STHFs styrelseprotokoll nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STHFs styrelseprotokoll nr 2 2014"

Transkript

1 STHFs styrelseprotokoll nr Plats: SRATs kansli Datum: februari 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson ledamot Anna Magnusson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot Maria Yngvesson ombudsman Ann Garö ombudsman, 8 och 12 Sophie Silverryd förbundsjurist SRAT, 5 m 21 Öppnande Ordförande Yvonne Nyblom öppnar mötet. 22 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs 23 Val av justerare och sekreterare Nordenhammar väljs att föra mötets protokoll. Ringdahl väljs att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll. 24 Genomgång av föregående protokoll Protokoll nr och läggs till handlingarna.

2 25 Rapporter a) Tandvård mot Tobak/ Tobacco Endgame Jägestrand rapporterar från mötet med Tobaksgruppen, 4 februari. Styrelsen har tagit del av minnesanteckningar. Planering av programpunkt under Almedalsveckan pågår. LUFT-konferens 2 3 oktober i Umeå som är Sveriges största konferens inom det tobaksförebyggande området. Styrelsen beslutar att Jägestrand representerar STHF vid denna konferens. Karin von Konow representerade STHF vid regionalt möte för Tobacco Endgame i Göteborg, 27 januari. Styrelsen har tagit del av minnesanteckningar. Nästa möte äger rum 6 mars. b) Svenska NCD nätverket Jägestrand rapporterar från styrgruppsmöte, 4 februari. Styrelsen har tagit del av minnesanteckningar. Nästa möte äger rum 5 mars, Jägestrand representerar STHF. Planering av programpunkt under Almedalsveckan pågår. NCD nätverket bjuder in till frukostmöte, 20 mars. Forskaren Emilie Agardh, KI kommer att föreläsa under rubriken; Kartläggning av den svenska sjukdomsbördan och relaterade riskfaktorer: Resultat från det globala sjukdomsbördeprojektet (GBD). Plats: Cancerfonden. c) Munhälsodagen Uppstartsmöte för Munhälsodagen ägde rum 14 januari 2014 och styrelsen har tagit del av minnesanteckningar. Nästa möte äger rum 6 mars, Nordenhammar representerar STHF. d) STHF dokument Arbetet med revidering av Dental Hygienist a professional profile pågår. e) Svenska Tandsköterskeförbundet STHF har tillsammans med andra branschföreträdare inbjudits till möte, 7 mars för att diskutera förslaget till en Nationell kursplan för tandsköterskor som Svenska Tandsköterskeförbundet tagit fram. Nyblom representerar STHF vid mötet. Mötet 14 februari ställdes in. f) Svenskt Forum för Vårdkvalitet, SFV Carlsson rapporterar från SFVs workshop Min arbetsmiljö, patientens säkerhet -en utmaning för ledare och medarbetare, 12 februari. Referat publiceras i TandhygienistTidningen nr 2.

3 g) Nystart odontologisk forskning Nyblom har inbjudits av Vetenskapsrådet att delta vid en workshop, Vart skall odontologin ta vägen?, 9 april. Styrelsen beslutar att Nyblom representerar STHF. h) Patientnämnden Rapport Jägestrand, Patientnämnden i Stockholm har under 2013 behandlat totalt 314 ärenden som rör tandvård varav ett ärende gällde tandhygienistbehandling. i) SIS, Swedish Standards Institute Styrelsen beslutar att delta under 2014 i SIS standardiseringsprojekt SIS/TK 572/3 Kvalitet inom äldreboende och hemtjänst. Styrelsen beslutar att Ringdahl representerar STHF vid kommande möte, mars. j) Vårdförbundets kongress STHF har inbjudits till Vårdförbundets kongress, 5 8 maj. Styrelsen beslutar att Nyblom representerar STHF och deltar i de programpunkter som hon bedömer är av intresse. k) Dansk Tandplejerforening Nyblom har inbjudits att hålla ett anförande och delta vid Dansk Tandplejerforenings 40 års jubileumskonferens maj. Styrelsen beslutar att Nyblom deltar och representerar STHF. l) Annonsering STHF får återkommande förfrågan om att medverka som annonsör i tematidningar, tidningsbilagor och liknande som vänder sig till allmänheten. Styrelsen beslutar att avstå från de förfrågningar som inkommit och att en policy ska formuleras gällande annonsering och som infogas i dokumentet Policy samverkansformer inom STHF. m) PUL, Personuppgiftslagen Sophie Silverryd uppdaterar styrelsen om vad som gäller i enlighet med personuppgiftslagen och vilka stadgeenliga skyldigheter STHF har att uppfylla gentemot medlemmarna. En faktaruta om PUL publiceras i TandhygienistTidningen nr 2. n) Odontologisk Riksstämma Styrelsen för en diskussion angående att arrangera en programpunkt under årets Odontologiska Riksstämma, november. Nordenhammar uppdras att kontakta TandläkarSällskapet för mer information inför fortsatta diskussioner.

4 26 Rapporter departement och riksdag Inget att rapportera. 27 Rapport myndigheter TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket STHF har givits möjlighet att inkomma med yttrande gällande följande remiss; Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd, till den 1 september (TLV, dnr 565/2013) Remissvar skall vara TLV tillhanda senast 21 mars FK, Försäkringskassan STHF har inbjudits till FK i syfte att utveckla samarbetet med branschorganisationerna. Nyblom och Jägestrand rapporterar från mötet där bland annat efterhandskontroller och Tredje steget i tandvårdsstödet diskuterades. Fk bjuder in till seminarier Klara kontrollen om tandvårdsstödet i vardagen på ett flertal platser under våren. Nyblom deltog i Stockholm, 13 februari och ger en avrapportering. Socialstyrelsen Nyblom har kontaktat Socialstyrelsen för att få ett klargörande om, Vem får göra vad i tandvården! då felaktig information om delegering och kompetens förekommer. En jurist vid Socialstyrelsen har återkopplat och bekräftat att inga förändringar i gällande föreskrifter har skett. SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten Nyblom rapporterar från möte med Anders Wikander, SSM Läkemedelsverket Nyblom informerar om de kontakter som tagits med anledning av EU-direktivet gällande tandblekning. Nyblom har initierat till ett möte med Läkemedelsverket i syfte att diskutera problematiken med tandblekningsfrågan och hur vi kan gå vidare. 28 Rekrytering Den powerpoint-presentation som används vid rekrytering av och i kommunikation med studenter kommer att kompletteras med information anpassad till studenter som är i slutskedet av sina studier och på väg ut i arbetslivet.

5 Jägestrand besökte termin 2, Tandhygienistprogrammet Karolinska Institutet, 10 februari. Ann Garö besökte termin 4 och 6, Tandhygienistprogrammet Umeå, 29 januari. STHF har inbjudits att träffa studenterna vid Tandhygienistprogrammet Umeå termin 4, 10 mars. Hanna Lundström ordförande Västerbotten representerar STHF. Nyblom rapporterar från Arbetsmarknadsdag, Karolinska Institutet, 29 januari. Nyblom representerar STHF tillsammans med Paulina Kazmierczak. Ringdahl har bokat in besök vid Tandhygienistprogrammet, Göteborg, 25 april. Maria Yngvesson har bokat in besök vid Tandhygienistprogrammet Kristianstad, 15 maj. 29 Rapport lokalföreningar/nätverk/sveriges Tandhygienistföretagare Jägestrand rapporterar från kontakter med Uppland. Ann Garö rapporterar från kontakter med Jämtland/Härjedalen. Ann Garö skall besöka Västmanland, 25 mars. Ringdahl rapporterar från kontakter med Nätverket för sjukhustandhygienister som planerar att ändra namn till Nätverket för tandhygienister i medicinsk tandvård. Från Sveriges TandhygienistFöretagare har det inkommit en ansökan om att erhålla ett engångsbelopp från STHF, pengar som skall bidra till firandet av sektionens 25-års jubileum Jägestrand uppdras att återkoppla och hänvisa till en proposition som styrelsen kommer att lägga fram för STHFs kongress. Sveriges TandhygienistFöretagare håller årsmöte, 12 april 30 Utbildning- och Yrkesfrågor UKÄs kvalitetsutvärdering av tandvårdsutbildningar inom universitet och högskola offentliggörs 26 februari. Nyblom informerar om de kontakter som tagits med anledning av utbildningsfrågan samt yrkeskvalifikationsdirektivet. Bland annat har kontakt tagits med Utbilningsdepartementet men ingen återkoppling har skett. Nyblom har formulerat en beskrivning av tandhygienistyrket efter förfrågan från Arbetsförmedlingen. Beskrivningen skall finnas tillgänglig på Platsbanken. Forskningskonferens i Oral Hälsa arrangeras 13 mars vid Karolinska Institutet. Nyblom representerar STHF.

6 Tandhygienistprogrammet vid Karlstads universitet arrangerar Nordisk konferens, 8 9 maj. Nyblom är inbjuden som talare och representerar STHF. Nyblom har intervjuats av Dentalmagazinet och Tandläkartidningen med anledning av utveckling av tandhygienistprofessionen och förlängning av tandhygienistutbildningen. Ringdahl informerar om Parodprojektet i Folktandvården Västra Götaland som är ett samarbete med Göteborgs universitet. Syftet med studien är att utvärdera behandlingsresultat, tidsåtgång och kostnader för behandlingskonceptet " full-mouth" i jämförelse med hur vården idag bedrivs inom Folktandvården Västra Götaland. I projektet ingår 100 tandhygienister på 48 kliniker. 31 Budget Jägestrand rapporterar från möte med Swedbank, 3 februari. Styrelsen beslutar att göra omplaceringar av STHFs kapital enligt framlagt förslag från Swedbank. Genomgång av STHFs Årsredovisning för Jägestrand presenterar bugetförslag för 2014, 2015 och 2016 som skall läggas fram för STHFs kongress mars. STHF har beslutat om höjning av medlemsavgiften för samtliga medlemmar från och med 1 april 2014, under förutsättning att STHFs kongress bifaller budget och styrelsens proposition om medlemsavgifter. 32 Aktuella förhandlingsfrågor Diskussion om upplägg av programpunkt vid STHFs kongress Maria Yngvesson presenterar idéer på förslag till uppdragsbeskrivning för löneförhandlare. SRATs fackliga grundkurs kommer att äga rum 5 12 oktober Sammanställning av lönestatistik för privatanställda tandhygienister pågår. En webbaserad basutbildning för förtroendevalda finns på 33 Privat och offentlig sektor STHF står som värd för kommande Samverkansråd, 6 mars. STHF representeras av Nyblom och Jägestrand. Vikten av teamsamverkan är en av de frågor STHF kommer att lyfta.

7 34 Saco/SRAT Jägestrand har deltagit vid SRATs styrelseinternat, januari. Styrelsen har tagit del av styrelseprotokoll. Sveriges Logopedförbund, SLOF ingår från 1 januari 2015 i SRAT. SRAT är nu medlem i Europaportalen.se som är webbtidningen om EU och Europa med daglig opartisk bevakning från egna redaktioner i Stockholm och Bryssel. Europaportalens medlemsorganisationer representerar arbetsgivare och löntagare på den svenska arbetsmarknaden. Nyblom rapporterar från Saco Vård möte, 18 februari. Styrelsen har tagit del av minnesanteckningar. Nästa möte äger rum 23 april, Nyblom representerar STHF. 35 Internationellt arbete Nyblom informerar om de kontakter som tagits och möten som bokats in med anledning av besök i Bryssel, mars i samband med Platform for Better Oral Health in European. 36 THUSAB Nordenhammar rapporterar om följande: Styrelsemöte 18 februari inställt. På STHFs hemsida publicerades ny startsida, 7 februari, där omvärldsnyheter är infogat under rubrik Tandvård i media. Pågående arbete inför årets TandhygienistDagar och planering av kommande arrangemang. Med anledning bristande intresse för STHFs profilsortiment har avveckling av webbutiken påbörjats. Nästa möte THUSAB, Årsstämma 18 maj TandhygienistTidningen/Marknadsrådet Nordenhammar redogör kort för innehållet i nr MarknadsRådets nästa möte äger rum 5 mars 2014.

8 38 STHFs Kongress 2014 Planering och förberedelser inför kongressen fortlöper. Genomgång av inkomna motioner, kongresshandlingar och övriga dokument som skall sändas till samtliga delegater och övriga deltagare vid kongressen. 39 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns anmälda 40 Sammanträdet avslutas Nyblom avslutar styrelsemötet. STHFs nästa styrelsemöte 28 mars 2014 Vid protokollet Lillemor Nordenhammar Justering Yvonne Nyblom Monica Ringdahl

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

1. SFVH: s ordförande Ann Tammelin hälsade alla välkomna till dagens möte. Deltagare fick möjlighet till en kort presentation.

1. SFVH: s ordförande Ann Tammelin hälsade alla välkomna till dagens möte. Deltagare fick möjlighet till en kort presentation. Minnesanteckningar från möte mellan SFVH: s styrelse och sektionernas styrelserepresentanter Dag: torsdagen den 29 januari 2009 kl:10.00-15.00 Plats: Södersjukhuset, lokal Tanto. Närvarande: SFVH: s styrelse

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03 Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, - 03 Plats: Tid: Strand Hotell, Dalarö Fredag - Lördag 2-3 september 2011, kl. 12:39 (fre)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Årsrapport 2014 Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Ordföranden har ordet Året 2014 var året då vi i styrelsen lade ut spåret för vårt framtida arbete. Vi fortsatte utifrån

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Daniel Kåreda (Punkt 1-19)

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 8/14

STYRELSEPROTOKOLL NR 8/14 SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) STYRELSEPROTOKOLL NR 8/14 fört vid SVERAKs styrelsemöte på Scandic Infra City, Upplands Väsby Stockholm fredagen

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm CS nr 3/2009 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 29 maj, 2009, Clarion Hotel Stockholm, Stockholm Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson, ordf. Carl

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967. Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

Verksamhetsberättelse för Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967. Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Verksamhetsberättelse för Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967 Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 1 Verksamhetsberättelse 2014 Föreningens tredje årsmöte Den 22 mars hölls föreningens tredje

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer