Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppland"

Transkript

1 F rage 1 u1 1,;.. Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppland Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt Kulturarvets betydelse Kunskap som ger mervärde åt kulturarvet Startår: 2012 Belopp som söks hos RAÄ 2012: Slutår: 2013 Belopp som avses sökas hos RAÄ 2013: Belopp som avses sökas hos RAÄ 2014: O Ansvarig institution och medelförvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala, Kulturmiljöenheten Kortfattatsyfte Sammanfatta aktuellt kunskapsläge som ska fungera som underlag för länsstyrelsens beställningar av uppdragsarkeologi och som gemensam referensplattform för undersökarna. Projektet avses möjliggöra kompetensutveckling för länsstyrelsens handläggare. Eventuella samfinansiärer Samarbetspartner /tvärvetenskap Tvärinstitutionell dialog kommer att föras med arkeologiska undersökare i regionen (AK, RAÄ UV, SAU, KM, UM) och länsstyrelser (Stockholm, Södermanland, Västmanland, Örebro). Vetenskaplig ref.person är prof Ola Wetterberg, Inst för kulturv3rd, Gbg. Eventuella andra projekt som projektmedlemmar medverkar i Tina Fors omfattas också av ansökan om projektet F Roger Edenrna och Ann-Mari Hållans stenhalm omfattas också av ansökan om projektet F Projektledarens personuppgifter Namn, titel och personnummer: Agneta Åkerlund, docent, länsantikvarie, Adress: Länsstyrelsen i Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala, Kulturmiljöenheten, Hamnesplanaden 3, Uppsala Telefon: epostadress:

2 F Page 2 of 12 Populärvetenskaplig sammanfattning Projektet ska formulera en syntes av de senaste årtiondenas arkeologiska undersökningar i Uppland. En samlad beskrivning av kunskapsläget behövs som underlag för länsstyrelsens beställningar av enskilda arkeologiska undersökningar, så att frågeställningar kan formuleras för att söka kompletterande kunskap. Det behövs som gemensam utgångspunkt för undersökarnas tolkning av ny information om fornlämningar eller samhälle. Tydliga värderingar av nya resultat i förhållande till tidigare kunskap ger en bild av framåtskridande när det gäller arkeologisk kunskapsproduktion. Projektet ska utvärdera hur uppdragsarkeologi påverkar historieskrivningen och hur olika målgrupper del av resultat. Syfte och bakgrund med projektet BAKGRUND Det uppdragsarkeologiska systemet pekar inte ut någon ansvarig för synteser. Enskilda undersökningar betraktas i regel som fristående uppdrag och inriktning för projekten har sällan formulerats utifrån bredare perspektiv. Detta har sin grund i ett äldre förhållande där universiteten skulle stå för kunskapsproduktionen och uppdragsarkeologin bistå med forskningens material: dokumentation från undersökningarna. I dag har uppdragsarkeologin införlivat forskning i undersökningarna och inför beslut enligt KML om arkeologiska undersökningar ska länsstyrelsen, som företrädare för staten och det allmänna, formulera undersökningens syfte och inriktning i ett förfrågningsunderlag. Länsstyrelsen förväntas styra undersökningarna mot frågor som är aktuella för forskning och samhälle. Det har gjorts försök att beskriva kunskapsläget i några län. Den kulturhistoriska bakgrunden kan vara delvis likartad över flera län och därför utgår det här projektet ifrån ett behov att överblicka hela Mellansverige. Projektets syfte att formulera synteser av relevans för en större region följer därmed ambitionerna i Regeringens uppdrag om samverkan mellan länsstyrelser. SYFTE Projektet ska definiera det aktuella kunskapsläget i Uppland, som värderas i ett större geografiskt och kulturhistoriskt sammanhang, och precisera samhälleligt relevant och efterfrågad kunskap i ett program för kommande undersökningar. Det ska motverka att perspektiv och därmed frågeställningar rutinmässigt reproduceras, vilket hämmar uppdragsarkeologin både metodiskt och forskningsmässigt. Formuleringar av utgångspunkter för undersökningarna är viktiga eftersom länsstyrelsens beställningar av uppdragsarkeologi också påverkar historieskrivningen: det vill säga stödjer, motsäger eller skapar alternativa uppfattningar om samhället. Avsikten är att leverera en plattform som skapar gemensamma referenser för undersökande arkeologer. Ett motsvarande regionalt underlag har inte tidigare färdigställts och arbetet ryms inte inom länsstyrelsens ordinarie verksamhet. Programmet ska betraktas som ett levande dokument, som omprövas fortlöpande. Vid värdering av kommande undersökningsresultat förväntas undersökarna utgå från denna lägesbeskrivning och komplettera bilden eller föreslå förändringar. Tanken är att de verksamma undersökarna gemensamt flyttar fram positionerna genom reflekterande redovisningar i rapporter och vid årliga uppföljningsmöten. Relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet Länsstyrelsens beställarroll inom uppdragsarkeologi innebär ett stort ansvar för den historieskrivning som produceras. Om undersökningars syfte och inriktning definieras på ett slentrianmässigt sätt och de frågor som ställs inte är efterfrågade, tas inte undersökningarnas fulla potential till vara. Det finns ett akut behov av av arkeologisk information för att kunna formulera relevant inriktning kommande och ta ansvar för uppdragsarkeologin. Detta behov kan uppfyllas genom att ta fram tolkande och överblickar och ett aktuellt program för bedöms ha stor relevans för kulturarvet förväntas ge en vilket motiverar /ansokan9.3ddata.se/report.asp?s= l MjA5MEMxOTclNTUwNDAl

3 F Page 3 of 12 Teori, metod samt nationell och internationell översikt av tidigare forskning TEORI Ny relevant kunskap förutsätter tidigare syntetiserad kunskap. Man måste förhålla sig till något om man ska kunna värdera, problematisera och gå vidare. En kunskapsöversikt innebär inte enbart en sammanställning utan den förutsätter ett värderande och problematiserande arbetssätt. METOD 1. Projektet ska efter genomgång av rapporter och annan litteratur sammanställa och utvärdera vilken ny kunskap som kommit fram genom de senaste decenniernas uppdragsarkeologi i Uppsala län, identifiera minst tio kunskapsluckor som är relevanta att fylla i såväl ett forsknings- som samhällsperspektiv och föreslå inriktningar för de kommande årens uppdragsarkeologiska verksamhet. Projektet ska särskilt relatera till och komplettera de tidigare insatserna med kunskapssammanställningar i Stockholms och Södermanlands län. 2. Projektet ska översiktligt redovisa om och i så fall vilka insatser i den uppdragsarkeologiska verksamheten som medverkar till att påverka historieskrivningen, det vill säga stödjer, motsäger eller skapar alternativa uppfattningar om samhället. Hur förankras frågor? Hur diskuteras resultat? Vem för ut resultat - arkeologer/historiker eller journalister? Vad gör skillnad? 3. Projektet ska översiktligt utvärdera hur olika målgrupper får del av undersökningsverksamheten och dess resultat samt föreslå förbättringar för de kommande åren. Arbetet ska delvis genomföras av länsstyrelseanställd personal/ som behöver ges möjlighet att utvärdera de senaste årens resultat, utveckla sin kompetens och formulera erfarenheter som ska återverka på kommande beställningars kvalitet avseende bland annat forsknings- och samhällsrelevant kunskapsuppbyggnad och förmedling av kunskap. NATIONELL ÖVERSIKT De flesta län har kulturmiljöprogram/ som ofta tagits fram av länsmuseer med syfte att lyfta fram skyddsvärda kulturmiljöer. På många håll finns det kommunala kulturmiljöprogram med liknande inriktning. Dessa har inte samma syfte som det handlingsprogram länsstyrelsen avser att göra. De flesta undersökande institutioner har egna vetenskapliga program med kunskapsöversikter. Det har ofta funnits en ambition att revidera programmen efter några år, men detta har sällan genomförts. Följden är att det saknas aktuella översikter. Några länsstyrelser har börjat ta fram program för att kunna styra framtida uppdragsarkeologi såsom Stockholms, Hallands, Gotlands och Södermanlands län. Projektledaren för den här aktuella projektansökan tog som länsantikvarie i Södermanland initiativ till det sistnämnda projektet, som ska ge en samlad bild av undersökningar i Södermanlands län På grund av begränsade resurser kunde bara en specialist på stenålder anställas, medan sakkunniga på övrig förhistoria konsulterades. Den sörmländska analysen har fokus på stenålder och behandlar inte andra perioder lika utförligt. Enligt beräkning ska den avslutas under hösten Förteckning över forskningsområdets viktigaste arbeten Al karp, Magnus Det Gamla Uppsala: berättelser och metamorfoser kring en alldeles särskild plats. Occasional papers in 49. Institutionen för arkeologi och antik historia. Uppsala universitet. Anders Mellan och text: en introduktion till de historiska Eslöv. text Michael Olausson för för text Fredrik för Stefan Arvidsson & Ann-Mari Minne och det 5. Lund. universitet. En studie av innebörder som Södermanland. SAR Nr Institutionen för

4 F Page 4 of 12 Grundberg, Leif Medeltid i centrum: europeisering, historieskrivning och kulturarvsbruk i norrländska kulturmiljöer. Kungl. Skytteanska samfundets handlingar 59. Studia archaeologica Universitatis Umensis 20. Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet. Hagerman, Maja Det rena landet: om konsten att uppfinna sina förfäder. Stockholm. Hagerman, Norstedts Försvunnen värld. Om den största arkeologiska utgrävningen någonsin i Sverige. Handlingsprogram för uppdragsarkeologi - utvecklingsprojekt , text Eivind Claesson, RAÄ dnr , för slutbearbetning. Kritz, Anders Kriterier för bedömning av kvalitet i uppdragsarkeologin. Riksantikvarieämbetet. Lönn, Marianne Uppdragsarkeologi och forskning: tankar från ett västsvenskt perspektiv, GOTARC. Arkeologiska skrifter, 63, Göteborg: Institutionen för arkeologi Olsen, Bjornar Fra ting till text: teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning. Lund. Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap lagen (1988:950) om kulturminnen, KRFS 2007:2. Svanberg, Fredrik Decolonizing the Viking Age. Acta Archaeologica Lundensia Series in Bo No 43. Institutionen för arkeologi, Lunds universitet. Uppdragsarkeologi i tiden. Betänkande av Uppdragsarkeologiutredningen. SOU 2005:80. Walette, Anna sagans svenska: synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år. Historiska insitutionen, Lunds universitet. Wall, Asa Agenda kulturarv: viktiga målsättningar med diskutabla utgångspunkter. Fornvännen, sid Welinder, Stig Människor och artefaktmönster. Occasional papers in archaeology 5. Uppsala. Welinder, Stig (red) Torpens arkeologi. Stockholm. Tids- och ekonomisk plan samt de i projektet ingående aktörernas rollfördelning för ansökningsåret 1. Roger Edenmo ska under 3 mån 2012, Tina Fors under 3 mån 2012 och 3 mån 2013 och Ann-Mari Hållans Stenholm under 6 mån 2013 utifrån befintlig kunskap karaktärisera regionens specifika kulturhistoriska förutsättningar i text och på karta, gå igenom rapporter företrädesvis från de senaste 15 årens undersökningar, utvärdera vilken ny kunskap som framkommit genom uppdragsarkeologi, skapa en bild av kunskapsläget, utvärdera bilden mot den forskning som bedrivs vid universiteten. I dialog med regionala aktörer ska minst tio kunskapsluckor identifieras och inriktningar för kommande undersökningar föreslås. De genomför arbetet självständigt, men stämmer av med varandra och projektledaren som ger feedback. 2. en ej utsedd medarbetare ska under 3 mån 2012 i dialog med undersökare i regionen och repr från universiteten samt gm litteraturstudier utvärdera hur uppdragsarkeologin historieskrivningen, det vill eller alternativa uppfattningar om samhället. 3. en ej utsedd medarbetare ska under en för att utvärdera hur olika del av 4. ska under l Edenrna de 3 ro]ek1tae!iar na under 3 Resultatspridning Arbetet under p. l ovan ska redovisas i en de stora undersökarna inklusive tillsammans med ska omfatta referat n,,.,,..<>!c:"' av deras och liksom referat med andra med Arbetet under p. 2 och 3 redovisas för framtiden. som ska omfatta till lntuwndal

5 F O Page 5 of 12 Redovisningarna i de tre rapporterna redigeras slutligen ihop och tillsammans med en beskrivning av konsekvenser och rekommendationer för verksamheten bildar de handlingsprogrammet, som görs tillgängligt på länsstyrelsens hemsida. Handlingsprogrammet kan fungera som modell för andra länsstyrelser. Förväntade resultat och effekter Ett program för uppdragsarkeologisk undersökningsverksamhet förväntas få till effekt att länsstyrelsens handläggare får ett samlat kunskapsunderlag för prioriteringar och kravspecifikationer av enskilda undersökningar, där frågeställningar för kommande undersökningar kan formuleras tydligare för att söka kompletterande kunskap. En samlad beskrivning av kunskapsläget förväntas bli en gemensam utgångspunkt för undersökarnas tolkning av ny information som bekräftar, ifrågasätter eller helt förändrar tidigare uppfattningar om fornlämningar eller samhälle. Programmet kan bidra till att utveckla en struktur där länsstyrelsen tydligare styr den uppdragsarkeolog i ska verksam h eten. Tydliga värderingar av nya resultat i förhållande till tidigare kunskap ger en bild av framåtskridande när det gäller arkeologisk kunskapsproduktion, en effekt som motiverar kostnaderna för uppdragsarkeologi. Det handlar också om att värdera i vilken grad kunskapen har en forsknings- och samhällsrelevans. ev projektledare AGNETA ÅKERLUND ARBETSLIVSERFARENHET Länsstyrelsen i Uppsala län Kulturmiljöenheten Länsantikvarie Enhetschef för kulturmiljöenheten Länsstyrelsen i Södermanlands län Samhällsbyggnadsenheten Länsantikvarie Funktionschef i kulturmiljögruppen. Tog bl a initiativ till ett strategiskt kulturmiljöprogram, flera stads-gis och en arbetsmodell för hur kulturmiljöer ska värderas i MKB-processen i samband med järnvägsutredning av Ostlänken stockhalms universitet källmaterial och introducerade därför Flera och har vidare stockhalms universitet

6 F Page 6 of 12 Arkeologiska institutionen Doktorandtjänst Efter många års fältarbete hade jag möjlighet att inom ramen för en doktorandtjänst studera material som grävts fram inom uppdragsarkeologin. Hur miljöförändringar påverkar människor intresserar mig och i avhandlingen jämförde därför natur- och kulturförändringar i mellansverige i ett långt tidsperspektiv , tj , tj 2001 Riksantikvarieämbetet Undersökningsverksamheten Förste antikvarie, projektledare Ledde arkeologiska utgrävningar under och 1980-talen och har skaffat mig en bred erfarenhet av att undersöka olika kategorier av fornlämningar samt av fornminnesinventering i olika delar av landet och i andra länder. Min breda erfarenhet av fältarbete i olika geografiska sammanhang och i kontakt med olika arbetstraditioner utgör en värdefull grund för att värdera fornlämningars potential och skriva förfrågningsunderlag och kravspecifikationer som beställare av uppdragsarkeologi vid en länsstyrelse Hardangerviddaprosjektet for tvervitenskaplig kulturforskning forskningsprojekt knutet till Bergens universitet Arkeolog Deltog i fältarbete inom ett tvärvetenskapligt projekt som syftade till att undersöka hur högfjället hade utnyttjats genom tiderna. Ett stort antal sakomd~den var företrädda, vilket möjliggjorde dagligt utbyte av ideer och resultat. I det här projektet väcktes mitt intresse för tvärvetenskaplig samverkan och jag har strävat i den riktningen i min fortsatta yrkesverksamhet Nasjonalmuseum K0benhavn praktikant Deltog i fältarbete på Jylland med en internationell grupp arkeologistudenter. Flera olika länders traditioner representerades och vi fick därför en bred orientering i ämnet. UTBILDNINGAR OCH EXAMINA 2007, 2008, 2009, 2011 periodvis Länsstyrelsen/internat chefsutbildningar 2000 stockhalms universitet Docent i arkeologi 1996 stockhalms universitet Fil. dr i Laborativ arkeologi stockhalms universitet Fil. kand. med som huvudämne samt och 1968 Hvitfeldtska studentexamen sociala gren Vitterhetsakademin 201 L för och som repr för

7 F Page 7 of 12 länsantikvarierna Ingick i Högskoleverkets bedömmargrupp av arkeologiutbildning vid svenska universitet och högskolor Ingick i vetenskaplig referensgrupp för uppdragsarkeologi föranlett av utbyggnad av Botniabanan styrelseledamot Svenska Arkeologiska Samfundet (SAS) (ordf , stipendiesekr , valberedning ). Forsknings- och utvecklingsprojekt - Ingått i styrgrupp för det länsstyrelsegemensamma projektet Kaleidoskop med stöd från RAÄs FoU- Drivit projekten: - Tätortsnära planeringsunderlag för natur- och kulturmiljövärden i Eskilstuna med stöd från länsstyrelsens förvaltningsanslag, Eskilstuna kommun och kulturmiljöanslaget; - Kulturell mångfald i Södermanland med stöd från kulturmiljöanslaget; - Människan i det tidiga landskapet med stöd från Birgit och Gad Rausings stiftelse. Internationell erfarenhet, urval - Expertuppdrag för the European Commission att bedöma ansökningar inom the Culture 2000 programme in the field of Cultural Heritage multiannual projects, Brussels Feb Har deltagit med föredrag i ett antal internationella symposier i Europa och Canada under åren Deltog i Council of Europe/PACTs nätverksstart i Bryssel 1986 och medverkade under åren i internationellt tvärvetenskapligt samarbete med föredrag på seminarier och workshops inom PACTs nätverk och Nordiska Ministerrådets forskarkurser. Redaktionell erfarenhet, urval - Redaktör för rapport från den europeiska konferensen Mesolithic on the Move, Oxbow Books 2003, Exeter. - Ingick i the Editorial Board of the European Journal of Archaeology utg. av European Association of Archaeologists. - Redaktör för Swedish Archaeology utg. SAS. - Redaktör i det nordiska samarbetsprojektet Nordie Archaeological Abstracts (NAA) , varav ett år som centralredaktör. Annan utredningserfarenhet - Deltog i Pilotstudie om uppdragsarkeologi och forskning 1988, RAÄ. - Ställde samman i Sverige pågående arkeologiska forskningsprojekt Förteckning över publicerade skrifter kan presenteras vid förfrågan. ev övriga projektmedarbetare ROGER EDENMO UTBILDNING Fil.dr i arkeologi vid Uppsala universitet år 2008 på avhandlingen "Prestigeekonomi under yngre stenåldern". Fil.kand. år 1990 i ämnena har mina ARBETSLIVSERFARENHET antropologi, historia. kurser i flera mm. Riksantikvarieämbetet inom ett flertal ;::tr>rpnlnn nrr\h:h't tillsammans med

8 F Page 8 of 12 och Visby) för att diskutera boplatslämningar och skogsbruk. År 2001: Handläggare på Kulturmiljöavdelningen, RAÄ, samt genomförande av utredning om länsstyrelsernas hantering av forskningsundersökningar. Vidare granskning av arkeologiska rapporter och deras överensstämmelse med kravspecifikationer och undersökningsplaner vid Kunskapsavdelningen, RAÄ. År : Anställd vid RAÄ (kunskapsavdelningen) inom projektet "Att synliggöra och utveckla uppdragsarkeologin". Skrev flera vetenskapliga artiklar utifrån äldre uppgrävt material. Inledande avhandlingsarbete under : Fältarkeolog på RAÄ. Deltog under de första åren i arkeologiska undersökningar och var medarbetade i rapportskrivning. Var därefter projektledare för flera undersökningar. PUBLICERING Jag har i mina studier och arbete publicerat en stor mängd artiklar, både vetenskapligt och populärt. TINA FORS ERFARENHET AV UPPDRAGSARKEOLOGI MÅN Länsstyrelse, handläggning av uppdragsarkeologiska ärenden (2003 och 2006-pågående) 72 Uppdragsarkeolog Riksantikvarieämbetet UV ( ) 53,5 Hallands länsmuseer ( ) 58,5 Skaraborgs länsmuseum ( ) 8,5 ERFARENHET AV FORSKNINGSPROJEKT MÅN Sverige, Vitteneprojektet ( ) 34,5 England, Univ of Oxford och Univ of London (1984 och 1985) 4 Ungern (1998) 1 UTBILDNING, KURSER MM ÅR Fil lic i arkeologi, Göteborgs universitet 2008 ''Vittene en verkstadsplats från äldre järnåldern" Fil mag, Göteborgs universitet 2002 Fil kand, Göteborgs universitet 1987 Engelska 15 p, Göteborgs universitet 1987 Andra kurser Gruppen och jag, FIRO Kenneth Haninge AB 2009 Projektledarutbildning, Effect Managemet AB Teambuilding (för Raä UV Väst) stor med var Hallands länsmuseer och Riksantikvarieämbetet UV och under kortade och tre MjA5MEMxOTclNTUwNDA

9 F Page 9 or 12 Vitteneprojektet, som utmynnade i min licentiatavhandling "Vittene järnäldern". en verkstadsplats fr~n äldre ANN-MARI HÅLLANS STENHOLM AKADEMISKA MERITER Fil kand (arkeologi, historia, etnologi) 1983 (Sthlms Universitet). Därutöver kurser i Antikens kultur och samhällsliv, Medeltidsarkeologi, Medeltidshistoria för arkeologer. Forskarutbildning i Medeltidsarkeologi, planerad disputation 2012 (Lunds Universitet). Ing~r som doktorand i forskningsprojektet Vägar till Midg~rd - nordisk hedendom i l~ngtidsperspektiv, religionsarkeologiskt projekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Publicerade arbeten relaterade till avhandlingen; H~llans, A-M Att lägga minnen pä hög- historiebruk i det förkristna Skandinavien. I: Andren & Careiii (red.) Odens öga-mellan människor och makter i det förkristna Norden. stenhol m H~llans, A-M Past memories- spatial return i ng as ritualized remembrance. I: Andren et al (red.) Old Norse religion in long-term persepctives. Origins, changes and interactions. Vägar till Midg~rd 8. Berggren, Å., Arvidsson, s., H~llans, A-M Minne och myt konsten att skapa det förflutna. Vägar till Midgård 5. YRKESMÄSSIGA MERITER RAÄ, Avd för arkeologiska undersökningar Projektledare (arkeolog), från 1986 t.v. Ansvarat för flera större projekt vilket innebär s~väl vetenskapligt som ekonomiskt och personellt ansvar. Inom ramen för detta arbete har jag skrivit ett stort antal rapporter, vilket innebär en vetenskaplig bearbetning av ett ofta mycket stort empiriskt källmaterial. Har deltagit aktivt i vetenskapliga seminarier inom antikvariska och museala sektorn, vilka anordnats av RAÄ, olika länsmuseer och universitetsinstitutioner. I ansvaret ingår även utåtriktad verksamhet i form av föredrag och visningar för en allmänhet. Som en naturlig del i arbetet ing~r även kontakter med forskarsamhället i form av forskningsprojekt, föredrag, visningar, referensgrupper, seminarier o dyl. RAÄ, avd för Fornminnesdokumentation Arbetade inom forskningsprojektet Medeltida landsbygd, ett samarbete mellan RAÄ och Lunds univershtet. Projektet syftade till att skapa en bättre grund för antikvarisk tillämp-,ning och arkeolo-,gisk forskning med inriktning p~ det medeltida agrara landskapet och dess läm-,ningar. Analysen utgick fr~n ett uttalat landskapsperspektiv. Redovisningen skedde i form av en rapport. Inom ramen för projektet arrangerade jag även ett seminarium Medeltida agrarbebyggelse och exploateringsarkeologi kunskapspotenthal och problemformulering, som ocks~ resulterade i en rapport. RAÄ, Kunskapsavd. och Verksledningen sekreterare och projektsamordnare för RAÄ centralt som sekreterare för ett regeringsuppdrag på temat Samspelet mellan människa och natur (Kunskapsavdel-,ningen). Uppdraget var att finna former för samverkan mellan ansvarsmuseerna Naturhistoriska Riksmuseet, statens historiska museum och Nordiska museet. Det var ett tvärsektoriellt uppdrag med perspektiv förankrade i s~väl humaniora som naturvetenskap. Som sekreterare formulerade jag rapporten samt föredrog uppdraget såväl för RAÄs styrelse som för Kulturdepartementet. På uppdrag av RAÄs verksledning har jag varit ansvarig för en förstudie till avvecklingsplan för RAÄ UV vilket omfattande personalfrågor, ekonomiska åtaganden/ fyndhantering, materiel, utrustning och lokaler. Arbetet för RAÄ centralt har värdefull erfarenhet i myndighetsövergripande arbete och som kretsar. PROJEKTMEDARBETARE DELPROJEKT 2 och 3 önskvärt. ra.r"'"'jpy"v och och Gärna erfarenhet av Ett internationellt kontaktnät och God

10 F Page 11 of 12 Ekonomi- och bemanningsplan Ansvarig medelsförvaltande myndighet/organisation Länsstyrelsen i Uppsala Institution (eller motsvarande) Länsstyrelsen i Uppsala, Kulturmiljöenheten Belopp som söks Belopp som avses sökas hos RAÄ 2013 Belopp som ev. avses sökas hos RAÄ Bemanningsplan, personer som helt eller delvis finansieras av sökta medel från RAÄ Namn/funktion....-~..,;.;.n %heltid årsbasis Lönekostnad Agneta Åkerlund projektledare Roger Edenmo M Projektmedarbetare Tina Fors K Projektmedarbetare ej utsedd till delprojekt K projektmedarbetare ej utsedd till delprojekt M projektmedarbetare Ann-Mari H~llans 25 stenhalm Projektmedarbetare Resekostnader, konferenser etc som finansieras av sökta medel från RAÄ Arrangör och ort Länsstyrelsen i Uppsala Köpta tjänster som finansieras av sökta medel från RAÄ Tjänst Kostnad Utrustning och materialkostnad som finansieras av sökta medel från RAÄ Utrustning/material Kostnad Indirekta kostnader som finansieras av sökta medel från RAÄ Specifikation

11 F Page 12 of 12 Medfinansiering Beskriv ev. övriga medfinansiärer av projektet Ansökan om medel har samtidigt skickats till prof Lars Larsson, ledamot i Vitterhetsakademins förvaltningsutskott. Ange övrig bemanning i projektet, uppdelat per år, med namn, funktion och finansiär Vetenskaplig referensperson är professor Ola Wetterberg, Inst för kulturv~rd, Göteborgs univ. Dialoggruppen med undersökare i regionen bemannas med företrädare för Arkeologikonsult, Riksantikvarieämbetet UV, Societas Archaeologica Upsaliensis, Stiftelsen Kulturmiljöv~rd och Upplandsmuseet. Dialoggruppen med företrädare för länsstyrelser i regionen bemannas av Michael Olausson (Stockholm), Åke Johansson (Södermanland), Ulla Bergquist (Västmanland) och Anders Kritz (Örebro). För dessa grupper har inga arvoden beräknats, men omkostnader för möten belastar projektet

Bilaga 1. Steg-för-steg-guide. Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt

Bilaga 1. Steg-för-steg-guide. Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

Bilaga 3. Steg-för-steg-guide. Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier

Bilaga 3. Steg-för-steg-guide. Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Riksantikvarieämbetets överinseende över 2 kap. KML: Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 2 (9) Inledning

Läs mer

Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN

Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN Angelägna berättelser INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR HANDLINGSPROGRAM INOM UPPDRAGSARKEOLOGIN Foto: Eva Skyllberg (1, 13, 18), Pål-Nils Nilsson (4), Bengt A Lundberg (7, 15, 16, 20), Carolina Andersson (8, 11),

Läs mer

Arkeologiska metoder i uppdragsarkeologin

Arkeologiska metoder i uppdragsarkeologin Arkeologiska metoder i uppdragsarkeologin Konferens om arkeologiska metoder...metodkonferens? Metodkonferenser en flashback 1976: Arkeologisk undersökning målsättning och planering (Göteborg) 1977: Boplatsundersökningar

Läs mer

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium

Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Skogens industriella kulturarv. Berättelse, bevarande, identitet och prioritet sammanfattning av ett seminarium Inledning Arbete med fornlämningar i skog som utförts av Riksantikvarieämbetet i t ex regeringsuppdraget

Läs mer

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

Anvisningar för ansökningar om FoU medel från Riksantikvarieämbetet

Anvisningar för ansökningar om FoU medel från Riksantikvarieämbetet Anvisningar för ansökningar om FoU medel från Riksantikvarieämbetet Ansökningar om medel för forskning och utveckling, FoU, kan göras en gång per år. Medlen kommer från anslaget 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser

Läs mer

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling TILLÄMPAT KULTURARV Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling Redaktör Carolina Jonsson Malm Layout Stefan Siverud Förlag Kalmar läns museum 2017 RÖSTER OM PROJEKTET Det vi kallar

Läs mer

Det förflutna människan i ett långtidsperspektiv

Det förflutna människan i ett långtidsperspektiv en helt annan värld Det förflutna människan i ett långtidsperspektiv fyra generationer per århundrade en rad: 1000 år, 40 generationer Ismannen ca 3 300 f.kr. För ca 100 000 år sedan spred hon sig till

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Beslut 2013-02-11 POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW:

Beslut 2013-02-11 POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Beslut 2013-02-11 Sid 1(3) 431-12508-12 Landskap Östergötland Kommun Linköping Fastighetsbeteckning Vimanshäll 1:1 Socken Linköpings stad RAÄ nr RAÄ 69:1-4 samt Objekt

Läs mer

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Fredrik Svanberg, FoU-samordnare Katherine H Wahlgren, projektledare Johan Hegardt, projektledare Traditionen 2000-talet FoU-program 2002-2005 Människan

Läs mer

Pressmeddelande 2015-02-02

Pressmeddelande 2015-02-02 Pressmeddelande 2015-02-02 SUBo - Den nationella uppdragsarkeologiska branschorganisationen har bildats Undersökning av storhög från järnåldern i Gnista, Uppsala. Arkeologidagen 2013. Foto Upplandsmuseet

Läs mer

Information från Länsstyrelsen

Information från Länsstyrelsen Information från Länsstyrelsen Liten lathund om uppdragsarkeologins regler Länsstyrelsen i Västmanlands län Samhällsbyggnadsenheten, Kulturmiljö nov 2014 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kontakta

Läs mer

Intresseanmälan om att utföra arkeologiska undersökningar i Gävleborgs län under 2017

Intresseanmälan om att utföra arkeologiska undersökningar i Gävleborgs län under 2017 Lst dnr 261-2017 1 Intresseanmälan om att utföra arkeologiska undersökningar i Gävleborgs län under 2017 Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap 10

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

Handlingsprogram för uppdragsarkeologi

Handlingsprogram för uppdragsarkeologi Handlingsprogram för uppdragsarkeologi syfte och inriktning för arkeologi I Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 12 KULTURMILJÖENHETEN ISSN 1400-4712 Den här rapporten har upprättats av Länsstyrelsen

Läs mer

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Gruppdiskussioner instruktioner En sekreterare är utsedd för varje grupp. Varje grupp utser själv

Läs mer

SKogen; mångfald av Natur- och Kulturarv - SKÅNK

SKogen; mångfald av Natur- och Kulturarv - SKÅNK SKogen; mångfald av Natur- och Kulturarv - SKÅNK Inbjudan att lämna förslag på föredrag till konferens om skogens kulturarv. Den 3 5 oktober 2017 på Norrlands Nation, Västra Ågatan 14, Uppsala. Syfte och

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

Archaeological Practice and Theory, APT, Master Program

Archaeological Practice and Theory, APT, Master Program 120621PS HUMANISTISKA FAKULTETEN INSTITUTIONEN FÖR HISTORISKA STUDIER XXXXXXXXX Utbildningsplan för Arkeologisk praktik och teori, APT, masterprogram 120 (60) högskolepoäng Archaeological Practice and

Läs mer

Vad är kulturarv och var finns informationen?

Vad är kulturarv och var finns informationen? Vad är kulturarv och var finns informationen? Om Riksantikvarieämbetet En av Sveriges äldsta myndigheter, grundades 1630 Vi finns i Stockholm, Visby, Glimmingehus och Gamla Uppsala Omkring 220 anställda

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte

HISTORIA. Ämnets syfte HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

Arkeologi I. Schema HT 2011 (30 högskolepoäng) Kursen består av följande moment (det är obligatorisk närvaro på samtliga moment):

Arkeologi I. Schema HT 2011 (30 högskolepoäng) Kursen består av följande moment (det är obligatorisk närvaro på samtliga moment): Stockholms universitet Institutionen för arkeologi och antikens kultur Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescati, Arkeologi I Schema HT 2011 (30 högskolepoäng) Kursen består av följande moment (det är obligatorisk

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM JÖNKÖPINGS JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM LÄNS MUSEUM BYGGNADSVÅRD Jönköpings läns museum har i över hundra år arbetat med kulturmiljövård i vid bemärkelse. Ett av museets samhällsuppdrag är att föra det byggda

Läs mer

De samhällsorienterande ämnenas didaktik vid IDPP programförklaring

De samhällsorienterande ämnenas didaktik vid IDPP programförklaring De samhällsorienterande ämnenas didaktik vid IDPP programförklaring Intresseområdets verksamhet utgår från ett ämnesdidaktiskt förhållningssätt där strävan är ett brobygge mellan skolans och de akademiska

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Riktlinjer för ansökan om tillstånd för forskningsundersökning enligt KML kap. 2, 8

Riktlinjer för ansökan om tillstånd för forskningsundersökning enligt KML kap. 2, 8 1 (5) Riktlinjer för ansökan om tillstånd för forskningsundersökning enligt KML kap. 2, 8 Länsstyrelsen i Norrbotten handlägger ansökningar om tillstånd för forskningsundersökningar (enl. 2 kap 8 KML)

Läs mer

Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård Bidrag till kulturmiljövård Information om kulturmiljöbidrag i Skåne län Titel: Utgiven av: Copyright: Författare: Grafisk form: Upplaga: Beställningsadress: Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

Riksantikvarieämbetet utvecklar. Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse

Riksantikvarieämbetet utvecklar. Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse Riksantikvarieämbetet utvecklar Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse 1 Förord Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse är utgiven av Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) Dnr SU SU-FV-3.2.5-1565-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Arkeologi Archaeology Arkeologi handlar om människans föränderliga livsvillkor under årtusenden och varför

Läs mer

Betyg i gymnasieskolan. En översiktlig presentation

Betyg i gymnasieskolan. En översiktlig presentation Betyg i gymnasieskolan En översiktlig presentation Skolverkets ambitioner kopplat till vidare studier Kreativitet och entreprenörskap Tvärvetenskap Argumentation Kritiskt tänkande Läsa längre texter på

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Intresseanmälan om att utföra arkeologiska utredningar och undersökningar i Dalarnas län under 2015

Intresseanmälan om att utföra arkeologiska utredningar och undersökningar i Dalarnas län under 2015 Intresseanmälan om att utföra arkeologiska utredningar och undersökningar i Dalarnas län under 2015 Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap 10-13

Läs mer

Svenska perspektiv på metalldetektering inom exploateringsarkeologin

Svenska perspektiv på metalldetektering inom exploateringsarkeologin Svenska perspektiv på metalldetektering inom exploateringsarkeologin 1 Metalldetektorer och fornfynd lag och praxis i Sverige Vad säger lagen i Sverige? I Kulturmiljölagen anges bl.a.: - att fornlämningar

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Kulturmiljö och vattenförvaltning, två projekt i södra Sverige.

Kulturmiljö och vattenförvaltning, två projekt i södra Sverige. Kulturmiljö och vattenförvaltning, två projekt i södra Sverige. Elva länsstyrelser i två vattendistrikt i samverkan 2010-2016 Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Kronoberg, Halland,

Läs mer

Beredningarna för medborgardialog

Beredningarna för medborgardialog Beredningarna för medborgardialog Johan Lindberg Strateg 044-309 32 23, 0768-87 12 77 johan.lindberg@skane.se Datum 2012-08-28 Dnr 1100552 1 (8) Medborgarperspektiv i styrningen - Lägesrapport angående

Läs mer

Intresseanmälan om att utföra arkeologiska undersökningar i Gävleborgs län under 2014

Intresseanmälan om att utföra arkeologiska undersökningar i Gävleborgs län under 2014 Lst dnr 431-96-14 1 Intresseanmälan om att utföra arkeologiska undersökningar i Gävleborgs län under 2014 Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap

Läs mer

Kortfattad vetenskaplig rapport:

Kortfattad vetenskaplig rapport: 1(6) Lst Dnr: 430-7059- Mia Geijer Direkt: 019-19 38 75 mia.geijer@lansstyrelsen.se Kortfattad vetenskaplig rapport: Inkluderings- och exkluderingsprocesser i länsstyrelsens ärendehandläggning Administrativa

Läs mer

Redovisning av medel för forskning och utveckling 2009 samt fördelning av medel för forskning och utveckling 2010

Redovisning av medel för forskning och utveckling 2009 samt fördelning av medel för forskning och utveckling 2010 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN STADSÖVERGRIPANDE SO CIALA FRÅGOR PREVENTIONSCENTRUM -EUROPAFORUM DNR 3.2-0573/2010 SAN 2010-11- 25 SID 1 (6) Handläggare: Maria Andersson Tel: 508 25 910

Läs mer

Mina ansökningar (/applications) / Familjen Kamprads stiftelse Forskning/Utbildning 2016 Utlysning av anslag för eff

Mina ansökningar (/applications) / Familjen Kamprads stiftelse Forskning/Utbildning 2016 Utlysning av anslag för eff OBS Detta är endast ett exempel. Denna blankett ska inte användas och skickas in till stiftelsen. ; Populärvetenskaplig beskrivning (måste skrivas på svenska). Genom att besvara ett antal frågor lämnar

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm)

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-09-20 Ärendenr: NV-01521-15 Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) Delredovisning

Läs mer

Vad kostar uppdragsarkeologin egentligen?

Vad kostar uppdragsarkeologin egentligen? Vad kostar uppdragsarkeologin egentligen? Uppföljning av de faktiska kostnaderna för uppdragsarkeologin år 2005 Rapport från Riksantikvarieämbetet 2008:4 riksantikvarieämbetet, rapport 2008:4 Vad kostar

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU SU-FV-3.2.5-1566-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Arkeologi inriktning: Antikens kultur och samhällsliv inriktning: Arkeologi inriktning: Laborativ arkeologi

Läs mer

Kompletterande jobb utefter väg 250

Kompletterande jobb utefter väg 250 Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:40 Kompletterande jobb utefter väg 250 Antikvarisk kontroll Kolsva-Åsby 1:8, 1:17 och Myra 1:2 Kolsva socken Västmanland Anna-Lena Hallgren Innehållsförteckning

Läs mer

Arkeologisk förmedling

Arkeologisk förmedling Arkeologisk förmedling Konferens i Stockholm 26-27 oktober www Konferens om arkeologisk förmedling Det finns ett stort intresse och efterfrågan att kunna ta del av uppdragsarkeologins resultat från olika

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Pär Leijonhufvud 2017-08-29 Innehåll Syfte.................................... 2 Arbetsformer............................... 2 Rapporten.................................

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-356-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 INNEHÅLL INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 DEL 1 HISTORISK UTVECKLING Naturgeografiska förutsättningar.. 11 Inlandsisen formade landskapet 13 FÖRHISTORISK

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

BESLUT 1(7) Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap 14 KML att kostnaden skall betalas av Er.

BESLUT 1(7) Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap 14 KML att kostnaden skall betalas av Er. BESLUT 1(7) Vår referens Miljöavdelningen Kulturmiljösektionen Anders Wihlborg 040/044-25 22 77 Malmö stad Fastighetskontoret Att: Torbjörn Råberg 205 80 MALMÖ Tillstånd enligt lagen (1988:950) om kulturminnen

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan EM4000, v5.0, 2016-09-01 2017-01-11 1 (5) Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till dig som söker ekonomiskt stöd inom forsknings- och innovationsprogrammet El från solen. Det är viktigt

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

15SK Prefekt

15SK Prefekt Kursplan Utbildning på forskarnivå Politisk teori, 7,5 högskolepoäng Political Theory, 7,5 credits Kurskod 15SK072 Forskarutbildningsämne Statskunskap Institutionen för humaniora, utbildnings- och Institution/motsvarande

Läs mer

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala.

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. V ERKSAMHETSBERÄTTELSE JUNIOR FACULTY RHEUMATOLOGY 2009-2010 Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. O R G A N

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Anvisningar. för sökande till Riksantikvarieämbetets FoU anslag inför anslagsåret 2015

Anvisningar. för sökande till Riksantikvarieämbetets FoU anslag inför anslagsåret 2015 Anvisningar för sökande till Riksantikvarieämbetets FoU anslag inför anslagsåret 2015 Riksantikvarieämbetets FoU program 2012 2016 för kulturmiljöområdet Inledning... 2 Allmänt FoU... 2 Utlysning... 2

Läs mer

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden 2009-10-13 Diarienummer 122-2009-7671 Handläggare E. Nihlfors / C. Hall Vetenskapsrådet Lärosäten enligt sändlista Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av

Läs mer

Remiss gällande uppdatering av riksintresse vindbruk

Remiss gällande uppdatering av riksintresse vindbruk Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna Yttrande Datum 2013-02-22 Dnr 331-4220-2012 Ert datum 2012-11-27 Er dnr 2010-5138 Avdelning Samhällsavdelningen Enhet Samhällsbyggnadsenheten Remiss gällande

Läs mer

BYGGNADSMINNEN - PRINCIPER OCH PRAKTIK Den offentliga kulturmiljövårdens byggnadsnninnesverksamhet Beskrivning och utvärdering

BYGGNADSMINNEN - PRINCIPER OCH PRAKTIK Den offentliga kulturmiljövårdens byggnadsnninnesverksamhet Beskrivning och utvärdering GÖTEBORG STUDIES IN CONSERVATION 21 BYGGNADSMINNEN - PRINCIPER OCH PRAKTIK Den offentliga kulturmiljövårdens byggnadsnninnesverksamhet Beskrivning och utvärdering AGNETA THORNBERG KNUTSSON GOTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs

Läs mer

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund Rapport Datum 2013-01-15 Dnr 101-4716-2011 Version 1.0 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Kulturarvslyftet rapport till Kulturdepartementet i anslutning till årsredovisningen 2012

Läs mer

Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten

Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2013-02-20 Dnr 63/2013 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten (Ku2013/106/KA) Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV

Mall för ansökan 1 ANSÖKAN 2 CV Mall för ansökan (utdrag ur Kompletterande riktlinjer Anställningsordning) Detta avsnitt är en anvisning till sökande för anställning som professor, lektor, postdoktor och adjunkt. Bilagan gäller även

Läs mer

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Samtliga fält i blanketten ska fyllas i (det räcker inte att hänvisa till bilaga). Anvisningar för blanketten finns i separat dokument. Ansökan skickas

Läs mer

E4 Uppland. E4 Uppland Motorväg i forntidsland. E4 Uppland 2002

E4 Uppland. E4 Uppland Motorväg i forntidsland. E4 Uppland 2002 2010-01-20 Motorväg i forntidsland Under åren 2002 2005 pågår ett av Sveriges största arkeologiska projekt. Det är följden av att E4:an mellan Uppsala och Mehedeby ska få en ny sträckning. Motorvägen beräknas

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Förändringsarbete hur och av vem?

Förändringsarbete hur och av vem? Förändringsarbete hur och av vem? Aspekter på jämställdhetsintegreringen av Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KRO/KIF) Av Jenny Wendefors Utredande rapport

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Kunskap om och för samhällets klimatarbete. Dialogmöte den 29 maj 2017

Kunskap om och för samhällets klimatarbete. Dialogmöte den 29 maj 2017 Kunskap om och för samhällets klimatarbete Dialogmöte den 29 maj 2017 Tankar inför mötet Informera och klargöra kring utlysningen, hinna prata och diskutera frågor som finns Få en bild av vilka ni är kunna

Läs mer

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 Ärendet Som ett led i att säkra den framtida kompetensförsörjningen

Läs mer

F ö r l a g a. [En kortfattad beskrivning av ärendet och arbetsföretaget som föranleder undersökningen.]

F ö r l a g a. [En kortfattad beskrivning av ärendet och arbetsföretaget som föranleder undersökningen.] 1 F ö r l a g a FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: [Mottagare] Förfrågan om undersökningsplan, inför arkeologisk förundersökning av [lämningstyp] RAÄ [nr] inom [fastighet] i [xx] socken i [xx] kommun, [xx]

Läs mer

Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning

Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning 2016-12-12 1 (7) Uppdragsarkeologi Populärvetenskaplig sammanfattning en handledning Denna handledning om populärvetenskaplig sammanfattning utgör ett komplement till Riksantikvarieämbetets vägledning

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

Uppdragsarkeologi i tiden

Uppdragsarkeologi i tiden Uppdragsarkeologi i tiden Betänkande av Uppdragsarkeologiutredningen Stockholm 2005 SOU 2005:80 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kursplan HISTORIA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda

Läs mer

Ölands Historiska Museum (ÖHM)

Ölands Historiska Museum (ÖHM) Ölands Historiska Museum (ÖHM) Länsstyrelsen i Kalmar län, dnr 430-6125-13 Innehåll 1. Förord 2. Varför en förstudie? Om bakgrunden 3. Bevara, använda, utveckla. Om kultur- och regionalpolitiska utgångspunkter

Läs mer

STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015

STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015 STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015 Sammanställning av workshop Grupp nr 1 Risker och utmaningar Förvaltningen av reservatet och världsarvet. Personavhängigt ett fåtal personer. Det innebär

Läs mer

Anvisningar för nätverksbidrag 2014

Anvisningar för nätverksbidrag 2014 2013-12-11 Anvisningar för nätverksbidrag 2014 Nätverksbidragen skall underlätta för forskare inom Fortes ansvarsområde att samarbeta över institutions- och fakultetsgränser. Forte stöder i första hand

Läs mer

Utåtriktad verksamhet vid Gyllins Trädgård Thomas Persson

Utåtriktad verksamhet vid Gyllins Trädgård Thomas Persson Utåtriktad verksamhet vid Gyllins Trädgård Thomas Persson I samband med den arkeologiska undersökningen vid Gyllins Trädgård bedrevs utåtriktade verksamheter i form av två Arkeologiaftnar, ett antal pedagogiska

Läs mer

Keramik i Sydsverige. en handbok för arkeologer. red. Anders Lindahl Deborah Olausson Anne Carlie

Keramik i Sydsverige. en handbok för arkeologer. red. Anders Lindahl Deborah Olausson Anne Carlie Keramik i Sydsverige en handbok för arkeologer red. Anders Lindahl Deborah Olausson Anne Carlie Källorna möjligheter och kritik Vad är keramik? Vem var keramikern? Kärlets form och bruk Keramik i Sydsverige

Läs mer