Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder"

Transkript

1 Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder

2 Metod för effektivisering av för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Den metod som vi arbetat med och som vi bedömer har varit framgångsrik kan enklast beskrivas i form av ett flödesschema som utgår från fyrakomponenter: Problemet, Analysen, Åtgärden och Utvärderingen. De två senaste kan i vissa fall återkomma flera gånger inom ett objekt. Med objekt avses i detta fall en specifik vägsträcka som identifierats som en problemväg. Problemet utgörs alltid av en vägsträcka med återkommande överhastigheter 1. Den grundläggande faktorn i den metod som vi förespråkar utgörs av att ta fram exakta ingångsvärden, vilka utgörs av olika data. Utifrån de erfarenheter vi har är det i denna fas som förutsättningarna, det vill säga fundamentet för vilken åtgärd som ska göras fastställs. Metoden som används bygger till stor del på att genom mätningar ta fram den mest kostnadseffektiva lösningen av problemet. Den åtgärd som i många fall både är effektiv och kostnadsbesparande utgörs av så kallade temporära åtgärder. För övrigt kan det finnas olika metoder för att åtgärda det analyserade problemet. Flödet för den metod som vi använt kan beskrivas enligt följande: 1 Med överhastigheter avses hastigheter över gällande hastighetsgräns 1

3 Olyckor/Tillbud Upplevt problem Reaktioner från allmänhet Problemet identifieras SDR-mätning 1 Inhämtande av fakta Analysen av resultat från mätningar och övrig fakta Åtgärd Fysiska mätinsatser Mediainsatser SDR-mätning 2 (1 vecka eft. åtgärd) SDR-mätning 3 ( 8-12 veckor eft. åtgärd) Utvärdering Fysisk åtgärd Fortsatta temporära åtgärder Den första fasen utgörs av förutsättningarna eller upp-komsten till problemet. Det kan bygga på fakta avseende olyckor och tillbud eller emotionella upplevelser från trafikanter och boenden i närområdet. tning 2 ka eft. ärd) 2

4 Problemet Den andra fasen utgörs av Problemet. I denna fas finns två delar, först identifieras problemet utifrån de delar som beskrivs i detta avsnitt sedan inhämtas fakta/data via bland annat mätningar. I denna fas kan även intervjuer av boende i närområdet ingå. Detta är viktigt om problemet är aktualiserat av allmänheten. Problemet måste alltid definieras utifrån en specifik vägsträcka och kan inte utgöras av ett område med flera vägsträckor såvida inte vägarna är sammanhållna och omfattar ett begränsat geografiskt område. I det första stadiet ska problemet ringas in, avgränsas och undersökas. Bearbetning av problemet kan lämpligas göras utifrån det mönster eller den struktur som finns beskriven nedan. Omfattningen av problemet fastläggs utifrån följande delar: 1) Typ av trafik som förekommer 2 2) Årsdygnstrafik (ÅTD) 3 3) Medelhastigheter 2 4) Högsta uppmätta hastigheter 2 5) Bebyggelsen, skolor, barn- och fritidsverksamhet 6) Påverkan av annan trafik, korsande gång- och cykelbanor 7) Förekomsten av olyckor och tillbud 8) Övriga delar som kan vara väsentliga för trafiksäkerheten Tiden för mätningarna enligt punkt 1 4 bör inte understiga en vecka. Fakta avseende punkterna 5 8 tillhandahålls av Väghållaren, STRADA (Swedish TrafficAccident Data Acquisition), Trafikanalys olycksstatistik/vägtrafik, Polisen och i viss mån av allmänheten. Väghållaren utgörs i regel av kommunen eller staten genom Trafikverket. När alla fakta/data är insamlade påbörjas analysen. 2 Resultat tas fram inom ramen för SDR-mätningarna eller andra likartade mätmetoder 3 ÅTD kan erhållas från väghållaren eller genom SDR-mätningarna 3

5 Analysen Den tredje fasen som omfattar Analysen bygger på att sammanställa och analysera resultaten. Den del av det insamlade faktamaterialet som kommer från SDR-mätningarna utgör de ingångsvärden som fortsättningsvis ska användas för att jämföra utfallet av vidtagna åtgärder. Först görs en bedömning av hur akut eller omfattande problemet är. Resultatet av analysen kan då delas in tre grupper: Inga åtgärder Temporära åtgärder Fysiska åtgärder I vissa fall kan mätningarna och övriga fakta inte påvisa att några direkta åtgärder behöver vidtas. Det kan ofta vara problem som uppkommit genom iakttagelser eller synpunkter från allmänheten. Analysen bör i allt väsentligt inriktas på att avgöra om temporära insatser kan påverka trafiken eller om fasta, fysiska farthinder måste uppföras. I det senare fallet kommer åtgärder och utvärderingar att omgärdas av verksamheter som inte tas upp i denna skrift. En fysisk åtgärd omgärdas alltid av kostnader både initialt vid uppförande och vid underhåll. Vanligtvis drar sig väghållaren för att uppföra fysiska farthinder beroende av både ekonomiska och transporteffektiva faktorer. Omskyltning av hastigheter kan vara en åtgärd som används. Detta förfaringssätt bidrar troligtvis inte till att lösa problemet såvida inte samtidigt temporära åtgärder utförs i samband med omskyltningen. Oavsett om väghållaren har beslutat om att uppföra fysiska farthinder eller inte kan temporära insatser provas. Med temporära insatser avses i detta fall annonserade hastighetsmätningar som utförs av polisen eller NTF certifierad mätpersonal. Mätningarna ska i detta fall inte vara dolda utan ske öppet och väl synligt för trafikanterna, se avsnittet Åtgärder. 4

6 Utvärderingen av analysen utgörs av en rapport. I rapporten redovisas resultatet av de olika delarna samt kommentarer och förslag till åtgärder. Vanligtvis kan man börja med att göra temporära insatser för att se om problemet kan lösas. Om problemet kvarstår efter det att de temporära åtgärderna har provats återstår vanligtvis endast fysiska åtgärder. Åtgärden Den fjärde fasen är att genomföra Åtgärden. Inom ramen för denna fas genomförs både temporära insatser och SDR-mätningar. De temporära insatserna innebär att polisen eller NTF-certifierade mätfunktionärer genomför mätningar med traditionell laserutrustning. Mätningarna sker öppet och väl synligt för trafikanterna. När polisen genomför mätningarna stoppas och bötfälls de bilister som har överhastigheter. När NTF-certifierade mätfunktionärer genomför mätningarna redovisas alltid resultatet i media (utan att den personliga integriteten åsidosätts). Några dagar innan mätningarna påbörjas genomförs en information om var och när mätningarna ska utföras. Platsen för mätningarna anges tämligen exakt medan tiden för när mätningarna ska genomföras anges mer preliminärt exempelvis mätningarna kommer att utföras under vecka 49. Informationen genomförs i lokaltidningarna och lokalradion. Efter det att mätningarna är genomförda bör även resultatet publiceras. Detta är speciellt viktigt om mätningarna genomförs av NTF. Både initial information och resultatet av mätningarna är betydelsefullt att informera om för att påverka trafikanter och allmänheten. En vecka efter att de temporära insatserna är genomförda görs SDRmätning 2. Mätningen utvärderas och jämförs med samma parametrar som observerades i SDR-mätning 1. Efter ytterligare två till tre månader görs SDR-mätning 3. Mätning 2 görs för att fastlägga de omedelbara effekterna av de temporära insatserna, det vill säga polisens kontroller kombinerat med informationsinsatserna. Mätning 3 har till syfte att utvärdera hållbarheten av de temporära åtgärderna. 5

7 Utvärdering Utvärdering av resultatet görs efter SDR-mätning 2 och 3. I Analysen som bland annat innehåller SDR-mätning 1 sammanställs och utvärderas resultatet utifrån samma parametrar som utvärderas i mätning 2 och 3. Skillnaden mellan Analysen och Utvärderingen är att Analysen utgör grunden, det vill säga de ingångsvärden som mätning 2 och 3 ska jämföras mot. Följande parametrar utgör ingångsvärden och utvärderingsgrund: Trafikintensiteten fördelade på olika tidsintervaller ( , , och ) Genomsnittshastighet (fördelade på tidsintervallerna) Den högsta hastigheten (fördelade på tidsintervallerna) De tio högsta hastigheterna (fördelade på tidsintervallerna) 85-percentil (fördelade på tidsintervallerna) Hastighetsöverträdelser (fördelade på tidsintervallerna) Typ av fordon som trafikerar det aktuella vägsträckan (fördelade på tidsintervallerna) I den rapport som upprättas anges alltid: Objekt: Platsen för mätningen Under vilken tidsperiod som mätningen genomförs Vilken mätning som avses (1, 2 eller 3) Placeringen av mätutrustningen Hastighetsområde Mätperioden Mätinstrumentets id-nummer Mätansvarig personal Orsaken till mätningen, problemet 6

8 Slutsatser (hypotes) De temporära åtgärderna har alltid ett bäst före datum och måste återkomma med jämna mellanrum. Enligt resultatet från både de mätningar vi genomfört inom ramen för detta projekt och andra mätningar som genomförts av NTF Jönköping framgår att den generella hållbarhetstiden troligtvis är upp till tre månader. Det går således att utgå från att de temporära åtgärderna i form av polisinsatser eller insatser från NTF kan göras med ett intervall på cirka tre månader eventuellt kan i vissa fall intervallet utsträckas ytterligare och ändå upprätthålla uppnått och godtagbart resultat. Efter att de fysiska mätningarna är genomförd måste alltid uppföljande SDR-mätningar genomföras och utvärderas. I de fall NTF-certifierad mätpersonal genomför de fysiska mätningarna kan möjligtvis effekterna ha kortare hållbarhetstid. Vi har inte inom ramen för projektet kunna verifiera huruvida de temporära insatserna som görs har en mer långtgående eller bestående effekt. I mätningar som genomförts tidigare inom NTF Jönköping finns resultat som pekar i den riktningen. Återkommande temporära insatser har vad vi kunnat få fram en god effekt på minskningen av överhastigheter. Jönköping den 14 mars

9 NTF Jönköpings län Östra Storgatan 106, Jönköping Tel

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN?

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? Hälso- och sjukvårdsavdelningen: Vårdvalsenheten/Område Uppföljning och Analys VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Efterhandskontroller inom tandvården

Efterhandskontroller inom tandvården 1 (22) Efterhandskontroller inom tandvården 2 (22) Sammanfattning I den här rapporten redogörs för omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet och i vilken omfattning de kan

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014

Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Öva och ta ställning En utvärdering av arbetet med skolvalen 2014 Innehåll Förord... 3 Utvärderingens syfte och genomförande... 4 Utgångspunkter

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens

Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Hur når vi ut till alla? Målgruppsanpassade informationsinsatser inom antibiotikaresistens Bindningar och jäv

Läs mer