Läkarna dömer ut direkt åtkomst till patientjournaler Det är allmänläkaren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkarna dömer ut direkt åtkomst till patientjournaler Det är allmänläkaren"

Transkript

1 nyheter journal på nätet Snart ett år efter att invånarna i Uppsala fått möjlighet att läsa sina journaler på nätet betecknar ansvariga projektet som en succé. De tuffaste kritikerna, Uppsala allmänna läkarförening, var dock inte inbjudna när erfarenheterna diskuterades vid en konferens i Uppsala i början av september. Nu visar också en pågående studie att läkarna inte anser att direktåtkomst till patientjournaler leder till bättre vård. texter: michael lövtrup Läkarna dömer ut direkt åtkomst till patientjournaler Det är allmänläkaren Ture Ålander, pionjär när det gäller att ge sina patienter tillgång till journalen över nätet (LT nr 6/2012), som gjort enkätstudien, som är en del i ett stort forskningsprojekt som studerar införandet av direktåtkomst i Uppsala. Enkäten skickades ut i juni i år, då direktåtkomst till journalen varit möjlig för alla vuxna länsbor i ett halvår. Ca läkare fick enkäten och 399 besvarade den. Resultatet av undersökningen har inte analyserats i detalj än, men klart är att en betydande majoritet av läkarna inte alls instämmer i påståendet att att direktåtkomst bidrar till bättre kvalitet och jämlikhet i vården. En övervägande del anser att det över huvud taget inte tillför något större värde för patienterna. Samtidigt leder det enligt många av läkarna till ökad arbetsbelastning, viss dubbel journalföring samt att patienter riskerar att ta skada. Bara sju läkare höll med om att direktåtkomst var en bra reform. Ture Ålander säger till Läkartidningen att han är förvånad över resultatet, och tror att en förklaring kan vara hur systemet infördes. Man skulle ha förankrat det bättre och gett läkarna möjlighet att påverka inne Läkarfackets ande svävade över konferensen Trots att ingen från vare sig Läkarförbundet eller den lokala läkarföreningen var inbjuden, kan man nog påstå att läkarfacket, som varit starkt kritiskt till journalprojektet, var en huvudperson på konferensen»journal på nätet«, som arran gerades av Landstinget i Uppsala län den 3 september. Det är i synnerhet Upplands allmänna läkarförening, UAL, som varit starkt kritisk till projektet med direktåtkomst och anmält det till en rad tillsynsmyndigheter, och mycket av diskussionerna vid konferensen handlade om att tillbakavisa den kritik som kommit inför och efter lanseringen. Den stora dramatik man såg vid införandet har inte visat sig. Det här är det mest framgångsrika projekt vi haft i Uppsala och det är fantastiskt att se den positiva responsen från användarna, sa Leif Lyttkens, läkare och medicinsk rådgivare för projektet. Fram till i dag har ca länsinvånare utnyttjat tjänsten och gjort sammanlagt inloggningar. Tvärtemot vad som befarades av UAL har man enligt projektägaren Benny Eklund inte sett en anstormning av frågor Benny Eklund Leif Lyttkens till vårdpersonalen från patienter som undrar över saker som de läst i sin journal LKT1337s1586_1590.indd :49

2 nyheter journal på nätet Journalprojektet i Uppsala har upprepade gånger kritiserats av läkarföreningen. Ture Ålander, pionjär. hållet i tjänsterna, och kanske gjort ett större pilotprojekt än bara på en husläkarmottagning. Jag tror också att läkarna är oroade över den tekniska utvecklingen, man har negativa erfarenheter av journalsystem,»jag tror att man är lite rädd för det nya, och därför skulle jag vilja göra om den här studien om två år.«det tror jag också är en viktig punkt. Tror du att det är en initial skepsis som går över? Ja, jag tror att man är lite rädd för det nya, och därför skulle jag vilja göra om den här studien om två år. Jag tror dessutom att de fått rätt mycket negativ information från sin fackförening och enskilda tyckare på det här området som kanske har influerat, tyvärr. Menar du att det inte finns någon grund för farhågorna som läkarföreningen fört fram? Jo, det finns legitima farhågor, därför måste man vara medveten om hur tekniken fungerar och hur den används av patienterna, och jag tror inte att läkarna är informerade om det som de borde, säger Ture Ålander, som påpekar att man redan tidigare kunde begära ut journalen. Förr kunde man få journalen på papper, nu kan man få den på nätet, men det är ingen principiell skillnad. n Man inte heller fått särskilt många frågor som hänför sig till åtkomstloggarna. Loggarna gjordes åtkomliga i början av året trots protester från UAL, som ansåg att det kunde innebära risker för personalen. Den kanske viktigaste kritiken från UAL handlar om risken att patienter far illa när de får besked om allvarlig sjukdom via nätjournalen i stället för från sin doktor. Benny Eklund tillbakavisade uppgifterna från läkarföreningen om att tre patienter skulle ha lagts in på psykiatrisk avdelning efter att ha läst om cancerbesked på nätet. Det är en vandringslegend. Ingen på onkologen känner till fallen och ingen på psykiatrin. Vi har dammsugit vårt system för avvikelsehantering, och slutsatsen är att de här patienterna finns inte. Just för att läkare ska hinna framföra svåra besked muntligen har Läkarförbundet i en policy efterlyst en fördröjning, ett så kallat rådrum, på 14 dagar innan uppgifter kan läsas av patienten. Ett rådrum finns inbyggt i Uppsalas system, men kan avaktiveras av patienten, vilket enligt Leif Lyttkens skett vid över 98 procent av inloggningarna. Att man måste ta bort spärren varje gång har tvärtom varit ett irritationsmoment bland patienterna, visar undersökningar. Därför kommer vi inom en snar framtid att ändra så att man bara behöver avaktivera rådrummet en gång, och så ligger det kvar, sa Leif Lyttkens. Ett annat krav från Läkarförbundet är att det ska ske en menprövning innan uppgifter görs tillgängliga. Mot det restes både praktiska och principiella invändningar. Den praktiska var att det med hundratusentals inloggningar per år skulle kräva orimligt mycket arbete. Den principiella kom från Mats Holmberg, landstingsjurist i Uppsala, som påpekade att offentlighets- och sekretess lagen bara i undantagsfall öppnar för att undanhålla patienter information om dem själva. I lagstiftarens mening är patienterna myndigförkla 1587 LKT1337s1586_1590.indd :49

3 nyheter rade. De har rätt att se i princip allt om sig själva. Under hösten kommer tjänsten i Uppsala att ut vecklas vidare. Bland annat skapas två funktioner som Läkarförbundet efterlyst: möjlighet för patienter att tillföra egna uppgifter till journalen, vilket sker i form av en hälsodeklaration, samt möjlighet att skriva in en av vikande uppfattning i an slutning till en journalan teckning. Mer kontroversi ellt är att även osignerade och ovidimerade uppgifter kommer att visas, sedan man nu kommit till rätta med en del tekniska problem. Samtidigt kommer Uppsa las tekniska lösning inom ramen för det nationella projektet»journal på nätet«att bli tillgänglig för alla landsting runt årsskiftet. Skåne, Västmanland och Jönköping står i begrepp att införa sy stemet, medan Stockholm och Norrbotten kommer att införa ett annat, mer begränsat system. När frågan väcktes om vil ka lärdomar andra landsting som nu ska införa systemet kan dra av Uppsala, fram höll Leif Lyttkens att man på ett tidigare skede borde ha haft en dialog med fack föreningarna för att undvika den polarisering som upp stått. Lite senare kunde han ändå inte låta bli att ge UAL en känga för den uteblivna förankringen. Läkarförbundet utsåg ingen representant till fo kusgruppen. Och när fors kargruppen som studerar införandet frågar vilka frå gor som man vill belysa sva rar man inte. Man har abdi kerat och valt att ta debatten i pressen. Varför hade ni då inte bjudit in någon från lä karföreningen för att kunna föra debatten här, öga mot öga? Det kanske man borde ha gjort, men den frågan var aldrig uppe, svarar Leif Lyttkens. n»det fanns inget intresse att involvera facket«torbjörn Karlsson, ordförande för UAL, tycker att det är märkligt att inte läkarföreningen inbjöds till konferensen, med tanke på att så mycket handlade om den kritik man framfört. Man ser inte med naturlig het att kollegor ska vara med och yttra sig i sammanhang et. Det är samma erfarenhet vi haft tidigare, vi blir sent inbjudna och när vi blir det är det med armbågen. Torbjörn Karlsson bemöter också påståendet att det skul le vara en»vandringslegend«att patienter fått söka psykiat risk hjälp efter att ha tagit del av svåra besked via sin journal. Det rör sig enligt honom om i vart fall tre pa tienter som inte fått läggas in men väl uppsöka psykakut. Uppgifterna har han fått från kollegor LKT1337s1586_1590.indd 1588 Vi menar att de är bestyrkta på det sätt de kan vara. Vi varken kan eller vill ju gå in i journalerna. Torbjörn Projektet kan rimligen inte ha Karlsson större säkerhet i sina uppgifter än vad vi har. Att den bristande förank ring som man medgett från projektledningens sida skulle bero på att läkarföreningen inte har varit intresserad av att medverka är också något som Torbjörn Karlsson avfär dar. I själva verket togs den första kontakten när beslutet redan var fattat, vilket ledde till en anmälan om brott mot MBL och att UAL och övriga fackföreningar tilldömdes skadestånd. Intresset var väldigt lågt för att involvera oss i början av projektet, säger Torbjörn Karlsson. n De rika har de största problemen En tredjedel av Kinas v För bara några årtionden sedan var många kinesers största bekymmer att ordna mat för dagen. I dag är i stället fetma ett växande hälsoproblem. Andelen av Kinas vuxna befolkning som nu är överviktig ligger på samma nivå som det globala snittet, med följder som hotar att urholka landets nya allmänna sjukförsäkring. I augusti visade en ny rapport från Kinas statliga administ r ationsenhet för idrott att 34,4 procent av landets vuxna invånare nu är överviktiga. Hela 11,1 procent klassas som feta, vilket är två procenten heter mer än för tre år sedan, då den senaste liknande un dersökningen genomfördes. I genomsnitt har kinesen lagt på sig 1,92 kilo sedan De regionala skillnaderna är fortfarande enorma i Kina, och för att få en rättvis bild av situationen intervjuades kineser från tio olika provinser. Resultatet visade att övervikt var vanligast i storstäderna, och i synnerhet bland unga män samt kvin nor i medelåldern. Det är åldersgruppen år som motionerar allra minst, eftersom de inte anser sig ha tid på grund av stressi ga jobb- eller studiescheman. Över hälften av de tillfrågade i denna åldersgrupp ägnar sig inte åt någon regelbunden motion alls. Värst var dock fetman i åldersgruppen år, med en utbredning på 14,4 procent. Ursäkten att inte ha tid till motion visar bara att all mänheten inte är medveten om hur viktig idrott är för att öka sin livskvalitet, sa Xing Wenhua, professor vid Beijing Sport University, till China Daily i samband med den nya rapporten. Tidigare undersökningar har visat att kineserna hör till dem som spenderar flest tim mar i världen med att studera eller jobba övertid. Konsult firman Regus menade i fjol att kinesiska arbetare var de mest stressade i hela världen. De senaste åren har ett par fall dokumenterats där kon torsarbetare jobbat ihjäl sig, samtidigt som depression och även självmord relaterat till arbetet har ökat. Mer utbildning behövs för att informera om att idrott inte endast är till för att hålla sig i form, utan även :49

4 nyheter s vuxna överviktiga dämpar negativa känslor och förbättrar självkänslan, vilket är särskilt viktigt för unga, fortsätter Xing Wenhua. Sociala värderingar kopplar fortfarande ofta samman övervikt med välstånd. Och just okunskapen är en stor orsak till att Kina blir allt fetare. I USA, Storbritannien och flera andra västländer är det vanligare med övervikt hos den fattiga delen av befolkningen, medan det i Kina i stället främst är de rika som har problem med vikten. Sociala värderingar kopplar fortfarande ofta samman övervikt med välstånd, och de hälsorisker som fetma innebär förblir okända för stora delar av befolkningen. Dessutom är det främst rika kineser som under de senaste årtiondenas ekonomiska utveckling haft råd med kött och snabbmat, vilket även setts som en statussymbol. Det kan bland annat ses Foto: Linus Magnusson genom att övervikt fortfarande nästan inte existerar på den kinesiska landsbygden, som är mycket fattigare än städerna. Kinas snabba urbanisering är därmed en orsak till problemet bodde bara 20 procent av Kinas invånare i städer, jämfört med över hälften i dag. Samtidigt har andelen kineser som får minst en tredjedel av sitt energiintag från fett ökat från 14,7 procent 1989 till 44,1 procent 2006, enligt forskare vid University of North Carolina. Koständringen har varit så drastisk att kinesiska pojkar i sexårsåldern enligt Kinas hälsoministerium är sex centimeter längre och tre kilo tyngre i dag än för 30 år sedan. Urbaniseringen har även inneburit att stillasittande jobb blivit allt vanligare, samtidigt som Kinas trångbodda och svårt förorenade städer knappast uppmuntrar till motion efter arbetet. Andelen överviktiga i Kina är i dag nästan lika hög som Världshälsoorganisationens uppskattning av det globala genomsnittet, som ligger på 35 procent. Men vad gäller hälsoeffekter så drabbas Kina särskilt hårt, i synnerhet då det gäller diabetes, vars utbredning har tredubblats i Kina på bara ett årtionde. I dag har över 90 miljoner kineser diabetes; mer än i något annat land. Men med tanke på att övervikten tar sig allt lägre ner i åldrarna, och att asiater löper större risk att få diabetes än västerlänningar, tror Internationella diabetesförbundet att Kina kommer ha 130 miljoner patienter med diabetes typ 2 till år Enligt samma förbund kostar diabetes redan i dag Kina 170 miljarder kronor årligen i behandling och utebliven produktivitet. Detta bådar illa för den allmänna sjukförsäkring som Kina började införa för tre år sedan. Det är landets första någonsin, och ska innebära alla kinesers möjlighet att få subventionerad grundläggande sjukvård. Men redan nu spenderar Kina beroende på vem man frågar mellan 8 och 13 procent av sin sammanlagda sjukvårdsbudget på att behandla landets växande antal diabetiker. Andra konsekvenser av övervikten är att stroke och hjärtsjukdomar på kort tid blivit två av de vanligaste dödsorsakerna i Kina. I Shanghai har över en fjärdedel av befolkningen högt blodtryck, och Kinas hälsoministerium gör gällande att levercancer den senaste tiden stigit med så mycket som 2,5 procent årligen, på grund av ändrade kost- och dryckesvanor. Ett litet ljus i mörkret är dock att de kineser som motionerar i dag gör det mycket oftare än tidigare. Myndigheternas undersökning visade att andelen tillfrågade som idrottar intensivt minst tre gånger i veckan nu uppgår till 32,7 procent, vilket är 4,5 procentenheter mer än Många ser här ett samband med den förhöjda status som Peking-OS 2008 gav idrotten i Kina. Jojje Olsson frilansjournalist 4 frågor till Ola Eiken, läkare och forskare inom omgivningsfysiologi vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) som nu blivit chef för nyinrättade Centrum för flyg- och rymdfysiologi (SAPC) vid KTH. Varför öppnar SAPC just nu? Vi har länge studerat till exempel gravitation och höga g-belastningar, men mer för högprestandaflygningar och stridspiloter. Vi har också tidigare arbetat med tryckkammare och hypoxi för bergsbestigare och så vidare. Men frågeställningarna har glidit mer och mer in på sådant som är specifikt för rymden. Det andra är att vi får ett stöd från Europeiska rymdstyrelsen för att arrangera experiment för forskning på den internationella rymdstationen ISS. Det är inte så lätt för de oberoende forskargrupperna att komma in där men nu ska vi försöka öppna dörrar för dem. SAPC ska bedriva forskning som är kopplad till medicinsk säkerhet vid bemannad rymdfart. Vad betyder det? Astronauterna har de facto medicinska problem och det finns potentiella problem i framtiden. Det är en stor uppgift att lösa problem och förutse problem. Vilka medicinska problem som uppstår i tyngdlöshet är viktigast att lösa? Ett stort problem är urkalkningen av skelettet. Vi behöver belastningen hela tiden för att hålla skelettet intakt. När man inte får den stimulansen blir det en urkalkning och en benskörhet. Vad är det som är så spännande med rymden för dig som läkare? Som fysiolog så älskar man att överdriva. Man har ett organ eller hela människan som man sedan stimulerar för att studera olika funktioner. Då vill man ha så mycket eller så lite stimuli som möjligt.»space«och höga g, höga höjder och stora djup erbjuder tillfällen att studera fysiologiska funktioner som verkligen blir tydliga. Det är det som är den stora drivkraften för oss som medicinska forskare i det här. Ola Eiken har själv prövat sina gränser genom att utsätta sig för 9 g i forskningscentrets centrifug. Mycket påfrestande, säger Ola Eiken, påtagligt nöjd. Sara Gunnarsdotter 1589 LKT1337s1586_1590.indd :49

5 nyheter Folkomröstningen om Dorotea: Stor jamajoritet räcker inte Nära nittio procent av de röstande i söndagens folkomröstning i Västerbotten sade ja till Doroteaupprorets krav. Men valdeltagandet blev för lågt för att landstingsmajoriteten ska ta hänsyn till resultatet. I söndags, den 8 september, hölls Sveriges första folkomröstning om en sjukvårdsfråga. Det var Västerbottens läns landsting som beslutat om folkomröstningen, efter att drygt invånare ställt krav på detta i en namninsamling. Bakom namninsamlingen stod det så kallade Doroteaupproret, som bildades i patientsäkerhet ärenden När primärvårdens läkemedelslista överfördes till sjukhusets journalsystem ändrades automatiskt alla ordinationer till»stående«. Följden blev att en patient fick metotrexat varje dag i fem dagar i stället för en gång i veckan. IVO är kritisk. (IVO /2013) LT nr 5/2013 protest mot landstingets beslut att dra in akutvårdplatserna i Dorotea, och att ersätta ambulansen i Åsele med en akutbil (se LT nr 5/2013). Ett ja i folkomröstningen innebar att man vill återställa akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele. Det förslaget fick ett massivt stöd av de röstande, med drygt 88 procent av det totala antalet röster. Problemet var valdeltagandet. Landstingsmajoriteten hade i förväg deklarerat att Överdosering konsekvens av förval i journalsystemet En patient med flera läkemedel var bland annat ordinerad metotrexat en gång i veckan. När patienten lades på ortopedavdelningen på grund av en fraktur förde inskrivande läkare över patientens läkemedelslista från primärvården. I samband med det översattes alla ordinationer till»stående«, som är det aktuella journalsystemets automatiska förval. Detta uppmärksammades inte av läkaren vilket fick till följd att metotrexat helt enligt läkemedelsmodulen delades ut till patienten dagligen av avdelningens sjuksköterskor, som endast kunde se patientens läkemedelslista dag för dag. Efter fem dagar noterades att patientens infektionsvärde var förhöjt. På kvällen uppmärksammade en sjuksköterska att patienten hade ont i munnen och svårt att svälja. Hon misstänkte en svampinfektion och patienten gavs läkemedel mot detta. man ville se ett valdeltagande på minst 50 procent för att ta hänsyn till resultatet. Nu blev valdeltagandet bara 29 procent. Ett högt valdeltagande i många glesbygdskommuner räckte inte för att väga upp ett lågt valdeltagande i de folkrika kuststäderna Umeå och Skellefteå. Vi kan i alla fall inte nu tolka det här som ett tydligt budskap för att riva upp beslutet, kommenterade landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S). Miki Agerberg Innan patienten fick sina läkemedel nästa dag som var en lördag frågade sjuksköterskan vilken veckodag som patienten brukade ta metotrexat. När patienten uppgav torsdag avstod sjuksköterskan från att ge läkemedlet och informerade rondande ST-läkare om felordinationen av metotrexat. ST-läkaren noterade dock inte detta i journalen och tog inte kontakt med bakjouren. I sitt yttrande skriver han att eftersom patienten inte bedömdes ha något annat kliniskt tecken på överdosering än svampinfektionen i munnen, beslutade han att rapportera till ansvarig bakjour om det skulle tillkomma något nytt under dagen. Ny provtagning ordinerades muntligen till dagen efter. De nya proven visade att patenten hade lågt antal vita blodkroppar, att infektionsvärdet var förhöjt och att levern var påverkad. Efter kontakt med Giftinformationscentralen ordinerade ansvarig överläkare antidot. Patienten behövde sedan behandlas för en uttalad benmärgspåverkan, det krävdes upprepade antibiotikabehandlingar och patienten hade på grund av den svåra munsvampinfektionen svårt att nutriera sig. Vårdtiden förlängdes med tre veckor. Händelsen anmäldes som ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO är kritisk till att vårdgivaren inte hade säkerställt att det fanns fungerande rutiner och processer för att minska risken för felordinationer i journalsystemet. IVO är också kritisk till att inga omedelbara åtgärder vidtogs av ST-läkaren direkt när överdoseringen upptäcktes. Händelsen är också anmäld enligt lex Maria.n Redaktör: Sara Gunnarsdotter SLF och LT huvudpartner för riksstämman Läkarförbundet och Läkartidningen blir Läkaresällskapets nya huvudpartner för medicinska riksstämman, som i år fokuserar på endast läkarkåren, kortas till två dagar samt flyttar från Älvsjö till Stockholms city. Vad innebär det att Läkarförbundet är huvudpartner? Vi stöttar arrangemanget på olika sätt: med sponsorpengar, vi deltar med fem programpunkter, vi kommer att vara närvarande på ett annat sätt än tidigare, säger Läkarförbundets vd Håkan Wittgren och kommenterar partnerskapet: Vi tycker det är viktigt att man tänker nytt och förtydligar att läkarkåren är målgruppen. Det har varit otydligt förut. Nu blir det också färre dagar och byte av lokal till mitt i stan. Det är ett nytänkande som vi tycker är bra. Vi tycker det är viktigt att Läkarförbundet och Läkaresällskapet kan samarbeta om fortbildning och kollegialt utbyte. Även Läkartidningen blir huvudpartner. Läkartidningen är huvudkanal för Sveriges läkare, och då är det naturligt att Läkartidningen är huvudpartner, säger Håkan Wittgren. Läkarförbundets ordförande Marie Wedin säger så här om det nya samarbetet i ett pressmeddelande: Läkarkåren behöver träffas och utbyta idéer och kunskap. Det handlar om fortbildning, men framför allt är riksstämman en gemensam arena för läkarkåren, där vi kan inspireras, driva utvecklingen framåt och tillsammans göra sjukvården bättre. Stämman hålls den 5 6 december på Stockholm Waterfront Congress Centre. Elisabet Ohlin 1590 LKT1337s1586_1590.indd :49

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer

n aktuellt Kammarrättsdom: Brist på information till personal när nya riktlinjer tas i bruk Norrlands uppropet

n aktuellt Kammarrättsdom: Brist på information till personal när nya riktlinjer tas i bruk Norrlands uppropet har tid att prata. Det blir både billigare och bättre om patienter i primärvården får träffa en brett kunnig läkare, som vågar skilja vad som behöver remitteras till sjukhuset från vad som hör till mänskligt

Läs mer

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete av Rebecka Edgren Aldén och Ulrika Westerlund 2004-07-07 Innehåll Förord... 3 Kunskapen

Läs mer

Med individens behov i fokus

Med individens behov i fokus 11 000 kronor för en äggdonation oetiskt hög nivå? LT DEBATT Mest positiv respons från kollegor om tv-jobbet NYHETER Förmaksflimmer vanligare än man trott KOMMENTAR Läkartidningen.se nr 45/2013 organ för

Läs mer

Patientdata. brist och överflöd i vården. Mats Utbult (red), Anna Holmgren, Ragnhild Larsson, Claes Leo Lindwall

Patientdata. brist och överflöd i vården. Mats Utbult (red), Anna Holmgren, Ragnhild Larsson, Claes Leo Lindwall Patientdata brist och överflöd i vården Mats Utbult (red), Anna Holmgren, Ragnhild Larsson, Claes Leo Lindwall TELDOK Rapport 154 2004 Fler rapporter om IT i hälso- och sjukvård... Frilansjournalisten

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Om förstudien Din journal på nätet...3 2. Sammanfattning

Läs mer

Uppdrag granskning, SVT1, 2006-06-06, inslag om datoriserad journalföring; fråga om opartiskhet och saklighet

Uppdrag granskning, SVT1, 2006-06-06, inslag om datoriserad journalföring; fråga om opartiskhet och saklighet 1/14 BESLUT SB 114/07 2007-02-21 Dnr: 661/06-20 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2006-06-06, inslag om datoriserad journalföring; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Han får medhåll av Ellen-Elena Reynolds, ST-läkare i obstetrik och gynekologi, och Johan Flodin, underläkare. Foto: Kanal 5

Han får medhåll av Ellen-Elena Reynolds, ST-läkare i obstetrik och gynekologi, och Johan Flodin, underläkare. Foto: Kanal 5 nyheter läkare på tv Oroliga för vad kollegerna egentligen ska tycka, men också glada över att få göra en upplysande insats och visa upp sjukvården. Så reflekterar några tv-läkare över sina uppdrag. Alla

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R EN STUDIE OM ÄLDRE KINESERS LIVSSITUATION, BEHOV OCH ÖNSKEMÅL INFÖR ÅLDERDOMEN Eva Sennemark, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson TITEL FÖRFATTARE Gemenskap på äldre da r. En studie

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1

Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1 Föräldrars erfarenheter och behov av stöd efter ett barns självmord NASP 2013:1 NASP - Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa - är sedan 1993 Stockholms läns landstings

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Attention i Stockholms län Wennerbergsgatan 1 112 58 Stockholm Telefon: 08-447 60 20 Musketörerna i Rågsved Stövargatan 75 124 61

Läs mer

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3 Tebladet.personal Posttidning B Nr 7 2011 årgång 30 Kampanj om stroke i höst I höst inleds en nationell kampanj om stroke. Syftet är att få allmänheten att känna igen symptomen. I samband med kapanjen

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA)

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Del II. Analysera gener

Del II. Analysera gener Del II Analysera gener Den moderna gentekniken ger oss inte bara möjlighet att ändra arvsanlag. Den har också lärt oss att läsa och analysera våra egna gener. Detta reser en rad komplicerade frågor om

Läs mer

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Distriktsläkaren Nr 4 2014 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN Läkare i Världen 2014-06-30 0 SAMMANFATTNING Från den första juli 2013 gäller en ny lag som ger papperslösa utökad rätt till vård. Det har gått

Läs mer