Hälsofrämjande insatser i skolan. - en nationell kartläggning år Sofia Green, Johan Tranquist, Charli Eriksson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsofrämjande insatser i skolan. - en nationell kartläggning år 2009. Sofia Green, Johan Tranquist, Charli Eriksson"

Transkript

1 Hälsofrämjande insatser i skolan - en nationell kartläggning år 2009 Sofia Green, Johan Tranquist, Charli Eriksson

2

3 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 Inledning De viktiga skolåren i en betydelsefull miljö Nationellt intresse för hälsofrämjande skola Syfte Bakgrund Förändringar gällande styrning av och ansvar för skolan Förändringar gällande skolutveckling Skolan som arena och som stödjande miljö Hälsofrämjande skolutveckling Kunskapsutveckling Metod Metod och urval Respondenterna Genomförande Analys Resultat Resultat del 1: Beskrivning av landsting och regioner Folkmängd och politiskt styre Styrdokument för hälsofrämjande och förebyggande arbete Mål- och insatsområden med inriktning barn och ungdomar Andra betydelsefulla styrdokument för barn och ungdomar Kartläggningar av barn och ungdomars hälsa, levnadsvanor och livsvillkor Kvalitetssäkring och dokumentation FoU-insatser Olika organisation för barn, unga och skolan Olika förhållningssätt gentemot skolan En granskning av landstingens och regionernas hemsidor Respondenternas skildringar av Hur landstingen och regionerna arbetar med skolan Synen på hälsofrämjande insatser i skolan Hur landstingen och regionerna ser på sin roll och sitt ansvar Vad landstingen och regionerna bistår med gentemot skolan Resultat del 2: Beskrivning av framgångsfaktorer och motsättningar Framgångsrika landsting och regioner Framgångsrika kommuner och skolor Upplevda motsättningar Diskussion Metoddiskussion Val av metod Urvalet Bortfallsanalys Genomförandet Validitet Resultatdiskussion

4 Ansvar för utvecklingen av skolan och barn och ungdomars hälsa Politiska och ekonomiska förutsättningar som styr Organisation för arbete med barn och ungdomars hälsa Samlat nationellt stöd och fungerande samverkan Avslutande reflektioner och framtida utvecklingsområden Reflektioner Olika värdegrunder och målsättning för skolan Olika inställning till att arbeta hälsofrämjande med skolan Utvecklingsområden Tydligare helhets- och barnperspektiv Gymnasieskolan som framtida utmaning Kvalitetssäkring och certifieringsmöjligheter Slutord Referenser Litteratur Lagar och utredningar Elektroniska referenser Bilagor Bilaga 1 Förfrågan Bilaga 2 Informationsbrev Bilaga 3 Intervjuguide Bilaga 4 Förtydligande Bilaga 5 Granskning av hemsidor

5 Förord I början av 2009 inleddes vårt arbete med en nulägesanalys av landstings och regioners insatser i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet med fokus på skolan som arena. Att få en inblick i vad som görs runt om i landet har ett nationellt intresse och ett stort värde för framtida insatser och prioriteringar, inte minst för verksamhets del. I vårt uppdrag ingår det att aktivt verka för ökad samverkan mellan olika samhällsaktörer så att alla goda krafter tas till vara. Vi vill gärna vara en resurs och ett komplement till de insatser som andra nationella, regionala och lokala aktörer gör, där vi kan bidra med en helhetssyn på sambandet mellan fysisk aktivitet, kostvanor samt barns och elevers lärande och utveckling. Denna rapport är ett resultat av intervjuer med nyckelpersoner på företrädelsevis regional nivå. Den bygger även till viss del på en genomgång av både nationella och internationella publikationer inom området. Då vi ansåg att det behövdes en mer sammanfattande skrift har vi valt att publicera en kortare sammanfattning; Fokus hälsofrämjande insatser i skolan som finns att ladda ner eller beställa via vår hemsida I arbetet med rapporten har vi gjort ett par avgränsningar. För vi hade ingen möjlighet kartlägga det viktiga arbete som görs på olika skolor runt om i Sverige genom en direkt kontakt med alla skolor. I tidigare studier av skolämnet idrott och hälsa har vi dock fått del av ett urval skolledares och lärares perspektiv på hälsofrämjande insatser. Vi fick även avstå att i detalj redovisa de insatser som görs från olika nationella myndigheters sida. Idag pågår viktigt arbete kring olika delar av hälsofrämjande skolutveckling med utgångspunkt från bland annat jämställdhet, demokrati, antimobbning och alkohol- och drogförebyggande arbete. Vi valde istället att på regional nivå lyfta fram det arbete och den överblick som denna position ger i det hälsofrämjande arbetet. Kartläggning saknar tyvärr information från några län i de fall vi inte funnit någon informant för området hälsofrämjande i skolan, eller någon annan som kunnat medverka. Med andra ord behöver bilden kompletteras och säkerligen uppdateras inom kort på grund av den utveckling som sker i skolans värld inte minst i ljuset av de ökande insikterna om vikten av en god hälsoutveckling för elevernas utveckling och lärande. I arbetet med nulägesanalysen har Sofia Green, projektsekreterare vid NCFF varit huvudansvarig för datainsamling och sammanställningen av de två publikationerna. Johan Tranquist och Charli Eriksson har ansvarat för studien uppläggning, deltagit i analysarbetet och rapportens slutliga utformning. Örebro den 29 januari Charli Eriksson, föreståndare för NCFF, professor i folkhälsovetenskap, Örebro universitet

6 Sammanfattning Inledning Skolan som stödjande miljö Barn och unga är särskilt angelägen målgrupp för det förebyggande och hälsofrämjandet folkhälsoarbetet som både kommuner och landsting har en mycket viktig roll i. Skolåren är utan tvivel en betydelsefull tid för barnets och den unga individens fortsatta liv och utveckling (Bremberg 2004). I och med att Sverige har obligatorisk skolgång kan i teorin alla skolpliktiga barn och ungdomar mellan sju och sexton år nås, vilket gör skolan till en synnerligen gynnsam arena för förebyggande och hälsofrämjande insatser (Nilsson 2003). Skolan bör dock inte ses som en geografiskt begränsad yta utan mer som ett komplext system och sammanhang där människorna har de största möjligheterna att förändra och påverka såväl sin, som andra människors miljö och livssituation. Den samlade evidensen talar för att skolmiljön i vid bemärkelse har en central betydelse, vilket innefattar såväl den fysiska och psykiska som den sociala miljön. En omsorgsfull skolmiljö som skapas genom respektfulla och stödjande relationer, genom gemensamma mål och värderingar, och har stor betydelse för elevernas förmåga att utveckla ett socialt och emotionellt lärande. Detta sociala och emotionella lärande har i sin tur tydliga samband med lärande i allmänhet (Ogden 2003). Genom att främja elevernas sociala och känslomässiga utveckling främjas också studieresultaten. Utifrån studier av skolor som kategoriserats som så kallade hälsofrämjande skolor framgår att de mest framgångsrika skolorna ägnat sig åt såväl ett holistiskt och långsiktligt, som ett multifaktoriellt arbete med tydligt fokus på skolans psykosociala miljö (Stewart-Brown 2006). Ett brett och allomfattande hälsofrämjande arbete framhålls generera mer än traditionell hälsoundervisning som inte visat sig ha några positiva effekter på elevers beteende sett ur ett långsiktigt perspektiv (SOU 2001). Forskningen tyder även på att oavsett typ av förebyggande arbete så bör det integreras i förskolan och skolan. Det bör följa barnen från förskoleålder genom hela grundskoletiden. Gymnasieåren kräver likaså sitt unika integrerade förebyggande arbete. Oavsett vilka skolår det handlar om så måste det förebyggande arbetet vara långsiktigt i sin karaktär och fungera som en motvikt för riskpåverkan och problemutveckling för att inte riskbeteenden eller andra problem ska utvecklas (Ogden 2005). Forskningen om skolutveckling har bland annat bidragit till insikter som att det krävs att varje skola har sin unika strategi för att skolan ska lyckas i sitt unika utvecklingsarbete.

7 Syfte Syftet är att kartlägga hur landsting och regioner arbetar med hälsofrämjande insatser riktade mot barn och ungdomar med skolan som arena för sitt arbete. Rapporten ger således en nulägesbild av landstingens och regionernas; styrdokument för hälsofrämjande och förebyggande arbete mål- och insatsområden med inriktning mot barn och ungdomar andra betydelsefulla styrdokument för barn och ungdomar kartläggningar av barn och ungdomars hälsa kvalitetssäkring och dokumentation av sitt arbete FoU insatser organisation för barn, ungdomar och skolan förhållningssätt gentemot skolan synsätt gällande sin roll och sitt ansvar för skolan, samt vad de bistår med gentemot skolan Då syftet även är att beskriva vad som försvårar för landsting och regioner att fungera som ett regionalt stöd till skolorna, samt vad som bidrar till att landsting och regioner upplever sitt arbete framgångsrikt behandlar även rapporten; framgångsrika landsting och regioner framgångsrika kommuner och landsting, samt upplevda motsättningar Metod Eftersom syftet var att belysa visst tema och skapa en vidare förståelse för ett antal förutbestämda frågeställningar valdes intervju som metod. För att kunna göra själva urvalet användes en förteckning över personer som enligt Skolverkets hemsida var delaktiga i ett Regionalt kontaktnät för hälsobefrämjande skola. I några fall användes kontaktuppgifterna på landstingens egna hemsidor. För varje landsting och region valdes en person ut som blev förfrågad via e-post om denne kunde anses vara den regionala kontaktpersonen som eftersökte samt om han/hon kunde ställa upp på en telefonintervju. Vid samtliga intervjuer användes efter respondenternas godkännande en diktafon. Efter transkribering lästes alla intervjuer i sin helhet för att få en uppfattning om själva materialet och för att kunna urskilja substantiella uttalanden och teman. Genom att bilda olika meningskategorier gjordes den stora textmassan mer hanterbar och överskådlig. I

8 slutfasen av analysprocessen bildades flertalet underrubriker som var såväl breda som deskriptiva i sin karaktär. Resultat Ansvar för barn och ungdomars hälsa och skolan Huvudansvaret för förskoleverksamhet och grundskola kan sägas ligga hos kommunerna men eftersom stat och kommun kan åberopa principen om skolornas självstyre kan skolorna tvingas hantera många svåra situationer själva. Med ökad frihet kommer även ett ökat ansvar och krav om att den enskilda skolan ska leda sin egen utveckling i en positiv riktning. Idag står det så kallade skolutvecklingsbegreppet för såväl lokalt ägarskap och lokala behov, som fria utvecklingsbenägna skolkulturer. Friheten och det egna ansvaret som genom decentralisering var tänkt att gynna och underlätta den enskilda skolans utveckling, kan likaväl bli något betungande för de skolor som inte är tillräckligt resursstarka för att kunna leda sin egen utveckling. Flertalet av respondenterna menar att det handlar om ett delat ansvar för att driva frågor som har med barn och ungdomars hälsa samt förskolan och skolan att göra. Flera påpekade att ingen kan anses äga en fråga mer än någon annan. Som landsting eller region kan de agera som en drivande och ansvarstagande part, men de kan aldrig utgöra en högsta beslutande instans menar enstaka respondent. Arbetet betonas helt bygga på en samverkan med bland annat kommun och skola. Respondenterna har dock svårt att se att det finns någon tydlig roll- och ansvarsfördelning som det ser ut idag, vilket försvårar deras arbete ibland. Några få respondenter menar att de som landsting inte har något med skolan att göra, men att de ändå kan se skolan som en så pass viktigt arena att stödja. Styrdokument och målområden Samtidigt som det fanns respondenter som inte hade några svårigheter att ange olika styrdokument som kan anses vara vägledande i sammanhanget, fanns det de som upplevde frågan betydligt svårare. Respondenterna var dock eniga om att det är kombinationen av nationella och lokala styrdokument och mer konkreta lokala handlingsplaner som är av betydelse. Dokumenten ger en mer värdefull vägledning tillsammans, än om de tillämpas var för sig. Det område som flest landsting och regioner valt att prioritera var det som benämndes trygga, goda och jämlika uppväxtvillkor, eller hälsosam och god uppväxt. Två andra vanliga inriktningsmål var barn och ungas psykiska hälsa

9 och tobaks-, alkohol- och drogförebyggande insatser. Flera styrdokument innehöll dessutom delmål som handlade om fysisk aktivitet och mat, övervikt och fetma, samt handlade om att främja och utveckla goda levnadsvanor, samt trygg och säker sexualitet. Några få landsting har valt att fokusera förskolan och skolan som en hälsofrämjande arena, och få har formulerat delmål innefattande hälsofrämjande skolutvecklings begreppet. Kartläggning och kvalitetssäkring Flertalet av landstingen och regionerna gör kartläggningar för barn och ungdomars hälsa, levnadsvanor och/eller levnadsvillkor. Av de femton tillfrågande landstingen och regionerna tycks det vara sju landsting som gör återkommande och länsövergripande enkätundersökningar för ungdomar och deras hälsa och levnadsvanor. Något som framträder som ett problem är att resultaten inte används i den utsträckning som de skulle kunna användas. Allt fler landstig och regioner har därför valt att förändrat sitt sätt att återföra resultaten till de verksamheter de hämtat data ifrån. Några av respondenterna ser att de arbetar mer med problematisering av resultatet. De har även fler fördjupade diskussioner med kommuner och skolor kring själva resultatet och kring metoder för att använda resultatet jämfört med tidigare. När det gäller kvalitetssäkring anser majoriteten av respondenterna att de har en tydlig struktur för både kvalitetssäkring och dokumentation inbyggd i deras verksamheter. Det är dock främst det övergripande folkhälsoarbetet som kvalitetssäkras medan de riktade förebyggande- och hälsofrämjande insatserna är betydligt svårare att få en bra struktur för. Flera av respondenterna ser att implementeringsprocesserna är de mest intressanta processerna att kvalitetssäkra. När det gäller metoderna så förlitar sig landstingen och regionerna sig till de studier som redan gjorts på nationell nivå, exempelvis av Statens folkhälsoinstitut så några egna metodstudier görs sällan.

10 Organisation för skolan Trots något svårtolkade svar antas sex av femton tillfrågade landsting och regioner inte ha en särskild organisation för att arbeta med barn och ungdomars hälsa vilken kan anses vara direkt kopplad till skolan. Sju landsting och två regioner kunde samtidigt svara att de har en typ av organisation för att arbeta mot skolan. Flera av respondenterna kunde se att landstingets ordinarie organisation utgör en slags organisation i sig för barn och ungdomar. I detta fall åsyftades framför allt folktandvården, ungdomsmottagningarna och skolhälsovården. Samtidigt menade några av respondenterna att det finns en organisation inom den egna landstingsorganisationen mer eller mindre indirekt genom de olika samverkansavtal, nätverk, forum eller liknande som finns. Det är tydligt att många av respondenterna anser att de som landsting/region arbetar aktivt med skolan. Sammanlagt tio respondenter menar att de gör det. Utifrån en granskning av landstingens och regionernas hemsidor tycks det vara lika vanligt att det finns en tydlig profilering mot barn och ungdomar och förskola och skola, som att det saknas en. Samtidigt som det finns landsting som framstår passiva med ett smalt och begränsat intresse för hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan finns det landsting som framstår på motsatt sätt. De framstår som mycket starka drivande parter med tydliga utvecklingsambitioner. Vad den stora skillnaden beror på är svårt att säga något om. En tänkbar förklaring är att bristande förankring och otydlig nationell styrning, eller om ännu mer negativt uttryckt, avsaknaden av en samlad nationell styrning genererar stora variationer på den regionala nivån. Synen på hälsofrämjande insatser i skolan Det är tydligt att landstingen och regionerna har i flera avseende mycket skilda ansatser och åsikter när det gäller att arbeta hälsofrämjande i skolan. Även mycket skiftande synsätt att se på begreppet hälsofrämjande skolutveckling. Sammanlagt åtta landsting och två regioner menar att de arbetar aktivt med skolan och då utifrån en filosofi som stämmer överens med det hälsofrämjande skolutvecklings begreppet står för. Ett landsting arbetar emot skolan enligt konceptet Skolan Förebygger. Resterande fyra landsting kan inte sägas arbeta med skolan utifrån någon särskild ansats, utifrån vad respondenterna själva har svarat. Hälsofrämjande skolutveckling betraktas enligt respondenternas utsagor inte som något statiskt utan innefattar ett arbete och en process som bygger på ett salutogent och holistiskt synsätt, vilket inte kan nå en viss slutpunkt. Det är ingen

11 insats som kan slutföras utan ett arbete som ständigt måste underhållas och utvecklas. Enligt några av respondenterna har begreppet ibland använts, och används än idag i fel sammanhang. Något som i sin tur kan bidra till att begreppet allt mer förlorar sin rätta komplexa innebörd. Vad landstingen och regionerna bistår med gentemot skolan Inspirations- och kunskapsdagar Samtliga tillfrågande respondenter uppger att de har bistått tidigare, och att de bistår än idag med olika inspirations- och kunskapsdagar. Alla landsting och regioner tycks dock inte ha samma avsikt att driva utbildningssatsningar med en bred ansats utifrån ett holistiskt synsätt. Vissa tycks tenderar att arbeta mer ämnesorienterat och utifrån ett traditionellt stuprörstänk och arrangerar därmed t.ex. en specifik ANT-dag istället för att belysa fler olika områden samtidigt. Handledning Enstaka respondent uppger att handledningen inte är någon stor del av deras dagliga arbete. Samtidigt finns det respondenter som hävdar att handledning är ett såväl naturligt och väsentlig som återkommande inslag för deras tjänst. Många landsting väljer att utbilda annan part t.ex. någon inom kommunen som anses ha bättre utgångspunkt och förutsättning, samt större möjlighet att fungera som ett stöd i ett nästkommande led. Ekonomisk stöttning Hälften av respondenterna uppger att de har gett och ger än idag ekonomiskt stöd till kommuner och skolor genom särskilt avsatta medel i deras budget. Några av respondenterna uppger att de även kan ge indirekt stöttning genom att exempelvis bistå med anställningar, eller genom att stå för viss metodutveckling. Majoriteten av respondenterna uppger att de utvecklar och sprider eget material. Ibland görs detta kostnadsfritt eller till ett subventionerat pris. Lika för alla Respondenterna är eniga om att enskilda kommuner och skolor aldrig får särbehandlas. Alla ska alltid erbjudas samma sak utan undantag. Det förekommer således aldrig några särskilda punktinsatser för vissa utvalda. Anledningen till att ingen ekonomisk stöttning ges ibland handlar framför allt om landstingets eller regionens förändrade ekonomiska förutsättningar. Allt hårdare sparkrav och minskade marginaler bidrar till att det finns allt mindre resurser att fördela på regional och lokal nivå. Många av landstingen försöker ändå ta den

12 största kostnaden för att hjälpa kommunerna som även drabbas av den rådande lågkonjunkturen. Framgångsrika landsting och regioner De landsting och regioner som ser resultat av deras arbete menar att det handlar mycket om att de själva har en väl fungerande organisation. Respondenterna menar att de nått framgångar dels genom att ha en tydlig ansvarsfördelning. Men att det även handlar om förankring, gemensam värdegrund och en kultur som alla kan ställa sig bakom. Styrdokument, mål och indikatorer för måluppfyllelse anses bidra till en större förståelse och gemensam strävan. En politisk förankring och ett politiskt mandat för arbetet kan vara helt avgörande i många fall. Det krävs ett ärligt intresse för att driva frågorna, men även ett intresse för resultatet, från såväl politikernas som tjänstemännens sida. Strukturer för samverkan och gott samarbete krävs på samma sätt för att lyckas. Samverkan kräver i sin tur såväl uthållighet som ihärdighet. För det tar tid att bygga upp en fungerande samverkan i nätverksform eller liknande. Det råder en samstämmighet kring att den som arbetar ensam är inte speciellt stark. Den som samverkar med andra kring barn och ungdomar, förskola och skola, och då på ett helhetsinriktat, undersökande och nytänkande sätt kan sannolikt nå de största framgångarna. Att sprida sina lärdomar och erfarenheter till andra beskriver respondenterna vara av stor betydelse för att även andra ska kunna nå framgång. Trots detta tycks den nationella spridningen av goda exempel tyvärr inte vara särskild god då respondenterna har svårt att ge exempel på andra som arbetar med resultat. Framgångsrika kommuner och skolor Mycket av det som ligger till grund för framgångsrika landsting och regioner tycks även gälla framgångsrika kommuner och skolor. Även på lokal nivå antas det krävas stabila och tydliga organisationer, strukturer för verksamheterna, samt styrdokument som kan ge arbetet dess rätta legitimitet. Kommun och skola behöver vara samorganiserade och ha bra relationer till varandra. Förankring och delaktighet bidrar till ett mer uthålligt arbete sett ur ett längre tidsperspektiv. Enligt vissa är det ledarskapets beskaffenheter som har en avgörande faktor för framgång. Flera av respondenterna kunde även se att det handlar om en viss kultur och värdegrund som genomsyrar hela skolan. För att kommunerna ska vara framgångsrika i deras arbete krävs att de har en god förförståelse för den unika skolkulturen, eller i vissa fall kulturerna. Både kommun och skola behöver

13 även ha en stor förståelse för vad hälsofrämjande arbete innebär innan de ger sig i kast med att t.ex. formulera policydokument, eller börjar tillämpa olika metoder. Motsättningar Viktigt att betona här är att respondenterna helst inte vill se till det negativa eller vill prata om någon typ av motsättningar. De lyfter hellre fram det som fungerar och det som bidrar till ett framgångsrikt arbete i skolan. Det är ändå viktigt att få en bild av hur det ser ut i verkligheten. Därför har motsättningarna ändå valts att belysas i kartläggningen. Begränsade resurser Respondenternas kan se ett flertal olika bidragande faktorer som på ett komplext sätt bidrar till att de upplever motsättningar i deras arbete. Det är exempelvis de begränsade ekonomiska förutsättningar som får fler olika oönskade följdeffekter. Landstingen och regionerna uppges inte kunna stötta kommuner och skolor på djupet likt tidigare. Skolorna å andra sidan tvingas prioritera bort allt sådan som inte är lagstadgat. Många lyckas ändå med sina uppdrag trots minimala resurser och motstridiga politiska beslut. Enligt Sveriges kommuner och landsting kan även de kommuner som satsar betydligt mindre än genomsnittet lyckas lika bra som övriga som har betydligt större ekonomiska resurser. För det viktiga är inte resursernas storlek, utan hur de används. Mer avgörande är skolpersonalens, skolledarnas och politikernas gemensamma insatser. De som har lyckats bäst beskrivs ha såväl en föredömlig personal, ett gott ledarskap, konsekvent skolpolitik och en fungerande uppföljning av elevernas utveckling (SKL 2009). Andra faktorer Några av respondenterna kan se att påtagliga förändrade samhälliga värderingar som t.ex. en allt tydligare individualisering i samhället har kommit att försvåra deras arbete. Att det saknas en förståelse och samsyn, samt förankring och drivkraft nationellt sett ifrån bidrar till att arbete i skolan blir påtagligt svår regisserat. Att ingen part riktigt anses sig ha ett tydligt samordningsuppdrag anses vara en motsättning. Många av respondenterna menar att stöttningen nationellt ifrån har svängt med åren. Den har inte alltid sett likadan ut. Detta i och med att uppdraget för skolan har vandrat fram och tillbaka mellan olika instanser. Flera av respondenterna ser att Skolverket bör driva frågan om att främja hälsa i skolan. Detta med tanke på att de har det starkaste mandatet ute i skolorna. Samtidigt kan enstaka respondent se att statens folkhälsoinstitut har bättre ekonomiska förutsättningar, samt behärskar exempelvis metodutveckling bättre.

14 Respondenterna beskrev även hur olika politiska viljor och samarbetssvårigheter mellan parti- och blockgränserna kan förändra förutsättningarna för deras arbete. Några ser att svensk skolpolitik har kommit att blivit något som förändras vid varje maktskifte. Det blocköverskridande samförståndet som fanns tidigare anses inte finnas längre. Skolpolitiken beskrivs som ett mycket omtvistat politikområde där parterna inte kan enas kring frågorna. Respondenterna kan även se att skolpolitiken i stort sett saknar en den långsiktighet som krävs och som finns för övriga politikerområden. Avslutande reflektioner och utvecklingsområden Då det finns många olika tänkbara utvecklingsområden att belysa har endast ett fåtal områden valts ut för vidare fördjupning. Ämnesrelaterat lärande eller ett mer hälsofrämjande lärande Några av respondenterna påpekar att det är högst aktuellt att lyfta någon form av värdegrundsdiskussion för att kunna bemöta framtida utmaningar. De anser att det bland annat behövs samtal om hur skolan ska vara, hur den ska fungera, samt vad den ska syfta till. De kan se en påbörjad positiv utveckling mot att skolorna inte endast arbetar med elevernas lärande utan arbetar allt mer med hela eleven. Samtidigt återstår ett stort arbete för att förskolornas och grundskolornas såväl tankesätt, pedagogik, skolkultur och skolmiljö ska ha förändrats. En viktig förutsättning för denna utveckling är att den svenska skolpolitiken och skoldebatten inte endast handlar om huruvida skolorna är framgångsrika sett utifrån elevernas kunskaper, prestationer och mätbara studieresultat. Såväl politiken som debatten måste i allt större utsträckning handla om ett lärande i vidbemärkelse. Fokus bör flyttas från vad eleverna presterar ämnesrelaterat till deras sociala och emotionella utveckling. Skolåren är för viktiga för att endast handla om resultat och betyg. De måste även bidra till att barn och ungdomar görs redo för livet utanför skolans stödjande miljö. Ett hälsofrämjande lärande innefattar inte endast ämnesrelaterade kunskaper utan ger elever även kunskaper om vad som påverkar deras hälsa i en negativ eller positiv riktning. Lärande och hälsa kan inte åtskiljas. Det breda hälsofrämjande arbetets status ifrågasätts Respondenterna ser även att samtliga parters förmåga och intresse för att arbeta såväl långsiktigt som helhetsinriktat, och då med hela skolan måste utvecklas. För även om det idag finns en större förståelse för att arbeta ur ett tydligt holistiskt perspektiv skulle detta kunna förtydligas ytterligare. Några av respondenterna påpekar att problemet delvis ligger hos personer och funktioner på högsta nationella nivån. De måste först förändra sina strategier och sitt agerande för att

15 en förändring på övriga nivåer ska kunna ske. Det som några av respondenterna exempelvis ser som ett hinder är att staten fördelar stora medel till större nationella aktörer som är inriktade mot alkohol, narkotika, tobak och numera även doping. Om det är denna typ av politiska beslut och handlingar som indirekt stör de regionala parternas holistiska arbete för skolan är mycket svårt att svara på. Det är dock tydligt att flera av respondenterna ser att den typ av hälsofrämjande utvecklingsarbete som de driver måste få samma höga status, och även den tydliga struktur som ANTD- området har idag. Ett tydligare barn- och elevperspektiv Ytterligare ett utvecklingsområde som flera av respondenterna kan se är att det behövs utvecklas ett tydligare barn- och elevperspektiv. Det finns mycket att förändra när det gäller förmågan att skapa ett flöde mellan barn och ungdomar, skola, kommun, landsting och region. Några av respondenterna ser att elevernas demokratiska delaktighet i arbetet för att utveckla skolan bör vara ett helt naturligt inslag utifrån det synsätt hälsofrämjande skola innebär. Arbetet måste därför flyttas närmare eleverna. Metoderna för att lyckas involvera barn och ungdomar beror dock mycket på den aktuella kontexten. Det råder en enighet bland respondenterna att barn och ungas inblandning innebär i många fall en svår balansgång, men den är helt klart värd att arbeta för. Steget in i gymnasieskolan Trots att både skollagen och läroplanen förordar elevperspektivet och samtliga elevers delaktighet är det konstaterat att elevinflytandet minskas gradvis med åldern. Enligt studier har gymnasieeleverna minst inflytande över sin egen skolgång och skolsituation jämfört med eleverna i förskola och grundskola (Nilsson 2003a). Gymnasieskolan kan sett ur ett annat perspektiv ses som en arena inom skolans arena, som ännu inte har utforskats och försökts utvecklats för att kunna bli en hälsofrämjande miljö för ungdomar. Flera av respondenterna ser att det måste skapas en större förståelse för att lärande och hälsa hänger ihop, även på gymnasienivå. Fram tills idag råder det i huvudsak en samsyn för detta inom den obligatoriska grundskolan, samt i många fall även inom förskolan (Bing 2003). Att landstingens och regionernas arbete främst inriktats på grundskolan förklaras ha att göra med att metoderna att arbeta utifrån och som visat sig ge resultat främst gällt grundskolåren. Det råder en klar samstämmighet bland respondenterna om att det kommande steget in i gymnasieskolan kommer att kräva ett helt annat arbete än det som är anpassat till grundskolornas verksamheter. Det kommer bland annat krävas ett omfattande arbete för att bygga upp evidens, samt ett arbete för att utprova metoder specifika för gymnasieskolan. En annan viktig del blir, som tidigare redan påpekats, att arbeta med ökad elevmedverkan.

16 Certifieringens olika sidor Ytterligare aspekter som några av respondenterna lyfte som ett utvecklingsområde var skolornas möjligheter att bedöma kvalitén av sitt hälsofrämjande arbetet, samt deras möjligheter att certifiera sig. När det gäller särskild certifiering är det tydligt att det är få landsting och regioner som i nuläget erbjuder skolor att kvalitetscertifiera sitt arbete. Många av respondenterna delar åsikten att om en skola ska kunna bli en hälsofrämjande skola, då måste den utgå från sina egna förutsättningar och behov. Följaktligen kommer olika skolor välja olika tillvägagångssätt och få helt olika resultat. Därmed finns det alltså stora variationer bland de skolor som hävdar att de är en hälsofrämjande skola (Nilsson 2003b). En respondent tog upp svårigheten att rent praktiskt lösa certifieringen när det gäller vem som ska äga certifieringen. Det finns många frågetecken kring just vem som ska ha rätten att avgöra vilka skolor som kan anses vara hälsofrämjande skolor. Flera av respondenterna poängterar dock att det inte går att säga att en skola är hälsofrämjande eller inte. Det går inte heller att avgöra om en viss grad av hälsofrämjande skolutveckling nåtts. Däremot erbjuds exempelvis skolorna i Skåne idag att certifiera själva arbetet och processen. För att bli certifierad måste skolan kunna visa att den arbetar på ett allomfattande sätt och på ett sätt som leder processen framåt.

17 Inledning De viktiga skolåren i en betydelsefull miljö De yngsta individerna i samhället tillbringar vanligtvis timmar i skolan under sina år i den obligatoriska skolan. Timmar som är av stor vikt. Inte bara för hälsan utan även i flera andra avseenden. Skolåren är en mycket viktig tid för barnets och den unga individens fortsatta utveckling (Bremberg 2004). Frånsett familjen är skolan samhällets viktigaste inrättning när det gäller att påverka barns såväl lärande och utveckling, som hälsa. I läroplanen går att läsa att skolan ska vara ett stöd för familjen som har huvudansvaret för barnets fostran och utveckling (Lpo94). En viktigt och tillika svår uppgift är just att stötta de elever som saknar ett stöd hemifrån eller från annat håll. För det är lättare att lära och utvecklas som barn och tonåring i en miljö där man känner sig trygg, och där relationerna präglas av tillit till varandra (Nilsson & Norgren 2002). I och med att Sverige har obligatorisk skolgång kan alla skolpliktiga barn och ungdomar mellan 7 och 16 år nås, vilket gör skolan till en synnerligen gynnsam arena för förebyggande och hälsofrämjande insatser (Nilsson 2003). Sett ur ett så kallat arena perspektiv är skolan inte bara ett avgränsat sammanhang eller en geografiskt begränsad yta, utan är mer som ett komplext system där människorna i sammanhanget har de största möjligheterna att förändra och påverka såväl sin som andra människors miljö. Viktigt att poängtera är att människors beteenden och agerande är ett resultat av den miljö de befinner sig i. Miljön formar människan, samtidigt som den styrs av människan, vilket blir en oavbruten växelverkan (Bing 2003). Enligt det så kallade stödjande miljö perspektivet kan individens hälsa medvetet stödjas och utvecklas genom en miljö som har en stödjande funktion. En stödjande miljö kan illustreras med ett fågelbo som ger skydd och värme, men som kräver föräldrarnas omsorg för att fågelungarna ska kunna växa och utvecklas och bli flygkunniga (Haglund 2002). Det centrala för detta perspektiv är att alltid utgå från individerna behov. För att fortsätta med liknelsen så försöker fågelmamman tillgodose sina ungars behov utifrån vad hon uppmärksammar att de behöver. Kanske behöver hon ge dem olika mycket mat eller skydd, beroende på hur pass bra de klarar sig själva. En unge är kanske betydligt starkare än en annan som utvecklas långsammare eller som på något annat sätt skiljer sig från övriga. Dessa tankegångar om fågelboet och fågelungarna kan likaväl jämföras med dagens skola, barn och ungdomar. För en skola som ser till varje individs unika utveckling, och som medvetet försöker stötta individen att finna tilltro till sig själv, för att kunna utvecklas utifrån sig själv, är en speciell typ av skola. Det är en skola som fungerar som en

18 stödjande miljö. En skola som även kan sägas vara en hälsofrämjande skola. En skola som dock inte endast ser till skolans miljö, eller till pedagogernas betydelse utan även ser att eleverna påverkas av en rad faktorer utanför denna miljö, som föräldrarna, familjesituation och hemförhållanden, men även av fritidens utformning som föreningsverksamhet, bostadsområden, eller närsamhället i stort (Haglund 2002). Den samlade evidensen som växt i takt med att allt fler skolor blivit hälsofrämjande skolor talar för att just skolmiljön i vid bemärkelse har en central betydelse, vilket innefattar såväl den fysiska och psykiska som sociala miljön. På såväl internationell som nationell nivå har flertal olika myndigeter sedan slutet av nittiotalet haft tydliga avsikter att initiera och leda övergripande och långsiktiga satsningar på skolan som en arena för folkhälsoarbete. Ambitionerna har framförallt varit att stödja, stimulera och inspirera förskolor och skolor att vilja satsa på ett långsiktigt arbete för att stärka deras roll som stödjande miljö för hälsa. Nationellt intresse för hälsofrämjande skola Närmare femtiotal olika nationella parter kan sägas bära ansvar för olika verksamheter som alla har betydelse för folkhälsan. Ett samlat stöd från alla dessa framhålls vara något av en förutsättning för att kunna främja hälsa, då specifikt i skolan. Intresset för skolan är stor men parterna tar mycket olika stort ansvar för den viktiga utvecklingen. Kommunerna har ett, och tar vanligen ett särskilt ansvar i och med kommunallagen och sin närhet till skolans verksamheter. Skolorna är dock beroende av betydligt fler andra stödjande parter. Regeringen inrättade år 2004 ett nationellt centrum med särskilt uppdrag att främja fysisk aktivitet hos barn och ungdom (SFS 2003). Två år senare fick detta centra, vid namnet Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdom, ett utökat uppdrag att även arbeta för god kosthållning och andra hälsofrämjande verksamheter hos barn och ungdomar (SFS 2006). Därmed byte centrumet namn till Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF). Verksamheten med kansli placerat vid Örebro Universitet verkar bland annat för en helhetssyn på sambandet mellan fysisk aktivitet, goda matvanor samt barns och ungdomars lärande och utveckling. För att kunna fullfölja sitt uppdrag att stödja landets grund- och gymnasieskolor i deras arbete med att utveckla sin skola i en hälsofrämjande riktning, har NCFF valt att göra en kartläggning av vilka regionala insatserna som görs inom detta område.

19 Sedan nittiotalet har det funnits ett nationellt nätverk för hälsofrämjande skolutveckling som letts av Statens folkhälsoinstitut, därefter av Skolverket och Myndigheten för skolutveckling. Nätverket har bland annat representerats av tjänstemän från landsting och regioner. NCFF har dock uppfattat att dessa inte alltid haft det formella mandatet att arbeta med frågorna som berör skolan i den egna organisationen. Meningarna tycks under en längre tid gått isär huruvida landstingen arbetar med skolan, och om det fortfarande finns ett behov av stöd från nationellt håll. Dessa frågor är något vi vill söka svaren på i och med denna rapport, men med tanke på att NCFF har ett uppdrag att stödja skolorna i detta arbete är det också intressant att veta vad som försvårar det regionala stödet till skolorna, och vad som bidrar till framgångsrika insatser för att utveckla skolan till en stödjande miljö. Vår förhoppning är således att kartläggningen ska ge oss ett ännu bättre underlag för våra insatser så att vi kan rikta vårt stöd dit efterfrågan och behovet är för tillfället som störst.

20 Syfte Syftet är att kartlägga hur landsting och regioner arbetar med hälsofrämjande insatser riktade mot barn och ungdomar med skolan som arena för sitt arbete. För att göra en fördjupning har ett antal frågeställningar formulerats. Dessa syftar till att beskriva landstingen och regionerna i olika avseenden. Rapporten ger således en nulägesbild av landstingens och regionernas; styrdokument för hälsofrämjande och förebyggande arbete mål- och insatsområden med inriktning mot barn och ungdomar andra betydelsefulla styrdokument för barn och ungdomar kartläggningar av barn och ungdomars hälsa kvalitetssäkring och dokumentation samt FoU insatser Tillika identifierar rapporten landstingens och regionernas; organisation för barn, ungdomar och skolan förhållningssätt gentemot skolan synsätt gällande sin roll och sitt ansvar för skolan, samt vad landstingen och regionerna bistår med gentemot skolan Då syftet även är att beskriva vad som försvårar för landstingen och regionerna att utgöra ett regionalt stöd till skolorna, samt vad som bidrar till att de upplever sitt arbete framgångsrikt behandlar även rapporten; faktorer för framgångsrika landsting och regioner faktorer för framgångsrika kommuner och landsting, samt upplevda motsättningar

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna SKOLVERKET Enheten för ekonomistyrning Annica Thomas Lotta Ganeteg Förord Utbildningsdepartementet inbjöd i oktober 1997 landets samtliga grundskolor

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

För alla elevers rätt till lärande och utveckling! Ett samverkansprojekt mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska

För alla elevers rätt till lärande och utveckling! Ett samverkansprojekt mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska För alla elevers rätt till lärande och utveckling! Ett samverkansprojekt mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) För alla elevers rätt till lärande och

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt

En Läsande Skola FORSKNINGSRAPPORT 6. Rapport 6. Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt FORSKNINGSRAPPORT 6 En Läsande Skola Rapport 6 Beskrivning av ett skolutvecklingsprojekt Susanne Lindberg Åkerberg 2015 Förord Föreliggande rapport syftar till att beskriva metod, genomförande och resultat

Läs mer

Det gemensamma ansvaret för lokal folkhälsoutveckling

Det gemensamma ansvaret för lokal folkhälsoutveckling ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för hälsovetenskap och medicin Hälsoutvecklarprogrammet Folkhälsovetenskap C, 30 hp Självständigt arbete, 15 hp Elin Bergström HT 2013 Det gemensamma ansvaret för lokal

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer