Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppland"

Transkript

1 F rage 1 u1 1,;.. Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppland Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt Kulturarvets betydelse Kunskap som ger mervärde åt kulturarvet Startår: 2012 Belopp som söks hos RAÄ 2012: Slutår: 2013 Belopp som avses sökas hos RAÄ 2013: Belopp som avses sökas hos RAÄ 2014: O Ansvarig institution och medelförvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala, Kulturmiljöenheten Kortfattatsyfte Sammanfatta aktuellt kunskapsläge som ska fungera som underlag för länsstyrelsens beställningar av uppdragsarkeologi och som gemensam referensplattform för undersökarna. Projektet avses möjliggöra kompetensutveckling för länsstyrelsens handläggare. Eventuella samfinansiärer Samarbetspartner /tvärvetenskap Tvärinstitutionell dialog kommer att föras med arkeologiska undersökare i regionen (AK, RAÄ UV, SAU, KM, UM) och länsstyrelser (Stockholm, Södermanland, Västmanland, Örebro). Vetenskaplig ref.person är prof Ola Wetterberg, Inst för kulturv3rd, Gbg. Eventuella andra projekt som projektmedlemmar medverkar i Tina Fors omfattas också av ansökan om projektet F Roger Edenrna och Ann-Mari Hållans stenhalm omfattas också av ansökan om projektet F Projektledarens personuppgifter Namn, titel och personnummer: Agneta Åkerlund, docent, länsantikvarie, Adress: Länsstyrelsen i Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala, Kulturmiljöenheten, Hamnesplanaden 3, Uppsala Telefon: epostadress:

2 F Page 2 of 12 Populärvetenskaplig sammanfattning Projektet ska formulera en syntes av de senaste årtiondenas arkeologiska undersökningar i Uppland. En samlad beskrivning av kunskapsläget behövs som underlag för länsstyrelsens beställningar av enskilda arkeologiska undersökningar, så att frågeställningar kan formuleras för att söka kompletterande kunskap. Det behövs som gemensam utgångspunkt för undersökarnas tolkning av ny information om fornlämningar eller samhälle. Tydliga värderingar av nya resultat i förhållande till tidigare kunskap ger en bild av framåtskridande när det gäller arkeologisk kunskapsproduktion. Projektet ska utvärdera hur uppdragsarkeologi påverkar historieskrivningen och hur olika målgrupper del av resultat. Syfte och bakgrund med projektet BAKGRUND Det uppdragsarkeologiska systemet pekar inte ut någon ansvarig för synteser. Enskilda undersökningar betraktas i regel som fristående uppdrag och inriktning för projekten har sällan formulerats utifrån bredare perspektiv. Detta har sin grund i ett äldre förhållande där universiteten skulle stå för kunskapsproduktionen och uppdragsarkeologin bistå med forskningens material: dokumentation från undersökningarna. I dag har uppdragsarkeologin införlivat forskning i undersökningarna och inför beslut enligt KML om arkeologiska undersökningar ska länsstyrelsen, som företrädare för staten och det allmänna, formulera undersökningens syfte och inriktning i ett förfrågningsunderlag. Länsstyrelsen förväntas styra undersökningarna mot frågor som är aktuella för forskning och samhälle. Det har gjorts försök att beskriva kunskapsläget i några län. Den kulturhistoriska bakgrunden kan vara delvis likartad över flera län och därför utgår det här projektet ifrån ett behov att överblicka hela Mellansverige. Projektets syfte att formulera synteser av relevans för en större region följer därmed ambitionerna i Regeringens uppdrag om samverkan mellan länsstyrelser. SYFTE Projektet ska definiera det aktuella kunskapsläget i Uppland, som värderas i ett större geografiskt och kulturhistoriskt sammanhang, och precisera samhälleligt relevant och efterfrågad kunskap i ett program för kommande undersökningar. Det ska motverka att perspektiv och därmed frågeställningar rutinmässigt reproduceras, vilket hämmar uppdragsarkeologin både metodiskt och forskningsmässigt. Formuleringar av utgångspunkter för undersökningarna är viktiga eftersom länsstyrelsens beställningar av uppdragsarkeologi också påverkar historieskrivningen: det vill säga stödjer, motsäger eller skapar alternativa uppfattningar om samhället. Avsikten är att leverera en plattform som skapar gemensamma referenser för undersökande arkeologer. Ett motsvarande regionalt underlag har inte tidigare färdigställts och arbetet ryms inte inom länsstyrelsens ordinarie verksamhet. Programmet ska betraktas som ett levande dokument, som omprövas fortlöpande. Vid värdering av kommande undersökningsresultat förväntas undersökarna utgå från denna lägesbeskrivning och komplettera bilden eller föreslå förändringar. Tanken är att de verksamma undersökarna gemensamt flyttar fram positionerna genom reflekterande redovisningar i rapporter och vid årliga uppföljningsmöten. Relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet Länsstyrelsens beställarroll inom uppdragsarkeologi innebär ett stort ansvar för den historieskrivning som produceras. Om undersökningars syfte och inriktning definieras på ett slentrianmässigt sätt och de frågor som ställs inte är efterfrågade, tas inte undersökningarnas fulla potential till vara. Det finns ett akut behov av av arkeologisk information för att kunna formulera relevant inriktning kommande och ta ansvar för uppdragsarkeologin. Detta behov kan uppfyllas genom att ta fram tolkande och överblickar och ett aktuellt program för bedöms ha stor relevans för kulturarvet förväntas ge en vilket motiverar /ansokan9.3ddata.se/report.asp?s= l MjA5MEMxOTclNTUwNDAl

3 F Page 3 of 12 Teori, metod samt nationell och internationell översikt av tidigare forskning TEORI Ny relevant kunskap förutsätter tidigare syntetiserad kunskap. Man måste förhålla sig till något om man ska kunna värdera, problematisera och gå vidare. En kunskapsöversikt innebär inte enbart en sammanställning utan den förutsätter ett värderande och problematiserande arbetssätt. METOD 1. Projektet ska efter genomgång av rapporter och annan litteratur sammanställa och utvärdera vilken ny kunskap som kommit fram genom de senaste decenniernas uppdragsarkeologi i Uppsala län, identifiera minst tio kunskapsluckor som är relevanta att fylla i såväl ett forsknings- som samhällsperspektiv och föreslå inriktningar för de kommande årens uppdragsarkeologiska verksamhet. Projektet ska särskilt relatera till och komplettera de tidigare insatserna med kunskapssammanställningar i Stockholms och Södermanlands län. 2. Projektet ska översiktligt redovisa om och i så fall vilka insatser i den uppdragsarkeologiska verksamheten som medverkar till att påverka historieskrivningen, det vill säga stödjer, motsäger eller skapar alternativa uppfattningar om samhället. Hur förankras frågor? Hur diskuteras resultat? Vem för ut resultat - arkeologer/historiker eller journalister? Vad gör skillnad? 3. Projektet ska översiktligt utvärdera hur olika målgrupper får del av undersökningsverksamheten och dess resultat samt föreslå förbättringar för de kommande åren. Arbetet ska delvis genomföras av länsstyrelseanställd personal/ som behöver ges möjlighet att utvärdera de senaste årens resultat, utveckla sin kompetens och formulera erfarenheter som ska återverka på kommande beställningars kvalitet avseende bland annat forsknings- och samhällsrelevant kunskapsuppbyggnad och förmedling av kunskap. NATIONELL ÖVERSIKT De flesta län har kulturmiljöprogram/ som ofta tagits fram av länsmuseer med syfte att lyfta fram skyddsvärda kulturmiljöer. På många håll finns det kommunala kulturmiljöprogram med liknande inriktning. Dessa har inte samma syfte som det handlingsprogram länsstyrelsen avser att göra. De flesta undersökande institutioner har egna vetenskapliga program med kunskapsöversikter. Det har ofta funnits en ambition att revidera programmen efter några år, men detta har sällan genomförts. Följden är att det saknas aktuella översikter. Några länsstyrelser har börjat ta fram program för att kunna styra framtida uppdragsarkeologi såsom Stockholms, Hallands, Gotlands och Södermanlands län. Projektledaren för den här aktuella projektansökan tog som länsantikvarie i Södermanland initiativ till det sistnämnda projektet, som ska ge en samlad bild av undersökningar i Södermanlands län På grund av begränsade resurser kunde bara en specialist på stenålder anställas, medan sakkunniga på övrig förhistoria konsulterades. Den sörmländska analysen har fokus på stenålder och behandlar inte andra perioder lika utförligt. Enligt beräkning ska den avslutas under hösten Förteckning över forskningsområdets viktigaste arbeten Al karp, Magnus Det Gamla Uppsala: berättelser och metamorfoser kring en alldeles särskild plats. Occasional papers in 49. Institutionen för arkeologi och antik historia. Uppsala universitet. Anders Mellan och text: en introduktion till de historiska Eslöv. text Michael Olausson för för text Fredrik för Stefan Arvidsson & Ann-Mari Minne och det 5. Lund. universitet. En studie av innebörder som Södermanland. SAR Nr Institutionen för

4 F Page 4 of 12 Grundberg, Leif Medeltid i centrum: europeisering, historieskrivning och kulturarvsbruk i norrländska kulturmiljöer. Kungl. Skytteanska samfundets handlingar 59. Studia archaeologica Universitatis Umensis 20. Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet. Hagerman, Maja Det rena landet: om konsten att uppfinna sina förfäder. Stockholm. Hagerman, Norstedts Försvunnen värld. Om den största arkeologiska utgrävningen någonsin i Sverige. Handlingsprogram för uppdragsarkeologi - utvecklingsprojekt , text Eivind Claesson, RAÄ dnr , för slutbearbetning. Kritz, Anders Kriterier för bedömning av kvalitet i uppdragsarkeologin. Riksantikvarieämbetet. Lönn, Marianne Uppdragsarkeologi och forskning: tankar från ett västsvenskt perspektiv, GOTARC. Arkeologiska skrifter, 63, Göteborg: Institutionen för arkeologi Olsen, Bjornar Fra ting till text: teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning. Lund. Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap lagen (1988:950) om kulturminnen, KRFS 2007:2. Svanberg, Fredrik Decolonizing the Viking Age. Acta Archaeologica Lundensia Series in Bo No 43. Institutionen för arkeologi, Lunds universitet. Uppdragsarkeologi i tiden. Betänkande av Uppdragsarkeologiutredningen. SOU 2005:80. Walette, Anna sagans svenska: synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år. Historiska insitutionen, Lunds universitet. Wall, Asa Agenda kulturarv: viktiga målsättningar med diskutabla utgångspunkter. Fornvännen, sid Welinder, Stig Människor och artefaktmönster. Occasional papers in archaeology 5. Uppsala. Welinder, Stig (red) Torpens arkeologi. Stockholm. Tids- och ekonomisk plan samt de i projektet ingående aktörernas rollfördelning för ansökningsåret 1. Roger Edenmo ska under 3 mån 2012, Tina Fors under 3 mån 2012 och 3 mån 2013 och Ann-Mari Hållans Stenholm under 6 mån 2013 utifrån befintlig kunskap karaktärisera regionens specifika kulturhistoriska förutsättningar i text och på karta, gå igenom rapporter företrädesvis från de senaste 15 årens undersökningar, utvärdera vilken ny kunskap som framkommit genom uppdragsarkeologi, skapa en bild av kunskapsläget, utvärdera bilden mot den forskning som bedrivs vid universiteten. I dialog med regionala aktörer ska minst tio kunskapsluckor identifieras och inriktningar för kommande undersökningar föreslås. De genomför arbetet självständigt, men stämmer av med varandra och projektledaren som ger feedback. 2. en ej utsedd medarbetare ska under 3 mån 2012 i dialog med undersökare i regionen och repr från universiteten samt gm litteraturstudier utvärdera hur uppdragsarkeologin historieskrivningen, det vill eller alternativa uppfattningar om samhället. 3. en ej utsedd medarbetare ska under en för att utvärdera hur olika del av 4. ska under l Edenrna de 3 ro]ek1tae!iar na under 3 Resultatspridning Arbetet under p. l ovan ska redovisas i en de stora undersökarna inklusive tillsammans med ska omfatta referat n,,.,,..<>!c:"' av deras och liksom referat med andra med Arbetet under p. 2 och 3 redovisas för framtiden. som ska omfatta till lntuwndal

5 F O Page 5 of 12 Redovisningarna i de tre rapporterna redigeras slutligen ihop och tillsammans med en beskrivning av konsekvenser och rekommendationer för verksamheten bildar de handlingsprogrammet, som görs tillgängligt på länsstyrelsens hemsida. Handlingsprogrammet kan fungera som modell för andra länsstyrelser. Förväntade resultat och effekter Ett program för uppdragsarkeologisk undersökningsverksamhet förväntas få till effekt att länsstyrelsens handläggare får ett samlat kunskapsunderlag för prioriteringar och kravspecifikationer av enskilda undersökningar, där frågeställningar för kommande undersökningar kan formuleras tydligare för att söka kompletterande kunskap. En samlad beskrivning av kunskapsläget förväntas bli en gemensam utgångspunkt för undersökarnas tolkning av ny information som bekräftar, ifrågasätter eller helt förändrar tidigare uppfattningar om fornlämningar eller samhälle. Programmet kan bidra till att utveckla en struktur där länsstyrelsen tydligare styr den uppdragsarkeolog i ska verksam h eten. Tydliga värderingar av nya resultat i förhållande till tidigare kunskap ger en bild av framåtskridande när det gäller arkeologisk kunskapsproduktion, en effekt som motiverar kostnaderna för uppdragsarkeologi. Det handlar också om att värdera i vilken grad kunskapen har en forsknings- och samhällsrelevans. ev projektledare AGNETA ÅKERLUND ARBETSLIVSERFARENHET Länsstyrelsen i Uppsala län Kulturmiljöenheten Länsantikvarie Enhetschef för kulturmiljöenheten Länsstyrelsen i Södermanlands län Samhällsbyggnadsenheten Länsantikvarie Funktionschef i kulturmiljögruppen. Tog bl a initiativ till ett strategiskt kulturmiljöprogram, flera stads-gis och en arbetsmodell för hur kulturmiljöer ska värderas i MKB-processen i samband med järnvägsutredning av Ostlänken stockhalms universitet källmaterial och introducerade därför Flera och har vidare stockhalms universitet

6 F Page 6 of 12 Arkeologiska institutionen Doktorandtjänst Efter många års fältarbete hade jag möjlighet att inom ramen för en doktorandtjänst studera material som grävts fram inom uppdragsarkeologin. Hur miljöförändringar påverkar människor intresserar mig och i avhandlingen jämförde därför natur- och kulturförändringar i mellansverige i ett långt tidsperspektiv , tj , tj 2001 Riksantikvarieämbetet Undersökningsverksamheten Förste antikvarie, projektledare Ledde arkeologiska utgrävningar under och 1980-talen och har skaffat mig en bred erfarenhet av att undersöka olika kategorier av fornlämningar samt av fornminnesinventering i olika delar av landet och i andra länder. Min breda erfarenhet av fältarbete i olika geografiska sammanhang och i kontakt med olika arbetstraditioner utgör en värdefull grund för att värdera fornlämningars potential och skriva förfrågningsunderlag och kravspecifikationer som beställare av uppdragsarkeologi vid en länsstyrelse Hardangerviddaprosjektet for tvervitenskaplig kulturforskning forskningsprojekt knutet till Bergens universitet Arkeolog Deltog i fältarbete inom ett tvärvetenskapligt projekt som syftade till att undersöka hur högfjället hade utnyttjats genom tiderna. Ett stort antal sakomd~den var företrädda, vilket möjliggjorde dagligt utbyte av ideer och resultat. I det här projektet väcktes mitt intresse för tvärvetenskaplig samverkan och jag har strävat i den riktningen i min fortsatta yrkesverksamhet Nasjonalmuseum K0benhavn praktikant Deltog i fältarbete på Jylland med en internationell grupp arkeologistudenter. Flera olika länders traditioner representerades och vi fick därför en bred orientering i ämnet. UTBILDNINGAR OCH EXAMINA 2007, 2008, 2009, 2011 periodvis Länsstyrelsen/internat chefsutbildningar 2000 stockhalms universitet Docent i arkeologi 1996 stockhalms universitet Fil. dr i Laborativ arkeologi stockhalms universitet Fil. kand. med som huvudämne samt och 1968 Hvitfeldtska studentexamen sociala gren Vitterhetsakademin 201 L för och som repr för

7 F Page 7 of 12 länsantikvarierna Ingick i Högskoleverkets bedömmargrupp av arkeologiutbildning vid svenska universitet och högskolor Ingick i vetenskaplig referensgrupp för uppdragsarkeologi föranlett av utbyggnad av Botniabanan styrelseledamot Svenska Arkeologiska Samfundet (SAS) (ordf , stipendiesekr , valberedning ). Forsknings- och utvecklingsprojekt - Ingått i styrgrupp för det länsstyrelsegemensamma projektet Kaleidoskop med stöd från RAÄs FoU- Drivit projekten: - Tätortsnära planeringsunderlag för natur- och kulturmiljövärden i Eskilstuna med stöd från länsstyrelsens förvaltningsanslag, Eskilstuna kommun och kulturmiljöanslaget; - Kulturell mångfald i Södermanland med stöd från kulturmiljöanslaget; - Människan i det tidiga landskapet med stöd från Birgit och Gad Rausings stiftelse. Internationell erfarenhet, urval - Expertuppdrag för the European Commission att bedöma ansökningar inom the Culture 2000 programme in the field of Cultural Heritage multiannual projects, Brussels Feb Har deltagit med föredrag i ett antal internationella symposier i Europa och Canada under åren Deltog i Council of Europe/PACTs nätverksstart i Bryssel 1986 och medverkade under åren i internationellt tvärvetenskapligt samarbete med föredrag på seminarier och workshops inom PACTs nätverk och Nordiska Ministerrådets forskarkurser. Redaktionell erfarenhet, urval - Redaktör för rapport från den europeiska konferensen Mesolithic on the Move, Oxbow Books 2003, Exeter. - Ingick i the Editorial Board of the European Journal of Archaeology utg. av European Association of Archaeologists. - Redaktör för Swedish Archaeology utg. SAS. - Redaktör i det nordiska samarbetsprojektet Nordie Archaeological Abstracts (NAA) , varav ett år som centralredaktör. Annan utredningserfarenhet - Deltog i Pilotstudie om uppdragsarkeologi och forskning 1988, RAÄ. - Ställde samman i Sverige pågående arkeologiska forskningsprojekt Förteckning över publicerade skrifter kan presenteras vid förfrågan. ev övriga projektmedarbetare ROGER EDENMO UTBILDNING Fil.dr i arkeologi vid Uppsala universitet år 2008 på avhandlingen "Prestigeekonomi under yngre stenåldern". Fil.kand. år 1990 i ämnena har mina ARBETSLIVSERFARENHET antropologi, historia. kurser i flera mm. Riksantikvarieämbetet inom ett flertal ;::tr>rpnlnn nrr\h:h't tillsammans med

8 F Page 8 of 12 och Visby) för att diskutera boplatslämningar och skogsbruk. År 2001: Handläggare på Kulturmiljöavdelningen, RAÄ, samt genomförande av utredning om länsstyrelsernas hantering av forskningsundersökningar. Vidare granskning av arkeologiska rapporter och deras överensstämmelse med kravspecifikationer och undersökningsplaner vid Kunskapsavdelningen, RAÄ. År : Anställd vid RAÄ (kunskapsavdelningen) inom projektet "Att synliggöra och utveckla uppdragsarkeologin". Skrev flera vetenskapliga artiklar utifrån äldre uppgrävt material. Inledande avhandlingsarbete under : Fältarkeolog på RAÄ. Deltog under de första åren i arkeologiska undersökningar och var medarbetade i rapportskrivning. Var därefter projektledare för flera undersökningar. PUBLICERING Jag har i mina studier och arbete publicerat en stor mängd artiklar, både vetenskapligt och populärt. TINA FORS ERFARENHET AV UPPDRAGSARKEOLOGI MÅN Länsstyrelse, handläggning av uppdragsarkeologiska ärenden (2003 och 2006-pågående) 72 Uppdragsarkeolog Riksantikvarieämbetet UV ( ) 53,5 Hallands länsmuseer ( ) 58,5 Skaraborgs länsmuseum ( ) 8,5 ERFARENHET AV FORSKNINGSPROJEKT MÅN Sverige, Vitteneprojektet ( ) 34,5 England, Univ of Oxford och Univ of London (1984 och 1985) 4 Ungern (1998) 1 UTBILDNING, KURSER MM ÅR Fil lic i arkeologi, Göteborgs universitet 2008 ''Vittene en verkstadsplats från äldre järnåldern" Fil mag, Göteborgs universitet 2002 Fil kand, Göteborgs universitet 1987 Engelska 15 p, Göteborgs universitet 1987 Andra kurser Gruppen och jag, FIRO Kenneth Haninge AB 2009 Projektledarutbildning, Effect Managemet AB Teambuilding (för Raä UV Väst) stor med var Hallands länsmuseer och Riksantikvarieämbetet UV och under kortade och tre MjA5MEMxOTclNTUwNDA

9 F Page 9 or 12 Vitteneprojektet, som utmynnade i min licentiatavhandling "Vittene järnäldern". en verkstadsplats fr~n äldre ANN-MARI HÅLLANS STENHOLM AKADEMISKA MERITER Fil kand (arkeologi, historia, etnologi) 1983 (Sthlms Universitet). Därutöver kurser i Antikens kultur och samhällsliv, Medeltidsarkeologi, Medeltidshistoria för arkeologer. Forskarutbildning i Medeltidsarkeologi, planerad disputation 2012 (Lunds Universitet). Ing~r som doktorand i forskningsprojektet Vägar till Midg~rd - nordisk hedendom i l~ngtidsperspektiv, religionsarkeologiskt projekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Publicerade arbeten relaterade till avhandlingen; H~llans, A-M Att lägga minnen pä hög- historiebruk i det förkristna Skandinavien. I: Andren & Careiii (red.) Odens öga-mellan människor och makter i det förkristna Norden. stenhol m H~llans, A-M Past memories- spatial return i ng as ritualized remembrance. I: Andren et al (red.) Old Norse religion in long-term persepctives. Origins, changes and interactions. Vägar till Midg~rd 8. Berggren, Å., Arvidsson, s., H~llans, A-M Minne och myt konsten att skapa det förflutna. Vägar till Midgård 5. YRKESMÄSSIGA MERITER RAÄ, Avd för arkeologiska undersökningar Projektledare (arkeolog), från 1986 t.v. Ansvarat för flera större projekt vilket innebär s~väl vetenskapligt som ekonomiskt och personellt ansvar. Inom ramen för detta arbete har jag skrivit ett stort antal rapporter, vilket innebär en vetenskaplig bearbetning av ett ofta mycket stort empiriskt källmaterial. Har deltagit aktivt i vetenskapliga seminarier inom antikvariska och museala sektorn, vilka anordnats av RAÄ, olika länsmuseer och universitetsinstitutioner. I ansvaret ingår även utåtriktad verksamhet i form av föredrag och visningar för en allmänhet. Som en naturlig del i arbetet ing~r även kontakter med forskarsamhället i form av forskningsprojekt, föredrag, visningar, referensgrupper, seminarier o dyl. RAÄ, avd för Fornminnesdokumentation Arbetade inom forskningsprojektet Medeltida landsbygd, ett samarbete mellan RAÄ och Lunds univershtet. Projektet syftade till att skapa en bättre grund för antikvarisk tillämp-,ning och arkeolo-,gisk forskning med inriktning p~ det medeltida agrara landskapet och dess läm-,ningar. Analysen utgick fr~n ett uttalat landskapsperspektiv. Redovisningen skedde i form av en rapport. Inom ramen för projektet arrangerade jag även ett seminarium Medeltida agrarbebyggelse och exploateringsarkeologi kunskapspotenthal och problemformulering, som ocks~ resulterade i en rapport. RAÄ, Kunskapsavd. och Verksledningen sekreterare och projektsamordnare för RAÄ centralt som sekreterare för ett regeringsuppdrag på temat Samspelet mellan människa och natur (Kunskapsavdel-,ningen). Uppdraget var att finna former för samverkan mellan ansvarsmuseerna Naturhistoriska Riksmuseet, statens historiska museum och Nordiska museet. Det var ett tvärsektoriellt uppdrag med perspektiv förankrade i s~väl humaniora som naturvetenskap. Som sekreterare formulerade jag rapporten samt föredrog uppdraget såväl för RAÄs styrelse som för Kulturdepartementet. På uppdrag av RAÄs verksledning har jag varit ansvarig för en förstudie till avvecklingsplan för RAÄ UV vilket omfattande personalfrågor, ekonomiska åtaganden/ fyndhantering, materiel, utrustning och lokaler. Arbetet för RAÄ centralt har värdefull erfarenhet i myndighetsövergripande arbete och som kretsar. PROJEKTMEDARBETARE DELPROJEKT 2 och 3 önskvärt. ra.r"'"'jpy"v och och Gärna erfarenhet av Ett internationellt kontaktnät och God

10 F Page 11 of 12 Ekonomi- och bemanningsplan Ansvarig medelsförvaltande myndighet/organisation Länsstyrelsen i Uppsala Institution (eller motsvarande) Länsstyrelsen i Uppsala, Kulturmiljöenheten Belopp som söks Belopp som avses sökas hos RAÄ 2013 Belopp som ev. avses sökas hos RAÄ Bemanningsplan, personer som helt eller delvis finansieras av sökta medel från RAÄ Namn/funktion....-~..,;.;.n %heltid årsbasis Lönekostnad Agneta Åkerlund projektledare Roger Edenmo M Projektmedarbetare Tina Fors K Projektmedarbetare ej utsedd till delprojekt K projektmedarbetare ej utsedd till delprojekt M projektmedarbetare Ann-Mari H~llans 25 stenhalm Projektmedarbetare Resekostnader, konferenser etc som finansieras av sökta medel från RAÄ Arrangör och ort Länsstyrelsen i Uppsala Köpta tjänster som finansieras av sökta medel från RAÄ Tjänst Kostnad Utrustning och materialkostnad som finansieras av sökta medel från RAÄ Utrustning/material Kostnad Indirekta kostnader som finansieras av sökta medel från RAÄ Specifikation

11 F Page 12 of 12 Medfinansiering Beskriv ev. övriga medfinansiärer av projektet Ansökan om medel har samtidigt skickats till prof Lars Larsson, ledamot i Vitterhetsakademins förvaltningsutskott. Ange övrig bemanning i projektet, uppdelat per år, med namn, funktion och finansiär Vetenskaplig referensperson är professor Ola Wetterberg, Inst för kulturv~rd, Göteborgs univ. Dialoggruppen med undersökare i regionen bemannas med företrädare för Arkeologikonsult, Riksantikvarieämbetet UV, Societas Archaeologica Upsaliensis, Stiftelsen Kulturmiljöv~rd och Upplandsmuseet. Dialoggruppen med företrädare för länsstyrelser i regionen bemannas av Michael Olausson (Stockholm), Åke Johansson (Södermanland), Ulla Bergquist (Västmanland) och Anders Kritz (Örebro). För dessa grupper har inga arvoden beräknats, men omkostnader för möten belastar projektet

Bilaga 1. Steg-för-steg-guide. Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt

Bilaga 1. Steg-för-steg-guide. Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

Bilaga 3. Steg-för-steg-guide. Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier

Bilaga 3. Steg-för-steg-guide. Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Riksantikvarieämbetets överinseende över 2 kap. KML: Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 2 (9) Inledning

Läs mer

Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN

Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN Foto: Eva Skyllberg (1, 13, 18), Pål-Nils Nilsson (4), Bengt A Lundberg (7, 15, 16, 20), Carolina Andersson (8, 11),

Läs mer

Arkeologiska metoder i uppdragsarkeologin

Arkeologiska metoder i uppdragsarkeologin Arkeologiska metoder i uppdragsarkeologin Konferens om arkeologiska metoder...metodkonferens? Metodkonferenser en flashback 1976: Arkeologisk undersökning målsättning och planering (Göteborg) 1977: Boplatsundersökningar

Läs mer

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

Beslut 2013-02-11 POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW:

Beslut 2013-02-11 POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Beslut 2013-02-11 Sid 1(3) 431-12508-12 Landskap Östergötland Kommun Linköping Fastighetsbeteckning Vimanshäll 1:1 Socken Linköpings stad RAÄ nr RAÄ 69:1-4 samt Objekt

Läs mer

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Fredrik Svanberg, FoU-samordnare Katherine H Wahlgren, projektledare Johan Hegardt, projektledare Traditionen 2000-talet FoU-program 2002-2005 Människan

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Vad kostar uppdragsarkeologin egentligen?

Vad kostar uppdragsarkeologin egentligen? Vad kostar uppdragsarkeologin egentligen? Uppföljning av de faktiska kostnaderna för uppdragsarkeologin år 2005 Rapport från Riksantikvarieämbetet 2008:4 riksantikvarieämbetet, rapport 2008:4 Vad kostar

Läs mer

Intresseanmälan om att utföra arkeologiska utredningar och undersökningar i Dalarnas län under 2015

Intresseanmälan om att utföra arkeologiska utredningar och undersökningar i Dalarnas län under 2015 Intresseanmälan om att utföra arkeologiska utredningar och undersökningar i Dalarnas län under 2015 Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap 10-13

Läs mer

F ö r l a g a. [En kortfattad beskrivning av ärendet och arbetsföretaget som föranleder undersökningen.]

F ö r l a g a. [En kortfattad beskrivning av ärendet och arbetsföretaget som föranleder undersökningen.] 1 F ö r l a g a FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: [Mottagare] Förfrågan om undersökningsplan, inför arkeologisk förundersökning av [lämningstyp] RAÄ [nr] inom [fastighet] i [xx] socken i [xx] kommun, [xx]

Läs mer

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 INNEHÅLL INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 DEL 1 HISTORISK UTVECKLING Naturgeografiska förutsättningar.. 11 Inlandsisen formade landskapet 13 FÖRHISTORISK

Läs mer

Anvisningar. för sökande till Riksantikvarieämbetets FoU anslag inför anslagsåret 2015

Anvisningar. för sökande till Riksantikvarieämbetets FoU anslag inför anslagsåret 2015 Anvisningar för sökande till Riksantikvarieämbetets FoU anslag inför anslagsåret 2015 Riksantikvarieämbetets FoU program 2012 2016 för kulturmiljöområdet Inledning... 2 Allmänt FoU... 2 Utlysning... 2

Läs mer

Förfrågan om undersökningsplan, inför arkeologisk förundersökning av [lämningstyp] RAÄ [nr] inom [fastighet] i [xx] socken i [xx] kommun, [xx] län

Förfrågan om undersökningsplan, inför arkeologisk förundersökning av [lämningstyp] RAÄ [nr] inom [fastighet] i [xx] socken i [xx] kommun, [xx] län 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: [Mottagare] Förfrågan om undersökningsplan, inför arkeologisk förundersökning av [lämningstyp] RAÄ [nr] inom [fastighet] i [xx] socken i [xx] kommun, [xx] län Inledning

Läs mer

Uppdragsarkeologins målgrupper

Uppdragsarkeologins målgrupper Uppdragsarkeologins målgrupper en utvärdering av publik arkeologisk verksamhet och av hur de arkeologiska resultaten tas om hand i samhällsplaneringen och i skolan LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2013:

Läs mer

Inbjudan till. 10:e Arkeologmöte. Svenska Arkeologiska Samfundets. 12-13 april 2013 Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Inbjudan till. 10:e Arkeologmöte. Svenska Arkeologiska Samfundets. 12-13 april 2013 Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier Inbjudan till Svenska Arkeologiska Samfundets 10:e Arkeologmöte 12-13 april 2013 Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier Arkeologmöte 2013 Svenska Arkeologiska Samfundets första arkeologmöte

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

Norden och Östersjöriket Sverige ca 1500-1700

Norden och Östersjöriket Sverige ca 1500-1700 Historia åk 4-6 - Centralt innehåll Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte Den svenska statens framväxt och organisation Det svenska Östersjöriket Orsaker, konsekvenser och migration

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor 1 CURRICULUM VITAE Namn Inge-Bert Vilhelm Täljedal Födelsedag 16 januari 1942 Födelseort Värnamo, Jönköpings län Formell utbildning 1971 Promoverad till medicine doktor, Umeå universitet 1967 Disputation

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Kulturrådets författningssamling

Kulturrådets författningssamling Kulturrådets författningssamling Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10 13 lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. KRFS 2007:2 Utkom från trycket den

Läs mer

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (7) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (7) Beteckning INLEDNING Under en följd av år har allmänna

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola 1 2015-03-31 Dnr STYR 2015/319 LTHs styrelse Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola Instruktion för dokumentation av akademiska meriter. Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssons

Läs mer

Kalejdoskop sätt att se på kulturarv Bilaga 2

Kalejdoskop sätt att se på kulturarv Bilaga 2 Kalejdoskop sätt att se på kulturarv Bilaga 2 Sammanfattande projektbeskrivning Projektet syftar till att förbättra informationen om och urvalet av skyddade kulturmiljöer med avseende på det heterogena

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Om Fortes publiceringsbidrag

Om Fortes publiceringsbidrag 2014-02-27 Om Fortes publiceringsbidrag Syftet med Fortes publiceringsbidrag är att främja spridning av vetenskaplig information, bl.a. till grupper utanför forskarsamhället, från forskning inom Forte

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Utbildningsplan för Bebyggelseantikvariskt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Conservation, with major in Integrated Conservation

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Kvalitet i uppdragsarkeologin

Kvalitet i uppdragsarkeologin Kvalitet i uppdragsarkeologin Dokumentation från Riksantikvarieämbetets konferens i Stockholm 23 24 november 2009 1 www.raa.se Kvalitet i uppdragsarkeologin I det uppdragsarkeologiska systemet har Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Till Svenska artprojektet ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Ansökningstillfälle: 5 april 2013 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Bidrag t. tillsvidareanställn. Bidrag t. tidsbegränsad tjänst (fler

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

BYGGNADSMINNEN - PRINCIPER OCH PRAKTIK Den offentliga kulturmiljövårdens byggnadsnninnesverksamhet Beskrivning och utvärdering

BYGGNADSMINNEN - PRINCIPER OCH PRAKTIK Den offentliga kulturmiljövårdens byggnadsnninnesverksamhet Beskrivning och utvärdering GÖTEBORG STUDIES IN CONSERVATION 21 BYGGNADSMINNEN - PRINCIPER OCH PRAKTIK Den offentliga kulturmiljövårdens byggnadsnninnesverksamhet Beskrivning och utvärdering AGNETA THORNBERG KNUTSSON GOTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området Ds 2011:6 Remissvar från Museiarkeologiska branschorganisationen (MARK) Sammanfattning

Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området Ds 2011:6 Remissvar från Museiarkeologiska branschorganisationen (MARK) Sammanfattning Bastionsgatan 3, 302 43 Halmstad www.m-ark.se Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området Ds 2011:6 Remissvar från Museiarkeologiska branschorganisationen (MARK) Sammanfattning Enligt Museiarkeologiska

Läs mer

Det norrländska rummet

Det norrländska rummet A N N A L A G E R S T E D T Det norrländska rummet Vardagsliv och socialt samspel i medeltidens bondesamhälle Skrifter från forskningsprojektet Flexibilitet som tradition, Ängersjöprojektet 10 Stockholm

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Reflektioner från fyra temaseminarier kring riksintressen för kulturmiljövården, våren 2013

Reflektioner från fyra temaseminarier kring riksintressen för kulturmiljövården, våren 2013 PM Datum 2013-06-10 Dnr 3.5.7-669-2013 Avdelning Samhällsavdelningen Projekt Kulturmiljövårdens riksintressen Reflektioner från fyra temaseminarier kring riksintressen för kulturmiljövården, våren 2013

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS)

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) 2012-10-12 FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har nyligen genomfört en internationell utvärdering

Läs mer

Klimatarbetet i praktiken

Klimatarbetet i praktiken Klimatarbetet i praktiken Samverkan mellan centrala och regionala myndigheter Seminarium i Norrköping den 14-15 maj 2009 leif.gren@raa.se 08-5191 8010 Klimatarbetet behöver olika perspektiv, blanda teori

Läs mer

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan MERITPORTFÖLJ En meritportfölj är en sammanställning av dina kunskaper och erfarenheter. I detta dokument

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningens struktur Campus Arkeologiprogrammet med internationell inriktning (3 år 180 hp) Arkeologi: 90 hp arkeologi,

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT »En klar majoritet tycker också att det är viktigt att bevara de kulturhistoriska karaktärsdragen och de är också beredda att betala mer för

Läs mer

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland sau rapport 2009:12 Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län.

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Kulturmiljöanalys Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Arkeologiskt objekt kan du vara själv! Reflektioner kring arkeologisk metodik och tolkningar av det förflutna. Elisabeth Rudebeck

Arkeologiskt objekt kan du vara själv! Reflektioner kring arkeologisk metodik och tolkningar av det förflutna. Elisabeth Rudebeck Arkeologiskt objekt kan du vara själv! Reflektioner kring arkeologisk metodik och tolkningar av det förflutna. Elisabeth Rudebeck Hur påverkas synen på det förflutna av våra metoder? Hur möjliggör metoder

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan Universitetsledningens kansli Anders Granberg 031/ 786 1038 PROJEKTREDOVISNING 1 / 6 2011-03-28 dnr B9 4220/09 Rektor Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel

Läs mer

FoU-program. för Statens historiska museer 2012 2015

FoU-program. för Statens historiska museer 2012 2015 FoU-program för Statens historiska museer 2012 2015 Inledning........................................................ 2 Forskning vid Statens historiska museer, en bakgrund............... 2 Kunskapsteman

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1

Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Protokoll från styrelsemöte i Länsteatrarna i Sverige 19 januari 2007: 1 Tid: 10.30-16 Plats: Svensk Scenkonst, Birger Jarlsgatan 39, Stockholm Närvarande: Hans Björke (ordf.), Gunilla C Carlsson, Kjell

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Värdegrundsdelegationen Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016)

Värdegrundsdelegationen Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016) Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016) nu med hemsida: www.värdegrundsdelegationen.se Robert Cloarec Huvudsekreterare robert.cloarec@regeringskansliet.se Lena Marcusson,

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2015-05-21 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Riddarordern Jamtlandicum Mer och bättre hästbaserade natur- och kulturupplevelser

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

ÅRSMÖTE. Medeltidsarkeologiska föreningen håller årsmöte tisdagen den 14:e december 2004.

ÅRSMÖTE. Medeltidsarkeologiska föreningen håller årsmöte tisdagen den 14:e december 2004. Redaktionellt Kära läsare, Till att börja med vill redaktionen be om ursäkt för den dåliga bildkvalitén i META 2004:3. Redaktionen har nu varit på utbildning och vi hoppas att bildkvalitén i fortsättningen

Läs mer