Kretsårsmöte. för Moderata Samlingspartiet i Uppsala kommun. Torsdagen den 25 april 2013 kl. 19P Göteborgs nation. Handlingar till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kretsårsmöte. för Moderata Samlingspartiet i Uppsala kommun. Torsdagen den 25 april 2013 kl. 19P Göteborgs nation. Handlingar till"

Transkript

1 Handlingar till Kretsårsmöte för Moderata Samlingspartiet i Uppsala kommun Torsdagen den 25 april 2013 kl. 19P Göteborgs nation 00 Innehåll: 1. Förslag till föredragningslista 2. Valberedningens förslag 3. Verksamhetsberättelse för kretsstyrelsen Övriga handlingar: Propositioner och motioner (särskild bilaga) 1

2 Förslag till föredragningslista kretsårsmöte Öppnande 2 Val av ordförande och vice ordförande att leda förhandlingarna 3 Val av sekreterare för mötet 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 5 Fastställande av föredragningslista 6 Fastställande av röstlängd 7 Fråga om årsmötets utlysning 8 Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning 9 Revisionsberättelse 10 Fastställande av resultat- och balansräkning 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12 Förslag från styrelsen (propositioner) Proposition 1: Förslag till verksamhetsinriktning 2013 Proposition 2: Förslag på ledamöter i nomineringskommitté 2013/14 13 Inkomna övriga förslag (motioner) 14 Fastställande av antalet ledamöter i kretsstyrelsen (minst åtta) 15 Val av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare 16 Val av styrelseledamöter utöver självskriven 17 Val av två revisorer med ersättare 18 Val av fem ledamöter i valberedningen för de val som skall förrättas vid nästa årsmöte 19 Övriga ärenden 20 Avslutande 2

3 Valberedningens förslag Mats Gyllander ordförande City omval Therez Olsson vice ordförande Fyris omval Cecilia Linder sekreterare Västra omval Sten Daxberg kassör Hagunda omval Övriga ledamöter Liv Hahne Almunge nyval Roger Elsborg City nyval Marie-Louise Ekholm Fyris omval Markus Lagerqvist Gamla Uppsala nyval Fredrik Björkman Hagunda nyval Maria Jansson Knutby omval William Högfeldt Rasbo nyval Eleonore Lundkvist Svartbäcken nyval Lars Harlin Norra omval Arne Sandemo Södra nyval Staffan Godberg Vaksala nyval Anna-Karin Westerlund Västra nyval Nominerade av respektive förening/nätverk Inger Söderberg Club 60 nyval Nomineras på stämman MQ Uppsala Emelie Hägerström MUF Uppsala stad nyval Anmäld självskriven Fredrik Ahlstedt City Kommunfullmäktigegruppen Revisorer: Dag Zetterling Rasbo omval Magnus Törne Västra nyval Ersättare: Karin Hakelius Fyris omval Tor Bergman Norra nyval 3

4 Verksamhetsberättelse för Uppsala Moderata Kommunkrets 2012 Verksamhetsberättelsen omfattar kalenderåret Föreningens organisationsnummer är Kretsen i Uppsala omfattar 12 partiföreningar. 4. Årsmöte Ordinarie årsmöte hölls på Göteborgs nation. Cirka 100 personer deltog. Vid årsmötet antogs förslag om reviderade stadgar för Uppsalamoderaterna. Vidare antogs rekryterings och nomineringsregler för val till kommunfullmäktige Styrelse Kretsstyrelsen har sammanträtt vid 10 tillfällen under kalenderåret Styrelsen har sedan årsmötet bestått av: Mats Gyllander ordförande City omval Therez Olsson vice ordförande Fyris nyval Cecilia Linder sekreterare Västra nyval Sten Daxberg kassör Hagunda omval Övriga ledamöter Stefan Olsson Fyris omval Marie-Louise Ekholm Fyris omval Stig Rådahl Gamla Uppsala omval Ulf Åström Vaksala omval Robin Kronvall Södra omval Lars Harlin Norra omval Maria Jansson Knutby omval Simone Falk City omval Rolf Kroon Fyris omval My Borg City, MQ Uppsala nyval Johan Nilsson Södra nyval Viola Enfeldt Uppsala Norra, MUF nyval Fredrik Ahlstedt City, KF-gruppen nyval Maria Petersson Svartbäcken, Landstingsgruppen omval Key Lundegård City, Kyrkogruppen omval Revisorer Dag Zetterling Rasbo omval Staffan Godberg Vaksala nyval 4

5 Revisorsersättare Karin Hakelius Fyris omval Magnus Törne Västra nyval 6. Valberedning Cecilia Forss sammankallande Lars-Olov Bäckman Christian Sonnenstein Johan Nilsson Sofia Anderson Margareta Blomqvist Mats Hansén Gunnar Öjefors Hans Olsson Kent Söderlund Arbetsutskott Västra Fyris City Södra MUF Svartbäcken Vaksala Hagunda Gamla Uppsala Södra Arbetsutskottet har bestått av Mats Gyllander, Therez Olsson, Cecilia Linder, Sten Daxberg och Lars Harlin. Fyllnadsval MUF:s ledamot Viola Enfeldt begärde entledigande och ersattes av Sofia Andersson. Rekryterings- och kampanjutskott Kretsstyrelsen har utsett ett utskott med särskilt samordningsansvar mot kretsens föreningar avseende frågor och aktiviteter som rör rekrytering och kampanjer. Utskottet består av Simone Falk, sammankallande, My Borg, Johan Nilsson och Sofia Andersson. 7. Kretsråd Kretsrådet har sammanträtt en gång innan årsmötet Där utöver genomfördes en temadag inklusive kretsråd lördagen den 22 september. Temadagen innehöll workshop med syfta att kunna attrahera fler medlemmar till att kandidera till framtida uppdrag. Vid årsmötet antogs nya stadgar där kretsrådet upphörde som funktion. Fortlöpande samverkan med föreningarna har skett främst inom ramen för kretsens rekryterings- och kampanjutskott. 8. Konferenser Sverigemötet (f.d. Kommunala Riks) hölls fredagen den 16 och lördagen den 17 mars 2012 på Conventum i Örebro. 10 deltagare från kommunfullmäktigegruppen deltog med ekonomiskt stöd från kretsen. Augustikonferens genomfördes den 31/8-1/9 Programmet inleddes med lunch och gemensam eftermiddag i riksdagshuset med fördragningar av kampanjchefen från norska Höyre och Frida Karlsson, Diskrimineringsbyrån. Konferensen fortsätter sedan med kryssning med Birka Cruises. 5

6 Flerlänskonferens hölls i Uppsala på UKK lördagen den 20 oktober och gästades av bl.a. av Fredrik Reinfeldt och Kent Persson. Nätverken Kretsen budgeterade för verksamhetsåret 2012 att lämnat ekonomiskt stöd till kvinnonätverket, miljönätverket och Club 60. Verksamhet har dock bara redovisats i Club 60. Kvinnonätverket och miljönätverket har inte redovisat någon verksamhet mot kretsen under Träffpunkt Moderat Det informationsblad som distribueras till kretsens alla medlemmar innehåller information från landstings- och kommunfullmäktige. Kretsstyrelsen lämnar en lägesrapport och partiföreningarna har möjlighet att redogöra för vad som är aktuellt. Därtill finns som tidigare en sammanställning av flera olika aktiviteter från alla intressenter inklusive Club 60:s program. Redaktörer för den Träffpunkt Moderat är Sten Daxberg, Emilie Eriksson och Björn Orring. 10. Moderat idéforum Moderat idéforum har fortsatt med sin verksamhet under Kretsstyrelsen lämnade ett budgetutrymme som innebar genomförande av fem forum under Forumen har fortsatt innehålla hög kvalitet med aktuella teman för politisk dialog och utveckling. 1 februari - Uppsala - en av landets mest attraktiva företagskommuner. 7 mars Hur skall fler unga få jobb? 18 april Framtidens moderata kulturpolitik. 26 september Halvtid i mandatperioden. 28 november Hur kan förtroendet för den moderata miljöpolitiken stärkas? Ekonomi Årets resultat blev kronor. Kretsens egna kapital uppgick till kronor den 31 december Kretsens valfond uppgår till kronor. Medlemsläget Uppsalaföreningarna hade den 31 december 2012, medlemmar varav 356 i MUF vilket innebär en minskning med 300 medlemmar totalt jämfört med Mål enligt verksamhetsinriktning Följande inriktning fastställdes för Uppsalakretsen Under verksamhetsåret 2012 kommer vi allt mer att börja fokusera på valet KFgruppen har påbörjat politikutvecklingsarbetet och i detta har kretsen en förmedlande och i vissa delar samordnande roll. Resultat: Inriktningen uppfylld. Kretsstyrelsen ska också förmedla och samordna de kampanjer som initieras av Riksorganisationen. Gentemot föreningarna ska kretsstyrelsen ha en stödjande roll. Under våren ligger fokus på barns uppväxtvillkor. 6

7 Resultat: Inriktningen uppfylld bl.a. genom upprättande av rekryterings- och kampanjutskottet. Kretsen strävar efter att moderaterna i Uppsala ska ha en fungerande föreningsverksamhet i alla kommunens delar. Kretsen ska stötta föreningarna i möjligheten att få inspiration från varandras arbete. Resultat: Inriktningen uppfylld bl.a. genom upprättande av rekryterings- och kampanjutskottet. Under 2011 startade Moderat Idéforum vilket snabbt har blivit en populär aktivitet för Uppsalas moderater. Kretsen kommer även fortsättningsvis att följa utvecklingen av Moderat Idéforum. Resultat: Inriktningen uppfylld Slutord Verksamhetsåret har präglats av en ytterligare förbättrad rollfördelning mellan kretsstyrelsen och KF-gruppen. Kretsen har fokuserat på interna strukturella frågor som rekrytering och kampanjsamordning medan KF-gruppen har arbetat med politikutveckling inom ramen för de utvecklingsgrupper som är aktiva sedan tidigare. Med knappt två år kvar till EU-val och allmänna val är det nu viktigt att mobilisera kretsens resurser och optimera dem för nya valframgångar Kretsstyrelsen för Moderaterna i Uppsala kommun Mats Gyllander, ordförande Therez Olsson, vice ordförande 7

8 Ekonomisk redovisning 2012 Resultaträkning för tiden 1/1 31/ Budget 2012 Utfall 2011 Partistöd, netto Ränteintäkter Summa intäkter Kostnader Opinionsundersökning, mm Kretsen Andel av partistöd KF-Grupp Rikskonferenser Stöd nätverk Övriga kostnader varav annonsering Summa kretskostn Avsatt till valfond Årets resultat Balansräkning per den 31/ / Tillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Bank Summa tillgångar Skulder och eget kapital Leverantörsskulder Kyrkokonto Avsättning valfond Eget kapital Summa skulder o. eget kap

9 Club 60 Uppsala Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden och har därutöver haft tre icke protokollförda arbetsmöten och ett omfattande tankeutbyte och korrespondens via e-post. Styrelsen har bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Sten Daxberg Inger Söderberg Kathrin Laurell Ulf Geijer Hasse Olsson Torsten Tornberg Gunnar Öjefors Styrelsen har under verksamhetsåret koncentrerat sig på Club 60:s program. Programpunkterna på dagtid har varit sju under våren vilka avslutades med studiebesök på det nyöppnade Radison Blu Hotel. Under hösten arrangerades sex programpunkter som avslutades med rundvandring i Domkyrkans skattkammare. Programmen har varit omväxlande och lockat drygt 30 medlemmar och gäster vid varje tillfälle. Under vår och höst anordnades även teaterkvällar. Moderata seniorer - Club 60 - har genom sin ordförande varit representerad i Uppsalamoderaternas kretsstyrelse. Christian Sonnenstein har arbetat med seniora frågor inom länsförbundsstyrelsen och Sten Daxberg har varit Upplands representant vid Moderata Seniorers Rikskonferens i Sundsvall. Föreningen får numera bidrag från Moderaterna Uppsalakretsen och har också genom den höjda medlemsavgiften god ekonomi. Medlemsantalet är relativt konstant. Uppsala den 11 februari 2013 Sten Daxberg ordförande 9

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Handlingar till Förbundsstämma 8-9 maj 2015 Moderaterna i Stockholms stad 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms län Essinge konferenscenter, 30 maj Handlingar till Förbundsstämma 30 maj 2015 Moderaterna i Stockholms län 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2012

Årsmöteshandlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 Mot fjärran kust. Innehåll: 1. Dagordning 1 2. Sammanställning inför valen 2 3. Verksamhetsberättelse 2011 2012 3 4. Resultat- och balansräkning 9 5. Revisionsberättelse 10 6. Verksamhetsplan

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Verksamhetsberättelse Föreningsstämman 2014 hölls i Karlstad den 17 maj och i anslutning till den erbjöds medlemmarna att åka med på Bergslagsexpressen,

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

KFUK-KFUM:s ÖSTGÖTAREGION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KFUK-KFUM:s ÖSTGÖTAREGION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KFUK-KFUM:s ÖSTGÖTAREGION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Program för KFUK-KFUM:s Östgötaregions Årsmöte 2015 Den 25 mars kl. 18 30 på Strömvillans Fritidsgård i Norrköping 18 30 Välkommen Vi börjar med lite

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 1. Årsmötets behöriga utlysande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesfunktionärer: mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare, två protokolljusterare

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Tunabackars Scoutkår och Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla kårernas medlemmar till distriktsstämman.

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 LO-distriktet i Västmanland Styrelsen för LO-distriktet i Västmanlands årsredovisning för 2011 Avgiven till representantskapet vid årsmöte 2012-04-12 Styrelsen sammansättning

Läs mer

SUFs årsmöte 2013. Fullmakt

SUFs årsmöte 2013. Fullmakt SUFs årsmöte 2013 Fullmakt Årsmötet består av föreningens medlemmar och föreningens styrelse. Varje medlem har rätt att utse ett ombud till årsmötet ( 7), men även andra representanter för medlemmen är

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsen för PRO Samorganisation i Gävle avger härmed berättelse över verksamhetsåret 2013. Styrelse med mera Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Studieorganisatör

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer