Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppland"

Transkript

1 F rage 1 u1 1,;.. Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppland Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt Kulturarvets betydelse Kunskap som ger mervärde åt kulturarvet Startår: 2012 Belopp som söks hos RAÄ 2012: Slutår: 2013 Belopp som avses sökas hos RAÄ 2013: Belopp som avses sökas hos RAÄ 2014: O Ansvarig institution och medelförvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala, Kulturmiljöenheten Kortfattatsyfte Sammanfatta aktuellt kunskapsläge som ska fungera som underlag för länsstyrelsens beställningar av uppdragsarkeologi och som gemensam referensplattform för undersökarna. Projektet avses möjliggöra kompetensutveckling för länsstyrelsens handläggare. Eventuella samfinansiärer Samarbetspartner /tvärvetenskap Tvärinstitutionell dialog kommer att föras med arkeologiska undersökare i regionen (AK, RAÄ UV, SAU, KM, UM) och länsstyrelser (Stockholm, Södermanland, Västmanland, Örebro). Vetenskaplig ref.person är prof Ola Wetterberg, Inst för kulturv3rd, Gbg. Eventuella andra projekt som projektmedlemmar medverkar i Tina Fors omfattas också av ansökan om projektet F Roger Edenrna och Ann-Mari Hållans stenhalm omfattas också av ansökan om projektet F Projektledarens personuppgifter Namn, titel och personnummer: Agneta Åkerlund, docent, länsantikvarie, Adress: Länsstyrelsen i Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala, Kulturmiljöenheten, Hamnesplanaden 3, Uppsala Telefon: epostadress:

2 F Page 2 of 12 Populärvetenskaplig sammanfattning Projektet ska formulera en syntes av de senaste årtiondenas arkeologiska undersökningar i Uppland. En samlad beskrivning av kunskapsläget behövs som underlag för länsstyrelsens beställningar av enskilda arkeologiska undersökningar, så att frågeställningar kan formuleras för att söka kompletterande kunskap. Det behövs som gemensam utgångspunkt för undersökarnas tolkning av ny information om fornlämningar eller samhälle. Tydliga värderingar av nya resultat i förhållande till tidigare kunskap ger en bild av framåtskridande när det gäller arkeologisk kunskapsproduktion. Projektet ska utvärdera hur uppdragsarkeologi påverkar historieskrivningen och hur olika målgrupper del av resultat. Syfte och bakgrund med projektet BAKGRUND Det uppdragsarkeologiska systemet pekar inte ut någon ansvarig för synteser. Enskilda undersökningar betraktas i regel som fristående uppdrag och inriktning för projekten har sällan formulerats utifrån bredare perspektiv. Detta har sin grund i ett äldre förhållande där universiteten skulle stå för kunskapsproduktionen och uppdragsarkeologin bistå med forskningens material: dokumentation från undersökningarna. I dag har uppdragsarkeologin införlivat forskning i undersökningarna och inför beslut enligt KML om arkeologiska undersökningar ska länsstyrelsen, som företrädare för staten och det allmänna, formulera undersökningens syfte och inriktning i ett förfrågningsunderlag. Länsstyrelsen förväntas styra undersökningarna mot frågor som är aktuella för forskning och samhälle. Det har gjorts försök att beskriva kunskapsläget i några län. Den kulturhistoriska bakgrunden kan vara delvis likartad över flera län och därför utgår det här projektet ifrån ett behov att överblicka hela Mellansverige. Projektets syfte att formulera synteser av relevans för en större region följer därmed ambitionerna i Regeringens uppdrag om samverkan mellan länsstyrelser. SYFTE Projektet ska definiera det aktuella kunskapsläget i Uppland, som värderas i ett större geografiskt och kulturhistoriskt sammanhang, och precisera samhälleligt relevant och efterfrågad kunskap i ett program för kommande undersökningar. Det ska motverka att perspektiv och därmed frågeställningar rutinmässigt reproduceras, vilket hämmar uppdragsarkeologin både metodiskt och forskningsmässigt. Formuleringar av utgångspunkter för undersökningarna är viktiga eftersom länsstyrelsens beställningar av uppdragsarkeologi också påverkar historieskrivningen: det vill säga stödjer, motsäger eller skapar alternativa uppfattningar om samhället. Avsikten är att leverera en plattform som skapar gemensamma referenser för undersökande arkeologer. Ett motsvarande regionalt underlag har inte tidigare färdigställts och arbetet ryms inte inom länsstyrelsens ordinarie verksamhet. Programmet ska betraktas som ett levande dokument, som omprövas fortlöpande. Vid värdering av kommande undersökningsresultat förväntas undersökarna utgå från denna lägesbeskrivning och komplettera bilden eller föreslå förändringar. Tanken är att de verksamma undersökarna gemensamt flyttar fram positionerna genom reflekterande redovisningar i rapporter och vid årliga uppföljningsmöten. Relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet Länsstyrelsens beställarroll inom uppdragsarkeologi innebär ett stort ansvar för den historieskrivning som produceras. Om undersökningars syfte och inriktning definieras på ett slentrianmässigt sätt och de frågor som ställs inte är efterfrågade, tas inte undersökningarnas fulla potential till vara. Det finns ett akut behov av av arkeologisk information för att kunna formulera relevant inriktning kommande och ta ansvar för uppdragsarkeologin. Detta behov kan uppfyllas genom att ta fram tolkande och överblickar och ett aktuellt program för bedöms ha stor relevans för kulturarvet förväntas ge en vilket motiverar /ansokan9.3ddata.se/report.asp?s= l MjA5MEMxOTclNTUwNDAl

3 F Page 3 of 12 Teori, metod samt nationell och internationell översikt av tidigare forskning TEORI Ny relevant kunskap förutsätter tidigare syntetiserad kunskap. Man måste förhålla sig till något om man ska kunna värdera, problematisera och gå vidare. En kunskapsöversikt innebär inte enbart en sammanställning utan den förutsätter ett värderande och problematiserande arbetssätt. METOD 1. Projektet ska efter genomgång av rapporter och annan litteratur sammanställa och utvärdera vilken ny kunskap som kommit fram genom de senaste decenniernas uppdragsarkeologi i Uppsala län, identifiera minst tio kunskapsluckor som är relevanta att fylla i såväl ett forsknings- som samhällsperspektiv och föreslå inriktningar för de kommande årens uppdragsarkeologiska verksamhet. Projektet ska särskilt relatera till och komplettera de tidigare insatserna med kunskapssammanställningar i Stockholms och Södermanlands län. 2. Projektet ska översiktligt redovisa om och i så fall vilka insatser i den uppdragsarkeologiska verksamheten som medverkar till att påverka historieskrivningen, det vill säga stödjer, motsäger eller skapar alternativa uppfattningar om samhället. Hur förankras frågor? Hur diskuteras resultat? Vem för ut resultat - arkeologer/historiker eller journalister? Vad gör skillnad? 3. Projektet ska översiktligt utvärdera hur olika målgrupper får del av undersökningsverksamheten och dess resultat samt föreslå förbättringar för de kommande åren. Arbetet ska delvis genomföras av länsstyrelseanställd personal/ som behöver ges möjlighet att utvärdera de senaste årens resultat, utveckla sin kompetens och formulera erfarenheter som ska återverka på kommande beställningars kvalitet avseende bland annat forsknings- och samhällsrelevant kunskapsuppbyggnad och förmedling av kunskap. NATIONELL ÖVERSIKT De flesta län har kulturmiljöprogram/ som ofta tagits fram av länsmuseer med syfte att lyfta fram skyddsvärda kulturmiljöer. På många håll finns det kommunala kulturmiljöprogram med liknande inriktning. Dessa har inte samma syfte som det handlingsprogram länsstyrelsen avser att göra. De flesta undersökande institutioner har egna vetenskapliga program med kunskapsöversikter. Det har ofta funnits en ambition att revidera programmen efter några år, men detta har sällan genomförts. Följden är att det saknas aktuella översikter. Några länsstyrelser har börjat ta fram program för att kunna styra framtida uppdragsarkeologi såsom Stockholms, Hallands, Gotlands och Södermanlands län. Projektledaren för den här aktuella projektansökan tog som länsantikvarie i Södermanland initiativ till det sistnämnda projektet, som ska ge en samlad bild av undersökningar i Södermanlands län På grund av begränsade resurser kunde bara en specialist på stenålder anställas, medan sakkunniga på övrig förhistoria konsulterades. Den sörmländska analysen har fokus på stenålder och behandlar inte andra perioder lika utförligt. Enligt beräkning ska den avslutas under hösten Förteckning över forskningsområdets viktigaste arbeten Al karp, Magnus Det Gamla Uppsala: berättelser och metamorfoser kring en alldeles särskild plats. Occasional papers in 49. Institutionen för arkeologi och antik historia. Uppsala universitet. Anders Mellan och text: en introduktion till de historiska Eslöv. text Michael Olausson för för text Fredrik för Stefan Arvidsson & Ann-Mari Minne och det 5. Lund. universitet. En studie av innebörder som Södermanland. SAR Nr Institutionen för

4 F Page 4 of 12 Grundberg, Leif Medeltid i centrum: europeisering, historieskrivning och kulturarvsbruk i norrländska kulturmiljöer. Kungl. Skytteanska samfundets handlingar 59. Studia archaeologica Universitatis Umensis 20. Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet. Hagerman, Maja Det rena landet: om konsten att uppfinna sina förfäder. Stockholm. Hagerman, Norstedts Försvunnen värld. Om den största arkeologiska utgrävningen någonsin i Sverige. Handlingsprogram för uppdragsarkeologi - utvecklingsprojekt , text Eivind Claesson, RAÄ dnr , för slutbearbetning. Kritz, Anders Kriterier för bedömning av kvalitet i uppdragsarkeologin. Riksantikvarieämbetet. Lönn, Marianne Uppdragsarkeologi och forskning: tankar från ett västsvenskt perspektiv, GOTARC. Arkeologiska skrifter, 63, Göteborg: Institutionen för arkeologi Olsen, Bjornar Fra ting till text: teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning. Lund. Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap lagen (1988:950) om kulturminnen, KRFS 2007:2. Svanberg, Fredrik Decolonizing the Viking Age. Acta Archaeologica Lundensia Series in Bo No 43. Institutionen för arkeologi, Lunds universitet. Uppdragsarkeologi i tiden. Betänkande av Uppdragsarkeologiutredningen. SOU 2005:80. Walette, Anna sagans svenska: synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år. Historiska insitutionen, Lunds universitet. Wall, Asa Agenda kulturarv: viktiga målsättningar med diskutabla utgångspunkter. Fornvännen, sid Welinder, Stig Människor och artefaktmönster. Occasional papers in archaeology 5. Uppsala. Welinder, Stig (red) Torpens arkeologi. Stockholm. Tids- och ekonomisk plan samt de i projektet ingående aktörernas rollfördelning för ansökningsåret 1. Roger Edenmo ska under 3 mån 2012, Tina Fors under 3 mån 2012 och 3 mån 2013 och Ann-Mari Hållans Stenholm under 6 mån 2013 utifrån befintlig kunskap karaktärisera regionens specifika kulturhistoriska förutsättningar i text och på karta, gå igenom rapporter företrädesvis från de senaste 15 årens undersökningar, utvärdera vilken ny kunskap som framkommit genom uppdragsarkeologi, skapa en bild av kunskapsläget, utvärdera bilden mot den forskning som bedrivs vid universiteten. I dialog med regionala aktörer ska minst tio kunskapsluckor identifieras och inriktningar för kommande undersökningar föreslås. De genomför arbetet självständigt, men stämmer av med varandra och projektledaren som ger feedback. 2. en ej utsedd medarbetare ska under 3 mån 2012 i dialog med undersökare i regionen och repr från universiteten samt gm litteraturstudier utvärdera hur uppdragsarkeologin historieskrivningen, det vill eller alternativa uppfattningar om samhället. 3. en ej utsedd medarbetare ska under en för att utvärdera hur olika del av 4. ska under l Edenrna de 3 ro]ek1tae!iar na under 3 Resultatspridning Arbetet under p. l ovan ska redovisas i en de stora undersökarna inklusive tillsammans med ska omfatta referat n,,.,,..<>!c:"' av deras och liksom referat med andra med Arbetet under p. 2 och 3 redovisas för framtiden. som ska omfatta till lntuwndal

5 F O Page 5 of 12 Redovisningarna i de tre rapporterna redigeras slutligen ihop och tillsammans med en beskrivning av konsekvenser och rekommendationer för verksamheten bildar de handlingsprogrammet, som görs tillgängligt på länsstyrelsens hemsida. Handlingsprogrammet kan fungera som modell för andra länsstyrelser. Förväntade resultat och effekter Ett program för uppdragsarkeologisk undersökningsverksamhet förväntas få till effekt att länsstyrelsens handläggare får ett samlat kunskapsunderlag för prioriteringar och kravspecifikationer av enskilda undersökningar, där frågeställningar för kommande undersökningar kan formuleras tydligare för att söka kompletterande kunskap. En samlad beskrivning av kunskapsläget förväntas bli en gemensam utgångspunkt för undersökarnas tolkning av ny information som bekräftar, ifrågasätter eller helt förändrar tidigare uppfattningar om fornlämningar eller samhälle. Programmet kan bidra till att utveckla en struktur där länsstyrelsen tydligare styr den uppdragsarkeolog i ska verksam h eten. Tydliga värderingar av nya resultat i förhållande till tidigare kunskap ger en bild av framåtskridande när det gäller arkeologisk kunskapsproduktion, en effekt som motiverar kostnaderna för uppdragsarkeologi. Det handlar också om att värdera i vilken grad kunskapen har en forsknings- och samhällsrelevans. ev projektledare AGNETA ÅKERLUND ARBETSLIVSERFARENHET Länsstyrelsen i Uppsala län Kulturmiljöenheten Länsantikvarie Enhetschef för kulturmiljöenheten Länsstyrelsen i Södermanlands län Samhällsbyggnadsenheten Länsantikvarie Funktionschef i kulturmiljögruppen. Tog bl a initiativ till ett strategiskt kulturmiljöprogram, flera stads-gis och en arbetsmodell för hur kulturmiljöer ska värderas i MKB-processen i samband med järnvägsutredning av Ostlänken stockhalms universitet källmaterial och introducerade därför Flera och har vidare stockhalms universitet

6 F Page 6 of 12 Arkeologiska institutionen Doktorandtjänst Efter många års fältarbete hade jag möjlighet att inom ramen för en doktorandtjänst studera material som grävts fram inom uppdragsarkeologin. Hur miljöförändringar påverkar människor intresserar mig och i avhandlingen jämförde därför natur- och kulturförändringar i mellansverige i ett långt tidsperspektiv , tj , tj 2001 Riksantikvarieämbetet Undersökningsverksamheten Förste antikvarie, projektledare Ledde arkeologiska utgrävningar under och 1980-talen och har skaffat mig en bred erfarenhet av att undersöka olika kategorier av fornlämningar samt av fornminnesinventering i olika delar av landet och i andra länder. Min breda erfarenhet av fältarbete i olika geografiska sammanhang och i kontakt med olika arbetstraditioner utgör en värdefull grund för att värdera fornlämningars potential och skriva förfrågningsunderlag och kravspecifikationer som beställare av uppdragsarkeologi vid en länsstyrelse Hardangerviddaprosjektet for tvervitenskaplig kulturforskning forskningsprojekt knutet till Bergens universitet Arkeolog Deltog i fältarbete inom ett tvärvetenskapligt projekt som syftade till att undersöka hur högfjället hade utnyttjats genom tiderna. Ett stort antal sakomd~den var företrädda, vilket möjliggjorde dagligt utbyte av ideer och resultat. I det här projektet väcktes mitt intresse för tvärvetenskaplig samverkan och jag har strävat i den riktningen i min fortsatta yrkesverksamhet Nasjonalmuseum K0benhavn praktikant Deltog i fältarbete på Jylland med en internationell grupp arkeologistudenter. Flera olika länders traditioner representerades och vi fick därför en bred orientering i ämnet. UTBILDNINGAR OCH EXAMINA 2007, 2008, 2009, 2011 periodvis Länsstyrelsen/internat chefsutbildningar 2000 stockhalms universitet Docent i arkeologi 1996 stockhalms universitet Fil. dr i Laborativ arkeologi stockhalms universitet Fil. kand. med som huvudämne samt och 1968 Hvitfeldtska studentexamen sociala gren Vitterhetsakademin 201 L för och som repr för

7 F Page 7 of 12 länsantikvarierna Ingick i Högskoleverkets bedömmargrupp av arkeologiutbildning vid svenska universitet och högskolor Ingick i vetenskaplig referensgrupp för uppdragsarkeologi föranlett av utbyggnad av Botniabanan styrelseledamot Svenska Arkeologiska Samfundet (SAS) (ordf , stipendiesekr , valberedning ). Forsknings- och utvecklingsprojekt - Ingått i styrgrupp för det länsstyrelsegemensamma projektet Kaleidoskop med stöd från RAÄs FoU- Drivit projekten: - Tätortsnära planeringsunderlag för natur- och kulturmiljövärden i Eskilstuna med stöd från länsstyrelsens förvaltningsanslag, Eskilstuna kommun och kulturmiljöanslaget; - Kulturell mångfald i Södermanland med stöd från kulturmiljöanslaget; - Människan i det tidiga landskapet med stöd från Birgit och Gad Rausings stiftelse. Internationell erfarenhet, urval - Expertuppdrag för the European Commission att bedöma ansökningar inom the Culture 2000 programme in the field of Cultural Heritage multiannual projects, Brussels Feb Har deltagit med föredrag i ett antal internationella symposier i Europa och Canada under åren Deltog i Council of Europe/PACTs nätverksstart i Bryssel 1986 och medverkade under åren i internationellt tvärvetenskapligt samarbete med föredrag på seminarier och workshops inom PACTs nätverk och Nordiska Ministerrådets forskarkurser. Redaktionell erfarenhet, urval - Redaktör för rapport från den europeiska konferensen Mesolithic on the Move, Oxbow Books 2003, Exeter. - Ingick i the Editorial Board of the European Journal of Archaeology utg. av European Association of Archaeologists. - Redaktör för Swedish Archaeology utg. SAS. - Redaktör i det nordiska samarbetsprojektet Nordie Archaeological Abstracts (NAA) , varav ett år som centralredaktör. Annan utredningserfarenhet - Deltog i Pilotstudie om uppdragsarkeologi och forskning 1988, RAÄ. - Ställde samman i Sverige pågående arkeologiska forskningsprojekt Förteckning över publicerade skrifter kan presenteras vid förfrågan. ev övriga projektmedarbetare ROGER EDENMO UTBILDNING Fil.dr i arkeologi vid Uppsala universitet år 2008 på avhandlingen "Prestigeekonomi under yngre stenåldern". Fil.kand. år 1990 i ämnena har mina ARBETSLIVSERFARENHET antropologi, historia. kurser i flera mm. Riksantikvarieämbetet inom ett flertal ;::tr>rpnlnn nrr\h:h't tillsammans med

8 F Page 8 of 12 och Visby) för att diskutera boplatslämningar och skogsbruk. År 2001: Handläggare på Kulturmiljöavdelningen, RAÄ, samt genomförande av utredning om länsstyrelsernas hantering av forskningsundersökningar. Vidare granskning av arkeologiska rapporter och deras överensstämmelse med kravspecifikationer och undersökningsplaner vid Kunskapsavdelningen, RAÄ. År : Anställd vid RAÄ (kunskapsavdelningen) inom projektet "Att synliggöra och utveckla uppdragsarkeologin". Skrev flera vetenskapliga artiklar utifrån äldre uppgrävt material. Inledande avhandlingsarbete under : Fältarkeolog på RAÄ. Deltog under de första åren i arkeologiska undersökningar och var medarbetade i rapportskrivning. Var därefter projektledare för flera undersökningar. PUBLICERING Jag har i mina studier och arbete publicerat en stor mängd artiklar, både vetenskapligt och populärt. TINA FORS ERFARENHET AV UPPDRAGSARKEOLOGI MÅN Länsstyrelse, handläggning av uppdragsarkeologiska ärenden (2003 och 2006-pågående) 72 Uppdragsarkeolog Riksantikvarieämbetet UV ( ) 53,5 Hallands länsmuseer ( ) 58,5 Skaraborgs länsmuseum ( ) 8,5 ERFARENHET AV FORSKNINGSPROJEKT MÅN Sverige, Vitteneprojektet ( ) 34,5 England, Univ of Oxford och Univ of London (1984 och 1985) 4 Ungern (1998) 1 UTBILDNING, KURSER MM ÅR Fil lic i arkeologi, Göteborgs universitet 2008 ''Vittene en verkstadsplats från äldre järnåldern" Fil mag, Göteborgs universitet 2002 Fil kand, Göteborgs universitet 1987 Engelska 15 p, Göteborgs universitet 1987 Andra kurser Gruppen och jag, FIRO Kenneth Haninge AB 2009 Projektledarutbildning, Effect Managemet AB Teambuilding (för Raä UV Väst) stor med var Hallands länsmuseer och Riksantikvarieämbetet UV och under kortade och tre MjA5MEMxOTclNTUwNDA

9 F Page 9 or 12 Vitteneprojektet, som utmynnade i min licentiatavhandling "Vittene järnäldern". en verkstadsplats fr~n äldre ANN-MARI HÅLLANS STENHOLM AKADEMISKA MERITER Fil kand (arkeologi, historia, etnologi) 1983 (Sthlms Universitet). Därutöver kurser i Antikens kultur och samhällsliv, Medeltidsarkeologi, Medeltidshistoria för arkeologer. Forskarutbildning i Medeltidsarkeologi, planerad disputation 2012 (Lunds Universitet). Ing~r som doktorand i forskningsprojektet Vägar till Midg~rd - nordisk hedendom i l~ngtidsperspektiv, religionsarkeologiskt projekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Publicerade arbeten relaterade till avhandlingen; H~llans, A-M Att lägga minnen pä hög- historiebruk i det förkristna Skandinavien. I: Andren & Careiii (red.) Odens öga-mellan människor och makter i det förkristna Norden. stenhol m H~llans, A-M Past memories- spatial return i ng as ritualized remembrance. I: Andren et al (red.) Old Norse religion in long-term persepctives. Origins, changes and interactions. Vägar till Midg~rd 8. Berggren, Å., Arvidsson, s., H~llans, A-M Minne och myt konsten att skapa det förflutna. Vägar till Midgård 5. YRKESMÄSSIGA MERITER RAÄ, Avd för arkeologiska undersökningar Projektledare (arkeolog), från 1986 t.v. Ansvarat för flera större projekt vilket innebär s~väl vetenskapligt som ekonomiskt och personellt ansvar. Inom ramen för detta arbete har jag skrivit ett stort antal rapporter, vilket innebär en vetenskaplig bearbetning av ett ofta mycket stort empiriskt källmaterial. Har deltagit aktivt i vetenskapliga seminarier inom antikvariska och museala sektorn, vilka anordnats av RAÄ, olika länsmuseer och universitetsinstitutioner. I ansvaret ingår även utåtriktad verksamhet i form av föredrag och visningar för en allmänhet. Som en naturlig del i arbetet ing~r även kontakter med forskarsamhället i form av forskningsprojekt, föredrag, visningar, referensgrupper, seminarier o dyl. RAÄ, avd för Fornminnesdokumentation Arbetade inom forskningsprojektet Medeltida landsbygd, ett samarbete mellan RAÄ och Lunds univershtet. Projektet syftade till att skapa en bättre grund för antikvarisk tillämp-,ning och arkeolo-,gisk forskning med inriktning p~ det medeltida agrara landskapet och dess läm-,ningar. Analysen utgick fr~n ett uttalat landskapsperspektiv. Redovisningen skedde i form av en rapport. Inom ramen för projektet arrangerade jag även ett seminarium Medeltida agrarbebyggelse och exploateringsarkeologi kunskapspotenthal och problemformulering, som ocks~ resulterade i en rapport. RAÄ, Kunskapsavd. och Verksledningen sekreterare och projektsamordnare för RAÄ centralt som sekreterare för ett regeringsuppdrag på temat Samspelet mellan människa och natur (Kunskapsavdel-,ningen). Uppdraget var att finna former för samverkan mellan ansvarsmuseerna Naturhistoriska Riksmuseet, statens historiska museum och Nordiska museet. Det var ett tvärsektoriellt uppdrag med perspektiv förankrade i s~väl humaniora som naturvetenskap. Som sekreterare formulerade jag rapporten samt föredrog uppdraget såväl för RAÄs styrelse som för Kulturdepartementet. På uppdrag av RAÄs verksledning har jag varit ansvarig för en förstudie till avvecklingsplan för RAÄ UV vilket omfattande personalfrågor, ekonomiska åtaganden/ fyndhantering, materiel, utrustning och lokaler. Arbetet för RAÄ centralt har värdefull erfarenhet i myndighetsövergripande arbete och som kretsar. PROJEKTMEDARBETARE DELPROJEKT 2 och 3 önskvärt. ra.r"'"'jpy"v och och Gärna erfarenhet av Ett internationellt kontaktnät och God

10 F Page 11 of 12 Ekonomi- och bemanningsplan Ansvarig medelsförvaltande myndighet/organisation Länsstyrelsen i Uppsala Institution (eller motsvarande) Länsstyrelsen i Uppsala, Kulturmiljöenheten Belopp som söks Belopp som avses sökas hos RAÄ 2013 Belopp som ev. avses sökas hos RAÄ Bemanningsplan, personer som helt eller delvis finansieras av sökta medel från RAÄ Namn/funktion....-~..,;.;.n %heltid årsbasis Lönekostnad Agneta Åkerlund projektledare Roger Edenmo M Projektmedarbetare Tina Fors K Projektmedarbetare ej utsedd till delprojekt K projektmedarbetare ej utsedd till delprojekt M projektmedarbetare Ann-Mari H~llans 25 stenhalm Projektmedarbetare Resekostnader, konferenser etc som finansieras av sökta medel från RAÄ Arrangör och ort Länsstyrelsen i Uppsala Köpta tjänster som finansieras av sökta medel från RAÄ Tjänst Kostnad Utrustning och materialkostnad som finansieras av sökta medel från RAÄ Utrustning/material Kostnad Indirekta kostnader som finansieras av sökta medel från RAÄ Specifikation

11 F Page 12 of 12 Medfinansiering Beskriv ev. övriga medfinansiärer av projektet Ansökan om medel har samtidigt skickats till prof Lars Larsson, ledamot i Vitterhetsakademins förvaltningsutskott. Ange övrig bemanning i projektet, uppdelat per år, med namn, funktion och finansiär Vetenskaplig referensperson är professor Ola Wetterberg, Inst för kulturv~rd, Göteborgs univ. Dialoggruppen med undersökare i regionen bemannas med företrädare för Arkeologikonsult, Riksantikvarieämbetet UV, Societas Archaeologica Upsaliensis, Stiftelsen Kulturmiljöv~rd och Upplandsmuseet. Dialoggruppen med företrädare för länsstyrelser i regionen bemannas av Michael Olausson (Stockholm), Åke Johansson (Södermanland), Ulla Bergquist (Västmanland) och Anders Kritz (Örebro). För dessa grupper har inga arvoden beräknats, men omkostnader för möten belastar projektet

Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN

Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN Foto: Eva Skyllberg (1, 13, 18), Pål-Nils Nilsson (4), Bengt A Lundberg (7, 15, 16, 20), Carolina Andersson (8, 11),

Läs mer

Nya stadsarkeologiska horisonter

Nya stadsarkeologiska horisonter UV SYD RAPPORT 2004:4 RAÄ FOU PROJEKT 2003 Nya stadsarkeologiska horisonter Mats Anglert & Karin Lindeblad Nya stadsarkeologiska horisonter 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Rapport 2009:9 R. Granskning av utbildningarna inom arkeologi. Nationell bild

Rapport 2009:9 R. Granskning av utbildningarna inom arkeologi. Nationell bild Rapport 2009:9 R Granskning av utbildningarna inom arkeologi Nationell bild Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Gräv där du får. Årsredogörelse från Kulturmiljöfunktionen 2013 LÄNSSTYRELSEN HALLAND. Samhällsbyggnadsenheten/Kulturmiljöfunktionen

Gräv där du får. Årsredogörelse från Kulturmiljöfunktionen 2013 LÄNSSTYRELSEN HALLAND. Samhällsbyggnadsenheten/Kulturmiljöfunktionen Gräv där du får Årsredogörelse från Kulturmiljöfunktionen 2013 LÄNSSTYRELSEN HALLAND Samhällsbyggnadsenheten/Kulturmiljöfunktionen Förord Kulturmiljöfunktionens populära årsredogörelse har i år temat uppdragsarkeologi.

Läs mer

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum

Årsredovisning 2011. statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Statens historiska museer Årsredovisning 2011 statens historiska museum kungliga myntkabinettet sveriges ekonomiska museum tumba bruksmuseum Årsredovisning för Statens historiska museer Februari 2012 Tel:

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Meritförteckning och CV

Meritförteckning och CV Meritförteckning och CV Efter gymnasieexamen vid Naturvetenskaplig linje och ett sabbatsår inledde jag mina universitetsstudier. Efter ett inledande år med judaistik och religionshistoria, studerade jag

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Resultatredovisning... 3. Finansiell redovisning... 33

Resultatredovisning... 3. Finansiell redovisning... 33 Årsredovisning 2013 Generaldirektörens förord... 2 Resultatredovisning... 3 Inledning... 3 Verksamhetsområden... 8 Insamling, dokumentation och bevarande... 9 Forskning, utveckling och vetenskaplig bearbetning...

Läs mer

Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år. Mats Rolén 2012-05-10

Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år. Mats Rolén 2012-05-10 Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år Mats Rolén 2012-05-10 2 Hur gick det sen? Nordiska museets forskarskola efter tio år Förord Idén om en forskarskola för museianställda föddes,

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Kulturarvet som resurs för regional utveckling

Kulturarvet som resurs för regional utveckling Kulturarvet som resurs för regional utveckling Marianne Nilson & Sven-Olof Lindquist, Centrum för Östersjöstudier Birgitta Elfström, Riksantikvarieämbetet Martin Paju, CERUM Lotta Braunerhielm, avd. för

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Institutionen för ABM SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik Daniel Hall Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Johanna Widenberg ISSN 1651-6087 1 Inledning...3 1.2

Läs mer

Politik för global utveckling

Politik för global utveckling 2014:1 Politik för global utveckling Regeringens gemensamma ansvar? MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-21 2013/170-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-06-27 UF2013/38842/UD/USTYR Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/4. Samdok

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/4. Samdok NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET Samdok-forum 2011/4 Samdok 1 Innehåll Vi vill fortsätta! Anna Ulfstrand 3 COMCOL. Eva Fägerborg 3 Samdok en organisation mittemellan. Bodil Axelsson 5 Refl exiva utmaningar

Läs mer

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014

Ett rum öppet för alla. Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 Ett rum öppet för alla Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna inför kontrollstationen 2014 2 ETT RUM ÖPPET FÖR ALLA Svenska kyrkans redovisning till regeringen

Läs mer

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum

Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Statens historiska museer 2014 1 Statens historiska museer 2014 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum 2 Statens historiska museer 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Kulturar vsbrott. Linda Källman och Lars Korsell. Riksantikvarieämbetet Brottsförebyggande rådet Statens kulturrråd

Kulturar vsbrott. Linda Källman och Lars Korsell. Riksantikvarieämbetet Brottsförebyggande rådet Statens kulturrråd Kulturar vsbrott Linda Källman och Lars Korsell Riksantikvarieämbetet Brottsförebyggande rådet Statens kulturrråd Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se Innehåll Förord 7 Inledning

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer