Att spåra kollektiva lösningar! Om val av kollektivtrafik i en växande storstadsregion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att spåra kollektiva lösningar! Om val av kollektivtrafik i en växande storstadsregion"

Transkript

1 Att spåra kollektiva lösningar! Om val av kollektivtrafik i en växande storstadsregion Dokumentation av SATSA-konferens , Konferens Odenplan Öppet arrangemang för att sprida information om SATSA Samverkan för ett effektivt transportsystem i Stockholmsregionen 1

2 Innehåll Program... 3 Att spåra kollektiva lösningar... 4 Fördubblingsarbete... 4 Två spårvägsstäder Göteborg och Bergen... 5 Stadsbyggande och kollektivtrafikplanering hänger ihop... 6 Spår eller buss en förhandlingsfråga?... 7 Ökad tillgänglighet på tvären i södra Stockholm... 9 Kollektivtrafiken måste förhålla sig till stadsutvecklingen Fortfarande viss mystik kring spårvägens attraktionskraft

3 Program Inledning, Lisa Brattström, projektledare SATSA Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik och resenärernas syn på kollektivtrafiken, Charlotte Wäreborn Schultz, vd Svensk kollektivtrafik Buss eller spårväg? Processerna i Göteborg och Bergen, succé eller inte?, Bernt Nielsen, Senior Advisor, f.d. kollektivtrafikchef Göteborg Stadsplanering och kollektivtrafik, Mathias Wärnhjelm, Trafikverket (projektledare Den goda staden) Fikapaus Inspel från projektet SATSA med efterföljande diskussion under ledning av Göran Cars, KTH - Spår eller buss en förhandlingsfråga, Michael Stjärnekull, Sweco. Projektledare Busstrafikutredning Nordost - Förbättrad tillgänglighet till regionala stadskärnor exemplet Spårväg Syd, Ann-Charlotte Alvehag, SL. Projektledare Förstudie Spårväg Syd - Att förändra resbeteende exemplet pendeltåg Stockholm-Arlanda-Uppsala, Cornelis Harders, SL Summering och avrundning, Moa Tunström KTH 3

4 Att spåra kollektiva lösningar Den 24 november anordnades halvdagskonferensen Att spåra kollektiva lösningar! Om val av kollektivtrafik i en växande storstadsregion på Konferens Odenplan. Den var ett arrangemang i samband med SATSA Samverkan för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen, som både hade till syfte att sprida information om arbetet inom SATSA, och få perspektiv på några av de frågor som arbetet med SATSA aktualiserar. Ett 70-tal personer närvarade och bland dem fanns både deltagare i SATSA-projekt och andra intresserade. Det följande är en återgivning av en del av det som sades under eftermiddagen. För antecknandet då svarade Moa Tunström, som också tar ansvar för alla eventuella fel och missar i den här dokumentationen. Fördubblingsarbete Första talare var Charlotte Wäreborn-Schultz, vd för Svensk Kollektivtrafik en branschorganisation för kollektivtrafikföretagen i Sverige. Hon pratade om det fördubblingsarbete som Svensk kollektivtrafik, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Bussbranschens riksförbund, Tågoperatörerna, Taxiförbundet och Trafikverket driver tillsammans. Aktörerna/branschen tog initiativ att utveckla kolltrafiken till att bli modern och serviceorienterad. Arbetet är inriktat på flera olika aspekter av kollektivtrafik resenärernas vilja att åka, krav på komfort och service och statens ansvar och verktyg. Staten blev därmed utmanad att ta andra viktiga ansvar (lagstiftning, ekonomi etc.). Det har lett till en ny kollektivtrafiklag som skapar förutsättningar för fördubblingsarbetet. Genom samverkan eftersträvar man en fördubblad kollektivtrafikanvändning på sikt. På sikt ska definieras tydligare när man har skaffat sig en tillräckligt bra grund statistiskt är basåret (då var andelen 18 procent), så kring 2030 kan det kanske vara möjligt att nå en fördubblad marknadsandel, enligt Wäreborn-Schultz. Hon betonade samverkan i sin presentation. Det är viktigt att tänka gemensamt och att formulera en gemensam värdegrund. Många fler måste uppleva kollektivtrafiken som attraktivt och som en självklar del av resandet i vardagen. Det är också viktigt att samverka kring strategiska mål om miljö, trängsel, jämställdhet med mera. Branschen och aktörerna kan tillsammans fokusera på att skapa värde. Tidigare har relationen varit präglad av vi-och-dom och av stuprörstänkande, nu försöker man framhålla vikten av att sätta sig in i varandras synsätt. Företagen tänker affärsnytta, myndigheterna samhällsnytta till exempel. Man har formulerat flera olika mål. Till exempel, kundmålet är fler och nöjda resenärer med högre betalningsvilja. Effektivitetsmålet handlar om effektivitetsvinster genom att samverka i branschen och utvecklings- och förnyelsemålet rör ett stärkt varumärke, upplevelser av mening, glädje och stolthet samt en energieffektiv och fossilfri kollektivtrafik. 4

5 Fördubblingssamverkan ta fram vägledningar för att lagstiftningens konsekvenser etc ska falla väl ut. För att fördubblingen på sikt ska uppnås. Wäreborn-Schultz pekade också på behovet av att konkretisera. Hur kan vi på lokal och regional nivå bidra till fördubblingen? Hur slår och påverkar nationella mål och strategier hos just oss, i just vår bransch i vår region? Andra sätt att gynna fördubblingsarbetet och samverkan som Svensk kollektivtrafik och partnerskapet för fördubbling arbetar med är regionala trafikförsörjningsprogram, att lyfta fram och sprida goda exempel till medlemmarna, att satsa på olika typer av kunskapslyft (tankesmedjor, utbildningar etc), att påverka staten och EU liksom inventera möjligheterna till olika typer av stöd, att harmonisera regler såsom åldersregler, rabatter, månadsindelning men även miljöarbete, trygghetsarbete etc., samt att ha gemensamma system (och konkurrensneutral tillgång till dem) för information, bokning etc. En reflektion man kan göra att Wäreborn-Schultz verkligen pekar på betydelsen och behovet av samverkan och samordning, speciellt här i en avreglerad bransch med en mängd aktörer och konkurrens som möter unika kommuner och stationspunkter, offentliga uppdrag med mera. Slutligen pratade Wäreborn-Schultz lite om hur resenärerna beter sig. Vad kan driva ett ökat resande? Hur ser det ut i huvudet på kunderna? Det är skillnad på att vara nöjd med kollektivtrafiken och att vilja resa med den. Nöjda kunder leder inte automatiskt till fler nöjda kunder. I Kollektivtrafikbarometern syns att 37 procent av alla resor görs till/från arbete eller skola, 18 procent för inköp, 12 procent till motion, 7 procent för att hälsa på släkt och vänner och 4 procent för att ta sig till nöje. Anledningar till att man inte åker kollektivt är att det tar tid, den går inte där man behöver den, man måste byta etc. Av detta dras slutsatsen att det är viktigt att kollektivtrafiken uppvisar ett relevant utbud, som motsvarar människors behov (när det gäller sådant som linjesträckning, avgångstider, enkelhet), att man satsar på kunskap, dvs produkterna måste vara tydliga och enkla, och att branschen utbildar kunderna genom att förtydliga och lyfta fram produktfördelarna med kollektiva färdmedel. En publikfråga till Charlotte Wäreborn-Schultz handlade om kostnaden för biltrafiken - är inte det en viktig faktor? Svaret var att man vill se över reseavdragssystemet så det blir gynnsammare för kollektivt resande. Den typen av drivmedel är viktiga. Parkeringsavgifter också. En annan fråga som ställdes var att det på många ställen inte går att åka kollektivt. Borde inte fokus ligga på stadsplaneringen istället? Ja, kollektivtrafiken som norm i samhällsplaneringen är sådant som vi vill titta på. I Karlstad till exempel är bussföretaget del av stadsbyggnadsförvaltningen. Chefen för bussbolaget sitter med i planeringsarbetet. Kollektivtrafiken är på så sätt mer integrerad i det dagliga arbetet och kan därmed påverka utbyggnaden av staden. Två spårvägsstäder Göteborg och Bergen Andra talare för dagen var Bernt Nielsen, tidigare chef för kollektivtrafiken i Göteborg, men med erfarenhet även som konsult, bland annat åt staden Bergen, Norge och åt Stockholm. Göteborg har haft spårvagn sedan Genom åren har en mängd olika utvecklings- eller ersättningsvarianter diskuterats. Man har haft en spårtaxiutredning ungefär vart trettionde år, menar Nielsen tog man för första gången ett samlat grepp över kollektivtrafiken i ett program. Då diskuterades automatbana eller spårväg. Automatbana var på gång 1992, arbetet var långt gånget, men sen kom man på att det inte gick ihop med den stadsbild man ville ha i Göteborg (!) 5

6 Spårväg är för dyrt var ett rykte som gick under tider med hårda budgetrestriktioner tillsattes en spårvägsutredning för att ta reda på hur det faktiskt var. Man tittade på bästa spårvägsstäderna Stuttgart, Karlsruhe, Zürich och räknade på fyra huvudalternativ att effektivisera dagens system (skulle spara 26 milj) att koncentrera till de starkaste stråken (spara 120 milj) att satsa på kraftig utbyggnad (kosta 55 milj) att lägga ner spårvägen och välj buss (spara 238 milj) Således, utredningen visade att det är billigare att driva kollektivtrafiken med buss. Men, politikerna i Göteborg var inte intresserade av att ha bara buss. Spårvägen ska vara ryggraden i Göteborgs framtida trafiksystem, menade man. Detta ledde till det som kallas kringen, kollektivtrafikringen, och till ett kompletterande stombussnät. K2020 kallade det egna fördubblingsarbetet i Göteborg. Det inleddes Från 2013 införs trängselskatt. Framtiden för spårvagnstrafiken i Göteborg är ljus, enligt Nielsen. Projektet med Bybanen i Bergen, Norge handlade om att åter etablera spårvagn i Bergen. Den hade tidigare fuinnits men lagts ner Projektet finansierades genom bompeng (bilavgifter). Enligt Nielsen var informationsspridningen om projektet under planeringen och utbyggnaden ett föredöme. Man hade även en designtävling med internationell konkurrens, som resulterade i en form som verkligen följts. Till exempel, där spår och biltrafik möts är asfalten röd. Bybanen består av tunga konstruktioner för att göra den hållbar och långsiktig. Nu är etapp 2, 3, 4, 5, 6 av Bybanen i pipeline. Så, från att det inledningsvis var stort motstånd, så är det nu stort stöd och intresse för spårvagnen. Tidplanen höll, kostnaderna överskreds inte, och resandet är högre än förväntat. Stadsbyggande och kollektivtrafikplanering hänger ihop Den tredje inbjudne talaren var Mattias Wärnhjelm från Trafikverket, bland annat projektledare för Den goda staden, ett samverkansprojekt mellan Jönköpings, Norrköpings och Uppsala kommun samt Boverket, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Projektet arbetar med aktuella planeringsfrågor, utifrån ett antal delprojekt i de tre kommunerna och ambitionen är att genom samarbete utveckla gemensam kunskap och erfarenhet inom området stadsutveckling och transporter. Wärnhjelm presenterade några av arbetets exempel och slutsatser. I Uppsala har en ambition varit att läka staden, att öka attraktiviteten kring en stor trafikled i staden. För att få till det har det krävts en fight mellan olika intressen och aspekter där attraktiviteten har blivit en avgörande faktor. Kollektivtrafiken måste kunna ta sig fram på bra sätt, utan att attraktiviteten blir mindre. Något man diskuterat i samband med detta är det som kallas shared spaces där Skvallertorget i Norrköping är ett återkommande exempel. Frågan är om det är möjligt att skapa både vackra och säkra shared spaces? Det finns en målkonflikt med trafiksäkerheten. Bussbolagen vill köra snabbt, och det kan leda till trafikosäkerhet. Öppna ytor som Skvallertorget bygger helt på att trafik och människor kommunicerar med varandra och samsas om utrymmet. Att köra snabbt där är inte önskvärt. 6

7 I Uppsala kom man fram till att man skulle flytta alla bussar. Detta möjliggjorde skapande av helt nya gaturum. Folk trängs nu i staden på dessa nya ytor. Det förtätar staden och tar vara på impedimenten, liksom skapar öppenhet mellan de båda sidorna av spåret vid centralstationen. I Norrköping har man segregationsproblem, framför allt genom att områdena Ljura, Hageby och Navestad är avskurna från resten av staden. En ny spårvagnslinje från centrum till dessa områden har ökat attraktiviteten och lett till satsningar från handlare etc. En kollektivtrafiksatsning har alltså ökat integrationen och prestigen att finnas i dessa områden. Projektet Den goda staden kom fram till att: kollektivtrafik är ett medel att skapa det goda livet och en hållbar samhällsutveckling, kopplingen stadsbyggande och kollektivtrafikplanering måste göras tidigt det måste få kosta pengar och det måste få ta tid Några andra slutsatser som Wärnhjelm lyfte fram är att stomlinjekonceptet fortfarande är bra då det kan skapa attraktiva stråk, att handlare gillar spårvägsstråk, att det är viktigt att låta barn och ungdomar vara med i planeringen, och avslutningsvis att det är svårt att klara arbetet utan eldsjälar. Spår eller buss en förhandlingsfråga? Andra halvan av konferensen bestod av presentationer och diskussioner relaterade till några av SATSA:s delprojekt. Först ut var Michael Stjärnekull, SWECO, som på SL:s uppdrag leder delprojektet Buss Nordost. Hans rubrik var Spår eller buss en förhandlingsfråga?. Utredningen om busstrafik i Nordostsektorn karakteriserade han inledningsvis som en saga präglad av ärvda konflikter och oförenliga målbilder, men med ett lyckligt slut. Nordostsektorn i Stockholm är en av de delarna i Stockholms län som inte har pendeltåg. Det tycker man är orättvist. Roslagsbanan finns, men den når inte ända fram, utan bara till Östra station. Nordostkommunerna vill bli en del av pendeltågssystemet. Man har också en bra busstrafik, men den slutar också vid Östra station, och når därmed inte heller ändra fram (det vill säga närmare Stockholm city). Istället vill man att kollektivtrafiken från Nordostsektorn ska ansluta vid Ulriksdal/Solna. Det gjordes, innan denna bussutredning, en förstudie om spårtrafik (Roslagspilen). Det var ett föredömligt arbete, men det slutade i konstaterandet att befintligt system saknar kapacitet för det man tänkt sig. Detta ledde till stor besvikelse i kommunerna. Dessutom hade man gjort en spårutredning utan att jämföra med något. Detta blev istället Stjärnekulls uppgift, att utreda ett bussalternativ. Det arbetet karakteriserade Stjärnekull i följande punkter: Samtalsterapi låta dem prata av sig, lägga fram alla argument. Sammanförde inte parterna förrän jag hört dem alla, och deras egna argument och motargument Öppenhet Argumentationsanalys Marknadsanalys Kommunikation 7

8 Idag framhålls som viktigt att knyta ihop de regionala kärnorna i Stockholmsregionen. Hur gör man det om man inte har spårtrafik? Hur binder man samman Täby/Arninge med Flemingsberg till exempel? Annat av betydelse är en utökad arbetsmarknad genom ökad tillgänglighet, samt att stationslägen är attraktiva för investeringar. Första ansatsen i utredningen var en möjlig komplettering med nya busslinjer för att dra sektorns resande närmare Stockholm city, till Solna. Men med buss. Detta räckte inte, utan man ville fortfarande ha pendeltågstrafik. Utredningen fick då hjälp på traven av SL, som arbetade med BRT (Bus Rapid Transit). Detta gjorde att det blev möjligt att föreslå omdragen stomtrafik till Solna station. Andra ansatsen handlade om full integrering av stombussar direkt till Solna station. Då blev aktörerna i nordostsektorn nöjda. Kommunerna såg något som var likt det som de tänkt sig, att man skulle kunna resa i princip utan byten och bli mer en del av pendeltågssystemet. Ett argument mot pendeltåg och för bussalternativet som Stjärnekull drev i utredningen var att pendeltåg tar lång tid att bygga. Bussändringar går snabbare och kan få resultat tidigare. Bussalternativet kan också vara en lösning på aktuella problem i väntan på spåralternativet Roslagspilen om den nu kan förväntas. Och, bussalternativet leder till färre byten och färre restimmar det som man eftersträvade. Ett central resultat av bussutredningen är att SL, Trafikverket, Stockholm, Solna och Nordostkommunerna nu är beredda att samarbeta på ett sätt som tidigare inte var fallet. Man har nu en gemensam målbild. Michael Stjärnekulls presentation ledde till en hel del frågor och diskussion. Göran Cars, som agerade moderator under denna del av konferensen, frågade inledningsvis varför man sa definitivt nej till buss från början. Om man säger ja till buss finns risken att man sänker spåralternativet. Spårfaktorn regerar, blev svaret. Detta ledde till en diskussion om varför spåret upplevs som så mycket bättre och tryggare. Flera nämnde just det att språet ligger där. Det är en synlig tung investering som betyder att det kommer gå trafik där ett tag. En buss kan plötsligt dras om eller läggas ner. Mattias Wärnhjelm menade att spårväg är struktur. Buss är inte struktur. Man litar inte på bussen. Liknande erfarenheter hade Bernt Nielsen från Bergen. Spåret visar på tilltro till platsens utveckling. Det kan öka bostadspriserna i spårvägsnära lägen. Men religion, har också betydelse, menade han. Spårvägsreligionen då alltså Mattias Wärnhjelm undrade över pendeltågsvurmen i nordostkommunerna. För honom representerar inte pendeltåg stadsbyggande. Varför ville man inte ha snabbspårväg? Stjärnekull svarade att hade han fått bestämma hade han inte tagit upp spårdiskussionen alls, utan fokuserat på busslösningarna. Om man inför spårsystem med jättehög kapacitet kan det fungera bra, men i ett område som detta, med låg befolkningstäthet, leder det till dålig turtäthet. Frågan är om det blir bättre före resenären? Dessutom var projektet så kopplat till den tidigare utredningen om Roslagspilen så det gick inte att inte prata spår. Bernt Nielsen kommenterade att BRT (Bus Rapid Transit) låter som en bättre lösning i en sådan region som Nordost. Göran Cars undrade då om det kan ge samma trygghet, till exempel för 8

9 handlare. Stjärnekull trodde det, men konstaterade också de att det finns nog egentligen inga garantier. Hur utformar man då ett BRT-system som framstår som mer beständigt och tydligt?, var en fråga från publiken. Bernt Nielsen menade att stombussystemen i Stockholm och Göteborg är exempel på trygga system. Men hur attraktivt är ett BRT-system egentligen? undrade Mattias Wärnhjelm, Från publiken kom frågan: Varför inte tunnelbana till Täby/Arninge sammankopplad med Odenplan? Svaret på den var helt enkelt att det inte ingick i uppdraget att utreda ett sådant alternativt. En diskussion uppstod också om framkomlighet. Någon menade att bussar kan hamna i trafikstockningar och bli stående, medan spår alltid har access, någon annan påpekade att framkomligheten måste vi alltid arbeta för att få till, både när det gäller spårväg och busstrafik. Avslutningsvis konstaterade Göran Cars att frågan om bebyggelseutvecklingen tycks avgörande i nordost, där befolkningen nu är så spridd. Ökad tillgänglighet på tvären i södra Stockholm Det andra av SATSA:s delprojekt som presenterades var Spårväg Syd (med projektledare Ann- Charlotte Alvehag) som handlar om att ta fram en förstudie för spårvägsförbindelsen i söderort. På lång sikt handlar det om att stärka tillgängligheten mellan Flemingsberg Kungens kurva Skärholmen Älvsjö. Detta är egentligen ingen ny idé, det fanns faktiskt ett förslag redan 1988 (dock på sträckan Skärholmen, Flemingsberg, söder om Farsta och till Skarpnäck). Sen 1991 har det funnits förslag med ungefär samma sträckning som idag. Då pratade man om utvecklingsområden, i ungefär samma mening som vi idag pratar om regionala kärnor. Det vill säga punkter med potential för utbyggnad av arbetsplatser och bostäder. Spårväg syd skulle då vara en förlängning av tvärbanan. Detta kom att ändras en del sedan dess, men Spårväg syd har funnits med i lokala och regionala planer sedan Nu finns RUFS 2010 och Spårväg syd ska fungera stödjande för den regionala utvecklingen. En vision för framtiden är att den ska underlätta tillgängligheten till arbetsplatser, och nå invånare och arbetsplatser. Spårvägen skulle kunna halvera restiden i området, och därmed bli jämförbar med bilen. Nu är man inne i en strategisk fas, som innefattar inventering av tidigare studier, målanalys, trafikanalyser, inventering av skyddsvärda områden, inventering av depålägen samt tidiga samråd. Spårväg i olika sträckningar utreds, men också ett BRT-system och ett enklare bussalternativ. De olika platserna som spårvägen skulle koppla samman har lite olika värden idag, och frågan om hur spårvägen till exempel kan kopplas till existerande pendel- eller tunnelbanestationer finns med i arbetet. Förstudien handlar om ökad tillgänglighet i tvärled, inte bara mellan kärnorna, utan också mellan ressystem. Hög punktlighet, korta restider och god komfort. Spårvägen bör dras i områden med hög täthet. Flemingsberg har många stora arbetsplatser och Södertörns högskola, och koppling till pendeltåget. Det finns även utvecklingsvisioner för Flemingsberg när det gäller bostadsbyggande. Skärholmen, som är ett bostadsområde med ett stort centrum, har tunnelbanan, medan det intilliggande externhandelsområdet Kungens kurva idag inte har någon spårkoppling alls. De två områdena är idag av väldigt olika karaktär, och delas av E4/E20, men även här finns det tankar om 9

10 hur man kan integrera de två områdena bättre. Det finns också planer för stor utbyggnad av handeln i området som redan idag är omfattande (30 miljoner besök/år). I den efterföljande diskussionen inledde Göran Cars med att fråga Ann-Charlotte Alvehag om spårväg syd kommer kunna lösa problemen med funktionsseparering och segregation som på olika sätt präglar området (Kungens kurva som är ett ganska ensartat området med handel och få bostäder, och Flemingsberg som har väldigt få företag, men många offentliga verksamheter och är rumsligt väldigt uppdelat mellan verksamheter och bostadsområden). Ann-Charlotte Alvehag trodde att funktionssepareringen kan komma att minska, men hon trodde inte det påverkar segregationen, för den har troligen andra orsaker som handlar om attraktiva boendemiljöer och om att höja statusen på områdena kanske till exempel genom att bygga mer villabebyggelse och låghus. Som kollektivtrafikplanerare så Alvehag problem i detta eftersom resandeunderlaget kan komma att minska på så sätt. Bernt Nielsen tyckte att Spårväg syd var ett intressant projekt då det handlar om att närhetskoppla så pass intressanta områden. Då är spårväg en nödvändighet, menade han. En i publiken undrade om kommunerna arbetar med detta som ett stadsutvecklingsprojekt. Alvehag menade att det nog är lite olika. Huddinge kommun ser gärna att detta ska bli verklighet, och vill satsa. Men, samtidigt har man just bestämt sig för att göra Masmoplatån till ett naturreservat vilket ju påverkar exploateringsmöjligheterna. Projektet ligger också i linje med Stockholms kommuns översiktsplan. Dock finns det villaområden där det uttryckts en viss oro för att detta projekt påverkar fastighetsvärdena negativt. En annan publikfråga var: Hur ser resandebehovet ut i de två etapperna? Alvehag svarade att det största resandet idag är mellan Masmo och Flemingsberg. Alla analyser visar generellt på att resandet är större i den södra delen jämfört med den norra, men samtidigt att det är jämnare i den norra delen. Kollektivtrafiken måste förhålla sig till stadsutvecklingen Cornelis Harders från SL talade avslutningsvis om att förändra resbeteende på sträckan Stockholm Arlanda Uppsala både genom nya och förbättrade förbindelser och andra typer av åtgärder. Idag är tillgängligheten mellan de två stadskärnorna bra, liksom tillgängligheten från de båda till Arlanda. Men från till exempelvis norra Storstockholm till Uppsala, eller från södra Uppland till norra Storstockholm är det svårare, och framför allt med kollektivtrafik. Att förbättra tillgängligheten på denna sträcka också utan för stadskärnorna, liksom tillgängligheten till Arlanda från utanför stadskärnorna är att aktivt förhålla sig till den pågående stadsutvecklingen. Stockholmsregionen växer, både som boendemiljö och arbetsmarknad. Det är viktigt att ge boende i utkanterna god tillgänglighet till arbete och utbildning, liksom att ge Uppsalabor tillgänglighet till arbetsmarknaden i Storstockholm, såsom Kista. Planerad trafikstart för de nya pendeltågssträckningarna är december Då ska det finnas fler direkta förbindelser. Det innebär inte så mycket bättre restider egentligen, men färre och enklare byten och mer samordnade biljettsystem. Från många fler håll ska man kunna nå Arlanda direkt utan byte. Detta anses som viktigare än restidsförbättringar. 10

11 Göran Cars reflekterade efter presentationen att det här ska göras! Men, kan något gå fel, och vad i så fall? Harders svarade att mycket kan gå fel... Till exempel måste man arbeta för att få tillgång till Arlandabanan, som ju är en privat bana. Man måste komma överens med dem. De förlorar kunder på detta, men får samtidigt ta ut en avgift på Arlanda från de som inte åker med A-train. Nivån på avgiften måste förhandlas om. En fråga från publiken var om man nu alltså kan åka på SL-kortet till Uppsala, men så är inte fallet. Dock ska man kunna ha både SL- och UL-kortet i samma bärare. Alltså, det innebär inte helt samma biljettsystem, men båda i ett och samma kort. Samma person i publiken undrade också hur man hanterar den begränsade kapaciteten i Stockholm före citybanan. Svaret var att det gör man inte, man förlänger Upplands Väsby-tågen till Uppsala. 1 Mattias Wärnhjelm pekade på att Upptåget alltså får stå tillbaka i den här lösningen är de glada över det? Ja de ser ju att det blir bra, var Harders svar. Hur har arbetet underlättats av det sätt ni jobbat inom SATSA samverkan, undrade Göran Cars. Harders sa att projektet var direkt inriktat på genomförande hela tiden, och på att lösa det tillsammans. Man har inte varit inriktade på utredande, utan på genomförande. Dessutom var man överens om att man inte skulle bygga nytt utan köra på befintligt spår för att få snabbare resultat. Fortfarande viss mystik kring spårvägens attraktionskraft De tre frågorna som utgjorde utgångspunkter för eftermiddagens diskussion var - Kan vägar och spår bidra till stadsmässighet och god stadskvalitet? - Hur kan transportsystemet utvecklas för att gynna kollektivt resande? - Spårväg dyrt och ineffektivt och mest för nostalgiker, eller det bästa alternativet för stadsmiljön? På den första frågan blir det intuitiva svaret ja, uppenbarligen, eftersom flera av presentatörerna betonade framförallt spårvägens attraktivitet. Men vad stadsmässighet, attraktivitet och god stadskvalitet faktiskt är eller kan vara fick vi inte riktigt veta. Varför anses inte busstrafik eller pendeltåg stadsmässigt när det samtidigt ju är en så etablerade del av stadslivet idag (och dessutom en billigare lösning)? Handlarna kommer när spårväg etableras, och kanske kan det ses som en viktig aspekt av stadsmässighet att det finns handel. Spåret signalerar trygghet och varaktighet, det ligger där, det är en investering som kommer vara ett tag likt stadsbyggande. Några tyckte att det borde vara möjligt att sända sådana signaler även med BRT-lösningar på vägar. Ett intryck är att det handlar om att signalera varaktig investering, så en dyr BRT-lösning kanske kan få samma effekt? En annan reflektion är att kanske stadsmässighet och god stadskvalitet inte alltid överensstämmer? Till exempel i diskussionen kring shared spaces som Mattias Wärnhjelm förde. De är attraktiva, stadsmässiga - men inte så säkra och därmed inte god stadskvalitet? Att de fungerar är avhängigt att vi människor är uppmärksamma och försiktiga, att olika trafikslag kommunicerar med varandra. Är det i centrum eller periferi man ska satsa? Ja, spårvagnen tycks i alla fall ge periferin ny laddning (exemplet Norrköping. Och periferin står också i någon mening i fokus i de förbättrade 1 Om jag förstod rätt? 11

12 pendlingsmöjligheterna längs stråket Sthlm-Arlanda-Uppsala. I bussutredningen i nordostkommunerna är det periferins koppling till centrum som varit allra viktigast. Stadsbyggande och trafikplanering hänger ihop av naturliga skäl, men eftermiddagens presentationer betonade att det viktiga är att få in det tänkandet i organisationerna. Ett exempel som kan vara illustrativt är det från Karlstad som Charlotte Wäreborn-Schultz nämnde, där busstrafikbolaget deltar nära i samhällsplaneringen. Den andra frågan var hur transportsystemet kan utvecklas för att gynna kollektivt resande. Det fick vi en mängd olika exempel på under eftermiddagen. Faktorer som nämndes handlade om tillgänglighet, få och enkla byten, komfort, tydliga och samordnade biljett- och rabattsystem, komfort och tidpassning. Ingen nämnde biljettpriset, utan det var snarare tal om att öka konsumenternas betalningsvilja. Det togs också upp att design och utformning, liksom en öppen planeringsprocess med mycket och transparent information kan ha betydelse för mottagandet. Avslutningsvis fanns en lite tillspetsad fråga för dagen Spårväg dyrt och ineffektivt och mest för nostalgiker, eller det bästa alternativet för stadsmiljön?. Den nådde vi kanske inte riktigt ända fram till. Spårväg är dyrt - i Göteborg vann spårvagnslösningen över förnuftet men huruvida det skulle vara mer eller mindre effektivt än andra lösningar framkom inte. Om det är det bästa alternativet för stadsmiljön beror naturligtvis på vilken stadsmiljö man vill ha, och vad man lägger i det begreppet. En jämförande miljödiskussion kan kanske ge ytterligare i denna fråga, men den hann vi inte riktigt heller fram till under den här eftermiddagen, men det är en fråga som säkert kan tänkas återkomma i andra sammanhang och diskussioner om kollektivtrafikplanering. 12

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Styrgrupp: Sören Bergerland, Karlstads kommun, Carl-Johan

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg.

Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost. Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm. Nästa steg: järnväg. Hela denna bilaga är en annons från Stockholm Nordost Sex kommuner samverkar för ett bättre Stockholm Vi lovar att ta vårt ansvar för tillväxten i regionen, men för att klara det så krävs att vi får en

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014 Nummer Maj 204 Attraktiv kollektivtrafik Utbyggnad av Stockholms tunnelbana Nya mål för svensk transportpolitik? 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk TF:s medlemsenkät 2005 TF genomför medlemsenkät - vilken

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare

Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare - En studie av samverkan mellan kommuner och näringsliv i bostads- och infrastrukturplanering. Rapport 2009: 3 Förord Norrortsgruppen är ett samarbete mellan

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet. Framtidens personresor

Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet. Framtidens personresor Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet Framtidens personresor Lars Sandberg - WSP Analys & Strategi Innehållsförteckning KOMPETENSUPPBYGGNAD, KUNSKAPSFLÖDE OCH IMPLEMENTERING... 4 En permanent

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I STOCKHOLMSREGIONEN FRAM TILL 2030 Stockholms läns landsting 2012 LS 1206-0914 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014: Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling

Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014: Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014: Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling Stockholms spårvägsplaner stod i centrum på Spårvagnsstädernas höstkonferens. Nya spårvägar planeras och byggs,

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson

rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson rapport nr 43/2012 VART ÄR VI PÅ VÄG? Rapport om fler spår och nya stationer i Stockholms tunnelbana Av Ove Andersson Rapporten VART ÄR VI PÅ VÄG? utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i januari 2012

Läs mer

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem

Smartare transporter. En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Smartare transporter En rapport om hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem Inledning Vårt samhälle blir alltmer beroende av transporter, både av personer och av gods och utvecklingen

Läs mer

Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen

Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen Finansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen Sten Olsson och Clara von Otter 1 Innehållsförteckning 1. Förord... 3 2. Rapportens syfte och metod... 4 3. Sammanfattning... 5 3.1 Slutsatser...

Läs mer

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens i Linköping 14-15 november 2013

Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens i Linköping 14-15 november 2013 Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens i Linköping 14-15 november 2013 Västvärldens ökande intresse för kollektivtrafik och den vikande entusiasmen för bilism var i fokus för Spårvagnstädernas

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer