag. S.k. föranledda ändringsoch tilläggsarbeten Enligt AB 04 måste entreprenören inhämta beställarens synpunkter innan han påbörjar s.k. föranledda ÄTA-arbeten (dvs. ÄTA-arbeten som föranletts av fel i beställarens uppgifter eller avvikelser från förutsättningar ) om den beräknade kostnaden för arbetet överstiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. ca kr). Om beställarens synpunkter inte inhämtas i förväg kan entreprenören förlora rätten till ersättning för arbetet. Tidsförlängning pga. hinder Entreprenörens möjligheter att få tidsförlängning har utvidgats något. Tidigare var hinder pga. vårdslöshet eller försummelse av beställaren en grund för tidsförlängning. Detta har nu ändrats till omständighet som beror på beställaren eller något förhållande på hans sida. Den nya regleringen är strängare mot beställaren. Garantitid Den fråga som varit föremål för mest diskussion mellan entreprenörsidan och beställarsidan är frågan om garantitidens längd. Nu föreskrivs att garantitiden är fem år för entreprenörens arbetsprestation och två år för material och varor. Om en leverantör till entreprenören lämnat en längre garantitid än två år för material eller vara gäller dock denna längre garantitid även mellan entreprenören och beställaren. Många gånger kan det nog bli svårt att avgöra om ett fel beror på entreprenörens arbetsprestation eller på material eller vara. Det finns således en risk för tvister rörande den nya bestämmelsen. Regleringen i AB 04 haltar också något när det gäller garantitidens längd. Det föreskrivs att entreprenörens skyldighet att ställa säkerhet gäller intill två år från entreprenadens godkännande. Om detta följs har beställaren således ingen säkerhet för de tre sista åren av garantitiden för entreprenörens arbetsprestation. Likaså föreskrivs att garantibesiktningen skall ske före utgången av tvåårsperioden. Ändring av avtalat pris Den s.k. reservation 2/71 har införts som en ny bestämmelse. Bestämmelsen föreskriver bl.a. att avtalat pris kan ändras vid kostnadsändring som beror på onormala prisförändringar avseende material som ingår i entreprenaden. Det krävs dock att kostnadsändringen varit oförutsebar och väsentligt påverkar kostnaden för entreprenaden. Beställarens rätt att innehålla betalning Nya regler om beställarens rätt att innehålla betalningar till entreprenören har införts. Beställaren har nu en rätt att innehålla 5 procent av varje fakturerat belopp för ÄTA-arbeten och efter godkänd slutbesiktning får beställaren i högst två månader hålla inne 5 procent av entreprenadsumman för avhjälpande av fel som angetts i besiktningsutlåtandet. Därefter får beställaren hålla inne betryggande belopp. Beställaren måste alltid skriftligt redovisa skälen för innehållandet. Entreprenörens rätt att avbryta arbetet Det har tidigare ansetts oklart om entreprenören haft rätt att avbryta arbetet om beställaren inte fullgör sina betalningsförpliktelser. Nu har det införts en bestämmelse som ger entreprenören en rätt att stoppa arbetet i upp till en månad om beställaren inte fullgör sina betalningsförpliktelser. 3 (8)

4 Besiktning Besiktningens rättsverkan har försvagats. Huvudregeln är alltjämt att beställaren endast har rätt att åberopa fel som angetts i besiktningsutlåtandet samt dolda fel. Därutöver har beställaren nu rätt att åberopa vilka fel som helst inom sex månader från slutbesiktningen (tre månader enligt AB 92) samt väsentliga fel inom 18 månader från slutbesiktningen (saknade motsvarighet i AB 92). Om entreprenören på fullgott sätt dokumenterat sin egenkontroll kan det bli aktuellt med en skrivbordsbesiktning i den delen. Om fel sedan skulle förekomma i den delen är det att betrakta som ett dolt fel. Tvistelösning Skiljeförfarande har behållits som huvudsaklig tvistelösningsmetod. Om det omtvistade beloppet understiger 150 prisbasbelopp (f.n. ca 6 miljoner kronor) skall dock tvisten avgöras av domstol. Det har införts en ny bestämmelse om förenklad tvistelösning. Enligt denna kan parterna gemensamt hänskjuta en tvistefråga för avgörande av en skiljeperson. Detta förfarande skall kunna genomföras på cirka sex veckor. Om ingen av parterna anmäler missnöje mot skiljepersonens beslut inom en månad blir beslutet bindande. Om missnöje anmäls är skiljepersonens beslut bindande för parterna intill dess tvisten slutligt avgjorts av skiljenämnd eller domstol (eller parterna själva nått en uppgörelse). Eftersom ett avgörande av skiljenämnd eller domstol ofta tar 1-2 år, innebär regeln om beslutets tillfälliga bindande verkan att parterna många gånger kommer att bli skyldiga att rätta sig efter beslutet (dvs. göra betalningar, utföra arbete, etc.) under hela den resterande entreprenadtiden. Om en skiljenämnd eller domstol kommer fram till ett annat beslut än skiljepersonen kan det uppstå vissa problem att i efterhand reglera tvisten (erlagda belopp kan t.ex. behöva krävas åter eller ytterligare ersättning erläggas för utfört arbete). Det finns alltså en hel del man behöver tänka på innan man går in i en förenklad tvistelösning. Är AB 04 mer beställarvänligt eller entreprenörsvänligt än AB 92? I diskussionen, som mycket har handlat om ändringen av garantitiden, har det påståtts att AB 04 är betydligt mer beställarvänligt än dess föregångare AB 92. Vid en lite noggrannare genomgång av ändringarna i AB 04 finner man dock att denna slutsats inte är helt korrekt. Som framgår av redogörelsen ovan finns det bestämmelser som utökar skyldigheterna och rättigheterna för såväl beställare som entreprenör. På det hela taget får nog sägas att en rimlig balans har behållits mellan beställare och entreprenör. Även med AB 04 är det dock viktigt att göra noggranna juridiska överväganden inför ingåendet av entreprenadavtal. AB 04 är liksom sin föregångare ett standardavtal som många gånger, särskilt i större eller komplicerade projekt, måste kompletteras med särskilda avtalsbestämmelser. Johan Granehult Mannheimer Swartling som rådgivare i byggprojekt m.m. Mannheimer Swartling är en frekvent anlitad rådgivare inom bygg- och anläggningsområdet. Vi bistår klienter i ärenden som rör upphandling, genomförande eller finansiering av bygg- och anläggningsprojekt i Sverige och utomlands. De senaste åren har vi anlitats som rådgivare med ledande roll i flertalet större anläggningsprojekt i Sverige, bl a Öresundsbron, Arlandabanan, Botniabanan, Götatunneln och Citytunneln. Vi har också anlitats i projekt som rör kraftverk, vattenrening, leverans av avancerad maskinutrustning och andra industriella anläggningar, sanering av förorenade industriområden samt andra projekt där kvalificerad juridisk rådgivning och erfarenhet krävs. Antalet parter varierar och därmed också vårt uppdrag, som kan vara att företräda beställaren, entreprenör, en finansiär, eller konsulter och andra aktörer i projekt. Vi har kommit att delta i internationella bygg- och anläggningsprojekt, i olika världsdelar. Efterfrågan på våra tjänster har gjort att vi utvecklat ett "totalkoncept" för juridisk rådgivning i bygg- och anläggningsprojekt, som går längre än flertalet juridiska rådgivare i Sverige. Det gäller t.ex. följande områden: Riskanalyser, upphandlingsstrategier och andra förberedelser inför projekt Upphandling, inkl offentlig upphandling Miljötillstånd och andra tillståndsfrågor Finansiering, även s.k. project finance och andra finansieringslösningar Försäkring Kontraktsskrivning och kontraktsförhandlingar Löpande rådgivning Tvistelösning Vad kan vi hjälpa er med? 4 (8)

5 Pågående lagstiftningsarbeten för fastighetsbranschen Följande lagstiftningsarbeten pågår som rör fastighetsbranschen: - Ledningsrätt i lös egendom - Utvärdering av expropriationslagens ersättningsregler - Reformerad hyressättning - Översyn av plan- och bygglagstiftningen (PBL-kommitténs förslag har överlämnats till regeringen och är ute på remiss, se ovan) - Ändringar i anläggningslagen Lars Gahnström Översyn av allmännyttan Utredaren skall undersöka vilka förändringar som kan vara nödvändiga i de lagar och förordningar som direkt styr villkoren för hyresmarknaden i allmänhet och för de allmännyttiga bostadsföretagen i synnerhet. En central fråga är hur man för dessa företag kan formulera en långsiktig självkostnadsprincip som kan tillämpas på ett konsekvent sätt. En annan viktig utgångspunkt är att hyressättningssystemet även fortsättningsvis innehåller en spärr mot oskäliga hyror och garantier för ett reellt besittningsskydd. Utredaren skall även se över lagen om allmännyttiga bostadsföretag, inte minst frågan om hur tillståndsplikten tillämpats. Utredare skall också se över utrymmet för att inom EU-medlemsskapets ramar bedriva en nationell bostadspolitik, särskilt skall villkoren och förutsättningarna för de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagen analyseras. Nya regler för avstående av besittningsskydd Regeringen föreslår att kravet på att avtal om avstående från besittningsskydd skall godkännas av hyresnämnden för att vara gällande tas bort för vissa slag av upplåtelser. När det gäller lokaler föreslås för samtliga typer av lokaler att hyresnämndens godkännande inte skall krävas för avstående av besittningsskyddet om hyresvärden ska bedriva egen verksamhet i lokalerna. Är det fråga om lokaler som hyrs ut i andra hand skall hyresnämndens godkännande inte krävas för avstående av besittningsskyddet när hyresförhållandet mellan fastighetsägaren och förstahandshyresgästen skall upphöra. Dock föreslås att sådana överenskommelser som ska gälla i mer än fem år måste godkännas av hyresnämnden. Magnus Josefsson Ny lagstiftning under 2005/2006 Ny aktiebolagslag Regeringen kommer att anta en ny aktiebolagslag under hösten 2005, som träder i kraft vid årsskiftet. För börsnoterade fastighetsbolag medför ändringarna ett antal intressanta frågor. Det finns också övergångsproblem som rör nya vinstandelslån, t.ex. finansiering där räntan är rörlig utifrån en "marginaltrappa". Herrelösa fastigheter Regeringen har antagit regler för att hantera fastigheter som ägs av upplösta juridiska personer s.k. herrelösa fastigheter. Syftet med regleringen är dels att skapa möjligheter att hantera herrelösa fastigheter, dels att motverka uppkomsten av dem. Den nya lagstiftningen innebär att god man kan utses för upplösta juridiska personer i mål och ärenden om expropriation. Detta innebär att herrelösa fastigheter att kommer att kunna exproprieras. Detsamma gäller vid inlösen enligt plan- och bygglagen. Detta innebär att det nu är möjligt att definitivt ta hand om fastigheter som blivit herrelösa. Miljökonsekvensbeskrivning Nya regler har införts i PBL om hur vissa av miljöbalkens regler skall tillämpas vid detaljplanering. I PBL finns bestämmelser om hur detaljplaner skall tas fram.. Enligt de nya reglerna skall vissa av miljöbalkens bestämmelser tillämpas om detaljplanen innebär att planområdet får tas i anspråk för vissa verksamheter eller åtgärder, bland annat för industriändamål eller för uppförande av köpcentrum, och dessa kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 5 (8)

6 Rättspraxis från högsta domstolen, hovrätten m.m. Ansvar för miljöstörning för förvärvad fastighet Högsta domstolen har fastslagit att den som förvärvar en fastighet och vet att det där har bedrivits miljöfarlig verksamhet kan dömas för vållande till miljöstörning Högsta Domstolens dom innebär att den som förvärvar en fastighet och vet att det där har bedrivits miljöfarlig verksamhet, kan dömas för vållande till miljöstörning om han inte undersöker huruvida det finns miljöfarliga ämnen på fastigheten, och i så fall ser till att dessa förvaras på ett betryggande sätt. I målet friades emellertid förvärvaren (fastighetsägaren) från åtalet för miljöbrott, bland annat på grund av att åklagaren inte hade visat att förvärvaren hade insett risken för förorening. Eftersom åklagaren inte hade yrkat ansvar för oaktsamhet prövades inte denna fråga. (Högsta domstolen, B212-04) Entreprenörens försening gav inte rätt häva avtalet Entreprenörens försening i förhållande till tidplan medför inte alltid en rätt för beställaren att häva hela entreprenadavtalet. I ett mål bedömde hovrätten att tidplanerna i entreprenadprojektet var produktionstidsplaner som utgjorde underlag för den närmare planeringen av entreprenadarbetena. Eftersom tidplanerna inte var vitessanktionerade ansåg hovrätten att det var oklart vilken verkan tidplanerna hade mellan parterna. Hovrätten konstaterade att de delmål som parterna var överens om, som angivits i tidplanerna, och som blivit försenade eller riskerade att bli försenade inte i sig innebar att beställaren hade rätt att häva hela entreprenadkontraktet. Hovrätten ansåg istället att tidplanerna var en del av det underlag som hovrätten hade att beakta vid bedömningen om entreprenören hade drivit entreprenaden framåt i nödvändig takt och om entreprenaden uppenbarligen inte kunnat färdigställas i tid. Utredningen i målet visade att de arbeten som tidplanen stipulerade i stort sett var utförda vid hävningstillfället. Tidplanen var enligt hovrättens mening endast en plan som var avsedd för vidare diskussioner mellan parterna rörande den fortsatta detaljplaneringen och prioriteringen. Tidplanen kunde därför inte i sig utgöra grund för påståendet om att det vid hävningstillfället var uppenbart att entreprenören inte skulle kunna färdigställa entreprenaden inom avtalad tid. (Svea Hovrätt T ) Beställarens underlåtenhet gav ej hävningsrätt Beställarens betalningsförsummelse och underlåtenheter i övrigt, såsom att inte tillhandahålla handlingar, gav inte entreprenören rätt att häva avtalet. Under entreprenadens utförande hade det förekommit ett flertal störningar. Störningars uppkomst berodde till viss del på meningsskiljaktigheter mellan beställaren och entreprenören. Parternas skilda uppfattningar avsåg dels omfattningen och innehållet i projekteringen med tillhörande arbetsunderlag och ritningar, dels upphandlingen och samordningen av förekommande sidooch underentreprenader. Parternas bristande förmåga till ett fungerade samarbete medförde förseningar av entreprenaden, företrädesvis under entreprenadtidens senare hälft. När entreprenören hävde kontraktet uppgick förseningen till ca tio veckor i förhållande till tidplanen och endast en mindre del ca 13 procent av de kontrakterade entreprenadarbetena återstod. Parterna hade emellertid kommit överens om att revidera denna plan och beställaren hade inte haft något att erinra mot entreprenörens begäran om tidsförlängning. Vid en samlad bedömning fann hovrätten att den underlåtenhet som sammantaget kunde tillskrivas beställaren inte var av sådan väsentlig betydelse att entreprenören haft fog för att häva kontraktet. Entreprenören blev därför skadeståndsskyldig gentemot beställaren. (Svea Hovrätt T ) Otillbörligt agerande vid övertag av hyreskontrakt En hamburgerkedja överlät ett hyreskontrakt för restauranglokal till ett annat bolag. Enligt överlåtelseavtalet hade hamburgerkedjan rätt att återförvärva hyresrätten, bland annat om bolaget upplät denna i andra hand. I samband med överlåtelsen förvärvades bolagets aktier av en konkurrent till hamburgerkedjan som sedermera öppnade en restaurang i lokalen. Sedan hamburgerkedjan väckt talan mot bolaget förpliktades bolaget att utge skadestånd till hamburgerkedjan för kontraktsbrottet. Bolaget hade överlåtit sin verksamhet till hamburgerkedjans konkurrent och sedermera försatts i konkurs. HD fann klarlagt att bolaget och konkurrenten handlat i samförstånd och svikligen förlett hamburgerkedjan att ingå ett avtal som den inte skulle ha ingått om motpartens avsikter varit kända. Sveket hade fullföljts genom åtgärder i strid med avtalet, som lett till att konkurrenten kunnat överta lokalen, till men för hamburgerkedjan. Trots att det inte förelåg något avtal mellan hamburgerkedjan och konkurrenten fann HD agerandet så otillbörligt att den hade att ersätta hamburgerkedjan för uppkommen skada. 6 (8)

7 Skatterättsliga nyheter för fastighetsbranschen Hyresgaranti inte omsättning enligt momslagen Vid förvärv av en fastighet som inte är fullt uthyrd förekommer det att säljaren lämnar en s.k. hyresgaranti till köparen för de lokaler som står outhyrda, dvs. säljaren ersätter köparen med ett belopp motsvarande den uteblivna hyran för de tomma lokalerna. I en skrivelse har Skatteverket bekräftat att en hyresgaranti inte utgör någon omsättning enligt momslagen. Hyresgarantin skall därför inte belastas med moms och köparen är inte skattskyldig för moms för den erhållna hyresgarantin. Begränsad avdragsrätt för kostnader i fastighetsaffär Skatteverket har intagit ställningen att vid förvärv av en fastighet som endast delvis är uthyrd är avdragsrätten på kostnader hänförliga till hela fastigheten begränsad. Ställningstagandet rör situationen där en nyuppförd fastighet delvis är uthyrd till en momspliktig hyresgäst och resten av lokalerna ännu inte anpassats till någon ny hyresgäst utan utgör råytor som inte är uthyrningsbara. Normalt föreligger 100 procents avdragsrätt om momspliktiga hyresgäster förhyr all uthyrningsbar yta och fastigheten är registrerad för frivillig skattskyldighet. Skatteverket anser dock att mervärdesskatt på mäklarkostnader och andra kostnader hänförliga till hela fastigheten inte får dras av i sin helhet när vissa ytor som skulle kunna hyras ut står tomma. Skatteverkets ställningstagande innebär att det blir mer kostsamt än tidigare att förvärva och äga en fastighet som inte är fullt uthyrd. Full avdragsrätt för moms konferens och hotell I en skrivelse meddelade Skatteverket en ändrad uppfattning vad gäller momsplikten för uthyrning av konferenslokal i samband med hotellrörelse. Skatteverket har nu återkallat skrivelsen. Skatteverkets tidigare ställningstagande innebar att företag som bedriver hotell- och konferensanläggningar inte längre fick göra avdrag för ingående moms hänförlig till konferensdelen, vilket skulle leda till ökade kostnader. Skatteverket har dock den 11 februari 2005 återkallat skrivelsen. Tills vidare gäller Skatteverkets uppfattning så som den meddelats i Handledningen för 2004, dvs. full avdragsrätt för ingående moms när konferensanläggning bedrivs tillsammans med hotellrörelse. Effektivare handläggning av stämpelskatteärenden Regeringen har infört regler som innebär att vid köp av fastighet med tilläggsköpeskilling skall stämpelskatt uttas på grundköpeskillingen redan när lagfart beviljas. Vidare har en omprövningsskyldighet rörande stämpelskattebeslut för inskrivningsmyndigheten införts. Utöver vissa administrativa och mindre förändringar, bland annat innebärande att Skatteverket skall utföra värderingar enligt stämpelskattelagen har två ändringar av vikt införts. Vid köp med tilläggsköpeskilling skall stämpelskatt uttas på grundköpeskillingen redan när lagfart beviljas. Det föreligger därför inte längre en räntevinst per se för parterna att ha en klausul om tilläggsköpeskilling. Samtidigt medför ändringen att det är ekonomiskt fördelaktigt för parterna att maximera en eventuell tilläggsköpeskilling. Vidare införs en omprövningsskyldighet rörande stämpelskattebeslut för inskrivningsmyndigheten. Omprövningen medför att ett enklare förfarande, vid sidan av överklagande, att få stämpelskattebeslut ändrade. Momsplikt vid kommunal parkeringsupplåtelse Uthyrning av fast egendom är momsfritt, upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet är däremot en obligatoriskt momspliktigt verksamhet. Vidare faller tillhandahållanden som utgör ett led i myndighetsutövning utanför momslagen och skall inte beläggas med moms. Skatteverket har i ställningstagande nr 12/05 den 22 juni 2005 uttalat följande. Kommuners tillhandahållande av parkeringsplatser på gatumark utgör myndighetsutövning och parkeringsavgifterna skall därmed inte beläggas med moms. Detta grundar sig i kommunens offentligrättsliga skyldighet att upplåta gator och allmänna platser till allmänt begagnande och den omfattande offentligrättsliga regleringen kring tillhandahållande av parkeringsplatser på gatumark. Om en kommun däremot tillhandahåller parkering som inte omfattas av sådan reglering, t.ex. på kvartersmark eller i parkeringshus, gör kommunen detta på samma villkor som privata aktörer. Det är inte att anse som myndighetsutövning och parkeringsavgifterna skall beläggas med moms. Därigenom kan privata aktörer konkurrera med kommunerna på lika villkor, i alla fall vad gäller upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringshus. 7 (8)

8 Porten till Göteborg Mannheimer Swartling flyttar till nya lokaler Mannheimer Swartling i Göteborg flyttar till nya och ändamålsenliga lokaler i Östra Nordstan, det sk East Corner, med utsikt över GöteborsOperan och Södra Älvstranden. Med vårt nya kontor hamnar vi mitt i händelsernas centrum och får vara med om den utveckling som sker kring Östra Hamngatan Södra Älvstranden, säger Olof Stenström, kontorsansvarig delägare. Inflyttning planeras till den 1 oktober 2006, då Götatunneln står klar. Vi ser det som en strategisk möjlighet att nu, efter 30 år vid Lilla Torget, flytta till nya och ändamålsenliga lokaler i ett attraktivt läge där vi kan förnya oss och integrera vår verksamhet på ett sätt som inte var möjligt i befintliga lokaler. De nya lokalerna motsvarar Göteborgskontorets behov av utrymme under överskådlig tid, berättar Olof Stenström. Högsta domstolen prövar parkeringsservitut Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål där JM AB vill få ett avtal om rätt för ägare till vissa fastigheter att nyttja parkeringsplatser på en annan fastighet inskrivet som servitut. Inskrivningsmyndigheten (IM) avslog ansökan, då man ansåg att upplåtelsen innebar skyldighet för ägaren till den tjänande fastigheten att utföra förpliktelser som inte var tillåtna och att det därför inte rörde sig om ett servitut. Hovrätten fastställde IM:s beslut. JM har anfört att det saknas enhetlig praxis och att servitutet visserligen är förenat med viss positiv prestationsskyldighet men att den övervägande delen av åtagandena avser underhåll. Eftersom underhållsmomenten är helt dominerande i förhållande till driftsmomenten föreligger inte hinder för inskrivning av servitutet. Ägaren av den tjänande fastigheten erhåller ersättning för kostnaden för underhåll och drift, varför åtagandena inte innebär någon ekonomisk belastning. Vidare har de härskande fastigheterna endast en ringa andel av antalet parkeringsplatser, varför den positiva prestationsskyldigheten är försumbar. Det är därför inte rimligt att underkänna servitutsupplåtelsen. Det saknas också andra praktiska lösningar på parkeringsbehovet, anför JM. Nu skall alltså HD pröva saken. Publicerat - "En glimt av framtiden" (Advokat Jesper Prytz, Magasinet FastighetsSverige 1, 2005) - "Fastighetsägare ges utökat ansvar för förorenad mark" (Sandra Ax mfl, Fastighetsförvaltaren 2, 2005) - "Flera avtal - samma hyresgäst" (Tomas Johansson, Fastighetsförvaltaren, nr 4, 2005) - "Nya lagar på gång" (Advokat Jesper Prytz, Magasinet FastighetsSverige 2, 2005) - "Grupptalan i fastighetstvister" (Advokat Jesper Prytz, Magasinet FastighetsSverige 3, 2005) 8 (8)

Agenda. Varför beställa - mål

Agenda. Varför beställa - mål Hantering av tvister i byggprojekt Agenda Vad köps och hur dokumenteras köpet? Spelregler för hantering av fel? Entreprenörens ansvar Beställaren driftstyrning Spelregler för hantering av tvister? Exempel

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Byggandets Kontraktskommitté

Byggandets Kontraktskommitté Byggandets Kontraktskommitté Formulär 1/04 upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och anpassat till AB 04 ENTREPRENADKONTRAKT (AB 04) FAST PRIS Detta formulär är avsett att användas

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Entreprenad. Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting

Entreprenad. Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting Entreprenadjuridik Entreprenad Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting Tjänsteavtal där en uppdragstagare förpliktigar sig att

Läs mer

Konsulter är betydelsefulla

Konsulter är betydelsefulla Konsultupphandling Konsulttjänster Tjänsten avslutas med att ritningar, beskrivningar och utlåtande levereras eller att någon form av rådgivning lämnas. Förutsättningarna är unika för varje enskilt uppdrag

Läs mer

Myresjöhusdomarna. Om felansvaret för enstegstätade fasadkonstruktioner. Nordbygg den 6-7 april 2016

Myresjöhusdomarna. Om felansvaret för enstegstätade fasadkonstruktioner. Nordbygg den 6-7 april 2016 Myresjöhusdomarna Om felansvaret för enstegstätade fasadkonstruktioner Nordbygg den 6-7 april 2016 Disposition Bakgrund till domarna Första domen är entreprenaderna felaktiga? Slutsatser av första domen

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA

ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA ANVISNINGAR, MALLAR BESIKTNINGAR OCH FELANSVAR EN JURIDISK PRAKTIKA 2 INNEHÅLL FÖRORD 4 FELANSVAR OCH HANTERING AV BESIKTNINGAR KVALITETS- OCH MILJÖARBETE 6 KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN 7 HANTERING

Läs mer

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN

TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN 2014-01-21 TEKNISK HANDBOK FÖR MARK- GATU- OCH VA-ARBETEN BILAGA 3 AF AMA REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Allm 14-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTFÖRANDEENTREPRENAD... 4 INLEDNING Denna skrift ansluter till

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 mars 2010 T 227-08 KLAGANDE ME Ombud: Advokaterna PB och KH MOTPART Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Ombud: Advokat AG SAKEN Fastställelsetalan

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05 Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas för entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader)

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK

KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK TN 2015/1090 2015-11-01 Entreprenadkontrakt KONTRAKT (kontraktsvillkor), 01EK Utförande av underhållsarbeten 2016 Objekten avser Arkelstorps Brandstation målning och omläggning av tak Smultronställets

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2007 Ö 2233-05 KLAGANDE JM AB, 556045-2103 169 82 Stockholm Ombud: MB SAKEN Inskrivning av servitut ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2008:153 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels

Läs mer

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel?

Bra att veta. Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Entreprenadrätt Bra att veta Vad menas med entreprenad? Vilka former finns? Hur uppkommer ett entreprenadavtal? Vilka regler gäller? Vad kan gå fel? Hur undviker man fel? Vad är en entreprenad? Med entreprenad

Läs mer

Fråga om hävningsrätt vid överskridande av produktionstidplaner

Fråga om hävningsrätt vid överskridande av produktionstidplaner M A R S 2 0 0 5 R Ä T T S F A L L S R E F E R A T #1 Fråga om hävningsrätt vid överskridande av produktionstidplaner I en anläggningsentreprenad hävde beställaren kontraktet med hänvisning till att entreprenören

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring; utfärdad den 3 juni 2004. SFS 2004:552 Utkom från trycket den 16 juni 2004 Omtryck Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. När försäkringen gäller... 2 3. Vad försäkringen gäller för... 2 4. Försäkringsbelopp...

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM 1(5) UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM 2(5) UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÄNDAMÅLET MED ÖVERLÅTELSEBESIKTNINGEN Med besiktningsförrättare i nedanstående

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

B Y G G R Ä T T. September 2013

B Y G G R Ä T T. September 2013 Den usla sommaren 2012 är redan glömd. Ett sådant väder vi haft i år! Efter välbehövlig semester är man fylld av energi och känner genast att det är dags att slänga sig över juridiska nyheter på entreprenadrättens

Läs mer

Checklista för upphandling av väghållningstjänster

Checklista för upphandling av väghållningstjänster Checklista för upphandling av väghållningstjänster Upphandling Måste vi som väghållare göra upphandlingar, är en berättigad och återkommande fråga till REV. Generellt så skall man nog i görligaste mån

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal 1(7) Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer och under vilka förutsättningar dessa ska få genomföras.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:35 2015-11-12 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-11-18.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 Sammanfattning En revisor som varit anställd hos ett revisionsbolag har också varit delägare i revisionsbolagets moderbolag. Som delägare var revisorn bunden

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund

Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund Bakgrund Byggnadsstyrelsen var fram t.om. 1993 ansvaring för lokalförsörjning inom statsförvaltningen Efter 1993 var varje myndighet fri att teckna egna

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988); SFS 2004:393 Utkom från trycket den 8 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

DOM 2013-12-16 Stockholm

DOM 2013-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2013-12-16 Stockholm Mål nr P 3174-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-03-12 i mål nr P 167-13, se bilaga KLAGANDE Krokek Vind AB Ombud:

Läs mer

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting KÖPEAVTAL mellan European Spallation Source ERIC och Skåne läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING OCH TILLTRÄDESDAG... 3 3. KÖPESKILLING... 3 4. KOSTNADER OCH INTÄKTER

Läs mer

Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, april 2016

Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, april 2016 Expertkommentar - Entreprenadrätt Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, april 2016 I april månads expertkommentar i entreprenadrätt skriver Eric Grimlund om hävning av entreprenadavtal. Kommentaren

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 maj 2009 Ö 2024-08 KLAGANDE Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm MOTPART Sicoat Aktiebolag, 556553-1570 Halalid 10 254 40 Helsingborg

Läs mer

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning Att tänka på vid andrahandsuthyrning Hyresvärdens samtycke krävs För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Förstahandshyresgästen skall göra en skriftlig ansökan till

Läs mer

Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp Fastigheter Personal Blockader vid byggnadsentreprenader

Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp Fastigheter Personal Blockader vid byggnadsentreprenader Cirkulärnr: 2005:17 Diarienr: 2005/0729 Handläggare: Sektion/Enhet: Hans Ekman Ellen Hausel Heldahl Göran Söderlöf Juridiska enheten Datum: 2005-03-22 Mottagare: Rubrik: Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 januari 2015 T 407-13 KLAGANDE Secora Sverige AB, 556707-8976 Strandbergsgatan 61 112 51 Stockholm Ombud: Advokat HDK och advokat TS

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 april 2010 Ö 1754-08 KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Ställföreträdare: IS SAKEN Lagfart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 november 2009 Ö 3639-08 KLAGANDE U-dal 1 Kommanditbolag, 969704-5301 c/o AB Yellow Göteborg 401 84 Göteborg Ombud: Advokat MT och

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2004 T 823-00 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag Ombud: bolagsjuristen IB MOTPART SkandiaBanken Aktiebolag Ombud: jur.

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-03-23 Meddelad i Falun Mål nr 905-16 1 SÖKANDE Olssons Elektromekaniska AB, 556245-2887 Box 37 274 03 Rydsgård MOTPART Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN

Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN 1 (4) Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G Uppdragsbekräftelse / Utlåtande Avtal om besiktning i samband med överlåtelse av fast egendom ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN Det avtalade ändamålet med att genomföra

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 T 2314-09 KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Ombud: Advokat G W MOTPART Revisionsbyrån

Läs mer

1.1 Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, januari 2016

1.1 Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, januari 2016 1.1 Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, januari 2016 I januari månads expertkommentar i entreprenadrätt välkomnar vi Fredrik Schedin och Vanja Eriksson som nya författare hos Blendow Lexnova.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

Felansvaret för enstegstätade fasadkonstruktioner

Felansvaret för enstegstätade fasadkonstruktioner Felansvaret för enstegstätade fasadkonstruktioner Om Myresjöhusdomarna Ett bättre byggande 15 november 2016 Disposition Bakgrund till Myresjöhusdomarna Första domen är entreprenaderna felaktiga? Andra

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1602 DOM 2009-05-18 Stockholm Mål nr Sid 1 (5) KÄRANDE Auto Connect Sweden AB i konkurs, 556631-3887 c/o Bratt Sedelvägen 13, 3 tr 129 32 Hägersten 2. Icuroventure Limited, 04344484

Läs mer

Konsultavtalets verkan och effekt. Jur. Kand.

Konsultavtalets verkan och effekt. Jur. Kand. Konsultavtalets verkan och effekt Mikael Beanier Jur. Kand. BEANIER JURIDIK AB Konsultavtalets verkan och effekt 1. Förhandlingsteknik öh ikkonsultavtal, l 20 min 2. Bakgrund konsultavtal, 10 min 3. Konsultavtalets

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning

Avtal. Avtalslagen. Var är leveransen specificerad? Ritningar Beskrivningar Hus AMA (Anläggnings AMA) Produktens utformning Entreprenadupphandling Avtal Avtalslagen AB 04 Utförandeentreprenad ABT06 Totalentreprenad AF AMA 98 Administrativa föreskrifter AB04-U Underentreprenader ABM 92 Materialleveranser 6 Vad skall vi leverera

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 T 511-13 KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Ombud: Advokaterna PS

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser

Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser Entreprenadbestämmelserna ABT 06 jämförda med NLM 10 vid industriella anläggningsleveranser Företag som normalt brukar använda sig av leveransbestämmelserna NLM 10 och andra liknande bestämmelser som är

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 oktober 2003 T 184-03 KLAGANDE Hyr-Börsen i Roslagen Aktiebolag, 556295-7539, Box 60, 184 61 ÅKERSBERGA Ombud: advokaten J.S. och jur.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt MEMO Till: Från: Martha Gurmu, Fysioterapeuterna Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt Skattekonsulter Grant Thornton Sweden

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

Energikrav 09. Svebyprogrammet. Projektrapport 2009-04-24

Energikrav 09. Svebyprogrammet. Projektrapport 2009-04-24 Energikrav 09 Svebyprogrammet Projektrapport 2009-04-24 Förord I det delprojekt inom Sveby som här redovisas har syftet varit att utreda om förändringar i lagstiftning, BBR, angående krav på energihushållning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer