Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Sida 1 av 22 Kvalitativ uppföljning 2013 Senast ändrad av: Senast ändrad 14:52:55 Jeanette Wetterström (JW) (E: T: ) Landstinget i Uppsala län (E:, T: ) Landstinget i Uppsala län (E: T: ) Professionell teater 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området professionell teater med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Repertoaren 2013 vid Uppsala stadsteater har omfattat originalidéer, nyskapande teaterkonst, internationella kop plingar, barn och ungdomsteater, aktuella ämnen och nyskrivna pjäser, moderna och angelägna klassikertolkning ar, lokalanknutna projekt, modern underhållning och musikteater. I sin komplexitet ökar repertoaren tillgänglighete n till konstupplevelser eftersom en bredd av intresseområden tillgodoses. I repertoarens utvecklingsarbete ligger ett projekt där länets invånares medskapande blir en nyckel för så väl utvecklingsarbetet som repetitionerna. Teatern startade ett barn och ungdomsprojekt som bland annat inkluderar en ungdomsensemble. Ensemblens m edlemmar har rekryterats i grupper som idag är underrepresenterade som teaterbesökare. Projektet omfattar ock så pedagogisk verksamhet i skolorna i länets kommuner. Ett av projektets grundtankar är att deltagarna ska få pr öva scenkonstens möjligheter att nå ut med ett budskap. Och ge tillgång till språk, så väl det verbala som det kro ppsliga. Teatern är som enda svenska aktör medlem i det hittills största EU-finansierade scenkonstprojektet, The atron. Projektet syftar till att hitta morgondagens publik. Under 2013 påbörjades arbetet med en samproduktion in om projektets ramar. Teatern driver tillsammans med kommunen en galleriverksamhet i huset som också Kultur i länet planerar att bli e n part i. Teatern är också engagerad i Litteraturcentrum och ett antal seminarium har arrangerats på teatern unde r året. Flera samarbeten har genomförts med kulturskapare i länet. Ett exempel är Danskaféet som visat upp olika dansgenrer för publiken för att på ett tillgängligt och pedagogiskt vis presentera bredden i den professionella dans en. Professionell teater 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området professionell teater. Uppsala stadsteater: För att få direkt feed back från publiken efter föreställningen har ett antal samtal arrangerats under året där regissör och skådespelare har mött kvällens publik för att lyssna på och resonera runt vad publiken har sett. I projektet Taltortyr laborerade ensemblen med orden. Vad gör orden med oss? Med våra känslor? Med våra värderingar? Utgångspunkten för arbetet var att språket har makten att förändra människor och händelser oc h till och med vår historia. Undersökningsarbetet tog fasta på hur människan formas i ett socialt system. För att oc kså driva utvecklingsprojekt på individbasis är teaterns ambition att i möjligaste mån förverkliga ensemblemedlem mars egna initiativ. För repertoaren det gångna året har en pjäs om Simone de Beauvoir, en pjäs om Edith Piaff s amt en dramatisering av Brott & straff producerats av ensemblemedlemmar. Alla tre har tagits fram genom omfatt ande förarbeten. Inom Theatron-projektet pågår ett kvalitetsarbete kopplat till publikarbetet som går ut på att teatern ska vara en a ngelägen företeelse för fler människor och samtidigt våga ta konstnärliga risker som kan resultera i produktioner s om publiken väljer bort. Kompetensutvecklingsarbete sker dels i organisationen som helhet med gemensamma utbildningsdagar, dels på avdelnings och individnivå. Syftet med utbildningarna är att öka kvaliteten i samtliga processer.

2 Professionell teater 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området professionell teater: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete. Sida 2 av 22 Ett treårigt dramapedagogiskt utvecklingsprojekt för barn och unga startade med den pedagogiska verksamheten 2013 med bildandet av en ungdomsensemble, en manusgrupp, pedagogiskt arbete i skolorna, klasser som komm er till teatern och ser en föreställning som de sedan dissekerar tillsammans med regissör och ensemble. I projek tet deltar barn från 7-19 år. Uppsala stadsteater spelar kostnadsfritt för skolorna i länet som deltar i projektet samt för alla skolor i Uppsala kommun. Under året har pjäser med målgrupperna låg- mellan- och högstadium spelats. För förstagångsväljarna (elever på gymnasiets tredje år) påbörjades arbetet med klassrumsföreställningen Den s venska demokratins historia. Repetitionerna genomförs i ett klassrum på en gymnasieskola med eleverna som re ferensgrupp. I Theatronprojektet är åtta europeiska länder representerade. Flera konstnärliga team som arbetat p å teatern under året har haft internationell representation. En produktion med ett isländskat team pågår. Samarbe te med DNS i Bergen pågår. Tillsammans med Bananteatern och Magnet Theatre i Kapstaden har ett utvecklings projekt (Beyond vice), med scenkonsten som verktyg, genomförts för undersöka och jämföra kvinnors situation i Uppsala 1913 med kvinnors situation i Kapstaden Professionell dans 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området professionell dans med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Ej aktuellt område i regional kulturplan Professionell dans 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området professionell dans. Fråga 2 bör endast besvaras om regionen/landstinget har något ytterligare att tillägga angående utveckling av kvalitet, utöver det som tagits upp i svaret på fråga 1. Ej aktuellt område i regional kulturplan Professionell dans 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området professionell dans: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete. Ej aktuellt område i regional kulturplan Professionell musik 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området professionell musik med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Musik i Uppland har i hög grad förverkligat kulturplanens målsättningar och prioriteringar. Genom verksamhetens tre ensembler, kammarorkestern och gästande musiker har MiU presenterat 377 konserter för ca besökar e, varav 26 % ca är barn och ungdomar. Samarbetet med Uppsala Konsert & Kongress fortsätter utveckla s till fromma för länets kulturliv. ResiDans var ett treårigt utvecklingsprojekt inom scenkonstområdet som avslutad es Syftet med projektet var att lyfta upp den folkliga dansen på professionell nivå, samt stimulera folkdans o ch folkmusik i de tre länen Uppsala, Gävleborg och Dalarna. Avseende program riktade till befolkning i länet tillhör ande en nationell minoritet har MiU presenterat program med samisk musik i länets samtliga kommuner och med verkat till att ta fram finska lådor bl a innehållande musik att användas inom Akademiska sjukhuset och Enköpin gs lasarett. Professionell musik 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området professionell musik. Fråga 2 bör endast besvaras om regionen/landstinget har något ytterligare att tillägga angående utveckling av kvalitet, utöver det som tagits upp i svaret på fråga 1. Musik i Uppland: Genom chefdirigent Paul Mägi, andra gästande dirigenter och instrumentalister/sångare fördjup as kontinuerligt den konstärliga kompetensen hos musikerna i Uppsala kammarorkester och övriga ensembler.

3 Sida 3 av 22 Professionell musik 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området professionell musik: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete. Musik i Uppland: 0-12 år: Under året har 350 barn ur åk 5 från Uppsala lyssnat till Uppsala Kammarorkesters rep etitioner i samband med studiebesök som även inbegripit en träff med orkestermusiker samt en uppföljning/fråges tund efter besöket. Före varje tillfälle har material skickats ut till skolorna. Linnékvintetten har framfört Majas Alfab etssånger med barnkörer i Vindhemskyrkan och Almungekyrkan i Uppsala, samt i Bromma, Kungsholmen, Almun ge och Falun. Internationell verksamhet: Gruppen Namasthe från Indien med Shantala Subramanyam, två musik er och en dansare har turnerat i länet. Produktionen Krokodilfiolen med Mamadou Sene från Senegal har turnerat i länet år: Musik i Uppland har engagerat tonsättaren Per Egland för att genomföra Skapande Skola-projektet Mov ement i samarbete med Film- och Dans i Uppland. Elever ur åk 8 i Almunge skola har under våren skapat en film med dansinslag och egenkomponerad musik. Trio X har samverkat med det fria musiklivet genom olika workshop s och genom medverkan i Uppsala Youth Jazz & Blues Fest där unga solister har fått musicera med trion. Interna tionell- och interkulturell verksamhet: Brassbandet Süperstar Orkestar som exklusivt inriktar sig på balkanmusik, f rån främst Serbien och Makedonien har turnerat i länet. Musik i Uppland har fortsatt att bidra med producentarbet e inom ramen för Jeunesses Musicales Sverige och Jenuesses Musicales International och i den internationella I magine-kommittén. Producentens uppgift har varit att ingå i styrgruppen för Riksfestivalen 2013 och I rollen ingår bl a kunskapsöverföring och att säkerställa en jury samt vara dess ordförande under Riksfestivaldagarna so m gick av stapeln i Västerås 9-12 maj , år: Musik i Uppland stöder folk- och världsmusiklägret E thno som genomförs i Rättvik, Dalarna och som vänder sig till ungdomar från hela världen. Vanemuine Symfonior kester från Tartu, Estland gjorde ett gästspel inom Uppsala Kammarorkesters abonnemangsserie. Båda orkestrar na har Paul Mägi som chefdirigent. Uppsala Kammarsolister har konserterat i Finland. Trio X har konserterat i Est land och haft besök i Uppsala av jazzsaxofonisten Lembit Saarsalu från Estland och inom ramen för vänortsutbyt et mellan Uppsala kommun och Tartu kommun, Estland, givit ut en CD-skiva.

4 Museiverksamhet 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området museiverksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Sida 4 av 22 Upplandsmuseet: punkten Kulturmiljöer i länet Tre perspektiv på länets kulturhistoria är vägledande: 1) Järnhantering och bruksbygd. 2) Uppsala samhälle och makt 3)Jordbruksnäringen odlingslandskapet, gods och gårdar. Upplandsmuseet bidrar med kompetens och stö d inom flera verksamhetsområden i utvecklingen av vallonbruksområdet. Upplandsmuseet har i samarbete med K ultur i länet initierat en satsning på kulturmiljön Wik. I första skedet sker en kunskapsinsamling som bygger på do kumentation och forskning på vetenskaplig grund. Detta ska resultera i utveckling av besöksverksamheten på Wi k, utbildningsinsatser samt en bokproduktion. Upplandsmuseet har en samordnande roll och driver frågan om att utveckla Gamla Uppsala som besöksmål. Utredningsarbete pågår ang. ett ev. övertagande av Gamla Uppsala m useum. Här skulle länsmuseet kunna koncentrera informationen om länets förhistoria och presentera aktuella rön på det arkeologiska området. Upplandsmuseet har påbörjat arbetet med att skapa ett nätverk för samarbete inom kulturmiljöområdet. Ett problem är konkurrensutsättningen inom kulturmiljösektorn vilken gör att länsmuseet är en aktör bland andra, vilket påverkar relationen till länsstyrelsen. Regional museiverksamhet prioriteringar Tillgänglighet, jämställdhet och mångfald är prioriterade områden när det gäller forskning, samlande och utåtrikta d verksamhet. Denna inriktning är ständigt närvarande i den dagliga verksamheten men renodlas inom ramen för särskilda projekt, i synnerhet ROMSKA RÖSTER och FOKUS Funktionshinder Och Kulturarv, Utbildning och S amverkan. Tillgänglighetssatsningar 2013 gäller urvecklingen av databasen PRIMUS och DigitaltMuseumsamt inventering oc h framtagande av en åtgärdsplan för att förbättra tillgängligheten i museibyggnaden. Upplandsmuseets barn- och ungdomsverksamhet har hög prioritet och utvecklas därför ständigt. Aktuella frågest ällningar med utgångspunkt i historiska och kulturhistoriska sammanhang svarar väl mot skolans styrdokument. S amverkan med andra kulturinstitutioner ger nya infallsvinklar på verksamheten. Förnyelse och utveckling sker i di alogform med lärare länet och målet är att museets pedagogiska program ska vara en självklar resurs för skolan. Den regionala verksamheten 2013 visar att alla länets kommuner har nåtts av museets utbud. Verksamheten ska ge en grund för barn och ungas möjligheter till delaktighet och inflytande i skeenden och beslut som berör deras li v. Pedagogiska program med kulturhistoriskt innehåll och samhällsaktuella frågeställningar genomförs både i Upp landsmuseet, på museifilialerna och regionalt i länets skolor. Den pedagogiska verksamheten med barn och unga som målgrupp arrangeras både under skoltid och under fritid. Upplandsmuseets moderna magasin i Morgongåva utvecklas för att svara mot andra institutioners och organisati oners magasinsbehov. Det gäller tillfällig förvaring, t.ex. på uppdrag av kyrkliga församlingar men också museer o ch arkiv samt delar av landstingets konstinnehav. Länsmuseet ligger f.n. i förhandling med Folkrörelsearkivet m.fl.

5 Museiverksamhet 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området museiverksamhet. Fråga 2 bör endast besvaras om regionen/landstinget har något ytterligare att tillägga angående utveckling av kvalitet, utöver det som tagits upp i svaret på fråga 1. Sida 5 av 22 Kompetensutveckling av Upplandsmuseets personal. Det gäller chefsutbildning, möjlighet att doktorera inom ram en för bibehållen tjänst (4 personer), större forskningsprojekt samt ekonomiskt stöd för fördjupning inom relevanta kunskapsområden. Projektet ROMSKA RÖSTER har inneburit en intensiv satsning på kunskapsinsamling och kunskapsspridning rör ande den romska minoritetsgruppen. Två romska medarbetare har anställts vilket bidragit till en kvalitetshöjning s om också kommer den egna organisationen till del. Forskningsprojektet Försörjningens resiliens - de agrara hushållen mellan samhälle och natur är ett tv ärvetenskapligt samarbete mellan Upplandsmuseet, Uppsala universitet, Centrum för biologisk mångfald, SLU sa mt Stockholms universitet. Projektet leds av professor Maths Isacson och finansieras av Vetenskapsrådet. Projekt et är unikt i det att historiska källor tolkas i ett ekologiskt perspektiv och att de ekologiska kopplas till historiska för hållanden. Syftet är att förstå hur hushållens ekonomiska och sociala utveckling är relaterat till de omgivande eko systemen. Projektet studerar två angränsande härader i Mellansverige, Torstunahäradi UpplandochFolkarehäradi södra Dalarna, dessutom utgör byar i norra Rumänien referensområden. Projektet FOKUS, i samarbete med HandikappHistoriska föreningen, finansierat av Allmänna arvsfonden, syftar til l att utbilda representanter för svenska museer i en vidgad mångfaldssyn som inkluderar människor i historien me d funktionsnedsättningar. En viktig frågeställning är museisamlingarnas sökbarhet med avseende på perspektivet funktionsnedsättning. Upplandsmuseet är projektägare och projektledarens arbetsgivare vilket bidrar till att ny kun skap tillförs museet.

6 Museiverksamhet 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området museiverksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete. Sida 6 av 22 Barn och ungas rätt till kultur Under 2013 har barn och ungdomar, 0-18 år,deltagit i museets pedagogiska verksamhet. Avdessa har barn och ungdomardeltagit i museipedagogledd undervisning. I den pedagogiska verksamheten har flera projekt genomförts med utvärdering för vidare utveckling. Den regional a skolverksamheten har ökat i skolorna i länets kommuner. Ökningen beror främst på uppsökande skolprogram kr ing romsk historia och kultur. För grundskolor i länet, begränsar tid och pengar möjligheterna till besök på Upplan dsmuseet. Under året har den alltmer omfattande regionala satsningen bidragit till att museet nått ut med pedago gisk verksamhet Här har också landstingets satsning på fria Kulturbussar till Uppsala från länets skolor skapat bät tre möjligheter. Det är ett ständigt pågående arbete att intressera och inspirera skolorna genom samarbete med l ärare, kultursekreterare och kulturombud. Den pedagogiska verksamhet som riktas till barn och unga äger rum bå de på skoltid och på fritid. Den är kopplad till aktuella utställningar och projekt och bedrivs såväl i museets lokaler som i länets kommuner. Fortbildningstillfällen för lärare i länets skolor arrangeras kontinuerligt och då ofta med inbjudna föreläsare som fö rdjupar aktuella teman som är knutna till museets utställningsverksamhet, t.ex. Romska röster, Skuggor och ljus (om högerextremism i Uppsala på 1940-t) samt En del av din vardag (om samhälle och demokrati). Internationell kulturverksamhet Upplandsmuseet har inom forskningsverksamheten ett flertal internationella kontakter. Interkulturell kulturverksamhet Det primära målet att stärka kunskapen om och ge perspektiv på den romska minoritetsgruppens livsvillkor lokalt, regionalt och nationellt. Romska Röster genomförs i samarbete med romer och fotografen Anders Ryman, med bi drag från Statens kulturråd och Svenska Postkodlotteriet. Upplandsmuseet samarbetar med romer i projektet. För troende är ledordet och rösterna museet förmedlar är romernas. Katja Blomerus och Domino Kai, båda finska kal e-romer, är projektetanställda som romska kulturbärare och bidrar till kunskaper, erfarenheter och skapar förtroen de i våra kontakter med olika romska grupper regionalt och nationellt. Med Romska Röster vill Upplandsmuseet t a initiativ till samtal och reflektion kring rasism, utanförskap och marginalisering. Som kulturinstitution vill Uppland smuseet verka för ett inkluderande av det romska kulturarvet. Romska Röster omfattar pedagogisk verksamhet för elever och lärare, föreläsningsserier och programaktiviteter f ör allmänheten samt en stor utomhusutställning med fotograf Anders Rymans porträtt av romer. Projektet har und er 2013 genomförts i mälardalsregionen. Under 2013 utökades arbetet till ett nationellt projekt med turné i landet. Den mobila utomhusutställningen gjorde sju nedslag på olika platser under 5,5 månader, tre nedslag i Uppsala, d ärefter Tierp, Enköping, Eskilstuna och Västerås. Vid premiärvisningen på gågatan i Uppsala den 18 maj, invigde s utställningen av Cecilia Wikström, EU parlamentariker och engagerad i romska frågor. Även Domino Kai, Katja Blomérus och Tuula Svarts medverkade i programmet. Därefter har det arrangerats invigningsprogram på varje pl ats där utställningen har gjort nedslag. Under säsongen, 8 maj - 20 oktober, har utställningen visats i ett flöde av ca 2,7 miljoner människor på sju offentliga platser. Minst personer bör aktivt ha tagit del av porträtten och texterna.på varje plats har pedagogisk verksamhet arrangerats med fokus på mänskliga rättigheter med utgångs punkt i romsk historia och kultur. Det pedagogiska programmet Romska Rösterhar under året varit mycket efterfrågat av länets skolor. Skolans up pdrag att undervisa om minoriteterna har lidit brist på läromedel om den romska minoritetsgruppen. Skolbesöken har omfattat elever och lärare från förskola till gymnasium i alla länets kommuner. Även vuxengrupper från såväl f öreningar och arbetsplatser har efterfrågat föreläsningar om ämnet

7 Bibliotekverksamhet 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området bibliotekverksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Sida 7 av 22 Inom området litteraturförmedling och läsfrämjande har Länsbibliotek Uppsala under 2013 genomfört en tvådagar s kompetensutvecklingsinsats för länets barnbibliotekarier: Mötesplats för Läskonster. Mötesplatsen sker dels i for m av föreläsningar och workshops, dels i form av att deltagarna får dela med sig av best practice. Till mötesplat sen kan deltagarna även ta med en samverkanspart från den egna kommunen (t ex en kultursekreterare eller en konstnärlig utövare). För att stärka kunskapen om de minsta barnens språkutveckling, och betydelsen av att tidigt läsa och sjunga med små barn, samverkar Länsbibliotek Uppsala med länets bibliotek, barnavårds- och familjece ntraler samt logopeder i projektet Språknätet. Som en del i det litteraturfrämjande arbetet i länet har Länsbibliotek Uppsala under 2013 anställt en konsulent med inriktning på läs- och litteraturfrämjande. Denne har bland annat fu ngerat som kontaktperson mellan Litteraturcentrum i Uppsala stad och län samt länets folkbibliotek. Genom Litter aturcentrums verksamhet har såväl författarbesök som workshops i skrivande kunnat erbjudas länets folkbibliote k. Vad gäller det prioriterade målet att stödja folkbibliotekens arbete med digital delaktighet har Länsbiblioteket ge nomfört en rad kompetenshöjande insatser ute på folkbiblioteken, både i form av föreläsningar och workshops (till stor del inom KUB-projektet, se vidare under fråga 2). Här kan vi se att kompetensen höjts hos folkbibliotekens pe rsonal som helhet. KUB-projektet har också möjliggjort att medarbetare på länets folkbibliotek som besitter någon form av spetskompetens (t ex inom IT) kunnat fungera som lärresurs på det egna biblioteket, eller på bibliotek i a ndra kommuner. Bibliotekverksamhet 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området bibliotekverksamhet. Fråga 2 bör endast besvaras om regionen/landstinget har något ytterligare att tillägga angående utveckling av kvalitet, utöver det som tagits upp i svaret på fråga 1. Länsbibliotek Uppsala har under hela 2013, tillsammans med länsbiblioteken i Dalarna, Gävleborg och Värmland, drivit ett stort kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till all folkbibliotekspersonal i de fyra länen. Här har samt liga medarbetare erbjudits möjlighet till fördjupad kompetens inom fyra områden: lärande, IT, bemötande och mar knadsföring. Deltagandet och engagemanget i projektet har väsentligt ökat både kompetens och medvetenhet om de utmaningar som biblioteken har att möta. Projektet har också stärkt Länsbibliotek Uppsalas samverkan med d e övriga tre länsbiblioteken i projektet, en samverkan som vi avser att fortsätta och fördjupa då KUB-projektet tar slut vid halvårsskiftet Bibliotekverksamhet 3. Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts för att integrera följande perspektiv inom området bibliotekverksamhet: barns och ungas rätt till kultur internationalisering interkulturellt arbete. Inom ramen för KUB-projektet har ett antal studieresor gjorts: till Finland, Nederländerna, Storbritannien och Dan mark. Här har såväl länsbibliotekets personal som personal från folkbiblioteken i länets kommuner fått möjlighet a tt knyta internationella kontakter samt få ny kompetens och inspiration. Under hösten 2013 anordnade Länsbibliot ek Uppsala konferensen Stereotyper, typ en konferens om stereotyper i barn- och ungdomslitteratur. Konferens en, som även hade internationell medverkan, fokuserade på stereotyper och interkulturellt förhållningssätt, och va r ett viktigt avstamp för att lyfta dessa frågor i såväl länsbibliotekets som folkbibliotekens fortsatta arbete.

8 Konst- och kulturfrämjande verksamhet 1. Gör en samlad bedömning av resultaten inom området konst- och kulturfrämjande verksamhet med utgångspunkt i kulturplanens mål och prioriteringar. Sida 8 av 22 För att stärka infrastrukturen för scenkonst i länet genomförde Riksteatern Uppsala län en kartläggning av nuläget vad gäller arrangörer och lokaler i länets kommuner. Det gav en tydlig bild av att det brister i tillgängliga lokaler oc h att arrangörsledet behöver stöd för att utvecklas och förnyas. Kartläggningen får bilda underlag för fortsatt arbet e tillsammans med länets kommuner, landstinget och lokalhållare. Som ett led i att stärka scenkonstområdet fick Riksteatern i slutet av 2013 landstingets förfrågan om att bygga upp en Scenkonstkarusell med tre provkommune r. Den ska byggas långsamt och kräver att de deltagande kommunerna också tar ansvar för lokalfrågan. Utan lok aler, ingen scenkonst. För att utveckla unga människors inflytande och delaktighet i länets kulturliv har Riksteater n bl.a. arbetat tillsammans i Kulturkraft via arbetesgruppen för ungas fritid Kulturkollen. Där administreras faceb ook-profilen Kulturkollen Uppsalalän. Gruppen ordnade också skrivarverkstad i dramatik för unga samt två olika f öreställningar för unga i samband med en scenkonstfestival i Gottsunda. Danskonsulentverksamhet: Prioriteringar för barn- och unga med fokus på eget dansskapande har uppnåtts utifrå n kulturplanens mål och prioriteringar. Utveckling av dansplattformar för yngre i kommunerna är på gång och kom mer förhoppningsvis att sättas igång under De största hinder som man stöter på är brist på samordnare och samordning i kommunerna, brist på tid avsatt för kultur i skolan och ekonomi för kultur i både skola kommun och fritid. Brist på resurs som danspedagog har också inneburit svårigheter för den egna verksamheten med att te.x. jobba med fortbildning, spridning av dans i skolan o ch andra aktiviteter riktade mot barn och unga. Under 2014 kommer dock en extra resurs att anställas som komm er att jobba långsiktigt och strategiskt med dessa frågor. Utveckla stödet till- och kontakterna med det professione lla danslivet: Målsättningen med att utveckla stödet till de professionella handlar om att öka och stärka möjligheterna för de pro fessionella utövarna att vara skapande och verksamma i länet. Nätverksträffar för de professionella erbjuds och genomförs regelbundet varje år för att erbjuda sammanhang. Utöver detta erbjuds en kraftig subvention för nätv erket för veckoträning ca två gånger per år. Utbudsdagar för barn- och ungdomsproduktioner arrangeras varje år där de professionella får möjlighet att prese ntera sina projekt eller produktioner. För att ytterligare stärka utövarna kommer ett regionalt projektstöd för danss kapare att införas. Ett stöd som ska generera till eget skapande men också öka möjligheterna för de professionellt aktiva att verka i länet. Om än stödet är i en mycket liten skala så är det en viktig start för de aktiva att visa på att stödet behövs och att rollen som danskonsulent stärks gentemot de aktiva. Inte minst för danskonsulenten för att stötta de professionellt aktiva i deras yrkesroll. Konstkonsulentverksamhet: En större utredning genomfördes om regional bildkonstverksamhet i länet, baserad på intervjuer och möten. En hearing hölls i september som sa mlade de ledande aktörerna och konstnärsrepresentanter för att diskutera frågan vidare.

9 Sida 9 av 22 Konst- och kulturfrämjande verksamhet 2. Sammanfatta de prioriterade insatser som gjorts för utveckling av kvalitet inom området konstoch kulturfrämjande verksamhet. Fråga 2 bör endast besvaras om regionen/landstinget har något ytterligare att tillägga angående utveckling av kvalitet, utöver det som tagits upp i svaret på fråga 1. Som ett led i att stötta och utveckla Riksteaterns arrangörsföreningar ordnades 2013 en IT-kurs (stärka deras när varo i sociala nätverk, jobba med hemsidor och använda databasen Scenkonstportalen). Även en höstsamling m ed kurs i verksamhetsplanering samt en kurs i samarbeten och värdskap ordnades av Riksteatern, för att stärka k valiteten i arbetet inom respektive område. En utbudsdag ordnades i Västerås som förutom köp & sälj-dag också är tänkt som fortbildning för arrangörer då de får möjlighet att bekanta sig med många olika uttryck, genrer och tillt al. Eftersom utbudsdagen i Västerås är ett samarbete mellan nio regionala föreningar i Mellansverige så får också deltagarna möjlighet att möta många andra arrangörer och på så sätt knyta kontakter och utbyta erfarenheter och idéer med varandra. Utbudet som presenteras är omfattande (ca 50 produktioner) och bör har stor variation. Rikst eatern var medarrangör i Stora kulturdagen en utbudsdag och kulturmässa med barn- och ungdomskultur, som är ett verktyg för att lära sig mer om olika kulturella uttryck och genrer. Den vänder sig dessutom till ett bredare sp ektra av arrangörer (förskolepersonal, lärare, kulturombud m fl.), många med begränsade kunskaper om utbud oc h uttryck. Arbetsgruppen arbetar aktivt med att många olika genrer ska finnas representerade. Dans: Residans projektet avslutades Kvalitet synliggör. Resursstarka projekt blir kvalitetslyft när fler går sa mman för en utvald genre. Residans var ett 3-årigt sceniskt utvecklingsprojekt för folkmusik- och dans med syfte att stärka och synliggöra folkdansen. Ett samarbete mellan Gävleborg, Dalarna och Uppsala län. I Uppsala län sa marbetade danskonsulenten med Musik i Uppland och Eric Sahlström Institutet. Erfarenheterna av projektet Residans har öppnat upp möjligheterna för scenisk utveckling och inspiration, profess ionella plattformar för genren har breddats men också gett avtryck i det fortsatta arbetet med scenisk folkdans. Pr ojektet har bidragit till att skapa ett bredare sceniskt dansliv och en genrebredd på våra dansscener nationellt. Det har också varit en ögonöppnare om vad man får göra med traditioner idag. Effekterna i Uppsala län: För att fortsätta synliggöra och bredda folkdansen och "rida på den våg" med effekterna av RESiDANS är det nöd vändigt att: -Inkludera folkdansen i arbetet med dans på alla nivåer. -Sprida ny sorts kunskap bland de professionella och hos unga i länet genom bl.a kurser och workshops. -Att erbjuda bättre förutsättningar för professionella folkdansare i länet att verka, som möjligheten att söka projekt stöd och liknande. Efter Residans har dansläger arrangerats på Eric Sahlström Institutet med inriktning mot scen. Danskonsulentver ksamheten har stöttat både ekonomiskt och i samtal. Projektet har även fått medel från Kultur i länet.; Ekonomiskt stöd till Masterclass i scenisk folkdans workshop och kompetenshöjning för folkdansare. ; Vid den regionala utbud sdagen presenteras dansföreställningar/projekt som finns inom folkdansgenren.

Kvalitativ uppföljning 2013

Kvalitativ uppföljning 2013 Kvalitativ uppföljning 2013 Senast ändrad av: Ulla Allmér (4000KUSUAL) (E: ulla.allmer@dll.se, T: 0767245660) Landstinget Sörmland (E:, T: ) Landstinget Sörmland (E: mikael.palo@dll.se, T: 0155-24 50 00)

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING

Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING Verksamhet 2014 DIVISION KULTUR OCH UTBILDNING Inledning...5 Kultursamverkansmodellen...7 Organisation...9 Divisionens värdegrund...9 Projektstöd...11 Fördelning projektstöd...11 Projektstöd fördelat per

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer En samlad strategi för film och rörlig bild i Botkyrka kommun Augusti 2008 1 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 2.1 KARTLÄGGNING 4 2.2

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Statens historiska museer Årsredovisning 2011 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning för Statens historiska museer Februari 2012 Tel:

Läs mer

Kulturen i Värmland 2011

Kulturen i Värmland 2011 Kulturen i Värmland 2011 Rapport nr 6, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Text och faktasammanställning: Ulf Nordström, Region Värmland Foto framsida av Mats Bäcker från Wermland Operas

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Tre enkätundersökningar

Tre enkätundersökningar Tre enkätundersökningar Sammanställning av svar från länets invånare, professionella kulturskapare och ungdomar Kulturenheten December 2011 Tre enkätundersökningar... 3 Enkät till invånare i länets kommuner...

Läs mer

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström Kultur i länet Historia och samtid av Jeanette Wetterström 1 På framsidan ser vi mottagarna av 2008 års kulturstipendier för ungdomar. De står framför Wiks slott där stipendieutdelningen ägde rum den 10

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Till Västra Götalandsregionen 20091201 kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Aktörer i kultursystem BottnaGerlesborg ansöker härmed om medel för att skapa en samverkans- och affärsplan inom ramen för projekt

Läs mer

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Innehåll Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5 Året som gått... 6 Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Minnesåret Raoul Wallenberg 2012... 9 P.K. En utställning om intolerans...

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer