Läkarna dömer ut direkt åtkomst till patientjournaler Det är allmänläkaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkarna dömer ut direkt åtkomst till patientjournaler Det är allmänläkaren"

Transkript

1 nyheter journal på nätet Snart ett år efter att invånarna i Uppsala fått möjlighet att läsa sina journaler på nätet betecknar ansvariga projektet som en succé. De tuffaste kritikerna, Uppsala allmänna läkarförening, var dock inte inbjudna när erfarenheterna diskuterades vid en konferens i Uppsala i början av september. Nu visar också en pågående studie att läkarna inte anser att direktåtkomst till patientjournaler leder till bättre vård. texter: michael lövtrup Läkarna dömer ut direkt åtkomst till patientjournaler Det är allmänläkaren Ture Ålander, pionjär när det gäller att ge sina patienter tillgång till journalen över nätet (LT nr 6/2012), som gjort enkätstudien, som är en del i ett stort forskningsprojekt som studerar införandet av direktåtkomst i Uppsala. Enkäten skickades ut i juni i år, då direktåtkomst till journalen varit möjlig för alla vuxna länsbor i ett halvår. Ca läkare fick enkäten och 399 besvarade den. Resultatet av undersökningen har inte analyserats i detalj än, men klart är att en betydande majoritet av läkarna inte alls instämmer i påståendet att att direktåtkomst bidrar till bättre kvalitet och jämlikhet i vården. En övervägande del anser att det över huvud taget inte tillför något större värde för patienterna. Samtidigt leder det enligt många av läkarna till ökad arbetsbelastning, viss dubbel journalföring samt att patienter riskerar att ta skada. Bara sju läkare höll med om att direktåtkomst var en bra reform. Ture Ålander säger till Läkartidningen att han är förvånad över resultatet, och tror att en förklaring kan vara hur systemet infördes. Man skulle ha förankrat det bättre och gett läkarna möjlighet att påverka inne Läkarfackets ande svävade över konferensen Trots att ingen från vare sig Läkarförbundet eller den lokala läkarföreningen var inbjuden, kan man nog påstå att läkarfacket, som varit starkt kritiskt till journalprojektet, var en huvudperson på konferensen»journal på nätet«, som arran gerades av Landstinget i Uppsala län den 3 september. Det är i synnerhet Upplands allmänna läkarförening, UAL, som varit starkt kritisk till projektet med direktåtkomst och anmält det till en rad tillsynsmyndigheter, och mycket av diskussionerna vid konferensen handlade om att tillbakavisa den kritik som kommit inför och efter lanseringen. Den stora dramatik man såg vid införandet har inte visat sig. Det här är det mest framgångsrika projekt vi haft i Uppsala och det är fantastiskt att se den positiva responsen från användarna, sa Leif Lyttkens, läkare och medicinsk rådgivare för projektet. Fram till i dag har ca länsinvånare utnyttjat tjänsten och gjort sammanlagt inloggningar. Tvärtemot vad som befarades av UAL har man enligt projektägaren Benny Eklund inte sett en anstormning av frågor Benny Eklund Leif Lyttkens till vårdpersonalen från patienter som undrar över saker som de läst i sin journal LKT1337s1586_1590.indd :49

2 nyheter journal på nätet Journalprojektet i Uppsala har upprepade gånger kritiserats av läkarföreningen. Ture Ålander, pionjär. hållet i tjänsterna, och kanske gjort ett större pilotprojekt än bara på en husläkarmottagning. Jag tror också att läkarna är oroade över den tekniska utvecklingen, man har negativa erfarenheter av journalsystem,»jag tror att man är lite rädd för det nya, och därför skulle jag vilja göra om den här studien om två år.«det tror jag också är en viktig punkt. Tror du att det är en initial skepsis som går över? Ja, jag tror att man är lite rädd för det nya, och därför skulle jag vilja göra om den här studien om två år. Jag tror dessutom att de fått rätt mycket negativ information från sin fackförening och enskilda tyckare på det här området som kanske har influerat, tyvärr. Menar du att det inte finns någon grund för farhågorna som läkarföreningen fört fram? Jo, det finns legitima farhågor, därför måste man vara medveten om hur tekniken fungerar och hur den används av patienterna, och jag tror inte att läkarna är informerade om det som de borde, säger Ture Ålander, som påpekar att man redan tidigare kunde begära ut journalen. Förr kunde man få journalen på papper, nu kan man få den på nätet, men det är ingen principiell skillnad. n Man inte heller fått särskilt många frågor som hänför sig till åtkomstloggarna. Loggarna gjordes åtkomliga i början av året trots protester från UAL, som ansåg att det kunde innebära risker för personalen. Den kanske viktigaste kritiken från UAL handlar om risken att patienter far illa när de får besked om allvarlig sjukdom via nätjournalen i stället för från sin doktor. Benny Eklund tillbakavisade uppgifterna från läkarföreningen om att tre patienter skulle ha lagts in på psykiatrisk avdelning efter att ha läst om cancerbesked på nätet. Det är en vandringslegend. Ingen på onkologen känner till fallen och ingen på psykiatrin. Vi har dammsugit vårt system för avvikelsehantering, och slutsatsen är att de här patienterna finns inte. Just för att läkare ska hinna framföra svåra besked muntligen har Läkarförbundet i en policy efterlyst en fördröjning, ett så kallat rådrum, på 14 dagar innan uppgifter kan läsas av patienten. Ett rådrum finns inbyggt i Uppsalas system, men kan avaktiveras av patienten, vilket enligt Leif Lyttkens skett vid över 98 procent av inloggningarna. Att man måste ta bort spärren varje gång har tvärtom varit ett irritationsmoment bland patienterna, visar undersökningar. Därför kommer vi inom en snar framtid att ändra så att man bara behöver avaktivera rådrummet en gång, och så ligger det kvar, sa Leif Lyttkens. Ett annat krav från Läkarförbundet är att det ska ske en menprövning innan uppgifter görs tillgängliga. Mot det restes både praktiska och principiella invändningar. Den praktiska var att det med hundratusentals inloggningar per år skulle kräva orimligt mycket arbete. Den principiella kom från Mats Holmberg, landstingsjurist i Uppsala, som påpekade att offentlighets- och sekretess lagen bara i undantagsfall öppnar för att undanhålla patienter information om dem själva. I lagstiftarens mening är patienterna myndigförkla 1587 LKT1337s1586_1590.indd :49

3 nyheter rade. De har rätt att se i princip allt om sig själva. Under hösten kommer tjänsten i Uppsala att ut vecklas vidare. Bland annat skapas två funktioner som Läkarförbundet efterlyst: möjlighet för patienter att tillföra egna uppgifter till journalen, vilket sker i form av en hälsodeklaration, samt möjlighet att skriva in en av vikande uppfattning i an slutning till en journalan teckning. Mer kontroversi ellt är att även osignerade och ovidimerade uppgifter kommer att visas, sedan man nu kommit till rätta med en del tekniska problem. Samtidigt kommer Uppsa las tekniska lösning inom ramen för det nationella projektet»journal på nätet«att bli tillgänglig för alla landsting runt årsskiftet. Skåne, Västmanland och Jönköping står i begrepp att införa sy stemet, medan Stockholm och Norrbotten kommer att införa ett annat, mer begränsat system. När frågan väcktes om vil ka lärdomar andra landsting som nu ska införa systemet kan dra av Uppsala, fram höll Leif Lyttkens att man på ett tidigare skede borde ha haft en dialog med fack föreningarna för att undvika den polarisering som upp stått. Lite senare kunde han ändå inte låta bli att ge UAL en känga för den uteblivna förankringen. Läkarförbundet utsåg ingen representant till fo kusgruppen. Och när fors kargruppen som studerar införandet frågar vilka frå gor som man vill belysa sva rar man inte. Man har abdi kerat och valt att ta debatten i pressen. Varför hade ni då inte bjudit in någon från lä karföreningen för att kunna föra debatten här, öga mot öga? Det kanske man borde ha gjort, men den frågan var aldrig uppe, svarar Leif Lyttkens. n»det fanns inget intresse att involvera facket«torbjörn Karlsson, ordförande för UAL, tycker att det är märkligt att inte läkarföreningen inbjöds till konferensen, med tanke på att så mycket handlade om den kritik man framfört. Man ser inte med naturlig het att kollegor ska vara med och yttra sig i sammanhang et. Det är samma erfarenhet vi haft tidigare, vi blir sent inbjudna och när vi blir det är det med armbågen. Torbjörn Karlsson bemöter också påståendet att det skul le vara en»vandringslegend«att patienter fått söka psykiat risk hjälp efter att ha tagit del av svåra besked via sin journal. Det rör sig enligt honom om i vart fall tre pa tienter som inte fått läggas in men väl uppsöka psykakut. Uppgifterna har han fått från kollegor LKT1337s1586_1590.indd 1588 Vi menar att de är bestyrkta på det sätt de kan vara. Vi varken kan eller vill ju gå in i journalerna. Torbjörn Projektet kan rimligen inte ha Karlsson större säkerhet i sina uppgifter än vad vi har. Att den bristande förank ring som man medgett från projektledningens sida skulle bero på att läkarföreningen inte har varit intresserad av att medverka är också något som Torbjörn Karlsson avfär dar. I själva verket togs den första kontakten när beslutet redan var fattat, vilket ledde till en anmälan om brott mot MBL och att UAL och övriga fackföreningar tilldömdes skadestånd. Intresset var väldigt lågt för att involvera oss i början av projektet, säger Torbjörn Karlsson. n De rika har de största problemen En tredjedel av Kinas v För bara några årtionden sedan var många kinesers största bekymmer att ordna mat för dagen. I dag är i stället fetma ett växande hälsoproblem. Andelen av Kinas vuxna befolkning som nu är överviktig ligger på samma nivå som det globala snittet, med följder som hotar att urholka landets nya allmänna sjukförsäkring. I augusti visade en ny rapport från Kinas statliga administ r ationsenhet för idrott att 34,4 procent av landets vuxna invånare nu är överviktiga. Hela 11,1 procent klassas som feta, vilket är två procenten heter mer än för tre år sedan, då den senaste liknande un dersökningen genomfördes. I genomsnitt har kinesen lagt på sig 1,92 kilo sedan De regionala skillnaderna är fortfarande enorma i Kina, och för att få en rättvis bild av situationen intervjuades kineser från tio olika provinser. Resultatet visade att övervikt var vanligast i storstäderna, och i synnerhet bland unga män samt kvin nor i medelåldern. Det är åldersgruppen år som motionerar allra minst, eftersom de inte anser sig ha tid på grund av stressi ga jobb- eller studiescheman. Över hälften av de tillfrågade i denna åldersgrupp ägnar sig inte åt någon regelbunden motion alls. Värst var dock fetman i åldersgruppen år, med en utbredning på 14,4 procent. Ursäkten att inte ha tid till motion visar bara att all mänheten inte är medveten om hur viktig idrott är för att öka sin livskvalitet, sa Xing Wenhua, professor vid Beijing Sport University, till China Daily i samband med den nya rapporten. Tidigare undersökningar har visat att kineserna hör till dem som spenderar flest tim mar i världen med att studera eller jobba övertid. Konsult firman Regus menade i fjol att kinesiska arbetare var de mest stressade i hela världen. De senaste åren har ett par fall dokumenterats där kon torsarbetare jobbat ihjäl sig, samtidigt som depression och även självmord relaterat till arbetet har ökat. Mer utbildning behövs för att informera om att idrott inte endast är till för att hålla sig i form, utan även :49

4 nyheter s vuxna överviktiga dämpar negativa känslor och förbättrar självkänslan, vilket är särskilt viktigt för unga, fortsätter Xing Wenhua. Sociala värderingar kopplar fortfarande ofta samman övervikt med välstånd. Och just okunskapen är en stor orsak till att Kina blir allt fetare. I USA, Storbritannien och flera andra västländer är det vanligare med övervikt hos den fattiga delen av befolkningen, medan det i Kina i stället främst är de rika som har problem med vikten. Sociala värderingar kopplar fortfarande ofta samman övervikt med välstånd, och de hälsorisker som fetma innebär förblir okända för stora delar av befolkningen. Dessutom är det främst rika kineser som under de senaste årtiondenas ekonomiska utveckling haft råd med kött och snabbmat, vilket även setts som en statussymbol. Det kan bland annat ses Foto: Linus Magnusson genom att övervikt fortfarande nästan inte existerar på den kinesiska landsbygden, som är mycket fattigare än städerna. Kinas snabba urbanisering är därmed en orsak till problemet bodde bara 20 procent av Kinas invånare i städer, jämfört med över hälften i dag. Samtidigt har andelen kineser som får minst en tredjedel av sitt energiintag från fett ökat från 14,7 procent 1989 till 44,1 procent 2006, enligt forskare vid University of North Carolina. Koständringen har varit så drastisk att kinesiska pojkar i sexårsåldern enligt Kinas hälsoministerium är sex centimeter längre och tre kilo tyngre i dag än för 30 år sedan. Urbaniseringen har även inneburit att stillasittande jobb blivit allt vanligare, samtidigt som Kinas trångbodda och svårt förorenade städer knappast uppmuntrar till motion efter arbetet. Andelen överviktiga i Kina är i dag nästan lika hög som Världshälsoorganisationens uppskattning av det globala genomsnittet, som ligger på 35 procent. Men vad gäller hälsoeffekter så drabbas Kina särskilt hårt, i synnerhet då det gäller diabetes, vars utbredning har tredubblats i Kina på bara ett årtionde. I dag har över 90 miljoner kineser diabetes; mer än i något annat land. Men med tanke på att övervikten tar sig allt lägre ner i åldrarna, och att asiater löper större risk att få diabetes än västerlänningar, tror Internationella diabetesförbundet att Kina kommer ha 130 miljoner patienter med diabetes typ 2 till år Enligt samma förbund kostar diabetes redan i dag Kina 170 miljarder kronor årligen i behandling och utebliven produktivitet. Detta bådar illa för den allmänna sjukförsäkring som Kina började införa för tre år sedan. Det är landets första någonsin, och ska innebära alla kinesers möjlighet att få subventionerad grundläggande sjukvård. Men redan nu spenderar Kina beroende på vem man frågar mellan 8 och 13 procent av sin sammanlagda sjukvårdsbudget på att behandla landets växande antal diabetiker. Andra konsekvenser av övervikten är att stroke och hjärtsjukdomar på kort tid blivit två av de vanligaste dödsorsakerna i Kina. I Shanghai har över en fjärdedel av befolkningen högt blodtryck, och Kinas hälsoministerium gör gällande att levercancer den senaste tiden stigit med så mycket som 2,5 procent årligen, på grund av ändrade kost- och dryckesvanor. Ett litet ljus i mörkret är dock att de kineser som motionerar i dag gör det mycket oftare än tidigare. Myndigheternas undersökning visade att andelen tillfrågade som idrottar intensivt minst tre gånger i veckan nu uppgår till 32,7 procent, vilket är 4,5 procentenheter mer än Många ser här ett samband med den förhöjda status som Peking-OS 2008 gav idrotten i Kina. Jojje Olsson frilansjournalist 4 frågor till Ola Eiken, läkare och forskare inom omgivningsfysiologi vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) som nu blivit chef för nyinrättade Centrum för flyg- och rymdfysiologi (SAPC) vid KTH. Varför öppnar SAPC just nu? Vi har länge studerat till exempel gravitation och höga g-belastningar, men mer för högprestandaflygningar och stridspiloter. Vi har också tidigare arbetat med tryckkammare och hypoxi för bergsbestigare och så vidare. Men frågeställningarna har glidit mer och mer in på sådant som är specifikt för rymden. Det andra är att vi får ett stöd från Europeiska rymdstyrelsen för att arrangera experiment för forskning på den internationella rymdstationen ISS. Det är inte så lätt för de oberoende forskargrupperna att komma in där men nu ska vi försöka öppna dörrar för dem. SAPC ska bedriva forskning som är kopplad till medicinsk säkerhet vid bemannad rymdfart. Vad betyder det? Astronauterna har de facto medicinska problem och det finns potentiella problem i framtiden. Det är en stor uppgift att lösa problem och förutse problem. Vilka medicinska problem som uppstår i tyngdlöshet är viktigast att lösa? Ett stort problem är urkalkningen av skelettet. Vi behöver belastningen hela tiden för att hålla skelettet intakt. När man inte får den stimulansen blir det en urkalkning och en benskörhet. Vad är det som är så spännande med rymden för dig som läkare? Som fysiolog så älskar man att överdriva. Man har ett organ eller hela människan som man sedan stimulerar för att studera olika funktioner. Då vill man ha så mycket eller så lite stimuli som möjligt.»space«och höga g, höga höjder och stora djup erbjuder tillfällen att studera fysiologiska funktioner som verkligen blir tydliga. Det är det som är den stora drivkraften för oss som medicinska forskare i det här. Ola Eiken har själv prövat sina gränser genom att utsätta sig för 9 g i forskningscentrets centrifug. Mycket påfrestande, säger Ola Eiken, påtagligt nöjd. Sara Gunnarsdotter 1589 LKT1337s1586_1590.indd :49

5 nyheter Folkomröstningen om Dorotea: Stor jamajoritet räcker inte Nära nittio procent av de röstande i söndagens folkomröstning i Västerbotten sade ja till Doroteaupprorets krav. Men valdeltagandet blev för lågt för att landstingsmajoriteten ska ta hänsyn till resultatet. I söndags, den 8 september, hölls Sveriges första folkomröstning om en sjukvårdsfråga. Det var Västerbottens läns landsting som beslutat om folkomröstningen, efter att drygt invånare ställt krav på detta i en namninsamling. Bakom namninsamlingen stod det så kallade Doroteaupproret, som bildades i patientsäkerhet ärenden När primärvårdens läkemedelslista överfördes till sjukhusets journalsystem ändrades automatiskt alla ordinationer till»stående«. Följden blev att en patient fick metotrexat varje dag i fem dagar i stället för en gång i veckan. IVO är kritisk. (IVO /2013) LT nr 5/2013 protest mot landstingets beslut att dra in akutvårdplatserna i Dorotea, och att ersätta ambulansen i Åsele med en akutbil (se LT nr 5/2013). Ett ja i folkomröstningen innebar att man vill återställa akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele. Det förslaget fick ett massivt stöd av de röstande, med drygt 88 procent av det totala antalet röster. Problemet var valdeltagandet. Landstingsmajoriteten hade i förväg deklarerat att Överdosering konsekvens av förval i journalsystemet En patient med flera läkemedel var bland annat ordinerad metotrexat en gång i veckan. När patienten lades på ortopedavdelningen på grund av en fraktur förde inskrivande läkare över patientens läkemedelslista från primärvården. I samband med det översattes alla ordinationer till»stående«, som är det aktuella journalsystemets automatiska förval. Detta uppmärksammades inte av läkaren vilket fick till följd att metotrexat helt enligt läkemedelsmodulen delades ut till patienten dagligen av avdelningens sjuksköterskor, som endast kunde se patientens läkemedelslista dag för dag. Efter fem dagar noterades att patientens infektionsvärde var förhöjt. På kvällen uppmärksammade en sjuksköterska att patienten hade ont i munnen och svårt att svälja. Hon misstänkte en svampinfektion och patienten gavs läkemedel mot detta. man ville se ett valdeltagande på minst 50 procent för att ta hänsyn till resultatet. Nu blev valdeltagandet bara 29 procent. Ett högt valdeltagande i många glesbygdskommuner räckte inte för att väga upp ett lågt valdeltagande i de folkrika kuststäderna Umeå och Skellefteå. Vi kan i alla fall inte nu tolka det här som ett tydligt budskap för att riva upp beslutet, kommenterade landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S). Miki Agerberg Innan patienten fick sina läkemedel nästa dag som var en lördag frågade sjuksköterskan vilken veckodag som patienten brukade ta metotrexat. När patienten uppgav torsdag avstod sjuksköterskan från att ge läkemedlet och informerade rondande ST-läkare om felordinationen av metotrexat. ST-läkaren noterade dock inte detta i journalen och tog inte kontakt med bakjouren. I sitt yttrande skriver han att eftersom patienten inte bedömdes ha något annat kliniskt tecken på överdosering än svampinfektionen i munnen, beslutade han att rapportera till ansvarig bakjour om det skulle tillkomma något nytt under dagen. Ny provtagning ordinerades muntligen till dagen efter. De nya proven visade att patenten hade lågt antal vita blodkroppar, att infektionsvärdet var förhöjt och att levern var påverkad. Efter kontakt med Giftinformationscentralen ordinerade ansvarig överläkare antidot. Patienten behövde sedan behandlas för en uttalad benmärgspåverkan, det krävdes upprepade antibiotikabehandlingar och patienten hade på grund av den svåra munsvampinfektionen svårt att nutriera sig. Vårdtiden förlängdes med tre veckor. Händelsen anmäldes som ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO är kritisk till att vårdgivaren inte hade säkerställt att det fanns fungerande rutiner och processer för att minska risken för felordinationer i journalsystemet. IVO är också kritisk till att inga omedelbara åtgärder vidtogs av ST-läkaren direkt när överdoseringen upptäcktes. Händelsen är också anmäld enligt lex Maria.n Redaktör: Sara Gunnarsdotter SLF och LT huvudpartner för riksstämman Läkarförbundet och Läkartidningen blir Läkaresällskapets nya huvudpartner för medicinska riksstämman, som i år fokuserar på endast läkarkåren, kortas till två dagar samt flyttar från Älvsjö till Stockholms city. Vad innebär det att Läkarförbundet är huvudpartner? Vi stöttar arrangemanget på olika sätt: med sponsorpengar, vi deltar med fem programpunkter, vi kommer att vara närvarande på ett annat sätt än tidigare, säger Läkarförbundets vd Håkan Wittgren och kommenterar partnerskapet: Vi tycker det är viktigt att man tänker nytt och förtydligar att läkarkåren är målgruppen. Det har varit otydligt förut. Nu blir det också färre dagar och byte av lokal till mitt i stan. Det är ett nytänkande som vi tycker är bra. Vi tycker det är viktigt att Läkarförbundet och Läkaresällskapet kan samarbeta om fortbildning och kollegialt utbyte. Även Läkartidningen blir huvudpartner. Läkartidningen är huvudkanal för Sveriges läkare, och då är det naturligt att Läkartidningen är huvudpartner, säger Håkan Wittgren. Läkarförbundets ordförande Marie Wedin säger så här om det nya samarbetet i ett pressmeddelande: Läkarkåren behöver träffas och utbyta idéer och kunskap. Det handlar om fortbildning, men framför allt är riksstämman en gemensam arena för läkarkåren, där vi kan inspireras, driva utvecklingen framåt och tillsammans göra sjukvården bättre. Stämman hålls den 5 6 december på Stockholm Waterfront Congress Centre. Elisabet Ohlin 1590 LKT1337s1586_1590.indd :49

Kan patienter ta ansvar för e- tjänster som erbjuds?

Kan patienter ta ansvar för e- tjänster som erbjuds? Benny.Eklund@lul.se Kan patienter ta ansvar för e- tjänster som erbjuds? Vi beslutade om några tjänster Boka, avboka tider Lista sig i primärvården Begära förnyelse av recept Begära förlängning av sjukskrivning

Läs mer

Möjligheter och risker med journalen på nätet

Möjligheter och risker med journalen på nätet Möjligheter och risker med journalen på nätet Benny Eklund, Landstinget i Uppsala län Shoukofeh Manoucher Pour, Läkarförbundet David Liljequist, Vårdförbundet Eva Pilsäter-Faxner, Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Nytt namn Nytt uppdrag Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma

Läs mer

Kikhosta ett hot mot spädbarn

Kikhosta ett hot mot spädbarn Redovisat forskningsfusk bara toppen av isberget? LT DEBATT»Barn måste få chans till hälsosamma vanor«kommentar Testistorsion fortfarande ett problem trots välkända risker RAPPORT Läkartidningen.se nr

Läs mer

Läkares och patienters perspektiv på journal via nätet

Läkares och patienters perspektiv på journal via nätet Läkares och patienters perspektiv på journal via nätet Åsa Cajander, docent vid inst för IT, Uppsala universitet Ture Ålander, med dr, läkare, IFV, Uppsala Universitet Agenda Presentation av DOME Läkarnas

Läs mer

Mars februari Medborgarpanel 8. Tillgång till din patientjournal på internet

Mars februari Medborgarpanel 8. Tillgång till din patientjournal på internet Mars 2014 10 23 februari 2014 Medborgarpanel 8 Tillgång till din patientjournal på internet Inledning Hösten 2011 startade Landstinget Kronoberg en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller

Läs mer

Vi beslutade om några tjänster

Vi beslutade om några tjänster Benny@Eklund.nu Vi beslutade om några tjänster Boka, avboka tider Lista sig i primärvården Begära förnyelse av recept Begära förlängning av sjukskrivning Lägga in spärrar mot sammanhållen journalföring

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser 2013-06-03 Jonas Vallgårda 2 (12) Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Metod och genomförande... 5 3 Bemanningssituationen

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter

Bättre överblick ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre överblick ännu bättre vård ger nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter Bättre helhet införs nu successivt över hela Sverige. Ja, hos flera landsting, kommuner och privata vårdgivare

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre helhet. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre helhet. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Öppna och ta del av de vanligaste frågorna och svaren Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre helhet. Sammanhållen

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. På dina villkor. Med sammanhållen journalföring kan den som vårdar dig se vilken

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Malin Åberg, Kommunikationsstaben. Utgångsläget

Malin Åberg, Kommunikationsstaben. Utgångsläget Västerbottens län 1 Utgångsläget Nov 2011. Stor utmaning att klara ekonomin. För att fortsatt kunna erbjuda en utvecklad hälso- och sjukvård som också ger utrymme för viktiga satsningar påbörjades en översyn

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer

Saknas: 1 400 läkare

Saknas: 1 400 läkare Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Information till deltagaren

Information till deltagaren Information till deltagaren Bakgrund Är du i åldern 60 75 år? Har du funderingar om din hälsa och då specifikt kring övervikt, diabetes, högt blodtryck eller depression? Vill du veta mer om hur din livsstil

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Sekretess, lagar och datormiljö

Sekretess, lagar och datormiljö Sekretess, lagar och datormiljö VT 2015 Sekretess och tystnadsplikt Tystnadsplikt gäller oss som individer Tystnadsplikt är ett personligt ansvar vi alltid har, vare sig vi agerar i tjänsten eller som

Läs mer

Journal som e-tjänst. Landstinget i Kalmar län

Journal som e-tjänst. Landstinget i Kalmar län Journal som e-tjänst Landstinget i Kalmar län Journal som e-tjänst för en ökad delaktighet Syftet med införandet av journal som e-tjänst är att öka patientens delaktighet och medverkan i sin egen vård.

Läs mer

Patientnämndens rapport 2014

Patientnämndens rapport 2014 Patientnämndens rapport 2014 1 Sammanfattning Rapporten avser patientnämndens verksamhet för 2014 med inkomna synpunkter samt stödpersonsuppdrag. Främst ses ärenden rörande felaktig, fördröjd eller utebliven

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

"Journal på nätet - konsekvenser?"

Journal på nätet - konsekvenser? "Journal på nätet - konsekvenser?" Kvalitetskontrollant Avvikelserapportör Bankkassör Resebyråtjänsteman Möbelmontör Vattenmätaravläsare Processövervakare Beslutade tjänster Boka, avboka tider Lista

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården och tandvården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer

Läs mer

Remissvar: Sedd, hörd och respekterad - ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, SOU 2015:14

Remissvar: Sedd, hörd och respekterad - ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, SOU 2015:14 2015-05-24 Sändlista: Thomas Hedmark, avdelningen för Arbetsliv och juridik, Sveriges Läkarförbund. Remissvar: Sedd, hörd och respekterad - ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, SOU

Läs mer

Anvisning för e-tjänsten Journal via nätet

Anvisning för e-tjänsten Journal via nätet 1 (8) Anvisning för e-tjänsten Journalen Version 1.5 Beslutande: Ansvarig: Handläggare: Chefläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Chefläkare, vårdgivare Birgitta Cornelius, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

För medarbetare i vården: Vanliga frågor och svar om e-tjänsten Journal via nätet. Frågor och svar JVN, version

För medarbetare i vården: Vanliga frågor och svar om e-tjänsten Journal via nätet. Frågor och svar JVN, version För medarbetare i vården: Vanliga frågor och svar om e-tjänsten Journal via nätet Frågor och svar JVN, version 2017-06-12 Översikt frågor Fråga: Vad är e-tjänsten Journal via nätet?... 3 Fråga: Vad är

Läs mer

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd

Läs mer

Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009.

Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009. Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009. Innehåll: Bakgrund: Sammanfattning av enkätresultat: Metod: Resultat: Diskussion och slutsatser: Sida: 2 2 3

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Resultatrapport Enkät till skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare hösten 2008

Resultatrapport Enkät till skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare hösten 2008 2009-01-07 Resultatrapport Enkät till skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare hösten 2008 Sammanfattning Under hösten har 1533 skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare svarat

Läs mer

Anmälan och utredning enligt Lex Maria

Anmälan och utredning enligt Lex Maria SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2017-09-11 Beslutad av SN 2017-09-27 109 Anmälan och utredning enligt Lex Maria BAKGRUND Lex Maria innebär att vårdgivaren enligt lag

Läs mer

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis. Journalen på nätet ett nationellt projekt Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.se 08-452 71 67 Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter

Läs mer

Vad tänker patienterna om integritetsskyddet? Fiktion och fakta om förväntningar

Vad tänker patienterna om integritetsskyddet? Fiktion och fakta om förväntningar Vad tänker patienterna om integritetsskyddet? Fiktion och fakta om förväntningar Elisabeth Rynning Professor i medicinsk rätt Uppsala universitet www.jur.uu.se Visst verkar det lovande med e-hälsa Teknikens

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Journal via nätet. Frågor och svar. Koncernkontoret Hälso- och sjukvård. Om e-tjänsten Journalen

Journal via nätet. Frågor och svar. Koncernkontoret Hälso- och sjukvård. Om e-tjänsten Journalen Koncernkontoret Hälso- och sjukvård Journal via nätet Frågor och svar Om e-tjänsten Journalen Vad är e-tjänsten Journalen? Journalen är en tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation

Läs mer

Rapport Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung

Rapport Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung Rapport 214 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 214-2- Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT Dina rättigheter under tvångsvård Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås /5-(e,.(7s BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2015-06-05 Dnr 8.5-26139/2014-81(7) Avdelning mitt Håkan Hult hakan.hultgivo.se Landstinget Västmanland Diariet Västmanlands sjukhus Landstingshuset ingång

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2017

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2017 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2017 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Den bästa aktiviteten är den som blir av - Undvik långvarigt stillasittande (över två timmar i sträck). - Motionera så du blir varm och andfådd

Läs mer

Läkarsekreterarforum 2012

Läkarsekreterarforum 2012 Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier lagar och regler Läkarsekreterarforum 2012 Jens Larsson, 0706-110179 Jens Larsson, Chefsjurist Tryckfrihetsförordningen 1766 Jens Larsson, Chefsjurist

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar till kommunstyrelsen

Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) remissvar till kommunstyrelsen Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning Avdelningen egen regi Tjänsteutlåtande DNR1.5.1.-406/2014 Sida 1 (7) 2014-09-04 Handläggare Cecilia Schönewald Telefon: 08-508 14 061 Till Enskede-Årsta-Vantörs

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig

Läs mer

ehälsalyftet Journal via nätet Hösten 2016 Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/europeiska socialfonden

ehälsalyftet Journal via nätet Hösten 2016 Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/europeiska socialfonden ehälsalyftet Journal via nätet Hösten 2016 Dagens seminarium består av: Journal via nätet - SLL-gemensamt material Fika Journal via nätet - fördjupning för psykiatrin i SLSO Agenda Journal via nätet Introduktion

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Hälsan ligger i dina händer och sitter i dina fötter. Det är inte alltid som läkemedel, som man skulle kunna tro, är den bästa medicinen för

Läs mer

Pressmeddelande 2010-01-04

Pressmeddelande 2010-01-04 Pressmeddelande 2010-01-04 Dags för nya vanor: Var femte anställd i Stockholms län har högt blodtryck I början på året satsar många på att förändra sina levnadsvanor och det kan behövas. Nästan var femte

Läs mer

Journalen via nätet. Dialog och utveckling av dokumentationsprocessen

Journalen via nätet. Dialog och utveckling av dokumentationsprocessen Journalen via nätet Dialog och utveckling av dokumentationsprocessen Driftstart 3/2 för alla invånare i Jönköpings län Informationsmängder vid start: Journalanteckningar från Cosmic från 2014-07-01. Anteckning

Läs mer

YTTRANDE Svensk förening för anestesi och intensivvårds yttrande om promemorian Ds 2016:44

YTTRANDE Svensk förening för anestesi och intensivvårds yttrande om promemorian Ds 2016:44 YTTRANDE 2017-03-31 Svensk förening för anestesi och intensivvårds yttrande om promemorian Ds 2016:44 Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI) välkomnar det omfattande betänkandet om en Nationell

Läs mer

En patientförsäkring för alla. patient skadas i vården

En patientförsäkring för alla. patient skadas i vården En patientförsäkring för alla När en patient skadas i vården När en patient skadas i vården 1. Förklara vad som hänt 2. Lyssna på patientens upplevelse av skadan 3. Beklaga att patienten fått en skada

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Patientutbildning vid prediabetes. Karin Hofling VC Koppardalen Avesta

Patientutbildning vid prediabetes. Karin Hofling VC Koppardalen Avesta Patientutbildning vid prediabetes Karin Hofling VC Koppardalen Avesta Varför patientutbildning? Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke samt 30 procent

Läs mer

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/5 BESLUT 2012-06-21 Dnr: 12/00220 SAKEN Nordnytt, SVT1, 2012-01-12 och 01-13, kl. 19.15, inslag om Kiruna flygplats; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad.

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad. Landstinget ~ DALARNA Hälso- och sjukvård Dalarna Division Primärvård BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (3) Dnr LD14/01457 000 32 5 Uppdnr 837 2015-08-31 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar

Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar Erika Sigvardsdotter Doktorand Kulturgeografiska institutionen Uppsala Universitet Erika.sigvardsdotter@kultgeog.uu.se

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning TÖI OLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning Ordlista redogörare arbetssökande överklaga högre instans inskriven på arbetsförmedlingen värnpliktstjänstgöring styrkta uppgifter arbetsgivarintyg kassakort

Läs mer

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde 2011-03-23 Omsorgsnämnden Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47 52

Läs mer

Patient blev hemskickad begick självmord

Patient blev hemskickad begick självmord Patient blev hemskickad begick självmord En nyanställd läkare utan erfarenhet var ensam ansvarig på jourmottagningen. Den nedstämda patienten erbjöds läkemedelsbehandling och återbesök efter drygt en vecka.

Läs mer

LATHUND VID LÄKARBESÖK för personer med utvecklingsstörning (och i vissa fall autism) och samtidig beteendeproblematik

LATHUND VID LÄKARBESÖK för personer med utvecklingsstörning (och i vissa fall autism) och samtidig beteendeproblematik LATHUND VID LÄKARBESÖK för personer med utvecklingsstörning (och i vissa fall autism) och samtidig beteendeproblematik Lathunden är tänkt att vara ett stöd till professionella och underlätta samverkan

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Regler för Journalen som e-tjänst

Regler för Journalen som e-tjänst Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-13 Dnr 150139 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Regler för Journalen som e-tjänst Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen antar Regler

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. En liten guide om samman hållen journal föring för dig som jobbar inom sjukvården eller tandvården.

Bättre överblick, ännu bättre vård. En liten guide om samman hållen journal föring för dig som jobbar inom sjukvården eller tandvården. Bättre överblick, ännu bättre vård. En liten guide om samman hållen journal föring för dig som jobbar inom sjukvården eller tandvården. Vad är sammanhållen journalföring? Ju mer du vet om din patient,

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Allt hänger ihop. Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården

Läs mer

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27064 67 66 63 70 Nej 13473 33 33 37 30 Minns ej/vill ej svara 273 1 Q2 Har du någon gång under

Läs mer

Patientfall. Diabetesforum 2017

Patientfall. Diabetesforum 2017 Patientfall 1 /Träder i kraft I:2017-04-01/ Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) respektive

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Vårt sjukvårdsuppdrag. Ålderspyramid Sveriges befolkning 31 december 2010. Medellivslängden i Sverige 2011-01-18. Åldersstruktur Epidemiologi

Vårt sjukvårdsuppdrag. Ålderspyramid Sveriges befolkning 31 december 2010. Medellivslängden i Sverige 2011-01-18. Åldersstruktur Epidemiologi Vårt sjukvårdsuppdrag Åldersstruktur Epidemiologi Immigration Födelsetal Ålderspyramid Sveriges befolkning 31 december 2010 Källa: SCB Figur 2:1 Medellivslängden i Sverige Källa: SCB. Figur 3:1 1 Spädbarnsdödligheten

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen Närståendepolicy Policy för närståendes delaktighet i vuxenpsykiatrisk vård Psykiatrin antar utmaningen Under de senaste tjugofem åren har det pågått ett målmedvetet arbete med att minska den psykiatriska

Läs mer

Det finns en enkel väg till vården =

Det finns en enkel väg till vården = Det finns en enkel väg till vården = Mina vårdkontakter är en flexibel e-tjänst och hanteras av samma personal som du möter vid besök på din mottagning = Här finns Mina vårdkontakter Stockholm, Västra

Läs mer

Diabetes typ-2 patienter - June 2008

Diabetes typ-2 patienter - June 2008 Diabetes typ- patienter - June 008 1 Bara en släng av socker? En undersökning från Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård Malmö, september 008 Diabetes typ- patienter - June 008 Bakgrund Personer

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) 4 kap. patientdatalagen m.m.

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) 4 kap. patientdatalagen m.m. Datum Diarienr 2010-07-07 748-2009 Landstingsstyrelsen Gävleborgs läns landsting 801 87 Gävle Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) 4 kap. patientdatalagen m.m. Datainspektionens beslut

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Sammanställning från DOMEs Workshop 26 april 2013

Sammanställning från DOMEs Workshop 26 april 2013 Sammanställning från DOMEs Workshop 26 april 2013 Sveriges Läkarförbund, Villagatan 5 vid Humlegården i Stockholm Nästa referensgruppsworkshop är 14 november 2013. Då visas resultat från ett antal pågående

Läs mer