Kommunfullmäktiges sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges sammanträde"

Transkript

1 Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Torsdag 20 december 2012, kl (OBS: Demokraticafé kl 18.00) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta kansliet (Edvin Ekholm ) som kallar ersättare för tjänstgöring. Hjo den 12 december 2012 Gert Franzén Ordförande Edvin Ekholm Sekreterare Ärendelista Ärende 1. Upprop 2. Val av protokollsjusterare och fastställande av tid för justering 3. Fastställande av dagordning 4. Frågestund Förslag till beslut Ewa F Thorstenson (M) och Pierre Rydén (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Ersättare: Rune Larsson (M) och Bodil Hedin (S). Justeringstid: fredag 21 december 2012, kl Interpellationer - Interpellation till kommunalrådet angående barngruppernas storlek. Föredragningar Delårsbokslut för Hjo kommuns bolag. Håkan Karlsson, VD Hjo Energi Hjo 600 år PG Ylander, projektledare 6. Delårsbokslut för Hjo kommuns bolag Politiskt föredragande: kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker (M) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa delårsbokslut per för: - Hjo Stadshus AB, - Hjo Energi AB,

2 Sida 2 - Hjo Energi Elhandel AB, samt - AB Hjo Småindustrier. 7. Jämställdhets- och mångfaldsplan Politiskt föredragande: kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker (M) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta jämställdhets- och mångfaldsplan för Hjo kommun. 8. Valärenden - Återbesättande av ledamot i kommunstyrelsen efter Jaan Kello (M) 9. Ev nya motioner att anmäla 10. Anmälningsärende - Återbesättande av ny ersättare i Riksbyggen kooperativa hyresrättsförening Äldrehem i Hjo efter Annelie Nilsson (S)

3

4

5 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks Delårsbokslut för Hjo kommuns bolag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa delårsbokslut per för: - Hjo Stadshus AB, - Hjo Energi AB, - Hjo Energi Elhandel AB, samt - AB Hjo Småindustrier. Bakgrund Hjo kommuns bolag har inkommit med delårsbokslut per Handling Resultatrapport januari augusti 2012 Hjo Stadshus AB koncernsammanställning Resultatrapport januari augusti 2012 Hjo Stadshus AB Resultatrapport januari augusti 2012 Hjo Energi AB Resultatrapport januari augusti 2012 Hjo Energi Elhandel AB Resultatrapport januari augusti 2012 AB Hjo Småindustrier Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 HERES1208.xls,Koncern, HJO STADSHUS AB KONCERN SAMMANSTÄLLNING RESULTATRAPPORT JANUARI-AUGUSTI 2012 KKR Utfall Budget Utfall f. år Prognos EFTER FINANSIELLA INT/KOSTN t.om. Tertial helår helår helår 31/8 HJO STADSHUS AB HJO ENERGI AB HJO ENERGI ELHANDEL AB AB HJO SMÅINDUSTRIER KONCERN RESULTAT

7 HERES1208.xls,Koncern, HJO STADSHUS AB RESULTATRAPPORT JAN-AUGUSTI 2012 KKR Utfall Budget Utfall f. år Prognos t.om. Tertial helår helår helår 31/8 RÖRELSEINTÄKTER INKÖPSKOSTNADER BRUTTORESULTAT ÖVRIGA KOSTNADER PERSONALKOSTNADER RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR AVSKRIVNINGAR RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER RESULTAT EFTER FINANSIELLA INT/KOSTN BOKSLUTSDISPOSITIONER ÅRETS SKATT ÅRETS RESULTAT

8 HERES1208.xls,Koncern, HJO ENERGI AB RESULTATRAPPORT JAN-AUGUSTI 2012 KKR Utfall Budget Utfall f. år Prognos t.om. Tertial helår helår helår 31/8 NETTOOMSÄTTNING AKTIVERADE KOSTNADER ÖVRIGA INTÄKTER RÅVAROR OCH FÖRNÖDENHETER BRUTTORESULTAT ÖVRIGA KOSTNADER PERSONALKOSTNADER RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR AVSKRIVNINGAR RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER RESULTAT EFTER FINANSIELLA INT/KOSTN BOKSLUTSDISP KONCERNBIDRAG ÅRETS SKATT ÅRETS RESULTAT

9 HERES1208.xls,Koncern, HJO ENERGI ELHANDEL AB RESULTATRAPPORT JAN-AUGUSTI 2012 KKR Utfall Budget Utfall f. År Prognos t.om. Tertial helår helår helår 31/8 NETTOOMSÄTTNING ÖVRIGA INTÄKTER RÅVAROR OCH FÖRNÖDENHETER BRUTTORESULTAT ÖVRIGA KOSTNADER PERSONALKOSTNADER RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR AVSKRIVNINGAR RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER RESULTAT EFTER FINANSIELLA INT/KOSTN BOKSLUTSDISPOSITIONER KONCERNBIDRAG ÅRETS SKATT ÅRETS RESULTAT

10 HERES1208.xls,Koncern, AB HJO SMÅINDUSTRIER RESULTATRAPPORT JAN-AUGUSTI 2012 KKR Utfall Budget Utfall f. år Prognos t.om. Tertial helår helår helår 31/8 RÖRELSEINTÄKTER VINST BYGGNADER o INVENT INKÖPSKOSTNADER BRUTTORESULTAT FASTIGHETSKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER PERSONALKOSTNADER RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR AVSKRIVNINGAR RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER RESULTAT EFTER FINANSIELLA INT/KOSTN BOKSLUTSDISPOSITIONER KONCERNBIDRAG ÅRETS SKATT ÅRETS RESULTAT

11 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks Jämställdhets- och mångfaldsplan Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta jämställdhets- och mångfaldsplan för Hjo kommun. Yrkanden Jörgen Fransson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 7/12 att anta jämställdhets- och mångfaldspolicy för Hjo kommun. Utifrån denna policy har förvaltningen utarbetat en jämställdhets- och mångfaldsplan som ska omsätta policyn i ett antal genomförbara aktiviteter som ska leda till verkliga förändringar. Ärendet har beretts i allmänna utskottet Handling Jämställdhets- och mångfaldsplan. Personalchefens skrivelse Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

12 STAB Sida 1 (1) Enhet Datum Kansli Handläggare Edvin Ekholm Kommunstyrelsen Jämställdhets- och mångfaldsplan Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta jämställdhetsoch mångfaldsplan för Hjo kommun. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 7/12 att anta jämställdhets- och mångfaldspolicy för Hjo kommun. Utifrån denna policy har förvaltningen utarbetat en jämställdhets- och mångfaldsplan som ska omsätta policyn i ett antal genomförbara aktiviteter som ska leda till verkliga förändringar. Handling Jämställdhets- och mångfaldsplan Delges Ks förvaltning/personal Per Johansson Personalchef Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax E-postadress HJO KOMMUN Torggatan Kansli Hjo Direkttelefon Handläggarens E-post adress Hjo T:\KSARB\Pågående

13 Hjo kommun JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Fyll i Rubrik 1. Dokumenttyp Jämställdhets- och mångfaldsplan 2. Fastställande/upprättad av Kommunfullmäktige 3. Senast reviderad Klicka här för att ange text. 4. Detta dokument gäller för Kommunens samtliga verksamheter 5. Giltighetstid Tillsvidare 6. Dokumentansvarig Personalchef 7. Dnr Klicka här för att ange text.

14 2 (17) Innehållsförteckning Jämställdhets- och mångfaldsplan Syfte och övergripande mål... 3 Ansvar... 4 Metod... 4 Avgränsning... 5 Arbetsförhållanden... 6 Nuläge... 6 Indikator... 7 Föräldraskap och förvärvsarbete... 8 Nuläge... 8 Indikator... 9 Trakasserier Nuläge Indikator Kompetensförsörjning Nuläge Indikator Löner Nuläge Indikator Bilagor

15 3 (17) Jämställdhets- och mångfaldsplan Hjo kommun skall vara en arbetsplats där människor känner sig välkomna och väntade, oavsett vem de är. Jämställdhet och mångfald i arbetslivet handlar om att alla skall ha lika värde och lika möjligheter när det gäller anställningsvillkor, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Hjo kommun har ett ansvar att bedriva jämställdhets- och mångfaldsarbetet på ett sätt som ger märkbara resultat. Grunden för detta arbete är diskrimineringslagstiftningen och Hjo kommuns jämställdhets- och mångfaldspolicy, som kommunfullmäktige antog i februari Syfte och övergripande mål Syftet med planen och valet av åtgärder är att dessa skall resultera i ett antal realistiskt genomförbara aktiviteter, som skall leda till verkliga förändringar, inte enbart utifrån direkt mätbara resultat, utan även sådant som kan vara svårt att mäta, som attityder och värderingar. För närvarande kan vi mäta hur sammansättningen bland medarbetarna avseende kön och ålder ser ut, vilket redovisas i kommunens årsredovisning. Däremot har vi svårt att säga något om läget vad avser mångfaldsbegreppet, det vill säga etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande uttryck eller identitet. Frågan är vad kommunen som arbetsgivare vill uppnå. Då det är svårt att sätta konkreta mätbara mål på alla aspekter av jämställdhet och mångfald, måste den huvudsakliga inriktningen vara att Hjo kommun verkar för och skapar förutsättningar för en likabehandling av alla medarbetare och att ingen skall behöva bli utsatt för diskriminering. Denna plan utgör grunden i detta arbete. Det övergripande målet till 2015 är att andelen medarbetare som upplever sin arbetsplats som jämlik skall vara 75 %.

16 4 (17) Ansvar I verksamheten har personalchefen det yttersta ansvaret för att planen och dess innehåll blir känt av alla medarbetare och att uppfyllelsen av satta mål mäts genom årliga enkäter. Varje chef ansvarar för att såväl policy som plan presenteras på arbetsplatsträffar och att arbetet med jämställdhet och mångfald hålls levande och utgör en del av det dagliga arbetet. Information om hur kommunen arbetar med dessa frågor skall också utgöra en del av kommunens introduktion av nya medarbetare. All diskriminering, oavsett form, skall motverkas. Detta skall ske genom ökade kunskaper som kan förändra och medvetandegöra attityder, värderingar och strukturella skillnader. Metod Arbetet att ta fram jämställdhets- och mångfaldsplanen har skett i samverkan och har utförts av personalchef, personalhandläggare och fackliga företrädare för Kommunal, Saco, TCO och Lärarnas Samverkansråd. Kommunens verksamhetschefer och deras ledningsgrupper har getts möjlighet att yttra sig, liksom kommunstyrelsen samt dess allmänna utskott. De fem delområden som planen omfattar: arbetsförhållanden, förvärvsarbete och föräldraskap, trakasserier, kompetensförsörjning samt löner, överensstämmer till stor del med de områden som kan utläsas ur CEMRdeklarationen för jämställdhet 1, artikel 11 om arbetsgivarrollen. Några av de områden som nämns i deklarationen, artikel 11 arbetar kommunen redan med idag. Även de förslag på indikatorer som tas upp i Handledning till genomförande av CEMR-deklarationen har beaktats, framförallt avseende delområde löner. 1 CEMR (Council of European Municipalities and Regions) -deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Källa: SKL

17 5 (17) Varje delområde inleds med en övergripande viljeförklaring följt av relevant lagtext ur 3 kap diskrimineringslagen 2. En kort nulägesbeskrivning beskriver utgångspunkten för det kommande arbetet. De aktiviteter som kommunen skall genomföra inom det aktuella delområdet återges i tabellform med en beskrivning av vilket önskvärt resultat som skall uppnås, vilka åtgärders som skall vidas, vem som ansvarar, när det skall vara genomfört och när uppföljning skall ske. För vissa delområden finns indikator/-er angivna för att kunna mäta resultatet av åtgärderna. Uppfyllelsen av de mål som valts som indikatorer kommer att mätas under år 1 och 2 genom enkäter till medarbetarna. År 3 kommer kommunen att genomföra en mer omfattande medarbetarenkät (NMI Nöjd medarbetarindex) där frågor om indikatorerna ingår. Avgränsning Jämställdhets- och mångfaldsplanen i Hjo kommun utgår enbart från ett arbetsgivarperspektiv. 2 Diskrimineringslag (2008:567)

18 6 (17) ARBETSFÖRHÅLLANDEN Arbetsmiljön skall anpassas så långt det går så att alla, oavsett vem de är, har möjlighet att arbeta i Hjo kommun. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor skall utgöra en naturlig del av kommunens samtliga processer, möten och beslut. 4 Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Nuläge Hjo kommun har en väl utvecklad struktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet och en årsplan för detta finns framtagen. Denna uppdateras årligen. Skyddskommittémöten hålls fyra gånger per år på såväl central- som på verksamhetsnivå. I december hålls ledningens genomgång avseende det gångna årets arbetsmiljöarbete. Enligt den medarbetarenkät som genomfördes i december 2011 är andelen medarbetare som är nöjda med kommunen som arbetsgivare 65 %. Som en del i kommunens friskvårdssatsningar erbjöds under åren alla tillsvidareanställda att tillsammans med företagshälsovården göra en så kallad friskprofil. Av ca 700 medarbetare deltog 504. Sammanställningen av arbetet visade att 68 % av dem som deltog upplever att de har god hälsa. Samtidigt visar medarbetarundersökningen att det endast är 35 % av medarbetarna som anser att de har god tillgång till friskvård genom arbetsgivaren. Önskvärt resultat Åtgärd Ansvarig Tidsplan Uppföljning Andelen medarbetare som är nöjda med kommunen som arbetsgivare skall öka. Personalchef Enkäter/NMI Det påbörjade värdegrundsarbetet syftar till att Hjo kommun skall bli en värderingsstyrd organisation, där alla medarbetare agerar professionellt, bidrar till att skapar goda möten och klarar av att hantera kritiska möten. Värdegrunden skall vara klar till 1 mars 2013.

19 7 (17) Andelen medarbetare som upplever att de har en bra hälsa skall öka. Alla tillsvidareanställda kommer att erbjudas att genomföra en Hälsoprofil. Kommunens Hälsoinspiratörer kommer att ha en viktig roll att aktivera de egna arbetskamraterna. Personalenheten Pågår Fortlöpande Avstämning CSK De friskvårdsaktiviteter kommunen erbjuder skall vara kända av alla anställda. Alla medarbetare skall ha bra en arbetsplats ur såväl fysisk, som psykisk och psykosocial synvinkel. Vid genomförande av arbetsmiljöronder skall medarbetarnas olika förutsättningar att utföra sitt arbete särskilt uppmärksammas och åtgärdas. Chefer på alla nivåer Enligt plan eller vid förändring VSK/CSK Indikatorer Ämne Nuläge Mål år 1 Mål år 2 Mål år 3 Andel som trivs med 65 % 68 % 72 % 75 % kommunen som arbetsgivare. Andel som anser att de har tillgång till god friskvård skall öka. Andel som upplever att de har god hälsa skall öka. 35 % 40 % 50 % 60 % 68 % 72 % 76 % 80 %

20 8 (17) FÖRÄLDRASKAP OCH FÖRVÄRVSARBETE Hjo kommun skall underlätta för föräldrar att förena arbete med föräldraskap. 5 Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Nuläge Kommunen har idag inga indikationer på att medarbetarna upplever att de inte kan förena förvärvsarbete och föräldraskap. Möjlighet finns för alla föräldrar att få önskad tjänstledighet som passar familjens situation. Det är dock viktigt att den som är föräldraledig ges möjlighet att behålla kontakten med arbetsplatsen. Önskvärt resultat Åtgärd Ansvarig Tidsplan Uppföljning Föräldralediga skall kunna behålla kontakten med arbetsplatsen om de önskar Föräldralediga skall ges möjlighet att närvara på arbetsplatsträffar och fortlöpande få information om vad som händer på arbetsplatsen Ansvariga chefer Fortlöpande Vid återgång Medarbetare som skall gå på föräldraledighet skall därför tillfrågas om de vill ha kontakt med kommunen som beskrivs ovan. Föräldrar med barn inom barnomsorg skall ha möjlighet att delta på möten på arbetsplatsen. Den som kallar till möte skall undvika att lägga dem tidigt eller sent på dagen. Mötesansvarig Fortlöpande Vid återgång

21 9 (17) Indikator Ämne Nuläge Mål år 1 Mål år 2 Mål år 3 Medarbetarens nöjdhet med möjligheten att förena föräldraskap och förvärvsarbete. Ingen uppgift 90 % 95 % 100 %

22 10 (17) TRAKASSERIER Trakasserier eller kränkande särbehandling skall inte förekomma i Hjo kommun. 6 Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier. Nuläge Den medarbetarundersökning som genomfördes i december 2011 visar att 6 % av medarbetarna anser att de under den senaste 12- månadersperioden vid något tillfälle blivit utsatt för trakasserier av någon chef eller medarbetare. 9 % känner att de vid något tillfälle blivit utfrusen. Önskvärt resultat Åtgärd Ansvarig Tidsplan Uppföljning Trakasserier skall inte Chefer Samverkan förekomma i Hjo kommun. Information baserad på kommunens värdegrund, i samband med arbetsplatsträffar och i ledningsgrupper, skall ge medarbetarna en gemensam syn på trakasserier och hur de skall motverkas. Värdegrunden skall vara klar till 1 mars Kommunens rutiner för att hantera trakasserier skall vara känt hos alla anställda. Alla anställda skall veta vart de skall vända sig om de upplever att de är utsatta för trakasserier. Fortlöpande Enkät/NMI

23 11 (17) Indikator Ämne Nuläge Mål år 1 Mål år 2 Mål år 3 Andelen medarbetare som anser att de vid något tillfälle blivit utsatt för trakasserier av någon chef eller medarbetare skall minska. 6 % 4 % 2 % 0 %

24 12 (17) KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hjo kommun skall aktivt arbeta för att personalsammansättningen och villkoren i anställningen, oavsett befattningsnivå, är jämställd och speglar mångfalden i samhället. Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet skall prägla hela rekryteringsprocessen. 7 Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. 8 Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. 9 När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar. Första stycket ska dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt. Nuläge Drygt 83 % av kommunens medarbetare är kvinnor. I de stora yrkeskategorierna i kommunen är de flesta medarbetarna kvinnor, exempelvis undersköterskor, lärare i grundskolan tidiga åldrar samt inom barnomsorgen. Det är dessutom inom några av dessa yrkeskategorier som deltidsanställningar är vanligast förekommande. Exempel på fördelning kvinnor/män inom några utvalda yrkeskategorier 3 : Ungefärlig procentandel kvinnor/män anställda av kommunen i yrken som ofta betraktas som manliga och vice versa. Förskollärare (56 pers) 100 % / 0 % 3 Per

25 13 (17) Lokalvårdare (20 pers) Lärare tidiga åldrar (19) Gata/park samt vaktmästeri (18 pers) Undersköterska (201) 95 % / 5 % 95 % / 5 % 5 % / 95 % 95 % / 5 % I kommunen finns det möjlighet att lämna in en skrivelse till personalenheten där man begär ökad sysselsättningsgrad. För närvarande finns 32 sådan begäran i Winlas. I kommunen har 74 % av medarbetarna % i sysselsättningsgrad. 4 Önskvärt resultat Åtgärd Ansvarig Tidsplan Uppföljning Arbetsgivaren skall om Alla deltidsanställda skall informeras om Personalchef/ Klart till 1 mars möjligt möta personalens önskemål om sysselsättningsgrad. möjligheten att begära ökad sysselsättningsgrad. Information och blankett skall ligga på kommunens intranät. Verksamhetschefer En ökad flexibilitet mellan avdelningar skulle kunna vara en modell inom bland annat politikområdet Vård och Omsorg. Olika typer av arbetstidsmodeller bör också undersökas. Varje arbetsplats skall uppnå en balanserad sammansättning av personalen med avseende på kön. Förhållandet gäller även på Vid rekrytering skall annonser vara utformad så att alla uppmanas att söka lediga tjänster hos Hjo kommun. Kommande pensionsavgångar blir ett Ansvariga chefer Fortlöpande 4 Per

26 14 (17) samtliga chefsnivåer. viktigt instrument i arbetet med kommunens kompetensförsörjning. Bilaga 1. En centralt framtagen text som beskriver kommunens syn på jämlikhet skall alltid användas vid platsannonsering. Personalchef Klart till 1 mars Medarbetarnas kompetens skall kartläggas för att underlätta för och uppmuntra män att söka tjänster som oftast söks av kvinnor, och vice versa. I samband med medarbetarsamtal skall medarbetarens utbildningar, erfarenheter och kompetenser införas i Winlas Kompetensmodul. Närmaste chef Från och med medarbetarsamtal höst 2013 I samband med medarbetarsamtal Indikator Ämne Nuläge Mål år 1 Mål år 2 Mål år 3 Sysselsättningsgrad 74 % har mellan % har mellan % har mellan % har mellan %. 100% 100% 100% Bilaga 2. Procentandel kvinnor och procentandel män som har en sysselsättningsgrad mindre än 75 %. Kvinnor 14,6% / män 5,0 %. Bilaga 2. Procentandelarna för kvinnor respektive män, skall minska så att målet för sysselsättningsgraden Procentandelarna för kvinnor respektive män, skall minska så att målet för sysselsättningsgraden Procentandelarna för kvinnor respektive män, skall minska så att målet för sysselsättningsgraden

27 15 (17) ovan blir uppfyllt. ovan blir uppfyllt. ovan blir uppfyllt. Procentandel kvinnor i yrken som ofta betraktas som manliga och vice versa. Bilaga 3. Den procentuella fördelningen mellan kvinnor och män skall utjämnas. Den procentuella fördelningen mellan kvinnor och män skall utjämnas. Den procentuella fördelningen mellan kvinnor och män skall utjämnas.

28 16 (17) LÖNER Inga osakliga löneskillnader skall förekomma i Hjo kommun. 10 I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera - bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och - löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan- kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och - grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. Nuläge Under 2012 arbetades i samverkan fram lönekriterier att tillämpa vid lönerevision. Den arbetsvärdering / lönekartläggning som gjorde 2008 skall uppdateras inför kommande lönerevision. Önskvärt resultat Åtgärd Ansvarig Tidsplan Uppföljning Löneskillnader mellan män och Vid löneförhandling skall skillnader i lön inte vara Ansvariga Avstämning Avstämning kvinnor som utför likvärdigt relaterat till kön. Lön skall sättas utifrån samverkade chefer vid vid arbete skall inte förekomma. kriterier. lönerevision lönerevision Avvikelser i medellön mellan yrkesgrupper inom samma kategori skall kunna förklaras. Vid löneförhandling skall skillnader i lön utredas och förklaras. Ansvariga chefer Avstämning vid lönerevision

29 17 (17) Alla medarbetare skall känna till vilka kriterier som används vid lönesättning och skillnader i lön skall kunna motiveras. Alla medarbetare skall informeras om kommunens lönekriterier samt lönekartläggning. Detta skall informeras om senast vid löneförhandling Ansvariga chefer Årligen inför lönerevision Indikator Ämne Nuläge Mål år 1 Mål år 2 Mål år 3 Medellön bland medarbetarna, Bilaga 4. med utgångspunkt i kön och position. Beräkning av hur många Bilaga 4. Den procentuella Den procentuella Den procentuella procent som skiljer mellan skillnaden mellan skillnaden mellan skillnaden mellan kvinnors och mäns medellöner kvinnors och mäns kvinnors och mäns kvinnors och mäns för anställningar i löner skall utjämnas. löner skall utjämnas. löner skall utjämnas. motsvarande positionsnivåer.

30 Bilaga 1 Kartläggning pensionsålder 65 år per politikområde och yrke Politikerområde Befattning Kön Totalt Barn och utbildning Adjunkt K Barn och utbildning Adjunkt M Barn och utbildning Barnomsorgshandläggare K Barn och utbildning Barnskötare K Barn och utbildning Dagbarnvårdare K Barn och utbildning Ekonomihandläggare K Barn och utbildning Elevassistent K Barn och utbildning Fritidspedagog M Barn och utbildning Förskollärare K Barn och utbildning Lär gr-sen övr alm ämn M Barn och utbildning Lärare idrott M Barn och utbildning Lärare lågstadiet K Barn och utbildning Lärare lågstadiet M Barn och utbildning Lärare mellanstadiet K Barn och utbildning Lärare mellanstadiet M Barn och utbildning Lärare trä-metallslöjd M Barn och utbildning Lärare årskurs 1-7 M Barn och utbildning Lärare årskurs 4-9 K Barn och utbildning Rektor K Barn och utbildning Rektor M Barn och utbildning Resurslärare K Barn och utbildning Samordnare bi K Barn och utbildning Skoladministratör K Barn och utbildning Skolvärd K Barn och utbildning Specialpedagog K Barn och utbildning Specialpedagog M Barn och utbildning Utvecklingsledare M Barn och utbildning Total Kommunstyrelsens förvaltning Barn/utbildningschef M

31 Bilaga 1 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunchef K Kommunstyrelsens förvaltning Kultur/Fritidschef K Kommunstyrelsens förvaltning Löneassistent K Kommunstyrelsens förvaltning Nätverkstekniker M Kommunstyrelsens förvaltning Personalhandläggare K Kommunstyrelsens förvaltning Projektledare M Kommunstyrelsens förvaltning Teknisk chef M Kommunstyrelsens förvaltning Telefonist/receptionist K Kommunstyrelsens förvaltning Total Kultur Fritid Turism Biblioteksassistent K Kultur Fritid Turism Musiklärare M Kultur Fritid Turism Turistassistent K Kultur Fritid Turism Total Samhällsbyggnad Arbetsledare K Samhällsbyggnad Drifttekniker M Samhällsbyggnad Ekonomibiträde K Samhällsbyggnad Kock/Kokerska K Samhällsbyggnad Kommunalarbetare M Samhällsbyggnad Miljöstrateg M Samhällsbyggnad Mätningsingenjör M Samhällsbyggnad Servicechef M Samhällsbyggnad Städare K Samhällsbyggnad Vaktmästare M Samhällsbyggnad Total Vård och omsorg Anhörigsamordnare K Vård och omsorg Enhetschef K Vård och omsorg Handl Vård/oms K Vård och omsorg Handledare K Vård och omsorg Personlig assistent K Vård och omsorg Personlig assistent M Vård och omsorg Sjuksköt medans K Vård och omsorg Sjuksköterska K Vård och omsorg Undersköterska K

32 Bilaga 1 Vård och omsorg Undersköterska M Vård och omsorg Vårdare K Vård och omsorg Vårdare M Vård och omsorg Vårdbiträde K Vård och omsorg Total Totalt

33 Bilaga 2 Kartläggning sysselsättningsgrad kvinnor-män per Lönebid Lönebidrag Lönebidrag Lönebidrag Tillsvida Kön Sysselsattningsgrad Postnr Anstform_text Politikerområde Personnr_och_Namn Postnr M 0, M 0, M 0, M 0, M 0, M 0, M 0, M 0, M 0, M 0, M M Total K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0,

34 Bilaga 2 K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0,

35 Bilaga 2 K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K 0, K K Total Totalt

36 Bilaga 3 Kartläggning fördelning kvinnor-män per yrke Anställningsform Befattning Kön Tillsvidare Tills vidare Adjunkt K 2 Tills vidare Adjunkt M 2 Tills vidare Adjunkt Total 4 Tills vidare Administrativ assistent K 1 Tills vidare Administratör K 2 Tills vidare Anhörigsamordnare K 1 Tills vidare Anläggningsarbetare M 1 Tills vidare Arbetsingenjör M 1 Tills vidare Arbetsledare K 1 Tills vidare Arbetsledare M 1 Tills vidare Arbetsledare Total 2 Tills vidare Assistent K 3 Tills vidare Barn/utbildningschef M 1 Tills vidare Barnomsorgshandläggare K 1 Tills vidare Barnskötare K 14 Tills vidare Barnskötare poolanställd K 1 Tills vidare Behandlingsassistent K 2 Tills vidare Bibliotekarie K 2 Tills vidare Bibliotekarie M 1 Tills vidare Bibliotekarie Total 3 Tills vidare Biblioteksassistent K 1 Tills vidare Biståndshandläggare K 3 Tills vidare Boendehandledare K 4 Tills vidare Boendehandledare M 2 Tills vidare Boendehandledare Total 6 Tills vidare Bygglovhandläggare M 1 Tills vidare Bygglovsassistent K 1 Tills vidare Dagbarnvårdare K 4 Tills vidare Dietkokerska K 1 Tills vidare Distriktsarbetsterapeut K 4 Tills vidare Drifttekniker M 4 Tills vidare Ekonom K 3 Tills vidare Ekonom M 2 Tills vidare Ekonom Total 5 Tills vidare Ekonomibit m städuppgift K 1 Tills vidare Ekonomibiträde K 7 Tills vidare Ekonomibiträde M 1 Tills vidare Ekonomibiträde Total 8 Tills vidare Ekonomichef M 1 Tills vidare Ekonomihandläggare K 3 Tills vidare Elevassistent K 13 Tills vidare Elevassistent M 4 Tills vidare Elevassistent Total 17 Tills vidare Enhetschef K 10 Tills vidare Fastighetschef M 1 Tills vidare Fastighetssamordnare K 1 Tills vidare Fastighetstekniker M 1

37 Bilaga 3 Tills vidare Fritidsassistent K 0 Tills vidare Fritidsledare K 6 Tills vidare Fritidsledare M 1 Tills vidare Fritidsledare Total 7 Tills vidare Fritidspedagog K 7 Tills vidare Fritidspedagog M 3 Tills vidare Fritidspedagog Total 10 Tills vidare Föreståndare K 1 Tills vidare Föreståndare M 1 Tills vidare Föreståndare Total 2 Tills vidare Förskollärare K 56 Tills vidare Gruppledare omsorg K 1 Tills vidare Handl Vård/oms K 2 Tills vidare Handl Vård/oms M 1 Tills vidare Handl Vård/oms Total 3 Tills vidare Handledare K 2 Tills vidare Handläggare K 1 Tills vidare Hantverkare M 3 Tills vidare IFO - chef M 1 Tills vidare Informationschef K 1 Tills vidare IT-chef M 1 Tills vidare IT-tekniker K 1 Tills vidare IT-tekniker M 1 Tills vidare IT-tekniker Total 2 Tills vidare Kanslisekreterare K 1 Tills vidare Kock/Kokerska K 13 Tills vidare Kommunalarbetare M 8 Tills vidare Kommunchef K 1 Tills vidare Kommunsekreterare M 1 Tills vidare Kostchef K 1 Tills vidare Kultur/Fritidschef K 1 Tills vidare Kulturhandläggare K 1 Tills vidare Lss-handl/kurat K 1 Tills vidare Lär gr-sen övr alm ämn M 1 Tills vidare Lärare bild K 1 Tills vidare Lärare idrott K 1 Tills vidare Lärare idrott M 3 Tills vidare Lärare idrott Total 4 Tills vidare Lärare lågstadiet K 16 Tills vidare Lärare lågstadiet M 2 Tills vidare Lärare lågstadiet Total 18 Tills vidare Lärare mellanstadiet K 9 Tills vidare Lärare mellanstadiet M 3 Tills vidare Lärare mellanstadiet Total 12 Tills vidare Lärare textilslöjd K 2 Tills vidare Lärare trä-metallslöjd M 3 Tills vidare Lärare årskurs 1-7 K 22 Tills vidare Lärare årskurs 1-7 M 5 Tills vidare Lärare årskurs 1-7 Total 27 Tills vidare Lärare årskurs 4-9 K 12

38 Bilaga 3 Tills vidare Lärare årskurs 4-9 M 4 Tills vidare Lärare årskurs 4-9 Total 16 Tills vidare Löneassistent K 1 Tills vidare Lönekamrer K 1 Tills vidare Miljöstrateg M 1 Tills vidare Musiklärare K 1 Tills vidare Musiklärare M 5 Tills vidare Musiklärare Total 6 Tills vidare Mätningsingenjör M 1 Tills vidare Näringslivschef K 1 Tills vidare Nätverkstekniker M 1 Tills vidare Parkarbetare K 1 Tills vidare Personalchef M 1 Tills vidare Personalhandläggare K 2 Tills vidare Personlig assistent K 49 Tills vidare Personlig assistent M 5 Tills vidare Personlig assistent Total 54 Tills vidare Projektledare M 1 Tills vidare Redovisningsansvarig K 1 Tills vidare Rektor K 4 Tills vidare Rektor M 3 Tills vidare Rektor Total 7 Tills vidare Resurschef K 1 Tills vidare Resurslärare K 2 Tills vidare Samordnare K 2 Tills vidare Samordnare M 2 Tills vidare Samordnare Total 4 Tills vidare Samordnare bi K 1 Tills vidare Servicechef M 1 Tills vidare Sjukgymnast K 2 Tills vidare Sjukgymnast M 1 Tills vidare Sjukgymnast Total 3 Tills vidare Sjuksköt medans K 1 Tills vidare Sjuksköterska K 16 Tills vidare Sjuksköterska M 1 Tills vidare Sjuksköterska Total 17 Tills vidare Skoladministratör K 2 Tills vidare Skolkurator K 1 Tills vidare Skolsköterska K 1 Tills vidare Skolsköterska m uppeh K 1 Tills vidare Skolvärd K 1 Tills vidare Skötare fö K 1 Tills vidare Socialsekreterare K 5 Tills vidare Specialpedagog K 2 Tills vidare Specialpedagog M 1 Tills vidare Specialpedagog Total 3 Tills vidare Studie o yrkesvägledare K 1 Tills vidare Städare K 21 Tills vidare Säkerhetsskyddschef K 1 Tills vidare Teknisk chef M 1

39 Bilaga 3 Tills vidare Telefonist/receptionist K 1 Tills vidare Turistassistent K 1 Tills vidare Undersköterska K 154 Tills vidare Undersköterska M 11 Tills vidare Undersköterska Total 165 Tills vidare Utredningssekreterare K 2 Tills vidare Utvecklingsledare M 1 Tills vidare Vaktmästare M 8 Tills vidare Vård- o omsorgschef M 1 Tills vidare Vårdare K 18 Tills vidare Vårdare M 3 Tills vidare Vårdare Total 21 Tills vidare Vårdbiträde K 31 Tills vidare Vårdbiträde M 1 Tills vidare Vårdbiträde Total 32 Tills vidare Ämneslärare K 1 Tills vidare Total 693

40 Bilaga 4 Kartläggning medellön kvinnor-män per yrke, med procent Befattning K M Totalt K lön i % av M Adjunkt ,96% Administrativ assistent Administratör Anhörigsamordnare Anläggningsarbetare Arbetsingenjör Arbetsledare ,45% Assistent Barn/utbildningschef Barnomsorgshandläggare Barnskötare Barnskötare poolanställd Behandlingsassistent Bibliotekarie ,02% Biblioteksassistent Biståndshandläggare Boendehandledare ,00% Bygglovhandläggare Bygglovsassistent Dagbarnvårdare Dietkokerska Distriktsarbetsterapeut Drifttekniker Ekonom ,69% Ekonomibit m städuppgift Ekonomibiträde ,30% Ekonomichef Ekonomihandläggare Elevassistent ,64% Enhetschef Fastighetschef Fastighetssamordnare Fastighetstekniker Fritidsassistent Fritidsledare ,90% Fritidspedagog ,00% Föreståndare ,48% Förskollärare Gruppledare omsorg Handl Vård/oms ,66% Handledare Handläggare Hantverkare IFO - chef Informationschef IT-chef IT-tekniker ,09%

41 Bilaga 4 Kanslisekreterare Kock/Kokerska Kommunalarbetare Kommunchef Kommunsekreterare Kostchef Kultur/Fritidschef Kulturhandläggare Lss-handl/kurat Lär gr-sen övr alm ämn Lärare bild Lärare idrott ,82% Lärare lågstadiet ,97% Lärare mellanstadiet ,44% Lärare textilslöjd Lärare trä-metallslöjd Lärare årskurs ,73% Lärare årskurs ,70% Löneassistent Lönekamrer Miljöstrateg Musiklärare ,48% Mätningsingenjör Näringslivschef Nätverkstekniker Parkarbetare Personalchef Personalhandläggare Personlig assistent ,23% Projektledare Redovisningsansvarig Rektor ,81% Resurschef Resurslärare Samordnare ,03% Samordnare bi Servicechef Sjukgymnast ,99% Sjuksköt medans Sjuksköterska ,00% Skoladministratör Skolkurator Skolsköterska Skolsköterska m uppeh Skolvärd Skötare fö Socialsekreterare Specialpedagog ,13% Studie o yrkesvägledare Städare

42 Bilaga 4 Säkerhetsskyddschef Teknisk chef Telefonist/receptionist Turistassistent Undersköterska ,56% Utredningssekreterare Utvecklingsledare Vaktmästare Vård- o omsorgschef Vårdare ,94% Vårdbiträde ,48% Ämneslärare Totalt ,67%

43

44

45

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan Dokumenttyp Plan Fastställd/upprättad 2012-12-20 av Kommunfullmäktige, 96 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid 2013-2015 Dokumentansvarig

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2013-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Lagar 1 2. Bakgrund och inledning 3 3. Utvärdering av 2010 2012 års plan 3 4. Arbetsförhållanden 5 Kartläggning

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Sid 1 (10) Dokumenttyp Policy/plan Dokumentansvarig Personalchef Beslutad av (datum och ) KF, 2016-03-21, 21 Gäller för Alla kommunens verksamheter Giltig fr o m 2016-03-21 Senast reviderad Jämställdhetsplan

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun

Likabehandlingsplan för Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 48, 2009-03-24 Reviderad: KS 96, 2012-04-24 Karlshamns kommun 1. Inledning Alla har olika bakgrund, erfarenheter

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Bilaga 3 Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare arbetstagare 2015. Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) 2013-12-03 Bilaga 6 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Telefonvägen 30 Box 490 129 04 Hägersten Växel 08-508 22 000 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 1(10) 2015-06-17 KS 2015/156 Kommunstyrelsen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018 2(10) Innehåll Plan för lika rättigheter och möjligheter i Kumla kommun 2015-2018... 1 1.

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Jämställdhet i Hudiksvalls kommun Jämställdhet Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Diskriminerings lagens syfte vad gäller förbudet att diskriminera på grund av kön,

Läs mer

guide Guide till Likabehandlingsplan

guide Guide till Likabehandlingsplan guide Guide till Likabehandlingsplan Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S)

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S) ,!!!'0' l SA.tvfMANTRÄDESPROTOKOll 1 (8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, personalavdelningen, 2014-11-27 kl 08:30-10:00 Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

W'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37)

W'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37) ~ LJUSNARSBERGS W'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37 Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTET 2015-11-11 Au 193 Dnr KS 254/2015 Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ärendebeskrivning Personalchef Ann-Sofie

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Mattias Wirsén, tfn 13 55 23 Likabehandlingsplan 2016-2019 För lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-05-25.

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2017-02-13 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2017-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan PLAN Jämställdhetsplan 2016 2018 Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av ledningskontoret Datum 2015-10-12 Gäller 2016 2018 Ärendenr RS 2015/71 Innehåll Region Gotlands Likabehandlingspolicy... 2

Läs mer

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Farsta stadsdelsförvaltning UPPFÖLJNING AV JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN 2010-2012 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2010 Inriktningsmål för jämställdhets- och mångfaldsarbete Arbete för jämställdhet

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad:

2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, HR-partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 2(15) Handläggare: Kristoffer Seydlitz, -partner Antaget av Kommunstyrelsen: KS 140, 2016-11-09 Ärendenummer: 2016/100 Reviderad: 3(15) Inledning Det finns en lagstadgad skyldighet enligt Diskrimineringslagen

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Mångfaldsplan. Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014

Mångfaldsplan. Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014 Mångfaldsplan Volvo GTO Powertrain Production Skövde 2012-2014 Framtagen av Mångfaldskommittén: Jens Holtinger, Platschef Nina Persson, HR-chef Jenny Gustafsson, HR Business Partner Thomas Medin, Funktionschef

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ulricehamns kommun Denna jämställdhets- och mångfaldsplan är framtagen och utformad utifrån bestämmelser och anvisningar i lagen mot diskriminering i arbetslivet, 2008:567.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde JÄMSTÄLLDHETSPLAN Backe rektorsområde Backe rektorsområde är en förskole-, skol- och fritidsverksamhet med uppgift att utbilda elever enligt Lpo-94 och att tillhandahålla familjer barnomsorg i form av

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för skolförvaltningen juli 2012 juni 2015

Jämställdhets- och mångfaldsplan för skolförvaltningen juli 2012 juni 2015 Jämställdhets- och mångfaldsplan för skolförvaltningen juli 2012 juni 2015 1. Inledning Skövde kommun har undertecknat CEMR - deklarationen (Council of European Municipalities and Regions), en europadeklaration

Läs mer

Jämställdhetsplan 2005-2007

Jämställdhetsplan 2005-2007 Jämställdhetsplan 2005-2007 Socialförvaltningen Falköpings kommun Antagen av socialnämnden 2005-06-12, 81 Socialförvaltningens jämställdhetsplan 2005 2007 Vad säger lagen? Den nuvarande lagen trädde i

Läs mer

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017

Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Styrelsehandling 7 Dnr 0919/16 2016-10-28 Patrik Stoppert Beslutsärende Jämställdhetsplan 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR BILS HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Bilaga 6 SID 1 (13) 2011-11-25 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR 2010-2012 Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning STADSDELSFÖRVALTNING SID 2 (13)

Läs mer

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010 Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 5.Ledningens ansvar 2. Policy och bu52.16 1 av 6 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige. ISSN 2000-043X HebyFS 2013:2 Infördes i författningssamlingen den 20 februari 2013 Likabehandlingsplan 2012-2014 Kommunfullmäktige beslutade 1 den 13

Läs mer

LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER. Jämställdhets- och mångfaldsplan

LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER. Jämställdhets- och mångfaldsplan LIKA RÄTTIGHETER LIKA MÖJLIGHETER Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING OCH BAKGRUND... 3 2. JÄMSTÄLLDHET... 4 2.1 Arbetsmiljö... 4 2.2 Förena arbete och föräldraskap...

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

jämställdhet -policy -handlingsplan

jämställdhet -policy -handlingsplan jämställdhet -policy -handlingsplan 2008 1. Inledning Den här planen är upprättad utifrån Jämställdhetslagens bestämmelser. Enligt Jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer

Plan för jämställd personalpolitik

Plan för jämställd personalpolitik Plan för jämställd personalpolitik Plan för jämställd personalpolitik Innehållsförteckning Inledning 3 Planens roll i förhållande till arbetet med jämställdhetsintegrering 4 Vision 5 Förutsättningar för

Läs mer

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011 101010 Avd.chef administrat Antal anställda 1 Min 33 900 Medellön 33 900 Max 33 900 Förvaltningschef Antal anställda 5 Min 48 900 Medellön 50 535 Max 52 000 Kommunchef Antal anställda 1 Min 65 000 Medellön

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011-2014

Jämställdhetsplan 2011-2014 Flik 6.1 1 (13) Jämställdhetsplan 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-13, 127 VK300S v1.0 040416, Flik 6.1 Jämställdhetsplan 2011-2014 Ekonomi- och personalförvaltningen Vingåkers kommun, 643

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6)

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6) Nya bestämmelser för arbetsgivare undersöka, analysera, åtgärda och följa upp Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskriminerings lagen. Nu ska du som arbetsgivare förebygga

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv 2013-2015 Gäller från 2013 t.o.m. 2015 Dnr CK 2012-0246 Ansvarig HR-direktör Innehåll 1. Syfte och mål 2. Bakgrund 3. Definitioner och begrepp 4. Samverkan

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan ÖREBRO LÄNS LANDSTING Jämställdhetsplan 2013 2015 1 Örebro läns landsting 2013 Grafisk form: LoVS Kommunikation. Foto: Nina Hellström Papper: inlaga, Multi design smooth white, 130 g, omslag, Multiart

Läs mer

Mångfaldsplan Habilitering och hjälpmedel 2015-2017

Mångfaldsplan Habilitering och hjälpmedel 2015-2017 Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Charlotte Lindholm Ledningskansli +46155245325 2014-12-02 HU-HOH14-201-1 Ä R E N D

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2009

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2009 S HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Linda Vikström BILAGA 6 SID 1 (6) 2008-11-18 HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2009 Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnds mål För att

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009 Människovärdets okränkbarhet, individens frihet, alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män är väsentliga

Läs mer