Internkontroll 2 PS Självservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internkontroll 2 PS Självservice"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (3) KFN Handläggare Claes Åsenblad Internkontroll 2 PS Självservice Sammanfattning I oktober 2014 fick förvaltningen i uppdrag att granska medarbetare och chefers rutiner kring PS Självservice. Målet var att kvalitetssäkra rapporteringen i systemet och eventuellt föreslå förändrade eller förbättrade rutiner. Granskningen har visat att rutiner fungerar väl. Varje arbetsställe har upparbetat egna rutiner för att säkerställa att avvikelser rapporteras korrekt. Vid granskningstillfället var inte dessa dokumenterade på alla arbetsställen men åtgärder har vidtagits och kommer att vara klart under innevarande höst. Ett antal önskemål om förbättring och förenkling av rapportering i systemet har framkommit. Om de förbättringar som föreslagits av systemet genomförs skulle det ytterligare öka säkerheten och spara tid för såväl medarbetare som chefer och löneassistenter. Förbättringarna skulle även få effekt för all personal i kommunen. Beslutsunderlag Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 oktober 2015 Kartläggning av PS Självservice 28 augusti 2015 Uppdragsbeskrivning den 5 februari 2015 Kultur- och föreningsförvaltningens protokoll den 15 oktober Kultur- och föreningsförvaltningens internkontrollplan den 1 oktober 2014 Beskrivning av ärendet Granskningen av rutiner kring rapportering i PS Självservice har genomförts enligt uppdragsbeskrivningen. PS Självservice är det digitala system varje medarbetare rapporterar avvikelser utifrån schemalagd arbetstid, såsom frånvaro, semester, obekväm arbetstid, reseräkning, personliga utlägg med mera. Alla medarbetare har tillgång till systemet via kommunens intranät Kikaren. PS Självservice förvaltas och administreras av Lönecentrum östra Värmland, med placering i Kristinehamn. Lönecentrum östra Värmland är en gemensam administrativ nämnd, bildad 2012, och omfattar kommunerna Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Den granskning som genomförts visar att rapporteringen fungerar väl. Inga generella rutinbeskrivningar finns framtagna men varje arbetsställe

2 Tjänsteskrivelse 2 (3) KFN har upparbetat egna rutiner, utifrån de behov som finns, för att säkerställa att det fungerar korrekt. Vid granskningstillfället hade inte alla arbetsställen dokumenterat sina rutiner men det kommer att ske under hösten. Eftersom systemet bygger på ett egenansvar finns risker att fel och misstag begås av såväl okunskap som stress men också på grund av missförstånd om det är krångligt och ologiskt hur man går tillväga. Av de intervjuer som genomförts med chefer, de som attesterar rapporterade avvikelser, är det dock sällan felrapportering sker. När det händer rättas det till och det får inga ytterligare konsekvenser. Dock orsakar det visst merarbete. Vid intervjuer med chefer och genom den enkätundersökning som genomfördes med medarbetarna framkom ett antal önskemål om förbättring och förenkling av rapportering i systemet. Vissa funktioner används sällan och upplevs ologiska och krångliga, för sällananvändare upplevs svårigheterna i än högre grad. Önskemålen är framförda till Lönecentrum för vidare hantering. Kontaktpersoner vid Lönecentrum har också intervjuats och bestyrker att det generellt fungerar väl. Visst kan fel uppstå men tillsammans med attesterande chef rättas det till innan det får några konsekvenser. Sociala/kulturella konsekvenser Vid granskningen har chefer och kontaktpersoner vid Lönecentrum intervjuats och alla medarbetare har haft möjlighet att ge sin syn på PS Självservice och rapporteringsrutiner via en enkät. 51 % av medarbetarna besvarade enkäten. Intervjuerna och resultatet av enkäten har sammanställts och vägts in i bedömningen av granskningen. Om de förbättringar som föreslagits av systemet genomförs skulle det ytterligare öka säkerheten, minska frustrationen och spara tid för såväl medarbetare som chefer och löneassistenter. Förbättringarna skulle även få effekt för all personal i kommunen. Ekonomiska konsekvenser Med tydliga och enkla rutiner går rapporteringen snabbare och risken för fel, som måste åtgärdas i nästa led, minskas. Om rapportering i systemet förenklas kommer även det att innebära en besparing av tid och minskad frustration. En förbättring av systemet kommer att ge positiv effekt för all personal i kommunen. Kultur-och föreningsförvaltningens förslag till beslut 1. Godkänna granskningen av PS Självservice. 2. Inga skäl föreligger för förändringar av rapporteringsrutiner. Claes Åsenblad Kvalitetsledare

3 Tjänsteskrivelse 3 (3) KFN Expedieras till Förvaltningschef Avdelningschefer Enhetschefer Ekonom

4 Tjänsteskrivelse Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Internkontrollplan 2015 för kultur- och föreningsnämnden Sammanfattning Under år 2005 fick kommunens ekonomgrupp i uppdrag att utifrån det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för internkontroll lämna förslag till intern kontrollplan. Gruppen utarbetade också ett förslag för vilka rutiner som är lämpliga att följa upp. De rutiner som gruppen föreslår är av generell karaktär, tre till antalet, vilka gäller för samtliga nämnder och utförs centralt. Dessutom föreslås att respektive nämnd beslutar om två nämndspecifika rutiner att kontrollera. För 2015 föreslås granskning av följande två för kultur- och föreningsnämnden specifika rutiner: - PS Självservice - Uppföljning och utvärdering av tidigare genomförda internkontroller enligt internkontrollplaner PS Självservice är det IT-baserade system som används i kommunen för medarbetarna att rapportera sjukfrånvaro, begära ledigheter, skriva reseräkningar etc. PS Självservice skall rapporteras till nämnden senast på aprilsammanträdet. Tidigare genomförda internkontroller skall ha granskats och rapporteras senast på novembersammanträdet. Beslutsunderlag Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 oktober c:\temp\hlul9l6k2q.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Centralplan MALMÖ

5 (2) Kultur och föreningsförvaltningens förslag till beslut 1. Internkontroll genomförs på PS Självservice, vilket skall rapporteras till nämnden senast på dess aprilsammanträde Internkontroll genomförs på tidigare genomförda internkontroller, vilket skall rapporteras till nämnden senast på dess novembersammanträde Hans Lundell Förvaltningschef Expedieras till Kvalitetsledaren Personalchefen

6 Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum KFN 92 KFN Internkontroll 2015 Sammanfattning Under år 2005 fick kommunens ekonomgrupp i uppdrag att utifrån det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för internkontroll lämna förslag till intern kontrollplan. Gruppen utarbetade också ett förslag för vilka rutiner som är lämpliga att följa upp. De rutiner som gruppen föreslår är av generell karaktär, tre till antalet, vilka gäller för samtliga nämnder och utförs centralt. Dessutom föreslås att respektive nämnd beslutar om två nämndspecifika rutiner att kontrollera. För 2015 föreslås granskning av följande två för kultur- och förenings nämnden specifika rutiner: - PS Självservice - Uppföljning och utvärdering av tidigare genomförda internkontroller enligt internkontrollplaner PS Självservice är det IT-baserade system som används i kommunen för medarbetarna att rapportera sjukfrånvaro, begära ledigheter, skriva reseräkningar etc. PS Självservice skall rapporteras till nämnden senast på aprilsammanträdet. Tidigare genomförda internkontroller skall ha granskats och rapporteras senast på novembersammanträdet. Beslutsunderlag Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 oktober Kultur och föreningsförvaltningens förslag till beslut 1. Internkontroll genomförs på PS Självservice, vilket skall rapporteras till nämnden senast på dess aprilsammanträde Internkontroll genomförs på tidigare genomförda internkontroller, vilket skall rapporteras till nämnden senast på dess november sammanträde Kultur och föreningsnämndens beslut 1. Beslutade att punkt 1 i beslutsförslaget ska rapporteras i november och att punkt 2 ska rapporteras i april. 2. Internkontroll genomförs på PS Självservice, vilket skall rapporteras till nämnden senast på dess novembersammanträde Internkontroll genomförs på tidigare genomförda internkontroller, vilket skall rapporteras till nämnden senast på dess april sammanträde Expedieras till Kvalitetsledaren Personalchefen Justerande Utdragsbestyrkande

7 Uppdrag: Internkontroll II 2015 PS Självservice

8 KULTUR- OCH FÖRENINGSFÖRVALTNINGEN Administrationen Karlskoga Hans Lundell, Uppdrag: Internkontroll II 2015 PS Självservice Uppdragsbeställare: Hans Lundell Uppdragsansvarig: Claes Åsenblad Uppdragsutförare: Claes Åsenblad Madelene Hedström Uppdragets syfte: Ur Kultur- och föreningsnämndens protokoll : Under år 2005 fick kommunens ekonomgrupp i uppdrag att utifrån det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för internkontroll lämna förslag till intern kontrollplan. Gruppen utarbetade också ett förslag för vilka rutiner som är lämpliga att följa upp. De rutiner som gruppen föreslår är av generell karaktär, tre till antalet, vilka gäller för samtliga nämnder och utförs centralt. Dessutom föreslås att respektive nämnd beslutar om två nämndspecifika rutiner att kontrollera. För 2015 föreslås granskning av följande specifika rutiner: - PS Självservice Internkontroll genomförs på PS Självservice, vilket skall rapporteras till nämnden senast på dess novembersammanträde Uppdragets mål och målgrupp: Mål Kvalitetssäkra PS Självservice. Detta innebär att rutiner för medarbetare och chefer på förvaltningens olika delar kartläggs. En avvägning görs av kostnadseffektivitet mot säkerhet. Eventuellt föreslås förändrade eller förtydligade rutiner. Målgrupp Medarbetare, chefer och Kultur- och föreningsnämnden. Uppdragets tidplan och kostnad: Tidplan: Se nedan Krav på beslut eller förankring. Kostnad: Enbart arbetstiden.

9 Uppdragets organisation och genomförande: Uppdragsgivare: Hans Lundell Uppdragsansvarig: Claes Åsenblad Politiskt ansvariga: Kultur- och föreningsnämnden Stöd kan sökas hos Lönecentrum. Krav på beslut eller förankring Avstämning med förvaltningschefen senast vecka Klar i sin helhet till nämndberedningen den 9 november Beslut i kultur- och föreningsnämnden den 18 november Uppföljning Uppföljning bestäms av kultur- och föreningsnämnden beroende på utfallet av granskningen.

10 Sammanfattning av intervju med chefer Hur tycker du att PS Självservice fungerar och vilka rutiner finns på din avdelning? Generellt anser alla, såväl chefer som medarbetare att PS Självservice fungerar väl, att det finns rutiner, att det är relativt enkelt att rapportera i systemet och att det sällan uppstår fel. Avdelningarna ser lite olika ut på förvaltningen, de allra flesta har en väl samlad arbetsplats vilket är en fördel i detta sammanhang, medan kulturskolan har den mest spretiga arbetsplatsen och svårast att ha översikt över som chef. Uppfattningen är ändå att det fungerar väl även här. På kulturskolan används ett schablonschema för alla och motiveringen är att arbetstiderna är flexibla och ofta ändras. Varje avdelning har skapat sina egna rutiner för vad, när och hur rapportering ska ske och vad som görs när felaktigheter uppstått. Allt finns dock inte dokumenterat. Vid sjukdom/vård av barn finns en namngiven person och ersättare som ska ta informeras vid sjukfrånvaro. Den som tar emot en sådan anmälan gör en notering och stämmer sedan av att detta rapporteras i PS. Om rapportering inte skett inom angiven tid informeras vederbörande att åtgärda detta. På biblioteket görs en förgransking av alla rapporterade poster av en bibliotekarie innan bibliotekschefen attesterar. Organisation, vilka personer/funktioner attesterar i PS På alla avdelningar är det första och andra linjens chefer som ansvarar för att attestera poster i PS. Hur många medarbetare har respektive chef ansvar för? Varje chef ansvarar för mellan 3-25 medarbetare, där första linjens chefer har de flesta. Vilka delar av PS Självservice administrerar du för dina medarbetare? Alla chefer administrerar alla delar i systemet. Vilka prenumerationer har du? Några chefer får mail när nya poster finns att attestera. Andra har valt att inte få det. De menar att de är inne i systemet så ofta att det inte är nödvändigt att få sådana påminnelser. Vilka rapporter använder du? Förekommer väldigt sällan att rapport över utfall skrivs ut. Emellanåt kontrolleras flextid och semesteruttag. Utbildning för nyanställda? Ingen samordnad utbildning görs utan varje chef ser till att alla nya får den hjälp och kunskap som krävs. För nyanställda finns PS Självservice med som en punkt i Checklista för nyanställda. Är lathundarna på Kikaren till god hjälp? De flesta använder inte några lathundar. Om fel eller oklarheter uppstår löses de oftast med hjälp av lönecentrum. Vilka är de vanligaste felen medarbetarna gör som påverkar ditt arbete och som du får ett merarbete av? Att medarbetare glömmer att rapportera in. Det gäller främst efter sjukfrånvaro. Vid Strandbadet upplevs detta som ett stressmoment för att hinna få allt rapporterat innan lönebryt. Att felaktig frånvaroorsak anges. Att fel ersättningsorsak anges vid OB. Storhelg ligger högst upp i listboxen och om inte medarbetaren uppmärksammar att ett val måste göras registreras Ob för storhelg. Att medarbetare registrerar samma sak två gånger. Enligt lönecentrum ska inte detta inte orsaka några problem eftersom det inte ska gå att attestera samma sak två gånger.

11 Vid rapportering av avvikande tjänstgöring finns risk för dubbel kostnad om extratid anges som Ersättningsorsak. Beroende på vilken Bemanningstyp som anges borde endast valbara ersättningsorsaker vara aktiva i den listboxen. Vilka är de vanligaste felen som du som chef kan göra som du anser vara en risk för att felaktigheter ska uppstå? Uppfattningen är att rapportering, granskning och attestering fungerar väl och felaktigheter förekommer högst sällan. De risker som nämns är följande två: Att glömma granska det som beskrivits ovan och att fel då inte upptäcks och åtgärdas. Att chef inte informeras om sjukfrånvaro om den mottagits av någon ersättare och därmed inte blir kontrollerad att den rapporterats. Synpunkter och förslag till förbättringar Datum för lönebryt har tidigarelagts vilket orsakar mer stress. Alla förbättringar som gör systemet enklare och mer logiskt att rapportera i är värdefulla eftersom det finns många sällananvändare. Ändra rangordning i listboxen för OB-tillägg. Låta möjliga val i listboxen för Ersättningsorsak styras av valet som görs i Bemanningstyp. Förenkla rapportering av personligt utlägg så att inte reseuppgifter behöver anges om ingen resa utförts. Tydligare rutiner för hur medarbetare hanteras vid organisationsförändring, så att han/hon ligger under rätt chef i PS. Sammanfattning av intervju med lönecentrum Vilka brister i rutinerna upplever ni och vad kan förbättras? Generellt fungerar allt bra. Problem och oklarheter reds snabbt ut med respektive chef per telefon. 1. Vilka är de vanligaste felen som förekommer och som påverkar ditt arbete och du får ett merarbete av? Att chef attesterar för sent, enligt deadline. Att chef godkänner felaktiga saker. Till exempel ett felaktigt angivet årtal. Personuppgifter o framförallt personnummer saknas ofta på uppdragstagare, föreläsare, artister. Löneenheten ser över om det finns brister i utanordningsblanketten som används. 2. Andra fel som förekommit? På kulturskolan har det förekommit att poster om OB-tillägg bara syns i den del av systemet som chef administrerar, inte i den del som löneadministratören jobbar i. 3. Utbildning för nyanställda? Oklarhet råder om löneenheten ska åka till Karlskoga för att utbilda nyanställda. 4. Lathundar? En ny gemensam lathund för medarbetare för alla kommunerna håller på att tas fram. 5. Förslag till förbättringar Kulturskolans lärare använder inte individuella scheman utan ett schablonschema. Det skulle underlätta för alla om individuellt schema användes.

12 Medarbetarenkät om PS Självservice Sammanfattning Svarsfrekvens 51 % (= 42 respondenter). Generellt tycks PS Självservice fungera väl för medarbetarna. Det upplevs relativt enkelt, klart och tydligt hur man ska rapportera och det blir sällan fel. Dock finns några konkreta förslag på förbättringar som skulle förenkla och förbättra rapporteringen. Sannolikt skulle dessa förbättringar minska risken för fel och göra rapporteringen enklare, framförallt för sällananvändare. Fråga 1. Jag tycker det är enkelt att rapportera i PS Självservice Medelvärde 4,4 (6 gradig skala). 53 % har gett omdömet 5-6 och 12 % har gett omdömet 1-2. Det tycks relativt enkelt för da allra flesta att rapportera. Av fråga fyra nedan framgår vad som inte är enkelt och skulle kunna förbättras/förenklas. Fråga 2. Jag tycker det är klart och tydligt vad, när och hur jag ska rapportera Medelvärde 4,2. Även här har 53 % gett omdömet % har angett omdömet 1-2 och är något högre än på fråga 1. Även här ger fråga fyra svar på vad som inte är så klart och tydligt hur det ska rapporteras. Fråga 3. Hur ofta upplever du att det blivit fel - vid rapportering och du fått korrigera efter påpekande? 88 % uppger att det aldrig eller sällan händer, 12 % att det händer emellanåt. - vid utbetalning av lön orsakat av felaktighet i PS Självservice? 97 % uppger att det aldrig eller sällan händer, 2 % att det händer emellanåt. Fråga 4. Önskemål och förbättringsförslag Knappt en tredjedel av de som besvarat enkäten har lämnat något önskemål eller förbättringsförslag. De allra flesta har önskemål om rapportering av personliga utlägg och resor. För personligt utlägg framhålls att det är ologiskt att hitta i systemet var detta ska göras. Ibland görs personligt utlägg gjorts utan att det föranlett en resa men ändå måste samtliga reseuppgifter fyllas i. För reseräkning upplevs det svårtolkat hur man anger kostavdrag. Vid rapportering av OB-tid uppges att det finns en risk för fel eftersom storhelg är förstahandsvalet. /Claes

13 MedarbetareKFF_15_Internkontroll_PS Utveckling > Svar 42/83=51% 1. Jag tycker det är enkelt att rapportera i PS Självservice Besvarad av: 42 (95%) Ej besvarad av: 2 (5%) 1 6 Instämmer 10 (24%) (29%) (29%) (7%) (5%) 6 1 Instämmer inte 3 (7%) Medel: 4,4 2. Jag tycker det är klart och tydligt vad, när och hur jag ska rapportera Besvarad av: 42 (95%) Ej besvarad av: 2 (5%) 1 6 Instämmer 10 (24%) (29%) (21%) (10%) (7%) 6 1 Instämmer inte 4 (10%) Medel: 4,2 3. Hur ofta upplever du att det blivit fel... Aldrig Sällan Emellanåt Ofta Svar 1 vid rapportering och du fått korrigera efter påpekande? 20 (48%) 17 (40%) 5 (12%) 0 (0%) 42/44 (95%) 2 vid utbetalning av lön orsakat av felaktighet i PS Självservice? 30 (71%) 11 (26%) 1 (2%) 0 (0%) 42/44 (95%)

14 3. Hur ofta upplever du att det blivit fel... Aldrig Sällan Emellanåt Ofta Svar 1 vid rapportering och du fått korrigera efter påpekande? 20 (48%) 17 (40%) 5 (12%) 0 (0%) 42/44 (95%) 2 vid utbetalning av lön orsakat av felaktighet i PS Självservice? 30 (71%) 11 (26%) 1 (2%) 0 (0%) 42/44 (95%) 4. Önskemål och förbättringsförslag Besvarad av: 12 (27%) Ej besvarad av: 32 (73%) "Önskemål om att göra det enklare att fylla i reseräkningar." "Tydligare när vid reseräkning gällande mat. Ska man kryssa när det ingått eller inte." "Informationsmöte med löneenheten ca 1 g/år." "Keep up the good work! För mig funkar det klockrent, inga övriga kommentarer, " "Enklare sätt att rapportera personligt utlägg utan att behöva gå via reseersättning." "Att arbetsgivaren rapporterar i tid, till försäkringskassan, vid sjukdom." "Omformuleringar när man ska fylla i reseräkning skulle inte vara så tokigt. Lite svårtolkat särskilt som man fyller i formuläret sällan. " "Vid ifyllande av OB tid är Storhelgs OB som förstahandsval. Där blir det ofta fel om man inte ser upp." "Om man gör ett personligt utlägg är det inte helt enkelt att veta var man ska fylla. Ibland känns den lite ologisk." "en enklare väg att komma till personliga utlägg skulle vara bra då det är långsökt att lägga in alla utgifter under reseersättning." "Enklare menysystem och färre steg vid T.ex av rapportering för reseersättning, övrigt utlägg och dylikt." "Nej."

15

16 Önskemål och förbättringsförslag > utgifter lägga fel förstahandsval sjukdom arbetsgivaren kommentarer the ca löneenheten personligt reseersättning utlägg enklare långsökt ser Ibland väg OB Nej mat Tydligare tid sätt via up göra Önskemål under upp ofta Omformuleringar rapportera kryssa reseräkningar bra menysystem formuläret tokigt gällande utan Informationsmöte enkelt övrigt steg färre ologisk försäkringskassan behöva klockrent personliga funkar inga work gå övriga känns rapportering komma Storhelgs sällan särskilt ingått good Keep OB tid ifyllande rapporterar g/år dylikt veta helt fyller svårtolkat reseräkning

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Tjänsteskrivelse 2012-11-26 KFN 2011.0062 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Sammanfattning Under år 2005 fick kommunens

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Tjänsteskrivelse 2014-11-27 KFN 2013.0086 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Sammanfattning Ett av områdena i internkontrollplanen för 2014

Läs mer

Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler

Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler Tjänsteskrivelse 2013-12-18 KFN 2013.0103 Handläggare: Claes Åsenblad Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler Sammanfattning Enligt uppdrag har kommersiell verksamhet i offentligt finansierade lokaler

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2013-05-03 Admnämnd/2013:1 Charlotte Rolfsson, 0550-869 61, Lönechef charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Datum 2015-02-02 Admnämnd/2015:2 047 Intern kontroll Riskanalys och intern kontrollplan

Läs mer

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2014-03-31 Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-86961 charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning Syftet

Läs mer

Direktiv - Internbudget 2015

Direktiv - Internbudget 2015 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Direktiv - Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden fastställer sin budget för 2015

Läs mer

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Tjänsteskrivelse 2014-04-04 KFN 2014.0044 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Sammanfattning Kultur och föreningsnämnden

Läs mer

Rutiner vid tecknande av avtal

Rutiner vid tecknande av avtal Tjänsteskrivelse 2014-03-17 KFN 2013.0086 Handläggare: Annelie Henriksson Rutiner vid tecknande av avtal Sammanfattning I november 2013 fick förvaltningen i uppdrag att se över rutinerna för tecknande

Läs mer

Ärende 25. Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping

Ärende 25. Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping Ärende 25 Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0232 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna

Läs mer

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Ärende 22 Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Tjänsteskrivelse 2015-10-28 KS 2014.0345 Handläggare: Per Nordin Internkontroll

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Ärende 7. Medborgarförslag att piffa upp gång- och cykeltunnel

Ärende 7. Medborgarförslag att piffa upp gång- och cykeltunnel Ärende 7 Medborgarförslag att piffa upp gång- och cykeltunnel Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-13 SBN 33 SBN 2012.0021 Remiss - Medborgarförslag att piffa upp gång- och

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Ärende 15 Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Tjänsteskrivelse 2012-04-30 KS 2011.0227 Handläggare: Lone Atterstig Kommunstyrelsen Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2016

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2016 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2016-02-08 Admnämnd/2016:1 047 Intern kontroll Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2016

Läs mer

Ärende 8. Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga

Ärende 8. Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga Ärende 8 Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2013-03-15 SBN 2013.0063 Handläggare: Stig Rengman Samhällsbyggnadsnämnden Svar på motion om att införa bekvämlighetsinrättningar

Läs mer

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur-

Läs mer

Ärende 32. Medborgarförslag om utplacering av pingisbord och schackbord

Ärende 32. Medborgarförslag om utplacering av pingisbord och schackbord Ärende 32 Medborgarförslag om utplacering av pingisbord och schackbord Protokollsutdrag 1 (1) Sammanträdesdatum Kultur- och föreningsnämnden 2015-10-21 KFN 108 KFN 2015.0082 Medborgarförslag om utplacering

Läs mer

Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2013-05-16 Handläggare: Sofie Norén FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan,

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Tjänsteskrivelse 2013-04-17 FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens kontanthantering

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Ärende 6 Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 2012-08-31 KS 2012.0075 Handläggare: Peter Rendius Kommunstyrelsen Praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Läs mer

KF Ärende 3. Löpnummer i Politikerrummet: 20. Egendomar för avyttring

KF Ärende 3. Löpnummer i Politikerrummet: 20. Egendomar för avyttring KF Ärende 3 Löpnummer i Politikerrummet: 20 Egendomar för avyttring Tjänsteskrivelse 2013-09-26 SBN 2011.0160 Handläggare: Johan Ljung Samhällsbyggnadsnämnden Försäljningslista fastigheter Sammanfattning

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Ärende 8 Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Protokollsutdrag Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-10 SN 100 SN 2012.0167 Yttrande avseende motion om att alla barn upp

Läs mer

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Tjänsteskrivelse 2014-04-29 KFN 2010.0040 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Sammanfattning Våren 2011 tog nämnden beslut om kompetenskrav

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Mål och verksamhetsplan för 2015

Mål och verksamhetsplan för 2015 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Datum 2014-09-24 Admnämnd/2014:11 012 Verksamhetsplaner/måldokume nt Mål och verksamhetsplan för 2015 Sammanfattning

Läs mer

Missiv Slutrapport internkontroll 2016

Missiv Slutrapport internkontroll 2016 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2017-01-04 Socialförvaltningen Utveckling och innovation ÖFNES/2015:109 Elin Lindh /016-710 42 26/ 1 (2) Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Missiv Slutrapport

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Ärende 13. Nobelhallen m fl. försäljning av namnrättigheter

Ärende 13. Nobelhallen m fl. försäljning av namnrättigheter Ärende 13 Nobelhallen m fl. försäljning av namnrättigheter Tjänsteskrivelse 2015-04-21 KS 2014.0282 Handläggare: Bosse Björk Kommunstyrelsen Nobelhallen m fl - försäljning av namnrättigheter Sammanfattning

Läs mer

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Ärende 29 Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2015-03-19 KS 2014.0266 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag om ny småbåtshamn i Karlskoga Sammanfattning

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina Bouvin 060-148871 Innehållsförteckning

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Tjänsteskrivelse 2014-09-30 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden diskuterade på sitt septembersammanträde de

Läs mer

Delegeringsbeslut. Följande delegeringsbeslut anmäls: Föreningsbidrag 12-2015 Föreningsbidrag 13-2015 Föreningsbidrag 14-2015

Delegeringsbeslut. Följande delegeringsbeslut anmäls: Föreningsbidrag 12-2015 Föreningsbidrag 13-2015 Föreningsbidrag 14-2015 Tjänsteskrivelse 2015-12-03 KFN 2015.0005 Delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut anmäls: Föreningsbidrag 12-2015 Föreningsbidrag 13-2015 Föreningsbidrag 14-2015 Kultur och föreningsförvaltningens

Läs mer

Rapport internkontroll av efterlevnad av lagstiftningen lex Sarah

Rapport internkontroll av efterlevnad av lagstiftningen lex Sarah Protokoll Sammanträdesdatum 2015-10-08 Sida 15(21) Socialnämndens arbetsutskott SNau 127 Rapport internkontroll av efterlevnad av lagstiftningen lex Sarah Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Granskningsrapport KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Rutiner delegationer attester 1 3. Kommunicering av rutiner 2 4. Intern kontroll 3 5. Slutsatser 3 1. Bakgrund Vi har av

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse 2014-11-11 Handläggare: Camilla Jern Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta en arbetsmiljöplan för nämndens verksamhet.

Läs mer

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Tjänsteskrivelse 2013-04-22 KFN 2013.0035 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden har beretts

Läs mer

Ärende 2. Motion om renovering av byggnad vid Näset

Ärende 2. Motion om renovering av byggnad vid Näset Ärende 2 Motion om renovering av byggnad vid Näset Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-07 SBN 56 SBN 2012.0061 Svar på remiss - Motion om renovering av byggnad vid Näset

Läs mer

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Ärende 23 Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Tjänsteskrivelse 2015-04-24 KS 2015.0105 Handläggare: Anette Jonson Svar på motion från Leif Fredriksson (SPI)

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Ärende 6. Motion om hastighetsbegränsning på Värmlandsvägen med mera

Ärende 6. Motion om hastighetsbegränsning på Värmlandsvägen med mera Ärende 6 Motion om hastighetsbegränsning på Värmlandsvägen med mera Tjänsteskrivelse 2013-03-28 MHN 2012.0039 Handläggare: Kristin Södergren Myndighetsnämnden Svar på motion om hastighetsbegränsning på

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret anordnar en intern kurs under 2012 för chefer och assistenter på enheterna om lönesystemet.

Barn- och utbildningskontoret anordnar en intern kurs under 2012 för chefer och assistenter på enheterna om lönesystemet. Sara Potter Ekonom 2012-01-09 Sidan 1 av 6 Barn- och ungdomsnämnden Uppföljning internkontrollplan 2011 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL m "')\.'(U ''> KOMMUNSTRYRELSENS AU l' o Sammanträdesdatum.~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 Sida 18(35) 283 Dnr 645/14 Uppföljning kvalitetskontrollplan 2015 för kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Hans Lundell, förvaltningschef Annelíe Henriksson, nämndsekreterare

Hans Lundell, förvaltningschef Annelíe Henriksson, nämndsekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Onsdagen den 13 november 2013 i kulturskolans aula, klockan 16.00 18.10 Beslutande Lasse Sjöberg (S), ordförande Pia Renman (M), 2:e vice ordförande Claes Rydén

Läs mer

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Tjänsteskrivelse 2013-04-27 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Liljebjörn Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Sammanfattning Inspektion består bland annat av

Läs mer

Mål och Verksamhetsplan 2014

Mål och Verksamhetsplan 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-86961 charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Datum 2013-11-13 Admnämnd/2013:9 012 Verksamhetsplaner/måldokume nt Mål och Verksamhetsplan

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Anställnings- och avgångsrutiner

Anställnings- och avgångsrutiner Revisionsrapport Anställnings- och avgångsrutiner Malin Andersson Hans Axelsson Inledning/uppdraget Av s revisorer har vi fått i uppdrag att granska om det finns en tillräcklig kontroll av rutiner i samband

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2016 Huddinge kommun Granskning av arvoden Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering 2011-04-01 Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor ring gärna Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Margareta Mehlqvist 021-10 31 11 Innehållsförteckning 1. Vad innebär

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 5 KS/2015:420. Internkontroll 2016 för kommunstyrelseförvaltningen - uppföljning

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 5 KS/2015:420. Internkontroll 2016 för kommunstyrelseförvaltningen - uppföljning Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-01-09 1 (1) Sida 5 KS/2015:420 Internkontroll 2016 för kommunstyrelseförvaltningen - uppföljning Bakgrund Enligt kommunstyrelsens reglemente

Läs mer

Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond

Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0017 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-11-12 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0087 Folkhälsonämnden Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Sammanfattning I de mål och styrmått som kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Yttrande Revisionsrapport Granskning av hemtjänsten

Yttrande Revisionsrapport Granskning av hemtjänsten Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-09-24 1 Sn 165 Dnr SN 2015/0082 Yttrande Revisionsrapport Granskning av hemtjänsten Beslut Socialnämnden beslutar att - godkänna förvaltningens

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Ärende 5 Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-24 KFN 51 KFN 2012.0054 Motion om att skapa en Idrotts- och

Läs mer

Utförd egen- och internkontroll 2015

Utförd egen- och internkontroll 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-02-09 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Utförd egen- och internkontroll 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Introduktion av nyanställda

Introduktion av nyanställda Personalavdelningen Ärendenr: KS 2016/111 Fastställd: KS 2016-09-07 Reviderad: RIKTLINJE Introduktion av nyanställda 2/5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Syfte...3 Mål...3 Introduktion...3

Läs mer

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors KF Ärende 20 Löpnummer i Politikerrummet: 36 Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors Tjänsteskrivelse 2013-07-29 KS 2012.0285 Handläggare: Karin Jirénius Svar

Läs mer

Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-09-22 KS/2015:295 Handläggare Eva Jansson Tfn 0142-850 63 Kommunstyrelsen Svar på granskning av bisyssla Bakgrund De förtroendevalda revisorerna

Läs mer

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Utförd intern- och egenkontroll 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-02-11 SN 2013/0666.11.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Utförd intern- och egenkontroll 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-09-09 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delrapport om internkontrollarbetet för år 2013 FRI-2013-2447 Sammanfattning Fritidsnämnden beslutade

Läs mer

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Revisionsrapport - Personalrelaterade skulder - 2013 slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Redovisning av internkontroll 2014

Redovisning av internkontroll 2014 Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Strategiska avdelningen Bilaga 5, VB 2014 Sida 1 (6) 2015-01-28 I samband med verksamhetsplan 2014 fastställdes nämndens internkontrollplan. Resultat av genomförd

Läs mer

Ärende 9. Utökad ram för kollektivtrafik

Ärende 9. Utökad ram för kollektivtrafik Ärende 9 Utökad ram för kollektivtrafik Tjänsteskrivelse 2012-08-21 KS 2012.0286 Handläggare: Percy Carlsbrand Kommunstyrelsen Utökad ram med anledning av ökade kostnader för kollektivtrafik Sammanfattning

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret 1(5) KFN 2009/0124 Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret mm Bakgrund En översyn av gjordes i början av år 2010 av två konsulter från Pricewaterhouse Coopers. Syftet

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering Tjänsteskrivelse -01-21 KFN 2013.0085 Handläggare: Hans Lundell Mål och styrmått -2016 - Revidering Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden arbetade under 2013 med en genomgripande revidering av sina

Läs mer

Rapport Dnr: BN2016/6 1 (6) 2016-11-22 Byggnadsnämnden Rapport intern kontroll 2016 Beslutsförslag Byggnadsnämnden beslutar: Att godkänna av förvaltningen upprättad skrivelse, daterad 2016-11-22, avseende

Läs mer

Ärende 31. Motion om en fullstor inomhusarena

Ärende 31. Motion om en fullstor inomhusarena Ärende 31 Motion om en fullstor inomhusarena Tjänsteskrivelse 2015-06-01 KS 2014.0405 Handläggare: Karin Jirénius Kommunfullmäktige Svar på motion om en fullstor inomhusarena Sammanfattning Börje Engholm,

Läs mer

Möckelnföreningarna. Kultur- och föreningsnämndens protokoll 2012-09-13 66

Möckelnföreningarna. Kultur- och föreningsnämndens protokoll 2012-09-13 66 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2012.0069 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Möckelnföreningarna Sammanfattning Karlskoga Folkhögskola tog 2012 initiativet till ett utvecklingsprojekt

Läs mer

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Tjänsteskrivelse 2013-11-16 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2013.0086 Folkhälsonämnden Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Medarbetarens ansvar i självservice

Medarbetarens ansvar i självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i självservice Avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) skall vara registrerade senast den 10:e varje månad. Registrera dina avvikelser så snart som möjligt Logga in

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-02-20 IMS 2012/36270 1 (5) Distriktet i Stockholm Åke Johansson, 010-730 9042 Stockholms kommun Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm Delgivning Föreläggande efter framställning om ingripande enligt

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer