Plan, mark och exploatering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan, mark och exploatering"

Transkript

1 Citykonferensen Ingenjörshuset den april 2015 Mötesplatsen som ger dig expertis och goda exempel som säkrar plan, mark och exploateringsprocessen. Plan, mark och exploatering Framgångsrik markanvisningsprocess nya PBL och exploateringsavtal plangenomförande och uppföljning Plangenomförande och säkerställning av exploateringsavtal hur upprätta tydligare exploateringsavtal som ger en smidig och effektiv process från start till genomförandefasen Nya direktiv för markanvisningar och exploateringsavtal hur gör man i praktiken verktygen för implementering av de nya regelverket Tydligare ansvarskedja för dagvattenhantering i mark och exploateringsprocessen Hur engagerar och involverar du byggherrar, allmänhet och expertis i att förverkliga nya visioner för exploatering och samhällsbyggande Strategier för markförvärv och förvaltning av markresurser hur säkra en långsiktig markförsörjning i kommunen Framgångsrik markanvisningsprocess strategier som ger en långsiktig och målinriktad mark och exploatering Talare och praktikfall: Tomas Vesterlin Civilingenjör och jurist med inriktning mot fastighetsrätt, Aktiebolaget Vesterlins & Co Ingrid Anderbjörk Fastighets- och exploateringschef, Uppsala kommun Malin Engström Avdelningschef för planeringsavdelningen, Växjö kommun Torkel Öste VD, fastighetskonsult och civilingenjör, Torkel Öste Fastighetskonsulter Per Wilhelmsson Projektchef på stadsledningskontoret, Sundbybergs stad Årets Tillväxtkommun 2014 Bertil Widé Tidigare samhällsbyggnadschef samt mark- och bostadschef, Härryda kommun Alarik von Hofsten Projektansvarig Fyrklövern, Upplands Väsby Kommun Peo Nilsson Exploateringschef, Upplands Väsby Kommun Sagt om Kompetentos konferenser: Otroligt givande dagar! Mycket input som startar tankar! Falköpings kommun Inspiration för viktig utveckling Gävle kommun Positiv anda framåtsyftande, rätt i tiden Pajala kommun Hög kvalité på föreläsare Härnösands kommun Bra-helhet! Uppsala kommun Bra upplägg med variation av föreläsare som belyser utifrån olika perspektiv och roller Älmhults kommun Mycket kunniga föreläsare, intressanta ämnen och infallsvinklar, givande! Danderyds kommun Otroligt hög nivå på allt från föreläsare till deras innehåll Uppvidinge kommun

2 Konferensprogram dag 1, den 15 april Registrering Välkommen till konferensen Planering, plangenomförande och exploateringsavtal En samverkan mellan bra avtal och bra planer Kontroll över rättsföljder kräver kontroll över planer och avtal Risker vid olämpligt utformade avtal och planer, en konsekvensanalys Hur säkerställs genomförbarheten? Samverkan, mellan vilka och hur? Kvalitet i plan- och avtalshantering De nya reglerna i PBL, en översikt o Ny regler för markanvisningsavtal - Krav på kommunal policy - Legaldefinitionen - Vad innebär detta i praktiken? o Nya regler för exploateringsavtal - Krav på kommunal policy - Legaldefinitionen - Vad får regleras i ett exploateringsavtal? - Möjlighet till vinstfördelning, vad innebär det? - Om man är oense, vad gäller? - Om vi jämför vad som gäller före/efter lagändringen, hur stora är skillnaderna och hur kommer de till uttryck? Val av huvudmannaskap Olika val, olika ansvar I vilka fall är det möjligt med enskilt huvudmannaskap? Delat huvudmannaskap, hur fungerar det? Ansvar för inlösen, utförande och drift, vad gäller? Allmän plats inom enskilt huvudmannaskap, kan allmänheten stängas ute? Kommunala särkrav Vad är ett särkrav Vad gäller för dessa i dag och vad betyder detta i praktiken? Tomas Vesterlin, civilingenjör och jurist med inriktning mot fastighetsrätt, Aktiebolaget Vesterlins & Co Tomas är grundare av Aktiebolaget Vesterlins & Co och är en flitigt anlitad föreläsare inom det fastighetsrättsliga området. Tomas har en bakgrund på Lantmäteriets fastighetsrättsliga stab och har även tjänstgjort på justitiedepartementet. Aktiebolaget Vesterlins & Co jobbar i dag brett inom det fastighetsrättsliga området och består av sju lantmätare och jurister, samtliga med lång erfarenhet Lunch Praktikfall Uppsala: Framgångsrik markanvisningsprocess strategier som skapar en långsiktig och målinriktad mark och exploatering i kommunen Förutsägbarhet och förtroende som grund för mångfald, hållbarhet och tempo i markanvisningsprocess och stadsutveckling Så förhåller vi oss till och anpassar oss till de nya direktiven i praktiken Hur hitta en bra nivå för strategisk markanskaffning, förvärv samt försäljning av mark? Hur göra markanvisningarna lika för alla byggherrar och öppnar upp för konkurrens? Hur strategisk arbeta med prissättning viktiga principer att ta ställning till? Markanvisningstävlingar- hur attraherar du byggherrar och bedömer bidrag? Möjligheter att följa upp och utvärdera markanvisningar Ingrid Anderbjörk, fastighets- och exploateringschef Uppsala kommun Lyssna till hur Uppsala kommun har lyckats med att skapa förutsägbarhet och förtroende som grund för mång-

3 fald, hållbarhet och tempo i mark-anvisningsprocess och stadsutveckling. Uppsala utmanar medvetet sig själv och andra i fråga om att etablera och hålla ett högt tempo för att skapa värden för fler. Variation är ett av flera centrala begrepp i arbetet att nå målet om 3000 nya bostäder per år då i fler bemärkelser än den gestaltningsmässiga Praktikfall Växjö: Tydligare ansvarskedja för dagvattenhantering i mark och exploateringsprocessen Hur ska roller och ansvar för dagvattnet regleras i exploateringsavtal tydliggör hela ansvarskedjan Dagvatten i detaljplaneprocessen vid nya exploateringar Förbättring av dagvattenhanteringen i samband med ombyggnation Investering och drift hur kan ansvaret fördelas? Malin Engström, avdelningschef för planeringsavdelningen på Tekniska förvaltningen, Växjö kommun Växjö är en framstående kommun vad gäller strategier för dagvattenhantering och Malin har jobbat med dagvattenfrågor sedan slutet av 90-talet både vad gäller projektering, modellering men framförallt dagvattenutredningar i tidiga skeden Eftermiddagskaffe Praktikfall Upplands Väsby: Strategier för att engagera mängder med byggare, allmänhet och expertis i att förverkliga goda idéer för exploatering och samhällsplanering Det stora klivet från förort till stad Så blir omvärldsbevakning och medborgardialog viktiga verktyg i utvecklingsarbetet för kommunens exploatering och samhällsplanering Hur man praktisk ta tillvara på och förverkliga medborgares synpunkter kring behov och utveckling av boendeformer m.m.? Lär dig hur Väsbys Poängsystem skapar variation och ger byggherrar incitament att pröva nya lösningar Alarik von Hofsten, projektansvarig Fyrklövern Peo Nilsson, exploateringschef, Upplands Väsby Kommun Konferensens första dag avslutas Konferensprogram dag 2, den 16 april Morgonkaffe I praktiken så anpassar du ditt arbete utifrån nya lagen för markanvisningar och exploateringsavtal Vilken är ambitionsnivån och vad kan tydliggöras med de nya riktlinjerna vilka central delar kan finnas med vad skiljer mot det äldre regelverket och vilka är konsekvenserna Hur praktiskt arbeta och lägga upp arbetet utifrån de nya riktlinjerna och lagkraven dokument som behövs hantering över tiden hantering av kostnader Samordning med planprocessen i nya PBL - vad bör du tänka på för att säkerställa planens kvalité, innehålla tider och kostnadsramar deltagarna i processen och deras roller Plangenomförande och uppföljning/säkerställning av exploateringsavtal hur upprätta tydligare exploateringsavtal som ger en smidig process från start till genomförandefasen Exploateringsavtal och effektiva strategier för att förstå konsekvenserna och kunna följa upp plangenomförandet Plangenomförandet och dess konsekvenser risker och konsekvensanalys framgångsfaktorer för att säkerställa genomförandet Exploateringsavtalet vad måste finnas med i exploateringsavtalet var i planprocessen kommer exploateringsavtalet in och hur Utveckla samverkansformer i planprocessen för att under alla delar i planarbetet belysa genomförandefrågorna

4 Så kan du skapa kvalitetssäkring och kontroll i utförandet - viktiga steg i processen som säkerställer detaljplanens genomförande och att planintentionerna och exploateringsavtalet följs Torkel Öste, VD, fastighetskonsult och civilingenjör lantmäteri på KTH. Torkel Öste Fastighetskonsulter Torkel har över 30 års erfarenhet inom plan, mark och exploatering och har varit verksam inom många stora projekt inom infrastruktur, industri-, handel, bostadsexploateringar och naturvård. Där har han fungerat i olika roller, bl a som expert eller projektledare. Torkel är även flitigt anlitad föreläsare inom frågor om plan- och bygglagen och exploateringsavtal. Vidare medverkar Torkel i olika expertgrupper om bl a digital fastighetsrelaterad dokumenthantering och om den framtida utbildningen av lantmätare och samhällsbyggare Förmiddagskaffe Praktikfall Sundbyberg: Hur hantera komplexa exploateringsområden med många olika intressenter Flerområden med flera fastigheter hur hantera utdelning av nya användningsområden som påverkar alla fastighetsägare? Hur se till allas intresse för en långsiktig lösning? Praktiska exempel som leder till tidsbesparingar/ effektiviseringar och kvalitetshöjning: hur öka samarbetet mellan berörda förvaltningar, länsstyrelsen, byggherrar för en tydligare och gemensam process hur olika delmoment i processen kan effektiviseras, integreras och startas tidigare skapa förutsättningar för att syftet och målet hålls levande genom hela processen Per Wilhelmsson, projektchef på stadsledningskontoret Sundbybergs stad Sundbyberg har tilldelats utmärkelsen Årets Tillväxtkommun Lyssna till Sundbybergs strategier och erfarenheter av att uppnå tidsbesparingar, kvalitetssäkring och effektivitet i komplexa exploateringsområden med många olika intressenter Lunch Praktikfall Halmstad Nya möjligheter att halvera ledtiden för planprocessen Ta del av och lyssna till hur Halmstads kommun har samordnat och effektiviserat sin planprocess. Genom hårda prioriteringar i processen har de ökat bostadsbyggandet i kommunen. Lär av deras framgångsrika erfarenheter samt ta lärdom av möjligheterna och konsekvenserna på vägen. Fredrik Ottosson, samhällsbyggnadschef Halmstads kommun Bensträckare Praktikfall Härryda: Strategiska markförvärv och förvaltning av markresurser hur säkra kommunens långsiktiga markförsörjning Aktiv markpolitik som medel för en behovsstyrd och förutsägbar samhällsbyggnadsprocess Hur arbeta långsiktigt med en aktiv markpolitik och prognostisering för kommunens markägande som ger en förutsägbar samhällsbyggnadsprocess? Hur lägga upp en plan för strategiskt markförvärv? Vilka möjligheter finns för kommunen att få ökad markåtkomst? Hur praktiskt använda sig av tvångsmöjligheter för att säkra kommunens strategiska markåtkomst Bertil Widén, tidigare samhällsbyggnadschef samt mark- och bostadschef, Härryda kommun

5 Bertil har många års erfarenhet av samhällsbyggnadsprocessen där mark- och exploateringsfrågor varit centrala och lett till att Härryda kommun idag har en stabil och förutsägbar samhällsbyggnadsprocess. Ta del av processen från ax till limpa där den aktiva markpolitiken utgör en av hörn-stenarna i samhällsbygget som omfattar både de hårda och mjuka verksamheterna och hur den har betydelse för den kommunala ekonomin Konferensen avslutas Eftermiddagskaffe och eftersnack Plan, mark och exploatering - kvalitetssäkrad och effektivare genomförandeprocess Välkommen till ett forum med fokus på högaktuella frågeställningar kring plan, mark och exploateringsprocessen. Målsättningen är att du ska bli säkrare på att arbeta strategiskt och systematiskt för att kvalitetssäkra och effektivisera genomförandeprocessen samt stimulera till ökad förutsägbarhet för mångfald, hållbarhet och effektivitet i markanvisningsprocessen och stadsutvecklingen. Dessutom får du ta del av nyheterna kring markanvisningar och exploateringsavtal samt vad du behöver för att anpassa det dagliga arbetet till de nya regelverket med tyngdpunkt på praktiska verktyg. Jag hoppas att vi ses på konferensen den april. Varmt Välkommen!

6 Avsändare: Kompetento Maria Sandels gränd Stockholm Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändaren B Sverige Porto betalt Plan, mark och exploatering Datum: Konferens april 2015 Konferensanläggning: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm ( ). Fyra sätt att anmäla sig: Telefon Mail Web Post Kompetento, Maria Sandels Gränd 1, Stockholm Priser Boka t.o.m. 13 mars Boka efter 13 mars Konferens 6995 kr 7995 kr Alla priser exkl moms, rabatter går inte att kombinera kr i rabatt Förnamn Efternamn Befattning Avdelning/enhet e-postadress Telefon Jag anmäler mig till: Konferens Faktureringsadress; adress, postnummer, ort, ev referensnummer Postadress; adress, postnummer, ort Betalningsvillkor: Betalning sker mot faktura, 30 dagars betalningsvillkor, hela anmälningsavgiften måste vara betald innan konferensdagarna. Betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10 %. Avbokningsvillkor: Din bokning kan alltid överlåtas till någon kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, avbokningar 4 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning av någon annan av Kompetentos konferenser. Vid avbokning utgår en administrativ avgift på 500 kr. Kompetento reserverar sig för eventuella mindre ändringar i programmet som t.ex. ändring av lokal eller enstaka talare. Varmt välkommen till konferensen!

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014 De femton första som anmäler sig får boken: Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp ANMÄL DIG NU!! Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling mot högre

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden KONFERENS 2-3 JUNI FINLANDSHUSET, STOCKHOLM

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

Arbetslivsinriktad integration av invandrare

Arbetslivsinriktad integration av invandrare Nationellt forum om Arbetslivsinriktad integration av invandrare Kreativare lösningar för fler i arbete Effektivare samverkansformer med individens behov i centrum Framgångsrikare företagskontakter Konferens

Läs mer

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering För 9:e året Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering Konferens 20-21 mars 2013 fördjupning e-arkiv 21 mars workshop juridik 22 mars www.arkivforum.se - Så tar du ett helhetsgrepp över

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 TALARE FRÅN Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick Cederborg Susanne Aidanpää Christina Lundgren Fastighetsförvaltningschef Malmö

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering. Grand Hotel, Stockholm. Speciellt inbjudna: Så lyckas du med e-arkiv

Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering. Grand Hotel, Stockholm. Speciellt inbjudna: Så lyckas du med e-arkiv För 11:e året A RKIVFORUM 11-12 november 2015 Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering Grand Hotel, Stockholm - Så förbereder du din organisation för ett kommande e-arkiv - Så tar

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan!

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER 6 7 december 2006, Berns Salonger, Stockholm UR INNEHÅLLET: Den sociala webben

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014

Webbstrategidagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014 Vilka bitar passar för ditt företags digitala strategi idag och imorgon? Konferens 3-4 JUNI 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

Ett år med nya PBL. Hur har den nya lagen påverkat byggandet av Sverige? n y h e t s b r e v. Arena 2 maj. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall

Ett år med nya PBL. Hur har den nya lagen påverkat byggandet av Sverige? n y h e t s b r e v. Arena 2 maj. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Deltagare Vårt ansva till en god PBL? n y h e t s b r e v Arena 2 maj Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Janna Valik Generaldirektör Boverket och Ordförande i kommittén Ny PBL på rätt sätt. Ett

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

för 11e året! Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering Grand Hotel, Stockholm Speciellt inbjudna: Mölndals stad:

för 11e året! Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering Grand Hotel, Stockholm Speciellt inbjudna: Mölndals stad: - Ett gemensamt e-arkiv från Statens servicecenter - Första avropet från SKI:s ramavtal e-arkiv - Så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering för 11e året! A RKIVFORUM Sveriges ledande konferens

Läs mer

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation KONFERENS 22-23 APRIL 2015 SUMMIT GREV TURE, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten #WEBBOS För tredje året i rad! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den

Läs mer